Avlopp på rätt sätt. Information från miljö- och hälsoskyddskontoret i Vänersborg till dig som skall anlägga enskilt avlopp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avlopp på rätt sätt. Information från miljö- och hälsoskyddskontoret i Vänersborg till dig som skall anlägga enskilt avlopp"

Transkript

1 2007

2 Avlopp på rätt sätt Vatten, miljömål, restriktioner och miljömärkningar 4 Avloppsanläggningens placering 5 Tilloppsledning, slamavskiljare och fördelningsbrunn 7 Kretsloppsanpassade toalettsystem 9 Infiltration 12 Markbädd 14 Resorption 16 Ansökan 17 Så här handläggs ditt ärende 19 Illustrationer: Omslagsteckning Jan Hamberg övriga teckningar Jan Hamberg och Maria Fridén Alexandersson Tekniska illustrationer är hämtade ur Naturvårdsverkets allmäna råd 87:6 Layout: BildMakarna Kerstin & Jan Hamberg Kopiering: Kommuntryckeriet, Vänersborg Februari 2007

3 Avlopp på rätt sätt Information från miljö- och hälsoskyddskontoret i Vänersborg till dig som skall anlägga enskilt avlopp

4 Avlopp på rätt sätt Information för dig som skall anlägga enskilt avlopp Vatten är viktigt.. Vatten är vår viktigaste resurs och vi måste vara aktsamma om dess kvalitet. En förorening av både yt- och grundvattnet kan lätt uppstå av t ex utsläpp från avlopp. Övergödning och höga halter av fosfor, kväve och bakterier påverkar både sjöar och egna vattentäker negativt. Många hushåll har en egen avloppsanläggning och det är viktigt att den placeras, dimensioneras och anläggs på rätt rätt. Denna broschyr ger stöd och råd om hur en avloppsanläggning skall projekteras. Miljö- och hälsoskyddskontorets personal står till förfogande med besök på platsen och ger i viss mån även råd om lämpliga handlingsalternativ. Ansvaret för att en anläggningen blir korrekt dimensionerad och utförd, ligger dock på fastighetsägaren. Läs noga igenom denna broschyr för att enklast kunna utföra avloppsanläggningen på rätt sätt. Det krävs tillstånd för nyanläggning och anmälan för ändring av avlopp. Överträdelser av miljöbalkens regler kan medföra sanktionsavgift. Miljö- och hälsoskyddskontoret yttrar sig också i bygglovsärenden angående hur avloppet skall lösas om fastigheten ligger utanför kommunens avloppsnät. Även vid ombyggnation kan krav ställas på förbättring av befintligt avlopp. Nationella miljömål Sveriges Riksdag har fastställt 15 nationella miljömål. Bland dessa miljömål finns åtminstone tre mål som påverkas av de enskilda avloppsanläggningarna: Grundvatten av god kvalitet Ingen övergödning Levande sjöar och vattendrag Alla kommuner i landet kommer att se över vilka åtgärder som är lämpliga för att miljömålen skall kunna uppnås. Förbättring av gamla otidsenliga avlopp är en åtgärd. Nyanläggning av kretsloppsanpassade avlopp är en annan. Naturvårdsverkets allmäna råd om enskilda avlopp 2006:7 Råden började gälla juni I stället för krav på utformning ställs nu krav på att anläggningen skall klara en viss reningsnivå. Kommunen är geografiskt indelad i flera skyddsnivåer där olika krav ställs på rening av organiska ämnen, kväve och fosfor. Beroende på var fastigheten är belägen ställs olika krav på vad avloppsanläggningen skall klara i rening vad avser organiska ämnen, kväve och fosfor. Råden finns att läsa på Naturvårdsverkets hemsida ( eller som länk på Vänersborgs kommuns hemsida ( Välj miljömärkta hushållskemikalier En mycket viktig åtgärd är att hushållen med enskilda avlopp konsekvent väljer miljöanpassade produkter för hushållets behov av tvätt och disk. Genom att byta till miljöanpassade disk- och tvättmedel minskas utsläppen av framför allt fosfor betydligt. På Svenska Naturskyddsföreningens hemsida finns förteckning över fosfatfria produkter. Bra Miljöval finns på produkter som uppfyller miljökriterier fastställda av Naturskyddsföreningen. Bra miljöval ställer inga krav på produktens funktion. Svanen är den gemensamma nordiska miljömärkningen. Den ställer även krav på produktens funktion. I Sverige sköts den av SIS-miljömärkning. 4

5 Avloppsanläggningens placering Markundersökning Allmänt En enkel markteknisk undersökning är nödvändig för att klargöra vilka möjligheter till avloppslösningar som finns. Ibland måste en geohydrologisk undersökning göras. Undersökningen ska ge svar på bl a följande frågor: Är jordmaterialet lämpligt för infiltration, d v s kan en sådan avloppsanläggning fungera tillfredställande? Är avståndet till högsta grundvattennivå eller berg tillräckligt? På vilket djup bör ledningarna läggas? Finns risk för förorening av yt- och grundvatten? Provgrävning För att få en uppfattning om det finns förutsättningar att infiltrera avloppsvatten behöver en eller flera provgropar grävas. Groparna grävs i det område som, med hänsyn till vattenbrunnar, marklutning m m, bedöms vara det lämpligaste för infiltration. Det är en fördel om undersökningen kan göras under våren då grundvattennivån i allmänhet är högst. Det är dock fullt möjligt att utföra provgrävning t o m under vintern. Gropens djup skall vara ca 2 m. Jordprov Markmaterialet består ofta av en blandning av grövre och finare partiklar. Därför det är i regel inte möjligt att bedöma förutsättningarna för infiltration enbart genom att se och känna på materialet i provgroparna. Därför bör ett jordprov tas ut som lämnas in för siktanalys. Denna analys ligger även till grund för dimensionering av anläggningen. Provet skall tas ut på den nivå där infiltrationsledningarna planeras att läggas. Det är den som söker tillstånd som ansvarar för provtagningen och bekostar analysen. Personal från miljö- och hälsoskyddskontoret medverkar vid uttagandet av provet. Prov lämnas in för siktning hos geoteknisk konsult. Miljöoch hälsoskyddskontoret har förslag på lämpliga laboratorium, eller sök under rubrikerna Ingenjörer- Geologi och Geoteknik i telefonkatalogens gula sidor. Skyddsavstånd Skyddsavstånd till vattenbrunnar Infiltration av avloppsvatten och behandling i markbädd innebär alltid risk för att grundvattnet förorenas. Vid planeringen av en avloppsanläggning är det därför mycket viktigt att ta hänsyn till grannars eller den egna befintliga eller planerade vattentäkten. Grundvattenströmmens riktning sammanfaller i regel med terrängens lutning och avloppsanläggningen bör därför placeras lägre än (nedströms) de befintliga och/eller planerade vattenbrunnarna. Det är inte möjligt att ange generella mått på hur stora skyddsavstånden bör vara. Räkna dock med 50 m om avloppsanläggningen placeras nedströms vattenbrunnen och m om avloppsanläggningen placeras uppströms. Placering av avloppsanläggning uppströms vattentäkt är olämpligt och bör undvikas. Har fastigheten en liten tomt kan det vara svårt att lösa både vatten- och avloppsfrågan. Gemensam vattentäkt med en eller flera grannar kan vara en lösning. Fig 5:1 Placering av anläggningen i normalfall. Avloppsanläggningen placeras nedströms vattentäkten. Fig 5:2 Avloppsanläggningen placeras uppströms vattentäkten. 5

6 Avloppsanläggningens placering Avstånd till grundvatten och berg Den rening avloppsvattnet genomgår i en infiltrationsanläggning sker enligt samma princip som när regnvatten filtreras i marklagren. Förutsatt att avloppsanläggningen är riktigt utförd och rätt dimensionerad, är avloppsvattnet praktiskt taget fritt från föroreningar när det når grundvattnet. Reningsgraden beror till stor del på hur lång tid det tar för vattnet att nå grundvattnet. Avståndet mellan infiltrationsledningarna och grundvattnets högsta nivå bör därför vara så stort som möjligt, dock minst 1 meter. Samma minimiavstånd (1 meter) gäller även mellan infiltrationsledningar och berg. Fig 6:1 Bergborrad vattentäkt. Anläggningen placerad nedströms i förhållande till marklutningen. Men p g a vattenuttag är anläggningen i verkligheten placerad uppströms vattentäkten. Hur sker rening av kväve, fosfor och bakterier? Kväve: Rent kväve är en helt oförarglig gas som utgör 79 % av jordens atmosfär. Det är de olika kväveföreningarna som ställer till miljöproblem. Avloppsvattnet består av olika organiska kväveföreningar. I slamavskiljaren och i efterföljande reningssteg bryts kväveföreningarna ner till ammoniumkväve. Syretillförseln i avloppsanläggningen är livsviktig för bakterierna som ser till att ammoniumkvävet oxideras till nitrit och vidare till nitrat. Om detta inte sker i avloppsanläggningen utan istället i sjöar och vattendrag så förbrukas syret i vattnet och sjön dör. Ammonium och nitrat tas upp av växter. Nitraten omvandlas också till ofarlig kvävgas som avgår till atmosfären där innehållet av kväve alltid är konstant. Fosfor: Fosfor kan förekomma i flera olika former. I marken är fosfor ofta bundet till partiklar t ex sand, grus, växtdelar och lerpartiklar. Det förekommer också som löst fosfat och lösa organiska föreningar. Fosfor övergår aldrig i gasform som kväve gör. Sandlagret som finns i ett reningssteg är i huvudsak till för att fånga upp fosfor. Det är därför viktigt med fraktionsstorleken. Utan att riskera igensättning vill man ha så liten fraktion som möjligt för att få en stor total yta som kan ta upp mycket fosfor. Så småningom blir sandlagret mättat på fosfor, och reningseffekten avtar. Bakterier: I ett reningssteg bildas en biohud där bakterienedbrytande mikroorganismer finns. Mikroorganismerna är beroende av syre för att trivas och det är en orsak till att luftare är mycket viktiga på anläggningen. Ingen rening kan ske till 100%, det är därför viktigt att man tänker igenom hur och var ett utsläpp från ett reningsteg ska ske. Tak- och dräneringsvatten Det är inte tillåtet att leda tak- och dräneringsvatten genom, eller i närheten av avloppsanläggningen. Detta innebär att avloppsanläggningen överbelastas och reningsfunktionen kan inte garanteras. Tak- och dräneringsvatten skall istället ledas till en stenkista eller dylikt. Fig 6:2 6

7 Tilloppsledning, slamavskiljare och fördelningsbrunn Fig 7:1 Tilloppsledning Ledningen (fig 7:1) mellan hus och avloppsanläggning skall vara styv och ha en invändig diameter av minst 100 mm. Den bör läggas med en lutning av 10 (1 cm per meter ledning). Den bör vara av styvhetsklass T eller M och kvalitetskontrollerad. Fogen mellan ledning och slamavskiljare bör ha tätningselement av gummi för att undvika rörbrott vid marksättningar. För att inte få obehaglig lukt från slamavskiljaren skall den anslutas till ventilerad avloppsinstallation som avluftas över byggnadens tak. Detta gäller oavsett vilken typ av rening som väljs. Slamavskiljare Slamavskiljarens viktigaste funktion är att avskilja de grova partiklarna och därmed fungera som ett säkerhetssteg, så att den efterföljande anläggningen inte slammar igen. Någon nämnvärd rening av vattnet sker dock inte i slamavskiljaren. Till avloppsanläggning där WC är anslutet används en trekammarbrunn (fig 7:2). När WC inte är anslutet räcker det med en tvåkammarbrunn av något mindre volym. Slamavskiljare kan vara utförda i plast eller betong och vara godkända. (T ex P-märkning, CE-märke eller "gaffelmärket") Det är viktigt att en slamavskiljare är av god kvalitet. Många infiltrations- och markbäddsanläggningar slammar igen p g a att slamavskiljare har dålig funktion. Detta märke anger att produkten kontrollerats av Kontrollrådet för betongvaror, KRB. CE märkning kommer att succesivt ersätta "gaffelmärket". CE utförs av tillverkare och är en deklaration av värden på vissa egenskaper. Fig 7:2 Slamavskiljare P-märkning är ett komplment till CEmärkning och är Svensk Provningsanstalts kvalitetsmärke. Fig 7:3 7

8 Tilloppsledning, slamavskiljare och fördelningsbrunn Slamtömning Avståndet mellan slamavskiljare eller sluten tank och uppställningsplats för slamtömningsfordon bör inte vara mer än 20 m. Kostnadstillägg tas ut vid längre avstånd, (fig 8:1). Tömning av slamavskiljare med WC påkopplad skall ske en gång/år. Detta sker genom kommunens försorg. Slamavskiljare där bara BDT-vatten (Avloppsvatten från bad, dusch och tvätt) är anslutet skall tömmas vartannat år. Betalning sker enligt fastställd taxa. Tömning av slutna tankar utöver ovanstående sker efter budning. Exempel på fördelningsbrunnar Fig 8:1 Fördelningsbrunn Fördelningsbrunnens uppgift är att fördela vattnet så att lika mycket kommer till respektive spridningsledning. Eftersom sättningar i marken gör att fördelningsbrunnen kan ändra lutning bör utloppet till varje spridningsledning kunna justeras, (fig 8:2). Fördelningsbrunnen och röranslutningarna skall vara täta. Brunnens diameter skall vara minst 40 cm om den har två utlopp och större vid fler utlopp. Ledningen mellan slamavskiljare och fördelningsbrunn skall ha en lutning av 0,5 cm per meter ledning. Från fördelningsbrunnen fram till infiltrationens eller markbäddens början skall det vara minst 1 m tät ledning. Därefter läggs spridningsledningarna. Övriga ledningar Hur ledningarna i markbädds- eller infiltrationsanläggningen skall vara utformade kan du läsa om under byggnadsbeskrivning vid respektive anläggning längre fram i broschyren. Fig 8:2 Tunna pilar visar hur flödet kan regleras Tjocka pilar visar flödet 8

9 Toalettsystem Kretsloppsanpassade toalettsystem Fig 9:1 Avloppsanläggning med urinseparation Kretsloppsanpassning En kretsloppsanpassning av avloppet definieras av att urin och fekalier tas tillvara på åkermark eller egen odlingsmark. Systemet kan antingen baseras på en urinseparerande toalett eller en torr toalett. Urinseparerande toaletter I urinseparerande toaletter skiljs urin och fekalier åt. Urinen samlas upp tillsammans med en mindre mängd vatten i en urintank. Innan urinen sprids skall den ha lagrats i minst 6 månader. Undantag kan göras för spridning i egen trädgård men lagring rekommenderas. Detta måste göras för att undvika smittspridning. Det finns system med UV-strålning som avdödar bakterier. Fekalierna leds till en godkänd avloppsanläggning eller alternativt till en behållare där fekalierna kan komposteras under minst 6 månader. Denna kompost kan sedan användas som jordförbättring. Torrklosett Även den traditionella torrklosetten kan kompletteras med urinavskiljning. 9

10 Kretsloppsanpassade toalettsystem Övriga toalettsystem Fig 10:1 Sluten tank Fig 10:2 Multrum Multrum Multrum är en typ av torr lösning och består av stor kompostbehållare som tar emot toalettavfall och komposterbart hushållsavfall. Detta förfarande gör att multrummet tar till vara en stor mängd näringsämnen från hushållet som kan användas till jordförbättring. Ett multrum kräver stort utrymme under golv. Behållaren bör hålla en temperatur av o C för att komposteringsprocessen skall vara optimal. Multrummet förses med ventilationsrör för att den stora mängd vatten som bildas vid nedbrytningen skall ventileras bort. Avloppsvattnet från BDT (Bad, dusch och tvätt) tas om hand i en konventionell reningsanläggning. Sluten tank WC-avlopp kan avledas till sluten tank. För att begränsa antalet tömningar får endast avloppsvatten från snålspolande toaletter anslutas. Den slutna tanken skall läggas ned enligt fabrikantens anvisningar. Den skall alltid förankras och förses med överfyllnadslarm. Minireningsverk Minireningsverk med kemisk fällning och biologisk rening kan användas för att rena avloppsvattnet efter slamavskiljaren. Kemisk fällning är den teknik som vanligen används i konventionella avloppsreningsverk. Erfarenhet av småskalig kemisk fällning från 1970 och 80-talen är ganska dåliga. Detta beror framför allt på bristande tillsyn och underhåll. Men med ett väl utformat skötselavtal från tillverkaren och engagemang från fastighetsägaren kan ett minireningsverk vara ett alternativ vid t ex svåra geografiska förhållanden eller när det inte finns plats med en konventionell reningsanläggning på tomten. Minireningsverk kan vara en lämplig lösning då ett antal fastigheter vill göra en gemensam avloppsanläggning. Fig 10:3 Mulltoa Mulltoalett Mulltoaletter är små toalettkomposter som är känsligare för överbelastning än multrum. De kräver mycket skötsel för att fungera tillfredsställande. Vid låg och jämn belastning kan de fungera bra. Urinseparerande mulltoaletter finns numera på marknaden. 10

11 Övriga toalettsystem Fig 11:1 Modulsystem Moduler finns i olika fabrikat och utförande. Anläggningen kan utformas som infiltration eller markbädd. Principen bygger på att avloppsvattnet fördelas i en spridningsledning. Denna är placerad ovanpå eller i modulerna som i regel läggs i en sträng bestående av 6-8 moduler. Dessa är uppbyggda av en bioduk där det bildas en biohud som reducerar bakterieantalet. Under modulerna läggs ett spridningslager av sand. Hur tjockt och brett detta lager skall vara avgörs helt av de befintliga marklagren. Ju mindre genomsläpliga marklagren är desto större spridningsyta krävs. Dock skall minst 15 m 3 sand användas för att uppnå tillräcklig rening om anläggningen utformas som en markbädd. Ytan och tjockleken på sandlagret är också viktigt vid tunna marklager, hög grundvattennivå och begränsade fallhöjder Eftersom det inte finns några centrala direktiv om hur en anläggning med moduler skall utformas, så tillämpas tillverkarens anvisningar. 11

12 Infiltration Infiltration Med infiltration menas att avloppsvattnet sprids ut genom perforerade rör som ligger i singel- eller makadamfyllda diken. Från dessa diken sjunker avloppsvattnet under biologisk rening ner genom marklagren och når slutligen grundvattnet och förs bort. Det här är det bästa sättet att ta hand om avloppsvatten. Rätt utfört ger det en god rening och är därför den behandlingsmetod som bör väljas i första hand, (fig 12:1). Infiltration av avloppsvatten kan endast fungera i genomsläppliga och väldränerade marklager. Grundvattnet påverkas av bakterier från avloppsvatten. Läs om skyddsavstånd på sid 5. Fig 12:1 Infiltration (sektion) Förstärkt infiltration När marklagrens genomsläpplighet är något begränsad kan förutsättningarna för infiltrationen förbättras genom att infiltrationsytan ökas. Infiltrationsdikena grävs bredare och djupare än vid vanlig infiltration. Dikena fylls på med grusig sand, (fig 12:2). Förutsättningarna för denna typ av avloppsanläggning är alltså att marken måste ha en relativt god genomsläpplighet samt vara väldränerad. Fig 12:2 Förstärkt infiltration (sektion) Upplyft eller ytlig infiltration Om grundvattennivån i området ligger högt men marken för övrigt är lämpad för infiltration kan upplyft eller ytlig infiltration vara en tänkbar lösning, (fig 12:3). Infiltrationsledningarna läggs då nära markytan. Anläggningen måste isoleras mycket noggrant. Upplyft eller ytlig infiltration förutsätter att det finns en viss nivåskillnad mellan huset och avloppsanläggningen samt att marken är genomsläpplig. I annat fall måste avloppsvattnet pumpas. Fig 12:3 Ytlig infiltration (sektion) 12

13 Infiltration Fig 13:1 Infiltration (plan) Fig 13:2 Infiltration (profil) Bygganvisning Anläggningens storlek måste anpassas efter belastningen på den och markens genomsläpplighet. a) Luftningsrörets mynning förses med luftningshuv eller krök (180 o ). Eventuellt kan finmaskigt nät användas över röröppningen. Rören dras upp över normalt snödjup. b) Återfyllnad med befintliga jordmassor från vilka större stenar tas bort. Återfyllnaden bör utformas som en lätt förhöjning för att avleda ytvatten. c) Materialavskiljande skikt bör utgöras av fiberduk, eller isoleringsmaterial. Plastfolie är olämpligt eftersom den inte släpper igenom luft. d) Spridningsledningar skall vara styva, invändigt släta och utvändigt helst kamförsedda. Hålen bör ha en diameter på 8 mm och vara placerade enligt fig 11:3. Avståndet mellan hålen bör vara cm. Hålen skall vändas nedåt, enligt figuren. Färdiga rör finns i handeln. Ledningens lutning skall vara mellan 0,5 och 1 cm per meter ledning. e) Spridningslagret skall bestå av makadam eller singel. Kornstorleken väljs så att inträngning i och tilltäppning av spridningsledning undviks. Minsta fraktion skall vara och största fraktion Spridningslagret skall minst vara 10 cm tjockt under lägsta änden av spridningsledningen och minst 5 cm ovanpå. Sammanlagd tjocklek skall dock vara minst 30 cm (fig 12:1). Tvättade material bör alltid användas och om krossprodukter används är tvättning ett absolut krav. Anläggningen kan annars sättas igen. f) Infiltrationsgravens bottenyta skall vara helt plan och horisontell, vilket bör kontrolleras genom avvägning. Bredden skall vara omkring 1 meter. Vid parallella gravar skall bottenytorna ligga på samma nivå. Avståndet mellan två parallella gravar bör vara minst 2 meter. (fig 13:1) Fig 13:3 Exempel på spridningsledning vid självfall 13

14 Markbädd Återfyllnad Fiberduk Min. 10 cm cm spridningslager 5 cm övergångslager Fig 14:2 Exempel på spridningsledning vid självfall 80 cm Min. 5 cm Min. 15 cm Fig 14:1 Markbädd (sektion) 5 cm undre materialskiljande skikt cm När marklagren består av täta material kan en markbädd anläggas. I en markbädd filteras och renas avloppsvattnet i ett uppbyggt grus- och sandlager. Då rening av näringsämnena kväve och fosfor är dålig i en markbädd bör vattnet ej släppas ut direkt i ett dräneringssystem efter att ha passerat markbädden, då någon ytterligare rening knappast sker i ett täckdike. Bättre rening av kväve och fosfor blir det när avloppsvattnet efter markbädden släpps ut i ett öppet dike. Det bästa är om det finns möjlighet att låta avloppsvattnet passera en våtmark, stenkista eller helt enkelt låta det överstrila marken innan det når recipienten. Obs! Avloppsvattnet får inte avledas till vägdike eller till vattendrag där betande djur kan dricka av vattnet. På grund av markbäddens djup, vanligen drygt 2 meter, är det svårt att anlägga en markbädd på tomter med ingen eller liten marklutning. Det måste vara omkring 2 m höjdskillnad mellan huset, markbädden och utsläppspunkten. Om tillräcklig höjdskillnad saknas kan avloppsvattnet pumpas. Bygganvisning och dimensionering av infiltrationsyta och spridningsledningens längd vid markbädd Längden på spridningsledningen bestäms med utgångspunkt från maximal vattentillförsel per m 2, vattenförbrukningen och markbäddens bredd i nivå med sandens överyta. Lämplig vattentillförsel per m 2 är mellan 50 och 60 liter per dygn, beroende på markbäddssandens kvalitet. Finkornig sand medför krav på en lägre vattentillförsel. Räkneexempel: Ett hushåll med WC förbrukar liter vatten per dygn. Vattentillförseln får vara högst 50 liter/m 2 och dygn. Det fordras alltså en totalyta på 1.000:50=20 m 2. Om gravens bredd vid markbäddssandens överyta är 1,2 meter motsvarar varje löpmeter 1 m x 1,2 m=1,2 meter. Ledningens längd blir då 20:1,2=16,7 meter. 14 I detta läge kan två 8,5 meter långa spridningsledningar läggas eller bredda infiltrationsytan till 1,4 meter. a)utloppsledningen utgörs av en tät markavloppsledning eller av ett styvt husdräneringsrör om vattnet kan tillåtas infiltrera ner i marken. Lutningen bör vara minst 0,3 cm per meter ledning. Markbädden skall läggas så att vatten inte kan tränga upp i markbädden via utloppsledningen och därmed skada eller förstöra anläggningen. b) Inspektions-/utloppsbrunn. Dräneringsledningarna kopplas till en inspektionsbrunn. Diametern bör vara minst 300 mm. c) Luftningsrör. Flera dräneringsledningar kan förbindas och luftas med ett gemensamt rör. Luftrörets mynning förses med luftningshuv eller krök (180 o ). Eventuellt kan finmaskigt nät användas över röröppningen. Röret dras upp över normalt snödjup. d)återfyllnad, med befintliga jordmassor från vilka större stenar tas bort. Djupet skall vara frostfritt. Återfyllnaden bör formas som en lätt förhöjning för att avleda ytvatten. e) Det övre materialskiljande skiktet, (fig 14:1 och fig 15:1), bör utgöras av fiberduk eller isoleringsmaterial. Plastfolie är olämpligt eftersom den inte släpper igenom luft. f) Spridningsledningarna skall bestå av styva, invändigt släta och utvändigt helst kamförsedda rör. Hålen bör ha en diameter av 8 mm och vara placerade enligt fig 12:2. Avståndet mellan hålen bör vara cm. Hålen skall vändas nedåt, enligt figuren. Färdiga rör finns i handeln. Ledningens lutning skall vara mellan 0,5 och 1 cm per meter ledning.

15 Markbädd Fig 15:1 Markbädd (profil) Fig 15:2 Markbädd (plan) 15 g) Spridningslagret (fig 14:1) skall bestå av makadam eller singel. Kornstorlek väljs så att inträngning i och tilltäppning av spridningsledningarna undviks. Minsta fraktion skall vara och största fraktion Spridningslagret skall vara minst 10 cm under lägsta ändan av spridningsledningen och 5 cm ovanpå. Det skall dock vara minst 30 cm tjockt. Tvättade material bör alltid användas och om krossprodukter används är tvättning ett absolut krav. Anläggningen kan annars sättas igen. h) Övergångslagret (fig 14:1). Mellan spridningslager och markbäddssand läggs ett 3-5 cm tjockt skikt med dräneringsgrus eller finsingel 4-8 mm. i) Markbäddssanden skall vara gjutsand eller dräneringssand med kornstorlek 0-8 mm Innan sanden läggs bör nivån märkas ut, dit sanden skall fyllas. Sand fylls på ca 30 cm i taget, genomvattnas ordentligt och packas försiktigt. Ytan skall vara helt plan. j) Det undre materialskiljande skiktet förhindrar en omblandning av sand och sten. Skiktet kan bestå av dräneringsgrus eller finsingel med storleken 5-8 mm. Vid finare markbäddssand väljs den finare grusfraktionen. Tjockleken bör vara ca 5 cm. Använd inte fiberduk. k) Uppsamlingsledningen kan utgöras av styva husdräneringsrör. Samma rör som till spridningsledningarna kan också användas. Dräneringsslang får ej användas. Om bottenytan är plan bör ledningen ges en lutning på maximalt 0,5 cm per meter ledning. l) Dräneringslagret består av makadam eller singel eller mm och bör vara tvättat. Dräneringslagret skall vara minst 15 cm under lägsta delen av uppsamlingsledningen och minst 5 cm ovanpå. Sammanlagd tjocklek skall vara minst 35 cm. m) Bottenytan skall vara helt plan och horisontell. Gravbredden skall, om en spridningsledning läggs i graven, vara minst 1 meter om inte annat anges i miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut. Läggs två eller flera spridningsledningar i samma rörgrav skall centrumavståndet mellan dem vara minst 1,5 meter. Spridningsledningarnas avstånd till schaktkant skall vara minst 0,5 meter.

16 Resorption Resorptionsanläggning är en liten avloppsanläggning (sommaranläggning) som bara klarar av en ringa vattenmängd. Med resorptionsanläggning avses en anläggning där avloppsvattnet efter slamavskiljning sprids i ytliga marklager och tas upp av växtligheten. Då det emellertid ej kan undvikas att en del av avloppsvattnet sjunker ner och sprids i omgivande marklager, måste det finnas ett skyddsavstånd mellan resorptionsanläggningen och närliggande vattentäkter och recipienten. Resorptionsanläggningen bör ligga inom det egna tomtområdet, undantagsvis på intillliggande fastighet, om marklagren där är gynnsammare. I mark med liten vattengenomsläpplighet är resorption en enkel och praktisk lösning av avloppsfrågan. Eftersom resorptionsanläggningens kapacitet är beroende av växtligheten är användningen begränsad till sommarhalvåret (växtsäsongen). Användningens begränsade kapacitet medger inte att vattenklo- sett, dusch, badkar, diskmaskin eller tvättmaskin ansluts. Inom området för resorption och någon meter kring detta bör marklagrets tjocklek vara minst 0,5 m. För att förbättra förutsättningarna för markvegetation på och omkring resorptionsanläggningen kan matjord påföras. Anläggningen utförs lämpligen med två fördelningsledningar om vardera 10 m. Avståndet mellan de två fördelningsledningarna bör vara minst 2 m. Ledningarna läggs med en lutning av ca 5. Anläggningen måste tillföras syre och det görs genom att fördelningsledningarna avslutas ovan mark (se fig 16:1). Resorptionsanläggningens utformning framgår av figuren nedan. Lämpligaste växtslag på resorptionsanläggningen med hänsyn till vattenupptagningen är våra vanliga grässorter. På några meters avstånd från resorptionsanläggningen kan plantering av buskar och träd, t ex häckväxter och björkar, vara lämpligt. Fig 16:1 Resorption (plan) Fig 16:2 Resorption (profil) 16

17 Ansökan Ansökningshandlingar En ansökan om tillstånd till enskild avloppsanläggning skall innehålla följande handlingar för att vara fullständig: Ansökningsblankett Situationsplan Eventuella protokoll från siktanalys SITUATIONSPLAN Utformning av handlingar 1. Ansökningsblankett Miljö- och hälsoskyddskontorets förtryckta ansökningsblankett skall användas. 2. Situationsplan Situationsplanen skall vara i lämplig skala, förslagsvis nybyggnadskarta eller motsvarande i skala 1:400. En enkel men tydlig och skalenlig skiss över tomten går också bra. Av situationsplanen skall framgå: Fastighetsgränser och tillfartsväg Befintliga och/eller planerade byggnader på fastigheten Egen befintlig eller planerad vattenbrunn Andra vattenbrunnar inom 150 m från avloppsanläggningen. Förslag till placering och utformning av avloppsanläggning Höjdangivelser Fig 17:1 Ansökningshandlingar Fig 17:2 Exempel på utformning av situationsplan 17

18 3. Protokoll från siktanalys Vid infiltrationsanläggning ska protokoll från siktanalys av jordprov lämnas in till miljö- och hälsoskyddskontoret. Läs om provtagningen på sid 5. Provet ska tas på den nivå där infiltrationsledningarna planeras att läggas. Fig 18:1 Siktkurva som visar kornstorlekar i mm Om siktkurvan faller inom fält A och B är materialet lämpligt för infiltration 4. Redovisning för markbädd Eftersom anläggande av markbädd kräver vissa höjdskillnader mellan hus, avloppsanläggning och utsläppspunkt är det viktigt att göra en avvägning av de faktiska höjdförhållandena. Dessa höjduppgifter ska markeras på situationsplanen. 5. Geohydrologisk undersökning Om anläggningen riskerar att påverka en dricksvattentäkt eller annan skyddsvärd recipient (t ex bäck, å eller sjö) kan miljö- och hälsoskyddskontoret kräva en geohydrologisk undersökning på platsen. Tillståndet är tidsbegränsat Avloppstillstånd är i likhet med bygglov tidsbegränsat. Anläggningen skall vara påbörjad inom 2 år och helt färdigställd inom 5 år, annars förfaller tillståndet. Om du därefter, trots allt vill göra en avloppsanläggning måste du ansöka på nytt. Tiden räknas från beslutsdatum. Om du är förelagd att åtgärda avloppet gäller datum i beslutet när anläggningen skall vara färdig. Olovligt byggande Enligt miljöbalken är det förbjudet att nyanlägga eller ändra en avloppsanläggning utan tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Är du osäker kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret. Förutom att det utgår en sanktionsavgift för de som utan tillstånd utför en avloppsanläggning riskerar innehavaren att hamna i en mycket besvärlig situation om avloppet t ex visar sig förorena grannens vattenbrunn. Även om det kan synas mindre allvarligt om problemen drabbar den egna fastigheten kan en förstörd vattenbrunn eller ett icke fungerande avlopp vara nog så besvärligt. Att inhämta råd och anvisningar som miljö- och hälsoskyddskontoret ger i samband med handläggningen av avloppstillstånd är till stor nytta för fastighetsägaren. Slutbesiktning Innan återfyllnad av rörgravar m m sker skall anläggningen slutbesiktigas av personal från miljö- och hälsoskyddskontoret. Gör anmälan till miljö- och hälsoskyddskontoret i god tid så slipper du vänta på slutbesiktningen. Vid slutbesiktningen skall hela anläggningen vara synlig för besiktning. Sökanden riskerar att få gräva upp redan gjorda igenfyllningar så att en noggrann inspektion kan genomföras. Avgifter Handläggningen av avloppsärenden medför flera besök på platsen. För att täcka kostnaderna tar miljöoch hälsoskyddsnämnden ut en avgift för prövning av tillstånd för nya avloppsanläggningar. 18

19 Så här handläggs ditt ärende Fig 19:1 Slutbesiktningen är viktig för att säkerställa anläggningens funktion. 1. Kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret redan innan du lämnar in din ansökan Inspektören kan då hjälpa Dig med att göra en bedömning av de allmäna förutsättningarna och besiktiga provgropar. Eventuellt tas jordprov ut för siktanalys. Siktprotokoll skall bifogas din ansökan. 2. Ansökan inlämnas till miljö- och hälsoskyddskontoret Handlingarna granskas och eventuella kompletteringar krävs in. Om handlingarna är kompletta från början blir handläggningstiden kortare. 3. Tillstånd (eller avslag) meddelas Tillsammans med beslutet lämnar miljö- och hälsoskyddsnämnden detaljerade anvisningar om hur anläggningen skall utföras. Anläggningens utförande sker alltid på sökandens ansvar. Anlita gärna entreprenör men glöm inte att du som sökande ansvarar för att anvisningarna följs. Ett avslag i miljö- och hälsoskyddsnämnden kan överklagas till länsstyrelsen. 4. Slutbesiktning Innan återfyllnad av rörgravar m m sker skall anläggningen slutbesiktigas av personal från miljö- och hälsoskyddskontoret. Gör anmälan till miljö- och hälsoskyddskontoret i god tid så slipper du vänta på slutbesiktningen. Vid slutbesiktningen skall hela anläggningen vara synlig för besiktning. Sökanden riskerar att få gräva upp förtida igenfyllningar så att en noggrann inspektion kan genomföras. Slutbesiktningsprotokoll är bra att ha vid t ex försäljning av fastigheten. Telefon

20

BESTÄMMELSER...2 AVLOPPSRENING...3 MARKUNDERSÖKNING...4 OLIKA RENINGSMETODER - INFILTRATION...5 OLIKA RENINGSMETODER - MARKBÄDD...

BESTÄMMELSER...2 AVLOPPSRENING...3 MARKUNDERSÖKNING...4 OLIKA RENINGSMETODER - INFILTRATION...5 OLIKA RENINGSMETODER - MARKBÄDD... BESTÄMMELSER...2 AVLOPPSRENING...3 ALLMÄNT...3 SLAMAVSKILJARE...3 MARKUNDERSÖKNING...4 PROVGRÄVNING...4 OLIKA RENINGSMETODER - INFILTRATION...5 TRADITIONELL INFILTRATION...5 UPPLYFT ELLER YTLIG INFILTRATION...6

Läs mer

INFORMATION FRÅN MILJÖAVDELNINGEN. AVLOPP PÅ RÄTT SÄTT Information till dig som skall anlägga enskild avloppsanläggning

INFORMATION FRÅN MILJÖAVDELNINGEN. AVLOPP PÅ RÄTT SÄTT Information till dig som skall anlägga enskild avloppsanläggning INFORMATION FRÅN MILJÖAVDELNINGEN AVLOPP PÅ RÄTT SÄTT Information till dig som skall anlägga enskild avloppsanläggning INNEHÅLLSFÖRTECKNING VILKA RIKTLINJER STYR?... 3 OLIKA RENINGSMETODER... 3 ALLMÄNT...

Läs mer

När det gäller avloppsanläggningens placering finns olika avstånd man måste ta hänsyn till. När behöver man söka tillstånd eller göra en anmälan?

När det gäller avloppsanläggningens placering finns olika avstånd man måste ta hänsyn till. När behöver man söka tillstånd eller göra en anmälan? Varför är avloppsrening viktigt? Minska syrebrist och övergödning Utsläpp av dåligt renat avloppsvatten till våra hav, sjöar, åar och bäckar kan ge syrebrist i vattnet med dålig lukt som följd. Det kan

Läs mer

1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP... 3 2.1 Hög eller Normal skyddsnivå... 3 3.

1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP... 3 2.1 Hög eller Normal skyddsnivå... 3 3. Att planera för enskilt avlopp Informationsmaterial från Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Januari 2009 Innehållsförteckning 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP...

Läs mer

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla?

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? När du ska inrätta en avloppsanläggning behöver du ha ett tillstånd. Tillståndet söker du hos Miljöförvaltningen. Även om du inte ska göra

Läs mer

Fördelningsbrunn I denna ska avloppsvattnet fördelas jämt till två eller flera infiltrationsrör ut till bädden.

Fördelningsbrunn I denna ska avloppsvattnet fördelas jämt till två eller flera infiltrationsrör ut till bädden. Infiltrationsbädd Planskiss Makadambädd Slamavskiljare Fördelningsbrunn Infiltrationsrör Infiltration fungerar enbart om marken är genomsläpplig. A B C D Slamavskiljare Plast- eller cementbrunn där fasta

Läs mer

AVLOPP. på rätt sätt

AVLOPP. på rätt sätt AVLOPP på rätt sätt 1 Avlopp på rätt sätt Innehåll sid Vatten, miljömål, restriktioner och miljömärkningar 3 Avloppsanläggningens placering 4 Tilloppsledning, slamavskiljare och fördelningsbrunn 6 Kretsloppsanpassade

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING

ANSÖKAN/ANMÄLAN ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING 1 (2) ANSÖKAN/ANMÄLAN ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING Läs noga igenom bifogad information! Var noggrann när Ni fyller i blanketten och upprättar erforderliga bilagor. I informationstexten Till dig som skall

Läs mer

Är det dags att anlägga enskilt avlopp?

Är det dags att anlägga enskilt avlopp? INFORMATION AVLOPP Är det dags att anlägga enskilt avlopp? Informationsbroschyr om enskilda avloppsanordningar. Läs igenom denna broschyr innan du lämnar in ansökan eller anmälan om anläggande av avloppsanordning.

Läs mer

ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN. Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede. mbn.diarium@tanum.se 0525-18000

ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN. Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede. mbn.diarium@tanum.se 0525-18000 ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede mbn.diarium@tanum.se 0525-18000 Den här broschyren vänder sig till dig som planerar att anlägga en enskild avloppsanläggning.

Läs mer

Person-/Organisationsnummer. Postadress (om annan än fastighetens adress) Postnummer Postort

Person-/Organisationsnummer. Postadress (om annan än fastighetens adress) Postnummer Postort ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning Enligt 13 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Att tänka på när du fyller i din ansökan Under de rubriker som är märkta med en

Läs mer

Slam från slamavskiljare med inkopplad WC tömning vart annat år Ange skäl för dispens

Slam från slamavskiljare med inkopplad WC tömning vart annat år Ange skäl för dispens Blanketten skickas till: Västerviks kommun Miljö och byggnadskontoret 593 80 Västervik FÖRLÄNGT HÄMTNINGSINTERVALL FÖR SLAMBRUNN OCH/ELLER WC-TANK Ansökan om dispens gällande hushållsavfall Enligt 15 kap

Läs mer

Installationsanvisning. Infiltrationsmodul

Installationsanvisning. Infiltrationsmodul Installationsanvisning Infiltrationsmodul VERSION: 1/2005 Innehåll Infiltrationsmodul 3 4 5 6 7 Allmänt, projektering Så här anlägger du ett infiltrationsmodulsystem Dimensionering Placering med hänsyn

Läs mer

INFORMATION. Enskild avloppsanläggning. Information till dig som ska göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning.

INFORMATION. Enskild avloppsanläggning. Information till dig som ska göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning. INFORMATION Enskild avloppsanläggning Bild från sjön Örlen med Fläskön i bakgrunden. BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS

Läs mer

Ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning (enligt 13 och 14 förordningen (1998:8999) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning (enligt 13 och 14 förordningen (1998:8999) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) Ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning (enligt 13 och 14 förordningen (1998:8999) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) Uppgifter om fastigheten Fastighetsbeteckning (obligatorisk uppgift)

Läs mer

Hållbara och kostnadseffektiva små avlopp i Norra Sverige

Hållbara och kostnadseffektiva små avlopp i Norra Sverige Kommunerna i Västerbottens och Norrbottens län Vägledning Hållbara och kostnadseffektiva små avlopp i Norra Sverige Vägledning för små avlopp i Norra Sverige 3. Handläggning av ärenden För att uppnå större

Läs mer

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun Antagna av tillstånds- och myndighetsnämnden 2013-01-23 Innehållsförteckning Inledning.. 3 Funktionskrav......3 Säker funktion och användarvänlighet.........3

Läs mer

ENSKILD AVLOPPSANORDNING

ENSKILD AVLOPPSANORDNING ENSKILD AVLOPPSANORDNING Ansökan/anmälan avser ANSÖKAN/ANMÄLAN enligt 13 och 14 Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Ansökan om tillstånd för inrättande av nytt avlopp med vattenklosett

Läs mer

Ansökan och anmälan om enskilt avlopp

Ansökan och anmälan om enskilt avlopp Ansökan och anmälan om enskilt avlopp För att ändra din avloppsanordning eller installera en ny måste du antingen ansöka om tillstånd eller skicka in en anmälan till miljönämnden. I den här informationsbladet

Läs mer

Adress (dit fakturan ska gå) Telefon dagtid Mobilnummer. Eget vatten Gemensam vattentäkt Kommunal vattenförsörjning

Adress (dit fakturan ska gå) Telefon dagtid Mobilnummer. Eget vatten Gemensam vattentäkt Kommunal vattenförsörjning Ansökan/Anmälan för ny eller ändrad (1) avloppsanordning för 5-200 (pe) - enligt 9 kap 7 miljöbalken och 13-14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Insändes till: Miljöavdelningen

Läs mer

LANDSKAPSREGERINGENS ANVISNINGAR FÖR PLANERING AV ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR

LANDSKAPSREGERINGENS ANVISNINGAR FÖR PLANERING AV ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 1 LANDSKAPSREGERINGENS ANVISNINGAR FÖR PLANERING AV ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OKTOBER 2006 Reviderad maj 2013 Olika skyddsavstånd att ta hänsyn till vid placeringen av en avloppsanläggning (Bild ur

Läs mer

Anlägg ett nytt avlopp

Anlägg ett nytt avlopp Anlägg ett nytt avlopp INFORMATION OM ENSKILDA AVLOPPSANORDNINGAR INNEHÅLL 1. Bakgrund till avloppsvattenrening 3 2. Alternativ till enskild anläggning 3 3. Regler kring enskilda avlopp 4 4. Förutsättningar

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Tyresö Kommun Hantering av BDT-vatten i Östra Tyresö Uppdragsnummer 1141230000 Leverans Stockholm 2011-08-15 Sweco Environment AB Denis van Moeffaert 1 (15) Sweco Vatten & Miljö Gjörwellsgatan 22 Box 34044,

Läs mer

Så här anlägger du enskilt avlopp

Så här anlägger du enskilt avlopp Så här anlägger du enskilt avlopp Innan man får anlägga eller ändra en avloppsanläggning ska dess lämplighet bedömas. Denna folder visar vad du bör tänka på när du ansöker om tillstånd för en avloppsanläggning.

Läs mer

Biomoduler. Läggningsanvisningar, drift och skötsel. Baga Water Technology AB. www.baga.se. Utg:1105

Biomoduler. Läggningsanvisningar, drift och skötsel. Baga Water Technology AB. www.baga.se. Utg:1105 Biomoduler Läggningsanvisningar, drift och skötsel Utg:1105 Baga Water Technology AB Fiskhamnen 3 371 37 Karlskrona Tel: 0455-616150 E-mail: info@baga.se Lyckogatan 7 431 69 Mölndal Tel: 031-7607655 E-mail:

Läs mer

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Nässjö kommun. Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2008-06-11

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Nässjö kommun. Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2008-06-11 Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Nässjö kommun Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2008-06-11 Innehållsförteckning Inledning...... 3 Funktionskrav.. 3 Säker funktion och användarvänlighet.......

Läs mer

Enskilda avlopp. - Ansökan - Planering - Bestämmelser - Teknik. Mars 2009

Enskilda avlopp. - Ansökan - Planering - Bestämmelser - Teknik. Mars 2009 Miljökontoret Enskilda avlopp - Ansökan - Planering - Bestämmelser - Teknik Mars 2009 Information på Internet om små avlopp, även specifikt om Södertälje: http://www.avloppsguiden.se 1. Varför behövs en

Läs mer

fördelningsbrunn Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-postadress Internetadress Tanums kommun

fördelningsbrunn Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-postadress Internetadress Tanums kommun FAKTABLAD ANLÄGGANDE AV INFILTRATIONSANLÄGGNINGAR ALLMÄNT OM INFILTRATIONSANLÄGGNINGAR Infiltrationsanläggningar är ett enkelt och vanligt sätt att rena avloppsvatten. En vanlig infiltrationsanläggning

Läs mer

Enskilt vatten och avlopp i Österåkers kommun

Enskilt vatten och avlopp i Österåkers kommun Enskilt vatten och avlopp i Österåkers kommun Information från Miljö- och hälsoskyddsenheten Miljö- & Hälsoskyddsenheten Österåkers kommun, 184 86 Åkersberga, besök: Alceahuset, Hackstavägen 22 Tel växel

Läs mer

Riktlinjer för små avloppsanordningar i Haparanda kommun. Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2016-04-12 37

Riktlinjer för små avloppsanordningar i Haparanda kommun. Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2016-04-12 37 Riktlinjer för små avloppsanordningar i Haparanda kommun Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2016-04-12 37 Inledning Avloppsvatten är ett samlingsbegrepp för olika sorters förorenat vatten. Spillvatten

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2016-03-01 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Enskilda avlopp 2016-02-23, 18 Miljö- och byggnämnden Tills vidare Dokumentansvarig

Läs mer

Tryck mars 2008. Din enskilda avloppsanläggning

Tryck mars 2008. Din enskilda avloppsanläggning Tryck mars 2008 Din enskilda avloppsanläggning Vill du veta mer? Vänd dig till miljökontoret, tfn 0650-193 32 eller e-post: miljo.raddningsnamnden@hudiksvall.se Det finns också mycket information att hämta

Läs mer

Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28. Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren

Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28. Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren PM Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28 Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren PM Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 Kund Karlshamns Kommun Stadsmiljöavdelningen

Läs mer

Sökande Person-/organisationsnummer

Sökande Person-/organisationsnummer Sida 1 (2) ANSÖKAN/ANMÄLAN Prövning av ansökan/anmälan om inrättande/ändring av avloppsanordning enligt 13 och 14 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Sökande Namn Person-/organisationsnummer

Läs mer

Exempel på olika avloppsanordningar

Exempel på olika avloppsanordningar Exempel på olika avloppsanordningar Avloppsanordningarna beskrivna nedan är några som har använts länge och några som är nya, dessa kan kombineras för att uppnå de krav som ställs av miljönämnden. Att

Läs mer

Policy för enskilda avloppsanordningar (upp till 25 pe) i Orust kommun

Policy för enskilda avloppsanordningar (upp till 25 pe) i Orust kommun FÖRFATTNINGSSAMLING (6.2.7) Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2008-04-10 84 (MBN/2008:104), 2008-05-13 139 (MBN/2008:104) Policy för enskilda avloppsanordningar (upp till 25 pe) i Orust kommun Gäller

Läs mer

Gäller 2016-01-01 2017-01-01. Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun

Gäller 2016-01-01 2017-01-01. Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun 1 Gäller 2016-01-01 2017-01-01 Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun 2 Denna skrift vänder sig till dig som har enskilt avlopp. Det kan vara ett minireningsverk, två,-och

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Information från Miljö- och byggenheten Små avloppsanläggningar Slamavskiljare Enligt miljöbalken får inte avloppsvatten som kommer från hushåll och som inte genomgått längre gående rening än slamavskiljning

Läs mer

Alla produkter klarar Naturvårdsverkets nya krav. Fastighetsägaren 2012-02-09. Avloppsreningens viktiga funktioner

Alla produkter klarar Naturvårdsverkets nya krav. Fastighetsägaren 2012-02-09. Avloppsreningens viktiga funktioner 2012-02-09 Informationsträff om enskilda avlopp Ebba af Petersens WRS Uppsala AB & Avloppsguiden AB ebba.af.petersens@w rs.se Ebba af Petersens WRS Uppsala AB ebba@avloppsguiden.se Ornö 9 februari 2012

Läs mer

att säkra avstånd till grundvatten samt lägga avskärande dräneringar. Minskat ytbehov och säkrare funktion med standardiserade lösningar

att säkra avstånd till grundvatten samt lägga avskärande dräneringar. Minskat ytbehov och säkrare funktion med standardiserade lösningar NYHETSBREV NUMMER 1 2011 DACKEVÄGEN 33 4 TR, 177 34 JÄRFÄLLA WWW.FANN.SE INFO@FANN.SE TEL: 08-761 02 21 FAX: 08-761 46 70 REDAKTÖR: AXEL ALM Infiltration i fokus Nytt år nya tag. Är det i år vi äntligen

Läs mer

Bygg- och miljönämnden Miljökontoret Ansökan/anmälan inrättande av avloppsanordning

Bygg- och miljönämnden Miljökontoret Ansökan/anmälan inrättande av avloppsanordning Bygg- och miljönämnden Miljökontoret Ansökan/anmälan inrättande av avloppsanordning 1(5) Det krävs tillstånd från Bygg- och miljönämnden för att anlägga ny eller ändra befintliga avloppsanordning enligt

Läs mer

Instruktioner till ansökan om enskild avloppsanläggning

Instruktioner till ansökan om enskild avloppsanläggning Instruktioner till ansökan om enskild avloppsanläggning Hur du fyller i ansökan Sidorna 1, 3 och 10 ska alltid fyllas i. Sidorna 2 och 4-9 fyller du i beroende på vilken typ av reningsteknik som ska användas.

Läs mer

Tank, brunn eller både och!

Tank, brunn eller både och! Tank, brunn eller både och! En enskild avloppsanläggning består vanligtvis av en slamavskiljare och en infiltrations- eller markbäddsanläggning. Syftet med anläggningen är både att rena avloppsvattnet

Läs mer

AVLOPP. på rätt sätt

AVLOPP. på rätt sätt AVLOPP på rätt sätt Denna broschyr har gemensamt tagits fram av: Miljöförvaltningarna i Vänersborgs kommun, Trollhättans stad och Lilla Edets kommun. Avlopp på rätt sätt Syftet med broschyren, lagkrav,

Läs mer

2014 / 2015. Terana. Biomoduler. Läggningsanvisning. läggningsanvsing Terana biomoduler / kompaktinfiltration

2014 / 2015. Terana. Biomoduler. Läggningsanvisning. läggningsanvsing Terana biomoduler / kompaktinfiltration 2014 / 2015 Terana Biomoduler Läggningsanvisning läggningsanvsing Terana biomoduler / kompaktinfiltration Egenskaper och dimensionering Terana biomoduler är framtagna för effektivare rening av avloppsvatten.

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN ENSKILT AVLOPP Enligt 9 kap 7 MB o 13,14 FMH

ANSÖKAN/ANMÄLAN ENSKILT AVLOPP Enligt 9 kap 7 MB o 13,14 FMH Reviderad 20130528 Sida 1 av 5 Sahällsutvecklingsförvaltningen Miljöenheten ANSÖKAN/ANMÄLAN ENSKILT AVLOPP Enligt 9 kap 7 MB o 13,14 FMH Läs noga igeno bifogad inforation! Var noggrann när ni fyller i

Läs mer

BDT-vatten Bad-, Disk- och Tvättvatten från hushåll, även kallat gråvatten och BDT-avlopp.

BDT-vatten Bad-, Disk- och Tvättvatten från hushåll, även kallat gråvatten och BDT-avlopp. Ordlista avlopp Aktivt slam Biologiskt slam för rening av avloppsvatten bestående av bakterier och andra mikroorganismer som bryter ned avloppsvattnets innehåll av organiskt material vid tillgång på syre.

Läs mer

Större avloppsanläggningar - skötsel och underhåll

Större avloppsanläggningar - skötsel och underhåll Större avloppsanläggningar - skötsel och underhåll En avloppsanläggning kräver underhåll och skötsel. Främst genom att regelbundet titta till anläggningen för att se så den fungerar som den ska. Problem

Läs mer

Inventering av enskilda avloppsanläggningar inom Emåns avrinningsområde i Sävsjö kommun

Inventering av enskilda avloppsanläggningar inom Emåns avrinningsområde i Sävsjö kommun Inventering av enskilda avloppsanläggningar inom Emåns avrinningsområde i Sävsjö kommun -Sara Berglund4 september 2014 Besöksadress Postadress Telefon Telefax E-post (E-mail) Hemsida (URL) Djurgårdsgatan

Läs mer

Information om enskilda avlopp

Information om enskilda avlopp Information om enskilda avlopp I den här broschyren har vi sammanfattat viktig information om enskilda avlopp. Här hittar du information om varför vi måste rena avloppsvatten, vilka reningskrav som ställs,

Läs mer

Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning

Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning Ny byggnad eller nytt utsläpp Enligt 13 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Avgift tas ut enligt gällande taxa. Personuppgifter i ansökan

Läs mer

Inventering av enskilda avlopp i Storån del 1, Gnosjö kommun 2011-2012

Inventering av enskilda avlopp i Storån del 1, Gnosjö kommun 2011-2012 Dnr : 2011-0575-446 akt 15 Inventering av enskilda avlopp i Storån del 1, Gnosjö kommun 2011-2012 Figur 1. Karta över det område som inventerats i projektet Storån del 1 Postadress Besöksadress Telefon

Läs mer

Kamerasymbolen betyder att du ska fotografera och skicka in bilderna till miljö- och byggnadsförvaltningen. BDT (bad, disk eller tvätt)

Kamerasymbolen betyder att du ska fotografera och skicka in bilderna till miljö- och byggnadsförvaltningen. BDT (bad, disk eller tvätt) Fyll i de delar av blanketten som är relevanta. Sidan 1 av 5 Entreprenörsrapport Kamerasymbolen betyder att du ska fotografera och skicka in bilderna till miljö- och byggnadsförvaltningen Fastighet Avlopp

Läs mer

Enskilda avloppsanläggningar i Ale kommun. Information om hur du går tillväga för att ansöka om enskilt avlopp

Enskilda avloppsanläggningar i Ale kommun. Information om hur du går tillväga för att ansöka om enskilt avlopp Enskilda avloppsanläggningar i Ale kommun Information om hur du går tillväga för att ansöka om enskilt avlopp 1 Innehållsförteckning Information enskilt avlopp... 3 Därför behöver avloppsvattnet renas...

Läs mer

Sökande Person-/organisationsnummer

Sökande Person-/organisationsnummer Sida 1 (2) ANSÖKAN/ANMÄLAN Prövning av ansökan/anmälan om inrättande/ändring av avloppsanordning enligt 13 och 14 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Sökande Namn Person-/organisationsnummer

Läs mer

IN-DRÄN BIOBÄDD 5ce ANVISNING FÖR

IN-DRÄN BIOBÄDD 5ce ANVISNING FÖR ANVISNING IN-DRÄN BIOBÄDD 5CE Version 4.2-2013-05-21 1,2 m VG IN = 0,9 m 1 m Figur 1. VG UT = 0,1 m Ca. 2,4 m ANVISNING FÖR IN-DRÄN BIOBÄDD 5ce 12 FANN VA-teknik AB www.fann.se SS-EN 12566-3 Avlopp Reningsanläggning

Läs mer

Dagvattenutredning, Borås Stad

Dagvattenutredning, Borås Stad Dagvattenutredning, Borås Stad Detaljplan för Brämhults Kärra 1:3 Koncept 081103 2008-11-03 Beställare Borås Stad, Stadsbyggnadskontoret Kristine Bayard Konsult Vägverket Konsult Affärsområde Syd Avdelning

Läs mer

Kvalitetsredovisning. från entreprenör och fastighetsägare vid anläggande av enskilt avlopp

Kvalitetsredovisning. från entreprenör och fastighetsägare vid anläggande av enskilt avlopp Fylls i och undertecknas av den entreprenör som anlägger avloppsanordningen samt fastighetsägare eller innehavare av avloppstillståndet. Baserad på Naturvårdsverkets allmänna råd 87:6 och 2006:7. Skickas

Läs mer

Handlingsplan 2015-2025 Enskilda avlopp

Handlingsplan 2015-2025 Enskilda avlopp Handlingsplan 2015-2025 Enskilda avlopp Dokumenttyp Plan För revidering ansvarar Sa mhällsbyggnadschef Dokumentet gäller till och med 2015-01-01 2025-12-31 Diarienummer 2014-532 403 Uppföljning och tidplan

Läs mer

Exempel på olika avloppsanordningar

Exempel på olika avloppsanordningar Exempel på olika avloppsanordningar De tekniska lösningar som beskrivs nedan ska kombineras för att fullgod rening ska uppnås. På vilket sätt som de kan kombineras anges i texten. Det går även bra att

Läs mer

1(2) ANSÖKAN / ANMÄLAN för enskild avloppsanläggning

1(2) ANSÖKAN / ANMÄLAN för enskild avloppsanläggning 1(2) ANSÖKAN / ANMÄLAN för enskild avloppsanläggning Ansökan/anälan skickas eller länas in till: Tjörns koun, Sahällsbyggnadsförvaltningen, Miljöavdelningen, 471 80 SKÄRHAMN Läs bifogad inforation ed förklaringar

Läs mer

ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP...

ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP... Att planera för enskilt avlopp Informationsmaterial från Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Oktober 2014 1 Innehållsförteckning ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS

Läs mer

Förbättra ditt avlopp

Förbättra ditt avlopp Förbättra ditt avlopp En viktig åtgärd för Björnöfjärden! 1 Utgivare/copyright: BalticSea2020 Text: Marika Palmér Rivera, Mats Johansson m.fl. Illustratör: Bo Rosander Grafisk formgivning: Bild & Kultur

Läs mer

Kvalitetsredovisning Från entreprenör och fastighetsägare vid anläggande av enskilt avlopp

Kvalitetsredovisning Från entreprenör och fastighetsägare vid anläggande av enskilt avlopp Kvalitetsredovisning Från entreprenör och fastighetsägare vid anläggande av enskilt avlopp Fylls i och undertecknas av den entreprenör som anlägger avloppsanordningen samt fastighetsägare eller innehavare

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-postadress Internetadress Tanums kommun

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-postadress Internetadress Tanums kommun FAKTABLAD ANLÄGGANDE AV MARKBÄDDSANLÄGGNINGAR ALLMÄNT OM MARKBÄDDSANLÄGGNINGAR Markbäddar är ett enkelt och vanligt sätt att rena avloppsvatten på platser där marken är mindre genomsläplig på grund av

Läs mer

Uppgifter som lämnas kommer att registreras i våra dataregister och behandlas enligt Personuppgiftslagen (1998:204).

Uppgifter som lämnas kommer att registreras i våra dataregister och behandlas enligt Personuppgiftslagen (1998:204). Fylls i och undertecknas av den entreprenör som anlägger avloppsanordningen samt fastighetsägare eller innehavare av avloppstillståndet. Baserad på Naturvårdsverkets allmänna råd 87:6 och 2006:7 Skickas

Läs mer

Policy för små avloppsanläggningar i Katrineholms kommun

Policy för små avloppsanläggningar i Katrineholms kommun Policy för små avloppsanläggningar i Katrineholms kommun Antagen 2007-06-14 av Miljö- och hälsoskyddsnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Syfte och omfattning...3 2.1 Syfte... 3 2.2 Definitioner...

Läs mer

INFORMATION FRÅN MILJÖAVDELNINGEN AVLOPP PÅ RÄTT SÄTT. Information till dig som ska anlägga en enskild avloppsanläggning

INFORMATION FRÅN MILJÖAVDELNINGEN AVLOPP PÅ RÄTT SÄTT. Information till dig som ska anlägga en enskild avloppsanläggning INFORMATION FRÅN MILJÖAVDELNINGEN AVLOPP PÅ RÄTT SÄTT Information till dig som ska anlägga en enskild avloppsanläggning 2018 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VARFÖR ÄR DET VIKTIGT MED AVLOPPSRENING?... 1 Lagstiftning...

Läs mer

Ansökan avser (tillståndsplikt) Nytt avlopp med toalett

Ansökan avser (tillståndsplikt) Nytt avlopp med toalett ANMÄLAN/ANSÖKAN Markbädd 1 (5) Om inrättande av avloppsanordning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 och 14. Sökanden Namn: Personnr/Org.nr: Telefonnummer: Adress:

Läs mer

Anvisningar till ansökningsblankett

Anvisningar till ansökningsblankett Avloppsansökan Anvisningar till ansökningsblankett Detta dokument är tänkt som ett stöd till dig som ska fylla i avloppsansökan. Du hittar utförligare information om varje punkt i ansökningsblanketten

Läs mer

Riktlinje. Riktlinjer för enskilt avlopp 2014-11-19. Bmk Mh 2014/4358. Antagna av byggnads- och miljöskyddsnämnden 2014-11-19 256.

Riktlinje. Riktlinjer för enskilt avlopp 2014-11-19. Bmk Mh 2014/4358. Antagna av byggnads- och miljöskyddsnämnden 2014-11-19 256. Riktlinje 2014-11-19 Riktlinjer för enskilt avlopp Bmk Mh 2014/4358 Antagna av byggnads- och miljöskyddsnämnden 2014-11-19 256. Ersätter Riktlinjer för enskilt avlopp 17, 2011-01-26 Riktlinjerna ska vägleda

Läs mer

Sammanfattning åtgärdsförslag enskilda avlopp

Sammanfattning åtgärdsförslag enskilda avlopp Sammanfattning åtgärdsförslag enskilda avlopp Äskestocks samfällighetsförening och Västerviks kommun LOVA-projektet Starthjälp -0- Upprättad av: Emma Sjögren Granskad av: Marie Ekvall Mall: Rapport Advanced.dot

Läs mer

Komplettering till broschyren Bra behandling av avloppsvatten 18.6.04

Komplettering till broschyren Bra behandling av avloppsvatten 18.6.04 BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN I GLESBYGDEN I LOJO Statsrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför vattenverkens avloppsnät (avloppsvattenförordningen 542/2003) och Lojo stads

Läs mer

Puhtaiden vesien puolesta - opas jätevesien maailmaan

Puhtaiden vesien puolesta - opas jätevesien maailmaan Page 1 of 5 Bruks- och underhållsanvisningar för markbädd Markbädd Slamavskiljare Fördelningsbrunn Uppsamlingsrör Uppsamlingsbrunn Markbädd I en markbädd grundar sig reningen på en biologisk process som

Läs mer

Inventering av enskilda avlopp i Gisekvarns fritidsområde

Inventering av enskilda avlopp i Gisekvarns fritidsområde Inventering av enskilda avlopp i Gisekvarns fritidsområde 2011 En samlad bedömning och beskrivning av de enskilda avloppens funktion i Gisekvarns fritidsområde Bakgrund Miljökontoret i Trosa kommun arbetar

Läs mer

Information om enskilda avlopp

Information om enskilda avlopp Information om enskilda avlopp Allmän information om enskilda avloppsanläggningar I vårt dagliga liv använder vi vatten bland annat till disk, tvätt, dusch, matlagning och toalettbesök. Efter användandet

Läs mer

WC WC och BDT endast BDT (bad-, disk- och tvättvatten) annan toalett än vattentoalett Dispens för eget omhändertagande av toalettavfall krävs

WC WC och BDT endast BDT (bad-, disk- och tvättvatten) annan toalett än vattentoalett Dispens för eget omhändertagande av toalettavfall krävs SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Ansökan/anmälan om inrättande eller ändring av enskild avloppsanordning enligt 13 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Vi behandlar dina personuppgifter

Läs mer

Entreprenörsrapport, avloppsanläggning

Entreprenörsrapport, avloppsanläggning Sida 1 (6) (plats för miljökontorets stämpel) Ifylld rapport skickas till: Kansliet 668 21 Ed Entreprenörsrapport, avloppsanläggning Kamerasymbolen visar moment som är lämpliga att fotodokumentera Denna

Läs mer

ANSÖKAN / ANMÄLAN enskild avloppsanläggning för 1-5 hushåll

ANSÖKAN / ANMÄLAN enskild avloppsanläggning för 1-5 hushåll Miljö- och byggnadsnämnden ANSÖKAN / ANMÄLAN enskild avloppsanläggning för 1-5 hushåll Datum Ansökan/anmälan skickas till Skara kommun Miljö- och byggnadsnämnden Sökande Namn Person- eller organisationsnummer

Läs mer

Är det dags att anlägga enskilt avlopp?

Är det dags att anlägga enskilt avlopp? Är det dags att anlägga enskilt avlopp? I en stor del av vårt dagliga liv använder vi vatten. Vi diskar, tvättar, lagar mat och spolar i toaletten med vatten. Men vad händer med vattnet när det fullgjort

Läs mer

Nya riktlinjer för tillsyn av enskilda avlopp

Nya riktlinjer för tillsyn av enskilda avlopp Miljönämnden 2007-04-04 69 35 Dnr 2007-369 Nya riktlinjer för tillsyn av enskilda avlopp ÄRENDE Miljönämnden har tidigare fastställt riktlinjer för handläggning av enskilda avlopp. Dessa riktlinjer har

Läs mer

informerar om LOD Lokalt Omhändertagande av Dagvatten

informerar om LOD Lokalt Omhändertagande av Dagvatten informerar om LOD Lokalt Omhändertagande av Dagvatten 1 Bild 1. Exempel på bra vattenavledning från hus. Utfört med betongränna och lite makadam i änden för att slippa eventuell jorderosion. Bild 2. Ett

Läs mer

VA-UTREDNING ÖSTANBÄCK 55:6

VA-UTREDNING ÖSTANBÄCK 55:6 RAPPORT VA-UTREDNING ÖSTANBÄCK 55:6 SLUTRAPPORT 2016-02-03 Uppdrag 266953, Östanbäck dagvattenutredning Titel på rapport: VA-utredning Östanbäck 55:6 Status: Datum: 2016-02-03 Medverkande Beställare: Kontaktperson:

Läs mer

Enskild avloppsanläggning för markbaserad rening

Enskild avloppsanläggning för markbaserad rening Enskild avloppsanläggning för markbaserad rening Så fyller du i ansökan/anmälan Blanketten är utformad så att den både är en ansöknings- och en anmälningsblankett beroende på vad som ska göras. Gäller

Läs mer

Telefon bostad. Personnr / org. nummer. Fritidsbostad Permanentbostad Antal hushåll: Annan, ange vad:

Telefon bostad. Personnr / org. nummer. Fritidsbostad Permanentbostad Antal hushåll: Annan, ange vad: ANSÖKAN/ANMÄLAN Sökande ENSKILD AVLOPPSANORDNING enligt 13 och 14 Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (ansökan inlämnas i 2 exemplar) bostad arbete Mobiltelefon Fastighetsbeteckning Personnr

Läs mer

WC WC och BDT endast BDT (bad-, disk- och tvättvatten) annan toalett än vattentoalett Dispens för eget omhändertagande av toalettavfall krävs

WC WC och BDT endast BDT (bad-, disk- och tvättvatten) annan toalett än vattentoalett Dispens för eget omhändertagande av toalettavfall krävs SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Ansökan/anmälan om inrättande eller ändring av enskild avloppsanordning enligt 13 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Vi behandlar dina personuppgifter

Läs mer

Fastighetsbeteckning där avloppsanläggningens utsläppspunkt ska ligga (kan vara samma som ovan)

Fastighetsbeteckning där avloppsanläggningens utsläppspunkt ska ligga (kan vara samma som ovan) 1(6) Ansökan eller anmälan Ange vad som avses: Ansökan om avloppsanläggning för WC och BDT-vatten (bad, disk och tvätt) Ansökan om avloppsanläggning för enbart WC-vatten Anmälan om avloppsanläggning för

Läs mer

Kvalitetsredovisning vid anläggande av enskilda avloppsanläggningar Fylls i och undertecknas av entreprenör när anläggningen är färdigställd

Kvalitetsredovisning vid anläggande av enskilda avloppsanläggningar Fylls i och undertecknas av entreprenör när anläggningen är färdigställd Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning för samtliga anslutna fastigheter (ange stamfastighet understruken) Fastighetsbeteckning för den fastighet där avloppsanläggningen ligger Anläggningen togs/tas

Läs mer

Information om enskilda avlopp

Information om enskilda avlopp Information om enskilda avlopp I den här broschyren har viktig information sammanfattats om enskilda avlopp, till exempel om varför avloppsvatten måste renas, vilka reningskrav som ställs, hur det går

Läs mer

Allt du behöver veta om slam

Allt du behöver veta om slam Allt du behöver veta om slam Gäller från 1 februari 2016 2016-04-27 Vi ber om ursäkt för att vi inte börjat tidigare! Ända sedan 1970-talet har det varit kommunernas skyldighet att ta hand om slam från

Läs mer

Ansökan avser (tillståndsplikt) Nytt avlopp med toalett

Ansökan avser (tillståndsplikt) Nytt avlopp med toalett ANMÄLAN/ANSÖKAN Markbädd 1 (5) Om inrättande av avloppsanordning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 och 14. Sökanden Namn: Personnr/Org.nr: Telefonnummer: Adress:

Läs mer

Och vad händer sedan?

Och vad händer sedan? Och vad händer sedan? I STORT SETT ALLA MÄNNISKOR I SVERIGE SOM BOR i en tätort är anslutna till ett vatten- och avloppsledningsnät. Men så har det inte alltid varit. Visserligen fanns vattenledningar

Läs mer

ANSÖKAN / ANMÄLAN enskild avloppsanläggning för 1-5 hushåll

ANSÖKAN / ANMÄLAN enskild avloppsanläggning för 1-5 hushåll Miljö- och byggnadsnämnden ANSÖKAN / ANMÄLAN enskild avloppsanläggning för 1-5 hushåll Datum Ansökan/anmälan skickas till Skara kommun Miljö- och byggnadsnämnden Sökande Namn Person- eller organisationsnummer

Läs mer

Datum. Person- eller organisationsnummer. Bostad Antal hushåll:... Annat :. Antal personer:..

Datum. Person- eller organisationsnummer. Bostad Antal hushåll:... Annat :. Antal personer:.. 1 (6) ANSÖKAN / ANMÄLAN enskild avloppsanläggning för 1-5 hushåll Datum Bygg- och miljönämnden Sökande Namn Ansökan/anmälan skickas till Essunga kommun Bygg- och miljökontoret 465 82 NOSSEBRO Person- eller

Läs mer

LATRIN 2013. Har du ett hus med dass? - Tips & råd för att ta hand toalettavfallet själv. www.rambo.se 0523-66 77 00.

LATRIN 2013. Har du ett hus med dass? - Tips & råd för att ta hand toalettavfallet själv. www.rambo.se 0523-66 77 00. LATRIN 2013 Har du ett hus med dass? - Tips & råd för att ta hand toalettavfallet själv. Version Juni 2013 www.rambo.se 0523-66 77 00 Tips och Råd När du själv ska ta hand om toalettavfallet I denna folder

Läs mer

Vattenanslutning: Vattenspolning: Ström vattenspoln: Mått: Urinavlopp: Montering: Nedfallsrör: Toalettsits:

Vattenanslutning: Vattenspolning: Ström vattenspoln: Mått: Urinavlopp: Montering: Nedfallsrör: Toalettsits: MANUAL OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. Så funkar EcoDry Porslin Porslin är mycket mer hygieniskt och lättare att hålla rent än andra material som plast eller liknande. Urinslang

Läs mer

Kort information om små avloppsanläggningar

Kort information om små avloppsanläggningar 1(9) Rev. 2011-08-10 Kort information om små avloppsanläggningar Hushållsspillvatten från högst fem hushåll 2(9) Sammanfattning Vad behöver jag ta hänsyn till när jag placerar min avloppsanläggning? Skyddsavstånd:

Läs mer

Uponor minireningsverk för enskilt avlopp: 5pe, 10pe och 15pe.

Uponor minireningsverk för enskilt avlopp: 5pe, 10pe och 15pe. U P O N O R I N F R A S T R U K T U R U P O N O R M I N I R E N I N G S V E R K P R O D U K T FA K TA 1-0 6 Uponor minireningsverk för enskilt avlopp: 5pe, 10pe och 15pe. Enskilda avlopp - problem och

Läs mer

BAGA Easy. Avloppsanläggningar för hög skyddsnivå. Kretsloppsanpassat

BAGA Easy. Avloppsanläggningar för hög skyddsnivå. Kretsloppsanpassat BAGA Easy Avloppsanläggningar för hög skyddsnivå Kretsloppsanpassat Enkelt och driftsäkert Bästa miljö och hälsoskydd 10 års process- och funktionsgaranti CE-certifierad i Sverige under svenska klimatförhållanden

Läs mer

Kamerasymbolen betyder att du ska fotografera och skicka in bilderna till miljö- och byggnadsförvaltningen. BDT (bad, disk eller tvätt)

Kamerasymbolen betyder att du ska fotografera och skicka in bilderna till miljö- och byggnadsförvaltningen. BDT (bad, disk eller tvätt) Fyll i de delar av blanketten som är relevanta. Sidan 1 av 5 Entreprenörsrapport Kamerasymbolen betyder att du ska fotografera och skicka in bilderna till miljö- och byggnadsförvaltningen Fastighet Avlopp

Läs mer