BESTÄMMELSER...2 AVLOPPSRENING...3 MARKUNDERSÖKNING...4 OLIKA RENINGSMETODER - INFILTRATION...5 OLIKA RENINGSMETODER - MARKBÄDD...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BESTÄMMELSER...2 AVLOPPSRENING...3 MARKUNDERSÖKNING...4 OLIKA RENINGSMETODER - INFILTRATION...5 OLIKA RENINGSMETODER - MARKBÄDD..."

Transkript

1

2 BESTÄMMELSER...2 AVLOPPSRENING...3 ALLMÄNT...3 SLAMAVSKILJARE...3 MARKUNDERSÖKNING...4 PROVGRÄVNING...4 OLIKA RENINGSMETODER - INFILTRATION...5 TRADITIONELL INFILTRATION...5 UPPLYFT ELLER YTLIG INFILTRATION...6 FÖRSTÄRKT INFILTRATION...6 OLIKA RENINGSMETODER - MARKBÄDD...7 MARKBÄDD...7 OLIKA RENINGSMETODER ALTERNATIVA LÖSNINGAR...8 INFILTRATION/MARKBÄDD MED MODULER...8 MINIRENINGSVERK...8 TORRTOALETT OCH URINSEPARERING...8 SLUTEN TANK...8 SKYDDSAVSTÅND...9 SKYDDSAVSTÅND TILL VATTENBRUNNAR...9 AVSTÅND TILL GRUNDVATTEN OCH BERG...9 STRANDSKYDD...10 ÖVRIGT...10 DRICKSVATTEN...10 SLAMSUGNING...10 TAK OCH DRÄNERINGSVATTEN...10 DIN ANSÖKAN...11 ANSÖKNINGSHANDLINGAR...11 UTFORMNING AV HANDLINGAR...11 TILLSTÅNDET ÄR TIDSBEGRÄNSAT...13 OLOVLIGT BYGGANDE...13 SÅ HÄR HANDLÄGGS DITT ÄRENDE...13 AVGIFTER... FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. Illustrationer: Omslagsteckning Jan Hamberg. Övriga illustrationer ur Naturvårdsverkets allmänna råd 87:6. Denna skrift bygger på en publikation framtagen av miljöskyddskontoret i Sundsvall.

3 Bestämmelser Den här broschyren ger Dig information om sådant som är viktigt att känna till vid planering av avlopp för fastigheter som inte kan anslutas till kommunalt avloppsnät. Enligt miljöbalken krävs tillstånd från miljönämnden för anordna en enskild avloppsanläggning. I Miljöbalken (MB) står att läsa att avloppsvatten från vattenklosett (WC) inte får släppas ut i mark (dvs. grundvatten), vattendrag, sjö etc. innan det genomgått längre gående rening än slamavskiljning i 3-kammarbrunn. I hela landet gäller att man måste ha tillstånd från kommunens miljönämnd innan man börjar bygga en avloppsanläggning där WC är anslutet. Anläggning utan WC skall anmälas till miljönämnden. I vissa områden i kommunen krävs tillstånd även om inte WC är anslutet. Miljökontoret kan ge Dig närmare upplysningar om vilka dessa områden är. Tag alltid kontakt med miljökontoret för säkerhets skull, om du planerar att ändra, bygga om eller flytta ditt avlopp, oavsett om det är gammalt eller nytt. Avloppet får inte orsaka olägenheter för grannarna eller omgivningen i övrigt. Det får t.ex. inte finnas risk för att den planerade avloppet kan förorena dricksvattenbrunnar i närheten. Läs igenom den här broschyren innan Du lämnar in ansökan! Här finner du bland annat information om vilka handlingar som ska bifogas ansökan. Handläggningen blir mycket effektivare om rätt handlingar och information lämnas vid ansökningstillfället. 2

4 Avloppsrening Allmänt En enskild avloppsanläggning består normalt av en slamavskiljare och en infiltrations- eller markbäddsanläggning. Syftet med anläggningen är både att rena avloppsvattnet och att leda bort det från bostadshuset. För vägledning inför och under själva byggandet av avloppet uppmanas Du att söka egen information om lösningar för Din speciella situation. Slamavskiljare Till avloppsanläggning där WC är anslutet används oftast en trekammarbrunn (se bilden) på 2 m 3. När inte WC är påkopplat räcker det med en tvåkammarbrunn med en något mindre volym. Slamavskiljare kan vara utförda i plast eller betong. För samtliga gäller att de ska vara antingen typgodkända eller uppfylla kraven enligt svensk standard. I slamavskiljaren sker i stort sett ingen annan rening är avskiljning av slammet. Det avslammade vattnet måste därför ledas vidare för fortsatt rening. Den slutliga reningen sker i olika varianter av infiltrations- och markbäddsanläggningar. Dessa beskrivs på sidorna 5-8. Trekammarbrunn 3

5 Markundersökning En enkel markteknisk undersökning krävs för att avgöra typ av avloppsanläggning och var den skall placeras på tomten. Undersökningen skall ge svar på bland annat följande frågor: Är jordmaterialet lämpligt för infiltration, dvs. kan en sådan avloppsanläggning fungera tillfredsställande? Är avståndet till högsta grundvattennivå eller berg tillräckligt? På vilken marknivå bör ledningarna läggas? Provgrävning För att få en uppfattning om de naturliga förutsättningarna att infiltrera avloppsvattnet behöver man gräva en eller flera provgropar. Groparna grävs i det område som, med hänsyn till vattenbrunnar, marklutning m m, bedöms vara det lämpl gaste för infiltration. Det är en fördel om undersökningen kan göras på våren då grund-vattennivån i allmänhet är högst. Det är dock fullt möjligt att utföra provgrävning t o m under vintern. Gropens djup ska vara ca 2 meter. Jordprov Markmaterialet består ofta av en blandning av grövre och finare partiklar. Därför är det i regel inte möjligt att bedöma förutsättningarna för infiltration enbart genom att se och känna på materialet i provgropvarna. Man bör då ta ett jordprov som ska lämnas in för siktanalys. Denna analys ligger även till grund för dimensioneringen av anläggningen. Provet, ca 2 kg, ska tas på den nivå där man planerar att lägga infiltrationsledningarna. Det är den som söker tillstånd som ansvarar för provtagning och bekostar analysen. Personal från miljökontoret bör medverka vid uttagandet av provet. Provet kan lämnas in för siktning hos geoteknisk konsult eller väglaboratorium. Titta i telefonkatalogen, gula sidorna, under rubrik Ingenjörer geologi o geoteknik samt Väg- gatuarbeten. 4

6 Olika reningsmetoder - INFILTRATION Traditionell infiltration Med infiltration menas att man sprider ut avloppsvatten genom perforerade rör som ligger i singel- och eller makadamfyllda diken. Från dessa diken sjunker avloppsvattnet ner genom marklagren för att slutligen nå grundvattnet och föras bort. Det här är det bästa sättet att ta hand om avloppsvatten. Rätt utförd ger det en god rening och är därför den behandlingsmetod som bör väljas i första hand. Infiltration (sektion) Mycket viktigt att tänka på är att infiltration av avloppsvatten endast kan fungera i genomsläppliga och väldränerade marklager (eftersom vattnet skall sjunka ner och infiltreras i marken). En infiltrationsanläggning utförd i tät ler- eller lerblandad jord eller i fuktig mark får normalt en mycket kort drifttid. Infiltration (plan) Infiltration (profil) 5

7 Upplyft eller ytlig infiltration Om grundvattennivån i området ligger högt men marken för övrigt är lämpad för infiltration kan upplyft eller ytlig infiltration vara en tänkbar lösning. Infiltrations-ledningarna läggs då nära markytan. Anläggningen måste isoleras mycket noggrant. Ytlig infiltration (sektion) Upplyft eller ytlig infiltration förutsätter att det finns en viss höjdskillnad mellan huset och avloppsanläggningen samt att marken är genomsläpplig. I annat fall måste avloppsvattnet pumpas. Förstärkt infiltration När marklagrens genomslättlighet är något begränsad kan man förbättra förutsättningarna för infiltration genom att öka infiltrationsytan. Man gräver bredare och djupare diken än för vanlig infiltration och fyller på med grusig sand. Förutsättningarna för denna typ av avloppsanläggning är alltså att marken måste ha en relativt god genomsläpplighet samt vara väl dränerad. Förstärkt infiltration (sektion) Förstärkt infiltration (profil) 6

8 Olika reningsmetoder - MARKBÄDD Markbädd När marklagren består av täta material kan en markbädd vara en tänkbar lösning. I en markbädd filtreras och renas avloppsvattnet i ett uppbyggt grus- och sandlager. Från markbädden avleds det renade avloppsvattnet till ett lämpligt dräneringssystem, t.ex. en stenkista. Observera att avloppsvattnet inte får avledas till ett vägdike eller till ett vattendrag där betande djur kan dricka av vattnet. På grund av markbäddens djup, vanligen drygt 2 meter, är det svårt att anlägga en markbädd på tomter med ingen eller liten marklutning. Det måste vara en viss höjdskillnad mellan huset, markbädden och utsläppspunkten. Om tillräcklig höjdskillnad saknas måste pumpning av avloppsvattnet ske. Markbädd (sektion) Markbädd (profil) 7

9 Olika reningsmetoder ALTERNATIVA LÖSNINGAR Infiltration/markbädd med moduler Begränsat utrymme, svår terräng och hög grundvattennivå kan göra det svårt att anlägga en traditionell markbädd eller infiltration. Genom att ersätta den vanliga grusbädden i en infiltrations- eller markbäddsanläggning med moduler kan man rena avloppsvattnet på en mindre yta. En modul består av ett kompaktfilter, som bildar en s.k. biohud. Biohuden konsumerar de skadliga bakterierna och renar på så sätt avloppsvattnet. Minireningsverk Tekniken som används i ett minireningsverk liknar mycket de större kommunala reningsverken, dvs. slamavskiljning, biologisk rening och kemisk fällning. Avloppsvattnet renas klart inuti verket innan det leds ut i marken. En del minireningsverk är beroende av el och kräver att kemikalier fylls på för att fungera. Ett serviceavtal bör slutas med säljaren, eftersom anläggningen kräver ett visst underhåll. Torrtoalett och urinseparering Det finns tekniker där man avskiljer urin och avföring dels från varandra, men även från det övriga hushållsvattnet. Urinen kan ledas till en separat tank och avföringen samlas upp antingen i ett kärl under toaletten eller i ett multrum. I multrummet bildas mull som sedan måste komposteras innan det kan användas. För att slippa lukt och få en effektiv avdödning av smittämnen är det viktigt att hålla det så torrt som möjligt. Det övriga avloppsvattnet (bad-, disk- och tvättvatten, så kallat BDT-vatten) leds till en slamavskiljare och vidare till markbädd eller infiltration (se ovan). Sluten tank Ibland bedöms infiltration eller markbädd som mindre bra, exempelvis om man riskerar att förorena sin eller andras närliggande vattentäkt med vatten från en vattentoalett. En annan anledning kan vara att område Du bor i är extra känsligt för föroreningar. Då kan sluten tank för omhändertagande av spillvatten från WC vara en möjlig dellösning. För att begränsa antalet tömningar får normalt endast avloppsvatten från snålspolande toalett avledas till tanken. Allt övrigt avloppsvatten (från bad, disk och/eller tvätt) måste tas om hand i en separat avloppsanläggning av typ trekammarbrunn och infiltration/markbädd. Förorening från mänsklig avföring är extra viktig att ta hand om på ett bra sätt. Att transportera avloppsvatten på vägarna är inget miljövänligt alternativ och reningsverken som tar emot avloppsvattnet är redan tungt belastade. Av denna anledning ges tillstånd till sluten tank endast i undantagsfall. 8

10 Skyddsavstånd Skyddsavstånd till vattenbrunnar Infiltration av avloppsvatten och behandling i markbädd innebär alltid risk för att grundvattnet förorenas. Vid planeringen av ett avlopp är det därför mycket viktigt att ta hänsyn till såväl grannarnas vattenbrunnar som de egna. Det måste finnas ett tillräckligt skyddsavstånd mellan avloppsanläggningen och de vattenbrunnar som finns i närheten. Grundvattenströmmens riktning sammanfaller oftast (men inte alltid) med terrängens lutning och avloppsanläggningen bör därför placeras lägre än (nedströms) de befintliga och/eller planerade vattenbrunnarna. Det är inte möjligt att ange generella mått på hur långa skyddsavstånden bör vara. Man brukar dock räkna med 50 m om avloppsanläggningen placeras nedströms vattenbrunnen och meter om det placeras uppströms. Avstånd till grundvatten och berg Den rening avloppsvattnet genomgår i en infiltrationsanläggning sker enligt samma princip som när regnvatten filtreras i marklagren. Förutsatt att avloppsanläggningen är riktigt utförd och dimensionerad är avloppsvattnet, tack vare filtreringen i marken, praktiskt taget fritt från föroreningar när det når grundvattnet. Reningsgraden beror till stor del av hur lång tid det tar för vattnet att nå grundvattnet. Avståndet mellan infiltrationsledningarna och grundvattnet bör därför vara så stort som möjligt. Det minsta avstånd man kan godta är en meter mellan ledningarna och grundvattnets högsta nivå, vanligen den nivå som gäller i samband med snösmältningen. Detta avstånd är en förutsättning för att anläggningen ska fungera tillfredsställande under de tider på året då grundvattennivån är som högst. Anläggningens placering med hänsyn till terrängen Samma minimiavstånd (1 m) gäller även mellan infiltrationsledningar och berg. Om avståndet till högsta grundvattennivå är litet, men materialet lämpligt för infiltration kan upplyft infiltration vara möjligt. (se s. 6) 9

11 Strandskydd Enskilda avlopp inom strandskyddsområden, dvs meter (beroende på område), från sjöar och vattendrag kräver även dispens från strandskyddsbestämmelserna. Inom strandskyddsområden ställs högre krav på anläggningar vad gäller reningseffekt och placering. Kontakta kommunens miljökontor för mer information om vad som gäller just Dig och Din fastighet. Övrigt Dricksvatten Om dricksvattenförsörjningen inte redan är ordnad på fastigheten måste även den frågan tas med vid planeringen av avloppet. Innan man borrar eller gräver en vattenbrunn bör man veta var ens egen och grannens avloppsanläggning är placerad. Speciellt på små tomter kan det vara svårt att på ett godtagbart sätt lösa både vatten- och avloppsfrågan på den egna fastigheten. Vid sådana tillfällen kan lösningen vara till exempel att ordna en vattenbrunn tillsammans med en eller flera grannar. Slamsugning Avståndet mellan slamavskiljare eller sluten tank och uppställningsplats för slamtömningsfordon bör inte vara mer än 40 meter. Höjdskillnaden mellan slamavskiljarens/tankens botten och uppställningsplatsen får inte överstiga 6 meter, vilket motsvarar pumpens maximala sughöjd. Obligatorisk slamtömning ska ske av såväl slamavskiljare som slutna tankar. Då anläggningen tas i bruk ska ägaren göra anmälan om tömning till Tekniska kontorets kundtjänst, tel Tak och dräneringsvatten För att inte i onödan belasta avloppsanläggningen ska tak- och dräneringsvatten hållas helt skilt från spillvattenavloppet. Det bör istället ledas direkt till ett dike eller en stenkista. 10

12 Din ansökan Ansökningshandlingar En ansökan om tillstånd till enskild avloppsanläggning ska innehålla följande handlingar för att vara fullständig: Ansökan Situationsplan Eventuella protokoll från siktanalys Handlingarna skall lämnas in i ett exemplar Utformning av handlingar 1. Ansökan Miljökontorets förtryckta ansökningsblankett skall användas. Den kan beställas från kontorets expedition, under adress: Bollebygds kommun Byggnads- och Miljöförvaltningen Bollebygd Tel På kan du skriva ut blanketten själv genom att genom gå in under Blanketter. Av situationsplanen skall framgå Fastighetsgränser och tillfartsväg. Befintliga och/eller planerade byggnader på fastigheten. Egen befintlig eller planerad vattenbrunn. Andra vattenbrunnar inom 150 m från avloppsanläggningen ange avstånd. 2. Situationsplan Situationsplanen skall vara I lämplig skala, förslagsvis nybyggnadskarta eller motsvarande. En enkel men tydlig och skalenlig skiss över tomten går också bra. Förslag till placering och utformning av avloppsanläggningen. 11

13 3. Protokoll från siktanalys Exempel på utformning av situationsplan Vid infiltrationsanläggning skall protokoll från siktanalys av jordprov lämnas in till miljökontoret. Siktanalys är inte nödvändig i de fall markmaterialet bedöms infiltrerbart av miljöinspektören. Bedömningen görs vid inspektion av provgroparna. 4. Redovisning för markbädd och upplyft infiltration Eftersom markbädd kräver vissa höjdskillnader mellan hus, avloppsanläggning och utsläppspunkt är det viktigt att göra en avvägning av de faktiska höjdförhållandena. Dessa bör markeras på särskild profilskiss där även avloppsanläggningen är inritad. Även upplyft infiltration kräver vissa höjdskillnader mellan hus och avloppsanläggning. Därför är avvägningen i regel nödvändig och redovisning bör göras på profilskiss. 5. Övrigt I vissa fall kan miljökontoret begära ytterligare handlingar innan ansökan behandlas. Om Du inte själv har möjlighet att ordna de förundersökningar som krävs, bör Du redan på ett tidigt stadium kontakta en konsultfirma som kan hjälpa dig. Siktkurva som visar kornstorlekar i mm. Om siktkurvan faller inom fält A och B är materialet lämpligt för infiltration. 12

14 Tillståndet är tidsbegränsat Avloppstillståndet som du erhåller när ansökan lämnats in och behandlats är, i likhet med bygglov, tidsbegränsat. Anläggningen ska vara påbörjad inom två år och helt färdigställd inom fem år, annars förfaller tillståndet och en ny ansökan måste lämnas in. Tiden räknas från beslutsdatum. Olovligt byggande Enligt miljöbalken är det förbjudet att anlägga en avloppsanläggning utan tillstånd från miljönämnden. Förutom att det är straffbart att utan tillstånd anlägga en avloppsanläggning riskerar innehavaren att hamna i en mycket besvärlig situation om avloppet t.ex. visar sig förorena grannens vattentäkt. Även om det kan synas mindre allvarligt om problemen drabbar den egna fastigheten kan en förstörd vattenbrunn eller ett ej fungerande avlopp vara nog så kostsamt att åtgärda. Att inhämta de råd och anvisningar som miljökontoret der i samband med handläggningen av avloppsärendet är till stor nytta för Dig. Så här handläggs ditt ärende 1. Ansökan lämnas/skickas till Byggnadsoch miljökontoret Handlingarna granskas och eventuella kompletteringar krävs in. I vissa fall kan miljökontoret kräva in grannars godkännande av avloppsanläggningens placering. Om handlingarna är kompletta från början kan handläggningstiden bli kortare. 2. Miljökontoret kontaktar Dig. Inspektören hjälper Dig med att göra en bedömning av de allmänna förutsättningarna och inspekterar provgropar. Eventuellt bedöms det nödvändigt att ta jordprov för siktanalys. Resultatet skall bifogas ansökan i form av ett siktprotokoll. 3. Tillstånd (eller avslag) meddelas. Tillsammans med beslutet lämnar miljönämnden detaljerade anvisningar om hur anläggningen skall utföras. Anläggningens utförande sker alltid på sökandens ansvar. Anlita gärna entreprenör men glöm inte att det är fastighetsägaren (eller sökanden) som ansvarar för att anvisningarna följs. En kopia av tillståndet lämnas lämpligen till den eventuelle entreprenör ni anlitat, så att denne vet vad för slags anläggning tillståndet gäller. 4. Besiktning Kontakta miljökontoret i god tid för att boka dag och tid för besiktning. Besiktningen rörgravarna m.m. läggs igen och anläggningen tas bruk. 13

15 Avgifter enskilt avlopp Ansökningsavgift Prövning av ansökan om att anlägga avlopp med vattentoalett enligt 9 kap miljöbalken och 13 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Vattentoalett till sluten tank Vattentoalett och bad- disk och tvättvatten med utsläpp till mark eller vatten Inrättande av flera avloppsanordningar enligt på samma fastighet och vid samma tillfälle Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning Gemensam avloppsanläggning med vattentoalett för 6-10 personekvivalenter Gemensam avloppsanläggning med vattentoalett för personekvivalenter kr kr kr kr kr kr Anmälningsavgift Prövning av anmälan att anlägga avlopp utan vattentoalett eller ändra en avloppsanläggning enligt 9 kap miljöbalken och 13 och 14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Avloppsanläggning för enbart bad-, disk- och tvättvatten Ändring av avloppsanläggning kr kr 14

INFORMATION FRÅN MILJÖAVDELNINGEN. AVLOPP PÅ RÄTT SÄTT Information till dig som skall anlägga enskild avloppsanläggning

INFORMATION FRÅN MILJÖAVDELNINGEN. AVLOPP PÅ RÄTT SÄTT Information till dig som skall anlägga enskild avloppsanläggning INFORMATION FRÅN MILJÖAVDELNINGEN AVLOPP PÅ RÄTT SÄTT Information till dig som skall anlägga enskild avloppsanläggning INNEHÅLLSFÖRTECKNING VILKA RIKTLINJER STYR?... 3 OLIKA RENINGSMETODER... 3 ALLMÄNT...

Läs mer

När det gäller avloppsanläggningens placering finns olika avstånd man måste ta hänsyn till. När behöver man söka tillstånd eller göra en anmälan?

När det gäller avloppsanläggningens placering finns olika avstånd man måste ta hänsyn till. När behöver man söka tillstånd eller göra en anmälan? Varför är avloppsrening viktigt? Minska syrebrist och övergödning Utsläpp av dåligt renat avloppsvatten till våra hav, sjöar, åar och bäckar kan ge syrebrist i vattnet med dålig lukt som följd. Det kan

Läs mer

ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN. Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede. mbn.diarium@tanum.se 0525-18000

ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN. Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede. mbn.diarium@tanum.se 0525-18000 ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede mbn.diarium@tanum.se 0525-18000 Den här broschyren vänder sig till dig som planerar att anlägga en enskild avloppsanläggning.

Läs mer

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla?

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? När du ska inrätta en avloppsanläggning behöver du ha ett tillstånd. Tillståndet söker du hos Miljöförvaltningen. Även om du inte ska göra

Läs mer

1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP... 3 2.1 Hög eller Normal skyddsnivå... 3 3.

1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP... 3 2.1 Hög eller Normal skyddsnivå... 3 3. Att planera för enskilt avlopp Informationsmaterial från Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Januari 2009 Innehållsförteckning 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP...

Läs mer

Ansökan och anmälan om enskilt avlopp

Ansökan och anmälan om enskilt avlopp Ansökan och anmälan om enskilt avlopp För att ändra din avloppsanordning eller installera en ny måste du antingen ansöka om tillstånd eller skicka in en anmälan till miljönämnden. I den här informationsbladet

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING

ANSÖKAN/ANMÄLAN ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING 1 (2) ANSÖKAN/ANMÄLAN ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING Läs noga igenom bifogad information! Var noggrann när Ni fyller i blanketten och upprättar erforderliga bilagor. I informationstexten Till dig som skall

Läs mer

Tryck mars 2008. Din enskilda avloppsanläggning

Tryck mars 2008. Din enskilda avloppsanläggning Tryck mars 2008 Din enskilda avloppsanläggning Vill du veta mer? Vänd dig till miljökontoret, tfn 0650-193 32 eller e-post: miljo.raddningsnamnden@hudiksvall.se Det finns också mycket information att hämta

Läs mer

Är det dags att anlägga enskilt avlopp?

Är det dags att anlägga enskilt avlopp? INFORMATION AVLOPP Är det dags att anlägga enskilt avlopp? Informationsbroschyr om enskilda avloppsanordningar. Läs igenom denna broschyr innan du lämnar in ansökan eller anmälan om anläggande av avloppsanordning.

Läs mer

Adress (dit fakturan ska gå) Telefon dagtid Mobilnummer. Eget vatten Gemensam vattentäkt Kommunal vattenförsörjning

Adress (dit fakturan ska gå) Telefon dagtid Mobilnummer. Eget vatten Gemensam vattentäkt Kommunal vattenförsörjning Ansökan/Anmälan för ny eller ändrad (1) avloppsanordning för 5-200 (pe) - enligt 9 kap 7 miljöbalken och 13-14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Insändes till: Miljöavdelningen

Läs mer

Person-/Organisationsnummer. Postadress (om annan än fastighetens adress) Postnummer Postort

Person-/Organisationsnummer. Postadress (om annan än fastighetens adress) Postnummer Postort ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning Enligt 13 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Att tänka på när du fyller i din ansökan Under de rubriker som är märkta med en

Läs mer

Hållbara och kostnadseffektiva små avlopp i Norra Sverige

Hållbara och kostnadseffektiva små avlopp i Norra Sverige Kommunerna i Västerbottens och Norrbottens län Vägledning Hållbara och kostnadseffektiva små avlopp i Norra Sverige Vägledning för små avlopp i Norra Sverige 3. Handläggning av ärenden För att uppnå större

Läs mer

INFORMATION. Enskild avloppsanläggning. Information till dig som ska göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning.

INFORMATION. Enskild avloppsanläggning. Information till dig som ska göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning. INFORMATION Enskild avloppsanläggning Bild från sjön Örlen med Fläskön i bakgrunden. BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS

Läs mer

ENSKILD AVLOPPSANORDNING

ENSKILD AVLOPPSANORDNING ENSKILD AVLOPPSANORDNING Ansökan/anmälan avser ANSÖKAN/ANMÄLAN enligt 13 och 14 Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Ansökan om tillstånd för inrättande av nytt avlopp med vattenklosett

Läs mer

Avlopp på rätt sätt. Information från miljö- och hälsoskyddskontoret i Vänersborg till dig som skall anlägga enskilt avlopp

Avlopp på rätt sätt. Information från miljö- och hälsoskyddskontoret i Vänersborg till dig som skall anlägga enskilt avlopp 2007 Avlopp på rätt sätt Vatten, miljömål, restriktioner och miljömärkningar 4 Avloppsanläggningens placering 5 Tilloppsledning, slamavskiljare och fördelningsbrunn 7 Kretsloppsanpassade toalettsystem

Läs mer

Bygg- och miljönämnden Miljökontoret Ansökan/anmälan inrättande av avloppsanordning

Bygg- och miljönämnden Miljökontoret Ansökan/anmälan inrättande av avloppsanordning Bygg- och miljönämnden Miljökontoret Ansökan/anmälan inrättande av avloppsanordning 1(5) Det krävs tillstånd från Bygg- och miljönämnden för att anlägga ny eller ändra befintliga avloppsanordning enligt

Läs mer

Riktlinjer för små avloppsanordningar i Haparanda kommun. Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2016-04-12 37

Riktlinjer för små avloppsanordningar i Haparanda kommun. Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2016-04-12 37 Riktlinjer för små avloppsanordningar i Haparanda kommun Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2016-04-12 37 Inledning Avloppsvatten är ett samlingsbegrepp för olika sorters förorenat vatten. Spillvatten

Läs mer

Tank, brunn eller både och!

Tank, brunn eller både och! Tank, brunn eller både och! En enskild avloppsanläggning består vanligtvis av en slamavskiljare och en infiltrations- eller markbäddsanläggning. Syftet med anläggningen är både att rena avloppsvattnet

Läs mer

Ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning (enligt 13 och 14 förordningen (1998:8999) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning (enligt 13 och 14 förordningen (1998:8999) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) Ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning (enligt 13 och 14 förordningen (1998:8999) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) Uppgifter om fastigheten Fastighetsbeteckning (obligatorisk uppgift)

Läs mer

Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28. Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren

Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28. Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren PM Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28 Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren PM Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 Kund Karlshamns Kommun Stadsmiljöavdelningen

Läs mer

Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning

Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning Ny byggnad eller nytt utsläpp Enligt 13 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Avgift tas ut enligt gällande taxa. Personuppgifter i ansökan

Läs mer

Slam från slamavskiljare med inkopplad WC tömning vart annat år Ange skäl för dispens

Slam från slamavskiljare med inkopplad WC tömning vart annat år Ange skäl för dispens Blanketten skickas till: Västerviks kommun Miljö och byggnadskontoret 593 80 Västervik FÖRLÄNGT HÄMTNINGSINTERVALL FÖR SLAMBRUNN OCH/ELLER WC-TANK Ansökan om dispens gällande hushållsavfall Enligt 15 kap

Läs mer

Instruktioner till ansökan om enskild avloppsanläggning

Instruktioner till ansökan om enskild avloppsanläggning Instruktioner till ansökan om enskild avloppsanläggning Hur du fyller i ansökan Sidorna 1, 3 och 10 ska alltid fyllas i. Sidorna 2 och 4-9 fyller du i beroende på vilken typ av reningsteknik som ska användas.

Läs mer

1(2) ANSÖKAN / ANMÄLAN för enskild avloppsanläggning

1(2) ANSÖKAN / ANMÄLAN för enskild avloppsanläggning 1(2) ANSÖKAN / ANMÄLAN för enskild avloppsanläggning Ansökan/anälan skickas eller länas in till: Tjörns koun, Sahällsbyggnadsförvaltningen, Miljöavdelningen, 471 80 SKÄRHAMN Läs bifogad inforation ed förklaringar

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN ENSKILT AVLOPP Enligt 9 kap 7 MB o 13,14 FMH

ANSÖKAN/ANMÄLAN ENSKILT AVLOPP Enligt 9 kap 7 MB o 13,14 FMH Reviderad 20130528 Sida 1 av 5 Sahällsutvecklingsförvaltningen Miljöenheten ANSÖKAN/ANMÄLAN ENSKILT AVLOPP Enligt 9 kap 7 MB o 13,14 FMH Läs noga igeno bifogad inforation! Var noggrann när ni fyller i

Läs mer

Enskilt vatten och avlopp i Österåkers kommun

Enskilt vatten och avlopp i Österåkers kommun Enskilt vatten och avlopp i Österåkers kommun Information från Miljö- och hälsoskyddsenheten Miljö- & Hälsoskyddsenheten Österåkers kommun, 184 86 Åkersberga, besök: Alceahuset, Hackstavägen 22 Tel växel

Läs mer

Allt du behöver veta om slam

Allt du behöver veta om slam Allt du behöver veta om slam Gäller från 1 februari 2016 2016-04-27 Vi ber om ursäkt för att vi inte börjat tidigare! Ända sedan 1970-talet har det varit kommunernas skyldighet att ta hand om slam från

Läs mer

Komplettering till broschyren Bra behandling av avloppsvatten 18.6.04

Komplettering till broschyren Bra behandling av avloppsvatten 18.6.04 BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN I GLESBYGDEN I LOJO Statsrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför vattenverkens avloppsnät (avloppsvattenförordningen 542/2003) och Lojo stads

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2016-03-01 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Enskilda avlopp 2016-02-23, 18 Miljö- och byggnämnden Tills vidare Dokumentansvarig

Läs mer

LANDSKAPSREGERINGENS ANVISNINGAR FÖR PLANERING AV ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR

LANDSKAPSREGERINGENS ANVISNINGAR FÖR PLANERING AV ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 1 LANDSKAPSREGERINGENS ANVISNINGAR FÖR PLANERING AV ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OKTOBER 2006 Reviderad maj 2013 Olika skyddsavstånd att ta hänsyn till vid placeringen av en avloppsanläggning (Bild ur

Läs mer

Inventering av enskilda avloppsanläggningar inom Emåns avrinningsområde i Sävsjö kommun

Inventering av enskilda avloppsanläggningar inom Emåns avrinningsområde i Sävsjö kommun Inventering av enskilda avloppsanläggningar inom Emåns avrinningsområde i Sävsjö kommun -Sara Berglund4 september 2014 Besöksadress Postadress Telefon Telefax E-post (E-mail) Hemsida (URL) Djurgårdsgatan

Läs mer

Installationsanvisning. Infiltrationsmodul

Installationsanvisning. Infiltrationsmodul Installationsanvisning Infiltrationsmodul VERSION: 1/2005 Innehåll Infiltrationsmodul 3 4 5 6 7 Allmänt, projektering Så här anlägger du ett infiltrationsmodulsystem Dimensionering Placering med hänsyn

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Tyresö Kommun Hantering av BDT-vatten i Östra Tyresö Uppdragsnummer 1141230000 Leverans Stockholm 2011-08-15 Sweco Environment AB Denis van Moeffaert 1 (15) Sweco Vatten & Miljö Gjörwellsgatan 22 Box 34044,

Läs mer

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun Antagna av tillstånds- och myndighetsnämnden 2013-01-23 Innehållsförteckning Inledning.. 3 Funktionskrav......3 Säker funktion och användarvänlighet.........3

Läs mer

Anlägg ett nytt avlopp

Anlägg ett nytt avlopp Anlägg ett nytt avlopp INFORMATION OM ENSKILDA AVLOPPSANORDNINGAR INNEHÅLL 1. Bakgrund till avloppsvattenrening 3 2. Alternativ till enskild anläggning 3 3. Regler kring enskilda avlopp 4 4. Förutsättningar

Läs mer

Enskilda avlopp. - Ansökan - Planering - Bestämmelser - Teknik. Mars 2009

Enskilda avlopp. - Ansökan - Planering - Bestämmelser - Teknik. Mars 2009 Miljökontoret Enskilda avlopp - Ansökan - Planering - Bestämmelser - Teknik Mars 2009 Information på Internet om små avlopp, även specifikt om Södertälje: http://www.avloppsguiden.se 1. Varför behövs en

Läs mer

Förbättra ditt avlopp

Förbättra ditt avlopp Förbättra ditt avlopp En viktig åtgärd för Björnöfjärden! 1 Utgivare/copyright: BalticSea2020 Text: Marika Palmér Rivera, Mats Johansson m.fl. Illustratör: Bo Rosander Grafisk formgivning: Bild & Kultur

Läs mer

INFORMATION FRÅN MILJÖAVDELNINGEN AVLOPP PÅ RÄTT SÄTT. Information till dig som ska anlägga en enskild avloppsanläggning

INFORMATION FRÅN MILJÖAVDELNINGEN AVLOPP PÅ RÄTT SÄTT. Information till dig som ska anlägga en enskild avloppsanläggning INFORMATION FRÅN MILJÖAVDELNINGEN AVLOPP PÅ RÄTT SÄTT Information till dig som ska anlägga en enskild avloppsanläggning 2018 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VARFÖR ÄR DET VIKTIGT MED AVLOPPSRENING?... 1 Lagstiftning...

Läs mer

Policy för enskilda avloppsanordningar (upp till 25 pe) i Orust kommun

Policy för enskilda avloppsanordningar (upp till 25 pe) i Orust kommun FÖRFATTNINGSSAMLING (6.2.7) Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2008-04-10 84 (MBN/2008:104), 2008-05-13 139 (MBN/2008:104) Policy för enskilda avloppsanordningar (upp till 25 pe) i Orust kommun Gäller

Läs mer

Handlingsplan 2015-2025 Enskilda avlopp

Handlingsplan 2015-2025 Enskilda avlopp Handlingsplan 2015-2025 Enskilda avlopp Dokumenttyp Plan För revidering ansvarar Sa mhällsbyggnadschef Dokumentet gäller till och med 2015-01-01 2025-12-31 Diarienummer 2014-532 403 Uppföljning och tidplan

Läs mer

Anvisningar till ansökningsblankett

Anvisningar till ansökningsblankett Avloppsansökan Anvisningar till ansökningsblankett Detta dokument är tänkt som ett stöd till dig som ska fylla i avloppsansökan. Du hittar utförligare information om varje punkt i ansökningsblanketten

Läs mer

Ansökan avser (tillståndsplikt) Nytt avlopp med toalett

Ansökan avser (tillståndsplikt) Nytt avlopp med toalett ANMÄLAN/ANSÖKAN Markbädd 1 (5) Om inrättande av avloppsanordning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 och 14. Sökanden Namn: Personnr/Org.nr: Telefonnummer: Adress:

Läs mer

Sökande Person-/organisationsnummer

Sökande Person-/organisationsnummer Sida 1 (2) ANSÖKAN/ANMÄLAN Prövning av ansökan/anmälan om inrättande/ändring av avloppsanordning enligt 13 och 14 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Sökande Namn Person-/organisationsnummer

Läs mer

Policy för små avloppsanläggningar i Katrineholms kommun

Policy för små avloppsanläggningar i Katrineholms kommun Policy för små avloppsanläggningar i Katrineholms kommun Antagen 2007-06-14 av Miljö- och hälsoskyddsnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Syfte och omfattning...3 2.1 Syfte... 3 2.2 Definitioner...

Läs mer

Gäller 2016-01-01 2017-01-01. Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun

Gäller 2016-01-01 2017-01-01. Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun 1 Gäller 2016-01-01 2017-01-01 Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun 2 Denna skrift vänder sig till dig som har enskilt avlopp. Det kan vara ett minireningsverk, två,-och

Läs mer

INFORMATION TILL DIG SOM SKA ANLÄGGA AVLOPP I NYKÖPINGS KOMMUN

INFORMATION TILL DIG SOM SKA ANLÄGGA AVLOPP I NYKÖPINGS KOMMUN INFORMATION TILL DIG SOM SKA ANLÄGGA AVLOPP I NYKÖPINGS KOMMUN Uppdaterad 2015-10-02 Innehåll Vad säger lagstiftningen... 3 Riktlinjer för små avloppsanordningar... 4 Hur man får ett tillstånd... 6 Planera

Läs mer

Exempel på olika avloppsanordningar

Exempel på olika avloppsanordningar Exempel på olika avloppsanordningar Avloppsanordningarna beskrivna nedan är några som har använts länge och några som är nya, dessa kan kombineras för att uppnå de krav som ställs av miljönämnden. Att

Läs mer

RAPPORT VA-utredning Tillhörande detaljplan för Tjörnudden, Brommösund 2013-02-18. Upprättad av: Kristina Wilén

RAPPORT VA-utredning Tillhörande detaljplan för Tjörnudden, Brommösund 2013-02-18. Upprättad av: Kristina Wilén RAPPORT Tillhörande detaljplan för Tjörnudden, Brommösund 2013-02-18 Upprättad av: Kristina Wilén Uppdragsnr: 10171536 Detaljplan Tjörnudden, Brommösund 2 (8) RAPPORT tillhörande detaljplan för Tjörnudden,

Läs mer

Information om enskilda avlopp

Information om enskilda avlopp Information om enskilda avlopp Allmän information om enskilda avloppsanläggningar I vårt dagliga liv använder vi vatten bland annat till disk, tvätt, dusch, matlagning och toalettbesök. Efter användandet

Läs mer

Alla produkter klarar Naturvårdsverkets nya krav. Fastighetsägaren 2012-02-09. Avloppsreningens viktiga funktioner

Alla produkter klarar Naturvårdsverkets nya krav. Fastighetsägaren 2012-02-09. Avloppsreningens viktiga funktioner 2012-02-09 Informationsträff om enskilda avlopp Ebba af Petersens WRS Uppsala AB & Avloppsguiden AB ebba.af.petersens@w rs.se Ebba af Petersens WRS Uppsala AB ebba@avloppsguiden.se Ornö 9 februari 2012

Läs mer

Sammanfattning åtgärdsförslag enskilda avlopp

Sammanfattning åtgärdsförslag enskilda avlopp Sammanfattning åtgärdsförslag enskilda avlopp Äskestocks samfällighetsförening och Västerviks kommun LOVA-projektet Starthjälp -0- Upprättad av: Emma Sjögren Granskad av: Marie Ekvall Mall: Rapport Advanced.dot

Läs mer

Avlopp på rätt sätt. Information till dig som ska anlägga enskilt avlopp

Avlopp på rätt sätt. Information till dig som ska anlägga enskilt avlopp Avlopp på rätt sätt Information till dig som ska anlägga enskilt avlopp Innehåll Vad säger lagstiftningen? 1 Riktlinjer för enskilda avlopp 1 Generella krav på en avloppsanläggning Funktionskrav Behandling

Läs mer

Fördelningsbrunn I denna ska avloppsvattnet fördelas jämt till två eller flera infiltrationsrör ut till bädden.

Fördelningsbrunn I denna ska avloppsvattnet fördelas jämt till två eller flera infiltrationsrör ut till bädden. Infiltrationsbädd Planskiss Makadambädd Slamavskiljare Fördelningsbrunn Infiltrationsrör Infiltration fungerar enbart om marken är genomsläpplig. A B C D Slamavskiljare Plast- eller cementbrunn där fasta

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Små avloppsanläggningar Information till den som ska anlägga en ny eller ändra en befintlig anläggning. Ett hushåll använder dagligen ca 1000 liter vatten som blir förorenat och måste tas omhand innan

Läs mer

Telefon bostad. Personnr / org. nummer. Fritidsbostad Permanentbostad Antal hushåll: Annan, ange vad:

Telefon bostad. Personnr / org. nummer. Fritidsbostad Permanentbostad Antal hushåll: Annan, ange vad: ANSÖKAN/ANMÄLAN Sökande ENSKILD AVLOPPSANORDNING enligt 13 och 14 Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (ansökan inlämnas i 2 exemplar) bostad arbete Mobiltelefon Fastighetsbeteckning Personnr

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. sammanträde för samhällsbyggnadsnämnden. 12. Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten från avloppsanordning på

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. sammanträde för samhällsbyggnadsnämnden. 12. Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten från avloppsanordning på VK300S v1.0 040416, Kallelse 140401 Sbn.doc Datum 2014-03-25 1 (2) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Till: sammanträde för samhällsbyggnadsnämnden Tid: tisdagen den 1 april 2014, kl. 17.00 Plats: Hjälmaren, kommunhuset

Läs mer

Telefon dagtid E-post Personnummer/organisationsnummer

Telefon dagtid E-post Personnummer/organisationsnummer MILJÖAVDELNINGEN Ansökan, enskilt avlopp avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanläggning enligt 13 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Insändes till: Miljöavdelningen

Läs mer

Information om enskilda avlopp

Information om enskilda avlopp Information om enskilda avlopp I den här broschyren har vi sammanfattat viktig information om enskilda avlopp. Här hittar du information om varför vi måste rena avloppsvatten, vilka reningskrav som ställs,

Läs mer

Fritidshus och lokaler som inte nyttjas permanent Blankett för ansökan om rening av avloppsvatten från gemensamt WC- och BDT- avlopp

Fritidshus och lokaler som inte nyttjas permanent Blankett för ansökan om rening av avloppsvatten från gemensamt WC- och BDT- avlopp SAMHÄLLSENHETEN Ansökan, enskilt avlopp avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanläggning enligt 13 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Insändes till: Samhällsenheten

Läs mer

Sökande Person-/organisationsnummer

Sökande Person-/organisationsnummer Sida 1 (2) ANSÖKAN/ANMÄLAN Prövning av ansökan/anmälan om inrättande/ändring av avloppsanordning enligt 13 och 14 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Sökande Namn Person-/organisationsnummer

Läs mer

Ansökan avser (tillståndsplikt) Nytt avlopp med toalett

Ansökan avser (tillståndsplikt) Nytt avlopp med toalett ANMÄLAN/ANSÖKAN Markbädd 1 (5) Om inrättande av avloppsanordning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 och 14. Sökanden Namn: Personnr/Org.nr: Telefonnummer: Adress:

Läs mer

Riktlinje. Riktlinjer för enskilt avlopp 2014-11-19. Bmk Mh 2014/4358. Antagna av byggnads- och miljöskyddsnämnden 2014-11-19 256.

Riktlinje. Riktlinjer för enskilt avlopp 2014-11-19. Bmk Mh 2014/4358. Antagna av byggnads- och miljöskyddsnämnden 2014-11-19 256. Riktlinje 2014-11-19 Riktlinjer för enskilt avlopp Bmk Mh 2014/4358 Antagna av byggnads- och miljöskyddsnämnden 2014-11-19 256. Ersätter Riktlinjer för enskilt avlopp 17, 2011-01-26 Riktlinjerna ska vägleda

Läs mer

VA-UTREDNING ÖSTANBÄCK 55:6

VA-UTREDNING ÖSTANBÄCK 55:6 RAPPORT VA-UTREDNING ÖSTANBÄCK 55:6 SLUTRAPPORT 2016-02-03 Uppdrag 266953, Östanbäck dagvattenutredning Titel på rapport: VA-utredning Östanbäck 55:6 Status: Datum: 2016-02-03 Medverkande Beställare: Kontaktperson:

Läs mer

Biomoduler. Läggningsanvisningar, drift och skötsel. Baga Water Technology AB. www.baga.se. Utg:1105

Biomoduler. Läggningsanvisningar, drift och skötsel. Baga Water Technology AB. www.baga.se. Utg:1105 Biomoduler Läggningsanvisningar, drift och skötsel Utg:1105 Baga Water Technology AB Fiskhamnen 3 371 37 Karlskrona Tel: 0455-616150 E-mail: info@baga.se Lyckogatan 7 431 69 Mölndal Tel: 031-7607655 E-mail:

Läs mer

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Nässjö kommun. Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2008-06-11

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Nässjö kommun. Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2008-06-11 Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Nässjö kommun Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2008-06-11 Innehållsförteckning Inledning...... 3 Funktionskrav.. 3 Säker funktion och användarvänlighet.......

Läs mer

Planera för enskilt avlopp. Information till dig som ska anlägga nytt avlopp eller göra om det gamla.

Planera för enskilt avlopp. Information till dig som ska anlägga nytt avlopp eller göra om det gamla. Planera för enskilt avlopp Information till dig som ska anlägga nytt avlopp eller göra om det gamla. 1 Vi vill tacka Gotlands Kommun för att vi fick använda deras broschyr som underlag till denna broschyrs

Läs mer

Inrättande av avloppsanordning Ansökan/anmälan

Inrättande av avloppsanordning Ansökan/anmälan 1 (5) Inrättande av Ansökan/anmälan Miljö- och hälsoskyddskontoret 195 85 Märsta Viktig information som du bör ta del av vid ansökan/anmälan finns i informationsfoldern Hur man söker tillstånd. Där finns

Läs mer

Inventering av enskilda avlopp i Gisekvarns fritidsområde

Inventering av enskilda avlopp i Gisekvarns fritidsområde Inventering av enskilda avlopp i Gisekvarns fritidsområde 2011 En samlad bedömning och beskrivning av de enskilda avloppens funktion i Gisekvarns fritidsområde Bakgrund Miljökontoret i Trosa kommun arbetar

Läs mer

Bedömningsgrunder för enskilda avloppsanläggningar

Bedömningsgrunder för enskilda avloppsanläggningar Bedömningsgrunder för enskilda avloppsanläggningar Ystad-Österlenregionens miljöförbund 2015 Bedömningsgrunder om enskilda avloppsanläggningar för hushållsspillvatten för Ystad-Österlenregionens miljöförbund

Läs mer

Så här anlägger du enskilt avlopp

Så här anlägger du enskilt avlopp Så här anlägger du enskilt avlopp Innan man får anlägga eller ändra en avloppsanläggning ska dess lämplighet bedömas. Denna folder visar vad du bör tänka på när du ansöker om tillstånd för en avloppsanläggning.

Läs mer

Inventering av enskilda avlopp i Storån del 1, Gnosjö kommun 2011-2012

Inventering av enskilda avlopp i Storån del 1, Gnosjö kommun 2011-2012 Dnr : 2011-0575-446 akt 15 Inventering av enskilda avlopp i Storån del 1, Gnosjö kommun 2011-2012 Figur 1. Karta över det område som inventerats i projektet Storån del 1 Postadress Besöksadress Telefon

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN om avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanordning (13-14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

ANSÖKAN/ANMÄLAN om avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanordning (13-14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) Skickas till: Tranås kommun Miljö & Hälsa 573 82 TRANÅS ANSÖKAN/ANMÄLAN om avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanordning (13-14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN OM INRÄTTANDE ELLER ÄNDRING AV AVLOPPSANORDNING MED ELLER UTAN ANSLUTEN VATTENTOALETT

ANSÖKAN/ANMÄLAN OM INRÄTTANDE ELLER ÄNDRING AV AVLOPPSANORDNING MED ELLER UTAN ANSLUTEN VATTENTOALETT 1(5) Vadstena Kommun Bygg- och miljönämnden 592 80 Vadstena ANSÖKAN/ANMÄLAN OM INRÄTTANDE ELLER ÄNDRING AV AVLOPPSANORDNING MED ELLER UTAN ANSLUTEN VATTENTOALETT Enligt 13-14 förordning (1998:899) om miljöfarlig

Läs mer

Puhtaiden vesien puolesta - opas jätevesien maailmaan

Puhtaiden vesien puolesta - opas jätevesien maailmaan Page 1 of 5 Bruks- och underhållsanvisningar för markbädd Markbädd Slamavskiljare Fördelningsbrunn Uppsamlingsrör Uppsamlingsbrunn Markbädd I en markbädd grundar sig reningen på en biologisk process som

Läs mer

LATRIN 2013. Har du ett hus med dass? - Tips & råd för att ta hand toalettavfallet själv. www.rambo.se 0523-66 77 00.

LATRIN 2013. Har du ett hus med dass? - Tips & råd för att ta hand toalettavfallet själv. www.rambo.se 0523-66 77 00. LATRIN 2013 Har du ett hus med dass? - Tips & råd för att ta hand toalettavfallet själv. Version Juni 2013 www.rambo.se 0523-66 77 00 Tips och Råd När du själv ska ta hand om toalettavfallet I denna folder

Läs mer

Sökanden (om det är annan sökanden än fastighetsägare skall fullmakt bifogas) Organisationsnr./personnr: Permanentbostad Fritidshus Annat:

Sökanden (om det är annan sökanden än fastighetsägare skall fullmakt bifogas) Organisationsnr./personnr: Permanentbostad Fritidshus Annat: OBS! Om det saknas uppgifter försenas beslutet eftersom kompletteringar måste göras. Vänligen fyll i alla uppgifter utförligt. För krav på bl a karta och situationsplan se avsnitt bilagor. Uppgifter som

Läs mer

Permanentbostad och lokaler som nyttjas permanent Blankett för ansökan om rening av avloppsvatten från gemensamt WC- och BDT- avlopp

Permanentbostad och lokaler som nyttjas permanent Blankett för ansökan om rening av avloppsvatten från gemensamt WC- och BDT- avlopp SAMHÄLLSENHETEN Ansökan, enskilt avlopp avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanläggning enligt 13 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Insändes till: Samhällsenheten

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Information från Miljö- och byggenheten Små avloppsanläggningar Slamavskiljare Enligt miljöbalken får inte avloppsvatten som kommer från hushåll och som inte genomgått längre gående rening än slamavskiljning

Läs mer

Enskild avloppsanläggning för markbaserad rening

Enskild avloppsanläggning för markbaserad rening Enskild avloppsanläggning för markbaserad rening Så fyller du i ansökan/anmälan Blanketten är utformad så att den både är en ansöknings- och en anmälningsblankett beroende på vad som ska göras. Gäller

Läs mer

Bortkoppling av dagvatten från spillvattennätet

Bortkoppling av dagvatten från spillvattennätet Bortkoppling av dagvatten från spillvattennätet Dagvatten Med dagvatten menas tillfälligt, avrinnande vatten på ytan, mark eller konstruktion, t.ex. regnvatten, smältvatten eller framträngande grundvatten.

Läs mer

Information om enskilda avlopp

Information om enskilda avlopp Information om enskilda avlopp I den här broschyren har viktig information sammanfattats om enskilda avlopp, till exempel om varför avloppsvatten måste renas, vilka reningskrav som ställs, hur det går

Läs mer

Blankett. Inrättande av avloppsanordning. Miljö- och hälsoskyddskontoret Märsta

Blankett. Inrättande av avloppsanordning. Miljö- och hälsoskyddskontoret Märsta 1 (6) Blankett Inrättande av avloppsanordning Ansökan/anmälan Skickas till Miljö- och hälsoskyddskontoret 195 85 Märsta Viktig information som du bör ta del av vid ansökan/anmälan finns i informationsfoldern

Läs mer

Uponor minireningsverk för enskilt avlopp: 5pe, 10pe och 15pe.

Uponor minireningsverk för enskilt avlopp: 5pe, 10pe och 15pe. U P O N O R I N F R A S T R U K T U R U P O N O R M I N I R E N I N G S V E R K P R O D U K T FA K TA 1-0 6 Uponor minireningsverk för enskilt avlopp: 5pe, 10pe och 15pe. Enskilda avlopp - problem och

Läs mer

Nya riktlinjer för tillsyn av enskilda avlopp

Nya riktlinjer för tillsyn av enskilda avlopp Miljönämnden 2007-04-04 69 35 Dnr 2007-369 Nya riktlinjer för tillsyn av enskilda avlopp ÄRENDE Miljönämnden har tidigare fastställt riktlinjer för handläggning av enskilda avlopp. Dessa riktlinjer har

Läs mer

ANSÖKAN / ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14.

ANSÖKAN / ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. 1/5 ANSÖKAN / ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. Sökanden Namn: Adress: Personnr/Org.nr: Fastighetsägare (om annan

Läs mer

Den här broschyren kommer att ge dig information som kan underlätta vid en planering inför nyanläggning eller en ändring av en befintlig

Den här broschyren kommer att ge dig information som kan underlätta vid en planering inför nyanläggning eller en ändring av en befintlig Den här broschyren kommer att ge dig information som kan underlätta vid en planering inför nyanläggning eller en ändring av en befintlig avloppsanläggning. 1 Broschyrens innehåll: Varför ska jag rena mitt

Läs mer

Planera ditt enskilda avlopp

Planera ditt enskilda avlopp Planera ditt enskilda avlopp I den här guiden får du hjälp med det som är viktigt att tänka på när du ska anlägga ett nytt enskilt avlopp och vad som ska vara med när du fyller i blanketten rörande nytt

Läs mer

Vårdö kommun. Tillstånd beviljas i enlighet med ansökan.

Vårdö kommun. Tillstånd beviljas i enlighet med ansökan. ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND Strandgatan 25 22 100 Mariehamn Tel. (018) 25000 växel, (018) 25127 direkt Fax. (018) 16595 BESLUT Ärendenummer MPN-05-1 Beslutsdatum 16.06.2005 Postningsdag 16.06.2005 Sökanden

Läs mer

Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? ÅTGÄRDA FÖRBÄTTRA

Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? ÅTGÄRDA FÖRBÄTTRA Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? ÅTGÄRDA FÖRBÄTTRA OK Ställ diagnos på ditt avlopp med hjälp av Svea Avloppsguide. Bildspelet tar cirka fem minuter. Föregående 1 Jag ger dig lite tumregler, men det

Läs mer

Byggnationen av kommunalt VA är avslutad i området

Byggnationen av kommunalt VA är avslutad i området INFORMATIONSBREV 2015-10-19 1 (3) Information till fastighetsägare i Gustavsberg, del av Bergshamra tätort Byggnationen av kommunalt VA är avslutad i området Hej! Nu är det dags för ett nytt informationsbrev

Läs mer

Den här broschyren kommer att ge dig information som kan underlätta vid en planering inför nyanläggning eller en ändring av en befintlig

Den här broschyren kommer att ge dig information som kan underlätta vid en planering inför nyanläggning eller en ändring av en befintlig Den här broschyren kommer att ge dig information som kan underlätta vid en planering inför nyanläggning eller en ändring av en befintlig avloppsanläggning. 1 Broschyrens innehåll: Varför ska jag rena mitt

Läs mer

Tillsyn av enskilda avlopp 2016. www.sigtuna.se

Tillsyn av enskilda avlopp 2016. www.sigtuna.se Tillsyn av enskilda avlopp 2016 www.sigtuna.se Syfte och mål Sigtuna kommun har ~2 000 enskilda avlopp Tillsynsprojekt 2011 2017 Mål: Alla enskilda avlopp skall vara åtgärdade 2019 Godtagbar slamavskiljning

Läs mer

Sökandens namn (om annat än fastighetsägaren) Sökandens postadress (utdelningsadress, postnummer och postort)

Sökandens namn (om annat än fastighetsägaren) Sökandens postadress (utdelningsadress, postnummer och postort) Sida 1 av 6 Ansökan/anälan o installation/ändring av enskild avloppsanläggning Inforation Gällande regler: 13 & 14 SFS 1998:899 Dina personuppgifter används för att utifrån ett register utöva tillsyn,

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14.

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. Att anlägga avlopp Det krävs tillstånd från myndighetsnämnden för att

Läs mer

Information om bygglovshandlingar mm

Information om bygglovshandlingar mm 1 2010-05-07 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN BYGG Information om bygglovshandlingar mm Bygglov Behöver du bygglov? Vi på byggavdelningen svarar gärna på dina frågor om vad som kräver bygglov. Du kan också

Läs mer

ANTAGET AV MILJÖ-OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-02-25. Riktlinjer för enskilda avlopp i Hedemora kommun

ANTAGET AV MILJÖ-OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-02-25. Riktlinjer för enskilda avlopp i Hedemora kommun ANTAGET AV MILJÖ-OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-02-25 Riktlinjer för enskilda avlopp i Hedemora kommun Lagstiftning och andra styrdokument Miljöbalken Olika typer av förorenat vatten definieras som avloppsvatten.

Läs mer

Fastighetsbeteckning där avloppsanläggningens utsläppspunkt ska ligga (kan vara samma som ovan)

Fastighetsbeteckning där avloppsanläggningens utsläppspunkt ska ligga (kan vara samma som ovan) 1(6) Ansökan eller anmälan Ange vad som avses: Ansökan om avloppsanläggning för WC och BDT-vatten (bad, disk och tvätt) Ansökan om avloppsanläggning för enbart WC-vatten Anmälan om avloppsanläggning för

Läs mer

Ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanläggning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14.

Ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanläggning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. 1(6) Blanketten ska skickas till Högsby kommun, Miljö- och byggkontoret, 579 80 Högsby. Vid frågor ring 0491-290 00. Sökanden Namn: Adress: Postadress: Personnr/Org.nr: Fastighetsägare (om annan än sökanden)

Läs mer

WC WC och BDT endast BDT (bad-, disk- och tvättvatten) annan toalett än vattentoalett Dispens för eget omhändertagande av toalettavfall krävs

WC WC och BDT endast BDT (bad-, disk- och tvättvatten) annan toalett än vattentoalett Dispens för eget omhändertagande av toalettavfall krävs SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Ansökan/anmälan om inrättande eller ändring av enskild avloppsanordning enligt 13 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Vi behandlar dina personuppgifter

Läs mer

Telefon dagtid E-post Personnummer/organisationsnummer

Telefon dagtid E-post Personnummer/organisationsnummer MILJÖAVDELNINGEN Ansökan, enskilt avlopp avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanläggning enligt 13 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Insändes till: Miljöavdelningen

Läs mer