Gryaabs riktlinjer för olje- och slamavskiljare Innehållsförteckning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gryaabs riktlinjer för olje- och slamavskiljare Innehållsförteckning"

Transkript

1 Gryaabs riktlinjer för olje- och slamavskiljare Innehållsförteckning 1 Inledning Svensk och Europeisk standard SS-EN Verksamhet som ska installera avskiljare för olja och slam Avskiljare för olja och slam Bedömningsgrunder enligt Svensk standard SS-EN Fordonstvättar Tvättmedel vid fordonstvätt Larm Slamavskiljare Drift, tillsyn och underhåll enligt SS-EN Kontroll, besiktning och tömning av oljeavskiljare i Gryaabs upptagningsområde Uppgifter till Gryaab före installation av oljeavskiljare... 4 Bilaga 1 Verksamheter där avskiljare för olja och slam krävs... 6 Bilaga 2 Större fordonstvättar... 7 Bilaga 3 Årlig utsläppskontroll av reningsanläggning för större fordonstvättar... 8 Bilaga 4 Gryaabs tillämpning av Europastandard SS-EN

2 1 Inledning (11) Riktlinjerna har tagits fram för att vanligt förekommande verksamheter ska få en enhetlig bedömning. Riktlinjerna vänder sig till verksamhetsutövare, projektörer, konsulter och fastighetsägare. Texten ersätter avsnitt om olja och slamavskiljare i Gryaabs riktlinjer för installation av olje-, slam- och fettavskiljare och omfattar alla Gryaabs delägarkommuner. Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (Vattentjänstlagen) och Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i respektive kommun (ABVA) styr förutsättningarna för varje anslutning. Den som driver en allmän avloppsanläggning är huvudman för anläggningen. Vattentjänstlagen reglerar förhållandet mellan Va-huvudmannen och brukaren. Va-huvudman är respektive kommun. Va-huvudmannen är skyldig att avleda och behandla avloppsvattnet som uppkommer i hushåll, serviceinrättningar, kontor och liknande. Avloppsvatten från industrier eller verksamhet med avloppsvatten av annan karaktär än hushållsspillvatten eller normalt dagvatten tas emot efter särskild överenskommelse och större anläggningar bedöms efter utredning. De här riktlinjerna omfattar verksamheter med vanligt förekommande industriellt avloppsvatten. Enligt ägardirektiv kan Gryaab avgöra kvaliteten på avloppsvatten som ska få avledas till Ryaverket och på vilka villkor. Fastighetsägaren ansvarar alltid för de kostnader och eventuella skadestånd som kan uppstå till följ av att fastighetens utsläpp påverkat det allmänna va-nätet. För verksamheter inom Skyddsområde för vattentäkt finns särskilda bestämmelser i respektive kommun. 1.1 Svensk och Europeisk standard SS-EN-858 Sverige har tillsammans med deltagare i Europeiska standardiseringskommissionen (CEN) åtagit sig att följa riktlinjerna i standard SS-EN 858, Avlopp - Separationssystem för lätta vätskor (t.ex. olja och bensin) vid dimensionering och drift av oljeavskiljare. Gryaabs riktlinjer grundar sig i tillämpliga delar på denna standard. 2 Verksamhet som ska installera avskiljare för olja och slam Avloppsvatten från verksamheter får ledas till reningsverk när det uppfyller fastställda krav. Ofta behövs rening av varierande grad och för vissa verksamheter gäller att oljeavskiljare ska finnas installerade. Krav på oljeavskiljare finns för: Anläggningar med fordonstvätt Bensinstationer Kompressorrum Verkstäder, maskinrum, lager med golvavlopp För garage med golvavlopp, parkeringsdäck och parkeringsplatser se Bilaga 1 och respektive kommun för gällande regler. 2.1 Avskiljare för olja och slam Gryaabs riktlinjer grundas på regelverket i standard SS-EN 858 när det gäller utformning av gravimetrisk avskiljaranordning för olja och slam. Standardens två delar där del 1 styr principer för produktutformning, provning, märkning och kvalitetskontroll. Del 2 reglerar val av nominell storlek, installation, drift och underhåll för mindre verksamheter som genererar oljehaltigt avloppsvatten.

3 (11) Bilaga 1 sammanfattar styrande regelverk för verksamheter där avskiljare krävs, avskiljartyp och anslutning till ledningsnät. 2.2 Bedömningsgrunder enligt Svensk standard SS-EN 858 SS-EN 858 beskriver detaljerat hur avskiljaranläggningen ska vara utformad. Tillverkaren fabricerar en prototyp enligt specifikationerna. Prototypen får sedan genomgå ett standardiserat test. Där belastas avskiljaren med det maximala nominella flöde som den är konstruerad för och en definierad tillförsel av petroleumkolväten. Koncentrationen av opolära kolväten mäts i utgående vatten efter avskiljaren. För beteckning klass I får halten av opolära kolväten vara högst 5 mg/l i utgående vatten. För att uppnå detta är avskiljaren vanligtvis försedd med koalescensfilter eller lameller. För avskiljare i klass II får halten opolära kolväten i utgående vatten vara högst 100 mg/l vid motsvarande test. För att uppnå detta räcker det ofta med en traditionell gravimetrisk avskiljare utan filterinsats. Avskiljarnas nominella storlek ska beräknas med formeln NS=(Qr+fx*Qs)fd NS: avskiljarens nominella storlek Qr: maximala dagvattenflödet, i l/s Qs: maximala processvattenflödet, i l/s fd: densitetskonstant för den aktuella lätta vätskan (t.ex. olja, bensin) fx: kategorikonstant beroende på verksamhet För dagvattenflöden räknas med ett 2-års regn med 10 minuters varaktighet, det vill säga ett flöde som med stor sannolikhet uppkommer då och då. Värdet på NS blir därmed ganska likt det verkliga flödet som kommer att belasta avskiljaren. För processvatten blir den nominella storleken avsevärt större än det verkliga flödet då det lagts in säkerhetsfaktorer i beräkningen för att kompensera problem med avskiljning på grund av tensider, finfördelade partiklar vid högtryckstvätt och liknande. Exempelvis ska Qs vid högtryckstvätt sättas till 2 l/s oavsett hur mycket högtrycksaggregatet ger. Normalt ger en högtrycksspruta betydligt mindre än 2 l/s, ofta bara en tiondel av detta värde. Även flödet från vanliga tappställen är tilltaget i överkant, vilket man bör ha i åtanke när avskiljarens nominella storlek beräknas. Nominell storlek, NS, ska vara mycket större än vad det faktiska flödet genom avskiljaren är. De nominella storlekar som anges i standarden är från 1,5 upp till 500. Efter beräkning ska närmast större storlek väljas. I Bilaga 2 finns en kortfattad beskrivning över standardens detaljerade anvisningar. 3 Fordonstvättar Fordonstvättar, som inte klassas som större anläggning ska dimensionera och installera avskiljare enligt standard SS-EN- 858 del 2. Bilaga 1 anger verksamheter och de krav som ställs på oljeavskiljarens avskiljningskapacitet. 3.1 Tvättmedel vid fordonstvätt Valet av tvättkemikalier har stor betydelse för graden av miljöbelastning. Välj miljömärkta rengöringsmedel till exempel Svanen, Falken eller liknande som är biologiskt nedbrytbara. 3.2 Larm Avskiljare ska normalt vara utrustad med oljenivålarm. För vissa verksamheter kan väl dokumenterad drift och dokumenterat underhåll av avskiljare ersätta larmanordning.

4 3.3 Slamavskiljare (11) Det kan förekomma fall där avloppsvattnet enbart är förorenat med slampartiklar. Slamavskiljningen ska utformas enligt respektive avskiljartillverkares anvisningar utifrån standard SS-EN-858. Slamavskiljarens volym ska vara minst 100*NS räknat i liter upp till slamavskiljarens utlopp. 3.4 Drift, tillsyn och underhåll enligt SS-EN För att drift av en anläggning ska fungera väl krävs kontinuerlig tillsyn och underhåll. Tillsyn ska utföras minst var sjätte månad av utbildad personal och enligt tillverkarens instruktioner. En bra placering av avskiljare underlättar drift och tömning vilket minskar problem och kostnader. Här ges en kortfattad version av standardens instruktioner, se standard kapitel 6 Drift, kontroll och underhåll. Moment som ska ingå i tillsyn/underhåll är att, bestämma slamvolymen i slamfång med mätstock mäta oljeskiktets tjocklek med mätstock kontrollera att larm och den automatiska avstängningsanordningen fungerar kontrollera koalescensfiltret. Om vätskenivån före och efter skiljer sig signifikant åt, rengör eller byt filter Journalföring Rengörings- och underhållsjournal ska föras och finnas tillgänglig för kontrollerande myndighet. Där ska också journalföras speciella händelser som reparationer och utsläppstillbud. 3.5 Kontroll, besiktning och tömning av oljeavskiljare i Gryaabs upptagningsområde Oljeavskiljare ska tömmas enligt uppställda villkor eller vid behov. Avskiljare har olika olje- och slamlagringskapacitet vilket avgör tömningsfrekvensen - följ alltid tillverkares instruktion. Generellt rekommenderas toppsugning när oljeskiktet är 5 centimeter och slamsugning när slamskiktet är 15 centimeter. Efter tömning ska avskiljare återfyllas med vatten för god funktion. Årlig kontroll Oljeavskiljare ska kontrolleras av behörig besiktningsman. Behörighet erhålls efter redovisad kunskap om produkter, mät/kontrollmetoder, lagar och regler. Kontakta Gryaab för information. Vid kontroll bedöms avskiljarens reningsfunktion och behov av tömning. Ökad tömningsfrekvens kan krävas för att förbättra kvaliteten på utgående avloppsvatten. Oljeavskiljare anslutna till spolplatta/tvättplats, verkstad, service-/reparationsverksamhet och pumpöar kontrolleras årligen med avseende på olje- och slammängd och oljenivålarmfunktion. Oljeavskiljare anslutna till garage och lager besiktigas vart tredje år med avseende på olje- och slammängd. Besiktning vart femte år En omfattande inspektion av olje- och/eller slamavskiljaren ska göras vart femte år. Avskiljaren töms och inspekteras genom nedstigning. Säkerhetsföreskrifter för arbete i slutna utrymmen och vid arbete i avloppsanläggningar ska följas. Standard SS-EN- 858 specificerar inspektionens omfattning. Besiktigning ska göras av behörig besiktningsman. 4 Uppgifter till Gryaab före installation av oljeavskiljare För att få en snabb och korrekt hantering vid granskningsförfarandet av verksamheter där avskiljare behöver installeras vill Gryaab ha in följande:

5 (11) Allmänna uppgifter: Verksamhetens namn, adress, kontaktperson och fastighetsbeteckning. Skriv även kontaktuppgifter till den som ska ha granskningsunderlag. Tekniska uppgifter: Avskiljarens fabrikat, typ, kapacitet och eventuella tillbehör samt hur tömning sker. Bifoga situationsplan, ritningar och beräkningsunderlag. Vid frågor kontakta gärna oss på Gryaabs uppströmsenhet,

6 (11) Bilaga 1 Verksamheter där avskiljare för olja och slam krävs Fordonstvätt: Mer än tyngre fordon/år Utsläpp med max 7,5 g olja, 150 mg Enligt avsnitt 4.4 zink, 15 mg bly, krom och nickel och 0,3 mg kadmium per tvätt Standard SS-EN 858, del 1 och 2 S-I-P Fordonstvätt: Färre tvättade fordon än ovanstående Golvavlopp: i verkstäder, maskinrum, Standard SS-EN 858, del 1 och 2 S-II-P lager och liknande Avlopp från kompressorer Oljeavskiljning/ kolfiltrering Garage med golvavlopp 50 m 2 Standard SS-EN 858, del 1 och 2 S-II-P Oljenivålarm krävs ej Besiktning och tillsyn enligt Bilaga 4 Utomhus spolplatta förhöjd Om rengöringsmedel används vid golvstädning ska oljeavskiljaren vara klass I Verksamhet Avskiljare enligt Avskiljare Anslutning Anmärkning Fordonstvätt: Mer än personbilar/år Utsläpp med max 2,5 g olja, 50 mg zink, 5 mg bly, krom och nickel och 0,10 mg kadmium per tvätt Enligt avsnitt 4.4 Spillvattenledning Utsläppskontroll enligt Bilaga 3 Täckt parkeringsdäck med golvbrunnar S-II-P (utöver golvrännor vid infarterna) Pumpöar och cisternpåfyllning vid bensinstationer Standard SS-EN 858, del 1 och 2 samt föreskrifter för skyddsområde S-I-P Dagvattenledning Plattan runt pumpöar är förhöjd. Ovidkommande vatten ska inte rinna in. Parkeringsplatser inom skyddsområden S-I-P Lamellavskiljare eller med bypass-funktion för vattentäkt. Övriga parkeringsplatser Se anvisningar i respektive kommun* S-I-P Dagvatten från områden med risk för oljespill (ej parkeringsplatser) S-I-P Tabell 1. Sammanfattning av verksamheter där avskiljare krävs, gällande regelverk samt anslutning till ledningsnät. S = Slamavskiljare, I = Oljeavskiljare klass I, II = Oljeavskiljare klass II, P = Provtagningsmöjlighet * Särskilda regler gäller beroende på P-platsens storlek och recipientens känslighet

7 (11) Bilaga 2 Större fordonstvättar Gryaab tillämpar inte SS-EN 858 för större fordonstvättar då gravimetrisk oljeavskiljning inte är tillräcklig och varje anläggning bedöms individuellt vid ny- och ombyggnad. Rening av spillvattnet ska utformas så att olje- och vissa tungmetallföroreningar inte överskrider maximala utsläppsmängder per tvätt. För att uppnå detta krävs utöver gravimetrisk avskiljning, ytterligare rening, till exempel kemisk fällning, biologisk rening, elektroflockulering eller mikroflotation. Recirkulation av tvättvatten ska redovisas och utvärderas som alternativ för minskad miljöpåverkan. Det är verksamhetsutövarens ansvar att installerad reningsutrustning klarar av att uppfylla uppställda krav och utsläppsbegränsningar. Med större anläggning avses fordonstvättar, klassade som C-anläggningar enligt Miljöbalken där fler än personbilar, tyngre fordon, 100 tåg eller flygplan eller 500 tågvagnar tvättas per år. Regler för utsläpp av tungmetaller och opolära kolväten från anläggningar är grundat på Sveriges miljömål och följer Gemensam policy för miljökrav på fordonstvätt Miljösamverkan Västra Götaland Befintliga fordonstvättanläggningar ska uppfylla dessa reningskrav senast år Oljeindex Zink Kadmium Bly, krom och nickel Personbil 2,5 g/fordon 50 mg/fordon 0,10 mg/fordon 5 mg/fordon Tyngre fordon 7,5 g/fordon 150 mg/fordon 0,30 mg/fordon 15 mg/fordon Tabell 2. Maximal utsläppsmängd per tvättat fordon Oljeindex Zink Kadmium Bly, krom och nickel Personbil 5 g/fordon 50 mg/fordon 0,25 mg/fordon 10 mg/fordon Tyngre fordon 15 g/fordon 150 mg/fordon 0,75 mg/fordon 30 mg/fordon Tabell 3. Maximal utsläppsmängd per tvättat fordon fram till år 2015 för befintliga fordonstvättar Tvättanläggningen ska vara försedd med separat vattenmätare för att vattenmängden per tvättat fordon ska kunna mätas. Vattenförbrukning och antalet tvättar under året ska journalföras. Årlig utsläppskontroll beskrivs i Bilaga 3. Kontroll av reningsanläggning för större fordonstvättar Egenkontroll Att reningsanläggningen fungerar och att nödvändig tillsyn och underhåll genomförs är verksamhetsutövarens ansvar och det regleras inom ramen för Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll med tillämpningsanvisningar, se även Naturvårdsverkets handbok 2001:3: Egenkontroll, en fortlöpande process. Daglig tillsyn, underhåll och reparationer, utsläppstillbud, kemikalieförbrukning och uppkommet avfall ska journalföras och ska redovisas för miljöförvaltning eller annan representant för Va-huvudman vid anmodan och besök. Funktionskontroll Reningsanläggningens funktion ska kontrolleras minst en gång per år, mellan 1 november - 31 januari. Den som genomför funktionskontrollen ska ha genomgått godkänd utbildning för provtagning, se Bilaga 3. Analysresultatet redovisas till miljöförvaltning/kontor i respektive kommun enligt rapportering av provresultat. Överskrids något riktvärdena ska redogörelse lämnas för vilka åtgärder som kommer att genomföras för att värdena inte ska överskridas fortsättningen. När åtgärderna genomförts ska provtagningen upprepas.

8 (11) Bilaga 3 Årlig utsläppskontroll av reningsanläggning för större fordonstvättar Provtagningsteknik Provtagningen ska ske under vinterhalvåret under perioden 1 december - 31 januari, om inget annat anges i respektive kommun. Under en tid av minst sex timmar ska ett flödesproportionellt eller tidsstyrt samlingsprov tas på utgående vatten från reningsanläggningen. Där provtagningsmöjlighet efter reningsanläggningen saknas får provtagningen göras i sista kammaren i oljeavskiljaren. Den som genomför provtagningen ska ha genomgått utbildning för provtagning. Frekvens Volym per delprov 5-10 ggr/h ml Analyser Provet ska analyseras av ett ackrediterat laboratorium. Följande parametrar ska analyseras. ph oljeindex kadmium bly BOD/COD krom nickel zink För metaller är det viktigt att analysnoggrannheten är ner till µg-nivå. Rapportering Resultatet av provtagningen ska redovisas till miljöförvaltning/kontor i respektive kommun inom sex veckor. I provtagningsrapporten ska det ingå: beskrivning av provtagningen och av vem (var och hur provet togs ut) antal tvättar under provtagningen vattenförbrukning under provtagningen vilka tvättmedel som användes (namn och leverantör) datum när senaste olje- och slamsugning gjordes upplysningar om förhållanden som kan ha påverkat provtagningsresultatet analysprotokoll beräkning av förorening per tvättad bil med avseende på bly, krom och nickel som samlingsparameter, kadmium, zink och oljeindex. beräkning av vattenförbrukning per tvättat fordon

9 (11) Bilaga 4 Gryaabs tillämpning av Europastandard SS-EN Avlopp-Separationssystem för lätta vätskor (till exempel olja och bensin) Standarden behandlar avskiljning av lätta vätskor från avloppsvatten med en anordning utformad för gravimetrisk och/eller koalescensavskiljning. Hänvisning till standarden är angivet i fotnot under text. Lätt vätska definieras som en vätska vars densitet inte överstiger 0,95 g/cm 3, och som är så gott som olöslig i vatten och inte kan förtvålas. Avskiljares nominella storlek i liter per sekund (l/s) kan vara från den minsta på 1,5 följt av 3, 6, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 300, 400 upp till 500. Oljeavskiljare behövs för att, a) behandla spillvatten från industriprocesser och fordonstvätt (i standarden anges också avfettningsanläggningar/detaljtvätt, detta är inte tillåtet i Gryaabs upptagningsområde) b) behandla oljeförorenat dagvatten från hårdgjorda ytor (parkeringsplatser, vägar, industriområden) c) skydda mot spill av oljeprodukter Avskiljaren ska bestå av följande delar: Slamfälla (avskiljare) Avskiljare av Klass I som släpper ut högst 5 mg opolära kolväten/liter vid test, eller Avskiljare av Klass II som släpper ut högst 100 mg opolära kolväten/liter vatten vid test. Provtagningsmöjlighet Dag- och dränvatten ska normalt anslutas till dagvattenledning och process- och spillvatten till spillvattenledning. Avskiljare som behandlar dagvatten får installeras med bypass -funktion, förutsatt att inga stora oljemängder kan nå avloppet vid kraftig nederbörd. Dimensionering av avskiljaren 1 Dimensioneringen ska baseras på tillförsel av vatten och olja ( lätt vätska ). Och man ska då ta hänsyn till: flöde dagvatten flöde processvatten oljans densitet förekomst av substanser som försämrar separationen (till exempel tensider) Hänsyn ska inte tas till extrema förhållanden vid dimensioneringen och storleken på avskiljaren ska beräknas med formel: NS = (Qr+fx*Qs)fd NS: är avskiljarens nominella storlek Qr: är det maximala dagvattenflödet, i l/s Qs: är det maximala processvattenflödet, i l/s fd: är en densitets konstant för den aktuella lätta vätskan fx: är en kategorikonstant beroende på verksamhet 1 SS-EN under 4.3.1

10 (11) Konstanter 2 Kategorikonstant: Standarden rekommenderar att nedanstående konstanter ska tillämpas för att förbättra avskiljningen vid ogynnsamma förhållanden, till exempel när det finns tensider i avloppsvattnet. Typ av avloppsvatten Kategorikonstant fx Industriprocesser och fordonstvätt 2 Oljeförorenat dagvatten Ej relevant eftersom Qs = 0 Skydd för oljespill 1 Tabell 4. Avloppsvatten och kategorikonstant (Tabell 2 i standard) Densitetskonstant: Här tas hänsyn både till den lätta vätskans densitet och till utformningen av avskiljaranläggningen. Densitet - 0,85 0,85-0,90 0,90-0,95 S-II-P - klass II S-I-P - klass I 1 *) 1,5 *) 2 *) Tabell 5 Densitetskonstant till avskiljarkombination (Tabell 3 i standard) S = Slamavskiljare, I = Oljeavskiljare klass I, II = Oljeavskiljare klass II, P = Provtagningsmöjlighet *) har avskiljaren endast gravimetrisk separation välj densitetskonstant för klass II avskiljare. I standarden i Bilaga A, tabell A1 finns ett antal lätta vätskor uppräknade. Vanligt förekommande i Gryaabs upptagningsområde är: diesel, lätt eldningsolja, smörjolja och bensin. Den tyngsta av dessa (smörjolja) har en densitet mindre än 0,90, det vill säga den hamnar i mellanklassen i ovanstående tabell (konstant 2 för klass II och 1,5 för klass I). Kombinerad tillförsel av regn och spillvatten 3 Dimensionering ska göras efter det högsta flödet. Spillvatten 4 Spillvatten räknas som summan av alla källor. Om det finns flera tappställen anslutna får man göra avdrag för sannolikheten att inte alla används samtidigt, Tabell 4 i standarden. Flöde från vattenutkastare (tappventiler) Standarden redovisar flöden i Tabell 4, med dimension på tappställen. Automatisk biltvätt 5 För mindre anläggningar sätts Qs till 2 l/s för varje tvättplats. Finns det dessutom högtryckssprutor i anslutning till automattvätten ska Qs för dessa sättas till 1 l/s per spruta. Om tvättanläggningen även används för underhåll eller om tvättanläggningen förbrukar stora mängder vatten, så ska hänsyn tas till det faktiska flödet från anläggningen. 2 SS-EN under SS-EN under SS-EN under SS-EN under

11 (11) Högtryckstvätt: Qs sätts till 2 l/s. Är det fler än en högtryckstvätt sätts flödet till 1 l/s för varje tillkommande enhet. Tvättas fler än bilar per år är det en större fordonstvättanläggning, se Bilaga 2 i dessa riktlinjer. Regnvattenflöden 6 Flödet av oljeförorenat avrinningsvatten från hårdgjorda ytor, till exempel från bilparkeringar, vägar eller industriområden beräknas enligt följande formel : Qr=Ψ*i*A I: regnmängd i l/s*m 2. Om inte lokala uppgifter säger annat sätts den till 0,014 l/s m 2. A; avrinningsområdets yta, i m 2. Ψ: avrinningskoefficient, som vanligtvis kan sättas till 1 Regnmängden ska anpassas till lokala förhållanden. Taktäckning medför att A kan reduceras, med en faktor 0,5. Spill 7 Spill ska dimensioneras med tillräcklig kapacitet för att klara förväntade spillmängder. Lagringskapaciteten kan behöva ökas på. Slamavskiljning 8 Slamavskiljning ska finnas, antingen som separat enhet eller integrerat med oljeavskiljaren. Om avskiljarsystemet endast ska behandla kondensat behövs dock ingen slamavskiljare. Slamavskiljarvolym dimensioneras enligt standardens Tabell 5 utifrån förväntade slammängder. Nedan är en kort redovisning av tabellen. Slamvolym Exempel Minsta volym för avskiljare Liten Avrinningsytor med liten slamvolym 100*NS/fd Mellan bensinstationer, bilhandtvätt, busstvätt eller 200*NS/fd (minst 600liter) spillvatten från garage eller parkeringsplats Hög automatfordonstvätt, lastbil- eller 300*NS/fd anläggningsmaskinstvätt Tabell 6. Slamvolym med exempel (Tabell 5 i standard) 6 SS-EN under SS-EN under SS-EN under 4.4

Gryaabs riktlinjer för olje- och slamavskiljare

Gryaabs riktlinjer för olje- och slamavskiljare 2014-12-15 Gryaabs riktlinjer för olje- och slamavskiljare Innehållsförteckning Gryaabs riktlinjer för olje- och slamavskiljare... 1 Innehållsförteckning... 1 1 Inledning... 2 1.1 Svensk och Europeisk

Läs mer

Gryaabs riktlinjer för olje- och slamavskiljare

Gryaabs riktlinjer för olje- och slamavskiljare 2011-11-08 Gryaabs riktlinjer för olje- och slamavskiljare Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Svensk och Europeisk standard SS-EN-858... 2 2 Verksamhet som ska installera avskiljare för olja och

Läs mer

Riktlinjer 1(17) 2004-11-08 reviderad 2007-02-06. Gryaabs riktlinjer för installation av olje-, slam- och fettavskiljare

Riktlinjer 1(17) 2004-11-08 reviderad 2007-02-06. Gryaabs riktlinjer för installation av olje-, slam- och fettavskiljare Riktlinjer 1(17) Gryaabs riktlinjer för installation av olje-, slam- och fettavskiljare Riktlinjer 2(17) 1 Inledning... 3 1.1 Nya standarder... 3 1.2 Information... 3 1.3 Använda förkortningar och begrepp...

Läs mer

Riktlinjer 1(21) 2004-11-08

Riktlinjer 1(21) 2004-11-08 Riktlinjer 1(21) Riktlinjer 2(21) Innehåll 1 INLEDNING...3 1.1 NYA STANDARDER...3 1.2 INFORMATION...3 1.3 ANVÄNDA FÖRKORTNINGAR OCH BEGREPP...4 2 VERKSAMHETER DÄR AVSKILJARE KRÄVS...5 2.1 VERKSAMHET SOM

Läs mer

Riktlinjer för olje-, slam- och fettavskiljare i Partille kommun

Riktlinjer för olje-, slam- och fettavskiljare i Partille kommun Riktlinjer för olje-, slam- och fettavskiljare i Partille kommun Fastställda i Bygg- och miljönämnden 2008-09-01 Reviderade 2011-06-20 Reviderade 2015-02-23 Reviderade 2015-10-19 1. Inledning Dessa riktlinjer

Läs mer

Information om fordonstvätt

Information om fordonstvätt Information om fordonstvätt Spillvatten från fordonstvättar innehåller bl a mineralolja (opolära alifatiska kolväten), metaller och andra organiska och oorganiska ämnen och behöver behandlas (renas) innan

Läs mer

Inga utsläpp. Riktlinjer för bilvårdsanläggningar och p-platser

Inga utsläpp. Riktlinjer för bilvårdsanläggningar och p-platser Inga utsläpp Riktlinjer för bilvårdsanläggningar och p-platser 1 Verksamheten vid bilvårdsanläggningar ger upphov till förorenat spillvatten. Vanliga föroreningar är olja och metaller från bilarna samt

Läs mer

Policy för slam- och oljeavskiljare i Håbo kommun. Antagen av Miljö- och tekniknämnden 2012-04-24, 42

Policy för slam- och oljeavskiljare i Håbo kommun. Antagen av Miljö- och tekniknämnden 2012-04-24, 42 Policy för slam- och oljeavskiljare i Håbo kommun Antagen av Miljö- och tekniknämnden 2012-04-24, 42 2 Syfte Denna policy har tagits fram i syfte att vanligt förekommande verksamheter ska få en enhetlig

Läs mer

Oljeavskiljare. Alvesta kommuns riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter som hanterar oljor

Oljeavskiljare. Alvesta kommuns riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter som hanterar oljor Antagna av Nämnden för Myndighetsutövning 2009-01-19, 3 Oljeavskiljare Alvesta kommuns riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter som hanterar oljor Bakgrund Verksamhetsutövare med processer

Läs mer

Policy för fordonstvätt och oljeavskiljare

Policy för fordonstvätt och oljeavskiljare Policy för fordonstvätt och oljeavskiljare Denna policy gäller för samtliga fordonstvättar i Tranemo kommun. För fordonstvättar som tvättar mer än 1000 personbilstvättar eller mer än 200 lastbilar, bussar

Läs mer

Riktlinjer för tvätt av fordon. Beslutade av miljö och hälsoskyddsnämnden 2015-12-09 132

Riktlinjer för tvätt av fordon. Beslutade av miljö och hälsoskyddsnämnden 2015-12-09 132 Riktlinjer för tvätt av fordon Beslutade av miljö och hälsoskyddsnämnden 2015-12-09 132 Miljö- och hälsoskyddskontoret december 2015 Riktlinjer för tvätt av fordon Fordonstvättens avlopp efter oljeavskiljare

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar och andra bilvårdsanläggningar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar och andra bilvårdsanläggningar 2016-05-06 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar och andra bilvårdsanläggningar Sid 1 av 10 Sammanfattning Det är viktigt att både det renade avloppsvatten som släpps ut från avloppsreningsverken

Läs mer

Miljösäker hantering av oljeavfall

Miljösäker hantering av oljeavfall Miljösäker hantering av oljeavfall Information och råd till fastighetsägare och verksamhetsutövare Varför ska man ha en oljeavskiljare? Kommunala reningsverk är till för att ta emot och rena spillvatten

Läs mer

Information om miljöbalkens krav på slam-/oljeavskiljning

Information om miljöbalkens krav på slam-/oljeavskiljning Information om miljöbalkens krav på slam-/oljeavskiljning En verksamhet som hanterar spillvatten med olja och slam ska enligt miljöbalken tillse att det avskiljs/renas innan det släpps till kommunalt spill-

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07

Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07 Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07 1. Inledning 1.1 Riktlinjerna Dessa riktlinjer omfattar oljeavskiljare i Enköpings kommun. Riktlinjerna

Läs mer

Policy för fordonstvättar i Haninge

Policy för fordonstvättar i Haninge 1 (6) Policy för fordonstvättar i Haninge För att minska utsläppen av olja och metaller från fordonstvättar till avloppsnätet och efterföljande recipient har Haninge kommun antagit denna policy. Policyn

Läs mer

Fordonstvättar INFORMATION TILL DIG SOM DRIVER FORDONSTVÄTT

Fordonstvättar INFORMATION TILL DIG SOM DRIVER FORDONSTVÄTT Fordonstvättar INFORMATION TILL DIG SOM DRIVER FORDONSTVÄTT Fordonstvättar En fordonstvätt är en anläggning där den huvudsakliga verksamheten är att tvätta fordon. Det omfattar såväl manuella GDS-hallar

Läs mer

Oljeavskiljare AVSKILJNING AV OLJA UR SPILLVATTEN FRÅN VERKSAMHETER

Oljeavskiljare AVSKILJNING AV OLJA UR SPILLVATTEN FRÅN VERKSAMHETER Oljeavskiljare AVSKILJNING AV OLJA UR SPILLVATTEN FRÅN VERKSAMHETER När krävs en oljeavskiljare? Verksamheter där det finns risk för att olja eller oljeförorenat vatten kan nå spilleller dagvattennätet

Läs mer

Riktlinjer för fordonstvättar i Nybro kommun Riktlinjer beslutade av myndighetsnämnden Nybro kommun 2014-0 -0,

Riktlinjer för fordonstvättar i Nybro kommun Riktlinjer beslutade av myndighetsnämnden Nybro kommun 2014-0 -0, Riktlinjer för fordonstvättar i Nybro kommun Riktlinjer beslutade av myndighetsnämnden Nybro kommun 2014-0 -0, Nybro-logga Riktlinjer för fordonstvättar i Nybro kommun Spillvatten från fordonstvättar innehåller

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun

Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun Antagen av: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2005-06-02, 91 1. Inledning 2 2. Oljeavskiljare 3 2.1. VERKSAMHETER DÄR OLJEAVSKILJARE

Läs mer

Information om oljeavskiljare

Information om oljeavskiljare Information om oljeavskiljare Sammanfattning Grundprincipen för en oljeavskiljare är enkel. Den arbetar enligt gravimetrisk princip. Olja flyter upp till ytan och tyngre partiklar sjunker till botten.

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Riktlinjer Diarienummer 114-14/013 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Antagen av Ledningsgruppen 2014-08-13 Käppalaförbundet Käppalaförbundet Riktlinjer 2 (8) Sammanfattning För att minska

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar Reviderad 2012-11-01 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar För att minska utsläppen av olja och metaller från fordonstvättar till avloppsnätet och efterföljande recipient har Käppalaförbundet

Läs mer

riktlinjer för slam- & oljeavskil jare inom NSVA Rent vatten. Ett jobb för livet.

riktlinjer för slam- & oljeavskil jare inom NSVA Rent vatten. Ett jobb för livet. riktlinjer för slam- & oljeavskil jare inom NSVA N O R D V Ä S T R A S K Å N E S V AT T E N O C H A V L O P P Rent vatten. Ett jobb för livet. 1 Rent vatten är en självklarhet i vårt samhälle - och målet

Läs mer

Slam- och oljeavskiljaranläggning

Slam- och oljeavskiljaranläggning Slam- och oljeavskiljaranläggning Förord Denna skrift har tagits fram av samtliga kommunala VA-huvudmän i Dalarna med syftet att ge dig som fastighetsägare respektive verksamhetsutövare kortfattad information

Läs mer

Policy för fordonstvättar i Tranås kommun

Policy för fordonstvättar i Tranås kommun Policy för fordonstvättar i Tranås kommun Antagen av Miljö- och hälsoskyddsnämnden 1998-03-26, 65 Reviderad av Miljö- och hälsoskyddsnämnden 1999-08-26, 180 Reviderad av Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2008-02-27,

Läs mer

Inledning. Anmälningsplikt. Bakgrund

Inledning. Anmälningsplikt. Bakgrund Sida: 1 (5) Inledning Spillvatten från fordonstvättar innehåller olika metaller, oljor och andra organiska och oorganiska ämnen som är skadliga för växter och djur. Vattnet behöver därför renas innan det

Läs mer

Oljeavskiljare. Tekniska förvaltningen informerar om gällande regler och krav för installation och skötsel av oljeavskiljare

Oljeavskiljare. Tekniska förvaltningen informerar om gällande regler och krav för installation och skötsel av oljeavskiljare Oljeavskiljare Tekniska förvaltningen informerar om gällande regler och krav för installation och skötsel av oljeavskiljare November 2006 Varför behövs oljeavskiljare Olja som släpps ut via spillvattennätet

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare, fettavskiljare och fordonstvätt

Riktlinjer för oljeavskiljare, fettavskiljare och fordonstvätt Riktlinjer för oljeavskiljare, fettavskiljare och fordonstvätt 1. Inledning Dessa riktlinjer omfattar oljeavskiljare, fettavskiljare samt fordonstvätt i Katrineholms kommun. Riktlinjerna är framtagna i

Läs mer

Vi klarlägger anläggningsstorlek och fordonsstorlek under rubriken Ordförklaringar, i slutet av detta dokument

Vi klarlägger anläggningsstorlek och fordonsstorlek under rubriken Ordförklaringar, i slutet av detta dokument 1 (5) Fordonstvätt Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Miljö- och byggnämnden (2015-04-07 81 ) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-05-01 Dokumentansvarig: Mats Adolfsson, miljöinspektör

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar Riktlinjer Diarienummer KF2015-286 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar Antagen av Ledningsgruppen 2015-11-19 Käppalaförbundet Käppalaförbundet Riktlinjer 2 (10) Sammanfattning För att

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OLJEAVSKILJARE i Nykvarn Södertälje Botkyrka Salem

RIKTLINJER FÖR OLJEAVSKILJARE i Nykvarn Södertälje Botkyrka Salem RIKTLINJER FÖR OLJEAVSKILJARE i Nykvarn Södertälje Botkyrka Salem Foto: www.fotoakuten.se SYDVÄSTRA STOCKHOLMSREGIONENS VA-VERKSAKTIEBOLAG VARFÖR OLJEAVSKILJARE? Utsläpp av oljeprodukter kan orsaka problem

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare

Riktlinjer för oljeavskiljare Riktlinjer för oljeavskiljare i Skellefteå kommun Riktlinjerna är antagna i Skellefteå kommuns bygg- och miljönämnd 2012-02-06 Innehållsförteckning 1. VARFÖR RIKTLINJER FÖR OLJEAVSKILJARE?... 2 2. FÖR

Läs mer

Riktlinjer för fordonstvättar i Kalmar kommun 2011-11-15

Riktlinjer för fordonstvättar i Kalmar kommun 2011-11-15 Riktlinjer för fordonstvättar i Kalmar kommun 2011-11-15 Christian Sandholm Samhällsbyggnadsförvaltningen Miljöavdelnings tillsyn Miljöbalken med förordningar, Allmänna hänsynsreglerna, förordning om miljöstörande

Läs mer

CHECKLISTA - Fordonstvättar

CHECKLISTA - Fordonstvättar BILAGA 2 CHECKLISTA - Fordonstvättar 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Företagets/anläggningens namn Org nr Postadress Post nr, ort Besöksadress Fastighetsbeteckning Kontaktperson Tel nr Fax nr Kommun Besöksdatum

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OLJEAVSKILJARE i Nykvarn Södertälje Huddinge Botkyrka Salem

RIKTLINJER FÖR OLJEAVSKILJARE i Nykvarn Södertälje Huddinge Botkyrka Salem RIKTLINJER FÖR OLJEAVSKILJARE i Nykvarn Södertälje Huddinge Botkyrka Salem Foto: www.fotoakuten.se SYDVÄSTRA STOCKHOLMSREGIONENS VA-VERKSAKTIEBOLAG VARFÖR OLJEAVSKILJARE? Utsläpp av oljeprodukter orsakar

Läs mer

Riktlinjer för Oljeavskiljare i Västernorrland

Riktlinjer för Oljeavskiljare i Västernorrland Innehållsförteckning 1. VARFÖR RIKTLINJER FÖR OLJEAVSKILJARE?... 2 2. VAD GÄLLER?... 3 2.1 LAGSTIFTNING. 3 2.2 STANDARDER... 3 3. FÖR VILKA VERKSAMHETER?... 4 3.1 DIMENSIONERING 4 3.2 LARM OCH PROVTAGNINGSBRUNN

Läs mer

Miljökrav på fordonstvätt. Riktlinjer beslutade av Miljönämnden den 9 december 2009, 93/09

Miljökrav på fordonstvätt. Riktlinjer beslutade av Miljönämnden den 9 december 2009, 93/09 Miljökrav på fordonstvätt Riktlinjer beslutade av Miljönämnden den 9 december 2009, 93/09 Dessa riktlinjer bygger till stora delar på den policy som Miljösamverkan Västra Götaland i oktober 2008 tog fram

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare i Kalmar kommun

Riktlinjer för oljeavskiljare i Kalmar kommun Riktlinjer för oljeavskiljare i Kalmar kommun Syfte och inledning Dessa riktlinjer har tagits fram i syfte att vanligt förekommande verksamheter ska få en enhetlig bedömning kring vad som gäller för slam/oljeavskiljare.

Läs mer

Utbildning oljeavskiljare Åke Stenqvist

Utbildning oljeavskiljare Åke Stenqvist Utbildning oljeavskiljare Åke Stenqvist Ett föreläggande måste vara så klart formulerat att adressaten har helt klart för sig det som tillsynsmyndigheten förväntar sig att denne ska göra. Rättspraxis är

Läs mer

Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 med Informationsdel

Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 med Informationsdel Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 med Informationsdel Krav på avloppsvattnets kvalitet vid utsläpp från industrier och andra verksamheter till Eslövs kommuns allmänna avloppsanläggningar. Gäller från 1

Läs mer

Gemensam policy för miljökrav på fordonstvätt

Gemensam policy för miljökrav på fordonstvätt Gemensam policy för miljökrav på fordonstvätt Uppdaterad december 2008 Gemensam policy för miljökrav på fordonstvätt Uppdaterad december 2008 Fastställd av MVG:s styrgrupp på sammanträde den 1 oktober

Läs mer

Miljösäker hantering av oljeavfall

Miljösäker hantering av oljeavfall Miljösäker hantering av oljeavfall Verksamhetsutövares och fastighetsägares handbok Miljösäker hantering av oljeavfall Reningsverk är byggda för att ta emot och rena spillvatten (toalett-, tvätt- och diskvatten)

Läs mer

Allmän information om oljeavskiljare till inspektörer

Allmän information om oljeavskiljare till inspektörer Allmän information om oljeavskiljare till inspektörer Varför behövs oljeavskiljare? Spill- och dagvatten från verksamheter som hanterar oljor, såsom verkstäder, bensinstationer, industrier med flera innehåller

Läs mer

Policy för. fordonstvätt i Ängelholms kommun. Antagen av Miljönämnden Maj 2008

Policy för. fordonstvätt i Ängelholms kommun. Antagen av Miljönämnden Maj 2008 Policy för fordonstvätt i Ängelholms kommun Antagen av Miljönämnden Maj 2008 Inledning Spillvatten från fordonstvättar innehåller en rad miljöfarliga ämnen, så som olja och tungmetaller. Dessa ämnen belastar

Läs mer

FORDONSTVÄTTAR OCH SPOLPLATTOR

FORDONSTVÄTTAR OCH SPOLPLATTOR Riktlinjer för FORDONSTVÄTTAR OCH SPOLPLATTOR RIKTLINJER FÖR FORDONSTVÄTTAR OCH SPOLPLATTOR Inledning Vatten från tvätt av fordon innehåller föroreningar i form av metaller, organiska ämnen (t.ex. olja)

Läs mer

Årsrapport för fordonsbranschen 26 kap 9 miljöbalken och 27 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899)

Årsrapport för fordonsbranschen 26 kap 9 miljöbalken och 27 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) Årsrapport för fordonsbranschen 26 kap 9 miljöbalken och 27 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) 1(5) Företag i fordonsbranschen skall lämna årsrapport över sin verksamhet.

Läs mer

Nämndriktlinje för miljökrav på fordonstvätt i Falköping, Skövde och Tibro kommuner

Nämndriktlinje för miljökrav på fordonstvätt i Falköping, Skövde och Tibro kommuner Nämndriktlinje för miljökrav på fordonstvätt i Falköping, Skövde och Tibro kommuner Februari 2009 MN 2009-02-25 25 2 (9) Innehållsförteckning Definitioner... 3 Fordon... 3 Fordonstvätt... 3 Anläggningsstorlek...

Läs mer

Riktlinjer för fordonstvättar i Värmlands län

Riktlinjer för fordonstvättar i Värmlands län Riktlinjer för fordonstvättar i Värmlands län Spillvatten från fordonstvättar innehåller olika sorters metaller, oljor och andra organiska och oorganiska ämnen. Spillvattnet behöver därför renas och behandlas

Läs mer

Miljöskyddstillsyn av små fordonstvättar. Miljö- och hälsoskyddsenheten Rapport december 2012

Miljöskyddstillsyn av små fordonstvättar. Miljö- och hälsoskyddsenheten Rapport december 2012 Miljöskyddstillsyn av små fordonstvättar Miljö- och hälsoskyddsenheten Rapport december 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Utförande och metod... 4 Följande aspekter

Läs mer

Så här fyller ni i blanketterna

Så här fyller ni i blanketterna Så här fyller ni i blanketterna Det finns två blanketter avsedda för ansvarig för avskiljaren, samt en bilaga avsedd för entreprenören. Blankett A - Information om avskiljare : här fyller ni i information

Läs mer

Riktlinjer för fordonstvätt

Riktlinjer för fordonstvätt Riktlinjer för fordonstvätt i Alvesta kommun Antagen av Nämnden för myndighetsutövning 2013-08-19 37 Riktlinjer för fordonstvätt i Alvesta kommun Antagen av Nämnden för myndighetsutövning, 2013-08-19,

Läs mer

Riktlinjer för fordonstvättar i Kumla kommun

Riktlinjer för fordonstvättar i Kumla kommun 1(6) Januari 2012 MBN 2011/1317 Miljö- och byggnadsnämnd Riktlinjer för fordonstvättar i Kumla kommun Antagna av miljö- och byggnadsnämnden 2012-03-14, 19 Definitioner Fordon Fordon som används i yrkesmässig

Läs mer

Riktlinjer för krav på fordonstvättar i Örebro län

Riktlinjer för krav på fordonstvättar i Örebro län Riktlinjer för krav på fordonstvättar i Örebro län Riktlinjerna är en vägledning i tillsynsarbetet med syfte att nå ett gemensamt förhållningssätt i länet. Riktlinjerna är inte bindande. Omständigheterna

Läs mer

Policy för miljökrav på fordonstvättar i Värnamo kommun

Policy för miljökrav på fordonstvättar i Värnamo kommun Policy för miljökrav på fordonstvättar i Värnamo kommun Augusti 2010 Jörgen Jonasson Miljöinspektör B E S Ö K S A D R E S S Stadshuset P O S T A D R E S S 331 83 Värnamo T E L E F ON 0370-37 70 00 vx O

Läs mer

Policy för fordonstvättar i Vaggeryds kommun

Policy för fordonstvättar i Vaggeryds kommun Policy för fordonstvättar i Vaggeryds kommun Antagen av miljö- och byggnämnden 2012-11-27 Innehåll 2 INLEDNING 3 Miljökvalitetsmål 3 DEFINITIONER 4 Fordon 4 Fordonstvätt 4 Anläggningsstorlek 4 Om- och

Läs mer

För miljön, nära dig. Fordonsbranschen Miljösamverkan Skåne 6 februari 2013 Susanne Flygare och Katarina Hansson, VA SYD

För miljön, nära dig. Fordonsbranschen Miljösamverkan Skåne 6 februari 2013 Susanne Flygare och Katarina Hansson, VA SYD För miljön, nära dig Fordonsbranschen Miljösamverkan Skåne 6 februari 2013 Susanne Flygare och Katarina Hansson, VA SYD VA SYD kort presentation Va-lagen, ABVA + Tilläggsbestämmelser VA SYDs uppströmsarbete

Läs mer

Miljökrav på Fordonstvätt

Miljökrav på Fordonstvätt 2009-03-05 Riktlinjer för Miljökrav på Fordonstvätt i Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner MILJÖ- OCH BYGGNADSFÖRVALTNINGEN POSTADRESS 542 86 MARIESTAD BESÖKSADRESS Stadshuset, Kyrkogatan 2, MARIESTAD

Läs mer

Fordonstvätt. Riktlinjer inom Jönköpings län

Fordonstvätt. Riktlinjer inom Jönköpings län Fordonstvätt Riktlinjer inom Jönköpings län Innehåll Inledning... 3 Krav på utsläpp till vatten... 4 Spillvatten... 4 Stora anläggningar... 4 Små anläggningar... 5 Tvätt utanför anläggning... 5 Reningsteknik...

Läs mer

Information om fettavskiljare.

Information om fettavskiljare. Information om fettavskiljare. Information från Mälarenergi - din VA-leverantör Västerås stad tar genom Mälarenergi hand om och renar avloppsvatten från hushåll och företag. De senaste åren har fettavlagringar

Läs mer

Miljökrav på fordonstvätt Mariestad Töreboda Gullspång

Miljökrav på fordonstvätt Mariestad Töreboda Gullspång Miljökrav på fordonstvätt Mariestad Töreboda Gullspång Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden 2013-09-25 Datum: Dnr:2013.Ma0194 Sida: 2 (12) Innehållsförteckning Definitioner... 3 Fordon... 3 Fordonstvätt...

Läs mer

Riktlinjer för installation och skötsel av fettavskiljare i Kungälvs kommun

Riktlinjer för installation och skötsel av fettavskiljare i Kungälvs kommun Riktlinjer för installation och skötsel av fettavskiljare i Kungälvs kommun Riktlinje Diarienummer: KS 2016/0332 Dokumentansvarig: Samhällsbyggnad/Va-teknik/Enhetschef Beredande politiskt organ: Samhällsbyggnadsutskottet

Läs mer

Oljeavskiljare Material från Miljösamverkan Västernorrland aug 2014. Inbjudan till kurs nov 2013. Riktlinjer för Oljeavskiljare i Västernorrland

Oljeavskiljare Material från Miljösamverkan Västernorrland aug 2014. Inbjudan till kurs nov 2013. Riktlinjer för Oljeavskiljare i Västernorrland Oljeavskiljare Material från Miljösamverkan Västernorrland aug 2014 Inbjudan till kurs nov 2013 Utvärdering av kurs (diagram) Riktlinjer för Oljeavskiljare i Västernorrland ÖKA DIN KUNSKAP OM OLJEAVSKILJARE

Läs mer

Riktlinjer för krav på fordonstvättar i Örebro kommun

Riktlinjer för krav på fordonstvättar i Örebro kommun Beslutade av Miljönämnden 2011-03-16 Dnr: Mn 04/2011 1 (7) Riktlinjer för krav på fordonstvättar i Örebro kommun Definitioner Fordon Fordon som används i yrkesmässig verksamhet: Lastbilar, taxibilar, tjänstebilar,

Läs mer

POLICY FÖR FORDONSTVÄTT

POLICY FÖR FORDONSTVÄTT POLICY FÖR FORDONSTVÄTT Antagen av direktionen för Söderåsens miljöförbund 2014-08-14 77 Ändrad av direktionen för Söderåsens miljöförbund 2014-09-30 88 2 Innehållsförteckning: INLEDNING... 4 FASTSTÄLLDA

Läs mer

Olje-/bensin eller fettavskiljare

Olje-/bensin eller fettavskiljare Sida 1 av 7 Olje-/bensin eller fettavskiljare Olje-/bensinavskiljare Fettavskiljare De kommunala reningsverken har utsatts för större och större belastningar under de senaste åren. Därför ställer myndigheterna

Läs mer

VÅRA AVSKILJARE SKILJER SIG

VÅRA AVSKILJARE SKILJER SIG VÅRA AVSKIJARE SKIJER SIG Våra avskiljare renar fett-, slam- oc oljeförorenat spill- oc dagvatten före anslutning till det kounala avloppsnätet. Beprövade konstruktioner med lång livslängd, låg serviceintensitet

Läs mer

Riktlinjer för fordonstvätt i Kalmar kommun

Riktlinjer för fordonstvätt i Kalmar kommun Riktlinjer för fordonstvätt i Kalmar kommun Rev 2015-10-21 Dessa riktlinjer bygger i stora delar på den policy som Miljösamverkan Västra Götaland i oktober 2008 tog fram för fordonstvättar. Innehållet

Läs mer

HANDLEDNING Fordonstvättar 2014 Version 1-2014-11-06

HANDLEDNING Fordonstvättar 2014 Version 1-2014-11-06 HANDLEDNING Fordonstvättar 2014 Version 1 - Allmänt Denna handledning finns som ett stöd för tillsyn av fordonstvättar. Varje avsnitt i checklistan följs av anvisningar och detaljerade förklaringar mm.

Läs mer

Riktlinjer för fordonstvätt i Kalmar kommun. Rev 2011-11-14

Riktlinjer för fordonstvätt i Kalmar kommun. Rev 2011-11-14 Riktlinjer för fordonstvätt i Kalmar kommun Rev 2011-11-14 Policy för miljökrav på fordonstvätt Fastställd av samhällsbyggnadsnämnden på sammanträde den 22 dec 2011 Dessa riktlinjer bygger i stora delar

Läs mer

bia HÄRDPLAST AB Generell beräkningsmetod enligt SS-EN 1825-2 för att fastställa lämplig storlek av avskiljare (normflöde NS):

bia HÄRDPLAST AB Generell beräkningsmetod enligt SS-EN 1825-2 för att fastställa lämplig storlek av avskiljare (normflöde NS): Dimensioneringsråd Fettavskiljare Allmänt Fettavskiljare skall enligt SS-EN 1825-1 installeras om det finns risk för att mer än obetydliga mängder av fett spolas ut i avloppet. I de flesta fall krävs installation

Läs mer

Information om regler och krav för installation och skötsel av oljeavskiljare i Västerås stad

Information om regler och krav för installation och skötsel av oljeavskiljare i Västerås stad Information om regler och krav för installation och skötsel av oljeavskiljare i Västerås stad Mälarenergi AB Box 14, 721 03 Västerås Besöksadress: Sjöhagsvägen 3 Kundcenter: 021-39 50 50 E-post: post@malarenergi.se

Läs mer

Fordonstvättar. Anders Westerfors

Fordonstvättar. Anders Westerfors miljö RAPPORT 2002:2 MILJÖKONTORET Fordonstvättar Anders Westerfors Adress: Miljökontoret, Rådstugatan 11, 971 85 LULEÅ Besök oss: Stadshuset vån 4 Telefon: 0920-29 30 00 E-post: Miljokontoret@lulea.se

Läs mer

riktlinjer för utsläpp från fordonstvättar Rent vatten. Ett jobb för livet.

riktlinjer för utsläpp från fordonstvättar Rent vatten. Ett jobb för livet. riktlinjer för utsläpp från fordonstvättar inom NSVA N O R D V Ä S T R A S K Å N E S V AT T E N O C H A V L O P P Rent vatten. Ett jobb för livet. 1 Rent vatten är en självklarhet i vårt samhälle - och

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter Avloppsreningsverket, Vik Arvika Teknik AB Januari 2011 Allmänt Fastighetsägaren / verksamhetsutövaren ansvarar för, och ska

Läs mer

Allmänna bestämmelser. För vatten- och avloppsanläggningar. ABVA 2009 Industri

Allmänna bestämmelser. För vatten- och avloppsanläggningar. ABVA 2009 Industri Allmänna bestämmelser För vatten- och avloppsanläggningar ABVA 2009 Industri INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1-2. Avloppsvatten som är av annan typ än hushållsavlopp 3. Industrier måste samråda med Karlskoga Miljö

Läs mer

Gemensam policy för miljökrav på fordonstvätt

Gemensam policy för miljökrav på fordonstvätt Gemensam policy för miljökrav på fordonstvätt November 2003 Några mindre revideringar februari 2004 Gemensam policy för miljökrav på fordonstvätt Miljösamverkan Västra Götaland november 2003 Med några

Läs mer

Riktlinjer för miljökrav på fordonstvättar i Linköpings kommun.

Riktlinjer för miljökrav på fordonstvättar i Linköpings kommun. Riktlinjer för miljökrav på fordonstvättar i Linköpings kommun. 2017-06-29 Innehållsförteckning Riktlinjer för miljökrav på fordonstvättar i. 1 Inledning 3 Utsläpp till vatten 4 Avloppsanslutning 4 Utsläppskrav

Läs mer

Policy Miljökrav för fordonstvätt i Söderhamns kommun. Antagen av bygg-, miljö- och räddningsnämnden 2006-06-20, 150.

Policy Miljökrav för fordonstvätt i Söderhamns kommun. Antagen av bygg-, miljö- och räddningsnämnden 2006-06-20, 150. Policy Miljökrav för fordonstvätt i Söderhamns kommun. Antagen av bygg-, miljö- och räddningsnämnden 2006-06-20, 150. Inledning Spillvatten från fordonstvättar innehåller många miljöfarliga ämnen. Dessa

Läs mer

Tillsyn av oljeavskiljare erfarenheter och tips från Eslöv. Kalle Andersson Miljöinspektör

Tillsyn av oljeavskiljare erfarenheter och tips från Eslöv. Kalle Andersson Miljöinspektör Tillsyn av oljeavskiljare erfarenheter och tips från Eslöv Kalle Andersson Miljöinspektör 2014-01-24 Varför prioritera OA-tillsyn? Sveriges första REVAQ-certifierade avloppsreningsverk i Eslöv/Ellinge.

Läs mer

Tilläggsbestämmelser till ABVA

Tilläggsbestämmelser till ABVA Tilläggsbestämmelser till ABVA 1 Omslagsfoto: Bertil Hagberg, Sesamphoto 2 Tilläggsbestämmelser till ABVA Tilläggsbestämmelser till ABVA, allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och

Läs mer

Miljökrav för fordonstvättar. Riktlinjer för miljö- och konsumentnämnden i Västerås stad

Miljökrav för fordonstvättar. Riktlinjer för miljö- och konsumentnämnden i Västerås stad Miljökrav för fordonstvättar Riktlinjer för miljö- och konsumentnämnden i Västerås stad POLICY 1 (10) Dnr 05:3317-Mhf88 Miljökrav för fordonstvättar - policy för Västmanlands län Bakgrund och syfte Denna

Läs mer

Tilläggsbestämmelser till ABVA 16

Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 1(9) Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 Krav på avloppsvattnets kvalitet vid utsläpp från industrier och andra verksamheter till Eslöv kommuns allmänna avloppsanläggningar Gäller från 2009-04-01 2(9) Krav

Läs mer

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun 2015-10-01 Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun Det här bladet innehåller kortfattad information och förklaringar om de bestämmelser som gäller för det kommunala vattnet

Läs mer

Vatten Avlopp Kretslopp 2016

Vatten Avlopp Kretslopp 2016 Vatten Avlopp Kretslopp 216 216-3-11 Varför rening? ACO Nordic AB Oljeavskiljare för dagvatten 216-3-11 Vatten är ett av våra element Vi är beroende av vatten The future of drainage Urbanisering i världen

Läs mer

Fordonstvättar Miljöfrågor-tekniker-egenkontroll

Fordonstvättar Miljöfrågor-tekniker-egenkontroll Miljöfrågor-tekniker-egenkontroll Bakgrund Tekniker och exempel för slutning Riktvärden Kemikalier Egenkontroll Bakgrund Bakgrund Tungmetaller från biltvättar i Karlstad Tekniker Slutning av vattendelen

Läs mer

Tilläggsbestämmelser till ABVA

Tilläggsbestämmelser till ABVA Tilläggsbestämmelser till ABVA Krav på avloppsvattnets kvalitet vid utsläpp från industrier och andra verksamheter till Kävlinge kommuns allmänna avloppsanläggning enligt punkt 16 ABVA Gäller från och

Läs mer

FORDONSVERKSTÄDER - SLUTRAPPORT. Augusti 2007

FORDONSVERKSTÄDER - SLUTRAPPORT. Augusti 2007 FORDONSVERKSTÄDER - SLUTRAPPORT Augusti 2007 Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Telefon 0520-49 74 75 Fax 0520-49 79 94 miljo@trollhattan.se www.trollhattan.se Bankgiro 992-2352 SAMMANFATTNING Under vinterhalvåret

Läs mer

Seminarium den 30:e november 2012. Oljeavskiljare.

Seminarium den 30:e november 2012. Oljeavskiljare. Seminarium den 30:e november 2012 Oljeavskiljare. Kemilänken Kemilänken med representanter från Länsstyrelsen, kommunerna och VA-verken är ett forum för att sprida kunskap om kemiska produkter och dess

Läs mer

OLJEAVSKILJARE förhindrar miljöfarliga utsläpp

OLJEAVSKILJARE förhindrar miljöfarliga utsläpp sid 1(7) KALIX KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen VA OLJEAVSKILJARE förhindrar miljöfarliga utsläpp OLJA I AVLOPPET Miljöbalken, SFS 1998:808. I miljöbalkens första kapitel finns två paragrafer som handlar

Läs mer

Fordonsbranschen - åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar. www.miljosamverkanskane.se

Fordonsbranschen - åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar. www.miljosamverkanskane.se Fordonsbranschen - åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar www.miljosamverkanskane.se Vad tittar vi på? Schema för dagen 9.30 Välkomna 9.45 Funktion och standard för oljeavskiljare Ulf Hellman, STOR

Läs mer

Slam- och oljeavskiljare. Sammanställning från samverkansmöte den 25 maj 2013

Slam- och oljeavskiljare. Sammanställning från samverkansmöte den 25 maj 2013 Slam- och oljeavskiljare Sammanställning från samverkansmöte den 25 maj 2013 den 19 december 2013 Slam- och oljeavskiljare Sammanställning från samverkansmöte den 25 maj 2013 Samverkan kring tillsyn av

Läs mer

INTERSPOL SYSTEMS AB

INTERSPOL SYSTEMS AB INTERSPOL SYSTEMS AB INTERSPOL SYSTEMS AB är ett kvalitets- och miljöcertifierat företag enligt ISO standard 9001 och 14001 inom försäljning projektering installation service underhållsavtal av hetvatten-

Läs mer

åd och anvisningar fettavskiljare i Motala kommun

åd och anvisningar fettavskiljare i Motala kommun R åd och anvisningar för fettavskiljare i Motala kommun Råd och anvisningar för fettavskiljare framtogs under hösten 2006 av en arbetsgrupp som bestod av: Ulrika Johansson Miljö & Hälsoskyddsenheten Kaj

Läs mer

Orginaltext: Peter Stahre, Mathias de Mare Teckningar och Layout: Mathias de Mare Omarbetad av NOSAM-gruppen.

Orginaltext: Peter Stahre, Mathias de Mare Teckningar och Layout: Mathias de Mare Omarbetad av NOSAM-gruppen. Krav på in s t allat io n av fe t t avs kiljare Inne håll Förord 3 Varför kräver vi fettavskiljare 4 Vem måste ha fettavskiljare 5 Det krävs tillstånd för att installera fettavskiljare 6 Utformning av

Läs mer

Provtagning. Provtagningsbrunn. Oljeavskiljare

Provtagning. Provtagningsbrunn. Oljeavskiljare 37 Provtagning Provtagningsbrunn Oljeavskiljare 38 Dagvatten 39 Vatten är ett av våra element Vi är beroende av vatten The future of drainage The future of drainage Vädret i världen blir allt mer extremt

Läs mer

www.svanen.se Miljömärkning Sverige AB - En ledande miljömärkning

www.svanen.se Miljömärkning Sverige AB - En ledande miljömärkning Miljömärkning Sverige AB - En ledande miljömärkning Agenda 1. Övergripande om Svanen 2. Vad är en Svanenmärkt tvätt? Och varför? Nordens officiella miljömärke Marknadskännedom Känner du igen denna symbol?

Läs mer

Fett i avloppet Fettavskiljare Information till livsmedelsverksamheter och fastighetsägare

Fett i avloppet Fettavskiljare Information till livsmedelsverksamheter och fastighetsägare FETTAVSKILJARE 2013-01-24 Stadsbyggnadskontoret/VA-enheten 08-55 55 90 00 Fett i avloppet Fettavskiljare Information till livsmedelsverksamheter och fastighetsägare Stadsbyggnadskontoret i Täby kommun

Läs mer

Vägledning- tillsyn fordonstvättar

Vägledning- tillsyn fordonstvättar Vägledning- tillsyn fordonstvättar Innehåll Inledning... 3 Mallar... 3 Krav på utsläpp till vatten... 4 Spillvatten... 4 Stora anläggningar... 4 Små anläggningar... 5 Tvätt utanför anläggning... 5 Reningsteknik...

Läs mer

PROJEKT. Miljötillsyn av verksamheter som tvättar fordon

PROJEKT. Miljötillsyn av verksamheter som tvättar fordon PROJEKT Miljötillsyn av verksamheter som tvättar fordon 2017-05-31 ADRESS Hertig Johans torg 2 541 83 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se

Läs mer