Sweco Environment AB. Org.nr säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen"

Transkript

1 Tyresö Kommun Hantering av BDT-vatten i Östra Tyresö Uppdragsnummer Leverans Stockholm Sweco Environment AB Denis van Moeffaert 1 (15) Sweco Vatten & Miljö Gjörwellsgatan 22 Box 34044, Stockholm Telefon Telefax Sweco Environment AB Org.nr säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Denis van Moeffaert

2 1 Sammanfattning 3 2 Bakgrund 4 3 Omfattning 4 4 Naturvårdsverkets Allmänna Råd Skyddsnivå Lokalisering 6 5 Lokala förutsättningar i Östra Tyresö Geologi Skyddsavstånd Recipienter 9 6 Möjliga sätt att hantera BDT-vatten i Östra Tyresö Toalettvatten till slutna tankar Tekniska lösningar för BDT-vattnet Utvärdering av delområdena Inre Brevik Yttre Brevik Raksta Bergholm 13 7 Slutsatser 14 2 (15)

3 1 Sammanfattning Tyresö Kommun har i samråd med Länsstyrelsen tagit fram ett förslag som innebär att ökade byggrätter ska kunna beviljas i Östra Tyresö. Kommunen har beslutat att göra en utredning av vatten- och avloppssituationen på hela Brevikshalvön, samt i Raksta och Bergholm. Som en del av pågående utredningar av vatten- och avloppssituationen i Östra Tyresö, belyser föreliggande rapport möjligheterna att infiltrera eller genom andra enskilda VAlösningar omhänderta BDT-vattnet på fastigheterna. Naturvårdsverkets allmänna råd för små avloppsanordningar (NFS 2006:7) ligger till grund till denna utredning. Kapitel 4 presenterar Naturvårdsverkets krav på enskilda avloppslösningar. Med tanke på att recipienterna kring Östra Tyresö präglas av hög närsaltbelastning och höga närsalthalter, bedöms skyddsnivån i Östra Tyresö vara hög. Kapitel 4 presenterar även krav på lokaliseringen av avloppsanordningen. Kapitel 5 beskriver sedan översiktligt de lokala förutsättningarna i Östra Tyresö. Bland annat beskrivs geologin, förutsättningar till skyddsavstånd och möjliga recipienter. Ett platsbesök ligger till grund av mer detaljerad information för de olika delområdena. Med hjälp av kartmaterial och platsbesöket föreslår kapitel 6 tre möjliga sätt att hantera BDT-vattnet i Östra Tyresö. De olika områdena beskrivs mer detaljerad i bilaga. Avloppslösningarna ser olika ut för varje delområde, men generellt föreslås en tvåkammarbrunn följt av en infiltrationsanläggning, tät markbädd eller kompaktfilter. Möjligheterna till infiltration i Östra Tyresö är begränsade på grund av geologin och branta terrängförhållanden. Utsläpp föreslås ske i befintligt dike. På platsbesöket bedömdes några områden sakna ett väl utformat dikesystem. Där rekommenderas en fördjupad undersökning på fastighetsnivå för att reda ut möjliga recipienter. Eventuellt kan man ansluta ett anlagt dike till ett befintligt dike. Som fortsatt arbete föreslås en utredning på fastighetsnivå. En sådan utredning kan föreslå konkreta lösningar (typ av avloppsanordning och lokalisering) för varje fastighet. Föreliggande rapport redovisar att det är möjligt att hantera BDT-vattnet lokalt i Östra Tyresö och föreslår möjliga tekniska lösningar. 3 (15)

4 2 Bakgrund Tyresö Kommun har fattat beslut att successivt bygga ut VA-försörjning och detaljplanelägga bebyggelsen i Östra Tyresö under en tidsperiod på ca 20 år. Kommunen har under en tid beviljat bygglov i form av undantag från gällande plan- och områdesbestämmelser, och Länsstyrelsen har nyligen bedömt att undantagen har beviljats i en utsträckning som inte är motiverad. Tyresö Kommun har kommit överens med Länsstyrelsen att vissa avsteg från plan- och områdesbestämmelserna kan medges under förutsättning att det finns en VA-utredning som belyser möjligheterna för VA-försörjning i Östra Tyresö. Recipienterna kring Östra Tyresö präglas av hög närsaltbelastning och höga närsalthalter. Kalvfjärden och Erstaviken får inte belastas av avlopp från fastigheter. Kommunen har därför bestämt sig för ett avloppssystem där toalettvattnet leds till slutna tankar. BDT-vattnet (Bad-Dusch-Tvätt) behandlas separat. Som en del av pågående utredningar av vatten- och avloppssituationen i Östra Tyresö (Brevikshalvön, Raksta, och Bergholm), belyser föreliggande rapport möjligheterna att infiltrera eller genom andra enskilda VA-lösningar omhänderta BDT-vattnet på fastigheterna. Naturvårdsverkets allmänna råd för små avloppsanordningar (NFS 2006:7) ligger till grund till denna utredning. 3 Omfattning Föreliggande rapport undersöker översiktligt möjligheterna att omhänderta BDT-vattnet i Östra Tyresö. Detta resulterade i en övergripande utredning dvs. inga undersökningar utfördes på fastighetsnivå. Förutsättningen till denna utredning är att toalettvattnet leds till slutna tankar för hela området varför hanteringen av WC-vatten inte ingår i föreliggande rapport. Inom Östra Tyresö pågår löpande detaljplane- och omvandlingsarbeten sedan ett antal år med fastlagda tidplaner och etappindelningar samtidigt som vissa planetapper redan genomförts. De tidsmässigt närmast kommande planetapperna har även bedömts kunna försörja berörda fastigheter med kommunala VA-lösningar inom rimlig tid varför dessa etapper heller inte omfattas av denna rapport. Områdena som ingår i föreliggande utredning presenteras i figur 1. Områdena inkluderar: Inre Brevik (etapper 15, 16, 17, 12, 20, 21, 9, 22, och 10); Yttre Brevik; Raksta (etapper 11 och 13); och Bergholm (etapp 18). 4 (15)

5 Inre Brevik Erstaviken Yttre Brevik Kalvfjärden Raksta Etapper 11 och13 Bergholm Etapp 18 Figur 1: Översikt över utredningsområdet (referens 3). 5 (15)

6 4 Naturvårdsverkets Allmänna Råd Till grund för denna utredning ligger bland annat Naturvårdsverkets allmänna råd för små avloppsanordningar som publicerades år 2006 (NFS 2006:7). Av de allmänna råden framgår Naturvårdsverkets uppfattning om framförallt vilka krav som bör ställas enligt de allmänna hänsynsreglerna i kapitel 2 av miljöbalken (MB). Dessa allmänna råd avser tillämpningen av miljöfarlig verksamhet från enstaka hushåll och från gemensamhetsanläggningar dimensionerade för upp till 25 personekvivalenter. Detta kapitel ger en översikt över Naturvårdsverkets allmänna råd, framförallt relaterad till frågeställningarna i Östra Tyresö, dvs. avloppsvattenhantering från enskilda hushåll och mer specifikt hantering av BDT-vatten. 4.1 Skyddsnivå Naturvårdsverkets allmänna råd föreskriver en indelning i normal skyddsnivå och hög skyddsnivå. Med tanke på att recipienterna kring Östra Tyresö präglas av hög närsaltbelastning och höga närsalthalter, bedöms skyddsnivån i Östra Tyresö vara hög. Naturvårdsverkets krav för hög skyddsnivå är: Avloppsanordningen är, med undantag för eventuell infiltrerande del, tät för att hindra in- och utläckage av vatten; Avloppsanordningens funktion är enkel att kontrollera; Avloppsanordningen anläggs på ett sådant sätt och på en sådan plats att dess funktion kan upprätthållas under anordningens livslängd; Åtgärder vidtas för att minimera risk för smitta eller annan olägenhet för djur; Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 90 % reduktion av fosfor; Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 50 % reduktion av kväve; Dag- och dränvatten leds inte till spillvattenanordningen; 4.2 Lokalisering Angående lokaliseringen av avloppsanläggningen beskriver Naturvårdsverkets allmänna råd följande rekommendationer: Ytterkanten på en avloppsanordning (med undantag för ev. utloppsledning) bör inte läggas närmare än 10 m och helst mer än 30 m från ytvatten eller dike; 6 (15)

7 Ytterkanten på slamavskiljare bör lokaliseras minst 10 m från bostadshus och minst 4 m från fastighetsgräns. Slamavskiljare (som uppfyller krav på täthet i SIS- EN :2000 eller motsvarande) bör ha minst 20 m skyddsavstånd till vattentäkt, övriga slamavskiljare bör placeras med motsvarande horisontella skyddsavstånd som en otät anordning; Slamavskiljare bör placeras över grundvattennivån; Avloppsanordning bör placeras nedströms i grundvattenströmmen räknat från vattentäkt. Som en tumregel för detta bör avloppsanordningen placeras lägre i terrängen än brunnen; Grundvattennivån i närbelägen vattentäkt bör ligga högre än nivån på grundvattnet under avloppsanordningen vid maximalt vattenuttag. Om vattentäkt utgörs av bergborrad brunn är detta kriteriet inte tillämpligt eftersom nivån i vattentäkten styrs av förhållandet mellan tillrinning till och uttag ur brunnen. Istället bör man tillse att nivån på grundvattnet i jordlagren invid brunnen ligger högre; Horisontellt skyddsavstånd från avloppsanordning till dricksvattentäkt bör motsvara grundvattnets transportsträcka under minst två till tre månader vid maximalt vattenuttag; avståndet bör dock aldrig understiga 20 m; Avståndet mellan infiltrationsnivå och högsta grundvattennivå eller berg bör inte understiga 1 m. 7 (15)

8 5 Lokala förutsättningar i Östra Tyresö De lokala förutsättningarna som undersöktes är geologin, möjligheten att respektera Naturvårdsverkets rekommendationer avseende skyddsavstånd, och närvarande av möjliga recipienter. 5.1 Geologi Den fördjupande översiktsplanen för Östra Tyresö beskriver områdets karaktär som ett sprickdalslandskap med stor brutenhet, dvs. branta bergryggar och smala dalgångar. De lösa avlagringarna består av olika leror, mindre områden med morän samt områden med organiskt material (torv). I bergbranterna återfinns små mängder av moräner men i huvudsak övergår berg i dagen direkt till leravlagringar i sänkorna. Figur 2 presenterar översiktligt geologin i utredningsområdet. Enligt SGU (Svenska Geologiska Undersökning) ligger marknivån i Östra Tyresö i genomsnitt på +30 och den opåverkade grundvattennivån ca 5 meter under markytan dvs. på nivån +25 (referens 4). Figur 2: Geologisk karta över Östra Tyresö (referens 1). 8 (15)

9 5.2 Skyddsavstånd Under platsbesöket undersöktes översiktligt förutsättningar för att uppfylla Naturvårdverkets krav på skyddsavstånd i Östra Tyresö. Generellt bedömdes fastigheterna vara stora, med goda förutsättningar för att uppfylla kraven på skyddsavståndet. Däremot finns det branta terrängförhållanden, framförallt på norra sidan av Inre Brevik och södra sidan av Bergholm. Branta terrängförhållanden kan det göra svårare att hitta lämplig lokalisering för en avloppsanordning. Generellt kan man säga att infiltrationsanläggningar ska undvikas nära branta slutningar (se kapitel 6). För att ta hänsyn till skyddsavståndet till dricksvattenbrunnar rekommenderas en djupare undersökning på varje fastighet. 5.3 Recipienter Recipienterna kring Östra Tyresö präglas av hög närsaltbelastning och höga närsalthalter. Kalvfjärden och Erstaviken får inte belastas av avlopp från fastigheter. Det föreslås att det behandlade vattnet leds ut i ett öppet dike. Generellt bedöms förutsättningar i Östra Tyresö för att leda ut vattnet till öppna diken vara goda. Framförallt har stora delar av Inre Brevik ett väl utformat dikesystem (se även bilaga). Andra områden, som till exempel området kring Entitevägen och Tjädervägen i Inre Brevik, har inget tydligt dikesystem, och en djupare utredning bör göras för att klarlägga möjligheten att leda bort vattnet. Eventuellt kan man ansluta ett anlagt dike till befintligt dike. I vissa diken i Östra Tyresö finns växter (se även bilderna i bilaga). I så fall behandlas vattnet ytterligare genom olika processer, såsom växtupptag, infiltration och nedbrytning med hjälp av mikroorganismer. 9 (15)

10 6 Möjliga sätt att hantera BDT-vatten i Östra Tyresö 6.1 Toalettvatten till slutna tankar Förutsättningen i Östra Tyresö är att toalettvattnet leds till slutna tankar. En sluten tank innebär att mellan 80 och 90 procent av kvävet och kanske procent av fosforn avskiljs. För att minimera grundvattenuttagen för WC-spolning rekommenderas en extremt snålspolande toalett eller vakuumtoalett. Bad-, disk- och tvättvatten har varierande innehåll av föroreningar allt efter den sanitära standarden. I det enklaste fallet med enbart ett tvättställ eller en vask kan spridning på eller i vegetationen godtas, exempelvis med en hink under vasken som sedan hälls ut i vegetationen. Installation av dusch, tvättmaskin, diskmaskin med mera kräver däremot att vattnet genomgår godtagbar rening. Föreliggande utredning ligger till grund för bedömning av ökade byggrätter i Östra Tyresö med hög standard på installationer vilket kräver avloppsanläggningar enligt Naturvårdsverkets rekommendationer. Ursprungshalten av näringsämnen i avloppsvattnet har dock stor betydelse för hur mycket som kommer att finnas kvar efter behandling i exempelvis en infiltrationsanläggning. Enligt den beräkningsmall som finns i det allmänna rådet (NFS 2006:7) så behövs ingen ytterligare reduktion av fosfor om inte toalettavlopp ansluts i de fall fosforfria hushållskemikalier används. I och med de nya regler som antagits vad gäller fosforfria tvättmedel kan BDT-vattnet beräknas klara såväl normala som höga krav vad gäller fosfor och även att kraven på reduktion av kväve uppfylls utan vidare behandling. Däremot är reduktionen av organiskt material (syretärande ämnen, BOD) otillräcklig. Rening av BDT-vatten bör ändå syfta till vidare reduktion av såväl BOD, fosfor och kväve som oönskade mikroorganismer. 6.2 Tekniska lösningar för BDT-vattnet Föreliggande rapport föreslår tre avloppslösningar för hantering av BDT-vattnet. I varje avloppslösning leds avloppsvattnet först till en slamavskiljare (1) och sedan till en infiltrationsanläggning (2), markbädd (3) eller kompaktfilter/prefabricerad filter (3). I Östra Tyresö är bara vissa områden lämpliga för infiltration (se bilaga). Om markförhållandena inte medger infiltration rekommenderas en tät markbädd eller kompaktfilter. Fördelen med ett kompaktfilter är att den krävs mindre yta. Nästan alla smittämnen samlas upp i den slutna tanken. Avloppssystemet med slamavskiljning och efterbehandling i form av infiltrationsanläggning eller markbädd bedöms hålla hög skyddsnivå. Mer om utvärderingen per delområde hittas i kapitel 6.3 utvärdering av delområdena och i bilaga. 10 (15)

11 De olika delarna av avloppsanläggningen är: (1) Slamavskiljare Slamavskiljare finns som tvåkammarsystem eller trekammarsystem. Tvåkammarsystem används till avlopp med enbart BDT-vatten medan trekammarsystem används till avlopp med både BDT-vatten och vattenklosett. Det rekommenderas en tvåkammarbrunn som skall vara helt tät. (2) Infiltrationsanläggning I infiltrationsanläggningen behandlas avloppsvattnet i filterbäddar. Detta gör att organiskt material och smittämnen reduceras och att en del fosfor binds in i sandmaterialet. Utsläpp av fosfor och kväve till mark och vattendrag kan fortfarande ske. Infiltration kan användas för rening av blandat, urinavlastat avloppsvatten, eller BDT-vatten. Utsläppen av fosfor och kväve minskar mycket om infiltrationsanläggningen enbart behöver behandla BDTvatten som i Östra Tyresö. Figur 3: Skisser över en infiltration från Naturvårdsverkets tidigare allmänna råd. (3) Tät markbädd Om marken på fastigheten inte är lämplig för infiltration, eller om infiltration av avloppsvatten inte är önskvärt pga. många dricksvattentäkter i området kan en markbädd vara en alternativ lösning. En markbädd fungerar som en infiltrationsanläggning, men reningen sker i ett uppbyggt sandlager istället för i markens naturliga jordlager. Det rekommenderas att markbädden är tät för att klara hög skyddsnivå. I botten på sandlagret samlas vattnet upp i uppsamlings- och provtagningsbrunn innan avledning t.ex. till ett dike. 11 (15)

12 Figur 4: Skiss över markbädd från Naturvårdsverkets faktablad om markbäddar. (4) Kompaktfilter Kompaktfilter kan användas för rening av blandat eller urinavlastat avloppsvatten, eller BDT-vatten. Det finns olika typer och fabrikat av prefabricerade filter, eller kompaktfilter som de ofta kallas, för biologisk behandling av avloppsvatten på marknaden. Gemensamt för dessa är att de är inte har några rörliga delar och inte kräver tillgång till el. Några säljs i moduler eller inneslutna i brunnar, andra byggs med ett tätskikt i botten. Vissa produkter innehåller även fosforinbindande material. I kompaktfiltret sker en biologisk rening av avloppsvattnet enligt samma princip som i en markbädd eller infiltration, dvs. vattnet rinner vertikalt genom ett bärarmaterial. I filtret bildas en "biofilm" bestående av bakterier och svampar som bryter ned smittämnen och organiskt material. Fördelen med ett kompaktfilter är att det krävs mindre yta. 6.3 Utvärdering av delområdena I bilaga utvärderas de fyra områdena, nämligen Inre Brevik, Yttre Brevik, Raksta och Bergholm översiktligt över tre kriterier, nämligen Geologi Skyddsavstånd Möjlighet till utsläpp till recipient. Efter platsbesök och genomgång av befintligt underlag, bedöms möjligheterna att omhänderta BDT-vatten på fastigheterna i Östra Tyresö vara goda. Det behövs dock en fördjupande utredning på varje enskild fastighet för att föreslå en detaljerad och praktiskt fungerade lösning. Typ av avloppslösningen beror främst på geologin i Östra Tyresö. En infiltrationsanläggning är generellt billigare än en markbädd, dock det finns begränsade möjligheter till infiltration i Östra Tyresö. Området består främst av berg och är mycket kuperat. Områdena som kan vara lämpliga för infiltration beskrivs i bilaga. Det rekommenderas dock alltid att utföra en provgrop för att se om jorden är lämplig för infiltration. 12 (15)

13 Det översiktliga förslaget som tas fram i föreliggande utredning uppfyller Naturvårdsverkets allmänna råd för enskilda avloppsanordningar. För att lokalisera varje avloppsanläggning bör en fördjupad utredning göras på varje fastighet. Följande kapitel beskriver varje delområde mer detaljerat Inre Brevik Norra delen av Inre Brevik (se figur 1) mynnar ut i Erstaviken och karakteriseras av branta slänter. Detta område består delvis av berg, delvis av morän. Området är mycket kuperat, och detta i kombination med geologin betyder att förutsättningar för infiltration är mycket begränsade. Det kan dock finnas möjligheter till infiltration på mitten av Inre Brevik, till exempel på område 16. Generellt rekommenderas en tvåkammarbrunn med tät markbädd eller kompaktfilter på Inre Brevik. Avloppsanläggningen bör fylla upp Naturvårdsverkets krav för små avloppsanordningar. Där infiltration inte är lämplig, kan man bygga upp en tät markbädd med utlopp till ett befintligt dike. Södra delen av Inre Brevik som mynnar i Kalvfjärden är mycket plattare, och där kan det finnas möjligheter till infiltration, till exempel på område 10. En provgrop på varje enskild fastighet behövs för att utvärdera möjligheten att infiltrera Yttre Brevik Yttre Brevik karakteriseras framförallt av berg. Det finns dock områden med grus, sand och morän. Generellt rekommenderas en tvåkammarbrunn med tät markbädd eller kompaktfilter för yttre Brevik, dock även i yttre Brevik kan det finnas möjligheter till infiltration. En provgrop behövs göras för varje enskild fastighet i sådana fall Raksta Raksta består främst av berg och är mycket plattare med områden med organisk jord. I Raksta kan det finnas möjligheter att infiltrera det renade vattnet. För varje fastighet bör göras en fördjupande utredning om en infiltrationsanläggning är aktuell eller om en tät markbädd är nödvändig Bergholm Bergholm lutar brant mot Kalvfjärden och generellt är infiltration ingen lämplig lösning inom detta område. Här rekommenderas en tvåkammarbrunn med tät markbädd eller kompaktfilter. Vid platsbesöket hittades inget väl utformat dikesystem. Möjlighet till utsläpp bör undersökas vidare. 13 (15)

14 7 Slutsatser Med tanke på att recipienterna kring Östra Tyresö präglas av hög närsaltbelastning och höga närsalthalter, bedöms skyddsnivån i Östra Tyresö vara hög. Naturvårdsverkets krav för avloppsanläggningar med hög skyddsnivå är en reduktion av minst 90 % fosfor och minst 50 % kväve. Nästan alla smittämnen samlas upp i slutna WC tankar. Avloppssystemet där WC-vattnet leds till slutna tankar och BDT-vattnet hanteras med slamavskiljning och efterbehandling i form av infiltrationsanläggning eller tät markbädd bedöms uppnå hög skyddsnivå. En infiltrationsanläggning är generellt billigare än en markbädd eller kompaktfilter, dock geologin i Östra Tyresö tillåter oftast inte infiltration. Därför föreslås generellt att hanteringen av BDT-vattnet sker med en tät markbädd eller kompaktfilter. Vid platsbesöket hittades goda förutsättningar till utsläpp på området. Det kan dock vara nödvändigt att ansluta ett anlagt dike till befintligt dike. För vissa områden kan infiltration vara ett alternativ. Dock behövs i sådana fall en provgrop för att få säkerhet på markens förmåga till infiltration. Naturvårdsverkets krav på lokaliseringen av avloppsanordningar är att ytterkanten på en avloppsanordning inte bör läggas närmare än 10 m och helst mer än 30 m från ytvatten eller dike. Ytterkanten på slamavskiljare bör lokaliseras minst 10 m från bostadshus och minst 4 m från fastighetsgräns. Avståndet mellan infiltrationsnivå och högsta grundvattennivå eller berg bör inte understiga 1 m. Horisontellt skyddsavstånd från avloppsanordning till dricksvattentäkt bör aldrig understiga 20 m. Generellt bedöms fastigheterna vara stora, med goda förutsättningar för att uppfylla kraven på skyddsavstånd. Föreliggande rapport föreslår några lösningar att hantera BDT-vattnet lokalt i Östra Tyresö. För att kunna göra mer konkreta föreslag på lokaliseringen av avloppslösningar bör en undersökning på varje fastighet göras. 14 (15)

15 Referenser 1. Fördjupad Översiktsplan för Östra Tyresö, dvs. Brevikshalvön, Raksta, Solberga och Bergholm, Tyresö Kommun, Antagen av kommunfullmäktiga en 13 mars 2003; 2. Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten, NFS 2006:7; SGU Utredning av vattensituationen på Brevikshalvönm samt i områdena Raksta och Solberga Bergholm. Dnr /89; 5. Platsbesök ; 15 (15)

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun Antagna av tillstånds- och myndighetsnämnden 2013-01-23 Innehållsförteckning Inledning.. 3 Funktionskrav......3 Säker funktion och användarvänlighet.........3

Läs mer

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Nässjö kommun. Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2008-06-11

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Nässjö kommun. Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2008-06-11 Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Nässjö kommun Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2008-06-11 Innehållsförteckning Inledning...... 3 Funktionskrav.. 3 Säker funktion och användarvänlighet.......

Läs mer

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla?

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? När du ska inrätta en avloppsanläggning behöver du ha ett tillstånd. Tillståndet söker du hos Miljöförvaltningen. Även om du inte ska göra

Läs mer

Riktlinjer för små avloppsanordningar i Haparanda kommun. Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2016-04-12 37

Riktlinjer för små avloppsanordningar i Haparanda kommun. Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2016-04-12 37 Riktlinjer för små avloppsanordningar i Haparanda kommun Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2016-04-12 37 Inledning Avloppsvatten är ett samlingsbegrepp för olika sorters förorenat vatten. Spillvatten

Läs mer

ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN. Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede. mbn.diarium@tanum.se 0525-18000

ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN. Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede. mbn.diarium@tanum.se 0525-18000 ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede mbn.diarium@tanum.se 0525-18000 Den här broschyren vänder sig till dig som planerar att anlägga en enskild avloppsanläggning.

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2016-03-01 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Enskilda avlopp 2016-02-23, 18 Miljö- och byggnämnden Tills vidare Dokumentansvarig

Läs mer

Policy för enskilda avloppsanordningar (upp till 25 pe) i Orust kommun

Policy för enskilda avloppsanordningar (upp till 25 pe) i Orust kommun FÖRFATTNINGSSAMLING (6.2.7) Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2008-04-10 84 (MBN/2008:104), 2008-05-13 139 (MBN/2008:104) Policy för enskilda avloppsanordningar (upp till 25 pe) i Orust kommun Gäller

Läs mer

1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP... 3 2.1 Hög eller Normal skyddsnivå... 3 3.

1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP... 3 2.1 Hög eller Normal skyddsnivå... 3 3. Att planera för enskilt avlopp Informationsmaterial från Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Januari 2009 Innehållsförteckning 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP...

Läs mer

BILAGA: UTVÄRDERING AV DELOMRÅDENA

BILAGA: UTVÄRDERING AV DELOMRÅDENA Etapp 15 Etapp 15 är området omkring Grönsiskevägen, Domherrevägen, Rödstjärtvägen och Bofinksvägen. Området är mycket kuperat. Fastigheterna är generellt stora, med mycket utrymme på tomterna. Geologin

Läs mer

Nya riktlinjer för tillsyn av enskilda avlopp

Nya riktlinjer för tillsyn av enskilda avlopp Miljönämnden 2007-04-04 69 35 Dnr 2007-369 Nya riktlinjer för tillsyn av enskilda avlopp ÄRENDE Miljönämnden har tidigare fastställt riktlinjer för handläggning av enskilda avlopp. Dessa riktlinjer har

Läs mer

DOM 2013-01-24 Stockholm

DOM 2013-01-24 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060103 DOM 2013-01-24 Stockholm Mål nr M 5065-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-05-15 i mål nr M 4789-11, se

Läs mer

Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28. Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren

Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28. Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren PM Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28 Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren PM Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 Kund Karlshamns Kommun Stadsmiljöavdelningen

Läs mer

BESTÄMMELSER...2 AVLOPPSRENING...3 MARKUNDERSÖKNING...4 OLIKA RENINGSMETODER - INFILTRATION...5 OLIKA RENINGSMETODER - MARKBÄDD...

BESTÄMMELSER...2 AVLOPPSRENING...3 MARKUNDERSÖKNING...4 OLIKA RENINGSMETODER - INFILTRATION...5 OLIKA RENINGSMETODER - MARKBÄDD... BESTÄMMELSER...2 AVLOPPSRENING...3 ALLMÄNT...3 SLAMAVSKILJARE...3 MARKUNDERSÖKNING...4 PROVGRÄVNING...4 OLIKA RENINGSMETODER - INFILTRATION...5 TRADITIONELL INFILTRATION...5 UPPLYFT ELLER YTLIG INFILTRATION...6

Läs mer

INFORMATION FRÅN MILJÖAVDELNINGEN. AVLOPP PÅ RÄTT SÄTT Information till dig som skall anlägga enskild avloppsanläggning

INFORMATION FRÅN MILJÖAVDELNINGEN. AVLOPP PÅ RÄTT SÄTT Information till dig som skall anlägga enskild avloppsanläggning INFORMATION FRÅN MILJÖAVDELNINGEN AVLOPP PÅ RÄTT SÄTT Information till dig som skall anlägga enskild avloppsanläggning INNEHÅLLSFÖRTECKNING VILKA RIKTLINJER STYR?... 3 OLIKA RENINGSMETODER... 3 ALLMÄNT...

Läs mer

LANDSKAPSREGERINGENS ANVISNINGAR FÖR PLANERING AV ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR

LANDSKAPSREGERINGENS ANVISNINGAR FÖR PLANERING AV ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 1 LANDSKAPSREGERINGENS ANVISNINGAR FÖR PLANERING AV ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OKTOBER 2006 Reviderad maj 2013 Olika skyddsavstånd att ta hänsyn till vid placeringen av en avloppsanläggning (Bild ur

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. sammanträde för samhällsbyggnadsnämnden. 12. Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten från avloppsanordning på

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. sammanträde för samhällsbyggnadsnämnden. 12. Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten från avloppsanordning på VK300S v1.0 040416, Kallelse 140401 Sbn.doc Datum 2014-03-25 1 (2) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Till: sammanträde för samhällsbyggnadsnämnden Tid: tisdagen den 1 april 2014, kl. 17.00 Plats: Hjälmaren, kommunhuset

Läs mer

RAPPORT VA-utredning Tillhörande detaljplan för Tjörnudden, Brommösund 2013-02-18. Upprättad av: Kristina Wilén

RAPPORT VA-utredning Tillhörande detaljplan för Tjörnudden, Brommösund 2013-02-18. Upprättad av: Kristina Wilén RAPPORT Tillhörande detaljplan för Tjörnudden, Brommösund 2013-02-18 Upprättad av: Kristina Wilén Uppdragsnr: 10171536 Detaljplan Tjörnudden, Brommösund 2 (8) RAPPORT tillhörande detaljplan för Tjörnudden,

Läs mer

Fördelningsbrunn I denna ska avloppsvattnet fördelas jämt till två eller flera infiltrationsrör ut till bädden.

Fördelningsbrunn I denna ska avloppsvattnet fördelas jämt till två eller flera infiltrationsrör ut till bädden. Infiltrationsbädd Planskiss Makadambädd Slamavskiljare Fördelningsbrunn Infiltrationsrör Infiltration fungerar enbart om marken är genomsläpplig. A B C D Slamavskiljare Plast- eller cementbrunn där fasta

Läs mer

Biomoduler. Läggningsanvisningar, drift och skötsel. Baga Water Technology AB. www.baga.se. Utg:1105

Biomoduler. Läggningsanvisningar, drift och skötsel. Baga Water Technology AB. www.baga.se. Utg:1105 Biomoduler Läggningsanvisningar, drift och skötsel Utg:1105 Baga Water Technology AB Fiskhamnen 3 371 37 Karlskrona Tel: 0455-616150 E-mail: info@baga.se Lyckogatan 7 431 69 Mölndal Tel: 031-7607655 E-mail:

Läs mer

Hållbara och kostnadseffektiva små avlopp i Norra Sverige

Hållbara och kostnadseffektiva små avlopp i Norra Sverige Kommunerna i Västerbottens och Norrbottens län Vägledning Hållbara och kostnadseffektiva små avlopp i Norra Sverige Vägledning för små avlopp i Norra Sverige 3. Handläggning av ärenden För att uppnå större

Läs mer

VA-UTREDNING ÖSTANBÄCK 55:6

VA-UTREDNING ÖSTANBÄCK 55:6 RAPPORT VA-UTREDNING ÖSTANBÄCK 55:6 SLUTRAPPORT 2016-02-03 Uppdrag 266953, Östanbäck dagvattenutredning Titel på rapport: VA-utredning Östanbäck 55:6 Status: Datum: 2016-02-03 Medverkande Beställare: Kontaktperson:

Läs mer

Bedömningsgrunder för enskilda avloppsanläggningar

Bedömningsgrunder för enskilda avloppsanläggningar Bedömningsgrunder för enskilda avloppsanläggningar Ystad-Österlenregionens miljöförbund 2015 Bedömningsgrunder om enskilda avloppsanläggningar för hushållsspillvatten för Ystad-Österlenregionens miljöförbund

Läs mer

Handlingsplan 2015-2025 Enskilda avlopp

Handlingsplan 2015-2025 Enskilda avlopp Handlingsplan 2015-2025 Enskilda avlopp Dokumenttyp Plan För revidering ansvarar Sa mhällsbyggnadschef Dokumentet gäller till och med 2015-01-01 2025-12-31 Diarienummer 2014-532 403 Uppföljning och tidplan

Läs mer

Inventering av enskilda avloppsanläggningar inom Emåns avrinningsområde i Sävsjö kommun

Inventering av enskilda avloppsanläggningar inom Emåns avrinningsområde i Sävsjö kommun Inventering av enskilda avloppsanläggningar inom Emåns avrinningsområde i Sävsjö kommun -Sara Berglund4 september 2014 Besöksadress Postadress Telefon Telefax E-post (E-mail) Hemsida (URL) Djurgårdsgatan

Läs mer

ENSKILD AVLOPPSANORDNING

ENSKILD AVLOPPSANORDNING ENSKILD AVLOPPSANORDNING Ansökan/anmälan avser ANSÖKAN/ANMÄLAN enligt 13 och 14 Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Ansökan om tillstånd för inrättande av nytt avlopp med vattenklosett

Läs mer

Riktlinje. Riktlinjer för enskilt avlopp 2014-11-19. Bmk Mh 2014/4358. Antagna av byggnads- och miljöskyddsnämnden 2014-11-19 256.

Riktlinje. Riktlinjer för enskilt avlopp 2014-11-19. Bmk Mh 2014/4358. Antagna av byggnads- och miljöskyddsnämnden 2014-11-19 256. Riktlinje 2014-11-19 Riktlinjer för enskilt avlopp Bmk Mh 2014/4358 Antagna av byggnads- och miljöskyddsnämnden 2014-11-19 256. Ersätter Riktlinjer för enskilt avlopp 17, 2011-01-26 Riktlinjerna ska vägleda

Läs mer

När det gäller avloppsanläggningens placering finns olika avstånd man måste ta hänsyn till. När behöver man söka tillstånd eller göra en anmälan?

När det gäller avloppsanläggningens placering finns olika avstånd man måste ta hänsyn till. När behöver man söka tillstånd eller göra en anmälan? Varför är avloppsrening viktigt? Minska syrebrist och övergödning Utsläpp av dåligt renat avloppsvatten till våra hav, sjöar, åar och bäckar kan ge syrebrist i vattnet med dålig lukt som följd. Det kan

Läs mer

Sammanfattning åtgärdsförslag enskilda avlopp

Sammanfattning åtgärdsförslag enskilda avlopp Sammanfattning åtgärdsförslag enskilda avlopp Äskestocks samfällighetsförening och Västerviks kommun LOVA-projektet Starthjälp -0- Upprättad av: Emma Sjögren Granskad av: Marie Ekvall Mall: Rapport Advanced.dot

Läs mer

Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning

Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning Ny byggnad eller nytt utsläpp Enligt 13 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Avgift tas ut enligt gällande taxa. Personuppgifter i ansökan

Läs mer

Komplettering till broschyren Bra behandling av avloppsvatten 18.6.04

Komplettering till broschyren Bra behandling av avloppsvatten 18.6.04 BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN I GLESBYGDEN I LOJO Statsrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför vattenverkens avloppsnät (avloppsvattenförordningen 542/2003) och Lojo stads

Läs mer

Bygg- och miljönämnden Miljökontoret Ansökan/anmälan inrättande av avloppsanordning

Bygg- och miljönämnden Miljökontoret Ansökan/anmälan inrättande av avloppsanordning Bygg- och miljönämnden Miljökontoret Ansökan/anmälan inrättande av avloppsanordning 1(5) Det krävs tillstånd från Bygg- och miljönämnden för att anlägga ny eller ändra befintliga avloppsanordning enligt

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Profi Dagvattenutredning Freden Större 11 Uppdragsnummer 1143520000 Stockholm 2012-10-03 Sweco Environment AB Dagvatten och ytvatten Handläggare: Johanna Rennerfelt Kvalitetsgranskare: Agata Banach 1 (11)

Läs mer

Alla produkter klarar Naturvårdsverkets nya krav. Fastighetsägaren 2012-02-09. Avloppsreningens viktiga funktioner

Alla produkter klarar Naturvårdsverkets nya krav. Fastighetsägaren 2012-02-09. Avloppsreningens viktiga funktioner 2012-02-09 Informationsträff om enskilda avlopp Ebba af Petersens WRS Uppsala AB & Avloppsguiden AB ebba.af.petersens@w rs.se Ebba af Petersens WRS Uppsala AB ebba@avloppsguiden.se Ornö 9 februari 2012

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN ENSKILT AVLOPP Enligt 9 kap 7 MB o 13,14 FMH

ANSÖKAN/ANMÄLAN ENSKILT AVLOPP Enligt 9 kap 7 MB o 13,14 FMH Reviderad 20130528 Sida 1 av 5 Sahällsutvecklingsförvaltningen Miljöenheten ANSÖKAN/ANMÄLAN ENSKILT AVLOPP Enligt 9 kap 7 MB o 13,14 FMH Läs noga igeno bifogad inforation! Var noggrann när ni fyller i

Läs mer

RAPPORT ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR BRÄNNVALLEN SLAMAVVATTNINGSANLÄGGNING ÅRE KOMMUN SWECO ENVIRONMENT AB ÖSTERSUND VATTEN OCH MILJÖ SAMRÅDSUNDERLAG

RAPPORT ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR BRÄNNVALLEN SLAMAVVATTNINGSANLÄGGNING ÅRE KOMMUN SWECO ENVIRONMENT AB ÖSTERSUND VATTEN OCH MILJÖ SAMRÅDSUNDERLAG ÅRE KOMMUN UPPDRAGSNUMMER1644649000 SAMRÅDSUNDERLAG SAMRÅDSUNDERLAG ÖSTERSUND SWECO ENVIRONMENT AB ÖSTERSUND VATTEN OCH MILJÖ JESSIC RAFTSJÖ LINDBERG HELENA FUREMAN 1 (9) S w e co Bangårdsgatan 2 Box 553

Läs mer

Inventering av enskilda avlopp i Gisekvarns fritidsområde

Inventering av enskilda avlopp i Gisekvarns fritidsområde Inventering av enskilda avlopp i Gisekvarns fritidsområde 2011 En samlad bedömning och beskrivning av de enskilda avloppens funktion i Gisekvarns fritidsområde Bakgrund Miljökontoret i Trosa kommun arbetar

Läs mer

Riktlinjer för hög skyddsnivå för miljöskydd vid anläggande av enskilda avlopp

Riktlinjer för hög skyddsnivå för miljöskydd vid anläggande av enskilda avlopp Dnr MN-2012-0027 Dpl 545 sid 1 (5) MILJÖFÖRVALTNINGEN Tjänsteskrivelse 2012-01-04 Linnea Broström, 054-540 46 67 Bengt Jonsson, 054-540 46 73 Miljönämnden Riktlinjer för hög skyddsnivå för miljöskydd vid

Läs mer

INFORMATION. Enskild avloppsanläggning. Information till dig som ska göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning.

INFORMATION. Enskild avloppsanläggning. Information till dig som ska göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning. INFORMATION Enskild avloppsanläggning Bild från sjön Örlen med Fläskön i bakgrunden. BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS

Läs mer

Enskilt vatten och avlopp i Österåkers kommun

Enskilt vatten och avlopp i Österåkers kommun Enskilt vatten och avlopp i Österåkers kommun Information från Miljö- och hälsoskyddsenheten Miljö- & Hälsoskyddsenheten Österåkers kommun, 184 86 Åkersberga, besök: Alceahuset, Hackstavägen 22 Tel växel

Läs mer

1(2) ANSÖKAN / ANMÄLAN för enskild avloppsanläggning

1(2) ANSÖKAN / ANMÄLAN för enskild avloppsanläggning 1(2) ANSÖKAN / ANMÄLAN för enskild avloppsanläggning Ansökan/anälan skickas eller länas in till: Tjörns koun, Sahällsbyggnadsförvaltningen, Miljöavdelningen, 471 80 SKÄRHAMN Läs bifogad inforation ed förklaringar

Läs mer

ANTAGET AV MILJÖ-OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-02-25. Riktlinjer för enskilda avlopp i Hedemora kommun

ANTAGET AV MILJÖ-OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-02-25. Riktlinjer för enskilda avlopp i Hedemora kommun ANTAGET AV MILJÖ-OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-02-25 Riktlinjer för enskilda avlopp i Hedemora kommun Lagstiftning och andra styrdokument Miljöbalken Olika typer av förorenat vatten definieras som avloppsvatten.

Läs mer

Bedömningsgrunder för hög och normal skyddsnivå hos enskilda avlopp

Bedömningsgrunder för hög och normal skyddsnivå hos enskilda avlopp 1 (7) Bedömningsgrunder för hög och normal skyddsnivå hos enskilda avlopp Inledning Arbetet har genomförts i samarbete mellan Kronobergs kommuner, Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge och Länsstyrelsen i

Läs mer

Vårdö kommun. Tillstånd beviljas i enlighet med ansökan.

Vårdö kommun. Tillstånd beviljas i enlighet med ansökan. ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND Strandgatan 25 22 100 Mariehamn Tel. (018) 25000 växel, (018) 25127 direkt Fax. (018) 16595 BESLUT Ärendenummer MPN-05-1 Beslutsdatum 16.06.2005 Postningsdag 16.06.2005 Sökanden

Läs mer

VA-HANTERING RÖRUM 5:24 (TID 5:21)

VA-HANTERING RÖRUM 5:24 (TID 5:21) VA-HANTERING RÖRUM 5:24 Utredning Malmö Uppdragsnummer 3830995 SWECO Hans Michelsensgatan 2 Box 286, 201 22 Malmö Telefon 040-16 70 00 Telefax 040-15 43 47 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 2 2 VATTENFÖRSÖRJNING...

Läs mer

BDT-vatten Bad-, Disk- och Tvättvatten från hushåll, även kallat gråvatten och BDT-avlopp.

BDT-vatten Bad-, Disk- och Tvättvatten från hushåll, även kallat gråvatten och BDT-avlopp. Ordlista avlopp Aktivt slam Biologiskt slam för rening av avloppsvatten bestående av bakterier och andra mikroorganismer som bryter ned avloppsvattnets innehåll av organiskt material vid tillgång på syre.

Läs mer

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla?

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? När du ska inrätta en avloppsanläggning behöver du ha ett tillstånd. Tillståndet söker du hos Miljöförvaltningen. Även om du inte ska göra

Läs mer

Person-/Organisationsnummer. Postadress (om annan än fastighetens adress) Postnummer Postort

Person-/Organisationsnummer. Postadress (om annan än fastighetens adress) Postnummer Postort ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning Enligt 13 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Att tänka på när du fyller i din ansökan Under de rubriker som är märkta med en

Läs mer

Vägledning för VeVa-verktyget Verktyg för hållbarhetsbedömning av VA-system i omvandlingsområden

Vägledning för VeVa-verktyget Verktyg för hållbarhetsbedömning av VA-system i omvandlingsområden CIT Urban Water Management AB Vägledning för VeVa-verktyget Verktyg för hållbarhetsbedömning av VA-system i omvandlingsområden Version 2010-03-12 VeVa-verktyget finns att hämta på CIT Urban Water Managements

Läs mer

Är det dags att anlägga enskilt avlopp?

Är det dags att anlägga enskilt avlopp? INFORMATION AVLOPP Är det dags att anlägga enskilt avlopp? Informationsbroschyr om enskilda avloppsanordningar. Läs igenom denna broschyr innan du lämnar in ansökan eller anmälan om anläggande av avloppsanordning.

Läs mer

Instruktioner till ansökan om enskild avloppsanläggning

Instruktioner till ansökan om enskild avloppsanläggning Instruktioner till ansökan om enskild avloppsanläggning Hur du fyller i ansökan Sidorna 1, 3 och 10 ska alltid fyllas i. Sidorna 2 och 4-9 fyller du i beroende på vilken typ av reningsteknik som ska användas.

Läs mer

Slam från slamavskiljare med inkopplad WC tömning vart annat år Ange skäl för dispens

Slam från slamavskiljare med inkopplad WC tömning vart annat år Ange skäl för dispens Blanketten skickas till: Västerviks kommun Miljö och byggnadskontoret 593 80 Västervik FÖRLÄNGT HÄMTNINGSINTERVALL FÖR SLAMBRUNN OCH/ELLER WC-TANK Ansökan om dispens gällande hushållsavfall Enligt 15 kap

Läs mer

Anlägg ett nytt avlopp

Anlägg ett nytt avlopp Anlägg ett nytt avlopp INFORMATION OM ENSKILDA AVLOPPSANORDNINGAR INNEHÅLL 1. Bakgrund till avloppsvattenrening 3 2. Alternativ till enskild anläggning 3 3. Regler kring enskilda avlopp 4 4. Förutsättningar

Läs mer

Kommunfullmäktige i Kils kommun förslag till vattenskyddsföreskrifter för Nilsby grundvattentäkt i Kils kommun;

Kommunfullmäktige i Kils kommun förslag till vattenskyddsföreskrifter för Nilsby grundvattentäkt i Kils kommun; UTKAST Kommunfullmäktige i Kils kommun förslag till vattenskyddsföreskrifter för Nilsby grundvattentäkt i Kils kommun; Förslag till skyddsföreskrifter tillhörande vattenskyddsområde för Fryksta grundvattentäkt

Läs mer

Ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning (enligt 13 och 14 förordningen (1998:8999) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning (enligt 13 och 14 förordningen (1998:8999) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) Ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning (enligt 13 och 14 förordningen (1998:8999) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) Uppgifter om fastigheten Fastighetsbeteckning (obligatorisk uppgift)

Läs mer

Adress (dit fakturan ska gå) Telefon dagtid Mobilnummer. Eget vatten Gemensam vattentäkt Kommunal vattenförsörjning

Adress (dit fakturan ska gå) Telefon dagtid Mobilnummer. Eget vatten Gemensam vattentäkt Kommunal vattenförsörjning Ansökan/Anmälan för ny eller ändrad (1) avloppsanordning för 5-200 (pe) - enligt 9 kap 7 miljöbalken och 13-14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Insändes till: Miljöavdelningen

Läs mer

Policy för små avlopp i Älvkarleby kommun

Policy för små avlopp i Älvkarleby kommun 1(16) Policy för små avlopp i Älvkarleby kommun Beslutad i samhällsbyggnadsnämnden 2011-02-10 18 2(16) Innehållsförteckning Bakgrund...3 Definitioner...3 Syfte...3 Lagstiftning och andra styrdokument...4

Läs mer

DOM 2015-02-09 Stockholm

DOM 2015-02-09 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060203 DOM 2015-02-09 Stockholm Mål nr M 11550-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-12-05 i mål nr M 2076-14,

Läs mer

RAPPORT. VA-förutsättningar Östra Tyresö 2011-09-22. Upprättad av: Anders Rydberg

RAPPORT. VA-förutsättningar Östra Tyresö 2011-09-22. Upprättad av: Anders Rydberg RAPPORT 2011-09-22 Upprättad av: Anders Rydberg RAPPORT Kund Tyresö kommun Stadsbyggnadskontoret 135 81 TYRESÖ Konsult WSP Samhällsbyggnad 121 88 Stockholm-Globen Besök: Arenavägen 7 Tel: +46 8 688 60

Läs mer

Miljönämnden sammanträder i Åsaka-Velandarummet, entréplan Stadshuset, onsdagen den 16 april 2014, kl. 16.30

Miljönämnden sammanträder i Åsaka-Velandarummet, entréplan Stadshuset, onsdagen den 16 april 2014, kl. 16.30 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Åsaka-Velandarummet, entréplan Stadshuset, onsdagen den 16 april 2014, kl. 16.30 A. Upprop och ersättare B. Dagordningens fastställande

Läs mer

UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING

UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING SLUTRAPPORT (REV. 2013-09-12) Uppdrag: 246365, Översiktlig geoteknik, dagvatten Norra Industriområdet, Storuman Titel på rapport: Norra Industriområdet,

Läs mer

Uponor Enskilt Avlopp

Uponor Enskilt Avlopp Uponor Enskilt Avlopp 1 2 Uponor Enskilt Avlopp Uponors breda produktprogram täcker de flesta installationsförhållanden Uponors lösningar för enskilda avloppssystem används till hus och fastigheter som

Läs mer

Kretsloppspolicy för enskilda avlopp i Södertälje kommun

Kretsloppspolicy för enskilda avlopp i Södertälje kommun Miljönämnden 1 (10) Kretsloppspolicy för enskilda avlopp i Södertälje kommun Antagen av miljönämnden 2010-04-06 Följande tillämpas som policy i Södertälje kommun vid tillståndsgivningen för enskilda avlopp

Läs mer

Avloppsanordning för hushållsspillvatten på Edsås 1:18 - komplettering

Avloppsanordning för hushållsspillvatten på Edsås 1:18 - komplettering Edsås 1:18 Foto från norra delen av Edsås 1:18 Avloppsanordning för hushållsspillvatten på Edsås 1:18 - komplettering 2007-04-25 Beställare: Advokatfirman Åberg Kungsportsavenyn 32 411 36 GÖTEBORG Konsult:

Läs mer

Förbättra ditt avlopp

Förbättra ditt avlopp Förbättra ditt avlopp En viktig åtgärd för Björnöfjärden! 1 Utgivare/copyright: BalticSea2020 Text: Marika Palmér Rivera, Mats Johansson m.fl. Illustratör: Bo Rosander Grafisk formgivning: Bild & Kultur

Läs mer

Planera för enskilt avlopp. Information till dig som ska anlägga nytt avlopp eller göra om det gamla.

Planera för enskilt avlopp. Information till dig som ska anlägga nytt avlopp eller göra om det gamla. Planera för enskilt avlopp Information till dig som ska anlägga nytt avlopp eller göra om det gamla. 1 Vi vill tacka Gotlands Kommun för att vi fick använda deras broschyr som underlag till denna broschyrs

Läs mer

minireningsverk BioCleaner Ett robust och pålitligt reningsverk med fler än 25 000 installationer.

minireningsverk BioCleaner Ett robust och pålitligt reningsverk med fler än 25 000 installationer. minireningsverk BioCleaner Ett robust och pålitligt reningsverk med fler än 25 000 installationer. 10% av Sveriges befolkning saknar anslutning till ett kommunalt reningsverk. Dessa 10% bidrar till lika

Läs mer

BAGA Easy. Avloppsanläggningar för hög skyddsnivå. Kretsloppsanpassat

BAGA Easy. Avloppsanläggningar för hög skyddsnivå. Kretsloppsanpassat BAGA Easy Avloppsanläggningar för hög skyddsnivå Kretsloppsanpassat Enkelt och driftsäkert Bästa miljö och hälsoskydd 10 års process- och funktionsgaranti CE-certifierad i Sverige under svenska klimatförhållanden

Läs mer

Information om vatten och avlopp i samband med pågående planarbete för Årsta havsbad

Information om vatten och avlopp i samband med pågående planarbete för Årsta havsbad 23 maj 2005 Dnr Plan 15/2004 Planavdelningen Emelie Grind Information om vatten och avlopp i samband med pågående planarbete för Årsta havsbad Med anledning av pågående planarbete för Årsta havsbad har

Läs mer

DOM 2013-11-21 Stockholm

DOM 2013-11-21 Stockholm SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060103 DOM 2013-11-21 Stockholm Mål nr M 5622-13 Sid 1 (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-05-22 i mål nr M 4127-12,

Läs mer

Oxundaåns vattenvårdsprojekt. Dagvattenpolicy. Gemensamma riktlinjer för hantering av. Dagvatten. I tätort. september 2001

Oxundaåns vattenvårdsprojekt. Dagvattenpolicy. Gemensamma riktlinjer för hantering av. Dagvatten. I tätort. september 2001 Dagvattenpolicy Gemensamma riktlinjer för hantering av Dagvatten I tätort september 2001 Upplands Väsby kommun Sigtuna kommun Vallentuna kommun Täby kommun Sollentuna kommun Tätortens Dagvatten Förslag

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Beslutade av Miljöskyddsnämnden 2006-12-12, 88 Reviderade 2007-05-29, 44 Reviderade 2009-03-31, 20 Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Lagstiftning Miljöbalken Avloppsvatten är ett samlingsbegrepp

Läs mer

Inom fastigheten Lillhällom planeras för utbyggnad av det befintliga äldreboendet som finns inom fastigheten idag.

Inom fastigheten Lillhällom planeras för utbyggnad av det befintliga äldreboendet som finns inom fastigheten idag. REV 2014-04-22 Bakgrund Inom fastigheten Lillhällom planeras för utbyggnad av det befintliga äldreboendet som finns inom fastigheten idag. I dag är ca 35 % av fastighetens area hårdgjord, d.v.s. består

Läs mer

Policy för enskilda avlopp i Vårgårda kommun

Policy för enskilda avlopp i Vårgårda kommun 1(7) Policy för enskilda avlopp i Vårgårda kommun Antagen av Miljönämnden 2010-10-12 74 2(7) Bakgrund Naturvårdsverkets allmänna råd från 2006 om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten lägger betoningen

Läs mer

Vi Gör Ni Gör Enskild avloppsanläggning

Vi Gör Ni Gör Enskild avloppsanläggning Vi Gör Ni Gör Enskild avloppsanläggning På baksidan av denna sida får du beskrivet ärendegången i samband med att du ansöker om enskilt avlopp. Normal handläggningstid är ca 6 veckor. Naturligtvis är du

Läs mer

Tillsyn av enskilda avlopp 2016. www.sigtuna.se

Tillsyn av enskilda avlopp 2016. www.sigtuna.se Tillsyn av enskilda avlopp 2016 www.sigtuna.se Syfte och mål Sigtuna kommun har ~2 000 enskilda avlopp Tillsynsprojekt 2011 2017 Mål: Alla enskilda avlopp skall vara åtgärdade 2019 Godtagbar slamavskiljning

Läs mer

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla?

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? När du ska inrätta en avloppsanläggning behöver du ha ett tillstånd. Tillståndet söker du hos Miljöförvaltningen. Även om du inte ska göra

Läs mer

ENSKILDA AVLOPP Information om avloppslösningar

ENSKILDA AVLOPP Information om avloppslösningar ENSKILDA AVLOPP Information om avloppslösningar HS Rapport nr 3/03 ENSKILDA AVLOPP Vilken avloppslösning ska jag välja? Nästan en miljon hushåll har enskilda avlopp, det vill säga avlopp som inte är anslutna

Läs mer

PM Uppsala 3 oktober 2011. Avloppslösning för Eda lägergård. Syfte

PM Uppsala 3 oktober 2011. Avloppslösning för Eda lägergård. Syfte Sid 1 (11) PM Uppsala 3 oktober 2011 Avloppslösning för Eda lägergård Bakgrund Eda lägergård ägs av Knivsta kommun, men drivs genom avtal ideellt av Eda lägergårdsförening. Lägergården används i uthyrningssyfte,

Läs mer

Detaljplan för Joeström 2:24 m.fl. Storuman kommun, Västerbottens län

Detaljplan för Joeström 2:24 m.fl. Storuman kommun, Västerbottens län GRANSKNINGSHANDLING 2014 05 09 Detaljplan för Joeström 2:24 m.fl. Storuman kommun, Västerbottens län Planområde NORMALT PLANFÖRFARANDE Beslut Datum Samråd 2014 03 17 Granskning Antagande Laga kraft PLANBESKRIVNING

Läs mer

Slamavskiljare Markbädd Nordkalk Filtra P

Slamavskiljare Markbädd Nordkalk Filtra P April, 2009 Slamavskiljare Markbädd Nordkalk Filtra P Figur 1. Nordkalk Filtra P är ett passivt filter som effektivt renar fosfor och bakterier ur vatten. (Filtret fungerar även efter kompaktfilter, biofilter

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING

ANSÖKAN/ANMÄLAN ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING 1 (2) ANSÖKAN/ANMÄLAN ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING Läs noga igenom bifogad information! Var noggrann när Ni fyller i blanketten och upprättar erforderliga bilagor. I informationstexten Till dig som skall

Läs mer

BDT-avlopps möte på länsstyrelsen 2009-03-04

BDT-avlopps möte på länsstyrelsen 2009-03-04 BDT-avlopps möte på länsstyrelsen 2009-03-04 Närvarande: Inspektörer från Enköping, Tierp, Östhammar, Älvkarleby, Håbo, Sala-Heby, Uppsala och Tomas Waara länsstyrelsen Uppsala, Peter Ridderstolpe, WRS

Läs mer

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR ENSKILT AVLOPP. Vi har den säkra lösningen för ditt avlopp! UPONOR ENSKILT AVLOPP

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR ENSKILT AVLOPP. Vi har den säkra lösningen för ditt avlopp! UPONOR ENSKILT AVLOPP UPONOR INFRASTRUKTUR Vi har den säkra lösningen för ditt avlopp! 06 2010 75003 1 2 Uponor Enskilt Avlopp Uponors breda produktprogram täcker de flesta installationsförhållanden Uponors lösningar för enskilda

Läs mer

Förbättrad fosforavskiljning i enskilda avlopp. Ola Palm

Förbättrad fosforavskiljning i enskilda avlopp. Ola Palm Förbättrad fosforavskiljning i enskilda avlopp Ola Palm Vad är enskilda avlopp? Definition enligt allmänna råden (2006:7) Hushållsspillvatten från enstaka hushåll och från gemensamhetsanläggningar dimensionerade

Läs mer

Uponor minireningsverk för enskilt avlopp: 5pe, 10pe och 15pe.

Uponor minireningsverk för enskilt avlopp: 5pe, 10pe och 15pe. U P O N O R I N F R A S T R U K T U R U P O N O R M I N I R E N I N G S V E R K P R O D U K T FA K TA 1-0 6 Uponor minireningsverk för enskilt avlopp: 5pe, 10pe och 15pe. Enskilda avlopp - problem och

Läs mer

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att upphäva beslut Mhn 148/2013, Reviderade anvisningar för enskilda avlopp i Halmstads kommun.

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att upphäva beslut Mhn 148/2013, Reviderade anvisningar för enskilda avlopp i Halmstads kommun. 1(6) Tjänsteskrivelse 2015-05-13 Diarienummer: 2015-2493 Version: 1,0 Beslutsorgan: Miljö- och hälsoskyddsnämnden Enhet: Hälsoskyddsavdelningen Handläggare: Ingela Caswell E-post: ingela.caswell@halmstad.se

Läs mer

Styrdokument. Policy enskilda avlopp i Svenljunga kommun GRUNDKRAV

Styrdokument. Policy enskilda avlopp i Svenljunga kommun GRUNDKRAV Styrdokument Dokumenttyp: Policy Beslutat av: Miljö- och byggnämnden Fastställelsedatum: 2009-05-18 53 Ansvarig: Miljö- och byggchefen Revideras: Vid behov Följas upp: Vid behov Policy enskilda avlopp

Läs mer

1(5) ra04s 2011-02-17 Sweco Parkgatan 3 Box 1902, 791 19 Falun Telefon 023-464 00 Telefax 023-464 01 www.sweco.se. Sweco Environment AB

1(5) ra04s 2011-02-17 Sweco Parkgatan 3 Box 1902, 791 19 Falun Telefon 023-464 00 Telefax 023-464 01 www.sweco.se. Sweco Environment AB Svensk markexploatering AB VA-utredning till detaljplan Uppdragsnummer 1570096 Tomtområde vid Digernäs 5:5 och 1:45 Falun rev. 2013-10-09 Sweco Environment AB 1(5) Sweco Parkgatan 3 Box 1902, 791 19 Falun

Läs mer

PROJEKT. Inventering av enskilda avloppsanläggningar. Sörhamn och Glättnästorp i Karlsborgs kommun 2014-10-22

PROJEKT. Inventering av enskilda avloppsanläggningar. Sörhamn och Glättnästorp i Karlsborgs kommun 2014-10-22 PROJEKT Inventering av enskilda avloppsanläggningar i Sörhamn och Glättnästorp i Karlsborgs kommun 2014-10-22 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se

Läs mer

Södra Trinntorp BEHOVSBEDÖMNING TILLHÖRANDE DETALJPLANEBESTÄMMELSER FÖR

Södra Trinntorp BEHOVSBEDÖMNING TILLHÖRANDE DETALJPLANEBESTÄMMELSER FÖR Samhällsbyggnadsförvaltningen Granskningshandling Sara Kopparberg, planchef Göran Bardun, kommunekolog Bertil Eriksson, enhetschef VA och renhållning BEHOVSBEDÖMNING TILLHÖRANDE DETALJPLANEBESTÄMMELSER

Läs mer

Projektet. Projektets upplägg. Bakgrund till projektet 2011-04-11. De senaste rönen om infiltrationsanläggningar och markbäddar

Projektet. Projektets upplägg. Bakgrund till projektet 2011-04-11. De senaste rönen om infiltrationsanläggningar och markbäddar Projektet Markbaserad avloppsvattenrening hur gör vi för att erhålla bättre miljönytta med befintliga anläggningar och när vi bygger nytt? De senaste rönen om infiltrationsanläggningar och markbäddar Peter

Läs mer

Policy för små avloppsanläggningar i Katrineholms kommun

Policy för små avloppsanläggningar i Katrineholms kommun Policy för små avloppsanläggningar i Katrineholms kommun Antagen 2007-06-14 av Miljö- och hälsoskyddsnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Syfte och omfattning...3 2.1 Syfte... 3 2.2 Definitioner...

Läs mer

Svenska kustvatten har God ekologisk status enligt definitionen i EG:s ramdirektiv

Svenska kustvatten har God ekologisk status enligt definitionen i EG:s ramdirektiv 7 Ingen övergödning Miljökvalitetsmålet Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald eller möjligheterna

Läs mer

Befolkningsutveckling Knivsta 2012-11-21. Snabbast växande kommuner 2003-2011(Knivsta 6:e snabbast)

Befolkningsutveckling Knivsta 2012-11-21. Snabbast växande kommuner 2003-2011(Knivsta 6:e snabbast) Lärdomar från fallet Västersjö hur gör vi rätt från början? Tyra Wikström, Knivsta kommun & Anna Tengelin Skoog, Roslagsvatten Befolkningsutveckling Knivsta Ackumulerad procentuell befolkningstillväxt

Läs mer

Information om enskilda avlopp

Information om enskilda avlopp Information om enskilda avlopp I den här broschyren har vi sammanfattat viktig information om enskilda avlopp. Här hittar du information om varför vi måste rena avloppsvatten, vilka reningskrav som ställs,

Läs mer

Hantering av BDT-vatten koloniområden i Helsingborg

Hantering av BDT-vatten koloniområden i Helsingborg Hantering av BDT-vatten koloniområden i Helsingborg Bedömningsunderlag till kontorsremiss från miljöförvaltningen Nilsson Torsten - MF miljöförvaltningen 2012-11-20 Hantering av BDT-vatten koloniområden

Läs mer

BILAGA 1. Helgenäs och Edsåsen vattenskyddsområde. Västervik Miljö och Energi AB. Förslag till skyddsföreskrifter 2014-03-31. Uppdragsnummer 1311370

BILAGA 1. Helgenäs och Edsåsen vattenskyddsområde. Västervik Miljö och Energi AB. Förslag till skyddsföreskrifter 2014-03-31. Uppdragsnummer 1311370 Västervik Miljö och Energi AB Helgenäs och Edsåsen vattenskyddsområde Uppdragsnummer 1311370 Förslag till skyddsföreskrifter 2014-03-31 Förslag till skyddsföreskrifter för Helgenäs och Edsåsens vattenskyddsområde

Läs mer

Telefon bostad. Personnr / org. nummer. Fritidsbostad Permanentbostad Antal hushåll: Annan, ange vad:

Telefon bostad. Personnr / org. nummer. Fritidsbostad Permanentbostad Antal hushåll: Annan, ange vad: ANSÖKAN/ANMÄLAN Sökande ENSKILD AVLOPPSANORDNING enligt 13 och 14 Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (ansökan inlämnas i 2 exemplar) bostad arbete Mobiltelefon Fastighetsbeteckning Personnr

Läs mer

K A LLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2014-03-18. Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna

K A LLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2014-03-18. Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna K A LLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2014-03-18 Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna Kallade tjänstemän Malchaz Mikadze, avdelningschef bygg och miljö Yvonne Fredriksson,

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, östra, etapp 1 HÄRRYDA KOMMUN. Totalt antal blad: 8 st. Göteborg 2014-06-02

DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, östra, etapp 1 HÄRRYDA KOMMUN. Totalt antal blad: 8 st. Göteborg 2014-06-02 DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, östra, etapp HÄRRYDA KOMMUN Totalt antal blad: 8 st. Göteborg -- ÅF-Infrastructure AB, Grafiska vägen, Box SE- Göteborg Telefon +. Fax + 9. Säte i Stockholm. www.afconsult.com

Läs mer