RAPPORT. Dagvattenutredning Lindbacka Västra, område D Gävle kommun UPPDRAGSNUMMER SWECO VA & VATTENRESURSER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT. Dagvattenutredning Lindbacka Västra, område D Gävle kommun UPPDRAGSNUMMER 1832361000 2015-09-10 SWECO VA & VATTENRESURSER"

Transkript

1 Dagvattenutredning Lindbacka Västra, område D Gävle kommun UPPDRAGSNUMMER SWECO VA & VATTENRESURSER IRINA PERSSON, PHILIP KARLSSON, HEIDI GRAEFFE OCH HENRIK ALM repo001.docx

2

3 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 2 Befintliga förhållanden Recipienten Avan Planområdet idag Geologi och grundvatten Geotekniska undersökningar Infiltrationsförmåga i området Slutsats geologi/grundvatten Planerade förhållanden 6 4 Beräkningar av flöden och föroreningshalter Flöden Föroreningar Föreslagen systemlösning 11 6 Verksamhetsområde för dagvatten Olika verksamhetsområden för dagvatten Slutsatser och rekommendationer 15 8 Referenser 15 1 (16)

4 1 Inledning På uppdrag av Gävle Kommun har Sweco utfört en dagvattenutredning gällande Lindbacka Västra, område D. Området planeras att bebyggas med villor, radhus, kedjehus och flerbostadshus. I denna dagvattenutredning görs flödes- och föroreningsberäkning för dagens markanvändning samt för markanvändning efter exploatering. En fördröjningsvolym beräknas för att erhålla hur mycket vatten som behöver fördröjas för att få flödet till dagens nivå. Föroreningsberäkningar utförs för att erhålla en uppfattning om den belastning som nyexploateringen kan ge upphov till. Gävle kommuns dagvattenpolicy har 9 riktlinjer som följs i arbetet. Dessa är: - Dagvatten skall ses som en estetisk, biologisk och hydrologisk resurs och omhändertas på ett för platsen lämpligt sätt - Dagvatten skall hanteras på ett säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt sätt så att god bebyggelsemiljö och god naturmiljö kan uppnås och olägenheter undvikas - Den naturliga vattenbalansen skall eftersträvas - Lokalt omhändertagande av dagvatten skall genomföras där så är miljömässigt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. - Tillförseln av dagvatten i ledningssystem skall minska - Dagvatten skall användas som resurs för närmiljön och synliggöras där så är möjligt och motiverat - Förorening av dagvatten skall begränsas, främst vad gäller metall- och petroleumprodukter. Åtgärder för att minska föroreningar skall genomföras i första vid föroreningarnas källor där så är miljömässigt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt - Smutsigt dagvatten skall där så är möjligt och motiverat separeras från rent - Principen för finansiering av dagvattenåtgärder är att den som orsakar belastningen betalar 2 Befintliga förhållanden 2.1 Recipienten Avan Planområdet ligger inom Avans avrinningsområde. Detta är 620 ha stort och består mest av skog och öppna marker, främst golfbanan. I öst finns en återvinningsanläggning och i anslutning till hamnen finns en oljedepå. I väst går väg 583 genom området, den har ett trafikflöde på 4500 fordon per dygn. Avan är en 0,5 km 2 stor kustvattenförekomst som varken uppnår god ekologisk eller kemisk status. Avan har miljöproblem i form av övergödning och syrefattiga förhållanden. Den är klassad som kraftigt modifierad på 2 (16) repo001.docx

5 grund av hamnarna, och riskerar att inte uppnå god ekologisk status, dels på grund av de morfologiska förändringarna. Figur 1: Avans tillrinningsområde med planområdet markerat 2.2 Planområdet idag Planområdet gränsar i sydväst till Gävle Golfklubb, i norr till Skidstavallen och naturreservatet Testeboskogens naturreservat. I öster gränsar det till villaområdet Lindbacka och Grankullen. Idag utgörs planområdet av tallskog. Väster om området finns ett vattendrag som rinner genom golfbanan och mynnar i ett vattenhål i vilket fridslysta vattensalamandrar lever. Dessa är känsliga för förändrat phvärde. 3 (16)

6 Figur 2: Planområdet och vattenhål där vattensalamandrar lever 4 (16) repo001.docx

7 2.3 Geologi och grundvatten Geotekniska undersökningar Det har utförts geotekniska undersökningar längs med de blivande gatorna inom planområdet. Man har i huvudsak använt sig av slagsondering vilket ger indikation på jorddjupet till berg (sonderingen stoppar på block eller berg). 8 st undersökningspunkter har utförts med skruvprovtagning (jordprovtagning) och fyra grundvattenrör är installerade. Endast i ett av rören (undersökningspunkt 1568 i norra delen av området) har det påträffats grundvatten. Där uppmättes grundvattenytan ca 0,5 m under markytan. I de övriga som är placerade i västra och södra delen av planområdet var det torrt ner till mellan ca 1,5-2,3 m under markytan (man har inte kunnat mäta djupare pga av begränsad rörlängd). I ett par undersökningspunkter strax utanför planområdet har man påträffat grundvatten nära markytan. Där finns en relativt mäktigt lerlager (under ett ytligt sandlager) vilket sannolikt är orsaken till det marknära grundvattnet. Slagsonderingen visar att jorddjupet till berg för det mesta har legat mellan 1,5-2 m. Det finns enstaka undersökningspunkter där jorddjupet varit mindre. Det finns även ett antal undersökningspunkter där jorddjupet är större än 2 m Infiltrationsförmåga i området Enligt SGU s jordartskarta över området består jordarten av sandig morän. Enligt de geotekniska undersökningarna verkar områdets jordartstyp bestå av sandig eller siltig morän under oftast tunna lager av sand, finsand, silt och/eller lera. Morän, sand och silt är jordarter som har tillräckligt god infiltrationskapacitet, förutsatt att grundvattennivån inte ligger för nära markytan eller att berg ligger ytligt. I en av jordprovtagningspunkterna har det påträffats 1,5 m lera relativt nära markytan. Detta är inte alltid fördelaktigt ur infiltrationssynpunkt. Där hittades dock torrskorpelera vilket kan vara mer permeabelt än lera, då den kan innehålla torksprickor och rotkanaler som påverkar makrostrukturen så att dränering går mycket fortare än vad permeabiliteten i mikrostrukturen skulle medge. Torrskorpelera tyder även på att grundvattenytan ligger på en djupare nivå. Vid fältbesök påträffades blockig sandig morän i området. Det påträffades inget berg i dagen eller något som tyder på att det kan bli problem pga ytligt grundvatten, förutom en mindre lågpunkt som var fuktig i botten. Sådana lågpunkter bör fyllas upp och lägena av dessa borde framgå i figur 8. Vid schaktning av tomtmarkerna bör man vara uppmärksam på att det ska finnas tillräckligt med jordmån ovan grundvattnet, åtminstone 1 m Slutsats geologi/grundvatten De utförda undersökningarna har visat att det åtminstone är 1 m djupt till berget (vanligtvis runt 2 m) och att jordarterna i området huvudsakligen är tillräckligt genomsläppliga för infiltration. Grundvattnet ligger sannolikt generellt djupare än 1 m 5 (16)

8 under markytan. Slutsatsen är därför att det bör gå bra att infiltrera det lokala davattnet på tomtmarkerna. En förutsättning är dock att infiltrationen inte försvåras av hårdgörning av tomtytorna. 3 Planerade förhållanden Planerad exploatering består av villor, radhus, kedjehus och flerfamiljshus. Området har en ny väganslutning till Björkevägen, väg 583. Exploateringsområdet är cirka 6,3 ha. Figur 3: Planerad bebyggelse Själva planområdet lutar, i stort, åt sydväst. Direkt utanför planområdet, från norr till sydöst finns högre punkter. I Figur 4 visas hur vattnet rinner ytligt baserade på en hydrologisk utredning framtagen av WSP Blåa linjer representerar diken i vilka området avvattnas. 6 (16) repo001.docx

9 Figur 4: Ungefärlig rinnriktning samt markerade diken 4 Beräkningar av flöden och föroreningshalter Flödes- och föroreningsberäkningarna har genomförts med dagvatten- och recipientmodellen StormTac. Indata som användes är nederbörd och markanvändning i området. Beräkning gjordes för två situationer: före exploatering och efter exploatering. Flöden beräknades utifrån markanvändning och lokal nederbördsintensitet. Dimensionerande flöden har beräknats för regn med återkomstid 1, 2 och 100 år. Valda klimatfaktorer är från StormTac. Dagens markanvändning har uppskattats via ortofoton och efter exploatering genom planritning. 7 (16)

10 Tabell 1: Markanvändning i ha före och efter exploatering samt avrinningskoefficient (φ) Markanvändning φ Före exploatering (ha) Efter exploatering (ha) Skog 0,05 5,98 Takyta 0,9 1,73 Grönyta 0,18 2,97 Hårdgjord yta 0,85 1,27 Vid föroreningsberäkningar har markanvändningen antagits vara bostadsområde. 4.1 Flöden Nedan i tabell redovisas beräknade flöden före och efter exploatering. En viktad avrinningskoefficient på 0.53 är antagen för området. Tabell 2: Beräknade flöden före och efter exploatering för hela planområdet. Regnets återkomsttid klimatfaktor Före exploatering (l/s) Efter exploatering (l/s) 1-årsregn* 1, års regn** 1, års regn 1, årsregn 1, *Vald återkomsttid enligt P90 då området är ett ej instängt område utanför city **Vald återkomsttid enligt P110 då området är ett ej instängt område utanför city Exploateringen medför att flödena ökar markant. I dessa beräkningar har ingen hänsyn tagits till fördröjningsytor. För att fördröja flödet till dagens nivå behövs e fördröjningsvolym på ca 770 m 3 för ett 1- årsregn, med en klimatfaktor 1,01. För ett regn med återkomsttid 10 år (med en klimatfaktor på 1.15) är motsvarande volym 1150 m 3. I dikena är det bara tänkt att dagvatten från gata ska fördröjas. Den totala dikesvolymen är ca 1650 m 3. För at fördröja ett 10-års regn från gata till 10 l/s krävs 370 m 3. Dikena har alltså kapacitet att fördröja ett regn med större återkomsttid än 10 år förutsatt att inget vatten från tomtmark leds till dem. Vid exploatering kommer ett regn med 10-års återkomsttid att kunna fördröja still dagens nivå. Vid större regn kommer det mer dagvatten idag vilket påverkar golfbanan. Identifierade lågpunkter där vatten bli stående visas i Figur 5. Vid ett regn med 100-års 8 (16) repo001.docx

11 återkomsttid förväntas totala flödet till golfbanan öka från 2550 l/s till 4400 l/s vid en exploatering medan plaområdet idag vbara står för 60 l/s vid ett dimensionerande 100-års regn. Figur 5: Identifierade lågpunkter utifrån höjddata där vatten kan förväntas samlas vid större regn. Observera att inmätning gjordes innan husen sydost om planområdet (Lindbacka Östra). 9 (16)

12 4.2 Föroreningar Föroreningshalter har beräknats före och efter exploatering, se Tabell 3. Ingen rening av dagvatten har antagits i beräkningarna. Halterna ökar efter exploatering men ligger fortfarande under föreslaget riktvärde (förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp enligt Regionplane- och trafikkontoret, Stockholms Läns Landsting). Tabell 3: Beräknade föroreningshalter före och efter exploatering Förorening Enhet Före exploatering Efter exploatering Riktvärde 2M P mg/l 0,03 0,1 0,175 N mg/l 0,7 1,3 2,5 Pb µg/l Cu µg/l Zn µg/l Cd µg/l 0,1 0,3 0,5 SS mg/l Olja mg/l 0,1 0,3 0,7 Även belastning förväntas att öka i och med exploatering. Tabell 4: Belastning i kg/år före och efter exploatering Förorening Enhet Före exploatering Efter exploatering P kg/år 0,2 2 N kg/år 5 19 Pb kg/år 0,02 0,1 Cu kg/år 0,03 0,2 Zn kg/år 0,1 1 Cd kg/år 0,001 0,005 SS kg/år Olja kg/år (16) repo001.docx

13 5 Föreslagen systemlösning Dagvattenhanteringen föreslås delas upp på tomtmark samt gata. På tomterna ska allt vatten infiltreras medan dagvatten från gata tas omhand i diken där det fördröjs, infiltreras och renas. På tomtmark kan vattnet fördröjas och infiltreras i marken genom att rinna över en gräseller grusyta. En annan variant är att anlägga ett magasin under jord, exempelvis en stenkista. Det är bara dräneringsvattnet från tomtmark som leds till gata. Gatorna lutar mot diken och dagvattnet leds ytligt till dem. Troligtvis infiltreras och avdunstar det mesta dagvattnet i dikena men det finns anslutningspunkter till befintliga diken nedströms. Dikena utformas som grunda gräsbeklädda svackor. I korsningen vid vägen nordost om väg 172 (se Figur 6) finns en triangelformad yta mellan vägarna som kan utnyttjas för fördröjning av dagvatten vid stora regn. Denna yta har ett bräddutlopp till befintligt dike nedströms. Inom området är det inga lågpunkter på vägarna där vattnet kommer att bli stående vid stora regn. Lutningen av vägarna visas i Figur 6. Det eftersträvas att vattnet rinner över gräsyta och därefter infiltrerar. I andra hand kan en tät ledning anläggas och ledas mot ett krossmagasin men då riskerar man att ledningar sätter igen samt att mindre reningseffekt uppnås. För dikeslokalisering hänvisas till SKISS_ _00T SKISS_ _00T (16)

14 Figur 6: Ungefärliga rinnriktningar på vägarna samt yta för fördröjning av dagvatten vid stora regn. Reningskapaciteten i diken ligger mellan 30-60% för fosfor och metaller och något lägre för kväve, se Tabell 5. Tabell 5: Ungefärlig reningseffekt i diken. Data är tagna från StormTac Förorening Reningseffekt i % P 32 N 23 Pb 41 Cu 33 Zn 58 Cd 37 SS 73 Olja Osäker 12 (16) repo001.docx

15 Efter rening i diken nås inte samma halter som innan exploatering men det sker en tillräcklig rening av dagvattnet. För att minska uppkomsten av smutsigt dagvatten är det viktigt att tänka på materialval vid byggnation samt att sopa gator och ha restriktioner kring till exempel bekämpningsmedel och tvätt av bil på tomtmark. 6 Verksamhetsområde för dagvatten Verksamhetsområde för VA är ett geografiskt område inom vilket kommunen har skyldighet att tillgodose behovet av VA-tjänster. Normalt är att kommunen har olika verksamhetsområden för de olika tjänsterna; vattenförsörjning, bortledning av spillvatten och dagvatten. Kommunen är under två förutsättningar skyldig att tillgodose behovet av VA-tjänster från befintlig och blivande bebyggelse, och då instifta verksamhetsområde för den specifika VA-tjänsten. Verksamhetsområde för de olika VA-tjänsterna, VA-taxa och ABVA fastställs av kommunfullmäktige. Den första av de två förutsättningen är att bortledande ska avse ett större sammanhang, den andra förutsättningen är att det föreligger ett reellt behov för skydd av människors hälsa eller behov för skydd av miljön. I och med lagen om allmänna vattentjänster skärptes kravet så att kommunen, utöver att besluta om verksamhetsområde för aktuell vattentjänst, även är skyldig att fullgöra skyldigheten med en kommunal anläggning. Att behovet ska avse bebyggelse tolkas så att behovet ska avse hushållsändamål. Behov av särskilda vattentjänster (inte hushållsändamål) tillgodoses genom verksamhetsutövarens (exempelvis industri/handel) egen försorg eller efter särskilt åtagande av VA-huvudmannen. Med ett större sammanhang menas den kommunala utbyggnadsskyldigheten inte tar sikte på ett fåtal fastigheter. Uttrycket i ett större sammanhang fanns redan med i 1955 år VA-lagstiftning och behölls i 1970 års VA-lag till dagens gällande VA-lagstiftning. I propositionen till 1955 års VA-lagstiftning nämns att fastigheter kan tänkas utgöra ett minimum att ett behov av en allmän VA-anläggning ska föreligga. Då avsågs dock framförallt den sanitära synpunkten, det vill säga avlopp som ett samlingsbegrepp som omfattar både spillvatten, dagvatten och dränvatten. I närheten av befintligt verksamhetsområde ses även mindre bebyggelse som en del av ett större sammanhang. Värt att notera är att avvattna mark, sänka grundvatten, leda om befintliga diken etc. inte ses som ett VA(kommunalt)-behov. Utöver att behovet ska gälla bortledandet av dagvatten i ett större sammanhang, ska behovet även gälla för skydd av miljön eller för människors hälsa. Med människors hälsa avses framförallt ett kvantitetsbehov att bortleda dagvatten. Avseende skydd av miljön innebär det inte att kommunen är skyldig att bygga ut en allmän VA-anläggning så snart det föreligger vilken miljösynpunkt som helst, och det finns behov av att lösa det i ett större sammanhang. För att miljörekvisitet ska vara uppfyllt krävs att det kan förväntas att den allmänna VA-anläggningen förhindrar eller åtminstone väsentligt motverkar påtagliga olägenheter för miljön. 13 (16)

16 6.1 Olika verksamhetsområden för dagvatten Innanför verksamhetsområdet är kommunen skyldig att tillgodose behovet av bortledning av dagvatten (upp till Vattentjänstlagens kriterier) samt har rätt att ta ut avgifter enligt gällande taxa, och anläggningen får brukas enligt de föreskrifter som kommunen antagit i sin ABVA. I och med det finns det en möjlighet att utforma taxa, ABVA och verksamhetsområde att omfatta olika tjänster så länge kommunen inte inskränker sina skyldigheter enliga Vattentjänstlagen. Det är därför viktigt att vid beslut om verksamhetsområde tydligt beskriva vilka vattentjänster som huvudmannen tillhandahåller inom området. Dagvatten bör ses som en separat vattentjänst och bör inte inkluderas tillsammans med spillvatten i tjänsten avlopp. Vissa kommuner har delat in dagvattentjänsten i två olika verksamhetsområden för dagvatten. Ett för bortledning av dagvatten från kvartersmark (dagvattenfastighet, Df) och ett för bortledande av dagvatten från allmän platser (dagvattengata, Dg). Inom verksamhetsområde för kvartersmark har fastighetsägarna rätt att ansluta sin fastighet till och bruka den allmänna VA-anläggningen enligt rådande bestämmelser. Då avvattningen av allmänna platsmarken ansluts till allmänna VA-anläggningen ingår de fastigheter som har nytta av bortledandet i verksamhetsområdet för allmän platsmark. Avgiftsskyldigheten för dessa två tjänster behöver inte inträda vid samma tillfälle. För större (inte lokala) vägar och andra allmänna platser bör huvudmännen för dessa erlägga särskild taxa. Områden bör inte föras till verksamhetsområdet om inte behovet av avledning avser bostadsbebyggelse som kräver att VA-frågan löses i ett större sammanhang. I propositionen till lagen anges att verksamhetsområdet för bortledande av dagvatten från allmän platsmark inte ska vara större än vad som kan anses ligga i VA-kollektivets intresse. Detta då väghållare och övriga markägare själva ansvarar för avvattningen och då även diken, brunnar och ledningar. Det största verksamhetsområdet för bortledande av dagvatten från allmänna platsmark bör då normalt inte gå utanför verksamhetsområdet för bortledandet av dagvatten från kvartersmark. Det finns även en möjlighet att instifta separat verksamhetsområde för dränvatten, och då matcha det med bestämmelserna i ABVA samt utforma VA-taxan utifrån kostnaderna för dränvattenhanteringen. Det är dock ovanligt då områdena ofta överlappar varandra samt underlag för samtliga fastigheters dränvattenhantering inom hela avrinningsområdet ofta har stora brister. 14 (16) repo001.docx

17 7 Slutsatser och rekommendationer Planområdet genererar ett relativt rent dagvatten. Det är dock viktigt att göra åtgärder för att fördröja vattnet samt rena det smutsigare gatudagvattnet. Föreslagen systemlösning baseras på diken längs med vägarna samt att vatten fördröjs och infiltreras lokalt på tomtmark. Dagvattnet kommer troligtvis inte att påverka vattensalamandrarna i vattenhålet nedströms negativt eftersom vattnet är så pass rent och att det efter fördröjning inte genererar så mycket större flöden än idag. Av planområdet är det endast 0,6 ha som leds till diket som avvattnas mot salamanderhålet. Dagvatten brukar ha ett neutralt ph, det är oftast jordart och berggrund som styr ph-värdet i vatten. Vid en större exploatering kan förmodligen ph ändras beroende på materialval inom planområdet. I Lindbacka kommer det inte vara så hög exploateringsgrad att det medför någon risk. Dagvattnet kommer dessutom att ledas till diken där det är i kontakt med naturliga jordarter vilken neutraliserar ph-värdet till samma nivå som idag. Det är viktigt att säkerställa att landområdet i närheten, där vattensalamandern tillbringar hösten och vintern, inte påverkas negativt av exploateringen. Om deras naturliga vandringsväg korsas av en väg bör man anlägga en trumma med dimesnion D300 under vägen. Vid passager där befintligt dike går genom en trumma rekomenderas att lägga en salamandertrumma bredvid den andra trumman på en nivå så att det inte blir vatten stående i trumman. Påverkan från planområdet på vattenförekomsten är liten. Det vatten som kommer att nå Avan har renats i dikessystem på vägen. Vägarna inom planområdet lutar så att de fungerar som sekundära avrinningsvägar vid stora regn. Lutningen går mot triangeln mellan vägarna där vattnet kan fördröjas innan det leds vidare till befintligt dikessystem. Planområdet kan troligtvis tolkas som ett större sammanhang och då har fastighetsägaren rätt till verksamhetsområde för dagvatten om det finns ett behov. Där det går att infiltrera dagvatten finns det inget uppenbart behov av att anslutas till det kommunala nätet. Det går att ta ut en särskild avgift för dagvatten vilket kan vara ett incitament till att använda LOD på tomtmark. I planen kan man se till så att det finns förutsättningar för LOD till exempel genom att inte hårdgöra allt. Uppföljning av dagvattenutredningen bör göras i projekteringsskedet för att säkerställa att föreslagna lösningar blir av. Om diken tas bort i senare skeden kan de behöva ersättas med en eller flera dagvattendammar. 8 Referenser Svenskt vatten P110 Svenskt vatten P90 Personlig kommunikation med salamanderexperten Anders Selmer 15 (16)

18 Data från NOS-projektet 16 (16) repo001.docx

RAPPORT. Dagvattenutredning Lindbacka Västra, område D Gävle kommun UPPDRAGSNUMMER SWECO VA & VATTENRESURSER

RAPPORT. Dagvattenutredning Lindbacka Västra, område D Gävle kommun UPPDRAGSNUMMER SWECO VA & VATTENRESURSER repo001.docx 2012-03-2914 Dagvattenutredning Lindbacka Västra, område D Gävle kommun UPPDRAGSNUMMER 1832361000 SWECO VA & VATTENRESURSER IRINA PERSSON, PHILIP KARLSSON OCH HENRIK ALM Innehållsförteckning

Läs mer

PM DAGVATTEN AGATEN 32, TYRESÖ. Rev A 2015-08-26 UPPDRAGSLEDARE: TOBIAS RENLUND UPPRÄTTAD AV: TOBIAS RENLUND GRANSKAD OCH KVALITETSSÄKRAD: HENRIK ALM

PM DAGVATTEN AGATEN 32, TYRESÖ. Rev A 2015-08-26 UPPDRAGSLEDARE: TOBIAS RENLUND UPPRÄTTAD AV: TOBIAS RENLUND GRANSKAD OCH KVALITETSSÄKRAD: HENRIK ALM repo001.docx 2012-03-2914 AGATEN 32, TYRESÖ Rev A SWECO ENVIRONMENT AB UPPDRAGSLEDARE: TOBIAS RENLUND UPPRÄTTAD AV: TOBIAS RENLUND GRANSKAD OCH KVALITETSSÄKRAD: HENRIK ALM Innehållsförteckning 1 Inledning

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Staffan Stenvall UPPRÄTTAD AV. Frida Nolkrantz

UPPDRAGSLEDARE. Staffan Stenvall UPPRÄTTAD AV. Frida Nolkrantz -14 UPPDRAG Skörby - MKB UPPDRAGSNUMMER 3370792100 UPPDRAGSLEDARE Staffan Stenvall UPPRÄTTAD AV Frida Nolkrantz DATUM 23 Kompletterande bedömning av dagvattnets påverkan på föroreningshalterna i Mälaren

Läs mer

PM, dagvattenhantering

PM, dagvattenhantering , dagvattenhantering Tillhörande detaljplan för Isgärde 4:74, Mörbylånga kommun 2015-12-02 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND... 5 2 PLANERAD MARKANVÄNDNING... 5 3 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN... 6 4 DAGVATTEN...

Läs mer

Dagvattenutredning Torshälla - Mälby 8:1

Dagvattenutredning Torshälla - Mälby 8:1 Dagvattenutredning Torshälla - Mälby 8:1 Beställare: Eskilstuna kommun 631 86 Eskilstuna Beställarens representant: Karolina Ehrén Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Hantverkargatan 5

Läs mer

PM DAGVATTENUTREDNING GROSTORP

PM DAGVATTENUTREDNING GROSTORP RAPPORT PM DAGVATTENUTREDNING GROSTORP SLUTRAPPORT 2014-05-19 Uppdrag: 250825, Dp Grostorp i Finspång Titel på rapport: PM Dagvattenutredning Grostorp Status: Datum: 2014-05-19 Medverkande Beställare:

Läs mer

Dagvattenutredning detaljplan Kungsbro 1:1

Dagvattenutredning detaljplan Kungsbro 1:1 OKQ8 detaljplan Kungsbro 1:1 Stockholm 2015-01-26 detaljplan Kungsbro 1:1 Datum 2015-01-26 Uppdragsnummer 1320011273 Utgåva/Status Version 1 Cecilia Sköld Sara Jansson Ingemar Uhlin Uppdragsledare Handläggare

Läs mer

Översiktlig dagvattenutredning för detaljplan för del av Tegelviken 2:4 (Jungs väg)

Översiktlig dagvattenutredning för detaljplan för del av Tegelviken 2:4 (Jungs väg) 1(6) Handläggare Datum Beteckning Stefan Ahlman 2015-11-04 E-post: stefan.ahlman@kvab.kalmar.se Tel: 0480-45 12 22 Samhällsbyggnadskontoret Planenheten Box 611 391 26 Kalmar Översiktlig dagvattenutredning

Läs mer

Väppeby, Bålsta, Håbo Kommun

Väppeby, Bålsta, Håbo Kommun Underlag till detaljplan Väppeby, Bålsta, Håbo PM Geoteknik och dagvatten Markförhållanden och grundläggning Stockholm Beställare: Smideman Arkitekter Structor Mark Stockholm AB Uppdragsansvarig: Anna

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, östra, etapp 1 HÄRRYDA KOMMUN. Totalt antal blad: 8 st. Göteborg 2014-06-02

DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, östra, etapp 1 HÄRRYDA KOMMUN. Totalt antal blad: 8 st. Göteborg 2014-06-02 DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, östra, etapp HÄRRYDA KOMMUN Totalt antal blad: 8 st. Göteborg -- ÅF-Infrastructure AB, Grafiska vägen, Box SE- Göteborg Telefon +. Fax + 9. Säte i Stockholm. www.afconsult.com

Läs mer

Haninge kommun. Dagvattenutredning Exploateringsområde fd. Lundaskolan Jordbro. Dagvattenutredning exploatering fd Lundaskolan 151029.

Haninge kommun. Dagvattenutredning Exploateringsområde fd. Lundaskolan Jordbro. Dagvattenutredning exploatering fd Lundaskolan 151029. Haninge kommun Dagvattenutredning Exploateringsområde fd. Lundaskolan Jordbro Uppdragsledare och handläggare Jonas Lind Telefon +46 10 505 03 34 E-post jonas.lind@afconsult.com Datum 2015-10-29 Uppdragsnummer

Läs mer

Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28. Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren

Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28. Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren PM Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28 Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren PM Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 Kund Karlshamns Kommun Stadsmiljöavdelningen

Läs mer

VÄSJÖOMRÅDET (DP l + ll)

VÄSJÖOMRÅDET (DP l + ll) DAGVATTENUTREDNING INFÖR UTBYGGNAD AV VÄSJÖOMRÅDET (DP l + ll) OKT 2010 2 (8) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 2 Dagvattenhantering vid Väsjöområdet 3 2.1 Väsjön 3 2.2 Förslag till dagvattenhantering 3 2.3 Reningsbehov

Läs mer

UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING

UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING SLUTRAPPORT (REV. 2013-09-12) Uppdrag: 246365, Översiktlig geoteknik, dagvatten Norra Industriområdet, Storuman Titel på rapport: Norra Industriområdet,

Läs mer

Dagvattenutredning, Borås Stad

Dagvattenutredning, Borås Stad Dagvattenutredning, Borås Stad Detaljplan för Brämhults Kärra 1:3 Koncept 081103 2008-11-03 Beställare Borås Stad, Stadsbyggnadskontoret Kristine Bayard Konsult Vägverket Konsult Affärsområde Syd Avdelning

Läs mer

RAPPORT. Fyrklövern BRABO STOCKHOLM AB STHLM DAGVATTEN OCH YTVATTEN DAGVATTENUTREDNING UPPDRAGSNUMMER 1143669000 2014-09-12 PER BOHOLM TOBIAS RENLUND

RAPPORT. Fyrklövern BRABO STOCKHOLM AB STHLM DAGVATTEN OCH YTVATTEN DAGVATTENUTREDNING UPPDRAGSNUMMER 1143669000 2014-09-12 PER BOHOLM TOBIAS RENLUND BRABO STOCKHOLM AB Fyrklövern UPPDRAGSNUMMER 1143669000 DAGVATTENUTREDNING STHLM DAGVATTEN OCH YTVATTEN PER BOHOLM TOBIAS RENLUND Sweco Sammanfattning Upplands Väsbys kommun ingår i Oxunda Vattensamverkan

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Profi Dagvattenutredning Freden Större 11 Uppdragsnummer 1143520000 Stockholm 2012-10-03 Sweco Environment AB Dagvatten och ytvatten Handläggare: Johanna Rennerfelt Kvalitetsgranskare: Agata Banach 1 (11)

Läs mer

Uppdaterad Dagvattenutredning Troxhammar 7:2 mfl

Uppdaterad Dagvattenutredning Troxhammar 7:2 mfl Detaljplaneområdet, Färingsö trä, åker och infartsparkering sett från nordväst. Uppdaterad Dagvattenutredning Troxhammar 7:2 mfl Ekerö kommun Stockholm 2015-07-01 Uppdaterad Dagvattenutredning Troxhammar

Läs mer

Genomgång av styrande dokument och förutsättningar. Beräkning av dagvattenflöden före och efter nyexploatering

Genomgång av styrande dokument och förutsättningar. Beräkning av dagvattenflöden före och efter nyexploatering repo001.docx 2012-03-2914 UPPDRAGSNUMMER 1143576500 ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING FÖR HUS 15 (SICKLAÖN 369:32) 2014-06-04 SWECO ENVIRONMENT AB DAGVATTEN OCH YTVATTEN UPPDRAGSLEDARE/KVALITESGRANSKARE AGATA

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING ERSMARK 1:7, 2:7, m fl. Rapport. 2015-07-10 Upprättad av: Tara Roxendal Granskad av: Linda Hörnsten

DAGVATTENUTREDNING ERSMARK 1:7, 2:7, m fl. Rapport. 2015-07-10 Upprättad av: Tara Roxendal Granskad av: Linda Hörnsten DAGVATTENUTREDNING ERSMARK 1:7, 2:7, m fl. Rapport 2015-07-10 Upprättad av: Tara Granskad av: Linda Hörnsten DAGVATTENUTREDNING ERSMARK 1:7, 2:7, m fl KUND Umeå kommun Detaljplanering 901 84 Umeå KONSULT

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(8) VA och dagvattenutredning Miljö Området ligger vid fjorden Gullmarn som är ett Natura 2000 område, vilket innebär att det klassas som områden med särskilda skydds- och bevarandevärden

Läs mer

Dagvattenutredning, Herrestads- Torp 1:41 och 1:45 m.fl. i Uddevalla kommun

Dagvattenutredning, Herrestads- Torp 1:41 och 1:45 m.fl. i Uddevalla kommun , Herrestads- Torp 1:41 och 1:45 m.fl. i Uddevalla kommun Utredning rörande konsekvenser av exploatering samt förslag till dagvattenhantering i samband med detaljplanläggning Umeå 2010-05-06 Beställare:

Läs mer

RAPPORT VA-utredning Tillhörande detaljplan för Tjörnudden, Brommösund 2013-02-18. Upprättad av: Kristina Wilén

RAPPORT VA-utredning Tillhörande detaljplan för Tjörnudden, Brommösund 2013-02-18. Upprättad av: Kristina Wilén RAPPORT Tillhörande detaljplan för Tjörnudden, Brommösund 2013-02-18 Upprättad av: Kristina Wilén Uppdragsnr: 10171536 Detaljplan Tjörnudden, Brommösund 2 (8) RAPPORT tillhörande detaljplan för Tjörnudden,

Läs mer

Dagvattenutredning Smedsmora 1:13 och 1:15 Norrtälje kommun

Dagvattenutredning Smedsmora 1:13 och 1:15 Norrtälje kommun Grap Dagvattenutredning Smedsmora 1:13 och 1:15 Norrtälje kommun Cecilia Sköld Geosigma AB SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsledare: Tommy Lundberg Uppdragsnr: Grap nr: : Antal Sidor: 20 Antal Bilagor:

Läs mer

Hantering av vägdagvatten längs Ullevileden.

Hantering av vägdagvatten längs Ullevileden. 1 (10) Hantering av vägdagvatten längs Ullevileden. Bilaga till planbeskrivning för detaljplan med MKB i Tornby och Kallerstad för del av SKÄGGETORP 1:1 m.fl. (Utbyggnad av Ullevileden) UUtställningsshandling

Läs mer

UPPRÄTTAD: 2015-12-15 KOMMUN. Upprättad av Granskad av Godkänd av. Sign Sign Sign

UPPRÄTTAD: 2015-12-15 KOMMUN. Upprättad av Granskad av Godkänd av. Sign Sign Sign VA-TEKNISKT UTLÅTANDE BOSTÄDER VID SKJUTBANEVÄGEN UTREDNING DP PERMANENTHUSOMRÅDE AVSEENDE FASTIGHETERNA BJÖRKFORS 1:29, 1:449, 1:593 OCH 1:626 - HEMAVAN, STORUMANS KOMMUN UPPRÄTTAD: 2015-12-15 Upprättad

Läs mer

Figur 1: Översiktskarta över planområdet, berört område framgår av rektanglarna.

Figur 1: Översiktskarta över planområdet, berört område framgår av rektanglarna. 2014-09-09 Bakgrund Inom kvarteret Rätten, fastigheten Skönsberg 1:25, planerar kommunen uppföra ett nytt äldreboende. Genomförandet av planen kommer att innebära att befintliga byggnader rivs och att

Läs mer

Dagvattenutredning KVARNHOLMEN UTVECKLINGS AB. Kvarnholmen DP5. Stockholm 2013-04-19

Dagvattenutredning KVARNHOLMEN UTVECKLINGS AB. Kvarnholmen DP5. Stockholm 2013-04-19 KVARNHOLMEN UTVECKLINGS AB Stockholm 2013-04-19 Datum 2013-04-19 Uppdragsnummer 61190723501 Håkan Olofsson Linnéa Sörenby Magnus Biderheim Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009,

Läs mer

Riktlinjer för dagvattenhantering i Trollhättans kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2010-03-01

Riktlinjer för dagvattenhantering i Trollhättans kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2010-03-01 Riktlinjer för dagvattenhantering i Trollhättans kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2010-03-01 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Syfte... 2 3. Riktlinjer... 3 4. Trestegsprincipen... 4 4.1 Lokalt

Läs mer

PM Dagvattenföroreningar

PM Dagvattenföroreningar o:\sto2\svg\2014\1320008697\3_tnik\r\dagvatten\pm dagvattenföroreningar_rev.docx Tomteboda bussdepå Datum 2015-01-29 Ramböll Sverige AB Box 17009 104 62 Stockholm T: 010-615 60 000 www.ramboll.se Handläggare:

Läs mer

Flödes- och föroreningsberäkning för dagvatten inom området Östra Torp, Uddevalla

Flödes- och föroreningsberäkning för dagvatten inom området Östra Torp, Uddevalla Flödes- och föroreningsberäkning för dagvatten inom området Östra Torp, Uddevalla Inledning I detta redogörs för flödes- och föroreningssituationen inom Östra Torps detaljplaneområde före och efter exploatering

Läs mer

Inom fastigheten Lillhällom planeras för utbyggnad av det befintliga äldreboendet som finns inom fastigheten idag.

Inom fastigheten Lillhällom planeras för utbyggnad av det befintliga äldreboendet som finns inom fastigheten idag. REV 2014-04-22 Bakgrund Inom fastigheten Lillhällom planeras för utbyggnad av det befintliga äldreboendet som finns inom fastigheten idag. I dag är ca 35 % av fastighetens area hårdgjord, d.v.s. består

Läs mer

Bilaga 5, Dagvattenrening, bilaga till Uppdragsrapport daterad 2014-02-28

Bilaga 5, Dagvattenrening, bilaga till Uppdragsrapport daterad 2014-02-28 Uppdragsnr: 10191200 1 (8) PM Bilaga 5, Dagvattenrening, bilaga till Uppdragsrapport daterad 2014-02-28 1 Inledning Idag leds orenat dagvatten ut via ledning till Hudiksvallsfjärden från ett område på

Läs mer

Oxundaåns vattenvårdsprojekt. Dagvattenpolicy. Gemensamma riktlinjer för hantering av. Dagvatten. I tätort. september 2001

Oxundaåns vattenvårdsprojekt. Dagvattenpolicy. Gemensamma riktlinjer för hantering av. Dagvatten. I tätort. september 2001 Dagvattenpolicy Gemensamma riktlinjer för hantering av Dagvatten I tätort september 2001 Upplands Väsby kommun Sigtuna kommun Vallentuna kommun Täby kommun Sollentuna kommun Tätortens Dagvatten Förslag

Läs mer

Eftra 2:54 och 4:24 VA-utredning till detaljplan

Eftra 2:54 och 4:24 VA-utredning till detaljplan Beställare: Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: FALKENBERGS KOMMUN Box 293 311 23 Falkenberg Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Herman Andersson Jennifer Löfvendahl Uppdragsnr: 102 38 57 Filnamn

Läs mer

Väg E6 och 896 vid Lomma, kollektivtrafikåtgärder

Väg E6 och 896 vid Lomma, kollektivtrafikåtgärder Tekniskt PM Avvattning och ledningar Väg E6 och 896 vid Lomma, kollektivtrafikåtgärder Lomma kommun, Skåne Län Vägplan 2016-06-03 Projektnummer: 145981 1 Innehåll 2 ALLMÄNT 3 3 AVVATTNING 3 3.1 Förutsättningar

Läs mer

Hydrologiska och hydrokemiska förändringar i Gripsvallsområdet 2010-03-09

Hydrologiska och hydrokemiska förändringar i Gripsvallsområdet 2010-03-09 Hydrologiska och hydrokemiska förändringar i Gripsvallsområdet 2010-03-09 1 2 Figur 1. Gripsvall, planområde. Från kommunens FÖP. BAKGRUND I samband med utarbetandet av FÖP Gripsvall undersöktes också

Läs mer

Bilaga 1. Dagvattenutredning för detaljplan ETERN 3, Umeå SAMRÅDSHANDLING. Sundsvall 2014-03-07

Bilaga 1. Dagvattenutredning för detaljplan ETERN 3, Umeå SAMRÅDSHANDLING. Sundsvall 2014-03-07 Bilaga 1 Dagvattenutredning för detaljplan ETERN 3, Umeå SAMRÅDSHANDLING Sundsvall 2014-03-07 Dagvattenutredning för detaljplan ETERN 3, Umeå Datum 2014-06-04 Uppdragsnummer 1320006428 Utgåva/Status 1

Läs mer

Dagvattenhantering Tuna Park, inför detaljplan för Gallerian 1 m.fl. 1 Inledning

Dagvattenhantering Tuna Park, inför detaljplan för Gallerian 1 m.fl. 1 Inledning Uppdragsnr: 1018 9908 1 (9) PM Dagvattenhantering Tuna Park, inför detaljplan för Gallerian 1 m.fl. 1 Inledning Warburg-Hendersson Eskilstuna AB äger fastigheten Gallerian 1 i området Tuna Park i Eskilstuna.

Läs mer

Haninge kommun. Dagvattenutredning för detaljplan Biltema. Stockholm, 2015-05-06

Haninge kommun. Dagvattenutredning för detaljplan Biltema. Stockholm, 2015-05-06 Haninge kommun Dagvattenutredning för detaljplan Biltema Stockholm, 2015-05-06 Dagvattenutredning Detaljplan Biltema Dagvattenutredning Datum 2015-05-06 Uppdragsnummer 1320013064 Utgåva/Status Version

Läs mer

informerar om LOD Lokalt Omhändertagande av Dagvatten

informerar om LOD Lokalt Omhändertagande av Dagvatten informerar om LOD Lokalt Omhändertagande av Dagvatten 1 Bild 1. Exempel på bra vattenavledning från hus. Utfört med betongränna och lite makadam i änden för att slippa eventuell jorderosion. Bild 2. Ett

Läs mer

RAPPORT. Mellingeholm dagvatten NORRTÄLJE KOMMUN RAPPORT. 2012-06-25, Reviderad 2012-08-30 & 13-09-11. Sweco Environment AB

RAPPORT. Mellingeholm dagvatten NORRTÄLJE KOMMUN RAPPORT. 2012-06-25, Reviderad 2012-08-30 & 13-09-11. Sweco Environment AB NORRTÄLJE KOMMUN Mellingeholm dagvatten Uppdragsnummer 1832241000 2012-06-25, Reviderad 2012-08-30 & 13-09-11 Sweco Environment AB Frida Nolkrantz Henrik Alm Irina Persson 1 (29) S w e co Kungsgatan 62

Läs mer

Dagvatten-PM. Område vid Töresjövägen Kumla 3:213 m.fl. Inom Tyresö kommun, Stockholms län. Tengbom

Dagvatten-PM. Område vid Töresjövägen Kumla 3:213 m.fl. Inom Tyresö kommun, Stockholms län. Tengbom Område vid Töresjövägen Kumla 3:213 m.fl. Inom Tyresö kommun, Stockholms län Tengbom Författade: Matilda Wistrand Granskad av: Niclas Elvsén Innehåll Bakgrund... 3 Befintliga ledningar... 5 Markförutsättningar...

Läs mer

Dagvattenhantering, vatten- och spillvattenförsörjning samt övrig teknisk försörjning. Sweco Environment AB

Dagvattenhantering, vatten- och spillvattenförsörjning samt övrig teknisk försörjning. Sweco Environment AB UDDEVALLA KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 1351625000 Dagvattenhantering, vatten- och spillvattenförsörjning samt övrig teknisk försörjning UTSTÄLLNINGSHANDLING VÄNERSBORG 2010-05-06 Sweco Environment AB Vänersborg

Läs mer

VARA MARKKONSULT AB 2010-11-04

VARA MARKKONSULT AB 2010-11-04 LERUMS KOMMUN SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Översiktlig gatu- och VA-utredning för detaljplan Götebo 1:5 m.fl Lilla bråta VARA MARKKONSULT AB 2010-11-04 På uppdrag åt Lerums Kommun, sektor samhällsbyggnad, planarkitekt

Läs mer

Säfsen 2:78, utredningar

Säfsen 2:78, utredningar SÄFSEN FASTIGHETER Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Uppsala Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Datum 2014-11-14 Uppdragsnummer 1320010024 Utgåva/Status Michael Eriksson Magnus Sundelin

Läs mer

Dagvattenutredning Kållered köpstad

Dagvattenutredning Kållered köpstad Author Hanieh Esfahani Phone +46 10 505 94 79 Mobile +46706788714 hanieh.esfahani@afconsult.com Date 2015-06-01 Project ID 702224 Client Mölndals Kommun Dagvattenutredning Kållered köpstad ÅF-Infrastructure

Läs mer

Vatten- och avloppsplanering. Lagen (2006:412) om allmänna Vattentjänster

Vatten- och avloppsplanering. Lagen (2006:412) om allmänna Vattentjänster Vatten- och avloppsplanering Lagen (2006:412) om allmänna Vattentjänster Vattentjänstlagen Trädde i kraft 2007-01-01 Ersatte lagen om allmänna VA-anläggningar, som trädde i kraft 1970 Ökat miljöfokus Ökat

Läs mer

Dagvattenutredning, Stationsområdet, Finspång

Dagvattenutredning, Stationsområdet, Finspång MiljöInvest AB Järnbrogatan 1 602 24 Norrköping Tel: 011-180220 Fax: 011-180320 Web: www.miljoinvest.se e-post: anders@miljoinvest.se Dagvattenutredning, Stationsområdet, Finspång Utredning av behovet

Läs mer

RAPPORT. Järnlodet 16. Centrumfastigheter. Sweco Environment AB. Irina Persson. Linda Johansson. Henrik Alm. Dagvattenutredning.

RAPPORT. Järnlodet 16. Centrumfastigheter. Sweco Environment AB. Irina Persson. Linda Johansson. Henrik Alm. Dagvattenutredning. Centrumfastigheter Järnlodet 16 Uppdragsnummer 1832221 Dagvattenutredning Uppsala 2011-11-04 Sweco Environment AB Uppsala Irina Persson Linda Johansson Henrik Alm 1 (8) Sweco Kungsgatan 62, 753 18 Uppsala

Läs mer

Information till fastighetsägare. GÖTENE KOMMUNS Allmänna vatten- och avloppstjänster

Information till fastighetsägare. GÖTENE KOMMUNS Allmänna vatten- och avloppstjänster Information till fastighetsägare om GÖTENE KOMMUNS Allmänna vatten- och avloppstjänster INNEHÅLL 1 Inledning... 3 2 Huvudmannen för den allmänna VA-anläggningen... 3 3 Verksamhetsområde... 3 3.1 Fastighetsägare...

Läs mer

Seminarium om dagvattenjuridik. Välkomna!

Seminarium om dagvattenjuridik. Välkomna! Seminarium om dagvattenjuridik Välkomna! Syftet med dagen Gå igenom lagstiftningen kring dagvattnet Reda ut ansvar och ansvarsgränserna Gå igenom vilka juridiska verktyg som finns Identifiera eventuella

Läs mer

Utsläpp till vatten. Program för Airport city. Härryda kommun 2011-05-13. Upprättad av: Anne Thorén och Åsa Ottosson Granskad av Mikael Bengtsson

Utsläpp till vatten. Program för Airport city. Härryda kommun 2011-05-13. Upprättad av: Anne Thorén och Åsa Ottosson Granskad av Mikael Bengtsson Utsläpp till vatten Program för Airport city Härryda kommun 2011-05-13 Upprättad av: Anne Thorén och Åsa Ottosson Granskad av Mikael Bengtsson Kund Swedavia Flygplatsfastigheter i Landvetter AB, Härryda

Läs mer

Remissförslag. Borås Stads. Riktlinjer för dricksvatten- och avloppsförsörjning

Remissförslag. Borås Stads. Riktlinjer för dricksvatten- och avloppsförsörjning Remissförslag Borås Stads Riktlinjer för dricksvatten- och avloppsförsörjning 0 Borås Stads Styrdokument»Aktiverande Strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås Program verksamheter och metoder

Läs mer

HYDROLOGISKA FÖRHÅLLANDEN Bakgrund

HYDROLOGISKA FÖRHÅLLANDEN Bakgrund 2009-06-09 Täby kommun Gripsvall HYROLOGISKA FÖRHÅLLANEN Bakgrund Täby kommun arbetar med en fördjupad översiktsplan gällande bebyggelse i Gripsvallsområdet (Figur 1). Inom ramen för detta arbete tar Conec

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Tyresö Kommun Hantering av BDT-vatten i Östra Tyresö Uppdragsnummer 1141230000 Leverans Stockholm 2011-08-15 Sweco Environment AB Denis van Moeffaert 1 (15) Sweco Vatten & Miljö Gjörwellsgatan 22 Box 34044,

Läs mer

Kv. Nithammaren 8. Munktellstaden. Eskilstuna kommun. Håkan Bohm Granskare

Kv. Nithammaren 8. Munktellstaden. Eskilstuna kommun. Håkan Bohm Granskare Eskilstuna kommun Munktellstaden Eskilstuna kommun Teknisk PM Geoteknik PLANERINGSUNDERLAG Geoteknik 004-M Tekniskt PM Geoteknik Utgåva 2, 2014-04-24 Uppdragsnummer: 10014644 Stockholm, 2014-12-12 Grontmij

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(6) VA och dagvattenutredning Bilagor Till denna VA- och dagvattenutredning bifogas följande kartmaterial. Bilaga 1 Illustrationskarta med VA för Stare 1:109 m fl. Daterad 2011-11-28.

Läs mer

Igelsta Gård GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för. Inom Östertälje i Södertälje Dnr 2009-00015-214 (P04019) UTSTÄLLNINGSHANDLING

Igelsta Gård GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för. Inom Östertälje i Södertälje Dnr 2009-00015-214 (P04019) UTSTÄLLNINGSHANDLING Samhällsbyggnadskontoret GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Igelsta Gård Inom Östertälje i Södertälje Dnr 2009-00015-214 (P04019) UTSTÄLLNINGSHANDLING Upprättad 2013-12-18 Handlingar Detaljplanen utgörs

Läs mer

Dagvattenutredning Södra Gröna Dalen

Dagvattenutredning Södra Gröna Dalen Uppdragsnr: 10144353 1 (11) PM Dagvattenutredning Södra Gröna Dalen Komplettering 2011-04-07 Bakgrund PEAB Bostad AB och Skanska Nya Hem AB i samarbete med Upplands-Bro kommun har beslutat att ta fram

Läs mer

Vatten Avlopp Kretslopp 2015-03-20

Vatten Avlopp Kretslopp 2015-03-20 Fullskaleförsök med dagvattenfilter, Nacka Kommun Talare: Henrik Alm, Sweco Järlasjö Inte god status idag Näringsrik, kemiskt påverkad Åtgärder i sjöar uppströms Åtgärder för urbant dagvatten 1 Försök

Läs mer

Dagvattenjuridik Alvesta 2015

Dagvattenjuridik Alvesta 2015 Dagvattenjuridik Alvesta 2015 Gilbert Nordenswan Svenskt Vatten Dagvattenjuridik Vilken juridik reglerar dagvatten? Ansvaret för dagvatten Vilka juridiska verktyg finns till hands? Klimatförändringar och

Läs mer

PM HYDROGEOLOGI VALBO KÖPSTAD

PM HYDROGEOLOGI VALBO KÖPSTAD 2013-09-04 Upprättat av: Anna Lundgren Granskat av: Irina Persson Sweco Environment AB Stockholm Vattenresurser Gävle-Valboåsens vattenskyddsområde Bakgrund Delar av det område som planeras exploateras

Läs mer

INFORMATION FRÅN MILJÖAVDELNINGEN. AVLOPP PÅ RÄTT SÄTT Information till dig som skall anlägga enskild avloppsanläggning

INFORMATION FRÅN MILJÖAVDELNINGEN. AVLOPP PÅ RÄTT SÄTT Information till dig som skall anlägga enskild avloppsanläggning INFORMATION FRÅN MILJÖAVDELNINGEN AVLOPP PÅ RÄTT SÄTT Information till dig som skall anlägga enskild avloppsanläggning INNEHÅLLSFÖRTECKNING VILKA RIKTLINJER STYR?... 3 OLIKA RENINGSMETODER... 3 ALLMÄNT...

Läs mer

Bön i Henån,Orust kommun 1(2) Väg och Va-utredning för ny plan

Bön i Henån,Orust kommun 1(2) Väg och Va-utredning för ny plan Bön i Henån,Orust kommun 1(2) Väg och Va-utredning för ny plan Utbyggnad av väg och Va-ledningar Aqua Canale AB har fått i uppdrag att projektera vägar och va-ledningar inom planområdet på Bön. Förslaget

Läs mer

1. VA-översikt 2. VA-policy 3. VA-plan

1. VA-översikt 2. VA-policy 3. VA-plan Samrådsversion 2015-12-18 1. VA-översikt 2. VA-policy 3. VA-plan Kommunfullmäktige 2015-xx-xx Fastställd av Kommunfullmäktige 2016-xx-xx xxx Diarienummer KS 2013/181 och 2015/475M. BAKRUND Vatten- och

Läs mer

VA-policy. Oskarshamns kommun

VA-policy. Oskarshamns kommun VA-policy VA-policy Antagen av KF 2013-04-08, 59 Upprättad som ett samarbetsprojekt mellan samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden. Arbetet med planen utförs med stöd av Länsstyrelsen (LOVA). Postadress

Läs mer

Översvämningsanalys Sollentuna

Översvämningsanalys Sollentuna Beställare Sollentuna kommun och Sollentuna Energi AB Översvämningsanalys Sollentuna Konsekvenser av extrema regn över Sollentuna kommun Uppdragsnummer Malmö 2015-04-21 12802674 DHI Sverige AB GÖTEBORG

Läs mer

Bortkoppling av dagvatten från spillvattennätet

Bortkoppling av dagvatten från spillvattennätet Bortkoppling av dagvatten från spillvattennätet Dagvatten Med dagvatten menas tillfälligt, avrinnande vatten på ytan, mark eller konstruktion, t.ex. regnvatten, smältvatten eller framträngande grundvatten.

Läs mer

Geotekniskt PM 1. Översiktlig geoteknisk undersökning för detaljplan. Gullbranna 1:13 mfl, Halmstads kommun 2014-04-04

Geotekniskt PM 1. Översiktlig geoteknisk undersökning för detaljplan. Gullbranna 1:13 mfl, Halmstads kommun 2014-04-04 Geotekniskt PM 1 2014-04-04 Upprättad av: Sayle Shamun Granskad av: Sven-Åke Öhman Godkänd av: Fredrik Stenfeldt GEOTEKNISKT PM 1 Kund Sindeman Byggnads AB Att: Jon E Sindeman Propellervägen 4 B 183 62

Läs mer

VA-policy för Växjö kommun

VA-policy för Växjö kommun VA-policy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Tekniska nämnden Dokumentnamn VA-policy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 2015-12-15, 302 Tidigare ändringar

Läs mer

Diarienummer PBN 2008/0550 214. Lv 156. Planområde. Detaljplan för Elledala, del av Björlanda 1:3 PLANBESKRIVNING

Diarienummer PBN 2008/0550 214. Lv 156. Planområde. Detaljplan för Elledala, del av Björlanda 1:3 PLANBESKRIVNING Diarienummer PBN 2008/0550 214 Detaljplan för ELLEDALA, DEL AV BJÖRLANDA 1:3 Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Lv 156 Lv 1609 Planområde Hyssna Sätila Upprättad 2006-04-21, reviderad 2011-03-07

Läs mer

Henrik Alm. Stockholm Vatten AB. 08-522 123 24 henrik.alm@stockholmvatten.se

Henrik Alm. Stockholm Vatten AB. 08-522 123 24 henrik.alm@stockholmvatten.se Henrik Alm Stockholm Vatten AB 08-522 123 24 henrik.alm@stockholmvatten.se Henrik Alm, 2004 UPPTAGNINGSOMRÅDE Verksamhetsområde 206 km 2 Upptagningsområde för Henriksdal Bromma Loudden Himmerfjärden Anslutna

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Gräddö 7:2 i Rådmansö församling enligt PBL Dnr 13-1406.214 Ks 13-1156.214

Detaljplan för del av fastigheten Gräddö 7:2 i Rådmansö församling enligt PBL Dnr 13-1406.214 Ks 13-1156.214 SAMRÅDSFÖRSLAG 2014-11-28 Detaljplan för del av fastigheten Gräddö 7:2 i Rådmansö församling enligt PBL Dnr 13-1406.214 Ks 13-1156.214 PLANBESKRIVNING P O S T A D R E S S B E S Ö K S A D R E S S T E L

Läs mer

Dagvattenutredning Nithammaren 8 2014-12-09

Dagvattenutredning Nithammaren 8 2014-12-09 Dagvattenutredning Nithammaren 8 Beställare: Eskilstuna kommun 631 86 Eskilstuna Beställarens representant: Vanessa Scheffler och Josefina Söderberg Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Hantverkargatan

Läs mer

Trafikutredning Kyrkerud- Strand

Trafikutredning Kyrkerud- Strand ÅRJÄNGS KOMMUN Trafikutredning Kyrkerud- Strand UPPDRAGSNUMMER 2337007000 SWECO CIVIL AB, KARLSTAD OLA ROSENQVIST SOFIA WEDIN MAGNUS WACKERFELDT Sweco Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund och

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING. För tillkommande bostäder utmed Gröndalsvägen. Stockholm 2013-04-17 Novamark AB

DAGVATTENUTREDNING. För tillkommande bostäder utmed Gröndalsvägen. Stockholm 2013-04-17 Novamark AB DAGVATTENUTREDNING För tillkommande bostäder utmed Gröndalsvägen Stockholm 2013-04-17 Novamark AB I:\PDOC\12108 Tumba Centrum\M\M-dok\Dagvattenutredning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. GEOLOGI OCH

Läs mer

VA-UTREDNING ÖSTANBÄCK 55:6

VA-UTREDNING ÖSTANBÄCK 55:6 RAPPORT VA-UTREDNING ÖSTANBÄCK 55:6 SLUTRAPPORT 2016-02-03 Uppdrag 266953, Östanbäck dagvattenutredning Titel på rapport: VA-utredning Östanbäck 55:6 Status: Datum: 2016-02-03 Medverkande Beställare: Kontaktperson:

Läs mer

Behovsbedömning och identifiering av viktiga miljöaspekter. Detaljplan Dioriten1/Grönstenen 4, Storvreten. Tumba 2014-02-14

Behovsbedömning och identifiering av viktiga miljöaspekter. Detaljplan Dioriten1/Grönstenen 4, Storvreten. Tumba 2014-02-14 Behovsbedömning och identifiering av viktiga miljöaspekter Detaljplan Dioriten1/Grönstenen 4, Storvreten Tumba 2014-02-14 Förord Följande behovsbedömning av detaljplan för Dioriten1/Grönstenen 4 i Storvreten

Läs mer

Dagvattenutredning Öja industriområde. Grontmij AB Vatten- och ledningsteknik

Dagvattenutredning Öja industriområde. Grontmij AB Vatten- och ledningsteknik Dagvattenutredning Öja industriområde Grontmij AB Vatten- och ledningsteknik Vår referens Vatten- och ledningsteknik, Vendy Lymeus Rapport Namnteckning Granskad av Godkänd av Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

VA-policy 2015. VA-policy för Lysekil Kommun. Lysekils kommun i samarbete med LEVA i Lysekil AB och Sweco Enviroment AB 2015-08-12

VA-policy 2015. VA-policy för Lysekil Kommun. Lysekils kommun i samarbete med LEVA i Lysekil AB och Sweco Enviroment AB 2015-08-12 VA-policy 2015 VA-policy för Lysekil Kommun Foto: Glenn Glicko Andersson Lysekils kommun i samarbete med LEVA i Lysekil AB och Sweco Enviroment AB 2015-08-12 SAMMANFATTNING Detta dokument är en policy

Läs mer

Dagvattenutredning. Kv Fikonet 2-3, Eskilstuna

Dagvattenutredning. Kv Fikonet 2-3, Eskilstuna Handläggare Axel Nordqvist Melander Tel +46105055868 Mobil +46730734431 E-mail axel.nordqvist.melander@afconsult.com Recipient ProNordic Reexplorer AB Fredrik Söderberg fredrik@pronordic.se Datum 14/02/2017

Läs mer

2013-08-09. Sandstugan, Uttran. Objektnr: 114978. Tekniskt PM, Geoteknik

2013-08-09. Sandstugan, Uttran. Objektnr: 114978. Tekniskt PM, Geoteknik Objektnr: 114978 Tekniskt PM, Geoteknik Innehåll 1 Allmänt... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2 Områdesbeskrivning... 3 2 Utförda undersökningar... 3 3 Bedömning av geotekniska förhållanden... 4 3.1 Topografi...

Läs mer

Servicenämnden. Motion Jonas Lövgren (M) - Ang uppsamling av avrinnande regnvatten UTDRAG. Dnr SFN 2013/0021

Servicenämnden. Motion Jonas Lövgren (M) - Ang uppsamling av avrinnande regnvatten UTDRAG. Dnr SFN 2013/0021 UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2013-01-30 Servicenämnden 10 Motion Jonas Lövgren (M) - Ang uppsamling av avrinnande regnvatten Dnr SFN 2013/0021 Handlingar Serviceförvaltningens skrivelse 2013-01-15 inkl

Läs mer

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 16 2013-03-20 Va 331/11 Stockholm

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 16 2013-03-20 Va 331/11 Stockholm Bilagor uteslutna STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 16 2013-03-20 Va 331/11 Stockholm SÖKANDE A K och A L MOTPART Halmstads kommun 301 05 Halmstad Ombud: Va-chefen L L adress som ovan SAKEN Anläggningsavgift

Läs mer

KROKSHALLSOMRÅDET - DAGVATTENUTREDNING MED ÖVERSVÄMNINGSBEDÖMNING

KROKSHALLSOMRÅDET - DAGVATTENUTREDNING MED ÖVERSVÄMNINGSBEDÖMNING DAGVATTENUTREDNING MED ÖVERSVÄMNINGSBEDÖMNING Göteborg SWECO Environment AB Elisabet Sterner Helena Holm Uppdragsnummer 1320959 SWECO Gullbergs Strandgata 3 Box 2203, 403 14 Göteborg Telefon 031-62 75

Läs mer

ABVA Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avloppstjänster i Trollhättans kommun

ABVA Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avloppstjänster i Trollhättans kommun ABVA Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avloppstjänster i Trollhättans kommun Fastställd av kommunfullmäktige i Trollhättans kommun 2011 02 28, 12, att gälla från och med 2011 03 01. Läs vår broschyr

Läs mer

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Samrådshandling Detaljplan för NYA BOSTÄDER I TYFTER Inom Tyfter 1:19 m.fl. Kungälvs kommun, Västra Götalands län SAMHÄLLSBYGGNAD Planering och exploatering

Läs mer

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun Antagna av tillstånds- och myndighetsnämnden 2013-01-23 Innehållsförteckning Inledning.. 3 Funktionskrav......3 Säker funktion och användarvänlighet.........3

Läs mer

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ. Planområdet i Järvsö

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ. Planområdet i Järvsö SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ Planområdet i Järvsö LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Datum 2016-02-26 Dnr 0370/13

Läs mer

Område vid Peppargränd

Område vid Peppargränd Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Karin Persson, Exploateringsingenjör GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Område vid Peppargränd Fastigheterna Näsby 4:882 och 4:870 samt Odlingslotten

Läs mer

Utredningar och underlag Nacka stad, 9230.

Utredningar och underlag Nacka stad, 9230. Denna utredning är ett underlag till den utvecklade strukturplanen för Nacka stad. Det sammanvägda resultatet kan läsas i dokumentet Utvecklad strukturplan för Nacka stad. Utredningar och underlag Nacka

Läs mer

Dagvatten i Stockholms stad

Dagvatten i Stockholms stad Dagvatten i Stockholms stad Trafik- och Gatudagarna 2014, SKL Tomas Nitzelius, Trafikkontoret Upplägg: - Dagvatten allmänt - Beslut om förändrat ansvar - Ny dagvattenstrategi The Capital of Scandinavia

Läs mer

Detaljplan för del av Rödögården 1:5 och 1:33 Rödön, Krokoms kommun

Detaljplan för del av Rödögården 1:5 och 1:33 Rödön, Krokoms kommun Detaljplan för del av Rödögården 1:5 och 1:33 Rödön, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING Samrådshandling 23 oktober 2014 HANDLINGAR Planhandlingarna består av: Planbeskrivning med illustrationer Plankarta med

Läs mer

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman UPPDRAGSNUMMER ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING ARNÖ 1:3 SÖDER FLÄTTNALEDEN BJÖRKÖ, NYKÖPING NYKÖPINGS KOMMUN NYKÖPING Handläggare: Aino Krunegård Ronie Wickman Kvalitetsgranskning: Denis van Moeffaert 1

Läs mer

PRELIMINÄR BEHOVSBEDÖMNING

PRELIMINÄR BEHOVSBEDÖMNING PRELIMINÄR BEHOVSBEDÖMNING RAMPROGRAM FÖR SÖDRA VIKEN VIKEN IDAG OCH IMORGON - inventering, analys och förslag till struktur? Upprättad den 1 februari 2011 BAKGRUND Genom de lagändringar och ändringar

Läs mer

VÄGUTREDNING TILLFART MALMAKVARN

VÄGUTREDNING TILLFART MALMAKVARN Innehåll Bakgrund... 2 Översiktskarta... 3 Nulägesbeskrivning... 4 Alternativ 1... 6 Alternativ 2... 9 Alternativ 3... 12 Alternativ 4... 15 SWECO VBB G:a Rådstugug. 1, 602 24 Norrköping Telefon 011-495

Läs mer

PM-DAGVATTENUTREDNING. Kungsbacka kommun. Dagvattenutredning i samband med detaljplanearbetet för Duvehed 2:14. Göteborg 2015-12-01

PM-DAGVATTENUTREDNING. Kungsbacka kommun. Dagvattenutredning i samband med detaljplanearbetet för Duvehed 2:14. Göteborg 2015-12-01 PM-DAGVATTENUTREDNING Kungsbacka kommun Dagvattenutredning i samband med detaljplanearbetet för Duvehed 2:14 Göteborg 2015-12-01 Dagvattenutredning i samband med detaljplanearbetet för Duvehed 2:14 PM-DAGVATTENUTREDNING

Läs mer

Vatten- och avloppsverksamheten

Vatten- och avloppsverksamheten falun.se/ Vatten- och avloppsverksamheten i Falun VA-strategi Steg 2 i arbetet med VA-planering i Falu kommun Antagen av kommunfullmäktige Falu kommun 120614 1 2 Innehåll Inledning 4 Falu kommuns VA-strategier

Läs mer

Geoteknisk utredning för Detaljplan, Hällevadsholm

Geoteknisk utredning för Detaljplan, Hällevadsholm PM Geoteknik MUNKEDALS KOMMUN Geoteknisk utredning för Detaljplan, Hällevadsholm Göteborg 2012-02-10 Munkedals Kommun Geoteknisk utredning för Detaljplan, Hällevadsholm PM Geoteknik Datum 2012-02-10 Uppdragsnummer

Läs mer