Enskilda avlopp. - Ansökan - Planering - Bestämmelser - Teknik. Mars 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enskilda avlopp. - Ansökan - Planering - Bestämmelser - Teknik. Mars 2009"

Transkript

1 Miljökontoret Enskilda avlopp - Ansökan - Planering - Bestämmelser - Teknik Mars 2009 Information på Internet om små avlopp, även specifikt om Södertälje:

2 1. Varför behövs en avloppsanläggning? Bestämmelser om enskilda avlopp... 3 När krävs tillstånd eller anmälan?... 3 Lokala bestämmelser... 4 Vad händer om avlopp anläggs utan tillstånd? Ansök om avloppsanläggning steg för steg Handlingar som ska skickas in till miljökontoret... 6 Kartunderlag... 6 Anläggningsritning... 7 Samråd... 7 Samrådsblankett Olika typer av avloppsanläggningar... 8 Funktionskrav... 8 Slamavskiljare... 8 Kretsloppsanpassade avloppslösningar... 8 Urinsorterande toaletter urin som växtnäring... 8 Sluten tank med extremt snålspolande toalett... 9 Förmultningstoalett och multrum... 9 Latrinkompostering Minireningsverk Markbäddar med fosforfälla och infiltrationsanläggningar Fördelningsbrunn och spridningsledningar Infiltrationsanläggningar Markbäddar Fosforfällor Slutna tankar Att välja anläggningstyp och placering Dimensionering och miljöaspekter Skyddsavstånd Markens förutsättningar Provgrop Jordprov Råd för drift och skötsel av avloppsanläggningen För alla avloppsanläggningar Minireningsverk Infiltrationsanläggning och markbädd Fritidshusområden med VA-problem Taxa för handläggning

3 1. Varför behövs en avloppsanläggning? En avloppsanläggning ska reducera näringsämnena kväve och fosfor, som orsakar övergödning av sjöar, vattendrag och hav, något som är ett betydande problem i Södertälje. En avloppsanläggning ska också rena avloppsvattnet från bakterier och virus som kan sprida smitta via grundvattnet. Den bör också vara kretsloppsanpassad och ge möjlighet till återvinning av näringsämnena i avloppsvattnet. Det mesta av bakterierna och näringsämnena finns i avloppsvattnet från toaletter. Källsorterar man avloppet genom att avskilja toalettdelen, eller bara urinen, kan man återvinna näringsämnena som gödsel. Det är viktigt att avloppsanläggningen planeras och byggs på rätt sätt för att den ska fungera bra och för att den inte ska orsaka miljöproblem. På finns mer information om små avlopp, även specifikt om Södertälje kommun. Om du inte själv har kunskap på fackmannamässig nivå om avloppsanläggningar ska du anlita fackman. Miljökontoret har en förteckning över entreprenörer som anlägger avlopp samt konsulter inom miljö/va. Att lösa avloppsfrågan gemensamt med grannarna kan ofta vara en fördel om flera fastigheter ligger nära varandra. Fördelarna med en gemensam avloppsanläggning är bl a: lägre kostnad per fastighet både i anläggningsskedet och vid drift jämnare belastning på anläggningen och därmed bättre rening färre utsläppspunkter, vilket ger lägre risk för förorenade vattentäkter I Södertälje är enskilda avlopp ett betydande miljöproblem. Avloppen står i flera avrinningsområden för % av fosforn som belastar sjöar och vattendrag och slutligen når Östersjön. 2. Bestämmelser om enskilda avlopp Miljöbalken reglerar hur avloppsvatten ska tas om hand. Den kräver att avloppsvatten ska avledas, renas och tas omhand på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller för miljön inte uppkommer. I Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanläggningar (NFS 2006:7) finns mer detaljerade rekommendationer och tolkningar av miljöbalken. Det är den som släpper ut avloppsvattnet som ska visa att avloppsanläggningen klarar miljöbalkens krav. Detta gäller både vid löpande drift och när man söker tillstånd för en avloppsanläggning. Man bör tänka på att utsläpp av dåligt renat avloppsvatten kan vara ett brott och leda till åtal. När krävs tillstånd eller anmälan? När man ska bygga om eller anlägga en ny avloppsanläggning krävs tillstånd eller anmälan enligt miljöbalken. För dig som ska ordna avlopp är skillnaden mellan anmälan och tillstånd oftast liten, se sista sidan. Tillstånd krävs för att: anlägga avloppsanläggning med WC påkopplad koppla WC till befintlig avloppsanläggning anlägga avloppsanläggning för bad-, disk-, och tvättvatten (BDT-vatten) inom detaljplanelagt område installera biologisk toalett eller latrinkompost. Anmälan krävs för att: anlägga avlopp för bad-, disk- och tvättvatten (BDT) i område som inte är detaljplanelagt ändra en befintlig avloppsanläggning eller förändra belastningen av avloppsvatten på den. Det är fastighetsägarens eller brukarens ansvar att lämna in tillståndsansökan eller anmälan till miljökontoret. 3

4 Lokala bestämmelser I många delar av kommunen finns det särskilda bestämmelser som reglerar anläggandet av avloppsanläggningar. Bestämmelser för vissa vattenskyddsområden och detaljplaner tillåter inte avloppsanläggningar över huvud taget. Var därför noggrann med att kontrollera om särskilda bestämmelser gäller! Ring miljökontoret för att få mer information. Bygganmälan Vid ombyggnader som innebär ändringar av vattenförsörjning eller avlopp finns ofta krav på att en bygganmälan ska göras. Kontakta kommunens Plan- och byggenhet för mer information (växel: ). Vad händer om avlopp anläggs utan tillstånd? Om en avloppsanläggning byggs eller ändras utan tillstånd från miljökontoret är det en överträdelse av miljöbalken som medför en särskild miljösanktionsavgift. Detsamma gäller om man bygger eller ändrar en avloppsanläggning så att man överträder den så kallade anmälningsplikten, se ovan. Att släppa ut orenat avloppsvatten i mark eller vatten kan vara ett brott som ledar till åtal. Fornlämningar Om grävning eller schaktning planeras ske i närheten av fornlämningar (inom ca 200 m) kan det behövas tillstånd från länsstyrelsen. Glöm inte att lämna in din ansökan eller anmälan i god tid! 4

5 3. Ansök om avloppsanläggning steg för steg. 1. Tänk igenom hur du bäst ska lösa avloppsfrågan. Några viktiga faktorer är: Avloppsanläggningens reningskapacitet. Driftsäkerhet och behov av skötsel. Möjligheterna till kretslopp av näringsämnen. Flöde till anläggningen, t ex antalet personer som ska använda anläggningen. Vad som ska anslutas. WC, diskmaskin och så vidare. Placeringen av anläggningen. Närliggande dricksvattentäkter. Vart spillvattnet ska släppas och ut vilka miljökonsekvenser det kan få. Eventuella speciella regler för området. Har du inte kunskap på professionell nivå om hur man planerar och anlägger avlopp bör du anlita konsult inom miljö, vatten och avlopp. Konsulten kan hjälpa dig att hitta lämplig avloppsanläggning och att göra ansökan med ritningar och kartor. Miljökontoret kan och får inte agera konsult, utan bara ge råd. 2. Sammanställ ansökan med ritningar m.m. Var noggrann med att få med allt som krävs. Se avsnitt 4 för att inte glömma något. 3. Du skickar ansökan eller anmälan till miljökontoret, som granskar handlingarna, utreder och eventuellt begär in kompletteringar. 4. Tid avtalas med en miljöinspektör för besök på plats. Planerar du infiltrationsanläggning eller markbädd måste provgropar grävas som miljöinspektören besiktigar. Då en infiltrationsanläggning ska anläggas tas jordprover vid provgropsbesiktningen. 5. Du ser till att eventuella kompletteringar som miljökontoret begärt i form av ytterli- Hur lång tid tar det att få avloppstillstånd? Handläggningstiden varierar från någon vecka till några månader eller mer. Den absolut vanligaste orsaken till lång handläggningstid är kartor, ritningar och övriga ansökningshandlingar som är bristfälliga. Detta innebär att miljökontoret måste kräva kompletteringar. Vill du att det ska gå fort - lämna professionellt utförda kartor och ritningar och fullständig ansökan till miljökontoret. gare utredningar, slutgiltiga ritningar, kartor etc. lämnas in. 6. Miljönämnden fattar ett beslut som skickas till dig. Beslutet innehåller villkor som reglerar avloppsanläggningens utformning, skötsel m m. Obs! Påbörja inte byggandet av avloppsanläggningen innan du har fått beslutet från miljönämnden. Miljökontoret tar betalt för handläggning av tillstånd och anmälningsärenden, se taxa på sista sidan. 7. Du ansvarar för att avloppsanläggningen anläggs enligt miljökontorets beslut. Läs beslutet noggrant och se till att din entreprenör och konsult också gör det! 8. När anläggningen byggs ska en kvalitetskontroll genomföras och redovisas till miljökontoret. Redovisningen görs genom fotografier av specifika faser under anläggningsarbetet, och en speciell blankett som miljökontoret tillhandahåller. När anläggningen är slutförd undertecknas blanketten av dig och anläggningsentreprenören och skickas med foton till miljökontoret. 9. Miljökontoret granskar fotografierna och kvalitetskontrollen på blanketten. Om anläggningen utförts felaktigt kan miljökontoret kräva att den byggs om. 10. Efter att kvalitetsredovisningen inkommit till miljökontoret skickas blanketten Underlag för slamtömning, sophämtning, latrinhämtning till dig. Den anger vilken slamtömning och sophämtning som ska finnas på fastigheten. Fyll i den och skicka till miljökontoret omgående för att få slamtömning med rätt intervall. Obs: om slamtömningen inte sköts kan din avloppsanläggning skadas eller bli förstörd. 5

6 4. Handlingar som ska skickas in till miljökontoret Kartunderlag En professionellt utförd och skalenlig karta, eller så kallad situationsplan, är viktig för miljökontorets granskning och för den entreprenör som skall bygga anläggningen. Lämplig skala på kartan är 1:400-1:1000. Kontakta lantmäterimyndigheten för kartmaterial (växel: ). Av kartunderlaget skall framgå: Fastighetsgräns, fastighetsbeteckning samt befintliga och/eller planerade byggnader på fastigheten. Egen och närboendes (inom 150 m) befintliga och/eller planerade vattentäkter (brunnar). För detta krävs ofta en karta som visar ett större område. Eventuell bergvärme- eller markvärmeanlägging. Föreslagen placering av avloppsanläggningen. Avloppsanläggningens tilloppsledningar samt utloppsledningar om sådana finns. Eventuella dagvattendräneringar, diken, sjöar etc. Utlopp i diken el dyl redovisas tydligt, inklusive extra reningssteg om sådana finns. Marklutning. Använd en karta med höjdkurvor eller nivåangivelser. Uppställningsplats för slamtömningsfordon. Notera att slamtömningsfordonet har en maximal sughöjd på sju meter och att vägen måste klara transporter med tunga fordon Exempel på kartunderlag. (Förminskad, skalan stämmer ej) 6

7 Anläggningsritning En professionellt utförd ritning av anläggningen i skala 1:50 eller 1:100 ska inlämnas. Ritningen ska visa plan och tvärsektion av anläggningen. Följande ska framgå: Anläggningens funktion och konstruktion, med ingående komponenter Dimensionering och måttangivelser Material, t.ex. grus- och sandkvalitet, geotextil i infiltrations- och markbäddsanläggningar, se avsnitt 5. Marktekniska uppgifter som t.ex. anläggningens nivå i förhållande till markyta, högsta grundvattenyta och berg (gäller främst infiltration och markbädd, se avsnitt 5). Se exempel nedan. Samråd Alla grannar som har vattentäkter inom 150 m måste få tillfälle att lämna synpunkter på den planerade avloppsanläggningen. Detsamma gäller alla andra sakägare i närområdet som kan beröras genom lukt, påverkan på diken, ledningar m.m. Samrådet är viktigt bl.a. för att alla vattentäkter och annat som kan påverkas av avloppsanläggningen upptäcks i tid. Samrådsblankett Enklast sker detta samråd genom att grannarna/sakägarna får intyga på en särskild blankett att de granskat din ansökan eller anmälan inklusive ritningar och kartor. Blanketten finns på under miljö & natur och blanketter. Observera att grannar och andra s k sakägare har rätt att överklaga beslutet om avloppsanläggningen. Bristfälliga ritningar och kartor som miljökontoret inte kan godkänna, försenar din ansökan. Anlita fackman om du känner dig osäker! Att grannarna/sakägarna skriver under blanketten innebär inte att de godkänner den planerade avloppsanläggningen - bara att de fått information och tillfälle att lämna synpunkter till miljökontoret. Blanketten lämnas sedan till miljökontoret i samband med ansökan eller anmälan om avlopp. Miljökontoret kan också sköta samrådet, men detta förlänger handläggningstiden. Exempel på ritning. Tvärsektion av upphöjd infiltration. 7

8 5. Olika typer av avloppsanläggningar Funktionskrav 2006 trädde Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (NFS 2006:7) ikraft. Dessa går att finna i sin helhet på Naturvårdsverkets hemsida ( I de tidigare allmänna råden (1987:6) har fokus legat på anläggningens konstruktion, i de nya ligger betoningen istället på dess funktion. Hög skyddsnivå bedöms gälla i hela Södertälje kommun vilket bl a innebär att enskilda avloppsanläggningar ska klara följande funktionskrav: Totalfosfor ska reduceras med minst 90 %. Totalkväve bör reduceras med minst 50 % Syreförbrukande ämnen (BOD 7 ) ska reduceras med minst 90 %. Möjlighet till återvinning av näringsämnen bör finnas. I vissa situationer där miljön är mindre känslig kan miljökontoret bedöma att lägre reningskrav än ovan kan accepteras. Funktionskraven tillämpas även vid bedömning av befintliga anläggningar. Vid väsentliga avvikelser från funktionskraven krävs att avloppsanläggningen ändras eller kompletteras med någon form av extra reningssteg. Observera att reningsgraden försämras med tiden i många reningssystem, framförallt markbäddar. Kretsloppsanpassade avloppslösningar En kretsloppsanpassad avloppslösning är totalt sett miljövänligare och ibland billigare än en konventionell WC med efterföljande reningsanläggning. En kretsloppsanpassad avloppslösning medger att näringsämnena återvinns i istället för att belasta miljön. Återvinningen kan ske på den egna tomten eller i jordbruket. Det finns ett antal varianter av kretsloppsanpassade avloppslösningar, bland annat WC med urinsortering, förmultningstoalett och större s.k. multrum och enkla utedass med latrinkompostering. Det gemensamma kriteriet är att näringsämnena ska kunna återvinnas med så små förluster som möjligt. Urinsorterande toaletter urin som växtnäring Den största delen av näringsämnena i hushållens avloppsvatten kommer från urinen, där näringen är relativt koncentrerad och i en kemisk form som växter lätt kan tillgodogöra sig. Därför är urin lämpligt som gödningsmedel. Slamavskiljare Slamavskiljare finns av två grundtyper: Slamavskiljare för enbart bad-, disk och tvättvatten, ofta med två kammare och volym på liter. Slamavskiljare för både WC och bad-, disk och tvättvatten, ofta med tre kammare och volym på ca 2000 l. Modeller för flera hushåll är givetvis större. De krav som miljökontoret ställer på slamavskiljare är att de ska vara typgodkända och uppfylla kraven enligt svensk standard. Principen för urinsorterande toaletter bygger på att urin och fekalier sorteras i två enheter i toaletten. Det finns både vattentoaletter och förmultningstoaletter med urinsortering. Vid sortering av urin för spridning på egen tomt är det lämpligt att ha två tankar som används växelvis. Innan urinen sprids bör den ha lag- 8

9 rats för avdödning av bakterier och virus. Vill du ha ett års lagringsvolym krävs i regel 2-4 m 3 för en familj vid permanentboende. För fritidsboende kan lagringstanken vara väsentligt mindre. Naturvårdsverket rekommenderar att minimiarealen för spridning är minst m 2 beväxt yta per person (permanentboende). För ett optimalt utnyttjande av växtnäringen är dock en större spridningsareal fördelaktig. Att tänka på vid spridning av urin: Förvara helst urinen i nedgrävd oventilerad men tryckutjämnad tank. Lagringskapaciteten måste räcka under vinterhalvåret eftersom spridning ska ske under växtsäsongen (helst i början). Förmultningstoalett och multrum Förmultningstoaletter omvandlar latrin till mull, som sedan kan användas som jordförbättringsmedel. Stora förmultningstoaletter, som samtidigt kan användas som hushållskomposter, brukar kallas multrum. Latrinen samlas i en behållare under toaletten där det bryts ner biologiskt. För att nedbrytningen ska fungera krävs rätt temperatur, fuktighet och lufttillförsel. Behållaren bör placeras i ett uppvärmt och isolerat utrymme. Behållaren ska ventileras med självdrag eller fläkt. Avluftningsröret leds från behållaren upp över taknocken och bör vara så rakt som möjligt vid självdrag. En välventilerad förmultningstoalett luktar väldigt lite eftersom ventilationsluften sugs in via toalettöppningen. Urin bör inte spridas i närheten av vattentäkt eller vattendrag. Vid gödsling av livsmedel gäller att det ska gå minst 1 månad mellan spridning och skörd. Spridning ska ske nära marken, på kvällen och gärna i fuktigt väder för att minska risken för lukt samt minimera kväveförlusterna. Urinen bör myllas eller vattnas ned så snart den spridits för att ytterligare minska risken för lukt och kväveförluster. Urinen kan med fördel spridas på jordbruksmark. Man måste då försäkra sig om att det finns lantbrukare som kan hämta urinen regelbundet. Kontakta miljökontoret om du vill veta mera om detta. Sluten tank med extremt snålspolande toalett En sluten tank med vacuumtoalett eller motsvarande ger goda möjligheter till kretslopp och innebär dessutom låga driftkostnader. Läs mer på sidan 13. En urinsorterande toalett kan vara en kostnadseffektiv lösning för att nå låga totalutsläpp av näringsämnen. Förmultningstoaletter med urinsortering är ofta lättare att sköta och ger minskad risk för lukt och flugor. Välj inte en för liten förmultningstoalett. Tänk igenom antal personer, vistelsetid samt variationer och maxbelastningar i framtiden. Det finns större modeller - främst s.k. multrum - som klarar permanentboende för flera personer och som behöver tömmas sällan. Latrinen från en förmultningstoalett ska i regel efterkomposteras i minst sex månader för att avdöda skadliga bakterier (se nedan under latrinkompostering). 9

10 Latrinkompostering För dig som har utedass är latrinkompostering ett kretsloppsanpassat alternativ till kommunal latrinhämtning. I regel måste man också kompostera resterna från förmultningstoaletter. Latrin som inte komposteras ska hämtas av kommunen. Det är inte svårt att kompostera, men det krävs att man har rätt utrustning och lite tid att lägga på skötseln. Resultatet blir en näringsrik mull som kan användas som jordförbättringsmedel i rabatter och i trädgårdsland. Innan man kan börja latrinkompostera måste detta först anmälas till miljökontoret. Anmälningsblankett finns på under Miljö & Natur/Blanketter, men kan även beställas direkt från miljökontoret. Latrinkomposten Färdiga latrinkomposter finns att köpa i handeln, men anläggningen är inte mer avancerad än att den händige kan tillverka sin egen kompost. Latrinkomposten ska vara utförd i tåligt material och ha regntätt lock. Genom öppningar i tak och väggar ska innehållet kunna syresättas. Komposten ska vara tät så att varken fåglar, råttor eller flugor kan ta sig in. Det är förstås också viktigt att innehållet inte kan läcka ut. Botten måste därför vara tät och tätningen ska fortsätta minst 20 cm upp på sidoväggarna. Varje kompostbehållare ska rymma ca liter, beroende på hur mycket den kommer att användas. För permanentbostäder ska kompostanläggningen bestå av två behållare om ungefär 1000 l vardera. För ett fritidshus räcker det i regel med 2 x 500 l. Facken ska sedan användas växelvis. Om man separerar urinen, och omhändertar den som växtnäring, kan kompostbehållarnas volym minskas väsentligt. Genom att separera urinen får man dessutom en mer lättskött kompost som ger ifrån sig mindre kväve. Om man däremot vill samkompostera latrin och hushållsavfall ska man välja rymligare behållare, eller fler kärl. Att tänka på vid latrinkompostering Toalettavfallet måste varvas med material som suger upp vätska, till exempel torvmull, löv eller annat trädgårdsavfall. Detta gäller framförallt om urin tillförs komposten. Innan man börjar fylla på med latrin ska ett lager på minst 2 dm läggas i botten på behållaren. När behållaren är fylld till två tredjedelar ska den ställas undan. Komposten ska sedan lagras i minst 6 månader, räknat från sista påfyllningen, innan mullen kan användas. Under tiden fylls den andra behållaren. Genom komposteringen förstörs de sjukdomsalstrande bakterier och virus som kan finnas i latrinen. Man bör inte blanda ner kalk i komposten eftersom det hämmar processen. Komposten behöver syre. Även om behållarens väggar och tak har ventilationsspringor bör man blanda om kompostinnehållet då och då. För gödsling av livsmedel som är i kontakt med jorden och konsumeras råa rekommenderas minst 2 växtsäsonger mellan spridning och skörd. I övriga fall (exempelvis bärbuskar, fruktträd och potatis) rekommenderas minst 1 växtsäsong mellan spridning och skörd. Lukt och flugor När komposten fungerar som den ska bildas ingen obehaglig lukt och den orsakar ingen ansamling av skadedjur. Om komposten inte är i jämvikt, eller t ex flugor kan ta sig in i den, kan emellertid de här problemen uppstå. Inom tätbebyggda områden bör man därför alltid placera komposten så långt som möjligt från grannfastigheterna. En latrinkompost ska alltid skötas så att den inte orsakar några olägenheter för grannarna. 10

11 Minireningsverk Minireningsverk är avloppsreningsverk dimensionerade för ett eller flera hushåll. I princip fungerar de på samma sätt som kommunala reningsverk. Oftast har minireningsverken både biologisk och kemisk rening. Sådana verk klarar i regel naturvårdsverkets reningskrav på 90 % rening av fosfor med mera. Det renade avloppsvattnet leds till ett efterpoleringssteg, vanligtvis i form av en liten markbädd eller infiltrationsbädd, där vattnet renas ytterligare. Efterpoleringssteget krävs dels för att reningen av bakterier och virus i många fall inte är tillräcklig och dels för att säkra att förorenat vatten inte släpps ut vid uppstart (då den biologiska reningen inte är igång ordentligt) och driftstörningar. Några typer av minireningsverk har slamavvattning och det avvattnade slammet kan efterkomposteras i latrinkompost. Dessa behöver således ingen traditionell slamtömning och kan vara bra alternativ på platser dit slamtömningsfordon har svårt att ta sig. Minireningsverk kräver årlig kontroll av sakkunnig person (person med utbildning inom sakområdet) och regelbunden skötsel. Vanligtvis tecknas serviceavtal för detta. Miljökontoret ställer även krav på provtagning av minireningsverket ska ske med några års mellanrum. Det finns många olika typer och fabrikat av minireningsverk på marknaden idag. Viktigt att tänka på när du väljer bland dessa är bl a: Leverantören/tillverkaren ska kunna redovisa analysresultat som visar att anläggningen uppfyller funktionskraven i naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2006:7. Fundera över hur mycket skötsel är du beredd att utföra själv, olika reningsverk kräver olika mycket arbetsinsats från brukaren. Inköpspriset kan variera mycket för olika minireningsverk men tänk på att även driftskostnaden (t ex slamtömning, elförbrukning och fällningskemikalier) bör tas med i kalkylerna. Markbäddar med fosforfälla och infiltrationsanläggningar Reningen i infiltrationsanläggningar och markbäddar bygger på samma princip: att föroreningar i avloppsvattnet bryts ned av mikroorganismer och fastläggs i jord. Viktiga faktorer för reningen är bland annat jämn spridning av avloppsvattnet över tillräcklig yta och jordvolym med god syretillförsel. I infiltrationsanläggningar släpps det renade vattnet ut i marken och grundvattnet. Markbäddar däremot kan beskrivas som uppbyggda sandfilter, där det renade avloppsvattnet samlas upp och avleds till diken eller dylikt. Det krävs hög precision och stor noggrannhet vid anläggande av både markbädd och infiltration. Även små avvikelser vad gäller lutning, material, anläggningsteknik m.m. kan drastiskt försämra reningen och funktionen. Slamavskiljare Före reningen i infiltration eller markbädd krävs alltid rening i slamavskiljare. Det är mycket viktigt att slamavskiljningen är effektiv, kommer slam ut i marbädden eller infiltrationen kan den förstöras. Fördelningsbrunn och spridningsledningar Om infiltrationsanläggningen eller markbädden ska ha mer än en spridningsledning leds avloppsvattnet, efter slamavskiljaren, till en fördelningsbrunn. Fördelningsbrunnen är till för att fördela vattnet lika i spridningsledningarna vilket är viktigt för anläggningens reningskapacitet och livslängd. För att bakterierna som lever på att bryta ner det organiska materialet i avloppsvattnet ska få tillräckligt med syre, ska ändarna på spridningsledningarna och uppsamlingsledningarna som bara finns i markbäddar dras upp ovan mark. Detta är också viktigt för kontroll och underhåll av anläggningen. 11

12 Infiltrationsanläggningar Infiltration är en anläggning där avloppsvattnet renas i de naturliga jordlagren. Det sker ingen uppsamling av det renade vattnet, det går till grundvattnet. Infiltration fungerar därför endast i genomsläpplig jord där djupet till grundvatten, berg eller täta skikt av lera och dylikt är tillräckligt. Efter rening i slamavskiljare sprids avloppsvattnet med hjälp av spridningsledningar i ett s k spridningslager i marken. Spridningslagret ska bestå av tvättad makadam eller singel. Spridningsledningen bör inte vara längre än 10 m såvida det inte pumpas ut. Under spridningslagret tillväxer en s k biohud av mikroorganismer som renar avloppsvattnet från organiska föroreningar. Andra föroreningar som t ex fosfor fastläggs i jorden. Upplyft eller ytlig infiltration Om grundvattennivån i området är hög, men marken i övrigt är lämpad för infiltration kan sk upplyft eller ytlig infiltration vara en tänkbar lösning. Infiltrationsledningarna läggs då nära eller ovan markytan. En upplyft eller ytlig infiltration måste isoleras extra noggrant för att undvika frysskador. Förstärkt infiltration När marklagrens genomsläpplighet är begränsad kan man förbättra förutsättningarna för infiltration genom att lägga ett förstärkningslager med sand under spridningslagret. Förutsättningarna för denna typ av anläggning är att underliggande mark ändå har en relativt god genomsläpplighet. Markbäddar En markbädd kan vara en lösning när jordlagren består av täta material som lera. I en markbädd filtreras och renas avloppsvattnet, efter slamavskiljning, i en uppbyggd filterbädd av så kallad markbäddssand. Under sandbädden samlas det renade avloppsvattnet upp och avleds sedan till ett lämpligt vattendrag eller dike. För att skydda dricksvattenbrunnar kan en markbädd utföras tät med gummiduk eller liknande. På grund av bygghöjden, vanligen två meter, kan man behöva pumpa när höjdskillnaden mellan huset, markbädden och utsläppspunkten är otillräcklig. Fosforfällor För att fånga upp en större del av fosforn och göra den tillgänglig för återföring så ska i de flesta fall en fosforfälla installeras före infiltrationen eller markbädden alternativt efter markbädden om man har WC utan urinavskiljning påkopplat. I fosforfällor som sätts före bädden binds fosforn på kemisk väg med en fällningskemikalie och man bör då ha en något större slamavskiljare än normalt eftersom slammängden blir större. I fosforfällor efter bädden binds fosforn till kalk-/gipskulor och dessa måste bytas ut med maximalt två års mellanrum. Detta filtermaterial kan sedan nyttiggöras t ex till jordförbättring. Vattnet som har passerat en fosforfälla med filtermaterial har ett högt ph vilket även ger god avdödning av bakterier. Dock bör utgående vatten ledas till ett dike eller vattendrag som är vattenförande året om för att få utspädning varvid ph snabbt neutraliseras. 12

13 Slutna tankar Att leda avloppet från en extremt snålspolande toalett (< 1 liter/spolning) till en sluten tank kan vara en bra avloppslösning, både för att skydda miljön från utsläpp och för att återföra näring till jordbruksmark. En sluten tank måste dock kompletteras med en reningsanläggning för bad-, disk- och tvättvatten. Vanligaste lösningen för detta är en markbädd eller infiltrationsbädd. Alla toaletter som kopplas till en sluten tank idag ska vara extremt snålspolande för att minska transporterna som annars innebär en onödig miljöpåverkan. En snålspolande toalett ger också högre koncentration av näring i toalettavfallet, vilket gör det intressant för jordbruket. En annan positiv effekt är att driftkostnaden för anläggningen blir mindre eftersom den slutna tanken behöver tömmas mer sällan. Mer information om olika tekniklösningar finns bl a på Den slutna tanken måste bl a uppfylla följande krav: Toaletten ska vara extremt snålspolande (mindre än 1 liter vatten per spolning) tex en vacum-toalett. Tanken ska vara typgodkänd. Tanken måste förankras väl så att den inte kan tryckas upp av mark- eller grundvatten när den inte är full. Tanken ska vara försedd med nivågivare och överfyllnadslarm. Tanken måste placeras så att den är åtkomlig för slamtömningsfordon. Anläggningen har stor potential för kretslopp av näringsämnen. 6. Att välja anläggningstyp och placering Dimensionering och miljöaspekter Tänk igenom hur många personer som ska använda anläggningen, om WC, diskmaskin, tvättmaskin m m ska anslutas. Planera gärna på några års sikt. En avloppsanläggning för ett hushåll dimensioneras alltid för minst 5 personer för att säkerställa tillräcklig kapacitet även vid ändrade förhållanden i framtiden. Beakta reningseffekten och möjligheterna till återföring av näringsämnen när du väljer avloppslösning. En kretsloppsanpassad anläggning med hög miljöprestanda har förutsättningar att klara miljökraven längre in i framtiden. Utred var anläggningen ska placeras och var spillvattnet ska släppas ut. Finns det något i närområdet som kan påverkas negativt? Välj plats med tanke på risken för miljöstörningar. Oftast är det fördelaktigt att anlita en konsult inom VA, miljö och geohydrologi som kan göra miljöutredning, dimensionera anläggningen och göra kartor och ritningar. Detta gäller framförallt om du planerar infiltrationsanläggning eller markbädd. Skyddsavstånd De flesta avloppsanläggningar medför risk för påverkan på grundvattnet. Vid planering av ett avlopp är det därför nödvändigt att ta hänsyn till både den egna och grannarnas vattentäkter. Det måste finnas tillräckligt skyddsavstånd mellan avloppsanläggningen och närbelägna vattentäkter. Skyddsavståndet beror på avloppsvattnets flöde och föroreningsinnehåll, jordmaterial, markytans lutning, om vattentäkten är borrad eller grävd och om avloppsanläggningen placeras uppströms eller nedströms vattentäkten. Grundvattenströmningens riktning sammanfaller i regel med markytans lutning Vanliga skyddsavstånd mellan spillvattenutsläpp i mark och: Vattentäkt m Sjö, vattendrag, dike meter Bostadshus 10 meter Högsta grundvattennivå/berggrund minst 1 meter 13

14 och avloppsanläggningen bör därför placeras lägre än befintliga och planerade brunnar. Skyddsavstånd krävs också till annat som kan påverkas negativt. För en infiltrationsanläggning beror reningsgraden till stor del på hur lång tid det tar för spillvattnet att nå grundvattenytan. Avståndet mellan spridningsledningarna (se avsnitt 5) och grundvattnet bör därför vara så stort som möjligt. Det minsta avståndet som kan godtas är en meter mellan spridningsledningarna och grundvattnets högsta nivå under året. Skyddsavståndet en meter gäller också till berggrunden. Obs! Om en t ex en infiltrationsanläggning är dränkt så att spridningsledningarna ligger i grundvattnet blir reningen av bakterier m m obefintlig. Risken för förorenade vattentäkter och smittspridning ökar då markant. En infiltrationsanläggning i sluttande terräng bör helst ligga på toppen av en höjd eller längs med sluttningen. Man bör inte lägga infiltrationsanläggningen i en lågpunkt i terrängen, eftersom grundvattenytan ofta ligger nära markytan i ett sådant läge. I fall där det är svårt att avgöra risk för förorening av vattentäkter kräver miljökontoret alltid en utredning av hydrogeologisk expertis. Markens förutsättningar Om en infiltrationsanläggning eller markbädd (se avsnitt 5) planeras krävs en markundersökning för att kunna bedöma om någon av dessa anläggningstyper är möjlig och var den i så fall ska placeras. Undersökningen ska ge svar på om jordmaterialet är tillräckligt genomsläppligt för infiltration, vilket avstånd det är till högsta grundvattennivå, om berggrunden ligger ytligt, och på vilken marknivå som spridningsledningarna bör läggas. Det kan krävas markundersökning även om annat än avloppsanläggningar än infiltrationsanläggningar och markbäddar ska anläggas. Provgrop Första steget i en markundersökning är att gräva en eller flera provgropar. Provgroparna ger information om grundvattenytans nivå, avståndet till berg samt jordarten. Groparna ska grävas i det område som med hänsyn till brunnar, marklutning etc. bedöms vara det lämpligaste för exempelvis infiltrationen. Groparna ska grävas så djup som möjligt, helst ända till berggrunden. Djupet bör helst vara minst tre meter för att ge en acceptabel bedömningsgrund. Gräv inte för grunt! Jordprov Om en infiltrationsanläggnings planeras krävs jordprov som lämnas till laboratorium för siktanalys. Jordprovet ska tas på och under den nivå där infiltrationen planeras ske. Om materialet i provgropen varierar mycket krävs flera prover. Det är du som ansöker som ansvarar för provtagningen och bekostar siktanalysen. Observera att det krävs geologiskt kunnande för att ta rättvisande jordprov. På miljökontoret finns påsar med provburkar för provtagning. Siktanalysen visar hur materialet i jordprovet är fördelat storleksmässigt - till exempel andelen lera i förhållande till sand - vilket gör att man kan bedöma jordens genomsläpplighet och om infiltration är möjlig. Siktanalyser används även för att bestämma hur stor yta som krävs för en infiltrationsanläggning. Jordprovtagning kan även krävas för andra typer av avloppsanläggningar, exempelvis för riskanalyser och beräkning av skyddsavstånd till vattentäkter. 14

15 8. Råd för drift och skötsel av avloppsanläggningen Avloppsanläggningens funktion och livslängd ökar betydligt om den sköts på rätt sätt. Dålig skötsel kan i värsta fall leda till svåra miljöstörningar t ex att den egna och andras vattentäkter förorenas och att avloppsanläggningen havererar. Dålig skötsel kan också vara ett miljöbrott. Nedan följer några enkla råd för att få en väl fungerande anläggning. För alla avloppsanläggningar Dagvatten och dräneringsvatten får inte ledas till avloppsanläggningen. Detta vatten kan i de flesta fall släppas ut direkt i dike eller i separat dräneringslager som ligger tillräckligt långt från avloppsanläggningen. Satsa på vattenbesparande utrustning! Det finns flera typer av snålspolande toaletter eller biologiska toaletter som inte använder något vatten alls. Använd disk- och tvättmedel utan fosfater. Häll inte syror och baser, lösningsmedel, bakteriedödande hushållskemikalier och läkemedel i avloppet! Glöm inte att det finns tvål, diskmedel m m som innehåller bakteriedödande medel. Kemikalier kan slå ut den naturliga mikrobiologiska reningen i anläggningen och ge negativa effekter på miljön. Miljöfarliga ämnen ska lämnas på Tvetaverket, Returen eller Miljöbilen. Inlämningen är kostnadsfri för enskilda hushåll. Mer information finns hos Telge Återvinning AB (växel: ). Läkemedel ska lämnas på apoteket. Minireningsverk Det är tekniska skillnader mellan olika minireningsverk. Råden nedan gäller dock för de flesta modeller: Följ generellt fabrikantens instruktioner för tillsyn, drift och underhåll. Se till att årlig kontroll och service utförs av sakkunnig person. Säkraste sättet att försäkra sig om att detta sköts är att teckna serviceavtal. Se till att service genomförs professionellt och med rätt intervall! Kontrollera regelbundet att fällningskemikalie finns till minireningsverket. Utgående vatten från ett minireningsverk ska vara klart, ofärgat och luktfritt. Om inte krävs åtgärder. Kontrollera larm från anläggningen. Slamsug minireningsverket enligt fabrikantens specifikationer. Infiltrationsanläggning och markbädd Se illustrationen i avsnitt 5. Kontrollera slamavskiljaren då och då, speciellt vid hög belastning t.ex. om du har många gäster under semester eller helger. Titta särskilt på följande: Utgående vatten från en markbädd bör vara klart, ofärgat och luktfritt. Om så ej är fallet är anläggningen troligen överbelastad eller felkonstruerad. Är "ytslamkakan" i slamavskiljaren för tjock? Den ska inte växa över tilloppsledningens mynning. En första åtgärd är att slamsuga. Vid återkommande problem kan ny slamavskiljare och reningsanläggning krävas. Finns det ytslam i slamavskiljarens alla kammare? Flytta i så fall över slammet till första kammaren tills slamsugning skett. Ytslam i sista kammaren kan orsaka igensättning av spridningsledningarna. Ligger vattennivån i slamavskiljaren högt i förhållande till utloppsröret? Detta kan tyda på överbelastning av avloppsvatten, att grundvattennivån är för hög, eller att infiltrationen eller markbädden är igensatt. Saknas det ett T-rör på utgående ledning från slamavskiljaren? En enkel åtgärd är att sätta dit ett T-rör för att förhindra att slam kommer ut i spridningsledningarna 15

16 och sätter igen dessa. Detta gäller främst gamla slamavskiljare av betong. Kontrollera fördelningsbrunnen - och om du har marbädd även uppsamlingsbrunnen för det renade vattnet. Eventuellt slam eller påväxt spolas bort. Är det mycket slam eller påväxt bör man samla upp det mesta för att sedan spola rent, annars kan spridningsrören sätta igen. Mycket slam i fördelningsbrunnen är ett tecken på att slamavskiljaren är underdimensionerad. Kontrollera att vatten inte står i spridningsledningarna under en längre tid. Detta görs genom inspektionsröret/luftningsröret i änden på spridningsledningen. Mycket vatten i spridningsledningen kan ha flera orsaker. Det kan bl a bero på förhöjt grundvattenstånd, underdimensionerad anläggning eller igensättningar av spridningsledningarna eller hela spridningslagret. Ifall spridningsledningarna är igensatta kan de eventuellt rengöras genom högtrycksspolning av fackman. 9. Fritidshusområden med VA-problem I kommunen finns ett antal tätbebyggda områden som från början planerades för fritidsboende. Viksberg, Viksäter, Sandviken, Vattubrinken/Dammkärr och Lerhaga är några exempel. Många av dessa områden håller nu gradvis på att övergå från fritidsboende till permanentboende, vilket ofta innebär att standarden på husen höjs. Badrum och kök byggs om och uppgraderas. Istället för utedass eller mulltoa installeras WC. När standarden på husen höjs och fler och fler väljer att bosätta sig permanent i dessa så kallade omvandlingsområden ökar mängden avloppsvatten som belastar grundvattnet och miljön. Följden kan bli förorenade dricksvattenbrunnar samt övergödning och algblomning i närbelägna sjöar och vattendrag. I många av områdena är förutsättningarna för enskilda avloppsanläggningar dåliga. Tomterna är ofta små och ligger tätt, vilket innebär att skyddsavstånden mellan brunnar och avloppsanläggningar blir otillräckliga. Dessutom är de naturgivna förutsättningarna ofta ogynnsamma med tunna jordlager och/eller dåligt genomsläppliga jordar. Dessa dåliga förutsättningar är anledningen till att miljökontoret inte tillåter nya enskilda avloppsanläggningar i vissa omvandlingsområden. För omvandlingsområdena som ligger nära någon av kommunens tätorter kan anslutning till kommunalt vatten och avlopp vara en lösning. Omvandlingsområden som ligger långt ifrån det kommunala avloppsnätet kan bli tvungna att lösa avloppsproblemen genom egna reningsanläggningar för flera fastigheter, s k gemensamhetsanläggningar. 16

17 Taxa för handläggning Tillstånd* 1. Inrättande av vattentoalett med sluten tank 3520 kr 2. Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp utsläpp till mark eller vatten (reningsverk, markbädd m m, med WC påkopplad) 7040 kr 3. Inrättande av bad-, disk- och tvättavlopp (BDT) inom detaljplanelagt** område 7040 kr 4. Inrättande av flera avloppsanordningar enligt 1-3 vid samma tillfälle 7920 kr 5. Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanläggning 3520 kr 6. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanläggning för 6-24 personer 7920 kr 7. Inrättande av biologisk klosett eller latrinkompost 2640 kr Anmälan* 1. Inrättande av bad-, disk- och tvättavlopp (BDT) utanför detaljplanelagt** område 5280 kr 2. Ändring av avloppsanordning enl.14 (SFS 1998:899) 4400 kr Obs! För ärenden som kräver onormalt lång handläggningstid kan miljökontoret debitera timavgift, för närvarande 880 kr/timme. Anläggningar för 5 hushåll / 25 personer eller fler Timtaxa för närvande 880 kr/timme Tillsyn När miljökontoret med stöd av miljöbalken arbetar för att åtgärda bristfälliga avloppsanläggningar, genom inspektioner, förelägganden med mera: 880 kr/timme. *Skillnaden mellan anmälan och tillstånd är i realiteten liten, och något som du i regel kan bortse ifrån. Miljökontoret fattar i båda fallen ett beslut som bland annat reglerar hur anläggningen ska byggas och vilken rening den ska klara. För anmälningspliktiga anläggningar gäller formellt att man får börja bygga avloppsanläggningen sex veckor efter att man lämnat in anmälan, utan att ha fått något beslut från miljökontoret. Miljökontoret avråder dock bestämt från detta eftersom man kan tvingas bygga om eller ta bort anläggningen efteråt. ** I regel tätbebyggt område, till exempel fritidshusområden. 17

1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP... 3 2.1 Hög eller Normal skyddsnivå... 3 3.

1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP... 3 2.1 Hög eller Normal skyddsnivå... 3 3. Att planera för enskilt avlopp Informationsmaterial från Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Januari 2009 Innehållsförteckning 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP...

Läs mer

När det gäller avloppsanläggningens placering finns olika avstånd man måste ta hänsyn till. När behöver man söka tillstånd eller göra en anmälan?

När det gäller avloppsanläggningens placering finns olika avstånd man måste ta hänsyn till. När behöver man söka tillstånd eller göra en anmälan? Varför är avloppsrening viktigt? Minska syrebrist och övergödning Utsläpp av dåligt renat avloppsvatten till våra hav, sjöar, åar och bäckar kan ge syrebrist i vattnet med dålig lukt som följd. Det kan

Läs mer

INFORMATION FRÅN MILJÖAVDELNINGEN. AVLOPP PÅ RÄTT SÄTT Information till dig som skall anlägga enskild avloppsanläggning

INFORMATION FRÅN MILJÖAVDELNINGEN. AVLOPP PÅ RÄTT SÄTT Information till dig som skall anlägga enskild avloppsanläggning INFORMATION FRÅN MILJÖAVDELNINGEN AVLOPP PÅ RÄTT SÄTT Information till dig som skall anlägga enskild avloppsanläggning INNEHÅLLSFÖRTECKNING VILKA RIKTLINJER STYR?... 3 OLIKA RENINGSMETODER... 3 ALLMÄNT...

Läs mer

BESTÄMMELSER...2 AVLOPPSRENING...3 MARKUNDERSÖKNING...4 OLIKA RENINGSMETODER - INFILTRATION...5 OLIKA RENINGSMETODER - MARKBÄDD...

BESTÄMMELSER...2 AVLOPPSRENING...3 MARKUNDERSÖKNING...4 OLIKA RENINGSMETODER - INFILTRATION...5 OLIKA RENINGSMETODER - MARKBÄDD... BESTÄMMELSER...2 AVLOPPSRENING...3 ALLMÄNT...3 SLAMAVSKILJARE...3 MARKUNDERSÖKNING...4 PROVGRÄVNING...4 OLIKA RENINGSMETODER - INFILTRATION...5 TRADITIONELL INFILTRATION...5 UPPLYFT ELLER YTLIG INFILTRATION...6

Läs mer

Hållbara och kostnadseffektiva små avlopp i Norra Sverige

Hållbara och kostnadseffektiva små avlopp i Norra Sverige Kommunerna i Västerbottens och Norrbottens län Vägledning Hållbara och kostnadseffektiva små avlopp i Norra Sverige Vägledning för små avlopp i Norra Sverige 3. Handläggning av ärenden För att uppnå större

Läs mer

ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN. Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede. mbn.diarium@tanum.se 0525-18000

ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN. Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede. mbn.diarium@tanum.se 0525-18000 ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede mbn.diarium@tanum.se 0525-18000 Den här broschyren vänder sig till dig som planerar att anlägga en enskild avloppsanläggning.

Läs mer

ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP...

ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP... Att planera för enskilt avlopp Informationsmaterial från Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Oktober 2014 1 Innehållsförteckning ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS

Läs mer

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla?

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? När du ska inrätta en avloppsanläggning behöver du ha ett tillstånd. Tillståndet söker du hos Miljöförvaltningen. Även om du inte ska göra

Läs mer

Riktlinjer för små avloppsanordningar i Haparanda kommun. Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2016-04-12 37

Riktlinjer för små avloppsanordningar i Haparanda kommun. Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2016-04-12 37 Riktlinjer för små avloppsanordningar i Haparanda kommun Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2016-04-12 37 Inledning Avloppsvatten är ett samlingsbegrepp för olika sorters förorenat vatten. Spillvatten

Läs mer

INFORMATION. Enskild avloppsanläggning. Information till dig som ska göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning.

INFORMATION. Enskild avloppsanläggning. Information till dig som ska göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning. INFORMATION Enskild avloppsanläggning Bild från sjön Örlen med Fläskön i bakgrunden. BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS

Läs mer

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun Antagna av tillstånds- och myndighetsnämnden 2013-01-23 Innehållsförteckning Inledning.. 3 Funktionskrav......3 Säker funktion och användarvänlighet.........3

Läs mer

Enskilt vatten och avlopp i Österåkers kommun

Enskilt vatten och avlopp i Österåkers kommun Enskilt vatten och avlopp i Österåkers kommun Information från Miljö- och hälsoskyddsenheten Miljö- & Hälsoskyddsenheten Österåkers kommun, 184 86 Åkersberga, besök: Alceahuset, Hackstavägen 22 Tel växel

Läs mer

Slam från slamavskiljare med inkopplad WC tömning vart annat år Ange skäl för dispens

Slam från slamavskiljare med inkopplad WC tömning vart annat år Ange skäl för dispens Blanketten skickas till: Västerviks kommun Miljö och byggnadskontoret 593 80 Västervik FÖRLÄNGT HÄMTNINGSINTERVALL FÖR SLAMBRUNN OCH/ELLER WC-TANK Ansökan om dispens gällande hushållsavfall Enligt 15 kap

Läs mer

Är det dags att anlägga enskilt avlopp?

Är det dags att anlägga enskilt avlopp? INFORMATION AVLOPP Är det dags att anlägga enskilt avlopp? Informationsbroschyr om enskilda avloppsanordningar. Läs igenom denna broschyr innan du lämnar in ansökan eller anmälan om anläggande av avloppsanordning.

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING

ANSÖKAN/ANMÄLAN ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING 1 (2) ANSÖKAN/ANMÄLAN ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING Läs noga igenom bifogad information! Var noggrann när Ni fyller i blanketten och upprättar erforderliga bilagor. I informationstexten Till dig som skall

Läs mer

Riktlinje. Riktlinjer för enskilt avlopp 2014-11-19. Bmk Mh 2014/4358. Antagna av byggnads- och miljöskyddsnämnden 2014-11-19 256.

Riktlinje. Riktlinjer för enskilt avlopp 2014-11-19. Bmk Mh 2014/4358. Antagna av byggnads- och miljöskyddsnämnden 2014-11-19 256. Riktlinje 2014-11-19 Riktlinjer för enskilt avlopp Bmk Mh 2014/4358 Antagna av byggnads- och miljöskyddsnämnden 2014-11-19 256. Ersätter Riktlinjer för enskilt avlopp 17, 2011-01-26 Riktlinjerna ska vägleda

Läs mer

Policy för enskilda avloppsanordningar (upp till 25 pe) i Orust kommun

Policy för enskilda avloppsanordningar (upp till 25 pe) i Orust kommun FÖRFATTNINGSSAMLING (6.2.7) Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2008-04-10 84 (MBN/2008:104), 2008-05-13 139 (MBN/2008:104) Policy för enskilda avloppsanordningar (upp till 25 pe) i Orust kommun Gäller

Läs mer

Bygg- och miljönämnden Miljökontoret Ansökan/anmälan inrättande av avloppsanordning

Bygg- och miljönämnden Miljökontoret Ansökan/anmälan inrättande av avloppsanordning Bygg- och miljönämnden Miljökontoret Ansökan/anmälan inrättande av avloppsanordning 1(5) Det krävs tillstånd från Bygg- och miljönämnden för att anlägga ny eller ändra befintliga avloppsanordning enligt

Läs mer

LATRIN 2013. Har du ett hus med dass? - Tips & råd för att ta hand toalettavfallet själv. www.rambo.se 0523-66 77 00.

LATRIN 2013. Har du ett hus med dass? - Tips & råd för att ta hand toalettavfallet själv. www.rambo.se 0523-66 77 00. LATRIN 2013 Har du ett hus med dass? - Tips & råd för att ta hand toalettavfallet själv. Version Juni 2013 www.rambo.se 0523-66 77 00 Tips och Råd När du själv ska ta hand om toalettavfallet I denna folder

Läs mer

Person-/Organisationsnummer. Postadress (om annan än fastighetens adress) Postnummer Postort

Person-/Organisationsnummer. Postadress (om annan än fastighetens adress) Postnummer Postort ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning Enligt 13 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Att tänka på när du fyller i din ansökan Under de rubriker som är märkta med en

Läs mer

Fördelningsbrunn I denna ska avloppsvattnet fördelas jämt till två eller flera infiltrationsrör ut till bädden.

Fördelningsbrunn I denna ska avloppsvattnet fördelas jämt till två eller flera infiltrationsrör ut till bädden. Infiltrationsbädd Planskiss Makadambädd Slamavskiljare Fördelningsbrunn Infiltrationsrör Infiltration fungerar enbart om marken är genomsläpplig. A B C D Slamavskiljare Plast- eller cementbrunn där fasta

Läs mer

Instruktioner till ansökan om enskild avloppsanläggning

Instruktioner till ansökan om enskild avloppsanläggning Instruktioner till ansökan om enskild avloppsanläggning Hur du fyller i ansökan Sidorna 1, 3 och 10 ska alltid fyllas i. Sidorna 2 och 4-9 fyller du i beroende på vilken typ av reningsteknik som ska användas.

Läs mer

Anlägg ett nytt avlopp

Anlägg ett nytt avlopp Anlägg ett nytt avlopp INFORMATION OM ENSKILDA AVLOPPSANORDNINGAR INNEHÅLL 1. Bakgrund till avloppsvattenrening 3 2. Alternativ till enskild anläggning 3 3. Regler kring enskilda avlopp 4 4. Förutsättningar

Läs mer

Adress (dit fakturan ska gå) Telefon dagtid Mobilnummer. Eget vatten Gemensam vattentäkt Kommunal vattenförsörjning

Adress (dit fakturan ska gå) Telefon dagtid Mobilnummer. Eget vatten Gemensam vattentäkt Kommunal vattenförsörjning Ansökan/Anmälan för ny eller ändrad (1) avloppsanordning för 5-200 (pe) - enligt 9 kap 7 miljöbalken och 13-14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Insändes till: Miljöavdelningen

Läs mer

Ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning (enligt 13 och 14 förordningen (1998:8999) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning (enligt 13 och 14 förordningen (1998:8999) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) Ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning (enligt 13 och 14 förordningen (1998:8999) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) Uppgifter om fastigheten Fastighetsbeteckning (obligatorisk uppgift)

Läs mer

MILJÖKONTORET. Enskilda avlopp. Ansökan Planering Bestämmelser Teknik

MILJÖKONTORET. Enskilda avlopp. Ansökan Planering Bestämmelser Teknik MILJÖKONTORET Enskilda avlopp Ansökan Planering Bestämmelser Teknik Information från miljökontoret Södertälje kommun Juni 2004 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP...

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Tyresö Kommun Hantering av BDT-vatten i Östra Tyresö Uppdragsnummer 1141230000 Leverans Stockholm 2011-08-15 Sweco Environment AB Denis van Moeffaert 1 (15) Sweco Vatten & Miljö Gjörwellsgatan 22 Box 34044,

Läs mer

ENSKILD AVLOPPSANORDNING

ENSKILD AVLOPPSANORDNING ENSKILD AVLOPPSANORDNING Ansökan/anmälan avser ANSÖKAN/ANMÄLAN enligt 13 och 14 Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Ansökan om tillstånd för inrättande av nytt avlopp med vattenklosett

Läs mer

Förbättra ditt avlopp

Förbättra ditt avlopp Förbättra ditt avlopp En viktig åtgärd för Björnöfjärden! 1 Utgivare/copyright: BalticSea2020 Text: Marika Palmér Rivera, Mats Johansson m.fl. Illustratör: Bo Rosander Grafisk formgivning: Bild & Kultur

Läs mer

LANDSKAPSREGERINGENS ANVISNINGAR FÖR PLANERING AV ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR

LANDSKAPSREGERINGENS ANVISNINGAR FÖR PLANERING AV ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 1 LANDSKAPSREGERINGENS ANVISNINGAR FÖR PLANERING AV ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OKTOBER 2006 Reviderad maj 2013 Olika skyddsavstånd att ta hänsyn till vid placeringen av en avloppsanläggning (Bild ur

Läs mer

Policy för små avloppsanläggningar i Katrineholms kommun

Policy för små avloppsanläggningar i Katrineholms kommun Policy för små avloppsanläggningar i Katrineholms kommun Antagen 2007-06-14 av Miljö- och hälsoskyddsnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Syfte och omfattning...3 2.1 Syfte... 3 2.2 Definitioner...

Läs mer

Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning

Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning Ny byggnad eller nytt utsläpp Enligt 13 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Avgift tas ut enligt gällande taxa. Personuppgifter i ansökan

Läs mer

Alla produkter klarar Naturvårdsverkets nya krav. Fastighetsägaren 2012-02-09. Avloppsreningens viktiga funktioner

Alla produkter klarar Naturvårdsverkets nya krav. Fastighetsägaren 2012-02-09. Avloppsreningens viktiga funktioner 2012-02-09 Informationsträff om enskilda avlopp Ebba af Petersens WRS Uppsala AB & Avloppsguiden AB ebba.af.petersens@w rs.se Ebba af Petersens WRS Uppsala AB ebba@avloppsguiden.se Ornö 9 februari 2012

Läs mer

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Nässjö kommun. Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2008-06-11

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Nässjö kommun. Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2008-06-11 Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Nässjö kommun Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2008-06-11 Innehållsförteckning Inledning...... 3 Funktionskrav.. 3 Säker funktion och användarvänlighet.......

Läs mer

Nya riktlinjer för tillsyn av enskilda avlopp

Nya riktlinjer för tillsyn av enskilda avlopp Miljönämnden 2007-04-04 69 35 Dnr 2007-369 Nya riktlinjer för tillsyn av enskilda avlopp ÄRENDE Miljönämnden har tidigare fastställt riktlinjer för handläggning av enskilda avlopp. Dessa riktlinjer har

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN ENSKILT AVLOPP Enligt 9 kap 7 MB o 13,14 FMH

ANSÖKAN/ANMÄLAN ENSKILT AVLOPP Enligt 9 kap 7 MB o 13,14 FMH Reviderad 20130528 Sida 1 av 5 Sahällsutvecklingsförvaltningen Miljöenheten ANSÖKAN/ANMÄLAN ENSKILT AVLOPP Enligt 9 kap 7 MB o 13,14 FMH Läs noga igeno bifogad inforation! Var noggrann när ni fyller i

Läs mer

lägre kostnad per fastighet i anläggningsskedet

lägre kostnad per fastighet i anläggningsskedet Varför behövs en avloppsanläggning? En avloppsanläggning ska reducera näringsämnena kväve och fosfor, som orsakar övergödning av sjöar, vattendrag och hav, något som är ett betydande problem i Södertälje.

Läs mer

INFORMATION TILL DIG SOM SKA ANLÄGGA AVLOPP I NYKÖPINGS KOMMUN

INFORMATION TILL DIG SOM SKA ANLÄGGA AVLOPP I NYKÖPINGS KOMMUN INFORMATION TILL DIG SOM SKA ANLÄGGA AVLOPP I NYKÖPINGS KOMMUN Uppdaterad 2015-10-02 Innehåll Vad säger lagstiftningen... 3 Riktlinjer för små avloppsanordningar... 4 Hur man får ett tillstånd... 6 Planera

Läs mer

Installationsanvisning. Infiltrationsmodul

Installationsanvisning. Infiltrationsmodul Installationsanvisning Infiltrationsmodul VERSION: 1/2005 Innehåll Infiltrationsmodul 3 4 5 6 7 Allmänt, projektering Så här anlägger du ett infiltrationsmodulsystem Dimensionering Placering med hänsyn

Läs mer

ANTAGET AV MILJÖ-OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-02-25. Riktlinjer för enskilda avlopp i Hedemora kommun

ANTAGET AV MILJÖ-OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-02-25. Riktlinjer för enskilda avlopp i Hedemora kommun ANTAGET AV MILJÖ-OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-02-25 Riktlinjer för enskilda avlopp i Hedemora kommun Lagstiftning och andra styrdokument Miljöbalken Olika typer av förorenat vatten definieras som avloppsvatten.

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Information från Miljö- och byggenheten Små avloppsanläggningar Slamavskiljare Enligt miljöbalken får inte avloppsvatten som kommer från hushåll och som inte genomgått längre gående rening än slamavskiljning

Läs mer

Större avloppsanläggningar - skötsel och underhåll

Större avloppsanläggningar - skötsel och underhåll Större avloppsanläggningar - skötsel och underhåll En avloppsanläggning kräver underhåll och skötsel. Främst genom att regelbundet titta till anläggningen för att se så den fungerar som den ska. Problem

Läs mer

Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28. Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren

Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28. Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren PM Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28 Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren PM Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 Kund Karlshamns Kommun Stadsmiljöavdelningen

Läs mer

Ansökan och anmälan om enskilt avlopp

Ansökan och anmälan om enskilt avlopp Ansökan och anmälan om enskilt avlopp För att ändra din avloppsanordning eller installera en ny måste du antingen ansöka om tillstånd eller skicka in en anmälan till miljönämnden. I den här informationsbladet

Läs mer

Puhtaiden vesien puolesta - opas jätevesien maailmaan

Puhtaiden vesien puolesta - opas jätevesien maailmaan Page 1 of 5 Bruks- och underhållsanvisningar för markbädd Markbädd Slamavskiljare Fördelningsbrunn Uppsamlingsrör Uppsamlingsbrunn Markbädd I en markbädd grundar sig reningen på en biologisk process som

Läs mer

minireningsverk BioCleaner Ett robust och pålitligt reningsverk med fler än 25 000 installationer.

minireningsverk BioCleaner Ett robust och pålitligt reningsverk med fler än 25 000 installationer. minireningsverk BioCleaner Ett robust och pålitligt reningsverk med fler än 25 000 installationer. 10% av Sveriges befolkning saknar anslutning till ett kommunalt reningsverk. Dessa 10% bidrar till lika

Läs mer

Avlopp på rätt sätt. Information från miljö- och hälsoskyddskontoret i Vänersborg till dig som skall anlägga enskilt avlopp

Avlopp på rätt sätt. Information från miljö- och hälsoskyddskontoret i Vänersborg till dig som skall anlägga enskilt avlopp 2007 Avlopp på rätt sätt Vatten, miljömål, restriktioner och miljömärkningar 4 Avloppsanläggningens placering 5 Tilloppsledning, slamavskiljare och fördelningsbrunn 7 Kretsloppsanpassade toalettsystem

Läs mer

Sökande Person-/organisationsnummer

Sökande Person-/organisationsnummer Sida 1 (2) ANSÖKAN/ANMÄLAN Prövning av ansökan/anmälan om inrättande/ändring av avloppsanordning enligt 13 och 14 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Sökande Namn Person-/organisationsnummer

Läs mer

Handlingsplan 2015-2025 Enskilda avlopp

Handlingsplan 2015-2025 Enskilda avlopp Handlingsplan 2015-2025 Enskilda avlopp Dokumenttyp Plan För revidering ansvarar Sa mhällsbyggnadschef Dokumentet gäller till och med 2015-01-01 2025-12-31 Diarienummer 2014-532 403 Uppföljning och tidplan

Läs mer

Exempel på olika avloppsanordningar

Exempel på olika avloppsanordningar Exempel på olika avloppsanordningar Avloppsanordningarna beskrivna nedan är några som har använts länge och några som är nya, dessa kan kombineras för att uppnå de krav som ställs av miljönämnden. Att

Läs mer

Inventering av enskilda avloppsanläggningar inom Emåns avrinningsområde i Sävsjö kommun

Inventering av enskilda avloppsanläggningar inom Emåns avrinningsområde i Sävsjö kommun Inventering av enskilda avloppsanläggningar inom Emåns avrinningsområde i Sävsjö kommun -Sara Berglund4 september 2014 Besöksadress Postadress Telefon Telefax E-post (E-mail) Hemsida (URL) Djurgårdsgatan

Läs mer

Gäller 2016-01-01 2017-01-01. Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun

Gäller 2016-01-01 2017-01-01. Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun 1 Gäller 2016-01-01 2017-01-01 Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun 2 Denna skrift vänder sig till dig som har enskilt avlopp. Det kan vara ett minireningsverk, två,-och

Läs mer

Planera för enskilt avlopp. Information till dig som ska anlägga nytt avlopp eller göra om det gamla.

Planera för enskilt avlopp. Information till dig som ska anlägga nytt avlopp eller göra om det gamla. Planera för enskilt avlopp Information till dig som ska anlägga nytt avlopp eller göra om det gamla. 1 Vi vill tacka Gotlands Kommun för att vi fick använda deras broschyr som underlag till denna broschyrs

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2016-03-01 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Enskilda avlopp 2016-02-23, 18 Miljö- och byggnämnden Tills vidare Dokumentansvarig

Läs mer

Information om torra toalettsystem och latrinkompostering

Information om torra toalettsystem och latrinkompostering Information om torra toalettsystem och latrinkompostering Latrinkompost och toalettavfall Toalettsystem som rekommenderas av miljö- och hälsoskyddsenheten Allt sedan vattentoaletten gjorde sitt intåg i

Läs mer

Exempel på olika avloppsanordningar

Exempel på olika avloppsanordningar Exempel på olika avloppsanordningar De tekniska lösningar som beskrivs nedan ska kombineras för att fullgod rening ska uppnås. På vilket sätt som de kan kombineras anges i texten. Det går även bra att

Läs mer

Sökande Person-/organisationsnummer

Sökande Person-/organisationsnummer Sida 1 (2) ANSÖKAN/ANMÄLAN Prövning av ansökan/anmälan om inrättande/ändring av avloppsanordning enligt 13 och 14 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Sökande Namn Person-/organisationsnummer

Läs mer

1(2) ANSÖKAN / ANMÄLAN för enskild avloppsanläggning

1(2) ANSÖKAN / ANMÄLAN för enskild avloppsanläggning 1(2) ANSÖKAN / ANMÄLAN för enskild avloppsanläggning Ansökan/anälan skickas eller länas in till: Tjörns koun, Sahällsbyggnadsförvaltningen, Miljöavdelningen, 471 80 SKÄRHAMN Läs bifogad inforation ed förklaringar

Läs mer

Biomoduler. Läggningsanvisningar, drift och skötsel. Baga Water Technology AB. www.baga.se. Utg:1105

Biomoduler. Läggningsanvisningar, drift och skötsel. Baga Water Technology AB. www.baga.se. Utg:1105 Biomoduler Läggningsanvisningar, drift och skötsel Utg:1105 Baga Water Technology AB Fiskhamnen 3 371 37 Karlskrona Tel: 0455-616150 E-mail: info@baga.se Lyckogatan 7 431 69 Mölndal Tel: 031-7607655 E-mail:

Läs mer

BDT-vatten Bad-, Disk- och Tvättvatten från hushåll, även kallat gråvatten och BDT-avlopp.

BDT-vatten Bad-, Disk- och Tvättvatten från hushåll, även kallat gråvatten och BDT-avlopp. Ordlista avlopp Aktivt slam Biologiskt slam för rening av avloppsvatten bestående av bakterier och andra mikroorganismer som bryter ned avloppsvattnets innehåll av organiskt material vid tillgång på syre.

Läs mer

RAPPORT VA-utredning Tillhörande detaljplan för Tjörnudden, Brommösund 2013-02-18. Upprättad av: Kristina Wilén

RAPPORT VA-utredning Tillhörande detaljplan för Tjörnudden, Brommösund 2013-02-18. Upprättad av: Kristina Wilén RAPPORT Tillhörande detaljplan för Tjörnudden, Brommösund 2013-02-18 Upprättad av: Kristina Wilén Uppdragsnr: 10171536 Detaljplan Tjörnudden, Brommösund 2 (8) RAPPORT tillhörande detaljplan för Tjörnudden,

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Små avloppsanläggningar Information till den som ska anlägga en ny eller ändra en befintlig anläggning. Ett hushåll använder dagligen ca 1000 liter vatten som blir förorenat och måste tas omhand innan

Läs mer

Bedömningsgrunder för enskilda avloppsanläggningar

Bedömningsgrunder för enskilda avloppsanläggningar Bedömningsgrunder för enskilda avloppsanläggningar Ystad-Österlenregionens miljöförbund 2015 Bedömningsgrunder om enskilda avloppsanläggningar för hushållsspillvatten för Ystad-Österlenregionens miljöförbund

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden. ANMÄLAN om kompostering och spridning av latrin och/eller lagring och spridning av urin enligt 38 Avfallsförordning 2001:1063

Bygg- och Miljönämnden. ANMÄLAN om kompostering och spridning av latrin och/eller lagring och spridning av urin enligt 38 Avfallsförordning 2001:1063 Bygg- och Miljönämnden ANMÄLAN om kompostering och spridning av latrin och/eller lagring och spridning av urin enligt 38 Avfallsförordning 2001:1063 Kompostering och spridning av latrin Lagring och spridning

Läs mer

Inventering av enskilda avlopp i Storån del 1, Gnosjö kommun 2011-2012

Inventering av enskilda avlopp i Storån del 1, Gnosjö kommun 2011-2012 Dnr : 2011-0575-446 akt 15 Inventering av enskilda avlopp i Storån del 1, Gnosjö kommun 2011-2012 Figur 1. Karta över det område som inventerats i projektet Storån del 1 Postadress Besöksadress Telefon

Läs mer

Och vad händer sedan?

Och vad händer sedan? Och vad händer sedan? I STORT SETT ALLA MÄNNISKOR I SVERIGE SOM BOR i en tätort är anslutna till ett vatten- och avloppsledningsnät. Men så har det inte alltid varit. Visserligen fanns vattenledningar

Läs mer

Entreprenörsrapport, avloppsanläggning

Entreprenörsrapport, avloppsanläggning Sida 1 (6) (plats för miljökontorets stämpel) Ifylld rapport skickas till: Kansliet 668 21 Ed Entreprenörsrapport, avloppsanläggning Kamerasymbolen visar moment som är lämpliga att fotodokumentera Denna

Läs mer

Förbättrad fosforavskiljning i enskilda avlopp. Ola Palm

Förbättrad fosforavskiljning i enskilda avlopp. Ola Palm Förbättrad fosforavskiljning i enskilda avlopp Ola Palm Vad är enskilda avlopp? Definition enligt allmänna råden (2006:7) Hushållsspillvatten från enstaka hushåll och från gemensamhetsanläggningar dimensionerade

Läs mer

Tank, brunn eller både och!

Tank, brunn eller både och! Tank, brunn eller både och! En enskild avloppsanläggning består vanligtvis av en slamavskiljare och en infiltrations- eller markbäddsanläggning. Syftet med anläggningen är både att rena avloppsvattnet

Läs mer

Uponor minireningsverk för enskilt avlopp: 5pe, 10pe och 15pe.

Uponor minireningsverk för enskilt avlopp: 5pe, 10pe och 15pe. U P O N O R I N F R A S T R U K T U R U P O N O R M I N I R E N I N G S V E R K P R O D U K T FA K TA 1-0 6 Uponor minireningsverk för enskilt avlopp: 5pe, 10pe och 15pe. Enskilda avlopp - problem och

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14.

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. Att anlägga avlopp Det krävs tillstånd från myndighetsnämnden för att

Läs mer

ANSÖKAN / ANMÄLAN enskild avloppsanläggning för 1-5 hushåll

ANSÖKAN / ANMÄLAN enskild avloppsanläggning för 1-5 hushåll Miljö- och byggnadsnämnden ANSÖKAN / ANMÄLAN enskild avloppsanläggning för 1-5 hushåll Datum Ansökan/anmälan skickas till Skara kommun Miljö- och byggnadsnämnden Sökande Namn Person- eller organisationsnummer

Läs mer

DOM 2013-01-24 Stockholm

DOM 2013-01-24 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060103 DOM 2013-01-24 Stockholm Mål nr M 5065-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-05-15 i mål nr M 4789-11, se

Läs mer

Sammanfattning åtgärdsförslag enskilda avlopp

Sammanfattning åtgärdsförslag enskilda avlopp Sammanfattning åtgärdsförslag enskilda avlopp Äskestocks samfällighetsförening och Västerviks kommun LOVA-projektet Starthjälp -0- Upprättad av: Emma Sjögren Granskad av: Marie Ekvall Mall: Rapport Advanced.dot

Läs mer

ANSÖKAN / ANMÄLAN enskild avloppsanläggning för 1-5 hushåll

ANSÖKAN / ANMÄLAN enskild avloppsanläggning för 1-5 hushåll Miljö- och byggnadsnämnden ANSÖKAN / ANMÄLAN enskild avloppsanläggning för 1-5 hushåll Datum Ansökan/anmälan skickas till Skara kommun Miljö- och byggnadsnämnden Sökande Namn Person- eller organisationsnummer

Läs mer

TOLG, VA-LÖSNINGAR

TOLG, VA-LÖSNINGAR TOLG, VA-LÖSNINGAR 1 Val av reningsanläggning styrs av platsens lämplighet för vald teknik samt att tekniken uppfyller lagkraven Förutsättningarna på tomten vad gäller markförhållande såsom marklutning,

Läs mer

ENSKILDA AVLOPP Information om avloppslösningar

ENSKILDA AVLOPP Information om avloppslösningar ENSKILDA AVLOPP Information om avloppslösningar HS Rapport nr 3/03 ENSKILDA AVLOPP Vilken avloppslösning ska jag välja? Nästan en miljon hushåll har enskilda avlopp, det vill säga avlopp som inte är anslutna

Läs mer

Information om enskilda avlopp

Information om enskilda avlopp Information om enskilda avlopp I den här broschyren har viktig information sammanfattats om enskilda avlopp, till exempel om varför avloppsvatten måste renas, vilka reningskrav som ställs, hur det går

Läs mer

Allt du behöver veta om slam

Allt du behöver veta om slam Allt du behöver veta om slam Gäller från 1 februari 2016 2016-04-27 Vi ber om ursäkt för att vi inte börjat tidigare! Ända sedan 1970-talet har det varit kommunernas skyldighet att ta hand om slam från

Läs mer

Reningstekniker som klarar hög skyddsnivå

Reningstekniker som klarar hög skyddsnivå Reningstekniker som klarar hög skyddsnivå WC och fosforfilter - Klarar hög skyddsnivå I det här avloppssystemet behandlas avloppsvattnet i en filterbädd med fosforbindande material. Vanlig WC kan användas.

Läs mer

ANSÖKAN / ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14.

ANSÖKAN / ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. 1/5 ANSÖKAN / ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. Sökanden Namn: Adress: Personnr/Org.nr: Fastighetsägare (om annan

Läs mer

Vi Gör Ni Gör Enskild avloppsanläggning

Vi Gör Ni Gör Enskild avloppsanläggning Vi Gör Ni Gör Enskild avloppsanläggning På baksidan av denna sida får du beskrivet ärendegången i samband med att du ansöker om enskilt avlopp. Normal handläggningstid är ca 6 veckor. Naturligtvis är du

Läs mer

Vatten och avlopp i Uppsala. Av: Adrian, Johan och Lukas

Vatten och avlopp i Uppsala. Av: Adrian, Johan och Lukas Vatten och avlopp i Uppsala Av: Adrian, Johan och Lukas Hela världens kretslopp Alla jordens hav, sjöar eller vattendrag är ett slags vatten förråd som förvarar vattnet om det inte är i någon annan form.

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14.

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. Sökanden och fakturamottagare Fastighetsbeteckning Fastighetens adress

Läs mer

Policy för små avlopp i Älvkarleby kommun

Policy för små avlopp i Älvkarleby kommun 1(16) Policy för små avlopp i Älvkarleby kommun Beslutad i samhällsbyggnadsnämnden 2011-02-10 18 2(16) Innehållsförteckning Bakgrund...3 Definitioner...3 Syfte...3 Lagstiftning och andra styrdokument...4

Läs mer

Sökanden. Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning. Ansökan/ Anmälan Ansökan/ Anmälan avser. Person/Organisationsnummer. Telefonnummer.

Sökanden. Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning. Ansökan/ Anmälan Ansökan/ Anmälan avser. Person/Organisationsnummer. Telefonnummer. ANSÖKAN/ ANMÄLAN inrättande eller ändring av avloppsanordning Personuppgifter i anmälan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd.

Läs mer

BAGA Easy. Avloppsanläggningar för hög skyddsnivå. Kretsloppsanpassat

BAGA Easy. Avloppsanläggningar för hög skyddsnivå. Kretsloppsanpassat BAGA Easy Avloppsanläggningar för hög skyddsnivå Kretsloppsanpassat Enkelt och driftsäkert Bästa miljö och hälsoskydd 10 års process- och funktionsgaranti CE-certifierad i Sverige under svenska klimatförhållanden

Läs mer

Riktlinjer för hög skyddsnivå för miljöskydd vid anläggande av enskilda avlopp

Riktlinjer för hög skyddsnivå för miljöskydd vid anläggande av enskilda avlopp Dnr MN-2012-0027 Dpl 545 sid 1 (5) MILJÖFÖRVALTNINGEN Tjänsteskrivelse 2012-01-04 Linnea Broström, 054-540 46 67 Bengt Jonsson, 054-540 46 73 Miljönämnden Riktlinjer för hög skyddsnivå för miljöskydd vid

Läs mer

Kvalitetsredovisning. från entreprenör och fastighetsägare vid anläggande av enskilt avlopp

Kvalitetsredovisning. från entreprenör och fastighetsägare vid anläggande av enskilt avlopp Fylls i och undertecknas av den entreprenör som anlägger avloppsanordningen samt fastighetsägare eller innehavare av avloppstillståndet. Baserad på Naturvårdsverkets allmänna råd 87:6 och 2006:7. Skickas

Läs mer

Ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanläggning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14.

Ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanläggning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. 1(6) Blanketten ska skickas till Högsby kommun, Miljö- och byggkontoret, 579 80 Högsby. Vid frågor ring 0491-290 00. Sökanden Namn: Adress: Postadress: Personnr/Org.nr: Fastighetsägare (om annan än sökanden)

Läs mer

Så här anlägger du enskilt avlopp

Så här anlägger du enskilt avlopp Så här anlägger du enskilt avlopp Innan man får anlägga eller ändra en avloppsanläggning ska dess lämplighet bedömas. Denna folder visar vad du bör tänka på när du ansöker om tillstånd för en avloppsanläggning.

Läs mer

Ansökan/anmälan av enskilt avlopp i enlighet med 13 och 14 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899)

Ansökan/anmälan av enskilt avlopp i enlighet med 13 och 14 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) Ankomststämpel Ansökan/anmälan av enskilt avlopp i enlighet med 13 och 14 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) 1. Sökande Namn Utdelningsadress Postadress Mobiltelefon Telefon

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14.

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. Sökanden och fakturamottagare Fastighetsbeteckning Fastighetens adress

Läs mer

Avloppsanordning för hushållsspillvatten på Edsås 1:18 - komplettering

Avloppsanordning för hushållsspillvatten på Edsås 1:18 - komplettering Edsås 1:18 Foto från norra delen av Edsås 1:18 Avloppsanordning för hushållsspillvatten på Edsås 1:18 - komplettering 2007-04-25 Beställare: Advokatfirman Åberg Kungsportsavenyn 32 411 36 GÖTEBORG Konsult:

Läs mer

Ansökan om tillstånd för ny avloppsanläggning

Ansökan om tillstånd för ny avloppsanläggning Arvidsjaurs kommun Miljö- och byggenheten Ansökan om tillstånd för ny avloppsanläggning Alt. Anmälan om ändring av avloppsanläggning Sökande Namn Organisationsnummer/personnummer Postadress Postnummer

Läs mer

Ta hand om ditt avlopp tips och råd

Ta hand om ditt avlopp tips och råd Ta hand om ditt avlopp tips och råd Alla avloppsanläggningar har en begränsad livslängd. När du tar hand om din anläggning så förlängs livslängden reningen blir bättre du och miljön blir vinnare Det finns

Läs mer

Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar

Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar I Knivsta kommun finns närmare 2 000 avloppsanläggningar, som töms med olika intervaller. Om du vill veta vad som gäller för just

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. sammanträde för samhällsbyggnadsnämnden. 12. Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten från avloppsanordning på

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. sammanträde för samhällsbyggnadsnämnden. 12. Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten från avloppsanordning på VK300S v1.0 040416, Kallelse 140401 Sbn.doc Datum 2014-03-25 1 (2) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Till: sammanträde för samhällsbyggnadsnämnden Tid: tisdagen den 1 april 2014, kl. 17.00 Plats: Hjälmaren, kommunhuset

Läs mer

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips:

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips: Enskilt avlopp Ungefär 10 % av de svenska hushållen har enskilt avlopp. Tillsammans släpper de ut lika mycket övergödande ämnen som alla de övriga hushållen, som är anslutna till kommunala reningsverk,

Läs mer

Kvalitetsredovisning Från entreprenör och fastighetsägare vid anläggande av enskilt avlopp

Kvalitetsredovisning Från entreprenör och fastighetsägare vid anläggande av enskilt avlopp Kvalitetsredovisning Från entreprenör och fastighetsägare vid anläggande av enskilt avlopp Fylls i och undertecknas av den entreprenör som anlägger avloppsanordningen samt fastighetsägare eller innehavare

Läs mer