RAPPORT. Fyrklövern BRABO STOCKHOLM AB STHLM DAGVATTEN OCH YTVATTEN DAGVATTENUTREDNING UPPDRAGSNUMMER PER BOHOLM TOBIAS RENLUND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT. Fyrklövern BRABO STOCKHOLM AB STHLM DAGVATTEN OCH YTVATTEN DAGVATTENUTREDNING UPPDRAGSNUMMER 1143669000 2014-09-12 PER BOHOLM TOBIAS RENLUND"

Transkript

1 BRABO STOCKHOLM AB Fyrklövern UPPDRAGSNUMMER DAGVATTENUTREDNING STHLM DAGVATTEN OCH YTVATTEN PER BOHOLM TOBIAS RENLUND Sweco

2 Sammanfattning Upplands Väsbys kommun ingår i Oxunda Vattensamverkan tillsammans med Sigtuna, Sollentuna, Täby och Vallentuna där man tagit fram gemensamma riktlinjer och mål för hantering av dagvatten i tätort. Denna utredning syftar till att utreda dagvattenhanteringen i de västra delarna av exploateringsområdet Fyrklövern i Upplands Väsby för att se vilka konsekvenser en exploatering kommer att få och vilka åtgärder som krävs för att uppfylla de mål och riktlinjer som finns för dagvattenhanteringen. Utredningen visar att det finns ett stort behov av fördröjning av dagvatten från området. Dagvattenledningsnätet är redan idag överbelastat och i stort behov av lokal fördröjning av dagvatten innan det leds på nätet. Det finns ytor i området som är lämpade för fördröjning och dessa bör reserveras för LOD. Rapporten visar också att en exploatering inte kommer att medföra några ökade föroreningshalter. Utifrån planskiss över hur området ska exploateras så har föroreningshalter och föroreningsbelastning räknats ut för att jämföra hur exploateringen kommer påverka utsläppen till recipienten. Att föroreningarna inte ökar till nivåer som kräver rening beror bl.a. på att de nybyggda husen har underliggande garage där vattnet antas gå direkt till spillvattensystemet. Sweco

3 Fel! Hittar inte referenskälla. Innehållsförteckning 1 BAKGRUND OCH SYFTE FRÅGESTÄLLNING 1 2 UNDERLAGSMATERIAL 2 3 FÖRUTSÄTTNINGAR OMRÅDESBESKRIVNING Planområdet före exploatering Planområdet efter exploatering RECIPIENTER Oxundaån-Väsbyån Oxundasjön LADBRODAMMEN GEOTEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR GRUNDVATTEN GRUNDVATTENTÄKT KAPACITETSFÖRHÅLLANDEN I BEFINTLIGT DAGVATTENSYSTEM 6 4 METOD STORMTAC FÖRORENINGSBERÄKNINGAR Jämförelse med riktvärden FLÖDESBERÄKNINGAR DIMENSIONERING AV LOD-LÖSNINGAR INDATA TILL FLÖDES- OCH FÖRORENINGSBERÄKNINGAR 8 5 RESULTAT FÖRORENINGSBERÄKNING FLÖDESBERÄKNINGAR 11 6 FÖRSLAG PÅ LOD-LÖSNINGAR OCH PLACERING DIKEN Avskärande dike Makadamdike Funktion REGNGÅRD Dimensionering Höjdsättning GRÖNA TAK 15

4 6.3.1 Dimensionering STUPRÖRSUTKASTARE OCH RÄNNOR VÄXTBÄDDAR Dimensionering 18 7 DRIFT OCH ANLÄGGNINGSKOSTNADER DIKEN REGNGÅRD GRÖNA TAK VÄXTBÄDD 20 8 DISKUSSION OCH SLUTSATS 21 Bilaga 1 Bilaga 2 Planområde efter exploatering med föreslagna LOD-lösningar Planområde efter exploatering med föreslagna LOD-lösningar

5 1 BAKGRUND OCH SYFTE Upplands Väsby kommun ska omvandla kvarteret Fyrklövern och förtäta det med nya bostadshus. Fyrklövern ligger inom ett vattenskyddsområde och avrinner till recipienterna Oxundasjön och Oxundaån-Väsbyån som har måttlig ekologisk status med målet att uppnå god ekologisk status år Denna utredning syftar till att utreda dagvattenhanteringen i de västra delarna av exploateringsområdet för att se vilka konsekvenser en exploatering kommer att få och vilka åtgärder som krävs för att uppfylla de mål och riktlinjer som finns för dagvattenhanteringen. Upplands Väsbys kommun ingår i Oxunda Vattensamverkan tillsammans med Sigtuna, Sollentuna, Täby och Vallentuna där man tagit fram gemensamma riktlinjer och mål för hantering av dagvatten i tätort. Där står bl.a. att dagvatten ska utnyttjas som en positiv resurs i samhället genom att synliggöras för att öka de pedagogiska och estetiska värdena samt öka värdet för naturvården. Vidare ska dagvattensystem utformas så att flöden utjämnas och så mycket som möjligt av föroreningarna kan avskiljas före utsläpp till recipient. För kvartersmark gäller att hårdgjorda, icke genomsläppliga ytor ska minimeras. Olika fördröjningsåtgärder ska sättas in efter möjlighet och punktåtgärder ska vidtagas för att minska belastningen på befintliga system. 1.1 FRÅGESTÄLLNING I utredningen ingår att besvara följande: Hur kommer en exploatering att påverka flödesvägar och flöden från planområdet Finns det ett behov av rening eller fördröjning av dagvatten. Vilken påverkan kommer exploateringen att ha på föroreningsbelastningen från området Vilka föroreningskrav måste uppfyllas för vattenskyddsområdet och recipienten Vilka LOD-lösningar lämpar sig för planområdet Var utifrån de geotekniska förutsättningarna lämpar det sig att anlägga LOD för rening och fördröjning. Vilka drift- och anläggningskostnader kan man räkna med för de föreslagna LODlösningarna Finns det några naturliga eller befintliga reningsanläggningar som kan utnyttjas i området. 1 (23)

6 repo001.docx UNDERLAGSMATERIAL Planskiss, Sweco Architects, Primärkarta, höjdkarta, ledningskarta, Brabo, PM Dagvatten, Fyrklövern, Structor, Dagvattenutredning Fyrklövern, WSP, Ladbrodammen, Sweco Viak, Allmänna Bestämmelser för användande av Upplands Väsby kommuns allmänna Vatten- och Avloppsanläggning (ABVA), Teknisk handbok, Upplands Väsby kommun, Dagvatten i Oxundaåns avrinningsområde, Oxunda Vattensamverkan, Geoteknisk sammanställning, Fyrklövern, Bjerking, (23)

7 3 FÖRUTSÄTTNINGAR 3.1 OMRÅDESBESKRIVNING Planområdet före exploatering Exploateringsområdet består före exploatering av ett parkområde med genomgående cykelbanor. Norra delen av området är till största del gräsytor med omkringliggande träd och buskar. I södra delen ligger det en minigolfbana med omkringliggande träd. Hela området lutar österut ner mot Dragonvägen där gränsen för exploateringsområdet går, Figur Planområdet efter exploatering Efter exploateringen kommer minigolfbanan och stora delar parkområdet att ersättas med fem stycken bostadshus. Det södra och mellersta huset längs Dragonvägen har innergårdar med underbyggda garage. De två mindre bostadshusen som ligger till väster i området kommer att ha en mindre parkering som ligger ut mot gatan. Lutningen i området kommer att bli densamma med en lågpunkt längsmed Dragonvägen där det riskerar att bli översvämningar om dagvattnet inte omhändertas på ett bra sätt. Figur 1 Exploateringsområdet markerat med gult före exploatering t.v. och efter exploatering t.h. 3 (23)

8 repo001.docx RECIPIENTER Planområdet avrinner till recipienten Oxundaån-Väsbyån som rinner vidare ut till Oxundasjön, Figur 2. Oxundasjön Ladbrodammen Oxundaån- Väsbyån Exploateringsområde Figur 2 Exploateringsområdet samt dess recipienter Oxunda-Väsbyån och Oxundasjön utritade i rött.(google maps) Oxundaån-Väsbyån Oxundaån-Väsbyån uppnår enligt VISS 1 i dagsläget måttlig ekologisk status och god kemisk status exklusive kvicksilver. Enligt den inventering som gjordes 2009 uppnådde Oxundaån-Väsbyån Otillfredsställande ekologisk status. Den nya miljökvalitetsnormen är fastställd till att God ekologisk status skall uppnås fram till Detta då övergödningen i sjön är så stor att det ej bedöms tekniskt möjligt att åtgärda fram till Oxundasjön Oxundasjön uppnår I dagsläget, enligt VISS, Måttlig ekologisk status och Uppnår ej god kemisk status. Kemisk status exklusive kvicksilver är God. Enligt den inventering som gjordes 2009 uppnådde Oxundasjön Otillfredsställande ekologisk status. Den nya miljökvalitetsnormen är fastställd till att God ekologisk status 1 Vatteninformationssystem Sverige, databassystem för Svenska vatten av Vattenmyndigheterna, Länsstyrelserna och Havs Vatten myndigheten 4 (23)

9 skall uppnås fram till Detta då övergödningen i sjön är så stor att det ej bedöms tekniskt möjligt att åtgärda fram till Oxundaåns vattenvårdsprojekt har tagit fram en gemensam dagvattenpolicy 2 som beaktats vid åtgärdsförslag inom exploateringsområdet Fyrklövern. 3.3 LADBRODAMMEN Exploateringsområdet avrinner via kommunalt dagvattenledningsnät till Ladbrodammen 3 där det renas innan det rinner vidare till Oxundaån-Väsbyån och vidare ut i Oxundasjön. Vid större flöden bräddar dagvattnet förbi dammen direkt ut till Väsbyån. 3.4 GEOTEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR Information om geotekniska förutsättningar och grundvatten har hämtats från Geoteknisk sammanställning upprättad av Bjerking 4. Området utgörs till största delen av lera med en lagertjocklek mellan 2-9 meter. Under leran förekommer friktionsmaterial med underliggande berg. Det minsta lerdjupet förekommer i västra och södra delarna öster om Dragonvägen och söderut mot Mälarvägen. Det tjocka lerlagret förhindrar infiltration ner till grundvattnet 3.5 GRUNDVATTEN Fem grundvattenrör har installerats i området. Grundvattennivån varierade mellan +4.6 och +6.2 i mitten av området och grundvattnets trycknivå uppmättes till +7.9 i rören väster om Dragonvägen. Då markytan inom området varierar från +9.5 i områdets lägst belägna delar till i områdets sydvästliga delar innebär det att grundvattnet ligger som minst 3.3 meter under markytan. Med ett tjockt lerlager som förhindrar att dagvattnet infiltrerar ner är risken liten att LOD-anläggningarna kommer att påverka grundvattnet. Den ända risken som finns är att gräva för djupt vid anläggning så att lerlagret punkteras. 3.6 GRUNDVATTENTÄKT Området är beläget på gränsen till yttre skyddszon för grundvattentäkterna på fastigheterna Hammarby 7:1 och 1:2. Det innebär i kort att dagvatten inte får släppas ut på eller i marken utan tillstånd av Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Då ingen infiltration sker till grundvattnet så klaras kraven för grundvattentäkt. 2 Oxundaåns vattenvårdsprojekt Dagvattenpolicy, Gemensamma riktlinjer för hantering av dagvatten i tätort. Upplands Väsby kommun, Sigtuna kommun, Vallentuna kommun, Täby kommun, Sollentuna kommun. 3 Ladbrodammen, Funktionsbeskrivning, drift- och skötselplan samt kontrollprogram, SWECO VIAK AB , Upplands Väsby kommun. 4 Geoteknisk sammanställning Fyrklövern, Upplands Västby kommun. Daterad upprättad av Henrik Håkansson, Bjerking. 5 (23)

10 repo001.docx KAPACITETSFÖRHÅLLANDEN I BEFINTLIGT DAGVATTENSYSTEM Dagvattensystemet som går igenom planområdet är redan idag överbelastat vid ett 2- årsregn. Vid ett 10-årsregn stiger vattennivån över marknivå visar modelleringar som WSP 5 gjort tidigare. Det finns inte utrymme att leda yterliggare dagvatten till ledningsnätet utan vattnet behöver därför fördröjas lokalt så långt som möjligt. 5 Dagvattenutredning Fyrklövern, WSP, (23)

11 4 METOD I denna dagvattenutredning har recipient och dagvattenmodellen Stormtac använts, version Resultaten av dessa beräkningar har sedan legat till grund för föreslagen dagvattenhantering. Följande beräkningar beskrivs nedan: Flödesberäkningar före och efter exploatering Föroreningsberäkningar före och efter exploatering Dimensionering av LOD-anläggningar 4.1 STORMTAC Översiktlig beräkning av föroreningshalter och föroreningsmängder i dagvattnet samt beräkningar av flöden har genomförts med StormTac. Som indata till modellen används nederbörd, 636 mm/år som gäller för Stockholmsområdet, och kartlagd markanvändning i kvarteret Fyrklövern. Markanvändningen före och efter exploatering har uppskattats utifrån grundkarta, primärkarta och planskiss. Vid beräkningar av dagvattnets föroreningsinnehåll har schablonhalter för parkområde, gata, tak o.s.v. använts. I fallet med minigolfbana har en uppskattad schablonhalt antagits utifrån liknande markanvändningar. Det har också antagits att vattnet från parkeringarna som är underbyggda innergårdarna leds direkt till spillvattennätet. Schablonvärden utgörs av årsmedelhalter samt avrinningskoefficienter för angiven markanvändning. Vid belastningsberäkningar (mängd förorening, kg/år) används årsmedelhalten och den ackumulerade årliga nederbörden då det är årsvolymen som är avgörande för hur stor mängd förorening som genereras under ett år. Endast belastning av dagvatten och basflöde (inläckande grundvatten till dagvattensystemet) avses. 4.2 FÖRORENINGSBERÄKNINGAR I rapporten redovisas föroreningshalt (årsmedelhalt) (μg/l eller mg/l) och föroreningsbelastning (kg/år) före och efter exploatering. Följande föroreningar har beräknats: fosfor (P), kväve (N), bly (Pb), koppar (Cu), zink (Zn), kadmium (Cd), krom (Cr), nickel (Ni), kvicksilver (Hg), suspenderad substans (Susp; partiklar), opolära alifatiska kolväten (olja), polycykliska aromatiska kolväten (PAH) och bensapyren (BaP). För samtliga ämnen avses totalhalter Jämförelse med riktvärden Samtliga framräknade årsmedelhalter har jämförts med förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp, nivå 2M 6. Nivå 2 gäller för delavrinningsområden uppströms 6 RTK, Regionala dagvattennätverket i Stockholms län, Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp, (23)

12 repo001.docx utsläppspunkt i recipient. I det här fallet avrinner dagvattnet från området till dagvattenanläggningen Ladbrodammen via dagvattenledningsnätet innan det når recipienten Väsbyån som mynnar i Oxundasjön. M avser utlopp i en mindre recipient såsom mindre sjö eller grund havsvik. Dessa riktvärden är lämpliga att använda vid t.ex. kommunens planläggning, nyexploateringar eller förtätningar där flera fastigheter kan ha en gemensam dagvattenlösning. Nivå 1M är det hårdaste kravet och gäller vid utsläpp direkt till recipient. I vårt fall är det inte de kraven som rekommenderas men båda recipienterna behöver förbättra sin ekologiska status så mycket som möjligt så det är ett bra riktvärde om även dessa värden klaras. De av RTK föreslagna riktvärdena för dagvattenutsläpp används för att på lång sikt se till att statusen i recipienten bevaras eller förbättras för att nå de målen som ställs i Vattendirektivet. Då planområdet ligger i ett vattenskyddsområde och avrinner till en känslig recipient jämförs föroreningshalterna före och efter en exploatering så att en ökning av föroreningar till recipient ska kunna undvikas. 4.3 FLÖDESBERÄKNINGAR Flödesberäkningarna har utförts för ett 2, 5 och 10-årsregn med klimatfaktor på 1,2 och en varaktighet som beräknades utifrån rinnsträckor och flödeshastigheter. Vidare användes de senaste nederbördsdata och regnintensiteter som rekommenderas enligt Svenskt Vatten DIMENSIONERING AV LOD-LÖSNINGAR Upplands Väsby kommun har som fördröjningskrav att fördröja minst 50 % av ett 2- årsregn. De vill också ha beräkningar och dimensioneringsprinciper för regn upp till 10 års återkomsttid. Utifrån det har 3 olika fördröjningsvolymer beräknats. Ett för att klara 50 % av ett 2-årsregn och 2 för att ge samma utflöde från exploateringsområdet efter en exploatering som före vid 5 respektive 10 års återkomsttid. 4.5 INDATA TILL FLÖDES- OCH FÖRORENINGSBERÄKNINGAR Nedan i Tabell 1 sammanställs all indata i form av area per markanvändning (ha), och avrinningskoefficienter (φ) som ligger till grund för flödes- och föroreningsberäkningarna. Avrinningskoefficienter är de rekommenderade från Svenskt vatten, P90. I de fall där det inte finns en rekommenderad avrinningskoefficient som för minigolf t.ex. så har en uppskattning gjorts med liknande områden. 7 Svenskt Vatten 7, publikation P104 (data från Dahlström, 2010) 8 (23)

13 Tabell 1 Typ av markanvändning före och efter exploatering. Markanvändning (φ) Area Före [ha] Area efter [ha] Tak Park Cykelbana Minigolf Gårdsplan Gata Totalt (23)

14 repo001.docx RESULTAT 5.1 FÖRORENINGSBERÄKNING Resultatet i Tabell 2 visar att föroreningskoncentrationen minskar på grund aven exploatering. Samtliga koncentrationer ligger under riktvärdena 2M och 1M. Tabell 2 Beräknad Föroreningskoncentration före och efter exploatering samt riktvärden. Grönmarkerade värden visar minskade koncentrationer efter exploatering. Ämne Enhet Före Efter Riktvärde 1M Riktvärde 2M P g/l N mg/l Pb g/l Cu g/l Zn g/l Cd g/l Cr g/l Ni g/l Hg g/l SS mg/l olja mg/l PAH g/l BaP g/l Tabell 3 visar att föroreningsbelastningen är oförändrad eller ökar. För N, Cu, Zn, Hg, olja, PAH och BaP där koncentrationen ökade efter exploatering så var ökningen föroreningsbelastningen ännu större. Föroreningsbelastningen ökar alltså mer än föroreningskoncentrationen. För P, Pb, Cd, Cr, Ni och SS där koncentrationen minskade efter exploatering är belastningen antingen oförändrad eller högre efter exploatering. Det vill säga för dessa ämnen så minskar koncentrationen men belastningen ökar. 10 (23)

15 Tabell 3 Årlig föroreningsbelastning före och efter exploatering. Ämne Före [kg/år] Efter [kg/år] P N 3 7 Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja PAH BaP FLÖDESBERÄKNINGAR De beräknade flödena från exploateringsområdet redovisas i Tabell 4. Tabell 4 Beräknade flöden före och efter exploatering vid regn med 2,5 och 10 års återkomsttid och 10 minuters varaktighet. Enhet 2-årsregn 5-årsregn 10-årsregn Före l/s Efter l/s I Tabell 5 redovisas den fördröjningsvolym som krävs för att klara uppsatt flödeskrav från kommunen att minst fördröja 50 % av ett regn med 2 års återkomsttid. Det redovisas också vilka volymer som behöver fördröjas för att utflödet från området ska förbli detsamma som innan en exploatering. Tabell 5 Beräknade fördröjningsvolymer efter exploatering för att uppnå olika flödeskrav. Enhet Fördröja 50 % av ett 2-årsregn med varaktighet 10 min Oförändrat utflöde efter exploatering vid 5-årsregn med varaktighet 10 min Oförändrat utflöde efter exploatering vid 10-årsregn med varaktighet 10 min m (23)

16 repo001.docx FÖRSLAG PÅ LOD-LÖSNINGAR OCH PLACERING Flera dagvattenutredningar 8 har tidigare gjorts som beskriver principlösningar för omhändertagande av dagvatten i tätort. Oxundaåns vattenvårdsprojekt 9 har också tagit fram riktlinjer för vilka lösningar som är lämpliga och allmän information om dessa. I följande kapitel beskrivs utformning, kapacitet och plats för de dagvattenlösningar som föreslås för området för att fördröjningskraven ska uppfyllas. Placering redovisas i Bilaga 1 och 2. Tanken är att visa vilka möjligheter som finns för att därefter välja de alternativ som passar bäst för att få den fördröjningsvolymen man vill. I området finns tillräckligt med plats för att kunna anlägga ytliga LOD-lösningar för att kunna fördröja ett regn med 10 års återkomsttid. Ytliga LOD-lösningar är billiga relativt nedgrävda magasin och motiverar därför att en större fördröjning görs för att minska flödena till ett redan överbelastat ledningsnät än det minsta kravet på 50 % av ett 2-årsregn. Förslag på möjliga LOD anläggningar som gjorts i tidigare rapporter bör också ligga till grund för utformningen av kvarteret, som mindre växtbäddar, permeabla ytor o.s.v. 6.1 DIKEN Avskärande dike Två avskärande diken föreslås anläggas i sluttningen ner mot innergårdarna på de nya bostadshusen längsmed Dragonvägen. Dessa anläggs för att undvika att ytligt avrinnande vatten från bebyggelsen belägen högre upp längs slänten avrinner ner mot fastigheterna och blir stående. För att undvika att vatten rinner in på garageinfarter och vidare in garage är det viktigt att ett avskärande dike anläggs. Diket utformas med dränledning i botten och makadamfyllning för att säkra god infiltration. Över makadamen läggs växtjord för grässådd, Figur 3. I slutet av diket i lågpunkt sätts en kupolbrunn. Om botten på magasinet har god lutning räcker det med en dränledning i slutet av diket för att samla upp vatten som rinner till lågpunkten. Diket kan också göras utan makadamlager och dränledning men då får man en sämre infiltration som leder till en sämre fördröjning då mycket av vattnet avrinner ytligt. 8 Fyrklövern, PM dagvatten,structor Dagvattenutredning Fyrklövern, WSP Oxundaåns vattenvårdsprojekt Dagvattenpolicy, Gemensamma riktlinjer för hantering av dagvatten i tätort. Upplands Väsby kommun, Sigtuna kommun, Vallentuna kommun, Täby kommun, Sollentuna kommun. 12 (23)

17 Figur 3 Sektion avskärande dike. Diket kommer att kunna rena eventuella lösta partiklar genom växtupptag eller större partiklar genom fastsättning när vattnet rinner igenom det övre jordlagret. Det kommer också få en fördröjande effekt när vattnet infiltrerar ner genom växtjord och makadam ner till dräneringsledningen. När det kommer så pass store regn att allt vatten som kommer till diket inte hinner infiltrera så kommer överskottsvattnet att rinna ytligt i diket till en kupolbrunn som är kopplad till dagvattenledningsnätet. Dimensionering Svackdiket har en lagringskapacitet på 200 l/m 3 samt en flödesfördröjande effekt när vattnet infiltrerar ner igenom makadamen. Totalt finns det 180 m svackdike föreslaget med en tvärsnittsarea på 0.33 m 2. Total fördröjningsvolym: 18 m Makadamdike Utmed Dragonvägen mellan hus och väg föreslås öppna makadamdiken. Hit föreslås vatten som avrinner från hustaken att ledas. Diket utformas med en dränledning i botten och makadamfyllning, Figur 4. I slutet av diket sätts en kupolbrunn på dränledningen som antingen är kopplad till dagvattennätet eller leder vidare vattnet till nästkommande dike. 13 (23)

18 repo001.docx (23) Figur 4 Sektion makadamdike. För att ta hand om stora flöden från taken krävs det att vattnet ska kunna infiltrera fort ner i makadamdiket för att inte översvämma ytan. Därför lämpar sig öppna makadammagasin utan växtjord i ytan bättre för att behålla en god infiltration. Vid stora regn kommer makadammagasinet fungera som ett fördröjningsmagasin där porvolymen fylls upp med vatten. Om dränledningen och diket blir fullt så kommer vattnet att brädda ner i kupolbrunnen och ledas ut på dagvattennätet. Dimensionering Makadamdiket har en lagringskapacitet på 300 l/m 3 samt en flödesfördröjande effekt när vattnet infiltrerar ner igenom makadamen. Totalt föreslås det 250 m makadamdike med en tvärsnittsarea på 0.48 m 2. Total fördröjningsvolym: 36 m Funktion Marken från husfasad till makadamdike höjdsätts så att vattnet kan rinna med självfall till diket. Diket bör ha en minsta lutning på 4 promille för att vattnet inte ska bli stående. Vid stor lutning ökar flödeshastigheten i diket och fördröjningen försämras. Det avskärande diket anläggs nära fastigheten för att så stor del som möjligt av vattnet som avrinner mot fastigheten ska kunna avledas. Dikets lutning bör vara minst 4 promille. Om lutningen blir för stor kommer vattnet inte hinna infiltrera genom det översta jordlagret utan istället avrinna ytligt och få en försämrad fördröjning. 6.2 REGNGÅRD Mellan södra och mellersta huset föreslås att anläggas en nedsänkt Regngård, Figur 5. Vatten från garageinfarten, omkringliggande hårdgjorda gångytor och stuprörsutkastare med takvatten avleds hit. Regngården anläggs nedsänkt 1-2 dm mot omgivande mark för att få en högre fördröjningsvolym. I botten läggs en dränledning som kopplas till dagvattennätet. En brädd sätts på ytan kopplad till dränledningen för att vattnet inte ska stiga högre än

19 kanten på regngården. Fördelen med en nedsänkt regngård är att den får en hög fördröjande kapacitet och har kvar den renande effekten. Figur 5 Exempel på nedsänkta regngårdar Dimensionering Regngården har en fördröjningsvolym på l/m 2 samt en flödesfördröjande effekt när vattnet infiltrerar ner igenom makadamen. Fördröjningsvolymen beror på hur mycket vattnet tillåts stiga innan det börjar brädda. Totalt finns det 100m 2 regngård. Total fördröjningsvolym: m Höjdsättning Marken höjdsätts på ett sådant sätt att vattnet kan rinna med självfall till regngården. 6.3 GRÖNA TAK Gröna tak lämpar sig på samtliga byggnader. Taken på de nya byggnaderna är den största bidragande orsaken till de högre flödestopparna efter en exploatering. Gröna tak är ett bra sätt att minska flödestopparna och få en mer utjämnad avrinning. De finns flera olika typer av gröna tak, sedumtak är det vanligaste och används ofta på större bostadshus och lokaler, Figur (23)

20 repo001.docx Figur 6 Bild (Vegtech) på sedumtak ovanpå ett garage och på ett bostadshus Dimensionering Avrinningigskoefficienten för ett sedumtak är Om alla tak på de nybyggda husen får sedumtak så fördröjs och minskas flödena från exploateringsområdet. Vid långvariga regn och kraftiga skyfall blir gröna tak mättade och därmed påverkas inte dimensionen på utjämningsvolym vid 2, 5 och 10-årsregn. En fördröjande effekt sker när vattnet rinner genom sedumtaket men hur stor är svårt att uppskatta. Säkert är i alla fall att det ger en säkerhetsmarginal att klara de regn fördröjningsmagasinen är dimensionerade för. 6.4 STUPRÖRSUTKASTARE OCH RÄNNOR Stuprörsutkastare föreslås avleda vatten från taken som lutar ut mot Dragonvägen via öppna rännor till makadamdiken och regngård. Vattnet från hustaken som lutar inåt gården föreslås att samlas upp och ledas över gården i täckta rännor, Figur 7. Höjdskillnaden från gården och ner till mark gör att vattnet från rännorna inte kan släppas rakt ut utan behöver ledas ner antingen invändigt eller utvändigt. Det kan göras på flera sätt, Figur 8. Takvattnet från de två mindre husen till väster i området föreslås avledas direkt ut på grönytorna som omringar huset. Därefter avrinner vattnet ytligt ner mot de avskärande dikena där resterande vatten som inte tagits upp av marken samlas upp. Att avleda vattnet ytligt till makadamdikena ger en längre infiltrationssträcka genom makadamet än om stupröret skulle ledas ut under marken och in i makadamet. Vid höga flöden är det också lättare att snabbt infiltrera flödet över än större yta än om utloppet sitter under marken och vattnet riskerar att dämma bakåt i stupröret. Där rännor korsar en gångbana, cykelbana eller likanande är det bra att välja en djupare ränna. Vid kraftigare regn så rinner vattnet i rännan och riskerar inte att blöta ner förbipasserande. Vid isbildning under vinterhalvåret så minimeras risken att smältvatten sprider sig utanför rännan och fryser på. Täckta rännor är bra att välja om man vill bibehålla en jämn yta som går att stå och röra sig över. 16 (23)

21 Figur 7 Olika typer av stuprörsutkastare och rännor. Övre raden t.v. stuprörsutkastare, t.h. öppen ränna. Nedre raden täckta rännor. Figur 8 Exempel på invändig och utvändig avledning från höjd 17 (23)

22 repo001.docx VÄXTBÄDDAR Som komplement till det avskärande diket som tar hand om vatten som rinner ner mot fastigheterna föreslås täta växtbäddar fyllda med krossmaterial dit vattnet som avleds från gården kan ledas och fördröjas, Figur 9. Magasinet görs helt tätt för att inget vatten ska läcka in till intilliggande garage. I botten dras en dränledning som kopplas till dagvattennätet i slutet på magasinet. Beroende på om magasinet anläggs i flera sektioner så kan man ha ett bräddutlopp i ytan mellan magasinen eller ett bräddutlopp i slutet Dimensionering Magasinet föreslås vara 1 m djupt och 1 m brett. Växtbädden har en fördröjningsvolym på 300 l/m 2 samt en flödesfördröjande effekt när vattnet infiltrerar ner igenom makadamen. Totalt finns det 100m växtbädd. Total fördröjningsvolym: 30 m 3 Figur 9 Täta växtbäddar med invändig och utvändig avledning från ovanliggande platå. 18 (23)

23 7 DRIFT OCH ANLÄGGNINGSKOSTNADER 7.1 DIKEN Anläggning I kostnaden ingår schakt, fyllnad, geotextil, dränledning Pris: ca 1000 kr/m Drift Rensning av sedimenterat material för att upprätthålla infiltrationskapaciteten i diket sker 2 ggr per år. Sandfånget i kupolbrunnen kräver tömning vid behov. Pris: ca 500 kr/h. 7.2 REGNGÅRD Anläggning Gjutna regngårdar kostar ca 4000 kr per m 2 med material och anläggningskostnad inräknat. Pris: ca 4000 kr/m 2 Drift Skötsel av växtbäddar sker 2 ggr per år för att upprätthålla funktion och estetik. För skötsel av växtbäddar krävs endast enklare verktyg. Tidsåtgång beror på antal växtbäddar. Pris: ca 500 kr/h. 7.3 GRÖNA TAK Anläggning Inkluderar dränerings-/fuktlager och sedummatta. Pris: ca 400 kr/m 2 Drift Takytan gödslas vid behov men max 1 gång/år för att vegetationen ska bli frodigare och tätare. Under torkperioder särskilt mars-maj rekommenderas bevattning så att näring och skott aktiveras snabbare. 19 (23)

24 repo001.docx När snöskottning utförs bör ca 5 cm snö lämnas kvar för att inte skada takvegetationen på taket. Sedumvegetationen är lågväxande året runt och behöver inte klippas. Avrinningen kontrolleras med samma intervall som på ett vanligt tak ungefär en gång per år så att den fungerar tillfredsställande i t ex takbrunnar och hängrännor. 7.4 VÄXTBÄDD Anläggning Inkluderar makadam och betongkonstruktion Pris: ca kr/m 3 Drift Skötsel av växtbäddar sker 2 ggr per år för att upprätthålla funktion och estetik. För skötsel av växtbäddar krävs endast enklare verktyg. Tidsåtgång beror på storleken på växtbädden. Pris: ca 500 kr/h. 20 (23)

25 8 DISKUSSION OCH SLUTSATS Dimensioneringen av LOD-lösningar har gjorts utifrån de förutsättningar som finns i området. Genom att kombinera delar av de olika föreslagna alternativen regngård, makadamdike, avskärande dike, växtbädd och gröna tak så kan flödeskraven uppnås. De föreslagna LOD-lösningarna är valda för att de framförallt har en bra fördröjande kapacitet på dagvattnet. Utöver det så är de också estetiskt tilltalande och har en renande effekt. Den största volymen vatten kommer att komma från taken. Hela området lutar åt öster mot gatan där de största husen kommer att byggas. För att kunna leda vattnet med självfall till LOD-anläggningarna krävs det att ytorna mellan och öster om bostadshusen längsmed Dragonvägen utnyttjas. Den geotekniska rapporten som tagits fram tidigare för exploateringsområdet visar att marken består av ett tjockt lager lera. Lera är tätt, därför kommer ingen infiltration av dagvatten ner till grundvattnet att ske i området. De föreslagna LOD-lösningarna fördröjer endast vattnet innan det rinner vidare ut på dagvattenledningsnätet. Då ingen infiltration sker till grundvattnet så klaras kraven för grundvattentäkten. Utifrån de riktlinjer som vattendirektivet anger så finns det idag inget behov att rena vattnet från exploateringsområdet. Området klarar inte bara utsläppskravet för avrinningsområde uppströms utsläppspunkt till recipient utan också kravet för direkt utsläpp till recipient med god marginal. Det kommer heller inte att ske någon nämnvärd ökning av föroreningar efter exploateringen jämfört med innan. De låga halter föroreningar som ändå finns i dagvattnet kommer först att renas i föreslagna LODanläggningar innan det når Ladbrodammen dit dagvattennätet leder vattnet innan det leds vidare till recipient. Att inte föroreningshalterna blir högre efter exploateringen beror på att delar som tidigare var parkmark har blivit stora bostadshus med innergård. De föroreningar som uppkommer i parker är dels luftburna men också utsläpp från parkskötselfordon, gödning för växtligheten och djur som blir rastade. I vanliga fall när ett nytt område byggs så anläggs nya vägar, parkeringar, trädgårdar o.s.v. som bidrar till föroreningarna. I det här fallet är garaget inbyggt, föroreningarna från parkeringen antas ledas direkt på spillvattennätet. De vägar som anläggs i området är korta infarter till garaget med uppskattningsvis passaerande fordon per dygn, dessa små ytor kommer inte tillför mycket föroreningar. Det finns heller inga trädgårdar, där huset slutar börjar parken. Den nya markanvändningen som är kvar är då mestadels tak och tak i sig bidrar inte med mer föroreningar än de som ansamlas från luften. Det gör att föroreningshalten av flera ämnen minskar. Att föroreningskoncentrationerna och föroreningsbelastningen inte ökar och minskar lika mycket beror på att det avrinner mer vatten totalt från området efter exploateringen. Den högre avrinningskoefficienten för tak 0.90 jämfört med parkens 0.05 innebär större avrinningsvolymer och därmed högre föroreningsbelastning även om föroreningskoncentrationerna skulle vara lika. 21 (23)

26 repo001.docx Bilaga 1 Planområde efter exploatering med föreslagna LOD-lösningar 22 (23)

27 Bilaga 2 Planområde efter exploatering med föreslagna LOD-lösningar 23 (23)

VÄSJÖOMRÅDET (DP l + ll)

VÄSJÖOMRÅDET (DP l + ll) DAGVATTENUTREDNING INFÖR UTBYGGNAD AV VÄSJÖOMRÅDET (DP l + ll) OKT 2010 2 (8) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 2 Dagvattenhantering vid Väsjöområdet 3 2.1 Väsjön 3 2.2 Förslag till dagvattenhantering 3 2.3 Reningsbehov

Läs mer

Uppdaterad Dagvattenutredning Troxhammar 7:2 mfl

Uppdaterad Dagvattenutredning Troxhammar 7:2 mfl Detaljplaneområdet, Färingsö trä, åker och infartsparkering sett från nordväst. Uppdaterad Dagvattenutredning Troxhammar 7:2 mfl Ekerö kommun Stockholm 2015-07-01 Uppdaterad Dagvattenutredning Troxhammar

Läs mer

PM DAGVATTEN AGATEN 32, TYRESÖ. Rev A 2015-08-26 UPPDRAGSLEDARE: TOBIAS RENLUND UPPRÄTTAD AV: TOBIAS RENLUND GRANSKAD OCH KVALITETSSÄKRAD: HENRIK ALM

PM DAGVATTEN AGATEN 32, TYRESÖ. Rev A 2015-08-26 UPPDRAGSLEDARE: TOBIAS RENLUND UPPRÄTTAD AV: TOBIAS RENLUND GRANSKAD OCH KVALITETSSÄKRAD: HENRIK ALM repo001.docx 2012-03-2914 AGATEN 32, TYRESÖ Rev A SWECO ENVIRONMENT AB UPPDRAGSLEDARE: TOBIAS RENLUND UPPRÄTTAD AV: TOBIAS RENLUND GRANSKAD OCH KVALITETSSÄKRAD: HENRIK ALM Innehållsförteckning 1 Inledning

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Profi Dagvattenutredning Freden Större 11 Uppdragsnummer 1143520000 Stockholm 2012-10-03 Sweco Environment AB Dagvatten och ytvatten Handläggare: Johanna Rennerfelt Kvalitetsgranskare: Agata Banach 1 (11)

Läs mer

Genomgång av styrande dokument och förutsättningar. Beräkning av dagvattenflöden före och efter nyexploatering

Genomgång av styrande dokument och förutsättningar. Beräkning av dagvattenflöden före och efter nyexploatering repo001.docx 2012-03-2914 UPPDRAGSNUMMER 1143576500 ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING FÖR HUS 15 (SICKLAÖN 369:32) 2014-06-04 SWECO ENVIRONMENT AB DAGVATTEN OCH YTVATTEN UPPDRAGSLEDARE/KVALITESGRANSKARE AGATA

Läs mer

Dagvattenutredning detaljplan Kungsbro 1:1

Dagvattenutredning detaljplan Kungsbro 1:1 OKQ8 detaljplan Kungsbro 1:1 Stockholm 2015-01-26 detaljplan Kungsbro 1:1 Datum 2015-01-26 Uppdragsnummer 1320011273 Utgåva/Status Version 1 Cecilia Sköld Sara Jansson Ingemar Uhlin Uppdragsledare Handläggare

Läs mer

Hantering av vägdagvatten längs Ullevileden.

Hantering av vägdagvatten längs Ullevileden. 1 (10) Hantering av vägdagvatten längs Ullevileden. Bilaga till planbeskrivning för detaljplan med MKB i Tornby och Kallerstad för del av SKÄGGETORP 1:1 m.fl. (Utbyggnad av Ullevileden) UUtställningsshandling

Läs mer

Dagvattenutredning Torshälla - Mälby 8:1

Dagvattenutredning Torshälla - Mälby 8:1 Dagvattenutredning Torshälla - Mälby 8:1 Beställare: Eskilstuna kommun 631 86 Eskilstuna Beställarens representant: Karolina Ehrén Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Hantverkargatan 5

Läs mer

Haninge kommun. Dagvattenutredning Exploateringsområde fd. Lundaskolan Jordbro. Dagvattenutredning exploatering fd Lundaskolan 151029.

Haninge kommun. Dagvattenutredning Exploateringsområde fd. Lundaskolan Jordbro. Dagvattenutredning exploatering fd Lundaskolan 151029. Haninge kommun Dagvattenutredning Exploateringsområde fd. Lundaskolan Jordbro Uppdragsledare och handläggare Jonas Lind Telefon +46 10 505 03 34 E-post jonas.lind@afconsult.com Datum 2015-10-29 Uppdragsnummer

Läs mer

Flödes- och föroreningsberäkning för dagvatten inom området Östra Torp, Uddevalla

Flödes- och föroreningsberäkning för dagvatten inom området Östra Torp, Uddevalla Flödes- och föroreningsberäkning för dagvatten inom området Östra Torp, Uddevalla Inledning I detta redogörs för flödes- och föroreningssituationen inom Östra Torps detaljplaneområde före och efter exploatering

Läs mer

PM Dagvattenföroreningar

PM Dagvattenföroreningar o:\sto2\svg\2014\1320008697\3_tnik\r\dagvatten\pm dagvattenföroreningar_rev.docx Tomteboda bussdepå Datum 2015-01-29 Ramböll Sverige AB Box 17009 104 62 Stockholm T: 010-615 60 000 www.ramboll.se Handläggare:

Läs mer

UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING

UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING SLUTRAPPORT (REV. 2013-09-12) Uppdrag: 246365, Översiktlig geoteknik, dagvatten Norra Industriområdet, Storuman Titel på rapport: Norra Industriområdet,

Läs mer

Översiktlig dagvattenutredning för detaljplan för del av Tegelviken 2:4 (Jungs väg)

Översiktlig dagvattenutredning för detaljplan för del av Tegelviken 2:4 (Jungs väg) 1(6) Handläggare Datum Beteckning Stefan Ahlman 2015-11-04 E-post: stefan.ahlman@kvab.kalmar.se Tel: 0480-45 12 22 Samhällsbyggnadskontoret Planenheten Box 611 391 26 Kalmar Översiktlig dagvattenutredning

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING. För tillkommande bostäder utmed Gröndalsvägen. Stockholm 2013-04-17 Novamark AB

DAGVATTENUTREDNING. För tillkommande bostäder utmed Gröndalsvägen. Stockholm 2013-04-17 Novamark AB DAGVATTENUTREDNING För tillkommande bostäder utmed Gröndalsvägen Stockholm 2013-04-17 Novamark AB I:\PDOC\12108 Tumba Centrum\M\M-dok\Dagvattenutredning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. GEOLOGI OCH

Läs mer

Väg E6 och 896 vid Lomma, kollektivtrafikåtgärder

Väg E6 och 896 vid Lomma, kollektivtrafikåtgärder Tekniskt PM Avvattning och ledningar Väg E6 och 896 vid Lomma, kollektivtrafikåtgärder Lomma kommun, Skåne Län Vägplan 2016-06-03 Projektnummer: 145981 1 Innehåll 2 ALLMÄNT 3 3 AVVATTNING 3 3.1 Förutsättningar

Läs mer

PM, dagvattenhantering

PM, dagvattenhantering , dagvattenhantering Tillhörande detaljplan för Isgärde 4:74, Mörbylånga kommun 2015-12-02 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND... 5 2 PLANERAD MARKANVÄNDNING... 5 3 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN... 6 4 DAGVATTEN...

Läs mer

Dagvattenutredning KVARNHOLMEN UTVECKLINGS AB. Kvarnholmen DP5. Stockholm 2013-04-19

Dagvattenutredning KVARNHOLMEN UTVECKLINGS AB. Kvarnholmen DP5. Stockholm 2013-04-19 KVARNHOLMEN UTVECKLINGS AB Stockholm 2013-04-19 Datum 2013-04-19 Uppdragsnummer 61190723501 Håkan Olofsson Linnéa Sörenby Magnus Biderheim Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009,

Läs mer

RAPPORT. Dagvattenutredning Lindbacka Västra, område D Gävle kommun UPPDRAGSNUMMER 1832361000 2015-09-10 SWECO VA & VATTENRESURSER

RAPPORT. Dagvattenutredning Lindbacka Västra, område D Gävle kommun UPPDRAGSNUMMER 1832361000 2015-09-10 SWECO VA & VATTENRESURSER Dagvattenutredning Lindbacka Västra, område D Gävle kommun UPPDRAGSNUMMER 1832361000 SWECO VA & VATTENRESURSER IRINA PERSSON, PHILIP KARLSSON, HEIDI GRAEFFE OCH HENRIK ALM repo001.docx 2012-03-2914 Innehållsförteckning

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING ERSMARK 1:7, 2:7, m fl. Rapport. 2015-07-10 Upprättad av: Tara Roxendal Granskad av: Linda Hörnsten

DAGVATTENUTREDNING ERSMARK 1:7, 2:7, m fl. Rapport. 2015-07-10 Upprättad av: Tara Roxendal Granskad av: Linda Hörnsten DAGVATTENUTREDNING ERSMARK 1:7, 2:7, m fl. Rapport 2015-07-10 Upprättad av: Tara Granskad av: Linda Hörnsten DAGVATTENUTREDNING ERSMARK 1:7, 2:7, m fl KUND Umeå kommun Detaljplanering 901 84 Umeå KONSULT

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Staffan Stenvall UPPRÄTTAD AV. Frida Nolkrantz

UPPDRAGSLEDARE. Staffan Stenvall UPPRÄTTAD AV. Frida Nolkrantz -14 UPPDRAG Skörby - MKB UPPDRAGSNUMMER 3370792100 UPPDRAGSLEDARE Staffan Stenvall UPPRÄTTAD AV Frida Nolkrantz DATUM 23 Kompletterande bedömning av dagvattnets påverkan på föroreningshalterna i Mälaren

Läs mer

Inom fastigheten Lillhällom planeras för utbyggnad av det befintliga äldreboendet som finns inom fastigheten idag.

Inom fastigheten Lillhällom planeras för utbyggnad av det befintliga äldreboendet som finns inom fastigheten idag. REV 2014-04-22 Bakgrund Inom fastigheten Lillhällom planeras för utbyggnad av det befintliga äldreboendet som finns inom fastigheten idag. I dag är ca 35 % av fastighetens area hårdgjord, d.v.s. består

Läs mer

Oxundaåns vattenvårdsprojekt. Dagvattenpolicy. Gemensamma riktlinjer för hantering av. Dagvatten. I tätort. september 2001

Oxundaåns vattenvårdsprojekt. Dagvattenpolicy. Gemensamma riktlinjer för hantering av. Dagvatten. I tätort. september 2001 Dagvattenpolicy Gemensamma riktlinjer för hantering av Dagvatten I tätort september 2001 Upplands Väsby kommun Sigtuna kommun Vallentuna kommun Täby kommun Sollentuna kommun Tätortens Dagvatten Förslag

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, östra, etapp 1 HÄRRYDA KOMMUN. Totalt antal blad: 8 st. Göteborg 2014-06-02

DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, östra, etapp 1 HÄRRYDA KOMMUN. Totalt antal blad: 8 st. Göteborg 2014-06-02 DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, östra, etapp HÄRRYDA KOMMUN Totalt antal blad: 8 st. Göteborg -- ÅF-Infrastructure AB, Grafiska vägen, Box SE- Göteborg Telefon +. Fax + 9. Säte i Stockholm. www.afconsult.com

Läs mer

Vatten Avlopp Kretslopp 2015-03-20

Vatten Avlopp Kretslopp 2015-03-20 Fullskaleförsök med dagvattenfilter, Nacka Kommun Talare: Henrik Alm, Sweco Järlasjö Inte god status idag Näringsrik, kemiskt påverkad Åtgärder i sjöar uppströms Åtgärder för urbant dagvatten 1 Försök

Läs mer

Dagvattenutredning, Stationsområdet, Finspång

Dagvattenutredning, Stationsområdet, Finspång MiljöInvest AB Järnbrogatan 1 602 24 Norrköping Tel: 011-180220 Fax: 011-180320 Web: www.miljoinvest.se e-post: anders@miljoinvest.se Dagvattenutredning, Stationsområdet, Finspång Utredning av behovet

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(8) VA och dagvattenutredning Miljö Området ligger vid fjorden Gullmarn som är ett Natura 2000 område, vilket innebär att det klassas som områden med särskilda skydds- och bevarandevärden

Läs mer

Dagvattenutredning, Herrestads- Torp 1:41 och 1:45 m.fl. i Uddevalla kommun

Dagvattenutredning, Herrestads- Torp 1:41 och 1:45 m.fl. i Uddevalla kommun , Herrestads- Torp 1:41 och 1:45 m.fl. i Uddevalla kommun Utredning rörande konsekvenser av exploatering samt förslag till dagvattenhantering i samband med detaljplanläggning Umeå 2010-05-06 Beställare:

Läs mer

Haninge kommun. Dagvattenutredning för detaljplan Biltema. Stockholm, 2015-05-06

Haninge kommun. Dagvattenutredning för detaljplan Biltema. Stockholm, 2015-05-06 Haninge kommun Dagvattenutredning för detaljplan Biltema Stockholm, 2015-05-06 Dagvattenutredning Detaljplan Biltema Dagvattenutredning Datum 2015-05-06 Uppdragsnummer 1320013064 Utgåva/Status Version

Läs mer

Bortkoppling av dagvatten från spillvattennätet

Bortkoppling av dagvatten från spillvattennätet Bortkoppling av dagvatten från spillvattennätet Dagvatten Med dagvatten menas tillfälligt, avrinnande vatten på ytan, mark eller konstruktion, t.ex. regnvatten, smältvatten eller framträngande grundvatten.

Läs mer

Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28. Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren

Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28. Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren PM Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28 Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren PM Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 Kund Karlshamns Kommun Stadsmiljöavdelningen

Läs mer

Dagvattenutredning Södra Gröna Dalen

Dagvattenutredning Södra Gröna Dalen Uppdragsnr: 10144353 1 (11) PM Dagvattenutredning Södra Gröna Dalen Komplettering 2011-04-07 Bakgrund PEAB Bostad AB och Skanska Nya Hem AB i samarbete med Upplands-Bro kommun har beslutat att ta fram

Läs mer

Dagvattenhantering dp Härnevi 1:17 i Upplandsbro

Dagvattenhantering dp Härnevi 1:17 i Upplandsbro Sid 1 (7) Uppsala 26 juni 2014, rev. 16 april 2015 PM Dagvattenhantering dp Härnevi 1:17 i Upplandsbro Inledning Flexhouse AB/Härnevi Fastighets AB planerar för smålägenheter på fastigheten Härnevi 1:17

Läs mer

NCC Boende. Kvarnbyterrassen 2012-02-22. Dagvattenutredning. Uppdragsnummer: 7180423

NCC Boende. Kvarnbyterrassen 2012-02-22. Dagvattenutredning. Uppdragsnummer: 7180423 NCC Boende Kvarnbyterrassen Dagvattenutredning 2012-02-22 Uppdragsnummer: 7180423 Uppgifter om dokumentet: Beställare, Slutkund Objekt NCC Boende Kvarnbyterrassen Handlingens status Datum 2012-02-22 Rubrik

Läs mer

Dagvattenutredning, Borås Stad

Dagvattenutredning, Borås Stad Dagvattenutredning, Borås Stad Detaljplan för Brämhults Kärra 1:3 Koncept 081103 2008-11-03 Beställare Borås Stad, Stadsbyggnadskontoret Kristine Bayard Konsult Vägverket Konsult Affärsområde Syd Avdelning

Läs mer

Bilaga 9 Dikesförslag för Spektrumgången och Sneda gången

Bilaga 9 Dikesförslag för Spektrumgången och Sneda gången Dikesförslag Spektrumgången och Sneda gången Datum / Version: 2016-03-15 / Granskningshandling Dok.nr: 2012062 Sidan 1 av 10 Bilaga 9 Dikesförslag för Spektrumgången och Sneda gången HANDLÄGGARE: DATUM

Läs mer

PM DAGVATTENUTREDNING GROSTORP

PM DAGVATTENUTREDNING GROSTORP RAPPORT PM DAGVATTENUTREDNING GROSTORP SLUTRAPPORT 2014-05-19 Uppdrag: 250825, Dp Grostorp i Finspång Titel på rapport: PM Dagvattenutredning Grostorp Status: Datum: 2014-05-19 Medverkande Beställare:

Läs mer

Eftra 2:54 och 4:24 VA-utredning till detaljplan

Eftra 2:54 och 4:24 VA-utredning till detaljplan Beställare: Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: FALKENBERGS KOMMUN Box 293 311 23 Falkenberg Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Herman Andersson Jennifer Löfvendahl Uppdragsnr: 102 38 57 Filnamn

Läs mer

Dagvattenutredning Kållered köpstad

Dagvattenutredning Kållered köpstad Author Hanieh Esfahani Phone +46 10 505 94 79 Mobile +46706788714 hanieh.esfahani@afconsult.com Date 2015-06-01 Project ID 702224 Client Mölndals Kommun Dagvattenutredning Kållered köpstad ÅF-Infrastructure

Läs mer

Dagvattenhantering Tuna Park, inför detaljplan för Gallerian 1 m.fl. 1 Inledning

Dagvattenhantering Tuna Park, inför detaljplan för Gallerian 1 m.fl. 1 Inledning Uppdragsnr: 1018 9908 1 (9) PM Dagvattenhantering Tuna Park, inför detaljplan för Gallerian 1 m.fl. 1 Inledning Warburg-Hendersson Eskilstuna AB äger fastigheten Gallerian 1 i området Tuna Park i Eskilstuna.

Läs mer

informerar om LOD Lokalt Omhändertagande av Dagvatten

informerar om LOD Lokalt Omhändertagande av Dagvatten informerar om LOD Lokalt Omhändertagande av Dagvatten 1 Bild 1. Exempel på bra vattenavledning från hus. Utfört med betongränna och lite makadam i änden för att slippa eventuell jorderosion. Bild 2. Ett

Läs mer

Hydrologiska och hydrokemiska förändringar i Gripsvallsområdet 2010-03-09

Hydrologiska och hydrokemiska förändringar i Gripsvallsområdet 2010-03-09 Hydrologiska och hydrokemiska förändringar i Gripsvallsområdet 2010-03-09 1 2 Figur 1. Gripsvall, planområde. Från kommunens FÖP. BAKGRUND I samband med utarbetandet av FÖP Gripsvall undersöktes också

Läs mer

Bilaga 1. Dagvattenutredning för detaljplan ETERN 3, Umeå SAMRÅDSHANDLING. Sundsvall 2014-03-07

Bilaga 1. Dagvattenutredning för detaljplan ETERN 3, Umeå SAMRÅDSHANDLING. Sundsvall 2014-03-07 Bilaga 1 Dagvattenutredning för detaljplan ETERN 3, Umeå SAMRÅDSHANDLING Sundsvall 2014-03-07 Dagvattenutredning för detaljplan ETERN 3, Umeå Datum 2014-06-04 Uppdragsnummer 1320006428 Utgåva/Status 1

Läs mer

Dagvattenutredning Nithammaren 8 2014-12-09

Dagvattenutredning Nithammaren 8 2014-12-09 Dagvattenutredning Nithammaren 8 Beställare: Eskilstuna kommun 631 86 Eskilstuna Beställarens representant: Vanessa Scheffler och Josefina Söderberg Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Hantverkargatan

Läs mer

PM Dagvattenutredning

PM Dagvattenutredning Uppdrag nr 15U26778 PM Dagvattenutredning Västra Rosersberg Sigtuna kommun www.bjerking.se Sida 2 (32) PM Uppdragsnamn Dagvattenutredning Västra Rosersberg Sigtuna kommun Rosersberg 10:262 Kilenkrysset

Läs mer

Väppeby, Bålsta, Håbo Kommun

Väppeby, Bålsta, Håbo Kommun Underlag till detaljplan Väppeby, Bålsta, Håbo PM Geoteknik och dagvatten Markförhållanden och grundläggning Stockholm Beställare: Smideman Arkitekter Structor Mark Stockholm AB Uppdragsansvarig: Anna

Läs mer

Bön i Henån,Orust kommun 1(2) Väg och Va-utredning för ny plan

Bön i Henån,Orust kommun 1(2) Väg och Va-utredning för ny plan Bön i Henån,Orust kommun 1(2) Väg och Va-utredning för ny plan Utbyggnad av väg och Va-ledningar Aqua Canale AB har fått i uppdrag att projektera vägar och va-ledningar inom planområdet på Bön. Förslaget

Läs mer

Översvämningsanalys Sollentuna

Översvämningsanalys Sollentuna Beställare Sollentuna kommun och Sollentuna Energi AB Översvämningsanalys Sollentuna Konsekvenser av extrema regn över Sollentuna kommun Uppdragsnummer Malmö 2015-04-21 12802674 DHI Sverige AB GÖTEBORG

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING Dragonvägen i Upplands Väsby Kommun, Riksbyggen

DAGVATTENUTREDNING Dragonvägen i Upplands Väsby Kommun, Riksbyggen ADRESS COWI AB Solna Strandväg 78 171 54 Solna TEL 010 850 23 00 FAX 010 850 23 10 WWW cowi.se DAGVATTENUTREDNING Dragonvägen i Upplands Väsby Kommun, Riksbyggen PROJEKTNR. A070552 DOKUMENTNR. A070552-002

Läs mer

KROKSHALLSOMRÅDET - DAGVATTENUTREDNING MED ÖVERSVÄMNINGSBEDÖMNING

KROKSHALLSOMRÅDET - DAGVATTENUTREDNING MED ÖVERSVÄMNINGSBEDÖMNING DAGVATTENUTREDNING MED ÖVERSVÄMNINGSBEDÖMNING Göteborg SWECO Environment AB Elisabet Sterner Helena Holm Uppdragsnummer 1320959 SWECO Gullbergs Strandgata 3 Box 2203, 403 14 Göteborg Telefon 031-62 75

Läs mer

Dagvattenutredning Smedsmora 1:13 och 1:15 Norrtälje kommun

Dagvattenutredning Smedsmora 1:13 och 1:15 Norrtälje kommun Grap Dagvattenutredning Smedsmora 1:13 och 1:15 Norrtälje kommun Cecilia Sköld Geosigma AB SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsledare: Tommy Lundberg Uppdragsnr: Grap nr: : Antal Sidor: 20 Antal Bilagor:

Läs mer

Bilaga 5, Dagvattenrening, bilaga till Uppdragsrapport daterad 2014-02-28

Bilaga 5, Dagvattenrening, bilaga till Uppdragsrapport daterad 2014-02-28 Uppdragsnr: 10191200 1 (8) PM Bilaga 5, Dagvattenrening, bilaga till Uppdragsrapport daterad 2014-02-28 1 Inledning Idag leds orenat dagvatten ut via ledning till Hudiksvallsfjärden från ett område på

Läs mer

Figur 1: Översiktskarta över planområdet, berört område framgår av rektanglarna.

Figur 1: Översiktskarta över planområdet, berört område framgår av rektanglarna. 2014-09-09 Bakgrund Inom kvarteret Rätten, fastigheten Skönsberg 1:25, planerar kommunen uppföra ett nytt äldreboende. Genomförandet av planen kommer att innebära att befintliga byggnader rivs och att

Läs mer

PM ÖVERSVÄMNINGSUTREDNING Översiktlig utredning av möjliga skyddsåtgärder för att förhindra översvämningar vid Katthavsviken

PM ÖVERSVÄMNINGSUTREDNING Översiktlig utredning av möjliga skyddsåtgärder för att förhindra översvämningar vid Katthavsviken PM ÖVERSVÄMNINGSUTREDNING Översiktlig utredning av möjliga skyddsåtgärder för att förhindra översvämningar vid Katthavsviken 2015-06-09 Upprättad av: Anna Karin Wingskog PM ÖVERSVÄMNINGSUTREDNING Översiktlig

Läs mer

RAPPORT. Mellingeholm dagvatten NORRTÄLJE KOMMUN RAPPORT. 2012-06-25, Reviderad 2012-08-30 & 13-09-11. Sweco Environment AB

RAPPORT. Mellingeholm dagvatten NORRTÄLJE KOMMUN RAPPORT. 2012-06-25, Reviderad 2012-08-30 & 13-09-11. Sweco Environment AB NORRTÄLJE KOMMUN Mellingeholm dagvatten Uppdragsnummer 1832241000 2012-06-25, Reviderad 2012-08-30 & 13-09-11 Sweco Environment AB Frida Nolkrantz Henrik Alm Irina Persson 1 (29) S w e co Kungsgatan 62

Läs mer

Riktlinjer för dagvattenhantering i Trollhättans kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2010-03-01

Riktlinjer för dagvattenhantering i Trollhättans kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2010-03-01 Riktlinjer för dagvattenhantering i Trollhättans kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2010-03-01 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Syfte... 2 3. Riktlinjer... 3 4. Trestegsprincipen... 4 4.1 Lokalt

Läs mer

VARA MARKKONSULT AB 2010-11-04

VARA MARKKONSULT AB 2010-11-04 LERUMS KOMMUN SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Översiktlig gatu- och VA-utredning för detaljplan Götebo 1:5 m.fl Lilla bråta VARA MARKKONSULT AB 2010-11-04 På uppdrag åt Lerums Kommun, sektor samhällsbyggnad, planarkitekt

Läs mer

Dagvattenutredning. Kv Fikonet 2-3, Eskilstuna

Dagvattenutredning. Kv Fikonet 2-3, Eskilstuna Handläggare Axel Nordqvist Melander Tel +46105055868 Mobil +46730734431 E-mail axel.nordqvist.melander@afconsult.com Recipient ProNordic Reexplorer AB Fredrik Söderberg fredrik@pronordic.se Datum 14/02/2017

Läs mer

Dagvatten - tekniska lösningar från tak till utsläpp. Kort om mig

Dagvatten - tekniska lösningar från tak till utsläpp. Kort om mig Dagvatten - tekniska lösningar från tak till utsläpp Sundbyberg 14 oktober 2014 Jonas Andersson, WRS Uppsala AB jonas@wrs.se Kort om mig Arbetat med våtmarker, dammar och andra naturnära reningstekniker

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(6) VA och dagvattenutredning Bilagor Till denna VA- och dagvattenutredning bifogas följande kartmaterial. Bilaga 1 Illustrationskarta med VA för Stare 1:109 m fl. Daterad 2011-11-28.

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Daina Millers-Dalsjö UPPRÄTTAD AV. Agata Banach

UPPDRAGSLEDARE. Daina Millers-Dalsjö UPPRÄTTAD AV. Agata Banach UPPDRAG Hållbarhetsprogram Storsjö strand UPPDRAGSNUMMER 1157603 UPPDRAGSLEDARE Daina Millers-Dalsjö UPPRÄTTAD AV Agata Banach DATUM 1 Hållbar dagvattenhantering Dagvatten är en viktig del i diskussionen

Läs mer

RAPPORT. Järnlodet 16. Centrumfastigheter. Sweco Environment AB. Irina Persson. Linda Johansson. Henrik Alm. Dagvattenutredning.

RAPPORT. Järnlodet 16. Centrumfastigheter. Sweco Environment AB. Irina Persson. Linda Johansson. Henrik Alm. Dagvattenutredning. Centrumfastigheter Järnlodet 16 Uppdragsnummer 1832221 Dagvattenutredning Uppsala 2011-11-04 Sweco Environment AB Uppsala Irina Persson Linda Johansson Henrik Alm 1 (8) Sweco Kungsgatan 62, 753 18 Uppsala

Läs mer

Föroreningsmängder från dagvatten inom Viareds industriområde

Föroreningsmängder från dagvatten inom Viareds industriområde Föroreningsmängder från dagvatten inom Viareds industriområde 1 (12) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Avgränsning och antaganden... 3 1.3 Definitioner... 4 2 Beräkningar

Läs mer

Dagvattenutredning för Gunsta

Dagvattenutredning för Gunsta DAGVATTENUTREDNING Handläggare Datum Uppdragsnr Lianne de Jonge Kim Hjerpe Tel Mobil Fax Lianne.dejonge@afconsult.com 2013-09-26 579840 Dagvattenutredning för Gunsta Figur 1. Bild på Sävjaån. (Källa. Google

Läs mer

Dagvattenutredning Öja industriområde. Grontmij AB Vatten- och ledningsteknik

Dagvattenutredning Öja industriområde. Grontmij AB Vatten- och ledningsteknik Dagvattenutredning Öja industriområde Grontmij AB Vatten- och ledningsteknik Vår referens Vatten- och ledningsteknik, Vendy Lymeus Rapport Namnteckning Granskad av Godkänd av Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Träd & Dagvatten. Stockholm Stad Trafikkontoret

Träd & Dagvatten. Stockholm Stad Trafikkontoret Träd & Dagvatten Örjan Stål VIÖSAB orjan.stal@viosab.se Björn Embrén Trädexpert Stockholm Stad Trafikkontoret bjorn.embren@stockholm.se Fungerar gröna infiltrationstråk som bra växtbäddar för träd? Varför

Läs mer

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Datum 2011-03-21 Reviderad - Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala Region Mitt Uppdrag Beställare Träkvista Järntorget Bostad AB T: +46-10-615

Läs mer

Grap 14242. Dagvattenutredning för Fyrklövern i Upplands Väsby, Stena Fastigheter

Grap 14242. Dagvattenutredning för Fyrklövern i Upplands Väsby, Stena Fastigheter Grap Dagvattenutredning för Fyrklövern i Upplands Väsby, Stena Fastigheter Geosigma AB Oktober 2014 Uppdragsledare: Per Askling Uppdragsnr: Grap nr: : Antal Sidor: 32 Beställare: Stena Fastigheter Beställares

Läs mer

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun Antagna av tillstånds- och myndighetsnämnden 2013-01-23 Innehållsförteckning Inledning.. 3 Funktionskrav......3 Säker funktion och användarvänlighet.........3

Läs mer

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 Datum 2012-02-21 Diarienummer P 2008-0230 Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 En beräkning görs för att uppskatta mängden dagvatten som uppstår vid stora nederbördsmängder samt att

Läs mer

Dagvattenutredning Sparven 6

Dagvattenutredning Sparven 6 Dagvattenutredning Sparven 6 Datum: 2011-11-02 Pauline Sandberg Uppdragsledare Jan Kjellberg Granskare BYLERO, Byggledare i Roslagen AB Baldersgatan 12 761 31 Norrtälje Organisationsnummer 556489-0340

Läs mer

Dagvatten-PM. Område vid Töresjövägen Kumla 3:213 m.fl. Inom Tyresö kommun, Stockholms län. Tengbom

Dagvatten-PM. Område vid Töresjövägen Kumla 3:213 m.fl. Inom Tyresö kommun, Stockholms län. Tengbom Område vid Töresjövägen Kumla 3:213 m.fl. Inom Tyresö kommun, Stockholms län Tengbom Författade: Matilda Wistrand Granskad av: Niclas Elvsén Innehåll Bakgrund... 3 Befintliga ledningar... 5 Markförutsättningar...

Läs mer

RAPPORT. Dagvattenutredning InfraCity väst och nordväst Underlag för detaljplan. 2010-10-08 Reviderad

RAPPORT. Dagvattenutredning InfraCity väst och nordväst Underlag för detaljplan. 2010-10-08 Reviderad RAPPORT InfraCity väst och nordväst Underlag för detaljplan 2010-10-08 Reviderad Upprättad av: Anders Rydberg Granskad av: Linda Evjen RAPPORT InfraCity väst och nordväst Underlag för detaljplan Kund InfraCity

Läs mer

Dagvattenutredning - Ungdomsbostäder i Bålsta.

Dagvattenutredning - Ungdomsbostäder i Bålsta. Örebro, 2015-10-20 Dagvattenutredning - Ungdomsbostäder i Bålsta. Förslag till detaljplan för Bålsta 1:35, 1:36 och del av Bålsta 1:614, Lyckebo, i Bålsta. Källa: Håbo kommun K e n n e t h B e r g l u

Läs mer

10. Vatten. Kommunens övergripande mål Danderyd ska ha en god och hälsosam miljö samt arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling.

10. Vatten. Kommunens övergripande mål Danderyd ska ha en god och hälsosam miljö samt arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling. 10. Nationella mål är livsviktigt för människan och en förutsättning för allt liv på jorden. Vattnet rör sig genom hela ekosystemet, men för också med sig och sprider föroreningar från en plats till en

Läs mer

Kompletterande dagvattenutredning för kvarteret Godsvagnen

Kompletterande dagvattenutredning för kvarteret Godsvagnen UPPDRAG Godsvagnen dagvatten UPPDRAGSNUMMER 1143701000 UPPDRAGSLEDARE Erik Lidén UPPRÄTTAD AV Erik Lidén DATUM REVIDERING GRANSKAD AV Gudrun Aldheimer Kompletterande dagvattenutredning för kvarteret Godsvagnen

Läs mer

Utsläpp till vatten. Program för Airport city. Härryda kommun 2011-05-13. Upprättad av: Anne Thorén och Åsa Ottosson Granskad av Mikael Bengtsson

Utsläpp till vatten. Program för Airport city. Härryda kommun 2011-05-13. Upprättad av: Anne Thorén och Åsa Ottosson Granskad av Mikael Bengtsson Utsläpp till vatten Program för Airport city Härryda kommun 2011-05-13 Upprättad av: Anne Thorén och Åsa Ottosson Granskad av Mikael Bengtsson Kund Swedavia Flygplatsfastigheter i Landvetter AB, Härryda

Läs mer

Beräknad avskiljning av dagvattenburna föroreningar med LOD och dagvattendamm för dp Nya gatan, Nacka

Beräknad avskiljning av dagvattenburna föroreningar med LOD och dagvattendamm för dp Nya gatan, Nacka Sid 1 (5) PM Beräknad avskiljning av dagvattenburna föroreningar med LOD och dagvattendamm för dp Nya gatan, Nacka Planområdet Planområdet för Nya Gatan har förändrats sedan dagvattenutredningen Dagvattenutredning

Läs mer

Tekniskt PM, VA-teknik. Teoretisk, översiktlig beräkning för dagvattenhantering gällande etablering av Tullstation, E18.

Tekniskt PM, VA-teknik. Teoretisk, översiktlig beräkning för dagvattenhantering gällande etablering av Tullstation, E18. Teoretisk, översiktlig beräkning för dagvattenhantering gällande etablering av Tullstation, E18. Datum: 21.12.2013 Uppdragsnummer: 113427 Tekniskt PM, VA-teknik Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

RAPPORT ÖVERSVÄMNINGSANALYS FASTIGHET VALLMON 11

RAPPORT ÖVERSVÄMNINGSANALYS FASTIGHET VALLMON 11 RAPPORT ÖVERSVÄMNINGSANALYS FASTIGHET VALLMON 11 Koncept 10 november 2014 Uppdrag: Översvämningsanalys fastighet Vallmon 11 Knislinge, 257586 Titel på rapport: Översvämningsanalys fastighet Vallmon 11

Läs mer

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga Ta hand om dagvattnet - råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner på hårda ytor som tak och vägar, eller genomsläpplig mark. Dagvattnet rinner vidare via

Läs mer

RAPPORT. Kraftvärmeanläggning Hagby E.ON VÄRME SVERIGE AB PROCESS- OCH DAGVATTENHANTERING UPPDRAGSNUMMER 1143598000 GRANSKNINGSHANDLING 2014-02-25

RAPPORT. Kraftvärmeanläggning Hagby E.ON VÄRME SVERIGE AB PROCESS- OCH DAGVATTENHANTERING UPPDRAGSNUMMER 1143598000 GRANSKNINGSHANDLING 2014-02-25 E.ON VÄRME SVERIGE AB Kraftvärmeanläggning Hagby UPPDRAGSNUMMER 1143598000 PROCESS- OCH DAGVATTENHANTERING UPPDRAGSLEDARE: IRINA PERSSON HANDLÄGGARE: KLAS HEDMAN OCH JOHANNA RENNERFELT GRANSKAD AV: THOMAS

Läs mer

Behovsbedömning och identifiering av viktiga miljöaspekter. Detaljplan Dioriten1/Grönstenen 4, Storvreten. Tumba 2014-02-14

Behovsbedömning och identifiering av viktiga miljöaspekter. Detaljplan Dioriten1/Grönstenen 4, Storvreten. Tumba 2014-02-14 Behovsbedömning och identifiering av viktiga miljöaspekter Detaljplan Dioriten1/Grönstenen 4, Storvreten Tumba 2014-02-14 Förord Följande behovsbedömning av detaljplan för Dioriten1/Grönstenen 4 i Storvreten

Läs mer

Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2

Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2 Gällivare kommun Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2 2016-06-15 Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2 Datum 2016-06-15 Uppdragsnummer 1320019004 Utgåva/Status Slutleverans Sandra Viklund Axel Sahlin

Läs mer

Dagvattenutredning för kvarteret Luthagsstranden i Uppsala

Dagvattenutredning för kvarteret Luthagsstranden i Uppsala Grap Dagvattenutredning för kvarteret Luthagsstranden i Uppsala Geosigma AB 2015-06-18 Sidan 1 (23) SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsledare: Per Askling Uppdragsnr: Grap nr: : Antal Sidor: 23 Antal

Läs mer

2 ANLÄGGNINGENS UTFORMING

2 ANLÄGGNINGENS UTFORMING 2 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 ANLÄGGNINGENS UTFORMING... 3 2.1 Befintlig anläggning... 3 2.2 Ny anläggning... 4 2.3 Recipient... 6 3 TEKNISK FÖRSÖRJNING... 7 4 GEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN...

Läs mer

Riktlinjer för fordonstvättar i Kalmar kommun 2011-11-15

Riktlinjer för fordonstvättar i Kalmar kommun 2011-11-15 Riktlinjer för fordonstvättar i Kalmar kommun 2011-11-15 Christian Sandholm Samhällsbyggnadsförvaltningen Miljöavdelnings tillsyn Miljöbalken med förordningar, Allmänna hänsynsreglerna, förordning om miljöstörande

Läs mer

FÖRORENINGSBERÄKNINGAR INGELSTAD

FÖRORENINGSBERÄKNINGAR INGELSTAD Rapport FÖRORENINGSBERÄKNINGAR INGELSTAD UTKAST 2017-10-10 UPPDRAG 278492, Ingelstad föroreningsberäkningar Titel på rapport: Föroreningsberäkningar Ingelstad Status: Datum: 2017-10-10 MEDVERKANDE Beställare:

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan Näsby 35:47 KRISTIANSTADS KOMMUN KARLSKRONA VA-UTREDNING UPPDRAGSNUMMER ERIK MAGNUSSON HAMED TUTUNCHI

RAPPORT. Detaljplan Näsby 35:47 KRISTIANSTADS KOMMUN KARLSKRONA VA-UTREDNING UPPDRAGSNUMMER ERIK MAGNUSSON HAMED TUTUNCHI KRISTIANSTADS KOMMUN Detaljplan Näsby 35:47 UPPDRAGSNUMMER 3840118000 VA-UTREDNING KARLSKRONA ERIK MAGNUSSON HAMED TUTUNCHI Sweco Östra Vittusgatan 34 SE 371 33 Karlskrona, Sverige Telefon +46 (0)455 31

Läs mer

HYDROLOGISKA FÖRHÅLLANDEN Bakgrund

HYDROLOGISKA FÖRHÅLLANDEN Bakgrund 2009-06-09 Täby kommun Gripsvall HYROLOGISKA FÖRHÅLLANEN Bakgrund Täby kommun arbetar med en fördjupad översiktsplan gällande bebyggelse i Gripsvallsområdet (Figur 1). Inom ramen för detta arbete tar Conec

Läs mer

Flödesberäkning och dagvattenutredning för kvarter 5 i Tyresö Centrum

Flödesberäkning och dagvattenutredning för kvarter 5 i Tyresö Centrum Flödesberäkning och dagvattenutredning för kvarter 5 i Tyresö Centrum Riksbyggen ekonomisk förening och Småa AB RAPPORT nr 2015-0854-A Författare: Maja Granath och Jonas Andersson, WRS Uppsala AB 2015-08-27

Läs mer

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Partille kommun 433 82 PARTILLE Beställarens representant: Olof Halvarsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Herman Andersson Uppdragsnr:

Läs mer

PM-DAGVATTENUTREDNING. Kungsbacka kommun. Dagvattenutredning i samband med detaljplanearbetet för Duvehed 2:14. Göteborg 2015-12-01

PM-DAGVATTENUTREDNING. Kungsbacka kommun. Dagvattenutredning i samband med detaljplanearbetet för Duvehed 2:14. Göteborg 2015-12-01 PM-DAGVATTENUTREDNING Kungsbacka kommun Dagvattenutredning i samband med detaljplanearbetet för Duvehed 2:14 Göteborg 2015-12-01 Dagvattenutredning i samband med detaljplanearbetet för Duvehed 2:14 PM-DAGVATTENUTREDNING

Läs mer

RAPPORT. Tullen 6 Dagvattenutredning CENTRUMFASTIGHETER SWECO ENVIRONMENT AB STHLM DAGVATTEN OCH YTVATTEN HENRIK ALM OCH IRINA PERSSON

RAPPORT. Tullen 6 Dagvattenutredning CENTRUMFASTIGHETER SWECO ENVIRONMENT AB STHLM DAGVATTEN OCH YTVATTEN HENRIK ALM OCH IRINA PERSSON CENTRUMFASTIGHETER Tullen 6 Dagvattenutredning UPPDRAGSNUMMER 1143513000 UTKAST STOCKHOLM SWECO ENVIRONMENT AB STHLM DAGVATTEN OCH YTVATTEN HENRIK ALM OCH IRINA PERSSON 1 (8) repo001.docx 2012-03-29 S

Läs mer

Dagvattenutredning. Kv. Fältläkaren, Uppsala kommun

Dagvattenutredning. Kv. Fältläkaren, Uppsala kommun Dagvattenutredning Kv. Fältläkaren, Uppsala kommun 2015-05-05 www.bjerking.se Box 1351 751 43 Uppsala Telefon 018-65 12 09 Fax 018-65 11 01 www.bjerking.se Org.nr 556375-5478 F-skattebevis Sida 2 (11)

Läs mer

Vattenflöden finns på webben (http://vattenwebb.smhi.se/hydronu) med nulägesbeskrivning och 10-dygnsprognoser.

Vattenflöden finns på webben (http://vattenwebb.smhi.se/hydronu) med nulägesbeskrivning och 10-dygnsprognoser. Hur bedömer man nuläget? Väderprognoser på smhi.se, yr.no m.fl. är relativt bra när det gäller frontsystem. 10-dygnsprognoser men svårare att förutspå konvektiva sommarregn. Väderradar och blixtlokalisering

Läs mer

Utredningar och underlag Nacka stad, 9230.

Utredningar och underlag Nacka stad, 9230. Denna utredning är ett underlag till den utvecklade strukturplanen för Nacka stad. Det sammanvägda resultatet kan läsas i dokumentet Utvecklad strukturplan för Nacka stad. Utredningar och underlag Nacka

Läs mer

Dagvattenutredning för flerbostadshus vid Ektorpsrondellen. Dagvattenutredning för flerbostadshus vid Ektorpsrondellen

Dagvattenutredning för flerbostadshus vid Ektorpsrondellen. Dagvattenutredning för flerbostadshus vid Ektorpsrondellen Dagvattenutredning för flerbostadshus vid Ektorpsrondellen Datum / Version: 2014-01-17 / LEVERANS Prjoektnr: 2011704 Sidan 1 av 12 Teknisk Rapport Dagvattenutredning för flerbostadshus vid Ektorpsrondellen

Läs mer

Föroreningsberäkningar till detaljplan för Sandstugan 2, Uttran, Botkyrka kommun

Föroreningsberäkningar till detaljplan för Sandstugan 2, Uttran, Botkyrka kommun Förosberäkningar till detaljplan för Sandstugan 2, Uttran, Botkyrka kommun GRAP 17027 Jenny Korinth Geosigma AB 2017-02-17 Uppdragsnummer Grap nr Datum Antal sidor Antal bilagor 604648 17027 2017-02-17

Läs mer

Planeringsunderlag för Märstaån

Planeringsunderlag för Märstaån Planeringsunderlag för Märstaån Förbättringsbehov, belastningsutrymme och åtgärdsmöjligheter med hänsyn till miljökvalitetsnormer för vatten Inventering av vattenväxter i Garnsviken 2014 Författare: Anna

Läs mer

Svar på remiss samråd inom vattenförvaltning 2015-2021

Svar på remiss samråd inom vattenförvaltning 2015-2021 1(8) Tekniska nämnden Svar på remiss samråd inom vattenförvaltning 2015-2021 Ärendet Den 1 november 2014 till den 30 april 2015 genomförs samråd kring förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer

Läs mer