Dagvattenutredning detaljplan Kungsbro 1:1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dagvattenutredning detaljplan Kungsbro 1:1"

Transkript

1 OKQ8 detaljplan Kungsbro 1:1 Stockholm

2 detaljplan Kungsbro 1:1 Datum Uppdragsnummer Utgåva/Status Version 1 Cecilia Sköld Sara Jansson Ingemar Uhlin Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan Stockholm Telefon Fax Organisationsnummer

3 Innehållsförteckning 1. Uppdragsbeskrivning Förutsättningar Dagvattenpolicy Miljökvalitetsnormer för vatten Förslag till riktvärden för dagvatten Nulägesbeskrivning Detaljplanens utformning Beräkningar Flödesberäkningar Flöden med nuvarande markanvändning Flöden efter exploatering Föroreningsberäkningar Föroreningar efter exploatering Förslag till dagvattenhantering Oljeavskiljning Fördröjning Föroreningsreduktion Diskussion och slutsats Referenser Bilagor Bilaga I - Förslag på dagvattenlösningar Bilaga II Exempel på magasinsberäkning o:\sto2\sva\2014\ \3_teknik\w\dokument\beskrivningar\dagvattenutredning kungsbro docx detaljplan Kungsbro 1:1 i

4 detaljplan Kungsbro 1:1 (PM/Rapport) 1. Uppdragsbeskrivning Nykvarn kommun arbetar idag med att ta fram en detaljplan för att möjliggöra en bensinstation med tillhörande fordonsservice samt en vägrestaurang inom fastigheten Kungsbro 1:1 (Figur 1). Ramböll har i och med detta fått i uppdrag av OKQ8 att utreda dagvattenhanteringen för detaljplanen. en omfattar: kartläggning och beräkning av dagvattenflödena från området, i dagsläget och efter utbyggnad enligt planförslag. beräkningar av föroreningsbelastning till följd av exploateringen förslag på en, efter de planerade verksamheterna, anpassad dagvattenhantering inom området. Figur 1. Planområdets lokalisering illustreras med en svart ring på kartan. Källa: Nykvarns kommun. 1 av 12 detaljplan Kungsbro 1:1

5 2. Förutsättningar 2.1 Dagvattenpolicy Nykvarn kommun har ingen fastställd dagvattenpolicy men förespråkar vid ny detaljplanering att; Dagvattnet skall där det är möjligt behandlas och omhändertas lokalt (LOD) genom rening, fördröjning och infiltration. Dagvatten leds till lämplig avsatt mark om ovanstående åtgärder inte är möjliga inom aktuell plan. Den princip som gäller inom Nykvarns kommun är att fastigheter vid nyexploatering inte bör släppa ifrån sig mer dagvatten än innan exploatering (Nykvarns kommun, 2012). 2.2 Miljökvalitetsnormer för vatten Sedan år 2000 finns ett gemensamt vattendirektiv för hela EU, kallat Ramdirektivet för vatten, ett nationsöverskridande samarbete som skall försäkra en god vattenkvalitet, nu och i framtiden. Vattendirektivet infördes i svensk lagstiftning år Vattenförekomsternas nuvarande ekologiska och vattenkemiska status bedöms utefter en femgradig skala, från hög till låg. Målet är att den ekologiska och den kemiska statusen i sjöar och vattendrag skall uppnå miljökvalitetsnormen god år 2015 eller senast till år Planområdet har sitt utlopp i Turingeån (vattenförekomst EU_CD: SE ) som rinner vidare mot sjön Turingen (vattenförekomst EU_CD: SE ). Turingeåns ekologiska status är enligt arbetsmaterialet i VISS (Vatteninformationssystem Sverige) måttlig och dess kemiska status uppnår ej god. Miljökvalitetsnormen säger att Turingeån skall uppnå god ekologisk status till år 2015 (Länsstyrelsen, 2014). 2.3 Förslag till riktvärden för dagvatten För dagvatten finns det inga nationellt fastslagna riktvärden. I Stockholms län togs förslag till riktvärden fram under februari Vilket riktvärde som skall användas är bland annat beroende av var i ett avrinningsområde utsläppet sker och storleken på recipienten. Riktvärdessystemet är indelat i nivåer från 1-3 där nivå 1 gäller direktutsläpp till recipient vilket är aktuellt för detta projekt. Beroende på recipientens storlek finns en uppdelning där kraven är hårdare för nivå M som innefattar mindre sjöar, vattendrag och havsvikar jämfört med nivå S som innefattar större sjöar och hav. 2 av 12 detaljplan Kungsbro 1:1

6 3. Nulägesbeskrivning Detaljplaneområdet är lokaliserat cirka två kilometer från Nykvarn centrum och en kilometer från samhället Turingen. Området ligger i anslutning till E20, väg 509 och gamla Strängnäsvägen, väg 576. Kommunen är inte markägare och området ingår således ej i kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. Det undersökta området omfattar i huvudsak två ytor om totalt ca m 2 och utgörs i dagsläget till största del av öppna gräsytor med inslag av träd. I den södra delen finns större ytor med hällmark. Marken i området består av glacial lera och berg (SGU, 2014) vilket medför att området inte är lämpligt för infiltration av större mängder dagvatten. Det finns inga geotekniska undersökningar utförda i området och ingen information kring grundvattennivåer. 4. Detaljplanens utformning Bensinstationen, med tillhörande parkeringsplatser, kommer att placeras i den västra delen av detaljplanen. I den östra delen planeras byggnationen av en restaurang och parkeringsplatser för personbilar samt bussar och långtradare. Byggnationen kommer innebära att i princip hela detaljplaneområdet blir hårdgjort (Figur 2). Figur 2. Förslag på utformning av detaljplan (Arkoo Arkitekter). 3 av 12 detaljplan Kungsbro 1:1

7 5. Beräkningar 5.1 Flödesberäkningar Flödesberäkningar har utförts med rationella metoden för att uppskatta dagvattenavrinningen från området. Den matematiska formel som beskriver den rationella metoden ges av Ekvation 1 nedan (Svenskt Vatten P90, 2004). _dim= ( (1) Är det dimensionerande flödet (l/s). är avrinningsområdets area (ha), är avrinningskoefficienten (-) och ( ) är den dimensionerande regnintensiteten (l/s, ha), beräknad med Dahlström 2010 (Svenskt Vatten P104, 2011). står för regnets varaktighet vilken i rationella metoden likställs med områdets tillrinningstid (tillpunkten för beräknat flöde), och är klimatfaktorn (-) som används för att kompensera för framtida klimatförändringar. 5.2 Flöden med nuvarande markanvändning Dagvatten från området norr om detaljplaneområdet ansamlas idag i ett dike. Diket rinner genom en vägtrumma under Gamla Strängnäsvägen och genom detaljplaneområdet. Diket avleds till en kupolbrunn och vidare i en vägtrumma under avfartsrampen från E20. Med dagens nivåer inom området avrinner hela detaljplaneområdet mot kupolbrunnen, även om mycket regnvatten idag tas upp av vegetationen. Trumman mynnar i en grönremsa mellan avfartsrampen och E20 och avleds via dike mot ytterligare dagvattenledning. Den fortsatta avledningen är osäker, men Trafikverkets avvattningssystem av området avleds mot Turingeån. (Figur 3 och Figur 4). Figur 3. Avrinningsvägar i anslutning till detaljplanområdet. Utloppet i Trafikverkets trumma symboliseras med ett kryss. 4 av 12 detaljplan Kungsbro 1:1

8 Figur 4. Dagvattnet från detaljplaneområdet avrinner mot Turingeån och vidare mot Turingen. Den totala reducerade ytan för det undersökta området innan exploatering har beräknats till 0,13 ha. Avrinningen norr om detaljplaneområdet medtags ej i beräkningarna då detta flöde, utifrån bedömning från platsbesök, inte rinner in på området (se figur 3). För noggrannare analys behövs dock exakt lokalisering och inmätning på kupolbrunnen. Flödesberäkningarna har utförts på 10- och 2-årsregn med varaktighet 15 min utan klimatfaktor. Med en regnintensitet på 193 l/s respektive 107 l/s, ha blir det totala flödet som avrinner på ytan från hela området ca 25 l/s för ett 10-årsregn och 14 l/s för ett 2-årsregn (Tabell 1). Tabell 1. Beräknad reducerad yta och flöde för planområdet innan exploatering. Regnintensiteten som använts är 193 l/s, ha vilket motsvarar ett 10-årsregn med varaktighet 15 min utan klimatfaktor. Markanvändning Bensinstation Yta [ha] Avrinningskoefficient [-] Reducerad yta [ha] 10-års flöde [l/s] Naturmark 0,66 0,1 0,06 12,8 7,1 Restaurang Naturmark 0,64 0,1 0,06 12,3 6,8 2-års flöde [l/s] Summa 1,3 0,13 25,1 13,9 5 av 12 detaljplan Kungsbro 1:1

9 5.3 Flöden efter exploatering Markanvändningen i området efter utbyggnad illustreras i Figur 4. Figur 4. Markanvändning efter exploatering. Orangea områden representerar byggnader, gråa områden asfalterade ytor och gröna områden naturmark (Arkoo Arkitekter). Den totala reducerade ytan för det undersökta området efter exploatering har beräknats till ca 0,8 ha (Tabell 3). Flödesberäkningarna har utförts på 10- och 2- årsregn med varaktighet 10 min. Klimatfaktorn har ansatts till 1,2 vilket innebär att regnintensiteten ökar med 20 %. Det totala flödet ut från området efter exploatering utan fördröjning har beräknats till ca 235 l/s för ett 10-årsregn respektive 133 l/s för ett 2-årsregn (Tabell 2). Tabell 2. Beräknad reducerad yta och flöde för olika ytor inom området efter exploatering. Regnintensiteten som används är 283 respektive 159 l/s, ha Markanvändning Bensinstation Yta [ha] Avrinningskoefficient [-] Reducerad yta [ha] 10-års flöde [l/s] Byggnader 0,1 0,9 0, Asfalterad yta 0,39 0,8 0, Naturmark 0,18 0,1 0, Summa 0,66 0, Restaurang Byggnader 0,05 0,9 0, Asfalterad yta 0,45 0,8 0, Naturmark 0,13 0,1 0, Summa 0,63 0, års flöde [l/s] Hela området 1,3 0, av 12 detaljplan Kungsbro 1:1

10 5.4 Föroreningsberäkningar Beräkningarna av föroreningar och närsalter har gjorts i programmet StormTac, version De ämnen som beräknats är näringsämnena kväve och fosfor, tungmetaller (Pb, Cu, Zn, Cd, Cr, Ni, Hg), partiklar (SS) och olja. En årlig nederbörd på 636 mm har använts vilket motsvarar en genomsnittlig årsnederbörd i Stockholmsområdet. Modellen omfattar dagvatten och basflöde (inläckande grundvatten) till recipienten och ger en årsmedelkoncentration på dagvattnets föroreningsmängd samt årlig massbalans. I modellen används schablonkoncentrationer på respektive föroreningsparameter för olika markanvändningar. Schablonvärdena baseras på flödesproportionella provtagningar som gjort i Sverige på dagvatten Föroreningar efter exploatering Den framtida exploateringen innebär att i princip all naturmark ersätts av hårdgjord yta. Dagvatten från byggnader innehåller endast atmosfäriska föroreningar, förutsatt att materialer som använts på tak och fasader ej genererar föroreningar. Markanvändningen för bensinstationen har ansatts att motsvara en Gas Station med en avrinningskoefficient på 0,8. För restaurangområdet har schablonhaltskategorin Parking med en koefficient på 0,85 använts. I tabell 5 visas de i StormTac beräknade halterna av näringsämnen och föroreningar efter exploatering. Som jämförelse har RTK:s riktvärden för mindre sjöar (Nivå 1M) använts, se kapitel 2.3. Tabell 4. Resultat av föroreningsberäkningar i StormTac Ämne Enhet Koncentration Koncentration 1M riktvärde Bensinstation Restaurang P mg/l 0,09 0,09 0,16 N mg/l 1,09 1,09 2 Pb µg/l Cu µg/l Zn µg/l Cd µg/l 1,85 0,42 0,4 Cr µg/l 2,79 14,06 10 Ni µg/l 3,85 3,86 15 Hg µg/l 0,05 0,05 0,03 SS mg/l Oil mg/l 0,93 0,75 0,4 BaP µg/l 0,05 0,06 0,03 Enligt beräkningar överskrider bly, koppar, zink, partiklar och olja förslaget till riktvärden för nivå 1M. 7 av 12 detaljplan Kungsbro 1:1

11 6. Förslag till dagvattenhantering Dagvatten som rinner från parkeringsytor och takytor bör fördröjas i utjämningsmagasin (stenkistor) för att flödet ut ur detaljplaneområdet ej skall öka. En schematisk bild på förslag på dagvattenhanteringen redovisas i Bilaga I. Enligt gällande regleringar för dagvattenhantering för bensinstationer skall dagvattnet passera genom oljeavskiljare innan det fördröjs i magasin. Genom att anlägga ett självfallssystem inom området med dagvattenbrunnar kan dagvattnet från området avledas till oljeavskiljare för att sedan ledas vidare mot fördröjningsmagasin. I det tänkta diket nedströms de hårdgjorda ytorna kommer ytterligare fördröjning och rening att ske innan dagvatten alternativt släpps vidare mot Trafikverkets ledningssystem. 6.1 Oljeavskiljning Bensinstationer har stränga krav på oljeavskiljning. Enligt SPI:s publikation Bensinstationer skall oljeavskiljare (med tillhörande slamavskiljare enligt standard) finnas och vara försedd med en oljevarnare i form av nivålarm. Oljeavskiljaren skall dimensioneras i enlighet med SSEN En oljeavskiljares förmåga att rena är relaterad till storleken på dagvattenflödet och skall dimensioneras så att en avskiljare klass I tillåter en utgående oljemängd på max 5 mg/l och en klass II max 100 mg/l (ALFA, 2007). Då bensinstationer är områden med hög risk för oljeutsläpp föreslås områdena från påfyllningscentralen och bensinpumparna att anslutas till klass I oljeavskiljare. Enligt Nykvarn kommun är oljeavskiljare klass II ej förenligt med kommunens lokala utsläppskrav och skall därför ej användas (SYVAB, 2008). Således bör också dagvatten från parkeringsområden ledas via klass I oljeavskiljare. Generellt brukar oljeavskiljare dimensioneras för ca 10 % av det dimensionerande flödet för 2-års eller 5-årsregn. Det bedöms således ej vara nödvändigt att dimensionera oljeavskiljarna till samma återkomsttid som fördröjningsmagasinen, om dessa dimensioneras för längre återkomsttid. 6.2 Fördröjning Dagvattnet föreslås omhändertas inom respektive fastighetgräns, med en fördröjning från bensinstationen och en från restaurangområdet. Två underjordiska magasin föreslås anläggas inom respektive verksamhet för fördröjning. Magasinen är dimensionerade att omhänderta även takdagvattnet. Geotekniska undersökningar bör utföras för magasinen med avseende på eventuell perkulationsförmåga. Magasinsvolymer har beräknats med regnenvelopmetoden enligt Vägverkets publikation 1990:11, dock utan det påslag om 25 % på flödet som metoden anger i denna publikation. Med antagandet att flödet ej får förändras efter exploatering har utloppet ansatts till nuvarande flödet som avrinner från området vid ett 10- respektive 2-årsregn, enligt tabell 1. Klimatfaktorn är medräknat i magasinsvolymerna. 8 av 12 detaljplan Kungsbro 1:1

12 Tabell 3. Magasinsvolymer för de olika verksamhetsområdena. Återkomsttid Magasinsvolym [m 3 ] Bensinstation 2-årsregn årsregn 83 Restaurang 2-årsregn 47* 10-årsregn 85 *Se Bilaga II för exempelbild på uträkning. Magasinen kan utformas på olika sätt. Då området till största del hårdgörs kan det vara lämpligt att anlägga underjordiska dagvattenmagasinen. Dessa kan exempelvis vara dagvattenkasetter eller vanliga stenkistor. 6.3 Föroreningsreduktion För bedömning av reningseffekten för fördröjningsmagasinen har reningseffekter för stenkistor enligt Trafikverkets Publikation 2011:112 använts. Tabell 5. Schablonvärden för reduktion av föroreningar (Trafikverket, 2011) Ämne Anläggningstyp och föroreningsreduktion i % Diken Stenkista* P N Pb Cu Zn Cd SS *Uppskattad För bedömning av reningseffekten för fördröjningsmagasinen har reningseffekter för stenkistor enligt Trafikverkets Publikation 2011:112 använts. Fördröjningsmagasin som exempelvis stenkistor reducerar flödeshastigheten på liknande sätt som en dagvattendamm och troligtvis sedimenterar partiklarna i stenkistorna. Suspenderat material kan även fästa på stenarna i magasinet vilket ger en viss föroreningsreduktion. Fördröjning i stenkistor förväntas dock ej påverka halterna av kväve och fosfor i särskilt stor utsträckning. Som ansatts till förväntad rening i stenkistorna har det lägre värdet av föroreningsreduktion i dammar antagits. Brunn med sandfång bör föregå magasinen för att minimera partiklar och sediment att sätta igen hålrummen i magasinet. För att få en mer platsbesparande lösning kan dagvattenkassetter användas. Gräsklädda diken har god förmåga att fastlägga metaller. Olika petroleumprodukter kan också brytas ned biologiskt i diken. Föroreningsreduktionen i 9 av 12 detaljplan Kungsbro 1:1

13 vattenflödet längs dike har visat sig bli effektivare om diket är minst m långt. Tabell 6. Föroreningshalter efter reduktion i dike och stenkistor Ämne Efter exploatering [ug/l] Efter reduktion [ug/l] Bensinstation Restaurang Bensinstation* Restaurang** 1M riktvärde P N Pb Cu Zn Cd 1,9 0,42 1,1 0,38 0,4 SS Olja * 130* 400 *Föroreningsreduktion då flödet ej överskrider oljeavskiljarens kapacitet för klass I. Enligt beräkningarna överskrider några tungmetaller samt partiklar förslaget till riktvärden för nivå 1M. Om vägdagvatten från den södra delen av restaurangområdet tillåts sila över den gräsbeklädda ytan mot diket kommer en högre rening att uppnås i dagvattnet från restaurangområdet. Utöver den uppskattade reduktionen ovan kommer även vissa partiklar att avskiljas i oljeavskiljaren, vilket ej har tillgodoräknats ovan. 7. Diskussion och slutsats Då detaljplaneområdet kommer hårdgöras i hög grad måste fördröjning av dagvattnet åstadkommas. För att möta de krav som kommunen ställer vid nyexploatering skall flödet fördröjas så att det ej blir större än det dagvattenflöde som detaljplaneområdet genererar i dagsläget. Att skapa tillräcklig fördröjning inom detaljplanområdet anses möjlig. För att rena dagvattnet ifrån området föreslås oljeavskiljare, stenkistor och svackdike. Enligt de beräkningar som gjorts överskrider några tungmetaller samt partiklar från restaurangområdet de riktvärden som satts upp. Om vägdagvatten tillåts översila gräsytor i området anses dock rening tillräcklig. Rening kommer även ske i diken innan dagvattnet når Turingeån. Oljeavskiljare av klass I med slamavskiljare skall installeras för bensinstationen och restaurangområdet för att möta kraven från Nykvarns kommun. Reningskapaciteten bör dimensioner så att reningskraven uppnås vid 10 % av flödet för regn med återkomsttid på 2- eller 5-år. Att dimensionera för större flöden ger en liten ökning av genomflödet genom avskiljaren men till en stor kostnad. 10 av 12 detaljplan Kungsbro 1:1

14 Möjligheterna till att anlägga stendiken eller dagvattenkasetter beror till stor del på grundvattennivån i området, vilket måste utredas vid en geoteknisk undersökning. Beroende på hur höjdsättningen i området och uppfyllnaden av marken kommer se ut i framtiden kan det bli nödvändigt att lägga dränering i områdets ytterområden. Dräneringen kan sedan ledas mot utloppspunkten. Detta för att fördröja snabba flöden som kan uppstå om dagvatten infiltreras i uppfyllnadsmassorna. I denna utredning har det ej lämnats något besked från Trafikverket angående anslutningsmöjligheter till deras system. Påkoppling av dagvattnet till Trafikverkets trumma och ledningar samt exakt lokalisering på dessa måste utredas vidare. 11 av 12 detaljplan Kungsbro 1:1

15 8. Referenser Länsstyrelsen, VISS [online] Tillgänglig på: [Hämtad ] Nykvarns kommun, Teknisk standard för VA-utbyggnad eller VA-anslutning till Nykvarns kommuns VA-system. SGU, Kartgenerator [online] Tillgänglig på: [Hämtad ] Svenskt vatten, Dimensionering av allmänna avloppsledningar. Publikation P90. Stockholm: Svenskt Vatten Svenskt vatten, Nederbördsdata vid dimensionering och analys av avloppssystem. Publikation P104. Stockholm: Svenskt Vatten SYVAB, Riktlinjer för oljeavskiljare i Nykvarn, Södertälje, Botkyrka, Salem. ALFA, ALFA VA-system - Projektering Trafikverket, Vägdagvatten - Råd och rekommendationer för val av miljöåtgärder. Publikation 2011:112. ISBN: av 12 detaljplan Kungsbro 1:1

VÄSJÖOMRÅDET (DP l + ll)

VÄSJÖOMRÅDET (DP l + ll) DAGVATTENUTREDNING INFÖR UTBYGGNAD AV VÄSJÖOMRÅDET (DP l + ll) OKT 2010 2 (8) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 2 Dagvattenhantering vid Väsjöområdet 3 2.1 Väsjön 3 2.2 Förslag till dagvattenhantering 3 2.3 Reningsbehov

Läs mer

Haninge kommun. Dagvattenutredning Exploateringsområde fd. Lundaskolan Jordbro. Dagvattenutredning exploatering fd Lundaskolan 151029.

Haninge kommun. Dagvattenutredning Exploateringsområde fd. Lundaskolan Jordbro. Dagvattenutredning exploatering fd Lundaskolan 151029. Haninge kommun Dagvattenutredning Exploateringsområde fd. Lundaskolan Jordbro Uppdragsledare och handläggare Jonas Lind Telefon +46 10 505 03 34 E-post jonas.lind@afconsult.com Datum 2015-10-29 Uppdragsnummer

Läs mer

Uppdaterad Dagvattenutredning Troxhammar 7:2 mfl

Uppdaterad Dagvattenutredning Troxhammar 7:2 mfl Detaljplaneområdet, Färingsö trä, åker och infartsparkering sett från nordväst. Uppdaterad Dagvattenutredning Troxhammar 7:2 mfl Ekerö kommun Stockholm 2015-07-01 Uppdaterad Dagvattenutredning Troxhammar

Läs mer

Haninge kommun. Dagvattenutredning för detaljplan Biltema. Stockholm, 2015-05-06

Haninge kommun. Dagvattenutredning för detaljplan Biltema. Stockholm, 2015-05-06 Haninge kommun Dagvattenutredning för detaljplan Biltema Stockholm, 2015-05-06 Dagvattenutredning Detaljplan Biltema Dagvattenutredning Datum 2015-05-06 Uppdragsnummer 1320013064 Utgåva/Status Version

Läs mer

PM Dagvattenföroreningar

PM Dagvattenföroreningar o:\sto2\svg\2014\1320008697\3_tnik\r\dagvatten\pm dagvattenföroreningar_rev.docx Tomteboda bussdepå Datum 2015-01-29 Ramböll Sverige AB Box 17009 104 62 Stockholm T: 010-615 60 000 www.ramboll.se Handläggare:

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, östra, etapp 1 HÄRRYDA KOMMUN. Totalt antal blad: 8 st. Göteborg 2014-06-02

DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, östra, etapp 1 HÄRRYDA KOMMUN. Totalt antal blad: 8 st. Göteborg 2014-06-02 DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, östra, etapp HÄRRYDA KOMMUN Totalt antal blad: 8 st. Göteborg -- ÅF-Infrastructure AB, Grafiska vägen, Box SE- Göteborg Telefon +. Fax + 9. Säte i Stockholm. www.afconsult.com

Läs mer

PM DAGVATTEN AGATEN 32, TYRESÖ. Rev A 2015-08-26 UPPDRAGSLEDARE: TOBIAS RENLUND UPPRÄTTAD AV: TOBIAS RENLUND GRANSKAD OCH KVALITETSSÄKRAD: HENRIK ALM

PM DAGVATTEN AGATEN 32, TYRESÖ. Rev A 2015-08-26 UPPDRAGSLEDARE: TOBIAS RENLUND UPPRÄTTAD AV: TOBIAS RENLUND GRANSKAD OCH KVALITETSSÄKRAD: HENRIK ALM repo001.docx 2012-03-2914 AGATEN 32, TYRESÖ Rev A SWECO ENVIRONMENT AB UPPDRAGSLEDARE: TOBIAS RENLUND UPPRÄTTAD AV: TOBIAS RENLUND GRANSKAD OCH KVALITETSSÄKRAD: HENRIK ALM Innehållsförteckning 1 Inledning

Läs mer

Dagvattenutredning Torshälla - Mälby 8:1

Dagvattenutredning Torshälla - Mälby 8:1 Dagvattenutredning Torshälla - Mälby 8:1 Beställare: Eskilstuna kommun 631 86 Eskilstuna Beställarens representant: Karolina Ehrén Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Hantverkargatan 5

Läs mer

Dagvattenutredning KVARNHOLMEN UTVECKLINGS AB. Kvarnholmen DP5. Stockholm 2013-04-19

Dagvattenutredning KVARNHOLMEN UTVECKLINGS AB. Kvarnholmen DP5. Stockholm 2013-04-19 KVARNHOLMEN UTVECKLINGS AB Stockholm 2013-04-19 Datum 2013-04-19 Uppdragsnummer 61190723501 Håkan Olofsson Linnéa Sörenby Magnus Biderheim Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009,

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Staffan Stenvall UPPRÄTTAD AV. Frida Nolkrantz

UPPDRAGSLEDARE. Staffan Stenvall UPPRÄTTAD AV. Frida Nolkrantz -14 UPPDRAG Skörby - MKB UPPDRAGSNUMMER 3370792100 UPPDRAGSLEDARE Staffan Stenvall UPPRÄTTAD AV Frida Nolkrantz DATUM 23 Kompletterande bedömning av dagvattnets påverkan på föroreningshalterna i Mälaren

Läs mer

Bilaga 1. Dagvattenutredning för detaljplan ETERN 3, Umeå SAMRÅDSHANDLING. Sundsvall 2014-03-07

Bilaga 1. Dagvattenutredning för detaljplan ETERN 3, Umeå SAMRÅDSHANDLING. Sundsvall 2014-03-07 Bilaga 1 Dagvattenutredning för detaljplan ETERN 3, Umeå SAMRÅDSHANDLING Sundsvall 2014-03-07 Dagvattenutredning för detaljplan ETERN 3, Umeå Datum 2014-06-04 Uppdragsnummer 1320006428 Utgåva/Status 1

Läs mer

Hantering av vägdagvatten längs Ullevileden.

Hantering av vägdagvatten längs Ullevileden. 1 (10) Hantering av vägdagvatten längs Ullevileden. Bilaga till planbeskrivning för detaljplan med MKB i Tornby och Kallerstad för del av SKÄGGETORP 1:1 m.fl. (Utbyggnad av Ullevileden) UUtställningsshandling

Läs mer

Inom fastigheten Lillhällom planeras för utbyggnad av det befintliga äldreboendet som finns inom fastigheten idag.

Inom fastigheten Lillhällom planeras för utbyggnad av det befintliga äldreboendet som finns inom fastigheten idag. REV 2014-04-22 Bakgrund Inom fastigheten Lillhällom planeras för utbyggnad av det befintliga äldreboendet som finns inom fastigheten idag. I dag är ca 35 % av fastighetens area hårdgjord, d.v.s. består

Läs mer

UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING

UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING SLUTRAPPORT (REV. 2013-09-12) Uppdrag: 246365, Översiktlig geoteknik, dagvatten Norra Industriområdet, Storuman Titel på rapport: Norra Industriområdet,

Läs mer

Flödes- och föroreningsberäkning för dagvatten inom området Östra Torp, Uddevalla

Flödes- och föroreningsberäkning för dagvatten inom området Östra Torp, Uddevalla Flödes- och föroreningsberäkning för dagvatten inom området Östra Torp, Uddevalla Inledning I detta redogörs för flödes- och föroreningssituationen inom Östra Torps detaljplaneområde före och efter exploatering

Läs mer

Dagvattenutredning, Herrestads- Torp 1:41 och 1:45 m.fl. i Uddevalla kommun

Dagvattenutredning, Herrestads- Torp 1:41 och 1:45 m.fl. i Uddevalla kommun , Herrestads- Torp 1:41 och 1:45 m.fl. i Uddevalla kommun Utredning rörande konsekvenser av exploatering samt förslag till dagvattenhantering i samband med detaljplanläggning Umeå 2010-05-06 Beställare:

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Profi Dagvattenutredning Freden Större 11 Uppdragsnummer 1143520000 Stockholm 2012-10-03 Sweco Environment AB Dagvatten och ytvatten Handläggare: Johanna Rennerfelt Kvalitetsgranskare: Agata Banach 1 (11)

Läs mer

Dagvattenutredning Kållered köpstad

Dagvattenutredning Kållered köpstad Author Hanieh Esfahani Phone +46 10 505 94 79 Mobile +46706788714 hanieh.esfahani@afconsult.com Date 2015-06-01 Project ID 702224 Client Mölndals Kommun Dagvattenutredning Kållered köpstad ÅF-Infrastructure

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING. För tillkommande bostäder utmed Gröndalsvägen. Stockholm 2013-04-17 Novamark AB

DAGVATTENUTREDNING. För tillkommande bostäder utmed Gröndalsvägen. Stockholm 2013-04-17 Novamark AB DAGVATTENUTREDNING För tillkommande bostäder utmed Gröndalsvägen Stockholm 2013-04-17 Novamark AB I:\PDOC\12108 Tumba Centrum\M\M-dok\Dagvattenutredning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. GEOLOGI OCH

Läs mer

Översiktlig dagvattenutredning för detaljplan för del av Tegelviken 2:4 (Jungs väg)

Översiktlig dagvattenutredning för detaljplan för del av Tegelviken 2:4 (Jungs väg) 1(6) Handläggare Datum Beteckning Stefan Ahlman 2015-11-04 E-post: stefan.ahlman@kvab.kalmar.se Tel: 0480-45 12 22 Samhällsbyggnadskontoret Planenheten Box 611 391 26 Kalmar Översiktlig dagvattenutredning

Läs mer

NCC Boende. Kvarnbyterrassen 2012-02-22. Dagvattenutredning. Uppdragsnummer: 7180423

NCC Boende. Kvarnbyterrassen 2012-02-22. Dagvattenutredning. Uppdragsnummer: 7180423 NCC Boende Kvarnbyterrassen Dagvattenutredning 2012-02-22 Uppdragsnummer: 7180423 Uppgifter om dokumentet: Beställare, Slutkund Objekt NCC Boende Kvarnbyterrassen Handlingens status Datum 2012-02-22 Rubrik

Läs mer

RAPPORT. Fyrklövern BRABO STOCKHOLM AB STHLM DAGVATTEN OCH YTVATTEN DAGVATTENUTREDNING UPPDRAGSNUMMER 1143669000 2014-09-12 PER BOHOLM TOBIAS RENLUND

RAPPORT. Fyrklövern BRABO STOCKHOLM AB STHLM DAGVATTEN OCH YTVATTEN DAGVATTENUTREDNING UPPDRAGSNUMMER 1143669000 2014-09-12 PER BOHOLM TOBIAS RENLUND BRABO STOCKHOLM AB Fyrklövern UPPDRAGSNUMMER 1143669000 DAGVATTENUTREDNING STHLM DAGVATTEN OCH YTVATTEN PER BOHOLM TOBIAS RENLUND Sweco Sammanfattning Upplands Väsbys kommun ingår i Oxunda Vattensamverkan

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING ERSMARK 1:7, 2:7, m fl. Rapport. 2015-07-10 Upprättad av: Tara Roxendal Granskad av: Linda Hörnsten

DAGVATTENUTREDNING ERSMARK 1:7, 2:7, m fl. Rapport. 2015-07-10 Upprättad av: Tara Roxendal Granskad av: Linda Hörnsten DAGVATTENUTREDNING ERSMARK 1:7, 2:7, m fl. Rapport 2015-07-10 Upprättad av: Tara Granskad av: Linda Hörnsten DAGVATTENUTREDNING ERSMARK 1:7, 2:7, m fl KUND Umeå kommun Detaljplanering 901 84 Umeå KONSULT

Läs mer

RAPPORT. Dagvattenutredning Lindbacka Västra, område D Gävle kommun UPPDRAGSNUMMER 1832361000 2015-09-10 SWECO VA & VATTENRESURSER

RAPPORT. Dagvattenutredning Lindbacka Västra, område D Gävle kommun UPPDRAGSNUMMER 1832361000 2015-09-10 SWECO VA & VATTENRESURSER Dagvattenutredning Lindbacka Västra, område D Gävle kommun UPPDRAGSNUMMER 1832361000 SWECO VA & VATTENRESURSER IRINA PERSSON, PHILIP KARLSSON, HEIDI GRAEFFE OCH HENRIK ALM repo001.docx 2012-03-2914 Innehållsförteckning

Läs mer

Eftra 2:54 och 4:24 VA-utredning till detaljplan

Eftra 2:54 och 4:24 VA-utredning till detaljplan Beställare: Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: FALKENBERGS KOMMUN Box 293 311 23 Falkenberg Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Herman Andersson Jennifer Löfvendahl Uppdragsnr: 102 38 57 Filnamn

Läs mer

Bilaga 5, Dagvattenrening, bilaga till Uppdragsrapport daterad 2014-02-28

Bilaga 5, Dagvattenrening, bilaga till Uppdragsrapport daterad 2014-02-28 Uppdragsnr: 10191200 1 (8) PM Bilaga 5, Dagvattenrening, bilaga till Uppdragsrapport daterad 2014-02-28 1 Inledning Idag leds orenat dagvatten ut via ledning till Hudiksvallsfjärden från ett område på

Läs mer

Tekniskt PM, VA-teknik. Teoretisk, översiktlig beräkning för dagvattenhantering gällande etablering av Tullstation, E18.

Tekniskt PM, VA-teknik. Teoretisk, översiktlig beräkning för dagvattenhantering gällande etablering av Tullstation, E18. Teoretisk, översiktlig beräkning för dagvattenhantering gällande etablering av Tullstation, E18. Datum: 21.12.2013 Uppdragsnummer: 113427 Tekniskt PM, VA-teknik Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Dagvattenhantering Tuna Park, inför detaljplan för Gallerian 1 m.fl. 1 Inledning

Dagvattenhantering Tuna Park, inför detaljplan för Gallerian 1 m.fl. 1 Inledning Uppdragsnr: 1018 9908 1 (9) PM Dagvattenhantering Tuna Park, inför detaljplan för Gallerian 1 m.fl. 1 Inledning Warburg-Hendersson Eskilstuna AB äger fastigheten Gallerian 1 i området Tuna Park i Eskilstuna.

Läs mer

Dagvattenutredning Nithammaren 8 2014-12-09

Dagvattenutredning Nithammaren 8 2014-12-09 Dagvattenutredning Nithammaren 8 Beställare: Eskilstuna kommun 631 86 Eskilstuna Beställarens representant: Vanessa Scheffler och Josefina Söderberg Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Hantverkargatan

Läs mer

Genomgång av styrande dokument och förutsättningar. Beräkning av dagvattenflöden före och efter nyexploatering

Genomgång av styrande dokument och förutsättningar. Beräkning av dagvattenflöden före och efter nyexploatering repo001.docx 2012-03-2914 UPPDRAGSNUMMER 1143576500 ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING FÖR HUS 15 (SICKLAÖN 369:32) 2014-06-04 SWECO ENVIRONMENT AB DAGVATTEN OCH YTVATTEN UPPDRAGSLEDARE/KVALITESGRANSKARE AGATA

Läs mer

Väg E6 och 896 vid Lomma, kollektivtrafikåtgärder

Väg E6 och 896 vid Lomma, kollektivtrafikåtgärder Tekniskt PM Avvattning och ledningar Väg E6 och 896 vid Lomma, kollektivtrafikåtgärder Lomma kommun, Skåne Län Vägplan 2016-06-03 Projektnummer: 145981 1 Innehåll 2 ALLMÄNT 3 3 AVVATTNING 3 3.1 Förutsättningar

Läs mer

Dagvattenutredning, Borås Stad

Dagvattenutredning, Borås Stad Dagvattenutredning, Borås Stad Detaljplan för Brämhults Kärra 1:3 Koncept 081103 2008-11-03 Beställare Borås Stad, Stadsbyggnadskontoret Kristine Bayard Konsult Vägverket Konsult Affärsområde Syd Avdelning

Läs mer

Väppeby, Bålsta, Håbo Kommun

Väppeby, Bålsta, Håbo Kommun Underlag till detaljplan Väppeby, Bålsta, Håbo PM Geoteknik och dagvatten Markförhållanden och grundläggning Stockholm Beställare: Smideman Arkitekter Structor Mark Stockholm AB Uppdragsansvarig: Anna

Läs mer

Dagvattenutredning, Stationsområdet, Finspång

Dagvattenutredning, Stationsområdet, Finspång MiljöInvest AB Järnbrogatan 1 602 24 Norrköping Tel: 011-180220 Fax: 011-180320 Web: www.miljoinvest.se e-post: anders@miljoinvest.se Dagvattenutredning, Stationsområdet, Finspång Utredning av behovet

Läs mer

Vatten Avlopp Kretslopp 2015-03-20

Vatten Avlopp Kretslopp 2015-03-20 Fullskaleförsök med dagvattenfilter, Nacka Kommun Talare: Henrik Alm, Sweco Järlasjö Inte god status idag Näringsrik, kemiskt påverkad Åtgärder i sjöar uppströms Åtgärder för urbant dagvatten 1 Försök

Läs mer

Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28. Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren

Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28. Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren PM Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28 Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren PM Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 Kund Karlshamns Kommun Stadsmiljöavdelningen

Läs mer

Dagvattenutredning Smedsmora 1:13 och 1:15 Norrtälje kommun

Dagvattenutredning Smedsmora 1:13 och 1:15 Norrtälje kommun Grap Dagvattenutredning Smedsmora 1:13 och 1:15 Norrtälje kommun Cecilia Sköld Geosigma AB SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsledare: Tommy Lundberg Uppdragsnr: Grap nr: : Antal Sidor: 20 Antal Bilagor:

Läs mer

Datum 2012-03-23. Dagvattenutredning. detaljplan för trafikkantservice

Datum 2012-03-23. Dagvattenutredning. detaljplan för trafikkantservice Handläggare Andreas Olander Lianne de Jonge Tel +46 10 505 31 96 Mobil +46 72 530 34 23 Fax +46 10 505 30 09 andreas.olander@afconsult.com Datum Uppdragsnr 572030 1 (16) Dagvattenutredning detaljplan för

Läs mer

Dagvatten-PM. Område vid Töresjövägen Kumla 3:213 m.fl. Inom Tyresö kommun, Stockholms län. Tengbom

Dagvatten-PM. Område vid Töresjövägen Kumla 3:213 m.fl. Inom Tyresö kommun, Stockholms län. Tengbom Område vid Töresjövägen Kumla 3:213 m.fl. Inom Tyresö kommun, Stockholms län Tengbom Författade: Matilda Wistrand Granskad av: Niclas Elvsén Innehåll Bakgrund... 3 Befintliga ledningar... 5 Markförutsättningar...

Läs mer

Översvämningsanalys Sollentuna

Översvämningsanalys Sollentuna Beställare Sollentuna kommun och Sollentuna Energi AB Översvämningsanalys Sollentuna Konsekvenser av extrema regn över Sollentuna kommun Uppdragsnummer Malmö 2015-04-21 12802674 DHI Sverige AB GÖTEBORG

Läs mer

RAPPORT. Mellingeholm dagvatten NORRTÄLJE KOMMUN RAPPORT. 2012-06-25, Reviderad 2012-08-30 & 13-09-11. Sweco Environment AB

RAPPORT. Mellingeholm dagvatten NORRTÄLJE KOMMUN RAPPORT. 2012-06-25, Reviderad 2012-08-30 & 13-09-11. Sweco Environment AB NORRTÄLJE KOMMUN Mellingeholm dagvatten Uppdragsnummer 1832241000 2012-06-25, Reviderad 2012-08-30 & 13-09-11 Sweco Environment AB Frida Nolkrantz Henrik Alm Irina Persson 1 (29) S w e co Kungsgatan 62

Läs mer

Dagvattenutredning Södra Gröna Dalen

Dagvattenutredning Södra Gröna Dalen Uppdragsnr: 10144353 1 (11) PM Dagvattenutredning Södra Gröna Dalen Komplettering 2011-04-07 Bakgrund PEAB Bostad AB och Skanska Nya Hem AB i samarbete med Upplands-Bro kommun har beslutat att ta fram

Läs mer

PM DAGVATTENUTREDNING GROSTORP

PM DAGVATTENUTREDNING GROSTORP RAPPORT PM DAGVATTENUTREDNING GROSTORP SLUTRAPPORT 2014-05-19 Uppdrag: 250825, Dp Grostorp i Finspång Titel på rapport: PM Dagvattenutredning Grostorp Status: Datum: 2014-05-19 Medverkande Beställare:

Läs mer

Utsläpp till vatten. Program för Airport city. Härryda kommun 2011-05-13. Upprättad av: Anne Thorén och Åsa Ottosson Granskad av Mikael Bengtsson

Utsläpp till vatten. Program för Airport city. Härryda kommun 2011-05-13. Upprättad av: Anne Thorén och Åsa Ottosson Granskad av Mikael Bengtsson Utsläpp till vatten Program för Airport city Härryda kommun 2011-05-13 Upprättad av: Anne Thorén och Åsa Ottosson Granskad av Mikael Bengtsson Kund Swedavia Flygplatsfastigheter i Landvetter AB, Härryda

Läs mer

PM Dagvattenutredning

PM Dagvattenutredning Uppdrag nr 15U26778 PM Dagvattenutredning Västra Rosersberg Sigtuna kommun www.bjerking.se Sida 2 (32) PM Uppdragsnamn Dagvattenutredning Västra Rosersberg Sigtuna kommun Rosersberg 10:262 Kilenkrysset

Läs mer

PM, dagvattenhantering

PM, dagvattenhantering , dagvattenhantering Tillhörande detaljplan för Isgärde 4:74, Mörbylånga kommun 2015-12-02 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND... 5 2 PLANERAD MARKANVÄNDNING... 5 3 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN... 6 4 DAGVATTEN...

Läs mer

Dagvattenutredning för Gunsta

Dagvattenutredning för Gunsta DAGVATTENUTREDNING Handläggare Datum Uppdragsnr Lianne de Jonge Kim Hjerpe Tel Mobil Fax Lianne.dejonge@afconsult.com 2013-09-26 579840 Dagvattenutredning för Gunsta Figur 1. Bild på Sävjaån. (Källa. Google

Läs mer

Figur 1: Översiktskarta över planområdet, berört område framgår av rektanglarna.

Figur 1: Översiktskarta över planområdet, berört område framgår av rektanglarna. 2014-09-09 Bakgrund Inom kvarteret Rätten, fastigheten Skönsberg 1:25, planerar kommunen uppföra ett nytt äldreboende. Genomförandet av planen kommer att innebära att befintliga byggnader rivs och att

Läs mer

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Partille kommun 433 82 PARTILLE Beställarens representant: Olof Halvarsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Herman Andersson Uppdragsnr:

Läs mer

Dagvattenhantering Bolinder Strand

Dagvattenhantering Bolinder Strand Bolinder Strand Stockholm 2012-08-22 Dagvattenhantering Bolinder Strand Bakgrund JM planerar kompletterande byggnation av flerbostadshus i Bolinder Strand. Tre nya områden utreds; A, B och C samt ett parkeringshus

Läs mer

Hydrologiska och hydrokemiska förändringar i Gripsvallsområdet 2010-03-09

Hydrologiska och hydrokemiska förändringar i Gripsvallsområdet 2010-03-09 Hydrologiska och hydrokemiska förändringar i Gripsvallsområdet 2010-03-09 1 2 Figur 1. Gripsvall, planområde. Från kommunens FÖP. BAKGRUND I samband med utarbetandet av FÖP Gripsvall undersöktes också

Läs mer

PM DAGVATTENUTREDNING HAGA 4:28 OCH 4:44 (NACKADEMIN), SOLNA STAD 1 BAKGRUND

PM DAGVATTENUTREDNING HAGA 4:28 OCH 4:44 (NACKADEMIN), SOLNA STAD 1 BAKGRUND Dokumentnamn Dagvatten Vår referens Datum Uppdragsnr Louise Björkvald 2015-03-03 335191 PM DAGVATTENUTREDNING HAGA 4:28 OCH 4:44 (NACKADEMIN), SOLNA STAD 1 BAKGRUND Ett detaljplanearbete pågår i utkanten

Läs mer

Dagvattenutredning Sparsör

Dagvattenutredning Sparsör Author Hanieh Esfahani Phone +46 10 505 94 79 Mobile +46706788714 hanieh.esfahani@afconsult.com Date 2014-12-05 Project ID 701324 Client Borås Energi & Miljö Dagvattenutredning Sparsör Hållbar dagvattenutredning

Läs mer

Dagvatten-PM, Storvreta centrum

Dagvatten-PM, Storvreta centrum Tengbom 2015-11-09 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Hållbar dagvattenhantering på kvartersmark och allmän platsmark... 5 Dimensionering... 6 Metoder... 10 3.1 Fördröjning via magasin i mark... 10 3.2

Läs mer

Riktlinjer för fordonstvättar i Kalmar kommun 2011-11-15

Riktlinjer för fordonstvättar i Kalmar kommun 2011-11-15 Riktlinjer för fordonstvättar i Kalmar kommun 2011-11-15 Christian Sandholm Samhällsbyggnadsförvaltningen Miljöavdelnings tillsyn Miljöbalken med förordningar, Allmänna hänsynsreglerna, förordning om miljöstörande

Läs mer

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 Datum 2012-02-21 Diarienummer P 2008-0230 Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 En beräkning görs för att uppskatta mängden dagvatten som uppstår vid stora nederbördsmängder samt att

Läs mer

Dagvattenhantering dp Härnevi 1:17 i Upplandsbro

Dagvattenhantering dp Härnevi 1:17 i Upplandsbro Sid 1 (7) Uppsala 26 juni 2014, rev. 16 april 2015 PM Dagvattenhantering dp Härnevi 1:17 i Upplandsbro Inledning Flexhouse AB/Härnevi Fastighets AB planerar för smålägenheter på fastigheten Härnevi 1:17

Läs mer

Oxundaåns vattenvårdsprojekt. Dagvattenpolicy. Gemensamma riktlinjer för hantering av. Dagvatten. I tätort. september 2001

Oxundaåns vattenvårdsprojekt. Dagvattenpolicy. Gemensamma riktlinjer för hantering av. Dagvatten. I tätort. september 2001 Dagvattenpolicy Gemensamma riktlinjer för hantering av Dagvatten I tätort september 2001 Upplands Väsby kommun Sigtuna kommun Vallentuna kommun Täby kommun Sollentuna kommun Tätortens Dagvatten Förslag

Läs mer

PM-DAGVATTENUTREDNING. Kungsbacka kommun. Dagvattenutredning i samband med detaljplanearbetet för Duvehed 2:14. Göteborg 2015-12-01

PM-DAGVATTENUTREDNING. Kungsbacka kommun. Dagvattenutredning i samband med detaljplanearbetet för Duvehed 2:14. Göteborg 2015-12-01 PM-DAGVATTENUTREDNING Kungsbacka kommun Dagvattenutredning i samband med detaljplanearbetet för Duvehed 2:14 Göteborg 2015-12-01 Dagvattenutredning i samband med detaljplanearbetet för Duvehed 2:14 PM-DAGVATTENUTREDNING

Läs mer

Dagvattenhantering Hensbacka, Smedberget

Dagvattenhantering Hensbacka, Smedberget MUNKEDALS KOMMUN Dagvattenhantering Hensbacka, Smedberget Göteborg Dagvattenhantering Hensbacka, Smedberget, Munkedals kommun Datum 2010-06-11 Uppdragsnummer 61440932881-4 Utgåva/Status Tea Cole Stefan

Läs mer

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Järntorget Bostad AB, Ekerö Uppsala 2015-02-23 Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala Telefon 010-615 60 00 www.ramboll.se Organisationsnummer 556133-0506 , Ekerö Datum 2015-02-23 Uppdragsnummer

Läs mer

KOMPLETTERANDE VA-UTREDNING, DETALJPLAN FÖR DEL AV KOMARKEN 1:1, RESECENTRUM KUNGÄLV

KOMPLETTERANDE VA-UTREDNING, DETALJPLAN FÖR DEL AV KOMARKEN 1:1, RESECENTRUM KUNGÄLV KOMPLETTERANDE VA-UTREDNING, DETALJPLAN FÖR DEL AV KOMARKEN 1:1, RESECENTRUM KUNGÄLV RAPPORT Uppdrag: 252318 Resecentrum, kompletterande VA-utredning Titel på rapport: Kompletterande VA-utredning, detaljplan

Läs mer

Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus

Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus Dagvattenutredning White Arkitekter AB Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus Stockholm 2013-12-20 GRANSKNINGSHANDLING 2013-11-29 Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus Datum 2013-12-20 Uppdragsnummer

Läs mer

VARA MARKKONSULT AB 2010-11-04

VARA MARKKONSULT AB 2010-11-04 LERUMS KOMMUN SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Översiktlig gatu- och VA-utredning för detaljplan Götebo 1:5 m.fl Lilla bråta VARA MARKKONSULT AB 2010-11-04 På uppdrag åt Lerums Kommun, sektor samhällsbyggnad, planarkitekt

Läs mer

Bortkoppling av dagvatten från spillvattennätet

Bortkoppling av dagvatten från spillvattennätet Bortkoppling av dagvatten från spillvattennätet Dagvatten Med dagvatten menas tillfälligt, avrinnande vatten på ytan, mark eller konstruktion, t.ex. regnvatten, smältvatten eller framträngande grundvatten.

Läs mer

RAPPORT. Järnlodet 16. Centrumfastigheter. Sweco Environment AB. Irina Persson. Linda Johansson. Henrik Alm. Dagvattenutredning.

RAPPORT. Järnlodet 16. Centrumfastigheter. Sweco Environment AB. Irina Persson. Linda Johansson. Henrik Alm. Dagvattenutredning. Centrumfastigheter Järnlodet 16 Uppdragsnummer 1832221 Dagvattenutredning Uppsala 2011-11-04 Sweco Environment AB Uppsala Irina Persson Linda Johansson Henrik Alm 1 (8) Sweco Kungsgatan 62, 753 18 Uppsala

Läs mer

Riktlinjer för dagvattenhantering i Trollhättans kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2010-03-01

Riktlinjer för dagvattenhantering i Trollhättans kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2010-03-01 Riktlinjer för dagvattenhantering i Trollhättans kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2010-03-01 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Syfte... 2 3. Riktlinjer... 3 4. Trestegsprincipen... 4 4.1 Lokalt

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Daina Millers-Dalsjö UPPRÄTTAD AV. Agata Banach

UPPDRAGSLEDARE. Daina Millers-Dalsjö UPPRÄTTAD AV. Agata Banach UPPDRAG Hållbarhetsprogram Storsjö strand UPPDRAGSNUMMER 1157603 UPPDRAGSLEDARE Daina Millers-Dalsjö UPPRÄTTAD AV Agata Banach DATUM 1 Hållbar dagvattenhantering Dagvatten är en viktig del i diskussionen

Läs mer

Bilaga 9 Dikesförslag för Spektrumgången och Sneda gången

Bilaga 9 Dikesförslag för Spektrumgången och Sneda gången Dikesförslag Spektrumgången och Sneda gången Datum / Version: 2016-03-15 / Granskningshandling Dok.nr: 2012062 Sidan 1 av 10 Bilaga 9 Dikesförslag för Spektrumgången och Sneda gången HANDLÄGGARE: DATUM

Läs mer

Dagvattenutredning - Ungdomsbostäder i Bålsta.

Dagvattenutredning - Ungdomsbostäder i Bålsta. Örebro, 2015-10-20 Dagvattenutredning - Ungdomsbostäder i Bålsta. Förslag till detaljplan för Bålsta 1:35, 1:36 och del av Bålsta 1:614, Lyckebo, i Bålsta. Källa: Håbo kommun K e n n e t h B e r g l u

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(8) VA och dagvattenutredning Miljö Området ligger vid fjorden Gullmarn som är ett Natura 2000 område, vilket innebär att det klassas som områden med särskilda skydds- och bevarandevärden

Läs mer

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Datum 2011-03-21 Reviderad - Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala Region Mitt Uppdrag Beställare Träkvista Järntorget Bostad AB T: +46-10-615

Läs mer

Skogsallén Fastighetsprojektering AB. Kvarteret Tjädern. Dagvattenutredning till detaljplan 2014-01-13

Skogsallén Fastighetsprojektering AB. Kvarteret Tjädern. Dagvattenutredning till detaljplan 2014-01-13 Skogsallén Fastighetsprojektering AB Beställare: Skogsallén Fastighetsprojektering AB Viktor Rydbergsgatan 10 411 32 Göteborg Beställarens representant: Carl-Johan Carlsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare:

Läs mer

Dagvattenutredning Öja industriområde. Grontmij AB Vatten- och ledningsteknik

Dagvattenutredning Öja industriområde. Grontmij AB Vatten- och ledningsteknik Dagvattenutredning Öja industriområde Grontmij AB Vatten- och ledningsteknik Vår referens Vatten- och ledningsteknik, Vendy Lymeus Rapport Namnteckning Granskad av Godkänd av Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

KROKSHALLSOMRÅDET - DAGVATTENUTREDNING MED ÖVERSVÄMNINGSBEDÖMNING

KROKSHALLSOMRÅDET - DAGVATTENUTREDNING MED ÖVERSVÄMNINGSBEDÖMNING DAGVATTENUTREDNING MED ÖVERSVÄMNINGSBEDÖMNING Göteborg SWECO Environment AB Elisabet Sterner Helena Holm Uppdragsnummer 1320959 SWECO Gullbergs Strandgata 3 Box 2203, 403 14 Göteborg Telefon 031-62 75

Läs mer

Dagvattenutredning. Kv Fikonet 2-3, Eskilstuna

Dagvattenutredning. Kv Fikonet 2-3, Eskilstuna Handläggare Axel Nordqvist Melander Tel +46105055868 Mobil +46730734431 E-mail axel.nordqvist.melander@afconsult.com Recipient ProNordic Reexplorer AB Fredrik Söderberg fredrik@pronordic.se Datum 14/02/2017

Läs mer

Dagvattenutredning del av fastighet Väppeby 6:1

Dagvattenutredning del av fastighet Väppeby 6:1 Dagvattenutredning del av fastighet Väppeby 6:1 Karlstad 2015-07-08 ÅF Infrastructure AB Frösundaleden 2A 169 70 Solna Telefon: 010-505 00 00 www.afconsult.se Dagvattenutredning Del av fastighet Väppeby

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, västra HÄRRYDA KOMMUN. Totalt antal blad: 5 st. Göteborg

DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, västra HÄRRYDA KOMMUN. Totalt antal blad: 5 st. Göteborg DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, västra HÄRRYDA KOMMUN Totalt antal blad: 5 st. Göteborg 2015-04-29 DAGVATTENUTREDNING sid 2/5 Innehållsförteckning Allmänt 3 Befintliga förhållanden 3 Dagvattenavledning

Läs mer

10. Vatten. Kommunens övergripande mål Danderyd ska ha en god och hälsosam miljö samt arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling.

10. Vatten. Kommunens övergripande mål Danderyd ska ha en god och hälsosam miljö samt arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling. 10. Nationella mål är livsviktigt för människan och en förutsättning för allt liv på jorden. Vattnet rör sig genom hela ekosystemet, men för också med sig och sprider föroreningar från en plats till en

Läs mer

DAGVATTENPOLICY FÖR ÄNGELHOLMS KOMMUN

DAGVATTENPOLICY FÖR ÄNGELHOLMS KOMMUN DAGVATTENPOLICY FÖR ÄNGELHOLMS KOMMUN ANTAGEN I KOMMUNFULLMÄKTIGE 015-09-1 Ängelholms kommun 6 80 Ängelholm Tel: 1041-870 00 E-post: info@engelholm.se www.engelholm.se www.facebook.com/angelholm www.twitter.com/engelholm

Läs mer

Föroreningsmängder från dagvatten inom Viareds industriområde

Föroreningsmängder från dagvatten inom Viareds industriområde Föroreningsmängder från dagvatten inom Viareds industriområde 1 (12) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Avgränsning och antaganden... 3 1.3 Definitioner... 4 2 Beräkningar

Läs mer

Dagvattenutredning BoKlok Odenvallen Östersund

Dagvattenutredning BoKlok Odenvallen Östersund Dagvattenutredning BoKlok Odenvallen Östersund Uppdragsgivare: BoKlok Housing AB Upprättad av: Arctan AB Handläggare: Pär Vejdeland Datum: 2016-09-12 Arctan AB Storsjöstråket 15, 831 34 Östersund Telefon:

Läs mer

Uppdrag nr. 54842. VA-utredning. Skogsdungen Storvreta. www.bjerking.se

Uppdrag nr. 54842. VA-utredning. Skogsdungen Storvreta. www.bjerking.se VA-utredning Skogsdungen Storvreta www.bjerking.se Sida 2 (6) VA-utredning Uppdragsnamn Skogsdungen Storvreta Uppsala kommun VA-utredning HSB Uppsala Hans Johansson Box 1103 75141 Uppsala Uppdragsgivare

Läs mer

informerar om LOD Lokalt Omhändertagande av Dagvatten

informerar om LOD Lokalt Omhändertagande av Dagvatten informerar om LOD Lokalt Omhändertagande av Dagvatten 1 Bild 1. Exempel på bra vattenavledning från hus. Utfört med betongränna och lite makadam i änden för att slippa eventuell jorderosion. Bild 2. Ett

Läs mer

Dagvatten - tekniska lösningar från tak till utsläpp. Kort om mig

Dagvatten - tekniska lösningar från tak till utsläpp. Kort om mig Dagvatten - tekniska lösningar från tak till utsläpp Sundbyberg 14 oktober 2014 Jonas Andersson, WRS Uppsala AB jonas@wrs.se Kort om mig Arbetat med våtmarker, dammar och andra naturnära reningstekniker

Läs mer

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB Källdal 4:7 2015-05-21 Dagvattenutredning Bilaga till Detaljplan Uppdragsansvarig: Lars J. Björk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik AB Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Uppdrag...

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för Höjdvägen

Dagvattenutredning till detaljplan för Höjdvägen Dagvattenutredning till detaljplan för Höjdvägen 216-3-4 Befintligbebyggelse och dagvattensystem Dagvattnet i området för Länsmansvägen tas omhand via två stycken allmänna dagvattenledningar. Den ena är

Läs mer

Dagvattenutredning med principförslag avseende VA-anläggningar för del av Greby 1:4 m fl Tanums kommun, Västra Götalands län

Dagvattenutredning med principförslag avseende VA-anläggningar för del av Greby 1:4 m fl Tanums kommun, Västra Götalands län Dagvattenutredning med principförslag avseende VA-anläggningar ingående i utställning Dagvattenutredning med principförslag avseende VA-anläggningar för del av Greby 1:4 m fl Tanums kommun, Västra Götalands

Läs mer

Föroreningsberäkningar till detaljplan för Sandstugan 2, Uttran, Botkyrka kommun

Föroreningsberäkningar till detaljplan för Sandstugan 2, Uttran, Botkyrka kommun Förosberäkningar till detaljplan för Sandstugan 2, Uttran, Botkyrka kommun GRAP 17027 Jenny Korinth Geosigma AB 2017-02-17 Uppdragsnummer Grap nr Datum Antal sidor Antal bilagor 604648 17027 2017-02-17

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING Dragonvägen i Upplands Väsby Kommun, Riksbyggen

DAGVATTENUTREDNING Dragonvägen i Upplands Väsby Kommun, Riksbyggen ADRESS COWI AB Solna Strandväg 78 171 54 Solna TEL 010 850 23 00 FAX 010 850 23 10 WWW cowi.se DAGVATTENUTREDNING Dragonvägen i Upplands Väsby Kommun, Riksbyggen PROJEKTNR. A070552 DOKUMENTNR. A070552-002

Läs mer

Bön i Henån,Orust kommun 1(2) Väg och Va-utredning för ny plan

Bön i Henån,Orust kommun 1(2) Väg och Va-utredning för ny plan Bön i Henån,Orust kommun 1(2) Väg och Va-utredning för ny plan Utbyggnad av väg och Va-ledningar Aqua Canale AB har fått i uppdrag att projektera vägar och va-ledningar inom planområdet på Bön. Förslaget

Läs mer

Behovsbedömning. Detaljplan för Alby Gård och Gula Villan. Del av Alby 15:32 i Botkyrka kommun. Bild på Alby gård, mars 2015.

Behovsbedömning. Detaljplan för Alby Gård och Gula Villan. Del av Alby 15:32 i Botkyrka kommun. Bild på Alby gård, mars 2015. Behovsbedömning Detaljplan för Alby Gård och Gula Villan Del av Alby 15:32 i Botkyrka kommun Bild på Alby gård, mars 2015. Behovsbedömningen av detaljplan för Alby Gård, del av Alby 15:32, är framtagen

Läs mer

Dagvattenutredning för flerbostadshus vid Ektorpsrondellen. Dagvattenutredning för flerbostadshus vid Ektorpsrondellen

Dagvattenutredning för flerbostadshus vid Ektorpsrondellen. Dagvattenutredning för flerbostadshus vid Ektorpsrondellen Dagvattenutredning för flerbostadshus vid Ektorpsrondellen Datum / Version: 2014-01-17 / LEVERANS Prjoektnr: 2011704 Sidan 1 av 12 Teknisk Rapport Dagvattenutredning för flerbostadshus vid Ektorpsrondellen

Läs mer

Furulidsskolan Kompletterande dagvattenutredning till detaljplan

Furulidsskolan Kompletterande dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Kungsbacka Kommun 434 81 Kungsbacka Beställarens representant: Maria Malone Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Jennifer Löfvendahl

Läs mer

Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen för fastigheten Vilunda 20:24, Optimusvägen, Upplands Väsby.

Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen för fastigheten Vilunda 20:24, Optimusvägen, Upplands Väsby. Box 1146 183 11 Täby Tel 8-732 58 Tel, dir 8-732 28 83 Fax 8-732 22 e-post david.kallman@marktema.se PM - Vilunda 2:24, Dagvattenutredning Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Tyresö Kommun Hantering av BDT-vatten i Östra Tyresö Uppdragsnummer 1141230000 Leverans Stockholm 2011-08-15 Sweco Environment AB Denis van Moeffaert 1 (15) Sweco Vatten & Miljö Gjörwellsgatan 22 Box 34044,

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05 Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare HÄRRYDA KOMMUN BOX 20 43521 MÖLNLYCKE Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng

Läs mer

Dagvattenutredning Sparven 6

Dagvattenutredning Sparven 6 Dagvattenutredning Sparven 6 Datum: 2011-11-02 Pauline Sandberg Uppdragsledare Jan Kjellberg Granskare BYLERO, Byggledare i Roslagen AB Baldersgatan 12 761 31 Norrtälje Organisationsnummer 556489-0340

Läs mer

Dagvattenhantering, vatten- och spillvattenförsörjning samt övrig teknisk försörjning. Sweco Environment AB

Dagvattenhantering, vatten- och spillvattenförsörjning samt övrig teknisk försörjning. Sweco Environment AB UDDEVALLA KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 1351625000 Dagvattenhantering, vatten- och spillvattenförsörjning samt övrig teknisk försörjning UTSTÄLLNINGSHANDLING VÄNERSBORG 2010-05-06 Sweco Environment AB Vänersborg

Läs mer

VA-policy. Oskarshamns kommun

VA-policy. Oskarshamns kommun VA-policy VA-policy Antagen av KF 2013-04-08, 59 Upprättad som ett samarbetsprojekt mellan samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden. Arbetet med planen utförs med stöd av Länsstyrelsen (LOVA). Postadress

Läs mer