Inventering av enskilda VA-anläggningar 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inventering av enskilda VA-anläggningar 2012"

Transkript

1 Inventering av enskilda VA-anläggningar 2012 Områden kring delar av Ljungaån, Hägnaån, Sävsjöån, Vämmesån och Bodaån samt bäckar runt Ärnanäsasjön och Allsarpasjön Miljö- och byggförvaltningen Stina Pernholm, 15 augusti

2 Sammanfattning Sommaren 2012 har miljö- och byggförvaltningen i Sävsjö kommun inventerat enskilda avlopp kring delar av Ljungaån, Hägnaån, Sävsjöån, Vämmesån, Bodaån samt bäckar runt Ärnanäsasjön och Allsarpasjön. Totalt har 303 fastigheter besökts och 254 av dessa har någon form av avloppsanläggning. Ungefär en tredjedel av huset med avloppsanläggning är fritidsboende och av husen som har en avloppsanläggning är permanentboende och hälften är fritidshus som används i varierande omfattning. Information om anläggningarnas utformning och placering har matats in i en databas. Genom uppgifter om anläggningens typ, skick och ålder har bedömning gjorts utifrån miljöbalkens krav. Totalt bedöms enbart 28,3 % av anläggningarna uppnå kraven. Den vanligaste typen av avlopp i det inventerade området är trekammarbrunn efterföljande infiltration. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND... 3 ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR... 3 LAGAR OCH BESTÄMMELSER... 3 TEKNIKER FÖR ENSKILDA AVLOPP... 4 MILJÖMÅLEN... 4 SYFTE... 4 METOD... 4 BEDÖMNINGSKRITERIER... 6 Slamavskiljning... 6 Efterbehandling/Utsläppspunkt... 6 RESULTAT... 7 BOENDEFORM... 7 ANLÄGGNINGSTYPER... 7 VARIANTER AV AVLOPPSANLÄGGNINGAR FÖR KOMBINERADE AVLOPP... 8 BRISTFÄLLIGA AVLOPP... 8 FÖRDELNING GODKÄNDA/BRISTFÄLLIGA AVLOPP I OLIKA AVRINNINGSOMRÅDEN... 9 SLUTSATSER... 9 MER INFORMATION

3 BAKGRUND Under sommaren 2012 har miljö- och byggförvaltningen i Sävsjö under elva veckor inventerat enskilda avloppsanläggningar runt några av de vattendrag som är klassade till måttlig ekologisk status enligt Vattendirektivet. Informationen nedan finns även på samt på Sävsjö kommuns hemsida. Enskilda avloppsanläggningar Till enskilda avloppsanläggningar räknas de avlopp som är byggda med teknik som är avsedd för ett eller ett fåtal hushåll. I Sverige finns cirka en miljon hushåll som inte är anslutna till kommunl avloppsrening. Ofta saknas ordentlig reningsanläggning och mer än hälften av avloppen bedöms inte uppnå godkänd rening. Små enskilda avlopp står således för en relativt stor del av föroreningarna till Sveriges sjöar och hav. De 10 % av hushållen som har enskilt avlopp släpper sammantaget ut lika mycket övergödande ämnen som alla de övriga 90 % som är anslutna till kommunala reningsverk. Förutom att vara en källa till övergödande ämnen som bl.a. gör att sjöar växer igen så innehåller avloppsvatten smittämnen som kan sprida sjukdomar. Lagar och bestämmelser Allt utsläpp av avloppsvatten, oavsett om det är från ett hus eller från en hel stad, räknas som miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Detta innebär bland annat att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. Detta är definierat i miljöbalkens andra kapitel. Dessutom står det i 12 i förordningen (1998:889) om miljöfarlig verksamhet att avloppsvatten som endast är renat genom slamavskiljning inte får släppas ut till ett vattenområde. Det är du som fastighetsägare som har ansvaret att se till att ditt avlopp uppfyller lagens krav. Observera att det i lagstiftningen inte står något om med vilken teknik man skall rena sitt avloppsvatten. Däremot ställs funktionskrav. För normal skyddsnivå gäller Minst 90 % avskiljning av organiskt material (BOD). Minst 70 % avskiljning av fosfor. Innan man bygger om ett avlopp eller bygger ett nytt avlopp skall man kontakta miljö- och byggförvaltningen för att få ett godkännande. Detta regleras av i förordningen (1998:889) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Du skickar alltså in en tillståndsansökan och får den godkänd innan du börjar bygga avloppet. Mer information om detta finns att läsa på kommunens hemsida eller så kan miljö och byggförvaltningen bistå med material. Kontaktuppgifter och länkar till information finns längst bak i rapporten. Har man en avloppslösning med en sluten tank eller slamavskiljare (exempelvis en trekammarbrunn) så skall man i Sävsjö kommun vara ansluten till slamtömningsregistret. Det är möjligt att söka dispens från tömning i efterhand. 3

4 Tekniker för enskilda avlopp Det finns alltså olika tekniker att välja mellan för att rena avloppsvatten från enskilda hushåll. Vad som passar bäst beror på de lokala förhållandena. På avloppsguidens hemsida finns det listor på diplomerade avloppsentreprenörer och sakkunniga som man kan anlita om man vill ha hjälp med att välja avloppslösning. Efter att avloppsanläggningen är byggd så är det viktigt att den sköts så att den fortsätter att fungera som den ska. Har man till exempel en efterbehandling i form av en infiltration är det viktigt att se till att det inte växer sly eller träd i närheten, vars rötter kan täppa igen infiltrationen. Du bör därför ha regelbunden översikt av ditt avloppssystem. Miljömålen 5 av de 16 nationella miljökvalitétsmålen berör särskilt enskilda avlopp. * Ingen övergödning * Levande sjöar och vattendrag * Hav i balans, levande kust och skärgård * Grundvatten av god kvalitet * God bebyggd miljö Miljömålen är allmänt formulerade och för att kunna omsätta dem i praktiken arbetar man med mer konkreta mål på lokalnivå. Ett av målen inom Sävsjö kommun är att vattendragen i kommunen skall hålla god status enligt vattendirektivet. SYFTE Genom att inventera enskilda avlopp kring några förorenade vattendrag kan kommunen få en överblick av avloppens status och möjlighet att uppmana till åtgärder för de avlopp som inte uppnår lagkraven. På så sätt förbättras smittskyddet och övergödningen motarbetas. På sikt ökar då chanserna att nå de svenska miljömålen. METOD Inventeringen utfördes under elva veckor under sommaren Avrinningsområden kring förorenade vattendrag hade tidigare ritats ut mha topografiska kartor. 4

5 Figur 1: Karta över de områden som inventerades. Fastigheter innanför gränsen för avrinningsområdet markerades ut och ett brev med inventeringsmeddelande skickades till alla fastighetsägare. Brevet innehöll information om vad inventeringen innebär och en besökstid. I brevet framgick att fastighetsägaren gärna fick närvara, men att det även gick bra att istället ringa och berätta om vart avloppet är placerat och hur det fungerar. För varje avloppsanläggning registrerades bland annat uppgifter om nyttjandeform (permanentbostad eller fritidshus), vilken typ av avloppsanläggning som används, hur ofta tömning sker och anläggningens ålder. Alla lock till slamavskiljare öppnades för inspektion av dess standard. Avloppsanläggningar och dricksvattenbrunnar fotograferades och ritades in i kartprogrammet ArcPad. Vid de fåtal inventeringsbesök där fastighetsägaren inte var närvarande och inte gått att nå via telefon har enbart den information som var möjlig att registrera på plats noterats. Målet var att för varje enskild avloppsanläggning få tillräcklig information för att kunna bedöma om anläggningen är god eller bristfällig. 5

6 Bedömningskriterier Vid den här inventeringen har vi dragit gränsen för enskilda avlopp vid de fastigheter som har åtminstone rördelar som leder BDT-vatten eller WC-vatten ut ur huset. I många fall består avloppen av en slamavskiljare och en efterbehandling. För dessa har bedömning gjorts i två steg där slamavskiljningen och efterbehandlingen bedömts separat. Om ett eller båda av de två stegen underkänts har avloppet i slutresultatet räknats in bland de underkända avloppen. Slamavskiljning Trekammarbrunnar har bedömts som godkända om kammarväggarna är intakta samt om det har funnits ett T-rör på utloppet. De trekammarbrunnar som har varit översvämmade vid inventering har oftast underkänts. I de fall då det varit uppenbart att det är brist i efterbehandlingen som orsakat översvämningen så har trekammarbrunnen godkänts och efterbehandlingen underkänts. En- och tvåkammarbrunnar har bedömts som underkända på grund av otillräcklig slamavskiljning. Tvåkammarbrunnar är däremot godkända som slamavskiljning för Bad-, Disk- och Tvättvatten (BDT). I de fall där BDT-vatten och WC-vatten har gått till skilda anläggningar har två bedömningar gjorts. Efterbehandling/Utsläppspunkt Infiltrationsanläggningar har huvudsakligen bedömts utifrån dess ålder. En infiltrationsanläggning som belastas året runt har bedömts ha en livsläng på mellan år. Detta är ganska högt räknat och det finns undersökningar som visar att reningskapaciteten avtar tidigare än så. Den här inventeringen har vi bedömt alla normala infiltrationer äldre än 25 år som underkända. Stenkistor har uteslutande bedömts som underkända på grund av bristfällig eller ingen rening. Direktutsläpp av avloppsvatten från slamavskiljare har underkänts samt direktutsläpp av BDT-vatten. Infiltrationer yngre än 25 år där nivå av vätska i fördelningsbrunn, luftningsrör eller trekammarbrunn som tyder på översvämmning har bedömts som underkända. Pga sämre reningskapacitet är det inte att rekommendera att ha dagvatten ihopkopplat med avloppsvatten. Detta har dock inte inventerats och kommer inte tas med i bedömningen. Dagvatten ihopkopplat med avloppsvatten kan få till följd att avloppsanläggningar svämmar över. En översvämmad anläggning innebär att orenat vatten direkt kan komma i kontakt med grundvattnet samt att anläggningen löper mycket stor risk att sättas igen. 6

7 RESULTAT Resultatet nedan är en sammanställning av de hushåll som vid inventering visar sig ha någon typ av avlopp. Boendeform Inom det inventerade området finns ca en tredjedel fritidshus. Det är flera fritidshus som har installerat toalett de senare åren och i samband med det byggt nytt avlopp Figur 2: Fördelningen Fritidshus och permanentboende. Med Annat menas föreningsbyggnader, församlingshem eller liknande. Anläggningstyper Inom inventeringsområdet har de allra flesta en traditionell vattentoalett och ett kombinerat avlopp. Endast ett fåtal använder sig av nyare typer av torrtoaletter, förbränningstoaletter eller något annat som gör att man kan skilja på toalettsvatten och BDT vatten. Toalettvatten och BDT-vatten skiljer sig åt i innehåll. Toalettvatten innehåller största andelen näringsämnen, smittämnen och syreförbrukande ämnen och BDT-vatten innehåller största andelen vatten. Enbart BDT-avlopp Separerat WC- och BDT-avlopp Kombinerat WCoch BDT-avlopp Figur 3: Flertalet boende har kombinerade BDT- och WC-avlopp. 7

8 Varianter av avloppsanläggningar för kombinerade avlopp Den vanligaste avloppsanordningen i det inventerade området är en trekammarbrunn med efterföljande infiltration, se figur 4. Stapel nr 4 och 5 nedan uppfyller normalt lagkraven. Figur 4: Visar tekniken för de enskilda anläggningarna för kombinerat avlopp inom inventeringsområdet. Bristfälliga avlopp Total inventerades 254 fastigheter. 72 av dessa hade ett avlopp helt utan anmärkning, vilket motsvarar 28,3%. 71,7% hade alltså ett avlopp som behövde förbättras på ett eller annat sätt. Detta är något högre än genomsnittet i Sverige som sägs ligga på 50-60% underkända anläggningar. Det har varit en regnig sommar 2012 vilket satte avloppsanläggningarna på prov. I flertalet tillfällen visade sig slamavskiljaren eller efterbehandlingen vara översvämmad. Detta gällde även nya anläggningar. 8 stycken avloppsanläggningar byggda 1990 eller senare visade sig vara översvämmade vid inventering. En trolig anledning till detta är att infiltrationen installerats för nära grundvattnet och vatten således letar sig in bakvägen. En annan brist på i övrigt godkända anläggningar var att T-rör kunde saknas. 8

9 Fördelning godkända/bristfälliga avlopp i olika avrinningsområden Andelen bristfälliga avlopp är ganska lika i de olika avrinningsområdena och det är inget område som har generellt bättre eller sämre standard på avloppen. Kring Bodaån har 92 fastigheter med avlopp inventerats. 19 av dessa har ett avlopp utan anmärkning, vilket motsvarar ca 21 %. Kring aktuell del av Vämmesån har 13 fastigheter med avlopp inventerats. 3 av dessa har ett avlopp utan anmärkning, vilket motsvarar ca 23 %. Kring Sävsjöån har 51 fastigheter med avlopp inventerats. 17 av dessa har ett avlopp utan anmärkning, vilket motsvarar ca 33 %. Kring aktuell bäck till Allsarpasjön har 68 fastigheter med avlopp inventerats. 23 av dessa har ett avlopp helt utan anmärkning, vilket motsvarar ca 34 %. Kring Hägnaån och omkringliggande aktuella bäckar har 92 fastigheter med avlopp inventerats. 19 av dessa har ett avlopp utan anmärkning, vilket motsvarar ca 21 %. 9

10 SLUTSATSER - Andelen bristfälliga avlopp i det inventerade området ligger något högre än i Sverige i genomsnitt. - Det är få hushåll som separerar BDT-vatten och avloppsvatten - Flera anläggningar har problem med översvämning MER INFORMATION Klicka vidare till Avfall, vatten & miljö, Enskilda fastigheter, Enskilda avlopp Naturvårdsverkets rapport, Små avloppsanläggningar, Handbok till allmänna råd. Handbok 2008:3 Avloppsbroschyr, Är det dags att anlägga enskilt avlopp Kontakt på Sävsjö kommun: Miljöinspektör Emelie Gustavsson Tel

Enskilda avlopp problem och möjligheter

Enskilda avlopp problem och möjligheter Enskilda avlopp problem och möjligheter Miljö- och hälsoproblem förknippade med enskilda avlopp Enskilda avlopp orsakar idag miljö- och hälsoproblem på många håll i landet. Platsens geologiska och hydrologiska

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp i Nyköpings kommun. Antagen av Miljönämden 2012-12-03. Nyköpings kommun Samhällsbyggnad Miljöenheten

Riktlinjer för enskilda avlopp i Nyköpings kommun. Antagen av Miljönämden 2012-12-03. Nyköpings kommun Samhällsbyggnad Miljöenheten Riktlinjer för enskilda avlopp i Nyköpings kommun Antagen av Miljönämden 2012-12-03 Nyköpings kommun Samhällsbyggnad Miljöenheten Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Syfte och omfattning... 4 2.1

Läs mer

Avloppsinventeringsmanual

Avloppsinventeringsmanual Avloppsinventeringsmanual Juni 2007 Avloppsinventeringsmanual Miljösamverkan Västra Götaland juni 2007 Denna manual har tagits fram av projektgrupp avlopp. Sammanställning och slutlig redigering har projektledare

Läs mer

Även följande miljömål kan kopplas till enskilda avlopp; Levande sjöar och vattendrag, Giftfri miljö och Hav i balans samt levande kust och skärgård.

Även följande miljömål kan kopplas till enskilda avlopp; Levande sjöar och vattendrag, Giftfri miljö och Hav i balans samt levande kust och skärgård. Dnr. 2008/mn 0374 Datum 08-12-02 1(10) Policy för enskilda avlopp i Syftet med denna policy är dels att säkerhetsställa en enhetlig bedömning och handläggning på förvaltningen. Samtidigt som det tydliggör

Läs mer

Information till dig som planerar avlopp för en fastighet som inte kan anslutas till det kommunala avloppsnätet.

Information till dig som planerar avlopp för en fastighet som inte kan anslutas till det kommunala avloppsnätet. Miljö- och hälsoskydd Planera för avlopp Information till dig som planerar avlopp för en fastighet som inte kan anslutas till det kommunala avloppsnätet. Läs igenom broschyren innan du lämnar in din ansökan/anmälan!

Läs mer

Planera för enskilt avlopp Information till dig som ska anlägga nytt avlopp eller göra om det gamla

Planera för enskilt avlopp Information till dig som ska anlägga nytt avlopp eller göra om det gamla Planera för enskilt avlopp Information till dig som ska anlägga nytt avlopp eller göra om det gamla Vi vill tacka Gotlands Kommun för att vi fick använda deras broschyr som underlag till denna broschyrs

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2015-01-01 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer enskilda avlopp MBN 8/15-01-29 Miljö- och byggnämnden Tills vidare

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

Slutrapport - Små avlopp 2014

Slutrapport - Små avlopp 2014 Slutrapport - Små avlopp 2014 Delprojekt inom Miljösamverkan Västerbotten oktober 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1 Bakgrund... 1 1.2 Syfte, mål och målgrupper... 1 1.3 Projektets resultat...

Läs mer

Är det dags att anlägga enskilt avlopp?

Är det dags att anlägga enskilt avlopp? Är det dags att anlägga enskilt avlopp? Informationsbroschyr om enskilda avloppsanordningar Läs igenom denna broschyr innan du lämnar in ansökan eller anmälan om anläggande av avloppsanordning. Om du har

Läs mer

Avlopp på rätt sätt en vägledning för att bygga e avloppsanläggning. En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning

Avlopp på rätt sätt en vägledning för att bygga e avloppsanläggning. En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning Avlopp på rätt sätt en vägledning för att bygga e avloppsanläggning En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning Broschyren är sammanställd av Bygg- och miljökontoret, Ånge

Läs mer

Avlopp på rätt sätt. En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning

Avlopp på rätt sätt. En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning Avlopp på rätt sätt En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning en vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning 1 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Avlopp på rätt sätt. En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning

Avlopp på rätt sätt. En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning Avlopp på rätt sätt En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning en vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning 1 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Anvisningar för små avlopp (1 25 personer)

Anvisningar för små avlopp (1 25 personer) Anvisningar för små avlopp (1 25 personer) Planerar du att anlägga en avloppsanordning på en plats där anslutning till kommunalt avlopp inte är möjlig? Ditt val av anordning kommer att avgöras av lagar

Läs mer

Små avlopp ska vara enkla

Små avlopp ska vara enkla Små avlopp ska vara enkla Kort om denna folder Små avloppssystem ska vara enkelt utformade. Då ger de långsiktigt god funktion och bra ekonomi. Komplicerade och teknikintensiva lösningar kräver regelbunden

Läs mer

MILJÖKONTORET. Enskilda avlopp. Ansökan Planering Bestämmelser Teknik

MILJÖKONTORET. Enskilda avlopp. Ansökan Planering Bestämmelser Teknik MILJÖKONTORET Enskilda avlopp Ansökan Planering Bestämmelser Teknik Information från miljökontoret Södertälje kommun Juni 2004 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP...

Läs mer

Information om inventering av. Enskilda avlopp. Förste miljöinspektör Eva Bayard 0512-570 27 eva.bayard@essunga.se

Information om inventering av. Enskilda avlopp. Förste miljöinspektör Eva Bayard 0512-570 27 eva.bayard@essunga.se Information om inventering av Enskilda avlopp Förste miljöinspektör Eva Bayard 012-70 27 eva.bayard@essunga.se Enskilda avlopp Det finns ca 1 700 enskilda avlopp i kommunen, där de flesta är gamla anläggningar

Läs mer

Enskilt avlopp. Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1

Enskilt avlopp. Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1 Enskilt avlopp Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1 Utgivare/copyright: Kunskapscentrum Små Avlopp Illustratör: Bo Rosander Grafisk formgivning: Bild & Kultur AB Uppsala 2011 Denna broschyr är

Läs mer

enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter

enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter Det är angeläget att få en samsyn om vilka krav som kan och bör ställas på

Läs mer

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030 Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030 Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-18 38 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-12-15 65/14:2 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

AVLOPP. på rätt sätt

AVLOPP. på rätt sätt AVLOPP på rätt sätt Denna broschyr har gemensamt tagits fram av: Miljöförvaltningarna i Vänersborgs kommun, Trollhättans stad och Lilla Edets kommun. Avlopp på rätt sätt Syftet med broschyren, lagkrav,

Läs mer

Bra att veta om enskilt avlopp

Bra att veta om enskilt avlopp Bra att veta om enskilt avlopp Kurödsvägen 9 451 55 Uddevalla Telefon: 0522-13 000 E-post: info@bramiljo.se www.bramiljo.se www.biovac.se Vår syn på hållbart avlopp De enskilda avloppen står för 14 % av

Läs mer

Utvärdering av urinsortering och torrtoaletter i Tanums kommun

Utvärdering av urinsortering och torrtoaletter i Tanums kommun Utvärdering av urinsortering och torrtoaletter i Tanums kommun Stockholm Västra Götaland Skåne Utvärdering av urinsortering och torrtoaletter i Tanums kommun För mer information kontakta: Länsstyrelsen

Läs mer

Enskilda avlopp Information till fastighetsägare

Enskilda avlopp Information till fastighetsägare Enskilda avlopp Information till fastighetsägare Enskilt avlopp Ungefär 10 % av de svenska hushållen har enskilt avlopp. Tillsammans släpper de ut lika mycket övergödande ämnen som alla de övriga hushållen,

Läs mer

Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller?

Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller? Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller? En rapport om de rättsliga förutsättningarna enligt LAV för va-huvudmannen att välja tekniken med sluten tank, samt vissa rättsliga följdfrågor.

Läs mer

Metodutveckling av åtgärder mot övergödning för att uppnå god ekologisk status

Metodutveckling av åtgärder mot övergödning för att uppnå god ekologisk status Metodutveckling av åtgärder mot övergödning för att uppnå god ekologisk status Metoder för tillsyn av enskilda avlopp och lantbruk April 2014, prel. version 1 Metodutveckling av åtgärder mot övergödning

Läs mer

Renare avlopp. Ett pilotprojekt för bättre enskilda avlopp

Renare avlopp. Ett pilotprojekt för bättre enskilda avlopp Renare avlopp Ett pilotprojekt för bättre enskilda avlopp rapport 6338 februari 2010 Renare avlopp Ett pilotprojekt för bättre enskilda avlopp Per Bengtson & Maria Lewander NATURVÅRDSVERKET Beställningar

Läs mer

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips:

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips: Enskilt avlopp Ungefär 10 % av de svenska hushållen har enskilt avlopp. Tillsammans släpper de ut lika mycket övergödande ämnen som alla de övriga hushållen, som är anslutna till kommunala reningsverk,

Läs mer

Gemensamt avlopp så kan det gå till

Gemensamt avlopp så kan det gå till Gemensamt avlopp så kan det gå till Kort om denna folder Denna folder vänder sig till fastighetsägare som står i begrepp att åtgärda sitt avlopp och där det är aktuellt att göra det tillsammans med andra

Läs mer

Vatten- och avloppsplan (VA-plan) SALA KOMMUN PLAN FÖR LÅNGSIKTIG PLANERING OCH UTVECKLING AV VATTEN- OCH AVLOPPSFRÅGOR I SALA KOMMUN

Vatten- och avloppsplan (VA-plan) SALA KOMMUN PLAN FÖR LÅNGSIKTIG PLANERING OCH UTVECKLING AV VATTEN- OCH AVLOPPSFRÅGOR I SALA KOMMUN Vatten- och avloppsplan (VA-plan) SALA KOMMUN PLAN FÖR LÅNGSIKTIG PLANERING OCH UTVECKLING AV VATTEN- OCH AVLOPPSFRÅGOR I SALA KOMMUN Vatten- och avloppsplan (VA-plan) SALA KOMMUN PLAN FÖR LÅNGSIKTIG

Läs mer