ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING"

Transkript

1 ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING BYGG- OCH MILJÖKONTORET

2 1 Innehåll ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING 2 När krävs tillstånd 2 Förhandsförfrågan om bygglov. 2 Innan en ansökan lämnas in.. 3 Ansökan/anmälan 3 Bilagor till ansökan/anmälan.. 3 Avvisning av ärende 3 Tillstånd/beslut.. 3 Avgift för handläggning... 4 ÄRENDETS GÅNG 5 BILAGOR TILL ANSÖKAN/ANMÄLAN - CHECKLISTA 6 INFORMATION OM BILAGOR 7 Markundersökning... 7 Vattenprovtagning 7 Exempel på situationsplan. 8 Exempel på längd- och tvärsektion på avloppsanläggning... 8 OLIKA AVLOPPSLÖSNINGAR 9 BDT-avlopp... 9 Avlopp för vattentoalett och BDT-vatten.. 9 Vattentoalett ansluten till sluten tank 9 Avloppsanläggningens utformning 10 Kontaktuppgifter... 11

3 2 Enskild avloppsanläggning När man ska bygga om eller anlägga en ny avloppsanläggning krävs tillstånd enligt miljöbalken. Tillstånd krävs för att: anlägga ny avloppsanläggning för: - vattentoalett och BDT-vatten (bad-, disk- och tvättvatten) - BDT-vatten - Vattentoalett ansluten till sluten tank ändra befintlig avloppsanläggning (även byte av sluten tank) eller väsentligt öka belastningen av avloppsvatten på den, koppla vattentoalett till befintlig avloppsanläggning, installera biologisk toalett (torr toalettlösning) eller anordna latrinkompost. På sidan nio finns kortfattad information om de olika avloppslösningarna. Information om biologisk toalett (torr toalettlösning) och latrinkompost finns i vår informationsfolder Eget omhändertagande av toalettavfall. Informationen finns även på Norrtälje kommuns webbplats (www.norrtalje.se). Om en avloppsanläggning byggs utan tillstånd är det ett brott mot miljöbalken och en miljösanktionsavgift kommer att tas ut. Det kan också vara ett brott mot miljöbalken att släppa ut orenat avloppsvatten i en sjö, ett vattendrag, ett dike eller i marken. Det är alltid fastighetsägaren som är ansvarig för avloppsanläggningens utförande, drift och skötsel och att den inte förorsakar olägenheter eller miljöstörningar. Förhandsförfrågan om bygglov Vid förhandsförfrågan om bygglov krävs en bedömning om förutsättningarna för att lösa vatten- och avloppsfrågan på fastigheten. För att bedömningen skall kunna genomföras krävs redovisningar som saltanalys (kloridanalys), markundersökning och situationsplan. Mer detaljerad information om redovisningarna finns på sidan sex. OBS! Ett förhandsbesked om bygglov ger inte tillstånd till att utföra avloppsanläggning/ toalettlösning. Ansökan för detta görs på särskild blankett i samband med ansökan om bygglov.

4 3 Innan en ansökan lämnas in Innan ni planerar avloppsanläggning på den egna fastigheten bör ni undersöka möjligheten till anslutning till det kommunala avloppsnätet. Information om detta lämnas av Norrtälje kommuns tekniska kontor, telefon (vx). Planerar ni för en anläggning för vattentoalett och BDT-vatten (bad-, disk- och tvättvatten) eller en anläggning för enbart BDT-vatten, kan ni undersöka möjligheten till gemensam anläggning med grannfastigheten. Att lösa avloppsfrågan gemensamt kan ofta vara en fördel om flera fastigheter ligger nära varandra. Ansökan/anmälan Er ansökan/anmälan måste lämnas in i god tid innan arbetena påbörjas eftersom det krävs både inspektion och samråd med eventuellt berörda grannar/sakägare innan tillstånd kan lämnas. Handläggning av er ansökan/anmälan kan påbörjas först då den är komplett. Med komplett ansökan avses en fullständigt ifylld ansökningshandling och efterfrågade bilagor Bilagor till ansökan/anmälan På sidan sex finns information om vilka bilagor som skall bifogas med er ansökan/anmälan. Använd gärna informationen som en checklista för att försäkra er om att alla delarna är med innan ansökan/anmälan lämnas in. Har ni inte tillräckliga kunskaper själv för att ta fram de bilagor som krävs, bör ni i ett tidigt skede kontakta en person med fackmässig geohydrologisk och avloppsteknisk kompetens. Ni kan även fråga gräventreprenören om han kan hjälpa till att ta fram dessa. På Gula Sidorna, i telefonkatalogen eller på Internet och på Avloppsguidens webbplats (www.avloppsguiden.se) finns företag som gör vatten- och avloppsutredningar, utför analystjänster (sikt- och vattenanalys) och entreprenörer som utför avloppsanläggningar. Observera att bygg- och miljökontoret inte har granskat eller utvärderat företagen. För analystjänsterna bör du anlita ett ackrediterat laboratorium. Avvisning av ärendet Om ansökan/anmälan inte är komplett då den inkommer till bygg- och miljökontoret kommer ni att skriftligen uppmanas att inkomma med kompletterande bilagor. Om kompletteringar inte inkommer inom föreskriven tid kommer ärendet att avvisas på grund av att beslutsunderlaget är bristfälligt. Detta innebär att ärendet avskrivs och en avgift, enligt gällande timtaxa, uttas för den handläggningstid som åtgått innan ärendet avskrivs. Tillstånd/beslut Invänta alltid ett lagakraftvunnet skriftligt beslut om tillstånd från bygg- och miljönämnden innan ni påbörjar arbetena med anläggningen. Beslutet vinner normalt laga kraft tre veckor efter att ni och eventuella grannar/sakägare har tagit del av beslutet och det inte överklagas. Ett beslut om tillstånd till att anlägga avloppsanläggning gäller i fem år men förfaller efter två år om inte arbetet med anläggningen påbörjats.

5 4 Avgift för handläggning En avgift för handläggning av ärendet tas ut enligt fastställd taxa. Avgifterna nedan avser ärenden inkomna under år Utdrag ur Norrtälje kommuns taxa för verksamhet enligt miljöbalken Ansökan ny anläggning: 1. Vattentoalett ansluten till sluten tank :- 2. Vattentoalett och BDT-vatten (bad,- disk och tvättvatten) :- 3. BDT-avlopp (bad,- disk- och tvättvattenavlopp) :- 4. Flera avloppsanordningar enligt punkt 1,2 och 3 på samma fastighet och vid samma tillfälle :- 5. Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanläggning 6 640:- Anmälan ändring av anläggning 1. Ändring av befintlig godkänd avloppsanordning 6 640:- Timtaxa Timtaxan 2008 är 830:-. Övrigt om avgifter 1. Avgift tas ut enligt timtaxa vid anmälan om byte av sluten tank. 2. Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås. 3. Avgift för prövning tas ut även om ärendet återkallas men då med timdebitering. 4. Avgift tas ut enligt timtaxa för ärenden som påbörjas men av någon anledning inte fullföljts, t.ex. om begärda kompletteringar inte inkommer inom föreskriven tid och ärendet därmed avvisas. 5. Inkommer komplett ansökan om biologisk toalett (torr toalettlösning) eller latrinkompost och ansökan/anmälan om BDT-avlopp vid samma tillfälle, utgår avgift endast för handläggning av ansökan/anmälan för BDT-avloppet. 6. Inkommer komplett ansökan om biologiskt toalett (torr toalettlösning) eller latrinkompost och ansökan/anmälan om vattentoalett ansluten till sluten tank vid samma tillfälle, utgår avgift endast för handläggning av ansökan/anmälan om vattentoalett ansluten till sluten tank. Kontakta kommunens KontaktCenter, telefon , eller besök Norrtälje kommuns webbplats (www.norrtalje.se) om ni önskar taxebestämmelserna och taxan i sin helhet.

6 5 Ärendets gång 1. Ni lämnar in en ansökan/anmälan med bilagor till bygg- och miljökontoret. 2. Er ansökan/anmälan registreras och bygg- och miljökontoret skickar en bekräftelse per post på att ansökan/anmälan har inkommit till kontoret. 3. Om ansökan/anmälan inte är komplett, enligt checklistan på sidan sex, kommer ni att skriftligen uppmanas att inkomma med kompletterande bilagor. Har dessa inte inkommit inom angiven tid kommer ärendet att avvisas, det vill säga läggas ner. 4. När ansökan/anmälan är komplett besöker bygg- och miljökontoret fastigheten. 5. Om det inte framkommer några hinder mot att anlägga avloppsanläggningen kommer närliggande grannar/sakägare få möjlighet att yttra sig inom två veckor. 6. Bygg- och miljönämnden fattar sedan ett beslut som skickas till er. I beslutet framgår vilka villkor som gäller för anläggningens utförande. 7. När beslutet har vunnit laga kraft kan ni påbörja arbetet med avloppsanläggningen i enlighet med beslutet. Ytterligare information, om beslut som vunnit laga kraft, finns på sidan tre. 8. Ni ska sedan i god tid (inom en vecka) innan avloppsanläggningen läggs igen eller färdigställs kontakta bygg- och miljökontoret för att boka tid för eventuell slutbesiktning av anläggningen. 9. Bygg- och miljökontoret gör därefter, om det är nödvändigt, en slutbesiktning på anläggningen. 10. En Entreprenörsrapport ska sedan fyllas i och lämnas in till bygg- och miljökontoret snarast efter det att anläggningen är färdigställd. En Entreprenörsrapport bifogas tillståndet. 11. När Entreprenörsrapporten inkommer till bygg- och miljökontoret meddelas Norrtälje kommuns renhållningsavdelning och ett slamtömningsabonnemang registreras på fastigheten. 12. Renhållningsavdelningen slamtömmer därefter regelbundet er avloppsanläggning. Avisering om när slamtömning kommer att ske skickas till er permanentadress ca 14 dagar innan tömningstillfället.

7 Bilagor till ansökan/anmälan - checklista Här följer information om vilka bilagor som skall bifogas med ansökan/anmälan. För att försäkra er om att ni fått med alla de bilagor som efterfrågas kan ni använda denna sida som en checklista där ni bockar av de färdigställda och bifogade bilagorna. Ärendetyp: 6 Bilagor som skall bifogas: Vattentoalett och BDT-vatten... Nr: 1-5 och ev. 7 och 8 BDT-avlopp Nr: 1, 3, 4, 5 och ev. 7 och 8 Vattentoalett ansluten till sluten tank Nr: 2, 3, 5, 6 och ev. 7 och 8 BDT-avlopp + vattentoalett ansluten till sluten tank... Nr: 1 6 och ev. 7 och 8 Förhandsförfrågan om bygglov..... Nr: 1-3 Markundersökning inom område för avloppsanläggningens infiltrationsdel Resultat av siktanalys på jordprov samt uppgift om provtagningsdjup för jordprovet. Ytterligare information finns på sidan sju. Redovisning av grundvattennivån och avstånd från markytan till berg i provgroparna. Ytterligare information finns på sidan sju. Resultat av utförda vattenprover, saltanalys (kloridanalys) Skall uttas från den egna och ytterligare två närliggande (inom ca 100 m avstånd från tomtgräns) bergborrade vattentäkter. Saknas egen vattentäkt tas vattenprov från tre närliggande vattentäkter. Ytterligare information finns på sidan sju Situationsplan i skala 1:500 1:1000 där följande uppgifter framgår: Exempel på ritning finns på sidan åtta. Fastighetsgränser och tillfartsväg (väg för slamtömningsfordon). Befintliga och/eller planerade byggnader på fastigheten. Samtliga befintliga och planerade dricksvattenbrunnar, såväl grävda som borrade, inom ett avstånd av ca 100 m från planerad avloppsanläggning. OBS! Även dricksvattenbrunnar som förnärvarande inte används skall redovisas. Förslag till placering av avloppsanläggningen. (Den bör placeras minst 5 meter från tomtgräns). Platsen/-erna där provgropar grävts och var jordprov tagits (avser ej ansökan om WC till sluten tank). Diken, täckdiken, vattendrag och strand på den egna fastigheten och i närområdet (ca 100 m från planerad anläggning) samt eventuellt berg i dagen. Skalenlig ritning över längd- och tvärsektion på avloppsanläggningen Exempel på ritningar finns på sidan åtta. Anläggningsbeskrivning Kort skriftlig beskrivning av hur avloppsanläggningen ska utformas. Yttrande från samfällighetsföreningen Bifogas om fastigheten ligger inom ett planlagt område. Yttrandet ska avse det ökade grundvattenuttag som en fastighet med hög VA-standard (vatten- och avloppsstandard) medför. Markägarintyg/servitutsavtal Markägarintyg/servitutsavtal för nyttjande av annans mark, bifogas om avloppsanläggning eller avloppsledning planeras placeras utanför den egna fastigheten. Fullmakt Om sökande är konsult eller entreprenör ska en fullmakt bifogas från fastighetsägaren.

8 7 Information om bilagor Markundersökning Provgropsgrävning För att ta reda på grundvattennivån och jorddjupet till berg, skall tre provgropar grävas. Två stycken grävs på den tänkta platsen för avloppsanläggningens infiltrationsdel och en grävs på tänkt plats för slamavskiljaren. Provgroparna ska vara ca 1,5 2 m djupa. Provgroparna ska lämnas öppna så att handläggaren kan besikta dessa vid platsbesöket. Infiltrationsområde Provgrop grävs på tänkt plats för slamavskiljare 2 provgropar grävs på tänkt plats för infiltration Jordprov uttas från en av provgroparna grävda på tänkt plats för infiltration OBS! Tänk på att groparna måste vara täckta så att ingen kan ramla ner och skada sig. Siktanalys på jordprov Från provgrop, grävd på den tänkta platsen för infiltration, uttas ett jordprov för en siktanalys. Provet tas på nivå i markprofilen där schaktbotten skall läggas. Jordprovet lämnas till ett laboratorium för siktanalys. Resultatet av siktanalysen används för att beräkna storleken på infiltrationsytan och skyddsavstånd till dricksvattentäkter. Information om laboratorier finns på sidan tre under rubriken Bilagor till ansökan/anmälan. Provgrop Provgr op Ca Ca 1,5 1,5-2 m djup Jordprov, Jordprov ca 0,5 uttas k Matjord Lera Morän Grundvattennivå/ Grundvattenyt berg Vattenprovtagning Vattenprov för saltanalys (kloridanalys) Norrtälje kommun har avtal med laboratoriet Eurofins AB för analysering av vatten. Fastighetsägare erbjuds saltanalys till kommunens avtalade pris för vattenprov uttaget på fastighet i Norrtälje kommun. Eurofins provtagningskärl och anvisningar för provtagning finns att hämta i huvudreceptionen i Norrtälje kommunhus (Estunavägen 14). Receptionen har öppet för hämtning och lämning av provtagningskärl måndag-fredag kl (helgfria dagar). På kommunens webbplats finns ytterligare information om vattenprovtagning och avtalade priser, (natur och miljö/enskild avloppsanläggning). Önskar du ytterligare information är du välkommen att kontakta kommunens Kontakt- Center, telefon Information om övriga laboratorier finns på sidan tre under rubriken Bilagor till ansökan/anmälan.

9 8 Exempel på situationsplan Dricksvattentäkt Berg i dagen Sluten tank Slamtömningsfordon Jordprov uttaget Provgropar Dricksvattentäkt Dricksvattentäkt Dike Exempel på längd- och tvärsektion på avloppsanläggning Tvärsektion - Upplyft infiltration Längdsektion Pumpning av avloppsvattnet direkt ut i infiltrationsbädden, eller ledning av avloppsvattnet med självfall ut i infiltrationsbädden

10 9 Olika avloppslösningar Nedan beskriver vi kortfattat de olika avloppslösningarna. Utförlig information finns på Avloppsguidens webbplats (www.avloppsguiden.se). På Naturvårdsverkets webbplats kan du ta del av de nya allmänna råden om små avloppsanordningar. De har beteckningen NFS 2006:7 och börjar gälla (www.naturvardsverket.se). BDT-avlopp Även kallat köksavlopp. Avloppsanläggning för enbart BDT-vatten (bad-, disk- och tvättvatten). Avloppsvattnet avleds från fastigheten till en slamavskiljare (två- eller trekammarbrunn) och därifrån vanligtvis till infiltration i mark för rening av avloppsvattnet (se bild nedan). Avlopp för vattentoalett och BDT-vatten Avloppsanläggning för vattentoalett och BDT-vatten (bad-, disk- och tvättvatten). Avloppsvattnet avleds från fastigheten till en slamavskiljare (alltid en trekammarbrunn) och därifrån, för rening av avloppsvattnet, till infiltration i mark (se bild nedan). Pumpning av avloppsvattnet till infiltrationsbädd med självfall På grund av de många gånger svåra marktekniska förhållanden i Norrtälje kommun är en vanlig avloppslösning att avloppsvattnet efter slamavskiljning avleds till en upplyft infiltration. Vattentoalett ansluten till sluten tank Denna avloppslösning kan användas då utsläpp av WC-vatten inte kan tillåtas. Avloppsvattnet från vattentoaletten samlas upp i en sluten tank. Inom kustzonen och i tättbebyggda områden, där grundvattentillgången är liten, förordar Norrtälje kommun installation av extremt snålspolande toaletter, mindre än 1 liter/spolning. Det ger även andra fördelar ur miljösynpunkt: färre transporter för tömning och större möjlighet att återföra näringen till jordbruket eller motsvarande.

11 10 Uppsamling av avloppsvatten från BDT (bad-, disk- och tvätt) till sluten tank tillåts inte på grund av att vattenmängden blir för stor. För att få tillstånd till vattentoalett ansluten till sluten tank fordras att fastigheten har eller kan utföra en godtagbar avloppsanläggning för BDT-vatten. Avloppsanläggningens utformning De olika komponenterna i en avloppsanläggning såsom rör, rördelar, slamavskiljare, infiltrationsledningar, sluten tank, ventiler med mera skall antingen vara typgodkända, KPmärkta el SIS-märkta. SWEDCERT AB (www.swedcert.se) och SITAC AB (www.sitac.se) och har en sammanställning över typgodkända produkter för VA-installationer i mark.

12 11 ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING Bygg- och miljökontoret Box 808, Norrtälje Besöksadress: Estunavägen 14 E:post: Miljö- och hälsoskyddsinspektörer som handlägger avloppsärenden har telefontid måndag fredag kl (helgfria dagar) och nås via Norrtälje kommuns växel, telefon Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön finns på kommunens webbplats eller kan beställas via kommunens KontaktCenter, telefon E-post: JAN 08 BYGG- OCH MILJÖKONTORET

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

Små avlopp ska vara enkla

Små avlopp ska vara enkla Små avlopp ska vara enkla Kort om denna folder Små avloppssystem ska vara enkelt utformade. Då ger de långsiktigt god funktion och bra ekonomi. Komplicerade och teknikintensiva lösningar kräver regelbunden

Läs mer

Gemensamt avlopp så kan det gå till

Gemensamt avlopp så kan det gå till Gemensamt avlopp så kan det gå till Kort om denna folder Denna folder vänder sig till fastighetsägare som står i begrepp att åtgärda sitt avlopp och där det är aktuellt att göra det tillsammans med andra

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT. Produkter för enskilt avlopp

MARKNADSÖVERSIKT. Produkter för enskilt avlopp MARKNADSÖVERSIKT Produkter för enskilt avlopp 1 Denna skrift har tagits fram av Avloppsguiden och Kunskapscentrum Små Avlopp, med stöd av Naturvårdsverkets havsmiljöanslag, som används till insatser för

Läs mer

Exempel på olika avloppsanordningar

Exempel på olika avloppsanordningar Exempel på olika avloppsanordningar Avloppsanordningarna beskrivna nedan är några som har använts länge och några som är nya, dessa kan kombineras för att uppnå de krav som ställs av miljönämnden. Att

Läs mer

Avloppsrening med IN-DRÄN. Tankar, brunnar och slamavskiljare i polyeten. Kompakt Effektivt Enkelt. Låga Hållfasta Åldersbeständiga

Avloppsrening med IN-DRÄN. Tankar, brunnar och slamavskiljare i polyeten. Kompakt Effektivt Enkelt. Låga Hållfasta Åldersbeständiga Avloppsrening med IN-DRÄN Kompakt Effektivt Enkelt Tankar, brunnar och slamavskiljare i polyeten Låga Hållfasta Åldersbeständiga IN-DRÄN IN-DRÄN, infiltrationssystemet utan sten, är inte bara lågkostnadsalternativet

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips:

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips: Enskilt avlopp Ungefär 10 % av de svenska hushållen har enskilt avlopp. Tillsammans släpper de ut lika mycket övergödande ämnen som alla de övriga hushållen, som är anslutna till kommunala reningsverk,

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Exempel på olika avloppsanordningar

Exempel på olika avloppsanordningar Rev 2009-12-30 Sida 1(6) Exempel på olika avloppsanordningar Avloppsanordningarna beskrivna nedan är några som har använts länge och några som är nya, dessa kan kombineras för att uppnå de krav som ställs

Läs mer

Anmälan om vattenverksamheter Handläggningsfrågor

Anmälan om vattenverksamheter Handläggningsfrågor Anmälan om vattenverksamheter Handläggningsfrågor Här placerar du in din bild November 2007 Huvudmän Länsstyrelserna och Naturvårdsverket Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Efter den 1 juli 2011 ansvarar Havs- och vattenmyndigheten för denna publikation. Telefon 010-698 60 00 publikationer@havochvatten.se www.havochvatten.se/publikationer Små avloppsanläggningar Handbok till

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar

Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar Avloppsslam Slam bildas vid all rening av avloppsvatten. Beroende på typ av avlopp indelas avloppsvattnet upp i svartvatten (toaletter, bad-, disk- och tvättvatten)

Läs mer

Lathund för tillsyn gällande schaktningsarbeten samt täkt inom vattenskyddsområde

Lathund för tillsyn gällande schaktningsarbeten samt täkt inom vattenskyddsområde April 2011 Lathund för tillsyn gällande schaktningsarbeten samt täkt inom vattenskyddsområde Texten i denna lathund är allmänt hållen och tar upp olika exempel på regleringar och sätt att hantera frågor.

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

SPCR 178. Certifieringsregler för System för Kvalitetssäkring av fraktioner från små avlopp

SPCR 178. Certifieringsregler för System för Kvalitetssäkring av fraktioner från små avlopp SPCR 178 Certifieringsregler för System för Kvalitetssäkring av fraktioner från små avlopp SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden Certifiering - Certification

Läs mer

Samråd 12:6 Samsyn i hanteringen

Samråd 12:6 Samsyn i hanteringen Samråd 12:6 Samsyn i hanteringen Maj 2012 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Socialstyrelsen, Jordbruksverket samt Havs- och Vattenmyndigheten Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats

Läs mer

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Ds 2014:31 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

ANMÄLAN/ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV FÖRMULTNINGSTOALETT/TORRTOALETT SAMT EGET OMHÄNDERTAGANDE AV LATRIN OCH URIN

ANMÄLAN/ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV FÖRMULTNINGSTOALETT/TORRTOALETT SAMT EGET OMHÄNDERTAGANDE AV LATRIN OCH URIN 1(5) Bygg- och miljönämnden 592 80 Vadstena ANMÄLAN/ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV FÖRMULTNINGSTOALETT/TORRTOALETT SAMT EGET OMHÄNDERTAGANDE AV LATRIN OCH URIN Sökande Förnamn: Org.-/personnummer: Efternamn:

Läs mer

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka?

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? I den här broschyren beskriver vi vad som händer när vi planerar och bygger en allmän väg eller gör någon annan större åtgärd på vägarna samt hur du

Läs mer

Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor

Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor 2 MSB:s kontaktpersoner: David Gårsjö, 010-240 52 74 Karin Kjellén, 010-240 52 65 Publikationsnummer MSB607 - Oktober 2013 ISBN 978-91-7383-382-0

Läs mer

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Efterbehandling av förorenade områden Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Manual efterbehandling utgåva 6 2014 1 2 Kvalitetsmanualen är ett levande

Läs mer

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter:

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter: ANSÖKAN/ANMÄLAN om god 11 kap 4 föräldrabalken Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

KLART DU SKA HA FIBER.

KLART DU SKA HA FIBER. INSTRUKTIONSGUIDE GRÄVA SJÄLV Instruktioner, rekommendationer, bestämmelser och tips till dig som valt att utföra grävningen inför din fiberanslutning själv. Innehåller även Allmänna villkor. KLART DU

Läs mer

Information om tillstånd, dispenser m.m. för åtgärder/ verksamheter som påverkar mark- eller vattenområden

Information om tillstånd, dispenser m.m. för åtgärder/ verksamheter som påverkar mark- eller vattenområden INFORMATION 1 (5) 2012-03-29 Information om tillstånd, dispenser m.m. för åtgärder/ verksamheter som påverkar mark- eller vattenområden Ofta krävs anmälan, tillstånd eller dispens för arbeten som påverkar

Läs mer

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808).

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). Så planeras en väg Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). PLANLÄGGNING (ÅTGÄRDER ENLIGT STEG 3 OCH 4) Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

Ta hand. Tips. och få fin mull till din trädgård. på torrtoaletter och latrinkompostering. För en värld som räcker längre

Ta hand. Tips. och få fin mull till din trädgård. på torrtoaletter och latrinkompostering. För en värld som räcker längre Ta hand om toalettavfallet själv och få fin mull till din trädgård Tips på torrtoaletter och latrinkompostering För en värld som räcker längre 1 2 Om du själv vill ta hand om toalettavfallet genom att

Läs mer