Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö"

Transkript

1 Datum Reviderad - Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B Uppsala Region Mitt Uppdrag Beställare Träkvista Järntorget Bostad AB T: D: +46 (0) Ramböll Sverige AB Org nr Bakgrund och syfte Järntorget Bostad AB förvärvade från Ekerö kommun en del av fastigheten Träkvista 4:1 belägen inom planlagt område för bostadsändamål i anslutning till Jungfrusundsvägen på Ekerö. I samband med detaljplanearbetet utförs denna dagvattenutredning för att säkerställa en fungerande dagvattenlösning. Syftet med denna utredning är att beskriva möjliga åtgärder för att ta hand om dagvatten från de nya bostadshus, garage, parkeringsytor och vägar som ska byggas. 2. Förutsättningar och antaganden Underlag Dimensionering har skett enligt P Klimateffekter har ej förekommit i beräkningarna. Detaljplan samrådshandling. Kommunens grundkarta. Förutsättningar givna av kommunen i telefonsamtal med Jonas Orring och Mikel Öholm 13/3. Dimensionering skall göras utifrån ett 10-årsregn. Regnmängd från 2-årsregn får släppas på kommunens dagvattenleding. Resterande mängd skall fördröjas på området med hjälp av torrdamm. 1(7)

2 2.1 Geoteknik Markundersökning benämnd Översiktlig markundersökning för vägar och ledningar inom ett planerat bostadsområde för enbostadshus daterad beskriver markförhållanden. Av undersökningen framgår att det råder svåra markförhållanden inom området med olika sorters lera med varierande tjocklek. Bland annat står där Om risk för utdränering av grundvatten via rörgraven befaras skall strömförhindrande lera läggas i rörgraven med vissa mellanrum samt Utdränering via rörgravar kan medföra sättningar i omgivande mark. Den lera som beskrivs i undersökningen antyder att det inte finns möjlighet att infiltrera eller perkolera dagvattnet. Det innebär att det dagvatten som ej får släppas på den kommunala dagvattenledningen måste fördröjas. 2.2 Deltagande ytor Det dagvatten som skall tas om hand lokalt är dagvatten från takytor, vägar och tomter samt övriga ytor. Bild 1. Visar tomter 1-40 med hus och garage samt väg och stickvägar. Totala ytan för hela området är ca 5,25 ha. Delytorna redovisas i tabell 1. 2(7)

3 Deltagande yta Yta (m 2 ) Hus x40=7600 Garage x40=2400 Hårdgjorda ytor tomter x40=4000 Väg 2515 Stickväg Stickväg Stickväg Stickväg Övrig mark Summa Tabell 1. Delytor 2.3 Befintlig dagvattenhantering Befintligt dagvatten avvattnas med ett dike som löper genom området. Diket leder till kommunens dagvattenledning. Diket avvattnar även skogsmark som ligger uppströms området. Skogsvattnet leds i framtiden runt området i en ny ledning. 3. Beräkningar 3.1 Flöden och regnvolymer Flödet från 2-årsregn får ledas till kommunal dagvattenledning och resterande mängd från ett 10-årsregns skall fördröjas. Både 10-årsregn och 2-årsregn beräknas. Dimensionerande flöden har beräknats genom den rationella metoden enligt Svenskt Vatten P90. Återkomsttiden är satt till 2 år och 10 år, Z-värde 17 har använts. Regnintensitet (i) för 2 år är 122 l/s,ha eller ca 7 mm regn (10 minuter). Regnintensitet (i) för 10 år är 216 l/s,ha eller ca 13 mm regn (10 minuter). Regnintensiteten (i) beräknas enligt följande formel i=2,78*(a+z*b)*c 3(7)

4 Data för 2 år Data för 10 år a=7,53 a=16,12 b=0,293 b=0,314 c=3,62 c=3,62 Z=17 Z=17 De avrinningskoefficienter som har använts finns listade i tabell 2. Det dagvattenflöde och de volymer som genereras vid ett 10-årsregn med 10 minuters varaktighet redovisas i tabell 2. Qdim (l/s) Qdim (l/s) Avrinning som skall fördröjas Yta (m 2 ) Avr.koef. Ared (ha) 2-års 10-års m 3 Hus ,00 0,90 0,68 83,45 147,74 38,58 Garage ,00 0,90 0,22 26,35 46,66 12,18 Hårdgjorda ytor tomter ,00 0,80 0,32 39,04 69,12 18,05 Väg 2515,00 0,80 0,20 24,55 43,46 11,35 Stickväg 1 160,00 0,80 0,01 1,56 2,76 0,72 Stickväg 2 170,00 0,80 0,01 1,66 2,94 0,77 Stickväg 3 140,00 0,80 0,01 1,37 2,42 0,63 Stickväg 4 534,00 0,80 0,04 5,21 9,23 2,41 Övrig mark 35021,00 0,10 0,35 42,73 75,65 19,75 Summa 52540,00 225,91 399,97 104,44 Tabell 2. Flöden och regnvolymer vid 10 minuters varaktighet. Grundflödet skall strypas till 226 l/s. Enligt tabellen ovan ska magasinet fördröja en volym på 105 m 3. Beräkningarna ovan har inte tagit hänsyn till att flera takytor och hårdgjorda ytor på de centrala delarna av området kan avvattnas direkt till fördröjningsåtgärd och att de därigenom får en avrinningskoefficient på 0, Magasinsvolym/regleringsvolym Magasinsvolymen skall vara 105 m 3. 4(7)

5 4. Förslag på framtida dagvattenlösning 4.1 Generellt principlösningar för magasin och fördröjning Fördröjningsmagasin kan anordnas på flera olika sätt. 1. Torrdamm med strypt utlopp. 2. Fördröjningsstråk av makadam med en dräneringsledning i botten och stryps utlopp. 5(7)

6 3. Dagvattenmagasin av kassetter vilka levereras av ett flertal plaströrstillverkare. En fördel med kassetter jämfört med stenfyllda diken är att den effektiva volymen i kassetter är ca 3 ggr större. Förslaget är att magasinet utformas som en torrdamm eller en kombination av torrdamm och fördröjningsmagasin under mark. Vilken metod man skall välja bör fastslås först under detaljprojekteringen. Viktigt att tänka på vid dimensionering och anläggande av fördröjningsstråk och magasin är att möjliggöra bräddning eller tillåta tillfälliga översvämningar vid extremregn. Viktigt att tänka på vid fördröjning är att höjdsättning m.m. utförs så att vatten har möjlighet att rinna på ytan bort från byggnader eller andra känsliga anläggningar. Höjdsättningen för övrig mark anpassas så att dagvatten kan rinna naturligt med självfall till grönytor eller andra lämpliga infiltrationsstråk. Vid projektering skall hänsyn tas till översvämningsrisk vid 100-årsregn. 4.2 Nya hus och garage Takvattnet bör avledas med stuprörsutkastare i de fall detta är möjligt. Vattnet tillåts på det viset att fördröjas på dess väg över marken. Efter utkastaren kan vattnet ledas mot lämplig vegetationsyta och vidare mot brunn eller magasin. Höjdsättningen anpassas så att marken lutar från huset. Hus och garage förses där det går med stuprörsutkastare. 6(7)

7 4.3 Vägar, stickvägar och tomter Vägen utförs med måsvinge och dagvattenbrunnar i vinkeln. Dagvattenledningen är kopplad till kommunens dagvattenledning. Ledningen är strypt vid inloppet och vid flöden större än 2-årsregn fylls magasinet. Vatten från tomter kommer att rinna över vägen till dagvattenbrunar. Det är viktigt att ta hänsyn till risken för svallisbildning vid projektering. Risken för svallis är extra stor om man släpper takvatten till vägen eftersom snö på takytor kan smälta när markytan fortfarande har minusgrader. 5. Sammanfattning Syftet med denna utredning är att beskriva möjliga åtgärder för att ta hand om dagvatten, för de nya bostadshus, garage, väg och stickvägar som ska byggas. Höjdsättningen av övrig mark anpassas så att dagvatten kan rinna naturligt med självfall till grönytor och vidare till dagvattenmagasinet. Beräkningar har utförts för ett 10-årsregn med 10 minuters varaktighet enligt Svenskt Vatten P90. De reglervolymer som krävs i de föreslagna fördröjningsmagasinen för att ta hand om dagvattnet är 105 m3. Magasin utförs lämpligen som en kombination av torrdamm och dagvattenmagasin fyllda med makadam eller uppbyggda av dagvattenkasetter. Exakt läge och utformning av föreslagna lösningar fastställs i detaljprojekteringen. Thomas Blomqvist Landskapsarkitekt 7(7)

Dag- och dräneringsvatten

Dag- och dräneringsvatten Dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare I denna broschyr finns information om vad fastighetsägare som ansluter sig till det allmänna vatten- och avloppsnätet kan tänka på för att undvika

Läs mer

Ta hand om dagvattnet. Råd vid planering och byggande av flerbostadhus

Ta hand om dagvattnet. Råd vid planering och byggande av flerbostadhus Ta hand om dagvattnet Råd vid planering och byggande av flerbostadhus 1 Omslagsbild: Öppet dike som leder ett delflöde från en bäck igenom ett bostadsområde för gestaltning. Här ansluter även det rena

Läs mer

TA HAND OM DITT VATTEN! Information och exempel för lokalt omhändertagande av dagvatten LOD

TA HAND OM DITT VATTEN! Information och exempel för lokalt omhändertagande av dagvatten LOD TA HAND OM DITT VATTEN! Information och exempel för lokalt omhändertagande av dagvatten LOD VAR RÄDD OM VÄRMDÖS VATTEN! Vatten är en av Värmdös viktigaste tillgångar, och vi lever i en unik miljö med tillgång

Läs mer

dag- och dränvattenhantering

dag- och dränvattenhantering Långsiktigt hållbar h dag- och dränvattenhantering Material hämtat från arbetskoncept till Svenskt Vattens, publikation P105 Göran Lundgren, SWECO, Växjö LOD = En hantering av dagvatten inom det område

Läs mer

Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering

Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering Information från Borås Energi och Miljö AB I denna informationsskrift vill vi informera om hur man på ett bra och säkert sätt tar hand om sitt dagoch dräneringsvatten

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten 1 Inledning I den här broschyren ges information om hur du på bästa sätt tar hand om dag- och dräneringsvatten för att minska risken för översvämning och skador

Läs mer

Om dag- och dräneringsvatten

Om dag- och dräneringsvatten Om dag- och dräneringsvatten Information och råd till fastighetsägare och verksamhetsutövare BEGREPPSFÖRKLARING Avloppsvatten Förorenat vatten som avleds i avloppsledningsnätet. Kan bestå av spillvatten,

Läs mer

Information om dag- & dräneringsvatten

Information om dag- & dräneringsvatten Information om dag- & dräneringsvatten Information från VA- och Gatuavdelningen I den här broschyren vill vi informera om hur man på bästa sätt tar hand om sitt dag- och dräneringsvatten för att minska

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten Information från Karlshamns kommun, VA-enheten din VA-leverantör I den här broschyren vill vi informera om hur fastighetsägaren kan ta hand om sitt dag- och dräneringsvatten

Läs mer

Figur 1. Stadens påverkan på meterologi och hydrologi högre maxflöden!

Figur 1. Stadens påverkan på meterologi och hydrologi högre maxflöden! Lecture notes -VVR145 Lecture 23, 24 Urban hydrology 1. Stadens påverkan och vattenbalans Meterologiska parametrar Ökad temperatur Ökad nederbörd Ökad molnighet Minskad avdunstning Minskad/ändrad vind

Läs mer

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan varför miljöbedömning inte erfordras.

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan varför miljöbedömning inte erfordras. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-17 AU 1:7 Dnr. KS 2012/0080-214 Detaljplan för Valsättra del I Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Juridisk och ekonomisk hantering av tillskottsvatten som sker till spillvattenförande. innanför förbindelsepunkt. Rapport Nr 2014 11

Juridisk och ekonomisk hantering av tillskottsvatten som sker till spillvattenförande. innanför förbindelsepunkt. Rapport Nr 2014 11 Rapport Nr 2014 11 Juridisk och ekonomisk hantering av tillskottsvatten som sker till spillvattenförande ledning innanför förbindelsepunkt Ulf Lundblad Jonas Backö Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten

Läs mer

Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52

Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52 PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52 Del av Vårdsätra 11:1 m.fl. Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2015-03-26 Detaljplanen

Läs mer

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan -

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - Antagen av KF 25 mars 2014 Laga kraft 23 april 2014 PLANBESKRIVNING 2014-01-28 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) KS/2011:6 Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. PLANHANDLINGAR

Läs mer

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Detaljplan för Samrådshandling i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Planbeskrivning Samrådshandling 2015-04-17 1 HANDLINGAR Planens diarienummer är B 2015/40 Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE PLANPROGRAM FÖR DEL AV RUD

SAMRÅDSREDOGÖRELSE PLANPROGRAM FÖR DEL AV RUD GODKÄNNANDEHANDLING Planprogram för del av Rud Samrådsredogörelse 1 SAMRÅDSREDOGÖRELSE PLANPROGRAM FÖR DEL AV RUD Inledning Förslag till planprogram för del av Rud har upprättats den 12 juni 2013. Denna

Läs mer

TA HAND OM DITT VATTEN

TA HAND OM DITT VATTEN TA HAND OM DITT VATTEN Nu ska stockholmarna ta hand om sitt eget regnvatten Ta hand om ditt regnvatten! Över Stockholm faller 650 millimeter nederbörd varje år. Det betyder 650 liter vatten på varje kvadratmeter.

Läs mer

Exempel på olika avloppsanordningar

Exempel på olika avloppsanordningar Exempel på olika avloppsanordningar Avloppsanordningarna beskrivna nedan är några som har använts länge och några som är nya, dessa kan kombineras för att uppnå de krav som ställs av miljönämnden. Att

Läs mer

Exempel på olika avloppsanordningar

Exempel på olika avloppsanordningar Rev 2009-12-30 Sida 1(6) Exempel på olika avloppsanordningar Avloppsanordningarna beskrivna nedan är några som har använts länge och några som är nya, dessa kan kombineras för att uppnå de krav som ställs

Läs mer

Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning

Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning 2015-06-17 Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg-

Läs mer

KAPITEL 3 VATTEN OCH AVLOPP

KAPITEL 3 VATTEN OCH AVLOPP KAPITEL 3 VATTEN OCH AVLOPP 3.1 Ledande dokument Anläggnings AMA 13 Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten, Svensk byggtjänst Dagvattenhanteringsplan (LÄNK) 2011, Tyresö kommun Riktlinjer

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

Detaljplan för del av området Nya Holmö

Detaljplan för del av området Nya Holmö Planbeskrivning Samrådshandling 2013-01-25 Detaljplan för del av området Nya Holmö Osby tätort, Osby kommun, Skåne län Planområdet på ett ortofoto taget 2010. DP 03/2012 SAMRÅD PÅGÅR 7-28 FEBRUARI 2013

Läs mer

Pluviala översvämningar

Pluviala översvämningar chb Pluviala översvämningar Konsekvenser vid skyfall över tätorter En kunskapsöversikt 2 MSB:s kontaktperson: Ulrika Postgård, 010-240 50 33 Foto: Fotolia Michal Kolodziejczyk Publikationsnummer MSB567-13

Läs mer

detaljplan för VIKSTA

detaljplan för VIKSTA detaljplan för VIKSTA ANTAGANDEHANDLING VIKSTAD 3:8 samt delar av RUNNEVÅL 1:4, SANNERUD 1:112, SANNERUD 2:1 och VIKSTAD 3:1 KILS KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning

Läs mer

Avloppsrening med IN-DRÄN. Tankar, brunnar och slamavskiljare i polyeten. Kompakt Effektivt Enkelt. Låga Hållfasta Åldersbeständiga

Avloppsrening med IN-DRÄN. Tankar, brunnar och slamavskiljare i polyeten. Kompakt Effektivt Enkelt. Låga Hållfasta Åldersbeständiga Avloppsrening med IN-DRÄN Kompakt Effektivt Enkelt Tankar, brunnar och slamavskiljare i polyeten Låga Hållfasta Åldersbeständiga IN-DRÄN IN-DRÄN, infiltrationssystemet utan sten, är inte bara lågkostnadsalternativet

Läs mer

1 (7) Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning Program

1 (7) Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning Program 1 (7) NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Krägga 1:11, del av Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP MB PLANDATA

Läs mer

Utvärdering av Svenskt Vattens rekommenderade sammanvägda avrinningskoefficienter

Utvärdering av Svenskt Vattens rekommenderade sammanvägda avrinningskoefficienter Rapport Nr 2013 05 Utvärdering av Svenskt Vattens rekommenderade sammanvägda avrinningskoefficienter Linda Tegelberg Gilbert Svensson Bebyggelsetyp Slutet byggnadssätt, ingen vegetation Slutet byggnadssätt

Läs mer

Bakteriehalter och patogena mikroorganismer i Hörbyån samt Lyby avloppsreningsverk HÖRBY KOMMUN RAPPORT 2010-5

Bakteriehalter och patogena mikroorganismer i Hörbyån samt Lyby avloppsreningsverk HÖRBY KOMMUN RAPPORT 2010-5 Bakteriehalter och patogena mikroorganismer i Hörbyån samt Lyby avloppsreningsverk Screening av betydande spridningsvägar och förslag till åtgärder för ett badvatten av högre kvalitet RAPPORT 2010-5 Sid

Läs mer

1281K-P155. Detaljplan för del av Satelliten 1 m fl i Lund, Lunds kommun Råbyvägen Solvägen

1281K-P155. Detaljplan för del av Satelliten 1 m fl i Lund, Lunds kommun Råbyvägen Solvägen PÄ 02/2013a Detaljplan för del av Satelliten 1 m fl i Lund, Lunds kommun Råbyvägen Solvägen Upprättad 2015-03-20 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration PLANBESKRIVNING

Läs mer