Planera för enskilt avlopp. Information till dig som ska anlägga nytt avlopp eller göra om det gamla.

Save this PDF as:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Planera för enskilt avlopp. Information till dig som ska anlägga nytt avlopp eller göra om det gamla."

Transkript

1 Planera för enskilt avlopp Information till dig som ska anlägga nytt avlopp eller göra om det gamla. 1

2 Vi vill tacka Gotlands Kommun för att vi fick använda deras broschyr som underlag till denna broschyrs tillkomst. Inspiration har också hämtats från Nyköping kommuns avloppsbroschyr

3 Innehåll Bra att veta för dig som planerar för avlopp... 4 Tillstånd och ansökan... 6 Så här går det till vid en ansökan/anmälan... 7 Skyddsområden Tjörn... 8 Lokala förutsättningar... 9 Avloppsreningsteknik Checklista för ansökan/anmälan Invänta besked Anlägg ditt avlopp Klar anläggning Ordlista...15 Kontaktuppgifter

4 Bra att veta för dig som planerar för avlopp Kommunens miljöavdelning har tillsyn över enskilda avlopp. Det betyder att kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektörer granskar och fattar beslut kring enskilda avlopp. För att anlägga ett nytt avlopp eller rusta upp ett äldre krävs tillstånd från kommunen. Tillstånd beviljas om avloppet uppfyller de miljöoch hälso-skyddskrav som lagstiftningen ställer. Kontakta kommunens miljöavdelning när du ska anlägga eller rusta upp ditt avlopp. Olika fastigheter och platser har olika förutsättningar. Kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektörer kan alltid ge dig goda råd och väg-leda dig i din tillståndsansökan, men det är inte deras uppgift att föreslå exakta avloppslösningar. För att få exakt vägledning i vilken typ av lösning du ska välja måste du vända dig till en enskild VA-konsult eller en entreprenör. Enskilt avlopp är en vanlig lösning Kommunen har ett centralt ansvar för att lösa VA-frågan, men är inte skyldig att dra fram vatten och avlopp till varje enskild fastighet. Fastigheter som ligger utanför kommunalt VA-område måste lösa vatten- och avloppsfrågan genom gemensamma eller enskilda anläggningar. Enskilt avlopp är mycket vanligt på Tjörn. Mer än 40 procent av hushållen har enskilda avlopp. Eget avlopp eller tillsammans med andra För att få förhandsbesked om bygglov måste du visa att det går att lösa vatten- och avloppsfrågan. Ibland kan en VA-utredning krävas. Innan du kopplar in vatten och avlopp måste du ansöka om tillstånd för detta separat. Platsen för din avloppsanläggning måste noga övervägas. Hänsyn ska tas till närliggande dricksvattenbrunnar, avloppsanläggningar, vattendrag, grundvattennivåer och markförhållanden. I många områden finns det stora fördelar med att lösa avloppsfrågan gemensamt med sina grannar, både vid nybyggnation och även vid upprustning av gamla avlopp. Gemensamhetsanläggningar gör det lättare att trygga en god dricksvattenkvalitet, eftersom den huvudsakliga reningen av avloppsvattnet samlas på ett ställe och inte på flera. Det blir dessutom ofta en billigare lösning för var och en. För gemensamma avloppslösningar rekommenderas en lantmäteriförrättning. Lantmäteriförrättning gör det tydligt vilka fastigheter som ingår i anläggningen samt vilka rättigheter och skyldigheter som hushållen har gentemot varandra. Dricksvattensituationen på Tjörn Tjörn har begränsad tillgång till dricksvatten. Det är också vanligt med problem med dricksvattenkvaliteten, orsakat av förorenade brunnar och saltvatteninträngning. Utsläpp av orenat avloppsvatten riskerar att förorena både det egna och grannars dricksvatten. Därför krävs det en rad försiktighetsåtgärder för att skydda grundvatten och ytvatten som kan användas som dricksvattenresurs. Bra och tillförlitliga avloppslösningar, resurshushållning genom installation av snålspolande toaletter och vattenbesparande armaturer är förutsättningar för en hållbar utveckling. Varför renar vi avloppsvatten? De närmare liter vatten som ett hushåll på fem personer spolar ner i avloppet per dygn måste renas innan det släpps ut. Vatten som passerat tvättmaskinen, toaletten och diskhon innehåller bakterier, näringsämnen, rester av mediciner och kemikalier. Alla påverkar de vår miljö och hälsa på olika vis. Näringsämnen, som fosfor och kväve, ligger bakom övergödning av våra sjöar, hav och vattendrag. Förorenat dricksvatten, reproduktionssvårigheter hos fisk och säl är andra exempel på hur avloppsvatten kan påverka hälsa. Många små avlopp med dålig reningseffekt blir tillsammans ett stort miljö- och hälsoproblem. En avloppsanläggning som inte renar tillräckligt kan förorena både ditt och dina grannars dricksvatten och samtidigt göda närliggande vattenområde. Det mesta som ska renas bort av bakterier och näringsämnen kommer från kiss och bajs. FÖRORENINGAR ORSAKADE AV AVLOPP Bakterier (t ex E-coli och Salmonella), parasiter och virus orsakar mag- och tarmbesvär. Barn är speciellt känsliga. Kväve och fosfor (näringsämnen som finns i gödsel och avloppsvatten) bidrar till övergödningen av hav, sjöar och vattendrag och kan leda till syrebrist och algblomning. Syreförbrukande ämnen (BOD), alla biologiskt nedbrytbara ämnen förbrukar syre när de bryts ned i naturen. Vattenlevande arter kan inte överleva om tillförseln av syreförbrukande ämnen blir för stor. 4

5 Vad säger lagen om enskilda avlopp? Alla enskilda avlopp klassas som miljöfarlig verksamhet enligt Miljöbalken. Därför krävs det tillstånd för att anlägga ett nytt enskilt avlopp eller ansluta vattentoalett till en befintlig avloppsanläggning. Tillstånds- och anmälningsplikten för enskilda avlopp regleras i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Kraven har funnits i miljölagstiftningen i 40 år. Ändå vet många fastighetsägare inte vilket ansvar de har och vad en godkänd avloppsanläggning egentligen är. Den som har ett enskilt avlopp ska kunna visa att anläggningen uppfyller gällande lagkrav. Det innebär att avloppsanläggningen ska ligga på lämplig plats, rena väl, inte förorena vattentäkter samt skötas och underhållas. Avloppet ska räcka till Avloppet måste klara av den högsta belastning som kan förekomma i hushållet och vara dimensionerat utifrån hur många hushåll som är anslutna. I ett hushåll brukar fem personer inkluderas. Bor det sju personer i ett hus räcker det inte att ha en avloppsanläggning som är dimensionerad för ett hushåll. Uthus och gäststugor med indraget vatten och WC räknas som egna hushåll. Gamla avlopp är miljöbovar Det är inte lagligt att endast ha slamavskiljare, stenkista eller sjunkbrunn och sedan släppa ut avloppsvatten i dike eller vattendrag. Det måste alltid finnas någon form av efterföljande rening. DE HÄR AVLOPPEN MÅSTE ÅTGÄRDAS Avlopp som saknar giltigt tillstånd. Avlopp som saknar eller har bristfällig avloppsrening. Avlopp som är feldimensionerade eller har för låg reningskapacitet. Tänk på att: Gamla markbaserade avloppsanläggningar, äldre än 15 år, behöver oftast göras om. Tillstånd för detta krävs. Även bad-, disk- och tvättvatten måste renas. Vänd dig till kommunens miljöavdelning för att få reda på vilka tillstånd som finns för din fastighet. För översyn och kontroll av din anläggning, kontakta en VA-konsult eller en entreprenör. HELLRE GEMENSAMT ÄN ENSKILT AVLOPP 1. Kan fastigheten anslutas till det kommunala avloppsnätet? Fråga kommunens tekniska avdelning. 2. Kan avloppet anslutas till en befintlig avloppsanläggning eller kan en gemensam avloppsanläggning tillsammans med grannar anläggas? 3. I sista hand, undersök möjligheten att anlägga ett enskilt avlopp på eller i närheten av den egna fastigheten. Gamla avlopp med markbädd eller infiltration, äldre än år, bör ses över. En sådan avloppsanläggning har begränsad livslängd. Hur länge anläggningen har en godtagbar rening beror på byggnadssätt, skötsel, belastning och markförutsättningar. OLIKA SORTERS AVLOPPSVATTEN BDT-vatten (gråvatten) från bad, disk och tvätt. WC-vatten (svartvatten) från vattentoalett. Dagvatten (regn-, smält- och spolvatten) från vägar eller hustak, som rinner via diken eller ledningar ut i vattendrag. 5

6 Tillstånd och ansökan Kontakta miljöavdelningen när du ska: Anlägga en ny enskild avloppsanläggning med vattentoalett. Anlägga en sluten tank eller annan uppsamlande avloppsanordning. Ansluta vattentoalett till befintligt BDT-avlopp. Installera ett BDT-avlopp. Gräva om befintlig markbädd/infiltration och eller ändra rördragning. Kompostera och sprida latrin/slam/urin. Omlokalisera anläggningen. Ansluta ytterligare byggnad till befintlig avloppsanläggning, till exempel gäststuga. Byta teknik, till exempel från markbädd till minireningsverk. Installera torrtoalett. MILJÖSANKTIONSAVGIFT Den fastighetsägare som utan tillstånd eller anmälan anlägger en avloppsanordning eller utan tillstånd ansluter en vattentoalett till en befintlig avloppsanordning blir ålagd att betala en miljösanktionsavgift. Avgift för prövning För alla avloppsansökningar och anmälningar tar miljöavdelningen ut en avgift enligt gällande taxa. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Aktuell taxa hittar du på kommunens hemsida. För gemensamma anläggningar blir det billigare per hushåll, det ska vara förmånligt att anlägga gemensamma avloppsanläggningar. Innan en ansökan lämnas in När du planerar att anlägga ett nytt avlopp eller göra om det befintliga avloppet, är det viktigt att ta reda på vilka förutsättningar som gäller för just din fastighet. Du måste ta reda på om din fastighet berörs av något av Tjörns skyddsområden (till exempel vattenskyddsområde, strandskydd eller Natura 2000-område) och vilka krav som kommer att ställas på avloppet med avseende på dess placering. Du ska även veta hur det ligger till med de lokala förutsättningarna, så som markegenskaper och närhet till dricksvattentäkter samt redan befintliga avloppsanläggningar. Slutligen ska du ta reda på vilken avloppslösning som passar ihop med de behov ditt hushåll har och som lever upp till lagstiftningen och din kommuns krav. Många gånger är processen kring anläggandet av ett avlopp mer komplicerat än vad man tror. Därför kan det löna sig att ta hjälp av någon enskild VA-konsult eller entreprenör. Kontakta flera och jämför deras offerter. På Avloppsguidens hemsida (www. avloppsguiden.se) hittar du information om aktiva konsulter och entreprenörer. Kom ihåg, du får inte börja anlägga avloppet förrän du har ett giltigt tillstånd. Som fastighetsägare ansvarar du för att anläggningen byggs i enlighet med det beslut du fått från kommunen. Om kompletteringar begärs och dessa inte kommer in inom utsatt tid, kan ärendet avslutas med hänvisning till bristande beslutsunderlag. Nedlagd tid faktureras enligt fastställd taxa i samband med att ärendet avslutas. 6

7 Så här går det till vid en ansökan/anmälan Du som söker Sök information. Besök kommunens hemsida, och Kontakta kommun och konsult/entreprenör. Kontrollera om fastigheten ligger inom skyddsvärt område. A: Skyddsområden på Tjörn (A-G hittas längre bak i broschyren). Tjörns kommun Vägleder Vi svarar på frågor, lämnar ut blanketter och kartor samt berättar var du hittar den information du söker. Kontrollera de lokala förutsättningarna. B: Lokala förutsättningar Välj avloppslösning. C: Avloppsreningsteknik Lämna in ansökan/anmälan. D: Ansökan/anmälan Registrerar handlingarna Ansökan/anmälan registreras. Lämna eventuella kompletteringar. Miljöskyddsinspektör handlägger ansökan/anmälan Begär kompletteringar om uppgifter saknas. Besöker fastigheten och bedömer bland annat markförutsättningarna. Gör en helhetsbedömning av ärendet innan beslut. Delges beslut om föreläggande, förbud eller tillstånd. Beslutet kan överklagas hos länsstyrelsen. E: Invänta besked Ger tillstånd eller avslag på ansökan samt fattar beslut om handläggningsavgift i ärendet Vid positivt besked förenas detta beslut med flertalet krav om hur anläggningen ska anläggas, drivas samt skötas. Om grannar haft synpunkter informeras de om kommunens beslut. Anlägg avloppet med hjälp av sakkunnig entreprenör efter det att tillståndet vunnit laga kraft. Kraven i beslutet måste följas. F: Anlägg avlopp Skicka slutkontrollrapport inklusive foton till kommunen alternativt att miljöavdelningen slutbesiktar avloppsanläggningen. G: Klar anläggning Avslutar ärendet Granskar slutkontrollrapport eller slutbesiktigar avloppsanläggningen på plats. Registerför anläggningen och registrerar fastigheten för slamtömning hos kommunens renhållning. 7

8 A. Skyddsområden på Tjörn påverka områdena negativt. I vissa fall kan ännu större krav än hög skyddsnivå ställas på avlopp som riskerar att påverka dessa områden. Tjörns kommun har tagit fram en avloppspolicy som generellt gäller för alla enskilda avlopp i kommunen. Policyn ställer krav på så kallad hög skyddsnivå gällande miljöskydd som innebär 90 procent rening av fosfor, 50 procent rening av kväve och 90 procent rening av organiskt material även benämnt Bio-chemical Oxygen Demand (BOD). Även avseende hälsoskydd gäller hög skyddsnivå vilket innebär ett högre reningskrav avseende bakterier, E.coli och intestinala enterokocker. Klassningen hög skyddsnivå utgår ifrån Naturvårdsverket allmänna råd om små avloppsanordningar. De allmänna råden säger att fokus ska ligga på avloppsanläggningens funktion och krav ska ställas på att avloppslösningen utförs fackmannamässigt. Restriktioner i vattenskyddsområden, Natura 2000 och strandskydd Områdesskydd tas fram för att skydda olika intressen. Vattenskyddsområden skyddar dricksvattentäkter. I vattenskyddsområden är kommunerna särskilt försiktiga och restriktiva med att ge tillstånd för att släppa ut avloppsvatten. Strandskydd skyddar strandzonens natur och djurliv samt tillgängligheten för allmänheten. Natura 2000 är ett begrepp inom EU för att långsiktigt skydda och bevara särskilt skyddsvärda eller utsatta naturtyper och arter. Inom strandskydd och i områden som kan påverka Natura 2000 är kommunerna också särskilt försiktiga och restriktiva med att ge tillstånd för enskilda avlopp. Miljöavdelningen kan även besluta om förbud att helt förbjuda utsläpp av avloppsvatten från WC. Högre skyddsnivå i särskilt känsliga områden Det finns på Tjörn särskilt känsliga natur- och kulturområden. På många platser på Tjörn finns speciella områdesskydd framtagna. Avloppsvatten kan ofta Stigfjordens avrinningsområde Stigfjorden är särskilt känslig för övergödning på grund av att vattenutbytet är mycket begränsat. Fjordsystemet är ett ekologiskt värdefullt område, särskilt som barnkammare för fisk. Fjordens ålgräsängar ger skydd och föda åt det marina djurlivet. Övergödningen och de snabbväxande algerna hotar att ta över ekosystemet om inte näringsläckaget från enskilda avlopp och jordbruksmark minskar. Tjörns kommun har sedan en tid tillbaka arbetat för att undermåliga enskilda avlopp i området ska åtgärdas samt uppmuntrat markägare att anlägga våtmarker för att minska näringsläckaget och på så sätt bevara Stigfjorden viktiga ekologiska värden. Natura 2000 Naturreservat Vattenskyddsområde 8

9 B. Lokala förutsättningar Olika platser har olika förutsättningar för enskilt avlopp. För att kunna välja både lämplig reningsteknik och avloppsanläggning samt bästa plats att ha anläggningen på, behöver du ta reda på vilka markoch vattenförhållanden som råder på din fastighet. Din och din grannes fastighet kan ha helt olika anläggningsförutsättningar. För att undvika att avloppsanläggningen förorenar grundvatten, ytvatten eller påverkar människors hälsa och miljön negativt, bör vissa skyddsåtgärder vidtas. Tänk också på följande Sträckan mellan slamavskiljare och/eller sluten tank och farbar väg bör vara högst 10 meter. Vid längre sträckor kan avgift för slangdragning tillkomma. Locket till slamavskiljaren får inte väga mer än 15 kilo om det ska lyftas vid slamsugning. Tänk också på att det ska vara möjligt att vända någonstans med slambilen eftersom man vill undvika att backa med fordonet. En avloppsanläggning bör inte placeras närmare än 5 meter från väg, stig eller fastighetsgräns. Slamavskiljaren ska placeras minst 10 meter från huset. Om det finns fornlämningar inom 100 meter från platsen där ett avlopp ska anläggas kontaktar fastighetsägaren Länsstyrelsen för att höra om det behövs tillstånd för grävandet. Tänk på skyddsavståndet Horisontellt skyddsavstånd från avloppsanordning till dricksvattentäkt bör motsvara grundvattnets transportsträcka under minst två till tre månader vid maximalt vattenuttag; avståndet mellan avlopp och dricksvattentäkt bör överstiga 50 meter. Avståndet mellan avloppsledningar och dricksvattentäkt bör vara minst 10 meter. Servitut om avloppet ska vara på grannens tomt Ibland kanske den bästa platsen för avloppet ligger utanför den egna fastigheten, på någon annans mark. Är du överens med den andre fastighetsägaren om att få använda marken för avloppet, behöver ni skriva ett servitutsavtal som innehåller aktuella uppgifter. Kontakta Lantmäteriet. Avloppet bör ligga nedströms i förhållande till en dricksvattentäkt. I annat fall måste skyddsavståndet utökas till väsentligt mer än 50 meter. Vid infiltrering i mark bör avståndet mellan spridningsledning och högsta grundvattennivå eller berg inte understiga 1 meter. Skyddsavståndet mellan avloppsanläggning och ytvatten bör vara minst meter. Kraftig marklutning kan medföra att större avstånd behövs. Renat vatten från anläggningen bör släppas i till exempel dike, inte direkt till hav eller vattendrag. 9

10 C. Avloppsreningsteknik Tidigare bestod de flesta avloppsanläggningar av en förbehandling med slamavskiljare och ett efterföljande reningssteg i form av infiltration eller markbädd. Idag ställs högre krav på rening av avloppsvattnet och en mängd olika lösningar finns på marknaden. Nedan ges ett axplock. Kontrollera att den anläggning du tänker välja genomgått någon form av oberoende utvärdering och att den klarar den aktuella skyddsnivå som gäller för fastigheten. Några exempel på avloppslösningar Infiltrationsbädd eller markbädd Tät markbädd och fosforfälla (fosforfilter) För att få en fullgod rening krävs en infiltrationsyta/markbäddsyta på minst 30 m2 för ett hushåll. Infiltration fungerar endast i genomsläpplig mark. Består marken av för fin- eller grovkornigt material kan en markbädd fungera bättre, då tillsätts sådant material som filtrerar avloppsvatten på ett bra sätt. Är grundvattennivån hög eller avståndet till berg litet, kan infiltrationsbädden eller markbädden behöva höjas upp. För att anläggningen ska klara hög skyddsnivå behöver fosfor renas bort. En fosforfällning är en vanlig lösning för att bli av med fosfor. Vid fosforfällning placeras en doseringspump exempelvis under diskbänken och portionerar ut kemikalier till slamavskiljaren. Fosforfällningen drar åt sig fosfor redan i slamavskiljaren, vilket gör att det blir mer slam i slamavskiljaren. För permanentboende kräver vi att man byter ut slamavskiljare som är mindre än 4 m3, för att inte behöva slamtömma slamavskiljaren mer än en gång per år. För att reducera 90 procent av fosforn, som hög skyddsnivå kräver, kan en fosforfälla anslutas efter en markbädd. Bädden måste vara tät, vilket oftast innebär att en gummiduk omger markbädden. Tätningen gör att avloppsvatten kan ledas in i fosforfällan och att ovidkommande vatten exempelvis yt- och grundvatten inte kan ta sig in i markbädden. Fosforfällans filtermaterial behöver bytas ut med jämna mellanrum. Utsläppspunkten behöver väljas med omsorg, eftersom renat vatten får ett högt ph-värde vilket inte är lämpligt i alla naturmiljöer, exempelvis öringförande bäckar. Minireningsverk med efterpolering Slamavskiljaren ingår ofta i minireningsverket. Ett efterpoleringssteg (till exempel polerbädd eller UV-ljus) är nödvändigt som slutlig fas för att uppnå tillräcklig bakteriereduktion. Om ett minireningsverk ska installeras vid ett fritidsboende är det viktigt att kontrollera att reningsverket även fungerar för den typen av boendeförhållande Undersökningar visar att minireningsverk är beroende av både tillsyn och underhåll för att tillräcklig rening ska uppnås. Därför ställer Tjörns kommun krav på att fastighetsägare har ett serviceavtal på sitt minireningsverk. 10

11 WC till sluten tank och separat BDT Urinseparerande toalett Toalettavloppet kan även ledas till en sluten tank. Denna typ av anläggning lämpar sig för de områden där utsläpp från renat avloppsvatten från vattentoalett är olämpligt/otillåtet eller där markförutsättningarna för ett enskilt avlopp är dåliga. För att klara hög skyddsnivå måste även BDT-vattnet renas. Snålspolande toalett eller vakuumtoalett krävs för att undvika att tanken fylls onödigt fort. Torrtoalettlösning och separat BDT Urin är ett utmärkt gödningsmedel. Det finns både vattentoaletter och mulltoaletter med urinseparering. Om det rör sig om en vattentoalett leds urinen till en uppsamlingstank i väntan på att spridas i trädgården medan fekalierna leds med BDT-vattnet till en avloppsanläggning. Om det rör sig om en mulltoalett leds urinen antingen till en uppsamlingstank för att spridas eller tillsammans med BDT-vattnet till avloppsanläggningen medan fekalierna komposteras och sprids. En avloppsanläggning som behandlar antingen urin eller fekalier måste vara utformad för att klara kraven motsvarande hög skyddsnivå för avloppsvatten från både urin, fekalier och BDT-avloppsvatten. Separat BDT-rening Det finns ett antal olika torrtoalettlösningar att välja på. Några exempel är mulltoalett, förbränningstoalett, urinseparerande toalett och frystoalett. Torra toaletter utan urinsortering lämpar sig främst för fritidshus och man bör vara medveten om att torrtoaletter kräver mer skötsel än vanliga toaletter. Dock är det ett bra alternativ om man vill ha en enklare typ av avloppslösning, samt ett bra val ur kretsloppssynpunkt. För att få ta hand om toalettavfallet själv behövs tillstånd av miljöavdelningen. Observera att installation av alla typer av toaletter måste anmälas till miljöavdelningen. För att klara hög skyddsnivå måste även BDT-vattnet renas. Det mesta av det som inte får släppas ut finns i kisset och bajset. Om WC-vattnet går till sluten tank eller om man har en torrtoalett ställs lägre krav på anläggningen som behandlar BDT-vattnet än om anläggningen ska behandla både WC- och BDT-vatten. Ofta räcker det med en markbädd utan fosforrening eller ett kompaktfilter för BDT-vattnet. Det är inte tilllåtet att leda urinen till en anläggning som är avsedd för bara BDT-vatten. Illustrationerna är hämtade från Kunskapscentrum små avlopp. Illustratör: Bo Rosander 11

12 D. Checklista för ansökan/anmälan För att miljöskyddsinspektören ska kunna handlägga en ansökan eller anmälan måste den vara komplett. Kontrollera att ansökan/anmälan är korrekt ifylld samt att samtliga uppgifter och bilagor finns med. Fastighetsägare måste själv skriva under ansökan/anmälan för att den ska vara giltig. 1. Fråga granne Grannyttrande krävs om anläggningen placeras/ om utsläpp sker närmare än 5 meter från fastighetsgräns. Yttrande krävs även om utlopp mynnar i gemensamt dike samt om avloppsanordningen förläggs eller spillvattnet avleds på annans marker (gäller även vid avledning till befintligt utlopp). Ett grannyttrande är inte något juridiskt bindande dokument. Syftet med grannyttrande är att grannen ska få kännedom om den planerade avloppsanläggningen och möjlighet att lämna eventuella synpunkter innan arbetet påbörjas. Det bästa är om det kan upprättas ett skriftligt avtal med markägaren, kontakta lantmäteriet för mer information om detta. 2. Dina kontaktuppgifter Fyll i namn, adress och kontaktuppgifter. 3. Fastigheten som ansökan avser Ange fullständig fastighetsbeteckning. 8. Övrigt Notera övriga uppgifter som kan vara intressanta för miljöskyddsinspektören att känna till beträffande ärendet. 9. Underskrift Det är viktigt att den som äger fastigheten skriver under ansökan, även om det är den konsult/entreprenör som du anlitat som fyllt i de uppgifter som lämnats i ansökan/anmälan. 10. Kom ihåg kartan / situationsplanen En situationsplan ska alltid finnas med i ansökan/ anmälan. Kontakta kommunen för att få en karta (skala 1:500 alternativt 1:1000). Situationsplanen ska vara en skalenlig skiss där hela avloppsanordningen, byggnader, fastighetsgränser, vattentäkter och befintligt avlopp ritats ut. 4. Uppgifter om entreprenören Avloppsanläggningar måste anläggas på ett fackmannamässigt sätt. Ange vilken entreprenörsfirma du kommer att anlita tillsammans med nödvändiga kontaktuppgifter. 5. Ansökan/anmälan avser Fyll i vilken åtgärd du planerar att göra så att miljöskyddsinspektören har möjlighet att bedöma vilka miljö- och hälsorisker som anläggningen eller åtgärden medför. 6. Vatten Ange varifrån du får ditt dricksvatten. Glöm inte att markera närliggande grannars vattentäkter (inom 100 meter) på situationsplanen. Ange måtten i förhållande till utsläppspunkten. 7. Anläggningsbeskrivning Fyll i hur många hushåll den planerade anläggningen ska betjäna och om det är en gemensamhetsanläggning vilka fastigheter som ingår. Ange sedan vilken typ av avloppsanläggning som ska behandla avloppsvattnet. Uppgifterna ska styrka att din anläggning klarar gällande krav. Hela avloppsanläggningen inklusive rörledningar ska ritas in på situationsplanen. 12

13 Exempel på situationsplan Kontakta kommunen så får du en karta i rätt skala över din fastighet. Detta ska finnas med på situationsplanen: Fastighetsgränser och tillfartsvägar för slamtömningsfordon. Befintliga och/eller planerade byggnader på fastigheten. Avloppsutsläppspunkten. Diken, dräneringar och vattendrag inom 100 meter från avloppsanläggningen. Förslag på placering av avloppsanläggningen med måttangivelser, inklusive ledningsdragningen från byggnaden fram till utsläppspunkt/tank. Dricksvattenbrunnar inom 100 meter från avloppsanläggningen, befintliga och planerade. Borrhål för bergvärme inom 100 meter från anläggningen och jordvärme inom egen fastighet. 13

14 E. Invänta besked När ansökan är komplett gör kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektör ett besök på plats. Om ansökningshandlingarna är allt för undermåliga eller om de kompletteringar som begärts in inte kommit till kommunen inom angiven tid, avskrivs din ansökan. I dessa fall debiteras du för utlagd handläggningstid enlig kommunens fastslagna taxa. F. Anlägg ditt avlopp Du får inte börja anlägga avloppet innan du fått ditt beslut beviljat. Börjar du tidigare, kan du som är fastighetsägare bli ålagd att betala en miljösanktionsavgift. Kraven i beslutet är bindande och ni är skyldig att anlägga anläggningen på de vis ni fått beviljat. Det kan rent av vara olagligt att bryta mot ett krav i beslutet. Om ni har för avsikt att till exempel anlägga en annan typ av avloppsanläggning, byta fabrikat eller att anlägga delar av avloppsanläggningen på annan plats kontakta miljöavdelningen för en ändringsanmälan. Denna ändringsanmälan förenas med en avgift. Det kan därför vara bra att välja rätt från början. Försäkra dig om att den entreprenör du tänker anlita har tillräckliga kunskaper för att utföra arbetet. Visa entreprenören beslutet när du fått det. Kontakta miljöavdelningen innan övertäckning sker för att möjliggöra platsbesök. Dokumentera anläggningsarbetet med foto, som du kan bifoga när du skickar in slutkontrollrapporten till miljöavdelningen. Avloppsanläggningen måste påbörjas inom två år och vara avslutad inom fem år efter att du fått beslutet. Annars förfaller avloppstillståndet. G. Klar anläggning När anläggningen är klar att tas i bruk ska du fylla i och skicka in blanketten Slutkontrollrapport som du får i samband med beslutet. Glöm inte att det är du som fastighetsägare som har ansvaret för att se till att avloppet fungerar och sköts i enlighet med tillståndsbeslutet. 14

15 Ordlista BDT-vatten Biofilm Biologisk rening BOD Extremt snålspolad toalett Bad-, disk- och tvättvatten från hushåll, även kallat gråvatten. Beteckning på det tunna skikt av mikroorganismer som finns i t ex markbäddar, kompaktfilter och minireningsverk där den biologiska reningen äger rum. Även kallat biohud. Mikroorganismer utför rening av kväve och de ämnen som utgör BOD. Dessa mikroorganismer finns naturligt i avloppsvattnet. Biokemisk syreförbrukning, parameter som anger vattnets innehåll av syreförbrukande organiskt material. Toalett som förbrukar mindre än 1 liter vatten per spolning. Fosfor Växtnäringsämne, kemisk beteckning P. Fördelningsbrunn Infiltration Kemisk rening Klosettvatten Kompaktfilter Kretslopp Brunn som fördelar avloppsvattnet jämnt över alla spridningsledningar, vilket krävs om fler än en spridningsledning används i exempelvis en markbädd. Rening av avloppsvattnet genom att det rinner genom naturliga jordlager och diffust sprids via marken till grundvattnet. Ovanligt på Tjörn p g a att lera inte är vattengenomsläppligt. Rening av fosfor. Sker antingen genom tillsats av en kemikalie, så kallad fosforfällning, eller genom att vattnet går igenom en brunn fylld med ett fosforbindande material, så kallad fosforfälla. Avloppsvatten från toaletten, det vill säga urin, avföring, toalettpapper och spolvatten. Även kallat svartvatten. Prefabricerat filter för biologisk behandling av avloppsvatten. Ibland inneslutna i box eller byggda med tätskikt i botten. Återföring av avloppets närsalter till odlad mark. Kväve Växtnäringsämne, kemisk beteckning N. Markbädd Mekanisk rening Minireningsverk Mulltoalett Pe Recipient Slam Slamavskiljare Sluten tank/ Septiktank Snålspolad toalett Stenkista Tilloppsledning Trekammarbrunn Tvåkammarbrunn WC-vatten Övergödning Rening av avloppsvattnet genom filtrering genom ett uppbyggt sand- och jordlager, vattnet samlas sedan upp och leds ytligt ut till ett dike, en å, en sjö eller till havet. Avskiljning av slam. Prefabricerad anläggning som bygger på nedskalad teknik från stora reningsverk. Ofta mekanisk, biologisk och kemisk rening, ibland bara biologisk eller bara kemisk rening. Liten biologisk toalett där avfallet samlas i en mindre behållare under toaletten, kräver vanligtvis placering i uppvärmt utrymme och elanslutning. Oftast komposteras toalettavfallet på den egna fastigheten, så kallad latrinkompostering. Personekvivalent. Med en personekvivalent menas den mängd BOD som motsvarar det genomsnittliga dagliga BOD-utsläppet per person. Ett normalt hushåll räknas som 5 pe. Sjö, vattendrag eller havsvik dit avloppsvattnet släpps. Även grundvattnet kan vara recipient. Fasta partiklar och fett som avskiljs från avloppsvattnet. Behållare där fasta partiklar och fett avskiljs från avloppsvattnet. Tank som samlar upp klosettvatten, ansluts helst bara till extremt snålspolande toaletter. Toalett som använder en mindre volym vatten för spolning än vanliga toaletter. Vanligen liten spolning (2 l) och stor spolning (4 l). Se även extremt snålspolad toalett. Mycket enkel infiltrationsanläggning där infiltration sker okontrollerat vilket leder till otillräcklig rening. Får endast användas för dagvatten. Ledning som sammanför allt avloppsvatten i hushållet. Slamavskiljare där vattnet passerar genom tre kammare. Slamavskiljare där vattnet passerar genom två kammare. Se Klosettvatten För hög tillförsel av näringsämnen (främst fosfor och kväve) till ett vattendrag, vilket leder till problem såsom algblomning och syrebrist. 15

16 Behöver du veta mer? Här kommer några bra telefonnummer och adresser för dig som planerar för avlopp. Tjörns kommun Miljöavdelningen Skärhamn Växel: Tjörns kundcenter Telefon: Öppettider, se På hittar du fakta, blanketter och svar på vanliga frågor. Kommunens miljöavdelning är tillstånds- och tillsynsmyndighet för enskilda avlopp. Här arkivhålls även alla uppgifter om tillstånd och anmälningar för avlopp. Har du frågor om enskilt avlopp ska du vända dig till miljöavdelningen. Har du frågor om kommunalt vatten och avlopp, kontakta den tekniska avdelningen. Har du frågor om blanketter kontakta Tjörns kundcenter. Lantmäteriet Gävle Telefon: Lantmäteriet ansvarar för geografisk information och fastighetsindelning. Här hittar du olika typer av kartor och kan söka olika uppgifter om din fastighet. Lantmäteriet beslutar om och utfärdar lagfart på fastigheter. Ägandet registreras i fastighetsregistret. Avtalsservitut och nyttjanderätter ska skrivas in i fastighetsregistret för att avtalet ska kunna följa med fastigheten vid ägarbyte. De har även information om bildande av gemensamhetsanläggningar. Avloppsguiden Havs- och Vattenmyndigheten Naturvårdsverket Bra fakta om enskilda avlopp hittar du på Avloppsguidens, Havs- och vattenmyndighetens och Naturvårdsverkets hemsidor. 16

ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN. Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede. mbn.diarium@tanum.se 0525-18000

ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN. Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede. mbn.diarium@tanum.se 0525-18000 ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede mbn.diarium@tanum.se 0525-18000 Den här broschyren vänder sig till dig som planerar att anlägga en enskild avloppsanläggning.

Läs mer

BDT-vatten Bad-, Disk- och Tvättvatten från hushåll, även kallat gråvatten och BDT-avlopp.

BDT-vatten Bad-, Disk- och Tvättvatten från hushåll, även kallat gråvatten och BDT-avlopp. Ordlista avlopp Aktivt slam Biologiskt slam för rening av avloppsvatten bestående av bakterier och andra mikroorganismer som bryter ned avloppsvattnets innehåll av organiskt material vid tillgång på syre.

Läs mer

Enskilt vatten och avlopp i Österåkers kommun

Enskilt vatten och avlopp i Österåkers kommun Enskilt vatten och avlopp i Österåkers kommun Information från Miljö- och hälsoskyddsenheten Miljö- & Hälsoskyddsenheten Österåkers kommun, 184 86 Åkersberga, besök: Alceahuset, Hackstavägen 22 Tel växel

Läs mer

Riktlinjer för små avloppsanordningar i Haparanda kommun. Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2016-04-12 37

Riktlinjer för små avloppsanordningar i Haparanda kommun. Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2016-04-12 37 Riktlinjer för små avloppsanordningar i Haparanda kommun Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2016-04-12 37 Inledning Avloppsvatten är ett samlingsbegrepp för olika sorters förorenat vatten. Spillvatten

Läs mer

1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP... 3 2.1 Hög eller Normal skyddsnivå... 3 3.

1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP... 3 2.1 Hög eller Normal skyddsnivå... 3 3. Att planera för enskilt avlopp Informationsmaterial från Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Januari 2009 Innehållsförteckning 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP...

Läs mer

När det gäller avloppsanläggningens placering finns olika avstånd man måste ta hänsyn till. När behöver man söka tillstånd eller göra en anmälan?

När det gäller avloppsanläggningens placering finns olika avstånd man måste ta hänsyn till. När behöver man söka tillstånd eller göra en anmälan? Varför är avloppsrening viktigt? Minska syrebrist och övergödning Utsläpp av dåligt renat avloppsvatten till våra hav, sjöar, åar och bäckar kan ge syrebrist i vattnet med dålig lukt som följd. Det kan

Läs mer

Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning

Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning Ny byggnad eller nytt utsläpp Enligt 13 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Avgift tas ut enligt gällande taxa. Personuppgifter i ansökan

Läs mer

INFORMATION. Enskild avloppsanläggning. Information till dig som ska göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning.

INFORMATION. Enskild avloppsanläggning. Information till dig som ska göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning. INFORMATION Enskild avloppsanläggning Bild från sjön Örlen med Fläskön i bakgrunden. BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS

Läs mer

Förbättra ditt avlopp

Förbättra ditt avlopp Förbättra ditt avlopp En viktig åtgärd för Björnöfjärden! 1 Utgivare/copyright: BalticSea2020 Text: Marika Palmér Rivera, Mats Johansson m.fl. Illustratör: Bo Rosander Grafisk formgivning: Bild & Kultur

Läs mer

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla?

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? När du ska inrätta en avloppsanläggning behöver du ha ett tillstånd. Tillståndet söker du hos Miljöförvaltningen. Även om du inte ska göra

Läs mer

Slam från slamavskiljare med inkopplad WC tömning vart annat år Ange skäl för dispens

Slam från slamavskiljare med inkopplad WC tömning vart annat år Ange skäl för dispens Blanketten skickas till: Västerviks kommun Miljö och byggnadskontoret 593 80 Västervik FÖRLÄNGT HÄMTNINGSINTERVALL FÖR SLAMBRUNN OCH/ELLER WC-TANK Ansökan om dispens gällande hushållsavfall Enligt 15 kap

Läs mer

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun Antagna av tillstånds- och myndighetsnämnden 2013-01-23 Innehållsförteckning Inledning.. 3 Funktionskrav......3 Säker funktion och användarvänlighet.........3

Läs mer

BESTÄMMELSER...2 AVLOPPSRENING...3 MARKUNDERSÖKNING...4 OLIKA RENINGSMETODER - INFILTRATION...5 OLIKA RENINGSMETODER - MARKBÄDD...

BESTÄMMELSER...2 AVLOPPSRENING...3 MARKUNDERSÖKNING...4 OLIKA RENINGSMETODER - INFILTRATION...5 OLIKA RENINGSMETODER - MARKBÄDD... BESTÄMMELSER...2 AVLOPPSRENING...3 ALLMÄNT...3 SLAMAVSKILJARE...3 MARKUNDERSÖKNING...4 PROVGRÄVNING...4 OLIKA RENINGSMETODER - INFILTRATION...5 TRADITIONELL INFILTRATION...5 UPPLYFT ELLER YTLIG INFILTRATION...6

Läs mer

Hållbara och kostnadseffektiva små avlopp i Norra Sverige

Hållbara och kostnadseffektiva små avlopp i Norra Sverige Kommunerna i Västerbottens och Norrbottens län Vägledning Hållbara och kostnadseffektiva små avlopp i Norra Sverige Vägledning för små avlopp i Norra Sverige 3. Handläggning av ärenden För att uppnå större

Läs mer

Bygg- och miljönämnden Miljökontoret Ansökan/anmälan inrättande av avloppsanordning

Bygg- och miljönämnden Miljökontoret Ansökan/anmälan inrättande av avloppsanordning Bygg- och miljönämnden Miljökontoret Ansökan/anmälan inrättande av avloppsanordning 1(5) Det krävs tillstånd från Bygg- och miljönämnden för att anlägga ny eller ändra befintliga avloppsanordning enligt

Läs mer

Person-/Organisationsnummer. Postadress (om annan än fastighetens adress) Postnummer Postort

Person-/Organisationsnummer. Postadress (om annan än fastighetens adress) Postnummer Postort ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning Enligt 13 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Att tänka på när du fyller i din ansökan Under de rubriker som är märkta med en

Läs mer

Är det dags att anlägga enskilt avlopp?

Är det dags att anlägga enskilt avlopp? INFORMATION AVLOPP Är det dags att anlägga enskilt avlopp? Informationsbroschyr om enskilda avloppsanordningar. Läs igenom denna broschyr innan du lämnar in ansökan eller anmälan om anläggande av avloppsanordning.

Läs mer

Inventering av enskilda avloppsanläggningar inom Emåns avrinningsområde i Sävsjö kommun

Inventering av enskilda avloppsanläggningar inom Emåns avrinningsområde i Sävsjö kommun Inventering av enskilda avloppsanläggningar inom Emåns avrinningsområde i Sävsjö kommun -Sara Berglund4 september 2014 Besöksadress Postadress Telefon Telefax E-post (E-mail) Hemsida (URL) Djurgårdsgatan

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2016-03-01 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Enskilda avlopp 2016-02-23, 18 Miljö- och byggnämnden Tills vidare Dokumentansvarig

Läs mer

Handlingsplan 2015-2025 Enskilda avlopp

Handlingsplan 2015-2025 Enskilda avlopp Handlingsplan 2015-2025 Enskilda avlopp Dokumenttyp Plan För revidering ansvarar Sa mhällsbyggnadschef Dokumentet gäller till och med 2015-01-01 2025-12-31 Diarienummer 2014-532 403 Uppföljning och tidplan

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING

ANSÖKAN/ANMÄLAN ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING 1 (2) ANSÖKAN/ANMÄLAN ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING Läs noga igenom bifogad information! Var noggrann när Ni fyller i blanketten och upprättar erforderliga bilagor. I informationstexten Till dig som skall

Läs mer

Anlägg ett nytt avlopp

Anlägg ett nytt avlopp Anlägg ett nytt avlopp INFORMATION OM ENSKILDA AVLOPPSANORDNINGAR INNEHÅLL 1. Bakgrund till avloppsvattenrening 3 2. Alternativ till enskild anläggning 3 3. Regler kring enskilda avlopp 4 4. Förutsättningar

Läs mer

Adress (dit fakturan ska gå) Telefon dagtid Mobilnummer. Eget vatten Gemensam vattentäkt Kommunal vattenförsörjning

Adress (dit fakturan ska gå) Telefon dagtid Mobilnummer. Eget vatten Gemensam vattentäkt Kommunal vattenförsörjning Ansökan/Anmälan för ny eller ändrad (1) avloppsanordning för 5-200 (pe) - enligt 9 kap 7 miljöbalken och 13-14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Insändes till: Miljöavdelningen

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Tyresö Kommun Hantering av BDT-vatten i Östra Tyresö Uppdragsnummer 1141230000 Leverans Stockholm 2011-08-15 Sweco Environment AB Denis van Moeffaert 1 (15) Sweco Vatten & Miljö Gjörwellsgatan 22 Box 34044,

Läs mer

Policy för enskilda avloppsanordningar (upp till 25 pe) i Orust kommun

Policy för enskilda avloppsanordningar (upp till 25 pe) i Orust kommun FÖRFATTNINGSSAMLING (6.2.7) Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2008-04-10 84 (MBN/2008:104), 2008-05-13 139 (MBN/2008:104) Policy för enskilda avloppsanordningar (upp till 25 pe) i Orust kommun Gäller

Läs mer

Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28. Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren

Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28. Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren PM Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28 Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren PM Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 Kund Karlshamns Kommun Stadsmiljöavdelningen

Läs mer

INFORMATION FRÅN MILJÖAVDELNINGEN. AVLOPP PÅ RÄTT SÄTT Information till dig som skall anlägga enskild avloppsanläggning

INFORMATION FRÅN MILJÖAVDELNINGEN. AVLOPP PÅ RÄTT SÄTT Information till dig som skall anlägga enskild avloppsanläggning INFORMATION FRÅN MILJÖAVDELNINGEN AVLOPP PÅ RÄTT SÄTT Information till dig som skall anlägga enskild avloppsanläggning INNEHÅLLSFÖRTECKNING VILKA RIKTLINJER STYR?... 3 OLIKA RENINGSMETODER... 3 ALLMÄNT...

Läs mer

LANDSKAPSREGERINGENS ANVISNINGAR FÖR PLANERING AV ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR

LANDSKAPSREGERINGENS ANVISNINGAR FÖR PLANERING AV ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 1 LANDSKAPSREGERINGENS ANVISNINGAR FÖR PLANERING AV ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OKTOBER 2006 Reviderad maj 2013 Olika skyddsavstånd att ta hänsyn till vid placeringen av en avloppsanläggning (Bild ur

Läs mer

Riktlinje. Riktlinjer för enskilt avlopp 2014-11-19. Bmk Mh 2014/4358. Antagna av byggnads- och miljöskyddsnämnden 2014-11-19 256.

Riktlinje. Riktlinjer för enskilt avlopp 2014-11-19. Bmk Mh 2014/4358. Antagna av byggnads- och miljöskyddsnämnden 2014-11-19 256. Riktlinje 2014-11-19 Riktlinjer för enskilt avlopp Bmk Mh 2014/4358 Antagna av byggnads- och miljöskyddsnämnden 2014-11-19 256. Ersätter Riktlinjer för enskilt avlopp 17, 2011-01-26 Riktlinjerna ska vägleda

Läs mer

Alla produkter klarar Naturvårdsverkets nya krav. Fastighetsägaren 2012-02-09. Avloppsreningens viktiga funktioner

Alla produkter klarar Naturvårdsverkets nya krav. Fastighetsägaren 2012-02-09. Avloppsreningens viktiga funktioner 2012-02-09 Informationsträff om enskilda avlopp Ebba af Petersens WRS Uppsala AB & Avloppsguiden AB ebba.af.petersens@w rs.se Ebba af Petersens WRS Uppsala AB ebba@avloppsguiden.se Ornö 9 februari 2012

Läs mer

Instruktioner till ansökan om enskild avloppsanläggning

Instruktioner till ansökan om enskild avloppsanläggning Instruktioner till ansökan om enskild avloppsanläggning Hur du fyller i ansökan Sidorna 1, 3 och 10 ska alltid fyllas i. Sidorna 2 och 4-9 fyller du i beroende på vilken typ av reningsteknik som ska användas.

Läs mer

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Nässjö kommun. Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2008-06-11

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Nässjö kommun. Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2008-06-11 Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Nässjö kommun Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2008-06-11 Innehållsförteckning Inledning...... 3 Funktionskrav.. 3 Säker funktion och användarvänlighet.......

Läs mer

Inventering av enskilda avlopp i Gisekvarns fritidsområde

Inventering av enskilda avlopp i Gisekvarns fritidsområde Inventering av enskilda avlopp i Gisekvarns fritidsområde 2011 En samlad bedömning och beskrivning av de enskilda avloppens funktion i Gisekvarns fritidsområde Bakgrund Miljökontoret i Trosa kommun arbetar

Läs mer

Policy för små avloppsanläggningar i Katrineholms kommun

Policy för små avloppsanläggningar i Katrineholms kommun Policy för små avloppsanläggningar i Katrineholms kommun Antagen 2007-06-14 av Miljö- och hälsoskyddsnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Syfte och omfattning...3 2.1 Syfte... 3 2.2 Definitioner...

Läs mer

Nya riktlinjer för tillsyn av enskilda avlopp

Nya riktlinjer för tillsyn av enskilda avlopp Miljönämnden 2007-04-04 69 35 Dnr 2007-369 Nya riktlinjer för tillsyn av enskilda avlopp ÄRENDE Miljönämnden har tidigare fastställt riktlinjer för handläggning av enskilda avlopp. Dessa riktlinjer har

Läs mer

ENSKILD AVLOPPSANORDNING

ENSKILD AVLOPPSANORDNING ENSKILD AVLOPPSANORDNING Ansökan/anmälan avser ANSÖKAN/ANMÄLAN enligt 13 och 14 Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Ansökan om tillstånd för inrättande av nytt avlopp med vattenklosett

Läs mer

Enskilda avlopp. - Ansökan - Planering - Bestämmelser - Teknik. Mars 2009

Enskilda avlopp. - Ansökan - Planering - Bestämmelser - Teknik. Mars 2009 Miljökontoret Enskilda avlopp - Ansökan - Planering - Bestämmelser - Teknik Mars 2009 Information på Internet om små avlopp, även specifikt om Södertälje: http://www.avloppsguiden.se 1. Varför behövs en

Läs mer

Ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning (enligt 13 och 14 förordningen (1998:8999) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning (enligt 13 och 14 förordningen (1998:8999) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) Ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning (enligt 13 och 14 förordningen (1998:8999) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) Uppgifter om fastigheten Fastighetsbeteckning (obligatorisk uppgift)

Läs mer

1(2) ANSÖKAN / ANMÄLAN för enskild avloppsanläggning

1(2) ANSÖKAN / ANMÄLAN för enskild avloppsanläggning 1(2) ANSÖKAN / ANMÄLAN för enskild avloppsanläggning Ansökan/anälan skickas eller länas in till: Tjörns koun, Sahällsbyggnadsförvaltningen, Miljöavdelningen, 471 80 SKÄRHAMN Läs bifogad inforation ed förklaringar

Läs mer

Bedömningsgrunder för enskilda avloppsanläggningar

Bedömningsgrunder för enskilda avloppsanläggningar Bedömningsgrunder för enskilda avloppsanläggningar Ystad-Österlenregionens miljöförbund 2015 Bedömningsgrunder om enskilda avloppsanläggningar för hushållsspillvatten för Ystad-Österlenregionens miljöförbund

Läs mer

Allt du behöver veta om slam

Allt du behöver veta om slam Allt du behöver veta om slam Gäller från 1 februari 2016 2016-04-27 Vi ber om ursäkt för att vi inte börjat tidigare! Ända sedan 1970-talet har det varit kommunernas skyldighet att ta hand om slam från

Läs mer

Inventering av enskilda avlopp i Storån del 1, Gnosjö kommun 2011-2012

Inventering av enskilda avlopp i Storån del 1, Gnosjö kommun 2011-2012 Dnr : 2011-0575-446 akt 15 Inventering av enskilda avlopp i Storån del 1, Gnosjö kommun 2011-2012 Figur 1. Karta över det område som inventerats i projektet Storån del 1 Postadress Besöksadress Telefon

Läs mer

INFORMATION TILL DIG SOM SKA ANLÄGGA AVLOPP I NYKÖPINGS KOMMUN

INFORMATION TILL DIG SOM SKA ANLÄGGA AVLOPP I NYKÖPINGS KOMMUN INFORMATION TILL DIG SOM SKA ANLÄGGA AVLOPP I NYKÖPINGS KOMMUN Uppdaterad 2015-10-02 Innehåll Vad säger lagstiftningen... 3 Riktlinjer för små avloppsanordningar... 4 Hur man får ett tillstånd... 6 Planera

Läs mer

minireningsverk BioCleaner Ett robust och pålitligt reningsverk med fler än 25 000 installationer.

minireningsverk BioCleaner Ett robust och pålitligt reningsverk med fler än 25 000 installationer. minireningsverk BioCleaner Ett robust och pålitligt reningsverk med fler än 25 000 installationer. 10% av Sveriges befolkning saknar anslutning till ett kommunalt reningsverk. Dessa 10% bidrar till lika

Läs mer

Policy för små avlopp i Älvkarleby kommun

Policy för små avlopp i Älvkarleby kommun 1(16) Policy för små avlopp i Älvkarleby kommun Beslutad i samhällsbyggnadsnämnden 2011-02-10 18 2(16) Innehållsförteckning Bakgrund...3 Definitioner...3 Syfte...3 Lagstiftning och andra styrdokument...4

Läs mer

Planera för avlopp. Har du frågor om avlopp? Information för dig som planerar att göra en avloppsanläggning

Planera för avlopp. Har du frågor om avlopp? Information för dig som planerar att göra en avloppsanläggning Har du frågor om avlopp? Kontakta gärna oss på Miljö och Stadsbyggnad! Telefon växel: 0522-69 60 00 Servicetelefon för miljö: 0522-69 73 00 E-post: miljostadsbyggnad@uddevalla.se Kontaktpersoner Ingeborg

Läs mer

Sammanfattning åtgärdsförslag enskilda avlopp

Sammanfattning åtgärdsförslag enskilda avlopp Sammanfattning åtgärdsförslag enskilda avlopp Äskestocks samfällighetsförening och Västerviks kommun LOVA-projektet Starthjälp -0- Upprättad av: Emma Sjögren Granskad av: Marie Ekvall Mall: Rapport Advanced.dot

Läs mer

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att upphäva beslut Mhn 148/2013, Reviderade anvisningar för enskilda avlopp i Halmstads kommun.

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att upphäva beslut Mhn 148/2013, Reviderade anvisningar för enskilda avlopp i Halmstads kommun. 1(6) Tjänsteskrivelse 2015-05-13 Diarienummer: 2015-2493 Version: 1,0 Beslutsorgan: Miljö- och hälsoskyddsnämnden Enhet: Hälsoskyddsavdelningen Handläggare: Ingela Caswell E-post: ingela.caswell@halmstad.se

Läs mer

Ansökan och anmälan om enskilt avlopp

Ansökan och anmälan om enskilt avlopp Ansökan och anmälan om enskilt avlopp För att ändra din avloppsanordning eller installera en ny måste du antingen ansöka om tillstånd eller skicka in en anmälan till miljönämnden. I den här informationsbladet

Läs mer

Planera för enskilt avlopp Information till dig som ska anlägga nytt avlopp eller göra om det gamla

Planera för enskilt avlopp Information till dig som ska anlägga nytt avlopp eller göra om det gamla Planera för enskilt avlopp Information till dig som ska anlägga nytt avlopp eller göra om det gamla Vi vill tacka Gotlands Kommun för att vi fick använda deras broschyr som underlag till denna broschyrs

Läs mer

Information om enskilda avlopp

Information om enskilda avlopp Information om enskilda avlopp I den här broschyren har vi sammanfattat viktig information om enskilda avlopp. Här hittar du information om varför vi måste rena avloppsvatten, vilka reningskrav som ställs,

Läs mer

Rent, renare, Ecoboxrent!

Rent, renare, Ecoboxrent! Rent, renare, Ecoboxrent! Ett komplett minireningsverk som renar avloppet år ut och år in - helt utan kemikalier Robust byggd för vårt nordiska klimat Fritt från kemikalier För normal och hög skyddsnivå

Läs mer

Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning

Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning 2-5 hushåll Enligt 13 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Avgift tas ut enligt gällande taxa. Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet

Läs mer

Information om enskilda avlopp

Information om enskilda avlopp Information om enskilda avlopp I den här broschyren har viktig information sammanfattats om enskilda avlopp, till exempel om varför avloppsvatten måste renas, vilka reningskrav som ställs, hur det går

Läs mer

Komplettering till broschyren Bra behandling av avloppsvatten 18.6.04

Komplettering till broschyren Bra behandling av avloppsvatten 18.6.04 BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN I GLESBYGDEN I LOJO Statsrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför vattenverkens avloppsnät (avloppsvattenförordningen 542/2003) och Lojo stads

Läs mer

DOM 2013-01-24 Stockholm

DOM 2013-01-24 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060103 DOM 2013-01-24 Stockholm Mål nr M 5065-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-05-15 i mål nr M 4789-11, se

Läs mer

ANTAGET AV MILJÖ-OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-02-25. Riktlinjer för enskilda avlopp i Hedemora kommun

ANTAGET AV MILJÖ-OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-02-25. Riktlinjer för enskilda avlopp i Hedemora kommun ANTAGET AV MILJÖ-OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-02-25 Riktlinjer för enskilda avlopp i Hedemora kommun Lagstiftning och andra styrdokument Miljöbalken Olika typer av förorenat vatten definieras som avloppsvatten.

Läs mer

DOM 2015-02-09 Stockholm

DOM 2015-02-09 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060203 DOM 2015-02-09 Stockholm Mål nr M 11550-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-12-05 i mål nr M 2076-14,

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. sammanträde för samhällsbyggnadsnämnden. 12. Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten från avloppsanordning på

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. sammanträde för samhällsbyggnadsnämnden. 12. Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten från avloppsanordning på VK300S v1.0 040416, Kallelse 140401 Sbn.doc Datum 2014-03-25 1 (2) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Till: sammanträde för samhällsbyggnadsnämnden Tid: tisdagen den 1 april 2014, kl. 17.00 Plats: Hjälmaren, kommunhuset

Läs mer

Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning

Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning 2-5 hushåll Enligt 13 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Avgift tas ut enligt gällande taxa. Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet

Läs mer

Information. Är det dags att rätta till avloppet?

Information. Är det dags att rätta till avloppet? Information Är det dags att rätta till avloppet? BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@ skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se Den här

Läs mer

Planera för avlopp. Information för dig som planerar att göra en avloppsanläggning

Planera för avlopp. Information för dig som planerar att göra en avloppsanläggning Planera för avlopp Information för dig som planerar att göra en avloppsanläggning Sida 2 Avloppsvatten måste renas och tas omhand så att det inte ställer till problem för människors hälsa eller miljön.

Läs mer

Gäller 2016-01-01 2017-01-01. Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun

Gäller 2016-01-01 2017-01-01. Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun 1 Gäller 2016-01-01 2017-01-01 Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun 2 Denna skrift vänder sig till dig som har enskilt avlopp. Det kan vara ett minireningsverk, två,-och

Läs mer

Anordnande eller ändring av enskild avloppsanläggning

Anordnande eller ändring av enskild avloppsanläggning 1(5) Anordnande eller ändring av enskild avloppsanläggning Ansökan/anmälan enligt 13 respektive 14 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 1 lokala föreskrifter om miljöfarlig verksamhet

Läs mer

Och vad händer sedan?

Och vad händer sedan? Och vad händer sedan? I STORT SETT ALLA MÄNNISKOR I SVERIGE SOM BOR i en tätort är anslutna till ett vatten- och avloppsledningsnät. Men så har det inte alltid varit. Visserligen fanns vattenledningar

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN ENSKILT AVLOPP Enligt 9 kap 7 MB o 13,14 FMH

ANSÖKAN/ANMÄLAN ENSKILT AVLOPP Enligt 9 kap 7 MB o 13,14 FMH Reviderad 20130528 Sida 1 av 5 Sahällsutvecklingsförvaltningen Miljöenheten ANSÖKAN/ANMÄLAN ENSKILT AVLOPP Enligt 9 kap 7 MB o 13,14 FMH Läs noga igeno bifogad inforation! Var noggrann när ni fyller i

Läs mer

Härjedalens kommun har varit oss behjälpliga att distribuera ut materialet så att alla registrerade fastighetsägare skall få sitt exemplar.

Härjedalens kommun har varit oss behjälpliga att distribuera ut materialet så att alla registrerade fastighetsägare skall få sitt exemplar. Till Dig som fastighetsägare på Slagavallen. Med anledning av de pågående diskussionerna gällande Vatten- och Avloppsfrågan på Slagavallen kommer här ett informationsmaterial sammanställt och framtaget

Läs mer

Förbättrad fosforavskiljning i enskilda avlopp. Ola Palm

Förbättrad fosforavskiljning i enskilda avlopp. Ola Palm Förbättrad fosforavskiljning i enskilda avlopp Ola Palm Vad är enskilda avlopp? Definition enligt allmänna råden (2006:7) Hushållsspillvatten från enstaka hushåll och från gemensamhetsanläggningar dimensionerade

Läs mer

Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning

Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning Befintlig byggnad med befintligt utsläpp Enligt 13 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Avgift tas ut enligt gällande taxa. Personuppgifter

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Små avloppsanläggningar Information till den som ska anlägga en ny eller ändra en befintlig anläggning. Ett hushåll använder dagligen ca 1000 liter vatten som blir förorenat och måste tas omhand innan

Läs mer

ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP...

ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP... Att planera för enskilt avlopp Informationsmaterial från Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Oktober 2014 1 Innehållsförteckning ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS

Läs mer

Riktlinjer för hög skyddsnivå för miljöskydd vid anläggande av enskilda avlopp

Riktlinjer för hög skyddsnivå för miljöskydd vid anläggande av enskilda avlopp Dnr MN-2012-0027 Dpl 545 sid 1 (5) MILJÖFÖRVALTNINGEN Tjänsteskrivelse 2012-01-04 Linnea Broström, 054-540 46 67 Bengt Jonsson, 054-540 46 73 Miljönämnden Riktlinjer för hög skyddsnivå för miljöskydd vid

Läs mer

Fritidshus och lokaler som inte nyttjas permanent Blankett för ansökan om rening av avloppsvatten från gemensamt WC- och BDT- avlopp

Fritidshus och lokaler som inte nyttjas permanent Blankett för ansökan om rening av avloppsvatten från gemensamt WC- och BDT- avlopp SAMHÄLLSENHETEN Ansökan, enskilt avlopp avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanläggning enligt 13 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Insändes till: Samhällsenheten

Läs mer

DOM 2013-11-21 Stockholm

DOM 2013-11-21 Stockholm SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060103 DOM 2013-11-21 Stockholm Mål nr M 5622-13 Sid 1 (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-05-22 i mål nr M 4127-12,

Läs mer

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST/WEBB ORGANISATIONSNR GIRO

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST/WEBB ORGANISATIONSNR GIRO Information om personuppgiftsbehandling Sökande Gislaveds kommun kommer att spara och behandla de personuppgifter du lämnar in till kommunen via denna blankett och eventuella bifogade handlingar, se bilaga

Läs mer

Bajsets väg. Rekommenderade böcker och hemsidor:

Bajsets väg. Rekommenderade böcker och hemsidor: Bajsets väg Det här materialet är utformat för att skapa en förståelse och öka intresset för vad som händer när vi spolar efter att ha besökt toaletten. Något som utförs dagligen och som går på rutin.

Läs mer

Permanentbostad och lokaler som nyttjas permanent Blankett för ansökan om rening av avloppsvatten från gemensamt WC- och BDT- avlopp

Permanentbostad och lokaler som nyttjas permanent Blankett för ansökan om rening av avloppsvatten från gemensamt WC- och BDT- avlopp SAMHÄLLSENHETEN Ansökan, enskilt avlopp avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanläggning enligt 13 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Insändes till: Samhällsenheten

Läs mer

PIPES FOR LIFE PIPELIFE ECO INFILTRATION. ECO Infiltration Avloppssystem för fastigheter utan kommunalt avlopp

PIPES FOR LIFE PIPELIFE ECO INFILTRATION. ECO Infiltration Avloppssystem för fastigheter utan kommunalt avlopp PIPES FOR LIFE PIPELIFE ECO INFILTRATION ECO Infiltration ECO Infiltration Avloppssystem för fastigheter utan kommunalt avlopp PIPES FOR LIFE PIPELIFE Pipelife Eco för en bättre miljö Hur vår livskvalitet

Läs mer

K A LLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2014-03-18. Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna

K A LLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2014-03-18. Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna K A LLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2014-03-18 Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna Kallade tjänstemän Malchaz Mikadze, avdelningschef bygg och miljö Yvonne Fredriksson,

Läs mer

Exempel på olika avloppsanordningar

Exempel på olika avloppsanordningar Exempel på olika avloppsanordningar Avloppsanordningarna beskrivna nedan är några som har använts länge och några som är nya, dessa kan kombineras för att uppnå de krav som ställs av miljönämnden. Att

Läs mer

Uponor Minireningsverk 5-10pe

Uponor Minireningsverk 5-10pe Uponor Minireningsverk 5-10pe Allmänt-minireningsverk Uponors minireningsverk är tillverkade för att uppfylla myndigheternas krav. Reningsverken är biologiskkemiskt fungerande satsreningsverk, för behandling

Läs mer

Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning 1(6)

Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning 1(6) Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning 1(6) Ifylld blankett skickas via e-post till bygg-miljo@emmaboda.se eller via brev till: Emmaboda kommun Bygg- och miljönämnden Box 54 361 21 Emmaboda Ofullständigt

Läs mer

2. Hur används huset? Permanentboende Fritidshus

2. Hur används huset? Permanentboende Fritidshus 1 (6) Enkät angående vatten- och avloppsförhållanden 2019 Använd en enkät per avloppsanläggning. Kontakta Miljöförvaltningen om du behöver fler enkäter, alternativt skriv ut fler från vår webbsida. 1.

Läs mer

Uponor minireningsverk för enskilt avlopp: 5pe, 10pe och 15pe.

Uponor minireningsverk för enskilt avlopp: 5pe, 10pe och 15pe. U P O N O R I N F R A S T R U K T U R U P O N O R M I N I R E N I N G S V E R K P R O D U K T FA K TA 1-0 6 Uponor minireningsverk för enskilt avlopp: 5pe, 10pe och 15pe. Enskilda avlopp - problem och

Läs mer

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST/WEBB ORGANISATIONSNR GIRO

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST/WEBB ORGANISATIONSNR GIRO Information om personuppgiftsbehandling Ansökan/anmälan om inrättande av Gislaveds kommun kommer att spara och behandla de personuppgifter du lämnar in till kommunen via denna blankett och eventuella bifogade

Läs mer

Ansökan/anmälan av enskilt avlopp i enlighet med 13 och 14 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899)

Ansökan/anmälan av enskilt avlopp i enlighet med 13 och 14 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) Ankomststämpel Ansökan/anmälan av enskilt avlopp i enlighet med 13 och 14 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) 1. Sökande Namn Utdelningsadress Postadress Mobiltelefon Telefon

Läs mer

INFORMATION OM ENSKILDA AVLOPP I GISLAVEDS OCH TRANEMO KOMMUN

INFORMATION OM ENSKILDA AVLOPP I GISLAVEDS OCH TRANEMO KOMMUN INFORMATION OM ENSKILDA AVLOPP I GISLAVEDS OCH TRANEMO KOMMUN I detta häfte kan du läsa viktig information om enskilda avlopp. Bland annat om varför vi måste rena avloppsvatten, vilka reningskrav som ställs,

Läs mer

Tips och information läs och spara!

Tips och information läs och spara! Tips och information läs och spara! På de följande sidorna har vi samlat information och exempel för att det ska bli enklare för dig att fylla i din ansökan. Tänk på att det är du som fastighetsägare som

Läs mer

Ansökan/ Anmälan enskilt avlopp Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ansökan/ Anmälan enskilt avlopp Samhällsbyggnadsförvaltningen Ansökan/ Anmälan enskilt avlopp Samhällsbyggnadsförvaltningen Personuppgifter behandlas i enlighet med PUL, personuppgiftslagen. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register

Läs mer

Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning

Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning Ny byggnad eller nytt utsläpp Enligt 13 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Avgift tas ut enligt gällande taxa. Personuppgifter i ansökan

Läs mer

ENSKILDA AVLOPP Information om avloppslösningar

ENSKILDA AVLOPP Information om avloppslösningar ENSKILDA AVLOPP Information om avloppslösningar HS Rapport nr 3/03 ENSKILDA AVLOPP Vilken avloppslösning ska jag välja? Nästan en miljon hushåll har enskilda avlopp, det vill säga avlopp som inte är anslutna

Läs mer

Ansökan om tillstånd för ny avloppsanläggning

Ansökan om tillstånd för ny avloppsanläggning Arvidsjaurs kommun Miljö- och byggenheten Ansökan om tillstånd för ny avloppsanläggning Alt. Anmälan om ändring av avloppsanläggning Sökande Namn Organisationsnummer/personnummer Postadress Postnummer

Läs mer

Tillsyn av enskilda avlopp 2016. www.sigtuna.se

Tillsyn av enskilda avlopp 2016. www.sigtuna.se Tillsyn av enskilda avlopp 2016 www.sigtuna.se Syfte och mål Sigtuna kommun har ~2 000 enskilda avlopp Tillsynsprojekt 2011 2017 Mål: Alla enskilda avlopp skall vara åtgärdade 2019 Godtagbar slamavskiljning

Läs mer

Vatten och avlopp i Uppsala. Av: Adrian, Johan och Lukas

Vatten och avlopp i Uppsala. Av: Adrian, Johan och Lukas Vatten och avlopp i Uppsala Av: Adrian, Johan och Lukas Hela världens kretslopp Alla jordens hav, sjöar eller vattendrag är ett slags vatten förråd som förvarar vattnet om det inte är i någon annan form.

Läs mer

Ett enkelt sätt att skydda din miljö

Ett enkelt sätt att skydda din miljö IN-DRÄN Biobädd 5ce Ett enkelt sätt att skydda din miljö - förnya ditt avlopp Vi hjälper dig Du läser detta för att du vill rena ditt avloppsvatten. Antingen finns ett krav från myndigheterna eller så

Läs mer

Svenska kustvatten har God ekologisk status enligt definitionen i EG:s ramdirektiv

Svenska kustvatten har God ekologisk status enligt definitionen i EG:s ramdirektiv 7 Ingen övergödning Miljökvalitetsmålet Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald eller möjligheterna

Läs mer

Förhandsbesked och strandskyddsdispens för tre tomter på fastigheten Bensbyn 10:23 Ärendenr L 2015 54

Förhandsbesked och strandskyddsdispens för tre tomter på fastigheten Bensbyn 10:23 Ärendenr L 2015 54 82 Förhandsbesked och strandskyddsdispens för tre tomter på fastigheten Bensbyn 10:23 Ärendenr L 2015 54 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsnämnden beslutar: 1. efter lokaliseringsprövning

Läs mer

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST/WEBB ORGANISATIONSNR GIRO

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST/WEBB ORGANISATIONSNR GIRO ANMÄLAN Information om personuppgiftsbehandling Sökande Gislaveds kommun kommer att spara och behandla de personuppgifter du lämnar in till kommunen via denna blankett och eventuella bifogade handlingar,

Läs mer

Byggnationen av kommunalt VA är avslutad i området

Byggnationen av kommunalt VA är avslutad i området INFORMATIONSBREV 2015-10-19 1 (3) Information till fastighetsägare i Gustavsberg, del av Bergshamra tätort Byggnationen av kommunalt VA är avslutad i området Hej! Nu är det dags för ett nytt informationsbrev

Läs mer

Tillsynsplan vatten & avlopp 2013-2021

Tillsynsplan vatten & avlopp 2013-2021 Dnr 2012-10-15 2012-001629 Tillsynsplan vatten & avlopp 2013-2021 Tillsynsplanen avser all tillsyn som miljö- och byggnadskontoret bedriver inom vatten och avloppsområdet, såväl enskilda, gemensamma som

Läs mer