Informationsblad 1: Vilka krav gäller för enskilda avloppsanordningar?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Informationsblad 1: Vilka krav gäller för enskilda avloppsanordningar?"

Transkript

1 Informationsblad 1: Vilka krav gäller för enskilda avloppsanordningar? Detta informationsblad är tänkt som ett komplement till dokumentet Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun och här har miljöavdelningen specificerat de krav som ställs på avloppsanordningar i Eksjö kommun. Kraven utgår från Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2006:7) om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten. Hög skyddsnivå I vissa områden i Eksjö kommun gäller hög skyddsnivå från miljöskyddssynpunkt. Detta innebär främst att det ställs högre krav på avloppsanordningens förväntade fosforrening. De områden som berörs av hög skyddsnivå från miljöskyddssynpunkt är: en zon inom 50 meter utmed alla sjöar och vattendrag (vattendrag definieras här som ett dike, bäck eller å där det finns rinnande vatten under större delen av året.) en zon inom 100 meter utmed följande sjöar och deras tillrinningsområden: Norra Vixen, Södra Vixen, Mycklaflon, Skedesjön och Försjön. samlad bebyggelse kring Klackasjön, Havravikssjön och Älghultasjön. Även andra områden kan efter miljöavdelningens bedömning i det enskilda fallet beröras av hög skyddsnivå. Läs mer om vilka tekniker som uppfyller kraven på hög skyddsnivå i informationsblad 3: Tekniklösningar.

2 Grundläggande krav på lokalisering av avloppsanordningar En ny infiltration eller markbädd kan inte lokaliseras på samma plats som den gamla utan en ny plats måste väljas. Planera gärna för detta redan nu. Avstånd till vattentäkt Följande skyddsavstånd gäller vid anläggande av avloppsanordningar: WC-avlopp som placeras närmare än 50 m från sjö/vattendrag ska uppfylla hög skyddsnivå. Minst 15 meter mellan utsläppspunkt från BDT-avlopp (bad-, disk- och tvättvatten) och sjö/ vattendrag. Avstånd till bostäder EKESJÖN Avstånd till sjö/vattendrag m Exempel på hur olika skyddsavstånd begränsar lokaliseringen av en avloppsanordning. Minst 1 meter från spridningslagrets underkant ned till berg och grundvatten. Minst 50 meter mellan utsläppspunkt från WC-avlopp och vattenbrunn förutsatt att utsläppspunkten lokaliseras nedströms vattentäkten. Minst 25 meter mellan utsläppspunkt från BDTavlopp och vattentäkt förutsatt att anordningen lokaliseras nedströms vattenbrunnen. Övrigt: Lokaliseras utsläppspunkten uppströms en vattentäkt ökar skyddsavståndet. Skyddsavståndet avgörs i sådana fall av markens genomsläpplighet och lutning. Generellt ska alltid avloppsanordningar lokaliseras nedströms vattentäkter. En anordning bör inte lokaliseras närmare än 4 meter till grannfastighet eller närmare än 10 meter från bostad. Skriftligt medgivande från markägaren behövs om avloppsanordningen ändå lokaliseras närmare än så. Avstånd från slamavskiljare till uppställningsplats för slamtömningsfordon bör inte överstiga 10 meter. Skriftligt medgivande från markägaren krävs om avloppsanordningen lokaliseras på annans mark. Kornfördelningsdiagram eller resultat från perkolationstest ska alltid bifogas ansökan om avloppsvattnet ska infiltreras i mark (se informationsblad 4).

3 Informationsblad 2: Val av entreprenör Ofta är det entreprenören som föreslår utformning och lokalisering av anordningen. Miljöavdelningen gör alltid ett platsbesök innan tillstånd till en avloppsanordning lämnas. Vid besöket bör det finnas förslag på lokalisering och utformning och det är bra om entreprenören kan medverka. Miljöavdelningen får inte rekommendera färdiga lösningar eller en särskild produkt eller teknik. Vid platsbesöket kontrollerar miljöavdelningen att den tänkta lokaliseringen uppfyller kraven på skyddsavstånd samt att tekniken kan förväntas uppfylla reningskraven. Det är bra att själv läsa på för att få en grundläggande kunskap om hur avloppsanordningar fungerar. Gå t.ex. in på En lite större infiltrationsanläggning för två hushåll. Entreprenörsvalet är viktigt för att anordningen ska bli så bra som möjligt. och läs under fliken Husägare. Det du som fastighetsägare först ska fundera över är vad du förväntar dig av din entreprenör: Ska entreprenören sköta all kontakt med myndigheten? Ska entreprenören sköta valet av teknik och utformningen av avloppsanordningen eller bara sköta själva grävandet? Ska du köpa in materialet själv eller gör entreprenören detta? Kom ihåg att det är du som fastighetsägare som är ansvarig för att avloppsanordningen uppfyller reningskraven. Om anordningen inte fungerar som tänkt kommer åtgärdskrav ställas mot dig, inte mot entreprenören. Entreprenören har å sin sida krav på sig att utföra arbetet fackmannamässigt och har garantiansvar för dolda brister i arbetet i 10 år från anläggningsdatumet.

4 Några tips inför val av entreprenör Maskinentreprenörerna anordnar regelbundet utbildningar för entreprenörer som anlägger enskilda avlopp. I utbildningen får entreprenörerna under en teoridag lära sig om kraven i Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2006:7) om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten och under en fältdag lära sig om olika tekniker som uppfyller normal respektive hög skyddsnivå. De entreprenörer som har genomgått utbildningen har möjlighet att göra en referensanläggning för att visa sina kunskaper. De entreprenörer som har genomgått utbildningen och har fått sin referensanläggning godkänd av miljöavdelningen får ett diplom. Diplomerade entreprenörer finns listade under fliken Sök Företag/Produkter på Att använda en diplomerad entreprenör är inget krav från miljöavdelningen utan ska ses som en hjälp vid valet av entreprenör. Det är däremot viktigt att försäkra sig om att entreprenören har nödvändig kunskap. Mer komplicerade anordningar, t.ex. minireningsverk, ställer större krav på entreprenörens kompetens. Fråga vilken erfarenhet entreprenören har av att göra avloppsanordningar. Har entreprenören erfarenhet av att inrätta en sådan anordning som planeras? Be gärna entreprenören om referenser på liknande anordningar och kontakta de som entreprenören gjort arbeten för tidigare. Fler tips om vad du ska tänka på när du anlitar en entreprenör finner du på under fliken Husägare/Planera ditt avlopp/anlita en markentreprenör.

5 Informationsblad 3: Tekniklösningar Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2006:7) om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten har tillståndsmyndigheten möjlighet att ställa olika krav på avloppsanordningars reningsförmåga utifrån hur känsligt eller hur hårt belastat ett område är. Vissa tekniker godkänns därför inte i vissa områden om kraven på reningsförmåga är högre än vad tekniken förväntas uppnå. Exempel på olika tekniker som uppfyller de olika kravnivåerna för normal och hög skyddsnivå från miljöskyddssynpunkt finner du i tabellen nedan. Mer om de olika teknikerna kan du läsa på under fliken Avloppsteknik. Normal skyddsnivå Slamavskiljare + infiltration Slamavskiljare + markbädd och ytterligare fosforrening alternativt urinseparering Hög skyddsnivå Slamavskiljare + infiltration eller markbädd med ytterligare fosforrening Minireningsverk + eventuell polerbädd Sorterande system och BDT-avlopp Sluten tank Sluten tank Sluten tank kan vara ett alternativ i de fall det är svårlösta markförhållande där det inte är tekniskt möjligt eller ekonomiskt rimligt att anlägga någon annan typ av avloppsanordning. Om sluten tank installeras är det oftast för WC-vattnet och så tas BDT-vattnet (bad, disk och tvättvatten) omhand separat för att hålla nere antalet tömningar av tanken. Sluten tank anses inte vara en lämplig lösning för permanentboende. Vid ansökan om att inrätta en sluten tank ska uppgifter i form av beräknad vattenförbrukning, storlek på tank samt beräknat antal tömningar per år redovisas. Sorterande system Sorterande system innebär att urin och fekalier tas omhand separat. Eftersom urin och fekalier tillsammans står för 75 % av fosforinnehållet och 90 % av kväveinnehållet i blandat avloppsvatten ger en separering av detta en stor minskning av avloppsvattnets näringshalter. Genom att separera bort dessa två fraktioner och ta hand om BDT-vattnet separat med till exempel slamavskiljare och infiltration uppnås hög skyddsnivå från miljöskyddssynpunkt.

6 Informationsblad 4 : När ska provgrop grävas och hur gör man? Används någon teknik där avloppsvattnet ska tillåtas infiltrera genom marken ska alltid en provgrop grävas och ett jordprov tas. Följande gäller för provgropar: tätskikt Provgropen grävs där avloppsvattnet är tänkt att infiltrera. Provgropen grävs för att kontrollera att avståndet till grundvatten och berg är minst 1 meter från den nivå som spridningslagret är tänkt att läggas på. grundvatten Påträffas grundvatten eller berg ska djupet på detta anges på ansökan. Exempel på hur en provgrop kan se ut. Här är det tre jordskikt varav det mellersta är det tätaste. Jordprov tas från det tätaste skiktet. I botten på gropen syns grundvatten som sipprar fram. Provgropen bör helst lämnas öppen i ett dygn innan grundvattennivån läses av för att vattnet ska ha möjlighet att rinna till. Tänk på att det är den högsta grundvattennivån som är begränsande. En provgrop görs därför helst då marken är som blötast t.ex. under vår eller höst. I annat fall bör större marginal än 1 m finnas mellan infiltration och provgropens botten. Jordprovet ska tas ur det tätaste skiktet under den nivå som spridningslagret är tänkt att läggas. Om det är svårt att bedöma vilket skikt som är tätast tas ett jordprov ur varje skikt. Jordprovet ska innehålla cirka 0.5 liter jord och stenar större än 2 cm tas bort. Jordprovet ska sedan skickas till ett laboratorium för siktanalys. Analysen ska omfatta både finjord och grovjord och i siktkurvan ska kornstorlekar ned till 0,002 mm redovisas. Resultatet av siktanalysen visar om infiltration är möjlig och avgör också hur infiltrationen ska utformas och dimensioneras. I täta jordarter där vanlig infiltration inte är lämplig kan förstärkt infiltration eller markbädd bli aktuellt. Istället för jordprov kan ett perkolationstest utföras. Testet visar hur bra marken är på att infiltrera vattnet.

7 Informationsblad 1: Vilka krav gäller för enskilda avloppsanordningar? Detta informationsblad är tänkt som ett komplement till dokumentet Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun och här har miljöavdelningen specificerat de krav som ställs på avloppsanordningar i Eksjö kommun. Kraven utgår från Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2006:7) om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten. Hög skyddsnivå I vissa områden i Eksjö kommun gäller hög skyddsnivå från miljöskyddssynpunkt. Detta innebär främst att det ställs högre krav på avloppsanordningens förväntade fosforrening. De områden som berörs av hög skyddsnivå från miljöskyddssynpunkt är: en zon inom 50 meter utmed alla sjöar och vattendrag (vattendrag definieras här som ett dike, bäck eller å där det finns rinnande vatten under större delen av året.) en zon inom 100 meter utmed följande sjöar och deras tillrinningsområden: Norra Vixen, Södra Vixen, Mycklaflon, Skedesjön och Försjön. samlad bebyggelse kring Klackasjön, Havravikssjön och Älghultasjön. Även andra områden kan efter miljöavdelningens bedömning i det enskilda fallet beröras av hög skyddsnivå. Läs mer om vilka tekniker som uppfyller kraven på hög skyddsnivå i informationsblad 3: Tekniklösningar.

8 Grundläggande krav på lokalisering av avloppsanordningar En ny infiltration eller markbädd kan inte lokaliseras på samma plats som den gamla utan en ny plats måste väljas. Planera gärna för detta redan nu. Avstånd till vattentäkt Följande skyddsavstånd gäller vid anläggande av avloppsanordningar: WC-avlopp som placeras närmare än 50 m från sjö/vattendrag ska uppfylla hög skyddsnivå. Minst 15 meter mellan utsläppspunkt från BDT-avlopp (bad-, disk- och tvättvatten) och sjö/ vattendrag. Avstånd till bostäder EKESJÖN Avstånd till sjö/vattendrag m Exempel på hur olika skyddsavstånd begränsar lokaliseringen av en avloppsanordning. Minst 1 meter från spridningslagrets underkant ned till berg och grundvatten. Minst 50 meter mellan utsläppspunkt från WC-avlopp och vattenbrunn förutsatt att utsläppspunkten lokaliseras nedströms vattentäkten. Minst 25 meter mellan utsläppspunkt från BDTavlopp och vattentäkt förutsatt att anordningen lokaliseras nedströms vattenbrunnen. Övrigt: Lokaliseras utsläppspunkten uppströms en vattentäkt ökar skyddsavståndet. Skyddsavståndet avgörs i sådana fall av markens genomsläpplighet och lutning. Generellt ska alltid avloppsanordningar lokaliseras nedströms vattentäkter. En anordning bör inte lokaliseras närmare än 4 meter till grannfastighet eller närmare än 10 meter från bostad. Skriftligt medgivande från markägaren behövs om avloppsanordningen ändå lokaliseras närmare än så. Avstånd från slamavskiljare till uppställningsplats för slamtömningsfordon bör inte överstiga 10 meter. Skriftligt medgivande från markägaren krävs om avloppsanordningen lokaliseras på annans mark. Kornfördelningsdiagram eller resultat från perkolationstest ska alltid bifogas ansökan om avloppsvattnet ska infiltreras i mark (se informationsblad 4).

9 Informationsblad 2: Val av entreprenör Ofta är det entreprenören som föreslår utformning och lokalisering av anordningen. Miljöavdelningen gör alltid ett platsbesök innan tillstånd till en avloppsanordning lämnas. Vid besöket bör det finnas förslag på lokalisering och utformning och det är bra om entreprenören kan medverka. Miljöavdelningen får inte rekommendera färdiga lösningar eller en särskild produkt eller teknik. Vid platsbesöket kontrollerar miljöavdelningen att den tänkta lokaliseringen uppfyller kraven på skyddsavstånd samt att tekniken kan förväntas uppfylla reningskraven. Det är bra att själv läsa på för att få en grundläggande kunskap om hur avloppsanordningar fungerar. Gå t.ex. in på En lite större infiltrationsanläggning för två hushåll. Entreprenörsvalet är viktigt för att anordningen ska bli så bra som möjligt. och läs under fliken Husägare. Det du som fastighetsägare först ska fundera över är vad du förväntar dig av din entreprenör: Ska entreprenören sköta all kontakt med myndigheten? Ska entreprenören sköta valet av teknik och utformningen av avloppsanordningen eller bara sköta själva grävandet? Ska du köpa in materialet själv eller gör entreprenören detta? Kom ihåg att det är du som fastighetsägare som är ansvarig för att avloppsanordningen uppfyller reningskraven. Om anordningen inte fungerar som tänkt kommer åtgärdskrav ställas mot dig, inte mot entreprenören. Entreprenören har å sin sida krav på sig att utföra arbetet fackmannamässigt och har garantiansvar för dolda brister i arbetet i 10 år från anläggningsdatumet.

10 Några tips inför val av entreprenör Maskinentreprenörerna anordnar regelbundet utbildningar för entreprenörer som anlägger enskilda avlopp. I utbildningen får entreprenörerna under en teoridag lära sig om kraven i Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2006:7) om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten och under en fältdag lära sig om olika tekniker som uppfyller normal respektive hög skyddsnivå. De entreprenörer som har genomgått utbildningen har möjlighet att göra en referensanläggning för att visa sina kunskaper. De entreprenörer som har genomgått utbildningen och har fått sin referensanläggning godkänd av miljöavdelningen får ett diplom. Diplomerade entreprenörer finns listade under fliken Sök Företag/Produkter på Att använda en diplomerad entreprenör är inget krav från miljöavdelningen utan ska ses som en hjälp vid valet av entreprenör. Det är däremot viktigt att försäkra sig om att entreprenören har nödvändig kunskap. Mer komplicerade anordningar, t.ex. minireningsverk, ställer större krav på entreprenörens kompetens. Fråga vilken erfarenhet entreprenören har av att göra avloppsanordningar. Har entreprenören erfarenhet av att inrätta en sådan anordning som planeras? Be gärna entreprenören om referenser på liknande anordningar och kontakta de som entreprenören gjort arbeten för tidigare. Fler tips om vad du ska tänka på när du anlitar en entreprenör finner du på under fliken Husägare/Planera ditt avlopp/anlita en markentreprenör.

11 Informationsblad 3: Tekniklösningar Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2006:7) om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten har tillståndsmyndigheten möjlighet att ställa olika krav på avloppsanordningars reningsförmåga utifrån hur känsligt eller hur hårt belastat ett område är. Vissa tekniker godkänns därför inte i vissa områden om kraven på reningsförmåga är högre än vad tekniken förväntas uppnå. Exempel på olika tekniker som uppfyller de olika kravnivåerna för normal och hög skyddsnivå från miljöskyddssynpunkt finner du i tabellen nedan. Mer om de olika teknikerna kan du läsa på under fliken Avloppsteknik. Normal skyddsnivå Slamavskiljare + infiltration Slamavskiljare + markbädd och ytterligare fosforrening alternativt urinseparering Hög skyddsnivå Slamavskiljare + infiltration eller markbädd med ytterligare fosforrening Minireningsverk + eventuell polerbädd Sorterande system och BDT-avlopp Sluten tank Sluten tank Sluten tank kan vara ett alternativ i de fall det är svårlösta markförhållande där det inte är tekniskt möjligt eller ekonomiskt rimligt att anlägga någon annan typ av avloppsanordning. Om sluten tank installeras är det oftast för WC-vattnet och så tas BDT-vattnet (bad, disk och tvättvatten) omhand separat för att hålla nere antalet tömningar av tanken. Sluten tank anses inte vara en lämplig lösning för permanentboende. Vid ansökan om att inrätta en sluten tank ska uppgifter i form av beräknad vattenförbrukning, storlek på tank samt beräknat antal tömningar per år redovisas. Sorterande system Sorterande system innebär att urin och fekalier tas omhand separat. Eftersom urin och fekalier tillsammans står för 75 % av fosforinnehållet och 90 % av kväveinnehållet i blandat avloppsvatten ger en separering av detta en stor minskning av avloppsvattnets näringshalter. Genom att separera bort dessa två fraktioner och ta hand om BDT-vattnet separat med till exempel slamavskiljare och infiltration uppnås hög skyddsnivå från miljöskyddssynpunkt.

12 Informationsblad 4 : När ska provgrop grävas och hur gör man? Används någon teknik där avloppsvattnet ska tillåtas infiltrera genom marken ska alltid en provgrop grävas och ett jordprov tas. Följande gäller för provgropar: tätskikt Provgropen grävs där avloppsvattnet är tänkt att infiltrera. Provgropen grävs för att kontrollera att avståndet till grundvatten och berg är minst 1 meter från den nivå som spridningslagret är tänkt att läggas på. grundvatten Påträffas grundvatten eller berg ska djupet på detta anges på ansökan. Exempel på hur en provgrop kan se ut. Här är det tre jordskikt varav det mellersta är det tätaste. Jordprov tas från det tätaste skiktet. I botten på gropen syns grundvatten som sipprar fram. Provgropen bör helst lämnas öppen i ett dygn innan grundvattennivån läses av för att vattnet ska ha möjlighet att rinna till. Tänk på att det är den högsta grundvattennivån som är begränsande. En provgrop görs därför helst då marken är som blötast t.ex. under vår eller höst. I annat fall bör större marginal än 1 m finnas mellan infiltration och provgropens botten. Jordprovet ska tas ur det tätaste skiktet under den nivå som spridningslagret är tänkt att läggas. Om det är svårt att bedöma vilket skikt som är tätast tas ett jordprov ur varje skikt. Jordprovet ska innehålla cirka 0.5 liter jord och stenar större än 2 cm tas bort. Jordprovet ska sedan skickas till ett laboratorium för siktanalys. Analysen ska omfatta både finjord och grovjord och i siktkurvan ska kornstorlekar ned till 0,002 mm redovisas. Resultatet av siktanalysen visar om infiltration är möjlig och avgör också hur infiltrationen ska utformas och dimensioneras. I täta jordarter där vanlig infiltration inte är lämplig kan förstärkt infiltration eller markbädd bli aktuellt. Istället för jordprov kan ett perkolationstest utföras. Testet visar hur bra marken är på att infiltrera vattnet.

Informationsblad 1: Vilka krav gäller för enskilda avloppsanordningar?

Informationsblad 1: Vilka krav gäller för enskilda avloppsanordningar? Informationsblad 1: Vilka krav gäller för enskilda avloppsanordningar? Detta informationsblad är tänkt som ett komplement till dokumentet Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun och

Läs mer

Informationsblad 1: Vilka krav gäller för enskilda avloppsanordningar?

Informationsblad 1: Vilka krav gäller för enskilda avloppsanordningar? Informationsblad 1: Vilka krav gäller för enskilda avloppsanordningar? Detta informationsblad är tänkt som ett komplement till dokumentet Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun och

Läs mer

Ansökan och anmälan om enskilt avlopp

Ansökan och anmälan om enskilt avlopp Ansökan och anmälan om enskilt avlopp För att ändra din avloppsanordning eller installera en ny måste du antingen ansöka om tillstånd eller skicka in en anmälan till miljönämnden. I den här informationsbladet

Läs mer

E n s k i l t a v l o p p

E n s k i l t a v l o p p Enskilt avlopp Avloppsvatten kan orsaka övergödning som leder till algblomning, igenväxning, syrebrist och fiskdöd. Avloppsvatten innehåller också parasiter, bakterier och virus som kan förorena. Om du

Läs mer

Ansök om enskild avloppsanordning. - Information från Miljöenheten. Bankgiro 621-6907. Tel 0152-291 00. Strängnäs kommun. kommunstyrelsen@strangnas.

Ansök om enskild avloppsanordning. - Information från Miljöenheten. Bankgiro 621-6907. Tel 0152-291 00. Strängnäs kommun. kommunstyrelsen@strangnas. Ansök om enskild avloppsanordning - Information från Miljöenheten Detta informationsblad syftar till att ge dig som fastighetsägare/entreprenör den information som är viktig att känna till vid planering

Läs mer

ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP...

ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP... Att planera för enskilt avlopp Informationsmaterial från Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Oktober 2014 1 Innehållsförteckning ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS

Läs mer

Instruktioner till ansökan om enskild avloppsanläggning

Instruktioner till ansökan om enskild avloppsanläggning Instruktioner till ansökan om enskild avloppsanläggning Hur du fyller i ansökan Sidorna 1, 3 och 10 ska alltid fyllas i. Sidorna 2 och 4-9 fyller du i beroende på vilken typ av reningsteknik som ska användas.

Läs mer

Små avlopp Information till dig som vill anlägga ett nytt avlopp eller ändra en befintlig anordning

Små avlopp Information till dig som vill anlägga ett nytt avlopp eller ändra en befintlig anordning Små avlopp Information till dig som vill anlägga ett nytt avlopp eller ändra en befintlig anordning Om du vill anlägga ett nytt avlopp eller ändra din befintliga avloppsanordning ska du ta kontakt med

Läs mer

Telefon bostad. Personnr / org. nummer. Fritidsbostad Permanentbostad Antal hushåll: Annan, ange vad:

Telefon bostad. Personnr / org. nummer. Fritidsbostad Permanentbostad Antal hushåll: Annan, ange vad: ANSÖKAN/ANMÄLAN Sökande ENSKILD AVLOPPSANORDNING enligt 13 och 14 Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (ansökan inlämnas i 2 exemplar) bostad arbete Mobiltelefon Fastighetsbeteckning Personnr

Läs mer

INFORMATION OM ENSKILDA AVLOPP I GISLAVEDS OCH TRANEMO KOMMUN

INFORMATION OM ENSKILDA AVLOPP I GISLAVEDS OCH TRANEMO KOMMUN INFORMATION OM ENSKILDA AVLOPP I GISLAVEDS OCH TRANEMO KOMMUN I detta häfte kan du läsa viktig information om enskilda avlopp. Bland annat om varför vi måste rena avloppsvatten, vilka reningskrav som ställs,

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Små avloppsanläggningar Information till den som ska anlägga en ny eller ändra en befintlig anläggning. Ett hushåll använder dagligen ca 1000 liter vatten som blir förorenat och måste tas omhand innan

Läs mer

Anvisningar till ansökningsblankett

Anvisningar till ansökningsblankett Avloppsansökan Anvisningar till ansökningsblankett Detta dokument är tänkt som ett stöd till dig som ska fylla i avloppsansökan. Du hittar utförligare information om varje punkt i ansökningsblanketten

Läs mer

WC WC och BDT endast BDT (bad-, disk- och tvättvatten) annan toalett än vattentoalett Dispens för eget omhändertagande av toalettavfall krävs

WC WC och BDT endast BDT (bad-, disk- och tvättvatten) annan toalett än vattentoalett Dispens för eget omhändertagande av toalettavfall krävs SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Ansökan/anmälan om inrättande eller ändring av enskild avloppsanordning enligt 13 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Vi behandlar dina personuppgifter

Läs mer

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen / Miljöavdelningen Hässleholms kommun. Små avlopp

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen / Miljöavdelningen Hässleholms kommun. Små avlopp Små avlopp Information till dig som vill anlägga ett nytt avlopp eller ändra en befintlig anordning Om du vill anlägga ett nytt avlopp eller ändra din befintliga avloppsanordning ska du ta kontakt med

Läs mer

ANSÖKAN / ANMÄLAN enskild avloppsanläggning för 1-5 hushåll

ANSÖKAN / ANMÄLAN enskild avloppsanläggning för 1-5 hushåll Miljö- och byggnadsnämnden ANSÖKAN / ANMÄLAN enskild avloppsanläggning för 1-5 hushåll Datum Ansökan/anmälan skickas till Skara kommun Miljö- och byggnadsnämnden Sökande Namn Person- eller organisationsnummer

Läs mer

Så här anlägger du enskilt avlopp

Så här anlägger du enskilt avlopp Så här anlägger du enskilt avlopp Innan man får anlägga eller ändra en avloppsanläggning ska dess lämplighet bedömas. Denna folder visar vad du bör tänka på när du ansöker om tillstånd för en avloppsanläggning.

Läs mer

WC WC och BDT endast BDT (bad-, disk- och tvättvatten) annan toalett än vattentoalett Dispens för eget omhändertagande av toalettavfall krävs

WC WC och BDT endast BDT (bad-, disk- och tvättvatten) annan toalett än vattentoalett Dispens för eget omhändertagande av toalettavfall krävs SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Ansökan/anmälan om inrättande eller ändring av enskild avloppsanordning enligt 13 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Vi behandlar dina personuppgifter

Läs mer

Den här broschyren kommer att ge dig information som kan underlätta vid en planering inför nyanläggning eller en ändring av en befintlig

Den här broschyren kommer att ge dig information som kan underlätta vid en planering inför nyanläggning eller en ändring av en befintlig Den här broschyren kommer att ge dig information som kan underlätta vid en planering inför nyanläggning eller en ändring av en befintlig avloppsanläggning. 1 Broschyrens innehåll: Varför ska jag rena mitt

Läs mer

Den här broschyren kommer att ge dig information som kan underlätta vid en planering inför nyanläggning eller en ändring av en befintlig

Den här broschyren kommer att ge dig information som kan underlätta vid en planering inför nyanläggning eller en ändring av en befintlig Den här broschyren kommer att ge dig information som kan underlätta vid en planering inför nyanläggning eller en ändring av en befintlig avloppsanläggning. 1 Broschyrens innehåll: Varför ska jag rena mitt

Läs mer

Datum. Person- eller organisationsnummer. Bostad Antal hushåll:... Annat :. Antal personer:..

Datum. Person- eller organisationsnummer. Bostad Antal hushåll:... Annat :. Antal personer:.. 1 (6) ANSÖKAN / ANMÄLAN enskild avloppsanläggning för 1-5 hushåll Datum Bygg- och miljönämnden Sökande Namn Ansökan/anmälan skickas till Essunga kommun Bygg- och miljökontoret 465 82 NOSSEBRO Person- eller

Läs mer

TILL DIG SOM SKALL ANLÄGGA AVLOPP Information från Medborgarservice i Tierp

TILL DIG SOM SKALL ANLÄGGA AVLOPP Information från Medborgarservice i Tierp 1 (6) 2011-08-25 TILL DIG SOM SKALL ANLÄGGA AVLOPP Information från Medborgarservice i Tierp När krävs ansökan om tillstånd/anmälan till Kommunstyrelsen? För att inrätta en avloppsanläggning är man skyldig

Läs mer

E n s k i l t a v l o p p

E n s k i l t a v l o p p Enskilt avlopp Avloppsvatten kan orsaka övergödning som leder till algblomning, igenväxning, syrebrist och fiskdöd. Avloppsvatten innehåller också parasiter, bakterier och virus som kan förorena. Om du

Läs mer

Blankett ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanordning med anvisningar

Blankett ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanordning med anvisningar Ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanordning enligt 9 kap 7 Miljöbalken och 13 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 1 (5) Reviderad 2016-01-11 Blankett ansökan/anmälan om inrättande

Läs mer

Information om enskilda avlopp

Information om enskilda avlopp Information om enskilda avlopp I den här broschyren har vi sammanfattat viktig information om enskilda avlopp. Här hittar du information om varför vi måste rena avloppsvatten, vilka reningskrav som ställs,

Läs mer

ANSÖKAN / ANMÄLAN enskild avloppsanläggning för 1-5 hushåll

ANSÖKAN / ANMÄLAN enskild avloppsanläggning för 1-5 hushåll Miljö- och byggnadsnämnden ANSÖKAN / ANMÄLAN enskild avloppsanläggning för 1-5 hushåll Datum Ansökan/anmälan skickas till Skara kommun Miljö- och byggnadsnämnden Sökande Namn Person- eller organisationsnummer

Läs mer

Avloppsvatten kan orsaka övergödning som leder till algblomning, igenväxning, syrebrist och fiskdöd. Avloppsvatten innehåller också parasiter,

Avloppsvatten kan orsaka övergödning som leder till algblomning, igenväxning, syrebrist och fiskdöd. Avloppsvatten innehåller också parasiter, E n s k i l t a v l o p p Avloppsvatten kan orsaka övergödning som leder till algblomning, igenväxning, syrebrist och fiskdöd. Avloppsvatten innehåller också parasiter, bakterier och virus som kan förorena.

Läs mer

Ansökan/anmälan av avloppsanläggning Med en ansökan/anmälan (se länkad blankett) ska följande bifogas:

Ansökan/anmälan av avloppsanläggning Med en ansökan/anmälan (se länkad blankett) ska följande bifogas: Ansökan/anmälan av avloppsanläggning Med en ansökan/anmälan (se länkad blankett) ska följande bifogas: En översiktlig beskrivning av avloppsanordningens dimensionering, uppbyggnad och funktion i form av

Läs mer

Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning 1(6)

Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning 1(6) Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning 1(6) Ifylld blankett skickas via e-post till bygg-miljo@emmaboda.se eller via brev till: Emmaboda kommun Bygg- och miljönämnden Box 54 361 21 Emmaboda Ofullständigt

Läs mer

Information om enskilda avlopp

Information om enskilda avlopp Information om enskilda avlopp I den här broschyren har viktig information sammanfattats om enskilda avlopp, till exempel om varför avloppsvatten måste renas, vilka reningskrav som ställs, hur det går

Läs mer

Sökanden (om det är annan sökanden än fastighetsägare skall fullmakt bifogas) Organisationsnr./personnr: Permanentbostad Fritidshus Annat:

Sökanden (om det är annan sökanden än fastighetsägare skall fullmakt bifogas) Organisationsnr./personnr: Permanentbostad Fritidshus Annat: OBS! Om det saknas uppgifter försenas beslutet eftersom kompletteringar måste göras. Vänligen fyll i alla uppgifter utförligt. För krav på bl a karta och situationsplan se avsnitt bilagor. Uppgifter som

Läs mer

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun Antagna av tillstånds- och myndighetsnämnden 2013-01-23 Innehållsförteckning Inledning.. 3 Funktionskrav......3 Säker funktion och användarvänlighet.........3

Läs mer

Planera ditt enskilda avlopp

Planera ditt enskilda avlopp Planera ditt enskilda avlopp I den här guiden får du hjälp med det som är viktigt att tänka på när du ska anlägga ett nytt enskilt avlopp och vad som ska vara med när du fyller i blanketten rörande nytt

Läs mer

Den här broschyren kommer att ge dig information som kan

Den här broschyren kommer att ge dig information som kan 11 Den här broschyren kommer att ge dig information som kan underlätta vid en planering inför nyanläggning eller en ändring av en befintlig avloppsanläggning. 1 10 Broschyrens innehåll: Varför ska jag

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Information från Miljö- och byggenheten Små avloppsanläggningar Slamavskiljare Enligt miljöbalken får inte avloppsvatten som kommer från hushåll och som inte genomgått längre gående rening än slamavskiljning

Läs mer

Enskild avloppsanläggning för markbaserad rening

Enskild avloppsanläggning för markbaserad rening Enskild avloppsanläggning för markbaserad rening Så fyller du i ansökan/anmälan Blanketten är utformad så att den både är en ansöknings- och en anmälningsblankett beroende på vad som ska göras. Gäller

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN om avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanordning (13-14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

ANSÖKAN/ANMÄLAN om avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanordning (13-14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) Skickas till: Tranås kommun Miljö & Hälsa 573 82 TRANÅS ANSÖKAN/ANMÄLAN om avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanordning (13-14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Läs mer

Information. Är det dags att rätta till avloppet?

Information. Är det dags att rätta till avloppet? Information Är det dags att rätta till avloppet? BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@ skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se Den här

Läs mer

Allmänna uppgifter Namn Personnummer Telefon dagtid. Medsökande - vid gemensamt avlopp med annan fastighet Namn Personnummer Telefon dagtid

Allmänna uppgifter Namn Personnummer Telefon dagtid. Medsökande - vid gemensamt avlopp med annan fastighet Namn Personnummer Telefon dagtid Växjö kommun Miljö- och hälsoskyddsnämnden Box 1222 351 12 Växjö 0470-410 00 miljokontor@vaxjo.se Uppdaterad 2018-09-14 Ansökan eller anmälan om enskild avloppsanläggning Avgiften för prövningen är normalt

Läs mer

Ansökan om tillstånd för installation av enskilt avlopp

Ansökan om tillstånd för installation av enskilt avlopp Miljö- och hälsoskyddskontoret informerar Ansökan om tillstånd för installation av enskilt avlopp www.sigtuna.se Ny anläggning kräver tillstånd! Utsläpp av avloppsvatten i mark, grundvatten eller vattenområde

Läs mer

Enskild avloppsanläggning Ansökan/Anmälan

Enskild avloppsanläggning Ansökan/Anmälan Enskild avloppsanläggning Ansökan/Anmälan Enligt 13 eller 14 förordning (1998:889) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Sökande Namn Organisationsnr/Personnr Telefonnummer bostad Telefonnummer arbetet

Läs mer

Information om att anlägga enskilt avlopp

Information om att anlägga enskilt avlopp 1 Information om att anlägga enskilt avlopp Varför behöver avloppsvatten renas? Avloppsanordningar behövs för att rena avloppsvatten från bl. a. näringsämnen, organiskt material, bakterier och virus. Dessa

Läs mer

Anordnande eller ändring av enskild avloppsanläggning

Anordnande eller ändring av enskild avloppsanläggning 1(5) Anordnande eller ändring av enskild avloppsanläggning Ansökan/anmälan enligt 13 respektive 14 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 1 lokala föreskrifter om miljöfarlig verksamhet

Läs mer

Ansökan/anmälan av enskilt avlopp i enlighet med 13 och 14 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899)

Ansökan/anmälan av enskilt avlopp i enlighet med 13 och 14 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) Ankomststämpel Ansökan/anmälan av enskilt avlopp i enlighet med 13 och 14 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) 1. Sökande Namn Utdelningsadress Postadress Mobiltelefon Telefon

Läs mer

Ansökan/anmälan av enskilt avlopp i enlighet med 13 och 14 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899)

Ansökan/anmälan av enskilt avlopp i enlighet med 13 och 14 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) Ankomststämpel Ansökan/anmälan av enskilt avlopp i enlighet med 13 och 14 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) 1. Sökande Namn Utdelningsadress Postadress Mobiltelefon Telefon

Läs mer

Ansökan/ Anmälan enskilt avlopp Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ansökan/ Anmälan enskilt avlopp Samhällsbyggnadsförvaltningen Ansökan/ Anmälan enskilt avlopp Samhällsbyggnadsförvaltningen Personuppgifter behandlas i enlighet med PUL, personuppgiftslagen. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register

Läs mer

Ansök om enskild avloppsanordning. - Information från Miljöenheten. Uppdaterad Strängnäs kommun. Tel

Ansök om enskild avloppsanordning. - Information från Miljöenheten. Uppdaterad Strängnäs kommun. Tel Ansök om enskild avloppsanordning - Information från Miljöenheten Uppdaterad-2017-02-20 Ansök om enskild avloppsanordning Syftet med detta informationsblad är att ge dig som fastighetsägare information

Läs mer

rev sept 2014 SÅ HÄR ANLÄGGER DU ENSKILT AVLOPP utgiven av Miljöenheten i Kungälvs kommun

rev sept 2014 SÅ HÄR ANLÄGGER DU ENSKILT AVLOPP utgiven av Miljöenheten i Kungälvs kommun rev sept 2014 SÅ HÄR ANLÄGGER DU ENSKILT AVLOPP utgiven av Miljöenheten i Kungälvs kommun 1. Vad gäller för enskilda avlopp? Varför behövs avloppsanordningar? Avloppsanordningar är till för att rena avloppsvatten

Läs mer

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla?

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? När du ska inrätta en avloppsanläggning behöver du ha ett tillstånd. Tillståndet söker du hos Miljöförvaltningen. Även om du inte ska göra

Läs mer

2014 / 2015. Terana. Biomoduler. Läggningsanvisning. läggningsanvsing Terana biomoduler / kompaktinfiltration

2014 / 2015. Terana. Biomoduler. Läggningsanvisning. läggningsanvsing Terana biomoduler / kompaktinfiltration 2014 / 2015 Terana Biomoduler Läggningsanvisning läggningsanvsing Terana biomoduler / kompaktinfiltration Egenskaper och dimensionering Terana biomoduler är framtagna för effektivare rening av avloppsvatten.

Läs mer

ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING

ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING Information till fastighetsägare ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING Foto Eva Rehnberg Till dig som ska göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning Sida: 2 (12) INNEHÅLL ANSÖKAN... 3 TILLSTÅND FÖR AVLOPP...

Läs mer

Enskilda avloppsanläggningar i Ale kommun. Information om hur du går tillväga för att ansöka om enskilt avlopp

Enskilda avloppsanläggningar i Ale kommun. Information om hur du går tillväga för att ansöka om enskilt avlopp Enskilda avloppsanläggningar i Ale kommun Information om hur du går tillväga för att ansöka om enskilt avlopp 1 Innehållsförteckning Information enskilt avlopp... 3 Därför behöver avloppsvattnet renas...

Läs mer

Miljökontoret informerar Tänker du anlägga nytt eller ändra ditt befintliga avlopp?

Miljökontoret informerar Tänker du anlägga nytt eller ändra ditt befintliga avlopp? Miljökontoret informerar Tänker du anlägga nytt eller ändra ditt befintliga avlopp? När du ska anlägga ett nytt avlopp eller ändra en befi ntlig avloppsanordning är det viktigt att du i god tid kontaktar

Läs mer

Ansökan om tillstånd att installera enskilt avlopp eller anmälan om ändring av enskilt avlopp

Ansökan om tillstånd att installera enskilt avlopp eller anmälan om ändring av enskilt avlopp MBF_1.Enskiltavlopp 2017-02-06 Sida 1 / 8 Ansökan om tillstånd att installera enskilt avlopp eller anmälan om ändring av enskilt avlopp Enligt paragraf 13 och 14 i förordningen om miljöfarlig verksamhet

Läs mer

Små avloppsanläggningar i Lerums kommun

Små avloppsanläggningar i Lerums kommun Små avloppsanläggningar i Lerums kommun Denna skrift ger dig information om sådant som är viktigt att känna till vid planering av enskilt avlopp, för fastigheter som inte kan anslutas till det kommunala

Läs mer

Uppgifter som lämnas kommer att registreras i våra dataregister och behandlas enligt Personuppgiftslagen (1998:204).

Uppgifter som lämnas kommer att registreras i våra dataregister och behandlas enligt Personuppgiftslagen (1998:204). Fylls i och undertecknas av den entreprenör som anlägger avloppsanordningen samt fastighetsägare eller innehavare av avloppstillståndet. Baserad på Naturvårdsverkets allmänna råd 87:6 och 2006:7 Skickas

Läs mer

Blankett. Inrättande av avloppsanordning. Miljö- och hälsoskyddskontoret Märsta

Blankett. Inrättande av avloppsanordning. Miljö- och hälsoskyddskontoret Märsta 1 (6) Blankett Inrättande av avloppsanordning Ansökan/anmälan Skickas till Miljö- och hälsoskyddskontoret 195 85 Märsta Viktig information som du bör ta del av vid ansökan/anmälan finns i informationsfoldern

Läs mer

Robertsfors kommun. Information till dig som planerar att göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning

Robertsfors kommun. Information till dig som planerar att göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning Robertsfors kommun Information till dig som planerar att göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning Viktigt att rena avloppsvatten Ett hushåll använder dagligen ca 1 000 liter vatten som blir

Läs mer

Information från miljö- och hälsoskyddsavdelningen. Information till dig som planerar att göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning

Information från miljö- och hälsoskyddsavdelningen. Information till dig som planerar att göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning Information från miljö- och hälsoskyddsavdelningen Planera för avlopp Information till dig som planerar att göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning Bestämmelser om små avlopp Små avlopp

Läs mer

Ansökan/Anmälan om enskild avloppsanläggning Enligt 9 kap. 6 miljöbalken samt i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Ansökan/Anmälan om enskild avloppsanläggning Enligt 9 kap. 6 miljöbalken samt i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Ansökan/Anmälan om enskild avloppsanläggning Enligt 9 kap. 6 miljöbalken samt 13-14 i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Obs! Påbörja inte anläggningen förrän du har fått ditt

Läs mer

Din enskilda avloppsanläggning

Din enskilda avloppsanläggning Din enskilda avloppsanläggning Information från miljökontoren på Södertörn om att anlägga och underhålla en enskild avloppsanläggning För dig som inte har kommunalt vatten och avlopp, läs detta! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

TOLG, VA-LÖSNINGAR

TOLG, VA-LÖSNINGAR TOLG, VA-LÖSNINGAR 1 Val av reningsanläggning styrs av platsens lämplighet för vald teknik samt att tekniken uppfyller lagkraven Förutsättningarna på tomten vad gäller markförhållande såsom marklutning,

Läs mer

ENSKILD AVLOPPSANORDNING

ENSKILD AVLOPPSANORDNING ENSKILD AVLOPPSANORDNING Ansökan/anmälan avser ANSÖKAN/ANMÄLAN enligt 13 och 14 Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Ansökan om tillstånd för inrättande av nytt avlopp med vattenklosett

Läs mer

Små avlopp Information till dig som vill anlägga ett nytt avlopp eller ändra en befintlig anordning

Små avlopp Information till dig som vill anlägga ett nytt avlopp eller ändra en befintlig anordning Små avlopp Information till dig som vill anlägga ett nytt avlopp eller ändra en befintlig anordning Om du vill anlägga ett nytt avlopp eller ändra din befintliga avloppsanordning ska du ta kontakt med

Läs mer

Ansökan om tillstånd för ny avloppsanläggning

Ansökan om tillstånd för ny avloppsanläggning Arvidsjaurs kommun Miljö- och byggenheten Ansökan om tillstånd för ny avloppsanläggning Alt. Anmälan om ändring av avloppsanläggning Sökande Namn Organisationsnummer/personnummer Postadress Postnummer

Läs mer

Information till dig som planerar avlopp för en fastighet som inte kan anslutas till det kommunala avloppsnätet.

Information till dig som planerar avlopp för en fastighet som inte kan anslutas till det kommunala avloppsnätet. Miljö- och hälsoskydd Planera för avlopp Information till dig som planerar avlopp för en fastighet som inte kan anslutas till det kommunala avloppsnätet. Läs igenom broschyren innan du lämnar in din ansökan/anmälan!

Läs mer

Ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanläggning

Ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanläggning Sid 1 (4) Ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanläggning 614 80 Söderköping * = Obligatorisk uppgift 0121-181 00, miljo@soderkoping.se Ansökan gäller* tillstånd att inrätta ny anläggning av enskilt

Läs mer

Planera för avlopp Information till dig som planerar att göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning

Planera för avlopp Information till dig som planerar att göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning Planera för avlopp Information till dig som planerar att göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning Bestämmelser kring små avlopp Små avlopp betraktas som miljöfarlig verksamhet och regleras

Läs mer

FASTIGHETSINFORMATION

FASTIGHETSINFORMATION ANSÖKAN/ANMÄLAN OM INRÄTTANDE/ÄNDRING AV ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Bygg- och miljöförvaltningen Läs noga igenom bifogad information! Var noggrann när ni fyller i blanketterna, gör

Läs mer

Ansökan avser (tillståndsplikt) Nytt avlopp med toalett

Ansökan avser (tillståndsplikt) Nytt avlopp med toalett ANMÄLAN/ANSÖKAN Markbädd 1 (5) Om inrättande av avloppsanordning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 och 14. Sökanden Namn: Personnr/Org.nr: Telefonnummer: Adress:

Läs mer

Planera enskilt avlopp

Planera enskilt avlopp 1 (8) Planera enskilt avlopp För fastighet som inte kan anslutas till det kommunala avloppsnätet 2 (8) Innehållsförteckning Rening, ansvar och tillstånd... 3 Varför behövs rening?... 3 Ansökan och Tillstånd...

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN om avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanordning (13-14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

ANSÖKAN/ANMÄLAN om avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanordning (13-14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) Skickas till: Tranås kommun Miljö & Hälsa 573 82 TRANÅS ANSÖKAN/ANMÄLAN om avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanordning (13-14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Läs mer

Inrättande av avloppsanordning Ansökan/anmälan

Inrättande av avloppsanordning Ansökan/anmälan 1 (5) Inrättande av Ansökan/anmälan Miljö- och hälsoskyddskontoret 195 85 Märsta Viktig information som du bör ta del av vid ansökan/anmälan finns i informationsfoldern Hur man söker tillstånd. Där finns

Läs mer

Kvalitetsredovisning. från entreprenör och fastighetsägare vid anläggande av enskilt avlopp

Kvalitetsredovisning. från entreprenör och fastighetsägare vid anläggande av enskilt avlopp Fylls i och undertecknas av den entreprenör som anlägger avloppsanordningen samt fastighetsägare eller innehavare av avloppstillståndet. Baserad på Naturvårdsverkets allmänna råd 87:6 och 2006:7. Skickas

Läs mer

Information enskilda avlopp

Information enskilda avlopp Information enskilda avlopp HISTORIK-Krav 1949 Slamavskiljning 1969 Slamavskiljare (trekammarbrunn) med efterföljande rening 2007 Reduktionskrav från Naturvårdsverket VARFÖR Hälsoskydd, Grundvatten, Miljöskydd

Läs mer

Information om enskilda avlopp

Information om enskilda avlopp Information om enskilda avlopp Allmän information om enskilda avloppsanläggningar I vårt dagliga liv använder vi vatten bland annat till disk, tvätt, dusch, matlagning och toalettbesök. Efter användandet

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avlopp eller ändring av sida 1 av 4 avloppsanordning

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avlopp eller ändring av sida 1 av 4 avloppsanordning ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avlopp eller ändring av sida 1 av 4 avloppsanordning OBS - om avloppsanordningen inrättas utan att tillstånd erhållits ska miljösanktionsavgift tas ut på 5000 kr 1. Sökanden

Läs mer

Kvalitetsredovisning Från entreprenör och fastighetsägare vid anläggande av enskilt avlopp

Kvalitetsredovisning Från entreprenör och fastighetsägare vid anläggande av enskilt avlopp Kvalitetsredovisning Från entreprenör och fastighetsägare vid anläggande av enskilt avlopp Fylls i och undertecknas av den entreprenör som anlägger avloppsanordningen samt fastighetsägare eller innehavare

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14.

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. Att anlägga avlopp Det krävs tillstånd från myndighetsnämnden för att

Läs mer

INFORMATION. Enskild avloppsanläggning. Information till dig som ska göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning.

INFORMATION. Enskild avloppsanläggning. Information till dig som ska göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning. INFORMATION Enskild avloppsanläggning Bild från sjön Örlen med Fläskön i bakgrunden. BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS

Läs mer

Person-/Organisationsnummer. Postadress (om annan än fastighetens adress) Postnummer Postort

Person-/Organisationsnummer. Postadress (om annan än fastighetens adress) Postnummer Postort ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning Enligt 13 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Att tänka på när du fyller i din ansökan Under de rubriker som är märkta med en

Läs mer

Ansökan/Anmälan om anläggande eller ändring av avloppsanläggning med eller utan ansluten vattentoalett

Ansökan/Anmälan om anläggande eller ändring av avloppsanläggning med eller utan ansluten vattentoalett Ansökan/Anmälan om att utföra avloppsanläggning enl 13 och 14 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Bygganmälan enl PBL 9 kap 2. Ansökan/Anmälan om anläggande eller ändring av

Läs mer

Ansökan/Anmälan om anläggande eller ändring av avloppsanläggning med eller utan ansluten vattentoalett

Ansökan/Anmälan om anläggande eller ändring av avloppsanläggning med eller utan ansluten vattentoalett Ansökan/Anmälan om anläggande eller ändring av avloppsanläggning med eller utan ansluten vattentoalett 1(2) Ansökan/Anmälan om att utföra avloppsanläggning enl 13 och 14 förordning (1998:899) om miljöfarlig

Läs mer

Information till dig som planerar att göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning

Information till dig som planerar att göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning Planera för avlopp Information till dig som planerar att göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning Viktigt att rena avloppsvatten Ett hushåll använder dagligen ca 1 000 liter vatten som blir

Läs mer

Sökande (*obligatoriska uppgifter) Personnummer/organisationsnummer (passnummer om personnummer inte finns) *

Sökande (*obligatoriska uppgifter) Personnummer/organisationsnummer (passnummer om personnummer inte finns) * ANSÖKAN/ANMÄLAN Miljö- och byggnämnden Box 500 343 23 Älmhult Tfn 0476-550 00 Inrättande eller ändring av avloppsanläggning enligt 13 och 14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Läs mer

Planera för avlopp. Information till dig som planerar avlopp för en fastighet som inte kan anslutas till det kommunala avloppsnätet.

Planera för avlopp. Information till dig som planerar avlopp för en fastighet som inte kan anslutas till det kommunala avloppsnätet. Planera för avlopp Information till dig som planerar avlopp för en fastighet som inte kan anslutas till det kommunala avloppsnätet. Läs igenom broschyren innan du lämnar in din ansökan/ anmälan! Varför

Läs mer

Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning

Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning 2-5 hushåll Enligt 13 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Avgift tas ut enligt gällande taxa. Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet

Läs mer

Anmälan om enskild avloppsanläggning (enligt 13 och 14 förordningen (1998:8999) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan om enskild avloppsanläggning (enligt 13 och 14 förordningen (1998:8999) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) Anmälan om enskild avloppsanläggning (enligt 13 och 14 förordningen (1998:8999) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) Uppgifter om fastigheten Fastighetsbeteckning (obligatorisk uppgift) Blanketten

Läs mer

Tryck mars 2008. Din enskilda avloppsanläggning

Tryck mars 2008. Din enskilda avloppsanläggning Tryck mars 2008 Din enskilda avloppsanläggning Vill du veta mer? Vänd dig till miljökontoret, tfn 0650-193 32 eller e-post: miljo.raddningsnamnden@hudiksvall.se Det finns också mycket information att hämta

Läs mer

Telefon dagtid E-post Personnummer/organisationsnummer

Telefon dagtid E-post Personnummer/organisationsnummer MILJÖAVDELNINGEN Ansökan, enskilt avlopp avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanläggning enligt 13 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Insändes till: Miljöavdelningen

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14.

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. Sökanden och fakturamottagare Fastighetsbeteckning Fastighetens adress

Läs mer

Sökande Person-/organisationsnummer

Sökande Person-/organisationsnummer Sida 1 (2) ANSÖKAN/ANMÄLAN Prövning av ansökan/anmälan om inrättande/ändring av avloppsanordning enligt 13 och 14 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Sökande Namn Person-/organisationsnummer

Läs mer

Är det dags att anlägga enskilt avlopp?

Är det dags att anlägga enskilt avlopp? Är det dags att anlägga enskilt avlopp? I en stor del av vårt dagliga liv använder vi vatten. Vi diskar, tvättar, lagar mat och spolar i toaletten med vatten. Men vad händer med vattnet när det fullgjort

Läs mer

Uppdaterad datum: RIKTLINJER FÖR ENSKILDA AVLOPP I ÅMÅLS KOMMUN

Uppdaterad datum: RIKTLINJER FÖR ENSKILDA AVLOPP I ÅMÅLS KOMMUN Datum: 2010-11-11 DG RIKTLINJER FÖR ENSKILDA AVLOPP I ÅMÅLS KOMMUN Innehållsförteckning Inledning 1 Syfte och omfattning 1 Grundkrav för enskilda avlopp 2 Skyddsnivåer 3 Kretslopp, entreprenörers sakkunnighet

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14.

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. Sökanden och fakturamottagare Fastighetsbeteckning Fastighetens adress

Läs mer

ANSÖKAN / ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14.

ANSÖKAN / ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. 1/5 ANSÖKAN / ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. Sökanden Namn: Adress: Personnr/Org.nr: Fastighetsägare (om annan

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN OM ENSKILT AVLOPP

ANSÖKAN/ANMÄLAN OM ENSKILT AVLOPP 1(6) Vadstena Kommun Samhällsbyggandsnämnden 592 80 Vadstena ANSÖKAN/ANMÄLAN OM ENSKILT AVLOPP - INRÄTTANDE ELLER ÄNDRING AV AVLOPPSANORDNING MED ELLER UTAN ANSLUTEN VATTENTOALETT Enligt 13-14 förordning

Läs mer

ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN. Miljöavdelningen Tanums kommun Tanumshede

ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN. Miljöavdelningen Tanums kommun Tanumshede ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede mbn.diarium@tanum.se 0525-18000 Den här broschyren vänder sig till dig som planerar att anlägga en enskild avloppsanläggning.

Läs mer

Sida 1 av 6 Haparanda stad - Samhällsbyggnadskontoret Ansökan enskild avloppsanläggning Sökande Förnamn* Efternamn* Personnummer/ organisationsnummer* Adress* Postnummer* Ort* Telefon dag* Telefon mobil

Läs mer

Ansökan/anmälan för inrättande av avloppsanordning enligt 13 förordning (1998:889) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Ansökan/anmälan för inrättande av avloppsanordning enligt 13 förordning (1998:889) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Miljö- och byggnadsnämnden Ansökan/anmälan för inrättande av avloppsanordning enligt 13 förordning (1998:889) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Testversion av ny blankett från 2017-12-06 ANVISNINGAR

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN om avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanläggning (13-14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

ANSÖKAN/ANMÄLAN om avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanläggning (13-14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) bygg livsmedel - miljö Skickas till: Tranås kommun Bygg- och miljöavdelningen 573 82 TRANÅS ANSÖKAN/ANMÄLAN om avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanläggning (13-14 förordningen (1998:899) om

Läs mer