Tank, brunn eller både och!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tank, brunn eller både och!"

Transkript

1 Tank, brunn eller både och! En enskild avloppsanläggning består vanligtvis av en slamavskiljare och en infiltrations- eller markbäddsanläggning. Syftet med anläggningen är både att rena avloppsvattnet och att leda bort det från bostadshuset. Går ditt avlopp till en tank eller en brunn? Kanske är ditt toalettvatten kopplat till en sluten tank medan det övriga spillvattnet går till en slamavskiljare vilket är vanligt vid besvärliga markförhållanden. Regelbunden skötsel är nödvändig för att avloppssystemet ska fungera tillfredsställande. Även om behovet av underhåll är litet, behövs regelbundna inspektioner för att säkerställa problemfri drift. Det är fastighetsägarens skyldighet att kontrollera anläggningens funktion. Hjälp kan köpas av kunnig rörfirma eller firma som har spolbil. Ansökan om att bygga ny eller ändra befintlig anläggning görs hos miljöenheten, samhällsbyggnadskontoret i Umeå kommun.

2 Slamavskiljare En slamavskiljare är en behållare i vilken avloppsvattnet passerar genom olika rum (kammare). Kamrarna är förbundna med korta passager där vattnet långsamt flödar från en kammare till en annan. Till avloppsanläggning där WC är anslutet används oftast en trekammarbrunn. När inte WC är påkopplat räcker det med en tvåkammarbrunn med en något mindre volym. Slamavskiljare kan vara utförda i plast eller betong. För samtliga gäller att de ska vara antingen typgodkända eller uppfylla kraven enligt svensk standard. Trekammarbrunn Den vanligaste typen av slamavskiljare är trekammarbrunnen som finns i många olika varianter. Dess huvudsakliga uppgift är att urskilja de grova partiklarna så att den efterföljande filtreringen inte slammar igen. Trekammarbrunnen fungerar så att vattnet spolas genom inloppet in i första kammaren. Där separeras partiklarna från vattnet, de tyngre sjunker till botten och bildar ett slamlager medan de lättare flyter upp till ytan och bildar ett flytslam. Vattnet mellan dessa lager rinner vidare till nästa kammare där processen upprepar sig. Efter att vattnet gått genom tre kammare rinner det vidare till infiltration eller markbädd. Kontroll och underhåll av trekammarbrunn Kontrollera locket och låsningen, men också om möjligt inuti avskiljaren för ev. påväxt. Slarv med tömningen medför risk för att slam följer med ut i fördelningsbrunnen och infiltrationsrören och med tiden orsakar stopp. Kontrollera att flytslammet inte har blivit så tjockt att föroreningarna i det inkommande vattnet samlas ovanpå ytslammet istället för att sjunka till botten. Slamkakan får inte växa upp över inloppets mynning. Kontrollera även att det endast finns flytslam i den första kammaren och inte i de efterföljande. Om detta skulle ske behöver slambrunnen tömmas. Tömning sker normalt en gång per år och ombesörjes av UMEVA (kommunen) enligt Miljöbalken (SFS 1998:808). Längre intervaller förekommer tex i fritidshus. Figur 1 Slamavskiljarens processförlopp. Figur 2 Principskiss av två slambrunnar, till vänster en modern låg typ och till höger en klassisk gammal modell.

3 Infiltration I de fall rätta förhållanden finns vad gäller markbeskaffenheter och avstånd till vattentäkter och grundvattenyta är det lämpligast och vanligast att man använder sig av en infiltrationsanläggning. Med infiltration menas att man sprider ut avloppsvatten via en fördelningsbrunn genom två eller flera perforerade rör som ligger i singel- eller makadammfyllda diken. Från dessa diken sjunker avloppsvattnet ner genom marklagren för att slutligen nå grundvattnet och föras bort. Det här är det bästa sättet att ta hand om avloppsvatten. Rätt utförd ger det en god rening och är därför den metod som bör väljas i första hand. Mycket viktigt att tänka på är att infiltration av avloppsvatten endast kan fungera i genomsläppliga och väldränerade marklager (eftersom vattnet skall sjunka ner och infiltreras i marken). En infiltrationsanläggning utförd i tät ler- eller lerblandad jord eller fuktig mark får normalt en mycket kort drifttid. Kontroll av fördelningsbrunn En gång om året bör fördelningsbrunnen inspekteras. Kontrollera lock och låsning. I fördelningsbrunnen kan det bildas påväxt. Om det är lite påväxt kan det spolas bort. Om det är större mängder bör man p g a igensättningsrisken försöka samla upp det mesta och sedan spola. Detta är en signal om att fördelningsbrunnen behöver inspekteras med tätare intervall och att slamavskiljaren behöver tömmas oftare. Kontroll av infiltration Spridningsledningarna kan inspekteras genom luftningsrören. För ner en käpp/stav i rören för att kontrollera att det inte står vatten i ledningarna. Om det är vatten i rören fungerar inte bädden som den ska. Det höga vattnet kan bero på temporär eller konstant förändring av grundvattenförhållandet. Detta måste följas upp tills dess att vattnet sjunker undan. Står det fortfarande vatten i ledningen vid normalt lågvatten, måste anläggningen dräneras. Kontrollera även att luftningsrören och ventilationshuvarna inte är överväxta. Figur 3 Översiktsbild av infiltration med slamavskiljare och fördelningsbrunn. Figur 4 Infiltration sedd från sidan. Figur 5 Tvärsnitt av infiltration.

4 Markbädd Markbädd används när infiltration inte är möjlig. I en markbädd filtreras och renas avloppsvattnet i ett uppbyggt grus- och sandlager. Från markbädden avleds det renade avloppsvattnet till ett lämpligt vattendrag eller dräneringssystem. Observera att avloppsvattnet inte får avledas till ett vägdike eller till ett vattendrag där betande djur kan dricka av vattnet. På grund av markbäddens djup, vanligen drygt 2 meter, är det svårt att anlägga en markbädd på tomter med ingen eller liten marklutning. Det måste vara en viss höjdskillnad mellan huset, markbädden och utsläppspunkten. Om tillräcklig höjdskillnad saknas måste pumpning av avloppsvattnet ske. Kontroll av markbädd Kontrollera att utloppsbrunnens lock och låsning är intakta. Är vattnet i denna brunn oklart eller färgat och luktar? Då fungerar inte din markbädd som den ska och bör åtgärdas. För fördelningsbrunn, spridningsledning samt dräneringsledning gäller samma skötselråd som för infiltration. Figur 6 Översiktsbild av markbädd med slamavskiljare och fördelningsbrunn. Figur 7 Markbädd sedd från sidan. Figur 8 Tvärsnitt av markbädd.

5 Tvåkammarbrunn Samma princip som trekammarbrunn. Har två kammare där slammet sjunker till botten eller flyter till ytan. Det renade vattnet går vidare till infiltration eller markbädd. Figur 9 Tvåkammarbrunn i genomskärning, från sidan och uppifrån. Sluten tank Slutna tankar är oftast tillverkade i plast men finns även i betong. Behållaren är vanligen utförd som en liggande cylinder med volymer om 3-6 m 3. En mätsticka eller ett larm används för att se när tanken måste tömmas. Hela tanken töms för att säkerställa långvarig funktion och bästa ekonomi. För att begränsa antalet tömningar får normalt endast avloppsvatten från snålspolande toalett avledas till tanken. Allt övrigt avloppsvatten, tex disk- och duschvatten, måste tas om hand i en separat avloppsanläggning av typ tvåkammarbrunn med infiltration eller markbädd. För tömning ska UMEVA anlitas enligt gällande lagstiftning. Figur 10 Vanlig utformning på en nedgrävd sluten tank.

Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar

Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar Avloppsslam Slam bildas vid all rening av avloppsvatten. Beroende på typ av avlopp indelas avloppsvattnet upp i svartvatten (toaletter, bad-, disk- och tvättvatten)

Läs mer

Exempel på olika avloppsanordningar

Exempel på olika avloppsanordningar Exempel på olika avloppsanordningar Avloppsanordningarna beskrivna nedan är några som har använts länge och några som är nya, dessa kan kombineras för att uppnå de krav som ställs av miljönämnden. Att

Läs mer

Exempel på olika avloppsanordningar

Exempel på olika avloppsanordningar Rev 2009-12-30 Sida 1(6) Exempel på olika avloppsanordningar Avloppsanordningarna beskrivna nedan är några som har använts länge och några som är nya, dessa kan kombineras för att uppnå de krav som ställs

Läs mer

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips:

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips: Enskilt avlopp Ungefär 10 % av de svenska hushållen har enskilt avlopp. Tillsammans släpper de ut lika mycket övergödande ämnen som alla de övriga hushållen, som är anslutna till kommunala reningsverk,

Läs mer

Små avlopp ska vara enkla

Små avlopp ska vara enkla Små avlopp ska vara enkla Kort om denna folder Små avloppssystem ska vara enkelt utformade. Då ger de långsiktigt god funktion och bra ekonomi. Komplicerade och teknikintensiva lösningar kräver regelbunden

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

Avloppsrening med IN-DRÄN. Tankar, brunnar och slamavskiljare i polyeten. Kompakt Effektivt Enkelt. Låga Hållfasta Åldersbeständiga

Avloppsrening med IN-DRÄN. Tankar, brunnar och slamavskiljare i polyeten. Kompakt Effektivt Enkelt. Låga Hållfasta Åldersbeständiga Avloppsrening med IN-DRÄN Kompakt Effektivt Enkelt Tankar, brunnar och slamavskiljare i polyeten Låga Hållfasta Åldersbeständiga IN-DRÄN IN-DRÄN, infiltrationssystemet utan sten, är inte bara lågkostnadsalternativet

Läs mer

TA HAND OM DITT VATTEN! Information och exempel för lokalt omhändertagande av dagvatten LOD

TA HAND OM DITT VATTEN! Information och exempel för lokalt omhändertagande av dagvatten LOD TA HAND OM DITT VATTEN! Information och exempel för lokalt omhändertagande av dagvatten LOD VAR RÄDD OM VÄRMDÖS VATTEN! Vatten är en av Värmdös viktigaste tillgångar, och vi lever i en unik miljö med tillgång

Läs mer

INFILTRATIONER MED IN-DRÄN PLUS

INFILTRATIONER MED IN-DRÄN PLUS Version 2.1-2014-05-20 0,4 m 1,2 m Figur 1. 0,6 m Exempel på infiltration med IN-DRÄN Plus LÄGGNINGSANVISNING FÖR INFILTRATIONER MED IN-DRÄN PLUS Läggningsanvisningen gäller för följande grupper av typritningar:

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten

Dag- och dräneringsvatten Dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare I denna broschyr finns information om vad fastighetsägare som ansluter sig till det allmänna vatten- och avloppsnätet kan tänka på för att undvika

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT. Produkter för enskilt avlopp

MARKNADSÖVERSIKT. Produkter för enskilt avlopp MARKNADSÖVERSIKT Produkter för enskilt avlopp 1 Denna skrift har tagits fram av Avloppsguiden och Kunskapscentrum Små Avlopp, med stöd av Naturvårdsverkets havsmiljöanslag, som används till insatser för

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten 1 Inledning I den här broschyren ges information om hur du på bästa sätt tar hand om dag- och dräneringsvatten för att minska risken för översvämning och skador

Läs mer

VA-verket (tekniska avdelningen) tar emot och renar avloppsvatten från hushåll, industrier och en mängd andra verksamheter.

VA-verket (tekniska avdelningen) tar emot och renar avloppsvatten från hushåll, industrier och en mängd andra verksamheter. Innehåll Förord 1 Varför kräver vi fettavskiljare? 4 Vem måste ha fettavskiljare? 5 Det krävs tillstånd för att installera fettavskiljare 6 Utformning av fettavskiljare 7 Storlek på fettavskiljare 8 Placering

Läs mer

Bra Små Avlopp Daniel Hellström, AP Lena Jonsson, AP R nr 18, november 2007 2:a reviderade upplagan

Bra Små Avlopp Daniel Hellström, AP Lena Jonsson, AP R nr 18, november 2007 2:a reviderade upplagan Bra Små Avlopp Uppföljning av enskilda avloppsanläggningar 2-27 Daniel Hellström, AP Lena Jonsson, AP R nr 18, november 27 2:a reviderade upplagan FÖRORD Syftet med projektet var att fortsätta utvärderingen

Läs mer

Rent vatten utan bekymmer

Rent vatten utan bekymmer Rent vatten utan bekymmer KLARO minireningsverket med smart teknik Utvecklad för nordiska förhållanden Inga mekaniska delar i avloppet Ingen teknik som kräver ström i avloppet Ingen pump i avloppet Innehållsförteckning

Läs mer

SLAMAVSKILJARE SA 2000ce

SLAMAVSKILJARE SA 2000ce Version 1.3 2012-11-13 Inlopp Inspektion Manhål Utlopp Ca. 0,96 m Ca. 1,2 m Ca. 2,9 m Figur 1. ANVISNING FÖR SLAMAVSKILJARE SA 2000ce 10 FANN VA-teknik AB www.fann.se SS-EN 12566-1/A1:2004 Avlopp Reningsanläggning

Läs mer

dricksvatten att anlägga brunn dricksvatten Att anlägga brunn råd om hur du går tillväga

dricksvatten att anlägga brunn dricksvatten Att anlägga brunn råd om hur du går tillväga dricksvatten Att anlägga brunn råd om hur du går tillväga dricksvatten att anlägga brunn 1 Information 1 januari 2014 flyttas ansvaret för information och rådgivning för enskilda dricksvattenanläggningar

Läs mer

SLAMAVSKILJARE SA 3000ce

SLAMAVSKILJARE SA 3000ce Version 3.0 2013-02-07 Ca. 1,2 m Ca. 1,08 m Inlopp Inspektion/rensning Manhål Utlopp Figur 1. ANVISNING FÖR SLAMAVSKILJARE SA 3000ce 09 Ca. 3,6 m FANN VA-teknik AB www.fann.se SS-EN 12566-1/A1:2004 Avlopp

Läs mer

SLAMAVSKILJARE SA 4000ce

SLAMAVSKILJARE SA 4000ce Version 1.3 2013-06-18 Figur 1. Ca. 1,2 m Ca. 1,3 m Inlopp Inspektion/rensning Manhål Utlopp ANVISNING FÖR SLAMAVSKILJARE SA 4000ce 09 Ca. 3,6 m FANN VA-teknik AB www.fann.se SS-EN 12566-1/A1:2004 Avlopp

Läs mer

Bio Filter 10. Produktinformation, Installation och Underhåll PRODUKTINFORMATION:

Bio Filter 10. Produktinformation, Installation och Underhåll PRODUKTINFORMATION: PRODUKTINFORMATION: - Bio filter 10 är en enkel och smidig biologisk gråvatten rening till sommarstugor och gästhus där vattenförbrukningen är låg. - Bio Filter 10 är avsedd att ta hand och rena gråvatten.

Läs mer

TA HAND OM DITT VATTEN

TA HAND OM DITT VATTEN TA HAND OM DITT VATTEN Nu ska stockholmarna ta hand om sitt eget regnvatten Ta hand om ditt regnvatten! Över Stockholm faller 650 millimeter nederbörd varje år. Det betyder 650 liter vatten på varje kvadratmeter.

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP

DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP RAPPORT DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP 2013-09-11 Uppdrag: 245191, VA utredning Bjuvstorp 9:13 Titel på rapport: Dagvattenutredning Bjuvstorp Status: Slutrapport Datum: 2013-09-11 Medverkande Beställare:

Läs mer

ANMÄLAN/ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV FÖRMULTNINGSTOALETT/TORRTOALETT SAMT EGET OMHÄNDERTAGANDE AV LATRIN OCH URIN

ANMÄLAN/ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV FÖRMULTNINGSTOALETT/TORRTOALETT SAMT EGET OMHÄNDERTAGANDE AV LATRIN OCH URIN 1(5) Bygg- och miljönämnden 592 80 Vadstena ANMÄLAN/ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV FÖRMULTNINGSTOALETT/TORRTOALETT SAMT EGET OMHÄNDERTAGANDE AV LATRIN OCH URIN Sökande Förnamn: Org.-/personnummer: Efternamn:

Läs mer

Ta hand om dagvattnet. Råd vid planering och byggande av flerbostadhus

Ta hand om dagvattnet. Råd vid planering och byggande av flerbostadhus Ta hand om dagvattnet Råd vid planering och byggande av flerbostadhus 1 Omslagsbild: Öppet dike som leder ett delflöde från en bäck igenom ett bostadsområde för gestaltning. Här ansluter även det rena

Läs mer

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Installationsmanual Blank sida 1. Inledning Gratulerar till ditt val av Mavimare rattpump för extra styrplats till din båt. Rätt monterad kommer

Läs mer

Gemensamt avlopp så kan det gå till

Gemensamt avlopp så kan det gå till Gemensamt avlopp så kan det gå till Kort om denna folder Denna folder vänder sig till fastighetsägare som står i begrepp att åtgärda sitt avlopp och där det är aktuellt att göra det tillsammans med andra

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten Information från Karlshamns kommun, VA-enheten din VA-leverantör I den här broschyren vill vi informera om hur fastighetsägaren kan ta hand om sitt dag- och dräneringsvatten

Läs mer

Oljeavskiljare. Tekniska förvaltningen informerar om gällande regler och krav för installation och skötsel av oljeavskiljare

Oljeavskiljare. Tekniska förvaltningen informerar om gällande regler och krav för installation och skötsel av oljeavskiljare Oljeavskiljare Tekniska förvaltningen informerar om gällande regler och krav för installation och skötsel av oljeavskiljare November 2006 Varför behövs oljeavskiljare Olja som släpps ut via spillvattennätet

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN RAPPORT 2012-06-20 Uppdrag: 242340, Planförstudie - Bergagården, Kalmar Titel på rapport: Dagvattenutredning Bergagården Status: Rapport Datum: 2012-06-20 Medverkande Beställare:

Läs mer

Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering

Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering Information från Borås Energi och Miljö AB I denna informationsskrift vill vi informera om hur man på ett bra och säkert sätt tar hand om sitt dagoch dräneringsvatten

Läs mer