Information om enskilda avlopp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information om enskilda avlopp"

Transkript

1 Information om enskilda avlopp Allmän information om enskilda avloppsanläggningar I vårt dagliga liv använder vi vatten bland annat till disk, tvätt, dusch, matlagning och toalettbesök. Efter användandet innehåller avloppsvattnet från hushållet en mängd föroreningar i form av exempelvis näringsämnen, organiskt material, bakterier och virus. Utsläpp av avloppsvatten räknas, enligt miljöbalken, som en miljöfarlig verksamhet och kan förorena dricksvattnet och grundvattnet samt orsaka övergödning av vattendrag och sjöar. Därför är det viktigt att reningen av avloppsvattnet fungerar på ett tillfredsställande sätt. En småskalig avloppsanläggning skall enligt miljöbalken ha längre gående rening än enbart slamavskiljare, det är olagligt att endast ha en trekammarbrunn på fastigheten. Efter slamavskiljaren skall det finnas ytterligare ett reningssteg, till exempel infiltration, markbädd eller minireningsverk. Detta gäller oavsett om WC (toalett) skall vara anslutet eller bara BDT-vatten (bad, disk, tvätt). Vilken lösning som tillåts beror på de lokala förutsättningarna. Avloppsanläggningen skall dimensioneras för 200 liter avloppsvatten per person och dag, och i de flesta fall för minst fem personer. Om endast BDT-vatten skall vara påkopplat till anläggningen dimensioneras anläggningen för 150 liter avloppsvatten per person och dag. Slamavskiljare för WC/BDT skall vara en typgodkänd trekammarbrunn på minst 2 m 3. För endast BDT-vatten kan det räcka med en tvåkammarbrunn. Kontakten med bygg- och miljöförvaltningen Eftersom bygg- och miljönämnden är tillstånds- och tillsynsmyndighet för enskilda avlopp är det viktigt att bygg- och miljöförvaltningen kontaktas i god tid innan anläggandet av en enskild avloppsanläggning påbörjas. Ärendets handläggning underlättas om dialogen mellan dig och handläggaren på bygg- och miljöförvaltningen är kontinuerlig. Ta gärna kontakt med handläggaren redan från början för att diskutera vad som finns på fastigheten i dagsläget. Avlopp regleras bland annat i miljöbalkens förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. För att få anlägga ny avloppsanordning, till vilken vattentoalett skall anslutas, krävs tillstånd av bygg- och miljönämnden. För att göra en ändring av befintlig avloppsanordning, med ansluten vattentoalett, krävs en anmälan till bygg- och miljönämnden. Med ändring menas en åtgärd som kan medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning. Om endast BDTavlopp skall anläggas krävs en anmälan till bygg- och miljönämnden. 1(10)

2 Kontakten med bygg- och bygg- och miljöförvaltningen brukar i normala fall ha följande gång: 1. Inhämtning av information: Börja med att läsa igenom denna information för att få inblick i hur handläggningen av ärendet kommer att se ut och vilken typ av avloppsanläggning som skulle kunna passa på din fastighet. Eftersom avloppsområdet ständigt utvecklas finns det avloppsanordningar som inte beskrivs i detta informationsmaterial. En idé är att kontakta olika försäljare/entreprenörer och höra sig för om deras olika lösningar. Det kan också vara bra att titta på olika hemsidor på internet, till exempel den nationella kunskapsbanken för att få mer information. 2. Förslag: Ta fram ett förslag till plats på din fastighet där avloppet planerar att anläggas. Ta även fram ett förslag till vilken typ av avloppsanläggning du planerar. När du funderar på plats och typ av avloppsanläggning är det mycket viktigt att tänka på förhållanden på och runt fastigheten, skyddsavstånd och dylikt, se faktaruta nedan. Om du planerar att anlägga infiltration skall du om möjligt göra en provgrop för att kunna se vilka markförhållanden som råder. Se information längre bak om provgrävning. Ibland kan även en siktanalys vara nödvändig. 3. Kontakt/besök på plats: Kontakta bygg- och miljöförvaltningen och bestäm eventuellt en tid för att träffas på platsen. Det är fastighetsägaren som vid detta tillfälle skall föreslå typ av avloppsanläggning samt en lämplig plats. Den eventuella provgropen visas för att kunna göra en bedömning av marken. En ansöknings/anmälningsblankett delas ut vid detta tillfälle. Ibland kan ansökan skickas in till bygg- och miljöförvaltningen innan ett besök på plats blir aktuellt. 4. Ansökan/anmälan: Ansökan/anmälan skickas in till bygg- och miljöförvaltningen med samtliga bilagor/uppgifter som efterfrågas på blanketten. Tänk på att handläggningen av ärendet inte kan påbörjas ordentligt förrän alla handlingar har inkommit. Naturvårdsverkets allmänna råd (NSF 2006:7) tar hänsyn till att behovet av rening kan variera i landskapet, områden delas in i normal eller hög skyddsnivå. Bygg- och miljöförvaltningen bedömer från fall till fall när det räcker med normal skyddsnivå eller om högre skydd behövs. Både ansökan och anmälan är avgiftsbelagd, kontakta bygg- och miljöförvaltningen för uppgift om avgift för just er avloppsanläggning. Om hela eller delar av anordningen placeras på annans mark skall ett skriftligt godkännande från markägaren bifogas, servitut rekommenderas mer information om detta kan hämtas hos Lantmäteriet. 5. Handläggning: Tjänstemän på bygg- och miljöförvaltningen handlägger ärendet. Detta kan ta upp till 6 veckor beroende på vilken arbetsbelastning som råder för tillfället. 6. Beslut: När ärendet är utrett fattas ett beslut som skickas ut till sökanden. Det är viktigt att komma ihåg att det är belagt med miljösanktionsavgift att anlägga en avloppsanläggning innan skriftligt tillstånd erhållits. 2(10)

3 Bedöms avloppsanordningen uppnå de krav på rening som gäller, ges ett tillstånd för anläggandet. Det är viktigt att läsa igenom beslutet eftersom ett antal villkor och råd för hur anläggningen skall anläggas och skötas finns med. Bedöms däremot inte reningen uppfylla de krav som finns kan sökanden föreslå en annan lösning eller så skickas ett beslut om avslag på din ansökan/anmälan. Beslut om avslag från bygg- och miljönämnden kan överklagas till Länsstyrelsen. En överklagan måste inkomma senast tre veckor efter att berörda tagit del av beslutet. 7. Anläggning av avlopp: Arbetet med att anlägga avloppsanläggningen kommer igång. Vanligast är att sökanden anlitat en entreprenör, som utför hela eller delar av arbetet. Det är viktigt att den som anlitas för att anlägga avloppet är sakkunnig. 8. Slutbesiktning: Om det är en markbädd som anläggs skall bygg- och miljöförvaltningen komma ut och kontrollera anläggningen två gånger, när uppsamlingsledningarna har lagts ned och när spridarledningarna lagts ut, innan sand fylls på. Bygg- och miljöförvaltningen skall alltid slutbesiktiga avloppsanläggningen när spridningsledningarna har lagts ut, innan återfyllning sker med massor. Om avloppsanläggningen utförs av entreprenör som genomgått diplomutbildning behöver den inte slutbesiktigas om ifylld kontrollplan (följer med ansökan) med tillhörande fotodokumentation skickas in till bygg- och miljöförvaltningen. 9. Kontrollplan: I samband med att du mottar ditt tillstånd om anläggande av avlopp bifogas en kontrollplan. Denna kontrollplan med tillhörande fotodokumentation skall skickas in till bygg- och miljöförvaltningen när avloppsanläggningen har färdigställts. Kontrollplanen skall fyllas i under anläggandet och vissa delar skall fotodokumenteras. 10. Granskning av kontrollplan samt avslut av ärende om avloppsanläggningen är tillfredsställande. Att tänka på vid planering av avlopp Placering av vattentäkt Provgrop Jordbruksmark Träd Innan borring eller grävning av vattentäkt bör man veta var avloppsanläggningen skall placeras. Ibland kan det vara svårt att lösa både vatten- och avloppsfrågan på den egna tomten på ett godtagbart sätt. En gemensam vattentäkt och/eller avloppsanläggning för flera hushåll kan då utgöra en ökad möjlighet att klara skyddsavståndet. Eftersom provgropar helst ska stå öppna någon dag för att grundvattenytan skall hinna ställa in sig bör staket eller övertäckning anordnas för att undvika olyckor. Hur man gör en provgrop står på sidan 9. Slamavskiljare, markbädd och infiltration bör inte placeras på jordbruksmark. Anläggningen kan ta skada om man kör på den med tunga maskiner. För att minska risken att infiltrationer eller markbäddar sätts igen av inväxande rötter bör träd undvikas i närheten av avloppet. 3(10)

4 Dagvatten Ansvar Följande avstånd finns att ta hänsyn till: Annans mark Dagvatten- och dräneringsledningar får inte anslutnas till avloppsanläggningen. Tänk på att det ligger i fastighetsägarens intresse att avloppsanläggningen görs på ett riktigt sätt. Förutom miljön är det fastighetsägaren som drabbas, både ekonomiskt och arbetsmässigt, om avloppet genom felaktigt utförande inte kommer att fungera tillfredställande och därmed måste göras om. Om någon vattentäkt förorenas eller sanitär olägenhet förorsakas av avloppsanläggningen är fastighetsägaren ansvarig för de skador som kan uppstå. - Dricksvattentäkt bör vara minst 50 meter från avloppsanordningen. I vissa jordar räcker det med 20 meter. Avloppsanläggningen bör placeras nedströms dricksvattentäkten. - Vattendrag bör vara minst 30 meter från avloppsanordningen. - Väg och fastighetsgräns minst 4 meter från avloppsanordningen. - Avståndet mellan bostad/fastighetsgräns och slamavskiljare 10 meter. - Avståndet till uppställningsplatsen för slamtömningsfordonet bör vara mindre än 15 meter. - Avståndet mellan spridarledningarna och högsta grundvattenytan skall vara minst en meter. I vissa fall placeras avloppsanläggningar eller ledningar på annans mark. Om detta sker rekommenderas servitut för att undvika problem i framtiden. Rätten att nyttja annans fastighet kopplas då till fastigheten och inte en enskild person. Beskrivning av olika komponenter och reningsmetoder Det finns många olika tekniker för rening av avloppsvatten och det kan vara svårt att bestämma vilken typ av avloppsanläggning som skall upprättas på fastigheten. Det finns både ny och gammal teknik och vissa tekniker (ej en heltäckande bild av vad som finns på marknaden) kommer att beskrivas nedan. Det är inte säkert att varje anordning i sig uppnår de reningskrav som finns, oftast kan det behövas en kombination av tekniker för att uppnå tillräcklig rening. Slamavskiljare Trekammarbrunn De flesta avloppsanläggningar behöver en slamavskiljare. Slamavskiljare fungerar som ett förbehandlingssteg och avskiljer slam som annars skulle täta och förstöra det efterföljande reningssteget. I slamavskiljaren sker i stort sett ingen annan rening än avskiljning av slammet och därför måste avloppsvattnet ledas vidare för fortsatt rening. Slamavskiljare kan vara utförda i plast eller betong. För samtliga gäller att de ska vara antingen typgodkända eller uppfylla kraven enligt svensk standard. 4(10)

5 Till avloppsanläggning där WC är anslutet skall en trekammarbrunn, eller liknande, användas. När inte WC är påkopplat räcker det oftast med en tvåkammarbrunn med en något mindre volym. I gamla befintliga slamavskiljare har ibland t-röret, som sitter i sista kammaren, ramlat bort. Saknas t- rör måste ett nytt sättas dit eftersom det förhindrar att slam följer med ut i den efterföljande reningen. Pump Avloppsvattnet kan behöva pumpas i något steg om naturligt fall saknas på tomten. Om höjdskillnaden mellan slamavskiljaren och den efterföljande avloppsanläggningen inte är tillräcklig för självfall, måste avloppsvattnet pumpas. Avloppsvattnet kan även pumpas mellan avloppsanläggningen och utsläppspunkten. Det är belastningen som påverkar vilken pumpstorlek som behövs, men det skall finnas minst 500 liter reservvolym/hushåll. Larm är nödvändigt. Infiltration I en infiltration sprids avloppsvatten ut genom perforerade rör som ligger i ett spridningslager. Från spridningslagren sjunker avloppsvattnet ner genom marklagren för att slutligen nå grundvattnet. Infiltration är en beprövad behandlingsmetod för att ta hand om avloppsvatten. Rätt utförd ger den en god rening och är därför en av de vanligaste behandlingsmetoderna. Det är mycket viktigt att tänka på att infiltration av avloppsvatten endast kan fungera i genomsläppliga och väldränerade marklager, eftersom vattnet skall sjunka ner och infiltreras i marken. Om marken består av lera, hårt packat material eller många stora stenar är platsen inte lämplig för infiltration. 5(10)

6 Upplyft eller ytlig infiltration Om grundvattennivån i området ligger högt, men marken för övrigt är lämpad för infiltration kan en upplyft eller ytlig infiltration vara en tänkbar lösning. Infiltrationsledningarna läggs då nära markytan. Anläggningen måste isoleras mycket noggrant för att undvika att vattnet fryser. I detta fall kan pumpning av avloppsvattnet krävas upp på infiltrationsytan. Förstärkt infiltration När marklagrens genomsläpplighet är något begränsad kan förutsättningarna förbättras för infiltration genom att öka infiltrationsytan. Ett bredare och djupare dike än för vanlig infiltration grävs och förstärkning görs med markbäddssand. Kompaktfilter och biomoduler Inneslutna kompaktfilter eller biomoduler är konstruktioner där det sker en biologisk rening på en veckad geotextil eller ett annat bärarmaterial. Det finns alternativ på marknaden som innebär att man lägger ner kassetter med ett konstgjort infiltrationsmaterial i marken och på så vis förstorar infiltrationsytan. Genom att luft kommer in i kassetterna bidrar det till nedbrytning av det organiska materialet. Dessa kassetter kan användas för att konstruera en infiltration eller markbädd. Förutsättningarna för denna typ av avloppsanläggning är att marken måste ha en relativt god genomsläpplighet samt vara väl dränerad. När biomoduler används kan anläggningen oftast göras antingen lite mindre till ytan eller större till ytan men inte lika djup. Kassettens uppbyggnad Kassetter med konstgjord infiltration. 6(10)

7 Markbädd När marken består av täta material kan markbädd vara en tänkbar lösning. I en markbädd filtreras och renas avloppsvattnet i ett uppbyggt grus- och sandlager. Från markbädden avleds det renade avloppsvattnet till ett lämpligt dike, vattendrag eller dräneringssystem. Observera att avloppsvattnet inte får avledas till ett dike eller till ett vattendrag där det kan leda till olägenhet, till exempel där betande djur kan dricka av vattnet. På grund av markbäddens djup, vanligen drygt två meter, är det svårt att anlägga en markbädd på tomter med ingen eller liten marklutning. Det måste vara en viss höjdskillnad mellan huset, markbädden och utsläppspunkten. Om tillräcklig höjdskillnad saknas måste pumpning av avloppsvattnet ske. Minireningsverk Det finns minireningsverk i många olika fabrikat och med lite olika utformning och funktion. De varierar en del i storlek, kostnad och utseende. På marknaden finns minireningsverk dimensionerade för ett eller flera hushåll. Principen för minireningsverk är dock likartad i de flesta fall och innebär att reningen, ofta biologisk och kemisk, sker i ett slutet system från vilket avloppsvattnet sedan leds ut till ett dike, dräneringssystem eller annat vattendrag. Oftast krävs någon form av efterpolering innan utsläpp i vattenområde sker. Kemikalier tillsätts för att fosfor och andra små partiklar skall fällas ut. Reningen i dessa verk blir oftast lika bra eller bättre jämfört med markbädd eller infiltration, men undersökningar visar att många anläggningar fungerar dåligt på grund av bristande tillsyn och underhåll. Det ställs krav på den som vill installera ett minireningsverk när det gäller service enligt tillverkarens instruktioner, egenkontroll och påfyllning av kemikalier. De flesta minireningsverk säljs med serviceavtal för att underlätta skötseln. 7(10)

8 Kemisk fällning och fosforfilter Det finns sätt att förbättra reningen från till exempel markbäddar och minireningsverk. Det kan vara extra motiverat när avloppsvattnet skall ledas till ett vattenområde som är känsligt för utsläpp av näringsämnen. Kemisk fällning och fosforfilter uppfyller inte i sig de krav som ställs på rening idag utan ses som komplement för att få en effektivare rening. Vid kemisk fällning tillsätts fällningskemikalier i avloppsvattnet för att fälla ut fosfor och små partiklar, vilket gör att man på ett relativt enkelt sätt kan minska utsläpp av fosfor. Doseringen kan ske till ledningssystemet, detta ökar dock mängden slam vilket kan innebära att slamtömning måste ske oftare eller att volymen på slamavskiljaren måste utökas. När det gäller rening i ett fosforfilter bygger det på att fosfor i avloppsvattnet binds in till ett material med hög kapacitet för fosforbindning. Det finns till exempel tömningsbara filterkassetter där filtermassan byts ut med jämna mellanrum. Sluten tank Sluten tank är ett uppsamlande system och innebär att avloppsvattnet samlas upp i en tank. Detta ses i allmänhet som en nödlösning som endast används i undantagsfall när inga andra alternativ fungerar, enligt den avloppspolicy som finns i Hallstahammars kommun bör sluten tank undvikas. En sluten tank kräver många tömningar och transporter av vatten vilket inte kan räknas som en miljömässigt hållbar lösning. Ibland bedöms dock infiltration eller markbädd som olämpligt eller otillräckligt, exempelvis på grund av stor risk för påverkan av grundvattnet eller att vattenområdet har för mycket näring i vattnet. Då kan sluten tank för omhändertagande av spillvatten från WC vara en möjlig dellösning. För att begränsa antal tömningar får normalt endast avloppsvattnet från snålspolande toalett avledas till tanken, inte BDT-vatten. Allt övrigt avloppsvatten måste tas om hand i en separat avloppsanläggning. Separerande toalettsystem Urin och fekalier avskiljs i olika grad för att återföras till exempelvis jordbruksmark eller trädgårdar. Spolvatten reduceras eller utesluts helt. I den mån toalettvatten avgår skall detta renas. Reningsanläggning krävs också för bad-, disk-, och tvättvatten (BDT). 8(10)

9 Torra toalettsystem Dessa kallas även biologiska toaletter eller multrum. Det finns likheter med separerade system men här åtskils oftast inte urin och fekalier. Vissa system har dock separering. Restprodukterna går normalt att använda som naturgödsel efter kompostering. Reningsanläggning krävs för BDT-vatten. Kompostering För att kompostera urin eller fekalier krävs tillstånd från bygg- och miljönämnden. Komposten skall till exempel vara utformad på särskilt vis för att smitta inte skall kunna spridas till omgivningen. Markundersökning Allmänt När en avloppsanordning skall anläggas för behandling i mark behöver en markteknisk undersökning göras. Detta för att avgöra vilken typ av anläggning som är lämplig och var den kan placeras på fastigheten. Undersökningen skall ge svar på bland annat följande frågor: Är jordmaterialet lämpligt för infiltration, d.v.s. kan en sådan avloppsanläggning fungera tillfredsställande? Är avståndet till högsta grundvattennivå eller berg tillräckligt? På vilken marknivå bör ledningarna läggas? Finns det risk att närliggande vattenbrunnar påverkas? Provgrävning För att få en uppfattning om de naturliga förutsättningarna att infiltrera avloppsvattnet behöver en eller flera provgropar grävas. Groparna görs i nära anslutning till tänkt placering av anläggningen. Groparna grävs i det område, som med hänsyn till vattenbrunnar, marklutning etcetera, bedöms vara det lämpligaste för infiltration. Tänk dock på att inte gräva sönder marken precis där infiltrationen ska placeras. Marken ovanför högsta grundvattenytan kan ha en rödbrun färgton, medan den under den högsta grundvattenytan kan vara blågrå, detta gäller i moräner och liknande. I lera och annan finjord kan jorden vara likfärgad över och under grundvattenytan. Det är en fördel om undersökningen kan göras på våren då grundvattennivån i allmänhet är högst. Det är dock fullt möjligt att utföra provgrävning till och med under vintern. Gropens djup skall vara ca 2 m. 9(10)

10 Jordprov vid infiltration Markmaterialet består ofta av en blandning av grövre och finare partiklar. När det inte är möjligt att bedöma förutsättningarna för infiltration enbart genom att se och känna på materialet i provgroparna, skall ett jordprov lämnas in för siktanalys. Denna analys ligger även till grund för dimensioneringen av anläggningen. Provet, ca 2 kg, skall tas på den nivå där man planerar att lägga infiltrationsledningarna. Det är den som söker tillstånd som ansvarar för provtagningen och bekostar analysen. Provet kan lämnas in för siktning hos geoteknisk konsult eller väglaboratorium. Drift och skötsel När avloppsanläggningen är anlagd är det fastighetsägaren som är ansvarig över drift och skötsel. Anläggningen skall skötas och underhållas på ett tillfredsställande sätt i enlighet med till exempel leverantörens instruktioner och villkor i tillståndet från bygg- och miljönämnden. Det är viktigt att se till att avloppsanläggningen fungerar och att den uppfyller kraven. Detta innebär att anläggningen regelbundet måste kontrolleras och när det gäller tekniskt avancerade anläggningar behövs regelbunden service. Anlägga utan tillstånd Anlägger du en avloppsanläggning utan tillstånd kan du bli skyldig att betala en miljösanktionsavgift (3 000 eller kronor). Dessutom kan du bli tvungen att bygga en ny anläggning eller på annat sätt ändra den avloppsanläggning du redan anlagt eftersom du ändå måste visa att anläggningen har rätt utformning och funktion i enlighet med de krav som skulle ha ställts vid ansökan om tillstånd. Här finns bygg- och miljöförvaltningen Besöksadress: Adress: E-postadress: Tfn: Hallstahammars kommun Prästgårdsgatan 1 Hallstahammars kommun Bygg- och miljöförvaltningen Hallstahammar (vxl) (bygg- och miljöförvaltningen) 10(10)

Ansökan och anmälan om enskilt avlopp

Ansökan och anmälan om enskilt avlopp Ansökan och anmälan om enskilt avlopp För att ändra din avloppsanordning eller installera en ny måste du antingen ansöka om tillstånd eller skicka in en anmälan till miljönämnden. I den här informationsbladet

Läs mer

INFORMATION FRÅN MILJÖAVDELNINGEN. AVLOPP PÅ RÄTT SÄTT Information till dig som skall anlägga enskild avloppsanläggning

INFORMATION FRÅN MILJÖAVDELNINGEN. AVLOPP PÅ RÄTT SÄTT Information till dig som skall anlägga enskild avloppsanläggning INFORMATION FRÅN MILJÖAVDELNINGEN AVLOPP PÅ RÄTT SÄTT Information till dig som skall anlägga enskild avloppsanläggning INNEHÅLLSFÖRTECKNING VILKA RIKTLINJER STYR?... 3 OLIKA RENINGSMETODER... 3 ALLMÄNT...

Läs mer

Tank, brunn eller både och!

Tank, brunn eller både och! Tank, brunn eller både och! En enskild avloppsanläggning består vanligtvis av en slamavskiljare och en infiltrations- eller markbäddsanläggning. Syftet med anläggningen är både att rena avloppsvattnet

Läs mer

BESTÄMMELSER...2 AVLOPPSRENING...3 MARKUNDERSÖKNING...4 OLIKA RENINGSMETODER - INFILTRATION...5 OLIKA RENINGSMETODER - MARKBÄDD...

BESTÄMMELSER...2 AVLOPPSRENING...3 MARKUNDERSÖKNING...4 OLIKA RENINGSMETODER - INFILTRATION...5 OLIKA RENINGSMETODER - MARKBÄDD... BESTÄMMELSER...2 AVLOPPSRENING...3 ALLMÄNT...3 SLAMAVSKILJARE...3 MARKUNDERSÖKNING...4 PROVGRÄVNING...4 OLIKA RENINGSMETODER - INFILTRATION...5 TRADITIONELL INFILTRATION...5 UPPLYFT ELLER YTLIG INFILTRATION...6

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Små avloppsanläggningar Information till den som ska anlägga en ny eller ändra en befintlig anläggning. Ett hushåll använder dagligen ca 1000 liter vatten som blir förorenat och måste tas omhand innan

Läs mer

ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP...

ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP... Att planera för enskilt avlopp Informationsmaterial från Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Oktober 2014 1 Innehållsförteckning ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS

Läs mer

Exempel på olika avloppsanordningar

Exempel på olika avloppsanordningar Exempel på olika avloppsanordningar Avloppsanordningarna beskrivna nedan är några som har använts länge och några som är nya, dessa kan kombineras för att uppnå de krav som ställs av miljönämnden. Att

Läs mer

Information om enskilda avlopp

Information om enskilda avlopp Information om enskilda avlopp I den här broschyren har vi sammanfattat viktig information om enskilda avlopp. Här hittar du information om varför vi måste rena avloppsvatten, vilka reningskrav som ställs,

Läs mer

Tryck mars 2008. Din enskilda avloppsanläggning

Tryck mars 2008. Din enskilda avloppsanläggning Tryck mars 2008 Din enskilda avloppsanläggning Vill du veta mer? Vänd dig till miljökontoret, tfn 0650-193 32 eller e-post: miljo.raddningsnamnden@hudiksvall.se Det finns också mycket information att hämta

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN om avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanordning (13-14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

ANSÖKAN/ANMÄLAN om avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanordning (13-14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) Skickas till: Tranås kommun Miljö & Hälsa 573 82 TRANÅS ANSÖKAN/ANMÄLAN om avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanordning (13-14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Läs mer

Informationsblad 1: Vilka krav gäller för enskilda avloppsanordningar?

Informationsblad 1: Vilka krav gäller för enskilda avloppsanordningar? Informationsblad 1: Vilka krav gäller för enskilda avloppsanordningar? Detta informationsblad är tänkt som ett komplement till dokumentet Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun och

Läs mer

ANSÖKAN / ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14.

ANSÖKAN / ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. 1/5 ANSÖKAN / ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. Sökanden Namn: Adress: Personnr/Org.nr: Fastighetsägare (om annan

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14.

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. Att anlägga avlopp Det krävs tillstånd från myndighetsnämnden för att

Läs mer

Så här anlägger du enskilt avlopp

Så här anlägger du enskilt avlopp Så här anlägger du enskilt avlopp Innan man får anlägga eller ändra en avloppsanläggning ska dess lämplighet bedömas. Denna folder visar vad du bör tänka på när du ansöker om tillstånd för en avloppsanläggning.

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Information från Miljö- och byggenheten Små avloppsanläggningar Slamavskiljare Enligt miljöbalken får inte avloppsvatten som kommer från hushåll och som inte genomgått längre gående rening än slamavskiljning

Läs mer

Exempel på olika avloppsanordningar

Exempel på olika avloppsanordningar Exempel på olika avloppsanordningar De tekniska lösningar som beskrivs nedan ska kombineras för att fullgod rening ska uppnås. På vilket sätt som de kan kombineras anges i texten. Det går även bra att

Läs mer

Telefon bostad. Personnr / org. nummer. Fritidsbostad Permanentbostad Antal hushåll: Annan, ange vad:

Telefon bostad. Personnr / org. nummer. Fritidsbostad Permanentbostad Antal hushåll: Annan, ange vad: ANSÖKAN/ANMÄLAN Sökande ENSKILD AVLOPPSANORDNING enligt 13 och 14 Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (ansökan inlämnas i 2 exemplar) bostad arbete Mobiltelefon Fastighetsbeteckning Personnr

Läs mer

Informationsblad 1: Vilka krav gäller för enskilda avloppsanordningar?

Informationsblad 1: Vilka krav gäller för enskilda avloppsanordningar? Informationsblad 1: Vilka krav gäller för enskilda avloppsanordningar? Detta informationsblad är tänkt som ett komplement till dokumentet Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun och

Läs mer

Ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanläggning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14.

Ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanläggning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. 1(6) Blanketten ska skickas till Högsby kommun, Miljö- och byggkontoret, 579 80 Högsby. Vid frågor ring 0491-290 00. Sökanden Namn: Adress: Postadress: Personnr/Org.nr: Fastighetsägare (om annan än sökanden)

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN om avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanordning (13-14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

ANSÖKAN/ANMÄLAN om avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanordning (13-14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) Skickas till: Tranås kommun Miljö & Hälsa 573 82 TRANÅS ANSÖKAN/ANMÄLAN om avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanordning (13-14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14.

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. Sökanden och fakturamottagare Fastighetsbeteckning Fastighetens adress

Läs mer

Är det dags att anlägga enskilt avlopp?

Är det dags att anlägga enskilt avlopp? INFORMATION AVLOPP Är det dags att anlägga enskilt avlopp? Informationsbroschyr om enskilda avloppsanordningar. Läs igenom denna broschyr innan du lämnar in ansökan eller anmälan om anläggande av avloppsanordning.

Läs mer

Information. Är det dags att rätta till avloppet?

Information. Är det dags att rätta till avloppet? Information Är det dags att rätta till avloppet? BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@ skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se Den här

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14.

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. Sökanden och fakturamottagare Fastighetsbeteckning Fastighetens adress

Läs mer

Blankett ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanordning med anvisningar

Blankett ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanordning med anvisningar Ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanordning enligt 9 kap 7 Miljöbalken och 13 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 1 (5) Reviderad 2016-01-11 Blankett ansökan/anmälan om inrättande

Läs mer

1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP... 3 2.1 Hög eller Normal skyddsnivå... 3 3.

1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP... 3 2.1 Hög eller Normal skyddsnivå... 3 3. Att planera för enskilt avlopp Informationsmaterial från Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Januari 2009 Innehållsförteckning 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP...

Läs mer

Avlopp på rätt sätt. Information till dig som ska anlägga enskilt avlopp

Avlopp på rätt sätt. Information till dig som ska anlägga enskilt avlopp Avlopp på rätt sätt Information till dig som ska anlägga enskilt avlopp Innehåll Vad säger lagstiftningen? 1 Riktlinjer för enskilda avlopp 1 Generella krav på en avloppsanläggning Funktionskrav Behandling

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN OM INRÄTTANDE ELLER ÄNDRING AV AVLOPPSANORDNING MED ELLER UTAN ANSLUTEN VATTENTOALETT

ANSÖKAN/ANMÄLAN OM INRÄTTANDE ELLER ÄNDRING AV AVLOPPSANORDNING MED ELLER UTAN ANSLUTEN VATTENTOALETT 1(5) Vadstena Kommun Bygg- och miljönämnden 592 80 Vadstena ANSÖKAN/ANMÄLAN OM INRÄTTANDE ELLER ÄNDRING AV AVLOPPSANORDNING MED ELLER UTAN ANSLUTEN VATTENTOALETT Enligt 13-14 förordning (1998:899) om miljöfarlig

Läs mer

Är det dags att anlägga enskilt avlopp?

Är det dags att anlägga enskilt avlopp? Är det dags att anlägga enskilt avlopp? I en stor del av vårt dagliga liv använder vi vatten. Vi diskar, tvättar, lagar mat och spolar i toaletten med vatten. Men vad händer med vattnet när det fullgjort

Läs mer

ANSÖKAN / ANMÄLAN enskild avloppsanläggning för 1-5 hushåll

ANSÖKAN / ANMÄLAN enskild avloppsanläggning för 1-5 hushåll Miljö- och byggnadsnämnden ANSÖKAN / ANMÄLAN enskild avloppsanläggning för 1-5 hushåll Datum Ansökan/anmälan skickas till Skara kommun Miljö- och byggnadsnämnden Sökande Namn Person- eller organisationsnummer

Läs mer

Sökanden (om det är annan sökanden än fastighetsägare skall fullmakt bifogas) Organisationsnr./personnr: Permanentbostad Fritidshus Annat:

Sökanden (om det är annan sökanden än fastighetsägare skall fullmakt bifogas) Organisationsnr./personnr: Permanentbostad Fritidshus Annat: OBS! Om det saknas uppgifter försenas beslutet eftersom kompletteringar måste göras. Vänligen fyll i alla uppgifter utförligt. För krav på bl a karta och situationsplan se avsnitt bilagor. Uppgifter som

Läs mer

Enskilda avloppsanläggningar i Ale kommun. Information om hur du går tillväga för att ansöka om enskilt avlopp

Enskilda avloppsanläggningar i Ale kommun. Information om hur du går tillväga för att ansöka om enskilt avlopp Enskilda avloppsanläggningar i Ale kommun Information om hur du går tillväga för att ansöka om enskilt avlopp 1 Innehållsförteckning Information enskilt avlopp... 3 Därför behöver avloppsvattnet renas...

Läs mer

Är det dags att anlägga enskilt avlopp?

Är det dags att anlägga enskilt avlopp? Är det dags att anlägga enskilt avlopp? Informationsbroschyr om enskilda avloppsanordningar. Läs igenom denna broschyr innan du lämnar in ansökan eller anmälan om anläggande av avloppsanordning. Om du

Läs mer

fördelningsbrunn Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-postadress Internetadress Tanums kommun

fördelningsbrunn Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-postadress Internetadress Tanums kommun FAKTABLAD ANLÄGGANDE AV INFILTRATIONSANLÄGGNINGAR ALLMÄNT OM INFILTRATIONSANLÄGGNINGAR Infiltrationsanläggningar är ett enkelt och vanligt sätt att rena avloppsvatten. En vanlig infiltrationsanläggning

Läs mer

Styrdokument. Policy enskilda avlopp i Svenljunga kommun GRUNDKRAV

Styrdokument. Policy enskilda avlopp i Svenljunga kommun GRUNDKRAV Styrdokument Dokumenttyp: Policy Beslutat av: Miljö- och byggnämnden Fastställelsedatum: 2009-05-18 53 Ansvarig: Miljö- och byggchefen Revideras: Vid behov Följas upp: Vid behov Policy enskilda avlopp

Läs mer

Den här broschyren kommer att ge dig information som kan underlätta vid en planering inför nyanläggning eller en ändring av en befintlig

Den här broschyren kommer att ge dig information som kan underlätta vid en planering inför nyanläggning eller en ändring av en befintlig Den här broschyren kommer att ge dig information som kan underlätta vid en planering inför nyanläggning eller en ändring av en befintlig avloppsanläggning. 1 Broschyrens innehåll: Varför ska jag rena mitt

Läs mer

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips:

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips: Enskilt avlopp Ungefär 10 % av de svenska hushållen har enskilt avlopp. Tillsammans släpper de ut lika mycket övergödande ämnen som alla de övriga hushållen, som är anslutna till kommunala reningsverk,

Läs mer

3 oktober 2012. Samhällsbyggnadsenheten

3 oktober 2012. Samhällsbyggnadsenheten Avloppsmöte i SånnaS 3 oktober 2012 Historik ändrad lagstiftning 1987 gav Naturvårdsverket ut en handbok om allmänna råd för små avloppsanläggningar. Tekniska beskrivningar och rekommendationer Drogs tillbaka

Läs mer

Den här broschyren kommer att ge dig information som kan underlätta vid en planering inför nyanläggning eller en ändring av en befintlig

Den här broschyren kommer att ge dig information som kan underlätta vid en planering inför nyanläggning eller en ändring av en befintlig Den här broschyren kommer att ge dig information som kan underlätta vid en planering inför nyanläggning eller en ändring av en befintlig avloppsanläggning. 1 Broschyrens innehåll: Varför ska jag rena mitt

Läs mer

Är det dags att anlägga enskilt avlopp? Informationsbroschyr om enskilda avloppsanordningar.

Är det dags att anlägga enskilt avlopp? Informationsbroschyr om enskilda avloppsanordningar. Är det dags att anlägga enskilt avlopp? Informationsbroschyr om enskilda avloppsanordningar. Läs igenom denna broschyr innan du lämnar in ansökan eller anmälan om anläggande av avloppsanordning. Om du

Läs mer

Ansök om enskild avloppsanordning. - Information från Miljöenheten. Bankgiro 621-6907. Tel 0152-291 00. Strängnäs kommun. kommunstyrelsen@strangnas.

Ansök om enskild avloppsanordning. - Information från Miljöenheten. Bankgiro 621-6907. Tel 0152-291 00. Strängnäs kommun. kommunstyrelsen@strangnas. Ansök om enskild avloppsanordning - Information från Miljöenheten Detta informationsblad syftar till att ge dig som fastighetsägare/entreprenör den information som är viktig att känna till vid planering

Läs mer

Inrättande av avloppsanordning Ansökan/anmälan

Inrättande av avloppsanordning Ansökan/anmälan 1 (5) Inrättande av Ansökan/anmälan Miljö- och hälsoskyddskontoret 195 85 Märsta Viktig information som du bör ta del av vid ansökan/anmälan finns i informationsfoldern Hur man söker tillstånd. Där finns

Läs mer

Ansökan om tillstånd att installera enskilt avlopp eller anmälan om ändring av enskilt avlopp

Ansökan om tillstånd att installera enskilt avlopp eller anmälan om ändring av enskilt avlopp MBF_1.Enskiltavlopp 2017-02-06 Sida 1 / 8 Ansökan om tillstånd att installera enskilt avlopp eller anmälan om ändring av enskilt avlopp Enligt paragraf 13 och 14 i förordningen om miljöfarlig verksamhet

Läs mer

Telefon dagtid E-post Personnummer/organisationsnummer

Telefon dagtid E-post Personnummer/organisationsnummer MILJÖAVDELNINGEN Ansökan, enskilt avlopp avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanläggning enligt 13 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Insändes till: Miljöavdelningen

Läs mer

Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning

Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning 2-5 hushåll Enligt 13 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Avgift tas ut enligt gällande taxa. Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet

Läs mer

Enskild avloppsanläggning Ansökan/Anmälan

Enskild avloppsanläggning Ansökan/Anmälan Enskild avloppsanläggning Ansökan/Anmälan Enligt 13 eller 14 förordning (1998:889) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Sökande Namn Organisationsnr/Personnr Telefonnummer bostad Telefonnummer arbetet

Läs mer

Information om att anlägga enskilt avlopp

Information om att anlägga enskilt avlopp 1 Information om att anlägga enskilt avlopp Varför behöver avloppsvatten renas? Avloppsanordningar behövs för att rena avloppsvatten från bl. a. näringsämnen, organiskt material, bakterier och virus. Dessa

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Beslutade av Miljöskyddsnämnden 2006-12-12, 88 Reviderade 2007-05-29, 44 Reviderade 2009-03-31, 20 Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Lagstiftning Miljöbalken Avloppsvatten är ett samlingsbegrepp

Läs mer

Små avlopp Information till dig som vill anlägga ett nytt avlopp eller ändra en befintlig anordning

Små avlopp Information till dig som vill anlägga ett nytt avlopp eller ändra en befintlig anordning Små avlopp Information till dig som vill anlägga ett nytt avlopp eller ändra en befintlig anordning Om du vill anlägga ett nytt avlopp eller ändra din befintliga avloppsanordning ska du ta kontakt med

Läs mer

Är det dags att anlägga avlopp?

Är det dags att anlägga avlopp? Är det dags att anlägga avlopp? Informationsbroschyr om enskilda avloppsanordningar. Läs igenom denna broschyr innan du lämnar in ansökan eller anmälan om anläggande av avloppsanordning. Om du har frågor

Läs mer

Är det dags att anlägga enskilt avlopp?

Är det dags att anlägga enskilt avlopp? Är det dags att anlägga enskilt avlopp? Informationsbroschyr om enskilda avloppsanordningar. Läs igenom denna broschyr innan du lämnar in ansökan eller anmälan om anläggande av avloppsanordning. Om du

Läs mer

Person-/Organisationsnummer. Postadress (om annan än fastighetens adress) Postnummer Postort

Person-/Organisationsnummer. Postadress (om annan än fastighetens adress) Postnummer Postort ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning Enligt 13 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Att tänka på när du fyller i din ansökan Under de rubriker som är märkta med en

Läs mer

Information från miljö- och hälsoskyddsavdelningen. Information till dig som planerar att göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning

Information från miljö- och hälsoskyddsavdelningen. Information till dig som planerar att göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning Information från miljö- och hälsoskyddsavdelningen Planera för avlopp Information till dig som planerar att göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning Bestämmelser om små avlopp Små avlopp

Läs mer

Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning

Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning Befintlig byggnad med befintligt utsläpp Enligt 13 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Avgift tas ut enligt gällande taxa. Personuppgifter

Läs mer

Den här broschyren kommer att ge dig information som kan

Den här broschyren kommer att ge dig information som kan 11 Den här broschyren kommer att ge dig information som kan underlätta vid en planering inför nyanläggning eller en ändring av en befintlig avloppsanläggning. 1 10 Broschyrens innehåll: Varför ska jag

Läs mer

E n s k i l t a v l o p p

E n s k i l t a v l o p p Enskilt avlopp Avloppsvatten kan orsaka övergödning som leder till algblomning, igenväxning, syrebrist och fiskdöd. Avloppsvatten innehåller också parasiter, bakterier och virus som kan förorena. Om du

Läs mer

TILL DIG SOM SKALL ANLÄGGA AVLOPP Information från Medborgarservice i Tierp

TILL DIG SOM SKALL ANLÄGGA AVLOPP Information från Medborgarservice i Tierp 1 (6) 2011-08-25 TILL DIG SOM SKALL ANLÄGGA AVLOPP Information från Medborgarservice i Tierp När krävs ansökan om tillstånd/anmälan till Kommunstyrelsen? För att inrätta en avloppsanläggning är man skyldig

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Beslutade av Miljöskyddsnämnden 2006-12-12, 88 Reviderade 2007-05-29, MN 44 Reviderade 2009-03-31, MN 20 Reviderade 2013-12-10, MN 59 Reviderade 2017-05-11, MN 25 Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar

Läs mer

Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning

Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning 2-5 hushåll Enligt 13 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Avgift tas ut enligt gällande taxa. Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet

Läs mer

Avlopp på rätt sätt. Information och råd till dig som planerar en enskild avloppsanläggning. Miljönämnden i mellersta Bohuslän 2015

Avlopp på rätt sätt. Information och råd till dig som planerar en enskild avloppsanläggning. Miljönämnden i mellersta Bohuslän 2015 Miljönämnden i mellersta Bohuslän 2015 Avlopp på rätt sätt Information och råd till dig som planerar en enskild avloppsanläggning Sotenäs kommun Parkvägen 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66

Läs mer

Tillstånd för avloppsanläggning

Tillstånd för avloppsanläggning Miljönämnden Handläggare på miljökontoret Klas Hermann Miljöinspektör PEAB Sverige AB Att: Rolf Hölzer Gårdsvägen 6 169 70 SOLNA Tillstånd för avloppsanläggning Tillståndet gäller följande anläggning:

Läs mer

Information till dig som planerar att göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning

Information till dig som planerar att göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning Planera för avlopp Information till dig som planerar att göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning Viktigt att rena avloppsvatten Ett hushåll använder dagligen ca 1 000 liter vatten som blir

Läs mer

Permanentbostad och lokaler som nyttjas permanent Blankett för ansökan om rening av avloppsvatten från gemensamt WC- och BDT- avlopp

Permanentbostad och lokaler som nyttjas permanent Blankett för ansökan om rening av avloppsvatten från gemensamt WC- och BDT- avlopp SAMHÄLLSENHETEN Ansökan, enskilt avlopp avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanläggning enligt 13 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Insändes till: Samhällsenheten

Läs mer

Ansökan/anmälan av avloppsanläggning Med en ansökan/anmälan (se länkad blankett) ska följande bifogas:

Ansökan/anmälan av avloppsanläggning Med en ansökan/anmälan (se länkad blankett) ska följande bifogas: Ansökan/anmälan av avloppsanläggning Med en ansökan/anmälan (se länkad blankett) ska följande bifogas: En översiktlig beskrivning av avloppsanordningens dimensionering, uppbyggnad och funktion i form av

Läs mer

Små avloppsanläggningar i Lerums kommun

Små avloppsanläggningar i Lerums kommun Små avloppsanläggningar i Lerums kommun Denna skrift ger dig information om sådant som är viktigt att känna till vid planering av enskilt avlopp, för fastigheter som inte kan anslutas till det kommunala

Läs mer

FALKENBERG MILJO & HALSA

FALKENBERG MILJO & HALSA Hur kan du nå oss? Postadress Miljö- och hälsoskyddsnämnden Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg Besöksadress Storgatan 27 Expeditionstid 08.00 16.00 Telefon Expedition Handläggare Fax 0346-173 45 Internet

Läs mer

Fritidshus och lokaler som inte nyttjas permanent Blankett för ansökan om rening av avloppsvatten från gemensamt WC- och BDT- avlopp

Fritidshus och lokaler som inte nyttjas permanent Blankett för ansökan om rening av avloppsvatten från gemensamt WC- och BDT- avlopp SAMHÄLLSENHETEN Ansökan, enskilt avlopp avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanläggning enligt 13 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Insändes till: Samhällsenheten

Läs mer

ANSÖKAN / ANMÄLAN enskild avloppsanläggning för 1-5 hushåll

ANSÖKAN / ANMÄLAN enskild avloppsanläggning för 1-5 hushåll Miljö- och byggnadsnämnden ANSÖKAN / ANMÄLAN enskild avloppsanläggning för 1-5 hushåll Datum Ansökan/anmälan skickas till Skara kommun Miljö- och byggnadsnämnden Sökande Namn Person- eller organisationsnummer

Läs mer

Reningstekniker som klarar hög skyddsnivå

Reningstekniker som klarar hög skyddsnivå Reningstekniker som klarar hög skyddsnivå WC och fosforfilter - Klarar hög skyddsnivå I det här avloppssystemet behandlas avloppsvattnet i en filterbädd med fosforbindande material. Vanlig WC kan användas.

Läs mer

Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14.

Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. Insänds till Överkalix kommun Bygg- och miljönämnden 956 81 ÖVERKALIX Eller via e-post: Byggmiljo@overkalix.se Ansökan/anmälan om inrättande av Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och

Läs mer

Telefon dagtid E-post Personnummer/organisationsnummer

Telefon dagtid E-post Personnummer/organisationsnummer MILJÖAVDELNINGEN Ansökan, enskilt avlopp avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanläggning enligt 13 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Insändes till: Miljöavdelningen

Läs mer

Planera enskilt avlopp

Planera enskilt avlopp 1 (8) Planera enskilt avlopp För fastighet som inte kan anslutas till det kommunala avloppsnätet 2 (8) Innehållsförteckning Rening, ansvar och tillstånd... 3 Varför behövs rening?... 3 Ansökan och Tillstånd...

Läs mer

rev sept 2014 SÅ HÄR ANLÄGGER DU ENSKILT AVLOPP utgiven av Miljöenheten i Kungälvs kommun

rev sept 2014 SÅ HÄR ANLÄGGER DU ENSKILT AVLOPP utgiven av Miljöenheten i Kungälvs kommun rev sept 2014 SÅ HÄR ANLÄGGER DU ENSKILT AVLOPP utgiven av Miljöenheten i Kungälvs kommun 1. Vad gäller för enskilda avlopp? Varför behövs avloppsanordningar? Avloppsanordningar är till för att rena avloppsvatten

Läs mer

Ansökan om tillstånd för installation av enskilt avlopp

Ansökan om tillstånd för installation av enskilt avlopp Miljö- och hälsoskyddskontoret informerar Ansökan om tillstånd för installation av enskilt avlopp www.sigtuna.se Ny anläggning kräver tillstånd! Utsläpp av avloppsvatten i mark, grundvatten eller vattenområde

Läs mer

Ansökan/anmälan av enskilt avlopp i enlighet med 13 och 14 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899)

Ansökan/anmälan av enskilt avlopp i enlighet med 13 och 14 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) Ankomststämpel Ansökan/anmälan av enskilt avlopp i enlighet med 13 och 14 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) 1. Sökande Namn Utdelningsadress Postadress Mobiltelefon Telefon

Läs mer

Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning

Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning Ny byggnad eller nytt utsläpp Enligt 13 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Avgift tas ut enligt gällande taxa. Personuppgifter i ansökan

Läs mer

Tillstånd för avloppsanläggning

Tillstånd för avloppsanläggning Miljönämnden Handläggare på miljökontoret Klas Hermann Miljöinspektör Annette Grenros Aniaravägen 24 142 63 TRÅNGSUND Tillstånd för avloppsanläggning Tillståndet gäller följande anläggning: Fastighetsägare:

Läs mer

Information om inventering av. Enskilda avlopp. Förste miljöinspektör Eva Bayard 0512-570 27 eva.bayard@essunga.se

Information om inventering av. Enskilda avlopp. Förste miljöinspektör Eva Bayard 0512-570 27 eva.bayard@essunga.se Information om inventering av Enskilda avlopp Förste miljöinspektör Eva Bayard 012-70 27 eva.bayard@essunga.se Enskilda avlopp Det finns ca 1 700 enskilda avlopp i kommunen, där de flesta är gamla anläggningar

Läs mer

Enskilt avlopp i Marks kommun

Enskilt avlopp i Marks kommun Enskilt avlopp i Marks kommun Information från Bygg och miljökontoret. 2013-01-01 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. VAD GÄLLER FÖR ENSKILDA AVLOPP? 3 2.1 Regler 3 2.2 Kretsloppsanpassning 4 3. HUR SKA MAN GÅ

Läs mer

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla?

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? När du ska inrätta en avloppsanläggning behöver du ha ett tillstånd. Tillståndet söker du hos Miljöförvaltningen. Även om du inte ska göra

Läs mer

Robertsfors kommun. Information till dig som planerar att göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning

Robertsfors kommun. Information till dig som planerar att göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning Robertsfors kommun Information till dig som planerar att göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning Viktigt att rena avloppsvatten Ett hushåll använder dagligen ca 1 000 liter vatten som blir

Läs mer

Din enskilda avloppsanläggning

Din enskilda avloppsanläggning Din enskilda avloppsanläggning Information från miljökontoren på Södertörn om att anlägga och underhålla en enskild avloppsanläggning För dig som inte har kommunalt vatten och avlopp, läs detta! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR ENSKILDA AVLOPP I KRAMF ORS KOMMUN

ANVISNINGAR FÖR ENSKILDA AVLOPP I KRAMF ORS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR ENSKILDA AVLOPP I KRAMF ORS KOMMUN Varför är avloppsrening viktigt? Förhindra smittspridning Om orenat avloppsvatten når en dricksvattenbrunn kan det i vissa fall räcka med att borsta tänderna

Läs mer

Är det dags att anlägga enskilt avlopp?

Är det dags att anlägga enskilt avlopp? Är det dags att anlägga enskilt avlopp? Informationsbroschyr om enskilda avloppsanordningar Läs igenom denna broschyr innan du lämnar in ansökan eller anmälan om anläggande av avloppsanordning. Om du har

Läs mer

FASTIGHETSINFORMATION

FASTIGHETSINFORMATION INTYG ÖVER UTFÖRD ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING - KVALITETSREDOVISNING VID ANLÄGGANDE BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Fyll i intyget tillsammans med entreprenören! OBS foton anläggningsarbetet. Specifikation på vad

Läs mer

Ta hand om ditt avlopp tips och råd

Ta hand om ditt avlopp tips och råd Ta hand om ditt avlopp tips och råd Alla avloppsanläggningar har en begränsad livslängd. När du tar hand om din anläggning så förlängs livslängden reningen blir bättre du och miljön blir vinnare Det finns

Läs mer

När det gäller avloppsanläggningens placering finns olika avstånd man måste ta hänsyn till. När behöver man söka tillstånd eller göra en anmälan?

När det gäller avloppsanläggningens placering finns olika avstånd man måste ta hänsyn till. När behöver man söka tillstånd eller göra en anmälan? Varför är avloppsrening viktigt? Minska syrebrist och övergödning Utsläpp av dåligt renat avloppsvatten till våra hav, sjöar, åar och bäckar kan ge syrebrist i vattnet med dålig lukt som följd. Det kan

Läs mer

Ansökan/Anmälan om anläggande eller ändring av avloppsanläggning med eller utan ansluten vattentoalett

Ansökan/Anmälan om anläggande eller ändring av avloppsanläggning med eller utan ansluten vattentoalett Ansökan/Anmälan om att utföra avloppsanläggning enl 13 och 14 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Bygganmälan enl PBL 9 kap 2. Ansökan/Anmälan om anläggande eller ändring av

Läs mer

Planera för avlopp Information till dig som planerar att göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning

Planera för avlopp Information till dig som planerar att göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning Planera för avlopp Information till dig som planerar att göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning Bestämmelser kring små avlopp Små avlopp betraktas som miljöfarlig verksamhet och regleras

Läs mer

Ansökan / anmälan av enskild avloppsanläggning för 1-5 hushåll Ansökan / anmälan skickas eller lämnas in till miljökontoret (adress se nedan).

Ansökan / anmälan av enskild avloppsanläggning för 1-5 hushåll Ansökan / anmälan skickas eller lämnas in till miljökontoret (adress se nedan). Samhällsbyggnadsförvaltningen ver. 060815 1 (5) Ansökan / anmälan av enskild avloppsanläggning för 1-5 hushåll Ansökan / anmälan skickas eller lämnas in till miljökontoret (adress se nedan). Läs noga igenom

Läs mer

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla?

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? När du ska inrätta en avloppsanläggning behöver du ha ett tillstånd. Tillståndet söker du hos Miljöförvaltningen. Även om du inte ska göra

Läs mer

Uppgifter som lämnas kommer att registreras i våra dataregister och behandlas enligt Personuppgiftslagen (1998:204).

Uppgifter som lämnas kommer att registreras i våra dataregister och behandlas enligt Personuppgiftslagen (1998:204). Fylls i och undertecknas av den entreprenör som anlägger avloppsanordningen samt fastighetsägare eller innehavare av avloppstillståndet. Baserad på Naturvårdsverkets allmänna råd 87:6 och 2006:7 Skickas

Läs mer

Sökanden. Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning. Ansökan/ Anmälan Ansökan/ Anmälan avser. Person/Organisationsnummer. Telefonnummer.

Sökanden. Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning. Ansökan/ Anmälan Ansökan/ Anmälan avser. Person/Organisationsnummer. Telefonnummer. ANSÖKAN/ ANMÄLAN inrättande eller ändring av avloppsanordning Personuppgifter i anmälan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd.

Läs mer

INFORMATION OM SMÅ AVLOPPSANLÄGGNINGAR I KRISTIANSTADS KOMMUN

INFORMATION OM SMÅ AVLOPPSANLÄGGNINGAR I KRISTIANSTADS KOMMUN INFORMATION OM SMÅ AVLOPPSANLÄGGNINGAR I KRISTIANSTADS KOMMUN Denna broschyr vänder sig till dig som planerar att anlägga ett nytt avlopp eller till dig som behöver komplettera en anläggning med bristfällig

Läs mer

ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN. Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede. mbn.diarium@tanum.se 0525-18000

ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN. Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede. mbn.diarium@tanum.se 0525-18000 ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede mbn.diarium@tanum.se 0525-18000 Den här broschyren vänder sig till dig som planerar att anlägga en enskild avloppsanläggning.

Läs mer

Kort information om små avloppsanläggningar

Kort information om små avloppsanläggningar 1(9) Rev. 2011-08-10 Kort information om små avloppsanläggningar Hushållsspillvatten från högst fem hushåll 2(9) Sammanfattning Vad behöver jag ta hänsyn till när jag placerar min avloppsanläggning? Skyddsavstånd:

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-postadress Internetadress Tanums kommun

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-postadress Internetadress Tanums kommun FAKTABLAD ANLÄGGANDE AV MARKBÄDDSANLÄGGNINGAR ALLMÄNT OM MARKBÄDDSANLÄGGNINGAR Markbäddar är ett enkelt och vanligt sätt att rena avloppsvatten på platser där marken är mindre genomsläplig på grund av

Läs mer

Ansökan/Anmälan om anläggande eller ändring av avloppsanläggning med eller utan ansluten vattentoalett

Ansökan/Anmälan om anläggande eller ändring av avloppsanläggning med eller utan ansluten vattentoalett Ansökan/Anmälan om anläggande eller ändring av avloppsanläggning med eller utan ansluten vattentoalett 1(2) Ansökan/Anmälan om att utföra avloppsanläggning enl 13 och 14 förordning (1998:899) om miljöfarlig

Läs mer

Enskilt avlopp. information till dig som har eller ska skaffa enskilt avlopp. Information från Miljökontoret

Enskilt avlopp. information till dig som har eller ska skaffa enskilt avlopp. Information från Miljökontoret Enskilt avlopp information till dig som har eller ska skaffa enskilt avlopp Information från Miljökontoret Innehållsförteckning Allt avloppsvatten ska renas 3 Vad gäller för enskilda avlopp? 3 Tillstånd

Läs mer

Kvalitetsredovisning Från entreprenör och fastighetsägare vid anläggande av enskilt avlopp

Kvalitetsredovisning Från entreprenör och fastighetsägare vid anläggande av enskilt avlopp Kvalitetsredovisning Från entreprenör och fastighetsägare vid anläggande av enskilt avlopp Fylls i och undertecknas av den entreprenör som anlägger avloppsanordningen samt fastighetsägare eller innehavare

Läs mer