REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58"

Transkript

1 REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 SLUTRAPPORT

2 Uppdrag: , revidering Dagvattenutredning Åkarp Titel på rapport: Revidering dagvattenutredning till dp för del av Åkarp 7:58 Status: SLutrapport Datum: Medverkande Beställare: Kontaktperson: Bonum c/o Riksbyggen Hanna Bohwalli, Jon Ossler Konsult: Uppdragsansvarig: Handläggare: Kvalitetsgranskare: Tyréns AB Ann-Christin Sundahl Ann-Christin Sundahl Marie Anderson Tyréns AB Tel: Säte: Stockholm Org.Nr: O:\MAL\250188\R (VA)\text\Dagvattenrapport Åkarp 7_58 rev docx

3 Innehållsförteckning 1 Bakgrund Förutsättningar Beräkningsförutsättningar-dimensionering Området Anslutningspunkt Geoteknik Principer för dagvattenhantering Beräkning av utjämningsvolym Förlag på principlösning för dagvattenhantering... 9 Sammanfattning Tyréns har genomfört en revidering av dagvattenutredning för detaljplan för del av Åkarp 7:58 i Burlövs kommun. För att inte överbelasta nedströms dagvattenledningar och diken måste dagvatten utjämnas inom området. Genom att fördröja till ett maximalt flöde motsvarande 5 l/s,ha bedöms ingen negativ påverkan på nedströms system. Eftersom området är 0,4 ha stort innebär det att maximalt dagvattenflöde om 2 l/s får släppas till det kommunala ledningsnätet. En avrinningsberäkning samt beräkning av utjämningsvolym har genomförts. Resultaten visar att för dimensionerande 10-års regn behövs det 70 m 3 utjämningsvolym. Det finns olika former av utjämningsmagasin öppna dammar och underjordiska magasin. De underjordiska kan vara täta eller otäta. Eftersom öppna dammar skulle innebära att mer än hälften av områdets gård/grönytor skulle behöva användas för att anlägga dammar har detta alternativ ansetts orimligt. Området har täta jordar och relativt hög grundvattennivå och därför är otäta magasin inte att rekommendera. Det som föreslås i principlösningen är underjordiskt rörmagasin. Dagvatten från tak och tomtmark leds i självfallssystem till magasinet. Det kan göras med öppna system eller ledningar. Den enda möjliga anslutningspunkten för dagvatten finns i områdets nordöstra hörn. Eftersom den nordvästra hörnan är områdets högsta punkt måste dagvatten pumpas från magasinet till anslutningspunkten. 3(10)

4 1 Bakgrund På uppdrag av Bonum seniorboende utförde Tyréns AB en dagvattenutredning inom fastigheten Åkarp 7:58 i Åkarp, daterad Utredningen genomfördes i samband med detaljplaneprocessen för del av Åkarp 7:58. Burlövs kommun har nu beslutat att göra vissa ändringar i detaljplanen och i samband med det har Tyréns fått i uppdrag att uppdatera dagvattenutredningen. Fastigheten är belägen inom centrala Åkarp. På fastigheten planeras ett seniorboende att byggas. Syftet med dagvattenutredningen är att studera förutsättningar och behov för att lösa dagvattenhanteringen inom området. Antagandehandlingar för detaljplan för del av Åkarp 7:58, Burlövs kommun, daterad , har legat till grund för denna utredning. 4(10)

5 2 Förutsättningar 2.1 Beräkningsförutsättningar-dimensionering Beräkningar av vilka utjämningsvolymer för dagvatten som krävs har gjorts. Beräkningarna har genomförts för regn med statistisk återkomsttid 10 år och maximal varaktighet 48 timmar. Utjämningsmagasinen är således dimensionerade för 10-års regn. Vid beräkningar av intensitet för regn med olika varaktighet har Dahlströms formel (2010) använts, (se P104 Svenskt Vatten ekvation 1-5). Vid avrinningsberäkningarna har följande avrinningskoefficienter använts: Tak 0,9 Parkeringsyta 0,8 Gård 0,35 (60% gräs och 40% hårdgjort) Om ytornas beskaffenhet ändras så kommer även behovet av utjämningsvolym att ändras. För att inte riskera överbelastning av ledningar och diken längre nedströms måste dagvatten från planområdet fördröjas innan det släpps ut till det kommunala ledningsnätet. Utgångspunkt i beräkningarna har varit att fördröja dagvattnet till ett flöde motsvarande 5 l/s,ha. 2.2 Området För att kunna räkna på hur mycket dagvatten som kommer att genereras inom området har ytorna antagits efter Illustrationsplanen daterad I figur 1 visas det aktuella området och de ytor som gäller för de beräkningar som genomförts. Figur 1. Tolkning av illustration för Åkarp 7:53. (Grått/svart = parkering och gata, gult = hus och grönt = gård). Pilar visar hur det lutar. Området avgränsas av befintlig fastighet i väster, Lundavägen i söder, Alnarpsvägen i öster samt Södervångsskolan i norr. Den nordöstra hörnan av området ligger högst och därifrån sluttar området mot väst och mot söder. Höjdskillnaden mellan nordöstra och sydvästra hörnan är ca 2,5 meter vilket motsvarar ca 3%. 5(10)

6 2.3 Anslutningspunkt Olika anslutningspunkt för dagvatten har studerats. I figur 2 visas befintligt VA-ledningsnät och de anslutningsmöjligheter som övervägts. Figur 2. Ledningskarta med möjliga anslutningspunkter för dagvatten (röda prickar). A I områdets nordöstra hörn finns en kommunal dagvattenledning. Eftersom inga synliga brunnslock finns i korsningen har VA SYD filmat ledningen och konstaterat att den finns. Denna anslutningspunkt ligger i områdets högsta punkt. Att avleda dagvatten med självfall till denna hörna kommer att innebära att ledningen minst hamnar på 4-5 meters djup. Det betyder att dagvattnet måste pumpas till denna anslutningspunkt. B Söder om området går en äldre kombinerad ledning som ligger bra till för att ansluta dagvatten från området. VA SYD har undersökt möjligheten att ansluta till denna ledning. I det saneringsarbete som pågår i Åkarp har det konstaterats att denna ledning är i dåligt skick och ska på sikt tas ur drift. Därför är det olämpligt att ansluta dagvatten från Åkarp 7:58 till denna ledning. C Det finns en större kommunal dagvattenledning som går i Lundavägen ett par hundra meter västerut från planområdet. För att ansluta dagvatten till denna ledning krävs att en ny dagvattenledning läggs i Lundavägen längs en 230 m lång sträcka. Då det inte finns några framtida planer att bygga ut dagvatten i denna del av Lundvägen anser VA SYD att det i nuläget inte är ekonomiskt genomförbart. D Korsningen Alnarpsvägen/Lundavägen avvattnas till infiltrationsbrunnar som bräddar till en ledning som går söderut till korsningen Alnarpsgatan/Falkvägen där det finns kommunal dagvattenledning. Möjlighet att ansluta till detta system har studerats. Bräddledningen ligger så pass högt att det inte går att ansluta dagvatten från planområdet. I så fall måste en ny dagvattenledning läggas i Alnarpsvägen söderut till befintlig dagvattenledning (ca 60m). VA SYD anser dock att det i nuläget inte är ekonomiskt genomförbart. Slutsatsen är att det är anslutningspunkt A som är den enda möjliga anslutningspunkten. 6(10)

7 2.4 Geoteknik Tyréns har tidigare genomfört en geoteknisk undersökning i området som redovisas i Översiktligt projekteringsunderlag, geoteknik, Enligt denna utgörs jordlagren inom området av lermorän täckt av mulljord eller fyllning (mulljord, sand, tegel, sten, grus och lermorän). I samband med den geotekniska utredningen gjordes även en mätning av grundvattennivån på två olika platser inom området. Detta genomfördes i juli månad 2010 och då var grundvattennivån ca 1,9 meter under markytan. Sålunda kan det i samband med schaktarbeten förekomma en viss risk för bottenupptryckning. Det ska vidare observeras att grundvattenavläsningar endast har utförts vid ett tillfälle och att nivån varierar med årstid och nederbörd. En stabiliserad nivå kan således återfinnas på andra nivåer än de ovan angivna. I lermoränen kan det förekomma vattenförande intermoräna sediment som kan ge högre grundvattennivåer än de i denna undersökning påträffade. En slutsats av detta är att dagvattenfördröjning i infiltrerande anläggningar inte är lämpligt. Dels är det relativt täta material och dels är det risk att anläggningen hamnar nära eller under grundvattenytan. 7(10)

8 3 Principer för dagvattenhantering 3.1 Beräkning av utjämningsvolym I tabell 1 redovisas de olika areorna inom området. För att inte överbelastas nedströms ledningar och diken har maximalt flöde från området satts till 5l/s,ha och det har räknats om till ett tillåtet dagvattenflöde från området som också redovisas i tabellen. Tabell 1. Sammanställning av areor och beräkning av tillåten avrinning från området. YTA Area TAK m 2 PARKERING OCH GATA m 2 GÅRD m 2 SUMMA m 2 Områdets totala area 0,4 ha Tillåtet utsläpp till det kommunala ledningsnätet 5 l/s,ha Tillåtet flöde från område 2 l/s Därefter har en beräkning genomförts för att ta fram vilken utjämningsvolym som krävs. Beräkningarna är genomförda enligt de förutsättningar som anges i kapitel 2.2. I tabell 2 redovisas de reducerade ytor som avrinningsberäkningen är baserade på. Tabell 2. Reducerad yta för avrinningsberäkningen YTA Area m 2 Avrinningskoefficient Reducerad area TAK , PARKERING OCH GATA ,8 938 GÅRD , SUMMA I tabell 3 redovisas beräkning av utjämningsvolym. Enligt beräkningarna så kommer det att behövas ca 70 m3 för att utjämna dagvattenavrinningen från området till maximalt tillåtet utflöde om 2 l/s. 8(10)

9 Tabell 3. Beräkning av utjämningsvolym vid 10-års regn. Varaktighet regn Tillåtet flöde anslutning Regnintensitet Dagvattenavrinning Utjämningsvolym 10 min 228 l/s,ha 61 l/s 0,6 l/s tim 4 6 8t m Förlag på principlösning för dagvattenhantering En principlösning för områdets dagvattenhantering har tagits fram. De förutsättningar som varit styrande för principlösningen är som följer: Dagvatten måste utjämnas till maximalt 2 l/s innan det släpps till den kommunala anslutningspunkten. Beräkningarna visar att det krävs 70 m 3 utjämningsvolym. Att få till det med enbart ytliga öppna lösningar är svårt för det finns inte tillräckligt med lediga ytor. Anslutningspunkten för dagvatten ligger vid områdets högsta punkt. Att avleda dagvatten med självfall till denna hörna kommer att innebära att ledningen minst hamnar på 4-5 meters djup. Ska utjämningsvolym dessutom skapas kommer den att hamna ännu djupare. I nuläget är anslutningspunktens vattengång (höjd) inte känd men med största sannolikhet ligger den grundare. En slutsats av detta är att dagvattenfördröjning i infiltrerande anläggningar inte är lämpligt. Dels är det relativt täta material och dels är det risk att hamna nära eller under grundvattenytan. Sammanfattningsvis krävs någon form av underjordiskt magasin som är tätt så det inte riskerar att leda bort grundvatten då det är en risk att agasinet delvis hamnar under grundvattenytan. Den huvudlösning för utjämning som föreslås är att anlägga ett underjordiskt rörmagasin. I principlösningen som visas i figur 3 har två parallella ledningar med dimension 1000 mm föreslagits. Det är möjligt att öka dimensionen och minska ledningslängden men då ökar risken för att komma ner i grundvattnet. Rörmagasinet placeras i områdets lågpunkt och på så vis kan dagvatten från hela området ledas dit med självfall. Efter magasinet installeras först en flödesregulator som begränsar flödet till 2 l/s och därefter en pump som trycker dagvattnet till anslutningspunkten. 9(10)

10 Figur 3. Principlösning för områdets dagvattenhantering. Förklaring: röd prick=anslutningspunkt, blå pilar=tranportvägar för dagvatten på ytan eller under mark, grön pil=pumpning, grön linje dagvattenledning, gröna rektanglar=rörmagasin Rörmagasinet kan kompletteras med öppen dagvattenhantering inom området. På innergården är det möjligt att skapa en liten damm och att leda dagvatten dit i ytliga system. Det innebär att dagvatten från taken leds ut i stuprören ut över marken, vidare i ränndalar till dammen där utjämning skapas. Längs husets utsida är det möjligt att anlägga diken som samlar upp och leder bort dagvatten. Även dessa kan utformas så att de utjämnar flödet. Genom denna typ av åtgärder kan rörmagasinets storlek minskas något. Men öppna lösningar kan inte ersätta rörmagasinet. En fördel med att ha ytlig avledning av dagvatten är att man då får naturliga lågpunkter som även kan hantera vatten vid extrema regn. 10(10)

Ta hand om dagvattnet. Råd vid planering och byggande av flerbostadhus

Ta hand om dagvattnet. Råd vid planering och byggande av flerbostadhus Ta hand om dagvattnet Råd vid planering och byggande av flerbostadhus 1 Omslagsbild: Öppet dike som leder ett delflöde från en bäck igenom ett bostadsområde för gestaltning. Här ansluter även det rena

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten

Dag- och dräneringsvatten Dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare I denna broschyr finns information om vad fastighetsägare som ansluter sig till det allmänna vatten- och avloppsnätet kan tänka på för att undvika

Läs mer

TA HAND OM DITT VATTEN! Information och exempel för lokalt omhändertagande av dagvatten LOD

TA HAND OM DITT VATTEN! Information och exempel för lokalt omhändertagande av dagvatten LOD TA HAND OM DITT VATTEN! Information och exempel för lokalt omhändertagande av dagvatten LOD VAR RÄDD OM VÄRMDÖS VATTEN! Vatten är en av Värmdös viktigaste tillgångar, och vi lever i en unik miljö med tillgång

Läs mer

Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning

Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning 2015-06-17 Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg-

Läs mer

TA HAND OM DITT VATTEN

TA HAND OM DITT VATTEN TA HAND OM DITT VATTEN Nu ska stockholmarna ta hand om sitt eget regnvatten Ta hand om ditt regnvatten! Över Stockholm faller 650 millimeter nederbörd varje år. Det betyder 650 liter vatten på varje kvadratmeter.

Läs mer

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan varför miljöbedömning inte erfordras.

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan varför miljöbedömning inte erfordras. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-17 AU 1:7 Dnr. KS 2012/0080-214 Detaljplan för Valsättra del I Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

detaljplan för VIKSTA

detaljplan för VIKSTA detaljplan för VIKSTA ANTAGANDEHANDLING VIKSTAD 3:8 samt delar av RUNNEVÅL 1:4, SANNERUD 1:112, SANNERUD 2:1 och VIKSTAD 3:1 KILS KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan -

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - Antagen av KF 25 mars 2014 Laga kraft 23 april 2014 PLANBESKRIVNING 2014-01-28 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) KS/2011:6 Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. PLANHANDLINGAR

Läs mer

Juridisk och ekonomisk hantering av tillskottsvatten som sker till spillvattenförande. innanför förbindelsepunkt. Rapport Nr 2014 11

Juridisk och ekonomisk hantering av tillskottsvatten som sker till spillvattenförande. innanför förbindelsepunkt. Rapport Nr 2014 11 Rapport Nr 2014 11 Juridisk och ekonomisk hantering av tillskottsvatten som sker till spillvattenförande ledning innanför förbindelsepunkt Ulf Lundblad Jonas Backö Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten

Läs mer

dag- och dränvattenhantering

dag- och dränvattenhantering Långsiktigt hållbar h dag- och dränvattenhantering Material hämtat från arbetskoncept till Svenskt Vattens, publikation P105 Göran Lundgren, SWECO, Växjö LOD = En hantering av dagvatten inom det område

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för del av GUSUM 13:1

Planbeskrivning Detaljplan för del av GUSUM 13:1 Vårt datum 2013-09-10 Vår beteckning Handläggare Sektor Teknisk Service Thomas Örnberg 0123-191 74 thomas.ornberg@valdemarsvik.se Planbeskrivning Detaljplan för del av GUSUM 13:1 GRANSKNINGSHANDLING Sammanfattning

Läs mer

Utvärdering av Svenskt Vattens rekommenderade sammanvägda avrinningskoefficienter

Utvärdering av Svenskt Vattens rekommenderade sammanvägda avrinningskoefficienter Rapport Nr 2013 05 Utvärdering av Svenskt Vattens rekommenderade sammanvägda avrinningskoefficienter Linda Tegelberg Gilbert Svensson Bebyggelsetyp Slutet byggnadssätt, ingen vegetation Slutet byggnadssätt

Läs mer

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06.

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06. Torkel Lindgren Tel 021-39 38 23 2011-10-11 Rev. 2011-12-06 Byggnadsnämnden DP 1738 Dnr 06:10159-BN 540 Detaljplan för Fröholmen, Gäddeholm, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består

Läs mer

Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Ätrafors och Abild, Falkenbergs kommun

Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Ätrafors och Abild, Falkenbergs kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Ätrafors och Abild, Falkenbergs kommun Stråkvalsrapport April 2012 1(22) Bankgiro:

Läs mer

utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie

utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie DGE Mark och Miljö RAPPORT Förstärkt förstudie Bockara sågverk utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie Oskarshamns kommun, Bockara 2014-01-08 Uppdragsnr: 411269 Dokumentnr: 464814

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten 1 Inledning I den här broschyren ges information om hur du på bästa sätt tar hand om dag- och dräneringsvatten för att minska risken för översvämning och skador

Läs mer

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Detaljplan för Samrådshandling i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Planbeskrivning Samrådshandling 2015-04-17 1 HANDLINGAR Planens diarienummer är B 2015/40 Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN ANTAGANDEHANDLING DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning utlåtande övriga handlingar: plankarta med bestämmelser KLARA

Läs mer

Pluviala översvämningar

Pluviala översvämningar chb Pluviala översvämningar Konsekvenser vid skyfall över tätorter En kunskapsöversikt 2 MSB:s kontaktperson: Ulrika Postgård, 010-240 50 33 Foto: Fotolia Michal Kolodziejczyk Publikationsnummer MSB567-13

Läs mer

PM Bedömning av geotekniska förhållanden från okulära iakttagelser. Haninge kommun. Dalarö etapp 1 FÖRHANDSKOPIA. Stockholm 2013-06-05

PM Bedömning av geotekniska förhållanden från okulära iakttagelser. Haninge kommun. Dalarö etapp 1 FÖRHANDSKOPIA. Stockholm 2013-06-05 PM Bedömning av geotekniska förhållanden från okulära iakttagelser Haninge kommun FÖRHANDSKOPIA Stockholm 2013-06-05 PM Bedömning av geotekniska förhållanden från okulära iakttagelser Datum 2013-06-05

Läs mer

Detaljplan. Nöbbele industriområde, etapp I i Reftele. för del av fastigheten Nöbbele 2:3. Gislaveds kommun, Jönköpings län

Detaljplan. Nöbbele industriområde, etapp I i Reftele. för del av fastigheten Nöbbele 2:3. Gislaveds kommun, Jönköpings län Planens beteckning R 35 Antagen av Kf 2013-01-31 Vunnit Laga kraft 2013-02-27 Genomförandetiden slut 2018-02-27 PLANOMRÅDET Väg 153 mot Smålandsstenar Detaljplan för del av fastigheten Nöbbele 2:3 Nöbbele

Läs mer

Bakteriehalter och patogena mikroorganismer i Hörbyån samt Lyby avloppsreningsverk HÖRBY KOMMUN RAPPORT 2010-5

Bakteriehalter och patogena mikroorganismer i Hörbyån samt Lyby avloppsreningsverk HÖRBY KOMMUN RAPPORT 2010-5 Bakteriehalter och patogena mikroorganismer i Hörbyån samt Lyby avloppsreningsverk Screening av betydande spridningsvägar och förslag till åtgärder för ett badvatten av högre kvalitet RAPPORT 2010-5 Sid

Läs mer

Exempel på olika avloppsanordningar

Exempel på olika avloppsanordningar Rev 2009-12-30 Sida 1(6) Exempel på olika avloppsanordningar Avloppsanordningarna beskrivna nedan är några som har använts länge och några som är nya, dessa kan kombineras för att uppnå de krav som ställs

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1 Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1 UTLÅTANDE UTLÅTANDE... 1 INLEDNING... 1 PLANPROCESSEN... 1 Kompletteringar och ändringar av planförslaget... 2 MILJÖBEDÖMNINGSPROCESSEN... 6 Kompletteringar och ändringar

Läs mer

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Diarienummer: 2009/20047 Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2010-07-02 Handläggare: Daniel Bergvin Telefon: 018-727 45 26 daniel.bergvin@uppsala.se UPPSALA

Läs mer

Information om dag- & dräneringsvatten

Information om dag- & dräneringsvatten Information om dag- & dräneringsvatten Information från VA- och Gatuavdelningen I den här broschyren vill vi informera om hur man på bästa sätt tar hand om sitt dag- och dräneringsvatten för att minska

Läs mer

Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52

Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52 PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52 Del av Vårdsätra 11:1 m.fl. Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2015-03-26 Detaljplanen

Läs mer

Detaljplan för del av området Nya Holmö

Detaljplan för del av området Nya Holmö Planbeskrivning Samrådshandling 2013-01-25 Detaljplan för del av området Nya Holmö Osby tätort, Osby kommun, Skåne län Planområdet på ett ortofoto taget 2010. DP 03/2012 SAMRÅD PÅGÅR 7-28 FEBRUARI 2013

Läs mer

Om dag- och dräneringsvatten

Om dag- och dräneringsvatten Om dag- och dräneringsvatten Information och råd till fastighetsägare och verksamhetsutövare BEGREPPSFÖRKLARING Avloppsvatten Förorenat vatten som avleds i avloppsledningsnätet. Kan bestå av spillvatten,

Läs mer