Skogsallén Fastighetsprojektering AB. Kvarteret Tjädern. Dagvattenutredning till detaljplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skogsallén Fastighetsprojektering AB. Kvarteret Tjädern. Dagvattenutredning till detaljplan 2014-01-13"

Transkript

1 Skogsallén Fastighetsprojektering AB

2 Beställare: Skogsallén Fastighetsprojektering AB Viktor Rydbergsgatan Göteborg Beställarens representant: Carl-Johan Carlsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box Göteborg Emma Nilsson Keskitalo Jennifer Löfvendahl Uppdragsnr: Filnamn och sökväg: Kvalitetsgranskad av: Tryck: n:\103\15\ \0-mapp\09 beskr-utredn-pmkalkyl\pm.doc Herman Andersson Norconsult AB

3 3 (18) Innehållsförteckning 1 Orientering Kungsbackaån Befintlig dagvattenhantering Befintliga dagvattenflöden Föreslagen dagvattenhantering Framtida dagvattenflöden Fördröjning av dagvatten Höjdsättning Rening av dagvatten Oljeavskiljare Filterbrunnar Slutsats Bilagor Bilaga 1. Bilaga 2. Befintlig dagvattenhantering Föreslagen dagvattenhantering

4 4 (18) 1 Orientering På uppdrag av Skogsallén Fastighetsprojektering AB har Norconsult AB upprättat föreliggande dagvattenutredning för kvarteret Tjädern i västra delen av centrala Kungsbacka, se figur 1. Skogsalléns Fastighetsprojektering AB förvaltar idag de två flerbostadshusen placerade på tomten och ämnar exploatera fastigheten med ytterligare boendemöjligheter i planområdets västra del. Planerad exploatering ökar andelen hårdgjorda ytor, vilket får till följd att ytavrinningen ökar p.g.a. minskade infiltrationsmöjligheter och snabbare avrinningsförlopp. Föreliggande PM syftar till att redogöra för de befintliga dagvattenförhållandena inom kvarteret Tjädern, samt presentera principförslag för att få till stånd erforderlig fördröjning, rening och avledning av dagvatten. Figur 1. Rödmarkering beskriver utredningsområdets ungefärliga läge Planområdet ligger inom avrinningsområdet för Kungsbackaån. Marknivåerna inom planområdet varierar mellan +10 och +15 m. Området sluttar svagt i östlig riktning med de högsta marknivåerna i områdets nordvästra del.

5 5 (18) Dagvatten från intilliggande områden avleds till kommunens dagvattenledningsnät. Dagvattenvolymer utanför utredningsområdet förväntas därför inte belasta området. 1.1 Kungsbackaån Enligt Dagvatten policy och riktlinjer (Kungsbacka kommun, 2012), är Kungsbackaån klassificerad som känslig recipient, vilket ställer krav på fördröjning och rening av dagvatten. I Dagvatten policy och riktlinjer anges följande: Den naturliga vattenbalansen skall inte påverkas negativt av stadsbyggandet Oljeavskiljning krävs för parkeringsytor som överstiger en area om 1250 m 2 Nivåsättning skall ta hänsyn till förväntade klimatförändringar Vid nyexploatering av områden skall LOD väljas då de tekniska förutsättningarna tillåter detta Även ett helhetsperspektiv skall tillämpas där dagvattenavledning och rening av dagvatten skall bestämmas utifrån varje enskilt områdes förutsättningar.

6 6 (18) 2 Befintlig dagvattenhantering För att erhålla en så bra bild som möjligt av de befintliga dagvattenförhållandena inom kvarteret Tjädern, har tillhandahållet ritningsmaterial studerats och en översiktlig inventering i fält genomförts. Inventeringen genomfördes den 10 december Befintliga dagvattensystem beskrivs nedan samt illustreras i bilaga 1. En geoteknisk undersökning har utförts (Norconsult, ) för planområdet. Enligt undersökningen består jordlagren av lera med en mäktighet på 1 2 m, under lager av sand/silt/torrskorpelera samt mulljord. Djupet till fast berg uppmättes till mellan 1,7 4 m och i den nordvästra delen av utredningsområdet finns berg i dagen. Den övre grundvattenytan bedöms ligga ca 1 2 m under befintlig marknivå större delen av året. Möjligheten till infiltration bedöms vara mycket begränsad. 2.1 Befintliga dagvattenflöden Planområdet utgör en area om totalt 0,75 ha. Utöver de två flerbostadshusen utgörs planområdet av asfalterade gångstigar, grönytor med berg i dagen samt en lekplats. Antalet parkeringsplatser uppgår idag till 27 st. med en total yta om ca 340 m 2. Huvudsakligen avleds dagvattnet inom planområdet till kommunens dagvattenledningsnät. Takvattnet från flerbostadshusen leds till ledningsnätet via stuprör. Dagvatten från kvartersmark och parkeringsplatser avrinner ytledes och samlas upp i dagvattenbrunnar. Det dagvatten som inte avleds via ledningsnätet infiltrerar till viss del i grönytorna. Då dagvatten från den befintliga bebyggelsen kommer att hanteras på samma sätt även efter exploatering, har det befintliga dagvattenflödet enbart beräknats för den del av planområdet som planeras exploateras. Exploateringen omfattar en yta om 0,24 ha som idag består av grönytor med berg i dagen. Den befintliga dagvattenavrinningen har beräknats med hjälp av rationella metoden enligt Svenskt Vattens publikation P90. Den dimensionerande varaktigheten har ansatts till 20 min, vilket bedöms motsvara rinntiden genom exploateringsområdet. Regnintensiteten för ett regn med varaktigheten 20 min och en återkomsttid om 10 år har beräknats uppgå till ca 151 l/s, ha. Regnintensiteten har beräknats i enlighet med Svenskt Vattens publikation P104.

7 7 (18) Avrinningskoefficienter har enligt Svenskt Vattens publikation P90 ansatts till 0,1 för gräsytor respektive 0,8 för ytor med berg i dagen. Totalt har det befintliga dagvattenflödet från exploateringsområdet i samband med ett s.k. 10-årsregn beräknats uppgå till omkring 9 l/s.

8 8 (18) 3 Föreslagen dagvattenhantering I samband med planerad exploatering ökar andelen hårdgjorda ytor, vilket får till följd att ytavrinningen ökar p.g.a. minskade infiltrationsmöjligheter och snabbare avrinningsförlopp. För att kompensera för flödesökningen, och därmed minimera risken för översvämningar samt reducera belastningen på Kungsbackaån, föreslås utjämning av dagvatten inom planområdet. Fördröjningsanordning föreslås anläggas för utjämning av dagvatten så att utgående dagvattenflöden från planområdet efter exploatering inte överstiger befintliga maxflöden. Dagvattensystem föreslås i enlighet med Svenskt Vattens publikation P104 dimensioneras med avseende på ett 10-årsregn med en säkerhetsfaktor om 1,2 avseende prognosticerade klimatförändringar. I enlighet med Kungsbackas dagvattenpolicy föreslås dagvatten inom planområdet tas omhand så nära källan som möjligt. Med fördel kan principen för lokalt omhändertagande av dagvatten, LOD, följas. På så vis minimeras påverkan på den naturliga grundvattenbalasen i området samtidigt som behovet av utjämning av dagvatten reduceras. Nedan presenteras föreslagna åtgärder för att säkerställa en fungerande dagvattenhantering inom planområdet samt dimensioneringsförutsättningar. Föreslagna system illusteras även i bilaga Framtida dagvattenflöden På samma sätt som för befintliga förhållanden har framtida dagvattenflöden inom planområdet beräknats enligt Svenskt Vattens publikation P90 för regn med 10 års återkomsttid. I samband med planerad exploatering bedöms regnets dimensionerande varaktighet reduceras till 10 min då andelen hårdgjorda ytor förväntas öka. Med en säkerhetsfaktor om 1,2 avseende prognosticerade klimatförändringar uppgår den dimensionerande regnintensiteten till ca 274 l/s, ha för ett 10-årsregn. Regnintensiteten har beräknats i enlighet med Svenskt Vattens publikation P104. Det totala dagvattenflödet från planerad exploatering har beräknats uppgå till ca 30 l/s vid ett 10-årsregn. Således förväntas det ofördröjda dagvattenflödet öka med ca 20 l/s jämfört med befintliga förhållanden, varför utjämning av dagvatten erfordras.

9 9 (18) Genom att begränsa andelen hårdgjorda ytor, t.ex. genom att välja genomsläppliga beläggningar framför asfalterade ytor, kan flödesökningen reduceras. Erforderlig effektiv magasinsvolym, för att fördröja ett framtida dagvattenflöde om 30 l/s från exploateringsområdet till att motsvara befintlig avrinning, har enligt Svenskt Vattens publikation P90 beräknats uppgå till ca 14 m 3. I planområdets sydvästra samt nordöstra del planeras totalt 12 st. parkeringsplatser som inte ingår i ovan beräkning för exploateringsområdet. Ytorna bedöms vara små och planerad exploatering förväntas endast bidra till en marginell ökning av dagvattenavrinningen. Flödesökningen anses vara så ringa att ingen utjämning av dagvattenflöden erfordras. Ytan avsedd för parkeringsplatser i sydväst (6 st.) samt nordöst (6 st.) uppgår till 150 m 2 och utgörs idag av grönytor. Övrig yta avsedd för parkering inom planområdet är hårdgjord även idag. Nedan följer exempel på åtgärder som kan implementeras för att fördröja, rena och avleda dagvatten inom planområdet. 3.2 Fördröjning av dagvatten För att uppnå en dagvattenhantering som ej överskrider befintliga flöden kommer magasinering att erfordras, enligt ovan. I figur 2 t.o.m. 4 visas exempel på utformning av öppna fördröjningsmagasin. Figur 2. Exempel på ytlig magasinering av dagvatten

10 10 (18) Figur 3. Exempel på ytlig magasinering av dagvatten Figur 4. Fördröjningsdamm

11 11 (18) Öppna fördröjningsmagasin utformas för att fördröja dagvatten vid regntillfällen. Övrig tid kan magasinen vara torra. Dagvattenmagasinen kan förses med bräddavlopp och reglerade utlopp, för att avleda dagvatten till ledningsnätet då erforderlig magasinsvolym uppnås. Dagvatten från exploateringsområdet föreslås fördröjas via ett öppet fördröjningsmagasin. Erforderlig effektiv magasinsvolym uppgår till ca 14 m 3 och med ett djup om ca 0,3 m, upptar magasinet en yta om ca 50 m 2. Ett djupare magasin upptar en mindre yta. Fördröjningsmagasin kan även bestå av s.k. dagvattenkassetter, se figur 5. Magasin med dagvattenkassetter, liksom traditionella s.k. stenkistor och makadammagasin, fördröjer dagvatten och tillåter infiltration till underliggande mark. Även täta magasin med reglerat utlopp finns att tillgå. Figur 5. Exempel på utjämningsmagasin bestående av dagvattenkassetter (Uponor) Kassetterna har en våtvolym på ca 96 %, vilket betyder att de är mycket utrymmeseffektiva i förhållande till volymen dagvatten som kan magasineras. Fördelar med dagvattenkassetter jämfört med stenkistor och makadammagasin är, förutom att kassettmagasinen inte kräver lika stor plats eller innehar krav på infiltration, att möjligheterna till inspektion, rensning och spolning är större. Kassettmagasin kan vara ett alternativ till öppna fördröjningsmagasin för utjämning av dagvatten från exploateringsområdet. Kassettmagasin kräver ett större djup jämfört med ytlig magasinering.

12 12 (18) Mängden hårdgjorda ytor kan minskas betydligt om genomsläppliga material används som alternativ till asfalt och plattor, för att reducera behovet av utjämningsmagasin. Exempel på genomsläppliga material är hålsten av betong, permeabel asfalt och grus eller en kombination av dessa, se figur 6. I figur 6 visas även en mindre gångstig utformad med gräs och ett fåtal gångplattor. Figur 6. Yta med hålsten av betong, makadambelagd gång, samt gångstig med gräs och ett fåtal gångplattor Även om infiltrationskapaciteten genom underliggande material är låg och dagvatten förhindras infiltrera med tillräcklig kapacitet, kan genomsläppliga beläggningar öka koncentrationstiden, jämfört med asfalterade ytor, eftersom dagvattnet rinner av långsammare från genomsläppliga beläggningar. På så vis kan den erforderliga magasinsvolymen reduceras. 3.3 Höjdsättning Höjdsättningen av planområdet är mycket viktig och bör ägnas stor omsorg. Gator och fastigheter skall i möjligaste mån harmonisera med varandra. Tomtmark bör generellt höjdsättas till en högre nivå än anslutande gatumark för att en tillfredsställande avledning av yt- och dräneringsvatten samt spillvatten skall kunna erhållas. Lägsta golvnivå rekommenderas enligt Svenskt Vattens publikation P105, figur 9.6, inte understiga 0,5 m över marknivån vid förbindelsepunkt för dagvatten. Det föreslås även tillses att marken ges ordentlig lutning ut från byggnader.

13 13 (18) Om höjdsättningen utformas enligt ovan, så att byggnader är belägna högre än omgivande mark, kan dagvatten avledas via gatorna om dagvattensystemets maxkapacitet skulle överskridas vid extrem nederbörd. Vid ett sådant scenario föreslås höjdsättningen medge ytlig avledning av dagvatten. Vid höjdsättning skall hänsyn även tas till rådande geotekniska förhållanden. I områden med befintliga fastigheter, vilket är fallet för kvarteret Tjädern, där ovanstående inte kan tillämpas, är det viktigt att beakta att det nya området inte höjdsätts på ett sådant sätt att befintliga fastigheter riskerar skadas av dagvatten. 3.4 Rening av dagvatten De främsta föroreningskällorna inom planområdet förväntas vara uppställning av fordon. Inom planområdet planeras antalet parkeringsplatser fördubblas, där den framtida totala parkeringsytan beräknas uppgå till 760 m 2. Dock ökar endast den hårdgjorda ytan med 150 m 2. Kravet från Kungsbacka kommun är att parkeringsytor som överstiger en area om m 2, skall förses med oljeavskiljare. Parkeringsytorna inom planområdet överstiger inte kravet från Kungsbacka kommun. Dock fördubblas dagvattnets föroreningsbelastning, varpå rening av dagvatten i viss utsträckning ändå förordas Oljeavskiljare Förvaltningen Miljö och Hälsoskydd i Kungsbacka ställer följande krav på oljeavskiljare för rening av dagvatten från parkeringsplatser större än m 2. Oljeavskiljare skall vara utrustad med slamavskiljare Oljeavskiljare skall vara av klass I enligt SS EN Det ska finnas provtagningsmöjlighet Oljeavskiljare skall ha lamellavskiljare eller bypass Utöver detta ska avskiljare normalt vara utrustad med oljenivålarm. Vid befintliga dagvattenledningssystem kan det vara problematiskt nivåmässigt att installera oljeavskiljare, utan att behöva pumpa dagvattnet. Ett alternativ till oljeavskiljare är att anlägga filterbrunnar. Då denna metod inte är densamma som Kungsbacka kommun rekommenderar, är det viktigt att förvaltningen Miljö och Hälsoskydd kontaktas i god tid vid önskemål om att välja denna reningsmetod.

14 14 (18) Filterbrunnar Brunnar med brunnsfilter är ett bra alternativ för rening av dagvatten från hårdgjorda ytor med låg trafikintensitet, t.ex. parkeringsytor, se figur 7. I brunnsfilter omhändertas olja och, till skillnad från oljeavskiljare, även tungmetaller och partiklar från dagvattnet på ett effektivt sätt. Figur 7. Principskiss filterförsedd rännstensbrunn. Källa: Flexiclean De filter som finns på marknaden består vanligtvis av två delar. En del som renar dagvattnet, d.v.s. filtret som utgörs av en absorbent som binder föroreningar, samt en del som består av filtrets behållare (filterinsatsen), vars konstruktion har en avgörande betydelse för om filtret sätter igen sig eller ej. Vid val av filter bör reningskapacitet, hydraulisk kapacitet och driftaspekter beaktas. Reningskapaciteten bör uppgå till minst % för metaller och ännu högre för olja.

15 15 (18) Brunnsfilter kräver regelbunden tillsyn och filtermaterialet måste bytas ut med jämna mellanrum för att inte mättas och på så vis mista sin funktion. Metoden är fördelaktig då höga vattennivåer riskerar att stiga upp i dagvattensystemet, då filterbrunnar inte är lika utrymmeskrävande som t.ex. oljeavskiljare.

16 16 (18) 4 Slutsats Föreslagen exploatering förväntas leda till en ökad dagvattenavrinning och föroreningsbelastning från planområdet. För att kompensera flödesökningen, och därmed minimera risken för översvämningar samt reducera belastningen på Kungsbackaån, föreslås utjämning av dagvatten så att utgående dagvattenflöden från planområdet efter exploatering inte överstiger befintliga dagvattenflöden. Fördröjningsmagasin föreslås anläggas centralt i planområdet för utjämning av dagvatten från exploateringsområdet. Genomsläppliga beläggningar kan med fördel anläggas för att minska magasinsvolymen, bibehålla grundvattenbalansen samt öka koncentrationstiden inom planområdet. Norconsult AB Mark och Vatten Jennifer Löfvendahl Emma Nilsson-Keskitalo

17 17 (18) Referenser Flexiclean. (2012) Kungsbacka kommun. (2012) Dagvatten riktlinjer och policy. Kommunfullmäktige Svenskt Vatten. (2004) Publikation P90 Dimensionering av allmänna avloppsledningar. Stockholm: Svenskt Vatten AB Svenskt Vatten. (2011) Publikation P104 Nederbördsdata vid dimensionering och analys av avloppssystem. Solna: Svenskt Vatten AB Svenskt Vatten. (2011) Publikation P105 Hållbar dag- och dränvattenhantering; Råd vid planering och utformning. Solna: Svenskt Vatten AB Uponor. (2011)

18 Norconsult AB Theres Svensson gata 11 Box 8774, Göteborg , fax

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05 Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare HÄRRYDA KOMMUN BOX 20 43521 MÖLNLYCKE Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP

DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP RAPPORT DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP 2013-09-11 Uppdrag: 245191, VA utredning Bjuvstorp 9:13 Titel på rapport: Dagvattenutredning Bjuvstorp Status: Slutrapport Datum: 2013-09-11 Medverkande Beställare:

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för Edsås 1:18, Alingsås kommun

Dagvattenutredning till detaljplan för Edsås 1:18, Alingsås kommun Dagvattenutredning till detaljplan för Edsås 1:18, Alingsås Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare KARL-ERIK ANDERSSON c/o ADVOKATFIRMAN ÅBERG KUNGSPORTSAVENYEN 32 41136 GÖTEBORG GF Konsult AB

Läs mer

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 SLUTRAPPORT 2013-10-22 Uppdrag: 250188, revidering Dagvattenutredning Åkarp Titel på rapport: Revidering dagvattenutredning till dp för del av

Läs mer

RAPPORT. Dagvattenutredning Bostäder söder om Ullas Lyckas väg, Kållered, Mölndal stad. 2012-02-10 2015-02-16 rev D

RAPPORT. Dagvattenutredning Bostäder söder om Ullas Lyckas väg, Kållered, Mölndal stad. 2012-02-10 2015-02-16 rev D RAPPORT, Kållered, Mölndal stad 2012-02-10 2015-02-16 rev D Upprättad av: Åsa Ottosson/Daniel Jacobsson Granskad av: Daniel Jacobsson RAPPORT, Kållered, Mölndal stad Kund Johan Wiik Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Dagvattenutredning Almekärr 3:48

Dagvattenutredning Almekärr 3:48 Beställare: Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: LERUMS KOMMUN Box 225 443 25 LERUM Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Edgar Villarreal Uppdragsnr: 101 15 00 Filnamn och sökväg: N:\101\15\1011500\0-Mapp\Beskrivningar\Utredningar

Läs mer

Svarte Utredning för VA och höjdsättning

Svarte Utredning för VA och höjdsättning Malmö Uppdragsnummer: 232583 2 (9) INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Omfattning... 4 1.4 Ingående personal... 4 1.5 Följande underlag har använts i uppdraget... 4 2 UTREDNING

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN RAPPORT 2012-06-20 Uppdrag: 242340, Planförstudie - Bergagården, Kalmar Titel på rapport: Dagvattenutredning Bergagården Status: Rapport Datum: 2012-06-20 Medverkande Beställare:

Läs mer

Ta hand om dagvattnet. Råd vid planering och byggande av flerbostadhus

Ta hand om dagvattnet. Råd vid planering och byggande av flerbostadhus Ta hand om dagvattnet Råd vid planering och byggande av flerbostadhus 1 Omslagsbild: Öppet dike som leder ett delflöde från en bäck igenom ett bostadsområde för gestaltning. Här ansluter även det rena

Läs mer

PM Teknisk försörjning VA och FV

PM Teknisk försörjning VA och FV Nybyggnation vid HSB Stockholm 2011-01-28 Rev 2011-06-13 Rev 2011-09-02 Nybyggnation vid PM Teknisk försörjning VA och FV för nybyggnation vid samt Vårdhemmet Övre Varis Datum 2011-01-28 Rev 2011-06-13

Läs mer

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Datum 2011-03-21 Reviderad - Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala Region Mitt Uppdrag Beställare Träkvista Järntorget Bostad AB T: +46-10-615

Läs mer

TA HAND OM DITT VATTEN! Information och exempel för lokalt omhändertagande av dagvatten LOD

TA HAND OM DITT VATTEN! Information och exempel för lokalt omhändertagande av dagvatten LOD TA HAND OM DITT VATTEN! Information och exempel för lokalt omhändertagande av dagvatten LOD VAR RÄDD OM VÄRMDÖS VATTEN! Vatten är en av Värmdös viktigaste tillgångar, och vi lever i en unik miljö med tillgång

Läs mer

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga Ta hand om dagvattnet - råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner på hårda ytor som tak och vägar, eller genomsläpplig mark. Dagvattnet rinner vidare via

Läs mer

365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version

365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version EKERÖ KOMMUN 365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version Sundsvall 365 Tappström 3:1 (Wrangels väg). Kort version Datum 2013-02-12 Uppdragsnummer 61811355960000 Utgåva/Status Bo Granlund Magnus Sundelin

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten

Dag- och dräneringsvatten Dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare I denna broschyr finns information om vad fastighetsägare som ansluter sig till det allmänna vatten- och avloppsnätet kan tänka på för att undvika

Läs mer

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Plats för bild/bilder Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten a r regn-, sma lt- och spolvatten som rinner av fra n exempelvis va gar och hustak och som via diken

Läs mer

Så tar du hand om ditt dagvatten. råd till småhusägare

Så tar du hand om ditt dagvatten. råd till småhusägare Så tar du hand om ditt dagvatten råd till småhusägare Vad är dagvatten? Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner på hårdgjorda ytor som tak och vägar eller genomsläpplig mark. Dagvattnet rinner vidare

Läs mer

VA utredning för område vid Färgärdsviken, Östhammars kommun (del av fastigheten Björnäs 5:12)

VA utredning för område vid Färgärdsviken, Östhammars kommun (del av fastigheten Björnäs 5:12) VA utredning för område vid Färgärdsviken, Östhammars kommun (del av fastigheten Björnäs 5:12) Stefan Andersson, Fastighetsaktiebolaget Färgärdsviken Rapport nr 2012-0510-A Ebba af Petersens, WRS Uppsala

Läs mer

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman UPPDRAGSNUMMER ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING ARNÖ 1:3 SÖDER FLÄTTNALEDEN BJÖRKÖ, NYKÖPING NYKÖPINGS KOMMUN NYKÖPING Handläggare: Aino Krunegård Ronie Wickman Kvalitetsgranskning: Denis van Moeffaert 1

Läs mer

KOMPLETTERANDE PM FÖRTYDLIGANDE AV HANDLINGSPLAN FÖR SKYDD MOT STIGANDE HAVSNIVÅER

KOMPLETTERANDE PM FÖRTYDLIGANDE AV HANDLINGSPLAN FÖR SKYDD MOT STIGANDE HAVSNIVÅER FÖRTYDLIGANDE AV HANDLINGSPLAN Vellinge kommun Uppdragsnummer 1220091000 Malmö 2012-01-25 Sweco Environment AB Malmö Kust och Vattendrag Författare: Sebastian Irminger Street Granskare: Olof Persson 1

Läs mer

dagvatten - policy och handlingsplan

dagvatten - policy och handlingsplan dagvatten - policy och handlingsplan 2 Dagvatten i Jönköpings kommun Policy JÖNKÖPINGS KOMMUNS DAGVATTENPOLICY anger hur dagvatten inom planlagda, bebyggda områden ska hanteras för allmän, samfälld och

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214 Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1 i Södertälje stad Upprättad: 2014-04-30 GRANSKNINGSHANDLING Vad är kommunal planering Kommunen

Läs mer

Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning

Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning 2015-06-17 Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg-

Läs mer

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan -

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - Antagen av KF 25 mars 2014 Laga kraft 23 april 2014 PLANBESKRIVNING 2014-01-28 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) KS/2011:6 Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. PLANHANDLINGAR

Läs mer

dag- och dränvattenhantering

dag- och dränvattenhantering Långsiktigt hållbar h dag- och dränvattenhantering Material hämtat från arbetskoncept till Svenskt Vattens, publikation P105 Göran Lundgren, SWECO, Växjö LOD = En hantering av dagvatten inom det område

Läs mer

DP 1543 Detaljplan för Johannisbergs båtuppläggning Västerås 2012-12-11, rev 2013-03-06, dnr: 2011/78-BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås sstad

DP 1543 Detaljplan för Johannisbergs båtuppläggning Västerås 2012-12-11, rev 2013-03-06, dnr: 2011/78-BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås sstad DP 1543 Detaljplan för Johannisbergss båtuppläggning Västerås 2012-12-11, rev 2013-03-06, dnr: 2011/78-BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen ges en samlad bild av markanvändningen

Läs mer

Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering

Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering Information från Borås Energi och Miljö AB I denna informationsskrift vill vi informera om hur man på ett bra och säkert sätt tar hand om sitt dagoch dräneringsvatten

Läs mer

Väg 16, delen Flädie Lund.

Väg 16, delen Flädie Lund. ARBETSPLAN Väg 16, delen Flädie Lund. Ombyggnad av väg 16 till fyrfältsväg Lomma och Lunds kommun, Skåne Län Beskrivning 2010-09-01 Objekt: 8851112 Titel: Arbetsplan. Väg 16, Flädie Lund. Ombyggnad av

Läs mer

enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter

enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter Det är angeläget att få en samsyn om vilka krav som kan och bör ställas på

Läs mer

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Samrådshandling 2015-04-24 Stadsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2013-174 Detaljplan för kv Gäddan 14 Planbeskrivning 2 Planprocessen

Läs mer