Förbättra ditt avlopp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förbättra ditt avlopp"

Transkript

1 Förbättra ditt avlopp En viktig åtgärd för Björnöfjärden! 1

2 Utgivare/copyright: BalticSea2020 Text: Marika Palmér Rivera, Mats Johansson m.fl. Illustratör: Bo Rosander Grafisk formgivning: Bild & Kultur AB 2012 Denna broschyr är producerad av BalticSea2020 och Avloppsguiden, och riktar sig till boende kring Björnöfjärden i Värmdö kommun. Innehållet baseras delvis på en broschyr som givits ut av projektet Kunskapscentrum Små Avlopp, läs mer på BalticSea2020 Stiftelsen BalticSea2020 grundades av Björn Carlson genom en donation om 500 miljoner kronor och har som mål att fram till år 2020 bidra till åtgärder för att förbättra Östersjöns miljö. BalticSea2020 ska finansiera projekt som är åtgärdsorienterade, innovativa och som bidrar till att förbättra kunskapen om Östersjön. Stiftelsens insatser är fokuserade på områdena Fiske, Övergödning, Levande kust och Opinion & film. Levande kust ett storskaligt restaureringsprojekt År 2011 startade BalticSea2020 projektet Levande kust med målet att genomföra åtgärder både på land och i vatten, för att visa att det går att motverka övergödning och dess effekter längs Östersjöns kuster, så att vattnen återfår god kvalitet, naturliga fisksamhällen och syrerika bottnar med bottenlevande djur. Inom ramen för projektet Levande kust ska många olika åtgärder genomföras för att förbättra vattenkvaliteten i Björnöfjärden med de angränsande vikarna Säbyviken och Torpe-Infjärden på Ingarö i Värmdö kommun. Projektets långsiktiga mål är att Björnöfjärden inom några år åter ska ha en god ekologisk status, och att ta fram en rapport som visar hur man kan restaurera övergödda kustområden. Levande kust invigdes den 28 maj 2012 av miljöminister Lena Ek, kommunstyrelsens ordförande i Värmdö Lars-Erik Alversjö och stiftelsens grundare Björn Carlson. Under 2011 och våren 2012 har BalticSea2020 noga undersökt de ekologiska förhållandena i fjärden och näringskällorna i omgivande landskap samt bestämt metod för att reducera övergödningen. I juli 2012 påbörjas av restaureringen av fjärden. Den första åtgärden är att fastlägga läckande fosfor i bottensedimenten med en aluminiumlösning. Mer information och kontakt 2

3 Förbättra ditt avlopp en viktig åtgärd för Björnöfjärden Björnöfjärden är starkt övergödd med grumligt vatten och döda bottnar. BalticSea2020 genomför därför kraftfulla åtgärder för att förbättra vattnet i viken och visa hur en fjärd kan få god ekologisk status igen. Det ska ske genom att fosfor i bottensedimenten binds. För att insatserna i viken ska bli långsiktiga måste också alla bristfälliga enskilda avlopp förbättras. Vad gör du åt ditt avlopp? Enskilda avlopp står för hälften av utsläppen från land till Björnöfjärden, och du som fastighetsägare har ett ansvar att se till att du har en bra avloppsanläggning. Denna broschyr är framtagen för att hjälpa dig som bor nära Björnöfjärden att välja platsanpassad teknik för ditt avlopp. Oavsett om du har gammalt eller nytt avlopp finns det något du kan göra för att minska utsläppen! I broschyren finns två ambitionsnivåer för ditt avlopp, Guld och Silver, där Guldlösningar är de allra bästa lösningarna för miljön. I slutet av broschyren presenteras en rad personer som alla har behov av nytt avlopp, men med olika förustättningar och önskemål. Välj den person vars förutsättningar mest liknar dina egna för tips om hur du kan förbättra ditt avlopp. Det krävs alltid tillstånd från kommunen för att anlägga eller bygga om ett avlopp. Kontakta därför bygg- och miljökontoret (se kontaktuppgifter på sista sidan) för mer information innan du sätter igång. Varför behöver avloppen förbättras? Rätt sak på rätt plats låt inte dina näringsämnen hamna i viken! Utsläpp av näringsämnen, fosfor och kväve, till Björnöfjärden har lett till kraftiga övergödningsproblem, t.ex. algblomningar och syrefria bottnar där fiskar och bottenlevande djur inte längre kan leva. Hälften av alla näringsämnen som släpps ut till Björnöfjärden kommer från de enskilda avloppen, både från de som saknar rening och från de som har tillstånd. Att du och dina grannar har riktigt bra avloppsrening har stor betydelse för Björnöfjärden. Trädgård 14 % Diagram som visar hur stor del av fosforutsläppen till Björnöfjärden som kommer från olika källor. Avloppen står för de absolut största utsläppen. Skog 21 % Öppen mark 4 % Små avlopp 47 % Åkermark 14 % 3

4 För att långsiktigt skydda Björnöfjärden måste all fosfor och kväve som finns i mat och gödsel som du köper hem föras bort från området, annars läcker det förr eller senare ut till viken. Det allra bästa är att näringen i ditt avlopp, din latrin och ditt köksavfall tas om hand av kommunen och transporteras iväg. Om du ändå tar hand om latrin och kompost på din tomt är det mycket viktigt att du gör det på rätt sätt. För att inte bidra till övergödningen ska din latrin eller kompost ersätta gödsel eller jord som du annars skulle köpa, och gödningen ska så långt det är möjligt tas upp av växter som kan skördas. Avloppen innebär också en risk för ditt dricksvatten Bra avloppsrening skyddar ditt och dina grannars dricksvatten! Om dåligt renat avloppsvatten når en dricksvattenbrunn kan det räcka med att borsta tänderna i vattnet för att bli sjuk. Dåligt fungerande avlopp kan också sprida smitta till närliggande vikar och vattendrag. Var rädd om ditt dricksvatten och badvatten! Se till att du har en bra avloppsrening, så att brunnen inte förorenas av smittämnen (bakterier, virus och parasiter). Toalettavfallet ska helst samlas in separat, antingen i en sluten tank eller i en torrtoalett. Inom området finns det risk för saltvatteninträngning i brunnen om man använder för mycket grundvatten. Satsa på vattensnåla installationer för t.ex. kranar och duschar. Vakuumtoalett eller torrtoalett är också ett effektivt sätt att spara vatten. Otäta ledningar och tankar är en vanlig orsak till förorenat dricksvatten. Att byta ut gamla ledningar, slamavskiljare och tankar är ett enkelt sätt att värna ditt och grannarnas vatten. Kan du fortsätta använda din befintliga avloppsanläggning? Även om du har en godkänd anläggning finns det många förbättringar du kan göra för att minska utsläppen till Björnöfjärden: Du som har torrtoalett eller WC kopplad till en sluten tank, och en godkänd avloppsanläggning för bad-, disk- och tvättvatten (BDT) (t.ex. en väl fungerande infiltrationsanläggning eller markbädd) kan fortsätta att använda ditt befintliga avlopp, förutsatt att du sköter anläggningen rätt. Det viktigaste är att du ser till att näringen från toaletten inte riskerar att läcka ut i viken. Har du en anläggning för allt avlopp (både WC och BDT) som är yngre än tio år med tillstånd från kommunen kan du fortsätta att använda den, under förutsättning att du sköter anläggningen rätt och att den fortfarande fungerar som det är tänkt. Många avloppsanläggningar blir sämre med tiden, så gör gärna en översyn av din anläggning. Du kan också uppgradera din anläggning med extra rening av fosfor (se teknikbeskrivning nedan). Anläggningar för avlopp med WC som är äldre än tio år behöver oftast åtgärdas, vilket i hög grad kommer att minska dina utsläpp. Släpper du ut ditt bad-, disk- och tvättvatten i en stenkista eller direkt i marken efter slam-avskiljaren måste du installera en ny anläggning för BDT. Vanligast är markbädd eller infiltration, men det finns också nya tekniklösningar i form av särskilda filterburkar som är anpassade för BDT-rening. Är du osäker på om ditt avlopp fungerar tillräckligt bra? Kontakta kommunens bygg- och miljökontor för mer information. 4

5 Vilken teknik passar runt Björnöfjärden? Tekniklösningarna i denna broschyr är utvalda för att klara de krav som ställs kring Björnöfjärden. Det är många faktorer att ta hänsyn till vid val av teknik och en lösning som fungerar på en tomt passar inte nödvändigtvis på en annan. Platsens förutsättningar och kraven på miljö- och hälsoskydd styr mest, men tekniken du väljer ska också överensstämma med dina egna önskemål om standard och ekonomi. Björnöfjärden är kraftigt övergödd och dess omgivningar består av kala berg och tunna jordlager. Därför ställs extra hårda krav på rening av näringsämnena fosfor och kväve. Höga krav ställs också på hälsoskydd, vilket på många ställen innebär att det inte går att installera anläggningar med utsläpp från avlopp, där toalettavlopp blandas med bad-, disk- och tvättvatten. Det är stor skillnad på toalettavfall och avlopp från bad, disk och tvätt Toalettavfallet innehåller nästan all den fosfor och kväve som finns i avloppet, och dessutom virus, bakterier och parasiter. Bad-, diskoch tvättvattnet innehåller väldigt lite näringsämnen och smitta, men behöver renas för att inte lukta eller sätta igen ledningar och utlopp. Det effektivaste sättet att minska dina utsläpp är därför att samla upp toalettavloppet separat i en sluten tank eller torrtoalett som sedan töms av kommunen och transporteras bort från Björnöfjärden. Vill du ha guld- eller silveravlopp? För att Björnöfjärden ska kunna återhämta sig och andra kraftfulla åtgärder ska få genomslag behöver så många som möjligt ha Guldlösningar för sina avlopp. Guldlösningarna är de allra bästa för miljön. Silverlösningar fungerar också inom området med undantag för de allra känsligaste situationerna, där bergiga små tomter gör att risken för att förorena viken och grundvattnet är mycket stor. Alla förslag som presenteras är godkända av kommunen, men du ska alltid kontakta bygg- och miljökontoret för att se vad som gäller på just din fastighet. En Guldlösning för ditt avlopp innebär: Att avloppslösningen klarar mycket höga krav vad gäller miljöskydd och smittskydd. Att allt toalettavlopp samlas i en sluten tank eller torrtoalett så att näringen från avloppet förs bort från området och inte riskerar att hamna i Björnöfjärden. Kommunen tömmer den slutna tanken för toalettavlopp och urin (om du har en urinsorterande torrtoalett) alternativt hämtar latrin. En Silverlösning innebär: Att avloppslösningen klarar höga krav vad gäller miljöskydd och smittskydd. Att näringen från toaletten, i de fall den hanteras på tomten, används så att den tas upp helt av växter och därmed ersätter annan gödsel. Kom ihåg att de tekniklösningar som föreslås här är exempel och att det kan finnas andra lösningar som också fungerar. 5

6 Guldlösningar det som skyddar Björnöfjärden mest Vakuumtoalett med sluten tank och rening av bad-, disk- och tvättvatten Allt avlopp från toaletten leds till en sluten tank på tomten. Tack vare vakuumteknik går det åt mindre än en liter vatten per spolning. Vakuumtoaletter för enskilda hus bygger på samma princip som vakuumtoaletter för tåg, flygplan och båtar, men är tystare och kräver ingen skötsel. Tanken töms av kommunen. Det finns olika sätt att ta hand om bad-, disk- och tvättvattnet. Vanligast är att det sker i en infiltrationsanläggning eller markbädd, där rening sker genom att vattnet sakta rinner genom marken. Det finns också andra mer kompakta lösningar som består av burkar som grävs ned. Vilken lösning som passar bäst för dig beror på hur det ser ut på din tomt. Torrtoalett och rening av bad-, disk- och tvättvatten I en torrtoalett används inget vatten. Det finns torrtoaletter där allt toalettavfall samlas upp tillsammans, och det finns torrtoaletter med urinsortering där urinen samlas upp separat i en tank. Urinsorteringen gör ofta att toaletten fungerar bättre, eftersom avföringen och pappret samlas upp helt torrt. Kom ihåg att det krävs tillstånd för att installera torrtoalett eller latrinkompost, kontakta bygg- och miljökontoret för mer information. Precis som för vakuumtoalettlösningen behövs en rening för bad -, diskoch tvättvattnet. 6

7 Har du idag en torrtoalett med eller utan urinsortering kan du säkerställa att den fungerar som en Guldlösning genom att: Se till att uppsamlad latrin och urin hämtas av kommunen och kontrollera att avskiljd urin inte kopplas till din rening för bad-, disk- och tvättvatten och inte heller leds direkt ner i marken. Du kan förbättra din anläggning för rening av bad-, disk- och tvättvatten. Silverlösningar det näst bästa för Björnöfjärden Minireningsverk med biologisk och kemisk rening samt efterbehandling Minireningsverk är ett samlingsnamn för olika paketlösningar som behandlar allt avloppsvatten från hushållet. Det finns många olika varianter, och att en produkt marknadsförs som ett minirenings-verk behöver inte betyda att den uppfyller myndighetens krav. När bygg- och miljökontoret prövar din ansökan avgörs vilken lösning som är okej vid din fastighet. Minireningsverk grävs ofta ner i marken, men kan också placeras i en källare eller i ett litet skjul. De tar liten plats på tomten. Om du väljer att installera ett minireningsverk har du ett ansvar att hålla koll på att verket fungerar som det ska, eller anlita någon som sköter anläggningen. Eftersom Björnöfjärden är så känslig är det extra viktigt att minimera risken för driftstörningar. Du kan få viss hjälp från leverantören genom att teckna service- eller driftavtal. Du behöver någon form av efterbehandling för att minska utsläpp av smittämnen och kväve. Efterbehandlingen består ofta av en mindre markbädd, men det finns också andra lösningar. Rådgör med leverantören av minireningsverket och med bygg- och miljökontoret. Markbädd med extra rening kemisk fällning i tank eller fosforfälla I en markbädd renas avloppsvattnet genom att det sipprar ner genom en sandbädd i marken innan det leds ut till ett vattendrag eller till havet. För blandat avlopp, dvs. både från toaletten och från bad-, disk- och tvätt, kräver markbädden en yta på upp till 50 m 2. Eftersom det är viktigt att minska utsläpp till Björnöfjärden behövs extra rening av näringsämnet fosfor, t.ex. genom att tillsätta en kemikalie som gör att fosforn fastnar i slamavskiljaren, så kallad kemisk fällning. Doseringen av fällningskemikalie sköts av ett 7

8 instrument som monteras inne i huset. Du måste tänka på att fylla på kemikalien med jämna mellanrum. Ett annat sätt för extra rening av fosfor är att sätta ett filter efter markbädden, en så kallad fosforfälla. Det finns olika typer av fosforfällor men alla har ett filtermaterial som måste bytas ut varje eller vartannat år. Luft in Luft in Fördelningsbrunn Slamavskiljare Fosforfälla Olika förutsättningar olika lösningar Här presenteras fem fastighetsägare med olika förutsättningar inom området kring Björnöfjärden, och våra rekommendationer till dem inför val av avloppslösning. Innan du bestämmer dig för en viss lösning lär dig mer om vad den innebär vad gäller reningsresultat, skötsel, ekonomi och inte minst kommunens krav. För Björnöfjärdens skull bör du välja en Guldlösning, men allra minst en Silverlösning. Gunilla har köpt en sommarstuga som hon vill bo i året runt Sommarstugan ligger på en bergig tomt nära havet och har idag torrtoalett och en stenkista för bad-, disk- och tvättvattnet som byggts för att klara det gamla sommaravloppet. Gunilla vill ha vattentoalett, men förhållandena på tomten gör att det är svårt att släppa ut avlopp från toaletten utan att riskera utsläpp till viken. I området finns många fler som liksom Gunilla tar vatten från egen brunn och det är därför viktigt att avloppet inte förorenar grundvattnet. Gunilla ska renovera sitt hus och kommer då att bygga om badrummet. Gunilla Gunilla väljer en Guldlösning: Vakuumtoalett till sluten tank och bad-, disk- och tvättvatten till markbädd Med vakuumtoalett och sluten tank skyddas både dricksvattenbrunnarna och viken från utsläpp från toaletten. När Gunilla bygger om badrummet installerar hon en vakuumtoalett. Bad-, disk- och tvättvattnet renas i en markbädd. Eftersom avloppslösningarna för att rena ett avloppsvatten från både toalett och bad, disk och tvätt blir mycket svåra och dyra att bygga på hennes bergiga tomt finns inte några lämpliga Silverlösningar för Gunillas fastighet. 8

9 Greta Greta är väldigt engagerad för miljön och vill därför ha en avloppslösning som helt säkert skyddar Björnöfjärden så mycket som möjligt från utsläpp. Hon tycker inte att det viktigt med en traditionell vattentoalett utan vill ha den bästa lösningen för miljön. Gretas tomt är lite större än Gunillas och bara en liten del har berg i dagen. Greta väljer en Guldlösning: Torrtoalett och bad-, disk- och tvättvatten till infiltration Med en torrtoalett sparar Greta på vatten och genom att välja en med urinsortering blir det lättare att hantera toalettavfallet. Eftersom Greta vill vara säker på att ingen näring läcker ut i Björnöfjärden låter hon kommunen hämta latrin från toaletten och urin som hon samlar upp i en tank. Förhållandena på Gretas tomt gör att det utan risk för grannarna går att behandla bad-, disk- och tvättvattnet i en infiltrationsanläggning eller någon typ av markbädd. Greta funderar också på en annan Guldlösning: Vakuumtoalett till sluten tank och bad-, disk- och tvättvatten till infiltration Greta kan också välja en lösning med vakuumtoalett och sluten tank, som också ger väldigt lite utsläpp till Björnöfjärden (se Gunillas exempel ovan). Eftersom Greta har mycket höga krav på att minimera utsläppen föreslås inga Silverlösningar. Sven-Göran vill ha kvar sin vattentoalett men behöver bättre rening Sven-Göran har en vattentoalett, och både toalettavloppet och bad-, disk- och tvättvattnet går till en tvåkammarbrunn utan någon efterföljande rening. Detta leder till stora utsläpp i Björnöfjärden och stor risk för smittspridning, och Sven-Göran behöver därför förbättra sitt avlopp så snart som möjligt. Sven-Göran En lämplig Guldlösning för Sven-Göran är: Vakuumtoalett och sluten tank och bad-, disk- och tvättvatten till markbädd Sven-Göran har, som Gunilla och Greta, också möjlighet att välja en vakuumtoalett till sluten tank och en markbädd för bad-, disk- och tvättvatten. Om den befintliga tvåkammarbrunnen fortfarande fungerar kan det vara möjligt att använda den som en del i reningen av bad-, disk- och tvättvattnet. Sven-Göran måste dock byta ut sin WC mot en vakuumtoalett, och hur svårt detta blir beror på hur det ser ut i hans badrum. 9

10 En möjlig Silverlösning för Sven-Göran är: Minireningsverk med biologisk och kemisk rening med efterbehandling Sven-Göran måste då vara beredd på att sköta sin anläggning regelbundet. Han behöver välja en leverantör som erbjuder ett bra serviceavtal, så att han kan vara säker på att anläggningen fungerar på lång sikt. Innan Sven-Göran väljer fabrikat för sitt minireningsverk diskuterar han vilka produkter som klarar kraven med någon på kommunens byggoch miljökontor. Möjligen kan Sven-Göran också välja denna Silverlösning: Markbädd med extra rening av fosfor Sven-Göran får med denna lösning en teknik med mindre behov av skötsel än minireningsverket, men han behöver ändå någon form av serviceavtal. Markbädden tar större plats på tomten än ett minireningsverk. Innan Sven-Göran fattar sitt beslut behöver han diskutera utformning och villkor med någon på bygg- och miljökontoret. En Silverlösning gör att han kan behålla sin toalett och sina ledningar inne i huset, men han får en dyrare investering och högre driftskostnader jämfört med en Guldlösning. Dessutom kommer utsläppen, framförallt av kväve, att bli större än om han väljer en silverlösning. Gunnar Gunnar har vattentoalett och sluten tank men tycker att kostnaden för tömning är för stor. Gunnar använder huset nästan året om och måste beställa tanktömning ofta, eftersom toaletten spolar med så mycket vatten. Han behöver också se över sin gamla infiltrationsanläggning för bad-, disk- och tvättvatten eftersom den börjat lukta och ibland sätter igen, vilket tyder på att reningen fungerar dåligt. Gunnar graderar upp till en Guldlösning: Vakuumtoalett och ny anläggning för bad-, disk- och tvättvatten Gunnar byter ut sin vanliga vattentoalett mot en vakuumtoalett, och vakuumledningen dras inuti den gamla ledningen från toaletten till den slutna tanken. På så sätt behöver tanken bara tömmas en gång per år, istället för fyra som idag. I samband med installationen kontrolleras att ledningarna och tanken är täta och fungerar som de ska. Gunnar byter också ut sin infiltration för bad-, disk- och tvättvatten mot ett kompaktfilter, som fungerar som en markbädd men tar mindre plats. På så sätt får Gunnar en väl fungerande Guldlösning och minskar sina driftskostnader jämfört med tidigare. 10

11 Sara vill ha kvar sin torrtoalett och ta hand om näringen själv Sara besöker sitt hus vår, sommar och höst och tycker att det räcker bra med ett torrdass. Bad-, disk- och tvättvattnet leder hon ut i en slang i en rabatt bredvid huset. Hon tar hand om latrinen genom att gräva ner avfallet på tomten. Sara Silverlösning: Så här kan Sara förbättra sitt avlopp Sara behöver se till att näringen från toaletten tas upp av växter i stället för att sippra ner i marken där den riskerar att rinna ut i Björnöfjärden. För att det ska bli lättare att hantera toalettavfallet och för att minska risken för lukt installerar Sara urinsortering i sitt torrdass, med en särskild insats. Urinen sprider Sara på sin tomt som ersättning för annan gödsel. Hon får absolut inte koppla urinen till bad-, disk- och tvättvattnet eller leda ner den i marken, eftersom det skulle ge stora utsläpp av övergödande ämnen. Sara föreslås kompostera toalettavfallet i en särskild latrinkompost, med två separata fack för kompostering och efterkompostering. Efter två år kan materialet användas i trädgården utan risk för smittspridning. Sara behöver också installera en fungerande anläggning för bad-, disk- och tvättvatten. Blir det dyrt med nytt avlopp? Kom ihåg att även räkna med vad det kostar att installera och driva anläggningen när du jämför kostnaden för olika avloppslösningar. Den billigaste produkten behöver inte alltid vara det mest ekonomiska valet i ett längre perspektiv. Fråga den du köper av eller anlitar för att bygga anläggningen hur länge anläggningen förväntas hålla. När du ska göra ditt val, räkna med nedanstående utgifter, t.ex. över en period på 20 år. Inköp av produkter Installation och anläggning (inomhus och utomhus) Eventuell installation av el Löpande kostnader för slamtömning samt eventuellt el, kemikalier, förbrukningsdelar och serviceavtal 11

12 Lästips på webben! Värmdö kommun På Värmdös hemsida finns information om de regler och taxor om gäller i kommunen. Avloppsguiden Oberoende information om små avlopp. Här hittar du bl.a. sidorna Avloppsfakta, Avloppsteknik samt Planera ditt avlopp. Havs- och vattenmyndigheten Myndigheten har det övergripande ansvaret för enskilda avlopp i Sverige, och har information om bl.a. lagar och regler på sin webbplats. (Söktips: Tillståndsprövning och tillsyn Tillsyn Tillsynsvägledning på miljöbalkens område Enskilda avlopp) BalticSea2020 Projektet Levande kust På hemsidan hittar du mer information om åtgärder för Björnöfjärden inom projektet Levande kust, samt information om tillståndet i Östersjön och hur det kan förbättras. Kontakt Värmdö kommuns bygg- och miljökontor Telefon: (Kundservice) Telefontid: måndag, tisdag och torsdag kl Besökstider: Avloppsjouren tar emot förbokade besök på torsdagar kl Du bokar ditt besök via telefon. Behöver du handlingar från arkivet går det bra att komma till kontoret måndag fredag kl och torsdagar kl Besöksadress: Skogsbovägen 9 11, Gustavsberg. Busshållplats Skogsbo Postadress: Värmdö kommun, Bygg- och miljökontoret, Gustavsberg E-post: 12 Produktion: Avloppsguiden och BalticSea2020, 2012

Hjälp din vik förbättra ditt avlopp

Hjälp din vik förbättra ditt avlopp Hjälp din vik förbättra ditt avlopp 1 Utgivare/copyright: BalticSea2020 Text: Marika Palmér Rivera, Mats Johansson m.fl. Illustratör: Bo Rosander, Maria Gunnarsson Grafisk formgivning: Bild & Kultur AB

Läs mer

ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN. Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede. mbn.diarium@tanum.se 0525-18000

ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN. Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede. mbn.diarium@tanum.se 0525-18000 ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede mbn.diarium@tanum.se 0525-18000 Den här broschyren vänder sig till dig som planerar att anlägga en enskild avloppsanläggning.

Läs mer

När det gäller avloppsanläggningens placering finns olika avstånd man måste ta hänsyn till. När behöver man söka tillstånd eller göra en anmälan?

När det gäller avloppsanläggningens placering finns olika avstånd man måste ta hänsyn till. När behöver man söka tillstånd eller göra en anmälan? Varför är avloppsrening viktigt? Minska syrebrist och övergödning Utsläpp av dåligt renat avloppsvatten till våra hav, sjöar, åar och bäckar kan ge syrebrist i vattnet med dålig lukt som följd. Det kan

Läs mer

Alla produkter klarar Naturvårdsverkets nya krav. Fastighetsägaren 2012-02-09. Avloppsreningens viktiga funktioner

Alla produkter klarar Naturvårdsverkets nya krav. Fastighetsägaren 2012-02-09. Avloppsreningens viktiga funktioner 2012-02-09 Informationsträff om enskilda avlopp Ebba af Petersens WRS Uppsala AB & Avloppsguiden AB ebba.af.petersens@w rs.se Ebba af Petersens WRS Uppsala AB ebba@avloppsguiden.se Ornö 9 februari 2012

Läs mer

Riktlinjer för små avloppsanordningar i Haparanda kommun. Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2016-04-12 37

Riktlinjer för små avloppsanordningar i Haparanda kommun. Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2016-04-12 37 Riktlinjer för små avloppsanordningar i Haparanda kommun Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2016-04-12 37 Inledning Avloppsvatten är ett samlingsbegrepp för olika sorters förorenat vatten. Spillvatten

Läs mer

BESTÄMMELSER...2 AVLOPPSRENING...3 MARKUNDERSÖKNING...4 OLIKA RENINGSMETODER - INFILTRATION...5 OLIKA RENINGSMETODER - MARKBÄDD...

BESTÄMMELSER...2 AVLOPPSRENING...3 MARKUNDERSÖKNING...4 OLIKA RENINGSMETODER - INFILTRATION...5 OLIKA RENINGSMETODER - MARKBÄDD... BESTÄMMELSER...2 AVLOPPSRENING...3 ALLMÄNT...3 SLAMAVSKILJARE...3 MARKUNDERSÖKNING...4 PROVGRÄVNING...4 OLIKA RENINGSMETODER - INFILTRATION...5 TRADITIONELL INFILTRATION...5 UPPLYFT ELLER YTLIG INFILTRATION...6

Läs mer

Inventering av enskilda avloppsanläggningar inom Emåns avrinningsområde i Sävsjö kommun

Inventering av enskilda avloppsanläggningar inom Emåns avrinningsområde i Sävsjö kommun Inventering av enskilda avloppsanläggningar inom Emåns avrinningsområde i Sävsjö kommun -Sara Berglund4 september 2014 Besöksadress Postadress Telefon Telefax E-post (E-mail) Hemsida (URL) Djurgårdsgatan

Läs mer

Allt du behöver veta om slam

Allt du behöver veta om slam Allt du behöver veta om slam Gäller från 1 februari 2016 2016-04-27 Vi ber om ursäkt för att vi inte börjat tidigare! Ända sedan 1970-talet har det varit kommunernas skyldighet att ta hand om slam från

Läs mer

Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? ÅTGÄRDA FÖRBÄTTRA

Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? ÅTGÄRDA FÖRBÄTTRA Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? ÅTGÄRDA FÖRBÄTTRA OK Ställ diagnos på ditt avlopp med hjälp av Svea Avloppsguide. Bildspelet tar cirka fem minuter. Föregående 1 Jag ger dig lite tumregler, men det

Läs mer

HJÄLP DIN VIK FÖRBÄTTRA DITT AVLOPP

HJÄLP DIN VIK FÖRBÄTTRA DITT AVLOPP HJÄLP DIN VIK FÖRBÄTTRA DITT AVLOPP VISSTE DU ATT DU BEHÖVER ODLA MINST 180 KG MORÖTTER PÅ TOMTEN FÖR ATT DITT LATRIN INTE SKA BIDRA TILL ÖVERGÖDNINGEN? Bild från Fotoakuten ENSKILDA AVLOPP - STÖRSTA ORSAKEN

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2016-03-01 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Enskilda avlopp 2016-02-23, 18 Miljö- och byggnämnden Tills vidare Dokumentansvarig

Läs mer

1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP... 3 2.1 Hög eller Normal skyddsnivå... 3 3.

1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP... 3 2.1 Hög eller Normal skyddsnivå... 3 3. Att planera för enskilt avlopp Informationsmaterial från Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Januari 2009 Innehållsförteckning 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP...

Läs mer

Handlingsplan 2015-2025 Enskilda avlopp

Handlingsplan 2015-2025 Enskilda avlopp Handlingsplan 2015-2025 Enskilda avlopp Dokumenttyp Plan För revidering ansvarar Sa mhällsbyggnadschef Dokumentet gäller till och med 2015-01-01 2025-12-31 Diarienummer 2014-532 403 Uppföljning och tidplan

Läs mer

LATRIN 2013. Har du ett hus med dass? - Tips & råd för att ta hand toalettavfallet själv. www.rambo.se 0523-66 77 00.

LATRIN 2013. Har du ett hus med dass? - Tips & råd för att ta hand toalettavfallet själv. www.rambo.se 0523-66 77 00. LATRIN 2013 Har du ett hus med dass? - Tips & råd för att ta hand toalettavfallet själv. Version Juni 2013 www.rambo.se 0523-66 77 00 Tips och Råd När du själv ska ta hand om toalettavfallet I denna folder

Läs mer

Hållbara och kostnadseffektiva små avlopp i Norra Sverige

Hållbara och kostnadseffektiva små avlopp i Norra Sverige Kommunerna i Västerbottens och Norrbottens län Vägledning Hållbara och kostnadseffektiva små avlopp i Norra Sverige Vägledning för små avlopp i Norra Sverige 3. Handläggning av ärenden För att uppnå större

Läs mer

Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28. Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren

Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28. Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren PM Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28 Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren PM Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 Kund Karlshamns Kommun Stadsmiljöavdelningen

Läs mer

Enskilt vatten och avlopp i Österåkers kommun

Enskilt vatten och avlopp i Österåkers kommun Enskilt vatten och avlopp i Österåkers kommun Information från Miljö- och hälsoskyddsenheten Miljö- & Hälsoskyddsenheten Österåkers kommun, 184 86 Åkersberga, besök: Alceahuset, Hackstavägen 22 Tel växel

Läs mer

Enskilt avlopp. Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1

Enskilt avlopp. Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1 Enskilt avlopp Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1 Utgivare/copyright: Kunskapscentrum Små Avlopp Illustratör: Bo Rosander Grafisk formgivning: Bild & Kultur AB Uppsala 2011 Denna broschyr är

Läs mer

Planera för enskilt avlopp. Information till dig som ska anlägga nytt avlopp eller göra om det gamla.

Planera för enskilt avlopp. Information till dig som ska anlägga nytt avlopp eller göra om det gamla. Planera för enskilt avlopp Information till dig som ska anlägga nytt avlopp eller göra om det gamla. 1 Vi vill tacka Gotlands Kommun för att vi fick använda deras broschyr som underlag till denna broschyrs

Läs mer

INFORMATION. Enskild avloppsanläggning. Information till dig som ska göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning.

INFORMATION. Enskild avloppsanläggning. Information till dig som ska göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning. INFORMATION Enskild avloppsanläggning Bild från sjön Örlen med Fläskön i bakgrunden. BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS

Läs mer

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla?

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? När du ska inrätta en avloppsanläggning behöver du ha ett tillstånd. Tillståndet söker du hos Miljöförvaltningen. Även om du inte ska göra

Läs mer

Inventering av enskilda avlopp i Gisekvarns fritidsområde

Inventering av enskilda avlopp i Gisekvarns fritidsområde Inventering av enskilda avlopp i Gisekvarns fritidsområde 2011 En samlad bedömning och beskrivning av de enskilda avloppens funktion i Gisekvarns fritidsområde Bakgrund Miljökontoret i Trosa kommun arbetar

Läs mer

Riktlinjer för hög skyddsnivå för miljöskydd vid anläggande av enskilda avlopp

Riktlinjer för hög skyddsnivå för miljöskydd vid anläggande av enskilda avlopp Dnr MN-2012-0027 Dpl 545 sid 1 (5) MILJÖFÖRVALTNINGEN Tjänsteskrivelse 2012-01-04 Linnea Broström, 054-540 46 67 Bengt Jonsson, 054-540 46 73 Miljönämnden Riktlinjer för hög skyddsnivå för miljöskydd vid

Läs mer

Policy för enskilda avloppsanordningar (upp till 25 pe) i Orust kommun

Policy för enskilda avloppsanordningar (upp till 25 pe) i Orust kommun FÖRFATTNINGSSAMLING (6.2.7) Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2008-04-10 84 (MBN/2008:104), 2008-05-13 139 (MBN/2008:104) Policy för enskilda avloppsanordningar (upp till 25 pe) i Orust kommun Gäller

Läs mer

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att upphäva beslut Mhn 148/2013, Reviderade anvisningar för enskilda avlopp i Halmstads kommun.

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att upphäva beslut Mhn 148/2013, Reviderade anvisningar för enskilda avlopp i Halmstads kommun. 1(6) Tjänsteskrivelse 2015-05-13 Diarienummer: 2015-2493 Version: 1,0 Beslutsorgan: Miljö- och hälsoskyddsnämnden Enhet: Hälsoskyddsavdelningen Handläggare: Ingela Caswell E-post: ingela.caswell@halmstad.se

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING

ANSÖKAN/ANMÄLAN ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING 1 (2) ANSÖKAN/ANMÄLAN ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING Läs noga igenom bifogad information! Var noggrann när Ni fyller i blanketten och upprättar erforderliga bilagor. I informationstexten Till dig som skall

Läs mer

INFORMATION FRÅN MILJÖAVDELNINGEN. AVLOPP PÅ RÄTT SÄTT Information till dig som skall anlägga enskild avloppsanläggning

INFORMATION FRÅN MILJÖAVDELNINGEN. AVLOPP PÅ RÄTT SÄTT Information till dig som skall anlägga enskild avloppsanläggning INFORMATION FRÅN MILJÖAVDELNINGEN AVLOPP PÅ RÄTT SÄTT Information till dig som skall anlägga enskild avloppsanläggning INNEHÅLLSFÖRTECKNING VILKA RIKTLINJER STYR?... 3 OLIKA RENINGSMETODER... 3 ALLMÄNT...

Läs mer

Ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning (enligt 13 och 14 förordningen (1998:8999) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning (enligt 13 och 14 förordningen (1998:8999) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) Ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning (enligt 13 och 14 förordningen (1998:8999) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) Uppgifter om fastigheten Fastighetsbeteckning (obligatorisk uppgift)

Läs mer

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun Antagna av tillstånds- och myndighetsnämnden 2013-01-23 Innehållsförteckning Inledning.. 3 Funktionskrav......3 Säker funktion och användarvänlighet.........3

Läs mer

Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning

Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning Ny byggnad eller nytt utsläpp Enligt 13 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Avgift tas ut enligt gällande taxa. Personuppgifter i ansökan

Läs mer

Gäller 2016-01-01 2017-01-01. Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun

Gäller 2016-01-01 2017-01-01. Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun 1 Gäller 2016-01-01 2017-01-01 Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun 2 Denna skrift vänder sig till dig som har enskilt avlopp. Det kan vara ett minireningsverk, två,-och

Läs mer

PROJEKT. Inventering av enskilda avloppsanläggningar. Sörhamn och Glättnästorp i Karlsborgs kommun 2014-10-22

PROJEKT. Inventering av enskilda avloppsanläggningar. Sörhamn och Glättnästorp i Karlsborgs kommun 2014-10-22 PROJEKT Inventering av enskilda avloppsanläggningar i Sörhamn och Glättnästorp i Karlsborgs kommun 2014-10-22 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se

Läs mer

Rent, renare, Ecoboxrent!

Rent, renare, Ecoboxrent! Rent, renare, Ecoboxrent! Ett komplett minireningsverk som renar avloppet år ut och år in - helt utan kemikalier Robust byggd för vårt nordiska klimat Fritt från kemikalier För normal och hög skyddsnivå

Läs mer

Fettavskiljare och vegetabilisk olja. Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Linköpings kommun

Fettavskiljare och vegetabilisk olja. Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Linköpings kommun Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Linköpings kommun 1 SLAMBIL Fettavskiljare och vegetabilisk olja Den här broschyren vänder sig till dig

Läs mer

Lärarhandledning för arbetet med avlopp, för elever i år 4 6. Avloppsvatten

Lärarhandledning för arbetet med avlopp, för elever i år 4 6. Avloppsvatten Lärarhandledning för arbetet med avlopp, för elever i år 4 6 Avloppsvatten Varför gör vi ett material om vatten? Vatten- och avloppsavdelningen i Enköpings kommun arbetar för att vattnet som vi använder

Läs mer

Instruktioner till ansökan om enskild avloppsanläggning

Instruktioner till ansökan om enskild avloppsanläggning Instruktioner till ansökan om enskild avloppsanläggning Hur du fyller i ansökan Sidorna 1, 3 och 10 ska alltid fyllas i. Sidorna 2 och 4-9 fyller du i beroende på vilken typ av reningsteknik som ska användas.

Läs mer

Riktlinje. Riktlinjer för enskilt avlopp 2014-11-19. Bmk Mh 2014/4358. Antagna av byggnads- och miljöskyddsnämnden 2014-11-19 256.

Riktlinje. Riktlinjer för enskilt avlopp 2014-11-19. Bmk Mh 2014/4358. Antagna av byggnads- och miljöskyddsnämnden 2014-11-19 256. Riktlinje 2014-11-19 Riktlinjer för enskilt avlopp Bmk Mh 2014/4358 Antagna av byggnads- och miljöskyddsnämnden 2014-11-19 256. Ersätter Riktlinjer för enskilt avlopp 17, 2011-01-26 Riktlinjerna ska vägleda

Läs mer

Slam från slamavskiljare med inkopplad WC tömning vart annat år Ange skäl för dispens

Slam från slamavskiljare med inkopplad WC tömning vart annat år Ange skäl för dispens Blanketten skickas till: Västerviks kommun Miljö och byggnadskontoret 593 80 Västervik FÖRLÄNGT HÄMTNINGSINTERVALL FÖR SLAMBRUNN OCH/ELLER WC-TANK Ansökan om dispens gällande hushållsavfall Enligt 15 kap

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. sammanträde för samhällsbyggnadsnämnden. 12. Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten från avloppsanordning på

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. sammanträde för samhällsbyggnadsnämnden. 12. Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten från avloppsanordning på VK300S v1.0 040416, Kallelse 140401 Sbn.doc Datum 2014-03-25 1 (2) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Till: sammanträde för samhällsbyggnadsnämnden Tid: tisdagen den 1 april 2014, kl. 17.00 Plats: Hjälmaren, kommunhuset

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Tyresö Kommun Hantering av BDT-vatten i Östra Tyresö Uppdragsnummer 1141230000 Leverans Stockholm 2011-08-15 Sweco Environment AB Denis van Moeffaert 1 (15) Sweco Vatten & Miljö Gjörwellsgatan 22 Box 34044,

Läs mer

1(2) ANSÖKAN / ANMÄLAN för enskild avloppsanläggning

1(2) ANSÖKAN / ANMÄLAN för enskild avloppsanläggning 1(2) ANSÖKAN / ANMÄLAN för enskild avloppsanläggning Ansökan/anälan skickas eller länas in till: Tjörns koun, Sahällsbyggnadsförvaltningen, Miljöavdelningen, 471 80 SKÄRHAMN Läs bifogad inforation ed förklaringar

Läs mer

Vilken teknik passar var? Idag - ca avlopp. Traditionell teknik produkter i avloppsguidens produktförteckning

Vilken teknik passar var? Idag - ca avlopp. Traditionell teknik produkter i avloppsguidens produktförteckning Vilken teknik passar var? Urinsorterande torrtoalett Torrtoalett utan urinsortering Urinsorterande vattentoalett Extremt snålspolad toalett Konventionell toalett Avlopp & Kretslopp 9 mars 2010 Multrum

Läs mer

LANDSKAPSREGERINGENS ANVISNINGAR FÖR PLANERING AV ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR

LANDSKAPSREGERINGENS ANVISNINGAR FÖR PLANERING AV ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 1 LANDSKAPSREGERINGENS ANVISNINGAR FÖR PLANERING AV ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OKTOBER 2006 Reviderad maj 2013 Olika skyddsavstånd att ta hänsyn till vid placeringen av en avloppsanläggning (Bild ur

Läs mer

Nya riktlinjer för tillsyn av enskilda avlopp

Nya riktlinjer för tillsyn av enskilda avlopp Miljönämnden 2007-04-04 69 35 Dnr 2007-369 Nya riktlinjer för tillsyn av enskilda avlopp ÄRENDE Miljönämnden har tidigare fastställt riktlinjer för handläggning av enskilda avlopp. Dessa riktlinjer har

Läs mer

Innehållsförteckning Biolan Suotis del- och reservdelsförteckning... 2

Innehållsförteckning Biolan Suotis del- och reservdelsförteckning... 2 SUOTIS INSTALLATIONS-, BRUKS- OCH UNDERHÅLLSANVISNINGAR Tillverkningsnummer Monterad av Tillverkningsdag Försäljarens stämpel, underskrift och köpdag Innehållsförteckning Biolan Suotis del- och reservdelsförteckning...

Läs mer

Enskilda avlopp. - Ansökan - Planering - Bestämmelser - Teknik. Mars 2009

Enskilda avlopp. - Ansökan - Planering - Bestämmelser - Teknik. Mars 2009 Miljökontoret Enskilda avlopp - Ansökan - Planering - Bestämmelser - Teknik Mars 2009 Information på Internet om små avlopp, även specifikt om Södertälje: http://www.avloppsguiden.se 1. Varför behövs en

Läs mer

Uponor Minireningsverk 5-10pe

Uponor Minireningsverk 5-10pe Uponor Minireningsverk 5-10pe Allmänt-minireningsverk Uponors minireningsverk är tillverkade för att uppfylla myndigheternas krav. Reningsverken är biologiskkemiskt fungerande satsreningsverk, för behandling

Läs mer

Grönt båtliv? EN ATTITYDUNDERSÖKNING BLAND FINSKA, DANSKA OCH SVENSKA BÅTÄGARE OM ÖSTERSJÖN, BÅTLIV OCH MILJÖ

Grönt båtliv? EN ATTITYDUNDERSÖKNING BLAND FINSKA, DANSKA OCH SVENSKA BÅTÄGARE OM ÖSTERSJÖN, BÅTLIV OCH MILJÖ Grönt båtliv? EN ATTITYDUNDERSÖKNING BLAND FINSKA, DANSKA OCH SVENSKA BÅTÄGARE OM ÖSTERSJÖN, BÅTLIV OCH MILJÖ har du tänkt på att Östersjön i princip är ett slutet innanhav? Detta betyder att föroreningar

Läs mer

Bajsets väg. Rekommenderade böcker och hemsidor:

Bajsets väg. Rekommenderade böcker och hemsidor: Bajsets väg Det här materialet är utformat för att skapa en förståelse och öka intresset för vad som händer när vi spolar efter att ha besökt toaletten. Något som utförs dagligen och som går på rutin.

Läs mer

Reningstekniker som klarar hög skyddsnivå

Reningstekniker som klarar hög skyddsnivå Reningstekniker som klarar hög skyddsnivå WC och fosforfilter - Klarar hög skyddsnivå I det här avloppssystemet behandlas avloppsvattnet i en filterbädd med fosforbindande material. Vanlig WC kan användas.

Läs mer

Uponor minireningsverk för enskilt avlopp: 5pe, 10pe och 15pe.

Uponor minireningsverk för enskilt avlopp: 5pe, 10pe och 15pe. U P O N O R I N F R A S T R U K T U R U P O N O R M I N I R E N I N G S V E R K P R O D U K T FA K TA 1-0 6 Uponor minireningsverk för enskilt avlopp: 5pe, 10pe och 15pe. Enskilda avlopp - problem och

Läs mer

Avloppsrådgivning i Sigtuna

Avloppsrådgivning i Sigtuna Avloppsrådgivning i Sigtuna Skepptuna, 24 september 2015 Ebba af Petersens, WRS Uppsala/VA-guiden; Marie Albinsson, Ecoloop/VA-guiden; avloppsigtuna@avloppsguiden.se 018-265 00 50 Avloppsguiden Nationell

Läs mer

Byggnationen av kommunalt VA är avslutad i området

Byggnationen av kommunalt VA är avslutad i området INFORMATIONSBREV 2015-10-19 1 (3) Information till fastighetsägare i Gustavsberg, del av Bergshamra tätort Byggnationen av kommunalt VA är avslutad i området Hej! Nu är det dags för ett nytt informationsbrev

Läs mer

Bygg- och miljönämnden Miljökontoret Ansökan/anmälan inrättande av avloppsanordning

Bygg- och miljönämnden Miljökontoret Ansökan/anmälan inrättande av avloppsanordning Bygg- och miljönämnden Miljökontoret Ansökan/anmälan inrättande av avloppsanordning 1(5) Det krävs tillstånd från Bygg- och miljönämnden för att anlägga ny eller ändra befintliga avloppsanordning enligt

Läs mer

Tillsyn av enskilda avlopp 2016. www.sigtuna.se

Tillsyn av enskilda avlopp 2016. www.sigtuna.se Tillsyn av enskilda avlopp 2016 www.sigtuna.se Syfte och mål Sigtuna kommun har ~2 000 enskilda avlopp Tillsynsprojekt 2011 2017 Mål: Alla enskilda avlopp skall vara åtgärdade 2019 Godtagbar slamavskiljning

Läs mer

TOLG, VA-LÖSNINGAR

TOLG, VA-LÖSNINGAR TOLG, VA-LÖSNINGAR 1 Val av reningsanläggning styrs av platsens lämplighet för vald teknik samt att tekniken uppfyller lagkraven Förutsättningarna på tomten vad gäller markförhållande såsom marklutning,

Läs mer

Anlägg ett nytt avlopp

Anlägg ett nytt avlopp Anlägg ett nytt avlopp INFORMATION OM ENSKILDA AVLOPPSANORDNINGAR INNEHÅLL 1. Bakgrund till avloppsvattenrening 3 2. Alternativ till enskild anläggning 3 3. Regler kring enskilda avlopp 4 4. Förutsättningar

Läs mer

Sida 0 av 7 TEMA: FRISKT VATTEN

Sida 0 av 7 TEMA: FRISKT VATTEN Sida 0 av 7 TEMA: FRISKT VATTEN Levande sjöar och vattendrag Ingen övergödning Grundvatten av god kvalitet God bebyggd miljö Hav i balans samt levande kust och skärgård Sida 1 av 7 Grundvattnet ska vara

Läs mer

Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar

Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar I Knivsta kommun finns närmare 2 000 avloppsanläggningar, som töms med olika intervaller. Om du vill veta vad som gäller för just

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Information från Miljö- och byggenheten Små avloppsanläggningar Slamavskiljare Enligt miljöbalken får inte avloppsvatten som kommer från hushåll och som inte genomgått längre gående rening än slamavskiljning

Läs mer

Har du fått krav på utökad fosforrening (Hög skyddsnivå)? Ska du göra ny avloppsanläggning? Har du toalett till sluten tank?

Har du fått krav på utökad fosforrening (Hög skyddsnivå)? Ska du göra ny avloppsanläggning? Har du toalett till sluten tank? Har du fått krav på utökad fosforrening (Hög skyddsnivå)? Ska du göra ny avloppsanläggning? Har du toalett till sluten tank? Om du svarat ja på någon av dessa frågor kan ett kretsloppsanpassat avlopp vara

Läs mer

PROTOKOLL 2015-05-20. Svar på motion 2014:05 från Germund Sjövall (MP) om Knivstas framtida hantering av spillvatten KS-2014/578

PROTOKOLL 2015-05-20. Svar på motion 2014:05 från Germund Sjövall (MP) om Knivstas framtida hantering av spillvatten KS-2014/578 Kommunstyrelsens arbetsutskott 72 Utdrag ur PROTOKOLL 2015-05-20 Svar på motion 2014:05 från Germund Sjövall (MP) om Knivstas framtida hantering av spillvatten KS-2014/578 Arbetsutskottets förslag till

Läs mer

DOM 2013-01-24 Stockholm

DOM 2013-01-24 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060103 DOM 2013-01-24 Stockholm Mål nr M 5065-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-05-15 i mål nr M 4789-11, se

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN ENSKILT AVLOPP Enligt 9 kap 7 MB o 13,14 FMH

ANSÖKAN/ANMÄLAN ENSKILT AVLOPP Enligt 9 kap 7 MB o 13,14 FMH Reviderad 20130528 Sida 1 av 5 Sahällsutvecklingsförvaltningen Miljöenheten ANSÖKAN/ANMÄLAN ENSKILT AVLOPP Enligt 9 kap 7 MB o 13,14 FMH Läs noga igeno bifogad inforation! Var noggrann när ni fyller i

Läs mer

Levande kust (2011-2017) Utsläpp från vattentoalett vad är problemet och hur får du en bra anläggning?

Levande kust (2011-2017) Utsläpp från vattentoalett vad är problemet och hur får du en bra anläggning? Utsläpp från vattentoalett vad är problemet och hur får du en bra anläggning? Mats Johansson Ecoloop AB Mats.johansson@ecoloop.se avlopp@balticsea2020.org Levande kust (2011-2017) Motverka övergödning

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden. ANMÄLAN om kompostering och spridning av latrin och/eller lagring och spridning av urin enligt 38 Avfallsförordning 2001:1063

Bygg- och Miljönämnden. ANMÄLAN om kompostering och spridning av latrin och/eller lagring och spridning av urin enligt 38 Avfallsförordning 2001:1063 Bygg- och Miljönämnden ANMÄLAN om kompostering och spridning av latrin och/eller lagring och spridning av urin enligt 38 Avfallsförordning 2001:1063 Kompostering och spridning av latrin Lagring och spridning

Läs mer

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Nässjö kommun. Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2008-06-11

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Nässjö kommun. Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2008-06-11 Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Nässjö kommun Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2008-06-11 Innehållsförteckning Inledning...... 3 Funktionskrav.. 3 Säker funktion och användarvänlighet.......

Läs mer

minireningsverk BioCleaner Ett robust och pålitligt reningsverk med fler än 25 000 installationer.

minireningsverk BioCleaner Ett robust och pålitligt reningsverk med fler än 25 000 installationer. minireningsverk BioCleaner Ett robust och pålitligt reningsverk med fler än 25 000 installationer. 10% av Sveriges befolkning saknar anslutning till ett kommunalt reningsverk. Dessa 10% bidrar till lika

Läs mer

Vattenanslutning: Vattenspolning: Ström vattenspoln: Mått: Urinavlopp: Montering: Nedfallsrör: Toalettsits:

Vattenanslutning: Vattenspolning: Ström vattenspoln: Mått: Urinavlopp: Montering: Nedfallsrör: Toalettsits: MANUAL OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. Så funkar EcoDry Porslin Porslin är mycket mer hygieniskt och lättare att hålla rent än andra material som plast eller liknande. Urinslang

Läs mer

DOM 2015-02-09 Stockholm

DOM 2015-02-09 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060203 DOM 2015-02-09 Stockholm Mål nr M 11550-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-12-05 i mål nr M 2076-14,

Läs mer

Om konsten att identifiera en MullToa. En riktig MullToa är märkt med den välkända symbolen MullToa. Övriga torrtoaletter är något annat.

Om konsten att identifiera en MullToa. En riktig MullToa är märkt med den välkända symbolen MullToa. Övriga torrtoaletter är något annat. Om konsten att identifiera en MullToa. En riktig MullToa är märkt med den välkända symbolen MullToa. Övriga torrtoaletter är något annat. En riktig MullToa är den enda biologiska toaletten som producerar

Läs mer

PM Uppsala 3 oktober 2011. Avloppslösning för Eda lägergård. Syfte

PM Uppsala 3 oktober 2011. Avloppslösning för Eda lägergård. Syfte Sid 1 (11) PM Uppsala 3 oktober 2011 Avloppslösning för Eda lägergård Bakgrund Eda lägergård ägs av Knivsta kommun, men drivs genom avtal ideellt av Eda lägergårdsförening. Lägergården används i uthyrningssyfte,

Läs mer

Policy för små avloppsanläggningar i Katrineholms kommun

Policy för små avloppsanläggningar i Katrineholms kommun Policy för små avloppsanläggningar i Katrineholms kommun Antagen 2007-06-14 av Miljö- och hälsoskyddsnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Syfte och omfattning...3 2.1 Syfte... 3 2.2 Definitioner...

Läs mer

Bedömningsgrunder för enskilda avloppsanläggningar

Bedömningsgrunder för enskilda avloppsanläggningar Bedömningsgrunder för enskilda avloppsanläggningar Ystad-Österlenregionens miljöförbund 2015 Bedömningsgrunder om enskilda avloppsanläggningar för hushållsspillvatten för Ystad-Österlenregionens miljöförbund

Läs mer

Slamavskiljare Markbädd Nordkalk Filtra P

Slamavskiljare Markbädd Nordkalk Filtra P April, 2009 Slamavskiljare Markbädd Nordkalk Filtra P Figur 1. Nordkalk Filtra P är ett passivt filter som effektivt renar fosfor och bakterier ur vatten. (Filtret fungerar även efter kompaktfilter, biofilter

Läs mer

Information om inventering av. Enskilda avlopp. Förste miljöinspektör Eva Bayard 0512-570 27 eva.bayard@essunga.se

Information om inventering av. Enskilda avlopp. Förste miljöinspektör Eva Bayard 0512-570 27 eva.bayard@essunga.se Information om inventering av Enskilda avlopp Förste miljöinspektör Eva Bayard 012-70 27 eva.bayard@essunga.se Enskilda avlopp Det finns ca 1 700 enskilda avlopp i kommunen, där de flesta är gamla anläggningar

Läs mer

FÖR EN BÄTTRE MILJÖ TILLSAMMANS

FÖR EN BÄTTRE MILJÖ TILLSAMMANS FÖR EN BÄTTRE MILJÖ TILLSAMMANS SÅ HÄR ARBETAR VI På Botkyrkabyggen jobbar vi aktivt med att minska vår miljöpåverkan. Sedan 2010 är vi ett miljöcertifierat företag. Det är ett bevis på att vi uppfyller

Läs mer

Inledning: om att vi skapar miljöproblem när vi utnyttjar naturen

Inledning: om att vi skapar miljöproblem när vi utnyttjar naturen Ord och begrepp till arbetsområdet Miljö i Europa. Inledning: om att vi skapar miljöproblem när vi utnyttjar naturen resurser: det som vi kan leva av, Pengar kan vara en resurs. Naturen är också en stor

Läs mer

Person-/Organisationsnummer. Postadress (om annan än fastighetens adress) Postnummer Postort

Person-/Organisationsnummer. Postadress (om annan än fastighetens adress) Postnummer Postort ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning Enligt 13 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Att tänka på när du fyller i din ansökan Under de rubriker som är märkta med en

Läs mer

Vattenöversikt. Hur mår vattnet i Lerums kommun?

Vattenöversikt. Hur mår vattnet i Lerums kommun? www.logiken.se Omslagsbild: Skäfthulsjön, foto: Jennie Malm Vattenöversikt Hur mår vattnet i Lerums kommun? Lerums kommun Miljöenheten I 443 80 Lerum I Tel: 0302-52 10 00 I E-post: lerums.kommun@lerum.se

Läs mer

Information om enskilda avlopp

Information om enskilda avlopp Information om enskilda avlopp I den här broschyren har viktig information sammanfattats om enskilda avlopp, till exempel om varför avloppsvatten måste renas, vilka reningskrav som ställs, hur det går

Läs mer

Snösätra upplagsområde

Snösätra upplagsområde MILJÖFÖRVALTNINGEN Snösätra upplagsområde - en tillsynskampanj för att minska områdets påverkan på Magelungen En rapport från Miljöförvaltningen Nanna Spett November 2009 www.stockholm.se/miljoforvaltningen

Läs mer

Välkommen! När är det dags att flytta in? Anmäl ändrad adress Kontrollera att lägenheten är städad När får Du Dina nycklar

Välkommen! När är det dags att flytta in? Anmäl ändrad adress Kontrollera att lägenheten är städad När får Du Dina nycklar Välkommen! Vad roligt att Du valt att bo hos oss. Vi hoppas att Du kommer att trivas i Ditt nya hem och Ditt nya område. För att göra Ditt boende så bra som möjligt både för Dig och oss, så vill vi dela

Läs mer

Adress (dit fakturan ska gå) Telefon dagtid Mobilnummer. Eget vatten Gemensam vattentäkt Kommunal vattenförsörjning

Adress (dit fakturan ska gå) Telefon dagtid Mobilnummer. Eget vatten Gemensam vattentäkt Kommunal vattenförsörjning Ansökan/Anmälan för ny eller ändrad (1) avloppsanordning för 5-200 (pe) - enligt 9 kap 7 miljöbalken och 13-14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Insändes till: Miljöavdelningen

Läs mer

Levande kust (2011-2017) 2013-04-29. Torrtoaletter ger också utsläpp - så förbättrar du din latrinhantering. Motverka övergödning och dess effekter

Levande kust (2011-2017) 2013-04-29. Torrtoaletter ger också utsläpp - så förbättrar du din latrinhantering. Motverka övergödning och dess effekter Torrtoaletter ger också utsläpp - så förbättrar du din latrinhantering Marika Palmér Rivera WRS Uppsala AB marika@wrs.se Levande kust (2011-2017) Motverka övergödning och dess effekter Åtgärder på land

Läs mer

ANTAGET AV MILJÖ-OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-02-25. Riktlinjer för enskilda avlopp i Hedemora kommun

ANTAGET AV MILJÖ-OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-02-25. Riktlinjer för enskilda avlopp i Hedemora kommun ANTAGET AV MILJÖ-OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-02-25 Riktlinjer för enskilda avlopp i Hedemora kommun Lagstiftning och andra styrdokument Miljöbalken Olika typer av förorenat vatten definieras som avloppsvatten.

Läs mer

Vilka miljöregler gäller för dig som driver en mindre fordonsverkstad eller fordonstvätt?

Vilka miljöregler gäller för dig som driver en mindre fordonsverkstad eller fordonstvätt? Vilka miljöregler gäller för dig som driver en mindre fordonsverkstad eller fordonstvätt? Innehåll Miljörisker och lagstiftning 3 Avfallshantering 3 Avloppsvatten och oljeavskiljare 4 Kemiska produkter

Läs mer

Raita C ORIGINAL ENVIRONMENT

Raita C ORIGINAL ENVIRONMENT MILJÖTEKNIK Raita C ORIGINAL ENVIRONMENT +46 (8) 559 24605 info@raita.com www.raita.com EV ekotoaletter AQ biologisk toalett Broschyren innehåller beskrivningar för produktgrupperna ovan. Mera information

Läs mer

Puhtaiden vesien puolesta - opas jätevesien maailmaan

Puhtaiden vesien puolesta - opas jätevesien maailmaan Page 1 of 5 Bruks- och underhållsanvisningar för markbädd Markbädd Slamavskiljare Fördelningsbrunn Uppsamlingsrör Uppsamlingsbrunn Markbädd I en markbädd grundar sig reningen på en biologisk process som

Läs mer

Ett enkelt sätt att skydda din miljö

Ett enkelt sätt att skydda din miljö IN-DRÄN Biobädd 5ce Ett enkelt sätt att skydda din miljö - förnya ditt avlopp Vi hjälper dig Du läser detta för att du vill rena ditt avloppsvatten. Antingen finns ett krav från myndigheterna eller så

Läs mer

Många av hemmets funktioner, såsom wc, dusch och matlagning, producerar avloppsvatten. Att spola en vattentoalett förbrukar mycket vatten.

Många av hemmets funktioner, såsom wc, dusch och matlagning, producerar avloppsvatten. Att spola en vattentoalett förbrukar mycket vatten. Att spola en vattentoalett förbrukar mycket vatten. Många av hemmets funktioner, såsom wc, dusch och matlagning, producerar avloppsvatten. 1-2 I industriländer och i rika familjer i utvecklingsländer använder

Läs mer

En miljösnäll bok för dig som ska välja ny toalett

En miljösnäll bok för dig som ska välja ny toalett En miljösnäll bok för dig som ska välja ny toalett Innehåll 5 Så här säger lagen 6 Olika sätt att hantera latrinavfall 7 Torrdass med latrinkompost 8 Mulltoa 9 Paketeringstoalett 10 Latrinkompost 12 WC

Läs mer

Kostnadsfri rådgivning för dig med enskilt avlopp

Kostnadsfri rådgivning för dig med enskilt avlopp Kostnadsfri rådgivning för dig med enskilt avlopp r o s l a g s vat t e n å r s red o v i s ning 2 0 0 7 Knivsta Vallentuna Upplands-Väsby Österåker Täby Danderyd Vaxholm Roslagsvatten AB är ett VA-bolag

Läs mer

Från informationsmötet om kommunalt vatten och avlopp i Enviken

Från informationsmötet om kommunalt vatten och avlopp i Enviken Datum 2013-08-20 Ärendenummer 2012-000854 Sida 1 av 9 Till fastighetsägare i Envikens verksamhetsområde för vatten och avlopp Från informationsmötet om kommunalt vatten och avlopp i Enviken Här kommer

Läs mer

Avlopp på rätt sätt. Information och råd till dig som planerar en enskild avloppsanläggning. Miljönämnden i mellersta Bohuslän 2015

Avlopp på rätt sätt. Information och råd till dig som planerar en enskild avloppsanläggning. Miljönämnden i mellersta Bohuslän 2015 Miljönämnden i mellersta Bohuslän 2015 Avlopp på rätt sätt Information och råd till dig som planerar en enskild avloppsanläggning Sotenäs kommun Parkvägen 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66

Läs mer

Utsläppsvillkor och funktionellt krav på reningsverket och ledningsnätet.

Utsläppsvillkor och funktionellt krav på reningsverket och ledningsnätet. Bakgrund Hornasjöns Samfällighetsförening planerar för 37 fastigheter anslutna med ledningsnät till ett gemensamt reningsverk. Utsläppsvillkor och funktionellt krav på reningsverket och ledningsnätet.

Läs mer

Är det dags att anlägga enskilt avlopp?

Är det dags att anlägga enskilt avlopp? INFORMATION AVLOPP Är det dags att anlägga enskilt avlopp? Informationsbroschyr om enskilda avloppsanordningar. Läs igenom denna broschyr innan du lämnar in ansökan eller anmälan om anläggande av avloppsanordning.

Läs mer

INFORMATION TILL DIG SOM SKA ANLÄGGA AVLOPP I NYKÖPINGS KOMMUN

INFORMATION TILL DIG SOM SKA ANLÄGGA AVLOPP I NYKÖPINGS KOMMUN INFORMATION TILL DIG SOM SKA ANLÄGGA AVLOPP I NYKÖPINGS KOMMUN Uppdaterad 2015-10-02 Innehåll Vad säger lagstiftningen... 3 Riktlinjer för små avloppsanordningar... 4 Hur man får ett tillstånd... 6 Planera

Läs mer

2011 Reningsverk och vatten.

2011 Reningsverk och vatten. 2011 Reningsverk och vatten. Året 2011 har varit ett aktivt år. Vi har lagt upp en 3-års plan som fungerar och vi ligger bra i fas med det som är planerat. Planen är att år 2011 är vatten året då vi skall

Läs mer

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 FRÅGEFORMULÄR 1 (12) Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas

Läs mer