Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB"

Transkript

1 Källdal 4: Dagvattenutredning Bilaga till Detaljplan Uppdragsansvarig: Lars J. Björk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik AB

2 Innehållsförteckning 1.1 Inledning Bakgrund Uppdrag Förutsättningar Dagvattenhantering Nuvarande förhållanden i området Beräkningsförutsättningar och flödesberäkningar Beräkningsförutsättningar Grundvärden för flödesberäkningar Stigande Vatten 200-års regn Förslag till dagvattenhantering Övergripande Uppbyggnad 10-års regn Uppbyggnad 200-års regn Kvarstående frågor Markmodell Bilagor Beräkningar Källdal 4: Detaljplan Källdal 4:7 Plannr

3 Sammanfattning

4 1.1 Inledning 1.1 Bakgrund Uddevalla kommun ska bygga en ny skola, Källdalsskolan. Den ska ersätta nuvarande Herrestadsskolan. Den nya skolan ska även innehålla idrottshall, infotek och fritidsgård. Lokalerna ska även vara tillgängliga efter skoltid. Bild 1. Detaljplanen 1.2 Uppdrag ALP Markteknik AB har fått uppdraget att utreda dagvattnets påverkan inom planområdet samt även dess effekter på omgivande mark. Dagvattenutredningen ska ligga till grund för hur man utformar avvattningen av skolområdet samt förslag på fördröjningsåtgärder. Utredningen utförs på uppdrag av Uddevalla kommun. 4

5 2. Förutsättningar 2.1 Dagvattenhantering Dagvattenhanteringen syftar till att avleda dagvattnet under kontrollerade former och att inte ge påverkan på dagvattenhanteringen nedströms. Svenskt Vatten publicerar skrifter inom VA-sektorn, bland annat om dagvattenhanteringen (t ex P90 och P104), där kan man få råd om lösningar och aktuella frågeställningar men även beräknings-anvisningar finns med. Deras publikationer ligger till grund för beräkningar osv. i denna utredning. En av grundförutsättningarna vid framtagning av förslaget till dagvattenlösning har varit att fördröja det tillkommande dagvattnet lokalt. Dagvatten som genereras i nya områden bör i största möjliga mån tas om hand lokalt (LOD). Går inte det att genomföra bör dagvattnet fördröjas innan det avleds. I planområdet finns det goda möjligheter att anlägga magasin och på så sätt använda sig av LOD. Regnvatten ger höga momentana flöden, Planerat skoltomt har en stor andel hårdgjord yta (63%) som kommer belasta dagvattensystemet direkt vid nederbörd. Området har sedan tidigare kända problem med översvämningar och ligger lite instängt. Den mottagande recipienten är hårt belastad. I närområdet har man löst dagvatten hanteringen genom att pumpa dagvattnet till en konstruerad bäck som sedan leder ut till havet, detta för att avlasta Kärraån. Enligt plan- och bygglagen ska planläggning ske med hänsyn till bland annat klimatperspektiv. Länsstyrelsen har bland annat som ansvar att se till att aspekter kring hälsa, säkerhet samt risker för olyckor och andra översvämningsrelaterade frågor beaktas i den kommunala planeringen. 5

6 2.2 Nuvarande förhållanden i området Aktuellt område består idag av ett parkliknande område. Fotbollsplaner med gräs, basketplan, asfalterade parkeringar och naturmark. Dagvatten ledningar finns i området, de har små dimensioner och är troligen överbelastade. Från exploateringsområdet har följande flöden beräknats vid 10-års-regn i 10 minuter, avser nuläget: Naturmark: 112,1 l/s Detta medför att 112,1 l/s är nuvarande dimensionerade flöde från området. Nuvarande nederbörd tas dels om hand lokalt via infiltration inom området samt delvis i ledningar som finns anslutna i området Bild 1. Nuvarande Höjdsättning och dagvattenledningar. 6

7 2.3 Beräkningsförutsättningar och flödesberäkningar Flödesberäkningar har utförts i enlighet med anvisningar i Svenskt Vattens publikation P90. Formler och sammanhang enligt kapitel 4.2 Dagvattenflöden har tillämpats. Från P104 tabell 5.2 har vi tagit värdet 25% i klimatfaktor. Enligt P90 så är grundförutsättningarna en återkomsttid på 10 år. Maxflöde har beräknats vid varaktighet 10 min, som ger det högsta värdet enligt normerna. Det ger för Uddevalla ca 250 l/s Beräkningsförutsättningar Vi har jämfört det nuvarande teoretiska flödet som alstras inom området med det nya teoretiska flödet som blir i och med nybyggnationen. Ökningen som blir är det vi grundar beräkningarna på att fördröja. Det dagvatten som ska tas omhand i områdets dagvattenhantering är: Flöde från tak från skolan Flöde från skoltomten Flöde från parkeringsyta Grundvärden för flödesberäkningar Från exploateringsområdet har följande flöden vid 10-års regn med 10 minuters intensitet beräknats, avser läget efter full utbyggnad: Parkeringsyta: Skoltak: Skoltomten: 128,4 l/s 199,1 l/s 74,2 l/s Detta medför ca 401,7 l/s som är dimensionerade flöde från området. Det kan vi jämföra med dagens flöde på 112,1 l/s. Detta ger att ett 10-årsregn alstrar ca 175m 3 mer än dagens förhållande under 10 min vilket ska fördröjas. Beräkningar för planområdets flöden framgår av bilaga Beräkning enligt Svenskt Vattens publikation P90 sker med de olika ytornas belastningspåverkan (avrinningskoefficient) på dagvattensystemet Extrem nederbörd Då skolan har en samhällsviktig funktion så medför det att dimensioneringskraven ökar. Generellt använder man sig av 10 års regn i 10 minuter. Men i detta fall behövs en mer exakt beräkning med hjälp av en Markmodell i MIKE21 1. Modellen kommer att beräkna och analysera ett 100-års regn. Beroende på utfallet där så kan man antingen välja att beräkna och analysera ett 50-års regn eller ett 200-års regn. Efter det sammanvägs återkomsttidens sannolikhet i kombination med hur skolbyggnaden påverkas av nederbörden. Därefter väljs vilken nederbörd som är dimensioneringsgrundande. Oavsett vilken återkomsttid nederbörden har behövs åtgärder inom området. Enda skillnaden är att volymerna på fördröjningsåtgärderna kommer att variera. Under Juni 2015 kommer DHI leverera Markmodeller med data över området. Vi inväntar DHI s Markmodell över aktuellt planområde. Av den kommer vi kunna avläsa vilken golvnivå över gatan som krävs för att klara av en översvämning. Samt vilken zon planområdet beräknas ligga i och då ser vi vilket flöde vi ska hantera inom området. 1 DHI s beräkningsprogram för urbana områden. 7

8 3. Förslag till dagvattenhantering 3.1 Övergripande Dagvattnet bör inte belasta det befintliga ledningssystemet. Det finns goda möjligheter att fördröja det lokalt med ex dagvattenkassetter under mark, gröna djupa tak, genomsläppliga ytor och växtlighet. Efter fördröjning kan överskottsvattnet avledas mot Kärraån alternativt pumpas till diket i öster som redan idag tar emot pumpat dagvatten från området. En sådan lösning kan ha positiva effekter för hela området då Kärraån är hårt belastad. Både fördröjningsmagasin och pumpning innebär både investerings- samt löpande kostnader. Fördröjningsmagasin innebär en större investeringskostnad medans pumpning istället innebär högre driftskostnader. Eftersom området delvis är instängt och har kända problem med översvämningar bör skolans golvnivå anläggas minst 0,6 m över omgivande gatunivå (förslag FG+9,6) för att klara av stora flöden. Då golvhöjden ligger högre än omgivande områden kommer dagvattnet strömma längs med låglänta delar av terrängen (gator) ned mot den lägre belägna skoltomtens nordöstra hörn, där dagvattnet kommer att dämma ca 1-2 dm innan det strömmar över Undavägen och vidare åt nordost över väg 44 och vidare mot rescipienten Kärraån. I samband med byggnationen bör också övervägas att i samråd med Västvatten se över möjligheten att fördröja dagvatten från omgivande terräng inom skolområdet då möjligheten och ytorna för större fördröjningsmagasin finns inom den blivande skoltomten. Figur 2. 8

9 3.2 Uppbyggnad 10-års regn På t ex parkeringsplatsen i norra delen av tomten kan fördröjningsmagasin anläggas under asfaltytan. Det ska kunna fördröja ca 241m 3 vid 10-års regn och 624m 3 vid 200-års regn. Magasinen kan med fördel fördelas runt skolbyggnaden under p-plats-ytor, under skolgård eller under grönytor, det ger större möjlighet till infiltration vilket också är gynnsamt för grundvattennivån. Dagvatten som alstras inom tomten bör också om möjligt få rinna över gräsytor (översilningsytor) innan det leds ned i magasinen. Denna översilning medför att partiklar och föroreningar hindras och binds upp i vegetationsytorna 3.3 Uppbyggnad 200-års regn Markmodellen ligger till grund för åtgärder. Vi inväntar den. Troligen större magasin och eventuellt i kombination med pumpning. 4. Kvarstående frågor 4.1 Markmodell I samråd med Västvatten har en kontakt tagits med DHI. De ska under v. 21 återkomma med tidsplan och kostnad till ALP. 5. Bilagor Beräkningar Källdal 4: Detaljplan Källdal 4:7 Plannr 579 9

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Datum 2011-03-21 Reviderad - Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala Region Mitt Uppdrag Beställare Träkvista Järntorget Bostad AB T: +46-10-615

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Credentia AB Dagvattenutredning för kvarteret Haren 1, 2, 3, 7 Uppdragsnummer 1832240 Uppsala 2012-04-12 Sweco Environment AB Uppsala vatten och miljö Irina Persson, Johanna Rennerfelt, Lena Hedberg Kvalitetsgranskare

Läs mer

Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus

Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus Dagvattenutredning White Arkitekter AB Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus Stockholm 2013-12-20 GRANSKNINGSHANDLING 2013-11-29 Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus Datum 2013-12-20 Uppdragsnummer

Läs mer

Dagvattenutredning Hammarshus Kristianstad kommun 2013-07-05. Upprättad av: Johanna Persson. Granskad av: Sven Appelgren, Robert Eriksson

Dagvattenutredning Hammarshus Kristianstad kommun 2013-07-05. Upprättad av: Johanna Persson. Granskad av: Sven Appelgren, Robert Eriksson Dagvattenutredning Hammarshus 2013-07-05 Upprättad av: Johanna Persson Granskad av: Sven Appelgren, Robert Eriksson RAPPORT Dagvattenutredning - Hammarshus Kund Kommunledningskontoret Strategi och Utveckling

Läs mer

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 SLUTRAPPORT 2013-10-22 Uppdrag: 250188, revidering Dagvattenutredning Åkarp Titel på rapport: Revidering dagvattenutredning till dp för del av

Läs mer

AKADEMISKA HUS, HEBA FASTIGHETS AB DAGVATTENUTREDNING DEL AV HAGA 4:35, SOLNA

AKADEMISKA HUS, HEBA FASTIGHETS AB DAGVATTENUTREDNING DEL AV HAGA 4:35, SOLNA AKADEMISKA HUS, HEBA FASTIGHETS AB DAGVATTENUTREDNING DEL AV HAGA 4:35, SOLNA RAPPORT Stockholm 2013-10-28 Uppdragsansvarig: Björn Troeng HIFAB AB Sveavägen 167 104 32 Stockholm Org. Nr. 556125-7881 Beställare:

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP

DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP RAPPORT DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP 2013-09-11 Uppdrag: 245191, VA utredning Bjuvstorp 9:13 Titel på rapport: Dagvattenutredning Bjuvstorp Status: Slutrapport Datum: 2013-09-11 Medverkande Beställare:

Läs mer

Skogsallén Fastighetsprojektering AB. Kvarteret Tjädern. Dagvattenutredning till detaljplan 2014-01-13

Skogsallén Fastighetsprojektering AB. Kvarteret Tjädern. Dagvattenutredning till detaljplan 2014-01-13 Skogsallén Fastighetsprojektering AB Beställare: Skogsallén Fastighetsprojektering AB Viktor Rydbergsgatan 10 411 32 Göteborg Beställarens representant: Carl-Johan Carlsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare:

Läs mer

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman UPPDRAGSNUMMER ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING ARNÖ 1:3 SÖDER FLÄTTNALEDEN BJÖRKÖ, NYKÖPING NYKÖPINGS KOMMUN NYKÖPING Handläggare: Aino Krunegård Ronie Wickman Kvalitetsgranskning: Denis van Moeffaert 1

Läs mer

RAPPORT. Dagvattenutredning Bostäder söder om Ullas Lyckas väg, Kållered, Mölndal stad. 2012-02-10 2015-02-16 rev D

RAPPORT. Dagvattenutredning Bostäder söder om Ullas Lyckas väg, Kållered, Mölndal stad. 2012-02-10 2015-02-16 rev D RAPPORT, Kållered, Mölndal stad 2012-02-10 2015-02-16 rev D Upprättad av: Åsa Ottosson/Daniel Jacobsson Granskad av: Daniel Jacobsson RAPPORT, Kållered, Mölndal stad Kund Johan Wiik Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Stadsdel Vega detaljplan 4

Stadsdel Vega detaljplan 4 Haninge kommun Stadsdel Vega detaljplan 4 Stockholm 2013-04-22 Vega DP 4 Datum 2013-04-22 Uppdragsnummer 61261356430000 Utgåva/Status Första version Sofia Åkerman Tom Thongying Marta Ahlqvist-Juhlén Uppdragsledare

Läs mer

365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version

365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version EKERÖ KOMMUN 365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version Sundsvall 365 Tappström 3:1 (Wrangels väg). Kort version Datum 2013-02-12 Uppdragsnummer 61811355960000 Utgåva/Status Bo Granlund Magnus Sundelin

Läs mer

VA- OCH DAGVATTENUTREDNING. Energi & VVS-Projekt AB Örjan Pantzar. Södra Stockevik Grönskult 1:42 m fl Skaftö, Lysekils kommun

VA- OCH DAGVATTENUTREDNING. Energi & VVS-Projekt AB Örjan Pantzar. Södra Stockevik Grönskult 1:42 m fl Skaftö, Lysekils kommun Södra Stockevik Grönskult 1:42 m fl Skaftö, Lysekils kommun Vy västerut från Stockevik VA- OCH DAGVATTENUTREDNING 2014-05-22, rev 2015-03-12 Energi & VVS-Projekt AB Örjan Pantzar Energi & VVS-Projekt AB

Läs mer

Svarte Utredning för VA och höjdsättning

Svarte Utredning för VA och höjdsättning Malmö Uppdragsnummer: 232583 2 (9) INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Omfattning... 4 1.4 Ingående personal... 4 1.5 Följande underlag har använts i uppdraget... 4 2 UTREDNING

Läs mer

Dagvattenutredning för Kämperöd 1:3 mfl

Dagvattenutredning för Kämperöd 1:3 mfl UPPDRAG Kämperöd 1:2 mfl UPPDRAGSNUMMER 1351452000 UPPDRAGSLEDARE Göran Wallgren UPPRÄTTAD AV Göran Wallgren DATUM 2011-12-08 Dagvattenutredning för Kämperöd 1:3 mfl På uppdrag av Kämpersviks Hamn AB har

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN RAPPORT 2012-06-20 Uppdrag: 242340, Planförstudie - Bergagården, Kalmar Titel på rapport: Dagvattenutredning Bergagården Status: Rapport Datum: 2012-06-20 Medverkande Beställare:

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05 Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare HÄRRYDA KOMMUN BOX 20 43521 MÖLNLYCKE Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för Edsås 1:18, Alingsås kommun

Dagvattenutredning till detaljplan för Edsås 1:18, Alingsås kommun Dagvattenutredning till detaljplan för Edsås 1:18, Alingsås Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare KARL-ERIK ANDERSSON c/o ADVOKATFIRMAN ÅBERG KUNGSPORTSAVENYEN 32 41136 GÖTEBORG GF Konsult AB

Läs mer

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga Ta hand om dagvattnet - råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner på hårda ytor som tak och vägar, eller genomsläpplig mark. Dagvattnet rinner vidare via

Läs mer

VA-UTREDNING MÖLNDALS INNERSTAD

VA-UTREDNING MÖLNDALS INNERSTAD VA-UTREDNING MÖLNDALS INNERSTAD Handläggare Martin Lindberg Tel +46 10 505 34 88 Mobil +46 70 895 05 14 Fax +46 10 505 30 09 martin.lindberg@afconsult.com 1 (9) Datum 2013-10-02 Uppdragsnr 586140 VA-UTREDNING

Läs mer

PM Dagvattenutredning

PM Dagvattenutredning PM Dagvattenutredning Tvärbanans förlängning till Sickla station 2014-02-03 www.bjerking.se Sida 1 (17) PM Dagvattenutredning Tvärbanans förlängning till Sickla station Uppdragsnamn Tvärbanans förlängning

Läs mer

Dagvattenutredning Sparsör

Dagvattenutredning Sparsör Author Hanieh Esfahani Phone +46 10 505 94 79 Mobile +46706788714 hanieh.esfahani@afconsult.com Date 2014-12-05 Project ID 701324 Client Borås Energi & Miljö Dagvattenutredning Sparsör Hållbar dagvattenutredning

Läs mer

PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden

PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden Detaljplan för del av KÄMPERSVIK KÄMPERÖD 1:3 M FL, Tanums kommun, Västra Götalands län PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden Sammanfattning Föreliggande PM

Läs mer

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Plats för bild/bilder Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten a r regn-, sma lt- och spolvatten som rinner av fra n exempelvis va gar och hustak och som via diken

Läs mer

Ta hand om dagvattnet. Råd vid planering och byggande av flerbostadhus

Ta hand om dagvattnet. Råd vid planering och byggande av flerbostadhus Ta hand om dagvattnet Råd vid planering och byggande av flerbostadhus 1 Omslagsbild: Öppet dike som leder ett delflöde från en bäck igenom ett bostadsområde för gestaltning. Här ansluter även det rena

Läs mer

2013-05-22 1 (49) Kommunförvaltningen. Per Juhlin. Utredning Dagvatten. Foto: Björn Hillarp

2013-05-22 1 (49) Kommunförvaltningen. Per Juhlin. Utredning Dagvatten. Foto: Björn Hillarp 2013-05-22 1 (49) Kommunförvaltningen Per Juhlin Utredning Dagvatten Foto: Björn Hillarp 2013-05-22 2 (49) Inledning Under senare år har fokus ökat på kommunens hantering av frågor kring hantering av dagvatten

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 01-03-13 GRANSKNINGSHANDLING MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN BETONGEN 1 M.FL. ÖSTERSUNDS KOMMUN, JÄMTLANDS LÄN Beställare: Östersunds kommun Beställarens projektledare: Maria Boberg

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten

Dag- och dräneringsvatten Dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare I denna broschyr finns information om vad fastighetsägare som ansluter sig till det allmänna vatten- och avloppsnätet kan tänka på för att undvika

Läs mer

PM Teknisk försörjning VA och FV

PM Teknisk försörjning VA och FV Nybyggnation vid HSB Stockholm 2011-01-28 Rev 2011-06-13 Rev 2011-09-02 Nybyggnation vid PM Teknisk försörjning VA och FV för nybyggnation vid samt Vårdhemmet Övre Varis Datum 2011-01-28 Rev 2011-06-13

Läs mer

Mesta 6:40 m.fl. Planbeskrivning. Mesta 6:40. Planprocessen normalt planförfarande utan program. Detaljplan för. Borsökna Eskilstuna kommun

Mesta 6:40 m.fl. Planbeskrivning. Mesta 6:40. Planprocessen normalt planförfarande utan program. Detaljplan för. Borsökna Eskilstuna kommun Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (17) Stadsbyggnadsförvaltningen 2014-11-19 SBN/2011:74 1.21 Planavdelningen Gustaf Nyman, 016-710 87 05 Samrådshandling Detaljplan för Mesta 6:40 m.fl

Läs mer