Dagvattenutredning Sparsör

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dagvattenutredning Sparsör"

Transkript

1 Author Hanieh Esfahani Phone Mobile Date Project ID Client Borås Energi & Miljö Dagvattenutredning Sparsör Hållbar dagvattenutredning för exploateringsområden ÅF-Infrastructure AB, Frösundaleden 2, SE Stockholm, Registered office: Stockholm, Sweden Tel , Org nr Page 1 (8)

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Syfte & Mål Underlag Befintliga Förhållanden Topografi Geologi Befintliga Avrinning Förslagna dagvattenhantering Hydrologiska beräkningar Framtida Avrinning Delområdet A Delområdet B Delområdet C Slutsatser Referenser... 8 BILAGOR BILAGA 1 TOPOGRAFI SPARSÖR BILAGA 2 BEFINTLIGA DAGVTTENFÖRHÅLLANDEN BILAGA 3 FÖRSLAGEN DAGVATTENHANTERING Page 2 (8)

3 1 Inledning På uppdrag av Borås Energi & Miljö har ÅF Infrastructure AB utarbetat en dagvattenutredning till detaljplan för exploateringsområden i Sparsör. Det aktuella området omfattar cirka 0,5 ha och kommer att utvecklas med några villor, rådhus och ett flerbostadshus, se Figur 1.1. Figur 1.1. Aktuellt område innan Exploatering 1.1 Syfte & Mål Syfte med rapporten är att kartlägga dagvattenflödena i samband med byggnation samt att föreslå åtgärder för hantering av dagvatten inom arbetsområdet efter exploatering. I uppdraget ingår: Beräkning av dagvattenflödet från aktuella planområden Beräkning av nödvändig utjämningsvolym Förslag fördröjningsåtgärder 1.2 Underlag I utredningar har bland annat följande underlag använts: Befintliga spill- och dagvattenledningar från Borås Energi & Miljö. Planeringskarta från AL Studio AB. Page 3 (8)

4 2 Befintliga Förhållanden 2.1 Topografi Arbetsområden är nästan flack och mankhöjden varier från 141 meter till 145 meter, se Figur 2.1. Figur 2.1Topografi Sparsör 2.2 Geologi Arbetsområden är enligt information från SGU(2014) främst belägen på isälvsediment och sandig morän. 2.3 Befintliga Avrinning Avrinningen för yt- och grundvatten bedöms följa topografin och största andelen av dagvattnet från arbetsområdet bedöms i dagsläget att rinna på mark ner till befintliga ledningar. Ingen specifik utloppspunkt har identifierats så avrinningen bedöms ske utmed områdets östra gräns mot Örsjö samt till ett öppet vattendrag som leds till Öresjö. Eftersom arbetsområden består mest av sand, dagvattnet troligtvis bedöms infiltreras. Dagvatten som ej infiltrerar genom marken bedöms antagligen rinna i Öresjö eftersom arbetsområden lutar sig mot Öresjö. För att kvantifiera dagvattenavrinningen från arbetsområdet har området delats in i tre delområden (A & B & C) enligt Figur 2.2. Påverkan av grundvattenflödet har dock ej medräknats i uppskattningen av dagvattenflödet. Page 4 (8)

5 Område C Område B Område A Figur 2.2. Översiktsbild över befintlig avrinningsriktning 3 Förslagna dagvattenhantering 3.1 Hydrologiska beräkningar Följande parametrar har antagits vid beräkning av dagvattenflödet: Återkomsttid: 10 år Regnvaraktighet: ca 10 min Klimatfaktor: 1,2 Vid beräkning av dagvattenflödet valdes dimensionerande regn med återkomsttid 10 år (273,6 l/s*ha). Beräkningsresultat för utflödet vid punkt A redovisas i Tabell 3.1. Dagvattenflödet har beräknats enligt den rationella metoden (Svenskt Vatten, P90). Se formeln 3.1. Q dim = A φ i Formel 3.1 Idag består arbetsområden av åkermark har en avrinningskoefficient (i) av 0,05, vilken används i flödesberäkningar. Efter exploateringen kommer avrinningskoefficienten att öka till 0,4 (Svenskt Vatten, 2005). Page 5 (8)

6 Tabell 3.1. Dagvattenflöde innan och efter exploatering Arbetsområde A Innan Exploatering Efter Exploatering Ökning (l/s) Area (ha) Avrinningsfaktor ϕ Flöde (l/s) Avrinningsfaktor ϕ Flöde (l/s) Villor (>0,1 ha/tomt) 0,2 0,05 2,7 0,4 21,9 19,2 Väg 0,025 0,05 0,3 0,8 5,5 5,1 Arbetsområde B Villor (>0,1 ha/tomt) Arbetsområde C Villor (>0,1 ha/tomt) 0,16 0,05 2,2 0,4 17,5 15,3 0,14 0,05 1,9 0,4 15,3 13,4 Summa 0, Framtida Avrinning Antagandet har gjort att arbetsområdet kommer att hårdgöras. Påverkan av grundvattenflödet har ej medräknats i uppskattningen av dagvattenflödet. Eftersom dagvattenflödet kommer att ökas efter exploateringen behöver dagvatten fördröjas innan avledning mot recipienten. Den nödvändiga fördröjningsvolymen har beräknats enligt formel 6-10 i Nederbördsdata vid dimensionering och analys av avloppssystem (Svenskt Vatten, 2011). Se formeln 3.2. v_ref = (i ha_red m T r 0,06 q ut T r 60 ) max Formel 3.2 ha red Dagvattnet från hårdgjorda ytor inom område A, B och C samlas upp och avleds till ett fördröjningsmagasin och behandlingsanläggning, se Figur 3.1 vilket vid självfall avleds till befintliga dagvattennät Delområdet A Flödesökning mot befintligt förhållande (Tabell 3.1) blir ca 24,3 l/s vid återkomsttid 10 år. För att inte dagvattenflödet till Borås Vattens dagvattensystem ska öka mot befintliga förhållanden vid ett 10 års regn föreslås ett makadamdike med volym 34,5 m 3 på villaområdet och ett fördröjningsmagasin med volym 3 m 3 på den nya vägen. Makadamdike har främst fördröjande förmåga men de har även viss renande effekt. Makadamdikena bör förses med s.k. geotextil, som omsluter diket enligt skissen i Figur 3.1. Page 6 (8)

7 Figur 3.1. Skiss som visar föreslagen utformning av makadamdike med geotextil och dränledning Delområdet B Flödesökning mot befintligt förhållande (Tabell 3.1) blir ca 15 l/s vid återkomsttid 10 år. För att inte dagvattenflödet till Borås Vattens dagvattensystem ska öka mot befintliga förhållanden vid ett 10 års regn föreslås ett fördröjningsmagasin med volym 9,2 m Delområdet C Flödesökning mot befintligt förhållande (Tabell 3.1) blir ca 13 l/s vid återkomsttid 10 år. För att inte dagvattenflödet till Borås Vattens dagvattensystem ska öka mot befintliga förhållanden vid ett 10 års regn föreslås ett fördröjningsmagasin med volym 8 m 3. Figur 3.2. Antagen uppdelning av arbetsområde samt förslagna fördröjningsåtgärd Page 7 (8)

8 4 Slutsatser Ytor kommer att hårdgöras och behöver dagvatten från hårdgjorda ytor samlas upp och avledas genom en fördröjnings- och behandlingsanläggning innan det ansluts till befintliga ledningar. Fördröjning- och behandlingsanläggningar inom området ska dimensioneras för ett 10 års regn med varaktigheten 10 minuter. Den nödvändiga fördröjningsvolymen för arbetsområde A har beräknats till ca 37,5 m 3. För att kunna uppfylla detta krav rekommenderas följande åtgärder: Ett makadammagasin med volym ca 34.5 m 3 Ett fördröjningsmagasin med ca 3 m 3 Den nödvändiga fördröjningsvolymen för arbetsområde B har beräknats till ca 9m 3. För att kunna uppfylla detta krav rekommenderas följande åtgärder: Ett fördröjningsmagasin med volym ca 9 m 3 Den nödvändiga fördröjningsvolymen för arbetsområde C har beräknats till ca 8m 3. För att kunna uppfylla detta krav rekommenderas följande åtgärder: Ett fördröjningsmagasin med volym ca 8 m 3 Avrinningen ut från området bedöms inte öka jämfört med dagens situation förutsatt att föreslagna åtgärder vidtas. 5 Referenser Svenskt Vatten, 2004, Dimensionering av allmänna avloppsledningar, publikation P90 Svenskt Vatten, 2011, Nederbördsdata vid dimensionering och analys av avloppsystem, Publikation P104 Page 8 (8)

9 ÅF INFRASTRUCTURE Sveagatan 6 SE Borlänge Tel:

10 ÅF INFRASTRUCTURE Sveagatan 6 SE Borlänge Tel:

11 ÅF INFRASTRUCTURE Sveagatan 6 SE Borlänge Tel:

AKADEMISKA HUS, HEBA FASTIGHETS AB DAGVATTENUTREDNING DEL AV HAGA 4:35, SOLNA

AKADEMISKA HUS, HEBA FASTIGHETS AB DAGVATTENUTREDNING DEL AV HAGA 4:35, SOLNA AKADEMISKA HUS, HEBA FASTIGHETS AB DAGVATTENUTREDNING DEL AV HAGA 4:35, SOLNA RAPPORT Stockholm 2013-10-28 Uppdragsansvarig: Björn Troeng HIFAB AB Sveavägen 167 104 32 Stockholm Org. Nr. 556125-7881 Beställare:

Läs mer

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Datum 2011-03-21 Reviderad - Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala Region Mitt Uppdrag Beställare Träkvista Järntorget Bostad AB T: +46-10-615

Läs mer

Stadsdel Vega detaljplan 4

Stadsdel Vega detaljplan 4 Haninge kommun Stadsdel Vega detaljplan 4 Stockholm 2013-04-22 Vega DP 4 Datum 2013-04-22 Uppdragsnummer 61261356430000 Utgåva/Status Första version Sofia Åkerman Tom Thongying Marta Ahlqvist-Juhlén Uppdragsledare

Läs mer

Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus

Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus Dagvattenutredning White Arkitekter AB Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus Stockholm 2013-12-20 GRANSKNINGSHANDLING 2013-11-29 Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus Datum 2013-12-20 Uppdragsnummer

Läs mer

Dagvattenutredning för Kämperöd 1:3 mfl

Dagvattenutredning för Kämperöd 1:3 mfl UPPDRAG Kämperöd 1:2 mfl UPPDRAGSNUMMER 1351452000 UPPDRAGSLEDARE Göran Wallgren UPPRÄTTAD AV Göran Wallgren DATUM 2011-12-08 Dagvattenutredning för Kämperöd 1:3 mfl På uppdrag av Kämpersviks Hamn AB har

Läs mer

Dagvattenutredning Hammarshus Kristianstad kommun 2013-07-05. Upprättad av: Johanna Persson. Granskad av: Sven Appelgren, Robert Eriksson

Dagvattenutredning Hammarshus Kristianstad kommun 2013-07-05. Upprättad av: Johanna Persson. Granskad av: Sven Appelgren, Robert Eriksson Dagvattenutredning Hammarshus 2013-07-05 Upprättad av: Johanna Persson Granskad av: Sven Appelgren, Robert Eriksson RAPPORT Dagvattenutredning - Hammarshus Kund Kommunledningskontoret Strategi och Utveckling

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05 Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare HÄRRYDA KOMMUN BOX 20 43521 MÖLNLYCKE Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng

Läs mer

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman UPPDRAGSNUMMER ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING ARNÖ 1:3 SÖDER FLÄTTNALEDEN BJÖRKÖ, NYKÖPING NYKÖPINGS KOMMUN NYKÖPING Handläggare: Aino Krunegård Ronie Wickman Kvalitetsgranskning: Denis van Moeffaert 1

Läs mer

Skogsallén Fastighetsprojektering AB. Kvarteret Tjädern. Dagvattenutredning till detaljplan 2014-01-13

Skogsallén Fastighetsprojektering AB. Kvarteret Tjädern. Dagvattenutredning till detaljplan 2014-01-13 Skogsallén Fastighetsprojektering AB Beställare: Skogsallén Fastighetsprojektering AB Viktor Rydbergsgatan 10 411 32 Göteborg Beställarens representant: Carl-Johan Carlsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare:

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP

DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP RAPPORT DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP 2013-09-11 Uppdrag: 245191, VA utredning Bjuvstorp 9:13 Titel på rapport: Dagvattenutredning Bjuvstorp Status: Slutrapport Datum: 2013-09-11 Medverkande Beställare:

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN RAPPORT 2012-06-20 Uppdrag: 242340, Planförstudie - Bergagården, Kalmar Titel på rapport: Dagvattenutredning Bergagården Status: Rapport Datum: 2012-06-20 Medverkande Beställare:

Läs mer

RAPPORT. Dagvattenutredning Bostäder söder om Ullas Lyckas väg, Kållered, Mölndal stad. 2012-02-10 2015-02-16 rev D

RAPPORT. Dagvattenutredning Bostäder söder om Ullas Lyckas väg, Kållered, Mölndal stad. 2012-02-10 2015-02-16 rev D RAPPORT, Kållered, Mölndal stad 2012-02-10 2015-02-16 rev D Upprättad av: Åsa Ottosson/Daniel Jacobsson Granskad av: Daniel Jacobsson RAPPORT, Kållered, Mölndal stad Kund Johan Wiik Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Credentia AB Dagvattenutredning för kvarteret Haren 1, 2, 3, 7 Uppdragsnummer 1832240 Uppsala 2012-04-12 Sweco Environment AB Uppsala vatten och miljö Irina Persson, Johanna Rennerfelt, Lena Hedberg Kvalitetsgranskare

Läs mer

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 SLUTRAPPORT 2013-10-22 Uppdrag: 250188, revidering Dagvattenutredning Åkarp Titel på rapport: Revidering dagvattenutredning till dp för del av

Läs mer

Svarte Utredning för VA och höjdsättning

Svarte Utredning för VA och höjdsättning Malmö Uppdragsnummer: 232583 2 (9) INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Omfattning... 4 1.4 Ingående personal... 4 1.5 Följande underlag har använts i uppdraget... 4 2 UTREDNING

Läs mer

365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version

365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version EKERÖ KOMMUN 365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version Sundsvall 365 Tappström 3:1 (Wrangels väg). Kort version Datum 2013-02-12 Uppdragsnummer 61811355960000 Utgåva/Status Bo Granlund Magnus Sundelin

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för Edsås 1:18, Alingsås kommun

Dagvattenutredning till detaljplan för Edsås 1:18, Alingsås kommun Dagvattenutredning till detaljplan för Edsås 1:18, Alingsås Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare KARL-ERIK ANDERSSON c/o ADVOKATFIRMAN ÅBERG KUNGSPORTSAVENYEN 32 41136 GÖTEBORG GF Konsult AB

Läs mer

VA- OCH DAGVATTENUTREDNING. Energi & VVS-Projekt AB Örjan Pantzar. Södra Stockevik Grönskult 1:42 m fl Skaftö, Lysekils kommun

VA- OCH DAGVATTENUTREDNING. Energi & VVS-Projekt AB Örjan Pantzar. Södra Stockevik Grönskult 1:42 m fl Skaftö, Lysekils kommun Södra Stockevik Grönskult 1:42 m fl Skaftö, Lysekils kommun Vy västerut från Stockevik VA- OCH DAGVATTENUTREDNING 2014-05-22, rev 2015-03-12 Energi & VVS-Projekt AB Örjan Pantzar Energi & VVS-Projekt AB

Läs mer

Avloppssystem. Avloppsvatten. Avloppssystem består av. Avloppsvatten. Spillvatten. Avloppsvatten. vatten som leds från fastigheter, gator och vägar

Avloppssystem. Avloppsvatten. Avloppssystem består av. Avloppsvatten. Spillvatten. Avloppsvatten. vatten som leds från fastigheter, gator och vägar Avloppsvatten Avloppssystem vatten som leds från fastigheter, gator och vägar 2012-05-30 2 Avloppsvatten Avloppssystem består av vatten som leds från fastigheter, gator och vägar Avloppsnät Pumpstationer

Läs mer

PM Dagvattenutredning

PM Dagvattenutredning PM Dagvattenutredning Tvärbanans förlängning till Sickla station 2014-02-03 www.bjerking.se Sida 1 (17) PM Dagvattenutredning Tvärbanans förlängning till Sickla station Uppdragsnamn Tvärbanans förlängning

Läs mer

VA-UTREDNING MÖLNDALS INNERSTAD

VA-UTREDNING MÖLNDALS INNERSTAD VA-UTREDNING MÖLNDALS INNERSTAD Handläggare Martin Lindberg Tel +46 10 505 34 88 Mobil +46 70 895 05 14 Fax +46 10 505 30 09 martin.lindberg@afconsult.com 1 (9) Datum 2013-10-02 Uppdragsnr 586140 VA-UTREDNING

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Lovisa Bjarting UPPRÄTTAD AV. Göran Lundgren

UPPDRAGSLEDARE. Lovisa Bjarting UPPRÄTTAD AV. Göran Lundgren UPPDRAG VÄG 798 ESARP-GENARP UPPDRAGSNUMMER 2222064 UPPDRAGSLEDARE Lovisa Bjarting UPPRÄTTAD AV Göran Lundgren DATUM PM Avvattning Här nedan redovisas vad den planerade ombyggnaden och breddningen av vägen

Läs mer

Dagvattenutredning Almekärr 3:48

Dagvattenutredning Almekärr 3:48 Beställare: Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: LERUMS KOMMUN Box 225 443 25 LERUM Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Edgar Villarreal Uppdragsnr: 101 15 00 Filnamn och sökväg: N:\101\15\1011500\0-Mapp\Beskrivningar\Utredningar

Läs mer

Mesta 6:40 m.fl. Planbeskrivning. Mesta 6:40. Planprocessen normalt planförfarande utan program. Detaljplan för. Borsökna Eskilstuna kommun

Mesta 6:40 m.fl. Planbeskrivning. Mesta 6:40. Planprocessen normalt planförfarande utan program. Detaljplan för. Borsökna Eskilstuna kommun Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (17) Stadsbyggnadsförvaltningen 2014-11-19 SBN/2011:74 1.21 Planavdelningen Gustaf Nyman, 016-710 87 05 Samrådshandling Detaljplan för Mesta 6:40 m.fl

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 01-03-13 GRANSKNINGSHANDLING MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN BETONGEN 1 M.FL. ÖSTERSUNDS KOMMUN, JÄMTLANDS LÄN Beställare: Östersunds kommun Beställarens projektledare: Maria Boberg

Läs mer

Modellering av avrinning från gröna tak

Modellering av avrinning från gröna tak UPTEC W15009 Examensarbete 30 hp Mars 2015 Modellering av avrinning från gröna tak Avrinningskoefficienter och modellparametrar Camilla Andersson REFERAT Modellering av avrinning från gröna tak avrinningskoefficienter

Läs mer

Till Växjö tingsrätt Mark- och miljödomstolen

Till Växjö tingsrätt Mark- och miljödomstolen Till Växjö tingsrätt Mark- och miljödomstolen Mål nr. M 4278-13, Valdemarsviks kommuns ansökan om tillstånd till efterbehandlingsåtgärder inom f.d. bruksområdet i Gusum på fastigheten Gusum 13:1, Valdemarsviks

Läs mer

Översvämningskartering av Rinkabysjön

Översvämningskartering av Rinkabysjön Växjö kommun Byggnadsnämnden Översvämningskartering av Rinkabysjön Uppdragsnummer Lund 2011-06-27 12801616 GÖTEBORG STOCKHOLM VÄXJÖ LUND Org. Nr. 556550-9600 Lilla Bommen 1 Svartmangatan 18 Honnörsgatan

Läs mer

Utvärdering av Svenskt Vattens rekommenderade sammanvägda avrinningskoefficienter

Utvärdering av Svenskt Vattens rekommenderade sammanvägda avrinningskoefficienter Rapport Nr 2013 05 Utvärdering av Svenskt Vattens rekommenderade sammanvägda avrinningskoefficienter Linda Tegelberg Gilbert Svensson Bebyggelsetyp Slutet byggnadssätt, ingen vegetation Slutet byggnadssätt

Läs mer

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga Ta hand om dagvattnet - råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner på hårda ytor som tak och vägar, eller genomsläpplig mark. Dagvattnet rinner vidare via

Läs mer