TILL DIG SOM SKALL ANLÄGGA AVLOPP Information från Medborgarservice i Tierp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TILL DIG SOM SKALL ANLÄGGA AVLOPP Information från Medborgarservice i Tierp"
  • Siv Ek
  • för 1 år sedan
  • Visningar:

Transkript

1 1 (6) TILL DIG SOM SKALL ANLÄGGA AVLOPP Information från Medborgarservice i Tierp När krävs ansökan om tillstånd/anmälan till Kommunstyrelsen? För att inrätta en avloppsanläggning är man skyldig att inhämta Kommunstyrelsens tillstånd/godkännande. Det är fastighetsägarens ansvar att söka tillstånd/anmäla. Tillstånd krävs: alltid för inrättande av avloppsanläggning med WC för BDT-avlopp (bad-, disk-, och tvättavlopp) inom detaljplanelagt område och vattenskyddsområde. Kontakta Medborgarservice för mer information. vid anslutning av WC till befintlig avloppsanläggning vid inrättande av latrinkompost Skriftlig anmälan krävs: för inrättande av BDT-avlopp vid ändring av befintlig anläggning vid inrättande av förmultningstoalett Olovligt inrättande av enskilt avlopp Det är förbjudet att inrätta en tillståndspliktig avloppsanläggning utan tillstånd från Kommunstyrelsen, straffbestämmelser finns i miljöbalken. Dessutom riskerar du att hamna i en besvärlig situation om det visar sig att avloppet förorenar närliggande vattentäkter. Det är även förbjudet att anlägga en avloppsanläggning för bad-, diskoch tvättvatten utan att först anmäla detta. Det är alltid Du som fastighetsägare som ansvarar för att lagstiftningen följs och att avloppsanläggningen inte förorsakar olägenhet för närboende eller miljöstörningar. Kommunstyrelsens roll I Tierps kommun finns ingen särskild nämnd för miljö- och hälsoskydd, utan kommunstyrelsen är ansvarig myndighet för den kommunala tillsynen enligt miljöbalken. Myndighetens roll är att utifrån sökandens handlingar bedöma att gällande lagstiftning och regelverk uppfylls. Syftet är att säkerställa att olägenheter för människors hälsa och miljön ej uppkommer. Handläggning av ansökan/anmälan utförs av tjänstemän på Medborgarservice.

2 2 (6) Vad finns i avloppsvattnet och varför behövs tillstånd? Hälsoskydd Avloppsvatten från framförallt WC innehåller sjukdomsalstrande mikroorganismer (bakterier, virus och parasiter). Sjukdomsalstrande mikroorganismer kan överleva mycket länge och de kan i värsta fall transporteras långa stäckor med grundvattnet. Det är därför viktigt att avloppsanläggningen placeras på ett sådant sätt att närliggande dricksvattentäkter inte kan förorenas. Ur hälsoskyddssynpunkt är det även viktigt att avloppsanläggningen fungerar på ett bra sätt. En dåligt utförd avloppsanläggning kan orsaka stopp i avloppet, dålig lukt eller uppträngning av avloppsvatten genom markytan. Miljöskydd En av Kommunstyrelsens uppgifter är att förhindra eller minska tillförsel av näringsämnen till våra sjöar och vattendrag. År efter år hör och läser man om sjöar och vattendrag som växer igen, fiskdöd p.g.a. syrebrist och algblomning. Dessa miljöproblem är resultatet av människornas utsläpp av näringsämnen. Alla enskilda avlopp tillsammans är en av de största orsakerna till övergödningen. Vilken typ av avloppsanläggning ska man välja? Naturvårdsverket antog den 1 augusti 2006 nya allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten. Dessa råd är en tolkning av miljöbalken och är vägledande för fastighetsägare och myndigheter. I de nya allmänna råden ställs inte krav på en viss teknik som i tidigare allmänna råd, utan nu ställs krav på avloppsanordningens funktion, t.ex. en viss procentuell reducering av föroreningshalten och att funktionen kan kontrolleras. Olika krav ställs beroende på om det råder en normal skyddsnivå eller hög skyddsnivå i det område fastigheten ligger. En hög skyddsnivå gäller exempelvis då fastigheten ligger nära hav, sjö, vattendrag, inom vattenskyddsområden och Natura 2000 områden eller nära badplatser. De allmänna råden förordar även att avloppsanordningar ska möjliggöra återvinning av näringsämnen, det vill säga att näringsämnen återförs till jordbruket. Den vanligaste typen av avloppsanläggning för ett WC-avlopp är en typgodkänd slamavskiljare för WC med efterföljande rening i infiltration. I slamavskiljaren avskiljs den fasta fraktionen (avföring, papper och matrester) och i infiltrationen renas avloppsvattnet från bakterier och i viss mån även näringsämnen. Infiltration förutsätter lämpliga markförhållanden. Denna lösning är fortfarande godkänd för normal skyddsnivå, men anses inte klara kraven för hög skyddsnivå. Nyttiggörande av växtnäring Sammansättningen av näringsämnen i avloppsvatten är nästan exakt den samma som sammansättningen av näringsämnen i konstgödsel. Stora mängder konstgödsel sprids varje år på våra åkrar. På senare år har man tagit fram avloppslösningar där växtnäringen i avloppsvattnet tas till vara. Det kan t.ex. vara urinseparering och/eller kompostering av fekalier (avföring). Efter att ha lagrat urinen eller den komposterade avföringen i minst 6 månader kan den spridas på t.ex. åkrar. På så sätt skapas ett kretslopp och näringsbelastningen minskar på våra sjöar och vattendrag.

3 3 (6) Ansökans/Anmälans innehåll För att Kommunstyrelsen ska behandla ansökan/anmälan krävs kompletta handlingar. Om Medborgarservice blir tvungna att begära kompletteringar av ansökningshandlingarna kommer handläggningstiden att bli längre. Vilka uppgifter som skall inlämnas beror på vilken typ av avloppsanläggning ansökan/anmälan avser. Dokumentation av anläggningen är nödvändigt inte bara i samband med anläggandet. För återkommande tillsyn och i samband med försäljning är det viktigt att det finns papper på vad som är installerat på fastigheten. Medborgarservice lägger därför stor vikt på dokumentation vid ansökan. Ansökan om WC-avlopp eller BDT-avlopp ska alltid innehålla: Ansökningsblanketten noggrant ifylld. Situationsplan med följande uppgifter (se även exempel, Bilaga 2): 1. Skala angiven (lämplig skala 1:400 1:1000) 2. Fastighetsgränser och tillfartsvägar 3. Befintliga och/eller planerade byggnader på fastigheten 4. Egen befintlig eller planerad dricksvattentäkt 5. Samtliga vattentäkter, grävda såväl som borrade, inom ett avstånd av minst 100 meter från planerad anläggning. 6. Marklutning i form av nivåkurvor eller pilar. 7. Diken och vattendrag på den egna fastigheten och i närområdet (ca 100 meter). 8. Förslag till placering av avloppsanläggning. 9. Uppställningsplats för slamtömningsfordon. Observera att vägen måste klara transporter med tunga fordon. Slamavskiljaren bör placeras på ett högsta avstånd av 25 meter från uppställningsplatsen. En skiss av avloppsanläggningen sett uppifrån och från sidan (se exempel på s.6) En teknisk beskrivning av avloppsanläggningen - avloppsanläggningens utformning och storlek, - uppgifter om kvalitet och dimensioner på ingående delar och komponenter. - avloppsanläggningens läge i förhållande till marknivå och grundvattenyta lutning på avloppsledningar m.m.. Eventuellt tillstånd för utnyttjande av annans mark för placering av avloppsanläggning/avloppsledning (mall finns, Bilaga 3). Eventuellt intyg eller yttrande från grannar som kan vara berörda av avloppsanläggningen. Läs mer om vilka som är berörda under rubriken Yttrande från berörda grannar på sidan 4 (mall finns, Bilaga 3). Eventuellt informationsmaterial om vald anläggning t.ex. från tillverkare Om anläggningen innehåller infiltration ska ansökan dessutom innehålla: Situationsplan kompletteras med följande: 1. Platserna där provgropar grävts och jordprov tagits. 2. Uppskattning av grundvattnets flödesriktning (visas med pilar) Uppgifter om hur jordartsprofilen ser ut inom det område som planeras för infiltration. Ange jordart för hela det djup som kan beröras av anläggningen ned till 2-3 meters djup, alternativt till grundvattenyta eller berg. Resultat från jordprovtagning, dvs kornfördelningsdiagram. * Uppgifter om på vilka djup jordprov tagits (läs mer om provtagning nedan). Uppgifter om hur och i vilken riktning marken lutar inom fastigheten är särskilt viktigt inom planerat infiltrationsområde. Ange uppskattad lutning i procent. *Anmälan om BDT-avlopp: Kornfördelningsdiagram behöver ej bifogas anmälan. För övrigt skall samma uppgifter som vid ansökan om WC-avlopp inlämnas.

4 4 (6) Om anläggningen innehåller sluten tank, komplettera med följande uppgifter: Om den slutna tanken placeras närmare grannes fastighet än 5 m skall ett intyg eller yttrande från berörd granne bifogas ansökan (Bilaga 3). Eventuellt informationsmaterial om vald sluten tank t.ex. från tillverkare. Om ansökan inte avser både sluten tank och BDT-avlopp utan bara sluten tank skall uppgifter om hur bad-, disk- och tvättvatten tas omhand även bifogas ansökan. Jordprov (vid infiltration) För att kunna bedöma om infiltration är möjlig inom det planerade infiltrationsområdet skall ett eller flera jordprov tas från platsen. Jordartssammansättningen inom infiltrationsområdet har betydelse för avloppsanläggningens utformning, dimensionering och skyddsavstånd till vattentäkter. Täta jordar betyder kortare skyddsavstånd till vattenbrunnar men sämre infiltrationsförmåga. Infiltrationsförmågan är bättre i grovkorniga jordar, men eftersom avloppsvattnet rinner snabbare genom marken ned till grundvattnet blir reningen sämre. Instruktion för jordprovtagning 1. Gräv 1-2 provgropar inom planerat infiltrationsområde. Groparna skall vara 2-2,5 m djupa. Gropen bör stå öppen ett dygn så att grundvattenytan får stabilisera sig. Om grundvatten påträffas på mindre djup än två meter kan en grundare grop accepteras. Gropens djup måste i så fall ändå vara minst 0,5 meter under grundvattenytans nivå. Djup till eventuell grundvattennivå skall anges i ansökan. 2. Skrapa ren jordprofilen så att lagerföljden framträder. 3. Ett prov tas i den nivå där spridningsledningarna är tänkta att placeras. Det brukar vara på ca 0,8-1,0 meters djup. Om det finns flera skikt med olika jordarter kan det behövas flera prov. Ett prov tas i varje skikt ned till 2 meters djup. Varje prov skall väga ca 0,5 kg. 4. Provet/erna märks med datum, provtagningsdjup och den beteckning som man har givit provgropen, t.ex , Grop A, 1,0 m. 5. Provet/proverna skickas till laboratrium för analys (lista över laboratorium som utför siktanalyser finns, Bilaga 4). En kopia på erhållen siktkurva skickas in till Medborgarservice tillsammans med resten av ansökningshandlingarna. -Om provgropen står öppen en längre tid skall den täckas över så att den inte fylls med regnvatten eller utgör en fara för människor och djur. OBS! Om det är uppenbart att jorden enbart består av lera behöver inget prov tas. Då är det inte möjligt att anlägga en infiltration. Om infiltration av vattnet är möjligt men jordens sammansättning är ogynnsam (tät, hårt packad eller grov), då kan det vara nödvändigt / önskvärt med ett förstärkningslager av markbäddssand. Ett annat vanligt alternativ för att säkerställa goda förutsättningar för reningen vid infiltration är så kallade kompaktfilter. I såna fall kan man behöva göra ett perkolationsprov, för att kontrollera markens genomsläpplighet för vatten. Rådgör gärna med entreprenör, leverantörer eller konsult. Yttrande från berörda grannar Innan ett beslut om inrättande av avloppsanläggning fattas skall grannar som kan påverkas av avloppsanläggningen ges möjlighet att yttra sig över den. För att förkorta handläggningstiden för en ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanläggning kan berörda grannar tillfrågas redan innan ansökan/anmälan skickas in till Medborgarservice. Vilka grannar är då berörda? Grannar vars dricksvattenbrunnar ligger inom 100 m från planerad infiltration/markbädd är berörda. Om avloppsanläggningen placeras inom 5 m från grannes fastighet är även den grannen berörd. De ska därför skriftligen

5 5 (6) intyga att de godkänner avloppsanläggningens placering eller yttra sig över avloppsanläggningen. (mall för skriftligt intyg och yttrande se Bilaga 3). Berörda grannar har rätt att överklaga fattat beslut inom 3 veckor från beslutsdatum. Konsulter Om den som tänker inrätta en avloppsanläggning behöver hjälp med att projektera anläggningen och/eller ta fram de uppgifter som behövs för handläggningen av ansökan/anmälan, finns konsulter som specialiserat sig på denna typ av arbete. Medborgarservice har en lista över konsulter som kan upprätta ansöknings- /anmälningshandlingar (Bilaga 3). Det går också att hitta konsulter på eller i telefonkatalogens gula sidor under rubrikerna: Ingenjörer Vatten, Luft, Miljövård Ingenjörer VVS-teknik Ingenjörer Geologi, geoteknik Miljövård, miljökonsulter Avgifter Kommunen har rätt att ta ut avgifter för handläggning av avloppsärenden enligt en av Kommunfullmäktige fastställd taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Egenkontroll Checklista Den som utför avloppsanläggingen, t.ex. en entreprenör eller fastighetsägaren (sökanden) själv, skall använda sig av en checklista som upprättas av Medborgarservice. Av checklistan framgår vilka krav som skall uppfyllas för att anläggningen skall bli godkänd. Checklistan upprättas i två exemplar för varje anläggning. Den som utför avloppsanläggingen bockar av varje utfört moment enligt checklistan samt undertecknar denna när anläggningen är färdigställd. Sökanden erhåller originalet och kopian skickas till Medborgarservice inom 14 dagar efter det att avloppsanläggningen är färdig. Fotodokumentation Medborgarservice ser det som positivt om sökanden eller eventuell entreprenör fotodokumenterar arbetets gång, t.ex. med en digitalkamera, och bifogar fotografier till checklistan. Ansvarsförhållanden Den som utför avloppsanläggningen ansvarar för att den är utförd enligt checklistan. Vid brister i egenkontrollen eller felaktigt utförd anläggning då entreprenör anlitats gäller konsumenttjänstlagen. Det är alltid sökanden som ansvarar för att checklistan inkommer till Medborgarservice. Medborgarservice kontroll av egenkontrollen Medborgarservice skall ges möjlighet att besikta anläggningen innan återfyllnad sker. Minst 3 dygn före återfyllnad skall därför sökanden eller eventuell entreprenör meddela att att anläggningen är klar för slutbesiktning. Efter godkännande av egenkontrollen utfärdar Medborgarservice slutbevis för anläggningen till sökanden. Då är anläggningen godkänd för att tas i bruk. Vid frågor, kontakta Medborgarservice telefon !

6 6 (6) Skiss över avloppsanläggning sett uppifrån Exempel på skiss över avloppsanläggning där reningen sker i en infiltration Skiss över avloppsanläggning sett från sidan Exempel på skiss över avloppsanläggning där reningen sker i en så kallad förstärkt infiltration.

ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING

ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING BYGG- OCH MILJÖKONTORET 1 Innehåll ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING 2 När krävs tillstånd 2 Förhandsförfrågan om bygglov. 2 Innan en ansökan lämnas in.. 3 Ansökan/anmälan 3 Bilagor till

Läs mer

ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP...

ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP... Att planera för enskilt avlopp Informationsmaterial från Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Oktober 2014 1 Innehållsförteckning ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS

Läs mer

AVLOPP. på rätt sätt

AVLOPP. på rätt sätt AVLOPP på rätt sätt Denna broschyr har gemensamt tagits fram av: Miljöförvaltningarna i Vänersborgs kommun, Trollhättans stad och Lilla Edets kommun. Avlopp på rätt sätt Syftet med broschyren, lagkrav,

Läs mer

enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter

enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter Det är angeläget att få en samsyn om vilka krav som kan och bör ställas på

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

Enskilt avlopp. Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1

Enskilt avlopp. Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1 Enskilt avlopp Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1 Utgivare/copyright: Kunskapscentrum Små Avlopp Illustratör: Bo Rosander Grafisk formgivning: Bild & Kultur AB Uppsala 2011 Denna broschyr är

Läs mer

Små avlopp ska vara enkla

Små avlopp ska vara enkla Små avlopp ska vara enkla Kort om denna folder Små avloppssystem ska vara enkelt utformade. Då ger de långsiktigt god funktion och bra ekonomi. Komplicerade och teknikintensiva lösningar kräver regelbunden

Läs mer

Enskilda avlopp problem och möjligheter

Enskilda avlopp problem och möjligheter Enskilda avlopp problem och möjligheter Miljö- och hälsoproblem förknippade med enskilda avlopp Enskilda avlopp orsakar idag miljö- och hälsoproblem på många håll i landet. Platsens geologiska och hydrologiska

Läs mer

ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN

ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN Information om bygglov, bygganmälan, förhandsbesked, marklov, rivningslov och strandskyddsdispens Uppdaterad januari 2011 BYGG- OCH MILJÖKONTORET 1 Blankett för ansökan/anmälan

Läs mer

Exempel på olika avloppsanordningar

Exempel på olika avloppsanordningar Exempel på olika avloppsanordningar Avloppsanordningarna beskrivna nedan är några som har använts länge och några som är nya, dessa kan kombineras för att uppnå de krav som ställs av miljönämnden. Att

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Minireningsverk i enskilda avlopp ISSN 1103-4092

Minireningsverk i enskilda avlopp ISSN 1103-4092 Minireningsverk i enskilda avlopp RAPPORT U2013:14 ISSN 1103-4092 förord Det saknas kunskap inom kommunernas tillsyns- och avfallsorganisationer om hur drift, underhåll och tömning av minireningsverk

Läs mer

Eco Infiltration. w w w.pipelife.se. Avloppssystem för fastigheter utan kommunalt avlopp

Eco Infiltration. w w w.pipelife.se. Avloppssystem för fastigheter utan kommunalt avlopp Eco Infiltration w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se w w w.pip elife.se w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se Avloppssystem för fastigheter utan kommunalt avlopp Pipelife Eco för en bättre miljö Hur vår

Läs mer

Exempel på olika avloppsanordningar

Exempel på olika avloppsanordningar Rev 2009-12-30 Sida 1(6) Exempel på olika avloppsanordningar Avloppsanordningarna beskrivna nedan är några som har använts länge och några som är nya, dessa kan kombineras för att uppnå de krav som ställs

Läs mer

Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller?

Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller? Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller? En rapport om de rättsliga förutsättningarna enligt LAV för va-huvudmannen att välja tekniken med sluten tank, samt vissa rättsliga följdfrågor.

Läs mer

UTGÅVA 6. Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.uponor.se

UTGÅVA 6. Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.uponor.se AVLOPPSBOKEN GUIDE I MILJÖHANTERING AV AVLOPP UTGÅVA 6 Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.dahl.se www.baga.se www.bioptech.se www.fann.se www.flygt.se

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT. Produkter för enskilt avlopp

MARKNADSÖVERSIKT. Produkter för enskilt avlopp MARKNADSÖVERSIKT Produkter för enskilt avlopp 1 Denna skrift har tagits fram av Avloppsguiden och Kunskapscentrum Små Avlopp, med stöd av Naturvårdsverkets havsmiljöanslag, som används till insatser för

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Efter den 1 juli 2011 ansvarar Havs- och vattenmyndigheten för denna publikation. Telefon 010-698 60 00 publikationer@havochvatten.se www.havochvatten.se/publikationer Små avloppsanläggningar Handbok till

Läs mer

Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation

Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation RÅD OCH TIPS TILL DIG SOM FUNDERAR PÅ ATT Installera vakuumtoalett i ditt hus Denna broschyr ger tips till dig som planerar att installera

Läs mer

Avloppsrening med IN-DRÄN. Tankar, brunnar och slamavskiljare i polyeten. Kompakt Effektivt Enkelt. Låga Hållfasta Åldersbeständiga

Avloppsrening med IN-DRÄN. Tankar, brunnar och slamavskiljare i polyeten. Kompakt Effektivt Enkelt. Låga Hållfasta Åldersbeständiga Avloppsrening med IN-DRÄN Kompakt Effektivt Enkelt Tankar, brunnar och slamavskiljare i polyeten Låga Hållfasta Åldersbeständiga IN-DRÄN IN-DRÄN, infiltrationssystemet utan sten, är inte bara lågkostnadsalternativet

Läs mer

Hästgödsel. en naturlig resurs

Hästgödsel. en naturlig resurs Hästgödsel en naturlig resurs Jordbruksinformation 5 2013 1 Omslagsbild: Jennie Hügert Text: Johan Malgeryd och Teresia Persson Innehåll Hästnäringen viktig för Sverige! 5 Växtnäring i kretslopp 6 Lagstiftning

Läs mer

Gemensamt avlopp så kan det gå till

Gemensamt avlopp så kan det gå till Gemensamt avlopp så kan det gå till Kort om denna folder Denna folder vänder sig till fastighetsägare som står i begrepp att åtgärda sitt avlopp och där det är aktuellt att göra det tillsammans med andra

Läs mer

ANMÄLAN/ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV FÖRMULTNINGSTOALETT/TORRTOALETT SAMT EGET OMHÄNDERTAGANDE AV LATRIN OCH URIN

ANMÄLAN/ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV FÖRMULTNINGSTOALETT/TORRTOALETT SAMT EGET OMHÄNDERTAGANDE AV LATRIN OCH URIN 1(5) Bygg- och miljönämnden 592 80 Vadstena ANMÄLAN/ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV FÖRMULTNINGSTOALETT/TORRTOALETT SAMT EGET OMHÄNDERTAGANDE AV LATRIN OCH URIN Sökande Förnamn: Org.-/personnummer: Efternamn:

Läs mer

Bergvärme som energikälla

Bergvärme som energikälla Akademin för hållbar samhällsoch teknikutveckling Examensarbete 10 p Bergvärme som energikälla Examensarbete vid Mälardalens Högskola för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor Handledare: Ingrid

Läs mer

Juli 2013. Föreskrifter om avfallshantering och renhållning

Juli 2013. Föreskrifter om avfallshantering och renhållning Juli 2013 Föreskrifter om avfallshantering och renhållning Föreskrifter om avfallshantering och renhållning För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 miljöbalken finnas en renhållningsordning som skall

Läs mer

Fakta. Anmälningsplikt och åtalsanmälan

Fakta. Anmälningsplikt och åtalsanmälan Fakta värmepumpar Fakta En värmepump fungerar enligt samma princip som ett kylskåp, energi upptas vid en låg temperatur och avges vid en hög, dock med en insats av elektrisk energi. Skillnaden mellan värmepumpar

Läs mer

VA utredning för område vid Färgärdsviken, Östhammars kommun (del av fastigheten Björnäs 5:12)

VA utredning för område vid Färgärdsviken, Östhammars kommun (del av fastigheten Björnäs 5:12) VA utredning för område vid Färgärdsviken, Östhammars kommun (del av fastigheten Björnäs 5:12) Stefan Andersson, Fastighetsaktiebolaget Färgärdsviken Rapport nr 2012-0510-A Ebba af Petersens, WRS Uppsala

Läs mer

2007-10-18/MJ. Fakta värmepumpar

2007-10-18/MJ. Fakta värmepumpar 2007-10-18/MJ Fakta värmepumpar Fakta En värmepump fungerar enligt samma princip som ett kylskåp, energi upptas vid en låg temperatur och avges vid en hög, dock med en insats av elektrisk energi. Skillnaden

Läs mer

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 Riktlinjer och planering av vatten- och avloppsförsörjningen i Köpings kommun utanför nuvarande verksamhetsområde Köpings kommuns VA-grupp 2011-02-21 Antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

DOM 2014-01-31 Stockholm

DOM 2014-01-31 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060206 DOM 2014-01-31 Stockholm Mål nr M 2137-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-02-13 i mål nr M 254-12, se bilaga KLAGANDE Miljö-

Läs mer