Information om att anlägga enskilt avlopp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information om att anlägga enskilt avlopp"

Transkript

1 1 Information om att anlägga enskilt avlopp Varför behöver avloppsvatten renas? Avloppsanordningar behövs för att rena avloppsvatten från bl. a. näringsämnen, organiskt material, bakterier och virus. Dessa ämnen ger negativa effekter om de släpps ut. Utsläpp av näringsämnen orsakar förhöjda fosfat- och nitrathalter, vilket leder till övergödning av våra vattendrag, sjöar och hav, vilket i sin tur kan leda till algblomning och syrebrist. Höga nitrathalter i dricksvatten är skadligt, speciellt för små barn. Bakterier och virus kan förorena dricks- och badvatten och göra oss sjuka. Halterna av de olika ämnena i avloppsvattnet beror på vilka installationer vi har i hushållet, vilka hushållskemikalier vi väljer och vårt beteende. Miljöbalken Utsläpp av avloppsvatten regleras i miljöbalken och dess förordningar. Enligt miljöbalken ska avloppsvatten avledas och renas eller tas omhand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. Enligt miljöbalken ska tillstånd sökas eller anmälan göras så snart man ska bygga om eller anlägga en ny avloppsanordning. För fastighetsägaren är skillnaden mellan anmälan eller tillstånd oftast liten. Ansökan om tillstånd eller anmälan ska göras till miljönämnden i Mjölby och Boxholms kommun. Tillstånd krävs för att: installera en biologisk toalett, förmultningstoalett eller annan torrtoalett där avfallet genomgår en biologisk nedbrytning inrätta en avloppsanordning med ansluten WC koppla en WC till befintlig anläggning som inte har WC-anslutning sedan tidigare

2 2 inrätta en avloppsanordning för bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten) inom särskilda områden som finns utpekade i lokala föreskrifter - För Boxholm: alla områden där strandskydd råder och följande stugområden: Kopparhult, Blåvik, Hårdaholmen, Helgebo, Flanhult, Arrebo och Ormsjötorp - För Mjölby: Öjebro by, Bosgårds stugområde och Skogssjöns naturreservat Anmälan krävs för att: inrätta en avloppsanordning för bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten) i område som ej anges i de lokala föreskrifterna enligt ovan ändra en befintlig avloppsanordning om förändringen medför en ökad belastning Om en fastighetsägare inrättar en avloppsanordning utan att tillstånd beviljats eller anmälan gjorts så är miljönämnden enligt lag skyldig att besluta om att en miljösanktionsavgift ska betalas av fastighetsägaren. Avgiften tillfaller staten och beloppen är på respektive kronor. Att släppa ut orenat avloppsvatten i mark eller vatten kan vara ett brott som kan leda till åtal. Naturvårdsverkets allmänna råd Naturvårdsverket har antagit allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten, NFS 2006:7. Dessa råd är en tolkning av miljöbalken och ska vara vägledande för fastighetsägare och myndigheter. Råden går att ladda hem i sin helhet via naturvårdsverkets hemsida, I de allmänna råden ställs inte krav på en viss teknik, utan kraven är inriktade på avloppsanordningens funktion. Olika funktionskrav ställs beroende på om det råder en normal skyddsnivå eller hög skyddsnivå i det område där fastigheten ligger. En hög skyddsnivå gäller exempelvis då fastigheten har avrinning till en känslig recipient, t ex en sjö, skyddsvärd å eller bäck. En hög skyddsnivå kan även gälla när yt- eller grundvattentäkter för dricksvatten finns inom anordningens påverkansområde och det därmed kan leda till olägenhet vad gäller tillgång till vatten eller vattnets kvalitet. En bedömning av vilken nivå en särskild fastighet tillhör måste göras i varje enskilt fall. Funktionskrav enligt Naturvårdsverkets allmänna råd 2006:7. Krav på reduktion Normal nivå Hög nivå Organiskt material, 90 % 90 % BOD 7 Fosfor, tot-p 70 % 90 % Kväve, tot-n - 50 % Hälsoskydd Utsläpp av avloppsvatten får ej medföra ökad risk för smitta eller olägenhet Ytterligare åtgärder kan vara aktuella för att göra systemet ännu säkrare. Exempelvis förbud mot utsläpp av WC - vatten. Enligt 2 kap 5 MB ska alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. De allmänna

3 3 råden förordar också att avloppsanordningar ska möjliggöra återvinning av näringsämnen, med andra ord förordas en kretsloppsanpassning för att långsiktigt säkerställa att näringsämnena i avloppsvattnet tas tillvara och återvinns. Då Mjölby och Boxholms kommuner ännu inte har någon bra lösning för återföring av avloppsfraktioner är det heller inte rimligt att kommunen kräver kretsloppsanpassning för enskilda avlopp av fastighetsägarna. Kommunen uppmuntrar dock kretsloppsanpassade lösningar för avloppsfraktioner så länge säkerheten upprätthålls. Miljökontorets tolkning av Naturvårdsverkets allmänna råd För ett enskilt avlopp som belastas av BDT-vatten (Bad-, Disk- och Tvättvatten) gäller att avloppsanordningen minst ska bestå av slamavskiljare och efterföljande rening i markbädd eller infiltration. För ett enskilt avlopp som belastas av WC- och BDT-vatten som ligger inom ett område där krav enligt normal nivå råder, gäller att avloppsanordning minst ska bestå av slamavskiljare och efterföljande rening exempelvis i infiltration eller markbädd. Observera att efterföljande rening i enbart markbädd ej är en tillräckligt bra metod. Ligger anläggningen inom område där krav enligt hög nivå råder är inte heller infiltration en tillräckligt bra metod. Då måste anläggningen kompletteras med någon ytterligare rening. Miljökontoret tillämpar funktionskraven även vid bedömning av befintliga anläggningar. Klaras inte funktionskraven krävs att anläggningen kompletteras med ytterligare reningssteg eller ändras. Observera att reningsförmågan försämras successivt med tiden i alla filter, så även i markbäddar och infiltrationer. Annan lagstiftning Att gräva enskilda avlopp kan även omfattas av annan lagstiftning än miljöbalken, exempelvis fornminneslagen och plan- och bygglagen. Det är fastighetsägarens ansvar att inhämta eventuella andra tillstånd som krävs. Ett avloppsärende steg för steg 1. Det första du ska göra är att fråga dig själv vilka behov du har? Behöver jag vattentoalett i min sommarstuga som jag besöker två veckor om året? Kan jag lösa behovet genom att installera någon form av torrtoalett? Det är bra att inhämta så mycket information som möjligt. Mer information finns också på exempelvis Viktiga faktorer att tänka på är: Hur många hushåll/personer ska använda anläggningen Vilka installationer ska anslutas. BDT, WC, diskmaskin, badkar o.s.v. Sträva efter att endast installera vattensnåla installationer Vilka reningskrav gäller Anläggningens placering Vattentäkter i området Vart kan spillvattnet släppas ut utan risk för olägenheter Finns speciella regler för området 2. Saknar du kunskap om enskilda avlopp ska du ta hjälp av konsult eller entreprenör. Det är du som fastighetsägare som ska komma med förslag på hur du vill lösa ditt avlopp. Miljökontorets uppgift är att granska ditt förslag. Miljökontoret kan inte, och får inte, fungera som konsult.

4 4 3. Sammanställ alla uppgifter som behövs och gör en skriftlig ansökan/anmälan. Var noggrann med att få med alla uppgifter. Detta förkortar handläggningstiden. Ansökan/anmälan ska skickas till miljökontoret i god tid, minst sex veckor, innan åtgärden ska utföras. Prövningen av ansökan och anmälan är avgiftsbelagd (för aktuell taxa se ansökningsblanketten eller miljökontorets hemsida). 4. Samråd med närboende och de som är berörda. Detta löser ni lättast själva innan ansökan skickas in. Miljökontoret kan också stå för detta, dock förlängs handläggningstiden. 5. Miljökontoret gör besök på fastigheten, oftast tillsammans med er, för att bedöma det inlämnade förslaget. Om du planerar att installera en infiltration eller markbädd ska provgropar grävas som miljöinspektören kan besiktiga. Eventuellt jordprov tas av sökanden. Jordprovet skickas på analys (ombesörjs och bekostas av fastighetsägaren). 6. Besöket kan föranleda att ansökan behöver kompletteras. Du ser till att begärda uppgifter sänds in till miljökontoret så snart som möjligt. 7. Miljönämnden i Mjölby och Boxholms kommun fattar beslut. Beslutet skickas till dig. Observera att beslutet innehåller villkor eller försiktighetsmått som reglerar utformningen av avloppsanordningen. Det är inte tillåtet att påbörja byggandet innan du fått del av beslutet. Det är ditt ansvar att anordningen byggs enligt beslutet så se därför till att er entreprenör också får del av det. 8. Innan anordningen återfylls ska miljökontoret ha möjlighet att genomföra en slutbesiktning. Anmälan om slutbesiktning ska göras i god tid, minst två dagar före återfyllnad av schaktmassor. För slutbesiktning tas timavgift ut. Om entreprenören är ME-diplomerad (fullständig utbildning) krävs ej slutbesiktning av miljökontoret. 9. Utförandeintyget med kontrollplan och fotodokumentation ska fyllas i och skickas in till miljökontoret när anordningen är färdigställd och innan den tas i drift. 10. Miljökontoret granskar att anläggningen byggts enligt beslutet. Om den inte är utförd på rätt sätt kan miljökontoret kräva att den byggs om eller att kompletterande åtgärder utförs. Projektering Grävning av provgrop och jordprov För att få en uppfattning om de naturliga förutsättningarna på platsen bör du gräva en eller flera provgropar. Groparna grävs i det område som, med hänsyn till vattentäkter, marklutning mm, bedöms vara den lämpligaste placeringen av avloppsanordningen. Gropens djup ska vara minst två meter, helst djupare. Miljökontoret ska ges möjlighet att inspektera groparna. Markmaterialet består ofta av en blandning av grövre och finare partiklar. Avser du att installera en infiltrationsanordning som reningssteg ska alltid ett jordprov tas och skickas på analys. Eventuellt jordprov ska tas i det lager som ligger under infiltrationsytan och som bedöms vara mest finkornigt, stenar större än två centimeter tas bort. Provet märks med provtagningsplats, provtagningsdjup samt datum och skickas för siktanalys till ett laboratorium (se separat informationsblad om jordprov för förslag på laboratorium).

5 5 Vet ni av erfarenhet att jordmaterialet består av lera eller annan ogenomsläpplig jordart behöver inget jordprov tas. Infiltration är då ej möjlig som behandlingsmetod. I en infiltration ska avståndet mellan infiltrationsytan och högsta grundvattenytan vara minst en meter för att reningseffekten ska vara tillfredsställande. Samma skyddsavstånd gäller mellan infiltrationsytan och berg. För markbädd är minsta skyddsavståndet mellan markbäddens botten och högsta grundvattenytan eller berg minst 20 centimeter. Genom att gräva ner till två meter i en provgrop kan man undersöka om man riskerar att stöta på grundvatten och berg. Vattentäkter Det måste finnas ett tillräckligt skyddsavstånd mellan avloppsanordningen och de vattentäkter som finns i närheten. Grundvattenströmmens riktning sammanfaller i regel med terrängens lutning. Därför bör alltid avloppsanordningen placeras nedströms (lägre än) vattentäkterna. Om avloppsanordningen placeras uppströms en vattentäkt, vilket helst ska undvikas, måste skyddsavståndet utökas. Det går inte att ange något generellt mått på skyddsavstånd men om avloppsanordningen placeras nedströms vattentäkten bör man alltid utgå från ett skyddsavstånd på minst 50 meter mellan infiltrerande punkt och vattentäkt. Trygga skyddsavstånd mellan avlopp och dricksvatten är mycket viktigt. Bild: Kim Gutekunst/JTI. Ytvatten Skyddsavstånd mellan avloppsanordning (infiltrationsbädd) och ytvatten, exempelvis sjö eller vattendrag, bör vara 30 meter dock minst 10 meter. Kraftig marklutning eller andra markförhållanden kan medföra att större avstånd krävs. Väg, stig eller fastighetsgräns En avloppsanordning bör inte placeras närmare än fem meter från vägkant, stig eller fastighetsgräns. Slamavskiljare och tank Slamavskiljare bör inte placeras närmare bostadshus än 10 meter. En slamavskiljare som uppfyller krav på täthet enligt gällande standard bör placeras minst 20 meter från vattentäkt. Avståndet mellan uppställningsplats för hämtningsfordon och slamavskiljare/tank får vid nyinstallation inte överstiga 20 meter. Befintliga avskiljare bör omlokaliseras om de ligger mer än 20 meter från uppställningsplatsen. Vidare ska vägen som leder fram till hämtningsplatsen tåla en belastning av 10 tons axeltryck, vara minst tre meter bred och ha en fri höjd av minst 3,7 meter. Är det återvändsgata ska det även finnas en vändplats för fordonet. Avskiljarens lock ska utan svårigheter kunna lyftas av en person.

6 6 Tak- och dräneringsvatten Tak- och dräneringsvatten får inte ledas till avloppsanordningen. Det ska samlas upp i en separat ledning och ledas till ett dike eller en stenkista som inte påverkar avloppsanordningen. Dimensionering Vid all projektering av avloppsanordningar ska man alltid utgå från antalet hushåll som anläggningen ska betjäna. Med ett hushåll avses fem personer. Trots att det för ögonblicket endast bor en person i hushållet så ska man alltså ändå dimensionera avloppsanordningen för fem. Man gör heller ingen skillnad på dimensionering för fritidsboende eller permanent boende. Exempel på avloppslösningar Avloppsvatten avleds till en slamavskiljare (trekammarbrunn) och därifrån vanligtvis till infiltration eller markbädd för vidare rening. Observera att en markbädd behöver kompletteras med en fosforavskiljning för att normal skyddsnivå ska uppnås. För mer information om olika avloppslösningar se För information om utförande och dimensionering se Naturvårdsverkets faktablad 2003, Små avloppsanläggningar. Skiss över markbädd från Naturvårdsverkets faktablad om markbäddar. Skisser över en infiltration från Naturvårdsverkets tidigare allmänna råd. Gemensamhetsanläggning Miljökontoret ser mycket positivt på att flera hushåll går samman och löser avloppsfrågan gemensamt. Det finns flera fördelar med en gemensam anläggning, bl.a: lägre kostnad per hushåll i anläggningsskedet jämnare belastning på anläggningen vilket innebär bättre rening färre utsläppspunkter inom området, vilket innebär en minskad risk för förorening av vattentäkter Har ni för avsikt att inrätta en gemensam anläggning för fler än fem hushåll, gäller andra prövningsregler än de som redovisas i denna folder. Kontakta miljökontoret för mer information. Ytterligare information kan också hittas på

7 7 Ansökan/anmälans innehåll Blanketten För ansökan/anmälan om enskilt avlopp finns särskild blankett. Blanketten finns att ladda hem via respektive kommuns hemsida eller så kan den beställas från miljökontoret. Till blanketten ska ett antal bilagor bifogas, se nedan. Situationsplan Situationsplanen ska vara i lämplig skala, förslagsvis nybyggnadskarta eller motsvarande i skala 1:400 1:1000. En enkel men tydlig och skalenlig skiss över tomten går också bra (exempel på situationsplan se nedan). Av situationsplanen ska följande framgå: Fastighetsgränser och tillfartsväg för slamtömningsbil Befintliga och/eller planerade byggnader på fastigheten Egen befintlig eller planerad vattentäkt (även de som ej är i bruk ska redovisas) Andra vattentäkter inom 200 meter från avloppsanordningen Förslag till placering och utformning av avloppsanordning Eventuella diken, vattendrag och sjöar inom 100 meter från avloppsanordningen Provgroparnas placering och markytans ungefärliga höjd över grundvattennivån (mäts i provgropar och grävda brunnar) Slamsugningsbilens uppställningsplats Avledning av regn- och dräneringsvatten 1. Borrad källa 2. Urintank, 3m 3 3. Typgodkänd slamavskiljare, 2 m 3 4. Provgrop, grundvattennivå 2,5 m 5. Markbädd, 2 x 10 m 6. Fosforfälla 7. Utloppsledning, utlopp i åkerdränering, +5,05 m 8. Uppställningsplats för slamsugningsbilen Exempel på hur en situationsplan kan se ut. I detta fallet ett avloppssystem bestående av urinsorterande vattentoalett med urintank och rening i slamavskiljare, markbädd och fosforfälla. Situationsplanen som ska bifogas ansökan/anmälan ska göras i skala 1:400 1:1000.

8 8 Teknisk beskrivning Om minireningsverk, fosforfälla, kemfällningsenhet eller liknande ska inrättas krävs en teknisk beskrivning. Denna ska beskriva funktionen, reningsresultat samt drift- och underhållsinstruktion från leverantören. Bedömning av slamavskiljare Om befintlig slamavskiljare ska användas krävs att den har besiktigats och godkänts av sakkunnig. Slamavskiljaren ska vara hel och tät, ha tillräcklig volym samt T-rör. Besiktningsutlåtande ska bifogas ansökan. Geohydrologisk undersökning Om avloppsanordningen riskerar att påverka dricksvattentäkter behövs en geohydrologisk undersökning. Denna utförs av konsult. Om avloppet placeras utanför den egna fastigheten Om någon del av avloppsanordningen kommer placeras på annans mark, bör skriftligt medgivande inhämtas från berörd markägare. Det är sökandens ansvar att se till att han/hon har tillstånd från berörd markägare. Siktkurva Vi föreslagen infiltration ska diagram över kornfördelning från jordprov bifogas ansökan. Längd- och tvärsektionsritning I en längd- och tvärsektionsritning ska följande framgå: Lutning på spridnings- och dräneringsrör Anordningens och omgivningens höjdnivåer Tjockleken och kornstorlek på anordningens olika lager Placering av spridnings- och dräneringsrör Befintlig marknivå Nivå till högsta grundvattenyta och berg om dessa påträffas vid provgrävning Vilken nivå (djup) som infiltrationen eller markbädden ska placeras

9 9 Längdsektionsritning 1. Återfyllnad, minst 50 cm 2. Fiberduk 3. Spridarrör 4. Spridningslager, singel, mm 5. Materialavskiljande lager, finsingel 4-8mm 6. Markbäddssand, 0-8mm 7. Dräneringsrör 8. Dräneringslager, singel, mm Tvärsektionsritning

10 Vid frågor är du välkommen att kontakta miljökontoret. Tel

Är det dags att anlägga enskilt avlopp?

Är det dags att anlägga enskilt avlopp? Är det dags att anlägga enskilt avlopp? Informationsbroschyr om enskilda avloppsanordningar Läs igenom denna broschyr innan du lämnar in ansökan eller anmälan om anläggande av avloppsanordning. Om du har

Läs mer

Information till dig som planerar avlopp för en fastighet som inte kan anslutas till det kommunala avloppsnätet.

Information till dig som planerar avlopp för en fastighet som inte kan anslutas till det kommunala avloppsnätet. Miljö- och hälsoskydd Planera för avlopp Information till dig som planerar avlopp för en fastighet som inte kan anslutas till det kommunala avloppsnätet. Läs igenom broschyren innan du lämnar in din ansökan/anmälan!

Läs mer

MILJÖKONTORET. Enskilda avlopp. Ansökan Planering Bestämmelser Teknik

MILJÖKONTORET. Enskilda avlopp. Ansökan Planering Bestämmelser Teknik MILJÖKONTORET Enskilda avlopp Ansökan Planering Bestämmelser Teknik Information från miljökontoret Södertälje kommun Juni 2004 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP...

Läs mer

AVLOPP. på rätt sätt

AVLOPP. på rätt sätt AVLOPP på rätt sätt Denna broschyr har gemensamt tagits fram av: Miljöförvaltningarna i Vänersborgs kommun, Trollhättans stad och Lilla Edets kommun. Avlopp på rätt sätt Syftet med broschyren, lagkrav,

Läs mer

Avlopp på rätt sätt en vägledning för att bygga e avloppsanläggning. En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning

Avlopp på rätt sätt en vägledning för att bygga e avloppsanläggning. En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning Avlopp på rätt sätt en vägledning för att bygga e avloppsanläggning En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning Broschyren är sammanställd av Bygg- och miljökontoret, Ånge

Läs mer

Avlopp på rätt sätt. En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning

Avlopp på rätt sätt. En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning Avlopp på rätt sätt En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning en vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning 1 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

TILL DIG SOM SKALL ANLÄGGA AVLOPP Information från Medborgarservice i Tierp

TILL DIG SOM SKALL ANLÄGGA AVLOPP Information från Medborgarservice i Tierp 1 (6) 2011-08-25 TILL DIG SOM SKALL ANLÄGGA AVLOPP Information från Medborgarservice i Tierp När krävs ansökan om tillstånd/anmälan till Kommunstyrelsen? För att inrätta en avloppsanläggning är man skyldig

Läs mer

Avlopp på rätt sätt. En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning

Avlopp på rätt sätt. En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning Avlopp på rätt sätt En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning en vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning 1 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Planera för enskilt avlopp Information till dig som ska anlägga nytt avlopp eller göra om det gamla

Planera för enskilt avlopp Information till dig som ska anlägga nytt avlopp eller göra om det gamla Planera för enskilt avlopp Information till dig som ska anlägga nytt avlopp eller göra om det gamla Vi vill tacka Gotlands Kommun för att vi fick använda deras broschyr som underlag till denna broschyrs

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp i Nyköpings kommun. Antagen av Miljönämden 2012-12-03. Nyköpings kommun Samhällsbyggnad Miljöenheten

Riktlinjer för enskilda avlopp i Nyköpings kommun. Antagen av Miljönämden 2012-12-03. Nyköpings kommun Samhällsbyggnad Miljöenheten Riktlinjer för enskilda avlopp i Nyköpings kommun Antagen av Miljönämden 2012-12-03 Nyköpings kommun Samhällsbyggnad Miljöenheten Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Syfte och omfattning... 4 2.1

Läs mer

ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP...

ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP... Att planera för enskilt avlopp Informationsmaterial från Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Oktober 2014 1 Innehållsförteckning ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS

Läs mer

ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING

ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING BYGG- OCH MILJÖKONTORET 1 Innehåll ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING 2 När krävs tillstånd 2 Förhandsförfrågan om bygglov. 2 Innan en ansökan lämnas in.. 3 Ansökan/anmälan 3 Bilagor till

Läs mer

enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter

enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter Det är angeläget att få en samsyn om vilka krav som kan och bör ställas på

Läs mer

Miljökontoret informerar Tänker du anlägga nytt eller ändra ditt befintliga avlopp?

Miljökontoret informerar Tänker du anlägga nytt eller ändra ditt befintliga avlopp? Miljökontoret informerar Tänker du anlägga nytt eller ändra ditt befintliga avlopp? När du ska anlägga ett nytt avlopp eller ändra en befi ntlig avloppsanordning är det viktigt att du i god tid kontaktar

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

Även följande miljömål kan kopplas till enskilda avlopp; Levande sjöar och vattendrag, Giftfri miljö och Hav i balans samt levande kust och skärgård.

Även följande miljömål kan kopplas till enskilda avlopp; Levande sjöar och vattendrag, Giftfri miljö och Hav i balans samt levande kust och skärgård. Dnr. 2008/mn 0374 Datum 08-12-02 1(10) Policy för enskilda avlopp i Syftet med denna policy är dels att säkerhetsställa en enhetlig bedömning och handläggning på förvaltningen. Samtidigt som det tydliggör

Läs mer

Anvisningar för små avlopp (1 25 personer)

Anvisningar för små avlopp (1 25 personer) Anvisningar för små avlopp (1 25 personer) Planerar du att anlägga en avloppsanordning på en plats där anslutning till kommunalt avlopp inte är möjlig? Ditt val av anordning kommer att avgöras av lagar

Läs mer

Enskilt avlopp. Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1

Enskilt avlopp. Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1 Enskilt avlopp Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1 Utgivare/copyright: Kunskapscentrum Små Avlopp Illustratör: Bo Rosander Grafisk formgivning: Bild & Kultur AB Uppsala 2011 Denna broschyr är

Läs mer

UPONOR INFRASTRUKTUR ENSKILT AVLOPP

UPONOR INFRASTRUKTUR ENSKILT AVLOPP UPONOR INFRASTRUKTUR ENSKILT AVLOPP 04 2009 30002 8.1 Enskilt Avlopp inledning Uponors lösningar för enskilda avloppssystem används till hus och fastigheter som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet.

Läs mer

Exempel på olika avloppsanordningar

Exempel på olika avloppsanordningar Exempel på olika avloppsanordningar Avloppsanordningarna beskrivna nedan är några som har använts länge och några som är nya, dessa kan kombineras för att uppnå de krav som ställs av miljönämnden. Att

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2015-01-01 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer enskilda avlopp MBN 8/15-01-29 Miljö- och byggnämnden Tills vidare

Läs mer

Avloppsinventeringsmanual

Avloppsinventeringsmanual Avloppsinventeringsmanual Juni 2007 Avloppsinventeringsmanual Miljösamverkan Västra Götaland juni 2007 Denna manual har tagits fram av projektgrupp avlopp. Sammanställning och slutlig redigering har projektledare

Läs mer

Exempel på olika avloppsanordningar

Exempel på olika avloppsanordningar Rev 2009-12-30 Sida 1(6) Exempel på olika avloppsanordningar Avloppsanordningarna beskrivna nedan är några som har använts länge och några som är nya, dessa kan kombineras för att uppnå de krav som ställs

Läs mer

Uponor Enskilt avlopp

Uponor Enskilt avlopp Uponor Enskilt avlopp 1 2013 30001 Inledning Uponors lösningar för enskilda avloppssystem används till hus och fastigheter som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet. Det gäller i första hand

Läs mer

En guide för felsökning av enskilt avlopp med IN-DRÄN teknik

En guide för felsökning av enskilt avlopp med IN-DRÄN teknik En guide för felsökning av enskilt avlopp med IN-DRÄN teknik 08-761 02 21 www.fann.se Version 2.1-2015-04-01 Stopp i avloppet Passiva system, dit infiltrationer och markbäddar med IN- DRÄN moduler räknas,

Läs mer

Eco Infiltration. w w w.pipelife.se. Avloppssystem för fastigheter utan kommunalt avlopp

Eco Infiltration. w w w.pipelife.se. Avloppssystem för fastigheter utan kommunalt avlopp Eco Infiltration w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se w w w.pip elife.se w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se Avloppssystem för fastigheter utan kommunalt avlopp Pipelife Eco för en bättre miljö Hur vår

Läs mer

Minireningsverk i enskilda avlopp ISSN 1103-4092

Minireningsverk i enskilda avlopp ISSN 1103-4092 Minireningsverk i enskilda avlopp RAPPORT U2013:14 ISSN 1103-4092 förord Det saknas kunskap inom kommunernas tillsyns- och avfallsorganisationer om hur drift, underhåll och tömning av minireningsverk

Läs mer

Små avlopp ska vara enkla

Små avlopp ska vara enkla Små avlopp ska vara enkla Kort om denna folder Små avloppssystem ska vara enkelt utformade. Då ger de långsiktigt god funktion och bra ekonomi. Komplicerade och teknikintensiva lösningar kräver regelbunden

Läs mer

UTGÅVA 6. Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.uponor.se

UTGÅVA 6. Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.uponor.se AVLOPPSBOKEN GUIDE I MILJÖHANTERING AV AVLOPP UTGÅVA 6 Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.dahl.se www.baga.se www.bioptech.se www.fann.se www.flygt.se

Läs mer

Hushållsspillvatten från högst fem hushåll

Hushållsspillvatten från högst fem hushåll INFORMATION om SMÅ AVLOPPS- ANLÄGGNINGAR Hushållsspillvatten från högst fem hushåll Sammanfattning Vad behöver jag ta hänsyn till när jag placerar min avloppsanläggning? Skyddsavstånd: minst 50m till egen

Läs mer