Flödes- och föroreningsberäkning för dagvatten inom området Östra Torp, Uddevalla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Flödes- och föroreningsberäkning för dagvatten inom området Östra Torp, Uddevalla"

Transkript

1 Flödes- och föroreningsberäkning för dagvatten inom området Östra Torp, Uddevalla Inledning I detta redogörs för flödes- och föroreningssituationen inom Östra Torps detaljplaneområde före och efter exploatering där IKEA och IKANO planerar sina framtida verksamheter. Idag utgörs området mestadels av åkermark och till viss del av skogsmark som avvattnas mot Kärraån. Erforderliga renings- och utjämningsvolymer beräknas samt vilka ytor som behövs för åtgärderna och vilken typ av åtgärder som avses. I et redovisas föroreningshalten (μg/l eller mg/l) och föroreningsbelastningen (kg/år) från området. Följande föroreningar har beräknats: fosfor (P), kväve (N), bly (Pb), koppar (Cu), zink (Zn), kadmium (Cd), krom (Cr), nickel (Ni), suspenderad substans (SS; partiklar) och opolära alifatiska kolväten (olja). För metaller och näringsämnen avses alltid totalhalter. Vi har valt att redovisa den beräknade belastningen av kvicksilver (Hg), summan polycykliska aromatiska kolväten (PAH-16) och Bensapyrén (BaP; en PAH) men vill poängtera att schablonhalterna för dessa ämnen är osäkra. Avgränsning och metodik Det område som berörs av beräkningarna är inte hela detaljplaneområdet utan den del som upptas av planerad parkering, tak och lastgata. Gator och omgivande naturmark inkluderas inte i detta skede. Jämförelsen med nuläget avser samma yta, d.v.s. den yta som ligger på planerad parkering, tak och lastgata. Tabell 1 redovisar sammanställda areor (ha). 1 (16)

2 Tabell 1 Areor per markanvändning i huvudsakligt studerat område (ha) Utöver ovan nämnda beräkningar har även föroreningsbelastning (kg/år) från omkringliggande område, med tillrinning till Kärraån uppskattats. Med omkringliggande mark avses mark inom samma avrinningsområde med tillrinning till Kärraån, exkluderande utrett område enligt Tabell 1. Hit hör bland annat vägar och handelsplatsen vid Västra Torp varifrån ett delområde avvattnas mot och renas i en befintlig dagvattendamm (vars reningseffekt har tagits hänsyn till i föroreningsberäkningarna), se Tabell 2 och Figur 1. Total area för kringliggande områden är ca =141 ha. Tabell 2 Areor per markanvändning i kringliggande områden (ha) Area kringliggande, totalt före exploatering (exkl.ikea) Area kringliggande, totalt efter exploatering (exkl.ikea) Markanvändning Avrinningskoefficient Före Efter expl. Lastgata Parkering expl. totalt och tak ha ha ha ha Lastgata 0,85 2,5 2,5 Tak 0,9 5,9 5,9 Parkering 0,85 7,6 7,6 Skogsmark 0,05 3,2 Jordbruksmark (Odlad 0,11 12,8 mark) Total ,4 7,6 Markanvändning Avrinningskoefficient Area tillrinning befintlig damm ha ha ha Tak 0,9 3,6 1,5 1,5 Parkering 0,85 10,35 4,5 4,5 Väg (17,3*) 0,85 6,5 Väg (12,5*) 0,85 2 Väg (24*) 0,85 5 Väg (1,4*) 0,85 1,5 Väg (19,1*) 0,85 6,5 Väg (12,5*) 0,85 2 Väg (30,2*) 0,85 5 Väg (14,5*) 0,85 1,5 Skogsmark 0,05 0, Jordbruksmark 0, Ängsmark 0, Total 14, * trafikintensitet x1000 (fordon/dygn) 2 (16)

3 Figur 1 Studerat avrinningsområde. Detaljplaneområde Östra Torp ligger delvis utanför det studerade avrinningsområdet. Delar av Västra Torp området avvattnas mot befintlig reningsdamm och kringliggande område utgörs av resterande mark. Flödes- och föroreningsberäkningarna har genomförts med dagvatten- och recipientmodellen StormTac, version (, 2000 och Som indata kräver programmet nederbörd och markanvändning i området. Dagens markanvändning har uppskattats utifrån flygbilder och den kommande har bedömts utifrån en förstudieplan ( ). Modellen uppdateras kontinuerligt och nederbördsintensiteten 960 mm/år har använts som indata till volyms- och belastningsberäkningarna. Detta värde har beräknats utgöra verklig nederbörd för perioden i mätstation Uddevalla, efter mätförluster, enligt SMHI. Uppmätt värde är 873 mm/år. korrigering med faktorn 1,1 (10%) ger 960 mm/år. 3 (16)

4 Dessa beräkningar har sedan använts för en översiktlig dimensionering av en dagvattendamm i syfte att både fördröja och rena dagvattnet från parkeringsytan. De av Riktvärdesgruppen inom Dagvattennätvärket i Stockholms län föreslagna riktvärden (RTK, 2009) för dagvattenutsläpp till mindre recipient av typen vattendrag har använts för bedömningen av reningsbehovet och har därmed tillsammans med de erforderliga utjämningsvolymerna legat till grund för bedömningen av dammdimensionerna. Flödesberäkning Nedan redogörs för de flöden och dagvattenvolymer som har beräknats före och efter exploatering. Flöden och volymer efter exploatering har tagits fram för hela området totalt, för parkering för sig samt för tak inklusive lastgata för sig då man i framtiden önskar separera dessa flöden. Dagvatten från parkeringsytan planerar man att fördröja och rena i ett system och det vatten som genereras i anslutning till lastgata och tak i ett annat system innan de tillrinner Kärraån. Följande beräkningar har utförts: Dimensionerande flöden för 1-, 2-, 5- och 10-årsregn Årsmedelflöden Flöden vid medelregn Erforderliga utjämningsvolymer vid ovan dimensionerande återkomsttider (2-10 år) samt vid återkomsttiderna 50 och 100 år. 4 (16)

5 Föroreningsberäkning Endast belastning av dagvatten och basflöde (inläckande grundvatten) till recipienten avses. Vi exkluderar eventuell belastning av bräddat avloppsvatten i beräkningarna. Indata till beräkningarna utgörs av areor (hektar) per markanvändning inom området, som innan exploatering utgörs av åker- och skogsmark. Efter exploatering har markanvändningen satts som parkering, tak och lastgata. Föroreningsberäkningar har utförts för det studerade detaljplaneområdet efter exploatering totalt samt för parkering för sig, samt för tak inklusive lastgata för sig. Tillgången till schablonhalter som är specifika för varje markanvändning har styrt denna indelning. Det går lätt att ändra schablonvärdena i föroreningsmodellen. Med hjälp av modellen kan olika scenarier simuleras på ett enkelt sätt. Man kan t.ex. uppdatera schablonhalter efter nya värden eller efter uppmätta värden och man kan testa att lägga in nya ytor (t.ex. en planerad parkeringsyta) och studera resultatet av den ändrade föroreningsbelastningen på recipienten. Schablonvärden som är specifika för var och en av dessa markanvändningar har alltså använts, se Schablonvärdena utgörs av halter och avrinningskoefficienter per markanvändning. De finns i StormTacmodellens databas. De utgör årsmedelvärden och baseras på långvarig flödesproportionell provtagning under minst flera månader och vanligen upp till ett eller flera år. Provtagningen är utförd på områden med enstaka specifik markanvändning. Schablonvärdena är i synnerhet inte jämförbara med data från stickprovtagning som ger momentana värden och inte heller med data från tidsstyrd provtagning som ger större osäkerheter än flödesproportionell provtagning. Resultat Flödesberäkning I Tabell 3 redovisas beräknade flöden inom utrett område (del av Östra Torps detaljplaneområde) före och efter exploatering. Beräknade flöden för kringliggande område, med tillrinning till Kärraån, har beräknats för nuläget och redovisas i Tabell 4. 5 (16)

6 Tabell 3 Beräknade flöden från Östra Torp, före och efter exploatering anges som l/s. Regnets återkomsttid Efter expl. Enhet Före expl. Totalt Lastgata och tak Parkering Efter expl. och utjämning Totalt Årsmedelflöde l/s 2,0 4,5 2,5 2,0 2-4,5* Medelregnflöde l/s 5, ** 1-årsregn l/s årsregn l/s årsregn l/s årsregn l/s årsregn l/s *** årsregn l/s ***-2900 *) Visst minskat flöde p.g.a. avdunstning i damm. **) Beror på vald utloppsutformning (skibordets hålkonstruktion) ***) 40 l/s förutsatt att omgivande ytor kan översvämmas för att sedan det översvämmade dagvattnet kan ledas genom magasinsutloppen., annars ökas flödet upp till värdet angivet till höger. Det senare är överslagsmässigt beräknat för 50-årsregnet som att max utgöra skillnaden mellan 50-årsregnet och 10-årsregnet eftersom 10-årsregnet utjämnas, på liknande sätt för 100- årsregnet. Dessa värden kan vid behov modelleras noggrannare i senare skede. Tabell 4 Beräknade flöden från omkringliggande område i nuläget anges som l/s. Nuläge, Regnets omkringliggande återkomsttid Enhet område Årsmedelflöde l/s 11 Medelregnflöde l/s årsregn l/s * 2-årsregn l/s * 5-årsregn l/s * 10-årsregn l/s * 50-årsregn l/s * 100-årsregn l/s * *) Intervall anges p.g.a. osäkerheter kring naturmarkens bidrag till flödet och vald dimensionerande rinntid. Enligt tidigare utredning (Sweco, 2010) har Kärraån idag redan uppnått sin flödeskapacitet varför en oförändrad flödessituation efter bebyggelse är önskvärd. Från dagens naturmark bedöms flödet bli ca 40 l/s vid ett 10-årsren, enligt beräkning med StormTac och utifrån metodik angiven i Svenskt vattens publikation P90, se Tabell 3. Fördelat på de olika markanvändningarna efter exploatering blir avtappningen från parkeringsytan 19 l/s medan 21 l/s får släppas från lastgata och tak. Dessa flöden blir senare avgörande för utformningen och dimensioneringen av utloppen från dagvattenanläggningarna. Det finns osäkerheter avseende beräkning av dimensionerande flöden från naturmarken. Ovan beräknat flöde på 40 l/s bedöms vara rimligt och ge rimliga utjämningsvolymer. Det utjämnade flödet 6 (16)

7 40 l/s är betydligt lägre är kringliggande områdens dimensionerande flöden, se Tabell 4. En jämförelse med tidigare utredning (Sweco, 2010) av naturmarkens beräknade flöden har gjorts. I den utredningen studerades ett större område om 30 ha, jämfört med här utredda 16 ha. I den utredningen angavs 36 l/s för ett 10-årsregn, 75 l/s för ett 50-årsregn och 80 l/s för ett 100- årsregn. De två senare värdena beräknades utifrån specifik avrinning från naturmark från flödesberäkningar (SMHI, 2003). Flödet 36 l/s beräknades efter metodik enligt P90, samma metod som vi använt. I denna metod kan dock olika dimensionerande vattenhastigheter och avrinningskoefficienter väljas vilket kan ge ganska stora skillnader i resulterande flöden. Vi bedömer därför att det är rimligt att räkna med max 40 l/s från naturmarken, en siffra som med hänsyn till skillnaderna enligt tidigare utredning skulle motsvara ungefär ett 50- eller 100-årsregn. På grund av strypningen i dammarna så kommer ca 40 l/s även bli max utflöde vid regn med 50-års- och 100-årsregn, förutsatt att omgivande ytor kan översvämmas för att sedan det översvämmade dagvattnet kan ledas genom magasinsutloppen. Vi har alltså ungefär lika stora maxflöden även vid extrema regn som man räknat med i den tidigare utredningen. Detta ger också rimliga, om än relativt stora, utjämningsbehov. Beräknat flöde 40 l/s från naturmarken är kontrollerat och granskat, att det ligger i den storleksordningen utifrån olika beräkningar i StormTac och P90. Om dagvattenanläggningarna utformas så att angivna utflöden och utjämningsvolymer erhålls kommer maxflödena till Kärraån inte att öka efter exploatering jämfört med idag. Flödena från utredd del av detaljplaneområdet kommer efter exploatering och utjämning utgöra en mycket liten del av avrinningsområdets dimensionerande flöden, vilket blir tydligt om man jämför de max 40 l/s (Tabell 3) med de ca l/s (Tabell 4) som beräknas komma från kringliggande område vid ett 10-åresregn. Även om maxflödet inte kommer att öka så kommer en viss förändring av flödena under olika tider under avrinningstillfällena att ske. I det utredda området på 16 ha så beräknas naturmarken idag ge sitt maximala flöde efter ca 30 minuter, detta efter en relativt långsam ökning från avrinningens början. Naturmarkens flöde minskas sedan till att upphöra efter i storleksordningen 6 timmar, dock olika för olika regntillfällen. Efter exploatering och utjämning så kommer flödet att snabbare, redan inom 5 minuter, nå nära sitt maximala flöde för att när dammen är full nå sitt fulla maximala flöde 40 l/s på grund av högre reglerhöjd och därmed vattentryck mot utloppet. På grund av magasineringen och det strypta utloppet så kommer varaktigheten på flödet bli längre och beräknas först sänkas efter i storleksordningen 48 timmar och därefter upphöra efter ytterligare ca timmar, beroende på regnets varaktighet. Detta bedöms dock inte ge några negativa konsekvenser för Kärraån. 7 (16)

8 Utjämningsbehov I enlighet med tidigare utförd kapacitetsberäkning för Kärraån (Sweco, 2010) behövs utjämning. I den utredningen nämns att En möjlig åtgärd är att jämna ut flödespulser från hårdgjorda ytor med en dammkonstruktion innan vattnet släpps till Kärraån. Vi föreslår en renodlad utjämningsdamm för dagvattnet från takytor och lastgata samt en kombinerad renings- och utjämningsdamm för dagvattnet från parkeringsytorna. I Tabell 5 redogörs för erforderliga utjämningsvolymer från området efter exploatering. Dessa volymer tas sedan hänsyn till vid framtagandet av dammoch magasineringsvolymer samt reningseffekter. Vidare redovisas även den beräknade årsvolymen som inkluderar både dagvatten- och basflöde. Tabell 5 Beräknade erforderliga utjämningsvolymer för regn med olika återkomsttid samt total årsvolym av dagvatten och basflöde från respektive område. Dimensionerande utjämningsvolym Enhet Före expl. Efter exploatering Totalt Lastgata och tak Parkering 1-årsregn m årsregn m årsregn m årsregn m årsregn m årsregn m Årsvolym (inkl basflöde) m Utjämningsvolymerna i Tabell 5 för lastgata och takyta avser erforderliga volymer i en utjämningsdamm med bottenutlopp. För parkeringsytan avses utjämningsvolymen utöver en permanent vattenvolym i en reningsdamm. Vi föreslår att dimensionera dessa utjämningsvolymer för ett 10-årsregn, vilket innebär att relativt stora schaktvolymer erfordras och därmed behövs relativt stora ytor för att inte få för stora reglerhöjder. För regn med längre återkomsttid än 10 år så föreslås att marken kring dammen översvämmas. De volymer som översvämmas anges i Tabell 6. I projekteringen bör man se till att dessa volymer kan innehållas i omgivande mark som lutar in mot anläggningen. Alternativt kan en vall runt dammen anläggas. Erforderlig utjämningsvolym gäller då upp till vallkant. Om man skulle dimensionera dammen för ett regn med kortare återkomsttid än föreslagna 10 år så blir schaktvolymen mindre men man får då mer frekvent förekommande översvämningar över marken runtom dammen. Parkeringsytor 8 (16)

9 och vägar anläggs med fördel högre än damm och det område som tillåts översvämmas. För parkeringsytan i fallet 10-årsregn blev ett regn med varaktigheten 6 timmar dimensionerande för maximal utjämningsvolym, med angivet utflöde på ovan nämnda 19 l/s. För ett 1-årsregn blev dimensionerande varaktighet 2 timmar. Vi föreslår alltså att 10-årsregnet sätts som dimensionerande regn för utjämningsvolymerna i anläggningarna, men att minst 50-årsregnets maximala utjämningsvolym skall kunna innehållas över dammarnas reglervolym (inom en vall eller inom en omgivande yta som lutar mot dammen). Se fetstilt i Tabell 5. Förslag på renande och utjämnande åtgärder och översiktliga dimensioner. Riktlinjer för hantering av dagvatten Enligt Uddevallas riktlinjer för dagvattenhantering (Uddevalla kommun, 2008) skall dagvattnet användas som en resurs för närmiljön och synliggöras där så är möjligt och motiverat. Här föreslås i enlighet med riktlinjerna öppna utjämnings- och reningsanläggningar. Enligt riktlinjerna gäller även att Förorening av dagvatten skall begränsas, främst vad gäller metall- och petroleumprodukter och Förorenat dagvatten skall där så är möjligt och motiverat separeras från rent dagvatten. Detta har vi tagit fasta på i nedanstående förslag på rening och utjämning. Dagvatten från parkeringsyta En reningsdamm med permanent vattenvolym bedöms behövas för att rena dagvattnet från parkeringsytorna. I Uddevallas riktlinjer nämns just att förorenat dagvatten från trafikytor skall renas där så anses nödvändigt och möjligt. I studerat fall finns infartsvägar med hög trafikbelastning till stora parkeringsytor. Vi har även en känslig recipient i form av Kärraån. Dagvattnet från parkeringsytorna bedöms därför behöva renas. Dagvattnet från parkeringarna behöver även flödesutjämnas, varmed en kombinerad renings- och utjämningsdamm föreslås. Över den permanenta vattenvolymen anläggs en utjämningsvolym med strypt utlopp i höjd med permanent vattennivå i dammen. Det förutsätts att dagvatten från kringliggande område inte leds in i dammarna/utjämningsanläggningarna eftersom då skulle större utloppsdimensioner behövas för att inte ge ökad översvämningsfrekvens. Utloppsdimensionerna (utloppsflödena) är 9 (16)

10 dimensionerade för att inte ge ökade maxflöden ut från dammarna efter jämfört med före exploatering för att inte belasta Kärraån ytterliggare. Den dammyta som behövs för rening beror på erforderlig reningseffekt, den anges normalt som permanent vattenyta i förhållande till reducerad avrinningsyta (A red ). Normala dimensioner är ca m 2 /ha red, där ha red är reducerad yta i hektar, dvs ytan multiplicerad med avrinningskoefficienten. Avrinningskoefficienten är den del av nederbörden som ger avrinning. I detta fall skulle det räcka med ca 150 m 2 /ha red för att klara reningskraven, men utjämningskraven gör att större yta behövs för att inte reglerhöjden (och därmed schaktvolymen) skall bli för stor. I detta skede föreslås en dammyta motsvarande ca 390 m 2 /ha red vilket ger ca 2500 m 2 permanent vattenyta för en reningsdamm. Vi föreslår att dimensionera dammens utjämningsvolym efter ett 10-årsregn, men att resterande volym minst upp till ett 50-årsregn skall finnas eller skapas upp till nivån för parkering och omgivande vägytor. Dammen får då dimensionerna enligt Tabell 6. Dagvatten från tak och lastgata Takdagvattnet bedöms inte behöva renas, men utjämnas. Denna utjämning bedöms i detta skede kunna ske tillsammans med dagvattnet från lastgatan. En öppen utjämningsdamm med ett maximalt vattendjup på 1,0 meter (men som är torrlagd mellan regnen) föreslås. Den ska ha ett strypt bottenutlopp med max utflöde om 21 l/s. Ingen reningsanläggning bedöms behövas för dagvattnet från lastgata och tak, beroende på relativt låga föroreningshalter i detta dagvatten. Dagvattnet från lastgatan föreslås dock passera oljeavskiljare innan det blandas med takdagvattnet och leds in i den gemensamma utjämningsdammen. Det kan diskuteras om dagvattnet från lastkajen skall genomgå någon form av enklare reningssteg, men det bedöms vara tillräcklig med någon form av oljeavskiljare (se kommentarer i senare avsnitt).. 10 (16)

11 Tabell 6 Beräknad översiktliga dammdimensioner för rening och fördröjning av dagvatten från parkeringsytan samt för utjämning av dagvattnet från tak och lastgata. Reglervolymen avser vattenvolymen över den permanenta vattenivån i dammen. Parkering Lastgata och tak Reglervolym i damm, 10-årsregn (m 3 ) Reglervolym för effektiv rening i damm, medelregn (m 3 ) Reglervolym, total i damm, 10- årsregn+medelregn (m 3 ) Reglervolym utöver dammens reglervolym, för att klara 50-årsregn (m 3 ) Reglervolym utöver dammens reglervolym, för att klara årsregn (m 3 ) Regleryta (schaktyta) (m 2 ) Total schaktvolym (m 3 ) Reglerhöjd, total (m) 1,0 1,0 Reglerhöjd i damm, medelregn (m) 0,2 - Reglerhöjd i damm, 10-årsregn (m) 0,8 - Permanent dammvolym (m 3 )* Permanent dammarea (m 2 )* *) Upp till permanent vattennivå, medelvattendjup 1 m antaget, släntlutning 1:3 och en 2 m bred och 2 dm djup grundzon (våtmarkszon) runt dammen. Vid angivna dimensioner, som tar hänsyn till erforderliga utjämningsvolymer och reningseffekter klaras riktvärdesnivån för utsläpp till mindre recipient, så som vattendrag. Denna nivå anger de lägsta utsläppshalterna, som avser årsmedelhalter och som tar hänsyn till den känsliga recipienten, Kärraån. Reningseffekten för dammen för parkeringsytan vid dimension enligt Tabell 6 blir enligt Tabell (16)

12 Tabell 7 Beräknad reningseffekter vid ovan angivna dammdimensioner anges i %. Beräknat Ämne värde (%) P 68 N 33 Pb 87 Cu 74 Zn 76 Cd 59 Cr 88 Ni 48 Hg 57 SS 90 olja 85 PAH 77 BaP 77 De två ovan angivna dammarna kan behöva delas upp på flera anläggningar beroende på projekterade lutningar på parkering och lastgata samt omgivande marknivåer. Alternativt kan infiltrationsmagasin användas, vilka byggs upp med makadam. Dessa erfordrar ungefär 3 gånger så stora magasinsvolymer mot vad som redovisas ovan. En kombination av makadammagasin och dammar är också möjlig. Detta kan utredas vidare. I Uddevallas riktlinjer (Uddevalla kommun, 2008) nämns att LOD i första hand skall väljas på tomtmark och den lokala vattenbalansen skall bibehållas genom infiltration. Att skapa infiltrationsytor på parkeringen (t.ex. makadamstråk som kan vara täckta med gräs eller trädrader i grönstråk mellan parkeringsytor, alternativt s.k. gröna öar ) skulle bidra till detta och även ge en utjämningseffekt som skulle göra att mindre utjämningsvolymer behövs nedströms. Sådana infiltrationsytor med underliggande makadammagasin gör dock att färre parkeringsplatser kan användas. Man skulle dock kunna tänka sig gallerförsedda magasin under parkeringsrutorna, som anläggs i lågpunkter så att dagvattnet kan infiltrera ner genom ett makadamstråk för vidare transport till en utjämningsanläggning utanför parkeringen. Dagvattnet kommer att fördröjas efter exploatering vilket leder till ett oförändrat flöde från planområdet till Kärraån. 12 (16)

13 Föroreningsberäkning Tabell 8 redovisar beräknade föroreningshalter (μg/l eller mg/l) i dagvattnet (inkl. basflöde) i utsläppspunkterna från varje område före och efter exploatering (totalt och uppdelat för lastgata och tak samt parkering för sig) och per förorening. Halterna utgör flödesviktade årsmedelhalter. En förutsättning avseende kopparhalterna från takytorna är att tak, hängrännor och stuprör ej anläggs i koppar. Riktvärdesgruppen i inom det Regionala dagvattennätverket i Stockholms län har föreslagit riktvärden för dagvattenutsläpp vilka redovisas i tabellens sista kolumn och de celler med värden som överskrider riktvärdena är gråmarkerade. Vald riktvärdesnivå gäller för direktutsläpp till mindre sjöar, vattendrag och havsvikar, i det här fallet Kärraån ( 1M ). Det finns även andra riktvärdesnivåer som gäller uppströms, se RTK (2009). Tabell 8 Beräknad föroreningshalt i utsläppspunkterna (μg/l eller mg/l) från områdena. Summan av dagvatten och basflöde (inläckande grundvatten) avses. Jämförelse med riktvärde för dagvattenutsläpp utan rening (RTK, 2009). Före expl. Efter exploatering utan rening Efter rening Ämne Enhet Totalt Lastgata och tak Parkering Parkering Totalt** Riktvärde 1M P mg/l 0,11 0,08 0,06 0,12 0,04 0,050 0,16 N mg/l 2,1 1,5 1,8 1,2 0,8 1,3 2 Pb μg/l ,9 8 Cu μg/l Zn μg/l Cd μg/l 0,04 0,3 0,2 0,62 0,26 0,24 0,4 Cr μg/l 0, ,9 2,2 10 Ni μg/l 0, ,6 2,4 15 Hg* μg/l 0,02 0,06 0,04 0,13 0,06 0,048 0,03 SS mg/l olja mg/l 0,05 0,48 0,26 0,84 0,13 0,35 0,4 PAH* μg/l 0,01 1,55 1,55 1,70 0,40 0,91 - BaP* μg/l 0,01 0,04 0,02 0,06 0,01 0,018 0,03 *) Om endast riktvärdet för detta ämne överskrides så bör inte endast detta utgöra beslutsunderlag för åtgärder, p.g.a. osäkert dataunderlag. **) Bör ej direkt jämföras med riktvärden eftersom utsläppen bedöms ske i olika punkter, i så fall är det mer relevant att jämföra Lastgata och tak utan rening respektive Parkering efter rening var för sig. Jämförelsen av årsmedelhalterna med riktvärdena indikerar att ett reningsbehov för parkeringsytan föreligger, men att inte lastgata och tak behöver renas. Överskridelsen för kvicksilver (Hg) utgör på grund av 13 (16)

14 osäkerheter ingen grund för åtgärd för dagvattnet för de senare ytorna. Överskridelser för just kvicksilver sker nästan alltid i urbana områden vilket kan förklaras av en kombination av höga schablonhalter i förhållande till låga riktvärden. Det finns en stor brist på mätdata på dagvatten avseende kvicksilver så därför blir osäkerheten mycket stor. För lastgatan bedöms dock oljeavskiljning behövas och det är fördelaktigt om flödet efter utjämning kan ledas in till Kärraån via ett öppet dike och helst översilas över grönyta vid utsläppspunkten. Riktvärdena klaras efter föreslagen reningsanläggning för dagvatten från parkeringsytan, tillräckligt låga halter bedöms tillföras Kärraån efter exploatering. Mängden föroreningar och en jämförelse med andra utsläpp utgör också ett viktigt beslutsunderlag för eventuella åtgärder, vanligen har mängderna en större betydelse än halterna, de senare ger dock en indikation på reningsbehovet. Tabell 9 redovisar föroreningsbelastningen (kg/år) från varje område och förorening, före och efter exploatering. Tabell 9 Beräknad föroreningsbelastning (kg/år) från områdena. Före expl. Efter exploatering utan rening Efter rening Totalt Lastgata och tak Parkering Parkering Efter expl. Totalt Ämne P 6,8 12,9 4,9 8,0 2,6 7,5 N Pb 0,1 3,0 0,6 2,4 0,3 1,1 Cu 0,3 4,0 1,2 2,8 0,7 5,5 Zn 0, ,6 7,5 Cd 0,003 0,06 0,02 0,04 0,017 0,03 Cr 0,02 1,3 0,2 1,1 0,13 0,32 Ni 0,1 0,5 0,2 0,3 0,18 0,34 Hg 0,001 0,012 0,003 0,009 0,004 0,007 SS olja PAH 0,0005 0,24 0,12 0,116 0,027 0,15 BaP 0,0004 0,006 0,002 0,004 0,001 0, (16)

15 Tabell 10 redovisar föroreningsbelastningen (kg/år) från utrett område jämfört med belastningen från kringliggande område, före och efter exploatering. Skillnaden mellan före och efter exploatering i kringliggande område utgörs i dessa beräkningar endast av ökad trafikintensitet, d.v.s. totala vägytan antas vara oförändrad i detta skede. Tabell 10 Beräknad föroreningsbelastning (kg/år) från områdena jämfört med föroreningsbelastningen från kringliggande områden enligt Tabell 2. Utrett område Kringliggande område, inkluderar reningseffekt i befintlig damm Före expl. Efter expl. och rening Före expl. Efter expl. Ämne P 6,8 7, N Pb 0,1 1, Cu 0,3 5, Zn 0,6 7, Cd 0,003 0, Cr 0,02 0, Ni 0,1 0, Hg 0,001 0, SS olja PAH 0,0005 0, BaP 0,0004 0, Föroreningsbelastningen ökar efter exploatering för varje ämne, mindre för näringsämnena än för övriga ämnen. Reningsdammen ger en relativt kraftig reduktion av föroreningsmängden från parkeringsytan. I jämförelse med kringliggande områdens belastning är bidraget från utrett område och efter rening relativt litet. I det kringliggande området är det inkluderat en överslagsmässig beräkning av reningseffekten av en del av dagvattnet genom befintlig damm. Referenser T. (2000): Watershed-based design of stormwater treatment facilities: model development and applications. Doktorsavhandling, avd. för vattenvårdsteknik, KTH. 15 (16)

16 RTK (2009). Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp. Regionplane- och trafikkontoret, Stockholms läns landsting, regionala dagvattennätverket i Stockholms län, riktvärdesgruppen. Rapport, februari Sweco (2010). Kärraån kapacitetsberäkning Hallberg K. och Andréasson M., Sweco, på uppdrag av Uddevalla kommun. Uddevalla kommun (2008). Riktlinjer för dagvattenhantering i Uddevalla kommun. Hemsida för dagvatten- och recipientmodellen StormTac, där rapporter och övrig information kan hämtas. SWECO Dagvatten och ytvatten Kvalitetsgranskning Thomas och Agata Banach Hans Björkman 16 (16)

VÄSJÖOMRÅDET (DP l + ll)

VÄSJÖOMRÅDET (DP l + ll) DAGVATTENUTREDNING INFÖR UTBYGGNAD AV VÄSJÖOMRÅDET (DP l + ll) OKT 2010 2 (8) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 2 Dagvattenhantering vid Väsjöområdet 3 2.1 Väsjön 3 2.2 Förslag till dagvattenhantering 3 2.3 Reningsbehov

Läs mer

Dagvattenutredning detaljplan Kungsbro 1:1

Dagvattenutredning detaljplan Kungsbro 1:1 OKQ8 detaljplan Kungsbro 1:1 Stockholm 2015-01-26 detaljplan Kungsbro 1:1 Datum 2015-01-26 Uppdragsnummer 1320011273 Utgåva/Status Version 1 Cecilia Sköld Sara Jansson Ingemar Uhlin Uppdragsledare Handläggare

Läs mer

PM Dagvattenföroreningar

PM Dagvattenföroreningar o:\sto2\svg\2014\1320008697\3_tnik\r\dagvatten\pm dagvattenföroreningar_rev.docx Tomteboda bussdepå Datum 2015-01-29 Ramböll Sverige AB Box 17009 104 62 Stockholm T: 010-615 60 000 www.ramboll.se Handläggare:

Läs mer

Uppdaterad Dagvattenutredning Troxhammar 7:2 mfl

Uppdaterad Dagvattenutredning Troxhammar 7:2 mfl Detaljplaneområdet, Färingsö trä, åker och infartsparkering sett från nordväst. Uppdaterad Dagvattenutredning Troxhammar 7:2 mfl Ekerö kommun Stockholm 2015-07-01 Uppdaterad Dagvattenutredning Troxhammar

Läs mer

Översiktlig dagvattenutredning för detaljplan för del av Tegelviken 2:4 (Jungs väg)

Översiktlig dagvattenutredning för detaljplan för del av Tegelviken 2:4 (Jungs väg) 1(6) Handläggare Datum Beteckning Stefan Ahlman 2015-11-04 E-post: stefan.ahlman@kvab.kalmar.se Tel: 0480-45 12 22 Samhällsbyggnadskontoret Planenheten Box 611 391 26 Kalmar Översiktlig dagvattenutredning

Läs mer

Dagvattenhantering Tuna Park, inför detaljplan för Gallerian 1 m.fl. 1 Inledning

Dagvattenhantering Tuna Park, inför detaljplan för Gallerian 1 m.fl. 1 Inledning Uppdragsnr: 1018 9908 1 (9) PM Dagvattenhantering Tuna Park, inför detaljplan för Gallerian 1 m.fl. 1 Inledning Warburg-Hendersson Eskilstuna AB äger fastigheten Gallerian 1 i området Tuna Park i Eskilstuna.

Läs mer

Haninge kommun. Dagvattenutredning Exploateringsområde fd. Lundaskolan Jordbro. Dagvattenutredning exploatering fd Lundaskolan 151029.

Haninge kommun. Dagvattenutredning Exploateringsområde fd. Lundaskolan Jordbro. Dagvattenutredning exploatering fd Lundaskolan 151029. Haninge kommun Dagvattenutredning Exploateringsområde fd. Lundaskolan Jordbro Uppdragsledare och handläggare Jonas Lind Telefon +46 10 505 03 34 E-post jonas.lind@afconsult.com Datum 2015-10-29 Uppdragsnummer

Läs mer

Genomgång av styrande dokument och förutsättningar. Beräkning av dagvattenflöden före och efter nyexploatering

Genomgång av styrande dokument och förutsättningar. Beräkning av dagvattenflöden före och efter nyexploatering repo001.docx 2012-03-2914 UPPDRAGSNUMMER 1143576500 ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING FÖR HUS 15 (SICKLAÖN 369:32) 2014-06-04 SWECO ENVIRONMENT AB DAGVATTEN OCH YTVATTEN UPPDRAGSLEDARE/KVALITESGRANSKARE AGATA

Läs mer

PM DAGVATTEN AGATEN 32, TYRESÖ. Rev A 2015-08-26 UPPDRAGSLEDARE: TOBIAS RENLUND UPPRÄTTAD AV: TOBIAS RENLUND GRANSKAD OCH KVALITETSSÄKRAD: HENRIK ALM

PM DAGVATTEN AGATEN 32, TYRESÖ. Rev A 2015-08-26 UPPDRAGSLEDARE: TOBIAS RENLUND UPPRÄTTAD AV: TOBIAS RENLUND GRANSKAD OCH KVALITETSSÄKRAD: HENRIK ALM repo001.docx 2012-03-2914 AGATEN 32, TYRESÖ Rev A SWECO ENVIRONMENT AB UPPDRAGSLEDARE: TOBIAS RENLUND UPPRÄTTAD AV: TOBIAS RENLUND GRANSKAD OCH KVALITETSSÄKRAD: HENRIK ALM Innehållsförteckning 1 Inledning

Läs mer

Hantering av vägdagvatten längs Ullevileden.

Hantering av vägdagvatten längs Ullevileden. 1 (10) Hantering av vägdagvatten längs Ullevileden. Bilaga till planbeskrivning för detaljplan med MKB i Tornby och Kallerstad för del av SKÄGGETORP 1:1 m.fl. (Utbyggnad av Ullevileden) UUtställningsshandling

Läs mer

Bilaga 5, Dagvattenrening, bilaga till Uppdragsrapport daterad 2014-02-28

Bilaga 5, Dagvattenrening, bilaga till Uppdragsrapport daterad 2014-02-28 Uppdragsnr: 10191200 1 (8) PM Bilaga 5, Dagvattenrening, bilaga till Uppdragsrapport daterad 2014-02-28 1 Inledning Idag leds orenat dagvatten ut via ledning till Hudiksvallsfjärden från ett område på

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Staffan Stenvall UPPRÄTTAD AV. Frida Nolkrantz

UPPDRAGSLEDARE. Staffan Stenvall UPPRÄTTAD AV. Frida Nolkrantz -14 UPPDRAG Skörby - MKB UPPDRAGSNUMMER 3370792100 UPPDRAGSLEDARE Staffan Stenvall UPPRÄTTAD AV Frida Nolkrantz DATUM 23 Kompletterande bedömning av dagvattnets påverkan på föroreningshalterna i Mälaren

Läs mer

RAPPORT. Fyrklövern BRABO STOCKHOLM AB STHLM DAGVATTEN OCH YTVATTEN DAGVATTENUTREDNING UPPDRAGSNUMMER 1143669000 2014-09-12 PER BOHOLM TOBIAS RENLUND

RAPPORT. Fyrklövern BRABO STOCKHOLM AB STHLM DAGVATTEN OCH YTVATTEN DAGVATTENUTREDNING UPPDRAGSNUMMER 1143669000 2014-09-12 PER BOHOLM TOBIAS RENLUND BRABO STOCKHOLM AB Fyrklövern UPPDRAGSNUMMER 1143669000 DAGVATTENUTREDNING STHLM DAGVATTEN OCH YTVATTEN PER BOHOLM TOBIAS RENLUND Sweco Sammanfattning Upplands Väsbys kommun ingår i Oxunda Vattensamverkan

Läs mer

Haninge kommun. Dagvattenutredning för detaljplan Biltema. Stockholm, 2015-05-06

Haninge kommun. Dagvattenutredning för detaljplan Biltema. Stockholm, 2015-05-06 Haninge kommun Dagvattenutredning för detaljplan Biltema Stockholm, 2015-05-06 Dagvattenutredning Detaljplan Biltema Dagvattenutredning Datum 2015-05-06 Uppdragsnummer 1320013064 Utgåva/Status Version

Läs mer

Dagvattenutredning Torshälla - Mälby 8:1

Dagvattenutredning Torshälla - Mälby 8:1 Dagvattenutredning Torshälla - Mälby 8:1 Beställare: Eskilstuna kommun 631 86 Eskilstuna Beställarens representant: Karolina Ehrén Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Hantverkargatan 5

Läs mer

Dagvattenutredning Södra Gröna Dalen

Dagvattenutredning Södra Gröna Dalen Uppdragsnr: 10144353 1 (11) PM Dagvattenutredning Södra Gröna Dalen Komplettering 2011-04-07 Bakgrund PEAB Bostad AB och Skanska Nya Hem AB i samarbete med Upplands-Bro kommun har beslutat att ta fram

Läs mer

Tekniskt PM, VA-teknik. Teoretisk, översiktlig beräkning för dagvattenhantering gällande etablering av Tullstation, E18.

Tekniskt PM, VA-teknik. Teoretisk, översiktlig beräkning för dagvattenhantering gällande etablering av Tullstation, E18. Teoretisk, översiktlig beräkning för dagvattenhantering gällande etablering av Tullstation, E18. Datum: 21.12.2013 Uppdragsnummer: 113427 Tekniskt PM, VA-teknik Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Profi Dagvattenutredning Freden Större 11 Uppdragsnummer 1143520000 Stockholm 2012-10-03 Sweco Environment AB Dagvatten och ytvatten Handläggare: Johanna Rennerfelt Kvalitetsgranskare: Agata Banach 1 (11)

Läs mer

Vatten Avlopp Kretslopp 2015-03-20

Vatten Avlopp Kretslopp 2015-03-20 Fullskaleförsök med dagvattenfilter, Nacka Kommun Talare: Henrik Alm, Sweco Järlasjö Inte god status idag Näringsrik, kemiskt påverkad Åtgärder i sjöar uppströms Åtgärder för urbant dagvatten 1 Försök

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING. För tillkommande bostäder utmed Gröndalsvägen. Stockholm 2013-04-17 Novamark AB

DAGVATTENUTREDNING. För tillkommande bostäder utmed Gröndalsvägen. Stockholm 2013-04-17 Novamark AB DAGVATTENUTREDNING För tillkommande bostäder utmed Gröndalsvägen Stockholm 2013-04-17 Novamark AB I:\PDOC\12108 Tumba Centrum\M\M-dok\Dagvattenutredning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. GEOLOGI OCH

Läs mer

Dagvattenutredning KVARNHOLMEN UTVECKLINGS AB. Kvarnholmen DP5. Stockholm 2013-04-19

Dagvattenutredning KVARNHOLMEN UTVECKLINGS AB. Kvarnholmen DP5. Stockholm 2013-04-19 KVARNHOLMEN UTVECKLINGS AB Stockholm 2013-04-19 Datum 2013-04-19 Uppdragsnummer 61190723501 Håkan Olofsson Linnéa Sörenby Magnus Biderheim Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009,

Läs mer

RAPPORT. Mellingeholm dagvatten NORRTÄLJE KOMMUN RAPPORT. 2012-06-25, Reviderad 2012-08-30 & 13-09-11. Sweco Environment AB

RAPPORT. Mellingeholm dagvatten NORRTÄLJE KOMMUN RAPPORT. 2012-06-25, Reviderad 2012-08-30 & 13-09-11. Sweco Environment AB NORRTÄLJE KOMMUN Mellingeholm dagvatten Uppdragsnummer 1832241000 2012-06-25, Reviderad 2012-08-30 & 13-09-11 Sweco Environment AB Frida Nolkrantz Henrik Alm Irina Persson 1 (29) S w e co Kungsgatan 62

Läs mer

RAPPORT. Kraftvärmeanläggning Hagby E.ON VÄRME SVERIGE AB PROCESS- OCH DAGVATTENHANTERING UPPDRAGSNUMMER 1143598000 GRANSKNINGSHANDLING 2014-02-25

RAPPORT. Kraftvärmeanläggning Hagby E.ON VÄRME SVERIGE AB PROCESS- OCH DAGVATTENHANTERING UPPDRAGSNUMMER 1143598000 GRANSKNINGSHANDLING 2014-02-25 E.ON VÄRME SVERIGE AB Kraftvärmeanläggning Hagby UPPDRAGSNUMMER 1143598000 PROCESS- OCH DAGVATTENHANTERING UPPDRAGSLEDARE: IRINA PERSSON HANDLÄGGARE: KLAS HEDMAN OCH JOHANNA RENNERFELT GRANSKAD AV: THOMAS

Läs mer

Dagvattenutredning, Herrestads- Torp 1:41 och 1:45 m.fl. i Uddevalla kommun

Dagvattenutredning, Herrestads- Torp 1:41 och 1:45 m.fl. i Uddevalla kommun , Herrestads- Torp 1:41 och 1:45 m.fl. i Uddevalla kommun Utredning rörande konsekvenser av exploatering samt förslag till dagvattenhantering i samband med detaljplanläggning Umeå 2010-05-06 Beställare:

Läs mer

UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING

UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING SLUTRAPPORT (REV. 2013-09-12) Uppdrag: 246365, Översiktlig geoteknik, dagvatten Norra Industriområdet, Storuman Titel på rapport: Norra Industriområdet,

Läs mer

Dagvattenutredning Kållered köpstad

Dagvattenutredning Kållered köpstad Author Hanieh Esfahani Phone +46 10 505 94 79 Mobile +46706788714 hanieh.esfahani@afconsult.com Date 2015-06-01 Project ID 702224 Client Mölndals Kommun Dagvattenutredning Kållered köpstad ÅF-Infrastructure

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(8) VA och dagvattenutredning Miljö Området ligger vid fjorden Gullmarn som är ett Natura 2000 område, vilket innebär att det klassas som områden med särskilda skydds- och bevarandevärden

Läs mer

Dagvattenhantering, vatten- och spillvattenförsörjning samt övrig teknisk försörjning. Sweco Environment AB

Dagvattenhantering, vatten- och spillvattenförsörjning samt övrig teknisk försörjning. Sweco Environment AB UDDEVALLA KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 1351625000 Dagvattenhantering, vatten- och spillvattenförsörjning samt övrig teknisk försörjning UTSTÄLLNINGSHANDLING VÄNERSBORG 2010-05-06 Sweco Environment AB Vänersborg

Läs mer

Översvämningsanalys Sollentuna

Översvämningsanalys Sollentuna Beställare Sollentuna kommun och Sollentuna Energi AB Översvämningsanalys Sollentuna Konsekvenser av extrema regn över Sollentuna kommun Uppdragsnummer Malmö 2015-04-21 12802674 DHI Sverige AB GÖTEBORG

Läs mer

Dagvattenutredning, Stationsområdet, Finspång

Dagvattenutredning, Stationsområdet, Finspång MiljöInvest AB Järnbrogatan 1 602 24 Norrköping Tel: 011-180220 Fax: 011-180320 Web: www.miljoinvest.se e-post: anders@miljoinvest.se Dagvattenutredning, Stationsområdet, Finspång Utredning av behovet

Läs mer

PM Dagvattenutredning

PM Dagvattenutredning Uppdrag nr 15U26778 PM Dagvattenutredning Västra Rosersberg Sigtuna kommun www.bjerking.se Sida 2 (32) PM Uppdragsnamn Dagvattenutredning Västra Rosersberg Sigtuna kommun Rosersberg 10:262 Kilenkrysset

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, östra, etapp 1 HÄRRYDA KOMMUN. Totalt antal blad: 8 st. Göteborg 2014-06-02

DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, östra, etapp 1 HÄRRYDA KOMMUN. Totalt antal blad: 8 st. Göteborg 2014-06-02 DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, östra, etapp HÄRRYDA KOMMUN Totalt antal blad: 8 st. Göteborg -- ÅF-Infrastructure AB, Grafiska vägen, Box SE- Göteborg Telefon +. Fax + 9. Säte i Stockholm. www.afconsult.com

Läs mer

RAPPORT. Dagvattenutredning Björnbro. Kilenkrysset Bygg AB. Sweco Environment AB Västerås Vatten och miljö

RAPPORT. Dagvattenutredning Björnbro. Kilenkrysset Bygg AB. Sweco Environment AB Västerås Vatten och miljö Kilenkrysset Bygg AB Dagvattenutredning Björnbro Uppdragsnummer 1186342000 Sweco Environment AB Västerås Vatten och miljö Martin Lindström Frida Nolkrantz Agata Banach 1 (32) S w e co Ingenjör Bååths Gata

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Daina Millers-Dalsjö UPPRÄTTAD AV. Agata Banach

UPPDRAGSLEDARE. Daina Millers-Dalsjö UPPRÄTTAD AV. Agata Banach UPPDRAG Hållbarhetsprogram Storsjö strand UPPDRAGSNUMMER 1157603 UPPDRAGSLEDARE Daina Millers-Dalsjö UPPRÄTTAD AV Agata Banach DATUM 1 Hållbar dagvattenhantering Dagvatten är en viktig del i diskussionen

Läs mer

RAPPORT. Dagvattenutredning Lindbacka Västra, område D Gävle kommun UPPDRAGSNUMMER 1832361000 2015-09-10 SWECO VA & VATTENRESURSER

RAPPORT. Dagvattenutredning Lindbacka Västra, område D Gävle kommun UPPDRAGSNUMMER 1832361000 2015-09-10 SWECO VA & VATTENRESURSER Dagvattenutredning Lindbacka Västra, område D Gävle kommun UPPDRAGSNUMMER 1832361000 SWECO VA & VATTENRESURSER IRINA PERSSON, PHILIP KARLSSON, HEIDI GRAEFFE OCH HENRIK ALM repo001.docx 2012-03-2914 Innehållsförteckning

Läs mer

BILAGA 1. Exempel på principer för framtida dagvattenavledning. Genomsläppliga beläggningar. Gröna tak

BILAGA 1. Exempel på principer för framtida dagvattenavledning. Genomsläppliga beläggningar. Gröna tak 2013-06-14 Exempel på principer för framtida dagvattenavledning Nedan exemplifieras några metoder eller principer som kan vara aktuella att arbeta vidare med beroende på framtida inriktning och ambitionsnivå

Läs mer

Föroreningsmängder från dagvatten inom Viareds industriområde

Föroreningsmängder från dagvatten inom Viareds industriområde Föroreningsmängder från dagvatten inom Viareds industriområde 1 (12) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Avgränsning och antaganden... 3 1.3 Definitioner... 4 2 Beräkningar

Läs mer

Inom fastigheten Lillhällom planeras för utbyggnad av det befintliga äldreboendet som finns inom fastigheten idag.

Inom fastigheten Lillhällom planeras för utbyggnad av det befintliga äldreboendet som finns inom fastigheten idag. REV 2014-04-22 Bakgrund Inom fastigheten Lillhällom planeras för utbyggnad av det befintliga äldreboendet som finns inom fastigheten idag. I dag är ca 35 % av fastighetens area hårdgjord, d.v.s. består

Läs mer

Dagvattenutredning Nithammaren 8 2014-12-09

Dagvattenutredning Nithammaren 8 2014-12-09 Dagvattenutredning Nithammaren 8 Beställare: Eskilstuna kommun 631 86 Eskilstuna Beställarens representant: Vanessa Scheffler och Josefina Söderberg Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Hantverkargatan

Läs mer

Generella metoder för dimensionering av dammar och våtmarker samt allmänt om riktlinjer för rening av dagvatten

Generella metoder för dimensionering av dammar och våtmarker samt allmänt om riktlinjer för rening av dagvatten UPPDRAG Sweco teknikutveckling UPPDRAGSNUMMER - UPPDRAGSLEDARE Thomas Larm UPPRÄTTAD AV Thomas Larm DATUM GRANSKAD AV Kristina Hedlund Generella metoder för dimensionering av dammar och våtmarker samt

Läs mer

NCC Boende. Kvarnbyterrassen 2012-02-22. Dagvattenutredning. Uppdragsnummer: 7180423

NCC Boende. Kvarnbyterrassen 2012-02-22. Dagvattenutredning. Uppdragsnummer: 7180423 NCC Boende Kvarnbyterrassen Dagvattenutredning 2012-02-22 Uppdragsnummer: 7180423 Uppgifter om dokumentet: Beställare, Slutkund Objekt NCC Boende Kvarnbyterrassen Handlingens status Datum 2012-02-22 Rubrik

Läs mer

Metod och verktyg för upprättande av dagvattenplan för Tyresö kommun

Metod och verktyg för upprättande av dagvattenplan för Tyresö kommun FVIT-möte i Tylösand, 25-26 april 2012 Metod och verktyg för upprättande av dagvattenplan för Tyresö kommun Befintliga och föreslagna åtgärder (Dagvattenhanteringsplan för Tyresö kommun, 2011) Thomas Larm,

Läs mer

Utsläpp till vatten. Program för Airport city. Härryda kommun 2011-05-13. Upprättad av: Anne Thorén och Åsa Ottosson Granskad av Mikael Bengtsson

Utsläpp till vatten. Program för Airport city. Härryda kommun 2011-05-13. Upprättad av: Anne Thorén och Åsa Ottosson Granskad av Mikael Bengtsson Utsläpp till vatten Program för Airport city Härryda kommun 2011-05-13 Upprättad av: Anne Thorén och Åsa Ottosson Granskad av Mikael Bengtsson Kund Swedavia Flygplatsfastigheter i Landvetter AB, Härryda

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING ERSMARK 1:7, 2:7, m fl. Rapport. 2015-07-10 Upprättad av: Tara Roxendal Granskad av: Linda Hörnsten

DAGVATTENUTREDNING ERSMARK 1:7, 2:7, m fl. Rapport. 2015-07-10 Upprättad av: Tara Roxendal Granskad av: Linda Hörnsten DAGVATTENUTREDNING ERSMARK 1:7, 2:7, m fl. Rapport 2015-07-10 Upprättad av: Tara Granskad av: Linda Hörnsten DAGVATTENUTREDNING ERSMARK 1:7, 2:7, m fl KUND Umeå kommun Detaljplanering 901 84 Umeå KONSULT

Läs mer

Bilaga 1. Dagvattenutredning för detaljplan ETERN 3, Umeå SAMRÅDSHANDLING. Sundsvall 2014-03-07

Bilaga 1. Dagvattenutredning för detaljplan ETERN 3, Umeå SAMRÅDSHANDLING. Sundsvall 2014-03-07 Bilaga 1 Dagvattenutredning för detaljplan ETERN 3, Umeå SAMRÅDSHANDLING Sundsvall 2014-03-07 Dagvattenutredning för detaljplan ETERN 3, Umeå Datum 2014-06-04 Uppdragsnummer 1320006428 Utgåva/Status 1

Läs mer

Dagvatten - tekniska lösningar från tak till utsläpp. Kort om mig

Dagvatten - tekniska lösningar från tak till utsläpp. Kort om mig Dagvatten - tekniska lösningar från tak till utsläpp Sundbyberg 14 oktober 2014 Jonas Andersson, WRS Uppsala AB jonas@wrs.se Kort om mig Arbetat med våtmarker, dammar och andra naturnära reningstekniker

Läs mer

Figur 1: Översiktskarta över planområdet, berört område framgår av rektanglarna.

Figur 1: Översiktskarta över planområdet, berört område framgår av rektanglarna. 2014-09-09 Bakgrund Inom kvarteret Rätten, fastigheten Skönsberg 1:25, planerar kommunen uppföra ett nytt äldreboende. Genomförandet av planen kommer att innebära att befintliga byggnader rivs och att

Läs mer

Eftra 2:54 och 4:24 VA-utredning till detaljplan

Eftra 2:54 och 4:24 VA-utredning till detaljplan Beställare: Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: FALKENBERGS KOMMUN Box 293 311 23 Falkenberg Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Herman Andersson Jennifer Löfvendahl Uppdragsnr: 102 38 57 Filnamn

Läs mer

Dagvattenutredning för Gunsta

Dagvattenutredning för Gunsta DAGVATTENUTREDNING Handläggare Datum Uppdragsnr Lianne de Jonge Kim Hjerpe Tel Mobil Fax Lianne.dejonge@afconsult.com 2013-09-26 579840 Dagvattenutredning för Gunsta Figur 1. Bild på Sävjaån. (Källa. Google

Läs mer

Hydrologiska och hydrokemiska förändringar i Gripsvallsområdet 2010-03-09

Hydrologiska och hydrokemiska förändringar i Gripsvallsområdet 2010-03-09 Hydrologiska och hydrokemiska förändringar i Gripsvallsområdet 2010-03-09 1 2 Figur 1. Gripsvall, planområde. Från kommunens FÖP. BAKGRUND I samband med utarbetandet av FÖP Gripsvall undersöktes också

Läs mer

Dagvattenutredning Öja industriområde. Grontmij AB Vatten- och ledningsteknik

Dagvattenutredning Öja industriområde. Grontmij AB Vatten- och ledningsteknik Dagvattenutredning Öja industriområde Grontmij AB Vatten- och ledningsteknik Vår referens Vatten- och ledningsteknik, Vendy Lymeus Rapport Namnteckning Granskad av Godkänd av Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Dagvattenutredning Smedsmora 1:13 och 1:15 Norrtälje kommun

Dagvattenutredning Smedsmora 1:13 och 1:15 Norrtälje kommun Grap Dagvattenutredning Smedsmora 1:13 och 1:15 Norrtälje kommun Cecilia Sköld Geosigma AB SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsledare: Tommy Lundberg Uppdragsnr: Grap nr: : Antal Sidor: 20 Antal Bilagor:

Läs mer

Kolardammen, Tyresö (en bra lösning nedströms om plats finns att tillgå)

Kolardammen, Tyresö (en bra lösning nedströms om plats finns att tillgå) Thomas Larm Svenska och utländska exempel på lokala åtgärder för fördröjning och rening av dagvatten (för befintliga och nya områden, i gatumiljö och i kvartersmark) 1 Det är inte alltid man har gott om

Läs mer

Uppföljning av fem dagvattenanläggningar i

Uppföljning av fem dagvattenanläggningar i Uppföljning av fem dagvattenanläggningar i norra Stockholmsområdet NOS-dagvatten Jonas Andersson och Daniel Stråe WRS Uppsala AB Föroreningar i dagvatten Stockholm 30 november 2010 Projektet Uppföljning

Läs mer

Planeringsunderlag för Märstaån

Planeringsunderlag för Märstaån Planeringsunderlag för Märstaån Förbättringsbehov, belastningsutrymme och åtgärdsmöjligheter med hänsyn till miljökvalitetsnormer för vatten Inventering av vattenväxter i Garnsviken 2014 Författare: Anna

Läs mer

Bön i Henån,Orust kommun 1(2) Väg och Va-utredning för ny plan

Bön i Henån,Orust kommun 1(2) Väg och Va-utredning för ny plan Bön i Henån,Orust kommun 1(2) Väg och Va-utredning för ny plan Utbyggnad av väg och Va-ledningar Aqua Canale AB har fått i uppdrag att projektera vägar och va-ledningar inom planområdet på Bön. Förslaget

Läs mer

Riktlinjer för dagvattenhantering i Trollhättans kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2010-03-01

Riktlinjer för dagvattenhantering i Trollhättans kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2010-03-01 Riktlinjer för dagvattenhantering i Trollhättans kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2010-03-01 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Syfte... 2 3. Riktlinjer... 3 4. Trestegsprincipen... 4 4.1 Lokalt

Läs mer

Uppdrag nr. 54842. VA-utredning. Skogsdungen Storvreta. www.bjerking.se

Uppdrag nr. 54842. VA-utredning. Skogsdungen Storvreta. www.bjerking.se VA-utredning Skogsdungen Storvreta www.bjerking.se Sida 2 (6) VA-utredning Uppdragsnamn Skogsdungen Storvreta Uppsala kommun VA-utredning HSB Uppsala Hans Johansson Box 1103 75141 Uppsala Uppdragsgivare

Läs mer

Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten

Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten Svenskt Vatten Utveckling - Rapport Nr 2010-06 Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten Henrik Alm, Agata Banach, Thomas Larm 1 Motiven bakom vattenpolitiken

Läs mer

KROKSHALLSOMRÅDET - DAGVATTENUTREDNING MED ÖVERSVÄMNINGSBEDÖMNING

KROKSHALLSOMRÅDET - DAGVATTENUTREDNING MED ÖVERSVÄMNINGSBEDÖMNING DAGVATTENUTREDNING MED ÖVERSVÄMNINGSBEDÖMNING Göteborg SWECO Environment AB Elisabet Sterner Helena Holm Uppdragsnummer 1320959 SWECO Gullbergs Strandgata 3 Box 2203, 403 14 Göteborg Telefon 031-62 75

Läs mer

Dagvattenutredning för flerbostadshus vid Ektorpsrondellen. Dagvattenutredning för flerbostadshus vid Ektorpsrondellen

Dagvattenutredning för flerbostadshus vid Ektorpsrondellen. Dagvattenutredning för flerbostadshus vid Ektorpsrondellen Dagvattenutredning för flerbostadshus vid Ektorpsrondellen Datum / Version: 2014-01-17 / LEVERANS Prjoektnr: 2011704 Sidan 1 av 12 Teknisk Rapport Dagvattenutredning för flerbostadshus vid Ektorpsrondellen

Läs mer

VARA MARKKONSULT AB 2010-11-04

VARA MARKKONSULT AB 2010-11-04 LERUMS KOMMUN SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Översiktlig gatu- och VA-utredning för detaljplan Götebo 1:5 m.fl Lilla bråta VARA MARKKONSULT AB 2010-11-04 På uppdrag åt Lerums Kommun, sektor samhällsbyggnad, planarkitekt

Läs mer

Bilaga D: Lakvattnets karaktär

Bilaga D: Lakvattnets karaktär Bilaga D: Lakvattnets karaktär Bakgrund I deldomen avses med lakvatten allt vatten som samlas upp inom avfallsanläggningen. Då uppsamlat vatten har olika karaktär, och därmed olika behandlingsbarhet, har

Läs mer

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Partille kommun 433 82 PARTILLE Beställarens representant: Olof Halvarsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Herman Andersson Uppdragsnr:

Läs mer

2. Allmänt om dagvatten 2.1 Dagvattnets effekter på recipienten

2. Allmänt om dagvatten 2.1 Dagvattnets effekter på recipienten Dagvattenrapport Innehållsförteckning [Sammanfattning] [1. Inledning] [2. Allmänt om dagvatten] [2.2 Faktorer som påverkar föroreningsmängden2.1 Dagvattnets effekter på recipienten] [2.3 Dagvattnets innehåll

Läs mer

Vattenflöden finns på webben (http://vattenwebb.smhi.se/hydronu) med nulägesbeskrivning och 10-dygnsprognoser.

Vattenflöden finns på webben (http://vattenwebb.smhi.se/hydronu) med nulägesbeskrivning och 10-dygnsprognoser. Hur bedömer man nuläget? Väderprognoser på smhi.se, yr.no m.fl. är relativt bra när det gäller frontsystem. 10-dygnsprognoser men svårare att förutspå konvektiva sommarregn. Väderradar och blixtlokalisering

Läs mer

RAPPORT. Dagvattenutredning Kungsbäck SAMHÄLLSBYGGNAD, GÄVLE KOMMUN SWECO ENVIRONMENT GÄVLE VATTEN OCH MILJÖ UPPDRAGSNUMMER 1584634000 2013-10-18

RAPPORT. Dagvattenutredning Kungsbäck SAMHÄLLSBYGGNAD, GÄVLE KOMMUN SWECO ENVIRONMENT GÄVLE VATTEN OCH MILJÖ UPPDRAGSNUMMER 1584634000 2013-10-18 repo001.docx 2012-03-2914 SAMHÄLLSBYGGNAD, GÄVLE KOMMUN Dagvattenutredning Kungsbäck UPPDRAGSNUMMER 1584634000 SWECO ENVIRONMENT GÄVLE VATTEN OCH MILJÖ LISEN LINDGREN - HANDLÄGGARE IRINA PERSSON - KVALITETSGRANSKARE

Läs mer

Dagvattenutredning, Borås Stad

Dagvattenutredning, Borås Stad Dagvattenutredning, Borås Stad Detaljplan för Brämhults Kärra 1:3 Koncept 081103 2008-11-03 Beställare Borås Stad, Stadsbyggnadskontoret Kristine Bayard Konsult Vägverket Konsult Affärsområde Syd Avdelning

Läs mer

informerar om LOD Lokalt Omhändertagande av Dagvatten

informerar om LOD Lokalt Omhändertagande av Dagvatten informerar om LOD Lokalt Omhändertagande av Dagvatten 1 Bild 1. Exempel på bra vattenavledning från hus. Utfört med betongränna och lite makadam i änden för att slippa eventuell jorderosion. Bild 2. Ett

Läs mer

Dagvattenutredning för kvarteret Luthagsstranden i Uppsala

Dagvattenutredning för kvarteret Luthagsstranden i Uppsala Grap Dagvattenutredning för kvarteret Luthagsstranden i Uppsala Geosigma AB 2015-06-18 Sidan 1 (23) SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsledare: Per Askling Uppdragsnr: Grap nr: : Antal Sidor: 23 Antal

Läs mer

DAGVATTENPOLICY FÖR ÄNGELHOLMS KOMMUN

DAGVATTENPOLICY FÖR ÄNGELHOLMS KOMMUN DAGVATTENPOLICY FÖR ÄNGELHOLMS KOMMUN ANTAGEN I KOMMUNFULLMÄKTIGE 015-09-1 Ängelholms kommun 6 80 Ängelholm Tel: 1041-870 00 E-post: info@engelholm.se www.engelholm.se www.facebook.com/angelholm www.twitter.com/engelholm

Läs mer

Dagvattenutredning med principförslag avseende VA-anläggningar för del av Greby 1:4 m fl Tanums kommun, Västra Götalands län

Dagvattenutredning med principförslag avseende VA-anläggningar för del av Greby 1:4 m fl Tanums kommun, Västra Götalands län Dagvattenutredning med principförslag avseende VA-anläggningar ingående i utställning Dagvattenutredning med principförslag avseende VA-anläggningar för del av Greby 1:4 m fl Tanums kommun, Västra Götalands

Läs mer

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Datum 2011-03-21 Reviderad - Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala Region Mitt Uppdrag Beställare Träkvista Järntorget Bostad AB T: +46-10-615

Läs mer

PM DAGVATTENUTREDNING GROSTORP

PM DAGVATTENUTREDNING GROSTORP RAPPORT PM DAGVATTENUTREDNING GROSTORP SLUTRAPPORT 2014-05-19 Uppdrag: 250825, Dp Grostorp i Finspång Titel på rapport: PM Dagvattenutredning Grostorp Status: Datum: 2014-05-19 Medverkande Beställare:

Läs mer

PM F08 110 Metaller i vattenmossa

PM F08 110 Metaller i vattenmossa Version: _ 1(11) PM F08 110 Metaller i vattenmossa Upprättad av: Hanna Larsson, Medins Biologi AB Granskad av: Alf Engdahl, Medins Biologi AB Version: _ 2(11) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3

Läs mer

Riktlinjer för fordonstvätt

Riktlinjer för fordonstvätt Riktlinjer för fordonstvätt i Alvesta kommun Antagen av Nämnden för myndighetsutövning 2013-08-19 37 Riktlinjer för fordonstvätt i Alvesta kommun Antagen av Nämnden för myndighetsutövning, 2013-08-19,

Läs mer

Dagvattenutredning del av fastighet Väppeby 6:1

Dagvattenutredning del av fastighet Väppeby 6:1 Dagvattenutredning del av fastighet Väppeby 6:1 Karlstad 2015-07-08 ÅF Infrastructure AB Frösundaleden 2A 169 70 Solna Telefon: 010-505 00 00 www.afconsult.se Dagvattenutredning Del av fastighet Väppeby

Läs mer

Oxundaåns vattenvårdsprojekt. Dagvattenpolicy. Gemensamma riktlinjer för hantering av. Dagvatten. I tätort. september 2001

Oxundaåns vattenvårdsprojekt. Dagvattenpolicy. Gemensamma riktlinjer för hantering av. Dagvatten. I tätort. september 2001 Dagvattenpolicy Gemensamma riktlinjer för hantering av Dagvatten I tätort september 2001 Upplands Väsby kommun Sigtuna kommun Vallentuna kommun Täby kommun Sollentuna kommun Tätortens Dagvatten Förslag

Läs mer

2 ANLÄGGNINGENS UTFORMING

2 ANLÄGGNINGENS UTFORMING 2 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 ANLÄGGNINGENS UTFORMING... 3 2.1 Befintlig anläggning... 3 2.2 Ny anläggning... 4 2.3 Recipient... 6 3 TEKNISK FÖRSÖRJNING... 7 4 GEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN...

Läs mer

Dagvattenstrategi. För. Solna Stad

Dagvattenstrategi. För. Solna Stad Dagvattenstrategi För Solna Stad Dagvattendamm i södra Frösunda Oktober 2002 Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Mål 3 Hur ska vi arbeta för att nå våra mål 4 Via planläggning och avtal 4 Via utredningar

Läs mer

Avskiljningsförmåga hos dagvattendammar i relation till dammvolym, bräddflöde och inkommande föroreningshalt

Avskiljningsförmåga hos dagvattendammar i relation till dammvolym, bräddflöde och inkommande föroreningshalt VATTEN 66:99 111. Lund 1 Avskiljningsförmåga hos dagvattendammar i relation till dammvolym, bräddflöde och inkommande föroreningshalt Reduction efficiency in stormwater ponds in relation to pond volume,

Läs mer

PM 2005-06-01 Dagvattenåtgärd Mörbyviken

PM 2005-06-01 Dagvattenåtgärd Mörbyviken . Bakgrund Dagvatten från ett område, omfattande bl.a. Kevinge och Mörbyskogen, leds via en bergtunnel ut i Mörbyviken. Med dagvattnet följer en viss mängd oljeföroreningar. Nedan redovisas ett antal förslag

Läs mer

Väg E6 och 896 vid Lomma, kollektivtrafikåtgärder

Väg E6 och 896 vid Lomma, kollektivtrafikåtgärder Tekniskt PM Avvattning och ledningar Väg E6 och 896 vid Lomma, kollektivtrafikåtgärder Lomma kommun, Skåne Län Vägplan 2016-06-03 Projektnummer: 145981 1 Innehåll 2 ALLMÄNT 3 3 AVVATTNING 3 3.1 Förutsättningar

Läs mer

Dagvattenhantering i Stockholm

Dagvattenhantering i Stockholm SIDAN 1 Dagvattenhantering i Stockholm Nuläge och framtida inriktning Jens Fagerberg, Stockholm Vatten AB Stina Thörnelöf, Miljöförvaltningen Dagvattensystemet i Stockholm Kombinerat system dagvatten och

Läs mer

Datum 2012-03-23. Dagvattenutredning. detaljplan för trafikkantservice

Datum 2012-03-23. Dagvattenutredning. detaljplan för trafikkantservice Handläggare Andreas Olander Lianne de Jonge Tel +46 10 505 31 96 Mobil +46 72 530 34 23 Fax +46 10 505 30 09 andreas.olander@afconsult.com Datum Uppdragsnr 572030 1 (16) Dagvattenutredning detaljplan för

Läs mer

Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen för fastigheten Vilunda 20:24, Optimusvägen, Upplands Väsby.

Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen för fastigheten Vilunda 20:24, Optimusvägen, Upplands Väsby. Box 1146 183 11 Täby Tel 8-732 58 Tel, dir 8-732 28 83 Fax 8-732 22 e-post david.kallman@marktema.se PM - Vilunda 2:24, Dagvattenutredning Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen

Läs mer

Riktlinjer för fordonstvättar i Kalmar kommun 2011-11-15

Riktlinjer för fordonstvättar i Kalmar kommun 2011-11-15 Riktlinjer för fordonstvättar i Kalmar kommun 2011-11-15 Christian Sandholm Samhällsbyggnadsförvaltningen Miljöavdelnings tillsyn Miljöbalken med förordningar, Allmänna hänsynsreglerna, förordning om miljöstörande

Läs mer

Dagvattenhantering dp Härnevi 1:17 i Upplandsbro

Dagvattenhantering dp Härnevi 1:17 i Upplandsbro Sid 1 (7) Uppsala 26 juni 2014, rev. 16 april 2015 PM Dagvattenhantering dp Härnevi 1:17 i Upplandsbro Inledning Flexhouse AB/Härnevi Fastighets AB planerar för smålägenheter på fastigheten Härnevi 1:17

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(6) VA och dagvattenutredning Bilagor Till denna VA- och dagvattenutredning bifogas följande kartmaterial. Bilaga 1 Illustrationskarta med VA för Stare 1:109 m fl. Daterad 2011-11-28.

Läs mer

Fördröjning av dagvatten inom befintlig bebyggelse i östra Lund

Fördröjning av dagvatten inom befintlig bebyggelse i östra Lund Fördröjning av dagvatten inom befintlig bebyggelse i östra Lund 2016-04-04 på uppdrag av Dagvattengruppen Höje å vattenråd Tom sida Fördröjning av dagvatten inom befintlig bebyggelse i östra Lund Rapporten

Läs mer

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB Källdal 4:7 2015-05-21 Dagvattenutredning Bilaga till Detaljplan Uppdragsansvarig: Lars J. Björk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik AB Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Uppdrag...

Läs mer

Dagvattenhantering Bolinder Strand

Dagvattenhantering Bolinder Strand Bolinder Strand Stockholm 2012-08-22 Dagvattenhantering Bolinder Strand Bakgrund JM planerar kompletterande byggnation av flerbostadshus i Bolinder Strand. Tre nya områden utreds; A, B och C samt ett parkeringshus

Läs mer

Dagvattenutredning Sparven 6

Dagvattenutredning Sparven 6 Dagvattenutredning Sparven 6 Datum: 2011-11-02 Pauline Sandberg Uppdragsledare Jan Kjellberg Granskare BYLERO, Byggledare i Roslagen AB Baldersgatan 12 761 31 Norrtälje Organisationsnummer 556489-0340

Läs mer

Behovsbedömning. Detaljplan för Alby Gård och Gula Villan. Del av Alby 15:32 i Botkyrka kommun. Bild på Alby gård, mars 2015.

Behovsbedömning. Detaljplan för Alby Gård och Gula Villan. Del av Alby 15:32 i Botkyrka kommun. Bild på Alby gård, mars 2015. Behovsbedömning Detaljplan för Alby Gård och Gula Villan Del av Alby 15:32 i Botkyrka kommun Bild på Alby gård, mars 2015. Behovsbedömningen av detaljplan för Alby Gård, del av Alby 15:32, är framtagen

Läs mer

RAPPORT ÖVERSVÄMNINGSANALYS FASTIGHET VALLMON 11

RAPPORT ÖVERSVÄMNINGSANALYS FASTIGHET VALLMON 11 RAPPORT ÖVERSVÄMNINGSANALYS FASTIGHET VALLMON 11 Koncept 10 november 2014 Uppdrag: Översvämningsanalys fastighet Vallmon 11 Knislinge, 257586 Titel på rapport: Översvämningsanalys fastighet Vallmon 11

Läs mer

Mölndals Innerstad. Mölndals Stad. Detaljplaner. Översvämningsrisker och översiktlig dagvattenhantering

Mölndals Innerstad. Mölndals Stad. Detaljplaner. Översvämningsrisker och översiktlig dagvattenhantering Mölndals Innerstad Detaljplaner Översvämningsrisker och översiktlig dagvattenhantering Mölndals Stad oktober 2013 Denna rapport har skapats inom DHI Ledningssystem som är certifierat av DNV i enlighet

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(6) VA och dagvattenutredning Miljö Området ligger vid fjorden Gullmarn som är ett Natura 2000 område, vilket innebär att det klassas som områden med särskilda skydds- och bevarandevärden

Läs mer

Grap 14242. Dagvattenutredning för Fyrklövern i Upplands Väsby, Stena Fastigheter

Grap 14242. Dagvattenutredning för Fyrklövern i Upplands Väsby, Stena Fastigheter Grap Dagvattenutredning för Fyrklövern i Upplands Väsby, Stena Fastigheter Geosigma AB Oktober 2014 Uppdragsledare: Per Askling Uppdragsnr: Grap nr: : Antal Sidor: 32 Beställare: Stena Fastigheter Beställares

Läs mer

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman UPPDRAGSNUMMER ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING ARNÖ 1:3 SÖDER FLÄTTNALEDEN BJÖRKÖ, NYKÖPING NYKÖPINGS KOMMUN NYKÖPING Handläggare: Aino Krunegård Ronie Wickman Kvalitetsgranskning: Denis van Moeffaert 1

Läs mer

Dagvattenutredning - Ungdomsbostäder i Bålsta.

Dagvattenutredning - Ungdomsbostäder i Bålsta. Örebro, 2015-10-20 Dagvattenutredning - Ungdomsbostäder i Bålsta. Förslag till detaljplan för Bålsta 1:35, 1:36 och del av Bålsta 1:614, Lyckebo, i Bålsta. Källa: Håbo kommun K e n n e t h B e r g l u

Läs mer