Handbok för fettavskiljare. i Sundbyberg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok för fettavskiljare. i Sundbyberg"

Transkript

1 Handbok för fettavskiljare i Sundbyberg

2 Därför behövs fettavskiljare Avloppsvatten från lokaler där livsmedel produceras innehåller oftast mer fett än det som kommer från hushållen. Stadens avloppsledningar kan inte ta emot detta vatten, om inte fettet först avlägsnas. Fett är den vanligaste orsaken till stopp i avloppsledningarna. Fett som spolas ner tillsammans med avloppsvattnet kommer snabbt att svalna och stelna. Fettet fäster då på insidan av ledningarna och kan med tiden bilda tjocka avlagringar som medför avloppsstopp och källaröversvämningar eller att orenat avloppsvatten släpps ut i miljön. När bakterier börjar bryta ner fettet uppkommer frätskador på ledningarna. Samtidigt bildas hälsofarliga, illaluktande gaser (vanligen svavelväte). Fett i ledningar lockar även till sig råttor i fastigheten. Fett som ansamlats på insidan av en avloppsledning. Så fungerar en fettavskiljare Fettavskiljaren ska kopplas till avloppsledningarna från diskmaskiner och diskhoar, för att förhindra att fetthaltigt avloppsvatten släpps ut till ledningsnätet där det orsakar problem. Eftersom fett är lättare än vatten lägger det sig på vattenytan. Fett kan också vara bundet till slam och större partiklar, som är tyngre än vatten och sjunker till botten av fettavskiljaren. På så sätt kan fett och slam skiljas från vattnet innan det släpps ut i avloppsnätet (se bild på nästa sida). Obs! Endast små mängder fett kan tas emot av fettavskiljaren. Större mängder fett, som till exempel frityrolja, får överhuvudtaget inte hällas ut i avloppet.

3 Inlopp Fett Utlopp Slam och större partiklar Schematisk skiss över hur en fettavskiljare fungerar. Fettavfall ska återvinnas Rent fett i större mängder, som till exempel frityrolja, ska samlas upp i separata behållare och återvinnas. Verksamhetsutövaren ansvarar för att anlita en entreprenör som hämtar fettavfallet. Fettet från fettavskiljaren återvinns också. Stadens entreprenör fraktar det till ett reningsverk där det rötas och bildar biogas tillsammans med avloppsslam och annat organiskt material. Det mesta av biogasen används som fordonsbränsle till bussar i lokaltrafik. När behövs en fettavskiljare? I alla fastigheter där det finns verksamheter som genererar fetthaltigt avloppsvatten (som exempelvis i restauranger och livsmedelsbutiker) måste fettavskiljare installeras. Exempel på verksamheter som släpper ut mycket fett: Bageri Catering Konditori Charkuteri Café Personalmatsal Restaurang Storkök Salladsbar Rökeri Hamburgerbar Mottagningskök Gatukök Slakteri Pizzeria Friteringsanläggning Livsmedelsbutik Livsmedelsindustri Förskolor Skolkök Om en verksamhet har en industriell diskmaskin installerad så måste förmodligen fettavskiljare installeras i fastigheten, oavsett vilket typ av verksamhet som bedrivs. Vissa verksamheter kan dessutom behöva rena sitt avloppsvatten ytterligare, om en

4 fettavskiljare är otillräcklig. Exempel är avloppsvatten som kommer från verksamheter som bedriver osttillverkning eller fiskberedning. Här kan det bli nödvändigt att installera exempelvis en slamavskiljare. Fastighetsägarens ansvar En fettavskiljare tillhör en fastighets VA-installation. Därmed är det fastighetsägarens ansvar att det finns en fettavskiljare installerad. Fastighetsägaren ansvarar för att den fettavskiljare som är installerad har rätt dimensionering och är typgodkänd för den verksamhet som bedrivs i fastigheten. Som fastighetsägare har du också det yttersta ansvaret för att fettavskiljaren kontrolleras, underhålls och töms enligt gällande regler samt att den besiktigas minst en gång per år. Om det saknas fettavskiljare i anslutning till en livsmedelsverksamhet kan Sundbybergs stad ställa krav på fastighetsägaren att snarast möjligt installera en fettavskiljare. Så här står det i lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) 21 : En fastighetsägare får inte använda en allmän VA-anläggning på ett sätt som innebär att avloppet tillförs vätskor, ämnen eller föremål som kan inverka skadligt på ledningsnätet eller anläggningens funktion eller på annat sätt medför skada eller olägenhet. Verksamhetsutövarens ansvar Som verksamhetsutövare ansvarar du för att det finns ett abonnemang för tömning av fettavskiljaren, se under rubriken Tömning. Hanteringen av fettavskiljaren ska även ingå i din egenkontroll. Egenkontroll Alla verksamheter ska ha ett egenkontrollprogram, enligt förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll (SFS 1998:901). I egenkontrollen ska följande ingå: Underhåll av fettavskiljaren: Underhållet måste ske regelbundet enligt standarden SS EN Riskanalys: Du ska även bedöma och kartlägga risker med fettavskiljaren, om den inte sköts och töms som den ska. Till exempel att det kan bli översvämning med orenat avloppsvatten till följd av stopp i ledningar. Kontroll av larm: Om larm finns installerat i fettavskiljaren ska du regelbundet kontrollera att det fungerar och att givaren (sensorn) är rengjord. All personal som vistas i lokalen ska ha kännedom om hur larmet fungerar. Kontroll av fett- och slamskikt: Kontrollera också regelbundet hur mycket fett och slam som ansamlats i tanken.

5 Ändrade förhållanden i verksamheten Förändringar som kan påverka din verksamhets omfattning ska anmälas till staden. Förändringarna kan inverka på hur mycket fett i avloppsvattnet som din verksamhet ger upphov till. Anmälan ska göras skriftligt till stadsbyggnads- och miljöförvaltningen. Tömning Fettavskiljare måste tömmas och rengöras regelbundet för att den ska fungera korrekt. Om tömningen missköts kan det leda till avloppsstopp. Verksamhetsutövaren ska göra en abonnemangsanmälan för tömning av fettavskiljare hos stadsbyggnads- och miljöförvaltningen. Tömning av fettavskiljare ska göras var 60:e dag, enligt Sundbybergs stads föreskrifter för avfallshantering. Ibland kan en fettavskiljare behöva tätare tömningsintervall för att fungera korrekt. Om fett- eller slamskiktet i fettavskiljaren blir för tjockt innan ordinarie tömning måste en extra tömning beställas. Hela fettavskiljaren ska tömmas och rengöras. Efter tömningen måste fettavskiljaren fyllas med vatten, annars kommer fettet inte att stanna kvar i avskiljaren, utan följa med vattnet ut i avloppet. Fastighetsägaren ansvarar för att fettavskiljaren är återfylld efter tömning. Locket till fettavskiljaren måste kunna öppnas av en person. Inga föremål, jord, grus, snö, is, rost eller liknande får blockera vägen till eller runt avskiljaren. Installation av fettavskiljare Att tänka på vid installation av fettavskiljare: Kontakta en VVS-konsult eller VVS-entreprenör för att ta fram dimensioneringsunderlag för fettavskiljaren baserat på verksamhet och vattenflöde, lämplig placering och tömningsinstallation. Tänk på att fettavskiljaren måste vara typgodkänd enligt SSEN (utformning) och SSEN (dimensionering). Avluftning av fettavskiljare får inte vara kopplat till avloppsvattenledningen. För att underlätta för tömning, rådgör i god tid med staden om var fettavskiljaren kan placeras. Avskiljarens tömningspunkt ska placeras maximalt tio meter från platsen där tömningsentreprenörens bil kommer att parkera. Ansök om bygglov, alternativt gör en bygganmälan, minst sex veckor före installation till stadsbyggnads- och miljöförvaltningen. Redovisa dimensioneringsunderlag, fettavskiljarens storlek, fabrikat och installation. Gör en abonnemangsanmälan för tömning av fettavskiljaren hos stadsbyggnads- och miljöförvaltningen.

6 Dokument som behövs vid ansökan om bygglov och bygganmälan: Fackmannamässigt utförd installationsritning. Ritning över avskiljarens placering i skala 1:100. Förslag till kontrollplan enligt PBL. Namn på kontrollansvarig. Besiktning av fettavskiljaren Fastighetsägaren ansvarar för att fettavskiljaren besiktigas minst en gång per år. Besiktningen ska utföras av en fackman. Skriftligt protokoll ska skickas till stadsbyggnads- och miljöförvaltningen efter utförd besiktning. Följande punkter ska ingå i besiktningen: Fettavskiljarens kondition Skiljeväggarna In- och utloppet Eventuell larmgivare och larmdisplay Dispenser Fastighetsägare tillsammans med verksamhetsutövare kan ansöka om dispens från kravet på fettavskiljare. Dispenser gäller endast för fastighetsägaren och den verksamhet som anges i ansökan. En dispens är alltid tidsbegränsad och det går därmed inte att få permanent dispens från fettavskiljare. Om det uppstår problem med fettavlagringar i avloppsnätet har Sundbybergs stad rätt att villkorslöst upphäva dispensen. Den som har en fettavskiljare kan även ansöka om dispens för att få förlängt tömningsintervall. Dispenserna regleras i Sundbybergs stads avfallsföreskrifter och ABVA.

7 Kontakta staden för att... Teckna abonnemang för tömning av, eller ställa frågor om fettavskiljare. Kontakta stadens VA- och avfallsenhet på eller Ställa frågor om bygglov och bygganmälan. Kontakta en bygglovshandläggare via stadens växel Skicka in ansökan om bygglov eller göra en bygganmälan. Skriv till: Sundbybergs stad Stadsbyggnads- och miljöförvaltningen Planenheten Sundbyberg Anmäla att verksamheten ändrar omfattning. Skriv till: Sundbybergs stad Stadsbyggnads- och miljöförvaltningen Miljöenheten Sundbyberg Sundbybergs stad, Sundbyberg besöksadress Kavallerivägen 4, Rissne telefon telefax

VA-verket (tekniska avdelningen) tar emot och renar avloppsvatten från hushåll, industrier och en mängd andra verksamheter.

VA-verket (tekniska avdelningen) tar emot och renar avloppsvatten från hushåll, industrier och en mängd andra verksamheter. Innehåll Förord 1 Varför kräver vi fettavskiljare? 4 Vem måste ha fettavskiljare? 5 Det krävs tillstånd för att installera fettavskiljare 6 Utformning av fettavskiljare 7 Storlek på fettavskiljare 8 Placering

Läs mer

Insamling av matavfall. Så ansluts företag/verksamheter

Insamling av matavfall. Så ansluts företag/verksamheter Insamling av matavfall Så ansluts företag/verksamheter Välj att källsortera matavfall I alla verksamheter uppkommer matavfall - exempelvis skal, kaffesump och matrester. Mängden matavfall som genereras

Läs mer

Förord. Västerås, november 2009

Förord. Västerås, november 2009 Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt kan få ut från sitt försäkringsbolag eller från Mälarenergi uppväger

Läs mer

Råd och anvisningar vid Källaröversvämning

Råd och anvisningar vid Källaröversvämning Råd och anvisningar vid Källaröversvämning Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt kan få ut från sitt försäkringsbolag

Läs mer

God avfallshantering vid ny- och ombyggnation

God avfallshantering vid ny- och ombyggnation Missvisande titel? Låter som att det är själva byggavfallet som avses. God avfallshantering vid ny- och ombyggnation Sundbybergs stads riktlinjer Godkänd av stadsbyggnads- och miljönämnden den 11 november

Läs mer

Råd och anvisningar, ABVA 2009

Råd och anvisningar, ABVA 2009 VATTEN OCH AVLOPP Råd och anvisningar, ABVA 2009 1 INLEDNING V ä l fungerande vatten- och avloppsförsörjning är en av de viktigaste förutsättningarna för ett fungerande samhälle. VA-verket ansvarar för

Läs mer

Enskilda avlopp Information till fastighetsägare

Enskilda avlopp Information till fastighetsägare Enskilda avlopp Information till fastighetsägare Enskilt avlopp Ungefär 10 % av de svenska hushållen har enskilt avlopp. Tillsammans släpper de ut lika mycket övergödande ämnen som alla de övriga hushållen,

Läs mer

ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP...

ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP... Att planera för enskilt avlopp Informationsmaterial från Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Oktober 2014 1 Innehållsförteckning ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS

Läs mer

Översvämning i källaren. Råd & tips KUNGSBACKA KOMMUN

Översvämning i källaren. Råd & tips KUNGSBACKA KOMMUN Översvämning i källaren Råd & tips KUNGSBACKA KOMMUN 2 Förord Att drabbas av översvämning i sin källare innebär både obehag och massor av arbete. Vi på VA-avdelningen på Kungsbacka kommuns förvaltning

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun

Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun Antagen av: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2005-06-02, 91 1. Inledning 2 2. Oljeavskiljare 3 2.1. VERKSAMHETER DÄR OLJEAVSKILJARE

Läs mer

Juli 2013. Föreskrifter om avfallshantering och renhållning

Juli 2013. Föreskrifter om avfallshantering och renhållning Juli 2013 Föreskrifter om avfallshantering och renhållning Föreskrifter om avfallshantering och renhållning För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 miljöbalken finnas en renhållningsordning som skall

Läs mer

Renhållningsföreskrifter. Haninge kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17

Renhållningsföreskrifter. Haninge kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17 Renhållningsföreskrifter Haninge kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17 Haninge Sida 2 Innehåll Inledning 4 Ansvar och skyldigheter 4 Hushållsavfall 5 Hämtning 7 Undantag från föreskrifter 7 Bilaga

Läs mer

Minireningsverk i enskilda avlopp ISSN 1103-4092

Minireningsverk i enskilda avlopp ISSN 1103-4092 Minireningsverk i enskilda avlopp RAPPORT U2013:14 ISSN 1103-4092 förord Det saknas kunskap inom kommunernas tillsyns- och avfallsorganisationer om hur drift, underhåll och tömning av minireningsverk

Läs mer

Tank, brunn eller både och!

Tank, brunn eller både och! Tank, brunn eller både och! En enskild avloppsanläggning består vanligtvis av en slamavskiljare och en infiltrations- eller markbäddsanläggning. Syftet med anläggningen är både att rena avloppsvattnet

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

Enskilt avlopp. Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1

Enskilt avlopp. Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1 Enskilt avlopp Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1 Utgivare/copyright: Kunskapscentrum Små Avlopp Illustratör: Bo Rosander Grafisk formgivning: Bild & Kultur AB Uppsala 2011 Denna broschyr är

Läs mer

UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET

UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET RÅD OCH REGLER FÖR ANSLUTNING TILL RYAVERKET 2000 Förord Denna broschyr riktar sig till verksamheter som avleder avloppsvatten till Göteborgsregionens

Läs mer

Oljeavskiljare. Tekniska förvaltningen informerar om gällande regler och krav för installation och skötsel av oljeavskiljare

Oljeavskiljare. Tekniska förvaltningen informerar om gällande regler och krav för installation och skötsel av oljeavskiljare Oljeavskiljare Tekniska förvaltningen informerar om gällande regler och krav för installation och skötsel av oljeavskiljare November 2006 Varför behövs oljeavskiljare Olja som släpps ut via spillvattennätet

Läs mer

fö r u t s l ä p p av av lo p p svat te n f rå n

fö r u t s l ä p p av av lo p p svat te n f rå n R I KT L I N J E R fö r u t s l ä p p av av lo p p svat te n f rå n ind u st r i e r o c h a n d ra ve r k s a m h e te r. N ove m b e r 2 01 0 1 Innehåll Förord 3 Inledning 4 Olika typer av avloppsvatten

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Borlänge kommun. Beslutat i Kommunfullmäktige 2007-03-29

Föreskrifter om avfallshantering för Borlänge kommun. Beslutat i Kommunfullmäktige 2007-03-29 Föreskrifter om avfallshantering för Borlänge kommun Beslutat i Kommunfullmäktige 2007-03-29 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...3 FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING...4 Inledande bestämmelser och definitioner

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING

RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING DAGVATTEN SKA INTE GÅ TILL RENINGSVERKET RIKTLINJER FÖR BÄTTRE MILJÖ INNE OCH UTE Det finns riktlinjer för hur Karlstadsborna ska hantera sitt dagvatten. Riktlinjerna

Läs mer

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen Separering av dag- och spillvatten VA-avdelningen Separering av ledningar Kommunens avloppssystem ska hantera både dagvatten och spillvatten. I dagvatten räknas regn-, smält- och dräneringsvatten. Spillvatten

Läs mer

Lokala föreskrifter om avfallshantering för Kils kommun. antagna av kommunfullmäktige i Kil 2009-05-28, Kf 54

Lokala föreskrifter om avfallshantering för Kils kommun. antagna av kommunfullmäktige i Kil 2009-05-28, Kf 54 Lokala föreskrifter om avfallshantering för Kils kommun antagna av kommunfullmäktige i Kil 2009-05-28, Kf 54 sid. 2 (17) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 Inledande bestämmelser... 3 Tillämpliga

Läs mer

HJÄLP OSS ATT FÅ RENARE VATTEN

HJÄLP OSS ATT FÅ RENARE VATTEN INFORMATION FÖR FÖRETAG HJÄLP OSS ATT FÅ RENARE VATTEN N O R D V Ä S T R A S K Å N E S V AT T E N O C H A V L OPP Rent vatten. Ett jobb för livet. 1 Minska företagets utsläpp av miljögifter Riktlinjer

Läs mer

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips:

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips: Enskilt avlopp Ungefär 10 % av de svenska hushållen har enskilt avlopp. Tillsammans släpper de ut lika mycket övergödande ämnen som alla de övriga hushållen, som är anslutna till kommunala reningsverk,

Läs mer

UTGÅVA 6. Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.uponor.se

UTGÅVA 6. Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.uponor.se AVLOPPSBOKEN GUIDE I MILJÖHANTERING AV AVLOPP UTGÅVA 6 Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.dahl.se www.baga.se www.bioptech.se www.fann.se www.flygt.se

Läs mer

Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun

Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun Uppsala kommuns taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar Denna taxa antogs av kommunalfullmäktige

Läs mer

Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Delrapport Transporter

Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Delrapport Transporter Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Delrapport Transporter Oktober 2009 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...5 2.1 Bakgrund...5 2.2 Syfte och

Läs mer

AVLOPP. på rätt sätt

AVLOPP. på rätt sätt AVLOPP på rätt sätt Denna broschyr har gemensamt tagits fram av: Miljöförvaltningarna i Vänersborgs kommun, Trollhättans stad och Lilla Edets kommun. Avlopp på rätt sätt Syftet med broschyren, lagkrav,

Läs mer