Miljökontoret informerar Tänker du anlägga nytt eller ändra ditt befintliga avlopp?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljökontoret informerar Tänker du anlägga nytt eller ändra ditt befintliga avlopp?"

Transkript

1 Miljökontoret informerar Tänker du anlägga nytt eller ändra ditt befintliga avlopp? När du ska anlägga ett nytt avlopp eller ändra en befi ntlig avloppsanordning är det viktigt att du i god tid kontaktar Miljökontoret. Kontoret ska ta ställning till om din planerade anordning kan godtas eller vilka förändringar som ska göras för att den ska kunna godtas. Enligt miljöbalken ska, i de fl esta fall, berörda grannar ges tillfälle att yttra sig. I sådana fall kan handläggningstiden förlängas. Tänk på att om du kommer in med ett bristfälligt beslutsunderlag kan beslutsprocessen fördröjas avsevärt. Planerade åtgärder, t.ex. nyanläggning eller förändringar på befi ntlig avloppsanordning Närliggande grannar och vattentäkter (Blankett: Redovisning av närliggande grannar och vattentäkter ) Situationsplan där närliggande vattentäkter, ytvatten m.m. redovisas (Se rubrik Situationsplan) Steg 2 Miljökontoret gör ett besök på platsen. Här ges möjlighet att diskutera möjliga lösningar, behov av undersökningar och placering av avloppet m.m. För utformningen och redovisningen av den planerade anordningen ansvarar sökanden. Sökande ska visa att den anordning som ska utföras inte riskerar att orsaka olägenheter för människors hälsa eller miljön. I svårbedömda fall kan det vara nödvändigt att koppla in konsulter. Det är Miljönämnden som därefter bedömer om föreslaget avlopp kan accepteras. Godkännandet gäller konstruktionen av anordningen. Det är ingen funktionsgaranti eller garanti att olägenheter inte uppkommer. Ansvaret för anordningens funktion ligger på sökanden. Vid bedömningen av anordningens placering är förhållandet till vattentäkter, sjöar, vattendrag, markförhållanden samt möjlig uppställningsplats för slamsugningsbil av betydelse. För bedömning av markförhållandena är det nästan alltid nödvändigt att gräva provgrop. Den behöver oftast vara två meter djup. Provgropen ger en uppfattning om nivån till underliggande berggrund och/eller grundvatten. Nivåerna har sedan betydelse för placeringen och utformningen av avloppsbädden. I normala fall tas prov (s.k. siktanalys) på kornstorleken i marken. Partikelstorleken avgör om hur lätt marken släpper igenom vatten. Enligt miljöbalken gäller ett antal s.k. hänsynsregler för dig som är innehavare av eller ska anlägga ett avlopp. Hänsynsreglerna bifogas på ett separat blad. Ett sådant blad ska undertecknas och bifogas ansökan. Handläggningens gång Ansökan om tillstånd respektive anmälan om inrättande av avloppsanordning görs i fl era steg. Steg 1 En formell redovisning av förutsättningarna att anlägga ett avlopp upprättas och sänds till Miljökontoret (Blankett: Förutsättningar för ev. ansökan om inrättande av avloppsanordning ). Här redovisas grundläggande uppgifter som: Sökandens namn, adress och personnummer Fastighetsbeteckning Vattenförsörjning Fastighetens eventuella nuvarande avlopp Steg 3 Sökande gör de undersökningar som behövs. I de fl esta fall erfordras en provgrop och ett jordprov med siktanalys. Om det finns vattentäkter nedströms planerat utsläpp av avloppsvatten kan uppgifter om lutning behövas. Steg 4 Den tidigare redovisningen av förutsättningarna kompletteras nu med ett upprättat förslag till avloppslösning. (Blankett: Ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanordning ) Då den kompletta ansökan/anmälan kommit till Miljökontoret, ska i de fl esta fall handlingarna skickas till berörda närboende och/eller markägare för att ge dem möjlighet att lämna synpunkter. Beslut Miljönämnden beslutar i ärendet. Beslutet kan t.ex. innebära att ansökan godtas i sin helhet, att sökande måste vidta ytterligare försiktighetsåtgärder eller att ansökan avslås. Beslutet sändes sedan till sökanden. Överklagande Berörda och sökande har möjlighet att överklaga beslutet inom tre veckor från att man tagit del av. Det är viktigt för den sökande att avvakta överklagningstidens utgång innan arbetet påbörjas för att inte riskera att tillståndet dras tillbaka. Intyg Då anordningen är färdigställd ska entreprenören eller sökande intyga att den har utförts enligt beslutet. (Blanketten Intyg om utförd avloppsanläggning ) Om, under arbetets gång, förhållanden uppdagas som kan påverka anordningens funktion, placering eller om risk för att förorening uppkommer ska Miljökontoret omedelbart kontaktas. Avgift För handläggning av ansökan om inrättande eller ändring av avloppsanordning debiteras en avgift på kronor. För anmälan om anslutning av vattentoalett till befi ntlig avloppsanordning debiteras en avgift på kronor. Besöksadress: Sturegatan 42 Postadress: Borås Telefon: Telefax: E-post: hemsida:

2 Underlag för bedömning av förutsättningarna Av situationsplanen ska följande framgå: Samtliga vattentäkter inom 200 meters radie och avståndet från avloppsanordningen till dem. Det ska även framgå om vattentäkterna är grävda eller borrade. Även eventuell brunn för betesdjur ska framgå. Ytvatten, exempelvis bäckar och vattendrag och eventuella dräneringsledningar. Ytligt berg och områden med högt grundvatten. Förmodad grundvattenström och tillströmningsområde till dricksvattenbrunn. Avloppanordningens delar, t.ex. slamavskiljare, infi ltration, minireningsverk. Annat som kan vara av intresse t.ex. stenkista för dagvattensystem. Uppgifternas riktighet ska intygas och skickas till Miljökontoret innan inspektion på plats görs. Vid inspektionen ges möjlighet att diskutera möjliga lösningar, behov av undersökningar och placering av anordningen. Undersökningar Undersökningar som normalt behövs är: En cirka två meter djup provgrop grävs, för undersökning av aktuell grundvattennivå, nivå till underliggande berg och marklagrens karaktär. Ett jordprov tas för siktanalys. Det visar infi ltrationskapaciteten, dvs. hur många liter vatten per kvadratmeter (m 2 ) och dygn marken kan ta emot. Markens lutning i procent från avloppsanordningen till redovisade vattentäkter och eventuellt även transporthastighet för grundvattnet. Ibland kan även ytterligare undersökningar vara nödvändiga. Ansökan/anmälan Med undersökningarna som underlag upprättas en slutlig ansökan/anmälan med kompletterande uppgifter om anordningen som inlämnas till Miljökontoret. Av handlingarna ska framgå resultat av gjorda undersökningar och konstruktionen av den planerade anordningen. Eventuellt kan entreprenören hjälpa till med handlingarna. Viktig information! Utökat skyddsområde med skyddsföreskrifter för Öresjös vattentäkt är under utarbetande. De kan komma att innebära särskilda krav på avloppsananordningar inom området. Ytterligare information om enskilda avlopp fi nns på internet: Miljösanktionsavgifter Utan tillstånd inrätta en avloppsanläggning: kr Utan tillstånd ansluta en vattentoalett till en befi ntlig avloppsanordning: kr Utan att gjort en anmälan om att inrätta en avloppsanordning (BDT-avlopp): kr Avgiften betalas till staten. Siktanalyser Siktanalyser kan utföras av nedanstående företag (de som Miljökontoret för närvarande känner till): AK Lab AB, Getängsvägen 29, Borås, Tfn Analycen, Box 9024, Kristianstad Tfn Analycen Växtodling, Box 244, Skara Tfn J & W, Göran Andersson Hildedalsg 116, Göteborg Tfn Thyréns, Leif Persson, Drottningg. 62, Helsingborg Tfn De kompletterande handlingarna ska oftast innehålla: Resultat av siktanalys, dvs. jordartsbeskrivning, beräknad infiltrationskapacitet och eventuell transporthastighet. Anordningens placering i höjdläge i förhållande till berg, grundvattennivå och platsen för uttag av jordprovet. (Blanketten: Redovisning av höjdförhållanden...) Avstånd och lutning till vattentäkter som bedöms vara berörda. (Blankett: Redovisning av avstånds- och lutningsförhållande från ) Typ av slamavskiljare och i förekommande fall, uppbyggnad av infiltrations/markbädd etc. Andra beskrivningar av den planerade anordningen och möjligt reningsresultat. Situationsplan med placering av anordningen inritad.

3 Miljökontoret informerar Tillsyn av enskilda avlopp Avloppstillstånd - men sen!! Du har fått tillstånd att inrätta ett enskilt avlopp. Som innehavare av anläggningen har du enligt miljöbalken ansvar för tillsyn och för att vidta åtgärder om det blir problem med funktionen eller för omgivningen. Din egen tillsyn För att uppfylla det ansvar som miljöbalken lägger på dig behöver du alltså ha kontroll över ditt avlopp. Du ska vidta de åtgärder som behövs för att undvika risk för olägenhet i miljöbalkens mening. De olägenheter ett avlopp kan orsaka är i första hand spridning av smittämnen, närsalter och syreförbrukande substanser. Du ska också kunna visa hur du utför din kontroll. Kontrollen behöver därför journalföras. Du ska kunna visa journal med serviceprotokoll och eventuella provtagningsrapporter om Miljökontoret begär det. Miljönämndens tillsyn MIljönämndens tillsyn kan omfatta inspektionsbesök då vi kontrollerar anläggningen. Tillsynen kan också omfatta den egna kontrollen, journaler, serviceprotokoll m.m. Vi kan begära att du ska redovisa den egna kontrollen, göra vissa undersökningar eller ta prover på utgående vatten. Det är du som ska visa att anläggningen uppfyller de krav som kan ställas på den. Om Miljökontoret bedömer att avloppet kan vara en risk för olägenhet kan Miljönämnden besluta om förbud mot utsläpp, eller förelägga dig att vidta åtgärder. Kontoret inspekterar regelmässigt avloppsanläggningar. Inspektionerna görs normalt stickprovsvis en tid efter att avloppen tagits i bruk. Inspektionen kontrollerar framför allt grundvattennivårörets djup under marken och under spridarrören. Vi kontrollerar också på vid vilket djup eventuellt vatten finns. Saknas nivårör, eller är röret kortare än 150 cm under spridarrören, kommer vi att ställa krav på åtgärder. Om det lodräta avståndet mellan spridarrör och grundvatten är mindre än 100 cm vid höga grundvattennivåer kommer vi att kräva åtgärder. Det kan handla om avskärande dräneringar eller att lyfta upp anläggningen. Vi kontrollerar också om det står avloppsvatten i ventilationsrören. Avloppsvatten i rören tyder på att bädden inte tar emot tillräckligt med vatten. Infi ltrationen har då slutat att fungera. Kravet kan bli att göra en ny anläggning. Tillsyn av minireningsverk Tillsynen av minireningsverk kan gälla den egna kontrollen, serviceavtal, utförd service och eventuell provtagning, men också efterbehandlingsstegets funktion. Vi kan också begära att få se journaler. Efterbehandlingssteget kan utföras på fl era olika sätt. Vanligtvis görs det som en mindre infi ltrationsanläggning. Tillsynen av det motsvarar i tillämpliga delar tillsynen av infi ltrationsanläggningar. Tillsyn av markbäddar Tillsynen av markbäddar omfattar liksom för övriga anordningar den egna kontrollen, journaler m.m. Tillsynen gäller också slamavskiljare, fördelningsbrunn, ventilationsrör och bädd som vid infi ltrationsanläggningar. Specifi kt för markbädden kan vara kontroll av vattenflöde eller vattennivå i uppsamlingsbrunnen. Om bädden har ett efterbehandlingssteg motsvarar tillsynen av detta ofta i tillämpliga delar tillsynen för infi ltrationsanläggningar. Inspektioner kan också ske efter klagomål eller vid annan misstanke om risk för olägenheter, eller i projektform där man väljer vissa typer av anordningar eller vissa områden. Uppföljning av nyligen beviljade avlopp Tillståndet innebär att nämnden godtar den beskrivning och den placering av anläggningen som ansökan visar. Miljökontoret slutbesiktigar inte avlopp. Ansvaret för att utförandet följer tillståndet ligger på den sökande. Miljökontoret gör däremot uppföljande inspektioner. Inspektionerna sker normalt först en tid efter att avloppen har utförts. Tillsyn av infiltrationsanläggningar Vid inspektioner av infi ltrationsanläggningar kontrollerar vi anordningen som helhet, men framför allt att den klarar skyddsavståndet till högsta grundvattennivån. Grundvattennivån kan ibland variera kraftigt. Av särskilt intresse är då tillsynen vid perioder med högre grundvattennivå, t.ex. höst och vår. Besöksadress: Sturegatan 42 Postadress: Borås Telefon: Telefax: E-post: hemsida:

4 Lokalisering av avloppsanordningar enl. Allmänna råd om små avloppsanordningar Vid bedömning av anmälan eller ansökan om tillstånd för inrättande eller ändring av en avloppsanordning bör följande beaktas: 1. Utsläpp av avloppsvatten bör lokaliseras så att påverkan på recipienten blir den minsta möjliga. En lokalisering som medför direktutsläpp till större vattenområden och som kan undvikas genom t.ex. efterpolering bör inte tillåtas. 2. Ytterkanten på en avloppsanordning bör inte läggas närmare än 10 meter, helst mer än 30 meter, från ytvatten eller dike. Undantag för eventuell utloppsledning. 3. Ytterkanten på slamavskiljare bör placeras minst 10 meter från bostadshus och minst 4 meter från fastighetsgräns. Slamavskiljare som uppfyller krav på täthet i SIS-EN :2000 eller motsvarande bör ha minst 20 meters skyddsavstånd till vattentäkt. Övriga slamavskiljare bör placeras med motsvarande horisontella skyddsavstånd som en otät anordning, jämför med punkt Slamavskiljare bör placeras över grundvattennivån. 5. Slamavskiljaren bör alltid vara åtkomlig för slamtömningsfordon. 6. Täthetsprovade ledningar, enligt exempelvis Svenskt vattens branschstandarder, bör ha ett skyddsavstånd till vattentäkt på minst 10 m. Skyddsavstånd för icke täthetsprovade ledningar bör vara minst 20 m. 7. Andra anordningar än slamavskiljare och ledningar bör, om de är CE-märkta eller på annat sätt täthetsprovade, lokaliseras med minst 20 meters skyddsavstånd till vattentäkt. Om de inte är täthetsprovade bör det horisontella skyddsavståndet från avloppsanordning till dricksvattentäkt motsvara grundvattnets transportsträcka under minst två till tre månader. När avloppsvatten tillåts infiltrera i mark bör följande beaktas: 8. Avloppsanordning bör placeras nedströms i grundvattenströmmen räknat från vattentäkt. Som en tumregel för det bör avloppsanordningen placeras lägre i terrängen än dricksvattentäkten. 9. Grundvattennivån i närbelägen vattentäkt vid maximalt vattenuttag bör ligga högre än nivån på grundvattnet under avloppsanordningen. Om vattentäkt utgörs av bergborrad brunn är det kriteriet inte tillämpligt eftersom nivån i vattentäkten styrs av förhållandet mellan tillrinning till och uttag ur brunnen. Istället bör man tillse att nivån på grundvattnet i jordlagren invid brunnen ligger högre. 10. Horisontellt skyddsavstånd från avloppsanordning till dricksvattentäkt bör motsvara grundvattnets transportsträcka under minst två till tre månader vid maximalt vattenuttag; avståndet bör dock aldrig understiga 20 m. 11. Avståndet mellan infiltrationsledningarna och högsta grundvattennivå eller berg bör inte understiga 1 meter. 12. Avloppsanordning bör placeras nedströms en eventuell energibrunn för uttag av exempelvis bergvärme. 13. Avloppsanordningen bör inte försvåra anordnandet av vattenförsörjning på andra fastigheter.

5

6

7

8

9

Information till dig som planerar avlopp för en fastighet som inte kan anslutas till det kommunala avloppsnätet.

Information till dig som planerar avlopp för en fastighet som inte kan anslutas till det kommunala avloppsnätet. Miljö- och hälsoskydd Planera för avlopp Information till dig som planerar avlopp för en fastighet som inte kan anslutas till det kommunala avloppsnätet. Läs igenom broschyren innan du lämnar in din ansökan/anmälan!

Läs mer

Är det dags att anlägga enskilt avlopp?

Är det dags att anlägga enskilt avlopp? Är det dags att anlägga enskilt avlopp? Informationsbroschyr om enskilda avloppsanordningar Läs igenom denna broschyr innan du lämnar in ansökan eller anmälan om anläggande av avloppsanordning. Om du har

Läs mer

Planera för enskilt avlopp Information till dig som ska anlägga nytt avlopp eller göra om det gamla

Planera för enskilt avlopp Information till dig som ska anlägga nytt avlopp eller göra om det gamla Planera för enskilt avlopp Information till dig som ska anlägga nytt avlopp eller göra om det gamla Vi vill tacka Gotlands Kommun för att vi fick använda deras broschyr som underlag till denna broschyrs

Läs mer

Avlopp på rätt sätt en vägledning för att bygga e avloppsanläggning. En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning

Avlopp på rätt sätt en vägledning för att bygga e avloppsanläggning. En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning Avlopp på rätt sätt en vägledning för att bygga e avloppsanläggning En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning Broschyren är sammanställd av Bygg- och miljökontoret, Ånge

Läs mer

TILL DIG SOM SKALL ANLÄGGA AVLOPP Information från Medborgarservice i Tierp

TILL DIG SOM SKALL ANLÄGGA AVLOPP Information från Medborgarservice i Tierp 1 (6) 2011-08-25 TILL DIG SOM SKALL ANLÄGGA AVLOPP Information från Medborgarservice i Tierp När krävs ansökan om tillstånd/anmälan till Kommunstyrelsen? För att inrätta en avloppsanläggning är man skyldig

Läs mer

ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP...

ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP... Att planera för enskilt avlopp Informationsmaterial från Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Oktober 2014 1 Innehållsförteckning ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS

Läs mer

AVLOPP. på rätt sätt

AVLOPP. på rätt sätt AVLOPP på rätt sätt Denna broschyr har gemensamt tagits fram av: Miljöförvaltningarna i Vänersborgs kommun, Trollhättans stad och Lilla Edets kommun. Avlopp på rätt sätt Syftet med broschyren, lagkrav,

Läs mer

Avlopp på rätt sätt. En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning

Avlopp på rätt sätt. En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning Avlopp på rätt sätt En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning en vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning 1 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING

ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING BYGG- OCH MILJÖKONTORET 1 Innehåll ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING 2 När krävs tillstånd 2 Förhandsförfrågan om bygglov. 2 Innan en ansökan lämnas in.. 3 Ansökan/anmälan 3 Bilagor till

Läs mer

Anvisningar för små avlopp (1 25 personer)

Anvisningar för små avlopp (1 25 personer) Anvisningar för små avlopp (1 25 personer) Planerar du att anlägga en avloppsanordning på en plats där anslutning till kommunalt avlopp inte är möjlig? Ditt val av anordning kommer att avgöras av lagar

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter

enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter Det är angeläget att få en samsyn om vilka krav som kan och bör ställas på

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp i Nyköpings kommun. Antagen av Miljönämden 2012-12-03. Nyköpings kommun Samhällsbyggnad Miljöenheten

Riktlinjer för enskilda avlopp i Nyköpings kommun. Antagen av Miljönämden 2012-12-03. Nyköpings kommun Samhällsbyggnad Miljöenheten Riktlinjer för enskilda avlopp i Nyköpings kommun Antagen av Miljönämden 2012-12-03 Nyköpings kommun Samhällsbyggnad Miljöenheten Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Syfte och omfattning... 4 2.1

Läs mer

Även följande miljömål kan kopplas till enskilda avlopp; Levande sjöar och vattendrag, Giftfri miljö och Hav i balans samt levande kust och skärgård.

Även följande miljömål kan kopplas till enskilda avlopp; Levande sjöar och vattendrag, Giftfri miljö och Hav i balans samt levande kust och skärgård. Dnr. 2008/mn 0374 Datum 08-12-02 1(10) Policy för enskilda avlopp i Syftet med denna policy är dels att säkerhetsställa en enhetlig bedömning och handläggning på förvaltningen. Samtidigt som det tydliggör

Läs mer

Avloppsinventeringsmanual

Avloppsinventeringsmanual Avloppsinventeringsmanual Juni 2007 Avloppsinventeringsmanual Miljösamverkan Västra Götaland juni 2007 Denna manual har tagits fram av projektgrupp avlopp. Sammanställning och slutlig redigering har projektledare

Läs mer

Borrentreprenör är certifierad Energibrunnen utförs enligt Normbrunn -07. Värmepumpens fabrikat och modell Uteffekt, kw Antal värmepumpsaggregat

Borrentreprenör är certifierad Energibrunnen utförs enligt Normbrunn -07. Värmepumpens fabrikat och modell Uteffekt, kw Antal värmepumpsaggregat ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Allmänna uppgifter

Läs mer

Miljösamverkan Stockholms Län

Miljösamverkan Stockholms Län Ett samverkansprojekt mellan länets 26 kommuner, Länsstyrelsen och Kommunförbundet Stockholms Län. www.miljosamverkanstockholm.se Processbeskrivning handläggning av bergvärmepumpar Granskning Anmälan/

Läs mer

Värmepumpsansökan. Förberedelser innan du ansöker om tillstånd

Värmepumpsansökan. Förberedelser innan du ansöker om tillstånd Hälsoskydd Instruktion Sida 1 (7) 2015-01-23 Värmepumpsansökan Du måste ansöka om tillstånd och vänta på att få ett skriftligt beslut innan du installerar en berg-, jord-, grundvatten- eller sjövärmepump.

Läs mer

Hushållsspillvatten från högst fem hushåll

Hushållsspillvatten från högst fem hushåll INFORMATION om SMÅ AVLOPPS- ANLÄGGNINGAR Hushållsspillvatten från högst fem hushåll Sammanfattning Vad behöver jag ta hänsyn till när jag placerar min avloppsanläggning? Skyddsavstånd: minst 50m till egen

Läs mer

Slutrapport - Små avlopp 2014

Slutrapport - Små avlopp 2014 Slutrapport - Små avlopp 2014 Delprojekt inom Miljösamverkan Västerbotten oktober 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1 Bakgrund... 1 1.2 Syfte, mål och målgrupper... 1 1.3 Projektets resultat...

Läs mer

Dokumentation Handläggarseminarium VA-juridik

Dokumentation Handläggarseminarium VA-juridik Rapport Dokumentation 2010:5 2010-09-21 September 2010 201 Dokumentation Handläggarseminarium VA-juridik Nässjö, 2010-09-29 Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik AB Björn Eriksson, Avloppsguiden AB

Läs mer

Små avlopp ska vara enkla

Små avlopp ska vara enkla Små avlopp ska vara enkla Kort om denna folder Små avloppssystem ska vara enkelt utformade. Då ger de långsiktigt god funktion och bra ekonomi. Komplicerade och teknikintensiva lösningar kräver regelbunden

Läs mer

Handläggningsstöd för värmepumpar

Handläggningsstöd för värmepumpar 2011-11-24 Handläggningsstöd för värmepumpar Källa: www.sulpu.fi Förord Projektet om värmepumpar är ett delprojekt inom Miljösamverkan f. Upprinnelsen till projektet var en temadag om värmepumpar som hölls

Läs mer

Enskilda avlopp problem och möjligheter

Enskilda avlopp problem och möjligheter Enskilda avlopp problem och möjligheter Miljö- och hälsoproblem förknippade med enskilda avlopp Enskilda avlopp orsakar idag miljö- och hälsoproblem på många håll i landet. Platsens geologiska och hydrologiska

Läs mer

UPONOR INFRASTRUKTUR ENSKILT AVLOPP

UPONOR INFRASTRUKTUR ENSKILT AVLOPP UPONOR INFRASTRUKTUR ENSKILT AVLOPP 04 2009 30002 8.1 Enskilt Avlopp inledning Uponors lösningar för enskilda avloppssystem används till hus och fastigheter som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet.

Läs mer

Information om handlingar till anmälan av värmepumpsanläggning

Information om handlingar till anmälan av värmepumpsanläggning Bygg- och miljönämnden Information om handlingar till anmälan av värmepumpsanläggning 2 exemplar - Anmälan om installation av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur ytvatten, grundvatten eller

Läs mer

Enskilt avlopp. Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1

Enskilt avlopp. Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1 Enskilt avlopp Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1 Utgivare/copyright: Kunskapscentrum Små Avlopp Illustratör: Bo Rosander Grafisk formgivning: Bild & Kultur AB Uppsala 2011 Denna broschyr är

Läs mer

Avstånd till vattendrag

Avstånd till vattendrag Miljöförvaltningen ANMÄLAN avseende installation av värmepump som utnyttjar värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt 17 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Sökande/ägare

Läs mer

DOM 2014-01-31 Stockholm

DOM 2014-01-31 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060206 DOM 2014-01-31 Stockholm Mål nr M 2137-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-02-13 i mål nr M 254-12, se bilaga KLAGANDE Miljö-

Läs mer

Information om anmälan

Information om anmälan Information om anmälan Installationen av din värmepump kan leda till oönskade miljöeffekter i närmiljön och få konsekvenser för dricksvattenförsörjningen i närområdet vilket i sin tur kan leda till att

Läs mer