Bilaga Dagvatten-PM för Näset nya bostäder mellan Tjuvdalsvägen och Norra Breviksvägen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga Dagvatten-PM för Näset nya bostäder mellan Tjuvdalsvägen och Norra Breviksvägen"

Transkript

1 Bilaga Dagvatten-PM för Näset nya bostäder mellan Tjuvdalsvägen

2 2 (6) Innehållsförteckning 1. Syfte Recipient och Miljökvalitetsnormer (MKN) Dimensionerande flöden Befintligt dimensionerande flöde Framtida dimensionerande flöde Krav på dagvattenfördröjning Förslag på fördröjningsmetoder Dagvattenhantering Slutsats och rekommendationer... 6

3 3 (6) 1. Syfte Kretslopp och vatten tagit fram detta PM för dagvatten med syftet att beskriva eventuell påverkan på recipient samt ta fram planeringsförutsättningar för utbyggnad vad gäller dagvattenrelaterade frågor. 2. Recipient och Miljökvalitetsnormer (MKN) Planområdet ligger inom avrinningsområdet för Askims fjord. Havsområden har enligt vattenplanen (Dagvatten inom planlagda områden) prioriteringsklass 1 av totalt 4 där 1 är mest känslig. Denna klass är en sammanvägd bedömning av föroreningsbelastning samt värde för ekologi och rekreation. Planområdet är en mindre belastad yta vilket innebär att enklare rening bör genomföras. Enligt länsstyrelsens informationsportal VISS har Askims fjord måttlig ekologisk status men uppnår ej god kemisk ytvattenstatus. Det är kvicksilver, bromerade difenyleter och tributyltennföreningar som har för höga halter. Förslaget till miljökvalitetsnorm är ett kvalitetskrav på god ekologisk status 227 och god kemisk ytvattenstatus. Kvicksilver och bromerade difenyleter har för höga halter finns i samtliga vattenförekomster vilket gör det svårt att uppnå men statusen innebär att halterna inte får öka. Tributyltennföreningar kommer från båtfärger. Den planerade markanvändningen med villor och lokalgator med endaste ett tiotal bilar per dygn medför att föroreningsbelastningen är liten. En modellering i programmet stormtac visar att de flesta av miljöförvaltningens riktlinjer uppfylls, se tabell 1. Tabell 1 Föroreningshalter ( g/l). Jämförelse mot riktvärde där fet-markerade siffror visar överskridelse av riktvärde P N Pb C u Z n Cd Cr Ni Hg SS Oil BaP TBT Villa Bergs mark Riktvärde Miljöförvaltningens riktlinjer är satta med hänsyn till att miljökvalitetsnormer inte skall överskridas. Dessutom kan noteras att både halterna av kvicksilver och tributyltennföroeningar från ett villaområde är lägre än från naturlig bergsmark. Exploateringen kommer därmed inte att öka halterna i dagvattnet eller recipient. Enklare rening kan innebära fördrödning och gröna öppna dagvattenlösningar, då det är möjligt. Detta bedöms vara tillräckliga åtgärder för att planen inte riskerar att påverka miljökvalitetsnormerna för vatten.

4 4 (6) Materialval för utvändiga ytor skall väljas med omsorg om miljön. Till exempel skall oskyddade ytor av koppar eller zink (exempelvis hängrännor) undvikas för att minska risken för föroreningar i dagvattnet. Markanvändningen och den föreslagna dagvattenhanteringen medför att en dagvattenanmälan till miljöförvaltningen inte är nödvänlig förutsatt att materialvalen görs klokt. 3. Dimensionerande flöden 3.1. Befintligt dimensionerande flöde För beräkning av befintligt dagvattenflöde har Svenskt Vattens publikation P14 och P11 använts. Dimensionerande regn för dämning till marknivå för öppna lösningar och dämning till hjässa för ledningar med återkomsttiden 1 år har valts. Dimensionerande regnvaraktighet är 1 minuter och regnintensiteten blir därmed till 228 l/s ha. Den reducerade arean beräknades, enligt Tabell 2 genom att multiplicera avrinningskoefficienterna för arean av området. Tabell 2. Beräkning av reducerad area, befintlig yta. Delområde Area [m 2 ] Avrinningskoefficient Reducerad area [m 2 ] Berg i dagen stark 3,8 24 lutning Totalt 3,8 24 Det dimensionerande flödet beräknandes enligt ekvation (1) nedan. För befintliga flöden har klimatfaktorn satts till 1, dvs. ingen förändring Framtida dimensionerande flöde För att avgöra om belastningen på dagvattensystemet och omkringliggande områden ökar görs en beräkning av flöden efter den planerade exploateringen. Antaganden om markanvändningen gjorts för att kunna beräkna den reducerade arean. En takyta på ca 1 m 2 totalt inom området och ca 1 m 2 stensatt yta har antagits. Resterande yta (1 m 2 ) förutsätts likna den befintliga situationen med berg i dagen. Den reducerade arean beräknades enligt Tabell 3. Tabell 3. Beräkning av reducerad area, framtida ytor. Delområde Area [m 2 ] Avrinningskoefficient Reducerad area [m 2 ] Berg i dagen i stark 1,8 8 lutning Tak 1,9 9 Stensatt yta 1,7 7 Totalt 3,8 24 (1)

5 5 (6) Det dimensionerande flödet beräknades på samma sätt som det befintliga flödet enligt ekvation 2 nedan. Dock används här en klimatfaktor på 1,25 för att kompensera för förhöjda regnintensiteter på grund av klimatförändringar. (2) I detta scenario ökas flödet med ca 14 l/s jämfört med befintligt flöde. Ökningen beror dock enbart på klimatfaktorn som har lagts till i det framtida scenariot. Den nya markanvändningen ger i sig inte upphov till större avrinning än idag. Det innebär att exploateringen inte kan anses ge upphov till högre belastning på dagvattennätet. Avrinningen till omkringliggande områden bör inte heller öka men en förändring av markanvändningen och höjdsättningen kan göra att vattnet tar nya vägar så man bör planera väl så att inte problem uppstår på omkringliggande fastigheter. 4. Krav på dagvattenfördröjning Göteborgs stad ställer krav på att 1 mm vatten per kvadratmeter hårdgjord yta ska fördröjas. Avvattningen ska dessutom göras trög och reningskrav enligt Vattenplanen ska följas. En reducerad yta om 24 m 2 inom planområdet innebär att 24 m 3 dagvatten behöver fördröjas inom fastigheterna. Med 4 fastigheter behöver varje fastighet ha en fördröjningsvolym på ca 6 m 3 förutsatt att markanvändningen motsvarar den antagna (1/3 tak, 1/3 stensatt 1/3 berg i dagen). Om större andel gröna ytor anläggs minskas volymen som behöver fördröjas Förslag på fördröjningsmetoder Dagvattenhantering Som tidigare nämnts ska 24 m 3 dagvatten kunna fördröjas inom planområdet. Öppna dagvattenlösningar är att föredra som fördröjningsmetod då systemet blir mer robust och rening av dagvattnet sker via infiltration. Öppna dagvattenlösningar kan exempelvis vara diken eller regnträdgårdar. I områden som detta, med berg i dagen, kan det vara svårt att hitta fördröjningslösningar om det inte planeras från början. Ett sätt att hantera dagvatten i områden med berg ytligt är att utnyttja den befintliga topografin och leda vattnet antingen till sänka eller ravin med växtlighet. Det är då viktigt att vattnet inte riskerar att rinna vidare till någon annan fastighet och orsaka problem. En alternativ strategi är att planera för dagvattenfördröjningen i samband med tomtens utformning och husets grundläggning. Om sprängning ska genomföras kan en plats på tomten utformas till ett magasin dit dagvattnet kan ledas. Om magasinet fylls med makadam behöver det vara ca 18m 3 (exempelvis 1m*3m*6m) för att uppnå en effektiv fördröjningsvolym på 6m 3.

6 6 (6) Gröna tak ger också dagvattenfördröjning, dessutom ger de mervärden vad gäller luftrening, bullerreducering och ökad potential för biodiversitet. Detta gäller framför allt om växterna på taket ges varierande habitat med t.ex. högar av löst substrat och en blandning av sedum och olika typer av örter. 5. Slutsats och rekommendationer Planens genomförande innebär inte någon ökning av avrinningen från planområdet eftersom det till så stor del utgörs av berg idag. Vid utformningen av fastigheterna bör dock hänsyn tas till vattnets avrinningsvägar så att inte instängda områden skapas eller att vattnet leds om på ett sätt som drabbar närliggande fastigheter. Generellt skall höjdsättningen göras så att dagvattnet rinner bort från byggnader. Göteborgs stads fördröjningskrav på 1 mm per kvadratmeter hårdgjord yta innebär att ca 24 m 3 dagvatten behöver fördröjas inom planområdet. Det motsvarar att varje fastighet behöver en fördröjningsvolym på ca 6 m 3 förutsatt att markanvändningen motsvarar antagandena i detta PM. Kretslopp och vatten förespråkar öppna, gröna dagvattenlösningar och att den befintliga topografin utnyttjas. Även gröna tak fördröjer dagvatten och skapar mervärden som biodiversitet. Materialval för utvändiga ytor skall väljas med omsorg om miljön. Till exempel skall oskyddade ytor av koppar eller zink (exempelvis hängrännor) undvikas för att minska risken för föroreningar i dagvattnet. Förutsatt att material valts med omsorg för miljön behöver ingen dagvattenanmälan till miljöförvaltningen göras. Dagvattnet avleds till Askims fjord där den kemiska statusen ej uppnår god kemisk ytvattenstatus eftersom kvicksilver och bromerad difenytleter samt tributyltennföreningar har för höga halter. Eftersom modellering visar på att både kvicksilverhalterna och tributyltennföreningar från ett villaområde är lägre än från naturlig bergsmark kommer exploateringen inte att utgöra någon risk för att öka halterna i recipient. Dessutom planeras fördröjning med enklare rening vilket ytterligare minskar föroreningshalterna. De låga halterna och dagvattenhanteringen göra att planen inte riskerar att påverka miljökvalitetsnormerna för vatten.

Hagforsgatan Tilläggs-PM för parkeringsdäck

Hagforsgatan Tilläggs-PM för parkeringsdäck Hagforsgatan Tilläggs-PM för parkeringsdäck Dagvatten-PM, Parkeringsdäck Hagforsgatan 2 (9) Utveckling och projektavdelningen Stadsbyggnadsenheten Sammanfattning Detta PM är en komplettering till Dagvattenutredning

Läs mer

Rev Bostäder vid Briljantgatan Revidering av Dagvatten PM fastighet Järnbrott 164:14

Rev Bostäder vid Briljantgatan Revidering av Dagvatten PM fastighet Järnbrott 164:14 Rev. Revidering av Dagvatten PM fastighet Järnbrott 164:14 Revidering av dagvatten PM 2 (13) Utveckling och projektavdelningen Stadsbyggnadsenheten Sammanfattning Planen omfattar byggnation av bostäder

Läs mer

Detaljplan för bostäder vid Långedragsvägen/Göta Älvsgatan Dagvatten-PM för Fastighet Älvsborg 68:5

Detaljplan för bostäder vid Långedragsvägen/Göta Älvsgatan Dagvatten-PM för Fastighet Älvsborg 68:5 Detaljplan för bostäder vid Långedragsvägen/Göta Älvsgatan Dagvatten-PM för Fastighet Älvsborg 68:5 Långedragsvägen/Göta Älvsgatan 2 (14) Utveckling och projektavdelningen Stadsbyggnadsenheten Sammanfattning

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Elisabeth Nejdmo UPPRÄTTAD AV. Linn Andersson

UPPDRAGSLEDARE. Elisabeth Nejdmo UPPRÄTTAD AV. Linn Andersson UPPDRAG Dagvatten, del av Vägeröd 1:70 UPPDRAGSNUMMER 13005827 UPPDRAGSLEDARE Elisabeth Nejdmo UPPRÄTTAD AV Linn Andersson DATUM Version 3 Bakgrund Detta PM är en revidering av PM dagvatten, del av Vägeröd

Läs mer

1. Dagvattenutredning Havstornet kv.6 Ångsågen

1. Dagvattenutredning Havstornet kv.6 Ångsågen UPPDRAG Dagvattenutredning Havstornet kv. 6 UPPDRAGSNUMMER 1832493000 UPPDRAGSLEDARE Pernilla Thur UPPRÄTTAD AV Pernilla Thur DATUM 1. Dagvattenutredning Havstornet kv.6 Ångsågen Detta syftar till att

Läs mer

Komplettering till Dagvattenutredning Gitarrgatan

Komplettering till Dagvattenutredning Gitarrgatan 2018-03-20 Komplettering till Dagvattenutredning Gitarrgatan Detaljplan för Bostäder vid Gitarrgatan, inom stadsdelen Rud i Göteborg, en del av Jubileumssatsningen Ursprunglig rapport Rapport Dagvattenutredning

Läs mer

Dagvattenhantering till detaljplan för del av östra Bäckby, dp 1848, Västerås

Dagvattenhantering till detaljplan för del av östra Bäckby, dp 1848, Västerås -14 UPPDRAG Dagvatten till detaljplan för del av Ö Bäckby UPPDRAGSLEDARE Jennie Brundin DATUM 2017-11-08 UPPDRAGSNUMMER 13001057 UPPRÄTTAD AV Matthias Borris Dagvattenhantering till detaljplan för del

Läs mer

Beräkningar av flöden och magasinvolymer

Beräkningar av flöden och magasinvolymer KOMPLEMENT DAGVATTENUTREDNING KUNGSBERGA 1:34 Bakgrund En ny detaljplan har arbetats fram för ett område i Kungsberga, Ekerö kommun. WSP har utfört en dagvattenutredning för detaljplaneområdet (WSP 2016-05-13).

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för Norrmalm 4, Västerås

Dagvattenutredning till detaljplan för Norrmalm 4, Västerås 2017-06-10 Dagvattenutredning till detaljplan för Norrmalm 4, Västerås Handläggare Gunnar Eriksson 070-513 88 20; 021-448 04 30 gunnar.eriksson@gema.se Bakgrund Dagvattenutredningen ska utgöra underlag

Läs mer

Detaljplan för 4e kv. Barken inom stadsdelen Masthugget Dagvatten-PM

Detaljplan för 4e kv. Barken inom stadsdelen Masthugget Dagvatten-PM 217-7- Detaljplan för 4e kv. Barken inom stadsdelen Masthugget Dagvatten-PM Barken inom stadsdelen Masthugget 2 () 217-7- Utveckling och projektavdelningen Stadsbyggnadsenheten Sammanfattning Planen omfattar

Läs mer

Briljantgatan Smaragdgatan Dagvatten PM Fastighet: Järnbrott 13:2

Briljantgatan Smaragdgatan Dagvatten PM Fastighet: Järnbrott 13:2 Briljantgatan Smaragdgatan Dagvatten PM Fastighet: Järnbrott 13:2 Dagvatten-PM, Briljantgatan - Smaragdgatan 2 (21) Utveckling och projektavdelningen Stadsbyggnadsenheten Oskar Johansson och Mikael Johansson

Läs mer

PM DAGVATTEN AGATEN 32, TYRESÖ. Rev A 2015-08-26 UPPDRAGSLEDARE: TOBIAS RENLUND UPPRÄTTAD AV: TOBIAS RENLUND GRANSKAD OCH KVALITETSSÄKRAD: HENRIK ALM

PM DAGVATTEN AGATEN 32, TYRESÖ. Rev A 2015-08-26 UPPDRAGSLEDARE: TOBIAS RENLUND UPPRÄTTAD AV: TOBIAS RENLUND GRANSKAD OCH KVALITETSSÄKRAD: HENRIK ALM repo001.docx 2012-03-2914 AGATEN 32, TYRESÖ Rev A SWECO ENVIRONMENT AB UPPDRAGSLEDARE: TOBIAS RENLUND UPPRÄTTAD AV: TOBIAS RENLUND GRANSKAD OCH KVALITETSSÄKRAD: HENRIK ALM Innehållsförteckning 1 Inledning

Läs mer

Guldhedsgatan Dagvatten-PM för del av Guldheden 754:4

Guldhedsgatan Dagvatten-PM för del av Guldheden 754:4 2017-04-19 Guldhedsgatan Dagvatten-PM för del av Guldheden 754:4 Dagvatten-PM, Guldhedsgatan 2 (20) Utveckling och projektavdelningen Stadsbyggnadsenheten Sammanfattning Detaljplanen omfattar byggnation

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Kristina Nitsch UPPRÄTTAD AV

UPPDRAGSLEDARE. Kristina Nitsch UPPRÄTTAD AV 14 UPPDRAG Dp Kvarteret Alen 4 UPPDRAGSLEDARE Kristina Nitsch DATUM 03-22 UPPDRAGSNUMMER 3415910000 UPPRÄTTAD AV Irina Persson och Philip Karlsson GRANSKAD AV Christer Jansson 1. Dagvattenutredning kvarteret

Läs mer

Angöringsväg vid Exportgatan Dagvatten-PM för detaljplan för del av fastigheten Backa 866:830

Angöringsväg vid Exportgatan Dagvatten-PM för detaljplan för del av fastigheten Backa 866:830 Angöringsväg vid Exportgatan Dagvatten-PM för detaljplan för del av fastigheten Backa 866:830 Dagvatten-PM, Angöringsväg vid Exportgatan 2 (19) Utveckling och projektavdelningen Stadsbyggnadsenheten Didrik

Läs mer

Dagvattenutredning Syltlöken 1

Dagvattenutredning Syltlöken 1 Dagvattenutredning Syltlöken 1 Tillhörande detaljplan för bostäder m m inom fastigheten 2016-10-24 Upprättad av Va-avdelningen, Tekniska förvaltningen Josefine Evertsson Syfte och bakgrund Syftet med detaljplanen

Läs mer

PM Dagvattenutredning inför detaljplan Kv. 16 Åkeriet, Norrtälje. ZOEN AB / Källö VVS konsult AB. Staffan Tapper / Niklas Björkman

PM Dagvattenutredning inför detaljplan Kv. 16 Åkeriet, Norrtälje. ZOEN AB / Källö VVS konsult AB. Staffan Tapper / Niklas Björkman PM Dagvattenutredning inför detaljplan Kv. 16 Åkeriet, Norrtälje Beställare Riksbyggen Konsult ZOEN AB / Källö VVS konsult AB Uppdragsledare Staffan Tapper / Niklas Björkman Uppdragsnummer 17_008 Datum

Läs mer

Stensta Ormsta, Vallentuna kommun

Stensta Ormsta, Vallentuna kommun Stensta Ormsta, Vallentuna kommun Kompletterande utredning dagvattendamm Marktema AB Annika Ritzman & David Källman Uppdragsnr 17091 Datum: 04 Bakgrund och syfte I samband med detaljplanarbete av programområde

Läs mer

Översiktlig utbredning av detaljplaneområdet. DAGVATTENUTREDNING MELBY 3:

Översiktlig utbredning av detaljplaneområdet. DAGVATTENUTREDNING MELBY 3: Översiktlig utbredning av detaljplaneområdet. DAGVATTENUTREDNING MELBY 3:16 2018-06-14 DAGVATTENUTREDNING MELBY MELBY 3:16 På uppdrag av Modern Art Projekt Sweden AB utförts platsbesök samt upprättande

Läs mer

Södra Gunsta. PM: Flödes- och föroreningsberäkningar

Södra Gunsta. PM: Flödes- och föroreningsberäkningar 14U24869 2016-12-27 Södra Gunsta PM: Flödes- och föroreningsberäkningar Bjerking AB Strandbodgatan 1, Uppsala. Hornsgatan 174, Stockholm. Växel 010-211 80 00. bjerking.se Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden.

Läs mer

Bilaga 9 Dikesförslag för Spektrumgången och Sneda gången

Bilaga 9 Dikesförslag för Spektrumgången och Sneda gången Dikesförslag Spektrumgången och Sneda gången Datum / Version: 2016-03-15 / Granskningshandling Dok.nr: 2012062 Sidan 1 av 10 Bilaga 9 Dikesförslag för Spektrumgången och Sneda gången HANDLÄGGARE: DATUM

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING. För tillkommande bostäder utmed Gröndalsvägen. Stockholm 2013-04-17 Novamark AB

DAGVATTENUTREDNING. För tillkommande bostäder utmed Gröndalsvägen. Stockholm 2013-04-17 Novamark AB DAGVATTENUTREDNING För tillkommande bostäder utmed Gröndalsvägen Stockholm 2013-04-17 Novamark AB I:\PDOC\12108 Tumba Centrum\M\M-dok\Dagvattenutredning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. GEOLOGI OCH

Läs mer

PM Dagvattenhantering, Invernesshöjden Danderyds kommun

PM Dagvattenhantering, Invernesshöjden Danderyds kommun UPPDRAG PM Dagvatten Inverness BONAVA HANDLÄGGARE Olle Burman DATUM 2018-06-15 UPPDRAGSNUMMER 26018028 UPPRÄTTAD AV Olle Burman PM Dagvattenhantering, Invernesshöjden Danderyds kommun Dnr BN 2018-000804

Läs mer

Dagvatten inom kvarteret Brännäset för fastigheterna Brännäset 4, Brännäset 6 samt del av Tälje 3:1 i Norrtälje stad.

Dagvatten inom kvarteret Brännäset för fastigheterna Brännäset 4, Brännäset 6 samt del av Tälje 3:1 i Norrtälje stad. Dagvatten inom kvarteret Brännäset för fastigheterna Brännäset 4, Brännäset 6 samt del av Tälje 3:1 i Norrtälje stad. Bild från planbeskrivning Datum: 2016-11-07 reviderad 2017-02-15 Pauline Sandberg BYLERO

Läs mer

Dagvattenhantering till detaljplan för Bjurhovda 3:24, Västerås

Dagvattenhantering till detaljplan för Bjurhovda 3:24, Västerås -14 UPPDRAG Dagvatten dp Bjurhovda 3:24 UPPDRAGSNUMMER 13005059 UPPDRAGSLEDARE Jennie Brundin UPPRÄTTAD AV Camilla Hägg Wickman DATUM GRANSKARE Gustaf Josefsson Köhler Dagvattenhantering till detaljplan

Läs mer

LOD vid nyproduktion av bostäder. Principlösningar för

LOD vid nyproduktion av bostäder. Principlösningar för 2014-05-07 Principlösningar för LOD vid nyproduktion av bostäder. RIKTLINJER OCH KRAV I Stockholms stads dagvattenstrategi (2002) står att dagvattnet inte får försämra miljön. I första hand ska åtgärder

Läs mer

Dagvattenutredningar i Täby kommun

Dagvattenutredningar i Täby kommun Dagvattenutredningar i Täby kommun Kravspecifikation, checklista och förslag till arbetsgång vid dagvattenberäkningar Dagvattenhanteringen blir en allt viktigare del i stadsplaneringen. Detta dels med

Läs mer

Dagvattenutredning. 1 Bakgrund. Granskad : Johan A Engström och Per J Axelsson

Dagvattenutredning. 1 Bakgrund. Granskad : Johan A Engström och Per J Axelsson Författare Axel Meurling Telefon 0105051252 E-mail Axel.Meurling@afconsult.com Recipient Brickhouse Olle Tholstrup Joakim Trigell Johan Blomster Datum 07/05/2017 Projekt ID 735334 Granskad 2017-05-16:

Läs mer

Tabell 1. Avrinningskoefficienter för olika typer av ytor. Avrinningskoefficient (φ) Tak 0,9 Hårdgjorda ytor 0,85 Grusbelagda ytor 0,2.

Tabell 1. Avrinningskoefficienter för olika typer av ytor. Avrinningskoefficient (φ) Tak 0,9 Hårdgjorda ytor 0,85 Grusbelagda ytor 0,2. 2018-09-04 Beräkning av dimensionerande dagvattenflöden och fördröjningsvolymer 1. Dagvattenflöden Beräkningar för dagvattenflöden inom delavrinningsområdet r gjorts enligt Svenskt Vattens publikationer

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING FÖR KALMARSAND

DAGVATTENUTREDNING FÖR KALMARSAND DAGVATTENUTREDNING FÖR KALMARSAND 11 januari 2017 VÄG- O C H V A - I N G E N J Ö R E R N A I S V E R I G E A B V A S A G A T A N 1 5 7 2 2 1 5 V Ä S T E R Å S T E L E F O N : 0 7 0-3 1 3 4 1 5 0 O R G.

Läs mer

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Partille kommun 433 82 PARTILLE Beställarens representant: Olof Halvarsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Herman Andersson Uppdragsnr:

Läs mer

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 Datum 2012-02-21 Diarienummer P 2008-0230 Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 En beräkning görs för att uppskatta mängden dagvatten som uppstår vid stora nederbördsmängder samt att

Läs mer

Haninge kommun. Dagvattenutredning Exploateringsområde fd. Lundaskolan Jordbro. Dagvattenutredning exploatering fd Lundaskolan 151029.

Haninge kommun. Dagvattenutredning Exploateringsområde fd. Lundaskolan Jordbro. Dagvattenutredning exploatering fd Lundaskolan 151029. Haninge kommun Dagvattenutredning Exploateringsområde fd. Lundaskolan Jordbro Uppdragsledare och handläggare Jonas Lind Telefon +46 10 505 03 34 E-post jonas.lind@afconsult.com Datum 2015-10-29 Uppdragsnummer

Läs mer

TORSBY BOSTÄDER KVARTERET BJÖRKEN DAGVATTENUTREDNING Charlotte Stenberg. Torsby bostäder UPPDRAGSNUMMER: GRANSKAD AV:

TORSBY BOSTÄDER KVARTERET BJÖRKEN DAGVATTENUTREDNING Charlotte Stenberg. Torsby bostäder UPPDRAGSNUMMER: GRANSKAD AV: TORSBY BOSTÄDER KVARTERET BJÖRKEN DAGVATTENUTREDNING 2018-01-14 UPPDRAGSNUMMER: DATUM: 18402071 2018-01-14 HANDLÄGGARE: Tobias Högberg UPPDRAGSLEDARE: Pernilla Brunsell GRANSKAD AV: Charlotte Stenberg

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING TILL DETALJPLAN FÖR KVARTERET RITAREN I VARA

DAGVATTENUTREDNING TILL DETALJPLAN FÖR KVARTERET RITAREN I VARA VARA KOMMUN Kvarteret Ritaren, Vara, D-utr UPPDRAGSNUMMER 1354084000 DAGVATTENUTREDNING TILL DETALJPLAN FÖR KVARTERET RITAREN I VARA SWECO ENVIRONMENT AB MATTIAS SALOMONSSON MARIE LARSSON Innehållsförteckning

Läs mer

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB Källdal 4:7 2015-05-21 Dagvattenutredning Bilaga till Detaljplan Uppdragsansvarig: Lars J. Björk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik AB Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Uppdrag...

Läs mer

Detaljplan för utveckling av Torp 11:5 på Göketorpsgatan Dagvatten PM för Torp 11:5

Detaljplan för utveckling av Torp 11:5 på Göketorpsgatan Dagvatten PM för Torp 11:5 Detaljplan för utveckling av Torp 11:5 på Göketorpsgatan Dagvatten PM för Torp 11:5 Dagvatten-PM, Torp 11:5 2 (23) Utveckling och projektavdelningen Stadsbyggnadsenheten Simon Trevik Sammanfattning Detta

Läs mer

Dagvattenutredning Mörby 1:62 och 1:65, Ekerö

Dagvattenutredning Mörby 1:62 och 1:65, Ekerö Datum 2014-05-20 Reviderad - Dagvattenutredning Mörby 1:62 och 1:65, Ekerö Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala Region Mitt Uppdrag Beställare Mörby Järntorget Bostad AB T: +46-10-615

Läs mer

PM DAGVATTENUTREDNING HAGA 4:28 OCH 4:44 (NACKADEMIN), SOLNA STAD 1 BAKGRUND

PM DAGVATTENUTREDNING HAGA 4:28 OCH 4:44 (NACKADEMIN), SOLNA STAD 1 BAKGRUND Dokumentnamn Dagvatten Vår referens Datum Uppdragsnr Louise Björkvald 2015-03-03 335191 PM DAGVATTENUTREDNING HAGA 4:28 OCH 4:44 (NACKADEMIN), SOLNA STAD 1 BAKGRUND Ett detaljplanearbete pågår i utkanten

Läs mer

Dagvattenutredning Vallskoga förskola

Dagvattenutredning Vallskoga förskola Källa: Nils Simonsson, Arkitektgruppen i Gävle AB Tierps kommunfastigheter AB Dagvattenutredning Vallskoga förskola Stockholm 2017-02-24 Dagvattenutredning Vallskoga förskola Datum 2017-02-24 Uppdragsnummer

Läs mer

PM DAGVATTEN AGATEN 32, TYRESÖ. Rev B UPPDRAGSLEDARE: TOBIAS RENLUND UPPRÄTTAD AV: TOBIAS RENLUND GRANSKAD OCH KVALITETSSÄKRAD: HENRIK ALM

PM DAGVATTEN AGATEN 32, TYRESÖ. Rev B UPPDRAGSLEDARE: TOBIAS RENLUND UPPRÄTTAD AV: TOBIAS RENLUND GRANSKAD OCH KVALITETSSÄKRAD: HENRIK ALM AGATEN 32, TYRESÖ Rev B SWECO ENVIRONMENT AB UPPDRAGSLEDARE: TOBIAS RENLUND UPPRÄTTAD AV: TOBIAS RENLUND GRANSKAD OCH KVALITETSSÄKRAD: HENRIK ALM repo001.docx 2012-03-2914 Innehållsförteckning 1 Inledning

Läs mer

KOMPLETTERANDE PM DAGVATTEN

KOMPLETTERANDE PM DAGVATTEN VERKSAMHETER VID ROSERSBERGS TRAFIKPLATS UPPDRAGSNUMMER 1143796 Handläggare: Maria Nordgren Uppdragsledare: Annika Lundkvist 1 (12) S w e co E n vi r o n m e nt AB 2 (12) 1. Bakgrund och syfte Inom detaljplaneområdet

Läs mer

Föreslagen dagvattenhantering för bostäder norr om Askimsviken

Föreslagen dagvattenhantering för bostäder norr om Askimsviken Föreslagen dagvattenhantering för bostäder norr om Askimsviken handläggare Graciela Nilsson 1 Innehållförteckning 1 BAKGRUND... 3 2 Markförhållanden... 4 2.1 Befintliga dagvattenflöden... 5 3 Framtida

Läs mer

FÖRORENINGSBERÄKNINGAR TELEGRAFEN OCH VAKTBERGET

FÖRORENINGSBERÄKNINGAR TELEGRAFEN OCH VAKTBERGET FÖRORENINGSBERÄKNINGAR TELEGRAFEN OCH VAKTBERGET Stockholm-Globen 2017-08-28 WSP Sverige AB och Lea Levi WSP Samhällsbyggnad 121 88 Stockholm-Globen Besök: Arenavägen 7 T: +46 10 7225000 WSP Sverige AB

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING. Detaljplan för Felestad 27:57 m.fl. Bredingegatan BAKGRUND & SYFTE UNDERLAG & KÄLLOR ARBETSGRUPP

DAGVATTENUTREDNING. Detaljplan för Felestad 27:57 m.fl. Bredingegatan BAKGRUND & SYFTE UNDERLAG & KÄLLOR ARBETSGRUPP DAGVATTENUTREDNING Detaljplan för Felestad 27:57 m.fl. Bredingegatan BAKGRUND & SYFTE Svalövs kommun har tagit fram förslag till ny detaljplan för Felestad 27:57 m.fl. i södra delen av Svalövs tätort (Figur

Läs mer

KV. BROCCOLIN. Komplettering till dagvattenutredning. Rapport

KV. BROCCOLIN. Komplettering till dagvattenutredning. Rapport KV. BROCCOLIN Komplettering till dagvattenutredning Rapport 2015-10-16 Reviderad: Upprättad av Kristina Wilén Granskad av: Anders Håkansson Godkänd av: Kristina Wilén KV. BROCCOLIN Komplettering till dagvattenutredning

Läs mer

NYA GATAN, KV. BRYTAREN MINDRE DAGVATTENUTREDNING

NYA GATAN, KV. BRYTAREN MINDRE DAGVATTENUTREDNING RAPPORT NYA GATAN, KV. BRYTAREN MINDRE DAGVATTENUTREDNING SLUTRAPPORT 2017-02-17 UPPDRAG 275185, Tidiga utredningar Nya Gatan Nacka Titel på rapport: Nya Gatan, Kv. Brytaren mindre, Dagvattenutredning

Läs mer

PM DAGVATTENUTREDNING

PM DAGVATTENUTREDNING UPPDRAG Grästorp 14:1 UPPDRAGSNUMMER 13007074 UPPDRAGSLEDARE Elisabeth Nejdmo UPPRÄTTAD AV Elisabeth Nejdmo DATUM GRANSKAD AV Tove Lindfors Dagvattenutredning Grästorp 14:1 Sweco har blivit ombedda att

Läs mer

Dagvattenutredning i samband med VA-projektering av Arninge-Ullna

Dagvattenutredning i samband med VA-projektering av Arninge-Ullna Uppdragsnr: 10194238 1 (6) PM Dagvattenutredning i samband med VA-projektering av Arninge-Ullna Inledning WSP har fått i uppdrag av Titania att göra en dagvattenutredning inför VAprojekteringen av området

Läs mer

PM Dagvatten Troxhammar 7:2 mfl

PM Dagvatten Troxhammar 7:2 mfl Ekerö kommun PM Dagvatten Troxhammar 7:2 mfl - Stockholm PM Dagvatten Troxhammar 7:2 mfl - Datum 2016-10-14 Uppdragsnummer 1320013876 Johanna Ardland Bojvall Hanna Särnefält Johanna Ardland Bojvall Uppdragsledare

Läs mer

Dagvattenutredning. Boviksvägen, Alhem. Datum:

Dagvattenutredning. Boviksvägen, Alhem. Datum: Dagvattenutredning Boviksvägen, Alhem Datum: 2018-07-04 1 Innehåll Bakgrund... 3 Förutsättningar... 4 Topografin i området:... 4 Flödesberäkningar... 5 Flöden före exploatering... 5 Markanvändning efter

Läs mer

Kolonilottsområde vid Hästebäck Dagvatten- PM för fastigheterna Hästebäck 1:2, 1:3 och 1:16

Kolonilottsområde vid Hästebäck Dagvatten- PM för fastigheterna Hästebäck 1:2, 1:3 och 1:16 2016-11-24 Kolonilottsområde Dagvatten- PM för fastigheterna Hästebäck 1:2, 1:3 och 1:16 Kolonilottsområde 2 (15) Utveckling och projektavdelningen Stadsbyggnadsenheten Cecilia Lundqvist Sammanfattning

Läs mer

PM DAGVATTEN STUDENTBOSTÄDER VÄPNAREN UPPDRAGSNUMMER Handläggare: Maria Nordgren Teknikansvarig: Annika Lundkvist 1 (12)

PM DAGVATTEN STUDENTBOSTÄDER VÄPNAREN UPPDRAGSNUMMER Handläggare: Maria Nordgren Teknikansvarig: Annika Lundkvist 1 (12) 2013-06-14 STUDENTBOSTÄDER VÄPNAREN UPPDRAGSNUMMER 3740088 2018-08-13 Handläggare: Maria Nordgren Teknikansvarig: Annika Lundkvist 1 (12) S w e co E n vi r o n m e nt AB 2 (12) 1. Bakgrund Fastighetsbolaget

Läs mer

PM angående dagvatten för fastighet Trollhättan 30 m.fl., Stockholm

PM angående dagvatten för fastighet Trollhättan 30 m.fl., Stockholm UPPDRAG Dagvattenutredning för fastighet Trollhättan 30 UPPDRAGSNUMMER 1143697000 UPPDRAGSLEDARE Erik Lidén UPPRÄTTAD AV Erik Lidén, Per Boholm DATUM REVIDERAD GRANSKAD AV Agata Banach angående dagvatten

Läs mer

Dagvattenutredning. Farsta Hammarö

Dagvattenutredning. Farsta Hammarö Dagvattenutredning Farsta Hammarö 2016-08-26 www.bjerking.se Box 1351 751 43 Uppsala Telefon 018-65 12 09 Fax 018-65 11 01 www.bjerking.se Org.nr 556375-5478 F-skattebevis Sida 2 (19) Uppdragsnamn Dagvattenutredning

Läs mer

Dagvattenutredning Önnestad 112:1

Dagvattenutredning Önnestad 112:1 Sida 1(10) Dagvattenutredning Sida 2(10) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Förutsättningar... 3 3. Befintligt ledningssystem... 3 3.1 Befintliga VA-ledningar... 3 3.2 Befintliga el- och teleledningar...

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING. Kv Heimer 7, Trollhättans Stad DAGVATTENUTREDNING. vajpro AB SLUTRAPPORT

DAGVATTENUTREDNING. Kv Heimer 7, Trollhättans Stad DAGVATTENUTREDNING. vajpro AB SLUTRAPPORT Kv Heimer 7, Trollhättans Stad SLUTRAPPORT 2019-06-12 vajpro AB Prostens väg 18 441 60 Alingsås Mob: 0722-108 447 johan.palm@vajpro.se www.vajpro.se PM Heimer7_190612JP Sammanfattning Tomten är idag bebyggd

Läs mer

F AG E RSJÖ 4:1 VA - utredning. Rapport

F AG E RSJÖ 4:1 VA - utredning. Rapport F AG E RSJÖ 4:1 VA - utredning Rapport 2018-06 - 10 Upprättad av: Seth von Dardel Civilingenjör Ekosystemteknik Master Vattenresurshantering, Lunds Tekniska Högskola Kontakt: seth.vdardel@gmail.com INNEHÅLL

Läs mer

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Datum 2011-03-21 Reviderad - Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala Region Mitt Uppdrag Beställare Träkvista Järntorget Bostad AB T: +46-10-615

Läs mer

PM DAGVATTEN KV NEBULOSAN I UPPDRAGSNUMMER Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr

PM DAGVATTEN KV NEBULOSAN I UPPDRAGSNUMMER Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr KV NEBULOSAN I UPPDRAGSNUMMER 3740071 2018-01-31 DAGVATTEN, SJÖAR OCH VATTENDRAG UPPDRAGSLEDARE: MATTIAS OCKLIND HANDLÄGGARE: 2018-01-31 Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 2 Förutsättningar 1 2.1 Befintlig

Läs mer

Dagvattenutredning Flundran 4

Dagvattenutredning Flundran 4 Dagvattenutredning Flundran 4 Solporten Fastighets AB Datum: 2017-02-08 Version: Samrådsversion Daniel Söderström 1(14) Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 3 FÖRUTSÄTTNINGAR... 5 3.1 LOKALISERING...

Läs mer

Dagvattenutredning Skomakartorp södra

Dagvattenutredning Skomakartorp södra Datum 2014-05-27 Reviderad - Dagvattenutredning Skomakartorp södra (del av Träkvista 4:191), Ekerö Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala Region Mitt T: +46-10-615 13 00 D: +46 (0)10 615

Läs mer

Fredriksdalsgatan PM- Föroreningar i Dagvatten

Fredriksdalsgatan PM- Föroreningar i Dagvatten Fredriksdalsgatan PM- Föroreningar i Dagvatten Föroreningar i dagvattnet, Fredriksdalsgatan (2) Utveckling och projektavdelningen Stadsbyggnadsenheten Linnea Lundberg Sammanfattning Idag leds delar av

Läs mer

KUNGSBACKA KOMMUN. Dagvatten- och va-utredning för Detaljplan del av Onsala-Lunden 1:35, Kungsbacka kommun. Halmstad

KUNGSBACKA KOMMUN. Dagvatten- och va-utredning för Detaljplan del av Onsala-Lunden 1:35, Kungsbacka kommun. Halmstad KUNGSBACKA KOMMUN Dagvatten- och va-utredning för Detaljplan del av Onsala-Lunden 1:35, Kungsbacka kommun Halmstad 2013-06-18 Dagvatten- och va-utredning för Detaljplan del av Onsala-Lunden 1:35, Kungsbacka

Läs mer

Ny damm vid trafikplats söder om Eurostop, Arlandastad. Slutversion 15U Foto Befintlig dike/damm söder om Eurostop

Ny damm vid trafikplats söder om Eurostop, Arlandastad. Slutversion 15U Foto Befintlig dike/damm söder om Eurostop 15U28194 Ny damm vid trafikplats söder om Eurostop, Arlandastad Slutversion Foto Befintlig dike/damm söder om Eurostop Bjerking AB Strandbodgatan 1, Uppsala. Hornsgatan 174, Stockholm. Växel 010-211 80

Läs mer

RAPPORT DAGVATTENUTREDNING DINGELSUNDET 2: SWECO CIVIL AB JOHAN ROOS & MIKAEL NORDH JOHANSSON. Sweco. repo002.

RAPPORT DAGVATTENUTREDNING DINGELSUNDET 2: SWECO CIVIL AB JOHAN ROOS & MIKAEL NORDH JOHANSSON. Sweco. repo002. DAGVATTENUTREDNING DINGELSUNDET 2:21 2337151 SWECO CIVIL AB JOHAN ROOS & MIKAEL NORDH JOHANSSON Sweco Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 2 Underlag 1 3 Områdesbeskrivning 1 3.1 Identifierade lågpunkter

Läs mer

Dagvattenföroreningar Airport City

Dagvattenföroreningar Airport City Härryda Kommun Dagvattenföroreningar Airport City Stockholm Innehållsförteckning 1. Uppdragsbeskrivning... 1 2. Förutsättningar... 1 3. Beräkningar... 1 3.1 Dammtjärnarna... 2 3.2 Mölndalsån... 3 4. Diskussion...

Läs mer

Dagvattenutredning. Kv Fikonet 2-3, Eskilstuna

Dagvattenutredning. Kv Fikonet 2-3, Eskilstuna Handläggare Axel Nordqvist Melander Tel +46105055868 Mobil +46730734431 E-mail axel.nordqvist.melander@afconsult.com Recipient ProNordic Reexplorer AB Fredrik Söderberg fredrik@pronordic.se Datum 14/02/2017

Läs mer

Dagvatten-PM. Område vid Töresjövägen Kumla 3:213 m.fl. Inom Tyresö kommun, Stockholms län. Tengbom

Dagvatten-PM. Område vid Töresjövägen Kumla 3:213 m.fl. Inom Tyresö kommun, Stockholms län. Tengbom Område vid Töresjövägen Kumla 3:213 m.fl. Inom Tyresö kommun, Stockholms län Tengbom Författade: Matilda Wistrand Granskad av: Niclas Elvsén Innehåll Bakgrund... 3 Befintliga ledningar... 5 Markförutsättningar...

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING Dragonvägen i Upplands Väsby Kommun, Riksbyggen

DAGVATTENUTREDNING Dragonvägen i Upplands Väsby Kommun, Riksbyggen ADRESS COWI AB Solna Strandväg 78 171 54 Solna TEL 010 850 23 00 FAX 010 850 23 10 WWW cowi.se DAGVATTENUTREDNING Dragonvägen i Upplands Väsby Kommun, Riksbyggen PROJEKTNR. A070552 DOKUMENTNR. A070552-002

Läs mer

Umeå WSP Sverige AB. Desiree Lindström och Sara Rebbling. WSP Samhällsbyggnad Box Umeå Besök: Storgatan 59 Tel:

Umeå WSP Sverige AB. Desiree Lindström och Sara Rebbling. WSP Samhällsbyggnad Box Umeå Besök: Storgatan 59 Tel: PM Umeå 2017-04-12 WSP Sverige AB Desiree Lindström och Sara Rebbling 1 (7) WSP Samhällsbyggnad Box 502 901 10 Umeå Besök: Storgatan 59 Tel: +46 10 7225000 WSP Sverige AB Org nr: 556057-4880 Styrelsens

Läs mer

Projekt Kv Sprängaren Etapp C, Sundbyberg Nybyggnad Bostäder. Handling Utredning Dagvattenflöden Utredning

Projekt Kv Sprängaren Etapp C, Sundbyberg Nybyggnad Bostäder. Handling Utredning Dagvattenflöden Utredning Sidor:11 Projekt Kv Sprängaren Etapp C, Sundbyberg Handling ÅF Infrastructure AB Malmö Arbetsnr: Uppdragsledare: ÅFInfrastructure AB, Dockplatsen 12, Dockplatsen 12 SE211 19 Malmö Telefon +46 10 505 00

Läs mer

Dagvattenanalys detaljplan Gamla Stan 2:26 Kalkbrottet - Skola 7-9

Dagvattenanalys detaljplan Gamla Stan 2:26 Kalkbrottet - Skola 7-9 2018-08-23 1 (8) Dagvattenanalys detaljplan Gamla Stan 2:26 Kalkbrottet - Skola 7-9 Inledning och orientering En ny skola åk 7-9 ska byggas i det aktuella planområdet. Placeringen av området är i sydöstra

Läs mer

Detaljplan för förskola vid Kullegatan Dagvatten-PM för fastigheterna Krokslätt 180:1, 708:511 samt 147:1

Detaljplan för förskola vid Kullegatan Dagvatten-PM för fastigheterna Krokslätt 180:1, 708:511 samt 147:1 Detaljplan för förskola vid Kullegatan Dagvatten-PM för fastigheterna Krokslätt 180:1, 708:511 samt 147:1 1 Dagvatten-PM, Förskola vid Kullegatan 2 (26) Utveckling och projektavdelningen Stadsbyggnadsenheten

Läs mer

Detaljplan för bostäder med särskild service vid Pärt-Antons gata

Detaljplan för bostäder med särskild service vid Pärt-Antons gata Dagvatten-PM Projekt: Detaljplan för bostäder med särskild service vid Pärt-Antons gata Beställare: Beställarens representant: Handläggare: Stadsbyggnadskontoret Felicia Klasson Linn Wahlgren Utveckling

Läs mer

GRÅBO CENTRUM - VA-UTREDNING

GRÅBO CENTRUM - VA-UTREDNING 1/3 GRÅBO CENTRUM - VA-UTREDNING UTSTÄLLNINGSHANDLING Göteborg 2012-12-17 Rickard Andersson Göran Skålberg ADWICE AB Skeppet Ärans väg 3 426 71 Västra Frölunda Telefon 031-3012300 www.adwice.se Org nr

Läs mer

PM - DAGVATTENHANTERING. Industrispår Rundvik. 1 Bakgrund. 2 Förutsättningar. Nordmalings Kommun

PM - DAGVATTENHANTERING. Industrispår Rundvik. 1 Bakgrund. 2 Förutsättningar. Nordmalings Kommun PM - DAGVATTENHANTERING Industrispår Rundvik Nordmalings Kommun 1 Bakgrund Nordmalings kommun arbetar med att ta fram en detaljplan för att koppla på ett industrispår vid befintlig växel längs Botniabanan

Läs mer

Uppdrag nr 17U31729 Sida 1 (26) Dagvattenutredning. Sollentunamässan,

Uppdrag nr 17U31729 Sida 1 (26) Dagvattenutredning. Sollentunamässan, Sida 1 (26) Dagvattenutredning Sollentunamässan, 2017-08-29 Sida 2 (26) Uppdragsnamn Dagvattenutredning Sollentunamässan Sollentuna kommun Johanna Andersson Sollentuna kommun Våra handläggare Jan-Henrik

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Credentia AB Dagvattenutredning för kvarteret Haren 1, 2, 3, 7 Uppdragsnummer 1832240 Uppsala 2012-04-12 Sweco Environment AB Uppsala vatten och miljö Irina Persson, Johanna Rennerfelt, Lena Hedberg Kvalitetsgranskare

Läs mer

RAPPORT. Järnlodet 16. Centrumfastigheter. Sweco Environment AB. Irina Persson. Linda Johansson. Henrik Alm. Dagvattenutredning.

RAPPORT. Järnlodet 16. Centrumfastigheter. Sweco Environment AB. Irina Persson. Linda Johansson. Henrik Alm. Dagvattenutredning. Centrumfastigheter Järnlodet 16 Uppdragsnummer 1832221 Dagvattenutredning Uppsala 2011-11-04 Sweco Environment AB Uppsala Irina Persson Linda Johansson Henrik Alm 1 (8) Sweco Kungsgatan 62, 753 18 Uppsala

Läs mer

Rev Kolonilottsområde vid Hästebäck Dagvatten- PM för fastigheterna Hästebäck 1:2, 1:3 och 1:16

Rev Kolonilottsområde vid Hästebäck Dagvatten- PM för fastigheterna Hästebäck 1:2, 1:3 och 1:16 Rev.2017-07-13 Kolonilottsområde vid Hästebäck Dagvatten- PM för fastigheterna Hästebäck 1:2, 1:3 och 1:16 1 Utveckling och projektavdelningen Stadsbyggnadsenheten Sammanfattning Planen omfattar utbyggnad

Läs mer

PM dammdimensionering Alsike idrottspark

PM dammdimensionering Alsike idrottspark 14 UPPDRAG Dammdimensionering UPPDRAGSLEDARE Cecilia Sjöberg DATUM 4 UPPDRAGSNUMMER 13003423-001 UPPRÄTTAD AV Sofi Sundin, Patricia Rull, Andreas Sandwall KVALITETESGRANSKNING Maria Nordgren, Helen Indal

Läs mer

Dagvattenutredning detaljplan Kungsbro 1:1

Dagvattenutredning detaljplan Kungsbro 1:1 OKQ8 detaljplan Kungsbro 1:1 Stockholm 2015-01-26 detaljplan Kungsbro 1:1 Datum 2015-01-26 Uppdragsnummer 1320011273 Utgåva/Status Version 1 Cecilia Sköld Sara Jansson Ingemar Uhlin Uppdragsledare Handläggare

Läs mer

TEKNISK VA-FÖRSÖRJNING I SAMBAND MED EXPLOATERING AV FASTIGHETERNA DEL AV VISIRET S:1, DEL AV SVÄRDET 3 OCH DEL AV BERGA 10:2, KALMAR KOMMUN

TEKNISK VA-FÖRSÖRJNING I SAMBAND MED EXPLOATERING AV FASTIGHETERNA DEL AV VISIRET S:1, DEL AV SVÄRDET 3 OCH DEL AV BERGA 10:2, KALMAR KOMMUN 1(16) TEKNISK VA-FÖRSÖRJNING I SAMBAND MED EXPLOATERING AV FASTIGHETERNA DEL AV VISIRET S:1, DEL AV SVÄRDET 3 OCH DEL AV BERGA 10:2, KALMAR KOMMUN 2018-03-15 Rev 2018-10-19 2(16) Innehåll INLEDNING...

Läs mer

NORRA EKEDAL DAGVATTENUTREDNING TILL DETALJPLAN INNEHÅLL. 1 Sammanfattning 2. 2 Inledning och orientering 2

NORRA EKEDAL DAGVATTENUTREDNING TILL DETALJPLAN INNEHÅLL. 1 Sammanfattning 2. 2 Inledning och orientering 2 PEAB BOSTAD AB NORRA EKEDAL DAGVATTENUTREDNING TILL DETALJPLAN ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se INNEHÅLL 1 Sammanfattning 2 2 Inledning

Läs mer

PM KOMPLETTERANDE DAGVATTENUTREDNING NORRA SKALHAMN

PM KOMPLETTERANDE DAGVATTENUTREDNING NORRA SKALHAMN PM KOMPLETTERANDE DAGVATTENUTREDNING NORRA SKALHAMN Inledning WSP Sverige AB har fått i uppdrag av Vindbyggarna Lysekil AB att komplettera en tidigare utförd dagvattenutredning gällande området Lyse 1:2

Läs mer

Dagvattenhantering Hensbacka, Smedberget

Dagvattenhantering Hensbacka, Smedberget MUNKEDALS KOMMUN Dagvattenhantering Hensbacka, Smedberget Göteborg Dagvattenhantering Hensbacka, Smedberget, Munkedals kommun Datum 2010-06-11 Uppdragsnummer 61440932881-4 Utgåva/Status Tea Cole Stefan

Läs mer

Jakobslund Stormtacberäkning

Jakobslund Stormtacberäkning Smedsudden Fastigheter AB Jakobslund Stormtacberäkning 2018-05-10 Uppdragsgivare: Uppdragsgivarens kontaktperson: Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Smedsudden Fastigheter AB Viking Nordin Norconsult

Läs mer

Datum Datum Ansvarig Oskar Arfwidsson. Dagvattenutredning

Datum Datum Ansvarig Oskar Arfwidsson. Dagvattenutredning Datum Datum Ansvarig 2017-11-13 Dagvattenutredning Detaljplan för del av fastigheten Hageby 4:2 söder om Dragaregatan inom Hageby i Norrköpings kommun Detaljplan för del av fastigheten Hageby 4:2 2017-11-13

Läs mer

PM DAGVATTENUTREDNING TYRESÖ KOMMUN SAMRÅDSHANDLING landskap Pusterviksgatan Göteborg. Tfn

PM DAGVATTENUTREDNING TYRESÖ KOMMUN SAMRÅDSHANDLING landskap Pusterviksgatan Göteborg. Tfn PM DAGVATTENUTREDNING TYRESÖ KOMMUN SAMRÅDSHANDLING 2016-05-13 02landskap Pusterviksgatan 13 413 01 Göteborg Tfn 031 711 14 80 PM Dagvatttenutredning sid 2/9 Innehållsförteckning Bakgrund och syfte...

Läs mer

Dagvattenutredning Fasanen 1, 3, och 4, Hässleholm

Dagvattenutredning Fasanen 1, 3, och 4, Hässleholm DAGVATTENUTREDNING 1(12) Datum 2018-04-27 Diarienummer Handläggare GIS-ingenjör Jonas Sjögren Stadsbyggnadskontoret Mät- och GIS-avdelningen 0451-26 83 84 jonas.sjogren@hassleholm.se Granskad av Emma Isacsson,

Läs mer

PM Dagvattenutredning

PM Dagvattenutredning 1/10 Åkarp 7:89, Burlövs kommun PM Dagvattenutredning 190830 10 sidor + 1 bilaga Upprättat av era landskap box 4075 203 11 Malmö Innehåll sida 1 Inledning 2 2 Förutsättningar 2 3 Underlag 2 4 Befintlig

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING VITA KORSET

DAGVATTENUTREDNING VITA KORSET DAGVATTENUTREDNING VITA KORSET 2018-11-06 UTKAST 2018-11-06 UPPDRAG 289281, Dagvattenutredning Vita Korset, Älmhult Titel på rapport: Dagvattenutredning Datum: 2018-11-06 MEDVERKANDE Beställare: Kontaktperson:

Läs mer

VÄSJÖOMRÅDET (DP l + ll)

VÄSJÖOMRÅDET (DP l + ll) DAGVATTENUTREDNING INFÖR UTBYGGNAD AV VÄSJÖOMRÅDET (DP l + ll) OKT 2010 2 (8) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 2 Dagvattenhantering vid Väsjöområdet 3 2.1 Väsjön 3 2.2 Förslag till dagvattenhantering 3 2.3 Reningsbehov

Läs mer

K v B e r g e n STRUCTOR MARK STOCKHOLM AB. SOLNAVÄGEN 4, STOCKHOLM, TEL ORG NR

K v B e r g e n STRUCTOR MARK STOCKHOLM AB. SOLNAVÄGEN 4, STOCKHOLM, TEL ORG NR STRUCTOR MARK STOCKHOLM AB. SOLNAVÄGEN 4, 113 65 STOCKHOLM, TEL 08 545 556 30 ORG NR 55 66-6855 P M D A G V A T T E N K v B e r g e n 1-2 S t r u c t o r M a r k V A I N F Ö R D E T A L J P L A N, G R

Läs mer

FÖRSTUDIE DAGVATTENHANTERING FÖR KÅGERÖD 15:1 SVALÖVS KOMMUN

FÖRSTUDIE DAGVATTENHANTERING FÖR KÅGERÖD 15:1 SVALÖVS KOMMUN FÖRSTUDIE DAGVATTENHANTERING FÖR KÅGERÖD 15:1 SVALÖVS KOMMUN HELSINGBORG 2015-02-11 MARIA KARLSSON GREEN BAKGRUND OCH SYFTE Detaljplanearbete pågår gällande fastigheterna Kågeröd 15:1 m.fl. i Svalövs kommun.

Läs mer

Dagvattenutredning. Filmen, Bandhagen

Dagvattenutredning. Filmen, Bandhagen Dagvattenutredning Filmen, Bandhagen 2016-11-01 Reviderad 2019-04-24 www.bjerking.se Box 1351 751 43 Uppsala Telefon 010-211 80 00 www.bjerking.se Org.nr 556375-5478 F-skattebevis Sida 2 (21) Uppdragsnamn

Läs mer

Dagvattenutredning. Kvarntorget, Uppsala

Dagvattenutredning. Kvarntorget, Uppsala Sida 1 (18) Dagvattenutredning Kvarntorget, Uppsala 2017-04-21 Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden. Dnr PBN 2015-003445, 2017-04-21 Sida 2 (18) Uppdragsnamn Dagvattenutredning Kvarntorget Uppsala

Läs mer

Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2

Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2 Gällivare kommun Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2 2016-06-15 Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2 Datum 2016-06-15 Uppdragsnummer 1320019004 Utgåva/Status Slutleverans Sandra Viklund Axel Sahlin

Läs mer

Tumba, augusti Behovsbedömning av detaljplan för Hästen 19, Tumba

Tumba, augusti Behovsbedömning av detaljplan för Hästen 19, Tumba Tumba, augusti 2017 Behovsbedömning av detaljplan för Hästen 19, Tumba Behovsbedömningen av detaljplan för Hästen 19 är framtagen som ett underlag inför plansamrådet. Ett syfte med behovsbedömningen är

Läs mer