ANSÖKAN/ANMÄLAN ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSÖKAN/ANMÄLAN ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING"

Transkript

1 1 (2) ANSÖKAN/ANMÄLAN ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING Läs noga igenom bifogad information! Var noggrann när Ni fyller i blanketten och upprättar erforderliga bilagor. I informationstexten Till dig som skall anlägga avlopp framgår vilka uppgifter som skall bifogas ansöknings/anmälningsblanketten. Ansökan/anmälan kan inte behandlas innan fullständiga handlingar inkommit. Sökanden Namn Adress Postnr och ort Tel. bostad Tel. arbete Mobiltel Personnr/organisationsnr E-post Fax nr Eventuell konsult (namn och telefonnummer) Eventuell entreprenör (namn och telefonnummer) Fastigheten Fastighetsbeteckning Fastighetsägare (om annan än sökande) Årsbostad Fritidsbostad Annat: Gemensam avloppsanläggning utförs med fastighet/fastigheterna: Anläggningen avses betjäna.st personer Ansökan/Anmälan avser Enskilt avlopp för WC Enskilt avlopp för BDT (bad-, disk-, och tvättvatten) Sluten tank för WC Avloppsanläggning Toalett WC WC med urinseparering Urintankens volym: Annan: Slamavskiljare Typgodkänd slamavskiljare för WC Typgodkänd slamavskiljare för BDT Annan: Slamavskiljt avloppsvatten leds till Infiltration Yta: Markbädd Yta: Annat: Sluten tank Volym:

2 2 (2) Nyttiggörande av växtnäring från toalettavfall (fekalier och/eller urin) Urin kommer att spridas på: Yta: Fekalier kommer att komposteras på detta sätt: Nyttiggörande av växtnäring från toalettavfall kommer inte att ske. Orsak: Mark- och vattentillgång Egen mark Anläggningen berör grannes mark Egen brunn Gemensam brunn Borrad brunn Grävd brunn Kommunalt vatten Avstånd till vattentäkt/grundvatten/berg Avstånd från infiltration/markbädd till egen vattentäkt: Avstånd från infiltration/markbädd till grannes/grannars vattentäkt: Djup till berg inom infiltrations/markbäddsområde: Djup till eventuellt grundvatten i provgrop: Bedömning av djup till högsta grundvattenyta inom infiltrations/markbäddsområde: Uppgifter som bifogas Situationsplan Kornfördelningsdiagram och uppgifter om jordarter inom infiltrations/markbäddsområde Uppgifter om marklutning Teknisk beskrivning av avloppsanläggningen Skiss av avloppsanläggningen sett uppifrån och från sidan Tillstånd för utnyttjande av annans mark för placering av avloppsanläggning Intyg och/eller yttrande från berörda grannar Informationsmaterial om vald anläggning t.ex. från tillverkare Annat: Härmed intygas att lämnade uppgifter är korrekta: Namnteckning Ort Datum Med min namnteckning samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Ansökan skickas till Bygg- och miljökontoret, Älvkarleby kommun, Box 4, Skutskär

3 1 (8) TILL DIG SOM SKALL ANLÄGGA AVLOPP Information från Bygg- och miljökontoret i Älvkarleby kommun När krävs ansökan om tillstånd/anmälan till Bygg- och miljönämnden? För att inrätta en avloppsanläggning är man skyldig att inhämta Bygg- och miljönämndens tillstånd/godkännande. Det är fastighetsägarens ansvar att söka tillstånd/anmäla. Tillstånd krävs: alltid för inrättande av avloppsanläggning med WC för BDT-avlopp (bad-, disk-, och tvättavlopp) inom detaljplanelagt område och vissa känsliga områden som anges i lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa. Kontakta Bygg- och miljökontoret för mer information. vid anslutning av WC till befintlig avloppsanläggning vid infiltration av urin från urinseparerande toalett Skriftlig anmälan krävs: för BDT-avlopp vid inrättande av förmultningstoalett vid inrättande av latrinkompost Olovligt inrättande av enskilt avlopp Det är förbjudet att inrätta en tillståndspliktig avloppsanläggning utan tillstånd från Bygg- och miljönämnden, straffbestämmelser finns i miljöbalken. Dessutom riskerar du att hamna i en besvärlig situation om det visar sig att avloppet förorenar närliggande vattentäkter. Likaså är det förbjudet att anlägga en avloppsanläggning för bad-, disk- och tvättvatten utan att först anmäla detta. Det är alltid Du som fastighetsägare som ansvarar för att lagstiftningen följs och att avloppsanläggningen inte förorsakar olägenhet för närboende eller miljöstörningar.

4 2 (8) Bygg- och miljönämndens roll Myndighetens roll är att utifrån sökandens handlingar bedöma att gällande lagstiftning och regelverk uppfylls. Syftet är att säkerställa att olägenheter för människors hälsa och miljön ej uppkommer. Vad finns i avloppsvattnet och varför behövs tillstånd? Hälsoskydd Avloppsvatten från framförallt WC innehåller sjukdomsalstrande mikroorganismer (bakterier, virus och parasiter). Sjukdomsalstrande mikroorganismer kan överleva mycket länge och de kan i värsta fall transporteras långa stäckor med grundvattnet. Det är därför viktigt att avloppsanläggningen placeras på ett sådant sätt att närliggande dricksvattentäkter inte kan förorenas. Ur hälsoskyddssynpunkt är det även viktigt att avloppsanläggningen fungerar på ett bra sätt. En dåligt utförd avloppsanläggning kan orsaka stopp i avloppet, dålig lukt eller uppträngning av avloppsvatten genom markytan. Miljöskydd En av Bygg- och miljönämndens uppgifter är att förhindra eller minska tillförsel av näringsämnen till våra sjöar och vattendrag. År efter år hör och läser man om sjöar och vattendrag som växer igen, fiskdöd p.g.a. syrebrist och algblomning. Dessa miljöproblem är resultatet av människornas utsläpp av näringsämnen (övergödningen). Enskilda avlopp är en av de största orsakerna till övergödningen. Maten som vi äter innehåller kväve och fosfor vilka är våra viktigaste näringsämnen. En stor del av näringsämnena som vi får i oss när vi äter spolas ut i avloppet. Avloppsanläggningen reducerar mängden näringsämnen i avloppsvattnet innan det når grundvatten, dike, vattendrag eller sjö. Nyttiggörande av växtnäring Sammansättningen av näringsämnen i avloppsvatten är nästan exakt den samma som sammansättningen av näringsämnen i konstgödsel. Stora mängder konstgödsel sprids varje år på våra åkrar. På senare år har man tagit fram avloppslösningar där växtnäringen i avloppsvattnet tas till vara. Det kan t.ex. vara urinseparering och/eller kompostering av fekalier (avföring). Efter att ha lagrat urinen eller den komposterade avföringen i minst 6 månader kan den spridas på t.ex. åkrar. På så sätt skapas ett kretslopp och näringsbelastningen minskar på våra sjöar och vattendrag. Vilken typ av avloppsanläggning ska man välja? Först och främst bör man välja en anläggning som tar tillvara näringsämnen på bästa sätt, en urinseparerande toalett med tillhörande urintank och/eller en anläggning som medger kompostering av fekalierna. I andra hand bör man välja en avloppsanläggning som renar avloppsvattnet. Den vanligaste typen av avloppsanläggning för ett WC-avlopp är en typgodkänd slamavskiljare för WC med efterföljande rening i infiltration. I slamavskiljaren avskiljs den fasta fraktionen (avföring, papper och matrester) och i infiltrationen renas avloppsvattnet från bakterier och i viss mån även näringsämnen. I sista hand väljs en uppsamlande anläggning där avloppsvattnet från WC samlas upp i en sluten tank och transporteras bort för rening.

5 3 (8) Ansökans/Anmälans innehåll För att Bygg- och miljönämnden ska behandla ansökan/anmälan krävs kompletta ansökningshandlingar, vilket även leder till förkortning av handläggningstiden. Vilka uppgifter som skall inlämnas beror på vilken typ av avloppsanläggning ansökan/anmälan avser. En komplett ansökan/anmälan ska innehålla följande uppgifter: Ansökan om WC-avlopp eller BDT-avlopp Ansökningsblanketten noggrant ifylld. Situationsplan med följande uppgifter (se exempel på sidan 6): o Skala (1:400 1:1000) angiven o Fastighetsgränser och tillfartsvägar o Befintliga och/eller planerade byggnader på fastigheten o Egen befintlig eller planerad dricksvattentäkt o Samtliga vattentäkter, grävda såväl som borrade, inom ett avstånd av minst 100 meter från planerad infiltrationsanläggning. o Förslag till placering av avloppsanläggning. o Platserna där provgropar grävts och jordprov tagits. o Marklutning i form av nivåkurvor eller pilar. o Uppskattning av grundvattnets flödesriktning (visas med pilar) o Diken och vattendrag i närområdet (inom 100 meter). o Uppställningsplats för slamtömningsfordon, så nära slamavskiljaren som möjligt. Extra avgift för tömning om avståndet överstiger 20 m. Vägen måste klara transporter med tunga fordon. Uppgifter om marken enligt följande: o Beskrivning av jordartsprofilen inom infiltrations/markbäddsområde ned till 2 2,5 meters djup. o Uppgifter om på vilka djup jordprov * tagits samt resultat av jordprovtagningen, dvs kornfördelningsdiagram (se provtagning nedan). o Uppgifter om hur mycket (i procent) och i vilken riktning marken lutar inom fastigheten, särskilt inom planerat infiltrationsområde. En skiss av avloppsanläggningen sett uppifrån och från sidan (exempel på sidan 6) En teknisk beskrivning av avloppsanläggningen, d.v.s. avloppsanläggningens utformning, storlek, lutning på avloppsledningar och avloppsanläggningens läge i förhållande till marknivån. Eventuellt tillstånd för utnyttjande av annans mark (mall finns i bilaga 1). Eventuellt intyg eller yttrande från grannar som kan vara berörda av avloppsanläggningen. Läs mer om vilka som är berörda under rubriken Yttrande från berörda grannar på sidan 5 (mall finns i bilaga 1). Eventuellt informationsmaterial om vald anläggning t.ex. från tillverkare *Anmälan om BDT-avlopp Kornfördelningsdiagram behöver ej bifogas anmälan. För övrigt skall samma uppgifter som vid ansökan om BDT-avlopp inlämnas (se ovan). Sluten tank Ansökningsblanketten noggrant ifylld. Situationsplan med följande uppgifter (se även exempel, sidan 6): o Skala angiven (1:400 1:1000) o Fastighetsgränser och tillfartsvägar o Befintliga och/eller planerade byggnader på fastigheten o Egen befintlig eller planerad dricksvattentäkt o Samtliga vattentäkter, grävda såväl som borrade, inom ett avstånd av minst 100 meter från planerad sluten tank. o Förslag till placering av den slutna tanken

6 4 (8) o Diken och vattendrag på den egna fastigheten och i närområdet (ca 100 meter) o Uppställningsplats för slamtömningsfordon, så nära tanken som möjligt. Extra avgift för tömning om avståndet överstiger 20 m. Vägen måste klara transporter med tunga fordon. Eventuellt tillstånd för utnyttjande av annans mark (mall finns, Bilaga 1) Om den slutna tanken placeras närmare grannes fastighet än 5 m skall ett intyg eller yttrande från berörd granne bifogas ansökan (mall finns, Bilaga 1). Eventuellt informationsmaterial om vald sluten tank t.ex. från tillverkare. Om ansökan inte avser både sluten tank och BDT-avlopp utan bara sluten tank skall uppgifter om hur bad-, disk- och tvättvatten tas omhand även bifogas ansökan. Provgropsgrävning och jordprovtagning (vid infiltration) Jordartssammansättningen inom infiltrationsområdet har betydelse för avloppsanläggningens utformning, dimensionering och skyddsavstånd till vattentäkter. Täta jordar betyder kortare skyddsavstånd till grundvatten och vattenbrunnar men sämre infiltrationsförmåga. Infiltrationsförmågan är bättre i grovkorniga jordar, men eftersom avloppsvattnet rinner snabbare genom marken ned till grundvattnet blir reningen sämre. Tät jord i form av lera kan leda till stopp i avloppet och uppträngning av avloppsvatten genom markytan. För att kunna bedöma om infiltration är möjlig inom det planerade infiltrationsområdet skall ett eller flera jordprov tas från platsen (se nedan). Instruktion för jordprovtagning Gräv 1-2 provgropar inom planerat infiltrationsområde. Groparna skall vara 2-2,5 m djupa. Gropen bör stå öppen ett dygn så att grundvattenytan får stabilisera sig. Om grundvatten påträffas på mindre djup än två meter kan en grundare grop accepteras. Gropens djup måste i så fall ändå vara minst 0,5 meter under grundvattenytans nivå. Djup till eventuell grundvattennivå skall anges i ansökan. Skrapa ren jordprofilen så att lagerföljden framträder. Gör en beskrivning av jordlagerföljden. Ett prov tas i den nivå där spridningsledningarna är tänkta att placeras. Det brukar vara på ca 0,8-1,0 meters djup. Om det finns flera lager med olika jordarter kan det behövas flera prov. Ett prov tas i varje lager ned till 2 meters djup. Varje prov skall väga ca 0,5 kg. Provet/erna märks med datum, provtagningsdjup och den beteckning som man har givit provgropen, t.ex , Grop A, 1,0 m. Provet/proverna skickas till laboratorium för analys (lista över laboratorier som utför siktanalyser finns på sidan 8). En kopia på erhållen siktkurva skickas in till Bygg- och miljökontoret tillsammans med resten av ansökningshandlingarna. OBS! Om det är uppenbart att jorden består av lera behöver inget prov tas. Då är det inte möjligt att anlägga en infiltration utan lämplig reningsanläggning är i stället en sk. markbädd. Om provgropen står öppen en längre tid skall den täckas över så att den inte fylls med regnvatten eller utgör en fara för människor och djur. Yttrande från berörda grannar Innan ett beslut om inrättande av avloppsanläggning fattas skall grannar som kan påverkas av avloppsanläggningen ges möjlighet att yttra sig över den. För att förkorta handläggningstiden för en ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanläggning kan berörda grannar tillfrågas redan innan ansökan/anmälan skickas in till Bygg- och miljökontoret. Vilka grannar är då berörda? Grannar vars dricksvattenbrunnar ligger inom 100 m från planerad infiltration/markbädd är berörda. Om avloppsanläggningen placeras inom 5 m från grannes fastighet är även den grannen berörd. De ska därför skriftligen intyga att de

7 5 (8) godkänner avloppsanläggningens placering eller yttra sig över avloppsanläggningen (mall för skriftligt intyg och yttrande se Bilaga 1). Berörda grannar har rätt att överklaga fattat beslut inom 3 veckor från det datum de fått del av beslutet. Kontakta bygg- och miljökontoret för att kontrollera att ingen överklagat innan arbeten påbörjas. Konsulter Om den som tänker inrätta en avloppsanläggning behöver hjälp med att inhämta de uppgifter som behövs för handläggningen av ansökan/anmälan, så har Bygg- och miljökontoret en lista över konsulter som kan utföra undersökningar och upprätta handlingar (sidan 8). Det går också att hitta konsulter i telefonkatalogens gula sidor under rubrikerna: Ingenjörer Vatten, Luft, Miljövård Ingenjörer VVS-teknik Ingenjörer Geologi, geoteknik Miljövård, miljökonsulter Avgifter Kommunen har rätt att ta ut avgifter för handläggning av avloppsärenden enligt en av Kommunfullmäktige fastställd taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Handläggningen av t.ex. en ansökan om enskilt avlopp med toalettanslutning kostar för närvarande 3174 kr. Om ansökan lämnas in komplett med alla uppgifter nedskrivs avgiften till 2116 kr. Egenkontroll Checklista Den som utför avloppsanläggingen, t.ex. en entreprenör eller fastighetsägaren (sökanden) själv, skall använda sig av en checklista som skickas ut tillsammans med beslutet. Av checklistan framgår vilka krav som skall uppfyllas för att anläggningen skall bli godkänd. Checklistan upprättas i två exemplar för varje anläggning. Den som utför avloppsanläggingen bockar av varje utfört moment enligt checklistan samt undertecknar denna när anläggningen är färdigställd. Sökanden behåller originalet och kopian skickas till Bygg - och miljökontoret inom 14 dagar efter det att avloppsanläggningen är färdig. Bygg- och miljökontoret ser det som positivt om sökanden eller eventuell entreprenör fotodokumenterar arbetets gång, t.ex. med en digitalkamera, och bifogar fotografier till checklistan. Det är alltid sökanden som ansvarar för att checklistan inkommer till Bygg- och miljökontoret. Efter godkännande av egenkontrollen utfärdar Bygg- och miljökontoret slutbevis till sökanden. Den som utför avloppsanläggningen ansvarar för att den är utförd enligt checklistan. Vid brister i egenkontrollen eller felaktigt utförd anläggning då entreprenör anlitats gäller konsumenttjänstlagen. Bygg- och miljökontorets kontroll av egenkontrollen Bygg- och miljökontoret skall ges möjlighet att besikta anläggningen innan återfyllnad sker. Minst 3 dygn före återfyllnad skall därför sökanden eller eventuell entreprenör meddela att att anläggningen är klar för slutbesiktning. Vid frågor, kontakta Bygg- och miljökontoret på telefon !

8 6 (8) Följande uppgifter ska framgå av situationsplanen: 1. Skala (1:400 1:1000) 2. Fastighetsgränser, tillfartsväg och uppställningsplats för slamtömningsfordon 3. Befintliga och/eller planerade byggnader på fastigheten 4. Egen befintlig eller planerad dricksvattentäkt 5. Samtliga vattentäkter, grävda såväl som borrade, inom ett avstånd av minst 100 meter från planerad infiltrationsanläggning 6. Diken och vattendrag på den egna fastigheten och i närområdet (ca 100 meter) 7. Marklutning, i form av nivåkurvor och/eller pilar 8. Grundvattnets flödesriktning (markeras med pilar) 9. Provgrop/ar där jordprov tagits 10. Förslag till placering av avloppsanläggning och/eller sluten tank Exempel på situationsplan

9 7 (8) Skiss över avloppsanläggning sett uppifrån Exempel på skiss över avloppsanläggning där reningen sker i en infiltration Skiss över avloppsanläggning sett från sidan Exempel på skiss över avloppsanläggning där reningen sker i en så kallad förstärkt infiltration.

10 8 (8) Konsulter DigiMan AB, Gubbäcksvägen 31, Gävle Rolf Magnusson Tel: / Fax: E-post: MÄT & GEO, Björn Nyberg AB Granvägen 5A, Gävle. Björn Nyberg Tel: / E-post: UVAT, Box 38, Hedesunda Besöksadress: N. Stiftelsevägen 12 Arne Löf Tel: / / Fax: E-post: Tyréns Infrakonsult AB, Kyrkogatan 29, Gävle Per-Olof Pehrsson, Bengt Falk Tel: / Geoprojektering konsult i Uppsala AB Box 53, Uppsala Göran Jonsson Tel: / E-post: Almesjö Mark och Anläggingskonsult, Storgatan 14, Uppsala Hans Almesjö Tel: / Fax: E-post: Det går också att hitta konsulter i telefonkatalogens gula sidor under rubrikerna: Ingenjörer Vatten, Luft, Miljövård Ingenjörer VVS-teknik Ingenjörer Geologi, geoteknik Miljövård, miljökonsulter Företag som utför siktanalyser (kornfördelningsdiagram) Analycen Nordic AB Box Kristianstad Tel: / Hemsida: Bjerking AB, Box 1351, Uppsala Besöksadress: Strandbodgatan 1, Uppsala Tomas Eldh Tel: Fax: Hjortens lab AB Fagerbacken Östersund Fax: Hemsida: HS Miljölab AB Gas Jacobsgata Kalmar Tel: SWECO VBB/VIAK Geo- och trädgårdslaboratorium Box Stockholm Besöksadress: Gjörwellsgatan 22 Tel: / Hemsida:

11 Bilaga 1 1(2) Intyg och/eller yttrande från berörd granne angående placering av avloppsanläggning Innan ett beslut om inrättande av avloppsanläggning fattas skall grannar som kan påverkas av avloppsanläggningen ges möjlighet att yttra sig över den. För att förkorta handläggningstiden för en ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanläggning bör berörda grannar tillfrågas redan innan ansökan/anmälan skickas in till Bygg- och miljökontoret. Vilka grannar är då berörda? Grannar vars dricksvattenbrunnar ligger inom 100 m från planerad avloppsanläggning är berörda. Om avloppsanläggningen placeras inom 5 m från grannes fastighet är även den grannen berörd. De ska därför skriftligen intyga att de godkänner avloppsanläggningens placering eller yttra sig över avloppsanläggningen. Berörda grannar har rätt att överklaga fattat beslut inom 3 veckor från att de fått del av beslutet. Om det inte är möjligt att placera avloppsanläggningen på den egna fastigheten kan man fråga om det går att placera den på en grannes fastighet. Grannen måste då intyga att den tillåter placeringen av avloppsanläggningen. Denna blankett kan användas för att inhämta grannars intyg/yttrande. Om servitut för nyttjande av grannes mark önskas måste inskrivningsmyndighet eller lantmäteriverket kontaktas. Uppgifter om berörd granne Namn Adress Postnr och ort Tel. bostad Tel. arbete Mobiltel Fastighetsbeteckning Uppgifter om den som avser att inrätta avloppsanläggning Namn Fastighetsbeteckning Intyg avseende Tillstånd för nyttjande av grannes mark för placering av avloppsanläggning/avloppsledning. Undertecknad tillåter att min mark nyttjas för placering av avloppsanläggning/avloppsledning. Jag har tagit del av en situationsplan som visar avloppsanläggningens/avloppsledningens placering på min fastighet Placering av avloppsanläggning på mindre än 5 meters avstånd från grannes fastighet Undertecknad har inget att erinra mot att en avloppsanläggning inrättas på mindre än 5 meters avstånd från min fastighet. Jag har tagit del av en situationsplan som visar avloppsanläggningens placering. Placering av avloppsanläggning på mindre än 100 meters avstånd från grannes vattentäkt Undertecknad har inget att erinra mot att en avloppsanläggning inrättas på mindre än 100 meters avstånd från min vattentäkt. Jag har tagit del av en situationsplan som visar avloppsanläggningens placering. Jag lämnar synpunkter på ansökan på blankettens baksida Var god vänd!

12 Yttrande 2(2) Synpunkter från granne över planerad avloppsanläggning (På raderna nedan kan berörd granne yttra sig över planerad avloppsanläggning) Underskrift Namnteckning Ort Datum Intyget/yttrandet skickas till: Bygg- och miljökontoret Älvkarleby kommun Box SKUTSKÄR

TILL DIG SOM SKALL ANLÄGGA AVLOPP Information från Medborgarservice i Tierp

TILL DIG SOM SKALL ANLÄGGA AVLOPP Information från Medborgarservice i Tierp 1 (6) 2011-08-25 TILL DIG SOM SKALL ANLÄGGA AVLOPP Information från Medborgarservice i Tierp När krävs ansökan om tillstånd/anmälan till Kommunstyrelsen? För att inrätta en avloppsanläggning är man skyldig

Läs mer

1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP... 3 2.1 Hög eller Normal skyddsnivå... 3 3.

1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP... 3 2.1 Hög eller Normal skyddsnivå... 3 3. Att planera för enskilt avlopp Informationsmaterial från Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Januari 2009 Innehållsförteckning 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP...

Läs mer

Adress (dit fakturan ska gå) Telefon dagtid Mobilnummer. Eget vatten Gemensam vattentäkt Kommunal vattenförsörjning

Adress (dit fakturan ska gå) Telefon dagtid Mobilnummer. Eget vatten Gemensam vattentäkt Kommunal vattenförsörjning Ansökan/Anmälan för ny eller ändrad (1) avloppsanordning för 5-200 (pe) - enligt 9 kap 7 miljöbalken och 13-14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Insändes till: Miljöavdelningen

Läs mer

Ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning (enligt 13 och 14 förordningen (1998:8999) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning (enligt 13 och 14 förordningen (1998:8999) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) Ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning (enligt 13 och 14 förordningen (1998:8999) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) Uppgifter om fastigheten Fastighetsbeteckning (obligatorisk uppgift)

Läs mer

När det gäller avloppsanläggningens placering finns olika avstånd man måste ta hänsyn till. När behöver man söka tillstånd eller göra en anmälan?

När det gäller avloppsanläggningens placering finns olika avstånd man måste ta hänsyn till. När behöver man söka tillstånd eller göra en anmälan? Varför är avloppsrening viktigt? Minska syrebrist och övergödning Utsläpp av dåligt renat avloppsvatten till våra hav, sjöar, åar och bäckar kan ge syrebrist i vattnet med dålig lukt som följd. Det kan

Läs mer

BESTÄMMELSER...2 AVLOPPSRENING...3 MARKUNDERSÖKNING...4 OLIKA RENINGSMETODER - INFILTRATION...5 OLIKA RENINGSMETODER - MARKBÄDD...

BESTÄMMELSER...2 AVLOPPSRENING...3 MARKUNDERSÖKNING...4 OLIKA RENINGSMETODER - INFILTRATION...5 OLIKA RENINGSMETODER - MARKBÄDD... BESTÄMMELSER...2 AVLOPPSRENING...3 ALLMÄNT...3 SLAMAVSKILJARE...3 MARKUNDERSÖKNING...4 PROVGRÄVNING...4 OLIKA RENINGSMETODER - INFILTRATION...5 TRADITIONELL INFILTRATION...5 UPPLYFT ELLER YTLIG INFILTRATION...6

Läs mer

INFORMATION FRÅN MILJÖAVDELNINGEN. AVLOPP PÅ RÄTT SÄTT Information till dig som skall anlägga enskild avloppsanläggning

INFORMATION FRÅN MILJÖAVDELNINGEN. AVLOPP PÅ RÄTT SÄTT Information till dig som skall anlägga enskild avloppsanläggning INFORMATION FRÅN MILJÖAVDELNINGEN AVLOPP PÅ RÄTT SÄTT Information till dig som skall anlägga enskild avloppsanläggning INNEHÅLLSFÖRTECKNING VILKA RIKTLINJER STYR?... 3 OLIKA RENINGSMETODER... 3 ALLMÄNT...

Läs mer

Hållbara och kostnadseffektiva små avlopp i Norra Sverige

Hållbara och kostnadseffektiva små avlopp i Norra Sverige Kommunerna i Västerbottens och Norrbottens län Vägledning Hållbara och kostnadseffektiva små avlopp i Norra Sverige Vägledning för små avlopp i Norra Sverige 3. Handläggning av ärenden För att uppnå större

Läs mer

Bygg- och miljönämnden Miljökontoret Ansökan/anmälan inrättande av avloppsanordning

Bygg- och miljönämnden Miljökontoret Ansökan/anmälan inrättande av avloppsanordning Bygg- och miljönämnden Miljökontoret Ansökan/anmälan inrättande av avloppsanordning 1(5) Det krävs tillstånd från Bygg- och miljönämnden för att anlägga ny eller ändra befintliga avloppsanordning enligt

Läs mer

Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning

Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning Ny byggnad eller nytt utsläpp Enligt 13 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Avgift tas ut enligt gällande taxa. Personuppgifter i ansökan

Läs mer

INFORMATION. Enskild avloppsanläggning. Information till dig som ska göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning.

INFORMATION. Enskild avloppsanläggning. Information till dig som ska göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning. INFORMATION Enskild avloppsanläggning Bild från sjön Örlen med Fläskön i bakgrunden. BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS

Läs mer

ENSKILD AVLOPPSANORDNING

ENSKILD AVLOPPSANORDNING ENSKILD AVLOPPSANORDNING Ansökan/anmälan avser ANSÖKAN/ANMÄLAN enligt 13 och 14 Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Ansökan om tillstånd för inrättande av nytt avlopp med vattenklosett

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN ENSKILT AVLOPP Enligt 9 kap 7 MB o 13,14 FMH

ANSÖKAN/ANMÄLAN ENSKILT AVLOPP Enligt 9 kap 7 MB o 13,14 FMH Reviderad 20130528 Sida 1 av 5 Sahällsutvecklingsförvaltningen Miljöenheten ANSÖKAN/ANMÄLAN ENSKILT AVLOPP Enligt 9 kap 7 MB o 13,14 FMH Läs noga igeno bifogad inforation! Var noggrann när ni fyller i

Läs mer

Person-/Organisationsnummer. Postadress (om annan än fastighetens adress) Postnummer Postort

Person-/Organisationsnummer. Postadress (om annan än fastighetens adress) Postnummer Postort ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning Enligt 13 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Att tänka på när du fyller i din ansökan Under de rubriker som är märkta med en

Läs mer

Sökande Person-/organisationsnummer

Sökande Person-/organisationsnummer Sida 1 (2) ANSÖKAN/ANMÄLAN Prövning av ansökan/anmälan om inrättande/ändring av avloppsanordning enligt 13 och 14 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Sökande Namn Person-/organisationsnummer

Läs mer

Sökande Person-/organisationsnummer

Sökande Person-/organisationsnummer Sida 1 (2) ANSÖKAN/ANMÄLAN Prövning av ansökan/anmälan om inrättande/ändring av avloppsanordning enligt 13 och 14 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Sökande Namn Person-/organisationsnummer

Läs mer

ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN. Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede. mbn.diarium@tanum.se 0525-18000

ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN. Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede. mbn.diarium@tanum.se 0525-18000 ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede mbn.diarium@tanum.se 0525-18000 Den här broschyren vänder sig till dig som planerar att anlägga en enskild avloppsanläggning.

Läs mer

WC WC och BDT endast BDT (bad-, disk- och tvättvatten) annan toalett än vattentoalett Dispens för eget omhändertagande av toalettavfall krävs

WC WC och BDT endast BDT (bad-, disk- och tvättvatten) annan toalett än vattentoalett Dispens för eget omhändertagande av toalettavfall krävs SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Ansökan/anmälan om inrättande eller ändring av enskild avloppsanordning enligt 13 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Vi behandlar dina personuppgifter

Läs mer

WC WC och BDT endast BDT (bad-, disk- och tvättvatten) annan toalett än vattentoalett Dispens för eget omhändertagande av toalettavfall krävs

WC WC och BDT endast BDT (bad-, disk- och tvättvatten) annan toalett än vattentoalett Dispens för eget omhändertagande av toalettavfall krävs SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Ansökan/anmälan om inrättande eller ändring av enskild avloppsanordning enligt 13 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Vi behandlar dina personuppgifter

Läs mer

Inventering av enskilda avlopp i Storån del 1, Gnosjö kommun 2011-2012

Inventering av enskilda avlopp i Storån del 1, Gnosjö kommun 2011-2012 Dnr : 2011-0575-446 akt 15 Inventering av enskilda avlopp i Storån del 1, Gnosjö kommun 2011-2012 Figur 1. Karta över det område som inventerats i projektet Storån del 1 Postadress Besöksadress Telefon

Läs mer

Slam från slamavskiljare med inkopplad WC tömning vart annat år Ange skäl för dispens

Slam från slamavskiljare med inkopplad WC tömning vart annat år Ange skäl för dispens Blanketten skickas till: Västerviks kommun Miljö och byggnadskontoret 593 80 Västervik FÖRLÄNGT HÄMTNINGSINTERVALL FÖR SLAMBRUNN OCH/ELLER WC-TANK Ansökan om dispens gällande hushållsavfall Enligt 15 kap

Läs mer

Fritidshus och lokaler som inte nyttjas permanent Blankett för ansökan om rening av avloppsvatten från gemensamt WC- och BDT- avlopp

Fritidshus och lokaler som inte nyttjas permanent Blankett för ansökan om rening av avloppsvatten från gemensamt WC- och BDT- avlopp SAMHÄLLSENHETEN Ansökan, enskilt avlopp avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanläggning enligt 13 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Insändes till: Samhällsenheten

Läs mer

Riktlinjer för små avloppsanordningar i Haparanda kommun. Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2016-04-12 37

Riktlinjer för små avloppsanordningar i Haparanda kommun. Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2016-04-12 37 Riktlinjer för små avloppsanordningar i Haparanda kommun Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2016-04-12 37 Inledning Avloppsvatten är ett samlingsbegrepp för olika sorters förorenat vatten. Spillvatten

Läs mer

Anvisningar till ansökningsblankett

Anvisningar till ansökningsblankett Avloppsansökan Anvisningar till ansökningsblankett Detta dokument är tänkt som ett stöd till dig som ska fylla i avloppsansökan. Du hittar utförligare information om varje punkt i ansökningsblanketten

Läs mer

1(2) ANSÖKAN / ANMÄLAN för enskild avloppsanläggning

1(2) ANSÖKAN / ANMÄLAN för enskild avloppsanläggning 1(2) ANSÖKAN / ANMÄLAN för enskild avloppsanläggning Ansökan/anälan skickas eller länas in till: Tjörns koun, Sahällsbyggnadsförvaltningen, Miljöavdelningen, 471 80 SKÄRHAMN Läs bifogad inforation ed förklaringar

Läs mer

ANSÖKAN om yrkesmässig spridning och lagring av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde Vättern

ANSÖKAN om yrkesmässig spridning och lagring av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde Vättern ANSÖKAN om yrkesmässig spridning och lagring av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde Vättern Sida (6) För handläggning av ansökan kommer miljöoch hälsoskyddsnämnden att ta ut en avgift enligt

Läs mer

Instruktioner till ansökan om enskild avloppsanläggning

Instruktioner till ansökan om enskild avloppsanläggning Instruktioner till ansökan om enskild avloppsanläggning Hur du fyller i ansökan Sidorna 1, 3 och 10 ska alltid fyllas i. Sidorna 2 och 4-9 fyller du i beroende på vilken typ av reningsteknik som ska användas.

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN om avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanordning (13-14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

ANSÖKAN/ANMÄLAN om avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanordning (13-14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) Skickas till: Tranås kommun Miljö & Hälsa 573 82 TRANÅS ANSÖKAN/ANMÄLAN om avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanordning (13-14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Läs mer

Allt du behöver veta om slam

Allt du behöver veta om slam Allt du behöver veta om slam Gäller från 1 februari 2016 2016-04-27 Vi ber om ursäkt för att vi inte börjat tidigare! Ända sedan 1970-talet har det varit kommunernas skyldighet att ta hand om slam från

Läs mer

Är det dags att anlägga enskilt avlopp?

Är det dags att anlägga enskilt avlopp? INFORMATION AVLOPP Är det dags att anlägga enskilt avlopp? Informationsbroschyr om enskilda avloppsanordningar. Läs igenom denna broschyr innan du lämnar in ansökan eller anmälan om anläggande av avloppsanordning.

Läs mer

Sammanfattning åtgärdsförslag enskilda avlopp

Sammanfattning åtgärdsförslag enskilda avlopp Sammanfattning åtgärdsförslag enskilda avlopp Äskestocks samfällighetsförening och Västerviks kommun LOVA-projektet Starthjälp -0- Upprättad av: Emma Sjögren Granskad av: Marie Ekvall Mall: Rapport Advanced.dot

Läs mer

Anordnande eller ändring av enskild avloppsanläggning

Anordnande eller ändring av enskild avloppsanläggning 1(5) Anordnande eller ändring av enskild avloppsanläggning Ansökan/anmälan enligt 13 respektive 14 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 1 lokala föreskrifter om miljöfarlig verksamhet

Läs mer

Telefon dagtid E-post Personnummer/organisationsnummer

Telefon dagtid E-post Personnummer/organisationsnummer MILJÖAVDELNINGEN Ansökan, enskilt avlopp avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanläggning enligt 13 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Insändes till: Miljöavdelningen

Läs mer

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun Antagna av tillstånds- och myndighetsnämnden 2013-01-23 Innehållsförteckning Inledning.. 3 Funktionskrav......3 Säker funktion och användarvänlighet.........3

Läs mer

Enskilt vatten och avlopp i Österåkers kommun

Enskilt vatten och avlopp i Österåkers kommun Enskilt vatten och avlopp i Österåkers kommun Information från Miljö- och hälsoskyddsenheten Miljö- & Hälsoskyddsenheten Österåkers kommun, 184 86 Åkersberga, besök: Alceahuset, Hackstavägen 22 Tel växel

Läs mer

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla?

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? När du ska inrätta en avloppsanläggning behöver du ha ett tillstånd. Tillståndet söker du hos Miljöförvaltningen. Även om du inte ska göra

Läs mer

Permanentbostad och lokaler som nyttjas permanent Blankett för ansökan om rening av avloppsvatten från gemensamt WC- och BDT- avlopp

Permanentbostad och lokaler som nyttjas permanent Blankett för ansökan om rening av avloppsvatten från gemensamt WC- och BDT- avlopp SAMHÄLLSENHETEN Ansökan, enskilt avlopp avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanläggning enligt 13 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Insändes till: Samhällsenheten

Läs mer

Entreprenörsrapport, avloppsanläggning

Entreprenörsrapport, avloppsanläggning Sida 1 (6) (plats för miljökontorets stämpel) Ifylld rapport skickas till: Kansliet 668 21 Ed Entreprenörsrapport, avloppsanläggning Kamerasymbolen visar moment som är lämpliga att fotodokumentera Denna

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14.

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. Att anlägga avlopp Det krävs tillstånd från myndighetsnämnden för att

Läs mer

Sida 1 av 6 Haparanda stad - Samhällsbyggnadskontoret Ansökan enskild avloppsanläggning Sökande Förnamn* Efternamn* Personnummer/ organisationsnummer* Adress* Postnummer* Ort* Telefon dag* Telefon mobil

Läs mer

Telefon dagtid E-post Personnummer/organisationsnummer

Telefon dagtid E-post Personnummer/organisationsnummer MILJÖAVDELNINGEN Ansökan, enskilt avlopp avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanläggning enligt 13 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Insändes till: Miljöavdelningen

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. sammanträde för samhällsbyggnadsnämnden. 12. Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten från avloppsanordning på

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. sammanträde för samhällsbyggnadsnämnden. 12. Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten från avloppsanordning på VK300S v1.0 040416, Kallelse 140401 Sbn.doc Datum 2014-03-25 1 (2) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Till: sammanträde för samhällsbyggnadsnämnden Tid: tisdagen den 1 april 2014, kl. 17.00 Plats: Hjälmaren, kommunhuset

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden. ANMÄLAN om kompostering och spridning av latrin och/eller lagring och spridning av urin enligt 38 Avfallsförordning 2001:1063

Bygg- och Miljönämnden. ANMÄLAN om kompostering och spridning av latrin och/eller lagring och spridning av urin enligt 38 Avfallsförordning 2001:1063 Bygg- och Miljönämnden ANMÄLAN om kompostering och spridning av latrin och/eller lagring och spridning av urin enligt 38 Avfallsförordning 2001:1063 Kompostering och spridning av latrin Lagring och spridning

Läs mer

ANSÖKAN / ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14.

ANSÖKAN / ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. 1/5 ANSÖKAN / ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. Sökanden Namn: Adress: Personnr/Org.nr: Fastighetsägare (om annan

Läs mer

Telefon bostad. Personnr / org. nummer. Fritidsbostad Permanentbostad Antal hushåll: Annan, ange vad:

Telefon bostad. Personnr / org. nummer. Fritidsbostad Permanentbostad Antal hushåll: Annan, ange vad: ANSÖKAN/ANMÄLAN Sökande ENSKILD AVLOPPSANORDNING enligt 13 och 14 Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (ansökan inlämnas i 2 exemplar) bostad arbete Mobiltelefon Fastighetsbeteckning Personnr

Läs mer

Ansökan och anmälan om enskilt avlopp

Ansökan och anmälan om enskilt avlopp Ansökan och anmälan om enskilt avlopp För att ändra din avloppsanordning eller installera en ny måste du antingen ansöka om tillstånd eller skicka in en anmälan till miljönämnden. I den här informationsbladet

Läs mer

Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning

Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning 2-5 hushåll Enligt 13 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Avgift tas ut enligt gällande taxa. Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet

Läs mer

Ny verksamhet Befintlig verksamhet Avslutande av verksamhet Annat. byggomiljokontoret@norrkoping.se Bygg- och miljökontoret Miljö- och hälsoskydd

Ny verksamhet Befintlig verksamhet Avslutande av verksamhet Annat. byggomiljokontoret@norrkoping.se Bygg- och miljökontoret Miljö- och hälsoskydd Administrativa uppgifter 1(8) ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET - Enligt 9 kap. 6 i miljöbalken samt 10 i miljöprövningsförordningen (2013:251) Anläggning, namn Organisations- eller personnummer Kund-ID

Läs mer

Så här anlägger du enskilt avlopp

Så här anlägger du enskilt avlopp Så här anlägger du enskilt avlopp Innan man får anlägga eller ändra en avloppsanläggning ska dess lämplighet bedömas. Denna folder visar vad du bör tänka på när du ansöker om tillstånd för en avloppsanläggning.

Läs mer

Inrättande av avloppsanordning Ansökan/anmälan

Inrättande av avloppsanordning Ansökan/anmälan 1 (5) Inrättande av Ansökan/anmälan Miljö- och hälsoskyddskontoret 195 85 Märsta Viktig information som du bör ta del av vid ansökan/anmälan finns i informationsfoldern Hur man söker tillstånd. Där finns

Läs mer

Förbättra ditt avlopp

Förbättra ditt avlopp Förbättra ditt avlopp En viktig åtgärd för Björnöfjärden! 1 Utgivare/copyright: BalticSea2020 Text: Marika Palmér Rivera, Mats Johansson m.fl. Illustratör: Bo Rosander Grafisk formgivning: Bild & Kultur

Läs mer

Ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanläggning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14.

Ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanläggning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. 1(6) Blanketten ska skickas till Högsby kommun, Miljö- och byggkontoret, 579 80 Högsby. Vid frågor ring 0491-290 00. Sökanden Namn: Adress: Postadress: Personnr/Org.nr: Fastighetsägare (om annan än sökanden)

Läs mer

ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP...

ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP... Att planera för enskilt avlopp Informationsmaterial från Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Oktober 2014 1 Innehållsförteckning ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS

Läs mer

Ansökan avser (tillståndsplikt) Nytt avlopp med toalett

Ansökan avser (tillståndsplikt) Nytt avlopp med toalett ANMÄLAN/ANSÖKAN Markbädd 1 (5) Om inrättande av avloppsanordning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 och 14. Sökanden Namn: Personnr/Org.nr: Telefonnummer: Adress:

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN OM TILLSTÅND TILL SMÅ AVLOPP

ANSÖKAN/ANMÄLAN OM TILLSTÅND TILL SMÅ AVLOPP ANSÖKAN/ANMÄLAN OM TILLSTÅND TILL SMÅ AVLOPP Ansökan/anmälan avser: Ny avloppsanläggning Ändring av befintlig avloppsanläggning Anslutning till befintlig avloppsanläggning Fastighet Sökanden Fastighetsbeteckning:

Läs mer

Inventering av enskilda avloppsanläggningar inom Emåns avrinningsområde i Sävsjö kommun

Inventering av enskilda avloppsanläggningar inom Emåns avrinningsområde i Sävsjö kommun Inventering av enskilda avloppsanläggningar inom Emåns avrinningsområde i Sävsjö kommun -Sara Berglund4 september 2014 Besöksadress Postadress Telefon Telefax E-post (E-mail) Hemsida (URL) Djurgårdsgatan

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2016-03-01 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Enskilda avlopp 2016-02-23, 18 Miljö- och byggnämnden Tills vidare Dokumentansvarig

Läs mer

Enskilda avlopp. - Ansökan - Planering - Bestämmelser - Teknik. Mars 2009

Enskilda avlopp. - Ansökan - Planering - Bestämmelser - Teknik. Mars 2009 Miljökontoret Enskilda avlopp - Ansökan - Planering - Bestämmelser - Teknik Mars 2009 Information på Internet om små avlopp, även specifikt om Södertälje: http://www.avloppsguiden.se 1. Varför behövs en

Läs mer

Inventering av enskilda avlopp i Gisekvarns fritidsområde

Inventering av enskilda avlopp i Gisekvarns fritidsområde Inventering av enskilda avlopp i Gisekvarns fritidsområde 2011 En samlad bedömning och beskrivning av de enskilda avloppens funktion i Gisekvarns fritidsområde Bakgrund Miljökontoret i Trosa kommun arbetar

Läs mer

LANDSKAPSREGERINGENS ANVISNINGAR FÖR PLANERING AV ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR

LANDSKAPSREGERINGENS ANVISNINGAR FÖR PLANERING AV ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 1 LANDSKAPSREGERINGENS ANVISNINGAR FÖR PLANERING AV ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OKTOBER 2006 Reviderad maj 2013 Olika skyddsavstånd att ta hänsyn till vid placeringen av en avloppsanläggning (Bild ur

Läs mer

Fastighetsbeteckning där avloppsanläggningens utsläppspunkt ska ligga (kan vara samma som ovan)

Fastighetsbeteckning där avloppsanläggningens utsläppspunkt ska ligga (kan vara samma som ovan) 1(6) Ansökan eller anmälan Ange vad som avses: Ansökan om avloppsanläggning för WC och BDT-vatten (bad, disk och tvätt) Ansökan om avloppsanläggning för enbart WC-vatten Anmälan om avloppsanläggning för

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av värmepumpsanläggning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av värmepumpsanläggning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av värmepumpsanläggning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Allmänna uppgifter Fastighetsbeteckning där installation ska ske Fastighetens

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN om avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanordning (13-14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

ANSÖKAN/ANMÄLAN om avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanordning (13-14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) Skickas till: Tranås kommun Miljö & Hälsa 573 82 TRANÅS ANSÖKAN/ANMÄLAN om avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanordning (13-14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Läs mer

Riktlinje. Riktlinjer för enskilt avlopp 2014-11-19. Bmk Mh 2014/4358. Antagna av byggnads- och miljöskyddsnämnden 2014-11-19 256.

Riktlinje. Riktlinjer för enskilt avlopp 2014-11-19. Bmk Mh 2014/4358. Antagna av byggnads- och miljöskyddsnämnden 2014-11-19 256. Riktlinje 2014-11-19 Riktlinjer för enskilt avlopp Bmk Mh 2014/4358 Antagna av byggnads- och miljöskyddsnämnden 2014-11-19 256. Ersätter Riktlinjer för enskilt avlopp 17, 2011-01-26 Riktlinjerna ska vägleda

Läs mer

Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning

Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning 2-5 hushåll Enligt 13 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Avgift tas ut enligt gällande taxa. Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet

Läs mer

Sökandens namn (om annat än fastighetsägaren) Sökandens postadress (utdelningsadress, postnummer och postort)

Sökandens namn (om annat än fastighetsägaren) Sökandens postadress (utdelningsadress, postnummer och postort) Sida 1 av 6 Ansökan/anälan o installation/ändring av enskild avloppsanläggning Inforation Gällande regler: 13 & 14 SFS 1998:899 Dina personuppgifter används för att utifrån ett register utöva tillsyn,

Läs mer

Sökanden (om det är annan sökanden än fastighetsägare skall fullmakt bifogas) Organisationsnr./personnr: Permanentbostad Fritidshus Annat:

Sökanden (om det är annan sökanden än fastighetsägare skall fullmakt bifogas) Organisationsnr./personnr: Permanentbostad Fritidshus Annat: OBS! Om det saknas uppgifter försenas beslutet eftersom kompletteringar måste göras. Vänligen fyll i alla uppgifter utförligt. För krav på bl a karta och situationsplan se avsnitt bilagor. Uppgifter som

Läs mer

Anlägg ett nytt avlopp

Anlägg ett nytt avlopp Anlägg ett nytt avlopp INFORMATION OM ENSKILDA AVLOPPSANORDNINGAR INNEHÅLL 1. Bakgrund till avloppsvattenrening 3 2. Alternativ till enskild anläggning 3 3. Regler kring enskilda avlopp 4 4. Förutsättningar

Läs mer

Policy för enskilda avloppsanordningar (upp till 25 pe) i Orust kommun

Policy för enskilda avloppsanordningar (upp till 25 pe) i Orust kommun FÖRFATTNINGSSAMLING (6.2.7) Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2008-04-10 84 (MBN/2008:104), 2008-05-13 139 (MBN/2008:104) Policy för enskilda avloppsanordningar (upp till 25 pe) i Orust kommun Gäller

Läs mer

ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET

ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET Anmälan enligt miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 1(13) ARJEPLOGS KOMMUN ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET Anmälan avser Ny verksamhet. Planerat startdatum: Ändring

Läs mer

Blankett. Inrättande av avloppsanordning. Miljö- och hälsoskyddskontoret Märsta

Blankett. Inrättande av avloppsanordning. Miljö- och hälsoskyddskontoret Märsta 1 (6) Blankett Inrättande av avloppsanordning Ansökan/anmälan Skickas till Miljö- och hälsoskyddskontoret 195 85 Märsta Viktig information som du bör ta del av vid ansökan/anmälan finns i informationsfoldern

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN OM INRÄTTANDE ELLER ÄNDRING AV AVLOPPSANORDNING MED ELLER UTAN ANSLUTEN VATTENTOALETT

ANSÖKAN/ANMÄLAN OM INRÄTTANDE ELLER ÄNDRING AV AVLOPPSANORDNING MED ELLER UTAN ANSLUTEN VATTENTOALETT 1(5) Vadstena Kommun Bygg- och miljönämnden 592 80 Vadstena ANSÖKAN/ANMÄLAN OM INRÄTTANDE ELLER ÄNDRING AV AVLOPPSANORDNING MED ELLER UTAN ANSLUTEN VATTENTOALETT Enligt 13-14 förordning (1998:899) om miljöfarlig

Läs mer

Ansökan om tillstånd att installera enskilt avlopp eller anmälan om ändring av enskilt avlopp

Ansökan om tillstånd att installera enskilt avlopp eller anmälan om ändring av enskilt avlopp MBF_1.Enskiltavlopp 2017-02-06 Sida 1 / 8 Ansökan om tillstånd att installera enskilt avlopp eller anmälan om ändring av enskilt avlopp Enligt paragraf 13 och 14 i förordningen om miljöfarlig verksamhet

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Små avloppsanläggningar Information till den som ska anlägga en ny eller ändra en befintlig anläggning. Ett hushåll använder dagligen ca 1000 liter vatten som blir förorenat och måste tas omhand innan

Läs mer

Kvalitetsredovisning. från entreprenör och fastighetsägare vid anläggande av enskilt avlopp

Kvalitetsredovisning. från entreprenör och fastighetsägare vid anläggande av enskilt avlopp Fylls i och undertecknas av den entreprenör som anlägger avloppsanordningen samt fastighetsägare eller innehavare av avloppstillståndet. Baserad på Naturvårdsverkets allmänna råd 87:6 och 2006:7. Skickas

Läs mer

2. Hur används huset? Permanentboende Fritidshus

2. Hur används huset? Permanentboende Fritidshus 1 (6) Enkät angående vatten- och avloppsförhållanden 2019 Använd en enkät per avloppsanläggning. Kontakta Miljöförvaltningen om du behöver fler enkäter, alternativt skriv ut fler från vår webbsida. 1.

Läs mer

Ansökan/anmälan av enskilt avlopp i enlighet med 13 och 14 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899)

Ansökan/anmälan av enskilt avlopp i enlighet med 13 och 14 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) Ankomststämpel Ansökan/anmälan av enskilt avlopp i enlighet med 13 och 14 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) 1. Sökande Namn Utdelningsadress Postadress Mobiltelefon Telefon

Läs mer

Blankett ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanordning med anvisningar

Blankett ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanordning med anvisningar Ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanordning enligt 9 kap 7 Miljöbalken och 13 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 1 (5) Reviderad 2016-01-11 Blankett ansökan/anmälan om inrättande

Läs mer

Ansökan/ Anmälan enskilt avlopp Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ansökan/ Anmälan enskilt avlopp Samhällsbyggnadsförvaltningen Ansökan/ Anmälan enskilt avlopp Samhällsbyggnadsförvaltningen Personuppgifter behandlas i enlighet med PUL, personuppgiftslagen. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register

Läs mer

Ansökan avser (tillståndsplikt) Nytt avlopp med toalett

Ansökan avser (tillståndsplikt) Nytt avlopp med toalett ANMÄLAN/ANSÖKAN Markbädd 1 (5) Om inrättande av avloppsanordning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 och 14. Sökanden Namn: Personnr/Org.nr: Telefonnummer: Adress:

Läs mer

Policy för små avloppsanläggningar i Katrineholms kommun

Policy för små avloppsanläggningar i Katrineholms kommun Policy för små avloppsanläggningar i Katrineholms kommun Antagen 2007-06-14 av Miljö- och hälsoskyddsnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Syfte och omfattning...3 2.1 Syfte... 3 2.2 Definitioner...

Läs mer

Tips och information läs och spara!

Tips och information läs och spara! Tips och information läs och spara! På de följande sidorna har vi samlat information och exempel för att det ska bli enklare för dig att fylla i din ansökan. Tänk på att det är du som fastighetsägare som

Läs mer

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Nässjö kommun. Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2008-06-11

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Nässjö kommun. Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2008-06-11 Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Nässjö kommun Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2008-06-11 Innehållsförteckning Inledning...... 3 Funktionskrav.. 3 Säker funktion och användarvänlighet.......

Läs mer

Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning

Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning Befintlig byggnad med befintligt utsläpp Enligt 13 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Avgift tas ut enligt gällande taxa. Personuppgifter

Läs mer

Ansökan/anmälan av enskilt avlopp i enlighet med 13 och 14 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899)

Ansökan/anmälan av enskilt avlopp i enlighet med 13 och 14 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) Ankomststämpel Ansökan/anmälan av enskilt avlopp i enlighet med 13 och 14 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) 1. Sökande Namn Utdelningsadress Postadress Mobiltelefon Telefon

Läs mer

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST/WEBB ORGANISATIONSNR GIRO

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST/WEBB ORGANISATIONSNR GIRO Information om personuppgiftsbehandling Sökande Gislaveds kommun kommer att spara och behandla de personuppgifter du lämnar in till kommunen via denna blankett och eventuella bifogade handlingar, se bilaga

Läs mer

Tillsyn av enskilda avlopp 2016. www.sigtuna.se

Tillsyn av enskilda avlopp 2016. www.sigtuna.se Tillsyn av enskilda avlopp 2016 www.sigtuna.se Syfte och mål Sigtuna kommun har ~2 000 enskilda avlopp Tillsynsprojekt 2011 2017 Mål: Alla enskilda avlopp skall vara åtgärdade 2019 Godtagbar slamavskiljning

Läs mer

Information gällande ny taxa för prövning av ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanläggning

Information gällande ny taxa för prövning av ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanläggning Datum 2017-12-22 1(4) Information gällande ny taxa för prövning av ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanläggning Från och med 1 januari 2018 kommer en ny taxa träda i kraft för prövning och tillsyn

Läs mer

Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28. Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren

Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28. Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren PM Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28 Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren PM Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 Kund Karlshamns Kommun Stadsmiljöavdelningen

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN om avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanläggning (13-14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

ANSÖKAN/ANMÄLAN om avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanläggning (13-14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) bygg livsmedel - miljö Skickas till: Tranås kommun Bygg- och miljöavdelningen 573 82 TRANÅS ANSÖKAN/ANMÄLAN om avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanläggning (13-14 förordningen (1998:899) om

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Tyresö Kommun Hantering av BDT-vatten i Östra Tyresö Uppdragsnummer 1141230000 Leverans Stockholm 2011-08-15 Sweco Environment AB Denis van Moeffaert 1 (15) Sweco Vatten & Miljö Gjörwellsgatan 22 Box 34044,

Läs mer

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST/WEBB ORGANISATIONSNR GIRO

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST/WEBB ORGANISATIONSNR GIRO Information om personuppgiftsbehandling Ansökan/anmälan om inrättande av Gislaveds kommun kommer att spara och behandla de personuppgifter du lämnar in till kommunen via denna blankett och eventuella bifogade

Läs mer

VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING VID GISSHULTSSJÖN - INFORMATION OM ANSLUTNING

VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING VID GISSHULTSSJÖN - INFORMATION OM ANSLUTNING VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING VID GISSHULTSSJÖN - INFORMATION OM ANSLUTNING För Gisshults stugområde bygger Nässjö Affärsverk AB(NAV) allmän VA-anläggning med så kallad LPSteknik. Ledningsarbetet i stugområdet

Läs mer

1/4. ANMÄLAN Värmeuttag ur mark/vatten. Anmälare. Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning (där värmen nyttjas) Installatör. Borrare Företagsnamn

1/4. ANMÄLAN Värmeuttag ur mark/vatten. Anmälare. Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning (där värmen nyttjas) Installatör. Borrare Företagsnamn Samhällsbyggnadsnämnden ANMÄLAN Värmeuttag ur mark/vatten 1/4 Personuppgifter behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd.

Läs mer

Nya riktlinjer för tillsyn av enskilda avlopp

Nya riktlinjer för tillsyn av enskilda avlopp Miljönämnden 2007-04-04 69 35 Dnr 2007-369 Nya riktlinjer för tillsyn av enskilda avlopp ÄRENDE Miljönämnden har tidigare fastställt riktlinjer för handläggning av enskilda avlopp. Dessa riktlinjer har

Läs mer

Riktlinjer för hög skyddsnivå för miljöskydd vid anläggande av enskilda avlopp

Riktlinjer för hög skyddsnivå för miljöskydd vid anläggande av enskilda avlopp Dnr MN-2012-0027 Dpl 545 sid 1 (5) MILJÖFÖRVALTNINGEN Tjänsteskrivelse 2012-01-04 Linnea Broström, 054-540 46 67 Bengt Jonsson, 054-540 46 73 Miljönämnden Riktlinjer för hög skyddsnivå för miljöskydd vid

Läs mer

Ansökan/Anmälan om enskild avloppsanläggning Enligt 9 kap. 6 miljöbalken samt i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Ansökan/Anmälan om enskild avloppsanläggning Enligt 9 kap. 6 miljöbalken samt i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Ansökan/Anmälan om enskild avloppsanläggning Enligt 9 kap. 6 miljöbalken samt 13-14 i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Obs! Påbörja inte anläggningen förrän du har fått ditt

Läs mer

Entreprenören ska få en kopia på tillståndet. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST/WEBB ORGANISATIONSNR GIRO

Entreprenören ska få en kopia på tillståndet. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST/WEBB ORGANISATIONSNR GIRO Information om personuppgiftsbehandling om inrättande av avloppsanläggning 1 Gislaveds kommun kommer att spara och behandla de personuppgifter du lämnar in till kommunen via denna blankett och eventuella

Läs mer

Ansökan/anmälan om inrättande/ändring av avloppsanläggning (enligt 13-14 förordningen 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Ansökan/anmälan om inrättande/ändring av avloppsanläggning (enligt 13-14 förordningen 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) : Ansökan/anälan o inrättande/ändring av avloppsanläggning (enligt 13-14 förordningen 1998:899 o iljöfarlig verksahet och hälsoskydd) Sökande Nan:, boad: Utdelningsadress (gata, box, etc):, arbete: Ponuer:

Läs mer

ANSÖKAN / ANMÄLAN enskild avloppsanläggning för 1-5 hushåll

ANSÖKAN / ANMÄLAN enskild avloppsanläggning för 1-5 hushåll Miljö- och byggnadsnämnden ANSÖKAN / ANMÄLAN enskild avloppsanläggning för 1-5 hushåll Datum Ansökan/anmälan skickas till Skara kommun Miljö- och byggnadsnämnden Sökande Namn Person- eller organisationsnummer

Läs mer