Riktlinjer för olje-, slam- och fettavskiljare i Partille kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för olje-, slam- och fettavskiljare i Partille kommun"

Transkript

1 Riktlinjer för olje-, slam- och fettavskiljare i Partille kommun Fastställda i Bygg- och miljönämnden Reviderade Reviderade Reviderade

2

3 1. Inledning Dessa riktlinjer förtydligar och sammanställer de krav som lagar och bestämmelser ställer på olje-, slam- och fettavskiljare som är anslutna till dag- och spillvattennät i Partille kommun. Riktlinjerna riktar sig till verksamhetsutövare, fastighetsägare och projektörer. Riktlinjerna är upprättade i enlighet med miljöbalken, vattentjänstlagen, Partille kommuns ABVA, Partille kommuns föreskrifter om avfallshantering, samt Gryaab:s bestämmelser för anslutning till VA-verket. 2. Bakgrund Kommunens spillvatten från hushåll och små yrkesverksamheter tas om hand och renas i regionens reningsverk. Verket är byggt för att behandla de föroreningar som normalt förekommer i avloppsvatten från hushåll. Avloppsvatten som innehåller fett, tungmetaller och svårnedbrytbara organiska föreningar kan ge störningar i avloppsnät, reningsverk, arbetsmiljö, slam och i recipient. Tidigare betraktades dagvatten som relativt rent och ofarligt för våra vattendrag och sjöar. Ökade luftföroreningar, mer trafik och fler hårdgjorda ytor har gjort dagvattnet alltmer förorenat. I områden med liten bebyggelse tas regn- och smältvatten upp av växter eller renas när det rinner genom marken innan det når grundvattnet. I en tätort med många tak och stora asfalterade och stenlagda ytor rinner vattnet i stället på ytan till vattendrag och sjöar och förorenar dem. Dagvattnet i Partille kommun leds i huvudsak obehandlat via diken, bäckar och dagvattenledningar vidare till större vattendrag. Huvudsakliga recipienter för dagvatten är Kåsjön, Hålsjön och Säveån. Kåsjön är Partille kommuns dricksvattentäkt. Kåsjön ingår i Säveåns avrinningsområde vilket innebär att i stort allt dagvatten slutligen hamnar i Säveån. 2.1 Säveån Eftersom ån är den enda större rinnande vattenvägen i Partille finns här speciella existensmöjligheter för växt- och djurlivet. Nedre delen av Säveån är Natura 2000 område och klassat som riksintresse från fiskeribiologisk synpunkt i den fysiska riksplaneringen. Säveån och Brodalsbäckens vattensystem utgör lek- och uppväxtområde för lax och havsöring. Säveåns omväxlande lopp och den omkringliggande lövvegetationen ger också förutsättningar för ett rikt fågelliv. Förutsättningar för att Säveån och Brodalsbäcken bevaras är att kulturlandskapet bevaras och vårdas (kan påverkas negativt av igenväxning och gödsling), att vattenkvaliteten bibehålls samt att Säveåns dalgång undantas från exploateringsföretag. 2.2 Föroreningar Dagvatten från gator och vägar, centrumområden och industriområden innehåller tungmetaller, korrosions- och förslitningsprodukter från fordon, beläggningsmaterial, olja m.m. Det gäller även dagvatten som via regn faller på byggnader med vissa fasad- och takmaterial, till exempel koppar och zink. Även tillfälliga utsläpp av olja, diesel, bensin etc. hamnar ibland i dagvattenledningarna och leds därefter vidare ut till Säveån. 1

4 2.3 Miljöbalken Miljöbalken är en samordnad, breddad och skärpt miljölag som smälter samman regler från femton tidigare miljölagar. Målet med miljöbalken är att främja en hållbar utveckling, vilket innebär att nuvarande och kommande generationer ska få en hälsosam och god miljö. I miljöbalken finns långtgående krav på egenkontroll. Bestämmelserna om egenkontroll gäller alla som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder inom något område som miljöbalken berör. I miljöbalkens andra kapitel finns allmänna hänsynsregler som bland annat ställer krav på att den som vidtar en åtgärd alltid ska besitta den kunskap, använda sådan teknik och vidta de försiktighetsmått som är nödvändig för att hindra skador på människors hälsa eller på miljön. Dagvatten definieras enligt miljöbalken som avloppsvatten om det gäller avvattning av mark inom detaljplan som inte görs för en viss eller vissa fastigheters räkning. Definitionen innefattar till exempel industriområden, parkeringar, vägar, torg, grönområden och andra allmänna platser inom tätbebyggt områden. Avloppsvatten ska enligt miljöbalken avledas och renas eller tas om hand så att det inte skadar människors hälsa eller miljön. Utsläpp av avloppsvatten i mark, vattenområden eller grundvatten klassas som miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Avloppsvatten får enbart släppas ut om det är uppenbart att detta kan ske utan risk för skada. 2.4 Vattentjänstlagen Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV, vattentjänstlagen) gäller för allmänna kommunala avloppsanläggningar (ledningsnät, avloppsreningsverk m m) och reglerar förhållandet mellan brukaren och huvudmannen. Huvudman är Partille kommun genom VAoch renhållningsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret. Enligt vattentjänstlagen ska en allmän VA-anläggning brukas så att det inte uppkommer olägenhet för huvudmannen eller för någon annan så att det inte uppstår svårigheter för huvudmannen att uppfylla de krav som gäller från miljö- och hälsoskyddssynpunkt. Huvudmannen meddelar med stöd av vattentjänstlagen Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten och avloppsanläggningen (ABVA). Partille kommuns Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen (ABVA 90) reglerar bland annat de utsläpp som kan skada ledningsnätet, dess funktion eller påverka reningsprocessen i avloppsreningsverket, åstadkomma besvärande lukt eller på annat sätt medföra skada eller olägenhet. Enligt ABVA 90 ska bensin, olje-, och fettavskiljare kontrolleras regelbundet och tömmas så ofta att de alltid uppfyller avsedd funktion. VA- och renhållningsavdelningen, har möjlighet att genom entreprenör utföra tömning av fettavskiljare mot ersättning från fastighetsägaren. 2.5 Gryaab Göteborgsregionens Ryaverksaktiebolag (Gryaab) tar om hand om och renar spillvatten från hushåll och verksamheter i Partille kommun samt från andra delägarkommuner. Spillvattnet renas i ett gemensamt reningsverk, Ryaverket. Mellan Gryaab och delägarkommunerna finns ett avtal som ger Gryaab rätt att avgöra vilket avloppsvatten som får avledas till Ryaverket och på vilka villkor. Miljöfarliga och skadliga ämnen tungmetaller och vissa organiska ämnen som är svårnedbrytbara, giftiga, bioackumulerande eller nitrifikations-/denitrifikationshämmande 2

5 får absolut inte släppas ut i avloppsnätet. Vattnet från Ryaverket ska återföras till Göta älv och näringsämnena ska återcirkuleras till jorden. Därför krävs det att anslutna verksamheter följer de råd och regler som Gryaab utarbetar. 2.6 Standard för avskiljare Svensk standard revideras kontinuerligt efter utvecklingen i Europa enligt befintliga EG direktiv. Europeiska standarder ska fastställas som svensk standard inom sex månader, och befintlig, motstridande svensk standard måste upphävas. European Committee for Standardization (CEN) utarbetar europastandarder för bland annat fett-, slam- och oljeavskiljare. är den europeiska standarden för separationssystem för lätta vätskor (t.ex. olja och bensin) där principer för produktutformning, provning, märkning och kvalitetskontroll regleras. är den europeiska standarden för separationssystem för lätta vätskor (t.ex. olja och bensin) där val av nominell storlek, installation, drift och underhåll regleras. är den europeiska standarden för fettavskiljare där val av nominell storlek, installation, drift och underhåll regleras. 3. Fett-, slam- och oljeavskiljare 3.1 Ansvar Fastighetsägaren/verksamhetsutövaren är ansvarig för att: - fett-, slam- och oljeavskiljare uppfyller kraven i detta dokument - kontroll, tömning och underhåll utförs på fett-, slam- och oljeavskiljare - anteckningar förs och sparas över utförda åtgärder på anläggningen VA-avdelningen, Samhällsbyggnadskontoret, tillhandahåller va-nätet och är ansvarig för nätets funktion. Miljöenheten, Samhällsbyggnadskontoret, är tillsynsmyndighet inom miljöbalkens område. 3.2 Funktion och dimensionering Slam- och oljeavskiljare ska vara konstruerade, dimensionerade och underhållas enligt europastandard SS EN och SS EN om inte annat anges i 3.5 eller 3.6. Fettavskiljare ska vara konstruerade, dimensionerade och underhållas enligt om inte annat anges i 3.7. Fettavskiljare får inte placeras i lokal där hantering av livsmedel förekommer, inte heller i utrymme där man vid tömning måste dra slangar genom sådan lokal Fordonstvätt Avskiljning eller annan reningsmetod för fordonstvättar där fler än personbilar eller 1000 tyngre fordon tvättas per år ska utformas så att utsläpp till spillvattnet inte överstiger följande värden: 3

6 Oljeindex Zink Kadmium BOD/COD Bly, krom och nickel g/fordon mg/fordon mg/fordon kvoten mg/fordon Personbil 2,5 50 0,1 > 0,3 5 Tyngre 7, ,3 > 0,3 15 fordon Tabell 1: Maximal utsläppsmängd per tvättat fordon. Befintliga fordonstvättanläggningar ska uppfylla dessa reningskrav senast år Fram till 2015 ska följande värden inte överskridas för befintliga anläggningar: Oljeindex Zink Kadmium BOD/COD Bly, krom och nickel g/fordon mg/fordon mg/fordon kvoten mg/fordon Personbil ,25 > 0,3 10 Tyngre ,75 > 0,3 30 fordon Tabell 2: Maximal utsläppsmängd per tvättat fordon fram till år 2015 för befintliga fordonstvättar. Tvättmedel Endast fordonstvättmedel och avfettningsmedel som är miljömärkta, till exempel Svanen, Falken eller liknande som är biologiskt nedbrytbara, eller som minst uppfyller kraven i Göteborgs Miljöförvaltningsrapport 1992:15 (Kemikaliesvepet) Miljökrav på biltvättmedel, skall användas. Listan med godkända medel administreras av Naturskyddsföreningen och finns tillgänglig på deras hemsida. 3.3 Larm Fett-, slam- och oljeavskiljare ska vara utrustade med akustiskt och optiskt larm. Nivålarmets funktion ska kontrolleras kontinuerligt, minst en gång per år och åtgärdas vid behov. För vissa verksamheter kan väl dokumenterad drift och dokumenterat underhåll av avskiljare ersätta larmanordning. Anteckningar över funktionskontroll och åtgärder ska föras och förvaras i 5 år och kunna visas upp för miljöavdelningen på begäran. 3.4 Kontroll och tömning Avskiljare kopplade till dag- och spillvatten ska kontrolleras och tömmas så att de alltid uppfyller avsedd funktion Slam- och oljeavskiljare Slam- och oljeavskiljare ska kontrolleras, besiktas, tömmas och underhållas i enlighet med bilaga Fett- och slamavskiljare Tömningsintervall. Fett- och slamavskiljare skall av fastighetsägaren tillses regelbundet. Avskiljarna skall tömmas så ofta att de alltid fyller avsedd funktion. Tömning sker en gång per år genom renhållarens försorg. Fastighetsägaren är skyldig att beställa extra tömningar hos renhållaren om detta krävs för att avskiljarna skall ha avsedd funktion. 4

7 3.5 Krav på avskiljning för verksamheter kopplade på dagvattennätet. Verksamhet Avskiljare enligt Avskiljare Övrigt Pumpöar och cisternpåfyllning vid bensinstationer Dagvatten från områden med risk för spill (ej parkeringsplatser) Parkeringsplatser inom skyddsområde för vattentäkt Parkeringsplatser med fler än 30 platser Parkeringsplatser med färre än 30 platser (bedömning i varje enskilt fall) Parkeringsdäck med fler än 30 platser Vid nederbördsskyddad yta ska avlopp kopplas till spillvattennätet Oljeavskiljaren ska vara dimensionerad för att klara ett 2 års regn med 10 minuters varaktighet Oljeavskiljaren ska vara dimensionerad för att klara ett 2 års regn med 10 minuters varaktighet Oljeavskiljaren ska vara dimensionerad för att klara ett 2 års regn med 10 minuters varaktighet Oljeavskiljaren ska vara dimensionerad för att klara ett 2 års regn med 10 minuters varaktighet Vid nederbördsskyddad yta ska avlopp kopplas till spillvattennätet S = Slamavskiljare, I = Oljeavskiljare klass I, II = Oljeavskiljare klass II, P = Provtagningsmöjlighet 3.6 Krav på avskiljning för verksamheter kopplade till spillvattennätet Verksamhet Avskiljare enligt Avskiljare Övrigt Fordonstvätt Mer än personbilar per år Enligt kap Utsläppskontroll enligt bilaga 1. Mer än 1000 lastbilar per år Enligt kap Utsläppskontroll enligt bilaga 1. Färre än 5000 personbilar eller 1000 lastbilar. Golvavlopp i verkstäder, maskinrum, lager m.m S-II-P Används rengöringsmedel skall nyttjas. Avlopp från kompressorer Oljeavskiljning/ kolfiltrering Garage 50 m 2 med golvavlopp S-II-P Taktäckt parkeringsdäck med golvbrunnar S-II-P S = Slamavskiljare, I = Oljeavskiljare klass I, II = Oljeavskiljare klass II, P = Provtagningsmöjlighet 5

8 3.7 Krav på fettavskiljare för verksamheter kopplade till spillvattennätet Verksamhet Avskiljare enligt Anmärkning Restaurang SS-EN Kravet gäller även för anläggningar där grillning, ugnstekning och stekning av livsmedel förekommer. Bageri SS-EN Café SS-EN Storkök SS-EN Kravet gäller ej caféer och salladsbarer där tillagning och servering av varm mat inte förekommer. Charkuteriverksamhet SS-EN Gatukök SS-EN Förskolor SS-EN Pizzeria SS-EN Skolor SS-EN Kravet gäller ej förskolor med färre än 2 avdelningar. Kravet gäller ej pizzerior med färre än 15 sittplatser. Kravet gäller ej servering av färre än 200 elever och där tillagning inte förekommer. 3.8 Bedömningsgrunder Krav på funktion och dimensionering av avskiljningsanordningar avser nyinstallation eller väsentlig förändring av befintlig verksamhet. Miljöenheten kan dock om det anses rimligt ställa krav på att befintliga verksamheter uppfyller kraven i detta dokument. Vid bedömning av behovet och prioritering av bör följande kriterier användas (listade utan inbördes rangordning): Föroreningsbelastning Mottagare/Recipient Förekomst av hydrauliska problem Teknisk genomförbarhet Intressekonflikter Kostnad 6

9 4. Övrigt Vid ändringar i styrande lagstiftning eller i Gryaabs riktlinjer kommer detta dokument att uppdateras av miljöenheten. För tillsyn inom miljöbalkens område tar miljöenheten ut avgift fastställd av Partille kommunfullmäktige Undantag och dispenser från dessa bestämmelser kan i det enskilda fallet medges. Ansökningar om dispenser och undantag skall göras skriftligen till miljöenheten. 7

10

11 Bilaga 1 Utsläppskontroll av reningsanläggning för fordonstvättar Minst en gång per år under perioden november april ska reningsanläggningens funktion kontrolleras. Den som genomför funktionskontrollen ska ha genomgått utbildning för provtagning. Ett flödesproportionellt eller tidsstyrt samlingsprov ska tas på utgående vatten från reningsanläggningen under en tid på minst 6 timmar. Under provtagningen ska antalet fordon som tvättas och vattenförbrukningen registreras. Vattenprovet ska analyseras på ph, klorid, oljeindex, kadmium, bly, zink, krom nickel och COD/BOD. Resultatet av provtagningen ska redovisas till miljöenheten senast den 31 april. Det ska framgå av redovisningen när provtagningen genomfördes, hur och var provet togs ut, antalet fordon som tvättades och vattenförbrukning. Analysprotokoll ska bifogas redovisningen. Mängden utsläppta föroreningar ska beräknas och redovisas som mängd per tvättat fordon. Om något av riktvärdena överskrids ska redovisningen innehålla en kortfattad redogörelse för vilka åtgärder som kommer att genomföras för att värdena ska kunna hållas nere i fortsättningen. När åtgärderna genomförts ska provtagningen upprepas.

12 Bilaga 2 Kontroll, tömning och underhåll av oljeavskiljare Oljeavskiljare anslutna till spolplatta/tvättplats, verkstad, service-/reparationsverksamhet och pumpöar ska besiktigas en gång per år med avseende på olje- och slammängd. Samtidigt kontrolleras att befintligt oljenivålarm fungerar. Oljeavskiljare anslutna till garage och lager besiktigas vart tredje år avseende olje- och slammängd. Oljeavskiljare skall tömmas enligt uppställda villkor eller vid behov. Avskiljare har olika olje- och slamlagringskapacitet vilket avgör tömningsfrekvensen. Följ alltid tillverkarens instruktion. Generellt rekommenderas toppsugning när oljeskiktet är 5 centimeter och slamsugning när slamskiktet är 15 centimeter. Efter tömning ska avskiljare återfyllas med vatten för god funktion. Tömning av oljeavskiljare skall utföras av godkänd transportör av farligt avfall. Drift, tillsyn och underhåll enligt För att drift av en anläggning ska fungera väl krävs kontinuerlig tillsyn och underhåll. Tillsyn ska utföras minst var sjätte månad av utbildad personal och enligt tillverkarens instruktioner. En bra placering av avskiljare underlättar drift och tömning vilket minskar problem och kostnader. Här ges en kortfattad version av standardens instruktioner, se standard kapitel 6 Drift, kontroll och underhåll. Moment som ska ingå i tillsyn/underhåll är att bestämma slamvolymen i slamfång med mätstock mäta oljeskiktets tjocklek med mätstock kontrollera att larm och den automatiska avstängningsanordningen fungerar kontrollera koalescensfiltret. Om vätskenivån före och efter skiljer sig signifikant åt, rengör eller byt filter Journalföring Rengörings- och underhållsjournal ska föras och finnas tillgänglig för kontrollerande myndighet. Där ska också journalföras speciella händelser som reparationer och utsläppstillbud. Besiktning vart 5:e år En omfattande inspektion av olje- och/eller slamavskiljaren ska göras vart femte år. Avskiljaren töms och inspekteras genom nedstigning. Säkerhetsföreskrifter för arbete i slutna utrymmen och vid arbete i avloppsanläggningar ska följas. Standard SS-EN- 858 specificerar inspektionens omfattning. Besiktigning ska göras av behörig besiktningsman.

Gryaabs riktlinjer för olje- och slamavskiljare

Gryaabs riktlinjer för olje- och slamavskiljare 2014-12-15 Gryaabs riktlinjer för olje- och slamavskiljare Innehållsförteckning Gryaabs riktlinjer för olje- och slamavskiljare... 1 Innehållsförteckning... 1 1 Inledning... 2 1.1 Svensk och Europeisk

Läs mer

Riktlinjer för fordonstvättar i Nybro kommun Riktlinjer beslutade av myndighetsnämnden Nybro kommun 2014-0 -0,

Riktlinjer för fordonstvättar i Nybro kommun Riktlinjer beslutade av myndighetsnämnden Nybro kommun 2014-0 -0, Riktlinjer för fordonstvättar i Nybro kommun Riktlinjer beslutade av myndighetsnämnden Nybro kommun 2014-0 -0, Nybro-logga Riktlinjer för fordonstvättar i Nybro kommun Spillvatten från fordonstvättar innehåller

Läs mer

Riktlinjer för tvätt av fordon. Beslutade av miljö och hälsoskyddsnämnden 2015-12-09 132

Riktlinjer för tvätt av fordon. Beslutade av miljö och hälsoskyddsnämnden 2015-12-09 132 Riktlinjer för tvätt av fordon Beslutade av miljö och hälsoskyddsnämnden 2015-12-09 132 Miljö- och hälsoskyddskontoret december 2015 Riktlinjer för tvätt av fordon Fordonstvättens avlopp efter oljeavskiljare

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar och andra bilvårdsanläggningar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar och andra bilvårdsanläggningar 2016-05-06 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar och andra bilvårdsanläggningar Sid 1 av 10 Sammanfattning Det är viktigt att både det renade avloppsvatten som släpps ut från avloppsreningsverken

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar Reviderad 2012-11-01 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar För att minska utsläppen av olja och metaller från fordonstvättar till avloppsnätet och efterföljande recipient har Käppalaförbundet

Läs mer

Information om miljöbalkens krav på slam-/oljeavskiljning

Information om miljöbalkens krav på slam-/oljeavskiljning Information om miljöbalkens krav på slam-/oljeavskiljning En verksamhet som hanterar spillvatten med olja och slam ska enligt miljöbalken tillse att det avskiljs/renas innan det släpps till kommunalt spill-

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OLJEAVSKILJARE i Nykvarn Södertälje Huddinge Botkyrka Salem

RIKTLINJER FÖR OLJEAVSKILJARE i Nykvarn Södertälje Huddinge Botkyrka Salem RIKTLINJER FÖR OLJEAVSKILJARE i Nykvarn Södertälje Huddinge Botkyrka Salem Foto: www.fotoakuten.se SYDVÄSTRA STOCKHOLMSREGIONENS VA-VERKSAKTIEBOLAG VARFÖR OLJEAVSKILJARE? Utsläpp av oljeprodukter orsakar

Läs mer

Riktlinjer för fordonstvätt

Riktlinjer för fordonstvätt Riktlinjer för fordonstvätt i Alvesta kommun Antagen av Nämnden för myndighetsutövning 2013-08-19 37 Riktlinjer för fordonstvätt i Alvesta kommun Antagen av Nämnden för myndighetsutövning, 2013-08-19,

Läs mer

Policy för miljökrav. på fordonstvättar i Mjölby kommun

Policy för miljökrav. på fordonstvättar i Mjölby kommun Mjölby Kommun Miljönämnden Policy för miljökrav på fordonstvättar i Mjölby kommun Antagen av miljönämnden 2004-08-25, 93 1 Inledning... 3 2 Definitioner... 4 Små... 4 Mellanstora... 4 Stora... 4 3. Övergripande

Läs mer

Riktlinjer för fordonstvättar i Kalmar kommun 2011-11-15

Riktlinjer för fordonstvättar i Kalmar kommun 2011-11-15 Riktlinjer för fordonstvättar i Kalmar kommun 2011-11-15 Christian Sandholm Samhällsbyggnadsförvaltningen Miljöavdelnings tillsyn Miljöbalken med förordningar, Allmänna hänsynsreglerna, förordning om miljöstörande

Läs mer

Information om fordonstvätt

Information om fordonstvätt Information om fordonstvätt Spillvatten från fordonstvättar innehåller bl a mineralolja (opolära alifatiska kolväten), metaller och andra organiska och oorganiska ämnen och behöver behandlas (renas) innan

Läs mer

Allmänna bestämmelser. För vatten- och avloppsanläggningar. ABVA 2009 Industri

Allmänna bestämmelser. För vatten- och avloppsanläggningar. ABVA 2009 Industri Allmänna bestämmelser För vatten- och avloppsanläggningar ABVA 2009 Industri INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1-2. Avloppsvatten som är av annan typ än hushållsavlopp 3. Industrier måste samråda med Karlskoga Miljö

Läs mer

Miljösäker hantering av oljeavfall

Miljösäker hantering av oljeavfall Miljösäker hantering av oljeavfall Verksamhetsutövares och fastighetsägares handbok Miljösäker hantering av oljeavfall Reningsverk är byggda för att ta emot och rena spillvatten (toalett-, tvätt- och diskvatten)

Läs mer

Bestämmelser VA. För Vara kommuns allmänna VA-anläggningar. Bilaga till ABVA. Antagen av kommunfullmäktige

Bestämmelser VA. För Vara kommuns allmänna VA-anläggningar. Bilaga till ABVA. Antagen av kommunfullmäktige Bestämmelser VA För Vara kommuns allmänna VA-anläggningar Bilaga till ABVA Antagen av kommunfullmäktige 2018-02-26 4 Dessa bestämmelser antogs av kommunfullmäktige 2018-02-26 4 att gälla från 2018-03-02.

Läs mer

Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 med Informationsdel

Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 med Informationsdel Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 med Informationsdel Krav på avloppsvattnets kvalitet vid utsläpp från industrier och andra verksamheter till Eslövs kommuns allmänna avloppsanläggningar. Gäller från 1

Läs mer

REGLER FÖR FETTAVSKILJARE I HÄRRYDA KOMMUN

REGLER FÖR FETTAVSKILJARE I HÄRRYDA KOMMUN REGLER FÖR FETTAVSKILJARE I HÄRRYDA KOMMUN Handbok för verksamhetsutövare och fastighetsägare Härryda kommun 1(6) Reningsverk är byggda för att ta emot och rena spillvatten (toalett-, tvätt- och diskvatten)

Läs mer

Riktlinjer för olje-, slam- och fettavskiljare i Partille kommun

Riktlinjer för olje-, slam- och fettavskiljare i Partille kommun Riktlinjer för olje-, slam- och fettavskiljare i Partille kommun Fastställd av bygg- och miljönämnden 2018-12-11, 71 Gäller fr.o.m. 2019-01-01 Innehåll 1. Inledning... 1 2. Lagstiftning och standard...

Läs mer

HANDLEDNING Fordonstvättar 2014 Version 1-2014-11-06

HANDLEDNING Fordonstvättar 2014 Version 1-2014-11-06 HANDLEDNING Fordonstvättar 2014 Version 1 - Allmänt Denna handledning finns som ett stöd för tillsyn av fordonstvättar. Varje avsnitt i checklistan följs av anvisningar och detaljerade förklaringar mm.

Läs mer

STOR Sveriges Tankrengörings- och Saneringsföretags Riksförening

STOR Sveriges Tankrengörings- och Saneringsföretags Riksförening STOR Sveriges Tankrengörings- och Saneringsföretags Riksförening STOR verkar för att säkerhet, arbetsmiljö och kvaliteten inom branschen säkerställs och utvecklas. Våra medlemmar är kunniga företagare

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07

Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07 Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07 1. Inledning 1.1 Riktlinjerna Dessa riktlinjer omfattar oljeavskiljare i Enköpings kommun. Riktlinjerna

Läs mer

Policy för slam- och oljeavskiljare i Håbo kommun. Antagen av Miljö- och tekniknämnden 2012-04-24, 42

Policy för slam- och oljeavskiljare i Håbo kommun. Antagen av Miljö- och tekniknämnden 2012-04-24, 42 Policy för slam- och oljeavskiljare i Håbo kommun Antagen av Miljö- och tekniknämnden 2012-04-24, 42 2 Syfte Denna policy har tagits fram i syfte att vanligt förekommande verksamheter ska få en enhetlig

Läs mer

2(5) För Sandviken Energi Vatten AB s noteringar Anslutning beviljad, datum Beviljad av Abonnentnr Taxekod. Övrig

2(5) För Sandviken Energi Vatten AB s noteringar Anslutning beviljad, datum Beviljad av Abonnentnr Taxekod. Övrig 2(5) För Sandviken Energi Vatten AB s noteringar Anslutning beviljad, datum Beviljad av Abonnentnr Taxekod Övrig 3(5) INFORMATION TILL DIG SOM VILL ANSLUTA TILL ALLMÄNT VATTEN OCH AVLOPP INOM SANDVIKENS

Läs mer

Anslutning till kommunalt spill- och dagvattensystem i Jönköpings län. Råd vid utsläpp av spillvatten från industrier och andra verksamheter

Anslutning till kommunalt spill- och dagvattensystem i Jönköpings län. Råd vid utsläpp av spillvatten från industrier och andra verksamheter Anslutning till kommunalt spill- och dagvattensystem i Jönköpings län Råd vid utsläpp av spillvatten från industrier och andra verksamheter 2 Förord Detta dokument har tagits fram genom ett samarbete mellan

Läs mer

Gryaabs riktlinjer för olje- och slamavskiljare Innehållsförteckning

Gryaabs riktlinjer för olje- och slamavskiljare Innehållsförteckning Gryaabs riktlinjer för olje- och slamavskiljare Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Svensk och Europeisk standard SS-EN-858... 2 2 Verksamhet som ska installera avskiljare för olja och slam... 2

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp från Fordonstvättar

Riktlinjer för utsläpp från Fordonstvättar C4 Teknik och Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Riktlinjer för utsläpp från Fordonstvättar Innehåll Bakgrund... 3 Vem gör vad?... 4 Definitioner... 4 Generella riktlinjer... 5 Riktlinjer för större

Läs mer

Vägledning- tillsyn fordonstvättar

Vägledning- tillsyn fordonstvättar Vägledning- tillsyn fordonstvättar Innehåll Inledning... 3 Mallar... 3 Krav på utsläpp till vatten... 4 Spillvatten... 4 Stora anläggningar... 4 Små anläggningar... 5 Tvätt utanför anläggning... 5 Reningsteknik...

Läs mer

Oljeavskiljare. Alvesta kommuns riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter som hanterar oljor

Oljeavskiljare. Alvesta kommuns riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter som hanterar oljor Antagna av Nämnden för Myndighetsutövning 2009-01-19, 3 Oljeavskiljare Alvesta kommuns riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter som hanterar oljor Bakgrund Verksamhetsutövare med processer

Läs mer

OLJEAVSKILJARE förhindrar miljöfarliga utsläpp

OLJEAVSKILJARE förhindrar miljöfarliga utsläpp sid 1(7) KALIX KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen VA OLJEAVSKILJARE förhindrar miljöfarliga utsläpp OLJA I AVLOPPET Miljöbalken, SFS 1998:808. I miljöbalkens första kapitel finns två paragrafer som handlar

Läs mer

Policy för fordonstvätt och oljeavskiljare

Policy för fordonstvätt och oljeavskiljare Policy för fordonstvätt och oljeavskiljare Denna policy gäller för samtliga fordonstvättar i Tranemo kommun. För fordonstvättar som tvättar mer än 1000 personbilstvättar eller mer än 200 lastbilar, bussar

Läs mer

Inga utsläpp. Riktlinjer för bilvårdsanläggningar och p-platser

Inga utsläpp. Riktlinjer för bilvårdsanläggningar och p-platser Inga utsläpp Riktlinjer för bilvårdsanläggningar och p-platser 1 Verksamheten vid bilvårdsanläggningar ger upphov till förorenat spillvatten. Vanliga föroreningar är olja och metaller från bilarna samt

Läs mer

Miljösäker hantering av oljeavfall

Miljösäker hantering av oljeavfall Miljösäker hantering av oljeavfall Information och råd till fastighetsägare och verksamhetsutövare Varför ska man ha en oljeavskiljare? Kommunala reningsverk är till för att ta emot och rena spillvatten

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare, fettavskiljare och fordonstvätt

Riktlinjer för oljeavskiljare, fettavskiljare och fordonstvätt Riktlinjer för oljeavskiljare, fettavskiljare och fordonstvätt 1. Inledning Dessa riktlinjer omfattar oljeavskiljare, fettavskiljare samt fordonstvätt i Katrineholms kommun. Riktlinjerna är framtagna i

Läs mer

ABVA Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avloppstjänster i Trollhättans kommun

ABVA Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avloppstjänster i Trollhättans kommun ABVA Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avloppstjänster i Trollhättans kommun Fastställd av kommunfullmäktige i Trollhättans kommun 2011 02 28, 12, att gälla från och med 2011 03 01. Läs vår broschyr

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Borgholms kommun

ABVA. Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Borgholms kommun ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Borgholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 21 november 2011 Gäller från och med 1 januari 2012 Inledning 1 Lagar,

Läs mer

Slam- och oljeavskiljare

Slam- och oljeavskiljare RIKTLINJE FÖR Slam- och oljeavskiljare Antaget av Bygg- och miljönämnden Antaget 2018-12-11 93 Giltighetstid Tills vidare dock senast december 2022 Dokumentansvarig Bygg- och miljöförvaltningen RIKTLINJER

Läs mer

Fettavskiljare och vegetabilisk olja. Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Linköpings kommun

Fettavskiljare och vegetabilisk olja. Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Linköpings kommun Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Linköpings kommun 1 SLAMBIL Fettavskiljare och vegetabilisk olja Den här broschyren vänder sig till dig

Läs mer

Information till fastighetsägare. GÖTENE KOMMUNS Allmänna vatten- och avloppstjänster

Information till fastighetsägare. GÖTENE KOMMUNS Allmänna vatten- och avloppstjänster Information till fastighetsägare om GÖTENE KOMMUNS Allmänna vatten- och avloppstjänster INNEHÅLL 1 Inledning... 3 2 Huvudmannen för den allmänna VA-anläggningen... 3 3 Verksamhetsområde... 3 3.1 Fastighetsägare...

Läs mer

UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING

UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING SLUTRAPPORT (REV. 2013-09-12) Uppdrag: 246365, Översiktlig geoteknik, dagvatten Norra Industriområdet, Storuman Titel på rapport: Norra Industriområdet,

Läs mer

Fordonstvättar INFORMATION TILL DIG SOM DRIVER FORDONSTVÄTT

Fordonstvättar INFORMATION TILL DIG SOM DRIVER FORDONSTVÄTT Fordonstvättar INFORMATION TILL DIG SOM DRIVER FORDONSTVÄTT Fordonstvättar En fordonstvätt är en anläggning där den huvudsakliga verksamheten är att tvätta fordon. Det omfattar såväl manuella GDS-hallar

Läs mer

TILLSTÅNDSANSÖKAN ANSÖKAN BYLANDETS AVLOPPSRENINGSVERK SAMRÅDSHANDLING SEAB. Karlstad 2013-05-21. Uppdragsnummer 2004-30

TILLSTÅNDSANSÖKAN ANSÖKAN BYLANDETS AVLOPPSRENINGSVERK SAMRÅDSHANDLING SEAB. Karlstad 2013-05-21. Uppdragsnummer 2004-30 TILLSTÅNDSANSÖKAN ANSÖKAN BYLANDETS AVLOPPSRENINGSVERK Karlstad Uppdragsnummer 2004-30 VA-Konsulten Magnus Aronsson AB Granitvägen 28 653 50 Karlstad Telefon 070-307 87 75 arv:2004-30 Tillsta ndsanso kan:130521

Läs mer

Slam- och oljeavskiljaranläggning

Slam- och oljeavskiljaranläggning Slam- och oljeavskiljaranläggning Förord Denna skrift har tagits fram av samtliga kommunala VA-huvudmän i Dalarna med syftet att ge dig som fastighetsägare respektive verksamhetsutövare kortfattad information

Läs mer

VÅRA AVSKILJARE SKILJER SIG

VÅRA AVSKILJARE SKILJER SIG VÅRA AVSKIJARE SKIJER SIG Våra avskiljare renar fett-, slam- oc oljeförorenat spill- oc dagvatten före anslutning till det kounala avloppsnätet. Beprövade konstruktioner med lång livslängd, låg serviceintensitet

Läs mer

Vilka miljöregler gäller för dig som driver en mindre fordonsverkstad eller fordonstvätt?

Vilka miljöregler gäller för dig som driver en mindre fordonsverkstad eller fordonstvätt? Vilka miljöregler gäller för dig som driver en mindre fordonsverkstad eller fordonstvätt? Innehåll Miljörisker och lagstiftning 3 Avfallshantering 3 Avloppsvatten och oljeavskiljare 4 Kemiska produkter

Läs mer

Oljeavskiljare AVSKILJNING AV OLJA UR SPILLVATTEN FRÅN VERKSAMHETER

Oljeavskiljare AVSKILJNING AV OLJA UR SPILLVATTEN FRÅN VERKSAMHETER Oljeavskiljare AVSKILJNING AV OLJA UR SPILLVATTEN FRÅN VERKSAMHETER När krävs en oljeavskiljare? Verksamheter där det finns risk för att olja eller oljeförorenat vatten kan nå spilleller dagvattennätet

Läs mer

Information om oljeavskiljare

Information om oljeavskiljare Information om oljeavskiljare Sammanfattning Grundprincipen för en oljeavskiljare är enkel. Den arbetar enligt gravimetrisk princip. Olja flyter upp till ytan och tyngre partiklar sjunker till botten.

Läs mer

Tilläggsbestämmelser till ABVA

Tilläggsbestämmelser till ABVA Tilläggsbestämmelser till ABVA Krav på avloppsvattnets kvalitet vid utsläpp från industrier och andra verksamheter till Kalmar Vatten AB:s allmänna avloppsanläggningar. Fastställt av Kalmar Vattens styrelse

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Allmänna bestämmelser för brukande av Kävlinge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Bestämmelser Tekniska nämnden Miljö

Läs mer

Oljeavskiljare. avskiljning av olja ur spill- och dagvatten

Oljeavskiljare. avskiljning av olja ur spill- och dagvatten Oljeavskiljare avskiljning av olja ur spill- och dagvatten När krävs en oljeavskiljare? Verksamheter där det finns risk för att olja eller oljeförorenat vatten kan nå spilleller dagvattennätet ska ha en

Läs mer

Anmälningspliktiga och icke anmälningspliktiga drivmedelsanläggningar i Haninge, Tyresö och Nynäshamn

Anmälningspliktiga och icke anmälningspliktiga drivmedelsanläggningar i Haninge, Tyresö och Nynäshamn Sida 1 Anmälningspliktiga och icke anmälningspliktiga drivmedelsanläggningar i Haninge, Tyresö och Nynäshamn Tillsynsprojekt inom målen Friska vatten och Giftfri miljö RAPPORT, 2012 Sida 1 Datum: 2012-12-17

Läs mer

Tillsyn över biltvättsanläggningar i Stockholms stad

Tillsyn över biltvättsanläggningar i Stockholms stad MILJÖFÖRVALTNINGEN PLAN OCH MILJÖ Bilaga 1 SID 1 (6) 2009-09-14 Dnr: 2009-009894-206 Tillsyn över biltvättsanläggningar i Stockholms stad En Rapport från Miljöförvaltningen Mari Yoda September 2009 1 Beskrivning

Läs mer

SKYDDSFÖRESKRIFTER inom skyddsområdet för ytvattentäkten Nedre Glottern, Norrköpings kommun

SKYDDSFÖRESKRIFTER inom skyddsområdet för ytvattentäkten Nedre Glottern, Norrköpings kommun 1(7) SKYDDSFÖRESKRIFTER inom skyddsområdet för ytvattentäkten Nedre Glottern, Norrköpings kommun Nedan angivna föreskrifter, meddelade med stöd av 7 kap. 21-22 miljöbalken (1998:808), gäller inom de skyddszoner

Läs mer

Gryaabs riktlinjer för olje- och slamavskiljare

Gryaabs riktlinjer för olje- och slamavskiljare 2011-11-08 Gryaabs riktlinjer för olje- och slamavskiljare Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Svensk och Europeisk standard SS-EN-858... 2 2 Verksamhet som ska installera avskiljare för olja och

Läs mer

Policy för fordonstvättar i Tranås kommun

Policy för fordonstvättar i Tranås kommun Policy för fordonstvättar i Tranås kommun Antagen av Miljö- och hälsoskyddsnämnden 1998-03-26, 65 Reviderad av Miljö- och hälsoskyddsnämnden 1999-08-26, 180 Reviderad av Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2008-02-27,

Läs mer

Riktlinjer 1(21) 2004-11-08

Riktlinjer 1(21) 2004-11-08 Riktlinjer 1(21) Riktlinjer 2(21) Innehåll 1 INLEDNING...3 1.1 NYA STANDARDER...3 1.2 INFORMATION...3 1.3 ANVÄNDA FÖRKORTNINGAR OCH BEGREPP...4 2 VERKSAMHETER DÄR AVSKILJARE KRÄVS...5 2.1 VERKSAMHET SOM

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER GRANSKNING

UTLÅTANDE EFTER GRANSKNING datum 2012-09-20 diarienummer 2010-00439 Dp 5234 UTLÅTANDE EFTER GRANSKNING Detaljplan för fastigheten VÄKTAREN 4 mm i Hamnen i Malmö Ärendet har bedömts vara av den karaktären att det enligt plan- och

Läs mer

Allmänna bestämmelser för brukandet av Munkedals kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA)

Allmänna bestämmelser för brukandet av Munkedals kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA) 2003-09-26 Dnr KS 03/215-340 Tekniska avdelningen Allmänna bestämmelser för brukandet av Munkedals kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA) Antagen av kommunfullmäktige 2003-11-26 48 1. För

Läs mer

Riktlinjer 1(17) 2004-11-08 reviderad 2007-02-06. Gryaabs riktlinjer för installation av olje-, slam- och fettavskiljare

Riktlinjer 1(17) 2004-11-08 reviderad 2007-02-06. Gryaabs riktlinjer för installation av olje-, slam- och fettavskiljare Riktlinjer 1(17) Gryaabs riktlinjer för installation av olje-, slam- och fettavskiljare Riktlinjer 2(17) 1 Inledning... 3 1.1 Nya standarder... 3 1.2 Information... 3 1.3 Använda förkortningar och begrepp...

Läs mer

VA-policy. Oskarshamns kommun

VA-policy. Oskarshamns kommun VA-policy VA-policy Antagen av KF 2013-04-08, 59 Upprättad som ett samarbetsprojekt mellan samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden. Arbetet med planen utförs med stöd av Länsstyrelsen (LOVA). Postadress

Läs mer

Vatten- och avloppspolicy. Den andra delen av vatten- och avloppsplanen

Vatten- och avloppspolicy. Den andra delen av vatten- och avloppsplanen Vatten- och avloppspolicy Den andra delen av vatten- och avloppsplanen 2 (6) 1. Inledning Hultsfreds kommun arbetar med sin VA-planering i enlighet med den vägledning för kommunal VA-planering som tagits

Läs mer

ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Södertälje kommun. Gäller fr.o.m.

ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Södertälje kommun. Gäller fr.o.m. ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Södertälje kommun. Gäller fr.o.m. 2009-01-01 www.telge.se Innehållsförteckning Inledning 3 Inkoppling till den

Läs mer

Riktlinjer för krav på fordonstvättar i Örebro län

Riktlinjer för krav på fordonstvättar i Örebro län Riktlinjer för krav på fordonstvättar i Örebro län Riktlinjerna är en vägledning i tillsynsarbetet med syfte att nå ett gemensamt förhållningssätt i länet. Riktlinjerna är inte bindande. Omständigheterna

Läs mer

VÄSJÖOMRÅDET (DP l + ll)

VÄSJÖOMRÅDET (DP l + ll) DAGVATTENUTREDNING INFÖR UTBYGGNAD AV VÄSJÖOMRÅDET (DP l + ll) OKT 2010 2 (8) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 2 Dagvattenhantering vid Väsjöområdet 3 2.1 Väsjön 3 2.2 Förslag till dagvattenhantering 3 2.3 Reningsbehov

Läs mer

Krav på installation av FETTAVSKILJARE

Krav på installation av FETTAVSKILJARE Krav på installation av FETTAVSKILJARE Aldrig fett i avloppet! VA SYD tar emot och renar avloppsvatten från hushåll, industrier och en mängd andra verksamheter. Under senare år har vi haft stora problem

Läs mer

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2016-XX-XX

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2016-XX-XX RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2016-XX-XX FÖRORD För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla

Läs mer

Gäller 2016-01-01 2017-01-01. Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun

Gäller 2016-01-01 2017-01-01. Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun 1 Gäller 2016-01-01 2017-01-01 Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun 2 Denna skrift vänder sig till dig som har enskilt avlopp. Det kan vara ett minireningsverk, två,-och

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV NÄSSJÖ KOMMUNS ALLMÄNNA VA-ANLÄGGNING, ABVA

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV NÄSSJÖ KOMMUNS ALLMÄNNA VA-ANLÄGGNING, ABVA 1 (5) ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV NÄSSJÖ KOMMUNS ALLMÄNNA VA-ANLÄGGNING, ABVA Antagna av kommunfullmäktige i Nässjö kommun 2009-09-24 att gälla från 2009-11-01. Dokumentet ersätter motsvarande

Läs mer

PM Dagvattenföroreningar

PM Dagvattenföroreningar o:\sto2\svg\2014\1320008697\3_tnik\r\dagvatten\pm dagvattenföroreningar_rev.docx Tomteboda bussdepå Datum 2015-01-29 Ramböll Sverige AB Box 17009 104 62 Stockholm T: 010-615 60 000 www.ramboll.se Handläggare:

Läs mer

Bilvårdsanläggningar i Vasastan

Bilvårdsanläggningar i Vasastan MILJÖFÖRVALTNINGEN Bilvårdsanläggningar i Vasastan Tillsynskampanj 2004-2005 En rapport från Miljöförvaltningen Lena Engberg April 2007 www.stockholm.se/miljoforvaltningen INNEHÅLL 1 Bakgrund 5 2 Tillsynskampanjens

Läs mer

Nya riktlinjer för tillsyn av enskilda avlopp

Nya riktlinjer för tillsyn av enskilda avlopp Miljönämnden 2007-04-04 69 35 Dnr 2007-369 Nya riktlinjer för tillsyn av enskilda avlopp ÄRENDE Miljönämnden har tidigare fastställt riktlinjer för handläggning av enskilda avlopp. Dessa riktlinjer har

Läs mer

Anmälan miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken

Anmälan miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken 1 Miljönämnden 2007 09 20 57 1 Anmälan miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Svenska Statoil AB har till miljönämnden lämnat in en anmälan om nybyggnad av en automatstation på fastigheten Storheden

Läs mer

Fordonstvättar. Sammanställning från samverkansmöte den 2 oktober och 14 november 2013 Reviderad senast 10 april 2015

Fordonstvättar. Sammanställning från samverkansmöte den 2 oktober och 14 november 2013 Reviderad senast 10 april 2015 Fordonstvättar Sammanställning från samverkansmöte den 2 oktober och 14 november 2013 Reviderad senast 10 april 2015 den 10 april 2015 Fordonstvättar Sammanställning från samverkansmöte den 2 oktober och

Läs mer

Oljeavskiljare. Tekniska förvaltningen informerar om gällande regler och krav för installation och skötsel av oljeavskiljare

Oljeavskiljare. Tekniska förvaltningen informerar om gällande regler och krav för installation och skötsel av oljeavskiljare Oljeavskiljare Tekniska förvaltningen informerar om gällande regler och krav för installation och skötsel av oljeavskiljare November 2006 Varför behövs oljeavskiljare Olja som släpps ut via spillvattennätet

Läs mer

Riktlinjer för dagvattenhantering i Trollhättans kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2010-03-01

Riktlinjer för dagvattenhantering i Trollhättans kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2010-03-01 Riktlinjer för dagvattenhantering i Trollhättans kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2010-03-01 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Syfte... 2 3. Riktlinjer... 3 4. Trestegsprincipen... 4 4.1 Lokalt

Läs mer

Policy för fordonstvättar i Haninge

Policy för fordonstvättar i Haninge 1 (6) Policy för fordonstvättar i Haninge För att minska utsläppen av olja och metaller från fordonstvättar till avloppsnätet och efterföljande recipient har Haninge kommun antagit denna policy. Policyn

Läs mer

Allmänna bestämmelser för användande av Katrineholms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt information till fastighetsägare,

Allmänna bestämmelser för användande av Katrineholms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt information till fastighetsägare, Styrdokument Allmänna bestämmelser för användande av Katrineholms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt information till fastighetsägare, Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr

Läs mer

riktlinjer för slam- & oljeavskil jare inom NSVA Rent vatten. Ett jobb för livet.

riktlinjer för slam- & oljeavskil jare inom NSVA Rent vatten. Ett jobb för livet. riktlinjer för slam- & oljeavskil jare inom NSVA N O R D V Ä S T R A S K Å N E S V AT T E N O C H A V L O P P Rent vatten. Ett jobb för livet. 1 Rent vatten är en självklarhet i vårt samhälle - och målet

Läs mer

INTERSPOL SYSTEMS AB

INTERSPOL SYSTEMS AB INTERSPOL SYSTEMS AB INTERSPOL SYSTEMS AB är ett kvalitets- och miljöcertifierat företag enligt ISO standard 9001 och 14001 inom försäljning projektering installation service underhållsavtal av hetvatten-

Läs mer

Oljeavskiljarens utveckling. En del av kretsloppet

Oljeavskiljarens utveckling. En del av kretsloppet Oljeavskiljarens utveckling Innehåll: Oljeavskiljare från dåtid till nutid 5-års kontroll enl. standard 5-års kontroll som ej omfattas av gällande standard Olika varianter av klassade oljeavskiljare Tejotvätt

Läs mer

Från tillstånd undantas hantering av petroleumprodukter för att försörja bostads- och jordbruksfastigheter

Från tillstånd undantas hantering av petroleumprodukter för att försörja bostads- och jordbruksfastigheter BILAGA 6 FÖRSLAG TILL FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR, VATTENTÄKTEN NÄKTEN 1. Föreskrifter Nedan angivna föreskrifter skall gälla inom de skyddsområdeszoner som anges på upprättad skyddsområdeskarta.

Läs mer

Bilaga 1. Förslag till förordning Utfärdat den xx Regeringen föreskriver 1 följande

Bilaga 1. Förslag till förordning Utfärdat den xx Regeringen föreskriver 1 följande 1(8) Bilaga 1 Förslag till förordning Utfärdat den xx Regeringen föreskriver 1 följande Syfte 1 Syftet med denna förordning är att reglera användningen av avloppsfraktioner på ett sådant sätt att skadliga

Läs mer

Koppartak värdefullt kulturarv utan miljöbelastning med filter på avrinningen

Koppartak värdefullt kulturarv utan miljöbelastning med filter på avrinningen Koppartak värdefullt kulturarv utan miljöbelastning med filter på avrinningen Runt om i Sverige och Europa sätter skimrande, gröna koppartak sin prägel på stadssiluetten. Koppartaken ses av många som ett

Läs mer

Riktlinje för fettavskiljare

Riktlinje för fettavskiljare för fettavskiljare s Sida 2 av 6 upprättat av: 1 Inledning 3 1.1 Information 3 2 Bakgrund 3 2.1 Regelverk 3 3 Avskiljare för fett 3 3.1 Installation av fettavskiljare 3 3.1.1 Nybyggnad 4 3.1.2 Om- och

Läs mer

Information till fastighetsägare om Håbo kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster

Information till fastighetsägare om Håbo kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster Vatten och avlopp Information till fastighetsägare om Håbo kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster samt ABVA Allmänna bestämmelser för användandet av Håbo kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Läs mer

Policy för enskilda avloppsanordningar (upp till 25 pe) i Orust kommun

Policy för enskilda avloppsanordningar (upp till 25 pe) i Orust kommun FÖRFATTNINGSSAMLING (6.2.7) Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2008-04-10 84 (MBN/2008:104), 2008-05-13 139 (MBN/2008:104) Policy för enskilda avloppsanordningar (upp till 25 pe) i Orust kommun Gäller

Läs mer

Dagvattenutredning detaljplan Kungsbro 1:1

Dagvattenutredning detaljplan Kungsbro 1:1 OKQ8 detaljplan Kungsbro 1:1 Stockholm 2015-01-26 detaljplan Kungsbro 1:1 Datum 2015-01-26 Uppdragsnummer 1320011273 Utgåva/Status Version 1 Cecilia Sköld Sara Jansson Ingemar Uhlin Uppdragsledare Handläggare

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2016-03-01 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Enskilda avlopp 2016-02-23, 18 Miljö- och byggnämnden Tills vidare Dokumentansvarig

Läs mer

Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun

Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun Varför kräver vi fettavskiljare? Fett i avloppet ställer till med stora problem i ledningsnätet. I det kalla avloppsvattnet stelnar fettet och fastnar i avloppsledningarna.

Läs mer

Riktlinje. Riktlinjer för enskilt avlopp 2014-11-19. Bmk Mh 2014/4358. Antagna av byggnads- och miljöskyddsnämnden 2014-11-19 256.

Riktlinje. Riktlinjer för enskilt avlopp 2014-11-19. Bmk Mh 2014/4358. Antagna av byggnads- och miljöskyddsnämnden 2014-11-19 256. Riktlinje 2014-11-19 Riktlinjer för enskilt avlopp Bmk Mh 2014/4358 Antagna av byggnads- och miljöskyddsnämnden 2014-11-19 256. Ersätter Riktlinjer för enskilt avlopp 17, 2011-01-26 Riktlinjerna ska vägleda

Läs mer

Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen A BVA Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i samverkande kommuner nedan benämnda VASAM enligt förteckning i denna skrift Gäller från 2009-01-01 A BVA Allmänna

Läs mer

Och vad händer sedan?

Och vad händer sedan? Och vad händer sedan? I STORT SETT ALLA MÄNNISKOR I SVERIGE SOM BOR i en tätort är anslutna till ett vatten- och avloppsledningsnät. Men så har det inte alltid varit. Visserligen fanns vattenledningar

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar ABVA 2009 Antagen av Laxå Vatten AB 2008-10-21 och Laxå kommunfullmäktige 2008-11-26 Gäller från 2009-01-01 1 Innehållsförteckning ABVA INLEDANDE

Läs mer

Kortfattad handledning för tillsynskampanj fordonstvättar 2003/2004

Kortfattad handledning för tillsynskampanj fordonstvättar 2003/2004 Kortfattad handledning för tillsynskampanj fordonstvättar 2003/2004 November 2003 Kortfattad handledning för tillsynskampanj fordonstvättar 2003/2004 Miljösamverkan Västra Götaland november 2003 Denna

Läs mer

SAMFÄLLIGHETSFÖRENING RÄTT & FEL LITEN HANDBOK

SAMFÄLLIGHETSFÖRENING RÄTT & FEL LITEN HANDBOK KVARNHAGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING RÄTT & FEL LITEN HANDBOK För medlemmarna i Kvarnhagens samfällighetsförening om vad vi får och inte får spola ner i våra avlopp. VAD FÅR VI SPOLA NER I VÅRT AVLOPP - vad

Läs mer

Allmänna bestämmelser för brukandet av Sotenäs kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning (ABVA)

Allmänna bestämmelser för brukandet av Sotenäs kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning (ABVA) Allmänna bestämmelser för brukandet av Sotenäs kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning (ABVA) Antagen av kommunfullmäktige 2012-02-23 Allmänna bestämmelser för brukandet av s allmänna vatten och

Läs mer

Dagvattenutredning, Herrestads- Torp 1:41 och 1:45 m.fl. i Uddevalla kommun

Dagvattenutredning, Herrestads- Torp 1:41 och 1:45 m.fl. i Uddevalla kommun , Herrestads- Torp 1:41 och 1:45 m.fl. i Uddevalla kommun Utredning rörande konsekvenser av exploatering samt förslag till dagvattenhantering i samband med detaljplanläggning Umeå 2010-05-06 Beställare:

Läs mer

Dagvattenjuridik Alvesta 2015

Dagvattenjuridik Alvesta 2015 Dagvattenjuridik Alvesta 2015 Gilbert Nordenswan Svenskt Vatten Dagvattenjuridik Vilken juridik reglerar dagvatten? Ansvaret för dagvatten Vilka juridiska verktyg finns till hands? Klimatförändringar och

Läs mer

Dagvattenstrategi. För. Solna Stad

Dagvattenstrategi. För. Solna Stad Dagvattenstrategi För Solna Stad Dagvattendamm i södra Frösunda Oktober 2002 Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Mål 3 Hur ska vi arbeta för att nå våra mål 4 Via planläggning och avtal 4 Via utredningar

Läs mer

Seminarium om dagvattenjuridik. Välkomna!

Seminarium om dagvattenjuridik. Välkomna! Seminarium om dagvattenjuridik Välkomna! Syftet med dagen Gå igenom lagstiftningen kring dagvattnet Reda ut ansvar och ansvarsgränserna Gå igenom vilka juridiska verktyg som finns Identifiera eventuella

Läs mer

ABVA. ABVA antagen av Kommunfullmäktige 2008-12-08. Att gälla från och med 2009-01-01

ABVA. ABVA antagen av Kommunfullmäktige 2008-12-08. Att gälla från och med 2009-01-01 ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Järfälla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning och Information till fastighetsägare rörande den allmänna VA-anläggningen ABVA antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

Verksamhetsplan Krav på oljeavskiljare i Ljungby kommun

Verksamhetsplan Krav på oljeavskiljare i Ljungby kommun Diarienummer: 2015/0096 Verksamhetsplan Krav på oljeavskiljare i Ljungby kommun Gäller från: 2015-02-04 Gäller för: Miljö- och byggförvaltningen Fastställd av: Miljö- och byggnämnden Utarbetad av: Miljöavdelningen

Läs mer