KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. sammanträde för samhällsbyggnadsnämnden. 12. Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten från avloppsanordning på

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. sammanträde för samhällsbyggnadsnämnden. 12. Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten från avloppsanordning på"

Transkript

1 VK300S v , Kallelse Sbn.doc Datum (2) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Till: sammanträde för samhällsbyggnadsnämnden Tid: tisdagen den 1 april 2014, kl Plats: Hjälmaren, kommunhuset Håkan Persson ordförande Catarina Djupström sekreterare Ärenden: Val av justerare Godkännande av dagordning 1. Arbetsprocessen för bygglovshantering 2. Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten från avloppsanordning på fastigheten Forsby 2:40 3. Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten från avloppsanordning på fastigheten Hulla 4:11 4. Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten från avloppsanordning på fastigheten Hulla 4:28 5. Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten från avloppsanordning på fastigheten Hulla 3:13 6. Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten från avloppsanordning på fastigheten Hulla 2:5 7. Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten från avloppsanordning på fastigheten Hulla 11:1, Österåker Ektäppe 8. Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten från avloppsanordning på fastigheten Hulla 11:1, Österåker Stensborg 9. Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten från avloppsanordning på fastigheten Hulla 4: Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten från avloppsanordning på fastigheten Hulla 4: Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten från avloppsanordning på fastigheten Hulla 11:5 12. Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten från avloppsanordning på fastigheten Lucktorp 1:8 13. Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten från avloppsanordning på fastigheten Snytan 1:2 Samhällsbyggnadsnämnden Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8 Tel vx Fax E-post: Pg Bg

2 14. Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten från avloppsanordning på fastigheten Torp 1: Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten från avloppsanordning på fastigheten Torp 1: Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten från avloppsanordning på fastigheten Torp 1: Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten från avloppsanordning på fastigheten Österåkers-Sjögölet 1:2 18. Föreläggande förenat med löpande vite enligt miljöbalken sanering förorenade massor på fastigheten Östra Dimbo 1:105, 1:106, 1:107 och 1: Föreläggande förenat med vite enligt miljöbalken för fastigheten Hotellet Information 21. Bostadsanpassning Hacksta 1: Strandskyddsdispens Viala 1: Strandskyddsdispens Viala 1: Ekonomisk rapport och verksamhetsrapport 25. Delegationsärenden 26. Delgivningar 27. Övriga frågor 2 (2) VÄLKOMMEN!

3 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsnämnden Sida Sbn 25 Arbetsprocessen för bygglovshantering Byggnadsinspektören och förvaltningsassistenten är inbjudna till nämnden för att informera om hur arbetsprocessen ser ut från bygglovsansökan till slutbesked. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsnämnden Sida Sbn 26 Dnr 421/ (Ecos) Förbud med att släppa ut avloppsvatten från avloppsanordning på fastigheten Forsby 2:40 Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden förbjuder XXX, personnummer XXX, att släppa ut spillvatten från WC och BDT (bad-, disk- och tvättvatten) till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten Forsby 2:40 i Vingåkers kommun från och med den 30 augusti Samhällsbyggnadsnämnden förenar beslutet med ett vitesbelopp om kronor. Beskrivning av ärendet Avloppsanordningen på fastigheten Forsby 2:40 i Vingåkers kommun inspekterades under november Den 11 januari 2012 meddelades XXX förbud mot fortsatt utsläpp av avloppsvatten från och med den 30 juni Fastighetsägaren ansökte därefter om tillstånd till ny enskild avloppsanläggning, ansökan inkom den 15 maj Beslut om tillstånd fattades den 4 juni Beslutet om förbud har inte efterlevts, eftersom någon ny avloppsanordning inte har lagts. Enheten föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta om förbud, förenat med vite, mot fortsatt utsläpp av avloppsvatten från befintlig avloppsanordning på fastigheten Forsby 2:40 och att det fasta vitesbeloppet uppgår till kronor. För att kunna fortsätta att släppa ut avloppsvatten från fastigheten efter den 30 augusti 2014 måste en godtagbar avloppsanordning vara ordnad. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Expediering Fastighetsägare till Forsby 2:40 Miljöinspektör Justerandes sign Utdragsbestyrkande

5 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (5) Datum Vår handläggare Kristin Larsson Vår beteckning ECOS Förslag till beslut om förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten på fastigheten Forsby 2:40 i Vingåkers kommun Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att förbjuda XXX, personnr. XXX, att släppa ut spillvatten från WC och BDT (Bad-, disk- och tvättvatten) till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten Forsby 2:40 från och med den 30 augusti Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att förena förbudet med vite om kr Lagstöd: 26 kap 9, 14, 9 kap 7 och 2 kap 3 Miljöbalken. 12 Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Ärendets beredning Ärendet har handlagts av miljöinspektör på samhällsbyggnadsenheten. En inspektion har gjorts på platsen. Beslutet har kommunicerats till fastighetsägaren skriftligt. Synpunkter har inkommit. Åtgärder För att ni i fortsättningen ska kunna släppa ut avloppsvatten från WC och BDT från fastigheten Forsby 2:40 måste avloppsanläggningen förbättras och vara färdigställd senast den 30 augusti Ni bör därför snarast planera för en ny avloppslösning.. Kommunledningsförvaltningen Utvecklingsenheten Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8-10 Tel vx Fax E-post: Pg Bg

6 Följande grundkrav för normal skyddsnivå skall uppfyllas: 1. Dag- och dräneringsvatten ska inte ledas till spillvattenanordning. 2. Avloppsanläggningen, med undantag för eventuell infiltrerande del, skall vara tät för att förhindra in- och utläckage av vatten. 3. Avloppsanordningens funktion ska vara enkel att kontrollera. 4. Avloppsanläggningen utformas så att underhåll och service underlättas. 5. Avloppsanordningen anläggs på sådant sätt och på en sådan plats att dess funktion kan upprätthållas under anordningens längd. 6. Det finns möjlighet att ta prov på det avloppsvatten som kommer ut från anordningen. 7. Utsläpp av avloppsvatten medverkar inte till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. 8. Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen (mätt som BOD7). 9. Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 70 % reduktion av fosfor (tot-p). 10. Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 50 % reduktion av kväve (tot-n) 11. Åtgärder vidtas för att minimera risk för smitta eller annan olägenhet. 2 (5) (Krav enligt Naturvårdsverket, NFS 2006:7) En prövning görs i varje enskilt fall och högre krav kan komma att ställas. Underlag för beslut Vingåkers kommun genomförde 2011 en avloppsinventering kring Öljaren. Målsättningen är att samtliga enskilda avlopp i kommunen ska uppfylla gällande krav. Utsläpp av dåligt renat avloppsvatten kan orsaka smittspridning, övergödning och syrebrist i vattendrag och sjöar. Bakterier från avloppsvattnet kan även förorena er egen eller er grannes dricksvattenbrunn. Som en följd av detta genomför Miljökontoret områdesvisa inventeringar i kommunen. Bakgrund Med anledning av inventeringen gjordes en inspektion på fastigheten den 22 november Närvarande vid inspektionen var fastighetsägare XXX, XXX samt Hans Hellgren från Miljökontoret

7 Vid inspektionen framkom Av deklarationen och under inspektionen framkom att det på fastigheten finns en permanentbostad med indraget vatten och avlopp för WC och BDT (Bad-, diskoch tvättvatten). Avloppsanläggningen består av en trekammarbrunn. Efter slamavskiljningen leds spillvattnet utan efterföljande rening till ett öppet dike. 3 (5) Kommunicering Beslutet har kommunicerats med fastighetsägaren som har framfört synpunkter. Skrivelse med synpunkter inkom den 25 februari Förvaltningens ståndpunkt Se förslag till beslut. Skäl för beslutet Bedömning av nuvarande anläggning Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att avloppsanläggningen på fastigheten Forsby 2:40 inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken. De inkomna synpunkterna förändrar inte nämndens bedömning. På fastigheten finns en byggnad som har utsläpp av BDT samt WC. Anläggningen saknar efterföljande reningssteg efter slamavskiljning. Detta strider mot 12 i förordningen om miljöfarlig verksamhete och hälsoskydd. Enligt 9 kap. 7 miljöbalken ska avloppsvatten renas eller tas om hand på sådant sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska en godtagbar avloppsanordning användas. Den befintliga avloppsanordningen på fastigheten anses inte vara godtagbar. Av den anledningen föreslås Samhällsbyggnadsnämnden besluta om förbud vid vite om kr att släppa ut ofullständigt renat hushållsspillvatten från fastigheten Forsby 2:40 från och med den 30 augusti Beskrivning av ärendet Avloppsanordningen på fastigheten Forsby 2:40 inspekterades den 22 november Den 11 januari 2012 meddelades XXX förbud mot fortsatt utsläpp av avloppsvatten från och med den 30 juni Fastighetsägaren ansökte därefter om tillstånd till ny enskild avloppsanläggning, ansökan inkom den 15 maj Beslut om tillstånd fattades den 4 juni Beslutet om förbud har dock inte efterlevts eftersom man ännu inte lagt någon ny avloppsanordning. Beslutet kan överklagas Detta beslut kan det överklagas av den som är berörd och om beslutet går honom eller henne emot. Möjligheten att överklaga ett beslut börjar löpa från det att den

8 som är berörd tog del av beslutet, och gäller sedan under tre veckor. Hur man överklagar framgår av beslutets följebrev. 4 (5) Lagstiftning Den som är fastighetsägare har ansvar över avloppsanläggningen på sin fastighet. Detta ansvar innebär att fastighetsägaren ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att avloppsanläggningen medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. (Miljöbalken 2 kap. 3 ) Avloppsvatten ska avledas och renas eller på annat sätt omhändertas så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanläggningar eller andra inrättningar utföras. (Miljöbalken 9 kap. 7 ) Det är förbjudet att i vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoalett om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än slamavskiljning. (Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12.) En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken skall efterlevas. (Miljöbalken 26 kap. 9 ) Beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite. (Miljöbalken 26 kap. 14 ) VINGÅKERS KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Gunnar Karlsson Enhetschef Kristin Larsson Miljöinspektör

9 Vingåkers kommun Expedieras med besvärshänvisning till; XXX, Vingåker 5 (5)

10 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsnämnden Sida Sbn 27 Dnr 263/ (Ecos) Förbud med att släppa ut avloppsvatten från avloppsanordning på fastigheten Hulla 4:11 Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden förbjuder XXX, personnummer XXX, att släppa ut spillvatten från WC och BDT (bad-, disk- och tvättvatten) till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten Hulla 4:11 i Vingåkers kommun från och med den 30 augusti Samhällsbyggnadsnämnden förenar beslutet med ett vitesbelopp om kronor. Beskrivning av ärendet Avloppsanordningen på fastigheten Hulla 4:11 i Vingåkers kommun inspekterades under september Den 12 januari 2012 meddelades XXX förbud mot fortsatt utsläpp av avloppsvatten från och med den 30 juni Fastighetsägaren ansökte därefter om tillstånd till ny avloppsanläggning, gemensam med Hulla 4:28, ansökan inkom den 22 april Ansökan var dock inte komplett. Beslutet om förbud har inte efterlevts, eftersom någon ny avloppsanordning inte har lagts. Enheten föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta om förbud, förenat med vite, mot fortsatt utsläpp av avloppsvatten från befintlig avloppsanordning på fastigheten Hulla 4:11 och att det fasta vitesbeloppet uppgår till kronor. För att kunna fortsätta att släppa ut avloppsvatten från fastigheten efter den 30 augusti 2014 måste en godtagbar avloppsanordning vara ordnad. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Expediering Fastighetsägare till Hulla 4:11 Miljöinspektör Justerandes sign Utdragsbestyrkande

11 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (5) Datum Vår handläggare Kristin Larsson Vår beteckning ECOS Förslag till beslut om förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten på fastigheten Hulla 4:11 i Vingåkers kommun Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att förbjuda XXX, personnr. XXX, att släppa ut spillvatten från WC och BDT (Bad-, disk- och tvättvatten) till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten Hulla 4:11 från och med den 30 augusti Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att förena förbudet med vite om kr Lagstöd: 26 kap 9, 14, 9 kap 7 och 2 kap 3 Miljöbalken Ärendets beredning Ärendet har handlagts av miljöinspektör på samhällsbyggnadsenheten. En inspektion har gjorts på platsen. Beslutet har kommunicerats till fastighetsägaren skriftligt. Inga synpunkter har inkommit. Åtgärder För att ni i fortsättningen ska kunna släppa ut avloppsvatten från WC och BDT från fastigheten Hulla 4:11 måste avloppsanläggningen förbättras och vara färdigställd senast den 30 augusti Ni bör därför snarast planera för en ny avloppslösning. Kommunledningsförvaltningen Utvecklingsenheten Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8-10 Tel vx Fax E-post: Pg Bg

12 Följande grundkrav för normal skyddsnivå skall uppfyllas: 1. Dag- och dräneringsvatten ska inte ledas till spillvattenanordning. 2. Avloppsanläggningen, med undantag för eventuell infiltrerande del, skall vara tät för att förhindra in- och utläckage av vatten. 3. Avloppsanordningens funktion ska vara enkel att kontrollera. 4. Avloppsanläggningen utformas så att underhåll och service underlättas. 5. Avloppsanordningen anläggs på sådant sätt och på en sådan plats att dess funktion kan upprätthållas under anordningens längd. 6. Det finns möjlighet att ta prov på det avloppsvatten som kommer ut från anordningen. 7. Utsläpp av avloppsvatten medverkar inte till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. 8. Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen (mätt som BOD7). 9. Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 70 % reduktion av fosfor (tot-p). 10. Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 50 % reduktion av kväve (tot-n) 11. Åtgärder vidtas för att minimera risk för smitta eller annan olägenhet. 2 (5) (Krav enligt Naturvårdsverket, NFS 2006:7) En prövning görs i varje enskilt fall och högre krav kan komma att ställas. Underlag för beslut Vingåkers kommun genomförde 2011 en avloppsinventering kring Öljaren. Målsättningen är att samtliga enskilda avlopp i kommunen ska uppfylla gällande krav. Utsläpp av dåligt renat avloppsvatten kan orsaka smittspridning, övergödning och syrebrist i vattendrag och sjöar. Bakterier från avloppsvattnet kan även förorena er egen eller er grannes dricksvattenbrunn. Som en följd av detta genomför Miljökontoret områdesvisa inventeringar i kommunen. Bakgrund Med anledning av inventeringen gjordes en inspektion på fastigheten den 20 september Inspektionen utfördes av Hans Hellgren från Miljökontoret

13 Vid inspektionen framkom Under inspektionen framkom att det på fastigheten finns en fritidsbostad med indraget vatten och avlopp för WC och BDT (Bad-, disk- och tvättvatten). Avloppsanläggningen är gemensam med Hulla 4:28 och består i en slamavskiljare och infiltration. Fördelningsbrunnen saknar botten och infiltrationen saknar luftningsrör. Anläggnigen läcker in grundvatten (vattenström genom fördelningsbrunnen). 3 (5) Förvaltningens ståndpunkt Se förslag till beslut. Skäl för beslutet Bedömning av nuvarande anläggning Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att avloppsanläggningen på fastigheten Hulla 4:11 inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken. På fastigheten finns en byggnad som har utsläpp av BDT samt WC. Avloppsanläggnigen består i slamavskiljare med efterföljande infiltrationsbädd. Infiltrationsbäddars reningskapacitet avtar med åldern. Då infiltrationsbädden saknar luftningsrör finns risk att reningskapaciteteten är nedsatt, då nedbrytning av näringsämnen sker av syrekrävande mikroorganismer. Då grundvatten läcker in i bädden är det sannorlikt att spillvattnet inte hinner renas innan det når grundvattnet. Detta medför att smittämnen och näringsämnen läcker ut i grundvattnet. Placeringen av den nuvarande avloppsanordningen ligger inom hög skyddsnivå inom sjön Öljarens tillrinningsområde. Enligt 9 kap. 7 miljöbalken ska avloppsvatten renas eller tas om hand på sådant sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska en godtagbar avloppsanordning användas. Den befintliga avloppsanordningen på fastigheten anses inte vara godtagbar. Av den anledningen föreslås Samhällsbyggnadsnämnden besluta om förbud vid vite om kr att släppa ut ofullständigt renat hushållsspillvatten från fastigheten Hulla 4:11 från och med den 30 augusti Beskrivning av ärendet Avloppsanordningen på fastigheten Hulla 4:11 inspekterades den 20 september Den 12 januari 2012 meddelades XXX förbud mot fortsatt utsläpp av avloppsvatten från och med den 30 juni Fastighetsägaren ansökte därefter om tillstånd till ny avloppsanläggning, gemensam med Hulla 4:28, ansökan inkom den 22 april Ansökan var dock inte komplett. Beslutet om förbud har dock inte efterlevts eftersom man ännu inte lagt någon ny avloppsanordning.

14 Beslutet kan överklagas Detta beslut kan det överklagas av den som är berörd och om beslutet går honom eller henne emot. Möjligheten att överklaga ett beslut börjar löpa från det att den som är berörd tog del av beslutet, och gäller sedan under tre veckor. Hur man överklagar framgår av beslutets följebrev. 4 (5) Lagstiftning Den som är fastighetsägare har ansvar över avloppsanläggningen på sin fastighet. Detta ansvar innebär att fastighetsägaren ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att avloppsanläggningen medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. (Miljöbalken 2 kap. 3 ) Avloppsvatten ska avledas och renas eller på annat sätt omhändertas så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanläggningar eller andra inrättningar utföras. (Miljöbalken 9 kap. 7 ) En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken skall efterlevas. (Miljöbalken 26 kap. 9 ) Beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite. (Miljöbalken 26 kap. 14 )

15 VINGÅKERS KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden 5 (5) Gunnar Karlsson Enhetschef Kristin Larsson Miljöinspektör Expedieras med besvärshänvisning till; XXX

16 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsnämnden Sida Sbn 28 Dnr 262/ (Ecos) Förbud med att släppa ut avloppsvatten från avloppsanordning på fastigheten Hulla 4:28 Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden förbjuder XXX, personnummer XXX, att släppa ut spillvatten från WC och BDT (bad-, disk- och tvättvatten) till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten Hulla 4:28 i Vingåkers kommun från och med den 30 augusti Samhällsbyggnadsnämnden förenar beslutet med ett vitesbelopp om kronor. Beskrivning av ärendet Avloppsanordningen på fastigheten Hulla 4:28 i Vingåkers kommun inspekterades under september Den 12 januari 2012 meddelades XXX förbud mot fortsatt utsläpp av avloppsvatten från och med den 30 juni Fastighetsägaren ansökte därefter om tillstånd till ny enskild avloppsanläggning, ansökan inkom den 22 april Ansökan var dock inte komplett. Beslutet om förbud har inte efterlevts, eftersom någon ny avloppsanordning inte har lagts. Enheten föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta om förbud, förenat med vite, mot fortsatt utsläpp av avloppsvatten från befintlig avloppsanordning på fastigheten Hulla 4:28 och att det fasta vitesbeloppet uppgår till kronor. För att kunna fortsätta att släppa ut avloppsvatten från fastigheten efter den 30 augusti 2014 måste en godtagbar avloppsanordning vara ordnad. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Expediering Fastighetsägare till Hulla 4:28 Miljöinspektör Justerandes sign Utdragsbestyrkande

17 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (5) Datum Vår handläggare Kristin Larsson Vår beteckning ECOS Förslag till beslut om förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten på fastigheten Hulla 4:28 i Vingåkers kommun Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att förbjuda XXX, personnr. XXX att släppa ut spillvatten från WC och BDT (Bad-, disk- och tvättvatten) till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten Hulla 4:28 från och med den 30 augusti Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att förena förbudet med vite om kr Lagstöd: 26 kap 9, 14, 9 kap 7 och 2 kap 3 Miljöbalken Ärendets beredning Ärendet har handlagts av miljöinspektör på samhällsbyggnadsenheten. En inspektion har gjorts på platsen. Beslutet har kommunicerats till fastighetsägaren skriftligt. Inga synpunkter har inkommit. Åtgärder För att ni i fortsättningen ska kunna släppa ut avloppsvatten från WC och BDT från fastigheten Hulla 4:28 måste avloppsanläggningen förbättras och vara färdigställd senast den 30 augusti Ni bör därför snarast planera för en ny avloppslösning. Kommunledningsförvaltningen Utvecklingsenheten Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8-10 Tel vx Fax E-post: Pg Bg

18 Följande grundkrav för normal skyddsnivå skall uppfyllas: 1. Dag- och dräneringsvatten ska inte ledas till spillvattenanordning. 2. Avloppsanläggningen, med undantag för eventuell infiltrerande del, skall vara tät för att förhindra in- och utläckage av vatten. 3. Avloppsanordningens funktion ska vara enkel att kontrollera. 4. Avloppsanläggningen utformas så att underhåll och service underlättas. 5. Avloppsanordningen anläggs på sådant sätt och på en sådan plats att dess funktion kan upprätthållas under anordningens längd. 6. Det finns möjlighet att ta prov på det avloppsvatten som kommer ut från anordningen. 7. Utsläpp av avloppsvatten medverkar inte till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. 8. Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen (mätt som BOD7). 9. Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 70 % reduktion av fosfor (tot-p). 10. Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 50 % reduktion av kväve (tot-n) 11. Åtgärder vidtas för att minimera risk för smitta eller annan olägenhet. 2 (5) (Krav enligt Naturvårdsverket, NFS 2006:7) En prövning görs i varje enskilt fall och högre krav kan komma att ställas. Underlag för beslut Vingåkers kommun genomförde 2011 en avloppsinventering kring Öljaren. Målsättningen är att samtliga enskilda avlopp i kommunen ska uppfylla gällande krav. Utsläpp av dåligt renat avloppsvatten kan orsaka smittspridning, övergödning och syrebrist i vattendrag och sjöar. Bakterier från avloppsvattnet kan även förorena er egen eller er grannes dricksvattenbrunn. Som en följd av detta genomför Miljökontoret områdesvisa inventeringar i kommunen. Bakgrund Med anledning av inventeringen gjordes en inspektion på fastigheten den 20 september Inspektionen utfördes av Hans Hellgren från Miljökontoret

19 Vid inspektionen framkom Under inspektionen framkom att det på fastigheten finns en fritidsbostad med indraget vatten och avlopp för WC och BDT (Bad-, disk- och tvättvatten). Avloppsanläggningen är gemensam med Hulla 4:11 och består i en slamavskiljare och infiltration. Fördelningsbrunnen saknar botten och infiltrationen saknar luftningsrör. Anläggningen läcker in grundvatten (vattenström genom fördelningsbrunnen). 3 (5) Förvaltningens ståndpunkt Se förslag till beslut. Skäl för beslutet Bedömning av nuvarande anläggning Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att avloppsanläggningen på fastigheten Hulla 4:28 inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken. På fastigheten finns en byggnad som har utsläpp av BDT samt WC. Avloppsanläggnigen består i slamavskiljare med efterföljande infiltrationsbädd. Infiltrationsbäddars reningskapacitet avtar med åldern. Då infiltrationsbädden saknar luftningsrör finns risk att reningskapaciteteten är nedsatt, då nedbrytning av näringsämnen sker av syrekrävande mikroorganismer. Då grundvatten läcker in i bädden är det sannorlikt att spillvattnet inte hinner renas innan det når grundvattnet. Detta medför att smittämnen och näringsämnen läcker ut i grundvattnet. Placeringen av den nuvarande avloppsanordningen ligger inom hög skyddsnivå inom sjön Öljarens tillrinningsområde. Enligt 9 kap. 7 miljöbalken ska avloppsvatten renas eller tas om hand på sådant sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska en godtagbar avloppsanordning användas. Den befintliga avloppsanordningen på fastigheten anses inte vara godtagbar. Av den anledningen föreslås Samhällsbyggnadsnämnden besluta om förbud vid vite om kr att släppa ut ofullständigt renat hushållsspillvatten från fastigheten Hulla 4:28 från och med den 30 augusti Beskrivning av ärendet Avloppsanordningen på fastigheten Hulla 4:28 inspekterades den 20 september Den 12 januari 2012 meddelades XXX förbud mot fortsatt utsläpp av avloppsvatten från och med den 30 juni Fastighetsägaren ansökte därefter om tillstånd till ny enskild avloppsanläggning, ansökan inkom den 22 april Ansökan var dock inte komplett. Beslutet om förbud har dock inte efterlevts eftersom man ännu inte lagt någon ny avloppsanordning.

20 Beslutet kan överklagas Detta beslut kan det överklagas av den som är berörd och om beslutet går honom eller henne emot. Möjligheten att överklaga ett beslut börjar löpa från det att den som är berörd tog del av beslutet, och gäller sedan under tre veckor. Hur man överklagar framgår av beslutets följebrev. 4 (5) Lagstiftning Den som är fastighetsägare har ansvar över avloppsanläggningen på sin fastighet. Detta ansvar innebär att fastighetsägaren ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att avloppsanläggningen medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. (Miljöbalken 2 kap. 3 ) Avloppsvatten ska avledas och renas eller på annat sätt omhändertas så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanläggningar eller andra inrättningar utföras. (Miljöbalken 9 kap. 7 ) En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken skall efterlevas. (Miljöbalken 26 kap. 9 ) Beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite. (Miljöbalken 26 kap. 14 )

21 VINGÅKERS KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden 5 (5) Gunnar Karlsson Enhetschef Kristin Larsson Miljöinspektör Expedieras med besvärshänvisning till; XXX

22 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsnämnden Sida Sbn 29 Dnr 245/ (Ecos) Förbud med att släppa ut avloppsvatten från avloppsanordning på fastigheten Hulla 3:13 Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden förbjuder XXX, personnummer XXX, att släppa ut spillvatten från WC och BDT (bad-, disk- och tvättvatten) till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten Hulla 3:13 i Vingåkers kommun från och med den 30 augusti Samhällsbyggnadsnämnden förenar beslutet med ett vitesbelopp om kronor. Beskrivning av ärendet Avloppsanordningen på fastigheten Hulla 3:13 i Vingåkers kommun inspekterades under september Den 18 januari 2012 meddelades XXX förbud mot fortsatt utsläpp av avloppsvatten från och med den 30 juni Fastighetsägaren ansökte därefter om tillstånd till ny enskild avloppsanläggning, ansökan inkom den 2 maj Ansökan är dock ännu inte komplett. Beslutet om förbud har dock inte efterlevts, eftersom någon ny avloppsanordning inte har lagts. Enheten föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta om förbud, förenat med vite, mot fortsatt utsläpp av avloppsvatten från befintlig avloppsanordning på fastigheten Hulla 3:13 och att det fasta vitesbeloppet uppgår till kronor. För att kunna fortsätta att släppa ut avloppsvatten från fastigheten efter den 30 augusti 2014 måste en godtagbar avloppsanordning vara ordnad. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Expediering Fastighetsägare till Hulla 3:13 Miljöinspektör Justerandes sign Utdragsbestyrkande

23 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (5) Datum Vår handläggare Kristin Larsson Vår beteckning ECOS Förslag till beslut om förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten på fastigheten Hulla 3:13, i Vingåkers kommun Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att förbjuda XXX, personnr. XXX, att släppa ut spillvatten från WC och BDT (Bad-, disk- och tvättvatten) till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten Hulla 3:13 från och med den 30 augusti Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att förena förbudet med vite om kr Lagstöd: 26 kap 9, 14, 9 kap 7 och 2 kap 3 Miljöbalken, 12 Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Ärendets beredning Ärendet har handlagts av miljöinspektör på samhällsbyggnadsenheten. En inspektion har gjorts på platsen. Beslutet har kommunicerats till fastighetsägaren skriftligt. Inga synpunkter har inkommit. Åtgärder För att ni i fortsättningen ska kunna släppa ut avloppsvatten från WC och BDT från fastigheten Hulla 3:13 måste avloppsanläggningen förbättras och vara färdigställd senast den 30 augusti Ni bör därför snarast planera för en ny avloppslösning. Kommunledningsförvaltningen Utvecklingsenheten Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8-10 Tel vx Fax E-post: Pg Bg

24 Innan ni åtgärdar er avloppsanläggning måste ni ansöka om tillstånd hos Samhällsbyggnadsnämnden. För att den nya anläggningen ska hinna färdigställas behöver din ansökan kompletteras, altenativt ska en ny ansökan inkomma. Ansökan behöver inkomma senast den 1 juli Ansökan ska vara komplett för att vi ska kunna göra en bedömning av ärendet. Följande grundkrav för normal skyddsnivå skall uppfyllas: 1. Dag- och dräneringsvatten ska inte ledas till spillvattenanordning. 2. Avloppsanläggningen, med undantag för eventuell infiltrerande del, skall vara tät för att förhindra in- och utläckage av vatten. 3. Avloppsanordningens funktion ska vara enkel att kontrollera. 4. Avloppsanläggningen utformas så att underhåll och service underlättas. 5. Avloppsanordningen anläggs på sådant sätt och på en sådan plats att dess funktion kan upprätthållas under anordningens längd. 6. Det finns möjlighet att ta prov på det avloppsvatten som kommer ut från anordningen. 7. Utsläpp av avloppsvatten medverkar inte till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. 8. Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen (mätt som BOD7). 9. Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 70 % reduktion av fosfor (tot-p). 10. Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 50 % reduktion av kväve (tot-n) 11. Åtgärder vidtas för att minimera risk för smitta eller annan olägenhet. 2 (5) (Krav enligt Naturvårdsverket, NFS 2006:7) En prövning görs i varje enskilt fall och högre krav kan komma att ställas. Underlag för beslut Vingåkers kommun genomförde 2011 en avloppsinventering kring Öljaren. Målsättningen är att samtliga enskilda avlopp i kommunen ska uppfylla gällande krav. Utsläpp av dåligt renat avloppsvatten kan orsaka smittspridning, övergödning och syrebrist i vattendrag och sjöar. Bakterier från avloppsvattnet kan även förorena er egen eller er grannes dricksvattenbrunn. Som en följd av detta genomför Miljökontoret områdesvisa inventeringar i kommunen.

25 Bakgrund Med anledning av inventeringen gjorde Hans Hellgren från Miljökontoret en inspektion på fastigheten den 20 september Närvarande vid inspektionen var även fastighetsägare till Hulla 3:12, XXX. 3 (5) Vid inspektionen framkom Under inspektionen framkom att det på fastigheten finns en permanentbostad med indraget vatten och avlopp för WC och BDT (Bad-, disk- och tvättvatten). Avloppet är delvis gemensamt med fastigheten Hulla 3:5 och avleds via en gammal 2 kammarbrunn till två stora betongbrunnar (den en är av trekammartyp). Något efterföljande reningssteg kunde återfinnas (inga synliga brunnar eller rör) Förvaltningens ståndpunkt Se förslag till beslut. Skäl för beslutet Bedömning av nuvarande anläggning Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att avloppsanläggningen på fastigheten Hulla 3:13 inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken. På fastigheten finns en byggnad som har utsläpp av BDT samt WC. Miljökontoret bedömer att avloppsanordningen inte lever upp till dagens krav på rening. Anläggningen saknar efterföljande reningssteg efter slamavskiljning. Detta strider mot 12 i förordningen om miljöfarlig verksamhete och hälsoskydd. Enligt 9 kap. 7 miljöbalken ska avloppsvatten renas eller tas om hand på sådant sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska en godtagbar avloppsanordning användas. Den befintliga avloppsanordningen på fastigheten anses inte vara godtagbar. Av den anledningen föreslås Samhällsbyggnadsnämnden besluta om förbud vid vite om kr att släppa ut ofullständigt renat hushållsspillvatten från fastigheten Hulla 3:13 från och med den 30 augusti Beskrivning av ärendet Avloppsanordningen på fastigheten Hulla 3:13 inspekterades den 20 september Den 18 januari 2012 meddelades XXX förbud mot fortsatt utsläpp av avloppsvatten från och med den 30 juni Fastighetsägaren ansökte därefter om tillstånd till ny enskild avloppsanläggning, ansökan inkom den 2 maj Ansökan är dock ännu inte komplett.

26 Beslutet kan överklagas Detta beslut kan det överklagas av den som är berörd och om beslutet går honom eller henne emot. Möjligheten att överklaga ett beslut börjar löpa från det att den som är berörd tog del av beslutet, och gäller sedan under tre veckor. Hur man överklagar framgår av beslutets följebrev. 4 (5) Lagstiftning Den som är fastighetsägare har ansvar över avloppsanläggningen på sin fastighet. Detta ansvar innebär att fastighetsägaren ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att avloppsanläggningen medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. (Miljöbalken 2 kap. 3 ) Avloppsvatten ska avledas och renas eller på annat sätt omhändertas så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanläggningar eller andra inrättningar utföras. (Miljöbalken 9 kap. 7 ) Det är förbjudet att i vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoalett om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än slamavskiljning. (Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12.) En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken skall efterlevas. (Miljöbalken 26 kap. 9 ) Beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite. (Miljöbalken 26 kap. 14 )

27 VINGÅKERS KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden 5 (5) Gunnar Karlsson Enhetschef Kristin Larsson Miljöinspektör Expedieras med besvärshänvisning till; XXX Vingåker

28 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsnämnden Sida Sbn 30 Dnr 404/ (Ecos) Förbud med att släppa ut avloppsvatten från avloppsanordning på fastigheten Hulla 2:5 Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden förbjuder XXX, personnummer XXX samt XXX, personnummer XXX, att släppa ut spillvatten från WC och BDT (bad-, diskoch tvättvatten) till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten Hulla 2:5 i Vingåkers kommun från och med den 30 augusti Samhällsbyggnadsnämnden förenar beslutet med ett vitesbelopp om kronor. Beskrivning av ärendet Avloppsanordningen på fastigheten Hulla 2:5 i Vingåkers kommun inspekterades under november Den 11 januari 2012 meddelades XXX och XXX förbud mot fortsatt utsläpp av avloppsvatten från och med den 30 juni Fastighetsägarna anmälde därefter om ändring av enskild avloppsanläggning, genom påkoppling på den befintliga bädden gemensamt med Hulla Mellangård 2 och Hulla Mellangård 3. Anmälan inkom den 18 april Anmälan godtogs och beslut om försiktighetsmått fattades den 10 juni Beslutet om förbud har dock inte efterlevts, eftersom man ännu inte kopplat på sig på den befintliga bädden. Enheten föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta om förbud, förenat med vite, mot fortsatt utsläpp av avloppsvatten från befintlig avloppsanordning på fastigheten Hulla 2:5 och att det fasta vitesbeloppet uppgår till kronor. För att kunna fortsätta att släppa ut avloppsvatten från fastigheten efter den 30 augusti 2014 måste en godtagbar avloppsanordning vara ordnad. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Expediering Fastighetsägare till Hulla 2:5 Miljöinspektör Justerandes sign Utdragsbestyrkande

29 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (5) Datum Vår handläggare Kristin Larsson Vår beteckning ECOS Förslag till beslut om förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten på fastigheten Hulla 2:5 i Vingåkers kommun Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att förbjuda XXX personnr. XXX och XXX, personnr. XXX, Vingåker, att släppa ut spillvatten från WC och BDT (Bad-, disk- och tvättvatten) till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten Hulla 2:5 från och med den 30 augusti Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att förena förbudet med vite om kr Lagstöd: 26 kap 9, 14, 9 kap 7 och 2 kap 3 Miljöbalken. Ärendets beredning Ärendet har handlagts av miljöinspektör på samhällsbyggnadsenheten. En inspektion har gjorts på platsen. Beslutet har kommunicerats till fastighetsägaren skriftligt. Synpunkter har inkommit. Åtgärder För att ni i fortsättningen ska kunna släppa ut avloppsvatten från WC och BDT från fastigheten Hulla 2:5 måste avloppsanläggningen förbättras och vara färdigställd senast den 30 augusti Ni bör därför snarast planera för en ny avloppslösning. Kommunledningsförvaltningen Utvecklingsenheten Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8-10 Tel vx Fax E-post: Pg Bg

30 Följande grundkrav för normal skyddsnivå skall uppfyllas: 1. Dag- och dräneringsvatten ska inte ledas till spillvattenanordning. 2. Avloppsanläggningen, med undantag för eventuell infiltrerande del, skall vara tät för att förhindra in- och utläckage av vatten. 3. Avloppsanordningens funktion ska vara enkel att kontrollera. 4. Avloppsanläggningen utformas så att underhåll och service underlättas. 5. Avloppsanordningen anläggs på sådant sätt och på en sådan plats att dess funktion kan upprätthållas under anordningens längd. 6. Det finns möjlighet att ta prov på det avloppsvatten som kommer ut från anordningen. 7. Utsläpp av avloppsvatten medverkar inte till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. 8. Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen (mätt som BOD7). 9. Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 70 % reduktion av fosfor (tot-p). 10. Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 50 % reduktion av kväve (tot-n) 11. Åtgärder vidtas för att minimera risk för smitta eller annan olägenhet. 2 (5) (Krav enligt Naturvårdsverket, NFS 2006:7) En prövning görs i varje enskilt fall och högre krav kan komma att ställas. Underlag för beslut Vingåkers kommun genomförde 2011 en avloppsinventering kring Öljaren. Målsättningen är att samtliga enskilda avlopp i kommunen ska uppfylla gällande krav. Utsläpp av dåligt renat avloppsvatten kan orsaka smittspridning, övergödning och syrebrist i vattendrag och sjöar. Bakterier från avloppsvattnet kan även förorena er egen eller er grannes dricksvattenbrunn. Som en följd av detta genomför Miljökontoret områdesvisa inventeringar i kommunen. Bakgrund Med anledning av inventeringen gjordes en inspektion på fastigheten den 15 november Närvarande vid inspektionen var fastighetsägare XXX samt Hans Hellgren från Miljökontoret

31 Vid inspektionen framkom På fastigheten finns två permanentbostäder, Hulla Mellangård 1 och Hulla Mellangård 2. Båda bostäderna har indraget vatten och toalettavlopp. Hus Mellangård 2 och grannfastigheten Hulla 2:19 med adress Hulla Mellangård 3, har ett gemensamt avlopp för WC och BDT (Bad-, disk- och tvättvatten) utan erinran. Hus Mellangård 1 på Hulla 2:5 har en anläggning bestående av en trekammarbrunn och en efterföljande infiltrationsbädd. 3 (5) Vid inspektionen noterades att slamavskiljaren och infiltrationsbädden var uppdämd med spillvatten. Kommunicering Beslutet har kommunicerats med fastighetsägaren som har framfört synpunkter. Skrivelse med synpunkter inkom den 17 mars Förvaltningens ståndpunkt Se förslag till beslut. Skäl för beslutet Bedömning av nuvarande anläggning Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att avloppsanläggningen på fastigheten Hulla 2:5 inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken. De inkomna synpunkterna förändrar inte nämndens bedömning. På fastigheten finns en byggnad som har utsläpp av BDT samt WC. Infiltrationsbäddars reningskapacitet avtar med åldern. Vid inspektionstillfället var hela anläggningen uppdämd och bädden på Hulla 2:5 bedöms ha låg reningsförmåga. Enligt 9 kap. 7 miljöbalken ska avloppsvatten renas eller tas om hand på sådant sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska en godtagbar avloppsanordning användas. Den befintliga avloppsanordningen på fastigheten anses inte vara godtagbar. Av den anledningen föreslås Samhällsbyggnadsnämnden besluta om förbud vid vite om kr att släppa ut ofullständigt renat hushållsspillvatten från fastigheten Hulla 2:5 från och med den 30 augusti Beskrivning av ärendet Avloppsanordningen på fastigheten Hulla 2:5 inspekterades den 15 november Den 11 januari 2012 meddelades XXX och XXX förbud mot fortsatt utsläpp av avloppsvatten från och med den 30 juni Fastighetsägarna anmälde därefter om ändring av enskild avloppsanläggning, genom påkoppling på

32 den befintliga bädden gemensamt med Hullla Mellangård 2 och Hulla Mellangård 3. Anmälan inkom den 18 april Anmälan godtogs och beslut om försiktighetsmått fattades den 10 juni Beslutet om förbud har dock inte efterlevts eftersom man ännu inte kopplat på sig på den befintliga bädden. 4 (5) Beslutet kan överklagas Detta beslut kan det överklagas av den som är berörd och om beslutet går honom eller henne emot. Möjligheten att överklaga ett beslut börjar löpa från det att den som är berörd tog del av beslutet, och gäller sedan under tre veckor. Hur man överklagar framgår av beslutets följebrev. Lagstiftning Den som är fastighetsägare har ansvar över avloppsanläggningen på sin fastighet. Detta ansvar innebär att fastighetsägaren ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att avloppsanläggningen medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. (Miljöbalken 2 kap. 3 ) Avloppsvatten ska avledas och renas eller på annat sätt omhändertas så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanläggningar eller andra inrättningar utföras. (Miljöbalken 9 kap. 7 ) En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken skall efterlevas. (Miljöbalken 26 kap. 9 ) Beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite. (Miljöbalken 26 kap. 14 )

33 VINGÅKERS KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden 5 (5) Gunnar Karlsson Enhetschef Kristin Larsson Miljöinspektör Expedieras med besvärshänvisning till; XXX och XXX, Vingåker

34 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsnämnden Sida Sbn 31 Dnr 271/ (Ecos) Förbud med att släppa ut avloppsvatten från avloppsanordning på fastigheten Hulla 11:1, Österåker Ektäppe Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden förbjuder XXX, personnummer XXX, att släppa ut spillvatten från WC och BDT (bad-, disk- och tvättvatten) till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten Hulla 11:1, Österåker Ektäppe i Vingåkers kommun från och med den 30 augusti Samhällsbyggnadsnämnden förenar beslutet med ett vitesbelopp om kronor. Beskrivning av ärendet Avloppsanordningen på fastigheten Hulla 11:1, Österåker Ektäppe i Vingåkers kommun inspekterades under september Den 24 januari 2012 meddelades XXX förbud mot fortsatt utsläpp av avloppsvatten från och med den 30 juni Fastighetsägaren ansökte därefter om tillstånd till ny enskild avloppsanläggning, ansökan inkom den 16 mars Ansökan var dock inte komplett. Beslut om tillstånd meddelades fastighetsägare XXX den 27 juni Beslutet om förbud har dock inte efterlevts, eftersom någon ny avloppsanordning inte har lagts. Enheten föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta om förbud, förenat med vite, mot fortsatt utsläpp av avloppsvatten från befintlig avloppsanordning på fastigheten Hulla 11:1, Österåker Ektäppe och att det fasta vitesbeloppet uppgår till kronor. För att kunna fortsätta att släppa ut avloppsvatten från fastigheten efter den 30 augusti 2014 måste en godtagbar avloppsanordning vara ordnad. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Expediering Fastighetsägare till Hulla 11:1, Österåker Ektäppe Miljöinspektör Justerandes sign Utdragsbestyrkande

35 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (5) Datum Vår handläggare Kristin Larsson Vår beteckning ECOS Förslag till beslut om förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten på fastigheten Hulla 11:1, Österåker Ektäppe i Vingåkers kommun Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att förbjuda XXX, personnr. XXX, att släppa ut spillvatten från WC och BDT (Bad-, disk- och tvättvatten) till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten Hulla 11:1 med adress Österåker Ektäppe, från och med den 30 augusti Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att förena förbudet med vite om kr Lagstöd: 26 kap 9, 14, 9 kap 7 och 2 kap 3 Miljöbalken, 12 Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Ärendets beredning Ärendet har handlagts av miljöinspektör på samhällsbyggnadsenheten. En inspektion har gjorts på platsen. Beslutet har kommunicerats till fastighetsägaren skriftligt. Synpunkter har inkommit. Åtgärder För att ni i fortsättningen ska kunna släppa ut avloppsvatten från WC och BDT från fastigheten Hulla 11:1 måste avloppsanläggningen förbättras och vara färdigställd senast den 30 augusti Ni bör därför snarast planera för en ny avloppslösning. Följande grundkrav för normal skyddsnivå skall uppfyllas: Kommunledningsförvaltningen Utvecklingsenheten Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8-10 Tel vx Fax E-post: Pg Bg

36 1. Dag- och dräneringsvatten ska inte ledas till spillvattenanordning. 2. Avloppsanläggningen, med undantag för eventuell infiltrerande del, skall vara tät för att förhindra in- och utläckage av vatten. 3. Avloppsanordningens funktion ska vara enkel att kontrollera. 4. Avloppsanläggningen utformas så att underhåll och service underlättas. 5. Avloppsanordningen anläggs på sådant sätt och på en sådan plats att dess funktion kan upprätthållas under anordningens längd. 6. Det finns möjlighet att ta prov på det avloppsvatten som kommer ut från anordningen. 7. Utsläpp av avloppsvatten medverkar inte till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. 8. Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen (mätt som BOD7). 9. Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 70 % reduktion av fosfor (tot-p). 10. Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 50 % reduktion av kväve (tot-n) 11. Åtgärder vidtas för att minimera risk för smitta eller annan olägenhet. 2 (5) (Krav enligt Naturvårdsverket, NFS 2006:7) En prövning görs i varje enskilt fall och högre krav kan komma att ställas. Underlag för beslut Vingåkers kommun genomförde 2011 en avloppsinventering kring Öljaren. Målsättningen är att samtliga enskilda avlopp i kommunen ska uppfylla gällande krav. Utsläpp av dåligt renat avloppsvatten kan orsaka smittspridning, övergödning och syrebrist i vattendrag och sjöar. Bakterier från avloppsvattnet kan även förorena er egen eller er grannes dricksvattenbrunn. Som en följd av detta genomför Miljökontoret områdesvisa inventeringar i kommunen. Bakgrund Med anledning av inventeringen gjordes en inspektion på fastigheten den 28 september Närvarande vid inspektionen var fastighetsägare XXX samt Hans Hellgren från Miljökontoret

Policy för enskilda avloppsanordningar (upp till 25 pe) i Orust kommun

Policy för enskilda avloppsanordningar (upp till 25 pe) i Orust kommun FÖRFATTNINGSSAMLING (6.2.7) Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2008-04-10 84 (MBN/2008:104), 2008-05-13 139 (MBN/2008:104) Policy för enskilda avloppsanordningar (upp till 25 pe) i Orust kommun Gäller

Läs mer

Inventering av enskilda avloppsanläggningar inom Emåns avrinningsområde i Sävsjö kommun

Inventering av enskilda avloppsanläggningar inom Emåns avrinningsområde i Sävsjö kommun Inventering av enskilda avloppsanläggningar inom Emåns avrinningsområde i Sävsjö kommun -Sara Berglund4 september 2014 Besöksadress Postadress Telefon Telefax E-post (E-mail) Hemsida (URL) Djurgårdsgatan

Läs mer

Nya riktlinjer för tillsyn av enskilda avlopp

Nya riktlinjer för tillsyn av enskilda avlopp Miljönämnden 2007-04-04 69 35 Dnr 2007-369 Nya riktlinjer för tillsyn av enskilda avlopp ÄRENDE Miljönämnden har tidigare fastställt riktlinjer för handläggning av enskilda avlopp. Dessa riktlinjer har

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-06-13. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-06-13. Miljönämnden Innehåll 22 Presentation av nyanställda livsmedelsinspektören och assistenten... 34 23 Information om skol- och förskoleprojektet... 35 24 Anmälan om miljöfarlig verksamhet vindkraft Gölhult 2:13, Habo

Läs mer

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Nässjö kommun. Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2008-06-11

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Nässjö kommun. Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2008-06-11 Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Nässjö kommun Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2008-06-11 Innehållsförteckning Inledning...... 3 Funktionskrav.. 3 Säker funktion och användarvänlighet.......

Läs mer

Riktlinjer för små avloppsanordningar i Haparanda kommun. Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2016-04-12 37

Riktlinjer för små avloppsanordningar i Haparanda kommun. Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2016-04-12 37 Riktlinjer för små avloppsanordningar i Haparanda kommun Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2016-04-12 37 Inledning Avloppsvatten är ett samlingsbegrepp för olika sorters förorenat vatten. Spillvatten

Läs mer

Inventering av enskilda avlopp i Storån del 1, Gnosjö kommun 2011-2012

Inventering av enskilda avlopp i Storån del 1, Gnosjö kommun 2011-2012 Dnr : 2011-0575-446 akt 15 Inventering av enskilda avlopp i Storån del 1, Gnosjö kommun 2011-2012 Figur 1. Karta över det område som inventerats i projektet Storån del 1 Postadress Besöksadress Telefon

Läs mer

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun Antagna av tillstånds- och myndighetsnämnden 2013-01-23 Innehållsförteckning Inledning.. 3 Funktionskrav......3 Säker funktion och användarvänlighet.........3

Läs mer

Handlingsplan 2015-2025 Enskilda avlopp

Handlingsplan 2015-2025 Enskilda avlopp Handlingsplan 2015-2025 Enskilda avlopp Dokumenttyp Plan För revidering ansvarar Sa mhällsbyggnadschef Dokumentet gäller till och med 2015-01-01 2025-12-31 Diarienummer 2014-532 403 Uppföljning och tidplan

Läs mer

Miljönämnden sammanträder i Åsaka-Velandarummet, entréplan Stadshuset, onsdagen den 16 april 2014, kl. 16.30

Miljönämnden sammanträder i Åsaka-Velandarummet, entréplan Stadshuset, onsdagen den 16 april 2014, kl. 16.30 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Åsaka-Velandarummet, entréplan Stadshuset, onsdagen den 16 april 2014, kl. 16.30 A. Upprop och ersättare B. Dagordningens fastställande

Läs mer

Tillsyn av enskilda avlopp 2016. www.sigtuna.se

Tillsyn av enskilda avlopp 2016. www.sigtuna.se Tillsyn av enskilda avlopp 2016 www.sigtuna.se Syfte och mål Sigtuna kommun har ~2 000 enskilda avlopp Tillsynsprojekt 2011 2017 Mål: Alla enskilda avlopp skall vara åtgärdade 2019 Godtagbar slamavskiljning

Läs mer

Inventering av enskilda avlopp i Gisekvarns fritidsområde

Inventering av enskilda avlopp i Gisekvarns fritidsområde Inventering av enskilda avlopp i Gisekvarns fritidsområde 2011 En samlad bedömning och beskrivning av de enskilda avloppens funktion i Gisekvarns fritidsområde Bakgrund Miljökontoret i Trosa kommun arbetar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Tillstånds- och Myndighetsnämnden Plats och tid Kommunalhuset, Vrigstadrummet 13:00-18:00 ande Ordinarie ledamöter: Ingvar Svensson Bengt Mattsson Per-Otto Ivarsson Lars-Ejert Steifeldt Conny Karlsson

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-09-06 1 (58) Plats och tid Stadshuset Vetlanda, kl 14.00 16.40 ande Mikael Svahn (S) 1:e vice ordföranden Sven-Olov Karlsson (VF) ordförande Roger Eriksson (VF) Sten Johansson (M) Kjell Brolin (KD)

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. sammanträde för samhällsbyggnadsnämnden

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. sammanträde för samhällsbyggnadsnämnden VK300S v1.0 040416, Kallelse 140826 Sbn.doc Datum 2014-08-19 1 (1) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Till: sammanträde för samhällsbyggnadsnämnden Tid: tisdagen den 26 augusti 2014, kl. 17.00 Plats: Hjälmaren, kommunhuset

Läs mer

Riktlinje. Riktlinjer för enskilt avlopp 2014-11-19. Bmk Mh 2014/4358. Antagna av byggnads- och miljöskyddsnämnden 2014-11-19 256.

Riktlinje. Riktlinjer för enskilt avlopp 2014-11-19. Bmk Mh 2014/4358. Antagna av byggnads- och miljöskyddsnämnden 2014-11-19 256. Riktlinje 2014-11-19 Riktlinjer för enskilt avlopp Bmk Mh 2014/4358 Antagna av byggnads- och miljöskyddsnämnden 2014-11-19 256. Ersätter Riktlinjer för enskilt avlopp 17, 2011-01-26 Riktlinjerna ska vägleda

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2016-03-01 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Enskilda avlopp 2016-02-23, 18 Miljö- och byggnämnden Tills vidare Dokumentansvarig

Läs mer

Policy för små avlopp i Älvkarleby kommun

Policy för små avlopp i Älvkarleby kommun 1(16) Policy för små avlopp i Älvkarleby kommun Beslutad i samhällsbyggnadsnämnden 2011-02-10 18 2(16) Innehållsförteckning Bakgrund...3 Definitioner...3 Syfte...3 Lagstiftning och andra styrdokument...4

Läs mer

Anslag av protokollet (51)

Anslag av protokollet (51) 2018-07-03 1 (51) Plats och tid Stadshuset Vetlanda, kl 13.20-14.20 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Roger Eriksson (VF) ordförande Jan Bengtsson (S) 1:e vice ordförande Håkan Thydén

Läs mer

Riktlinjer för hög skyddsnivå för miljöskydd vid anläggande av enskilda avlopp

Riktlinjer för hög skyddsnivå för miljöskydd vid anläggande av enskilda avlopp Dnr MN-2012-0027 Dpl 545 sid 1 (5) MILJÖFÖRVALTNINGEN Tjänsteskrivelse 2012-01-04 Linnea Broström, 054-540 46 67 Bengt Jonsson, 054-540 46 73 Miljönämnden Riktlinjer för hög skyddsnivå för miljöskydd vid

Läs mer

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att upphäva beslut Mhn 148/2013, Reviderade anvisningar för enskilda avlopp i Halmstads kommun.

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att upphäva beslut Mhn 148/2013, Reviderade anvisningar för enskilda avlopp i Halmstads kommun. 1(6) Tjänsteskrivelse 2015-05-13 Diarienummer: 2015-2493 Version: 1,0 Beslutsorgan: Miljö- och hälsoskyddsnämnden Enhet: Hälsoskyddsavdelningen Handläggare: Ingela Caswell E-post: ingela.caswell@halmstad.se

Läs mer

HERTSÅNGER 2:22- Förslag till beslut om förbud med vite för utsläpp av WC-vatten

HERTSÅNGER 2:22- Förslag till beslut om förbud med vite för utsläpp av WC-vatten Dnr: 2014/0229-12 HERTSÅNGER 2:22- Förslag till beslut om förbud med vite för utsläpp av WC-vatten Förslag till beslut Samhällsbyggnadschef föreslår Allmänna utskottet att enligt delegationspunkt M. 10.4

Läs mer

INFORMATION. Enskild avloppsanläggning. Information till dig som ska göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning.

INFORMATION. Enskild avloppsanläggning. Information till dig som ska göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning. INFORMATION Enskild avloppsanläggning Bild från sjön Örlen med Fläskön i bakgrunden. BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS

Läs mer

ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN. Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede. mbn.diarium@tanum.se 0525-18000

ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN. Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede. mbn.diarium@tanum.se 0525-18000 ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede mbn.diarium@tanum.se 0525-18000 Den här broschyren vänder sig till dig som planerar att anlägga en enskild avloppsanläggning.

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-02-11 1

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-02-11 1 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-02-11 1 Plats och tid: Beslutande: Brandstationen i Kisa Göran Olsson (c), ordförande Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson (c) Sören

Läs mer

ANTAGET AV MILJÖ-OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-02-25. Riktlinjer för enskilda avlopp i Hedemora kommun

ANTAGET AV MILJÖ-OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-02-25. Riktlinjer för enskilda avlopp i Hedemora kommun ANTAGET AV MILJÖ-OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-02-25 Riktlinjer för enskilda avlopp i Hedemora kommun Lagstiftning och andra styrdokument Miljöbalken Olika typer av förorenat vatten definieras som avloppsvatten.

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2014-07-01 1 (50) Plats och tid Stadshuset Vetlanda, kl 14.00 16.20 Beslutande Övriga deltagare Åke Karlsson (S) Mikael Swahn (S) Kjell-Åke Nottemark (M) ordf Håkan Thydén (C) 1:e vice ordf Sven-Olov Karlsson

Läs mer

Slam från slamavskiljare med inkopplad WC tömning vart annat år Ange skäl för dispens

Slam från slamavskiljare med inkopplad WC tömning vart annat år Ange skäl för dispens Blanketten skickas till: Västerviks kommun Miljö och byggnadskontoret 593 80 Västervik FÖRLÄNGT HÄMTNINGSINTERVALL FÖR SLAMBRUNN OCH/ELLER WC-TANK Ansökan om dispens gällande hushållsavfall Enligt 15 kap

Läs mer

Adress (dit fakturan ska gå) Telefon dagtid Mobilnummer. Eget vatten Gemensam vattentäkt Kommunal vattenförsörjning

Adress (dit fakturan ska gå) Telefon dagtid Mobilnummer. Eget vatten Gemensam vattentäkt Kommunal vattenförsörjning Ansökan/Anmälan för ny eller ändrad (1) avloppsanordning för 5-200 (pe) - enligt 9 kap 7 miljöbalken och 13-14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Insändes till: Miljöavdelningen

Läs mer

Förslag till beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten till befintliga anläggningar vid Gillevi idrottsanläggning i Koppom

Förslag till beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten till befintliga anläggningar vid Gillevi idrottsanläggning i Koppom Ärende 3 Samhällsbyggnad, Miljösektionen Sofi Hjelte, 0571-282 08 sofi.hjelte@eda.se Datum 2018-11-08 Diarienummer MN-2018-534 Sida 1(2) Förslag till beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten till befintliga

Läs mer

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla?

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? När du ska inrätta en avloppsanläggning behöver du ha ett tillstånd. Tillståndet söker du hos Miljöförvaltningen. Även om du inte ska göra

Läs mer

1(2) ANSÖKAN / ANMÄLAN för enskild avloppsanläggning

1(2) ANSÖKAN / ANMÄLAN för enskild avloppsanläggning 1(2) ANSÖKAN / ANMÄLAN för enskild avloppsanläggning Ansökan/anälan skickas eller länas in till: Tjörns koun, Sahällsbyggnadsförvaltningen, Miljöavdelningen, 471 80 SKÄRHAMN Läs bifogad inforation ed förklaringar

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Tyresö Kommun Hantering av BDT-vatten i Östra Tyresö Uppdragsnummer 1141230000 Leverans Stockholm 2011-08-15 Sweco Environment AB Denis van Moeffaert 1 (15) Sweco Vatten & Miljö Gjörwellsgatan 22 Box 34044,

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2014-08-18 1 (14)

Miljö- och byggnämnden 2014-08-18 1 (14) Miljö- och byggnämnden 2014-08-18 1 (14) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult den 18 augusti 2014 kl. 13.30-16.15 Beslutande Roland Johansson (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande Birgitta

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2017-09-05 1 (57) Plats och tid Stadshuset Vetlanda, kl. 14.00 16.00 ande Jan Bengtsson (S) 1:e vice ordförande Börje Andreasson (S) Sven-Olov Karlsson (VF) ordförande Håkan Thydén (C) Sten Johansson (M)

Läs mer

1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP... 3 2.1 Hög eller Normal skyddsnivå... 3 3.

1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP... 3 2.1 Hög eller Normal skyddsnivå... 3 3. Att planera för enskilt avlopp Informationsmaterial från Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Januari 2009 Innehållsförteckning 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP...

Läs mer

Styrdokument. Policy enskilda avlopp i Svenljunga kommun GRUNDKRAV

Styrdokument. Policy enskilda avlopp i Svenljunga kommun GRUNDKRAV Styrdokument Dokumenttyp: Policy Beslutat av: Miljö- och byggnämnden Fastställelsedatum: 2009-05-18 53 Ansvarig: Miljö- och byggchefen Revideras: Vid behov Följas upp: Vid behov Policy enskilda avlopp

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-06-11 1 (13)

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-06-11 1 (13) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-06-11 1 (13) Plats och tid: Kommunkontoret kl 13.30 16.00 ande: Göran Olsson (c), ordförande Sören Hellberg (s) Göran Lindgren (m) Margareta Holm (mp) Marie Egerborn

Läs mer

Policy för enskilda avlopp i Vårgårda kommun

Policy för enskilda avlopp i Vårgårda kommun 1(7) Policy för enskilda avlopp i Vårgårda kommun Antagen av Miljönämnden 2010-10-12 74 2(7) Bakgrund Naturvårdsverkets allmänna råd från 2006 om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten lägger betoningen

Läs mer

Anslag av protokollet (63)

Anslag av protokollet (63) 2019-06-05 1 (63) Plats och tid Stadshuset Vetlanda, kl. 13.30-16.15 ande Tjänstgörande ersättare Sven-Åke Karlsson (S) ordförande Sten Johansson (M) 1:e vice ordförande Roger Eriksson (VF) 2:e vice ordförande

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2015-03-03 1 (46) Plats och tid Stadshuset Vetlanda, kl 14.00 17.30 ande Mikael Svahn (S) 1:e vice ordförande Börje Andreasson (S) Sven-Olov Karlsson (VF) ordförande Roger Eriksson (VF) Håkan Thydén (C)

Läs mer

När det gäller avloppsanläggningens placering finns olika avstånd man måste ta hänsyn till. När behöver man söka tillstånd eller göra en anmälan?

När det gäller avloppsanläggningens placering finns olika avstånd man måste ta hänsyn till. När behöver man söka tillstånd eller göra en anmälan? Varför är avloppsrening viktigt? Minska syrebrist och övergödning Utsläpp av dåligt renat avloppsvatten till våra hav, sjöar, åar och bäckar kan ge syrebrist i vattnet med dålig lukt som följd. Det kan

Läs mer

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR ENSKILT AVLOPP. Vi har den säkra lösningen för ditt avlopp! UPONOR ENSKILT AVLOPP

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR ENSKILT AVLOPP. Vi har den säkra lösningen för ditt avlopp! UPONOR ENSKILT AVLOPP UPONOR INFRASTRUKTUR Vi har den säkra lösningen för ditt avlopp! 06 2010 75003 1 2 Uponor Enskilt Avlopp Uponors breda produktprogram täcker de flesta installationsförhållanden Uponors lösningar för enskilda

Läs mer

Inventering av enskilda avloppsanläggningar i Sävsjö kommun 2016

Inventering av enskilda avloppsanläggningar i Sävsjö kommun 2016 Inventering av enskilda avloppsanläggningar i Sävsjö kommun 2016 området mellan Stigåsa och Rörvik Foto: Illustration från avloppsguiden.se Licens: Copyright 2016-08-19 Sammanfattning Under juni månad

Läs mer

Inventering av enskilda avloppsanläggningar inom områden i östra delen av Sävsjö kommun

Inventering av enskilda avloppsanläggningar inom områden i östra delen av Sävsjö kommun Diarienummer: 676/2014-424 Inventering av enskilda avloppsanläggningar inom områden i östra delen av Sävsjö kommun -Sara Berglund18 november 2014 Besöksadress Postadress Telefon Telefax E-post (E-mail)

Läs mer

Hållbara och kostnadseffektiva små avlopp i Norra Sverige

Hållbara och kostnadseffektiva små avlopp i Norra Sverige Kommunerna i Västerbottens och Norrbottens län Vägledning Hållbara och kostnadseffektiva små avlopp i Norra Sverige Vägledning för små avlopp i Norra Sverige 3. Handläggning av ärenden För att uppnå större

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (13) Plats och tid Stadshuset Vetlanda, kl. 14.00 15.00 ande Ledamöter Lena Hållinder Berglund (S) Åke Karlsson (S) Mikael Swahn (S) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Håkan Thydén (C) 1:e

Läs mer

ENSKILD AVLOPPSANORDNING

ENSKILD AVLOPPSANORDNING ENSKILD AVLOPPSANORDNING Ansökan/anmälan avser ANSÖKAN/ANMÄLAN enligt 13 och 14 Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Ansökan om tillstånd för inrättande av nytt avlopp med vattenklosett

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN ENSKILT AVLOPP Enligt 9 kap 7 MB o 13,14 FMH

ANSÖKAN/ANMÄLAN ENSKILT AVLOPP Enligt 9 kap 7 MB o 13,14 FMH Reviderad 20130528 Sida 1 av 5 Sahällsutvecklingsförvaltningen Miljöenheten ANSÖKAN/ANMÄLAN ENSKILT AVLOPP Enligt 9 kap 7 MB o 13,14 FMH Läs noga igeno bifogad inforation! Var noggrann när ni fyller i

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 16 Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2014-08-20

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 16 Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2014-08-20 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 16 Plats och tid Kommunhuset Torsås 2014-06-11 kl 17.00- Beslutande Övriga deltagande Magnus Svensson, M, ordf Nils Gustling, C Östen Barrdahl, C Kjell Mattsson,

Läs mer

Beslut om förbud för XX att till allmänheten upplåta verksamhetens solarier

Beslut om förbud för XX att till allmänheten upplåta verksamhetens solarier Miljö- och byggnadskontoret Tjänsteutlåtande Camilla Östergren Sidan 1 av 6 Diariekod: 443 Dnr MBN 2012-467 Ecos Miljö- och byggnadsnämnden Beslut om förbud för XX att till allmänheten upplåta verksamhetens

Läs mer

Fritidshus och lokaler som inte nyttjas permanent Blankett för ansökan om rening av avloppsvatten från gemensamt WC- och BDT- avlopp

Fritidshus och lokaler som inte nyttjas permanent Blankett för ansökan om rening av avloppsvatten från gemensamt WC- och BDT- avlopp SAMHÄLLSENHETEN Ansökan, enskilt avlopp avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanläggning enligt 13 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Insändes till: Samhällsenheten

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING

ANSÖKAN/ANMÄLAN ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING 1 (2) ANSÖKAN/ANMÄLAN ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING Läs noga igenom bifogad information! Var noggrann när Ni fyller i blanketten och upprättar erforderliga bilagor. I informationstexten Till dig som skall

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-11-01 1 (23) Plats och tid Stadshuset Vetlanda, kl 14.00 15.00 ande Mikael Svahn (S) 1:e vice ordföranden Börje Andreasson (S) Sven-Olov Karlsson (VF) ordförande Roger Eriksson (VF) Håkan Thydén (C)

Läs mer

PROJEKT. Inventering av enskilda avloppsanläggningar. Sörhamn och Glättnästorp i Karlsborgs kommun 2014-10-22

PROJEKT. Inventering av enskilda avloppsanläggningar. Sörhamn och Glättnästorp i Karlsborgs kommun 2014-10-22 PROJEKT Inventering av enskilda avloppsanläggningar i Sörhamn och Glättnästorp i Karlsborgs kommun 2014-10-22 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2017-10-03 1 (41) Plats och tid Stadshuset Vetlanda, kl 13.00-15.30 Beslutande Jan Bengtsson (S) 1:e vice ordförande Börje Andreasson (S) Sven-Olov Karlsson (VF) ordförande Roger Eriksson (VF) Håkan Thydén

Läs mer

DOM 2014-09-25 Stockholm

DOM 2014-09-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060210 DOM 2014-09-25 Stockholm Mål nr M 1959-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-02-05 i mål nr M 2625-13, se

Läs mer

Ärendelista Mn 146/2015. Ärendebeskrivning Justering av dagens protokoll äger rum den 20 maj klockan 08:30 i Mellanrummet, vån 2, Stadsbyggnadshus 1.

Ärendelista Mn 146/2015. Ärendebeskrivning Justering av dagens protokoll äger rum den 20 maj klockan 08:30 i Mellanrummet, vån 2, Stadsbyggnadshus 1. Ärendelista Mn 146/2015 Miljönämnden Datum: 2016-05-17 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II 1 Kallelse och tidsplanering 2 Protokolljusterare Justering av dagens protokoll äger

Läs mer

Anslag av protokollet (67)

Anslag av protokollet (67) 2019-07-03 1 (67) Plats och tid Stadshuset Vetlanda, kl. 13.30-15.30 ande Övriga deltagare Sven-Åke Karlsson (S) ordförande Sten Johansson (M) 1:e vice ordförande Roger Eriksson (VF) 2:e vice ordförande

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Beslutade av Miljöskyddsnämnden 2006-12-12, 88 Reviderade 2007-05-29, 44 Reviderade 2009-03-31, 20 Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Lagstiftning Miljöbalken Avloppsvatten är ett samlingsbegrepp

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.40 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S), ej del av 70 Stefan Åström (S) Eva Svensson

Läs mer

Inventering av enskilda avlopp i Havridaån, Gnosjö kommun 2010-2011

Inventering av enskilda avlopp i Havridaån, Gnosjö kommun 2010-2011 Dnr : 2010-0368-446 akt 4 Inventering av enskilda avlopp i Havridaån, Gnosjö kommun 2010-2011 Figur 1. Karta över det område som inventerats i projektet Havridaån Postadress Besöksadress Telefon Telefax

Läs mer

BESTÄMMELSER...2 AVLOPPSRENING...3 MARKUNDERSÖKNING...4 OLIKA RENINGSMETODER - INFILTRATION...5 OLIKA RENINGSMETODER - MARKBÄDD...

BESTÄMMELSER...2 AVLOPPSRENING...3 MARKUNDERSÖKNING...4 OLIKA RENINGSMETODER - INFILTRATION...5 OLIKA RENINGSMETODER - MARKBÄDD... BESTÄMMELSER...2 AVLOPPSRENING...3 ALLMÄNT...3 SLAMAVSKILJARE...3 MARKUNDERSÖKNING...4 PROVGRÄVNING...4 OLIKA RENINGSMETODER - INFILTRATION...5 TRADITIONELL INFILTRATION...5 UPPLYFT ELLER YTLIG INFILTRATION...6

Läs mer

Enskilt vatten och avlopp i Österåkers kommun

Enskilt vatten och avlopp i Österåkers kommun Enskilt vatten och avlopp i Österåkers kommun Information från Miljö- och hälsoskyddsenheten Miljö- & Hälsoskyddsenheten Österåkers kommun, 184 86 Åkersberga, besök: Alceahuset, Hackstavägen 22 Tel växel

Läs mer

DOM 2013-01-24 Stockholm

DOM 2013-01-24 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060103 DOM 2013-01-24 Stockholm Mål nr M 5065-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-05-15 i mål nr M 4789-11, se

Läs mer

Inventering av enskilda avlopp i Storån del 2, Gnosjö kommun 2012

Inventering av enskilda avlopp i Storån del 2, Gnosjö kommun 2012 Dnr : 2011-1300-446 akt 10 Inventering av enskilda avlopp i Storån del 2, Gnosjö kommun 2012 Figur 1. Karta över det område som inventerats i projektet Storån del 2 Postadress Besöksadress Telefon Telefax

Läs mer

RAPPORT VA-utredning Tillhörande detaljplan för Tjörnudden, Brommösund 2013-02-18. Upprättad av: Kristina Wilén

RAPPORT VA-utredning Tillhörande detaljplan för Tjörnudden, Brommösund 2013-02-18. Upprättad av: Kristina Wilén RAPPORT Tillhörande detaljplan för Tjörnudden, Brommösund 2013-02-18 Upprättad av: Kristina Wilén Uppdragsnr: 10171536 Detaljplan Tjörnudden, Brommösund 2 (8) RAPPORT tillhörande detaljplan för Tjörnudden,

Läs mer

DOM 2011-11-30 meddelad i Nacka Strand

DOM 2011-11-30 meddelad i Nacka Strand NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2011-11-30 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 2016-11 KLAGANDE Myndighetsnämnden för teknik och miljö i Vallentuna kommun Tuna Torg 2 186 86 Vallentuna MOTPART

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden 2015-05-26 67 (75) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, tisdagen den 26 maj 2015, kl. 17.00-17.40 Beslutande Övriga deltagande Leif Skeppstedt (S) ordf Björn Andersson (M) Morgan

Läs mer

Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden

Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden DELEGATIONSBESLUT Datum Regnr. Ärendegrupp 2017-12-11 2017-881-2 823 Delg 18:1 Handläggare Direktval 0960-165 30 VITTJÅKK AVLOPPSANLÄGGNING CAMPINGEN

Läs mer

Susanne Henning Aihonen med Bert Elisson som ersättare. 54-70. Lotta Alm. Gunilla A.Aurusell. Susanne Henning Aihonen

Susanne Henning Aihonen med Bert Elisson som ersättare. 54-70. Lotta Alm. Gunilla A.Aurusell. Susanne Henning Aihonen Förbundsdirektion 2015-06-17 Plats och tid Delphisalen, Högskolecentrum i Arboga kl.08.30-9.10 ande Övriga deltagare Gunilla A.Aurusell (S), ordförande, Kungsör Dan Avdic Karlsson (V), vice ordförande,

Läs mer

Telefon dagtid E-post Personnummer/organisationsnummer

Telefon dagtid E-post Personnummer/organisationsnummer MILJÖAVDELNINGEN Ansökan, enskilt avlopp avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanläggning enligt 13 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Insändes till: Miljöavdelningen

Läs mer

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-18 2012-09-26

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-18 2012-09-26 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-18 Plats och tid KS-Salen, Mora kommun kl 08.00 11.00 Beslutande Hans Nahlbom (S) Ordförande Christina Bröms (C) Karin Finnpers-Wahlund (C) Einar Bäckström ( C) ers

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2018-06-05 1 (34) Plats och tid Stadshuset Vetlanda, kl 13.30-15.30 Beslutande Övriga deltagare Jan Bengtsson (S) 1:e vice ordförande Håkan Thydén (C) Sten Johansson (M) Börje Andreasson (S) Kjell Brolin

Läs mer

Permanentbostad och lokaler som nyttjas permanent Blankett för ansökan om rening av avloppsvatten från gemensamt WC- och BDT- avlopp

Permanentbostad och lokaler som nyttjas permanent Blankett för ansökan om rening av avloppsvatten från gemensamt WC- och BDT- avlopp SAMHÄLLSENHETEN Ansökan, enskilt avlopp avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanläggning enligt 13 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Insändes till: Samhällsenheten

Läs mer

Person-/Organisationsnummer. Postadress (om annan än fastighetens adress) Postnummer Postort

Person-/Organisationsnummer. Postadress (om annan än fastighetens adress) Postnummer Postort ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning Enligt 13 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Att tänka på när du fyller i din ansökan Under de rubriker som är märkta med en

Läs mer

Information enskilda avlopp

Information enskilda avlopp Information enskilda avlopp HISTORIK-Krav 1949 Slamavskiljning 1969 Slamavskiljare (trekammarbrunn) med efterföljande rening 2007 Reduktionskrav från Naturvårdsverket VARFÖR Hälsoskydd, Grundvatten, Miljöskydd

Läs mer

Uponor Enskilt Avlopp

Uponor Enskilt Avlopp Uponor Enskilt Avlopp 1 2 Uponor Enskilt Avlopp Uponors breda produktprogram täcker de flesta installationsförhållanden Uponors lösningar för enskilda avloppssystem används till hus och fastigheter som

Läs mer

Kurth Stenberg, (S) ordförande Mats Bentzer (M), v ordförande Susanne Magnusson, (S) Peter Dahlström, (SD) Andreas Andersson, (KD), tjg ersättare

Kurth Stenberg, (S) ordförande Mats Bentzer (M), v ordförande Susanne Magnusson, (S) Peter Dahlström, (SD) Andreas Andersson, (KD), tjg ersättare 1(62) Plats och tid Sammanträdesrum, Ekelund klockan 8.30-12.30 Beslutande ledamöter Kurth Stenberg, (S) ordförande Mats Bentzer (M), v ordförande Susanne Magnusson, (S) Peter Dahlström, (SD) Andreas Andersson,

Läs mer

Telefon dagtid E-post Personnummer/organisationsnummer

Telefon dagtid E-post Personnummer/organisationsnummer MILJÖAVDELNINGEN Ansökan, enskilt avlopp avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanläggning enligt 13 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Insändes till: Miljöavdelningen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Einar Wängmark (S), ordförande Pär Johansson (M), vice ordförande Per Helgesson (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Einar Wängmark (S), ordförande Pär Johansson (M), vice ordförande Per Helgesson (S) 2017-03-23 1 (13) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 23 mars, kl 09:00-11:00 Beslutande Ledamöter Einar Wängmark (S), ordförande Pär Johansson (M), vice ordförande Per Helgesson

Läs mer

Avloppsanordning för hushållsspillvatten på Edsås 1:18 - komplettering

Avloppsanordning för hushållsspillvatten på Edsås 1:18 - komplettering Edsås 1:18 Foto från norra delen av Edsås 1:18 Avloppsanordning för hushållsspillvatten på Edsås 1:18 - komplettering 2007-04-25 Beställare: Advokatfirman Åberg Kungsportsavenyn 32 411 36 GÖTEBORG Konsult:

Läs mer

Sammanfattning åtgärdsförslag enskilda avlopp

Sammanfattning åtgärdsförslag enskilda avlopp Sammanfattning åtgärdsförslag enskilda avlopp Äskestocks samfällighetsförening och Västerviks kommun LOVA-projektet Starthjälp -0- Upprättad av: Emma Sjögren Granskad av: Marie Ekvall Mall: Rapport Advanced.dot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(29) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 15:15-17:30 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande 73-75 Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C)

Läs mer

Ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning (enligt 13 och 14 förordningen (1998:8999) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning (enligt 13 och 14 förordningen (1998:8999) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) Ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning (enligt 13 och 14 förordningen (1998:8999) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) Uppgifter om fastigheten Fastighetsbeteckning (obligatorisk uppgift)

Läs mer

Policy för små avloppsanläggningar i Katrineholms kommun

Policy för små avloppsanläggningar i Katrineholms kommun Policy för små avloppsanläggningar i Katrineholms kommun Antagen 2007-06-14 av Miljö- och hälsoskyddsnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Syfte och omfattning...3 2.1 Syfte... 3 2.2 Definitioner...

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2010-09-14 1 (16)

Sammanträdesdatum Sida Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2010-09-14 1 (16) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2010-09-14 1 (16) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa, Ängen kl 13.30 16.15 ande: Göran Olsson (c), ordförande Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Veine Carlsson (kd)

Läs mer

Förbättra ditt avlopp

Förbättra ditt avlopp Förbättra ditt avlopp En viktig åtgärd för Björnöfjärden! 1 Utgivare/copyright: BalticSea2020 Text: Marika Palmér Rivera, Mats Johansson m.fl. Illustratör: Bo Rosander Grafisk formgivning: Bild & Kultur

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(72)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(72) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(72) 2010-06-16 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid Ystad Saltsjöbad kl. 16:00 17:30 Beslutande Christian Sonesson (M) Maria Andersson (M) Carina Dilton (S) Sune Cederpil

Läs mer

Instruktioner till ansökan om enskild avloppsanläggning

Instruktioner till ansökan om enskild avloppsanläggning Instruktioner till ansökan om enskild avloppsanläggning Hur du fyller i ansökan Sidorna 1, 3 och 10 ska alltid fyllas i. Sidorna 2 och 4-9 fyller du i beroende på vilken typ av reningsteknik som ska användas.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-11-25 92 (104) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 25 november 2013, kl. 08.30-09.40 Beslutande Håkan Persson (S) ordf Raul Sevefjord (M) Övriga deltagande Gunnar Karlsson, enhetschef

Läs mer

Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Monica Phil (C) Anita Thörn von Rosen (MP) John-Erik Pettersson (M) vice ordf. Håkan Karlsson (S)

Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Monica Phil (C) Anita Thörn von Rosen (MP) John-Erik Pettersson (M) vice ordf. Håkan Karlsson (S) 1(9) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-10-12 kl. 13.30-16.00 Justerade paragrafer 37--40 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Monica Phil (C) Anita Thörn von Rosen (MP) John-Erik

Läs mer

Lina Strömstedt (MP), ordf Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Adéle Bergentoft (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C)

Lina Strömstedt (MP), ordf Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Adéle Bergentoft (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Plats och tid MÅNDAGEN DEN 4 FEBRUARI 2013 Kl. 13.30-15:30 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Lina Strömstedt (MP), ordf Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Adéle Bergentoft (M), 2:e v ordf

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar i Bollebygds kommun. Bollebygds kommun, Västra Götalands län Antagna SBN 2018/140

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar i Bollebygds kommun. Bollebygds kommun, Västra Götalands län Antagna SBN 2018/140 Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar i Bollebygds kommun Bollebygds kommun, Västra Götalands län Antagna 2018-04-23 SBN 2018/140 Lagstiftning Miljöbalken Avloppsvatten ska enligt miljöbalken 9 kapitlet

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-03-11 1 (18)

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-03-11 1 (18) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-03-11 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa, Ängen kl 13.30 16.30 ande: Göran Olsson (c), ordförande Göran Lindgren (m) Sören Hellberg (s) Rune Larsson (c)

Läs mer

Alla produkter klarar Naturvårdsverkets nya krav. Fastighetsägaren 2012-02-09. Avloppsreningens viktiga funktioner

Alla produkter klarar Naturvårdsverkets nya krav. Fastighetsägaren 2012-02-09. Avloppsreningens viktiga funktioner 2012-02-09 Informationsträff om enskilda avlopp Ebba af Petersens WRS Uppsala AB & Avloppsguiden AB ebba.af.petersens@w rs.se Ebba af Petersens WRS Uppsala AB ebba@avloppsguiden.se Ornö 9 februari 2012

Läs mer

Siv Ögren (s) Roger Andersson (m) t o m 16.30

Siv Ögren (s) Roger Andersson (m) t o m 16.30 1(37) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.15 15.35-17.00 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (c), ordförande Lisbeth Karlsson (c) Magnus Andreasson (fp) t o m 16.35 Gunnar Hennriksson

Läs mer

DOM 2013-11-21 Stockholm

DOM 2013-11-21 Stockholm SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060103 DOM 2013-11-21 Stockholm Mål nr M 5622-13 Sid 1 (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-05-22 i mål nr M 4127-12,

Läs mer

INFORMATION TILL DIG SOM SKA ANLÄGGA AVLOPP I NYKÖPINGS KOMMUN

INFORMATION TILL DIG SOM SKA ANLÄGGA AVLOPP I NYKÖPINGS KOMMUN INFORMATION TILL DIG SOM SKA ANLÄGGA AVLOPP I NYKÖPINGS KOMMUN Uppdaterad 2015-10-02 Innehåll Vad säger lagstiftningen... 3 Riktlinjer för små avloppsanordningar... 4 Hur man får ett tillstånd... 6 Planera

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2010-10-20 128 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur, klockan 11.00-14:30 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Dick Holmström

Läs mer