Enskilda avlopp Information till fastighetsägare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enskilda avlopp Information till fastighetsägare"

Transkript

1 Enskilda avlopp Information till fastighetsägare

2 Enskilt avlopp Ungefär 10 % av de svenska hushållen har enskilt avlopp. Tillsammans släpper de ut lika mycket övergödande ämnen som alla de övriga hushållen, som är anslutna till kommunala reningsverk, gör tillsammans. Det gör att de enskilda avloppen har en stor negativ miljöpåverkan. Ibland finns det inget bättre alternativ än ett enskilt avlopp. I den här broschyren får du lära dig om olika varianter av enskilda avlopp, hur de fungerar, vilken skötsel de kräver och vad du kan göra för att vara så skonsam som möjligt mot miljön. Minska ditt avlopps miljöpåverkan Det finns mycket du kan göra för att minska ditt avlopps miljöpåverkan. Här är några tips: Använd tvätt- och rengöringsmedel utan fosfat. Naturskyddsföreningen har en förteckning över fosfatfria tvättmedel. Överdosera inte tvätt- och rengöringsmedel. Häll inte miljöfarliga ämnen, som lösningsmedel och färgrester, i ditt avlopp. Lämnas in på Återvinningscentralen. Spola inte ner bindor, tops eller kondomer i toaletten. Använd papperskorgen. Spola inte ner läkemedelsrester. Lämna dem till apoteket istället. Släng inte cigarettfimpar i toaletten. De innehåller höga halter av den giftiga tungmetallen kadmium. Hur är ansvaret för de enskilda avloppen fördelat? Du som ägare av en fastighet med enskilt avlopp har en stor del av ansvaret för att avloppet sköts korrekt, men det finns också fler instanser i samhället som har ansvar. Här går vi igenom de olika ansvarsområden som finns. Myndigheternas ansvar Miljö- och hälsoskyddsnämnden i din kommun är tillstånds- och tillsynsmyndighet för enskilda avlopp. Miljöoch hälsoskyddskontoret tar hand om avloppsärenden och det är dit du ska vända dig när du ska anlägga en ny avloppsan läggning eller åtgärda din befintliga. UMEVA:s ansvar UMEVA ansvarar för att hämta och omhänderta slam (s.k. avloppsfraktioner) från slutna tankar, trekammarbrunnar eller minireningsverk. Vi tar också hand om filtermaterial från fosforfällor. För de här tjänsterna betalar du en hämtnings- och behandlingsavgift som är beslutad i kommunfullmäktige. Hämtning av filtermaterial gäller fr. o m 1 juli Följande paragraf är ett utdrag ur föreskrifterna som är antagna av kommunfullmäktige: 21 Hämtning av slam från slamavskiljare med ansluten WC och tömning av slutna tankar ska ske minst en gång per år från permanentbostäder och minst en gång vart tredje år från fritidshus. Fastighetsägarens ansvar Du som äger en fastighet med ett enskilt avlopp räknas som verksamhetsutövare enligt lagen. Därför ansvarar du för att din avloppsanläggning fungerar som den ska. Det innebär bl.a. att du ska sköta och underhålla anläggningen. En av de viktigaste skötselåtgärderna är att tömma slamavskiljaren. I vanliga fall sköter UMEVA det utan att du behöver beställa, men det kan ibland hända (vid tillfälliga överbelastningar) att du måste beställa en extra slamtömning. Om slamavskiljaren i ditt avlopp är hårt belastad måste du regelbundet kontrollera om flytslammet har blivit så tjockt att föroreningarna i det inkommande vattnet samlas ovanpå ytslamkakan i stället för att sjunka till botten. Låt inte slamkakan växa upp över tilloppsledningens mynning, utan beställ då en extra slamtömning för att åtgärda problemet. Undantag från föreskrifterna Om du vill ha längre tömningsintervall eller själv ta hand om slammet, skicka en ansökan till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Du betalar då en handläggnings avgift. Se Umeå kommuns hemsida för mer information. 2 UMEVA ENSKILDA AVLOPP

3 Så fungerar och sköts olika avloppsvarianter Slamavskiljare Slamavskiljaren förbehandlar blandat avloppsvatten innan det ska renas. I slamavskiljaren fastnar grövre partiklar, vilket motverkar igensättningar i efterföljande reningssteg. Den vanligaste slamavskiljaren är trekammar - brunnen som består av tre kammare och är gjord i betong eller plast. Normalt behöver slamavskiljaren ha en våtvolym på ca 2 m³ per hushåll för blandat avloppsvatten. Om slamavskiljaren ska ta emot enbart bad-, disk- och tvättvatten behöver den inte vara lika stor. UMEVA ENSKILDA AVLOPP 3

4 Tank och brunn för bad-, disk- och tvättvatten Sluten tank En sluten tank är en lämplig lösning för uppsamling av klosettvatten. Vi rekommenderar en snålspolande toalett eller en vakuumtoalett för att undvika att din tank blir full onödigt fort. Den slutna tanken bör ha minst en rejäl man lucka för att det ska gå att komma åt ordentligt när man slamsuger, ska inspektera att tanken är helt tömd eller behöver spola rent. Vi rekommenderar inte tankar med enbart snabbkoppling. För att undvika obehagliga överraskningar bör din tank ha ett elektriskt nivålarm. Alternativt kan du använda en mätsticka för att kontrollera nivån. Att samla upp klosettvatten separat är ett effektivt sätt för att minska utsläppen av smittoämnen, kväve, fosfor och i viss mån även syreförbrukande ämnen. Som komplement till den slutna tanken måste du installera en reningsanläggning för bad-, disk- och tvättvattnet från hushållet. Slamavskiljare för bad-, disk- och tvättvatten För bad-, disk- och tvättvatten måste du ha en slamavskiljare med två kammare och en våtvolym på minst 700 liter. Anläggningen ska vara ansluten till en fungerande infiltration eller till en markbädd med god genomströmning. Stenkista är inte en godkänd reningsvariant för spillvatten. Fördelningsbrunn En fördelningsbrunn behöver du om din anläggning har fler än en spridningsledning. Fördelningsbrunnen fördelar då spillvattnet jämnt över alla ledningar. 4 UMEVA ENSKILDA AVLOPP

5 Infiltration I en infiltrationsanläggning renas vattnet genom att det rinner genom naturliga jordlager och sprids via marken till grundvattnet. Vattnet filtreras genom sand och jordlager där biologiska, fysikaliska och kemiska processer står för reningen. Infiltration kan du använda för att rena blandat avloppsvatten eller bad-, disk- och tvättvatten. Vid svåra platsförhållanden kan avloppsvattnet behöva pumpas till en lämpligare placering. Inspektera infiltrationsanläggningen minst en gång om året genom att kontrollera att det inte står vatten i luftningsrören (om det finns några). Fördelningsbrunn och infiltration. För att reningen ska fungera bra i en infiltration får den inte vara vattenfylld, vattnet ska hela tiden rinna vidare genom infiltrationsanläggningen. Markbädd En markbädd är ett alternativ om marken på din fastighet inte är lämplig för en infiltrationsanläggning. Markbäddar är en av de vanligaste teknikerna för enskilt avlopp och är väl beprövad. En markbädd fungerar som en infiltrationsanläggning, men den renar vattnet i ett uppbyggt sandlager istället för i markens naturliga jordlager. I botten på sandlagret samlar markbädden upp vattnet och leder det ut till exempelvis ett dike. Fördelningsbrunn och markbädd. Du bör se till att markbädden inspekteras minst en gång om året, då man bl.a. undersöker att luftningsrören inte är vattenfyllt. För att reningen ska fungera bra i en markbädd får den inte vara vattenfylld, vattnet ska hela tiden rinna vidare genom bädden. UMEVA ENSKILDA AVLOPP 5

6 Områden med högre skyddskrav Umeå kommun är indelad i två skyddsnivåer för avlopp, normal och hög skyddsnivå (särskilda bestämmelser tillkommer dessutom för vattenskyddsområden). Hög skyddsnivå gäller bl.a. för områden kring känsliga sjöar. Har du ett enskilt avlopp i ett sådant område måste avloppsanordningen klara kraven för skydd mot utsläpp av fosfor och kväve. Läs mer om hög skyddsnivå på Umeå kommuns hemsida, där du även hittar en karta med skyddsområden. Minireningsverk Minireningsverk används för att behandla blandat avloppsvatten. Tekniken som används för rening i ett minireningsverk är sedimentering, biologisk rening och kemisk fällning. Den biologiska behandlingen sker med aktiva mikroorganismer, främst bakterier, som förekommer som ett aktivt slam eller som biofilm på ett bärarmaterial. Det är tekniska skillnader mellan olika minireningsverk. Generellt ger vi rådet att du följer fabrikantens instruktioner för tillsyn, drift och underhåll. Här följer dock några råd som gäller för de flesta modeller: Se till att en sakkunnig person utför årlig kontroll och service. Säkraste sättet för dig att se till att detta sköts är att du tecknar ett serviceavtal. För - säkra dig om att service genomförs professionellt och med rätt intervall! Kontrollera regelbundet att det finns fällningskemikalier till minireningsverket. Utgående vatten från ett minireningsverk ska vara klart, ofärgat och luktfritt. Är det inte det krävs åtgärder från dig. Kontrollera larm från anläggningen. Märk upp locken som ska öppnas vid slamsugning och till vilken nivå tömning ska ske. Fosforfilter Ett fosforfilter hindrar fosforutsläpp. Ett fosforfilter består av en typ av filterbrunn som fylls med en ut - bytbar filterkassett eller filtermaterial i lösvikt. Fosforfiltret är ett komplement till biologisk behandling i form av t.ex. en markbädd. Till skillnad från en markbädd ska fosforfiltret alltid vara vattenfyllt för att fungera så bra som möjligt. Du kan också ha filtret som efterbehandling efter t.ex. ett minireningsverk. Reningen i ett fosforfilter fungerar så att fosfor i avloppsvattnet binds till ett material med hög kapacitet för fosforbindning. Oftast använder filtren kalkbaserade material med högt ph-värde. För att fungera behöver ett fosforfilter alltid ingå i ett system med slamavskiljning och biologisk behandling, t.ex. en markbädd, ett kompaktfilter eller ett minireningsverk. Filtermaterialet som mättats med fosfor fungerar efter att det hygieniserats som gödselmedel. Materialet innehåller kalkinbundet fosfor, vilket gör det användbart inte bara som fosforgödning utan även som kalkningsmedel. Filterkassetten i fosforfiltret behöver bytas ut efter ca 2 år. Följ leverantörens instruktioner. För att tömning ska kunna ske med kranbil får inte avståndet mellan filterbrunnen och vägen där kranbilen står bli för stort, ca 5-10 m beroende på filterkassettens storlek. 6 UMEVA ENSKILDA AVLOPP

7 Kemisk fällning Kemisk fällning är en metod för att avskilja fosfor. Det går till så att en fällningskemikalie (aluminium eller järnföreningar) doseras i ledningssystemet före eller i samband med slamavskiljning. Kemikalien reagerar med fosfor och bildar s.k. flockar, som klumpar ihop sig med uppslammat material. Flockarna sjunker till botten och bildar ett fosforrikt slam, som sedan samlas upp i slamavskiljaren. En styrenhet och doseringsutrustning kan monteras inne i huset eller utomhus. Det beror på fabrikat. För installation krävs i regel utrymme för en 20-litersdunk och doseringsutrustning samt tillgång till vatten- och avloppsanslutning samt elektricitet (220 V). Eftersom slammängden ökar med kemfällning så är en större slamavskiljare än normalt att rekommendera, ca 3-5 m³ för ett normalhushåll. Tömningsförfarande En slamtömning innebär att hela brunnen eller tanken töms, d.v.s. både slam och vatten. Slamtömning ska utföras 1 4 gånger per år och det är du som bestämmer hur ofta vi ska tömma slammet. En gång per år är dock det lägsta tömningsintervallet för ett hushåll. Har du en sommarbostad måste vi tömma minst vart tredje år. Brunnar med slamavskiljare tömmer vi enligt ett fast tömningsschema under perioden mars till december. Du kan ändra tömningsintervall eller beställa extratömning vid behov. Brunnar med enbart bad-, disk- och tvättvatten och slutna tankar beställs (budas) via kundservice vid behov. Fr. o m 1 juli 2013 införs fast tömningsintervall på brunnnar för bad-, disk- och tvättvatten. OBS! Efter tömning bör du fylla slamavskiljaren med vatten, men då i omvänd ordning, d.v.s. först tredje, sedan andra och sist första kammaren. Lägg därför trädgårdsslangen i tredje kammaren så fylls brunnen på i övriga kamrar. UMEVA tar inte hand om avloppsstopp Om du får ett avloppsstopp och din anläggning måste spolas av en spolbil måste du beställa hjälp av en annan entreprenör. UMEVA har endast upphandlat entreprenörer för att tömma slamavskiljare och tankar. När spolning är utförd bör du direkt meddela det till Kundservice så att vi kan undvika dubbeltömning. UMEVA ENSKILDA AVLOPP 7

8 Chaufförens arbetsmiljö Slangdragning Slangdragning är ett mycket tungt arbetsmoment. Där chauffören ska dra slangen måste vägen vara fri från hinder i form av t.ex. staket, murar, stubbar, planteringar eller annan växtlighet. Chauffören drar inte slangen genom häckar, över staket etc. Vid nybyggnation är det viktigt att du planerar rätt. Placera inte brunnen eller tanken som ska slamsugas för långt ifrån där tömningsfordonet ska stå. Avståndet ska vara så kort som möjligt, helst under 10 meter. Tänk på att brunnslocket: bör vara av ett lätt material, som t.ex. plast, glasfiber eller plåt för att kunna öppnas av en person. Lock av glasfiberarmerad plast kan du köpa hos Beijer Bygg, Rödbergsvägen 2, hos XL-Bygg Norra, Maskingatan 5, eller Bula AB, Cementvägen 18. Även andra VVS- företag kan erbjuda lock som är godkända ur arbets - miljösynpunkt. inte ska väga mer än 15 kg. Om locket går att dra åt sidan utan att lyftas kan en vikt på 35 kg vara acceptabelt. Då ska locket ha någon form av handtag. av säkerhetsskäl ska vara utrustat med en an ordning som försvårar för barn att öppna det. Som fastighets ägare är det ditt ansvar att se till att en sådan finns vi rekommenderar låsmutter eller saxsprint. inte får vara övertäckt eller försett med prydnader när chauffören ska tömma brunnen. Röj bort eventuell växtlighet runt brunnen eller tanken. 8 UMEVA ENSKILDA AVLOPP

9 Transportväg En bra transportväg fram till tömningsplatsen är viktigt, då slamsugningsfordon är stora och tunga, drygt 20 ton. Att en personbil kan ta sig fram längs vägen är alltså ingen garanti för att slambilen kan det. Det är alltid chauffören som gör den professionella bedömningen om underlaget och vägen är farbar när det är dags att tömma, men vi har samlat några krav på hur vägen ska vara preparerad. Vägen ska: vara minst 5,5 meter bred om fordon kör i båda riktningar på den. Om vägen är mötesfri och det inte finns parkerade fordon, kan den vara smalare, men minst 3,5 meter bred. Träd och annan växtlighet får inte inkräkta på vägbredden. ha en hårdgjord körbana. Slamsugningsfordon kräver en väg med god bärförmåga, och i vissa fall kan du som fastighetsinnehavare behöva förbättra väglaget. ha en fri höjd på 4,3 meter. Träd och växtlighet får inte inkräkta på den fria höjden. vara snöröjd och halkbekämpad vintertid. Snövallar får inte inkräkta på vägbredden. Är brunnen eller tanken svår att hitta, märk då ut den med en pinne eller en flagga. Om ett hinder gör att chauffören inte kan tömma brunnen, betalar du en framkörningsavgift. Det gäller även om chauffören inte får tillåtelse att tömma vid det ordinarie tömningstillfället. Har du ett minireningsverk ska det vara utformat så att chauffören kan tömma det utan att riskera att utrustningen skadas. Detta gäller även brunnar med pump som pumpar upp vattnet till infiltrationen eller markbädden. UMEVA ENSKILDA AVLOPP 9

10 Skötsel och kontroll Ett enskilt avlopp renar sig i hög grad med hjälp av marklevande bakterier. Om bakterierna slås ut blir reningen därför dålig och föroreningar transporteras lätt vidare och kan skada dricksvattnet eller miljön i övrigt. Därför är det viktigt att det inte kommer in ämnen som skadar de här bakterierna i din anläggning, t.ex. starka syror eller baser, läkemedel och lösningsmedel. De bör tas om hand på annat sätt. Läs mer under återvinningscentraler. Du som fastighetsägare är skyldig att med jämna mellanrum inspektera brunnen för att upptäcka fel, få bästa möjliga reningseffekt och så lång livslängd som möjligt Inspektera enligt följande punkter: Kontrollera att slamnivån inte överstiger halva 1. våtvolymen. Gör den det blir uppehållstiden för kort för att brunnen ska fungera väl. I dessa fall krävs tätare tömningsintervall eller en extra tömning av brunnen. Se skiss till höger. Om slamavskiljaren är hårt belastad bör du då 2. och då kontrollera att slammet inte samlas ovanpå ytslamkakan i stället för att sjunka till botten. Mät tjockleken på ytslamkakan med en trästav eller dylikt. Normalt bör den inte vara tjockare än 30 cm. Ta bort eventuella beläggningar som uppstått i 5. fördelningsbrunnen. Spola sedan rent och kontrollera oftare. Annars kan sjok som lossnar följa med in i spridningsledningen och sätta igen hålen i markbädden eller infiltrationen. Kontrollera vattennivån i slamavskiljaren. Om 6. nivån ligger under utloppsröret läcker avloppsvatten ut under vattenytan. Du måste då se till att få slamavskiljaren reparerad eller utbytt. Om nivån ligger över utloppsröret tyder det på allvarliga problem med den efterföljande reningsanläggningen och åtgärder krävs. Byt ut eller reparera trasiga skiljeväggar. För ner en mätsticka i luftningsrören och 7. kontrollera om det står kvar vatten en längre tid i spridningsledningen. Det kan i så fall bero på ett extremt högt grundvattenstånd efter ihållande regn eller kraftig snösmältning. Mät igen när grundvattnet sjunkit. Kvarstår problemet kan hålen i spridningsledningen vara igensatta. Då krävs en spolning. Är grundvattennivån alltid hög i området behöver du installera en pump och ordna förhöjd markbädd/infiltration. Kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret för råd och tips före ombyggnation. Se till att det finns ett t-rör på den utgående 3. ledningen. Röret förhindrar att flytslam hamnar i infiltrationen och det minskar risken för igensättning. Kontrollera om det finns flytslam i någon annan 4. än den första kammaren. Normalt finns det inget eller väldigt lite slam i sista kammaren (vid utloppet). Är det mycket slam i sista kammaren måste du snarast ordna en slamtömning. Ibland kan tömning behövas oftare än en gång per år. Normalt är en slamavskiljare dimen sionerad för 4 5 personer vid årlig tömning. Läs mer på: Naturvårdsverket: Avloppsguiden: Avfall Sverige: Umeå kommun: 10 UMEVA ENSKILDA AVLOPP

11 Trekammarbrunn med fördelningsbrunn och markbädd. Luftning av infiltration och trekammarbrunn. UMEVA ENSKILDA AVLOPP 11

12 Maj MILJÖMÄRKT Umeå Vatten och Avfall AB UMEÅ Besöksadress Övägen 37 Kundservice

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips:

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips: Enskilt avlopp Ungefär 10 % av de svenska hushållen har enskilt avlopp. Tillsammans släpper de ut lika mycket övergödande ämnen som alla de övriga hushållen, som är anslutna till kommunala reningsverk,

Läs mer

Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar

Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar Avloppsslam Slam bildas vid all rening av avloppsvatten. Beroende på typ av avlopp indelas avloppsvattnet upp i svartvatten (toaletter, bad-, disk- och tvättvatten)

Läs mer

Små avlopp ska vara enkla

Små avlopp ska vara enkla Små avlopp ska vara enkla Kort om denna folder Små avloppssystem ska vara enkelt utformade. Då ger de långsiktigt god funktion och bra ekonomi. Komplicerade och teknikintensiva lösningar kräver regelbunden

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT. Produkter för enskilt avlopp

MARKNADSÖVERSIKT. Produkter för enskilt avlopp MARKNADSÖVERSIKT Produkter för enskilt avlopp 1 Denna skrift har tagits fram av Avloppsguiden och Kunskapscentrum Små Avlopp, med stöd av Naturvårdsverkets havsmiljöanslag, som används till insatser för

Läs mer

NOA 11. Anvisningar för ny- och ombyggnad för avfallsutrymmen

NOA 11. Anvisningar för ny- och ombyggnad för avfallsutrymmen NOA 11 Anvisningar för ny- och ombyggnad för avfallsutrymmen UTFÄRDAD I DECEMBER 2011 Förord Följande råd och anvisningar om utformning av avfallsutrymmen samt förvaring och transport av avfall är till

Läs mer

Exempel på olika avloppsanordningar

Exempel på olika avloppsanordningar Exempel på olika avloppsanordningar Avloppsanordningarna beskrivna nedan är några som har använts länge och några som är nya, dessa kan kombineras för att uppnå de krav som ställs av miljönämnden. Att

Läs mer

Exempel på olika avloppsanordningar

Exempel på olika avloppsanordningar Rev 2009-12-30 Sida 1(6) Exempel på olika avloppsanordningar Avloppsanordningarna beskrivna nedan är några som har använts länge och några som är nya, dessa kan kombineras för att uppnå de krav som ställs

Läs mer

Gemensamt avlopp så kan det gå till

Gemensamt avlopp så kan det gå till Gemensamt avlopp så kan det gå till Kort om denna folder Denna folder vänder sig till fastighetsägare som står i begrepp att åtgärda sitt avlopp och där det är aktuellt att göra det tillsammans med andra

Läs mer

Avloppsrening med IN-DRÄN. Tankar, brunnar och slamavskiljare i polyeten. Kompakt Effektivt Enkelt. Låga Hållfasta Åldersbeständiga

Avloppsrening med IN-DRÄN. Tankar, brunnar och slamavskiljare i polyeten. Kompakt Effektivt Enkelt. Låga Hållfasta Åldersbeständiga Avloppsrening med IN-DRÄN Kompakt Effektivt Enkelt Tankar, brunnar och slamavskiljare i polyeten Låga Hållfasta Åldersbeständiga IN-DRÄN IN-DRÄN, infiltrationssystemet utan sten, är inte bara lågkostnadsalternativet

Läs mer

Bra Små Avlopp Daniel Hellström, AP Lena Jonsson, AP R nr 18, november 2007 2:a reviderade upplagan

Bra Små Avlopp Daniel Hellström, AP Lena Jonsson, AP R nr 18, november 2007 2:a reviderade upplagan Bra Små Avlopp Uppföljning av enskilda avloppsanläggningar 2-27 Daniel Hellström, AP Lena Jonsson, AP R nr 18, november 27 2:a reviderade upplagan FÖRORD Syftet med projektet var att fortsätta utvärderingen

Läs mer

Rent vatten utan bekymmer

Rent vatten utan bekymmer Rent vatten utan bekymmer KLARO minireningsverket med smart teknik Utvecklad för nordiska förhållanden Inga mekaniska delar i avloppet Ingen teknik som kräver ström i avloppet Ingen pump i avloppet Innehållsförteckning

Läs mer

Poolvårdsguiden Poolskötselanvisning för villapooler

Poolvårdsguiden Poolskötselanvisning för villapooler Poolvårdsguiden Poolskötselanvisning för villapooler 1 Innehållsförteckning Produktion Magnus Holgersson, Tove Henningsson Tryck Strömbergs Folkpool AB - Vi reserverar oss för tryckfel 5 Inledning 6 Snabbguide

Läs mer

fa f kta om vatten och avlopp

fa f kta om vatten och avlopp fakta om vatten och avlopp innehåll 3 4 7 11 12 16 17 18 21 22 Vattentjänstbranschen Vattentjänstbranschens aktörer och lagar Hur finansieras vattentjänstbranschen? Vatten genom tiderna Vattenförsörjning

Läs mer

HJÄLP OSS ATT FÅ RENARE VATTEN

HJÄLP OSS ATT FÅ RENARE VATTEN INFORMATION FÖR FÖRETAG HJÄLP OSS ATT FÅ RENARE VATTEN N O R D V Ä S T R A S K Å N E S V AT T E N O C H A V L OPP Rent vatten. Ett jobb för livet. 1 Minska företagets utsläpp av miljögifter Riktlinjer

Läs mer

Tillsyn på minireningsverk inklusive mätning av funktion

Tillsyn på minireningsverk inklusive mätning av funktion 1 Tillsyn på minireningsverk inklusive mätning av funktion Stockholm Västra Götaland Skåne Tillsyn på minireningsverk inklusive mätning av funktion För mer information kontakta: Länsstyrelsen i Västra

Läs mer

Bra Små Avlopp. Slutrapport. Utvärdering av 15 enskilda avloppsanläggningar. Daniel Hellström, MP Lena Jonsson, MP Maria Sjöström, MP

Bra Små Avlopp. Slutrapport. Utvärdering av 15 enskilda avloppsanläggningar. Daniel Hellström, MP Lena Jonsson, MP Maria Sjöström, MP Bra Små Avlopp Slutrapport Utvärdering av 15 enskilda avloppsanläggningar Daniel Hellström, MP Lena Jonsson, MP Maria Sjöström, MP R nr 13, juni 23 FÖRORD Syftet med projektet Bra Små Avlopp är att utvärdera

Läs mer

GÖR RUM FÖR MILJÖN. Planera, projektera och bygg för enkel och hållbar avfallshantering i Malmö

GÖR RUM FÖR MILJÖN. Planera, projektera och bygg för enkel och hållbar avfallshantering i Malmö GÖR RUM FÖR MILJÖN Planera, projektera och bygg för enkel och hållbar avfallshantering i Malmö Det ska vara lätt att göra rätt Vi människor är bekväma av oss. Samtidigt vill vi göra det som vi vet är rätt.

Läs mer

Tack för att du ta hand om pumpstationen på din tomt. Pumpstation

Tack för att du ta hand om pumpstationen på din tomt. Pumpstation Tack för att du ta hand om pumpstationen på din tomt Pumpstation Allmänt om tryckavlopp Tryckavlopp är en teknik för att pumpa avloppsvattnet från fastigheten till Norrköping Vatten och Avfalls ledningsnät.

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Ett arbete om Reningsverk! Av: Julia Ärnekvist 9G.

Ett arbete om Reningsverk! Av: Julia Ärnekvist 9G. Ett arbete om Reningsverk! Av: Julia Ärnekvist 9G. Innehållsförteckning. Sida nr. 1. Inledning. 2. Frågeställning. 3-8. Svar på frågorna. 9. Intervju med Åke Elgemark. 10. Bilder ifrån reningsverket. 11.

Läs mer

dricksvatten sköt om din brunn dricksvatten Sköt om din brunn råd om hur du går tillväga

dricksvatten sköt om din brunn dricksvatten Sköt om din brunn råd om hur du går tillväga dricksvatten Sköt om din brunn råd om hur du går tillväga dricksvatten sköt om din brunn 1 Information 1 januari 2014 flyttas ansvaret för information och rådgivning för enskilda dricksvattenanläggningar

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten 1 Inledning I den här broschyren ges information om hur du på bästa sätt tar hand om dag- och dräneringsvatten för att minska risken för översvämning och skador

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

TA HAND OM DITT VATTEN

TA HAND OM DITT VATTEN TA HAND OM DITT VATTEN Nu ska stockholmarna ta hand om sitt eget regnvatten Ta hand om ditt regnvatten! Över Stockholm faller 650 millimeter nederbörd varje år. Det betyder 650 liter vatten på varje kvadratmeter.

Läs mer

dricksvatten att anlägga brunn dricksvatten Att anlägga brunn råd om hur du går tillväga

dricksvatten att anlägga brunn dricksvatten Att anlägga brunn råd om hur du går tillväga dricksvatten Att anlägga brunn råd om hur du går tillväga dricksvatten att anlägga brunn 1 Information 1 januari 2014 flyttas ansvaret för information och rådgivning för enskilda dricksvattenanläggningar

Läs mer

Formulering av villkor och krav för utsläpp från avloppsreningsverk - vägledning

Formulering av villkor och krav för utsläpp från avloppsreningsverk - vägledning Formulering av villkor och krav för utsläpp från avloppsreningsverk - vägledning Syftet med denna vägledning är att öka samsynen om hur villkor och krav för utsläpp från avloppsreningsverk kan formuleras

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten

Dag- och dräneringsvatten Dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare I denna broschyr finns information om vad fastighetsägare som ansluter sig till det allmänna vatten- och avloppsnätet kan tänka på för att undvika

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Efter den 1 juli 2011 ansvarar Havs- och vattenmyndigheten för denna publikation. Telefon 010-698 60 00 publikationer@havochvatten.se www.havochvatten.se/publikationer Små avloppsanläggningar Handbok till

Läs mer