Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05"

Transkript

1 Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl.

2 Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare HÄRRYDA KOMMUN BOX MÖLNLYCKE Norconsult AB Box Göteborg Åsa Malmäng Pohl Edgar Villarreal Uppdragsnr: Filnamn och sökväg: N:\101\15\ \0-Mapp\Beskrivningar\Utredningar - PM\Dagvattenutredning_N Önneröd_ doc Kvalitetsgranskad av: Åsa Malmäng Pohl Tryck: Norconsult AB

3 3 (12) Innehållsförteckning 1. Orientering Befintlig dagvattenhantering Föreslagen dagvattenhantering Parkeringsytan Fotbollsplanerna Klubbstugan Bilageförteckning Bilaga 1. Föreslaget system för avledning av dagvatten Bilaga 2. Föreslagen utformning av dränledningar

4 4 (12) 1. Orientering På uppdrag av Härryda kommun har Norconsult AB utarbetat föreliggande dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m. fl., Norra Önneröd. Inom planområdet planerar kommunen att anlägga en idrottsplats med två fotbollsplaner (45 m x 105 m), en klubbstuga samt parkeringsyta. Planområdet består av delar av fastigheterna Gallhåla 1:4 och Önneröd 1:4 som är belägna ca 1,5 km norr om Boråsleden (väg 40/27) vid Landvettersmotet. Planområdet omfattar ca 6,5 ha och gränsar till Tahultsvägen i söder, Pinntorpsvägen i väster och Härkeshultsvägen i öster, se markeringen i figur 1. Söder om planområdet finns en cykelbanna längs Tahultsvägen. Figur 1. Markeringen visar lokaliseringen av planområdet Föreliggande utredningen skall klarlägga förutsättningarna för dagvattenhanteringen efter exploatering.

5 5 (12) 2. Befintlig dagvattenhantering Områdets nuvarande avvattning och övriga anordningar som har betydelse för avledningen av dagvatten har inventerats den 12 januari Befintlig avledning av dagvatten illustreras i bilaga 1. Marknivåerna inom planområdet varierar mellan ca +99 m i söder till ca +113 m i norr och marken lutar både nordväst och sydväst mot Pinntorpsvägen respektive Tahultsvägen. Marknivåerna inom planområdet är lägre än nivåerna på intilliggande vägar. Idag är nästan hela planområdet bevuxet med träd. Avvattningen av planområdet sker idag naturligt via två bäckar. Dagvatten från den västra delen av planområdet rinner mot Önnerödsbäcken som i sin tur rinner nordsydligt längst Pinntorpsvägen. Denna bäck rinner under vägen genom två trummor med diametern 800 mm respektive 500 mm. Trumman med diametern 500 mm verkar endast fungera vid höga flöden, se figur 2. Figur 2. Önnerödsbäckens passage under Pinntorpsvägen

6 6 (12) Dagvatten från den östra delen av planområdet rinner mot Agnebäcken. Denna bäck rinner under Tahultsvägen genom en trumma av diameter 800 mm, se figur 3. Figur 3. Agnebäcken norr om Tahultsvägen Den befintliga dagvattenavrinningen från planområdet har med hjälp av rationella metoden beräknats till ca 160 l/s vid ett nederbördstillfälle med återkomsttid 10 år och varaktighet 10 minuter. Regnets intensitet är ca 245 l/s, ha och använd avrinningskoefficient är 0,1.

7 7 (12) 3. Föreslagen dagvattenhantering Principen för lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) inom området bör följas enligt Härrydas policy för hantering av dagvatten. I det här fallet innebär det att varken Önnerödsbäcken eller Agnebäcken ska belastas med stora mängder dagvatten samt eventuella föroreningar som kan finnas i dagvatten. Av den geotekniska undersökningen som har genomförts av Norconsult för Norra Önneröd (daterad ) bedöms att förutsättningarna för infiltration är goda då jorden huvudsakligen består av sand. Dock bör grundvattennivåerna inom planområdet kartläggas som att dessa inte negativt påverkar föreslagna dagvattenlösningar. 3.1 Parkeringsytan För den sydvästra delen av planområdet där parkeringsytan planeras att anläggas (ca 0,32 ha) beräknas dagvattenflödet efter exploatering, vid ett 10-års regn med 10 minuters varaktighet, öka från ca 7,5 l/s till ca 63 l/s. Således föreslås att utjämning anordnas så att flödet efter exploatering inte blir större än det befintliga dagvattenflöde som finns naturligt idag. Dagvattnet från det nya parkeringsområdet föreslås tas omhand genom infiltration lokalt i ett öppet dike. Diket föreslås anläggas i det sydvästra hörnet av planområdet, se bilaga 1. Erforderlig regleringsvolym har för området beräknats till ca 25 m 3. Diket som föreslås utformas enligt figur 4 och vara ca 80 m långt bedöms ha tillräcklig kapacitet för att avleda dagvatten både från parkeringsytan och från den del av befintlig cykelbana som berörs. 1:6 1:3 1:3 Djup max 1,0 m Figur 4. Skiss över förslag på öppet dike. Tvärsnitts area är ca 2,5 m 2

8 8 (12) Dagvattnet från parkeringsytan föreslås avledas genom avrinning på marken till det föreslagna diket. Detta föreslås ske genom att anlägga parkeringsytan med lutning mot det föreslagna diket. 3.2 Fotbollsplanerna Enligt uppgift från kommunen ska fotbollsplanerna anläggas som konstgräsplaner. Underlaget till konstgräset föreslås utföras med kornfördelning 0-30 mm som avjämnas med stenmjöl 0-4/8 mm, se figur 5. Uppbyggnaden av fotbollsplanerna föreslås ske med ensidig lutning, det vill säga en tvärlutning från långsida till långsida mellan 1,0-1,3 %. Därmed kommer avvattningen av planerna att styras mot en av långsidorna, vidare avledningen av ytvattnet sker genom de föreslagna makadamdikena. Figur 5. Förslag till underbyggnad för konstgräsbeläggning Dräneringen av planerna föreslås ske med hjälp av dränledningar med en diameter av 100 mm, som placeras med samma riktning som planens korta sida, se bilaga 2. Dräneringsvattnet föreslås ledas vidare i en ledning av diameter 200 mm mot Önnerödsbäcken respektive Agnebäcken. Dräneringsledningarna föreslås anläggas med en minsta lutning om ca 3. Placeringen av fotbollsplanen i den östra delen av planområdet gör det nödvändigt att gräva om Agnebäcken på en sträcka av ca 125 m. För att den föreslagna dräneringen av fotbollsplanen ska fungera som det har beskrivits ovan föreslås en ny sträckning av bäcken enligt bilaga 2. Omgrävningen innebär vattenverksamhet som bör anmälas till Länsstyrelsen. Ett alternativ till omgrävning är att flytta fotbollsplanen ca 20 m nordväst. Avvattningen av fotbollsplanerna är inte att betrakta som markavvattning, eftersom området detaljplaneläggs. Någon dispens för markavvattning erfordras därvid ej.

9 9 (12) För att undvika att dagvatten från intilliggande mark tränger in på fotbollsplanerna föreslås makadamdiken anläggas längs kanterna enligt bilaga 1 och 2. Makadamdikena föreslås utformas med en bredd av ca 0,8 m och med en höjd av ca 0,6 m, vilket med bottenbredden 0,4 m ger tvärsnittsarean ca 0,4 m 2, se figur 6. Lagringskapaciteten uppgår till ca 30 %. Figur 6. Skiss på föreslaget makadamdike Avtappningen av dagvatten från makadamdikena föreslås ske via konventionella dagvattenledningar med diameter 160 mm som bör anläggas med en minsta lutning om ca 3. Makadamdikena föreslås utrustas med spolbrunn och dränbrunn med sandfång, se bilaga 2.

10 10 (12) 3.3 Klubbstugan Dagvatten från klubbstugans takyta föreslås via stuprörutkastare ledas bort från stugan via en tät betongränna som sträcker sig minst två meter ut från stugan, se figur 7. Rännan föreslås mynna ut över makadamdiket som föreslås anläggas längs fotbollsplanen. Den del av rännan som ligger närmast husgrunden skall vara försedd med en kantförsedd slutplatta för att hindra eventuellt vatten från taket att rinna in mot grunden och därmed orsaka fuktskador. Figur 7. Avledning av dagvatten från takyta Klubbstugan föreslås anläggas på en nivå högre än befintlig mark för att undvika fuktskador. Om problem upplevs av att dagvatten rinner in i klubbstugans närområde från angränsade ytor bör ett avskärande dike anläggas för att förhindra detta. Dräneringen av husgrunden föreslås kopplas till den dagvattenledning som föreslås söder om den västra fotbollsplanen med utlopp i Önnerödsbäcken. Av bilaga 1 och 2 framgår föreslagna system för avledning av dagvatten. I detaljprojekteringsskedet kommer definitiva ledningslägen och dimensioner att bestämmas.

11 11 (12) Norconsult AB Mark och Vatten Åsa Malmäng Pohl Edgar Villarreal

12 Norconsult AB Theres Svensson gata 11 Box 8774, Göteborg , fax

RAPPORT. Dagvattenutredning Bostäder söder om Ullas Lyckas väg, Kållered, Mölndal stad. 2012-02-10 2015-02-16 rev D

RAPPORT. Dagvattenutredning Bostäder söder om Ullas Lyckas väg, Kållered, Mölndal stad. 2012-02-10 2015-02-16 rev D RAPPORT, Kållered, Mölndal stad 2012-02-10 2015-02-16 rev D Upprättad av: Åsa Ottosson/Daniel Jacobsson Granskad av: Daniel Jacobsson RAPPORT, Kållered, Mölndal stad Kund Johan Wiik Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP

DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP RAPPORT DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP 2013-09-11 Uppdrag: 245191, VA utredning Bjuvstorp 9:13 Titel på rapport: Dagvattenutredning Bjuvstorp Status: Slutrapport Datum: 2013-09-11 Medverkande Beställare:

Läs mer

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 SLUTRAPPORT 2013-10-22 Uppdrag: 250188, revidering Dagvattenutredning Åkarp Titel på rapport: Revidering dagvattenutredning till dp för del av

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN RAPPORT 2012-06-20 Uppdrag: 242340, Planförstudie - Bergagården, Kalmar Titel på rapport: Dagvattenutredning Bergagården Status: Rapport Datum: 2012-06-20 Medverkande Beställare:

Läs mer

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Datum 2011-03-21 Reviderad - Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala Region Mitt Uppdrag Beställare Träkvista Järntorget Bostad AB T: +46-10-615

Läs mer

Svarte Utredning för VA och höjdsättning

Svarte Utredning för VA och höjdsättning Malmö Uppdragsnummer: 232583 2 (9) INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Omfattning... 4 1.4 Ingående personal... 4 1.5 Följande underlag har använts i uppdraget... 4 2 UTREDNING

Läs mer

DP 1543 Detaljplan för Johannisbergs båtuppläggning Västerås 2012-12-11, rev 2013-03-06, dnr: 2011/78-BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås sstad

DP 1543 Detaljplan för Johannisbergs båtuppläggning Västerås 2012-12-11, rev 2013-03-06, dnr: 2011/78-BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås sstad DP 1543 Detaljplan för Johannisbergss båtuppläggning Västerås 2012-12-11, rev 2013-03-06, dnr: 2011/78-BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen ges en samlad bild av markanvändningen

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten

Dag- och dräneringsvatten Dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare I denna broschyr finns information om vad fastighetsägare som ansluter sig till det allmänna vatten- och avloppsnätet kan tänka på för att undvika

Läs mer

Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning

Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning 2015-06-17 Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg-

Läs mer

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan varför miljöbedömning inte erfordras.

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan varför miljöbedömning inte erfordras. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-17 AU 1:7 Dnr. KS 2012/0080-214 Detaljplan för Valsättra del I Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM. för Flässjum 12:77, 4:28, Erikstorp 1:183 m.fl., VARPÅS Bollebygds kommun, Västra Götalands län. Samrådshandling 2009-03-24

DETALJPLANEPROGRAM. för Flässjum 12:77, 4:28, Erikstorp 1:183 m.fl., VARPÅS Bollebygds kommun, Västra Götalands län. Samrådshandling 2009-03-24 DETALJPLANEPROGRAM för Flässjum 12:77, 4:28, Erikstorp 1:183 m.fl., VARPÅS Bollebygds kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 2009-03-24 INLEDNING Bakgrund och syfte I Bollebygds översiktsplan 2002

Läs mer

Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52

Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52 PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52 Del av Vårdsätra 11:1 m.fl. Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2015-03-26 Detaljplanen

Läs mer

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan -

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - Antagen av KF 25 mars 2014 Laga kraft 23 april 2014 PLANBESKRIVNING 2014-01-28 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) KS/2011:6 Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. PLANHANDLINGAR

Läs mer

Ta hand om dagvattnet. Råd vid planering och byggande av flerbostadhus

Ta hand om dagvattnet. Råd vid planering och byggande av flerbostadhus Ta hand om dagvattnet Råd vid planering och byggande av flerbostadhus 1 Omslagsbild: Öppet dike som leder ett delflöde från en bäck igenom ett bostadsområde för gestaltning. Här ansluter även det rena

Läs mer

TA HAND OM DITT VATTEN! Information och exempel för lokalt omhändertagande av dagvatten LOD

TA HAND OM DITT VATTEN! Information och exempel för lokalt omhändertagande av dagvatten LOD TA HAND OM DITT VATTEN! Information och exempel för lokalt omhändertagande av dagvatten LOD VAR RÄDD OM VÄRMDÖS VATTEN! Vatten är en av Värmdös viktigaste tillgångar, och vi lever i en unik miljö med tillgång

Läs mer

Planförslaget har remitterats och sänts för kännedom till myndigheter m.fl. enligt särskild utsändningslista.

Planförslaget har remitterats och sänts för kännedom till myndigheter m.fl. enligt särskild utsändningslista. Detaljplan för Boberg 3:13 m fl (F.d Växjökolonin) Falkenbergs kommun Samrådsredogörelse Upprättad 2010-10-11 Kommunstyrelsen beslutade 2007-03-13, 100 att lämna planuppdrag för detaljplan enligt redovisad

Läs mer

KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING

KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING RAPPORT KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING 2015-05-08 Uppdrag 262340, Kv Gäddan Titel på rapport: Kv Gäddan i Perstorp Trafiktutredning Status: Slutrapport Datum: 2015-05-08 Medverkande Beställare: Kontaktperson:

Läs mer

1 (7) Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning Program

1 (7) Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning Program 1 (7) NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Krägga 1:11, del av Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP MB PLANDATA

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för del av GUSUM 13:1

Planbeskrivning Detaljplan för del av GUSUM 13:1 Vårt datum 2013-09-10 Vår beteckning Handläggare Sektor Teknisk Service Thomas Örnberg 0123-191 74 thomas.ornberg@valdemarsvik.se Planbeskrivning Detaljplan för del av GUSUM 13:1 GRANSKNINGSHANDLING Sammanfattning

Läs mer

Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl

Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Brinova Fastigheter AB Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Malmö 2012-01-17 Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Datum 2012-01-17 Uppdragsnummer 61660933566 Utgåva/Status Rev 1 HEDMAN

Läs mer

Vägledning för hantering av markavvattning

Vägledning för hantering av markavvattning Vägledning för hantering av markavvattning 2006-12-01 1. INLEDNING...4 2. LAGSTIFTNINGENS HISTORIA...5 3. VAD OMFATTAS AV MARKAVVATTNINGSBESTÄMMELSERNA?...6 3.1 Miljöbalkens definition av vattenverksamhet

Läs mer

dag- och dränvattenhantering

dag- och dränvattenhantering Långsiktigt hållbar h dag- och dränvattenhantering Material hämtat från arbetskoncept till Svenskt Vattens, publikation P105 Göran Lundgren, SWECO, Växjö LOD = En hantering av dagvatten inom det område

Läs mer

Om dag- och dräneringsvatten

Om dag- och dräneringsvatten Om dag- och dräneringsvatten Information och råd till fastighetsägare och verksamhetsutövare BEGREPPSFÖRKLARING Avloppsvatten Förorenat vatten som avleds i avloppsledningsnätet. Kan bestå av spillvatten,

Läs mer

PM GRANSKNING AV TRAFIKUTREDNING ÅTTEVÄGENOMRÅDET, HJÄRUP

PM GRANSKNING AV TRAFIKUTREDNING ÅTTEVÄGENOMRÅDET, HJÄRUP PM GRANSKNING AV TRAFIKUTREDNING ÅTTEVÄGENOMRÅDET, HJÄRUP SLUTRAPPORT 2014-10-20 Uppdrag: Titel på rapport: Status: 258123, Trafikutredning Åttevägenområdet PM, Granskning av trafikutredning Åttevägenområdet,

Läs mer

1281K-P155. Detaljplan för del av Satelliten 1 m fl i Lund, Lunds kommun Råbyvägen Solvägen

1281K-P155. Detaljplan för del av Satelliten 1 m fl i Lund, Lunds kommun Råbyvägen Solvägen PÄ 02/2013a Detaljplan för del av Satelliten 1 m fl i Lund, Lunds kommun Råbyvägen Solvägen Upprättad 2015-03-20 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration PLANBESKRIVNING

Läs mer

Markavvattning och rensning. Handbok för tillämpningen av bestämmelserna i 11 kapitlet i miljöbalken

Markavvattning och rensning. Handbok för tillämpningen av bestämmelserna i 11 kapitlet i miljöbalken Markavvattning och rensning Handbok för tillämpningen av bestämmelserna i 11 kapitlet i miljöbalken handbok 2009:5 UTGÅVA 1 AUGUsti 2009 Markavvattning och rensning Handbok för tillämpningen av bestämmelserna

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

detaljplan för VIKSTA

detaljplan för VIKSTA detaljplan för VIKSTA ANTAGANDEHANDLING VIKSTAD 3:8 samt delar av RUNNEVÅL 1:4, SANNERUD 1:112, SANNERUD 2:1 och VIKSTAD 3:1 KILS KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning

Läs mer

BROMSREGULATORN 4, LANDSKRONA

BROMSREGULATORN 4, LANDSKRONA Rapport BROMSREGULATORN 4, LANDSKRONA RISKANALYS 2012-05-23 Uppdrag: 242534 Titel på rapport: Bromsregulatorn 4, Landskrona Status: Riskanalys Datum: 2012-05-23 Medverkande Beställare: Konsult: Uppdragsansvarig:

Läs mer

PLANBESKRIVNING 2013-01-08 Dnr: 2009.0116-214 Antagandehandling

PLANBESKRIVNING 2013-01-08 Dnr: 2009.0116-214 Antagandehandling Detaljplan för del av Östra Förstaden 2:1 m.fl. (öster om kv. Almen) inom stadsdelen Östra Förstaden i Ystad tätort Ystads kommun, Skåne län Antagen av: SAMBN 2013-01-22, 10 Laga Kraft: 2013-02-19 Genomförandetiden

Läs mer