Dagvattenutredning Södra Gröna Dalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dagvattenutredning Södra Gröna Dalen"

Transkript

1 Uppdragsnr: (11) PM Dagvattenutredning Södra Gröna Dalen Komplettering Bakgrund PEAB Bostad AB och Skanska Nya Hem AB i samarbete med Upplands-Bro kommun har beslutat att ta fram ett planprogram för Södra Gröna dalen (Korsängen 1:21 m fl). Befintlig idrottsplats flyttas norrut ca 1 km och därmed frigörs området för ny bebyggelse. I programområdet planeras bostäder. Det aktuella programområdet avgränsas av Enköpingsvägen, Ekhamraskolan, Kyrkvägen och Bygdegårdsvägen samt omfattar fastigheten Korsängen 1:28 öster om Bygdegårdsvägen. Programområdet är ca 13,5 ha. Programområdets avgränsning kan ses i bilaga 1. Som en del i planprogrammet ska dagvattenhanteringen inom området utredas. Delar av programområdet ligger inom det område som riskerar översvämning från Mälaren. De områden som riskerar att översvämmas kan ses i figur 1 nedan. Figur 1Områden som översvämmas vid 100-årsvattenstånd och dimensionerande vattenstånd i Mälaren. WSP Samhällsbyggnad Viktoriaesplanaden 3c Örnsköldsvik Tel: Fax: WSP Sverige AB Org nr: Styrelsens säte: Stockholm

2 Uppdragsnr: (11) Målsättning Skydda programområdet från översvämningar Bevara funktionen hos Tibbledammen Förutsättningar Söder om programområdet ligger Tibbledammen som tar emot dagvatten från ett avrinningsområde som omfattar stora delar av Brunna och Kungsängen, avrinningsområdet är ca 670 ha se bilaga 1. Tibbledammen är dimensionerad för 10-årsregn. Dammen har ett maxdjup om 1,7 m och bräddnivån ligger på +0,88. Medeldjupet i dammen är 1,5 m och den permanenta vattenytan ligger på +0,62. Bräddningen sker genom utloppsdämmet, dammen har ingen by-pass. Det innebär att allt vatten som uppkommer inom Tibbledammens avrinningsområde passerar dammen. Inloppet är dimensionerat för l/s och tillkommande flöden dämmer upp i ledningsnätet med marköversvämningar som följd. Utloppet mynnar i Tibbleviken i Mälaren som har ett högt värde för fisk och fågelliv. Tibbledammens primära funktion är att rena dagvattnet från närsalter innan det släpps ut i Tibbleviken för att skydda denna från övergödning. Mälarens medelvattenstånd är +0,33m. Vattennivåer varierar mellan -0,12 m och +0,89 m med en 100-årsnivå på +1,3 m och dimensionerande vattenstånd +2,3 m. Slussens kommande ombyggnad innebär att det dimensionerande vattenståndet förändras. Den nya regleringen av vattenståndet i Slussen beräknas vara i drift Dimensionerande vattenstånd beräknas med den nya regleringen bli +1,14 (ev med påslag för lokala variationer till följd av vinduppstuvning) enligt uppgifter från SMHI i februari Programområdet lutar idag från norr till söder från ca +4,0 m ner till +1,5 m. Med hänsyn tagen till nuvarande dimensionerande vattenstånd i Mälaren har lägsta marknivå i anslutning till byggnader inom området antagits vara +2,3 m. Denna marknivå kan vara aktuell söder om Skolvägen som korsar programområdet. Dagvattennätet förutsätts vara dimensionerat för fylld ledning vid 2-årsregn och dämning till marknivå vid 10-årsregn. Klimatpåverkan kan komma att innebära att sommarregnen ökar i intensitet, i ett framtidsscenario bedöms nuvarande 20-årsregn ha en statistisk återkomsttid på 10 år. Tibbledammen är inte dimensionerad för det framtida 10-årsregnet och denna utredning omfattar inga åtgärder för att höja den dimensionerande kapaciteten i den befintliga dammen. Inom området är det önskvärt med vattenspeglar som en del i parkområdet. I de tre planförslag som tagits fram som parallella uppdrag finns dammar med som ett genomgående tema. Att öppna upp det befintliga dagvattennätet är ett förslag som kommenteras i utredningen under rubriken diskussion. Samtliga höjder anges i RH00.

3 Uppdragsnr: (11) Metodik Simuleringar av dagvattenflöden och vattenstånd har gjorts med programmet MikeUrban. Modellen beskriver huvudledningarna i Tibbledammens avrinningsområde. Tibbledammens avrinningsområde har tillhandahållits av kommunen, men har justerats något utifrån VA-ledningskartan. Det totala avrinningsområdet har sedan delats upp i ett flertal mindre delavrinningsområden utifrån ledningsnätets sträckning och topografi. Varje delavrinningsområde är kopplat till en brunn i modellen, och har beskrivits med en avrinningskoefficient utifrån andel hårdgjord yta (tak, asfaltytor osv) respektive grönområde. Avrinningskoefficienten styr hur stor del av ett regn som rinner av på ytan och in i dagvattensystemet. Ju mer hårdgjord yta, desto mer avrinning. För programområdet har en avrinningskoefficient har tagits fram utifrån den planerade exploateringsgraden. Rinntiden har uppskattats för varje delavrinningsområde. Rinntiden för ett avrinningsområde är den längsta tid det tar för en vattendroppe att ta sig till den punkt på dagvattenledningsnätet där området ansluter. Den beror av storlek/längd på området samt om vattnet rinner på marken, i dike eller i ledning. Modellen har belastats med ett CDS-regn (Chicago Design Storm). Denna typ av regn är uppbyggt av en mängd olika varaktigheter och intensiteter för att alla ytor inom ett avrinningsområde ska medverka/bidra till avrinningen vid ett regn. För att en yta ska bidra maximalt vid ett regn skall varaktigheten på regnet (tiden som det pågår med max intensitet) vara lika lång som rinntiden i området. För att skydda programområdet har en strypning satts på den norra inloppsledningen till programområdet, se figur 2. Dämningsnivån har satts till marknivå vid 10-årsregn (dagens 20-årsregn). Därefter har bräddning tillåtits i ett antal punkter (brunnar) för att klara randvillkoret. De bräddvolymer som därmed uppstår fördröjs uppströms och inom programområdet. Strypningen innebär en dämning av huvudledningen. Bräddpunkterna 1 och 4 uppströms programområdet har valts för att närheten till ett grönområde samt för att åstadkomma en effektiv avbördning. Bräddpunkterna 2, 3, 5 och 6 ligger inom programområdet. Bräddvolymerna som uppstår uppströms och inom programområdet kan fördröjas i lokala dammar eller ledas till Tibbleviken via en ny kulvert. Fördröjningen uppströms placeras i grönområdet runt Hjortronvägen. Inom programområdet placeras dammar i huvudsak söder om Skolvägen där bräddning sker från punkt 2,3 och 5. Den nya kulverten startar i bräddpunkt 4.

4 Uppdragsnr: (11) Figur 2 Bräddpunkter samt läge för strypning in till programområdet. Simuleringar har gjorts för följande scenarier med strypningen 3800 l/s respektive l/s: 20-, 10-5-årsregn vid Mälarnivå +1,3 m (framtida dimensionerande vattenstånd) 20-, 10-5-årsregn vid Mälarnivå +0,89 m (HHVY) 20-, 10-5-årsregn vid Mälarnivå +0,62 m (MHVY) Bräddflöden och bräddvolymer har tagits fram för respektive scenario. Resultat Tibbledammen är dimensionerad för 10-årsregn. Vid framtida högre intensitet på dessa motsvarande dagens 20-årsregn skulle det innebära att det tillkommande flödet bräddas och därmed inte renas. Aktuella bräddpunkter och läget för strypningen kan ses i figur 2.

5 Uppdragsnr: (11) Mälarnivå +1,3 m Tibbledammen har idag inte någon funktion vid vattenståndet +1,3 m vilket innebär att de volymer som bräddas skulle kunna ledas direkt till Tibbleviken då denna redan idag tar emot allt dagvatten vid dessa förutsättningar. Mälarnivå +0,89 m Tibbledammen har bräddnivån +0,88 m. Det innebär att det vatten som tillkommer vid denna nivå bräddas vilket ger en ofullständig rening. Mälarnivå +0,62 m Tibbledammen har en permanent vattenyta på +0,62 m. Vid nederbörd och vattenståndet +0,62 m i Mälaren renar Tibbledammen det vatten som når dammen. I tabellerna nedan kan de volymer som bräddas respektive når Tibbledammen och därmed renas ses. Regnintensitet Bräddvolym Volym till Tibbledammen 20-årsregn m m3 Tabell 1 Volymer vid strypning 3800l/s, vattenstånd Mälaren +0,62. Regnintensitet Bräddvolym Volym till Tibbledammen 20-årsregn m m3 10-årsregn m m3 5-årsregn m m3 Tabell 2 Volymer vid strypning 2 500l/s, vattenstånd Mälaren +0,62. Med strypningen l/s renas minst 73 procent av nederbörden och med strypningen l/s renas minst 66 procent av nederbörden Vid ett 20-årsregn. För att rena bräddvolymen måste detta vatten fördröjas för att sedan ledas till Tibbledammen. Uppdelat på de olika bräddpunkterna blir de erforderliga bräddvolymerna för ett 20- årsregn enligt tabellen nedan. Bräddpunkt Strypning l/s Strypning l/s 1 (DNB313) m m3 2 (DNB231) m m3 3 (DNB232) m m3 4 (DNB276) m m3 5 (DNB9147) 335 m3 320 m3 6 (DNB333) m m3 Tabell 3 Bräddvolymer vid 20-årsregn, vattenstånd Mälaren +0,62. Bräddpunkt 1 och 4 ligger uppströms programområdet vid Hjortronvägen och bräddvolymen uppgår till m3 vid strypningen l/s och till m3 vid strypningen l/s. Bräddvolymerna inom programområdet uppgår till m3 vid strypningen l/s respektive m3 vid strypningen l/s.

6 Uppdragsnr: (11) Placering av dammar se figur 3. Figur 3 Dammar med reglernivå 1,0 m vid 20-årsregn för olika strypningar, vattenstånd i Mälaren +0,62 m. Beräkningar med strypning 2 000, respektive 170 l/s har gjorts för att se hur bräddvolymerna påverkas av detta. Beräkningar har gjorts vid vattenståndet +0,62 m i Mälaren och för 20-, 10- respektive 5-årsregn. I tabell 4 redovisas bräddvolymerna uppströms och inom programområdet för 20-årsregnet. Inom programområdet genereras vid ett 20-årsregn m3 dagvatten vilket är knappt 2 procent av den totala dagvattenvolymen som genereras inom Tibbledammens avrinningsområde.

7 Uppdragsnr: (11) Bräddning Strypning 2000 l/s Strypning 1000 l/s Strypning 170 l/s Uppströms programområdet Inom programområdet m m m m m m3 Tabell 4 Bräddvolymer för strypning 2000 l/s, 1000 l/s och 170 l/s vid 20-årsregn, vattenstånd Mälaren +0,62. Åtgärdsförslag Vid nederbörd kommer det mest förorenade vattnet i början av regnperioden. Avrinningsområdets storlek gör att de olika delområdena når Tibbledammen vid olika tidpunkter vilket gör att det sannolikt inte blir någon tydlig topp på föroreningsbelastningen. Dock kan man säga att det mot slutet av regnperioden är ett utspätt vatten som når programområdet och bräddas. Två olika åtgärdsförslag har tagits fram. 1. Bräddammar som fördröjer dagvattnet som sedan leds till Tibbledammen via befintliga dagvattenledningar. 2. Bräddning till Tibbleviken via ny kulvert. Kostnadsbedömningar har gjorts för de olika alternativen. Oförutsedda kostnader/budgetreserv har satts till 25 procent. Kostnaderna är angivna exklusive moms. Bräddammar Om allt dagvatten måste föregå rening innan det når Tibbleviken föreslås att sidomagasin för bräddvatten utformas som dammar. Volymerna nedan utgår från resultaten där en strypning på l/s har lagts in uppströms programområdet eftersom den ger en lägre total bräddvolym. Bräddammar uppströms programområdet med en total volym om m3 placeras i grönområdet i anslutning till Hjortronvägen för att få bäst effekt. Bräddammar inom programområdet kan placeras nedan Skolvägen alternativt ovan och nedan Skolvägen. Om dammarna delas upp i en ovan och en nedan Skolvägen blir dammvolymerna ca m3 respektive m3 för att klara ett 20-årsregn vid +1,3 m vattenstånd i Mälaren. Med reglernivån 1,0 m och släntlutningar om 1:5 blir vattenspegeln m2 respektive m2. Dessa två dammar kan utformas med permanenta vattenspeglar där vattendjupet är 0,3-0,5 m och ytan på dessa kan bestämmas utifrån estetiska värden. Viktigt är att få en genomströmning i systemet samt att utloppen stryps så att inget vatten leds ut från dammarna innan nivån i Tibbledammen har sjunkit till +0,88 m. Diken som förbinder dammarna med varandra föreslås ha en bottenbredd om 0,5 m och ett djup om 0,3 m för att vattennivån vid basflödet 19 l/s ska vara ca 5-10 cm.

8 Uppdragsnr: (11) Den minsta bräddvolymen att fördröja inom programområdet, m3, fås vid strypningen 170 l/s, dock innebär det att man uppströms programområdet måste fördröja m3. Kostnaden för alternativet bedöms till kr exkl eventuell plantering av slänterna. Om strypningen sätts till l/s blir bräddningen m3 uppströms programområdet och m3 inom programområdet. Kostnaden för alternativet bedöms till kr exkl eventuell plantering av slänterna. Den minsta totala bräddvolymen, m3, att fördröja fås vid strypningen l/s. Dammvolymen uppströms programområdet blir m3 och dammvolymen inom programområdet blir m3. Detta innebär jämfört med alternativet med strypningen l/s att bräddvolymen uppströms programområdet halveras medan bräddvolymen inom programområdet ökar med 50 procent. Kostnaden för alternativet bedöms till kr exkl eventuell plantering av slänterna. Bräddning till Tibbleviken Det vatten som bräddas leds till Tibbleviken. Maxflödet uppgår till l/s vilket innebär en kulvert med dimensionen mm för att klara lutningar ner till 2 promille. Denna måste tryckas/borras under banvallen och under Enköpingsvägen för att nå utloppet i Tibbleviken. Total längd på kulverten ca m. Vid schaktfritt förläggande delas flödet upp på två 1400 ledningar. Ledningarna kan tryckas, rammas eller augerborras. I kostnadsbedömningen har augerborrning antagits. Kostnaden för alternativet kulvertering bedöms till kr exkl ev åtgärder vid schaktfritt förläggande under banvall och Enköpingsvägen. Nyläggning av dagvattenledning från bräddpunkt 6 till den nya kulverten ingår i kostnadsbedömningen. Bräddning till Tibbleviken + vattenpark Utöver en bräddkulvert som leder vattnet från bräddpunkterna direkt ut till Tibbleviken anläggs dammar i området för att tillföra vattenspeglar i parkanläggningen. Dessa dammar utformas med permanenta vattenytor och skulle kunna nyttjas för LOD. Eftersom basflödet in till området är 19 l/s krävs att detta flöde leds in i parkanläggningen för att få en genomströmning. Det skulle innebära att anläggningen hamnar nedanför Skolvägen för att slippa pumpning av vattnet. Vid en marknivå om +2,3 m och ett permanent vattendjup på 0,5 m och en reglernivå på 0,3 m i dammarna skulle man kunna tänka sig att leda vattnet från DNB326 (brunn 7) och DNB333 (brunn 6) med som har vg ca+2,0 m med ett strypt flöde ner till dessa dammar. Dammarnas storlek bestäms utifrån estetiska värden och eventuell LOD inom området. Brunnarna kan ses i figur 4.

9 Uppdragsnr: (11) 7 Figur 4 Brunn 6 och 7 med vattengång ca +2,0 m. Diskussion Det är oklart om det finns krav på att rena bräddvattnet som uppkommer vid stora regn. Dagvattenanläggningar dimensioneras vanligen för 1-årsregn och sett över helår renas över 90 procent av årsflödet. Det vatten som bräddas är utspätt så ur föroreningssynpunkt renas en ännu större andel. Det finns förutsättningar inom programområdet att fördröja bräddvolymerna som uppstår vid ett framtida 10-årsregn (dagens 20-årsregn). I de planförslag som tagits fram bedöms arkitektkontoren LOLA och (nod)c-o-m-b-i-n-e ha tagit med vattenspeglar som motsvarar de som krävs för att fördröja bräddvolymerna som uppstår vid ett 20- årsregn vid vattenståndet +0,62 m i Mälaren. Vattenspeglarna i Tengboms planförslag motsvarar de som krävs för att fördröja det dagvatten som uppkommer inom programområdet.

10 Uppdragsnr: (11) Det är svårt att dimensionera väl fungerande reningsanläggningar för stora flödesvariationer. Vid höga flöden riskerar sediment som avsatts i dammen att spolas bort och vid låga flöden blir vattenomsättningen dålig samt risk för uttorkning. Utformningen av dammar måste utöver det estetiska även uppfylla eventuella säkerhetsaspekter, därav det grunda permanenta vattendjupet och de flacka slänterna. Dammarna ska dock inte uppfylla några reningskrav eftersom vattnet leds ut via Tibbledammen. För dammar upprättas skötselplaner för att upprätthålla önskad funktion. Att öppna upp det befintliga dagvattensystemet för att få vatten i dagen bedöms som olämpligt eftersom basflödet utgör mindre än en procent av ledningarnas kapacitet. Ledningsdimensionen på den befintliga dagvattenkulverten inom området är 1600 mm vilket ger ett läggningsdjup på minst 2,0 m. För att klara systemet med självfall skulle det innebära att även ett öppet system måste ha botten på 2,0 m djup i den högsta punkten. En kanal med djupet 2,0 m kräver en bottenbredd om 1,0 m för ta samma flöde som den befintliga dagvattenkulverten. Vattennivån i denna kanal skulle bli ca 3 cm vid basflödet 19, l/s. Om kanalen skulle börja i DNB326 (brunn 7 i figur 4) som ligger längst uppströms i programområdet med vg +2,0 m skulle det innebära att med en bottenlutning på 2 promille i kanalen skulle den vid passagen av Skolvägen ha fått bottennivån +1,52 m vilket är ca 0,8 m under föreslagen marknivå på +2,3 m. Bottenbredden blir då 2,5 m för att ha samma kapacitet som den befintliga dagvattenkulverten. Om önskan att öppna upp det befintliga dagvattensystemet kvarstår kan detta göras genom att kanalens tvärsnitt terrasseras eller ges flacka slänter. Parametrar att ta hänsyn till vid ett öppet system är flöde, säkerhet, slam/oljeavskiljning och höjdsättning/dämning. Enligt tidigare resonemang bestäms kanalen djup längst uppströms av den befintliga ledningens vattengång. En höjning av nivån kan göras genom att dämma inloppet till kanalen och därmed även tillskapa en slam och oljeavskiljning. Dämningen kommer dock att påverka dämningsnivåerna uppströms programområdet så att mer vatten bräddas. Den befintliga kulverten genom programområdet skulle då eventuellt kunna nyttjas för avledning av bräddvatten till Tibbleviken om ny kulvert läggs uppströms och nedströms området. De stora flödesvariationerna samt föroreningshalten i dagvattnet gör detta mer svårhanterligt än att anlägga en vattenpark där basflödet leds in i området. Dessutom kan Tibbledammens funktion påverkas om flödet och föroreningshalten förändras. Slutsatser Exploateringen av programområdet ger ett mycket litet bidrag till avrinningen till Tibbledammen. Inga åtgärder för att skydda Tibbledammen behöver vidtas på grund av exploateringen. Miljöaspekter såsom boendemiljö samt vattenkvaliteten i bräddvattnet och Tibbleviken måste avgöra vilken dagvattenlösning som är aktuell för området. Alternativet med en strypning om l/s ger den lägsta investeringskostnaden. Fördröjningsdammar innebär dock en driftskostnad för skötsel och kontroll.

11

12 Bilaga 1

Bilaga 5, Dagvattenrening, bilaga till Uppdragsrapport daterad 2014-02-28

Bilaga 5, Dagvattenrening, bilaga till Uppdragsrapport daterad 2014-02-28 Uppdragsnr: 10191200 1 (8) PM Bilaga 5, Dagvattenrening, bilaga till Uppdragsrapport daterad 2014-02-28 1 Inledning Idag leds orenat dagvatten ut via ledning till Hudiksvallsfjärden från ett område på

Läs mer

NCC Boende. Kvarnbyterrassen 2012-02-22. Dagvattenutredning. Uppdragsnummer: 7180423

NCC Boende. Kvarnbyterrassen 2012-02-22. Dagvattenutredning. Uppdragsnummer: 7180423 NCC Boende Kvarnbyterrassen Dagvattenutredning 2012-02-22 Uppdragsnummer: 7180423 Uppgifter om dokumentet: Beställare, Slutkund Objekt NCC Boende Kvarnbyterrassen Handlingens status Datum 2012-02-22 Rubrik

Läs mer

Tekniskt PM, VA-teknik. Teoretisk, översiktlig beräkning för dagvattenhantering gällande etablering av Tullstation, E18.

Tekniskt PM, VA-teknik. Teoretisk, översiktlig beräkning för dagvattenhantering gällande etablering av Tullstation, E18. Teoretisk, översiktlig beräkning för dagvattenhantering gällande etablering av Tullstation, E18. Datum: 21.12.2013 Uppdragsnummer: 113427 Tekniskt PM, VA-teknik Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Inom fastigheten Lillhällom planeras för utbyggnad av det befintliga äldreboendet som finns inom fastigheten idag.

Inom fastigheten Lillhällom planeras för utbyggnad av det befintliga äldreboendet som finns inom fastigheten idag. REV 2014-04-22 Bakgrund Inom fastigheten Lillhällom planeras för utbyggnad av det befintliga äldreboendet som finns inom fastigheten idag. I dag är ca 35 % av fastighetens area hårdgjord, d.v.s. består

Läs mer

Genomgång av styrande dokument och förutsättningar. Beräkning av dagvattenflöden före och efter nyexploatering

Genomgång av styrande dokument och förutsättningar. Beräkning av dagvattenflöden före och efter nyexploatering repo001.docx 2012-03-2914 UPPDRAGSNUMMER 1143576500 ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING FÖR HUS 15 (SICKLAÖN 369:32) 2014-06-04 SWECO ENVIRONMENT AB DAGVATTEN OCH YTVATTEN UPPDRAGSLEDARE/KVALITESGRANSKARE AGATA

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, östra, etapp 1 HÄRRYDA KOMMUN. Totalt antal blad: 8 st. Göteborg 2014-06-02

DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, östra, etapp 1 HÄRRYDA KOMMUN. Totalt antal blad: 8 st. Göteborg 2014-06-02 DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, östra, etapp HÄRRYDA KOMMUN Totalt antal blad: 8 st. Göteborg -- ÅF-Infrastructure AB, Grafiska vägen, Box SE- Göteborg Telefon +. Fax + 9. Säte i Stockholm. www.afconsult.com

Läs mer

Dagvattenhantering Tuna Park, inför detaljplan för Gallerian 1 m.fl. 1 Inledning

Dagvattenhantering Tuna Park, inför detaljplan för Gallerian 1 m.fl. 1 Inledning Uppdragsnr: 1018 9908 1 (9) PM Dagvattenhantering Tuna Park, inför detaljplan för Gallerian 1 m.fl. 1 Inledning Warburg-Hendersson Eskilstuna AB äger fastigheten Gallerian 1 i området Tuna Park i Eskilstuna.

Läs mer

Uppdaterad Dagvattenutredning Troxhammar 7:2 mfl

Uppdaterad Dagvattenutredning Troxhammar 7:2 mfl Detaljplaneområdet, Färingsö trä, åker och infartsparkering sett från nordväst. Uppdaterad Dagvattenutredning Troxhammar 7:2 mfl Ekerö kommun Stockholm 2015-07-01 Uppdaterad Dagvattenutredning Troxhammar

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(8) VA och dagvattenutredning Miljö Området ligger vid fjorden Gullmarn som är ett Natura 2000 område, vilket innebär att det klassas som områden med särskilda skydds- och bevarandevärden

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Profi Dagvattenutredning Freden Större 11 Uppdragsnummer 1143520000 Stockholm 2012-10-03 Sweco Environment AB Dagvatten och ytvatten Handläggare: Johanna Rennerfelt Kvalitetsgranskare: Agata Banach 1 (11)

Läs mer

Dagvattenhantering Bolinder Strand

Dagvattenhantering Bolinder Strand Bolinder Strand Stockholm 2012-08-22 Dagvattenhantering Bolinder Strand Bakgrund JM planerar kompletterande byggnation av flerbostadshus i Bolinder Strand. Tre nya områden utreds; A, B och C samt ett parkeringshus

Läs mer

PM DAGVATTEN AGATEN 32, TYRESÖ. Rev A 2015-08-26 UPPDRAGSLEDARE: TOBIAS RENLUND UPPRÄTTAD AV: TOBIAS RENLUND GRANSKAD OCH KVALITETSSÄKRAD: HENRIK ALM

PM DAGVATTEN AGATEN 32, TYRESÖ. Rev A 2015-08-26 UPPDRAGSLEDARE: TOBIAS RENLUND UPPRÄTTAD AV: TOBIAS RENLUND GRANSKAD OCH KVALITETSSÄKRAD: HENRIK ALM repo001.docx 2012-03-2914 AGATEN 32, TYRESÖ Rev A SWECO ENVIRONMENT AB UPPDRAGSLEDARE: TOBIAS RENLUND UPPRÄTTAD AV: TOBIAS RENLUND GRANSKAD OCH KVALITETSSÄKRAD: HENRIK ALM Innehållsförteckning 1 Inledning

Läs mer

Översvämningsanalys Sollentuna

Översvämningsanalys Sollentuna Beställare Sollentuna kommun och Sollentuna Energi AB Översvämningsanalys Sollentuna Konsekvenser av extrema regn över Sollentuna kommun Uppdragsnummer Malmö 2015-04-21 12802674 DHI Sverige AB GÖTEBORG

Läs mer

Bön i Henån,Orust kommun 1(2) Väg och Va-utredning för ny plan

Bön i Henån,Orust kommun 1(2) Väg och Va-utredning för ny plan Bön i Henån,Orust kommun 1(2) Väg och Va-utredning för ny plan Utbyggnad av väg och Va-ledningar Aqua Canale AB har fått i uppdrag att projektera vägar och va-ledningar inom planområdet på Bön. Förslaget

Läs mer

PM ÖVERSVÄMNINGSUTREDNING Översiktlig utredning av möjliga skyddsåtgärder för att förhindra översvämningar vid Katthavsviken

PM ÖVERSVÄMNINGSUTREDNING Översiktlig utredning av möjliga skyddsåtgärder för att förhindra översvämningar vid Katthavsviken PM ÖVERSVÄMNINGSUTREDNING Översiktlig utredning av möjliga skyddsåtgärder för att förhindra översvämningar vid Katthavsviken 2015-06-09 Upprättad av: Anna Karin Wingskog PM ÖVERSVÄMNINGSUTREDNING Översiktlig

Läs mer

Uppdrag nr. 54842. VA-utredning. Skogsdungen Storvreta. www.bjerking.se

Uppdrag nr. 54842. VA-utredning. Skogsdungen Storvreta. www.bjerking.se VA-utredning Skogsdungen Storvreta www.bjerking.se Sida 2 (6) VA-utredning Uppdragsnamn Skogsdungen Storvreta Uppsala kommun VA-utredning HSB Uppsala Hans Johansson Box 1103 75141 Uppsala Uppdragsgivare

Läs mer

Dagvattenutredning Nithammaren 8 2014-12-09

Dagvattenutredning Nithammaren 8 2014-12-09 Dagvattenutredning Nithammaren 8 Beställare: Eskilstuna kommun 631 86 Eskilstuna Beställarens representant: Vanessa Scheffler och Josefina Söderberg Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Hantverkargatan

Läs mer

Väg E6 och 896 vid Lomma, kollektivtrafikåtgärder

Väg E6 och 896 vid Lomma, kollektivtrafikåtgärder Tekniskt PM Avvattning och ledningar Väg E6 och 896 vid Lomma, kollektivtrafikåtgärder Lomma kommun, Skåne Län Vägplan 2016-06-03 Projektnummer: 145981 1 Innehåll 2 ALLMÄNT 3 3 AVVATTNING 3 3.1 Förutsättningar

Läs mer

Eftra 2:54 och 4:24 VA-utredning till detaljplan

Eftra 2:54 och 4:24 VA-utredning till detaljplan Beställare: Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: FALKENBERGS KOMMUN Box 293 311 23 Falkenberg Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Herman Andersson Jennifer Löfvendahl Uppdragsnr: 102 38 57 Filnamn

Läs mer

Angående Madenbäcken inom Kv. Fröfjärden

Angående Madenbäcken inom Kv. Fröfjärden WSP Samhällsbyggnad PM Angående Madenbäcken inom Kv. Fröfjärden Inom fastigheterna Fröfjärden 1 och Fredspipan 1 pågår en ändring av gällande detaljplan för att möjliggöra byggande av bostäder istället

Läs mer

Flödes- och föroreningsberäkning för dagvatten inom området Östra Torp, Uddevalla

Flödes- och föroreningsberäkning för dagvatten inom området Östra Torp, Uddevalla Flödes- och föroreningsberäkning för dagvatten inom området Östra Torp, Uddevalla Inledning I detta redogörs för flödes- och föroreningssituationen inom Östra Torps detaljplaneområde före och efter exploatering

Läs mer

Dagvattenutredning, Borås Stad

Dagvattenutredning, Borås Stad Dagvattenutredning, Borås Stad Detaljplan för Brämhults Kärra 1:3 Koncept 081103 2008-11-03 Beställare Borås Stad, Stadsbyggnadskontoret Kristine Bayard Konsult Vägverket Konsult Affärsområde Syd Avdelning

Läs mer

UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING

UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING SLUTRAPPORT (REV. 2013-09-12) Uppdrag: 246365, Översiktlig geoteknik, dagvatten Norra Industriområdet, Storuman Titel på rapport: Norra Industriområdet,

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING MEDELTIDENS VÄRLD, ETAPP II AV DAGVATTENUTREDNING EXPLOATERINGSOMRÅDE E20

DAGVATTENUTREDNING MEDELTIDENS VÄRLD, ETAPP II AV DAGVATTENUTREDNING EXPLOATERINGSOMRÅDE E20 DAGVATTENUTREDNING MEDELTIDENS VÄRLD, ETAPP II AV DAGVATTENUTREDNING EXPLOATERINGSOMRÅDE E20 Etapp II Definitiv Växjö 2007-12-17 SWECO VIAK AB Växjö Anders Svensson Uppdragsnummer 1291392000 SWECO VIAK

Läs mer

Dagvattenutredning Torshälla - Mälby 8:1

Dagvattenutredning Torshälla - Mälby 8:1 Dagvattenutredning Torshälla - Mälby 8:1 Beställare: Eskilstuna kommun 631 86 Eskilstuna Beställarens representant: Karolina Ehrén Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Hantverkargatan 5

Läs mer

Hantering av vägdagvatten längs Ullevileden.

Hantering av vägdagvatten längs Ullevileden. 1 (10) Hantering av vägdagvatten längs Ullevileden. Bilaga till planbeskrivning för detaljplan med MKB i Tornby och Kallerstad för del av SKÄGGETORP 1:1 m.fl. (Utbyggnad av Ullevileden) UUtställningsshandling

Läs mer

Översiktlig dagvattenutredning för detaljplan för del av Tegelviken 2:4 (Jungs väg)

Översiktlig dagvattenutredning för detaljplan för del av Tegelviken 2:4 (Jungs väg) 1(6) Handläggare Datum Beteckning Stefan Ahlman 2015-11-04 E-post: stefan.ahlman@kvab.kalmar.se Tel: 0480-45 12 22 Samhällsbyggnadskontoret Planenheten Box 611 391 26 Kalmar Översiktlig dagvattenutredning

Läs mer

Dagvattenhantering, vatten- och spillvattenförsörjning samt övrig teknisk försörjning. Sweco Environment AB

Dagvattenhantering, vatten- och spillvattenförsörjning samt övrig teknisk försörjning. Sweco Environment AB UDDEVALLA KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 1351625000 Dagvattenhantering, vatten- och spillvattenförsörjning samt övrig teknisk försörjning UTSTÄLLNINGSHANDLING VÄNERSBORG 2010-05-06 Sweco Environment AB Vänersborg

Läs mer

PM Hantering av översvämningsrisk i nya Inre hamnen - med utblick mot år 2100

PM Hantering av översvämningsrisk i nya Inre hamnen - med utblick mot år 2100 PM Hantering av översvämningsrisk i nya Inre hamnen - med utblick mot år 2100 Innehåll 1 Riktlinjer för bebyggelse och översvämningsrisk... 1 1.1 Ökande översvämningsrisk och principer för att hantera

Läs mer

BILAGA 1. Exempel på principer för framtida dagvattenavledning. Genomsläppliga beläggningar. Gröna tak

BILAGA 1. Exempel på principer för framtida dagvattenavledning. Genomsläppliga beläggningar. Gröna tak 2013-06-14 Exempel på principer för framtida dagvattenavledning Nedan exemplifieras några metoder eller principer som kan vara aktuella att arbeta vidare med beroende på framtida inriktning och ambitionsnivå

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN RAPPORT 2012-06-20 Uppdrag: 242340, Planförstudie - Bergagården, Kalmar Titel på rapport: Dagvattenutredning Bergagården Status: Rapport Datum: 2012-06-20 Medverkande Beställare:

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING ERSMARK 1:7, 2:7, m fl. Rapport. 2015-07-10 Upprättad av: Tara Roxendal Granskad av: Linda Hörnsten

DAGVATTENUTREDNING ERSMARK 1:7, 2:7, m fl. Rapport. 2015-07-10 Upprättad av: Tara Roxendal Granskad av: Linda Hörnsten DAGVATTENUTREDNING ERSMARK 1:7, 2:7, m fl. Rapport 2015-07-10 Upprättad av: Tara Granskad av: Linda Hörnsten DAGVATTENUTREDNING ERSMARK 1:7, 2:7, m fl KUND Umeå kommun Detaljplanering 901 84 Umeå KONSULT

Läs mer

Mölndals Innerstad. Mölndals Stad. Detaljplaner. Översvämningsrisker och översiktlig dagvattenhantering

Mölndals Innerstad. Mölndals Stad. Detaljplaner. Översvämningsrisker och översiktlig dagvattenhantering Mölndals Innerstad Detaljplaner Översvämningsrisker och översiktlig dagvattenhantering Mölndals Stad oktober 2013 Denna rapport har skapats inom DHI Ledningssystem som är certifierat av DNV i enlighet

Läs mer

Dagvattenutredning Kållered köpstad

Dagvattenutredning Kållered köpstad Author Hanieh Esfahani Phone +46 10 505 94 79 Mobile +46706788714 hanieh.esfahani@afconsult.com Date 2015-06-01 Project ID 702224 Client Mölndals Kommun Dagvattenutredning Kållered köpstad ÅF-Infrastructure

Läs mer

KROKSHALLSOMRÅDET - DAGVATTENUTREDNING MED ÖVERSVÄMNINGSBEDÖMNING

KROKSHALLSOMRÅDET - DAGVATTENUTREDNING MED ÖVERSVÄMNINGSBEDÖMNING DAGVATTENUTREDNING MED ÖVERSVÄMNINGSBEDÖMNING Göteborg SWECO Environment AB Elisabet Sterner Helena Holm Uppdragsnummer 1320959 SWECO Gullbergs Strandgata 3 Box 2203, 403 14 Göteborg Telefon 031-62 75

Läs mer

informerar om LOD Lokalt Omhändertagande av Dagvatten

informerar om LOD Lokalt Omhändertagande av Dagvatten informerar om LOD Lokalt Omhändertagande av Dagvatten 1 Bild 1. Exempel på bra vattenavledning från hus. Utfört med betongränna och lite makadam i änden för att slippa eventuell jorderosion. Bild 2. Ett

Läs mer

Dagvattenhantering dp Härnevi 1:17 i Upplandsbro

Dagvattenhantering dp Härnevi 1:17 i Upplandsbro Sid 1 (7) Uppsala 26 juni 2014, rev. 16 april 2015 PM Dagvattenhantering dp Härnevi 1:17 i Upplandsbro Inledning Flexhouse AB/Härnevi Fastighets AB planerar för smålägenheter på fastigheten Härnevi 1:17

Läs mer

Uppdragsnr: 10214630. Källa: www.eniro.se VA-UTREDNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR ÄSKEKÄRR 1:7, 1:8 M.FL. (Askeviks camping och stugby)

Uppdragsnr: 10214630. Källa: www.eniro.se VA-UTREDNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR ÄSKEKÄRR 1:7, 1:8 M.FL. (Askeviks camping och stugby) Uppdragsnr: 10214630 Källa: www.eniro.se VA-UTREDNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR ÄSKEKÄRR 1:7, 1:8 M.FL. (Askeviks camping och stugby) Uppdragsnr: 10214630 2(5) Konsult WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700

Läs mer

Dagvattenutredning Streteredsvägen 36b

Dagvattenutredning Streteredsvägen 36b Uppdragsnr: 10204727 1 (4) PM Dagvattenutredning Streteredsvägen 36b WSP Samhällsbyggnad i Halmstad har fått i uppdrag av Livered AB att inför detaljplansändring utreda dagvattenhantering inom fastigheten

Läs mer

Dagvattenutredning, Herrestads- Torp 1:41 och 1:45 m.fl. i Uddevalla kommun

Dagvattenutredning, Herrestads- Torp 1:41 och 1:45 m.fl. i Uddevalla kommun , Herrestads- Torp 1:41 och 1:45 m.fl. i Uddevalla kommun Utredning rörande konsekvenser av exploatering samt förslag till dagvattenhantering i samband med detaljplanläggning Umeå 2010-05-06 Beställare:

Läs mer

PM Hydraulisk bedömning för Kärna 4:1 och Lefstad 3:27. 2011-11-07 Preliminärhandling

PM Hydraulisk bedömning för Kärna 4:1 och Lefstad 3:27. 2011-11-07 Preliminärhandling PM Hydraulisk bedömning för Kärna 4:1 och Lefstad 3:27 Preliminärhandling Beställare: Kungälvs kommun 442 81 Kungälv Konsult: Uppdragsledare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Jaan Kiviloog Uppdragsnr:

Läs mer

VARA MARKKONSULT AB 2010-11-04

VARA MARKKONSULT AB 2010-11-04 LERUMS KOMMUN SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Översiktlig gatu- och VA-utredning för detaljplan Götebo 1:5 m.fl Lilla bråta VARA MARKKONSULT AB 2010-11-04 På uppdrag åt Lerums Kommun, sektor samhällsbyggnad, planarkitekt

Läs mer

PM 2005-06-01 Dagvattenåtgärd Mörbyviken

PM 2005-06-01 Dagvattenåtgärd Mörbyviken . Bakgrund Dagvatten från ett område, omfattande bl.a. Kevinge och Mörbyskogen, leds via en bergtunnel ut i Mörbyviken. Med dagvattnet följer en viss mängd oljeföroreningar. Nedan redovisas ett antal förslag

Läs mer

VÄSJÖOMRÅDET (DP l + ll)

VÄSJÖOMRÅDET (DP l + ll) DAGVATTENUTREDNING INFÖR UTBYGGNAD AV VÄSJÖOMRÅDET (DP l + ll) OKT 2010 2 (8) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 2 Dagvattenhantering vid Väsjöområdet 3 2.1 Väsjön 3 2.2 Förslag till dagvattenhantering 3 2.3 Reningsbehov

Läs mer

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Datum 2011-03-21 Reviderad - Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala Region Mitt Uppdrag Beställare Träkvista Järntorget Bostad AB T: +46-10-615

Läs mer

Skärmbassäng inre hamnen Oskarhamn

Skärmbassäng inre hamnen Oskarhamn Uppdragsnr: 10212136 1 (5) PM Skärmbassäng inre hamnen Oskarhamn Det föreslås utnyttja den planerade konstruktionen av träbryggan för anläggandet av en reningsanläggning för dagvattnet i form av en skärmbassäng.

Läs mer

365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version

365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version EKERÖ KOMMUN 365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version Sundsvall 365 Tappström 3:1 (Wrangels väg). Kort version Datum 2013-02-12 Uppdragsnummer 61811355960000 Utgåva/Status Bo Granlund Magnus Sundelin

Läs mer

Uponor IQ Utjämningsmagasin

Uponor IQ Utjämningsmagasin Uponor IQ Utjämningsmagasin 1 2013 32010 6.3 Utjämningsmagasin Inledning Uponor IQ är ett komplett och flexibelt system, som används i hela Norden. De många erfarenheterna av systemet gör att det är väl

Läs mer

Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28. Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren

Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28. Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren PM Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28 Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren PM Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 Kund Karlshamns Kommun Stadsmiljöavdelningen

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan Näsby 35:47 KRISTIANSTADS KOMMUN KARLSKRONA VA-UTREDNING UPPDRAGSNUMMER ERIK MAGNUSSON HAMED TUTUNCHI

RAPPORT. Detaljplan Näsby 35:47 KRISTIANSTADS KOMMUN KARLSKRONA VA-UTREDNING UPPDRAGSNUMMER ERIK MAGNUSSON HAMED TUTUNCHI KRISTIANSTADS KOMMUN Detaljplan Näsby 35:47 UPPDRAGSNUMMER 3840118000 VA-UTREDNING KARLSKRONA ERIK MAGNUSSON HAMED TUTUNCHI Sweco Östra Vittusgatan 34 SE 371 33 Karlskrona, Sverige Telefon +46 (0)455 31

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05 Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare HÄRRYDA KOMMUN BOX 20 43521 MÖLNLYCKE Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng

Läs mer

Haninge kommun. Dagvattenutredning Exploateringsområde fd. Lundaskolan Jordbro. Dagvattenutredning exploatering fd Lundaskolan 151029.

Haninge kommun. Dagvattenutredning Exploateringsområde fd. Lundaskolan Jordbro. Dagvattenutredning exploatering fd Lundaskolan 151029. Haninge kommun Dagvattenutredning Exploateringsområde fd. Lundaskolan Jordbro Uppdragsledare och handläggare Jonas Lind Telefon +46 10 505 03 34 E-post jonas.lind@afconsult.com Datum 2015-10-29 Uppdragsnummer

Läs mer

Hydrologiska och hydrokemiska förändringar i Gripsvallsområdet 2010-03-09

Hydrologiska och hydrokemiska förändringar i Gripsvallsområdet 2010-03-09 Hydrologiska och hydrokemiska förändringar i Gripsvallsområdet 2010-03-09 1 2 Figur 1. Gripsvall, planområde. Från kommunens FÖP. BAKGRUND I samband med utarbetandet av FÖP Gripsvall undersöktes också

Läs mer

SYSTEMHANDLING. Flackarp-Arlöv, fyra spår. Lösningar för VA PM, 2013-03-07

SYSTEMHANDLING. Flackarp-Arlöv, fyra spår. Lösningar för VA PM, 2013-03-07 Lösningar för VA PM, 2013-03-07 [Delprodukt] Skapad av: Björn Carlqvist, Sebastian Irminger, Sweco Fackansvarig: Granskad av Anders Densfelt Dokumentdatum: 2013-03-07 Diarienr/Ärendenr: TRV 2012/35145

Läs mer

Dagvattenutredning detaljplan Kungsbro 1:1

Dagvattenutredning detaljplan Kungsbro 1:1 OKQ8 detaljplan Kungsbro 1:1 Stockholm 2015-01-26 detaljplan Kungsbro 1:1 Datum 2015-01-26 Uppdragsnummer 1320011273 Utgåva/Status Version 1 Cecilia Sköld Sara Jansson Ingemar Uhlin Uppdragsledare Handläggare

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING Kv. Månstenen, Solberga

DAGVATTENUTREDNING Kv. Månstenen, Solberga 1(7) DAGVATTENUTREDNING Kv. Månstenen, Solberga Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2012-10-24, Dnr 2010-16279 Reviderad 2012.08.15 Upprättad av: Gunnar Byström, Novamark AB 2012.02.20 11125 Kv.

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(6) VA och dagvattenutredning Bilagor Till denna VA- och dagvattenutredning bifogas följande kartmaterial. Bilaga 1 Illustrationskarta med VA för Stare 1:109 m fl. Daterad 2011-11-28.

Läs mer

Dagvattenhantering Hensbacka, Smedberget

Dagvattenhantering Hensbacka, Smedberget MUNKEDALS KOMMUN Dagvattenhantering Hensbacka, Smedberget Göteborg Dagvattenhantering Hensbacka, Smedberget, Munkedals kommun Datum 2010-06-11 Uppdragsnummer 61440932881-4 Utgåva/Status Tea Cole Stefan

Läs mer

Utredningar och underlag Nacka stad, 9230.

Utredningar och underlag Nacka stad, 9230. Denna utredning är ett underlag till den utvecklade strukturplanen för Nacka stad. Det sammanvägda resultatet kan läsas i dokumentet Utvecklad strukturplan för Nacka stad. Utredningar och underlag Nacka

Läs mer

Dagvattenutredning Brofästet Öland Mörbylånga kommun. 2014-04-28 Rev 2014-05-12. Upprättad av: Johanna Persson och Robert Eriksson

Dagvattenutredning Brofästet Öland Mörbylånga kommun. 2014-04-28 Rev 2014-05-12. Upprättad av: Johanna Persson och Robert Eriksson Dagvattenutredning Brofästet Öland 2014-04-28 Rev 2014-05-12 Upprättad av: Johanna Persson och Robert Eriksson Granskad av: Johanna Persson och Robert Eriksson RAPPORT Dagvattenutredning Brofästet Öland

Läs mer

PM DAGVATTENUTREDNING HAGA 4:28 OCH 4:44 (NACKADEMIN), SOLNA STAD 1 BAKGRUND

PM DAGVATTENUTREDNING HAGA 4:28 OCH 4:44 (NACKADEMIN), SOLNA STAD 1 BAKGRUND Dokumentnamn Dagvatten Vår referens Datum Uppdragsnr Louise Björkvald 2015-03-03 335191 PM DAGVATTENUTREDNING HAGA 4:28 OCH 4:44 (NACKADEMIN), SOLNA STAD 1 BAKGRUND Ett detaljplanearbete pågår i utkanten

Läs mer

Väppeby, Bålsta, Håbo Kommun

Väppeby, Bålsta, Håbo Kommun Underlag till detaljplan Väppeby, Bålsta, Håbo PM Geoteknik och dagvatten Markförhållanden och grundläggning Stockholm Beställare: Smideman Arkitekter Structor Mark Stockholm AB Uppdragsansvarig: Anna

Läs mer

Riktlinjer för dagvattenhantering i Trollhättans kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2010-03-01

Riktlinjer för dagvattenhantering i Trollhättans kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2010-03-01 Riktlinjer för dagvattenhantering i Trollhättans kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2010-03-01 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Syfte... 2 3. Riktlinjer... 3 4. Trestegsprincipen... 4 4.1 Lokalt

Läs mer

Underlag på befintliga ledningar har erhållits från Trafikverket, relationshandlingar E4, Förbifart, Norrköping, daterade 1996-10-29.

Underlag på befintliga ledningar har erhållits från Trafikverket, relationshandlingar E4, Förbifart, Norrköping, daterade 1996-10-29. Vectura Mark&Samhälle Box 412 581 04 Linköping Telefon: 0771-159 159 Fax: 010-484 00 00 Lars Skoog Telefon: 010-4845187 Datum: 2011-04-21 Beteckning: Väg E4 Helsingborg-Stockholm, delen Trafikplats Bråvalla

Läs mer

Behovsbedömning och identifiering av viktiga miljöaspekter. Detaljplan Dioriten1/Grönstenen 4, Storvreten. Tumba 2014-02-14

Behovsbedömning och identifiering av viktiga miljöaspekter. Detaljplan Dioriten1/Grönstenen 4, Storvreten. Tumba 2014-02-14 Behovsbedömning och identifiering av viktiga miljöaspekter Detaljplan Dioriten1/Grönstenen 4, Storvreten Tumba 2014-02-14 Förord Följande behovsbedömning av detaljplan för Dioriten1/Grönstenen 4 i Storvreten

Läs mer

VÄXJÖBOSTÄDER AB. Avrinningsplan för dagvatten Kv Kråkan Växjö

VÄXJÖBOSTÄDER AB. Avrinningsplan för dagvatten Kv Kråkan Växjö Uppdrag Avrinningsplan Kv. Kråkan Växjö Beställare Växjöbostäder AB Upprättad Ingel Magnusson Kontrollerad av Rev Datum15-11-09 Sidan 1 av 3 Handling Avrinningsplan dagvatten Godkänd av Förslagshandling

Läs mer

Oxundaåns vattenvårdsprojekt. Dagvattenpolicy. Gemensamma riktlinjer för hantering av. Dagvatten. I tätort. september 2001

Oxundaåns vattenvårdsprojekt. Dagvattenpolicy. Gemensamma riktlinjer för hantering av. Dagvatten. I tätort. september 2001 Dagvattenpolicy Gemensamma riktlinjer för hantering av Dagvatten I tätort september 2001 Upplands Väsby kommun Sigtuna kommun Vallentuna kommun Täby kommun Sollentuna kommun Tätortens Dagvatten Förslag

Läs mer

Furulidsskolan Kompletterande dagvattenutredning till detaljplan

Furulidsskolan Kompletterande dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Kungsbacka Kommun 434 81 Kungsbacka Beställarens representant: Maria Malone Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Jennifer Löfvendahl

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Fredrik Wettemark. Johanna Lindeskog

UPPDRAGSLEDARE. Fredrik Wettemark. Johanna Lindeskog UPPDRAG Modellering av översvämning i Höje å UPPDRAGSNUMMER UPPDRAGSLEDARE Fredrik Wettemark UPPRÄTTAD AV Johanna Lindeskog DATUM INLEDNING Höje å flyter genom de tre kommunerna Lomma, Lund och Staffanstorp

Läs mer

PM, dagvattenhantering

PM, dagvattenhantering , dagvattenhantering Tillhörande detaljplan för Isgärde 4:74, Mörbylånga kommun 2015-12-02 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND... 5 2 PLANERAD MARKANVÄNDNING... 5 3 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN... 6 4 DAGVATTEN...

Läs mer

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Järntorget Bostad AB, Ekerö Uppsala 2015-02-23 Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala Telefon 010-615 60 00 www.ramboll.se Organisationsnummer 556133-0506 , Ekerö Datum 2015-02-23 Uppdragsnummer

Läs mer

Översvämningsskydd för Arvika stad

Översvämningsskydd för Arvika stad Översvämningsskydd för Arvika stad Bakgrund Hösten år 2000 drabbades Arvika av en kraftig översvämning där vattennivån i Glafsfjorden nådde mer än tre meter över normalvattennivån. Efter denna erfarenhet

Läs mer

Askums Anneröd 1:17 Sotenäs kommun

Askums Anneröd 1:17 Sotenäs kommun Uddevalla den 11 februari 2011 Askums Anneröd 1:17 Sotenäs kommun Utredning, principförslag för gator och va-anläggningar inom detaljplan för Askums Anneröd 1:17 Sotenäs kommun Planområdet Askums Anneröd

Läs mer

Översvämningsutredning Kv Bocken revidering 2011-03-11

Översvämningsutredning Kv Bocken revidering 2011-03-11 Uppdragsnr: 10069531 1 (8) PM Översvämningsutredning Kv Bocken revidering 2011-03-11 Sammanfattning Tidigare upprättad hydraulisk modell har uppdaterats utifrån genomförda flödesmätningar. Resultaten av

Läs mer

HYDROLOGISKA FÖRHÅLLANDEN Bakgrund

HYDROLOGISKA FÖRHÅLLANDEN Bakgrund 2009-06-09 Täby kommun Gripsvall HYROLOGISKA FÖRHÅLLANEN Bakgrund Täby kommun arbetar med en fördjupad översiktsplan gällande bebyggelse i Gripsvallsområdet (Figur 1). Inom ramen för detta arbete tar Conec

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Daina Millers-Dalsjö UPPRÄTTAD AV. Agata Banach

UPPDRAGSLEDARE. Daina Millers-Dalsjö UPPRÄTTAD AV. Agata Banach UPPDRAG Hållbarhetsprogram Storsjö strand UPPDRAGSNUMMER 1157603 UPPDRAGSLEDARE Daina Millers-Dalsjö UPPRÄTTAD AV Agata Banach DATUM 1 Hållbar dagvattenhantering Dagvatten är en viktig del i diskussionen

Läs mer

Hantering av dagvattenfrågor. Ansvarsfördelning i den kommunala organisationen

Hantering av dagvattenfrågor. Ansvarsfördelning i den kommunala organisationen Hantering av dagvattenfrågor Ansvarsfördelning i den kommunala organisationen Innehåll 1 Inledning 5 2 Ansvarsfördelning 5 2.1 Byggnadsnämnden...5 2.1.1 Plan- och bygglovskontoret...5 2.2 Norrhälsinglands

Läs mer

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Partille kommun 433 82 PARTILLE Beställarens representant: Olof Halvarsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Herman Andersson Uppdragsnr:

Läs mer

PM DAGVATTENUTREDNING GROSTORP

PM DAGVATTENUTREDNING GROSTORP RAPPORT PM DAGVATTENUTREDNING GROSTORP SLUTRAPPORT 2014-05-19 Uppdrag: 250825, Dp Grostorp i Finspång Titel på rapport: PM Dagvattenutredning Grostorp Status: Datum: 2014-05-19 Medverkande Beställare:

Läs mer

Bilaga 2.4 Analys av flödesmätning

Bilaga 2.4 Analys av flödesmätning Uppdragsnr: 159253 27-9-21 1 (11) Bakgrund Dagvattnet från den före detta impregneringsplatsen i Nässjö har tre recipienter: Höregölen, Runnerydsjön och Nässjöån. Höregölen och Runnerydsjön är förbundna

Läs mer

Redovisning kompletterande dagvattenutredningen

Redovisning kompletterande dagvattenutredningen UPPDRAG Kronandalen UPPDRAGSNUMMER 2474656000 UPPDRAGSLEDARE Andreas Asplund UPPRÄTTAD AV Matthias Borris DATUM Redovisning kompletterande dagvattenutredningen Detta redovisar kortfattat resultaten från

Läs mer

Samråd inför tillståndsprövning av ny ytvattentäkt i Hummeln

Samråd inför tillståndsprövning av ny ytvattentäkt i Hummeln 1 Samråd inför tillståndsprövning av ny ytvattentäkt i Hummeln 2012-03-05 Kristdala församlingshem Närvarande: För sökanden Jan Sandberg Charlotta Karlsson Pia Rapp C-G Göransson Holger Torstensson Agnes

Läs mer

RAPPORT. Dagvattenutredning InfraCity väst och nordväst Underlag för detaljplan. 2010-10-08 Reviderad

RAPPORT. Dagvattenutredning InfraCity väst och nordväst Underlag för detaljplan. 2010-10-08 Reviderad RAPPORT InfraCity väst och nordväst Underlag för detaljplan 2010-10-08 Reviderad Upprättad av: Anders Rydberg Granskad av: Linda Evjen RAPPORT InfraCity väst och nordväst Underlag för detaljplan Kund InfraCity

Läs mer

Figur 1: Översiktskarta över planområdet, berört område framgår av rektanglarna.

Figur 1: Översiktskarta över planområdet, berört område framgår av rektanglarna. 2014-09-09 Bakgrund Inom kvarteret Rätten, fastigheten Skönsberg 1:25, planerar kommunen uppföra ett nytt äldreboende. Genomförandet av planen kommer att innebära att befintliga byggnader rivs och att

Läs mer

Översiktligt VA för Triangeln

Översiktligt VA för Triangeln Uppdragsnr: 10108752 1 (6) PM Översiktligt VA för Triangeln Bakgrund I anslutning till väg 136 vid Borgholms norra infart planeras ett område för handel- och serviceetableringar. Planområdet omfattar ca

Läs mer

Dagvattenutredning Sparven 6

Dagvattenutredning Sparven 6 Dagvattenutredning Sparven 6 Datum: 2011-11-02 Pauline Sandberg Uppdragsledare Jan Kjellberg Granskare BYLERO, Byggledare i Roslagen AB Baldersgatan 12 761 31 Norrtälje Organisationsnummer 556489-0340

Läs mer

Kvartersmarksexempel dagvattenflödesberäkning

Kvartersmarksexempel dagvattenflödesberäkning 1 Beräkningar för förtätningskvarter 1a Välj Å(återkomsttid för regn)=10 år samt R djup =20 mm för beräkningarna, vilket enligt Figur 1 innebär att ca 90 % av årsvolymen tas om hand. Genomsläpplig beläggning

Läs mer

Bortkoppling av dagvatten från spillvattennätet

Bortkoppling av dagvatten från spillvattennätet Bortkoppling av dagvatten från spillvattennätet Dagvatten Med dagvatten menas tillfälligt, avrinnande vatten på ytan, mark eller konstruktion, t.ex. regnvatten, smältvatten eller framträngande grundvatten.

Läs mer

RAPPORT ÖVERFÖRINGSLEDNING SYDVÄSTRA MÖCKELN

RAPPORT ÖVERFÖRINGSLEDNING SYDVÄSTRA MÖCKELN RAPPORT ÖVERFÖRINGSLEDNING SYDVÄSTRA MÖCKELN 12 JUNI 2012 Uppdrag: 229963, Västra Bökhult Titel på rapport: Överföringsledning Sydvästra Möckeln Status: Slutrapport Datum: 2012-06-12 Medverkande Beställare:

Läs mer

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 Datum 2012-02-21 Diarienummer P 2008-0230 Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 En beräkning görs för att uppskatta mängden dagvatten som uppstår vid stora nederbördsmängder samt att

Läs mer

Dagvattenutredning delavrinningsområde inom Mellbystrand

Dagvattenutredning delavrinningsområde inom Mellbystrand inom Mellbystrand 2014-06-18 Upprättad av: Andreas Morgin & Patrik Granskad av: Bo Nilsson Godkänd av: Andreas Morgin inom Mellbystrand Kund Samhällsbyggnadskontoret Laholms kommun 312 80 LAHOLM Konsult

Läs mer

PM TILL DETALJPLAN. Detaljplaneområde Vena 1:3 KUNGÄLVS KOMMUN GBG VA-SYSTEM VA-UTFORMNING 2015-06-26 SWECO ENVIRONMENT AB ERIK BLOMFELDT LISA EKSTRÖM

PM TILL DETALJPLAN. Detaljplaneområde Vena 1:3 KUNGÄLVS KOMMUN GBG VA-SYSTEM VA-UTFORMNING 2015-06-26 SWECO ENVIRONMENT AB ERIK BLOMFELDT LISA EKSTRÖM KUNGÄLVS KOMMUN Detaljplaneområde Vena 1:3 VA-UTFORMNING GBG VA-SYSTEM LISA EKSTRÖM SWECO ENVIRONMENT AB ERIK BLOMFELDT Innehållsförteckning 1 Orientering 2 2 VA och dagvatten 2 2.1 Vatten 2 2.2 Spillvatten

Läs mer

Figur 1. Stadens påverkan på meterologi och hydrologi högre maxflöden!

Figur 1. Stadens påverkan på meterologi och hydrologi högre maxflöden! Lecture notes -VVR145 Lecture 23, 24 Urban hydrology 1. Stadens påverkan och vattenbalans Meterologiska parametrar Ökad temperatur Ökad nederbörd Ökad molnighet Minskad avdunstning Minskad/ändrad vind

Läs mer

Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2

Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2 Gällivare kommun Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2 2016-06-15 Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2 Datum 2016-06-15 Uppdragsnummer 1320019004 Utgåva/Status Slutleverans Sandra Viklund Axel Sahlin

Läs mer

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Svedala Kommun PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Karlskrona 2008-07-04 SWECO Environment AB VA-system, Södra Regionen ra01s 2005-11-11 Pär Svensson Uppdragsnummer 1230881 SWECO Östra

Läs mer

Detaljplan för Sibbarp 1:18 m. fl. Sävsjö kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Sibbarp 1:18 m. fl. Sävsjö kommun Planbeskrivning Detaljplan för Sibbarp 1:18 m. fl. Sävsjö kommun Planbeskrivning SAMRÅDSHANDLING Handlingar Planhandlingarna består av: plankarta med planbestämmelser denna planbeskrivning (inkl. miljöbedömning) fastighetsförteckning

Läs mer

Tolkning av framtida vattennivåer i Helsingborg

Tolkning av framtida vattennivåer i Helsingborg Helsingborgs kommun PM Tolkning av framtida vattennivåer i Helsingborg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET ENLIGT ISO 9001:2000 Projektets namn: Helsingborg Klimat Projekt nr: 12801584 Projektledare: Erik Mårtensson

Läs mer

Dagvattenutredning Sparsör

Dagvattenutredning Sparsör Author Hanieh Esfahani Phone +46 10 505 94 79 Mobile +46706788714 hanieh.esfahani@afconsult.com Date 2014-12-05 Project ID 701324 Client Borås Energi & Miljö Dagvattenutredning Sparsör Hållbar dagvattenutredning

Läs mer

Kv. Nithammaren 8. Munktellstaden. Eskilstuna kommun. Håkan Bohm Granskare

Kv. Nithammaren 8. Munktellstaden. Eskilstuna kommun. Håkan Bohm Granskare Eskilstuna kommun Munktellstaden Eskilstuna kommun Teknisk PM Geoteknik PLANERINGSUNDERLAG Geoteknik 004-M Tekniskt PM Geoteknik Utgåva 2, 2014-04-24 Uppdragsnummer: 10014644 Stockholm, 2014-12-12 Grontmij

Läs mer

Förstudie väg 42 förbifart Sjöbo

Förstudie väg 42 förbifart Sjöbo Ramböll Sverige AB Borås Stad Förstudie väg 42 förbifart Sjöbo Göteborg 2008 03 11, rev 2008 08 11 Borås Stad Datum 2008 03 11, rev 2008 08 11 Uppdragsnummer Utgåva/Status Slutrapport Peter Johansson Staffan

Läs mer