Datum Dagvattenutredning. detaljplan för trafikkantservice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datum 2012-03-23. Dagvattenutredning. detaljplan för trafikkantservice"

Transkript

1 Handläggare Andreas Olander Lianne de Jonge Tel Mobil Fax Datum Uppdragsnr (16) Dagvattenutredning detaljplan för trafikkantservice ÅF-Infrastructure AB Miljö & VA-teknik Granskad Andreas Olander Lianne de Jonge Lars-Eric Lundgren ÅF-Infrastructure AB, Kvarnbergsgatan 2, Box 1551 SE Göteborg Telefon Fax Säte i Stockholm. Org.nr VAT nr SE Certifierat enligt SS-EN ISO 9001 och ISO 14001

2 2 (16) Innehållsförteckning 1 INLEDNING Syfte Metod FÖRUTSÄTTNINGAR DAGVATTENUTREDNING Regnintensitet Dagvattenflödet Föroreningshalter i dagvattnet ÅTGÄRDSFÖRSLAG Oljeavskiljning Utjämning av dagvattenflödet Föroreningsreduktion SLUTSATSER BILAGA 1 MAGASINBERÄKNING BILAGA 2 DETALJERAD FÖRORENINGSBERÄKNING BILAGA 3 HUVUDALTERNATIV, OLJEAVSKILJARE OCH STENKISTA BILAGA 4 ALTERNATIV 2, DAGVATTENDAMM

3 3 (16) 1 Inledning På uppdrag av Swedavia har ÅF Infrastructure utfört följande dagvattenutredning med anledning av den planerade exploateringen av en bensinstation (Q8) och snabbmatsrestaurang (McDonalds) i närheten av Landvetter Flygplats. Det aktuella området är beläget i anslutning till riksväg 40 och ytans storlek är ca 1 ha. 1.1 Syfte Utredningen syftar till att undersöka i vilken utsträckning exploateringen påverkar dagvattenflödet och föroreningshalterna i närområdet. Målsättningen är att presentera ett förslag till hur dagvattenhanteringen efter exploatering kan lösas inom området. Förslaget är utformat med inriktningen att utflödet av dagvatten från området ej skall öka jämfört med dagens nivåer. Vidare innehåller förslaget även åtgärder för att minska föroreningshalterna i dagvattnet innan de leds vidare mot slutrecipienten. 1.2 Metod Informationen som användes för att genomföra utredningen tillförskaffades genom fältbesök, via kartmaterial och genom information tillgänglig i äldre utredningar. Dagvattenflödet i området beräknades med schablonvärden enligt anvisningar från P90 (Svenskt Vatten, 2004) och P105 (Svenskt Vatten, 2011). En beräkningsmodell, utvecklad av Gilbert Svensson i samarbete med Svenskt Vatten, användes för att beräkna den nödvändiga fördröjningsvolymen.

4 4 (16) 2 Förutsättningar Dagvattnet inom det aktuella området, se Figur 2.1, avleds i dagsläget (före exploatering) genom ytavrinning och infiltration. Det existerar inga problem med dagvattenavrinning i dagsläget. En del av dagvattnet når sjön Lilla Dammtjärn för att sedan via en bäck transporteras till Mölndalsån som är huvudrecipient. Den ekologiska statusen på Mölndalsån klassificerades 2009 som måttlig av Vattenvårdsmyndigheten med målet är att den 2012 skall ha förbättrats till god ekologisk status. Det finns en risk att miljökvalitetsnormen för den ekologiska statusen inte kommer uppnås i framtiden (WSP, 2011). Figur 2.1 Översiktskarta över området. Området som är aktuellt för exploatering är ca 1 ha och förväntas efter exploatering bestå av asfalterade ytor och byggnader. Den ökade mängden hårdgjorda ytor innebär utan åtgärder att dagvattenavrinningen skulle påverkas både avseende flöde och föroreningshalt.

5 5 (16) 3 Dagvattenutredning I följande kapitel har regnintensiteten och dagvattenavrinning för området beräknats och utvärderats. Med hänsyn till framtid klimatförändringar, är det viktigt att skapa ett robust dagvattensystem som ger marginal mot extrema flöden. 3.1 Regnintensitet Enligt styrningar från beställaren har dagvattensystemet dimensionerats för ett 20 års flöde, en åtgärd för att minimerar den negativa påverkan på naturen och djurlivet i området. Med en återkomsttid på 20 år har också hänsyn tagits till eventuell påverkan från framtida klimatförändringar varför användning av ytterligare klimatfaktor ej har bedömts nödvändig. Då rinntiden inom området är kort har regnvaraktigheten valts till 10 minuter. Regnintensiteten som använts för de dimensionerande beräkningarna presenteras i Tabell 3-1. Tabell 3-1 Dimensionerande regnintensitet (Dahlström, 2010). 3.2 Dagvattenflödet Återkomsttid (år) 20 Regnvaraktighet (min) 10 Regnintensitet (l/s,ha) 286,7 Dagvattenflödet för området beräknades enligt rationella metoden. Det aktuella området delades upp i mindre områden för att underlätta dimensioneringen, se Figur 3.1. Figur 3.1 Helfärgade ytor är takytor och streckade ytor är hårdgjorda ytor.

6 6 (16) Avrinningskoefficienten för området före exploatering valdes till 0,2 (Svenskt Vatten, 2004). Efter exploatering valdes olika avrinningskoefficienter beroende på den framtida ytbeläggningen. För restaurangens takytor valdes 0,9 och för bensinstationens tak 0,7 (grönt tak). Anledningen till att en så pass hög avrinningskoefficient valdes för det gröna taket beror på valet av återkomsttid och varaktighet för det dimensionerande regnet. Det gröna taket bedöms i händelse av ett 20 års - 10 minuters regn snabbt bli mättat vilket innebär att den magasinerande förmågan försvinner (Bringert & Nordwall, 2009). Sett i genomsnitt över ett år har dock de gröna taken en betydligt lägre avrinningskoefficient. De olika avrinningskoefficienterna som valdes för området efter exploatering presenteras i Tabell 3-2. Tabell 3-2 Avrinningskoefficienter för området efter exploatering. Områdesdel Area (ha) Definition enligt P90 Koefficient Konventionella tak inom området Hårdgjord ytor t.ex. parkeringsplatser Huvudbyggnad bensinstation Terrass utanför McDonalds 0,08 Tak 0,9 0,73 Betong- och asfaltyta 0,8 0,03 Grönt tak 0,7 0,03 Stensatt yta med grusfogar Anslutningsväg 0,22 Betong och asfaltyta 0,8 0,7 Exploateringen av området resulterade i en förhöjning av dagvattenflödet med cirka 190 l/s, se Tabell 3-3. De ytorna inom fastighetsgränsen som inte planeras att hårdgöras, eller bebyggas, utelämnades ur flödesberäkningen då regnvatten på dessa ytor antas infiltrera marken.

7 7 (16) Tabell 3-3 Dagvattenflöde före och efter exploatering McDonalds Område Area (ha) Före exploatering Efter exploatering A red (ha) Flöde (l/s) A red (ha) Flöde (l/s) Tak 1 - Huvudbyggnad 0,038 0,008 2,2 0,034 9,8 Tak 2 0,002 0,000 0,1 0,002 0,6 Terrass/veranda 0,031 0,006 1,8 0,022 6,3 Hårdgjorda ytor 0,304 0,061 17,5 0,244 69,8 Anslutningsväg 0,101 0,020 5,8 0,081 23,3 Ʃ McDonalds 0,376 0,075 21,6 0,302 86,5 Bensinstation Tak 3 Huvudbyggnad 0,034 0,007 2,0 0,024 6,9 Tak 4 - Biltvätt 0,011 0,002 0,6 0,009 2,7 Tak 5 - Bensinpump 0,024 0,005 1,4 0,021 6,1 Tak 6 - Gaslager 0,008 0,002 0,5 0,007 2,1 Påfyllningscentral 0,043 0,009 2,5 0,034 9,8 Hårdgjorda ytor 0,381 0,076 21,9 0,305 87,4 Anslutningsväg 0,12 0,024 6,812 0,095 27,2 Ʃ Bensin 0,501 0,100 28,7 0, ,3 Ʃ Helt området 1,10 0, ,88 252

8 8 (16) 3.3 Föroreningshalter i dagvattnet Som en konsekvens av exploateringen ökar föroreningshalten i dagvattnet. Genom användning av schablonhalter från Stormtac (2011) har föroreningsbelastningen uppskattats. De schablonhaltskategorier som använts i beräkningen är bensinstation för bensinstationsområdet, parkering för McDonaldsområdet och vägar (5000 fordon/dygn) för anslutningsvägen. Tabell 3-4 redovisar den uppskattade föroreningsbelastningen innan och efter exploateringen inom området, räknad på en årsmedelnederbörd av 1125mm (ÅF, 2011). Observera att den beräknade föroreningshalten är ett årsmedelvärde baserad på schablonhalter och inget exakt värde. Tabell 3-4 Föroreningshalter i dagvattnet före och efter exploatering. Före exploatering Efter exploatering Ökning Ämne (kg/år) (µg/l) (kg/år) (µg/l) (kg/år) (µg/l) P 0, , ,9 74 N 1, , ,3 654 Pb 0,01 6 0,3 33,8 0,3 28 Cu 0,01 7 0,3 33,2 0,3 27 Zn 0, , ,0 102 Cd 0,00 0 0,0 1,1 0,0 1 Cr 0,00 1 0,1 12,7 0,1 12 Ni 0,00 1 0,0 4,5 0,0 4 Hg 0,00 0 0,0 0,1 0,0 0 SS Olja 0, , ,3 787 Enligt den utredning som genomfördes, över hur exploateringen av Landvetter Airport City påverkar vattenkvalitén i närområdet (WSP, 2011), så bör målsättningen vara att dagvatten som lämnar området minst skall nå de riktvärden som används i storstäderna (Tabell 3-5). Tabell 3-5 Riktvärden för utsläpp av dagvatten till mindre sjö och vattendrag. Ämne Stockholm* (μg/l) Göteborg** (μg/l) P N Pb 8 3 Cu 18 9 Zn Cd 0,4 0,3 Cr Ni Hg 0,03 0,07 SS Olja *Stockholms Stad (2011). **Göteborgs Stad Miljö (2008).

9 9 (16) 4 Åtgärdsförslag Dagvattenflödet förväntas efter exploatering öka ca fyra gånger och behöver följaktligen fördröjas. Då föroreningshalten i dagvattnet från takytorna bedöms vara låg och inte kräva någon rening kan det avledas direkt till marken genom infiltration. Förslagsvis löses det genom att byggnadernas stuprör ansluts direkt till marken och att dagvattnet tillåts infiltrera ner till grundvattennivån. Då takytorna är relativt små förväntas heller inga problem med infiltrationskapaciteten i marken. Det dagvatten som däremot avrinner från parkeringsplatser och övriga ytor behöver fördröjas genom utjämningsmagasin (stenkistor) för att inte utflödet från området skall öka efter exploatering. Enligt styrningar från beställaren skall dagvattnet passera genom oljeavskiljare innan det fördröjs i magasinen. Det föreslås lösas genom att anlägga ett konventionellt självfallssystem med rännstensbrunnar inom området. Dagvatten från de hårdgjorda ytorna kan därmed avledas samlat till respektive oljeavskiljare och sedan vidare mot fördröjningsmagasinen. Fördelar med lösningen är att eventuellt oljespill inte når magasinet utan reduceras direkt i oljeavskiljaren. Det negativa med ett konventionellt ledningssystem, jämfört med öppna diken, är att föroreningsreduktionen och flödesutjämningen blir lägre, mer partiklar (sand, grus) kommer även nå oljeavskiljaren. 4.1 Oljeavskiljning Då aktiviteten inom området varierar föreslås att oljeavskiljare med olika krav på renhet installeras. Härryda kommuns dagvattenpolicy innehåller inga generella styrningar om när oljeavskiljare skall installeras för olika verksamhetsområden, men t.ex. Hanninge kommun (2005) föreslår att oljeavskiljare skall installeras för parkeringsplatsen >50 bilar. För McDonaldsområdet är bedömningen att aktiviteten från näringsverksamheten inte bidrar till att höja oljehalten i dagvattnet. Men då området innehåller >50 parkeringsplatsen och då slutrecipienten och det närliggande områdena är känsliga för föroreningar (WSP, 2011) är bedömningen att dagvatten från hårdgjorda ytor bör avledas via oljeavskiljare av klass II. Bensinstationer har strängare krav på oljeavskiljning (Göteborg Stad Miljö, 2012). Då det inom bensinstationsområdet finns områden där sannolikheten är större för ett allvarligt oljeutsläpp, t.ex. vid påfyllningscentralen och bensinpumparna, föreslås dessa områden anslutas till en klass I oljeavskiljare. Parkeringsytorna inom bensinstationsområdet har en lägre föroreningsbelastning varför bedömningen är att en klass II oljeavskiljare är tillräcklig för dessa. Enligt SS-EN 850 skall en oljeavskiljare av klass I tillåta en utgående oljemängd på max 5 mg/l och en klass II max 100 mg/l (Alfa, 2007). Då oljeavskiljarens reningsförmåga är direkt relaterad till storleken på det inkommande flödet är det intressant att lyfta frågan för vilken återkomsttid oljeavskiljarna skall dimensioneras. I Tabell 4-1 visas hur valet av återkomsttid, på det dimensionerande regnet, påverkar vilken storlek på oljeavskiljaren som krävs för att uppnå den krävda avskiljningsklassen (Klass I & II). Det är tydligt från tabellen att storleken på oljeavskiljaren varierar beroende på vilken återkomsttid som väljs. Då oljeavskiljarna endast finns i vissa bestämda storlekar ger dock inte alltid ett mindre flöde en möjlighet att välja en mindre storlek på oljeavskiljaren.

10 Tabell 4-1 Ytterdiameter (Alfa, 2007) för lamelloljeavskiljare vid olika återkomsttid på det dimensionerande regnet. 10 (16) Område 10 minuters 20 års regn 10 minuters 1 års regn Dim. flöde (l/s) Diameter oljeavskiljare (mm) Dim. flöde (l/s) Diameter oljeavskiljare (mm) Hårdgjord ytor + terrass (McD) 76,1 2230* 28,4 1730* Påfyllnadscentral (bensin) 9,8 1400** 3,7 1400** Hårdgjorda ytor (bensin) 87,4 2730* 35,6 1730* *Avskiljning till Klass II. **Avskiljning till Klass I. Då sannolikheten för att ett 20 års regn skall inträffa, eller överträffas, minst en gång under en 20 år period är ca 64 % (Svenskt Vatten, 2011) kan det tyckas omotiverat att dimensionera oljeavskiljaren för denna händelse. Att oljehalten (mg/l) i dagvattnet som når oljeavskiljaren avtar under regnet (first flush) bidrar även till att dagvattenavrinningen från ett 20 års regn inte innehåller markant mer mängd olja än från t.ex. ett 1 års regn. Utöver avskiljningsförmågan är det dock viktigt att oljeavskiljarens hydrauliska kapacitet inte överskrids av ett 20 års regn, d.v.s. att oljeavskiljaren kan hantera ett 20 års flöde utan att den tidigare avskiljda oljan sköljs ut genom bräddning. Med hänvisning till ovan förda resonemang görs bedömningen att det är tillräckligt att dimensionera oljeavskiljarna inom området för att klara den krävda avskiljningsklassen vid ett regn med 1 års återkomsttid, men att den hydrauliska kapaciteten bör dimensioneras för ett 20 års regn. Vidare krävs det någon form av sand- och slamavskiljare före oljeavskiljaren. Om en så kallad lamelloljeavskiljare installeras finns den avskiljningsfunktionen oftast inbyggd. Det positiva med en lamelloljeavskiljare är även att den inte är så utrymmeskrävande jämfört med en konventionell oljeavskiljare. Brunnar med oljeskärmar föreslås även inom området för att förbättra förmågan att kunna hantera ett oavsiktligt oljeutsläpp ytterligare. För föreslagen placering av oljeavskiljare och oljeskärmar se bilaga Utjämning av dagvattenflödet Dagvattnet föreslås, för att förenkla ansvarsfördelningen, att omhändertas av respektive verksamhet inom respektive fastighetsgräns. Kapaciteten på magasinen skall dimensioneras för att kunna magasinera flöden från det dimensionerande regnet. Då ett konventionellt ledningssystem föreslås att användas inom området har rinntiden bedömts vara kort och i magasinsberäkningen valts till en minut. Det finns möjlighet att anlägga två slutna underjordiska magasin, av typen stenkista, för fördröjning inom respektive fastighetsgränserna. Det aktuellt område behöver då en total magasinsvolym av cirka 90 m 3 (Tabell 4-2). De underjordiska magasinen är inte dimensioneras för att hantera dagvattenavrinningen från anslutningsvägen utan den avrinningen bedöms få tillräcklig fördröjning i svackdiket. Magasinsberäkningen genomfördes enligt metoden beskriven i bilaga 1. För föreslagen placering av fördröjningsmagasinen se bilaga 3.

11 11 (16) Tabell 4-2 Magasinsvolym för parkeringsplatser och hårdgjorda ytor. Område Tillåten avtappning* (l/s) Erforderligt magasinsvolym (m 3 ) McDonaldsområdet 19,3 39 Bensinstationsområdet 24,3 50 Ʃ 115 *Definierad som avtappningen före exploatering. För att undvika att dagvattnet infiltrerar vidare genom markfyllningen behöver magasinet inneslutas av någon form av vattentätt textilmaterial. Konsekvensen är annars att dagvattnet via grundvattnet avleds till Lilla Dammtjärn istället för vidare genom ledningssystemet. Om bedömningen görs att det inte går att hindra dagvattnet för att infiltrera genom markfyllningen är ett alternativ att anlägga ett magasin i betong istället för en stenkista. 4.3 Föroreningsreduktion Då det inte har utförts några undersökningar över vilken föroreningsreduktion som åstadkoms i fördröjningsmagasin av typ stenkista är det svårt att uppskatta föroreningsreduktionen som uppnås inom respektive fastighetsgränsen. Vägverket (2006) har dock framtagit schablonreduktioner för dagvatten som passerar genom dammar och diken, se Tabell 4-3. Tabell 4-3 Föroreningsreduktion i dammar, diken (Vägverket, 2004) och stenkisten. Ämne Anläggningstyp och föroreningsreduktion (%) Dammar Diken Stenkista* P N Pb Cu Zn Cd SS *Uppskattning Då en stenkista reducerar flödeshastigheten på det inkommande vattnet på samma sätt som en dagvattendamm är det troligen att tid även finns tid för partiklar att sedimentera. I kombination med att det suspenderade materialet även kan fästa på stenarna inuti magasinet uppnås en viss föroreningsreduktion. Dock förväntas inte halterna av kväve och fosfor minska i särskilt stor utsträckning av fördröjningen. Oljeavskiljarna inom området bidrar i viss mån till att rena dagvattnet. Generellt sker viss avskiljning av partiklar med inte av lösta partiklar (Stockholms Stad, 1999). Den lägre reduktionen för dammar (Tabell 4-3) har valts för att inte riskerar att överskatta reduktionen i stenkistan. I Tabell 4-4 presenteras två olika alternativ för att reducera föroreningshalten i dagvattnet efter exploatering. För planritning över de olika alternativen, se bilaga 3 och 4. Huvudalternativet består av oljeavskiljare, stenkista och svackdike. Huvudalternativet innebär att dagvattnet som avrinner från anslutningsvägen renas i svackdiket medans vatten från de hårdgjorda ytorna passerar genom oljeavskiljare och stenkista innan det når svackdiket. Huvudalternativet uppnår en tillräcklig reduktion för några ämnen med hänsyn till riktvärdena. För att uppnå en högre föroreningsreduktion är det dock möjligt att anlägga en dagvattendamm utanför fastighetsgränsen enligt alternativ 2. Dagvattendammen bidrar till att öka

12 föroreningsreduktionen och fördröjer även dagvattnet ytterligare innan det når recipienten. Tabell 4-4 presenterar den totala föroreningsreduktionen för de båda alternativen. En mer detaljerad beräkningsöversikt finns presenterad i bilaga 2. Tabell 4-4 Föroreningshalt i utgående dagvattnet efter att det passerat genom föroreningsreduktionsåtgärder. Ämne Efter exploatering (ug/l) Föroreningsreduktion Huvudalternativ (ug/l) 12 (16) Riktvärden Alternativ 2 (ug/l) Stockholm** Göteborg*** P N Pb Cu Zn Cd 1,11 0,70 0,49 0,4 0,3 SS Olja* * Föroreningsreduktion då dagvattenflödet inte överskrider oljeavskiljarens kapacitet för klass I respektive klass II (Alfa, 2011). **Stockholms Stad (2011). ***Göteborgs Stad Miljö (2008). Utöver den uppskattade reduktionen ovan får även vissa urskiljning av partiklar i oljeavskiljaren som inte har tillgodoräknats ovan. Att även viss reduktion kan ske i bäcken ner mot Mölndalsån är också troligt.

13 13 (16) 5 Slutsatser Dagvattenflödet från området förväntas att öka efter exploatering vilket innebär att fördröjning är nödvändig. För att underlätta ansvarsfördelningen föreslås fördröjningen för de både verksamheterna ske avskiljt inom respektive fastighetsgräns. Då föroreningshalten i dagvattnet från takytorna bedöms vara låg och inte kräva någon rening kan det avledas direkt till marken genom infiltration utan fördröjning. För övriga hårdgjorda ytor krävs, för att kunna hantera dagvattenflödet i händelse av det dimensionerande regnet, en fördröjningsvolym på ca 40 m 3 för McDonalds och 50 m 3 för bensinstationsområdet. Oljeavskiljare bör installeras inom båda verksamhetsområdena men då områdena bidrar i olika grad till föroreningsbelastning kan olika avskiljningsklasser användas. För att på ett bättre sätt kunna hantera ett oavsiktligt utsläpp av olja inom bensinstationsområdet, i anslutning till påfyllningscentralen eller vid bensinpumparna, föreslås bensinstationsområden utrustas med två stycken oljeavskiljare. Bedömningen är att dagvatten från de mest föroreningsbelastade ytorna behöver passera genom en klass I oljeavskiljare för att möta kraven från Göteborgs Stad Miljö (2012) medans övriga ytor kan passera genom klass II oljeavskiljare. Inom McDonaldsområdet är föroreningshalten i dagvatten lägre och det finns inga formella krav på oljeavskiljare för verksamheten. Då antalet parkeringsplatser inom området är många är dock bedömningen att en styck oljeavskiljare av klass II är nödvändig för att reducera oljemängden som annars når recipienten. Oljeavskiljarna inom området föreslås, m.h.t. kapacitet och utrymmesskäl, att vara av typen lamelloljeavskiljare. Det bedöms dock inte vara nödvändigt att dimensionera oljeavskiljarna efter samma regnåterkomsttid (20 år) som fördröjningsmagasinen. Kapaciteten på oljeavskiljarna kan dimensioners efter ett regn med kortare återkomsttid så länge den hydrauliska kapaciteten för oljeavskiljarna inte överskrids i händelse av ett 20 års regn. Föroreningsreduktionen som åstadkoms genom användning av oljeavskiljare, stenkista och svackdike, d.v.s. det presenterade huvudalternativet, bedöms inte uppnå de riktvärden för dagvatten som upprättats av Göteborgs Stad och Stockholms Stad. Det är endast reduktionen av olja, kväve och suspenderat material som uppnår båda riktvärdena, övriga ämnen reduceras inte till en tillräckligt låg nivå. Då möjlighet finns att komplettera med en dagvattendamm är dock den samlade bedömningen att en tillräckligt god föroreningsreduktion är möjlig att uppnå. Det bör även diskuteras om föroreningsreduktionen inom det aktuella planområdet för Landvetter Airport City behöver uppnås för varje enskild verksamhet eller om det är tillräcklig att dagvattnet i genomsnitt för området klarar riktvärdena. Vissa verksamheter kommer kunna tillgodoräkna sig en betydande föroreningsreduktion under dagvattnet transport inom planområdet vilket kan väga upp för de områden som är placerade närmare eller precis intill plangränsen.

14 14 (16) Referenser Alfa. (2007). Alfa VA-System Projektering. B. Dahlström. (2010). En molnfysikalisk betraktelse, Rapport nr , Svenskt Vatten Utveckling Bringert & Nordwall. (2009). Gröna tak En del av framtida städer. Lund Göteborgs Stad Miljö. (2008). Miljöförvaltningens riktlinjer och riktvärden för avloppsvattenutsläpp till dagvatten och recipienter. Göteborgs Stad Miljö. (2012). Faktablad nr 88. Hanninge kommun. (2005). Dagvattenstrategi för Hanninge kommun. SMHI. (2011). Klimatanalys för Västra Götalands län. Rapport nr Stockholms Stad. (1999). Tekniktävling för rening av dagvatten. VBB VIAK, region Stockholm. Stormtac. (2011). Svenskt Vatten. (2004). Dimensionering av allmänna avloppsledningar, Publikation P90, Mars 2004 Svenskt Vatten. (2011). Nederbördsdata vid dimensionering och analys av avloppssystem, publikation P104. Stockholms Stad. (2010). Utredning av föroreningsinnehållet i Stockholms dagvatten. Vägverket. (2004). Vägdagvatten Råd och rekommendationer, publikation 2004:195 WSP. (2011). Utsläpp till vatten Program för Airport City ÅF. (2011). Princip för dagvattenhantering Program för Airport City. ÅF Infrastructure

15 Bilaga 1 - Magasinsberäkning 15 (16) Magasinsberäkning med hänsyn till rinntid V = specifik magasinsvolym (m 3 /ha red) I regn = regnintensitet för aktuell varaktighet (l/s*ha) T regn = regnvaraktighet (min) T rinn = rinntid (min) K = specifik avtappning från magasinet (l/s*ha)

16 Bilaga 2 - Detaljerad föroreningsberäkning 16 (16) Ämne Bensin område Efter exploatering (ug/l) Reduktion (%) i stenkista Huvudalternativ Alternativ 2 Oljeavskiljare+ Stenkista Svackdike Dagvattendamm Efter reduktion (ug/l) Efter reduktionen (ug/l) Efter reduktion (ug/l) P ,2 N Pb ,5 5,4 Cu ,5 5,25 Zn ,6 16,5 Cd ,8 1,26 0,882 SS Olja** ,88 1,2 Olja* 97,65 23,5 Parkering - McDonalds P ,2 N Pb ,1 3,24 Cu Zn Cd 0, ,405 0,28 0,20 SS Olja ,65 18,8 18,8 18,8 Anslutningsväg Total P ,35 N Pb 8 3,6 1,44 Cu ,5 Zn Cd 0,31 0,22 0,1519 SS Olja P 109,4 51,7 28,4 N Pb 33,8 9,5 3,8 Cu 33,2 12,7 6,3 Zn ,9 Cd 1,1 0,7 0,5 SS 89042, Olja 887, *oljeavskiljare klass II **oljeavskiljare klass I 21,4 21,4

17 FÖRKLARING NEDSTIGNINGSBRUNN DAGVATTENBRUNN MED GALLERBETÄCKNING TILLSYNSBRUNN OLJEAVSKILJARE OLJESKÄRM DAGVATTENLEDNING DAGVATTENDIKE ÅF Infrastructure Kvarnbergsgatan 2 Box 1551, Göteborg Tel:

18 FÖRKLARING NEDSTIGNINGSBRUNN DAGVATTENBRUNN MED GALLERBETÄCKNING TILLSYNSBRUNN OLJEAVSKILJARE OLJESKÄRM DAGVATTENLEDNING DAGVATTENDIKE DAGVATTENDAMM ÅF Infrastructure Kvarnbergsgatan 2 Box 1551, Göteborg Tel:

19 ÅF Infrastruktur AB Kvarnbergsgatan 2, Box 1551, Göteborg Telefon Fax Säte i Stockholm. Org.nr Certifierat enligt SS-EN ISO 9001 och ISO 14001

Dagvattenutredning detaljplan Kungsbro 1:1

Dagvattenutredning detaljplan Kungsbro 1:1 OKQ8 detaljplan Kungsbro 1:1 Stockholm 2015-01-26 detaljplan Kungsbro 1:1 Datum 2015-01-26 Uppdragsnummer 1320011273 Utgåva/Status Version 1 Cecilia Sköld Sara Jansson Ingemar Uhlin Uppdragsledare Handläggare

Läs mer

Haninge kommun. Dagvattenutredning Exploateringsområde fd. Lundaskolan Jordbro. Dagvattenutredning exploatering fd Lundaskolan 151029.

Haninge kommun. Dagvattenutredning Exploateringsområde fd. Lundaskolan Jordbro. Dagvattenutredning exploatering fd Lundaskolan 151029. Haninge kommun Dagvattenutredning Exploateringsområde fd. Lundaskolan Jordbro Uppdragsledare och handläggare Jonas Lind Telefon +46 10 505 03 34 E-post jonas.lind@afconsult.com Datum 2015-10-29 Uppdragsnummer

Läs mer

Dagvattenutredning Sparsör

Dagvattenutredning Sparsör Author Hanieh Esfahani Phone +46 10 505 94 79 Mobile +46706788714 hanieh.esfahani@afconsult.com Date 2014-12-05 Project ID 701324 Client Borås Energi & Miljö Dagvattenutredning Sparsör Hållbar dagvattenutredning

Läs mer

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Partille kommun 433 82 PARTILLE Beställarens representant: Olof Halvarsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Herman Andersson Uppdragsnr:

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, östra, etapp 1 HÄRRYDA KOMMUN. Totalt antal blad: 8 st. Göteborg 2014-06-02

DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, östra, etapp 1 HÄRRYDA KOMMUN. Totalt antal blad: 8 st. Göteborg 2014-06-02 DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, östra, etapp HÄRRYDA KOMMUN Totalt antal blad: 8 st. Göteborg -- ÅF-Infrastructure AB, Grafiska vägen, Box SE- Göteborg Telefon +. Fax + 9. Säte i Stockholm. www.afconsult.com

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING. För tillkommande bostäder utmed Gröndalsvägen. Stockholm 2013-04-17 Novamark AB

DAGVATTENUTREDNING. För tillkommande bostäder utmed Gröndalsvägen. Stockholm 2013-04-17 Novamark AB DAGVATTENUTREDNING För tillkommande bostäder utmed Gröndalsvägen Stockholm 2013-04-17 Novamark AB I:\PDOC\12108 Tumba Centrum\M\M-dok\Dagvattenutredning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. GEOLOGI OCH

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING Dragonvägen i Upplands Väsby Kommun, Riksbyggen

DAGVATTENUTREDNING Dragonvägen i Upplands Väsby Kommun, Riksbyggen ADRESS COWI AB Solna Strandväg 78 171 54 Solna TEL 010 850 23 00 FAX 010 850 23 10 WWW cowi.se DAGVATTENUTREDNING Dragonvägen i Upplands Väsby Kommun, Riksbyggen PROJEKTNR. A070552 DOKUMENTNR. A070552-002

Läs mer

Furulidsskolan Kompletterande dagvattenutredning till detaljplan

Furulidsskolan Kompletterande dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Kungsbacka Kommun 434 81 Kungsbacka Beställarens representant: Maria Malone Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Jennifer Löfvendahl

Läs mer

UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING

UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING SLUTRAPPORT (REV. 2013-09-12) Uppdrag: 246365, Översiktlig geoteknik, dagvatten Norra Industriområdet, Storuman Titel på rapport: Norra Industriområdet,

Läs mer

Dagvattenutredning. Kv Fikonet 2-3, Eskilstuna

Dagvattenutredning. Kv Fikonet 2-3, Eskilstuna Handläggare Axel Nordqvist Melander Tel +46105055868 Mobil +46730734431 E-mail axel.nordqvist.melander@afconsult.com Recipient ProNordic Reexplorer AB Fredrik Söderberg fredrik@pronordic.se Datum 14/02/2017

Läs mer

Dagvattenhantering Hensbacka, Smedberget

Dagvattenhantering Hensbacka, Smedberget MUNKEDALS KOMMUN Dagvattenhantering Hensbacka, Smedberget Göteborg Dagvattenhantering Hensbacka, Smedberget, Munkedals kommun Datum 2010-06-11 Uppdragsnummer 61440932881-4 Utgåva/Status Tea Cole Stefan

Läs mer

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 Datum 2012-02-21 Diarienummer P 2008-0230 Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 En beräkning görs för att uppskatta mängden dagvatten som uppstår vid stora nederbördsmängder samt att

Läs mer

Dagvattenutredning, Herrestads- Torp 1:41 och 1:45 m.fl. i Uddevalla kommun

Dagvattenutredning, Herrestads- Torp 1:41 och 1:45 m.fl. i Uddevalla kommun , Herrestads- Torp 1:41 och 1:45 m.fl. i Uddevalla kommun Utredning rörande konsekvenser av exploatering samt förslag till dagvattenhantering i samband med detaljplanläggning Umeå 2010-05-06 Beställare:

Läs mer

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB Källdal 4:7 2015-05-21 Dagvattenutredning Bilaga till Detaljplan Uppdragsansvarig: Lars J. Björk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik AB Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Uppdrag...

Läs mer

Dagvattenutredning del av fastighet Väppeby 6:1

Dagvattenutredning del av fastighet Väppeby 6:1 Dagvattenutredning del av fastighet Väppeby 6:1 Karlstad 2015-07-08 ÅF Infrastructure AB Frösundaleden 2A 169 70 Solna Telefon: 010-505 00 00 www.afconsult.se Dagvattenutredning Del av fastighet Väppeby

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan Näsby 35:47 KRISTIANSTADS KOMMUN KARLSKRONA VA-UTREDNING UPPDRAGSNUMMER ERIK MAGNUSSON HAMED TUTUNCHI

RAPPORT. Detaljplan Näsby 35:47 KRISTIANSTADS KOMMUN KARLSKRONA VA-UTREDNING UPPDRAGSNUMMER ERIK MAGNUSSON HAMED TUTUNCHI KRISTIANSTADS KOMMUN Detaljplan Näsby 35:47 UPPDRAGSNUMMER 3840118000 VA-UTREDNING KARLSKRONA ERIK MAGNUSSON HAMED TUTUNCHI Sweco Östra Vittusgatan 34 SE 371 33 Karlskrona, Sverige Telefon +46 (0)455 31

Läs mer

Dagvattenutredning för flerbostadshus vid Ektorpsrondellen. Dagvattenutredning för flerbostadshus vid Ektorpsrondellen

Dagvattenutredning för flerbostadshus vid Ektorpsrondellen. Dagvattenutredning för flerbostadshus vid Ektorpsrondellen Dagvattenutredning för flerbostadshus vid Ektorpsrondellen Datum / Version: 2014-01-17 / LEVERANS Prjoektnr: 2011704 Sidan 1 av 12 Teknisk Rapport Dagvattenutredning för flerbostadshus vid Ektorpsrondellen

Läs mer

Dagvattenutredning Kållered köpstad

Dagvattenutredning Kållered köpstad Author Hanieh Esfahani Phone +46 10 505 94 79 Mobile +46706788714 hanieh.esfahani@afconsult.com Date 2015-06-01 Project ID 702224 Client Mölndals Kommun Dagvattenutredning Kållered köpstad ÅF-Infrastructure

Läs mer

BILAGA 1. Exempel på principer för framtida dagvattenavledning. Genomsläppliga beläggningar. Gröna tak

BILAGA 1. Exempel på principer för framtida dagvattenavledning. Genomsläppliga beläggningar. Gröna tak 2013-06-14 Exempel på principer för framtida dagvattenavledning Nedan exemplifieras några metoder eller principer som kan vara aktuella att arbeta vidare med beroende på framtida inriktning och ambitionsnivå

Läs mer

PM DAGVATTENUTREDNING HAGA 4:28 OCH 4:44 (NACKADEMIN), SOLNA STAD 1 BAKGRUND

PM DAGVATTENUTREDNING HAGA 4:28 OCH 4:44 (NACKADEMIN), SOLNA STAD 1 BAKGRUND Dokumentnamn Dagvatten Vår referens Datum Uppdragsnr Louise Björkvald 2015-03-03 335191 PM DAGVATTENUTREDNING HAGA 4:28 OCH 4:44 (NACKADEMIN), SOLNA STAD 1 BAKGRUND Ett detaljplanearbete pågår i utkanten

Läs mer

RAPPORT. Järnlodet 16. Centrumfastigheter. Sweco Environment AB. Irina Persson. Linda Johansson. Henrik Alm. Dagvattenutredning.

RAPPORT. Järnlodet 16. Centrumfastigheter. Sweco Environment AB. Irina Persson. Linda Johansson. Henrik Alm. Dagvattenutredning. Centrumfastigheter Järnlodet 16 Uppdragsnummer 1832221 Dagvattenutredning Uppsala 2011-11-04 Sweco Environment AB Uppsala Irina Persson Linda Johansson Henrik Alm 1 (8) Sweco Kungsgatan 62, 753 18 Uppsala

Läs mer

Skogsallén Fastighetsprojektering AB. Kvarteret Tjädern. Dagvattenutredning till detaljplan 2014-01-13

Skogsallén Fastighetsprojektering AB. Kvarteret Tjädern. Dagvattenutredning till detaljplan 2014-01-13 Skogsallén Fastighetsprojektering AB Beställare: Skogsallén Fastighetsprojektering AB Viktor Rydbergsgatan 10 411 32 Göteborg Beställarens representant: Carl-Johan Carlsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare:

Läs mer

Dagvattenutredning. Kv. Fältläkaren, Uppsala kommun

Dagvattenutredning. Kv. Fältläkaren, Uppsala kommun Dagvattenutredning Kv. Fältläkaren, Uppsala kommun 2015-05-05 www.bjerking.se Box 1351 751 43 Uppsala Telefon 018-65 12 09 Fax 018-65 11 01 www.bjerking.se Org.nr 556375-5478 F-skattebevis Sida 2 (11)

Läs mer

Översiktligt VA för Triangeln

Översiktligt VA för Triangeln Uppdragsnr: 10108752 1 (6) PM Översiktligt VA för Triangeln Bakgrund I anslutning till väg 136 vid Borgholms norra infart planeras ett område för handel- och serviceetableringar. Planområdet omfattar ca

Läs mer

Dagvattenutredning Torshälla - Mälby 8:1

Dagvattenutredning Torshälla - Mälby 8:1 Dagvattenutredning Torshälla - Mälby 8:1 Beställare: Eskilstuna kommun 631 86 Eskilstuna Beställarens representant: Karolina Ehrén Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Hantverkargatan 5

Läs mer

Flödesberäkning och dagvattenutredning för kvarter 5 i Tyresö Centrum

Flödesberäkning och dagvattenutredning för kvarter 5 i Tyresö Centrum Flödesberäkning och dagvattenutredning för kvarter 5 i Tyresö Centrum Riksbyggen ekonomisk förening och Småa AB RAPPORT nr 2015-0854-A Författare: Maja Granath och Jonas Andersson, WRS Uppsala AB 2015-08-27

Läs mer

Dagvattenutredning BoKlok Odenvallen Östersund

Dagvattenutredning BoKlok Odenvallen Östersund Dagvattenutredning BoKlok Odenvallen Östersund Uppdragsgivare: BoKlok Housing AB Upprättad av: Arctan AB Handläggare: Pär Vejdeland Datum: 2016-09-12 Arctan AB Storsjöstråket 15, 831 34 Östersund Telefon:

Läs mer

Dagvattenutredning - Ungdomsbostäder i Bålsta.

Dagvattenutredning - Ungdomsbostäder i Bålsta. Örebro, 2015-10-20 Dagvattenutredning - Ungdomsbostäder i Bålsta. Förslag till detaljplan för Bålsta 1:35, 1:36 och del av Bålsta 1:614, Lyckebo, i Bålsta. Källa: Håbo kommun K e n n e t h B e r g l u

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, västra HÄRRYDA KOMMUN. Totalt antal blad: 5 st. Göteborg

DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, västra HÄRRYDA KOMMUN. Totalt antal blad: 5 st. Göteborg DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, västra HÄRRYDA KOMMUN Totalt antal blad: 5 st. Göteborg 2015-04-29 DAGVATTENUTREDNING sid 2/5 Innehållsförteckning Allmänt 3 Befintliga förhållanden 3 Dagvattenavledning

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för Höjdvägen

Dagvattenutredning till detaljplan för Höjdvägen Dagvattenutredning till detaljplan för Höjdvägen 216-3-4 Befintligbebyggelse och dagvattensystem Dagvattnet i området för Länsmansvägen tas omhand via två stycken allmänna dagvattenledningar. Den ena är

Läs mer

Dagvatten-PM, Storvreta centrum

Dagvatten-PM, Storvreta centrum Tengbom 2015-11-09 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Hållbar dagvattenhantering på kvartersmark och allmän platsmark... 5 Dimensionering... 6 Metoder... 10 3.1 Fördröjning via magasin i mark... 10 3.2

Läs mer

Dagvatten-PM. Område vid Töresjövägen Kumla 3:213 m.fl. Inom Tyresö kommun, Stockholms län. Tengbom

Dagvatten-PM. Område vid Töresjövägen Kumla 3:213 m.fl. Inom Tyresö kommun, Stockholms län. Tengbom Område vid Töresjövägen Kumla 3:213 m.fl. Inom Tyresö kommun, Stockholms län Tengbom Författade: Matilda Wistrand Granskad av: Niclas Elvsén Innehåll Bakgrund... 3 Befintliga ledningar... 5 Markförutsättningar...

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05 Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare HÄRRYDA KOMMUN BOX 20 43521 MÖLNLYCKE Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng

Läs mer

PM Dagvattenföroreningar

PM Dagvattenföroreningar o:\sto2\svg\2014\1320008697\3_tnik\r\dagvatten\pm dagvattenföroreningar_rev.docx Tomteboda bussdepå Datum 2015-01-29 Ramböll Sverige AB Box 17009 104 62 Stockholm T: 010-615 60 000 www.ramboll.se Handläggare:

Läs mer

RAPPORT. Dagvattenutredning Björnbro. Kilenkrysset Bygg AB. Sweco Environment AB Västerås Vatten och miljö

RAPPORT. Dagvattenutredning Björnbro. Kilenkrysset Bygg AB. Sweco Environment AB Västerås Vatten och miljö Kilenkrysset Bygg AB Dagvattenutredning Björnbro Uppdragsnummer 1186342000 Sweco Environment AB Västerås Vatten och miljö Martin Lindström Frida Nolkrantz Agata Banach 1 (32) S w e co Ingenjör Bååths Gata

Läs mer

Dagvattenutredning Streteredsvägen 36b

Dagvattenutredning Streteredsvägen 36b Uppdragsnr: 10204727 1 (4) PM Dagvattenutredning Streteredsvägen 36b WSP Samhällsbyggnad i Halmstad har fått i uppdrag av Livered AB att inför detaljplansändring utreda dagvattenhantering inom fastigheten

Läs mer

Dagvattenhantering Tuna Park, inför detaljplan för Gallerian 1 m.fl. 1 Inledning

Dagvattenhantering Tuna Park, inför detaljplan för Gallerian 1 m.fl. 1 Inledning Uppdragsnr: 1018 9908 1 (9) PM Dagvattenhantering Tuna Park, inför detaljplan för Gallerian 1 m.fl. 1 Inledning Warburg-Hendersson Eskilstuna AB äger fastigheten Gallerian 1 i området Tuna Park i Eskilstuna.

Läs mer

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Datum 2011-03-21 Reviderad - Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala Region Mitt Uppdrag Beställare Träkvista Järntorget Bostad AB T: +46-10-615

Läs mer

VÄSJÖOMRÅDET (DP l + ll)

VÄSJÖOMRÅDET (DP l + ll) DAGVATTENUTREDNING INFÖR UTBYGGNAD AV VÄSJÖOMRÅDET (DP l + ll) OKT 2010 2 (8) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 2 Dagvattenhantering vid Väsjöområdet 3 2.1 Väsjön 3 2.2 Förslag till dagvattenhantering 3 2.3 Reningsbehov

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Profi Dagvattenutredning Freden Större 11 Uppdragsnummer 1143520000 Stockholm 2012-10-03 Sweco Environment AB Dagvatten och ytvatten Handläggare: Johanna Rennerfelt Kvalitetsgranskare: Agata Banach 1 (11)

Läs mer

Dagvattenutredning Önnestad 112:1

Dagvattenutredning Önnestad 112:1 Sida 1(10) Dagvattenutredning Sida 2(10) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Förutsättningar... 3 3. Befintligt ledningssystem... 3 3.1 Befintliga VA-ledningar... 3 3.2 Befintliga el- och teleledningar...

Läs mer

Bilaga 9 Dikesförslag för Spektrumgången och Sneda gången

Bilaga 9 Dikesförslag för Spektrumgången och Sneda gången Dikesförslag Spektrumgången och Sneda gången Datum / Version: 2016-03-15 / Granskningshandling Dok.nr: 2012062 Sidan 1 av 10 Bilaga 9 Dikesförslag för Spektrumgången och Sneda gången HANDLÄGGARE: DATUM

Läs mer

Dagvattenutredning för detaljplan för bostäder inom Starrkärr 4:10

Dagvattenutredning för detaljplan för bostäder inom Starrkärr 4:10 Dagvattenutredning för detaljplan för bostäder inom Starrkärr 4:10 Malmö 2015-07-09 Dagvattenutredning för detaljplan för bostäder inom Starrkärr 4:10 Datum 2015-07-09 Uppdragsnummer 1320001769 Utgåva/Status

Läs mer

I denna handling redovisas de åtgärder som bedöms kommer att krävas för att kunna ta hand om dagvattnet inom det planerade området.

I denna handling redovisas de åtgärder som bedöms kommer att krävas för att kunna ta hand om dagvattnet inom det planerade området. 2013-06-27 Detaljplan Sjöåkra 1:23 I nordöstra delen av Bankeryd upprättas en ny detaljplan för Sjöåkra 1:23. Detaljplanen innebär att ett nytt bostadsområde anläggs på Sjöåkra och vid genomförandet kommer

Läs mer

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 SLUTRAPPORT 2013-10-22 Uppdrag: 250188, revidering Dagvattenutredning Åkarp Titel på rapport: Revidering dagvattenutredning till dp för del av

Läs mer

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman UPPDRAGSNUMMER ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING ARNÖ 1:3 SÖDER FLÄTTNALEDEN BJÖRKÖ, NYKÖPING NYKÖPINGS KOMMUN NYKÖPING Handläggare: Aino Krunegård Ronie Wickman Kvalitetsgranskning: Denis van Moeffaert 1

Läs mer

Dagvattenutredning Sparven 6

Dagvattenutredning Sparven 6 Dagvattenutredning Sparven 6 Datum: 2011-11-02 Pauline Sandberg Uppdragsledare Jan Kjellberg Granskare BYLERO, Byggledare i Roslagen AB Baldersgatan 12 761 31 Norrtälje Organisationsnummer 556489-0340

Läs mer

PM DAGVATTEN AGATEN 32, TYRESÖ. Rev A 2015-08-26 UPPDRAGSLEDARE: TOBIAS RENLUND UPPRÄTTAD AV: TOBIAS RENLUND GRANSKAD OCH KVALITETSSÄKRAD: HENRIK ALM

PM DAGVATTEN AGATEN 32, TYRESÖ. Rev A 2015-08-26 UPPDRAGSLEDARE: TOBIAS RENLUND UPPRÄTTAD AV: TOBIAS RENLUND GRANSKAD OCH KVALITETSSÄKRAD: HENRIK ALM repo001.docx 2012-03-2914 AGATEN 32, TYRESÖ Rev A SWECO ENVIRONMENT AB UPPDRAGSLEDARE: TOBIAS RENLUND UPPRÄTTAD AV: TOBIAS RENLUND GRANSKAD OCH KVALITETSSÄKRAD: HENRIK ALM Innehållsförteckning 1 Inledning

Läs mer

Översiktlig dagvattenutredning för detaljplan för del av Tegelviken 2:4 (Jungs väg)

Översiktlig dagvattenutredning för detaljplan för del av Tegelviken 2:4 (Jungs väg) 1(6) Handläggare Datum Beteckning Stefan Ahlman 2015-11-04 E-post: stefan.ahlman@kvab.kalmar.se Tel: 0480-45 12 22 Samhällsbyggnadskontoret Planenheten Box 611 391 26 Kalmar Översiktlig dagvattenutredning

Läs mer

Föroreningsmängder från dagvatten inom Viareds industriområde

Föroreningsmängder från dagvatten inom Viareds industriområde Föroreningsmängder från dagvatten inom Viareds industriområde 1 (12) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Avgränsning och antaganden... 3 1.3 Definitioner... 4 2 Beräkningar

Läs mer

Uppdaterad Dagvattenutredning Troxhammar 7:2 mfl

Uppdaterad Dagvattenutredning Troxhammar 7:2 mfl Detaljplaneområdet, Färingsö trä, åker och infartsparkering sett från nordväst. Uppdaterad Dagvattenutredning Troxhammar 7:2 mfl Ekerö kommun Stockholm 2015-07-01 Uppdaterad Dagvattenutredning Troxhammar

Läs mer

Dagvattenutredning för Gunsta

Dagvattenutredning för Gunsta DAGVATTENUTREDNING Handläggare Datum Uppdragsnr Lianne de Jonge Kim Hjerpe Tel Mobil Fax Lianne.dejonge@afconsult.com 2013-09-26 579840 Dagvattenutredning för Gunsta Figur 1. Bild på Sävjaån. (Källa. Google

Läs mer

Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2

Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2 Gällivare kommun Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2 2016-06-15 Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2 Datum 2016-06-15 Uppdragsnummer 1320019004 Utgåva/Status Slutleverans Sandra Viklund Axel Sahlin

Läs mer

Mikaelsplan, Uppsala Utredning

Mikaelsplan, Uppsala Utredning Dagvatten, Uppsala Uppdragsgivare: Uppsalahem Upprättat av: Anna Thorsell Konsult: Structor Uppsala 753 30 UPPSALA Utredning Revideringsdatum: , 753 30 UPPSALA Dagvatten ANTAL BLAD: 8 BLAD NR: 1 Innehåll

Läs mer

Inom fastigheten Lillhällom planeras för utbyggnad av det befintliga äldreboendet som finns inom fastigheten idag.

Inom fastigheten Lillhällom planeras för utbyggnad av det befintliga äldreboendet som finns inom fastigheten idag. REV 2014-04-22 Bakgrund Inom fastigheten Lillhällom planeras för utbyggnad av det befintliga äldreboendet som finns inom fastigheten idag. I dag är ca 35 % av fastighetens area hårdgjord, d.v.s. består

Läs mer

Kvartersmarksexempel dagvattenflödesberäkning

Kvartersmarksexempel dagvattenflödesberäkning 1 Beräkningar för förtätningskvarter 1a Välj Å(återkomsttid för regn)=10 år samt R djup =20 mm för beräkningarna, vilket enligt Figur 1 innebär att ca 90 % av årsvolymen tas om hand. Genomsläpplig beläggning

Läs mer

LOD vid nyproduktion av bostäder. Principlösningar för

LOD vid nyproduktion av bostäder. Principlösningar för 2014-05-07 Principlösningar för LOD vid nyproduktion av bostäder. RIKTLINJER OCH KRAV I Stockholms stads dagvattenstrategi (2002) står att dagvattnet inte får försämra miljön. I första hand ska åtgärder

Läs mer

Projekt Kv Sprängaren Etapp C, Sundbyberg Nybyggnad Bostäder. Handling Utredning Dagvattenflöden Utredning

Projekt Kv Sprängaren Etapp C, Sundbyberg Nybyggnad Bostäder. Handling Utredning Dagvattenflöden Utredning Sidor:5 Projekt Kv Sprängaren Etapp C, Sundbyberg Handling ÅF Infrastructure AB Malmö Arbetsnr: Uppdragsledare: ÅF-Infrastructure AB, Dockplatsen 12, Dockplatsen 12 SE-211 19 Malmö Telefon +46 505 00 00.

Läs mer

Dagvattenutredning Södertälje bussdepå. Grontmij AB Vatten- och ledningsteknik

Dagvattenutredning Södertälje bussdepå. Grontmij AB Vatten- och ledningsteknik Södertälje bussdepå Grontmij AB Vatten- och ledningsteknik Vår referens Vatten- och ledningsteknik, Vendy Lymeus Rapport Namnteckning Granskad av Åke Svensson Godkänd av Lisa Söderbaum Innehållsförteckning

Läs mer

Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus

Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus Dagvattenutredning White Arkitekter AB Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus Stockholm 2013-12-20 GRANSKNINGSHANDLING 2013-11-29 Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus Datum 2013-12-20 Uppdragsnummer

Läs mer

Flödes- och föroreningsberäkning för dagvatten inom området Östra Torp, Uddevalla

Flödes- och föroreningsberäkning för dagvatten inom området Östra Torp, Uddevalla Flödes- och föroreningsberäkning för dagvatten inom området Östra Torp, Uddevalla Inledning I detta redogörs för flödes- och föroreningssituationen inom Östra Torps detaljplaneområde före och efter exploatering

Läs mer

PM DAGVATTEN NIFSARP INDUSTRIOMRÅDE

PM DAGVATTEN NIFSARP INDUSTRIOMRÅDE PM DAGVATTEN NIFSARP INDUSTRIOMRÅDE ÅF INFRASTRUCTURE, GÖTEBORG ÅF-Infrastructure AB, Grafiska vägen 2, Box 1551, SE-401 51 Göteborg Sverige Telefon 071-10 505 00 00, huvudkontor i Stockholm, www.afconsult.com

Läs mer

GRÅBO CENTRUM - VA-UTREDNING

GRÅBO CENTRUM - VA-UTREDNING 1/3 GRÅBO CENTRUM - VA-UTREDNING UTSTÄLLNINGSHANDLING Göteborg 2012-12-17 Rickard Andersson Göran Skålberg ADWICE AB Skeppet Ärans väg 3 426 71 Västra Frölunda Telefon 031-3012300 www.adwice.se Org nr

Läs mer

Dagvattenutredning Nithammaren 8 2014-12-09

Dagvattenutredning Nithammaren 8 2014-12-09 Dagvattenutredning Nithammaren 8 Beställare: Eskilstuna kommun 631 86 Eskilstuna Beställarens representant: Vanessa Scheffler och Josefina Söderberg Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Hantverkargatan

Läs mer

Kolardammen, Tyresö (en bra lösning nedströms om plats finns att tillgå)

Kolardammen, Tyresö (en bra lösning nedströms om plats finns att tillgå) Thomas Larm Svenska och utländska exempel på lokala åtgärder för fördröjning och rening av dagvatten (för befintliga och nya områden, i gatumiljö och i kvartersmark) 1 Det är inte alltid man har gott om

Läs mer

Haninge kommun. Dagvattenutredning för detaljplan Biltema. Stockholm, 2015-05-06

Haninge kommun. Dagvattenutredning för detaljplan Biltema. Stockholm, 2015-05-06 Haninge kommun Dagvattenutredning för detaljplan Biltema Stockholm, 2015-05-06 Dagvattenutredning Detaljplan Biltema Dagvattenutredning Datum 2015-05-06 Uppdragsnummer 1320013064 Utgåva/Status Version

Läs mer

Dagvattenutredning Detaljplan del av Kopper 2:1 m fl, Bergsvägen

Dagvattenutredning Detaljplan del av Kopper 2:1 m fl, Bergsvägen PM Dagvattenutredning Dagvattenutredning Detaljplan del av Kopper 2:1 m fl, Bergsvägen 2013-09-15 Halmstad 1 av 10 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Underlag... 3 2. Befintliga

Läs mer

Utby 3:25 m.fl., Älvängen, Ale kommun Dagvattenutredning

Utby 3:25 m.fl., Älvängen, Ale kommun Dagvattenutredning Utby 3:25 m.fl., Älvängen, Ale kommun Beställare: ALE KOMMUN 449 80 ALAFORS Beställarens representant: Charlotte Lundberg Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Herman

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Credentia AB Dagvattenutredning för kvarteret Haren 1, 2, 3, 7 Uppdragsnummer 1832240 Uppsala 2012-04-12 Sweco Environment AB Uppsala vatten och miljö Irina Persson, Johanna Rennerfelt, Lena Hedberg Kvalitetsgranskare

Läs mer

Föroreningsberäkningar till detaljplan för Sandstugan 2, Uttran, Botkyrka kommun

Föroreningsberäkningar till detaljplan för Sandstugan 2, Uttran, Botkyrka kommun Förosberäkningar till detaljplan för Sandstugan 2, Uttran, Botkyrka kommun GRAP 17027 Jenny Korinth Geosigma AB 2017-02-17 Uppdragsnummer Grap nr Datum Antal sidor Antal bilagor 604648 17027 2017-02-17

Läs mer

Dagvattenutredning. Skolmästaren 1 och 2 1 (13) VA Planeringsingenjör Crafton Caruth. Datum 2014-06-02

Dagvattenutredning. Skolmästaren 1 och 2 1 (13) VA Planeringsingenjör Crafton Caruth. Datum 2014-06-02 1 (13) VA Planeringsingenjör Crafton Caruth Datum 2014-06-02 Dagvattenutredning Skolmästaren 1 och 2 SEVAB Strängnäs Energi AB Dammvägen 12a, Box 32, 645 21 Strängnäs Tel. 0152-460 50 Fax. 0152-188 88

Läs mer

Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen för fastigheten Vilunda 20:24, Optimusvägen, Upplands Väsby.

Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen för fastigheten Vilunda 20:24, Optimusvägen, Upplands Väsby. Box 1146 183 11 Täby Tel 8-732 58 Tel, dir 8-732 28 83 Fax 8-732 22 e-post david.kallman@marktema.se PM - Vilunda 2:24, Dagvattenutredning Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen

Läs mer

Hareslätt, Kungälvs kommun Avvikelser mellan utförd VA-utredning och projekterade lösningar

Hareslätt, Kungälvs kommun Avvikelser mellan utförd VA-utredning och projekterade lösningar Beställare: Kungälvs kommun 442 81 Kungälv Beställaren representant: Micael Pehrson Konsult: Uppdragsledare: Teknikansvarig VA: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Karin Gamberg Håkan Emqvist Uppdragsnr:

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN RAPPORT 2012-06-20 Uppdrag: 242340, Planförstudie - Bergagården, Kalmar Titel på rapport: Dagvattenutredning Bergagården Status: Rapport Datum: 2012-06-20 Medverkande Beställare:

Läs mer

Dagvattenutredning för Gunsta

Dagvattenutredning för Gunsta DAGVATTENUTREDNING Handläggare Datum Uppdragsnr Lianne de Jonge Kim Hjerpe Tel Mobil Fax Lianne.dejonge@afconsult.com 2013-09-26 579840 Dagvattenutredning för Gunsta Figur 1. Bild på Sävjaån. (Källa. Google

Läs mer

Dagvattenutredning Brofästet Öland Mörbylånga kommun. 2014-04-28 Rev 2014-05-12. Upprättad av: Johanna Persson och Robert Eriksson

Dagvattenutredning Brofästet Öland Mörbylånga kommun. 2014-04-28 Rev 2014-05-12. Upprättad av: Johanna Persson och Robert Eriksson Dagvattenutredning Brofästet Öland 2014-04-28 Rev 2014-05-12 Upprättad av: Johanna Persson och Robert Eriksson Granskad av: Johanna Persson och Robert Eriksson RAPPORT Dagvattenutredning Brofästet Öland

Läs mer

VA-UTREDNING WALLHAMNS INDUSTRIOMRÅDE, HABBORSBY 2:50 OCH VALLHAMN 3:4. Detaljplan för 2009-06-18

VA-UTREDNING WALLHAMNS INDUSTRIOMRÅDE, HABBORSBY 2:50 OCH VALLHAMN 3:4. Detaljplan för 2009-06-18 Beställare: WALLHAMNBOLAGEN AB Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Bo Harlen Peter Wallander Uppdragsnr: 991233002 Filnamn och sökväg: U:\Uppdrag\Tjörn\Wallhamn utvidgning

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING SEGMENTET KUNGENS KURVA

DAGVATTENUTREDNING SEGMENTET KUNGENS KURVA DAGVATTENUTREDNING SEGMENTET KUNGENS KURVA Sara Littecke Uppdragsnummer 26016025 2017-01-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 1.1 UPPDRAGET 3 1.2 AVGRÄNSNINGAR 3 2. FÖRUTSÄTTNINGAR 3 2.1 RIKTLINJER 3

Läs mer

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga Ta hand om dagvattnet - råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner på hårda ytor som tak och vägar, eller genomsläpplig mark. Dagvattnet rinner vidare via

Läs mer

Hantering av vägdagvatten längs Ullevileden.

Hantering av vägdagvatten längs Ullevileden. 1 (10) Hantering av vägdagvatten längs Ullevileden. Bilaga till planbeskrivning för detaljplan med MKB i Tornby och Kallerstad för del av SKÄGGETORP 1:1 m.fl. (Utbyggnad av Ullevileden) UUtställningsshandling

Läs mer

Bilaga 1. Dagvattenutredning för detaljplan ETERN 3, Umeå SAMRÅDSHANDLING. Sundsvall 2014-03-07

Bilaga 1. Dagvattenutredning för detaljplan ETERN 3, Umeå SAMRÅDSHANDLING. Sundsvall 2014-03-07 Bilaga 1 Dagvattenutredning för detaljplan ETERN 3, Umeå SAMRÅDSHANDLING Sundsvall 2014-03-07 Dagvattenutredning för detaljplan ETERN 3, Umeå Datum 2014-06-04 Uppdragsnummer 1320006428 Utgåva/Status 1

Läs mer

Klimatsäkring -P104 samt P105

Klimatsäkring -P104 samt P105 Klimatsäkring -P104 samt P105 Seminarium vid Föreningen Vattens Norrlandsmöte 2012 Sundsvall Gilbert Svensson Urban Water Management AB och Luleå tekniska universitet 1 Klimatsäkring P104 samt P105 Risker

Läs mer

STRÖMSTAD KOMMUN UPPDATERAD DAGVATTENUTREDNING BASTEKÄRR

STRÖMSTAD KOMMUN UPPDATERAD DAGVATTENUTREDNING BASTEKÄRR 2013-04 STRÖMSTAD KOMMUN UPPDATERAD DAGVATTENUTREDNING BASTEKÄRR ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se 2013-04 STRÖMSTAD KOMMUN UPPDATERAD

Läs mer

RAPPORT. Tullen 6 Dagvattenutredning CENTRUMFASTIGHETER SWECO ENVIRONMENT AB STHLM DAGVATTEN OCH YTVATTEN HENRIK ALM OCH IRINA PERSSON

RAPPORT. Tullen 6 Dagvattenutredning CENTRUMFASTIGHETER SWECO ENVIRONMENT AB STHLM DAGVATTEN OCH YTVATTEN HENRIK ALM OCH IRINA PERSSON CENTRUMFASTIGHETER Tullen 6 Dagvattenutredning UPPDRAGSNUMMER 1143513000 UTKAST STOCKHOLM SWECO ENVIRONMENT AB STHLM DAGVATTEN OCH YTVATTEN HENRIK ALM OCH IRINA PERSSON 1 (8) repo001.docx 2012-03-29 S

Läs mer

Säfsen 2:78, utredningar

Säfsen 2:78, utredningar SÄFSEN FASTIGHETER Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Uppsala Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Datum 2014-11-14 Uppdragsnummer 1320010024 Utgåva/Status Michael Eriksson Magnus Sundelin

Läs mer

Genomgång av styrande dokument och förutsättningar. Beräkning av dagvattenflöden före och efter nyexploatering

Genomgång av styrande dokument och förutsättningar. Beräkning av dagvattenflöden före och efter nyexploatering repo001.docx 2012-03-2914 UPPDRAGSNUMMER 1143576500 ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING FÖR HUS 15 (SICKLAÖN 369:32) 2014-06-04 SWECO ENVIRONMENT AB DAGVATTEN OCH YTVATTEN UPPDRAGSLEDARE/KVALITESGRANSKARE AGATA

Läs mer

Tekniskt PM, VA-teknik. Teoretisk, översiktlig beräkning för dagvattenhantering gällande etablering av Tullstation, E18.

Tekniskt PM, VA-teknik. Teoretisk, översiktlig beräkning för dagvattenhantering gällande etablering av Tullstation, E18. Teoretisk, översiktlig beräkning för dagvattenhantering gällande etablering av Tullstation, E18. Datum: 21.12.2013 Uppdragsnummer: 113427 Tekniskt PM, VA-teknik Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

NCC Boende. Kvarnbyterrassen 2012-02-22. Dagvattenutredning. Uppdragsnummer: 7180423

NCC Boende. Kvarnbyterrassen 2012-02-22. Dagvattenutredning. Uppdragsnummer: 7180423 NCC Boende Kvarnbyterrassen Dagvattenutredning 2012-02-22 Uppdragsnummer: 7180423 Uppgifter om dokumentet: Beställare, Slutkund Objekt NCC Boende Kvarnbyterrassen Handlingens status Datum 2012-02-22 Rubrik

Läs mer

Dagvattenutredning, Stationsområdet, Finspång

Dagvattenutredning, Stationsområdet, Finspång MiljöInvest AB Järnbrogatan 1 602 24 Norrköping Tel: 011-180220 Fax: 011-180320 Web: www.miljoinvest.se e-post: anders@miljoinvest.se Dagvattenutredning, Stationsområdet, Finspång Utredning av behovet

Läs mer

ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING

ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING Lianne de Jonge Handläggare Lianne de Jonge Telefon +4610 505 32 09 Mobil Beställare Mölndals stad E-mail lianne.dejonge@afconsult.com Datum 07/03/2016 Projekt ID 719997

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr Styrelsens säte: Stockholm

Sweco Environment AB. Org.nr Styrelsens säte: Stockholm UDDEVALLA KOMMUN Uppdragsnummer 1351625-962 Anmälan om ytterligare anslutning av dagvatten till damm 2 Sweco Environment AB Vänersborg vatten och miljö Hans Björkman Thomas Larm, Göran Wallgren 1 (13)

Läs mer

VÄXJÖBOSTÄDER AB. Avrinningsplan för dagvatten Kv Kråkan Växjö

VÄXJÖBOSTÄDER AB. Avrinningsplan för dagvatten Kv Kråkan Växjö Uppdrag Avrinningsplan Kv. Kråkan Växjö Beställare Växjöbostäder AB Upprättad Ingel Magnusson Kontrollerad av Rev Datum15-11-09 Sidan 1 av 3 Handling Avrinningsplan dagvatten Godkänd av Förslagshandling

Läs mer

Eftra 2:54 och 4:24 VA-utredning till detaljplan

Eftra 2:54 och 4:24 VA-utredning till detaljplan Beställare: Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: FALKENBERGS KOMMUN Box 293 311 23 Falkenberg Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Herman Andersson Jennifer Löfvendahl Uppdragsnr: 102 38 57 Filnamn

Läs mer

Beräknad avskiljning av dagvattenburna föroreningar med LOD och dagvattendamm för dp Nya gatan, Nacka

Beräknad avskiljning av dagvattenburna föroreningar med LOD och dagvattendamm för dp Nya gatan, Nacka Sid 1 (5) PM Beräknad avskiljning av dagvattenburna föroreningar med LOD och dagvattendamm för dp Nya gatan, Nacka Planområdet Planområdet för Nya Gatan har förändrats sedan dagvattenutredningen Dagvattenutredning

Läs mer

RAPPORT. Dagvattenutredning Kungsbäck SAMHÄLLSBYGGNAD, GÄVLE KOMMUN SWECO ENVIRONMENT GÄVLE VATTEN OCH MILJÖ UPPDRAGSNUMMER 1584634000 2013-10-18

RAPPORT. Dagvattenutredning Kungsbäck SAMHÄLLSBYGGNAD, GÄVLE KOMMUN SWECO ENVIRONMENT GÄVLE VATTEN OCH MILJÖ UPPDRAGSNUMMER 1584634000 2013-10-18 repo001.docx 2012-03-2914 SAMHÄLLSBYGGNAD, GÄVLE KOMMUN Dagvattenutredning Kungsbäck UPPDRAGSNUMMER 1584634000 SWECO ENVIRONMENT GÄVLE VATTEN OCH MILJÖ LISEN LINDGREN - HANDLÄGGARE IRINA PERSSON - KVALITETSGRANSKARE

Läs mer

PM2 DAGVATTEN HAGAVÄGEN

PM2 DAGVATTEN HAGAVÄGEN 01-11 Bakgrund I samband med de förberedande arbetena med detaljplanering av rubricerat område har Sundsvalls kommun beslutat att utföra en fördjupad studie avseende hur dagvatten kan hanteras inom ramen

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING INFÖR UTBYGGNAD AV. Väsjön norra

DAGVATTENUTREDNING INFÖR UTBYGGNAD AV. Väsjön norra DAGVATTENUTREDNING INFÖR UTBYGGNAD AV Väsjön norra MAJ 2013 2 (9) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 2 Inledning 3 3 Geologi 3 4 Dagvattenhantering 3 4.1 Väsjön 3 4.2 Förslag till dagvattenhantering 4 4.3 Reningsbehov

Läs mer

Riktlinjer för dagvattenhantering

Riktlinjer för dagvattenhantering Syftet med Järfälla kommuns dagvattenriktlinjer är att uppnå en god vattenstatus i kommunens sjöar och vattendrag samt att bebyggda områden inte ska drabbas av skador vid översvämningar. Riktlinjerna är

Läs mer

Dagvatten-PM, Klockstapeln

Dagvatten-PM, Klockstapeln Tengbom Upprättad av: Matilda Wistrand Granskad av: Niclas Elvsén Innehåll 1. Bakgrund... 3 1.1 Befintliga ledningar... 5 1.2 Markförutsättningar... 5 2. Dimensionering... 6 3. Metoder... 7 3.1 Fördröjning

Läs mer

Dagvattenutredning KVARNHOLMEN UTVECKLINGS AB. Kvarnholmen DP5. Stockholm 2013-04-19

Dagvattenutredning KVARNHOLMEN UTVECKLINGS AB. Kvarnholmen DP5. Stockholm 2013-04-19 KVARNHOLMEN UTVECKLINGS AB Stockholm 2013-04-19 Datum 2013-04-19 Uppdragsnummer 61190723501 Håkan Olofsson Linnéa Sörenby Magnus Biderheim Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009,

Läs mer