ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING"

Transkript

1 ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING BYGG- OCH MILJÖKONTORET

2 1 Innehåll ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING 2 När krävs tillstånd 2 Förhandsförfrågan om bygglov. 2 Innan en ansökan lämnas in.. 3 Ansökan/anmälan 3 Bilagor till ansökan/anmälan.. 3 Avvisning av ärende 3 Tillstånd/beslut.. 3 Avgift för handläggning... 4 ÄRENDETS GÅNG 5 BILAGOR TILL ANSÖKAN/ANMÄLAN - CHECKLISTA 6 INFORMATION OM BILAGOR 7 Markundersökning... 7 Vattenprovtagning 7 Exempel på situationsplan. 8 Exempel på längd- och tvärsektion på avloppsanläggning... 8 OLIKA AVLOPPSLÖSNINGAR 9 BDT-avlopp... 9 Avlopp för vattentoalett och BDT-vatten.. 9 Vattentoalett ansluten till sluten tank 9 Avloppsanläggningens utformning 10 Kontaktuppgifter... 11

3 2 Enskild avloppsanläggning När man ska bygga om eller anlägga en ny avloppsanläggning krävs tillstånd enligt miljöbalken. Tillstånd krävs för att: anlägga ny avloppsanläggning för: - vattentoalett och BDT-vatten (bad-, disk- och tvättvatten) - BDT-vatten - Vattentoalett ansluten till sluten tank ändra befintlig avloppsanläggning (även byte av sluten tank) eller väsentligt öka belastningen av avloppsvatten på den, koppla vattentoalett till befintlig avloppsanläggning, installera biologisk toalett (torr toalettlösning) eller anordna latrinkompost. På sidan nio finns kortfattad information om de olika avloppslösningarna. Information om biologisk toalett (torr toalettlösning) och latrinkompost finns i vår informationsfolder Eget omhändertagande av toalettavfall. Informationen finns även på Norrtälje kommuns webbplats (www.norrtalje.se). Om en avloppsanläggning byggs utan tillstånd är det ett brott mot miljöbalken och en miljösanktionsavgift kommer att tas ut. Det kan också vara ett brott mot miljöbalken att släppa ut orenat avloppsvatten i en sjö, ett vattendrag, ett dike eller i marken. Det är alltid fastighetsägaren som är ansvarig för avloppsanläggningens utförande, drift och skötsel och att den inte förorsakar olägenheter eller miljöstörningar. Förhandsförfrågan om bygglov Vid förhandsförfrågan om bygglov krävs en bedömning om förutsättningarna för att lösa vatten- och avloppsfrågan på fastigheten. För att bedömningen skall kunna genomföras krävs redovisningar som saltanalys (kloridanalys), markundersökning och situationsplan. Mer detaljerad information om redovisningarna finns på sidan sex. OBS! Ett förhandsbesked om bygglov ger inte tillstånd till att utföra avloppsanläggning/ toalettlösning. Ansökan för detta görs på särskild blankett i samband med ansökan om bygglov.

4 3 Innan en ansökan lämnas in Innan ni planerar avloppsanläggning på den egna fastigheten bör ni undersöka möjligheten till anslutning till det kommunala avloppsnätet. Information om detta lämnas av Norrtälje kommuns tekniska kontor, telefon (vx). Planerar ni för en anläggning för vattentoalett och BDT-vatten (bad-, disk- och tvättvatten) eller en anläggning för enbart BDT-vatten, kan ni undersöka möjligheten till gemensam anläggning med grannfastigheten. Att lösa avloppsfrågan gemensamt kan ofta vara en fördel om flera fastigheter ligger nära varandra. Ansökan/anmälan Er ansökan/anmälan måste lämnas in i god tid innan arbetena påbörjas eftersom det krävs både inspektion och samråd med eventuellt berörda grannar/sakägare innan tillstånd kan lämnas. Handläggning av er ansökan/anmälan kan påbörjas först då den är komplett. Med komplett ansökan avses en fullständigt ifylld ansökningshandling och efterfrågade bilagor Bilagor till ansökan/anmälan På sidan sex finns information om vilka bilagor som skall bifogas med er ansökan/anmälan. Använd gärna informationen som en checklista för att försäkra er om att alla delarna är med innan ansökan/anmälan lämnas in. Har ni inte tillräckliga kunskaper själv för att ta fram de bilagor som krävs, bör ni i ett tidigt skede kontakta en person med fackmässig geohydrologisk och avloppsteknisk kompetens. Ni kan även fråga gräventreprenören om han kan hjälpa till att ta fram dessa. På Gula Sidorna, i telefonkatalogen eller på Internet och på Avloppsguidens webbplats (www.avloppsguiden.se) finns företag som gör vatten- och avloppsutredningar, utför analystjänster (sikt- och vattenanalys) och entreprenörer som utför avloppsanläggningar. Observera att bygg- och miljökontoret inte har granskat eller utvärderat företagen. För analystjänsterna bör du anlita ett ackrediterat laboratorium. Avvisning av ärendet Om ansökan/anmälan inte är komplett då den inkommer till bygg- och miljökontoret kommer ni att skriftligen uppmanas att inkomma med kompletterande bilagor. Om kompletteringar inte inkommer inom föreskriven tid kommer ärendet att avvisas på grund av att beslutsunderlaget är bristfälligt. Detta innebär att ärendet avskrivs och en avgift, enligt gällande timtaxa, uttas för den handläggningstid som åtgått innan ärendet avskrivs. Tillstånd/beslut Invänta alltid ett lagakraftvunnet skriftligt beslut om tillstånd från bygg- och miljönämnden innan ni påbörjar arbetena med anläggningen. Beslutet vinner normalt laga kraft tre veckor efter att ni och eventuella grannar/sakägare har tagit del av beslutet och det inte överklagas. Ett beslut om tillstånd till att anlägga avloppsanläggning gäller i fem år men förfaller efter två år om inte arbetet med anläggningen påbörjats.

5 4 Avgift för handläggning En avgift för handläggning av ärendet tas ut enligt fastställd taxa. Avgifterna nedan avser ärenden inkomna under år Utdrag ur Norrtälje kommuns taxa för verksamhet enligt miljöbalken Ansökan ny anläggning: 1. Vattentoalett ansluten till sluten tank :- 2. Vattentoalett och BDT-vatten (bad,- disk och tvättvatten) :- 3. BDT-avlopp (bad,- disk- och tvättvattenavlopp) :- 4. Flera avloppsanordningar enligt punkt 1,2 och 3 på samma fastighet och vid samma tillfälle :- 5. Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanläggning 6 640:- Anmälan ändring av anläggning 1. Ändring av befintlig godkänd avloppsanordning 6 640:- Timtaxa Timtaxan 2008 är 830:-. Övrigt om avgifter 1. Avgift tas ut enligt timtaxa vid anmälan om byte av sluten tank. 2. Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås. 3. Avgift för prövning tas ut även om ärendet återkallas men då med timdebitering. 4. Avgift tas ut enligt timtaxa för ärenden som påbörjas men av någon anledning inte fullföljts, t.ex. om begärda kompletteringar inte inkommer inom föreskriven tid och ärendet därmed avvisas. 5. Inkommer komplett ansökan om biologisk toalett (torr toalettlösning) eller latrinkompost och ansökan/anmälan om BDT-avlopp vid samma tillfälle, utgår avgift endast för handläggning av ansökan/anmälan för BDT-avloppet. 6. Inkommer komplett ansökan om biologiskt toalett (torr toalettlösning) eller latrinkompost och ansökan/anmälan om vattentoalett ansluten till sluten tank vid samma tillfälle, utgår avgift endast för handläggning av ansökan/anmälan om vattentoalett ansluten till sluten tank. Kontakta kommunens KontaktCenter, telefon , eller besök Norrtälje kommuns webbplats (www.norrtalje.se) om ni önskar taxebestämmelserna och taxan i sin helhet.

6 5 Ärendets gång 1. Ni lämnar in en ansökan/anmälan med bilagor till bygg- och miljökontoret. 2. Er ansökan/anmälan registreras och bygg- och miljökontoret skickar en bekräftelse per post på att ansökan/anmälan har inkommit till kontoret. 3. Om ansökan/anmälan inte är komplett, enligt checklistan på sidan sex, kommer ni att skriftligen uppmanas att inkomma med kompletterande bilagor. Har dessa inte inkommit inom angiven tid kommer ärendet att avvisas, det vill säga läggas ner. 4. När ansökan/anmälan är komplett besöker bygg- och miljökontoret fastigheten. 5. Om det inte framkommer några hinder mot att anlägga avloppsanläggningen kommer närliggande grannar/sakägare få möjlighet att yttra sig inom två veckor. 6. Bygg- och miljönämnden fattar sedan ett beslut som skickas till er. I beslutet framgår vilka villkor som gäller för anläggningens utförande. 7. När beslutet har vunnit laga kraft kan ni påbörja arbetet med avloppsanläggningen i enlighet med beslutet. Ytterligare information, om beslut som vunnit laga kraft, finns på sidan tre. 8. Ni ska sedan i god tid (inom en vecka) innan avloppsanläggningen läggs igen eller färdigställs kontakta bygg- och miljökontoret för att boka tid för eventuell slutbesiktning av anläggningen. 9. Bygg- och miljökontoret gör därefter, om det är nödvändigt, en slutbesiktning på anläggningen. 10. En Entreprenörsrapport ska sedan fyllas i och lämnas in till bygg- och miljökontoret snarast efter det att anläggningen är färdigställd. En Entreprenörsrapport bifogas tillståndet. 11. När Entreprenörsrapporten inkommer till bygg- och miljökontoret meddelas Norrtälje kommuns renhållningsavdelning och ett slamtömningsabonnemang registreras på fastigheten. 12. Renhållningsavdelningen slamtömmer därefter regelbundet er avloppsanläggning. Avisering om när slamtömning kommer att ske skickas till er permanentadress ca 14 dagar innan tömningstillfället.

7 Bilagor till ansökan/anmälan - checklista Här följer information om vilka bilagor som skall bifogas med ansökan/anmälan. För att försäkra er om att ni fått med alla de bilagor som efterfrågas kan ni använda denna sida som en checklista där ni bockar av de färdigställda och bifogade bilagorna. Ärendetyp: 6 Bilagor som skall bifogas: Vattentoalett och BDT-vatten... Nr: 1-5 och ev. 7 och 8 BDT-avlopp Nr: 1, 3, 4, 5 och ev. 7 och 8 Vattentoalett ansluten till sluten tank Nr: 2, 3, 5, 6 och ev. 7 och 8 BDT-avlopp + vattentoalett ansluten till sluten tank... Nr: 1 6 och ev. 7 och 8 Förhandsförfrågan om bygglov..... Nr: 1-3 Markundersökning inom område för avloppsanläggningens infiltrationsdel Resultat av siktanalys på jordprov samt uppgift om provtagningsdjup för jordprovet. Ytterligare information finns på sidan sju. Redovisning av grundvattennivån och avstånd från markytan till berg i provgroparna. Ytterligare information finns på sidan sju. Resultat av utförda vattenprover, saltanalys (kloridanalys) Skall uttas från den egna och ytterligare två närliggande (inom ca 100 m avstånd från tomtgräns) bergborrade vattentäkter. Saknas egen vattentäkt tas vattenprov från tre närliggande vattentäkter. Ytterligare information finns på sidan sju Situationsplan i skala 1:500 1:1000 där följande uppgifter framgår: Exempel på ritning finns på sidan åtta. Fastighetsgränser och tillfartsväg (väg för slamtömningsfordon). Befintliga och/eller planerade byggnader på fastigheten. Samtliga befintliga och planerade dricksvattenbrunnar, såväl grävda som borrade, inom ett avstånd av ca 100 m från planerad avloppsanläggning. OBS! Även dricksvattenbrunnar som förnärvarande inte används skall redovisas. Förslag till placering av avloppsanläggningen. (Den bör placeras minst 5 meter från tomtgräns). Platsen/-erna där provgropar grävts och var jordprov tagits (avser ej ansökan om WC till sluten tank). Diken, täckdiken, vattendrag och strand på den egna fastigheten och i närområdet (ca 100 m från planerad anläggning) samt eventuellt berg i dagen. Skalenlig ritning över längd- och tvärsektion på avloppsanläggningen Exempel på ritningar finns på sidan åtta. Anläggningsbeskrivning Kort skriftlig beskrivning av hur avloppsanläggningen ska utformas. Yttrande från samfällighetsföreningen Bifogas om fastigheten ligger inom ett planlagt område. Yttrandet ska avse det ökade grundvattenuttag som en fastighet med hög VA-standard (vatten- och avloppsstandard) medför. Markägarintyg/servitutsavtal Markägarintyg/servitutsavtal för nyttjande av annans mark, bifogas om avloppsanläggning eller avloppsledning planeras placeras utanför den egna fastigheten. Fullmakt Om sökande är konsult eller entreprenör ska en fullmakt bifogas från fastighetsägaren.

8 7 Information om bilagor Markundersökning Provgropsgrävning För att ta reda på grundvattennivån och jorddjupet till berg, skall tre provgropar grävas. Två stycken grävs på den tänkta platsen för avloppsanläggningens infiltrationsdel och en grävs på tänkt plats för slamavskiljaren. Provgroparna ska vara ca 1,5 2 m djupa. Provgroparna ska lämnas öppna så att handläggaren kan besikta dessa vid platsbesöket. Infiltrationsområde Provgrop grävs på tänkt plats för slamavskiljare 2 provgropar grävs på tänkt plats för infiltration Jordprov uttas från en av provgroparna grävda på tänkt plats för infiltration OBS! Tänk på att groparna måste vara täckta så att ingen kan ramla ner och skada sig. Siktanalys på jordprov Från provgrop, grävd på den tänkta platsen för infiltration, uttas ett jordprov för en siktanalys. Provet tas på nivå i markprofilen där schaktbotten skall läggas. Jordprovet lämnas till ett laboratorium för siktanalys. Resultatet av siktanalysen används för att beräkna storleken på infiltrationsytan och skyddsavstånd till dricksvattentäkter. Information om laboratorier finns på sidan tre under rubriken Bilagor till ansökan/anmälan. Provgrop Provgr op Ca Ca 1,5 1,5-2 m djup Jordprov, Jordprov ca 0,5 uttas k Matjord Lera Morän Grundvattennivå/ Grundvattenyt berg Vattenprovtagning Vattenprov för saltanalys (kloridanalys) Norrtälje kommun har avtal med laboratoriet Eurofins AB för analysering av vatten. Fastighetsägare erbjuds saltanalys till kommunens avtalade pris för vattenprov uttaget på fastighet i Norrtälje kommun. Eurofins provtagningskärl och anvisningar för provtagning finns att hämta i huvudreceptionen i Norrtälje kommunhus (Estunavägen 14). Receptionen har öppet för hämtning och lämning av provtagningskärl måndag-fredag kl (helgfria dagar). På kommunens webbplats finns ytterligare information om vattenprovtagning och avtalade priser, (natur och miljö/enskild avloppsanläggning). Önskar du ytterligare information är du välkommen att kontakta kommunens Kontakt- Center, telefon Information om övriga laboratorier finns på sidan tre under rubriken Bilagor till ansökan/anmälan.

9 8 Exempel på situationsplan Dricksvattentäkt Berg i dagen Sluten tank Slamtömningsfordon Jordprov uttaget Provgropar Dricksvattentäkt Dricksvattentäkt Dike Exempel på längd- och tvärsektion på avloppsanläggning Tvärsektion - Upplyft infiltration Längdsektion Pumpning av avloppsvattnet direkt ut i infiltrationsbädden, eller ledning av avloppsvattnet med självfall ut i infiltrationsbädden

10 9 Olika avloppslösningar Nedan beskriver vi kortfattat de olika avloppslösningarna. Utförlig information finns på Avloppsguidens webbplats (www.avloppsguiden.se). På Naturvårdsverkets webbplats kan du ta del av de nya allmänna råden om små avloppsanordningar. De har beteckningen NFS 2006:7 och börjar gälla (www.naturvardsverket.se). BDT-avlopp Även kallat köksavlopp. Avloppsanläggning för enbart BDT-vatten (bad-, disk- och tvättvatten). Avloppsvattnet avleds från fastigheten till en slamavskiljare (två- eller trekammarbrunn) och därifrån vanligtvis till infiltration i mark för rening av avloppsvattnet (se bild nedan). Avlopp för vattentoalett och BDT-vatten Avloppsanläggning för vattentoalett och BDT-vatten (bad-, disk- och tvättvatten). Avloppsvattnet avleds från fastigheten till en slamavskiljare (alltid en trekammarbrunn) och därifrån, för rening av avloppsvattnet, till infiltration i mark (se bild nedan). Pumpning av avloppsvattnet till infiltrationsbädd med självfall På grund av de många gånger svåra marktekniska förhållanden i Norrtälje kommun är en vanlig avloppslösning att avloppsvattnet efter slamavskiljning avleds till en upplyft infiltration. Vattentoalett ansluten till sluten tank Denna avloppslösning kan användas då utsläpp av WC-vatten inte kan tillåtas. Avloppsvattnet från vattentoaletten samlas upp i en sluten tank. Inom kustzonen och i tättbebyggda områden, där grundvattentillgången är liten, förordar Norrtälje kommun installation av extremt snålspolande toaletter, mindre än 1 liter/spolning. Det ger även andra fördelar ur miljösynpunkt: färre transporter för tömning och större möjlighet att återföra näringen till jordbruket eller motsvarande.

11 10 Uppsamling av avloppsvatten från BDT (bad-, disk- och tvätt) till sluten tank tillåts inte på grund av att vattenmängden blir för stor. För att få tillstånd till vattentoalett ansluten till sluten tank fordras att fastigheten har eller kan utföra en godtagbar avloppsanläggning för BDT-vatten. Avloppsanläggningens utformning De olika komponenterna i en avloppsanläggning såsom rör, rördelar, slamavskiljare, infiltrationsledningar, sluten tank, ventiler med mera skall antingen vara typgodkända, KPmärkta el SIS-märkta. SWEDCERT AB (www.swedcert.se) och SITAC AB (www.sitac.se) och har en sammanställning över typgodkända produkter för VA-installationer i mark.

12 11 ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING Bygg- och miljökontoret Box 808, Norrtälje Besöksadress: Estunavägen 14 E:post: Miljö- och hälsoskyddsinspektörer som handlägger avloppsärenden har telefontid måndag fredag kl (helgfria dagar) och nås via Norrtälje kommuns växel, telefon Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön finns på kommunens webbplats eller kan beställas via kommunens KontaktCenter, telefon E-post: JAN 08 BYGG- OCH MILJÖKONTORET

Information. Hur ansöker man om ny avloppsanläggning? BILAGA 3

Information. Hur ansöker man om ny avloppsanläggning? BILAGA 3 BILAGA 3 Information Hur ansöker man om ny avloppsanläggning? Information till dig som skall anlägga en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning Januari 2015 INNEHÅLL ANSÖKAN 3 TILLSTÅND FÖR AVLOPP

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Små avloppsanläggningar Information till den som ska anlägga en ny eller ändra en befintlig anläggning. Ett hushåll använder dagligen ca 1000 liter vatten som blir förorenat och måste tas omhand innan

Läs mer

TILL DIG SOM SKALL ANLÄGGA AVLOPP Information från Medborgarservice i Tierp

TILL DIG SOM SKALL ANLÄGGA AVLOPP Information från Medborgarservice i Tierp 1 (6) 2011-08-25 TILL DIG SOM SKALL ANLÄGGA AVLOPP Information från Medborgarservice i Tierp När krävs ansökan om tillstånd/anmälan till Kommunstyrelsen? För att inrätta en avloppsanläggning är man skyldig

Läs mer

Så här anlägger du enskilt avlopp

Så här anlägger du enskilt avlopp Så här anlägger du enskilt avlopp Innan man får anlägga eller ändra en avloppsanläggning ska dess lämplighet bedömas. Denna folder visar vad du bör tänka på när du ansöker om tillstånd för en avloppsanläggning.

Läs mer

Ansök om enskild avloppsanordning. - Information från Miljöenheten. Bankgiro 621-6907. Tel 0152-291 00. Strängnäs kommun. kommunstyrelsen@strangnas.

Ansök om enskild avloppsanordning. - Information från Miljöenheten. Bankgiro 621-6907. Tel 0152-291 00. Strängnäs kommun. kommunstyrelsen@strangnas. Ansök om enskild avloppsanordning - Information från Miljöenheten Detta informationsblad syftar till att ge dig som fastighetsägare/entreprenör den information som är viktig att känna till vid planering

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN OM INRÄTTANDE ELLER ÄNDRING AV AVLOPPSANORDNING MED ELLER UTAN ANSLUTEN VATTENTOALETT

ANSÖKAN/ANMÄLAN OM INRÄTTANDE ELLER ÄNDRING AV AVLOPPSANORDNING MED ELLER UTAN ANSLUTEN VATTENTOALETT 1(5) Vadstena Kommun Bygg- och miljönämnden 592 80 Vadstena ANSÖKAN/ANMÄLAN OM INRÄTTANDE ELLER ÄNDRING AV AVLOPPSANORDNING MED ELLER UTAN ANSLUTEN VATTENTOALETT Enligt 13-14 förordning (1998:899) om miljöfarlig

Läs mer

E n s k i l t a v l o p p

E n s k i l t a v l o p p Enskilt avlopp Avloppsvatten kan orsaka övergödning som leder till algblomning, igenväxning, syrebrist och fiskdöd. Avloppsvatten innehåller också parasiter, bakterier och virus som kan förorena. Om du

Läs mer

ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP...

ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP... Att planera för enskilt avlopp Informationsmaterial från Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Oktober 2014 1 Innehållsförteckning ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS

Läs mer

Ansökan om tillstånd för installation av enskilt avlopp

Ansökan om tillstånd för installation av enskilt avlopp Miljö- och hälsoskyddskontoret informerar Ansökan om tillstånd för installation av enskilt avlopp www.sigtuna.se Ny anläggning kräver tillstånd! Utsläpp av avloppsvatten i mark, grundvatten eller vattenområde

Läs mer

Den här broschyren kommer att ge dig information som kan underlätta vid en planering inför nyanläggning eller en ändring av en befintlig

Den här broschyren kommer att ge dig information som kan underlätta vid en planering inför nyanläggning eller en ändring av en befintlig Den här broschyren kommer att ge dig information som kan underlätta vid en planering inför nyanläggning eller en ändring av en befintlig avloppsanläggning. 1 Broschyrens innehåll: Varför ska jag rena mitt

Läs mer

Ansökan/anmälan av enskilt avlopp i enlighet med 13 och 14 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899)

Ansökan/anmälan av enskilt avlopp i enlighet med 13 och 14 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) Ankomststämpel Ansökan/anmälan av enskilt avlopp i enlighet med 13 och 14 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) 1. Sökande Namn Utdelningsadress Postadress Mobiltelefon Telefon

Läs mer

Bygglov och Förhandsbesked

Bygglov och Förhandsbesked Bygglov och Förhandsbesked BYGG- OCH MILJÖKONTORET 1 Innehåll INNEHÅLL 1 BYGGLOV ALLMÄNT 2 Att söka bygglov 2 Förhandsbesked 2 När behöver du inte ansöka om bygglov 2 Olovligt byggande 2 Innan en ansökan

Läs mer

Din enskilda avloppsanläggning

Din enskilda avloppsanläggning Din enskilda avloppsanläggning Information från miljökontoren på Södertörn om att anlägga och underhålla en enskild avloppsanläggning För dig som inte har kommunalt vatten och avlopp, läs detta! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Information om enskilda avlopp

Information om enskilda avlopp Information om enskilda avlopp I den här broschyren har vi sammanfattat viktig information om enskilda avlopp. Här hittar du information om varför vi måste rena avloppsvatten, vilka reningskrav som ställs,

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14.

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. Sökanden och fakturamottagare Fastighetsbeteckning Fastighetens adress

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14.

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. Sökanden och fakturamottagare Fastighetsbeteckning Fastighetens adress

Läs mer

Tryck mars 2008. Din enskilda avloppsanläggning

Tryck mars 2008. Din enskilda avloppsanläggning Tryck mars 2008 Din enskilda avloppsanläggning Vill du veta mer? Vänd dig till miljökontoret, tfn 0650-193 32 eller e-post: miljo.raddningsnamnden@hudiksvall.se Det finns också mycket information att hämta

Läs mer

Information om att anlägga enskilt avlopp

Information om att anlägga enskilt avlopp 1 Information om att anlägga enskilt avlopp Varför behöver avloppsvatten renas? Avloppsanordningar behövs för att rena avloppsvatten från bl. a. näringsämnen, organiskt material, bakterier och virus. Dessa

Läs mer

Telefon dagtid E-post Personnummer/organisationsnummer

Telefon dagtid E-post Personnummer/organisationsnummer MILJÖAVDELNINGEN Ansökan, enskilt avlopp avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanläggning enligt 13 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Insändes till: Miljöavdelningen

Läs mer

Små avlopp Information till dig som vill anlägga ett nytt avlopp eller ändra en befintlig anordning

Små avlopp Information till dig som vill anlägga ett nytt avlopp eller ändra en befintlig anordning Små avlopp Information till dig som vill anlägga ett nytt avlopp eller ändra en befintlig anordning Om du vill anlägga ett nytt avlopp eller ändra din befintliga avloppsanordning ska du ta kontakt med

Läs mer

E n s k i l t a v l o p p

E n s k i l t a v l o p p Enskilt avlopp Avloppsvatten kan orsaka övergödning som leder till algblomning, igenväxning, syrebrist och fiskdöd. Avloppsvatten innehåller också parasiter, bakterier och virus som kan förorena. Om du

Läs mer

Miljökontoret informerar Tänker du anlägga nytt eller ändra ditt befintliga avlopp?

Miljökontoret informerar Tänker du anlägga nytt eller ändra ditt befintliga avlopp? Miljökontoret informerar Tänker du anlägga nytt eller ändra ditt befintliga avlopp? När du ska anlägga ett nytt avlopp eller ändra en befi ntlig avloppsanordning är det viktigt att du i god tid kontaktar

Läs mer

Information till dig som planerar avlopp för en fastighet som inte kan anslutas till det kommunala avloppsnätet.

Information till dig som planerar avlopp för en fastighet som inte kan anslutas till det kommunala avloppsnätet. Miljö- och hälsoskydd Planera för avlopp Information till dig som planerar avlopp för en fastighet som inte kan anslutas till det kommunala avloppsnätet. Läs igenom broschyren innan du lämnar in din ansökan/anmälan!

Läs mer

Informationsblad 1: Vilka krav gäller för enskilda avloppsanordningar?

Informationsblad 1: Vilka krav gäller för enskilda avloppsanordningar? Informationsblad 1: Vilka krav gäller för enskilda avloppsanordningar? Detta informationsblad är tänkt som ett komplement till dokumentet Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun och

Läs mer

rev sept 2014 SÅ HÄR ANLÄGGER DU ENSKILT AVLOPP utgiven av Miljöenheten i Kungälvs kommun

rev sept 2014 SÅ HÄR ANLÄGGER DU ENSKILT AVLOPP utgiven av Miljöenheten i Kungälvs kommun rev sept 2014 SÅ HÄR ANLÄGGER DU ENSKILT AVLOPP utgiven av Miljöenheten i Kungälvs kommun 1. Vad gäller för enskilda avlopp? Varför behövs avloppsanordningar? Avloppsanordningar är till för att rena avloppsvatten

Läs mer

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla?

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? När du ska inrätta en avloppsanläggning behöver du ha ett tillstånd. Tillståndet söker du hos Miljöförvaltningen. Även om du inte ska göra

Läs mer

ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING

ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING Information till dig som ska göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning Innehåll Varför rena avloppsvatten? 1 Olika typer av avloppsvatten 1 Regler för små avlopp

Läs mer

Ansökan/anmälan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ. Allmänna uppgifter

Ansökan/anmälan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ. Allmänna uppgifter Sida 1 av 5 Ansökan/anälan enligt 13-15 förordningen o iljöfarlig verksahet och hälsoskydd o inrättande av avloppsanläggningar sat anälan o ändring av befintliga anläggningar inklusive ansökan o installation

Läs mer

Enskilt avlopp INNEHÅLL. Ska du anlägga enskilt avlopp? 2. Att tänka på vid planering av avlopp 7. Välj avloppslösning 9

Enskilt avlopp INNEHÅLL. Ska du anlägga enskilt avlopp? 2. Att tänka på vid planering av avlopp 7. Välj avloppslösning 9 Enskilt avlopp INNEHÅLL Ska du anlägga enskilt avlopp? 2 Att tänka på vid planering av avlopp 7 Välj avloppslösning 9 Reningskrav och skyddsnivåer 12 Provgropar och jordprover 14 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Ansökan/Anmälan om anläggande eller ändring av avloppsanläggning med eller utan ansluten vattentoalett

Ansökan/Anmälan om anläggande eller ändring av avloppsanläggning med eller utan ansluten vattentoalett Ansökan/Anmälan om att utföra avloppsanläggning enl 13 och 14 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Bygganmälan enl PBL 9 kap 2. Ansökan/Anmälan om anläggande eller ändring av

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Information från Miljö- och byggenheten Små avloppsanläggningar Slamavskiljare Enligt miljöbalken får inte avloppsvatten som kommer från hushåll och som inte genomgått längre gående rening än slamavskiljning

Läs mer

Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? ÅTGÄRDA FÖRBÄTTRA

Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? ÅTGÄRDA FÖRBÄTTRA Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? ÅTGÄRDA FÖRBÄTTRA OK Ställ diagnos på ditt avlopp med hjälp av Svea Avloppsguide. Bildspelet tar cirka fem minuter. Föregående 1 Jag ger dig lite tumregler, men det

Läs mer

Dagordning. 18.00 Samling 18.10 Presentation av inventeringen 18.40 - Frågor 19.00 - Fika 20.00 Dörrarna stängs. Miljöenheten 2014-03-04

Dagordning. 18.00 Samling 18.10 Presentation av inventeringen 18.40 - Frågor 19.00 - Fika 20.00 Dörrarna stängs. Miljöenheten 2014-03-04 Dagordning 18.00 Samling 18.10 Presentation av inventeringen 18.40 - Frågor 19.00 - Fika 20.00 Dörrarna stängs Välkomna till Informationsmöte inför avloppsinventering Fogdön Helena Segervall, miljöchef

Läs mer

Information om handlingar till anmälan av värmepumpsanläggning

Information om handlingar till anmälan av värmepumpsanläggning Bygg- och miljönämnden Information om handlingar till anmälan av värmepumpsanläggning 2 exemplar - Anmälan om installation av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur ytvatten, grundvatten eller

Läs mer

Informationsblad - Värmepumpar

Informationsblad - Värmepumpar Informationsblad - Värmepumpar Regler För att få anlägga och driva en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten krävs att en anmälan/ansökan görs till Miljö-, bygg-

Läs mer

Information från miljö- och hälsoskyddsavdelningen. Information till dig som planerar att göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning

Information från miljö- och hälsoskyddsavdelningen. Information till dig som planerar att göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning Information från miljö- och hälsoskyddsavdelningen Planera för avlopp Information till dig som planerar att göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning Bestämmelser om små avlopp Små avlopp

Läs mer

Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun

Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun Information om bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov, anmälan enligt plan- och bygglagen (PBL) och strandskyddsdispens norrtalje.se Bygg- och miljökontoret

Läs mer

Dags att anlägga avlopp? Information om enskilda anloppsanordningar

Dags att anlägga avlopp? Information om enskilda anloppsanordningar Dags att anlägga avlopp? Information om enskilda anloppsanordningar Läs igenom denna broschyr innan du lämnar in ansökan eller anmälan om anläggande av avloppsanordning. Du är också välkommen att vända

Läs mer

Enskilt avlopp ansökan/anmälan

Enskilt avlopp ansökan/anmälan Enskilt avlopp ansökan/anmälan Information finns på slutet Fastighet Fastighetsbeteckning Fastighetsägarens namn (om annan än sökanden) Fastighetens adress Befintlig byggnad Helt ny byggnad Vid avstyckning,

Läs mer

Inventering av enskilda VA-anläggningar 2012

Inventering av enskilda VA-anläggningar 2012 Inventering av enskilda VA-anläggningar 2012 Områden kring delar av Ljungaån, Hägnaån, Sävsjöån, Vämmesån och Bodaån samt bäckar runt Ärnanäsasjön och Allsarpasjön Miljö- och byggförvaltningen Stina Pernholm,

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR ENSKILDA AVLOPP I KRAMF ORS KOMMUN

ANVISNINGAR FÖR ENSKILDA AVLOPP I KRAMF ORS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR ENSKILDA AVLOPP I KRAMF ORS KOMMUN Varför är avloppsrening viktigt? Förhindra smittspridning Om orenat avloppsvatten når en dricksvattenbrunn kan det i vissa fall räcka med att borsta tänderna

Läs mer

Varför ska man rena avloppsvatten? Lagstiftning

Varför ska man rena avloppsvatten? Lagstiftning 1 (8) STENUNGSUNDS KOMMUN ATT ANLÄGGA ENSKILT AVLOPP MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSENHETEN INFORMERAR Senast uppdaterad 2015-01-30 Varför ska man rena avloppsvatten? Avloppsvatten ska tas om hand så att det inte

Läs mer

Är det dags att anlägga enskilt avlopp?

Är det dags att anlägga enskilt avlopp? Är det dags att anlägga enskilt avlopp? I en stor del av vårt dagliga liv använder vi vatten. Vi diskar, tvättar, lagar mat och spolar i toaletten med vatten. Men vad händer med vattnet när det fullgjort

Läs mer

Information till dig som planerar att göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning

Information till dig som planerar att göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning Planera för avlopp Information till dig som planerar att göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning Viktigt att rena avloppsvatten Ett hushåll använder dagligen ca 1 000 liter vatten som blir

Läs mer

Information om inventering av. Enskilda avlopp. Förste miljöinspektör Eva Bayard 0512-570 27 eva.bayard@essunga.se

Information om inventering av. Enskilda avlopp. Förste miljöinspektör Eva Bayard 0512-570 27 eva.bayard@essunga.se Information om inventering av Enskilda avlopp Förste miljöinspektör Eva Bayard 012-70 27 eva.bayard@essunga.se Enskilda avlopp Det finns ca 1 700 enskilda avlopp i kommunen, där de flesta är gamla anläggningar

Läs mer

ANMÄLAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP Enligt 17 och 21 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

ANMÄLAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP Enligt 17 och 21 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ANMÄLAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP Enligt 17 och 21 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Miljö- och Samhällsnämnden Sökande och fastighet Sökande, namn Person- el organisationsnummer

Läs mer

Små avloppsanläggningar i Lerums kommun

Små avloppsanläggningar i Lerums kommun Små avloppsanläggningar i Lerums kommun Denna skrift ger dig information om sådant som är viktigt att känna till vid planering av enskilt avlopp, för fastigheter som inte kan anslutas till det kommunala

Läs mer

Eget avlopp i Strömstads kommun

Eget avlopp i Strömstads kommun MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN Eget avlopp i Strömstads kommun Strömstads kommun Miljö- och byggförvaltningen Miljö- och hälsoskyddsavdelningen 2 80 Strömstad Telefon: 0526-190 00 mbn@stromstad.se 2 DEN HÄR BROSCHYREN......

Läs mer

Byggstart för kommunalt vatten och avlopp

Byggstart för kommunalt vatten och avlopp 1 (6) INFORMATIONSBREV 2014-02-14 Information till fastighetsägare i Bergshamra by Etapp 1 Byggstart för kommunalt vatten och avlopp Hej! Nu påbörjar vi byggnationen av vatten och avlopp i ditt område.

Läs mer

Planera för avlopp Information till dig som planerar att göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning

Planera för avlopp Information till dig som planerar att göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning Planera för avlopp Information till dig som planerar att göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning Bestämmelser kring små avlopp Små avlopp betraktas som miljöfarlig verksamhet och regleras

Läs mer

Riktlinjer - enskilda avloppsanläggningar för Ölandskommunerna Borgholm och Mörbylånga

Riktlinjer - enskilda avloppsanläggningar för Ölandskommunerna Borgholm och Mörbylånga Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden i Borgholms kommun 2007-08-30 Antagen av Miljö- och Byggnadsnämnden i Mörbylånga kommun 2008-09-24 Riktlinjer - enskilda avloppsanläggningar för Ölandskommunerna Borgholm

Läs mer

Information om anmälan av värmepumpsanläggning

Information om anmälan av värmepumpsanläggning Bygg- och miljönämnden Information om anmälan av värmepumpsanläggning Om du ska installera en värmepump måste du göra en anmälan till bygg- och miljönämnden. Anmälan ska göras minst 6 veckor innan du gräver

Läs mer

Inventerade och undermåliga enskilda avlopp är åtgärdade senast 2020 Lokalt miljömål fastställt av kommunfullmäktige 2009-02-23

Inventerade och undermåliga enskilda avlopp är åtgärdade senast 2020 Lokalt miljömål fastställt av kommunfullmäktige 2009-02-23 1 Inventerade och undermåliga enskilda avlopp är åtgärdade senast 2020 Lokalt miljömål fastställt av kommunfullmäktige 2009-02-23 Idag släpper de enskilda avloppen ut lika stor mängd gödande ämnen som

Läs mer

Avloppsrening varför?

Avloppsrening varför? ENSKILT AVLOPP En broschyr för diig som har ellller ska anllägga ett enskiillt avllopp I den här broschyren kan du läsa om avlopp och avloppsrening. Informationen riktar sig till dig som har eller ska

Läs mer

Är det dags att anlägga avlopp?

Är det dags att anlägga avlopp? Är det dags att anlägga avlopp? Informationsbroschyr om enskilda avloppsanordningar. Läs igenom denna broschyr innan du lämnar in ansökan eller anmälan om anläggande av avloppsanordning. Om du har frågor

Läs mer

LOKALA FÖRESKRIFTER I SALEMS KOMMUN FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ

LOKALA FÖRESKRIFTER I SALEMS KOMMUN FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ LOKALA FÖRESKRIFTER I SALEMS KOMMUN FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ Innehållsförteckning Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa... 3 Inledande bestämmelser... 3 Avloppsanordning

Läs mer

Planera för avlopp. Information till dig som planerar att göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning

Planera för avlopp. Information till dig som planerar att göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning Planera för avlopp Information till dig som planerar att göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning Miljösamverkan Västerbotten augusti 2014 Miljösamverkan Västerbotten är samverkansforum

Läs mer

Enskilt avlopp. information till dig som har eller ska skaffa enskilt avlopp. Information från Miljökontoret

Enskilt avlopp. information till dig som har eller ska skaffa enskilt avlopp. Information från Miljökontoret Enskilt avlopp information till dig som har eller ska skaffa enskilt avlopp Information från Miljökontoret Innehållsförteckning Allt avloppsvatten ska renas 3 Vad gäller för enskilda avlopp? 3 Tillstånd

Läs mer

Örebro kommun tar ut en avgift på 1410 kr för prövning av anmälan om värmepumpsanläggning.

Örebro kommun tar ut en avgift på 1410 kr för prövning av anmälan om värmepumpsanläggning. Lundby Ekonomisk förening för värme Lundby södra information 19 april 2015 Exempel på ansökan till Miljökontoret för värmepumpsanläggning Innan borrning kan ske ska en ansökan skickas in till Miljökontoret.

Läs mer

1/4. ANMÄLAN Värmeuttag ur mark/vatten. Anmälare. Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning (där värmen nyttjas) Installatör. Borrare Företagsnamn

1/4. ANMÄLAN Värmeuttag ur mark/vatten. Anmälare. Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning (där värmen nyttjas) Installatör. Borrare Företagsnamn Samhällsbyggnadsnämnden ANMÄLAN Värmeuttag ur mark/vatten 1/4 Personuppgifter behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd.

Läs mer

Läs igenom broschyren innan du lämnar in ansökan!

Läs igenom broschyren innan du lämnar in ansökan! Miljöavdelningen Samhällsbyggnadsförvaltningen Den här broschyren ger dig information om sådant som är viktigt att känna till vid planering av avlopp för fastigheter som inte kan anslutas till kommunalt

Läs mer

Planera för enskilt avlopp Information till dig som ska anlägga nytt avlopp eller göra om det gamla

Planera för enskilt avlopp Information till dig som ska anlägga nytt avlopp eller göra om det gamla Planera för enskilt avlopp Information till dig som ska anlägga nytt avlopp eller göra om det gamla Vi vill tacka Gotlands Kommun för att vi fick använda deras broschyr som underlag till denna broschyrs

Läs mer

Är det dags att anlägga enskilt avlopp?

Är det dags att anlägga enskilt avlopp? Är det dags att anlägga enskilt avlopp? Informationsbroschyr om enskilda avloppsanordningar. Läs igenom denna broschyr innan du lämnar in ansökan eller anmälan om anläggande av avloppsanordning. Om du

Läs mer

Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar

Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar Avloppsslam Slam bildas vid all rening av avloppsvatten. Beroende på typ av avlopp indelas avloppsvattnet upp i svartvatten (toaletter, bad-, disk- och tvättvatten)

Läs mer

Exempel på olika avloppsanordningar

Exempel på olika avloppsanordningar Exempel på olika avloppsanordningar Avloppsanordningarna beskrivna nedan är några som har använts länge och några som är nya, dessa kan kombineras för att uppnå de krav som ställs av miljönämnden. Att

Läs mer

Avloppsrådgivning i Sigtuna

Avloppsrådgivning i Sigtuna Avloppsrådgivning i Sigtuna Skepptuna, 24 september 2015 Ebba af Petersens, WRS Uppsala/VA-guiden; Marie Albinsson, Ecoloop/VA-guiden; avloppsigtuna@avloppsguiden.se 018-265 00 50 Avloppsguiden Nationell

Läs mer

Gemensam avloppsanläggning, så här går det till

Gemensam avloppsanläggning, så här går det till Gemensam avloppsanläggning, så här går det till Tag kontakt med de grannar som berörs av krav på en ny avloppsanläggning för att ta reda på vilka som är intresserade av att undersöka vad en gemensam avloppsanläggning

Läs mer

DOM 2015-04-15 Stockholm

DOM 2015-04-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060204 DOM 2015-04-15 Stockholm Mål nr M 9447-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-10-02 i mål nr M 3184-14, se bilaga KLAGANDE 1. T A 2. A

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

På följande sidor finns inventeringsformulär. Det fylls i av inventeraren vid inventering i fält.

På följande sidor finns inventeringsformulär. Det fylls i av inventeraren vid inventering i fält. Inventeringsformulär BILAGA 3 På följande sidor finns inventeringsformulär. Det fylls i av inventeraren vid inventering i fält. Små rutor i formuläret är avsedda att bara kryssas i, medan de större rutorna

Läs mer

fördelningsbrunn Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-postadress Internetadress Tanums kommun

fördelningsbrunn Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-postadress Internetadress Tanums kommun FAKTABLAD ANLÄGGANDE AV INFILTRATIONSANLÄGGNINGAR ALLMÄNT OM INFILTRATIONSANLÄGGNINGAR Infiltrationsanläggningar är ett enkelt och vanligt sätt att rena avloppsvatten. En vanlig infiltrationsanläggning

Läs mer

Tank, brunn eller både och!

Tank, brunn eller både och! Tank, brunn eller både och! En enskild avloppsanläggning består vanligtvis av en slamavskiljare och en infiltrations- eller markbäddsanläggning. Syftet med anläggningen är både att rena avloppsvattnet

Läs mer

MILJÖKONTORET. Enskilda avlopp. Ansökan Planering Bestämmelser Teknik

MILJÖKONTORET. Enskilda avlopp. Ansökan Planering Bestämmelser Teknik MILJÖKONTORET Enskilda avlopp Ansökan Planering Bestämmelser Teknik Information från miljökontoret Södertälje kommun Juni 2004 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP...

Läs mer

ANMÄLAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP

ANMÄLAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP 1(5) Vadstena Kommun Bygg- och miljönämnden 592 80 Vadstena ANMÄLAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP Enligt 17 förordningen (1988:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan för utvinning av värme

Läs mer

INFORMATION OM SMÅ AVLOPPSANLÄGGNINGAR I KRISTIANSTADS KOMMUN

INFORMATION OM SMÅ AVLOPPSANLÄGGNINGAR I KRISTIANSTADS KOMMUN INFORMATION OM SMÅ AVLOPPSANLÄGGNINGAR I KRISTIANSTADS KOMMUN Denna broschyr vänder sig till dig som planerar att anlägga ett nytt avlopp eller till dig som behöver komplettera en anläggning med bristfällig

Läs mer

Anlägga avlopp med hänsyn till miljö- och hälsoskydd

Anlägga avlopp med hänsyn till miljö- och hälsoskydd miljosamverkanvasterbotten.se Temaeftermiddag Anlägga avlopp med hänsyn till miljö- och hälsoskydd Lycksele, 10 november 2014 Program 1. Om projektet Små Avlopp 2014 (Lisa) 2. Ansvar och roller vid anläggning

Läs mer

Planera för avlopp. Har du frågor om avlopp? Information för dig som planerar att göra en avloppsanläggning

Planera för avlopp. Har du frågor om avlopp? Information för dig som planerar att göra en avloppsanläggning Har du frågor om avlopp? Kontakta gärna oss på Miljö och Stadsbyggnad! Telefon växel: 0522-69 60 00 Servicetelefon för miljö: 0522-69 73 00 E-post: miljostadsbyggnad@uddevalla.se Kontaktpersoner Ingeborg

Läs mer

Västmanland-Dalarna Miljö- och byggnadsnämnd. reviderad febr-07 PLANERA FÖR AVLOPP

Västmanland-Dalarna Miljö- och byggnadsnämnd. reviderad febr-07 PLANERA FÖR AVLOPP Västmanland-Dalarna Miljö- och byggnadsnämnd reviderad febr-07 PLANERA FÖR AVLOPP Vad är ett enskilt avlopp Alla som bor utanför områden med kommunalt eller annat gemensamt avlopp måste ha en enskild avloppslösning.

Läs mer

Ansökan om installation av bergvärmeanläggning 1(5)

Ansökan om installation av bergvärmeanläggning 1(5) Ansökan om installation av bergvärmeanläggning 1(5) (ansökan om tillstånd enligt 17 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 9 lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och

Läs mer

Anvisningar för små avlopp (1 25 personer)

Anvisningar för små avlopp (1 25 personer) Anvisningar för små avlopp (1 25 personer) Planerar du att anlägga en avloppsanordning på en plats där anslutning till kommunalt avlopp inte är möjlig? Ditt val av anordning kommer att avgöras av lagar

Läs mer

Avloppsfrågor - Green Island. Karin Palmqvist Larsson, Miljö- och hälsoskyddsenheten 2013-11-30

Avloppsfrågor - Green Island. Karin Palmqvist Larsson, Miljö- och hälsoskyddsenheten 2013-11-30 Avloppsfrågor - Green Island Karin Palmqvist Larsson, Miljö- och hälsoskyddsenheten 2013-11-30 Ingmarsö & Brottö Enskilt vatten och avlopp 80% torr toalett och BDT-avlopp Gemensamt avlopp i Ingmarsöbyn.

Läs mer

Kvalitetsredovisning Från entreprenör och fastighetsägare vid anläggande av enskilt avlopp

Kvalitetsredovisning Från entreprenör och fastighetsägare vid anläggande av enskilt avlopp Kvalitetsredovisning Från entreprenör och fastighetsägare vid anläggande av enskilt avlopp Fylls i och undertecknas av den entreprenör som anlägger avloppsanordningen samt fastighetsägare eller innehavare

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Beslutade av Miljöskyddsnämnden 2006-12-12, 88 Reviderade 2007-05-29, 44 Reviderade 2009-03-31, 20 Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Lagstiftning Miljöbalken Avloppsvatten är ett samlingsbegrepp

Läs mer

Kretslopp för avlopp Södertälje kommun och ansökan om tillstånd för avlopp

Kretslopp för avlopp Södertälje kommun och ansökan om tillstånd för avlopp Kretslopp för avlopp Södertälje kommun och ansökan om tillstånd för avlopp Stefan Jonsson, Miljökontoret 1 Kretslopp med källsortering av avlopp Lokalt utsläpp från WC = 0 Modern återvinning av WC-avfall:

Läs mer

Hittills har 2 av 7 fastighetsägare med direktutsläpp åtgärdat sitt avlopp på eget initiativ, vilket ses som positivt.

Hittills har 2 av 7 fastighetsägare med direktutsläpp åtgärdat sitt avlopp på eget initiativ, vilket ses som positivt. Jeanette Nilsson 0477-441 70 jeanette.nilsson@tingsryd.se 2009-02-23 1(6) INFORMATION Kommunstyrelsens arbetsutskott Avloppsinventering delredovisning för 2008 RESULTAT Inventeringen omfattar enskilda

Läs mer

Är det dags att anlägga enskilt avlopp?

Är det dags att anlägga enskilt avlopp? Är det dags att anlägga enskilt avlopp? Informationsbroschyr om enskilda avloppsanordningar. Läs igenom denna broschyr innan du lämnar in ansökan eller anmälan om anläggande av avloppsanordning. Om du

Läs mer

Miljökontoret. Enskilt avlopp. Information och blanketter till dig som planerar en ny eller förändrad avloppsanläggning

Miljökontoret. Enskilt avlopp. Information och blanketter till dig som planerar en ny eller förändrad avloppsanläggning Miljökontoret Enskilt avlopp Information och blanketter till dig som planerar en ny eller förändrad avloppsanläggning Innehåll Inledning 3 Att börja med 4 Från planering till färdigt avlopp 5 1. Sök rådgivning

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö i Hällefors kommun

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö i Hällefors kommun Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö i Hällefors kommun 2(5) Med stöd av 9 kapitlet 7 och 11-13 miljöbalken (1998:808), 13, 39-40 och 43-44 förordningen (1998:899) om miljöfarlig

Läs mer

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2014-12-09

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2014-12-09 RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2014-12-09 FÖRORD För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla

Läs mer

Faktablad Eget omhändertagande av toalettavfall Torr toalettlösning latrinkompostering - samkompostering

Faktablad Eget omhändertagande av toalettavfall Torr toalettlösning latrinkompostering - samkompostering Torr toalettlösning latrinkompostering - samkompostering Ta hand om avfallet själv och få fin mull till din trädgård Om du själv vill ta hand om toalettavfallet genom att installera någon typ av torr toalettlösning

Läs mer

Är det dags att anlägga enskilt avlopp? Informationsbroschyr om enskilda avloppsanordningar.

Är det dags att anlägga enskilt avlopp? Informationsbroschyr om enskilda avloppsanordningar. Är det dags att anlägga enskilt avlopp? Informationsbroschyr om enskilda avloppsanordningar. Läs igenom denna broschyr innan du lämnar in ansökan eller anmälan om anläggande av avloppsanordning. Om du

Läs mer

Är det dags att anlägga enskilt avlopp?

Är det dags att anlägga enskilt avlopp? Är det dags att anlägga enskilt avlopp? Informationsbroschyr om enskilda avloppsanordningar Läs igenom denna broschyr innan du lämnar in ansökan eller anmälan om anläggande av avloppsanordning. Om du har

Läs mer

ANSÖKAN OM TILLSTÅND ATT OMHÄNDERTA SLAM FRÅN EGEN AVLOPPSANLÄGGNING

ANSÖKAN OM TILLSTÅND ATT OMHÄNDERTA SLAM FRÅN EGEN AVLOPPSANLÄGGNING 1(5) Vadstena Kommun Bygg- och miljönämnden 592 80 Vadstena ANSÖKAN OM TILLSTÅND ATT OMHÄNDERTA SLAM FRÅN EGEN AVLOPPSANLÄGGNING Anmälan Förnamn Org.-/personnummer Efternamn Telefonnummer Utdelningsadress

Läs mer

Information om anmälan

Information om anmälan Information om anmälan Installationen av din värmepump kan leda till oönskade miljöeffekter i närmiljön och få konsekvenser för dricksvattenförsörjningen i närområdet vilket i sin tur kan leda till att

Läs mer

Sju frågor och lika många svar om miljöförvaltningens avgifter INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGARE. Miljöförvaltningen

Sju frågor och lika många svar om miljöförvaltningens avgifter INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGARE. Miljöförvaltningen Sju frågor och lika många svar om miljöförvaltningens avgifter INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGARE Miljöförvaltningen Sju vanliga frågor och svar Vill du veta mer om hur vi på miljöförvaltningen arbetar och

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Stockholm Västra Götaland Skåne Lagar och regler för dig med enskilt avlopp För mer information kontakta: Länsstyrelsen i Västra Götalands län Vattenvårdsenheten

Läs mer

FALKENBERG MILJO & HALSA

FALKENBERG MILJO & HALSA Hur kan du nå oss? Postadress Miljö- och hälsoskyddsnämnden Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg Besöksadress Storgatan 27 Expeditionstid 08.00 16.00 Telefon Expedition Handläggare Fax 0346-173 45 Internet

Läs mer

lägre kostnad per fastighet i anläggningsskedet

lägre kostnad per fastighet i anläggningsskedet Varför behövs en avloppsanläggning? En avloppsanläggning ska reducera näringsämnena kväve och fosfor, som orsakar övergödning av sjöar, vattendrag och hav, något som är ett betydande problem i Södertälje.

Läs mer