Eftra 2:54 och 4:24 VA-utredning till detaljplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Eftra 2:54 och 4:24 VA-utredning till detaljplan"

Transkript

1

2 Beställare: Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: FALKENBERGS KOMMUN Box Falkenberg Norconsult AB Box Göteborg Herman Andersson Jennifer Löfvendahl Uppdragsnr: Filnamn och sökväg: Kvalitetsgranskad av: Tryck: n:\102\38\ \0-mapp\09 beskr-utredn-pmkalkyl\revidering 2014\pm eftra långasand dagvatten rev 2014.doc Åsa Malmäng Pohl Norconsult AB

3 n:\102\38\ \0-mapp\11 leverans\2 slutleverans\ \pm eftra långasand dagvatten rev 2014.doc 3 (24) Sammanfattning På uppdrag av Falkenbergs kommun har Norconsult AB tagit fram en VA- och dagvattenutredning för vid Långasand. Befintligt bostadsområde föreslås utökas med ca 10 villor. Föreliggande upplaga är en revidering av VA-utredning för detaljplaneområdet daterad Föreliggande reviderade upplaga har uppdaterats med avseende på planförslag enligt utställningshandling alternativ 1 och 2, daterade Revideringen syftar till att anpassa föreslagna system för VA- och dagvattenhantering till nytt planförslag, enligt alternativ 1 och 2. Förutsättningarna för anslutning av planområdet till befintliga system för vattenförsörjning samt avledning av spillvatten bedöms vara goda. Samtliga fastigheter bedöms kunna erhålla tillfredsställande tryckförhållanden utan att tryckstegring eller tryckreducering erfordras. Långasandsområdet har en känd översvämningsproblematik och befintliga dikesoch ledningssystem är hårt belastade. För att minska belastningen på befintliga system erfordras utjämning av dagvattnet från planområdet. Detta föreslås i första hand ske genom utjämning på tomtmark. Därefter föreslås att dagvattnet leds till en damm som anläggs i den södra delen av planområdet. Syftet med denna damm är dels att utjämna flödet från planområdet ytterligare och dels att utjämna dagvattenflödet från övriga ytor uppströms. Exploateringen medför även viss ledningsutbyggnad både inom och utanför aktuellt planområde. Nedanstående flöden, vid ett s.k. 10-årsregn med 10 minuters varaktighet, har beräknats för planområdet. Därtill tillkommer utjämning av dagvattnet i föreslagen damm. Befintligt flöde Framtida flöde med exploatering och hänsyn till klimatförändringar etc. för planalternativ 1, utan fördröjning Framtida flöde med exploatering och hänsyn till klimatförändringar etc. för planalternativ 2, utan fördröjning 80 l/s 234 l/s 228 l/s Framtida flöde efter fördröjning inom tomtmark, damm och diken 80 l/s

4 n:\102\38\ \0-mapp\11 leverans\2 slutleverans\ \pm eftra långasand dagvatten rev 2014.doc 4 (24) Innehållsförteckning 1 Orientering Befintlig vattenförsörjning samt avledning av spillvatten Befintliga dagvattenförhållanden Befintliga dagvattenflöden Föreslagen vattenförsörjning samt spillvattenavledning Föreslagen dagvattenhantering Framtida dagvattenflöden Förslag på dagvattenhantering Eftra 2: Eftra 4: Bilagor Bilaga 1a. Befintliga och förselagna system för vattenförsörjning samt avledning av spillvatten för planalternativ 1 Bilaga 1b. Befintliga och förselagna system för vattenförsörjning samt avledning av spillvatten för planalternativ 2 Bilaga 2. Befintliga dagvattenförhållanden Bilaga 3a. Föreslagen dagvattenhantering för planalternativ 1 Bilaga 3b. Föreslagen dagvattenhantering för planalternativ 2

5 n:\102\38\ \0-mapp\11 leverans\2 slutleverans\ \pm eftra långasand dagvatten rev 2014.doc 5 (24) 1 Orientering På uppdrag av Falkenbergs kommun har Norconsult AB utarbetat föreliggande för fastigheterna vid Långasand. Området är beläget nära havet i de södra delarna av Falkenbergs kommun, se figur 1. Planområde Figur 1. Av rödmarkeringen framgår planområdets läge vid kusten i de södra delarna av Falkenbergs kommun Planområdet utgörs av två större fastigheter som planeras avstyckas och bebyggas med ca 10 villor. Fastigheternas utbredning framgår av figur 2. Fastigheten Eftra 2:54 i sydväst utgörs främst av flack gräs- och trädbevuxen ängsmark, medan den andra, Eftra 4:24, till stor del utgörs av ett höjdparti.

6 n:\102\38\ \0-mapp\11 leverans\2 slutleverans\ \pm eftra långasand dagvatten rev 2014.doc 6 (24) Eftra 4:24 Eftra 2:54 Figur 2. Utbredningen av aktuellt planområde. Exploateringen av planområdet medför förtätning, samt till viss del utvidgning av ett befintligt villaområde. Förutsättningarna för vattenförsörjning och avledning av spillvatten är mycket goda. Det finns dock en känd översvämningsproblematik i området varför det är mycket viktigt att omhändertagandet av dagvattnet sker på ett sådant sätt att situationen inte försvåras nedströms planområdet. Falkenbergs kommun har utarbetat två planförslag, alternativ 1 och 2, för planområdet. Föreliggande VA-utredning syftar till att redogöra för befintliga VAförhållanden inom planområdet och i dess närhet, samt presentera principförslag för framtida VA-försörjning och dagvattenhantering för de båda planförslagen.

7 n:\102\38\ \0-mapp\11 leverans\2 slutleverans\ \pm eftra långasand dagvatten rev 2014.doc 7 (24) 2 Befintlig vattenförsörjning samt avledning av spillvatten Förutsättningarna för utbyggnad av vattenförsörjning och spillvattenavledning i planområdet är mycket goda då system för detta finns utbyggt i befintligt villaområde, se bilaga 1. Vattenförsörjning av Långasandsområdet sker från Bobergs tryckstegringsstation med utgående tryck på ca +68 mvp. Spillvattenledningsnätet bedöms till stor del utgöras av betongledningar med dimensionen 225 mm. Spillvattnet leds med självfall till en pumpstation som är belägen, sydväst om planområdet, ca 150 m från havet. Från pumpstationen avleds spillvattnet norrut mot Smedjeholms avloppsreningsverk.

8 n:\102\38\ \0-mapp\11 leverans\2 slutleverans\ \pm eftra långasand dagvatten rev 2014.doc 8 (24) 3 Befintliga dagvattenförhållanden För att erhålla en så bra bild som möjligt av områdets befintliga dagvattenförhållanden har tillhandahållet ritningsmaterial studerats och en översiktlig inventering i fält genomförts. En översiktlig ritning över befintliga dagvattensystem har dessutom tillhandahållits av områdets samfällighetsföreningar. Befintliga system för dagvattenhantering beskrivs nedan, samt illustreras i bilaga 2. Befintlig dagvattensituation i området vid Långasand beskrivs som ansträngd. Området avvattnas via två större bäckar som går samman och har ett gemensamt utlopp i havet. Inom området finns även flera lokala dagvattensystem med ledningar, diken och trummor. Situationen bedöms vara extra besvärlig där de båda bäckarna går ihop och särskilt vid långvarig nederbörd. Även boende i direkt anslutning till planområdet upplever att de har problem med befintliga dagvattenförhållanden. Problemen består av att stora mängder dagvatten rinner in på fastigheterna där det delvis blir stående, samt att dagvattnet spolar med ytskiktet från grusbelagda vägar m.m. Problemen bedöms vara särskilt stora för fastigheterna direkt söder om fastigheten Eftra 4:24, som utgör den norra delen av planområdet. Fastighetsägare menar också att problemen har ökat efter att träd har avverkats i denna del av planområdet. Långasandsområdet lutar generellt svagt åt havet i sydväst. Söder om planområdet finns dock ett höjdparti som delvis lutar kraftigt åt nordväst. Detta medför att dagvattenavledningen från området sker till ovan nämnda bäck- och dikessystem genom Långasand. Den sydvästra av fastigheterna inom planområdet utgörs av gräsytor och lövskog och lutar åt sydväst med nivåer som bedöms variera mellan ca +6 m och ca +9 m. Den norra fastigheten utgörs tillstor del av ett höjdparti, med grönytor och berg i dagen, och nivåerna inom fastigheten varierar mellan ca +11 m och ca +31 m. Jordlagren inom fastigheten Eftra 2:54 utgörs av organisk mulljord som underlagras av finsand med en mäktighet av 0,4-2,7 m. Denna underlagras i sin tur av lera med mäktigheten 3-10 m. Inom fastigheten finns dessutom indikationer på förekomst av torv. Även inom fastigheten Eftra 4:24 utgörs ytjordskiktet av mulljord som underlagras av sand. Sandens mäktighet är 0,5-1 m och denna bedöms vila på fast botten dvs. berg. Utifrån genomförda mätningar av grundvattenytan inom planområdet bedöms denna ligga 0,5-1,5 m under befintlig markyta.

9 n:\102\38\ \0-mapp\11 leverans\2 slutleverans\ \pm eftra långasand dagvatten rev 2014.doc 9 (24) 3.1 Befintliga dagvattenflöden För beräkning av befintliga flöden från planområdet har ett dimensionerande regn med återkomsttiden 10 år använts. Varaktigheten för dimensionerande nederbörd bedöms motsvara 20 minuter för den norra delen av planområdet, Eftra 4:24, samt 45 minuter för den södra delen, Eftra 2:54. Noteras bör dock att det är de riktigt långa regnen eller vid återkommande regn som problemen uppstår nedströms. Regnintensiteten har beräknats för befintliga förhållanden i enlighet med Svenskt Vattens publikation P104. Regnintensiteten uppgår då till ca 151 l/s,ha för ett dimensionerande regn med 20 minuters varaktighet samt 87,5 l/s,ha för varaktigheten 45 minuter. De geologiska och hydrogeologiska förutsättningarna bedöms medföra möjlighet till infiltration. Avrinningskoefficienterna (φ), som anger hur stor del av nederbörden som rinner av från en yta, har ansatts i enlighet med Svenskt Vattens publikation P90. Störst bedöms avrinningen vara från höjdpartiet i norr då ca 20 % av nederbörden bedöms rinna av från ytan och in på intilliggande fastigheter. Dessa fastigheter bedöms dock även belastas av naturmarken uppströms aktuellt planområde. Dimensionerande regn för naturmarken uppströms bedöms motsvara ett 10-årsregn med varaktigheten 60 minuter. Regnintensiteten har beräknats på motsvarande sätt enligt ovan och uppgår till 71,4 l/s,ha. Beräknade flöden för planområdet, områden uppströms samt från fastigheter utanför planområdet visas i tabell 1-3. Flödena har beräknats per avrinningsområde där fastigheten Eftra 2:54 bedöms utgöra ett avrinningsområde medan fastigheten Eftra 4:24 bedöms utgöra två olika avrinningsområden då halva fastigheten bedöms rinna av åt väster och andra halvan åt öster. Av tabellerna framgår även antagna avrinningskoefficienter för respektive yta.

10 n:\102\38\ \0-mapp\11 leverans\2 slutleverans\ \pm eftra långasand dagvatten rev 2014.doc 10 (24) Tabell 1. Befintliga flöden från planområdet Area [ha] φ [-] Q 10år [l/s] Eftra 4:24 V 1,58 39 Berg 1 0,2 30 Flackare berg/äng 0,58 0,1 9 Eftra 4:24 Ö 1,1 24 Berg 0,5 0,2 15 Flackare berg/äng 0,6 0,1 9 Eftra 2:54 1,95 17 Äng 1,90 0,05 8 Lokalgata 0,05 0,8 8 Totalt befintligt 4,63 80 Q (Flöde) = I (regnintensitet)*a (Areal)*φ (avrinningskoefficient) Tabell 2. Befintliga flöden från områden uppströms planområdet Uppströms planområdet Area [ha] φ [-] Q 10år, 60min [l/s] 1,0 9 Berg 0,3 0,2 4 Flackare berg/äng 0,7 0,1 5 Tabell 3. Befintliga flöden från tre fastigheter utanför planområdet Fastigheter utanför planområdet Area [ha] φ [-] Q 10år, 10min [l/s] 0,3 0,25 17

11 n:\102\38\ \0-mapp\11 leverans\2 slutleverans\ \pm eftra långasand dagvatten rev 2014.doc 11 (24) 4 Föreslagen vattenförsörjning samt spillvattenavledning Förutsättningarna för anslutning av planområdet till befintliga vatten och spillvattensystem är mycket goda. Såväl vattenledningsnätet som systemet för spillvattenavledning föreslås dock kompletteras med nya ledningar enligt bilaga 1a och b. Definitiva ledningslägen och dimensioner bestäms i kommande detaljprojektering. Noteras skall att befintliga ledningar kan förekomma som inte är inkluderade i tillhandahållet underlagsmaterial. Lägen för befintliga ledningar föreslås således kontrolleras i senare skede. För anslutning av de fyra fastigheter som enligt planalternativ 1 är belägna centralt i planområdets södra del, Eftra 2:54, föreslås att befintliga vattenledningar längs lokalgatan förbinds med varandra. På detta sätt uppstår rundmatning i systemet och risken minskar för att vatten blir stående i ledningsnätet. Avledning av spillvatten från dessa fastigheter föreslås ske i nordvästlig riktning. För att undersöka om det kan vara fördelaktigare att avleda spillvattnet åt sydväst bör dock befintliga ledningsnivåer studeras med hänsyn till höjdsättningen av planområdet. För vattenförsörjning samt avledning av spillvatten från fastigheten som enligt planalternativ 1 är belägen i södra delen av Eftra 2:54 föreslås anslutning till befintliga ledningar väster om fastigheten. För vattenförsörjning samt avledning av spillvatten från de fastigheter som planeras i den norra delen av planområdet, Eftra 4:24, föreslås att nya vatten- och spillvattenledningar anläggs i planerad väg och ansluts till befintliga ledningar i sydöstra hörnet av Eftra 4:24. Föreslagna system för vattenförsörjning samt avledning av spillvatten för planalternativ 1 illustreras i bilaga 1a. För vattenförsörjning samt avledning av spillvatten från de tomter belägna enligt planalternativ 2 föreslås fastigheterna anslutas på motsvarande sätt som vid planalternativ 1. För Eftra 2:54 innebär föreslaget system sammankoppling av vattenledning för rundmatning samt ny spillvattenledning i planerad lokalgata centralt inom fastigheten. För Eftra 4:24 innebär föreslaget system nya vatten- och spillvattenledningar i planerad väg till de fyra tomterna inom fastigheten. Föreslagna system för vattenförsörjning samt avledning av spillvatten för planalternativ 2 illustreras i bilaga 1b.

12 n:\102\38\ \0-mapp\11 leverans\2 slutleverans\ \pm eftra långasand dagvatten rev 2014.doc 12 (24) Utgående tryck från Bobergs tryckstegringsstation uppgår till ca +68 mvp och bebyggelsen planeras på nivåer mellan ca +8 m och ca +31 m. Enligt Svenskt Vattens publikation P83 rekommenderas vattentrycket variera mellan ca +25 och +70 mvp i förbindelsepunkt, vilket medför att samtliga fastigheter inom planområdet bedöms kunna erhålla tillfredställande kapacitets- och tryckförhållanden. Vattenbehovet för planområdet har beräknats enligt nedan: Antal bostäder Antal vattenförbrukare Spec. medelförbrukning Medelförbrukning Dimensionerande förbrukning ca 10 st ca 40 p (4 pe/bostad) ca 180 l/p,d 0,08 l/s ca 1,5 l/s Dimensionerade förbrukning för tillkommande bebyggelse bedöms uppgå till ca 1,5 l/s. Släckvattenförsörjning föreslås ombesörjas via befintliga släckvattensystem. Ledningsdimension för tillkommande vattenledningar föreslås uppgå till 32 mm. För avledande av spillvatten erfordras endast små dimensioner som föreslås anpassas till befintligt ledningsnät.

13 n:\102\38\ \0-mapp\11 leverans\2 slutleverans\ \pm eftra långasand dagvatten rev 2014.doc 13 (24) 5 Föreslagen dagvattenhantering Vid exploatering av ett område ökar vanligen andelen hårdgjorda ytor, vilket får till följd att ytavrinningen ökar p.g.a. minskade infiltrationsmöjligheter och snabbare avrinningsförlopp. För att planområdet skall kunna exploateras är det mycket viktigt att omhändertagandet av dagvattnet sker på ett sådant sätt att situationen nedströms inte förvärras. Generellt bör dagvattnet inom området omhändertas så nära källan som möjligt. Principen för lokalt omhändertagande av dagvatten, LOD, bör följas och anläggande av hårdgjorda ytor bör undvikas i så stor utsträckning som möjligt. På så vis minimeras påverkan av den naturliga grundvattenbalansen i området och behovet av utjämning i dagvattenmagasin reduceras. Ett förslag till framtida dagvattenhantering för respektive planförslag 1 och 2 beskrivs nedan samt illustreras översiktligt i bilaga 3a respektive 3b. Dagvattensystemen föreslås dimensioneras för fylld ledning vid regn med återkomsttiden 10 år. Definitiva ledningslägen och dimensioner bestäms i kommande detaljprojektering. Noteras skall att befintliga ledningar kan förekomma som inte är inkluderade i tillhandahållet underlagsmaterial. Lägen för befintliga ledningar föreslås således kontrolleras i senare skede. 5.1 Framtida dagvattenflöden På samma sätt som för befintliga förhållanden har framtida dagvattenflöden inom planområdet beräknats, enligt Svenskt Vattens publikation P104, för regn med 10-års återkomsttid. I samband med planerad exploatering bedöms regnets dimensionerande varaktighet reduceras till 10 minuter för hela planområdet då andelen hårdgjorda ytor förväntas öka. För att ta hänsyn till framtida klimatförändringar och ökade nederbördsmängder ansätts en säkerhetsfaktor. Svenskt Vattens publikation P104 rekommenderar att en säkerhetsfaktor mellan 1,05-1,3 väljs för korttidsnederbörd i Sverige, vilket innebär att dimensionerande regn förväntas öka med 5-30 %. Säkerhetsfaktorn ansätts efter lokala förhållanden såsom lutningsförhållanden, höjdsättning av bebyggelse och risken för dämning från recipienten.

14 n:\102\38\ \0-mapp\11 leverans\2 slutleverans\ \pm eftra långasand dagvatten rev 2014.doc 14 (24) I föreliggande utredning bedöms en säkerhetsfaktor på 1,3 vara lämplig med hänsyn till befintliga problem samt områdets närhet till havet mm. Med en säkerhetsfaktor om 1,3 uppgår dimensionerande regnintensitet till 296,4 l/s, ha för ett 10- årsregn med 10 minuters varaktighet. Illustrationsskiss för planalternativ 1 och 2 har ej erhållits, varpå avrinningskoefficienter för bostäder har ansatts till 0,25, vilket enligt Svenskt Vattens publikation P90 motsvarar en sammanvägd avrinningskoefficient för villor på tomter mindre än m 2. För beräkningarna har det antagits att de fyra villorna på höjden inom fastigheten Eftra 4:24 höjdsätts så att avrinningen från dessa sker åt väster. Framtida dagvattenflöden från planalternativ 1 respektive 2 framgår av tabell 4 respektive 5. Avrinningskoefficienter för respektive yta framgår även av tabellerna. Skillnader i framtida dagvattenflöde mellan de båda planförslagen uppkommer endast i planområdets södra del, för fastigheten Eftra 2:54. Utformningen av fastigheten Eftra 4:24 är likadan för de båda planalternativen. Belastande framtida dagvattenflöde från områden uppströms planområdet samt fastigheter utanför planområdet, uppgår till 12 respektive 22 l/s, se bilaga 3a och b. Dagvattenflödena är beräknade på motsvarande sätt som för befintliga förhållanden inklusive en säkerhetsfaktor om 1,3 med hänsyn till prognosticerade klimatförändringar.

15 n:\102\38\ \0-mapp\11 leverans\2 slutleverans\ \pm eftra långasand dagvatten rev 2014.doc 15 (24) Tabell 4. Framtida dagvattenflöden för planalternativ 1 Planalternativ 1 Area [ha] ϕ [-] Q 10 år [l/s] Eftra 4:24 V 1,58 95 Berg 0,58 0,2 30 Flackare berg/äng 0,58 0, Tomter 0,37 0,25 36 Lokalgata 0,05 0,8 15 Eftra 4:24 Ö 1,1 48 Berg 0,5 0,2 26 Flackare berg/äng 0,56 0,1 11 Lokalgata 0,04 0,8 11 Eftra 2:54 1,95 91 Äng 1,33 0, Tomter 0,47 0,25 35 Bef lokalgata 0,05 0,8 14 Planerad lokalgata 0,10 0,8 32 Totalt 4, Tabell 5. Framtida dagvattenflöde för planalternativ 2 Planalternativ 2 Area [ha] ϕ [-] Q 10 år [l/s] Eftra 4:24 V 1,58 95 Berg 0,58 0,2 30 Flackare berg/äng 0,58 0, Tomter 0,37 0,25 36 Lokalgata 0,05 0,8 15 Eftra 4:24 Ö 1,1 48 Berg 0,5 0,2 26 Flackare berg/äng 0,56 0,1 14 Lokalgata 0,04 0,8 9 Eftra 2:54 1,95 84 Äng 1,43 0, Tomter 0,37 0,25 27 Bef lokalgata 0,05 0,8 14 Planerad lokalgata 0,10 0,8 32 Totalt 4,63 228

16 n:\102\38\ \0-mapp\11 leverans\2 slutleverans\ \pm eftra långasand dagvatten rev 2014.doc 16 (24) Då exploateringen medför att dagvattenavrinningen från planområdet ökar för de båda planförslagen, föreslås dagvatten fördröjas till att motsvara befintlig avrinning, för att belastningen på nedströms system inte skall öka. Vidare föreslås att 10-årsregnet med säkerhetsfaktorn 1,3 användas vid dimensionering av utjämningsvolymerna. Erforderliga magasinsvolymer framgår av tabell 6 och 7 för respektive planalternativ. Tabell 6. Erforderliga utjämningsvolymer inom tomtmark och för tillkommande väg i norra delen av planområdet enligt planalternativ 1 Planalternativ 1 Reducerad area [ha] Önskat utflöde [l/s] Magasinsvolym [m 3 ] Eftra 4:24 4 Tomter 0, Lokalgata 0, Eftra 2:54 5 Tomter 0, Tabell 7. Erforderliga utjämningsvolymer inom tomtmark och för tillkommande väg i norra delen av planområdet enligt planalternativ 2 Planalternativ 2 Reducerad area [ha] Önskat utflöde [l/s] Magasinsvolym [m 3 ] Eftra 4:24 4 Tomter 0, Lokalgata 0, Eftra 2:54 4 Tomter 0,

17 n:\102\38\ \0-mapp\11 leverans\2 slutleverans\ \pm eftra långasand dagvatten rev 2014.doc 17 (24) 5.2 Förslag på dagvattenhantering För att minska risken för översvämningar i och nedströms aktuellt planområde är det mycket viktigt att dagvattnet från området tas omhand. Dagvattnet föreslås i största möjliga omfattning fördröjas inom tomtmark. Erforderliga utjämningsvolymer som beräknats i tabell 6 och 7 föreslås dock kompletteras med utjämning i en dagvattendamm som föreslås anläggas i den södra delen av planområdet. Syftet med denna damm är dels att ytterligare utjämna flödet från planområdet, men föreslaget läge medför även att dagvatten från ytterligare ytor uppströms kan utjämnas. Att anlägga denna kompletterande damm kan således ses som en förbättringsåtgärd för hela Långasandsområdet. Det föreslagna läget för dammen medför stor flexibilitet gällande dammens utbredning och utjämningseffekt. Erforderlig magasinvolym för omhändertagande av dagvattenflöden uppkomna inom och uppströms planområdet samt för de tre fastigheterna väster om Eftra 2:54, uppgår till 26 m 3 för båda planalternativen. Om dammen ämnas användas för fördröjning av övriga ytor utanför planområdet, för att på så sätt förbättra dagvattenhanteringen i Långasandsområdet, bör dammens storlek bestämmas med avseende på belastande ytor. Utflödet från dammen når så småningom Långasandbäcken där öring lever. Bäcken är även klassad som ställvis bra lek- och uppväxtplats för öring. Då dagvattenflödet ut från dammen ej överstiger befintligt flöde bedöms ingen negativ påverkan på Långasandsbäcken uppkomma i samband med anläggande samt utnyttjande av föreslagen damm. Generellt bör höjdsättningen utformas så att lokala lågpunkter, i vilka dagvatten kan ansamlas, undviks. Gator och fastigheter skall i möjligaste mån harmonisera med varandra. Tomtmark bör genomgående höjdsättas till en nivå högre än angränsande gatumark, för att en tillfredsställande avledning av dag-, drän- och spillvatten skall kunna erhållas. Om höjdsättningen utformas enligt ovan, så att gator inom området alltid är belägna på lägre nivåer än kringliggande kvartersmark, kan dagvatten avledas via gatorna om dagvattensystemets maxkapacitet skulle överskridas. Som en bestämmelse på plankartan föreslås det föras in att lägsta höjd på färdigt golv, för att anslutning med självfall skall tillåtas, skall vara 0,3 m över marknivå i förbindelsepunkten med hänsyn till risk för uppdämning i allmänt dag- och spillvattensystem.

18 n:\102\38\ \0-mapp\11 leverans\2 slutleverans\ \pm eftra långasand dagvatten rev 2014.doc 18 (24) Nedan ges ett förslag på dagvattenhantering för planområdet. Noteras bör dock att även andra metoder kan tillämpas inom området, t.ex. kan avledningen av dagvattnet ske ytligt. Även gröna tak och genomsläppliga beläggningar kan tillämpas inom området. Genomsläppliga beläggningar används för att minska avrinningen från hårdgjorda ytor. Även om infiltrationsmöjligheterna är starkt begränsade kan genomsläppliga beläggningar öka rinntiden, jämfört med asfalterade ytor, eftersom dagvattnet rinner av långsammare från genomsläppliga beläggningar. Oavsett val av metoder för dagvattenhantering bör skötselplaner upprättas för att säkerställa dagvattenanläggningarnas funktion och främja dess livslängd. Viktigt är att klargöra hur nya och gamla ledningar skall tas omhand och vem som skall ansvara för dagvattenystemens olika delar. I bilaga 3a respektive 3b illustreras föreslagen dagvattenhantering översiktligt för planalternativ 1 respektive Eftra 2:54 Genom fastigheten Eftra 2:54 finns idag en dagvattenledning till vilken minst tre andra bebyggda fastigheter väster om planområdet samt delar av fastigheten 4:24 bedöms avvattnas. Beroende på ledningens skick och kapacitet föreslås hela eller delar av denna ledning att ersättas med hänsyn till nya fastighetsgränser och ny bebyggelse. De tre fastigheterna utanför planområdet föreslås anslutas till omlagd ledning motsvarande befintligt system och anslutas till den föreslagna dammen. Tillkommande dagvattenvolymer från de tre aktuella fastigheterna har tagits hänsyn till vid dimensioneringen av dagvattendammen. Dagvattnet från den tillkommande bebyggelsen inom Eftra 2:54 föreslås i första hand omhändertas inom tomtmark. T.ex. kan makadammagasin eller kasettmagasin anläggs inom respektive tomt. Erforderlig utjämningsvolym har för de fem tomterna enligt planalternativ 1 beräknats uppgå till ca 6,8 m 3 / tomt. Om magasinen anläggs som makadammagasin, som bedöms ha 30 % hålrum, uppgår den totala magasinsvolymen till ca 23 m 3 /tomt. För de fyra tomterna enligt planalternativ 2 har erforderlig utjämningsvolym beräknats uppgå till ca 6,25 m 3 / tomt. Om magasinen anläggs som makadammagasin, uppgår den totala magasinsvolymen till ca 21 m 3 /tomt.

19 n:\102\38\ \0-mapp\11 leverans\2 slutleverans\ \pm eftra långasand dagvatten rev 2014.doc 19 (24) Magsinen tillåts långsamt avtappas dels genom infiltration till underliggande marklager och dels genom att överskottvatten efter utjämning kan avledas vidare. Vidare avledning förslås ske till den nya dagvattenledningen och dagvattendammen som föreslås anläggas i den södra delen av fastigheten 2:54. Principen för utjämning av dagvatten inom tomtmark visas i figur 3. Stenkista eller kassettmagasin Utloppsbrunn Figur 3. Föreslagen princip för omhändertagande av dagvatten inom tomtmark Noteras bör att höjdsättningen är mycket viktig i denna del av planområdet. Om området är alltför flackt kan det medföra svårigheter att få ut dagvattnet. Kassettmagasin Magasin med dagvattenkassetter, liksom traditionella s.k. stenkistor och makadammagasin, fördröjer dagvatten och tillåter infiltration till underliggande mark. Kassetterna har en våtvolym på ca 96 %, vilket betyder att de är mycket utrymmeseffektiva i förhållande till volymen dagvatten som kan magasineras. För planområdet skulle det t.ex. medföra att den totala utjämningsvolymen uppgår till ca 7 m 3 /tomt för planalternativ 1 och till ca 6,5 m 3 för planalternativ 2.

20 n:\102\38\ \0-mapp\11 leverans\2 slutleverans\ \pm eftra långasand dagvatten rev 2014.doc 20 (24) Fördelar med dagvattenkassetter jämfört med stenkistor och makadammagasin är, förutom att kassettmagasinen inte kräver lika stor plats, att möjligheterna till inspektion, rensning och spolning är större. Noteras bör att icke täta magasin måste kläs in i gummiduk för att de inte skall tappa sin funktion om de anläggs under grundvattenytan Eftra 4:24 Planförslag 1 och 2 är detsamma för fastighet Eftra 4:24. Dagvattnet från de fyra fastigheter som planeras på höjden föreslås primärt tas omhand inom tomtmark. Dagvatten som rinner av från tak och andra hårdgjorda ytor föreslås avledas till ett fördröjningsmagasin som anläggs inom respektive fastighet. Magasinen kan t.ex. utgöras av makadamfyllda magasin eller av kassettmagasin. Erforderlig magasinsvolym har beräknats till 2,25 m 3 /tomt. Detta motsvarar ca 7,5 m 3 /tomt om dessa anläggs som makadammagasin eller ca 2,35 m 3 /tomt om de anläggs med dagvattenkassetter. Avtappning från magasinen föreslås ske genom avledning till befintligt dagvattenledningsnät söder om Eftra 4:24. En dagvattenledning förslås samförläggas med övriga VA-ledningar i planerad lokalgata för att ansluta till befintligt dagvattenledningsnät. Kapaciteten på befintlig dagvattenledning måste utredas innan beslutande om avledning till befintligt nät. Infiltration eller avtappning utmed slänten åt sydväst är alternativa lösningar för omhändertagande av fördröjt dagvattenflöde från föreslagna magasin inom tomtmark. Magasin inom tomtmark föreslås utformas så att flödet från fastigheterna, vid ett specifikt regn, minskar jämfört med vid befintliga förhållanden. Det är dock mycket viktigt att dagvattnet inte rinner in mot byggnader sydväst om fastigheten varför ett avskärande dike föreslås anläggas i den sydvästra delen av fastigheten 4:24. Eventuell avtappning av det avskärande diket kan ske till föreslaget dagvattensystem genom fastigheten 2:54. Ett exempel på avskärande dike visas i figur 4.

21 n:\102\38\ \0-mapp\11 leverans\2 slutleverans\ \pm eftra långasand dagvatten rev 2014.doc 21 (24) Figur 4. Avskärande dike Även dagvattnet som rinner av från den planerade vägen behöver utjämnas. För detta ändamål föreslås att ett grunt makadamfyllt dike, med dräneringsledning i botten anläggs, se princip i figur 5. Noteras är att principen för detta dike är samma som för det avskärande diket men att detta anläggs utmed vägen. Figur 5. Makadamfyllt dike med dräneringsledning i botten

22 n:\102\38\ \0-mapp\11 leverans\2 slutleverans\ \pm eftra långasand dagvatten rev 2014.doc 22 (24) Erforderlig magasinsvolym för vägen uppgår till ca 0,2 m 3 /m vilket motsvarar ca 0,7 m 3 /m makadamfyllt magasin förutsatt 30 % hålrum i makadammen. Dräneringsledningen föreslås anslutas till en ny dagvattenledning som anläggs utmed östra planområdesgränsen och vidare längs befintlig väg för anslutning till befintliga system. För att förbättra dagvattensituationen som helhet i Långasand finns möjlighet att även dagvattnet från detta befintliga system avleds via föreslagen damm i den södra delen av fastigheten 2:54. I samband med detta bör det även undersökas huruvida delar av det befintliga ledningssystemet bör ersättas med nya ledingar. Falkenbergs kommun avser utföra en mer fördjupad utredning gällande dagvattenhanteringen i Långasand som helhet. Vilka ytor som avses ledas till dammen och vidare dammens storlek, bör ses över i den fördjupade utredningen för Långasandsområdet. Norconsult AB Mark och Vatten Herman Andersson Jennifer Löfvendahl

23 n:\102\38\ \0-mapp\11 leverans\2 slutleverans\ \pm eftra långasand dagvatten rev 2014.doc 23 (24) Referenser Svenskt Vatten. (2001) Publikation P83 Allmänna vattenledningsnät; Anvisningar för utformning, förnyelse och beräkning. Stockholm: Svenskt Vatten AB Svenskt Vatten. (2004) Publikation P90 Dimensionering av allmänna avloppsledningar. Stockholm: Svenskt Vatten AB Svenskt Vatten. (2011) Publikation P104 Nederbördsdata vid dimensionering och analys av avloppssystem. Solna: Svenskt Vatten AB Svenskt Vatten. (2011) Publikation P105 Hållbar dag- och dränvattenhantering; Råd vid planering och utformning. Solna: Svenskt Vatten AB

24 Norconsult AB Theres Svensson gata 11 Box 8774, Göteborg , fax

25 Bilaga 1a Beteckningar Planområdesgräns Befintlig vattenledning Befintlig spillvattenledning Befintligt dike/bäck BP Befintlig brandpost Gräns för strandskydd Föreslagen vattenledning Föreslagen spillvattenledning Anmärkning Samtliga ledningslägen är ungefärliga Befintliga och föreslagna system för vattenförsörjning samt avledning av spillvatten - Planalternativ 1 Uppdragsnummer: Norconsult AB Box 8774, Göteborg Skala 1:2000 (A3) Tfn

26 Bilaga 1b Beteckningar Planområdesgräns Befintlig vattenledning Befintlig spillvattenledning Befintligt dike/bäck BP Befintlig brandpost Gräns för strandskydd Föreslagen vattenledning Föreslagen spillvattenledning Anmärkning Samtliga ledningslägen är ungefärliga Befintliga och föreslagna system för vattenförsörjning samt avledning av spillvatten - Planalternativ 2 Uppdragsnummer: Norconsult AB Box 8774, Göteborg Skala 1:2000 (A3) Tfn

27 Bilaga 2 Beteckningar Planområdesgräns Befintlig dagvattenledning Avrinningsområdesgräns Befintligt dike/bäck Gräns för strandskydd Anmärkning Samtliga ledningslägen är ungefärliga Befintligt dagvattensystem Uppdragsnummer: Norconsult AB Box 8774, Göteborg Skala 1:2000 (A3) Tfn

28 Bilaga 3a Beteckningar Planområdesgräns Befintlig dagvattenledning Avrinningsområdesgräns Befintligt dike/bäck Gräns för strandskydd Föreslagen dagvattenledning Slopad dagvattenledning Föreslaget magasin Föreslaget makadamdike Föreslaget avskärande dike Föreslagen dagvattendamm Anmärkningar Samtliga ledningslägen är ungefärliga Angivna flöden avser flöden efter fördröjning inom tomtmark Föreslagen dagvattenhantering - Planalternativ 1 Uppdragsnummer: Norconsult AB Box 8774, Göteborg Skala 1:2000 (A3) Tfn

29 Bilaga 3b Beteckningar Planområdesgräns Befintlig dagvattenledning Avrinningsområdesgräns Befintligt dike/bäck Gräns för strandskydd Föreslagen dagvattenledning Slopad dagvattenledning Föreslaget magasin Föreslaget makadamdike Föreslaget avskärande dike Föreslagen dagvattendamm Anmärkningar Samtliga ledningslägen är ungefärliga Angivna flöden avser flöden efter fördröjning inom tomtmark Föreslagen dagvattenhantering - Planalternativ 2 Uppdragsnummer: Norconsult AB Box 8774, Göteborg Skala 1:2000 (A3) Tfn

Dagvattenutredning Torshälla - Mälby 8:1

Dagvattenutredning Torshälla - Mälby 8:1 Dagvattenutredning Torshälla - Mälby 8:1 Beställare: Eskilstuna kommun 631 86 Eskilstuna Beställarens representant: Karolina Ehrén Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Hantverkargatan 5

Läs mer

Dagvattenutredning, Borås Stad

Dagvattenutredning, Borås Stad Dagvattenutredning, Borås Stad Detaljplan för Brämhults Kärra 1:3 Koncept 081103 2008-11-03 Beställare Borås Stad, Stadsbyggnadskontoret Kristine Bayard Konsult Vägverket Konsult Affärsområde Syd Avdelning

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, östra, etapp 1 HÄRRYDA KOMMUN. Totalt antal blad: 8 st. Göteborg 2014-06-02

DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, östra, etapp 1 HÄRRYDA KOMMUN. Totalt antal blad: 8 st. Göteborg 2014-06-02 DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, östra, etapp HÄRRYDA KOMMUN Totalt antal blad: 8 st. Göteborg -- ÅF-Infrastructure AB, Grafiska vägen, Box SE- Göteborg Telefon +. Fax + 9. Säte i Stockholm. www.afconsult.com

Läs mer

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Partille kommun 433 82 PARTILLE Beställarens representant: Olof Halvarsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Herman Andersson Uppdragsnr:

Läs mer

Uppdrag nr. 54842. VA-utredning. Skogsdungen Storvreta. www.bjerking.se

Uppdrag nr. 54842. VA-utredning. Skogsdungen Storvreta. www.bjerking.se VA-utredning Skogsdungen Storvreta www.bjerking.se Sida 2 (6) VA-utredning Uppdragsnamn Skogsdungen Storvreta Uppsala kommun VA-utredning HSB Uppsala Hans Johansson Box 1103 75141 Uppsala Uppdragsgivare

Läs mer

UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING

UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING SLUTRAPPORT (REV. 2013-09-12) Uppdrag: 246365, Översiktlig geoteknik, dagvatten Norra Industriområdet, Storuman Titel på rapport: Norra Industriområdet,

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(8) VA och dagvattenutredning Miljö Området ligger vid fjorden Gullmarn som är ett Natura 2000 område, vilket innebär att det klassas som områden med särskilda skydds- och bevarandevärden

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Profi Dagvattenutredning Freden Större 11 Uppdragsnummer 1143520000 Stockholm 2012-10-03 Sweco Environment AB Dagvatten och ytvatten Handläggare: Johanna Rennerfelt Kvalitetsgranskare: Agata Banach 1 (11)

Läs mer

Skogsallén Fastighetsprojektering AB. Kvarteret Tjädern. Dagvattenutredning till detaljplan 2014-01-13

Skogsallén Fastighetsprojektering AB. Kvarteret Tjädern. Dagvattenutredning till detaljplan 2014-01-13 Skogsallén Fastighetsprojektering AB Beställare: Skogsallén Fastighetsprojektering AB Viktor Rydbergsgatan 10 411 32 Göteborg Beställarens representant: Carl-Johan Carlsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare:

Läs mer

Dagvattenutredning Nithammaren 8 2014-12-09

Dagvattenutredning Nithammaren 8 2014-12-09 Dagvattenutredning Nithammaren 8 Beställare: Eskilstuna kommun 631 86 Eskilstuna Beställarens representant: Vanessa Scheffler och Josefina Söderberg Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Hantverkargatan

Läs mer

Bön i Henån,Orust kommun 1(2) Väg och Va-utredning för ny plan

Bön i Henån,Orust kommun 1(2) Väg och Va-utredning för ny plan Bön i Henån,Orust kommun 1(2) Väg och Va-utredning för ny plan Utbyggnad av väg och Va-ledningar Aqua Canale AB har fått i uppdrag att projektera vägar och va-ledningar inom planområdet på Bön. Förslaget

Läs mer

NCC Boende. Kvarnbyterrassen 2012-02-22. Dagvattenutredning. Uppdragsnummer: 7180423

NCC Boende. Kvarnbyterrassen 2012-02-22. Dagvattenutredning. Uppdragsnummer: 7180423 NCC Boende Kvarnbyterrassen Dagvattenutredning 2012-02-22 Uppdragsnummer: 7180423 Uppgifter om dokumentet: Beställare, Slutkund Objekt NCC Boende Kvarnbyterrassen Handlingens status Datum 2012-02-22 Rubrik

Läs mer

Ändring av detaljplan Å 57 m.fl., Långasand Hemställan om planläggning. KS 2013-187

Ändring av detaljplan Å 57 m.fl., Långasand Hemställan om planläggning. KS 2013-187 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-11-19 360 Ändring av detaljplan Å 57 m.fl., Långasand Hemställan om planläggning. KS 2013-187 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

PM DAGVATTEN AGATEN 32, TYRESÖ. Rev A 2015-08-26 UPPDRAGSLEDARE: TOBIAS RENLUND UPPRÄTTAD AV: TOBIAS RENLUND GRANSKAD OCH KVALITETSSÄKRAD: HENRIK ALM

PM DAGVATTEN AGATEN 32, TYRESÖ. Rev A 2015-08-26 UPPDRAGSLEDARE: TOBIAS RENLUND UPPRÄTTAD AV: TOBIAS RENLUND GRANSKAD OCH KVALITETSSÄKRAD: HENRIK ALM repo001.docx 2012-03-2914 AGATEN 32, TYRESÖ Rev A SWECO ENVIRONMENT AB UPPDRAGSLEDARE: TOBIAS RENLUND UPPRÄTTAD AV: TOBIAS RENLUND GRANSKAD OCH KVALITETSSÄKRAD: HENRIK ALM Innehållsförteckning 1 Inledning

Läs mer

Uppdaterad Dagvattenutredning Troxhammar 7:2 mfl

Uppdaterad Dagvattenutredning Troxhammar 7:2 mfl Detaljplaneområdet, Färingsö trä, åker och infartsparkering sett från nordväst. Uppdaterad Dagvattenutredning Troxhammar 7:2 mfl Ekerö kommun Stockholm 2015-07-01 Uppdaterad Dagvattenutredning Troxhammar

Läs mer

Inom fastigheten Lillhällom planeras för utbyggnad av det befintliga äldreboendet som finns inom fastigheten idag.

Inom fastigheten Lillhällom planeras för utbyggnad av det befintliga äldreboendet som finns inom fastigheten idag. REV 2014-04-22 Bakgrund Inom fastigheten Lillhällom planeras för utbyggnad av det befintliga äldreboendet som finns inom fastigheten idag. I dag är ca 35 % av fastighetens area hårdgjord, d.v.s. består

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05 Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare HÄRRYDA KOMMUN BOX 20 43521 MÖLNLYCKE Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng

Läs mer

PM DAGVATTENUTREDNING GROSTORP

PM DAGVATTENUTREDNING GROSTORP RAPPORT PM DAGVATTENUTREDNING GROSTORP SLUTRAPPORT 2014-05-19 Uppdrag: 250825, Dp Grostorp i Finspång Titel på rapport: PM Dagvattenutredning Grostorp Status: Datum: 2014-05-19 Medverkande Beställare:

Läs mer

Dagvattenhantering Tuna Park, inför detaljplan för Gallerian 1 m.fl. 1 Inledning

Dagvattenhantering Tuna Park, inför detaljplan för Gallerian 1 m.fl. 1 Inledning Uppdragsnr: 1018 9908 1 (9) PM Dagvattenhantering Tuna Park, inför detaljplan för Gallerian 1 m.fl. 1 Inledning Warburg-Hendersson Eskilstuna AB äger fastigheten Gallerian 1 i området Tuna Park i Eskilstuna.

Läs mer

Haninge kommun. Dagvattenutredning Exploateringsområde fd. Lundaskolan Jordbro. Dagvattenutredning exploatering fd Lundaskolan 151029.

Haninge kommun. Dagvattenutredning Exploateringsområde fd. Lundaskolan Jordbro. Dagvattenutredning exploatering fd Lundaskolan 151029. Haninge kommun Dagvattenutredning Exploateringsområde fd. Lundaskolan Jordbro Uppdragsledare och handläggare Jonas Lind Telefon +46 10 505 03 34 E-post jonas.lind@afconsult.com Datum 2015-10-29 Uppdragsnummer

Läs mer

VA-UTREDNING WALLHAMNS INDUSTRIOMRÅDE, HABBORSBY 2:50 OCH VALLHAMN 3:4. Detaljplan för 2009-06-18

VA-UTREDNING WALLHAMNS INDUSTRIOMRÅDE, HABBORSBY 2:50 OCH VALLHAMN 3:4. Detaljplan för 2009-06-18 Beställare: WALLHAMNBOLAGEN AB Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Bo Harlen Peter Wallander Uppdragsnr: 991233002 Filnamn och sökväg: U:\Uppdrag\Tjörn\Wallhamn utvidgning

Läs mer

Översvämningsanalys Sollentuna

Översvämningsanalys Sollentuna Beställare Sollentuna kommun och Sollentuna Energi AB Översvämningsanalys Sollentuna Konsekvenser av extrema regn över Sollentuna kommun Uppdragsnummer Malmö 2015-04-21 12802674 DHI Sverige AB GÖTEBORG

Läs mer

Furulidsskolan Kompletterande dagvattenutredning till detaljplan

Furulidsskolan Kompletterande dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Kungsbacka Kommun 434 81 Kungsbacka Beställarens representant: Maria Malone Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Jennifer Löfvendahl

Läs mer

Tekniskt PM, VA-teknik. Teoretisk, översiktlig beräkning för dagvattenhantering gällande etablering av Tullstation, E18.

Tekniskt PM, VA-teknik. Teoretisk, översiktlig beräkning för dagvattenhantering gällande etablering av Tullstation, E18. Teoretisk, översiktlig beräkning för dagvattenhantering gällande etablering av Tullstation, E18. Datum: 21.12.2013 Uppdragsnummer: 113427 Tekniskt PM, VA-teknik Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(6) VA och dagvattenutredning Bilagor Till denna VA- och dagvattenutredning bifogas följande kartmaterial. Bilaga 1 Illustrationskarta med VA för Stare 1:109 m fl. Daterad 2011-11-28.

Läs mer

VARA MARKKONSULT AB 2010-11-04

VARA MARKKONSULT AB 2010-11-04 LERUMS KOMMUN SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Översiktlig gatu- och VA-utredning för detaljplan Götebo 1:5 m.fl Lilla bråta VARA MARKKONSULT AB 2010-11-04 På uppdrag åt Lerums Kommun, sektor samhällsbyggnad, planarkitekt

Läs mer

PM, dagvattenhantering

PM, dagvattenhantering , dagvattenhantering Tillhörande detaljplan för Isgärde 4:74, Mörbylånga kommun 2015-12-02 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND... 5 2 PLANERAD MARKANVÄNDNING... 5 3 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN... 6 4 DAGVATTEN...

Läs mer

Dagvattenutredning Södra Gröna Dalen

Dagvattenutredning Södra Gröna Dalen Uppdragsnr: 10144353 1 (11) PM Dagvattenutredning Södra Gröna Dalen Komplettering 2011-04-07 Bakgrund PEAB Bostad AB och Skanska Nya Hem AB i samarbete med Upplands-Bro kommun har beslutat att ta fram

Läs mer

Väg E6 och 896 vid Lomma, kollektivtrafikåtgärder

Väg E6 och 896 vid Lomma, kollektivtrafikåtgärder Tekniskt PM Avvattning och ledningar Väg E6 och 896 vid Lomma, kollektivtrafikåtgärder Lomma kommun, Skåne Län Vägplan 2016-06-03 Projektnummer: 145981 1 Innehåll 2 ALLMÄNT 3 3 AVVATTNING 3 3.1 Förutsättningar

Läs mer

RAPPORT ÖVERFÖRINGSLEDNING SYDVÄSTRA MÖCKELN

RAPPORT ÖVERFÖRINGSLEDNING SYDVÄSTRA MÖCKELN RAPPORT ÖVERFÖRINGSLEDNING SYDVÄSTRA MÖCKELN 12 JUNI 2012 Uppdrag: 229963, Västra Bökhult Titel på rapport: Överföringsledning Sydvästra Möckeln Status: Slutrapport Datum: 2012-06-12 Medverkande Beställare:

Läs mer

Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28. Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren

Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28. Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren PM Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28 Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren PM Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 Kund Karlshamns Kommun Stadsmiljöavdelningen

Läs mer

Dagvattenutredning, Herrestads- Torp 1:41 och 1:45 m.fl. i Uddevalla kommun

Dagvattenutredning, Herrestads- Torp 1:41 och 1:45 m.fl. i Uddevalla kommun , Herrestads- Torp 1:41 och 1:45 m.fl. i Uddevalla kommun Utredning rörande konsekvenser av exploatering samt förslag till dagvattenhantering i samband med detaljplanläggning Umeå 2010-05-06 Beställare:

Läs mer

Bortkoppling av dagvatten från spillvattennätet

Bortkoppling av dagvatten från spillvattennätet Bortkoppling av dagvatten från spillvattennätet Dagvatten Med dagvatten menas tillfälligt, avrinnande vatten på ytan, mark eller konstruktion, t.ex. regnvatten, smältvatten eller framträngande grundvatten.

Läs mer

Askums Anneröd 1:17 Sotenäs kommun

Askums Anneröd 1:17 Sotenäs kommun Uddevalla den 11 februari 2011 Askums Anneröd 1:17 Sotenäs kommun Utredning, principförslag för gator och va-anläggningar inom detaljplan för Askums Anneröd 1:17 Sotenäs kommun Planområdet Askums Anneröd

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG

TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG sid 1/6 TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG Underlag för detaljplan Göteborg 2008-02-18 Markteknik AB Box 36135 400 13 Göteborg VEBERGA I RÖNNÄNG, TJÖRNS KOMMUN sid 2/6 Allmänt Enligt uppdrag från JM AB har

Läs mer

Dagvattenutredning detaljplan Kungsbro 1:1

Dagvattenutredning detaljplan Kungsbro 1:1 OKQ8 detaljplan Kungsbro 1:1 Stockholm 2015-01-26 detaljplan Kungsbro 1:1 Datum 2015-01-26 Uppdragsnummer 1320011273 Utgåva/Status Version 1 Cecilia Sköld Sara Jansson Ingemar Uhlin Uppdragsledare Handläggare

Läs mer

VA-utredning gällande Ås-Hov 1:13 Freja, Åsvägen 7 Krokoms kommun.

VA-utredning gällande Ås-Hov 1:13 Freja, Åsvägen 7 Krokoms kommun. VA-utredning gällande Ås-Hov 1:13 Freja, Åsvägen 7 Krokoms kommun. 2015-08-17 Rev 2015-10-07 Torsten Olofsson Aqua Engineer AB 1 (6) Innehåll 1 Orientering... 3 1.1 Förutsättningar... 3 2 Befintliga VA-förhållanden...

Läs mer

Dagvattenhantering, vatten- och spillvattenförsörjning samt övrig teknisk försörjning. Sweco Environment AB

Dagvattenhantering, vatten- och spillvattenförsörjning samt övrig teknisk försörjning. Sweco Environment AB UDDEVALLA KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 1351625000 Dagvattenhantering, vatten- och spillvattenförsörjning samt övrig teknisk försörjning UTSTÄLLNINGSHANDLING VÄNERSBORG 2010-05-06 Sweco Environment AB Vänersborg

Läs mer

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Samrådshandling Detaljplan för NYA BOSTÄDER I TYFTER Inom Tyfter 1:19 m.fl. Kungälvs kommun, Västra Götalands län SAMHÄLLSBYGGNAD Planering och exploatering

Läs mer

PM TILL DETALJPLAN. Detaljplaneområde Vena 1:3 KUNGÄLVS KOMMUN GBG VA-SYSTEM VA-UTFORMNING 2015-06-26 SWECO ENVIRONMENT AB ERIK BLOMFELDT LISA EKSTRÖM

PM TILL DETALJPLAN. Detaljplaneområde Vena 1:3 KUNGÄLVS KOMMUN GBG VA-SYSTEM VA-UTFORMNING 2015-06-26 SWECO ENVIRONMENT AB ERIK BLOMFELDT LISA EKSTRÖM KUNGÄLVS KOMMUN Detaljplaneområde Vena 1:3 VA-UTFORMNING GBG VA-SYSTEM LISA EKSTRÖM SWECO ENVIRONMENT AB ERIK BLOMFELDT Innehållsförteckning 1 Orientering 2 2 VA och dagvatten 2 2.1 Vatten 2 2.2 Spillvatten

Läs mer

Väppeby, Bålsta, Håbo Kommun

Väppeby, Bålsta, Håbo Kommun Underlag till detaljplan Väppeby, Bålsta, Håbo PM Geoteknik och dagvatten Markförhållanden och grundläggning Stockholm Beställare: Smideman Arkitekter Structor Mark Stockholm AB Uppdragsansvarig: Anna

Läs mer

Dagvattenhantering dp Härnevi 1:17 i Upplandsbro

Dagvattenhantering dp Härnevi 1:17 i Upplandsbro Sid 1 (7) Uppsala 26 juni 2014, rev. 16 april 2015 PM Dagvattenhantering dp Härnevi 1:17 i Upplandsbro Inledning Flexhouse AB/Härnevi Fastighets AB planerar för smålägenheter på fastigheten Härnevi 1:17

Läs mer

Genomgång av styrande dokument och förutsättningar. Beräkning av dagvattenflöden före och efter nyexploatering

Genomgång av styrande dokument och förutsättningar. Beräkning av dagvattenflöden före och efter nyexploatering repo001.docx 2012-03-2914 UPPDRAGSNUMMER 1143576500 ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING FÖR HUS 15 (SICKLAÖN 369:32) 2014-06-04 SWECO ENVIRONMENT AB DAGVATTEN OCH YTVATTEN UPPDRAGSLEDARE/KVALITESGRANSKARE AGATA

Läs mer

PM Hydraulisk bedömning för Kärna 4:1 och Lefstad 3:27. 2011-11-07 Preliminärhandling

PM Hydraulisk bedömning för Kärna 4:1 och Lefstad 3:27. 2011-11-07 Preliminärhandling PM Hydraulisk bedömning för Kärna 4:1 och Lefstad 3:27 Preliminärhandling Beställare: Kungälvs kommun 442 81 Kungälv Konsult: Uppdragsledare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Jaan Kiviloog Uppdragsnr:

Läs mer

Dagvattenutredning. Kv Fikonet 2-3, Eskilstuna

Dagvattenutredning. Kv Fikonet 2-3, Eskilstuna Handläggare Axel Nordqvist Melander Tel +46105055868 Mobil +46730734431 E-mail axel.nordqvist.melander@afconsult.com Recipient ProNordic Reexplorer AB Fredrik Söderberg fredrik@pronordic.se Datum 14/02/2017

Läs mer

Hareslätt, Kungälvs kommun Avvikelser mellan utförd VA-utredning och projekterade lösningar

Hareslätt, Kungälvs kommun Avvikelser mellan utförd VA-utredning och projekterade lösningar Beställare: Kungälvs kommun 442 81 Kungälv Beställaren representant: Micael Pehrson Konsult: Uppdragsledare: Teknikansvarig VA: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Karin Gamberg Håkan Emqvist Uppdragsnr:

Läs mer

UPPRÄTTAD: 2015-12-15 KOMMUN. Upprättad av Granskad av Godkänd av. Sign Sign Sign

UPPRÄTTAD: 2015-12-15 KOMMUN. Upprättad av Granskad av Godkänd av. Sign Sign Sign VA-TEKNISKT UTLÅTANDE BOSTÄDER VID SKJUTBANEVÄGEN UTREDNING DP PERMANENTHUSOMRÅDE AVSEENDE FASTIGHETERNA BJÖRKFORS 1:29, 1:449, 1:593 OCH 1:626 - HEMAVAN, STORUMANS KOMMUN UPPRÄTTAD: 2015-12-15 Upprättad

Läs mer

Riktlinjer för dagvattenhantering i Trollhättans kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2010-03-01

Riktlinjer för dagvattenhantering i Trollhättans kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2010-03-01 Riktlinjer för dagvattenhantering i Trollhättans kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2010-03-01 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Syfte... 2 3. Riktlinjer... 3 4. Trestegsprincipen... 4 4.1 Lokalt

Läs mer

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Utställningshandling 2014-05-08 Detaljplan för BOSTÄDER I TEGA, YTTERBY Tega 2:5 Kungälvs kommun, Västra Götalands län SAMHÄLLSBYGGNAD ADRESS Stadshuset 442

Läs mer

Dagvattenutredning Kållered köpstad

Dagvattenutredning Kållered köpstad Author Hanieh Esfahani Phone +46 10 505 94 79 Mobile +46706788714 hanieh.esfahani@afconsult.com Date 2015-06-01 Project ID 702224 Client Mölndals Kommun Dagvattenutredning Kållered köpstad ÅF-Infrastructure

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING ERSMARK 1:7, 2:7, m fl. Rapport. 2015-07-10 Upprättad av: Tara Roxendal Granskad av: Linda Hörnsten

DAGVATTENUTREDNING ERSMARK 1:7, 2:7, m fl. Rapport. 2015-07-10 Upprättad av: Tara Roxendal Granskad av: Linda Hörnsten DAGVATTENUTREDNING ERSMARK 1:7, 2:7, m fl. Rapport 2015-07-10 Upprättad av: Tara Granskad av: Linda Hörnsten DAGVATTENUTREDNING ERSMARK 1:7, 2:7, m fl KUND Umeå kommun Detaljplanering 901 84 Umeå KONSULT

Läs mer

Geotekniskt PM 1. Översiktlig geoteknisk undersökning för detaljplan. Gullbranna 1:13 mfl, Halmstads kommun 2014-04-04

Geotekniskt PM 1. Översiktlig geoteknisk undersökning för detaljplan. Gullbranna 1:13 mfl, Halmstads kommun 2014-04-04 Geotekniskt PM 1 2014-04-04 Upprättad av: Sayle Shamun Granskad av: Sven-Åke Öhman Godkänd av: Fredrik Stenfeldt GEOTEKNISKT PM 1 Kund Sindeman Byggnads AB Att: Jon E Sindeman Propellervägen 4 B 183 62

Läs mer

1(5) ra04s 2011-02-17 Sweco Parkgatan 3 Box 1902, 791 19 Falun Telefon 023-464 00 Telefax 023-464 01 www.sweco.se. Sweco Environment AB

1(5) ra04s 2011-02-17 Sweco Parkgatan 3 Box 1902, 791 19 Falun Telefon 023-464 00 Telefax 023-464 01 www.sweco.se. Sweco Environment AB Svensk markexploatering AB VA-utredning till detaljplan Uppdragsnummer 1570096 Tomtområde vid Digernäs 5:5 och 1:45 Falun rev. 2013-10-09 Sweco Environment AB 1(5) Sweco Parkgatan 3 Box 1902, 791 19 Falun

Läs mer

Översiktlig VA-utredning för planprogram Måtorp 2:6 och Fjärås Prästgård 1:11 Fjärås. Granskningshandling

Översiktlig VA-utredning för planprogram Måtorp 2:6 och Fjärås Prästgård 1:11 Fjärås. Granskningshandling Översiktlig VA-utredning för planprogram Måtorp 2:6 och Prästgård 1:11 Granskningshandling 2009-08 Carina Henriksson 2009-08-xx Prästgård 1:11 Översiktlig VA-utredning till planprogram för Måtorp 2:6 och

Läs mer

KROKSHALLSOMRÅDET - DAGVATTENUTREDNING MED ÖVERSVÄMNINGSBEDÖMNING

KROKSHALLSOMRÅDET - DAGVATTENUTREDNING MED ÖVERSVÄMNINGSBEDÖMNING DAGVATTENUTREDNING MED ÖVERSVÄMNINGSBEDÖMNING Göteborg SWECO Environment AB Elisabet Sterner Helena Holm Uppdragsnummer 1320959 SWECO Gullbergs Strandgata 3 Box 2203, 403 14 Göteborg Telefon 031-62 75

Läs mer

Översiktlig dagvattenutredning för detaljplan för del av Tegelviken 2:4 (Jungs väg)

Översiktlig dagvattenutredning för detaljplan för del av Tegelviken 2:4 (Jungs väg) 1(6) Handläggare Datum Beteckning Stefan Ahlman 2015-11-04 E-post: stefan.ahlman@kvab.kalmar.se Tel: 0480-45 12 22 Samhällsbyggnadskontoret Planenheten Box 611 391 26 Kalmar Översiktlig dagvattenutredning

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(6) VA och dagvattenutredning Miljö Området ligger vid fjorden Gullmarn som är ett Natura 2000 område, vilket innebär att det klassas som områden med särskilda skydds- och bevarandevärden

Läs mer

PM ÖVERSVÄMNINGSUTREDNING Översiktlig utredning av möjliga skyddsåtgärder för att förhindra översvämningar vid Katthavsviken

PM ÖVERSVÄMNINGSUTREDNING Översiktlig utredning av möjliga skyddsåtgärder för att förhindra översvämningar vid Katthavsviken PM ÖVERSVÄMNINGSUTREDNING Översiktlig utredning av möjliga skyddsåtgärder för att förhindra översvämningar vid Katthavsviken 2015-06-09 Upprättad av: Anna Karin Wingskog PM ÖVERSVÄMNINGSUTREDNING Översiktlig

Läs mer

Bostäder i Nya Kristinedal VA-utredning till detaljplan

Bostäder i Nya Kristinedal VA-utredning till detaljplan Bostäder i Beställare: Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Förvaltnings AB Gassin BOX 100348 43424 KUNGSBACKA Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Martin Nord Herman Andersson Uppdragsnr: 102 20 51

Läs mer

VA-Utredning Mogden. 2011-03-22 Reviderad 2011-05-18. Beställare: Ulricehamns Energi AB VA-Utredning Mogden m.fl. Uppdragsnummer: 226024

VA-Utredning Mogden. 2011-03-22 Reviderad 2011-05-18. Beställare: Ulricehamns Energi AB VA-Utredning Mogden m.fl. Uppdragsnummer: 226024 VA-Utredning Mogden 2011-03-22 Reviderad 2011-05-18 Beställare: Ulricehamns Energi AB VA-Utredning Mogden m.fl. Uppdragsnummer: 226024 VA-Utredning Mogden 2 (19) 2011-03-22, Rev. 2011-05-18 1 Bakgrund...

Läs mer

Bilaga 5, Dagvattenrening, bilaga till Uppdragsrapport daterad 2014-02-28

Bilaga 5, Dagvattenrening, bilaga till Uppdragsrapport daterad 2014-02-28 Uppdragsnr: 10191200 1 (8) PM Bilaga 5, Dagvattenrening, bilaga till Uppdragsrapport daterad 2014-02-28 1 Inledning Idag leds orenat dagvatten ut via ledning till Hudiksvallsfjärden från ett område på

Läs mer

KOMPLETTERANDE VA-UTREDNING, DETALJPLAN FÖR DEL AV KOMARKEN 1:1, RESECENTRUM KUNGÄLV

KOMPLETTERANDE VA-UTREDNING, DETALJPLAN FÖR DEL AV KOMARKEN 1:1, RESECENTRUM KUNGÄLV KOMPLETTERANDE VA-UTREDNING, DETALJPLAN FÖR DEL AV KOMARKEN 1:1, RESECENTRUM KUNGÄLV RAPPORT Uppdrag: 252318 Resecentrum, kompletterande VA-utredning Titel på rapport: Kompletterande VA-utredning, detaljplan

Läs mer

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman UPPDRAGSNUMMER ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING ARNÖ 1:3 SÖDER FLÄTTNALEDEN BJÖRKÖ, NYKÖPING NYKÖPINGS KOMMUN NYKÖPING Handläggare: Aino Krunegård Ronie Wickman Kvalitetsgranskning: Denis van Moeffaert 1

Läs mer

Anrås 1:2 och 2:2, Stenungsunds kommun. VA- och dagvattenutredning till detaljplan

Anrås 1:2 och 2:2, Stenungsunds kommun. VA- och dagvattenutredning till detaljplan , Stenungsunds kommun 2 (21) Beställare: Stenungsunds kommun Strandvägen 15 444 82 STENUNGSUND Beställarens representant: Konsult: Uppdragsledare: Teknikansvarig VA: Handläggare: Norconsult AB Box 8774

Läs mer

Dagvattenutredning Almekärr 3:48

Dagvattenutredning Almekärr 3:48 Beställare: Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: LERUMS KOMMUN Box 225 443 25 LERUM Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Edgar Villarreal Uppdragsnr: 101 15 00 Filnamn och sökväg: N:\101\15\1011500\0-Mapp\Beskrivningar\Utredningar

Läs mer

Dagvattenutredning Sparsör

Dagvattenutredning Sparsör Author Hanieh Esfahani Phone +46 10 505 94 79 Mobile +46706788714 hanieh.esfahani@afconsult.com Date 2014-12-05 Project ID 701324 Client Borås Energi & Miljö Dagvattenutredning Sparsör Hållbar dagvattenutredning

Läs mer

Haninge kommun. Dagvattenutredning för detaljplan Biltema. Stockholm, 2015-05-06

Haninge kommun. Dagvattenutredning för detaljplan Biltema. Stockholm, 2015-05-06 Haninge kommun Dagvattenutredning för detaljplan Biltema Stockholm, 2015-05-06 Dagvattenutredning Detaljplan Biltema Dagvattenutredning Datum 2015-05-06 Uppdragsnummer 1320013064 Utgåva/Status Version

Läs mer

Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen för fastigheten Vilunda 20:24, Optimusvägen, Upplands Väsby.

Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen för fastigheten Vilunda 20:24, Optimusvägen, Upplands Väsby. Box 1146 183 11 Täby Tel 8-732 58 Tel, dir 8-732 28 83 Fax 8-732 22 e-post david.kallman@marktema.se PM - Vilunda 2:24, Dagvattenutredning Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen

Läs mer

Säfsen 2:78, utredningar

Säfsen 2:78, utredningar SÄFSEN FASTIGHETER Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Uppsala Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Datum 2014-11-14 Uppdragsnummer 1320010024 Utgåva/Status Michael Eriksson Magnus Sundelin

Läs mer

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Järntorget Bostad AB, Ekerö Uppsala 2015-02-23 Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala Telefon 010-615 60 00 www.ramboll.se Organisationsnummer 556133-0506 , Ekerö Datum 2015-02-23 Uppdragsnummer

Läs mer

PM-DAGVATTENUTREDNING. Kungsbacka kommun. Dagvattenutredning i samband med detaljplanearbetet för Duvehed 2:14. Göteborg 2015-12-01

PM-DAGVATTENUTREDNING. Kungsbacka kommun. Dagvattenutredning i samband med detaljplanearbetet för Duvehed 2:14. Göteborg 2015-12-01 PM-DAGVATTENUTREDNING Kungsbacka kommun Dagvattenutredning i samband med detaljplanearbetet för Duvehed 2:14 Göteborg 2015-12-01 Dagvattenutredning i samband med detaljplanearbetet för Duvehed 2:14 PM-DAGVATTENUTREDNING

Läs mer

Bostäder, Gullvivevägen, del av Hällebäck 1:6 m.fl. VA-utredning till detaljplan

Bostäder, Gullvivevägen, del av Hällebäck 1:6 m.fl. VA-utredning till detaljplan Bostäder, Gullvivevägen, del av Hällebäck 1:6 m.fl. Beställare: Stenungsunds kommun Strandvägen 15 444 82 STENUNGSUND Beställarens representant: Daniela Kragulj Berggren Konsult: Uppdragsledare: Handläggare:

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G 1 Diarienummer 2006/0082 214 Detaljplan för NÄSET, Etapp 2 Kinna 24:169 Kinna, Marks kommun, Västra Götalands Län P L A N B E S K R I V N I N G UPPRÄTTAD 2006-05-04 reviderad 2006-11-30, 2007-05-07 Plan-

Läs mer

BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN. Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB

BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN. Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB Malin Engström Uppdragsnummer 2292762 ra01s 2008-06-03 SWECO Lineborgsplan

Läs mer

RAPPORT. Dagvattenutredning Lindbacka Västra, område D Gävle kommun UPPDRAGSNUMMER 1832361000 2015-09-10 SWECO VA & VATTENRESURSER

RAPPORT. Dagvattenutredning Lindbacka Västra, område D Gävle kommun UPPDRAGSNUMMER 1832361000 2015-09-10 SWECO VA & VATTENRESURSER Dagvattenutredning Lindbacka Västra, område D Gävle kommun UPPDRAGSNUMMER 1832361000 SWECO VA & VATTENRESURSER IRINA PERSSON, PHILIP KARLSSON, HEIDI GRAEFFE OCH HENRIK ALM repo001.docx 2012-03-2914 Innehållsförteckning

Läs mer

VA-UTREDNING. Regementsparken Växjö ALHANSA FASTIGHETER AB SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ

VA-UTREDNING. Regementsparken Växjö ALHANSA FASTIGHETER AB SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ ALHANSA FASTIGHETER AB Regementsparken Växjö UPPDRAGSNUMMER 1291904000 FÖR DETALJPLAN INOM REGEMENTSPARKEN, VÄXJÖ SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ MATTIAS VON PORATH/JONAS BACKÖ Sweco Innehållsförteckning

Läs mer

Bilaga 1. Dagvattenutredning för detaljplan ETERN 3, Umeå SAMRÅDSHANDLING. Sundsvall 2014-03-07

Bilaga 1. Dagvattenutredning för detaljplan ETERN 3, Umeå SAMRÅDSHANDLING. Sundsvall 2014-03-07 Bilaga 1 Dagvattenutredning för detaljplan ETERN 3, Umeå SAMRÅDSHANDLING Sundsvall 2014-03-07 Dagvattenutredning för detaljplan ETERN 3, Umeå Datum 2014-06-04 Uppdragsnummer 1320006428 Utgåva/Status 1

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Gräddö 7:2 i Rådmansö församling enligt PBL Dnr 13-1406.214 Ks 13-1156.214

Detaljplan för del av fastigheten Gräddö 7:2 i Rådmansö församling enligt PBL Dnr 13-1406.214 Ks 13-1156.214 SAMRÅDSFÖRSLAG 2014-11-28 Detaljplan för del av fastigheten Gräddö 7:2 i Rådmansö församling enligt PBL Dnr 13-1406.214 Ks 13-1156.214 PLANBESKRIVNING P O S T A D R E S S B E S Ö K S A D R E S S T E L

Läs mer

Solgårdsterrassen, Stenungsund VA- och dagvattenutredning

Solgårdsterrassen, Stenungsund VA- och dagvattenutredning Solgårdsterrassen, Stenungsund Beställare: Stenungsundshem AB Box 44 444 21 Stenungsund Beställarens representant: Thomas Löfgren Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER INOM TINGBERG 3:77 I LÖDÖSE

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER INOM TINGBERG 3:77 I LÖDÖSE DNR: 2015/KS0418 UTSTÄLLNINGSHANDLING, UPPRÄTTAD 2015-09-14 DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER INOM TINGBERG 3:77 I LÖDÖSE Detaljplanen upprättas i enlighet med PBL (SFS 1987:10) Lilla Edets kommun, Västra Götalands

Läs mer

Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2

Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2 Gällivare kommun Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2 2016-06-15 Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2 Datum 2016-06-15 Uppdragsnummer 1320019004 Utgåva/Status Slutleverans Sandra Viklund Axel Sahlin

Läs mer

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Datum 2011-03-21 Reviderad - Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala Region Mitt Uppdrag Beställare Träkvista Järntorget Bostad AB T: +46-10-615

Läs mer

VÄSJÖOMRÅDET (DP l + ll)

VÄSJÖOMRÅDET (DP l + ll) DAGVATTENUTREDNING INFÖR UTBYGGNAD AV VÄSJÖOMRÅDET (DP l + ll) OKT 2010 2 (8) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 2 Dagvattenhantering vid Väsjöområdet 3 2.1 Väsjön 3 2.2 Förslag till dagvattenhantering 3 2.3 Reningsbehov

Läs mer

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 SLUTRAPPORT 2013-10-22 Uppdrag: 250188, revidering Dagvattenutredning Åkarp Titel på rapport: Revidering dagvattenutredning till dp för del av

Läs mer

Översiktligt VA för Triangeln

Översiktligt VA för Triangeln Uppdragsnr: 10108752 1 (6) PM Översiktligt VA för Triangeln Bakgrund I anslutning till väg 136 vid Borgholms norra infart planeras ett område för handel- och serviceetableringar. Planområdet omfattar ca

Läs mer

Figur 1: Översiktskarta över planområdet, berört område framgår av rektanglarna.

Figur 1: Översiktskarta över planområdet, berört område framgår av rektanglarna. 2014-09-09 Bakgrund Inom kvarteret Rätten, fastigheten Skönsberg 1:25, planerar kommunen uppföra ett nytt äldreboende. Genomförandet av planen kommer att innebära att befintliga byggnader rivs och att

Läs mer

Mikaelsplan, Uppsala Utredning

Mikaelsplan, Uppsala Utredning Dagvatten, Uppsala Uppdragsgivare: Uppsalahem Upprättat av: Anna Thorsell Konsult: Structor Uppsala 753 30 UPPSALA Utredning Revideringsdatum: , 753 30 UPPSALA Dagvatten ANTAL BLAD: 8 BLAD NR: 1 Innehåll

Läs mer

Svarte Utredning för VA och höjdsättning

Svarte Utredning för VA och höjdsättning Malmö Uppdragsnummer: 232583 2 (9) INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Omfattning... 4 1.4 Ingående personal... 4 1.5 Följande underlag har använts i uppdraget... 4 2 UTREDNING

Läs mer

Dagvattenhantering Hensbacka, Smedberget

Dagvattenhantering Hensbacka, Smedberget MUNKEDALS KOMMUN Dagvattenhantering Hensbacka, Smedberget Göteborg Dagvattenhantering Hensbacka, Smedberget, Munkedals kommun Datum 2010-06-11 Uppdragsnummer 61440932881-4 Utgåva/Status Tea Cole Stefan

Läs mer

BILAGA 1. Exempel på principer för framtida dagvattenavledning. Genomsläppliga beläggningar. Gröna tak

BILAGA 1. Exempel på principer för framtida dagvattenavledning. Genomsläppliga beläggningar. Gröna tak 2013-06-14 Exempel på principer för framtida dagvattenavledning Nedan exemplifieras några metoder eller principer som kan vara aktuella att arbeta vidare med beroende på framtida inriktning och ambitionsnivå

Läs mer

Uppdragsnr: 10214630. Källa: www.eniro.se VA-UTREDNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR ÄSKEKÄRR 1:7, 1:8 M.FL. (Askeviks camping och stugby)

Uppdragsnr: 10214630. Källa: www.eniro.se VA-UTREDNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR ÄSKEKÄRR 1:7, 1:8 M.FL. (Askeviks camping och stugby) Uppdragsnr: 10214630 Källa: www.eniro.se VA-UTREDNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR ÄSKEKÄRR 1:7, 1:8 M.FL. (Askeviks camping och stugby) Uppdragsnr: 10214630 2(5) Konsult WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700

Läs mer

Dagvattenutredning BoKlok Odenvallen Östersund

Dagvattenutredning BoKlok Odenvallen Östersund Dagvattenutredning BoKlok Odenvallen Östersund Uppdragsgivare: BoKlok Housing AB Upprättad av: Arctan AB Handläggare: Pär Vejdeland Datum: 2016-09-12 Arctan AB Storsjöstråket 15, 831 34 Östersund Telefon:

Läs mer

Mellingeholm 2:4 VA-utredning för bostadsbebyggelse

Mellingeholm 2:4 VA-utredning för bostadsbebyggelse Mellingeholm 2:4 VA-utredning för bostadsbebyggelse Grontmij AB Vatten & Ledningsteknik Vår referens Vatten & Ledningsteknik, Åke Svensson, Malin Samuelsson Rapport Datum 2012-06-05 Uppdragsnr 10006297

Läs mer

RAPPORT VA-utredning Tillhörande detaljplan för Tjörnudden, Brommösund 2013-02-18. Upprättad av: Kristina Wilén

RAPPORT VA-utredning Tillhörande detaljplan för Tjörnudden, Brommösund 2013-02-18. Upprättad av: Kristina Wilén RAPPORT Tillhörande detaljplan för Tjörnudden, Brommösund 2013-02-18 Upprättad av: Kristina Wilén Uppdragsnr: 10171536 Detaljplan Tjörnudden, Brommösund 2 (8) RAPPORT tillhörande detaljplan för Tjörnudden,

Läs mer

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 Datum 2012-02-21 Diarienummer P 2008-0230 Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 En beräkning görs för att uppskatta mängden dagvatten som uppstår vid stora nederbördsmängder samt att

Läs mer

SVEDALA KOMMUN. Svedala 129:53, 129:54 samt delar av 129:50 och 129:52. Marielund Dagvattenutredning 2008-11-24

SVEDALA KOMMUN. Svedala 129:53, 129:54 samt delar av 129:50 och 129:52. Marielund Dagvattenutredning 2008-11-24 SVEDALA KOMMUN Svedala 129:53, 129:54 samt delar av 129: och 129:52. Marielund Dagvattenutredning 28-11-24 Innehåll - Utredningstext - Ritning M-1 - Magasinsberäkning Drottninggatan 16 254 33 HELSINGBORG

Läs mer

Vrångsholmen, Tanums kommun. 2014 05 26 1(5) Ny konferensanläggning med camping och ca 316 fritidshus. VA och dagvattenutredning för ny detaljplan.

Vrångsholmen, Tanums kommun. 2014 05 26 1(5) Ny konferensanläggning med camping och ca 316 fritidshus. VA och dagvattenutredning för ny detaljplan. Vrångsholmen, Tanums kommun. 2014 05 26 1(5) Ny detaljplan Det planeras för nytt fritidsområde med konferensanläggning, camping med tält, husvagnar, stall, ridhus och ca 316 st campingstugor. Yta inom

Läs mer

VAXHOLMS UTSTÄLLNINGSHANDLING STAD

VAXHOLMS UTSTÄLLNINGSHANDLING STAD VAXHOLMS STAD UTSTÄLLNINGSHANDLING Upprättad 2014-01-15 Förslag till Detaljplan för Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m.fl. Vaxholms stad, Stockholms län, Dp 403 Genomförandebeskrivning Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Sintorp 4:3, Frillesås, Kungsbacka kommun Dagvattenutredning

Sintorp 4:3, Frillesås, Kungsbacka kommun Dagvattenutredning Sintorp 4:3, Frillesås, Kungsbacka kommun Beställare: Kungsbacka Kommun 434 81 Kungsbacka Beställarens representant: Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng

Läs mer

SYSTEMHANDLING. Flackarp-Arlöv, fyra spår. Lösningar för VA PM, 2013-03-07

SYSTEMHANDLING. Flackarp-Arlöv, fyra spår. Lösningar för VA PM, 2013-03-07 Lösningar för VA PM, 2013-03-07 [Delprodukt] Skapad av: Björn Carlqvist, Sebastian Irminger, Sweco Fackansvarig: Granskad av Anders Densfelt Dokumentdatum: 2013-03-07 Diarienr/Ärendenr: TRV 2012/35145

Läs mer