Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus"

Transkript

1 Dagvattenutredning White Arkitekter AB Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus Stockholm GRANSKNINGSHANDLING

2 Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus Datum Uppdragsnummer Utgåva/Status GRANSKNINGSHANDLING Carl Chytraeus Johanna Ardland Bojvall/ Cecilia Sköld Sara Jansson Uppdragsledare Handläggare Granskare i

3 Innehållsförteckning 1. Uppdragsbeskrivning Förutsättningar Dagvattenpolicy Miljökvalitetsnormer för vatten Förslag till riktvärden för dagvatten Nulägesbeskrivning Detaljplanens utformning Beräkningar Flödesberäkningar Flöden med nuvarande markanvändning Flöden efter exploatering Magasinsvolymer Föroreningsberäkningar Föroreningar efter exploatering Förslag till dagvattenhantering Omläggning av befintlig dagvattenledning Akutvårdsbyggnaden Gröna vägen Gångstråket mellan hus 22 och 38/ Dike/översvämningsyta Angöringsyta öster om nya akutvårdsbyggnaden Gula vägen Förslag till förbättringar av befintligt system i anslutning till akutvårdbyggnaden Diskussion och slutsats Referenser ii

4 Sammanfattning En ny akutvårdsbyggnad planeras vid Danderyds sjukhus. Ramböll har fått i uppdrag av White arkiteter att utreda dagvattenhanteringen för den planerade byggnationen. Syftet med rapporten är att undersöka flödes-och föroreningsbelastning i samband med exploateringen samt ge förslag på långsiktigt hållbar dagvattenhantering. Den dagvattenvolym som beräknas behöva magasineras efter exploatering av det undersökta området uppgår till 200 m 3. I beräkningarna användes ett 10-årsregn med klimatfaktor på 1,2. Med de föreslagna dagvattenlösningarna så som gröna tak, regngårdar, växtbäddar och diken uppskattas dagvattnet kunna fördröjas och renas inom det undersökta området. Med föreslagen dagvattenhantering bedöms föroreningsbelastningen till recipienten minska från området efter exploatering jämfört med nuläget. 1 av 16

5 1. Uppdragsbeskrivning White arkitekter arbetar idag med ändring av gällande detaljplan för att möjliggöra en ny akutvårdsbyggnad vid Danderyds sjukhus. Ramböll har i och med detta fått i uppdrag att utreda dagvattenhanteringen för detaljplanen. Dagvattenutredningen omfattar en översiktlig beskrivning av befintlig dagvattenhantering, beräkningar av flöden och föroreningsbelastning till följd av den utökade byggrätten samt att ge förslag på en långsiktigt hållbar dagvattenhantering både ur klimat- och miljöperspektiv. Figur 1. Röd streckad linje omfattar aktuellt planområde. Inringat område är lokalisering av den nya akutvårdsbyggnaden och det undersökta området. 2. Förutsättningar 2.1 Dagvattenpolicy Danderyds kommun har tagit fram ett styrdokument (Danderyds kommun, 2012)för dagvattenhanteringen inom kommunen. De åtgärder som kommunen förespråkar i samband med förnyelse, ombyggnad och nyexploatering är bland annat; 2 av 16

6 Vid dagvattenavledning från ytor med risk för utsläpp från miljöolyckor ska möjligheten till uppsamling och sanering finnas. Andelen icke genomsläpplig yta ska minimeras. Dagvatten ska infiltreras inom väg- och parkeringsområden. Öppen dagvattenavledning ska utföras där så inte är direkt olämpligt. Dessa ska utformas som positiva inslag i stadsmiljön. Avrinningsstråk ska utformas som gröna stråk inom bebyggelsen. 2.2 Miljökvalitetsnormer för vatten Sedan år 2000 finns ett gemensamt vattendirektiv för hela EU, kallat Ramdirektivet för vatten, ett nationsöverskridande samarbete som skall försäkra en god vattenkvalitet, nu och i framtiden. Vattendirektivet infördes i svensk lagstiftning år Vattenförekomsternas nuvarande ekologiska och vattenkemiska status bedöms utefter en femgradig skala, från hög till låg. Målet är att den ekologiska och den kemiska statusen i sjöar och vattendrag skall uppnå miljökvalitetsnormen god år 2015 eller senast till år Planområdet har sitt utlopp i Mörbyviken som är en del av Edsviken, vattenförekomst EU_CD: SE Edsvikens ekologisks status fastställdes år 2009 till otillfredsställande men har sedan dess haft en negativ trend. Dess kemiska status uppnår ej god status (VISS, 2013). Miljökvalitetsnormen säger att Edsviken skall uppnå god ekologisk status till år Tidsfristen beror på att det är tekniskt omöjligt att uppnå god status innan tidigare på grund av övergödning. Miljökvalitetsnormen för kemisk ytvattenstatus är god kemisk status år 2015 med undantag för tributyltennföreningar där tidsfristen är satt till 2021 av samma orsak som ovan. 2.3 Förslag till riktvärden för dagvatten För dagvatten finns det inga nationellt fastslagna riktvärden. I Stockholms län togs förslag till riktvärden fram under februari Vilket riktvärde som skall användas är bland annat beroende av var i ett avrinningsområde utsläppet sker och storleken på recipienten. Riktvärdessystemet är indelat i nivåer från 1-3 där nivå 1 gäller direktutsläpp till recipient vilket är aktuellt för detta projekt. Beroende på recipientens storlek finns en uppdelning där kraven är hårdare för nivå M som innefattar mindre sjöar, vattendrag och havsvikar jämfört med nivå S som innefattar större sjöar och hav. 3. Nulägesbeskrivning Danderyds sjukhus ligger i Danderyds kommun, norr om Stockholm och öster om Mörbyviken. Det undersökta området är ca 1,1 ha och utgörs i dagsläget mestadels av asfalterade ytor i form av väg, parkering samt naturmark, se figur 2 nedan. Även delar av hus 22 ingår i det avgränsade område som undersöks. Marken i området består av lera med inslag av berg. 3 av 16

7 Från geotekniska undersökningar som utfördes av WSP uppmättes grundvattennivån i det undersökta området till motsvarande 7,5 m under markyta. Mätningen gjordes i väster, mellan Gröna vägen och hus 38/40. I ett grundvattenrör ca 250 m söder om området för den planerade akutvårdsbyggnaden uppmättes nivåer motsvarande 5,3 till 6,6 m under markytan vid röret mellan åren (WSP, 2009). Grundvattnet i planområdet har en strömningsriktning mot Edsviken i väster. Dagvattnet från området leds idag via ledningar ut mot Mörbyviken i väster utan föregående fördörjning och rening. Figur 2. Undersökt område DS52o22 i dagsläget (Eniro, 2013) 4. Detaljplanens utformning Det gamla akutvårdsintaget kommer att rivas för att ge plats åt en ny, större akutvårdsbyggnad placerad mellan hus 22 och hus 38/40. I samband med byggnationen kommer Gröna vägen att flyttas söderut och en cirkulationsplats att anläggas i korsningen Gula vägen och Gröna vägen. Väster om den nya byggnaden kommer det befintliga gångstråket och ambulansinfarterna få en tydligare gestaltning och funktion med gångstråk uppehållsplatser, cykelparkering och ambulansparkering. Öster om akutbyggnaden kommer en väg upprättas för tillfällig angöring och plats för två parkeringsplatser för funktionshindrade (figur 3). 4 av 16

8 Figur 3. Planerad utformning av den nya akutvårdsbyggnaden (White, 2013). 5. Beräkningar 5.1 Flödesberäkningar Flödesberäkningar har utförts med rationella metoden för att uppskatta dagvattenavrinningen från området. Den matematiska formel som beskriver den rationella metoden ges av Ekvation 1 nedan (Svenskt Vatten, 2004). (1) är det dimensionerande flödet (l/s), är avrinningsområdets area (ha), är avrinningskoefficienten (-) och är den dimensionerande regnintensiteten (l/s, ha), beräknad med Dahlström 2010 (Svenskt Vatten, 2011a). varaktighet vilken i rationella metoden likställs med områdets rinntid, är klimatfaktorn (-) som används för att kompensera för framtida klimatförändringar. står för regnets, och 5 av 16

9 5.1.1 Flöden med nuvarande markanvändning Den nuvarande markanvändningen i det undersökta området redovisas i Figur 4. Figur 4. Nuvarande markanvändning i det undersökta området. Den totala reducerade ytan för det undersökta området innan exploatering har beräknats till 0,58 ha (tabell 1). Tabell 1 Beräknad reducerad yta för olika ytor inom planområdet innan exploatering Markanvändning Yta [ha] Avrinningskoefficient [φ] Reducerad yta [ha] Byggnader (tak) 0,09 0,9 0,08 Asfalterad yta 0,57 0,8 0,46 Naturmark 0,44 0,1 0,04 Summa 1,1 0,58 Flödesberäkningarna har utförts på 10-årsregn med varaktighet 10 minuter med och utan påverkan av framtida klimatförändringar. Klimatfaktorn har ansatts till 1,2, vilket innebär att regnintensiteten ökar med 20%. Detta bedöms motsvara 10-årsregnets regnintensitet år Med en regnintensitet på 274 l/s, ha blir det totala flödet som avrinner på ytan ca 160 l/s, se tabell 2. Tabell 2 Beräknade flöden före exploatering vid 10-årsregn med och utan klimatfaktor. 6 av 16

10 Dimensionerande regn Regnintensitet [l/s,ha] Flöde [l/s] 10-årsregn årsregn med klimatfaktor 1, Flöden efter exploatering Markanvändningen i området efter utbyggnad illustreras i Figur 5. Figur 5. Markanvändning i det undersökta området efter exploatering. Den totala reducerade ytan för det undersökta området efter exploatering har beräknats till ca 0,9 ha (Tabell 3). Tabell 3 Beräknad reducerad area för olika ytor inom området efter exploatering Markanvändning Area [ha] Avrinningskoefficient [φ] Reducerad area [ha] Byggnader (tak) 0,5 0,9 0,45 Asfalterad yta 0,52 0,8 0,42 Innergård 0,08 0,3 0,03 Summa 1,1 0,9 7 av 16

11 Det totala flödet ut från området efter exploatering har beräknats till ca 240 l/s (Tabell 4). Tabell 4 Dagvattenflöden beräknade utifrån ett 10-årsregn med klimatfaktor Markanvändning Reducerad area [ha] Regnintensitet [l/s, ha] Flöde [l/s] Byggnader (tak) 0, Asfalterad yta 0, Innergård 0, Summa 0, Magasinsvolymer Ramböll bedömer områdets nuvarande dagvattenhantering bristfällig, då ingen fördröjning och rening sker utan dagvatten avleds direkt till ledningsnätet och vidare ut i Mörbyviken. En lämplig ansats för en långsiktigt hållbar dagvattenhantering är att flödet vid dimensionerande regn ut från området ska motsvara flödet vid obebyggd mark utan klimatfaktor, i detta fall 25 l/s (A=1,1 ha; φ=0,1; i=228 l/s,ha) för hela området. Vid 10-årsregnet med klimatfaktor ger det en erforderlig magasinsvolym på drygt 200 m 3 vid flödesmaximum som uppstår efter ca 60 minuters varaktighet. Magasinsvolymer har beräknats med regnenvelopmetoden enligt Vägverkets publikation 1990:11, dock utan det påslag om 25 % på flödet som metoden anger i denna publikation. Tabell 5 Magasinsvolymer fördelade på delområden Delområde/markanvändning Tak akutbyggnad Grönt tak akutbyggnad Area [ha] 0,50 0,50 Reducerad area [ha] 0,45 0,25 Magasinsvolym [m 3 ] Gångstråk väster 0,11 0,09 20 Gröna vägen 0,22 0,18 40 Angöringsyta öster Gula vägen 0,08 0,12 0,07 0, Föroreningsberäkningar Beräkningar av föroreningar och närsalter har gjorts i programmet StormTac, version De ämnen som beräknas är näringsämnena kväve och fosfor, tungmetaller (Pb, Cu, Zn, Cd, Cr, Ni, Hg), partiklar (SS) och olja. En årlig nederbörd på 636 mm har använts vilket motsvarar en genomsnittlig årsnederbörd i Stockholmsområdet. Modellen omfattar dagvatten och basflöde (inläckande grundvatten) till recipienten och ger en årsmedelkoncentration på dagvattnets föroreningsmängd samt årlig massbelastning. I modellen används schablonkoncentrationer på respektive föroreningsparameter för olika 8 av 16

12 markanvändningar. Schablonvärdena baseras på långsiktiga, flödesproportionella provtagningar som gjorts i Sverige på dagvatten Föroreningar efter exploatering Den framtida markanvändningen innebär att en större andel av naturmarken ersätts av den nya akutvårdsbyggnaden. Dagvatten från byggnader innehåller endast atmosfäriska föroreningar, förutsatt att materialet som används på tak och fasader ej genererar föroreningar. Markanvändningen har ansatts motsvara ett område med flerfamiljshus men med en högre avrinningskoefficient vilken har uppskattas till ca 0,8. I Tabell 5 visas de i StormTac beräknade halterna av näringsämnen och föroreningar efter exploatering. Som jämförelse har RTK:s riktvärden för mindre sjöar (Nivå 1M) använts, se kapitel 2.3. Tabell 5. Resultat av föroreningsberäkningar i StormTac Ämne Enhet Koncentration 1M riktvärde P mg/l 0,27 0,16 N mg/l 1,6 2 Pb µg/l 13 8 Cu µg/l Zn µg/l Cd µg/l 0,6 0,4 Cr µg/l Ni µg/l 8 15 Hg µg/l 0,02 0,03 SS mg/l oil mg/l 0,6 0,4 Enligt beräkningarna överskrider fosfor, de flesta tungmetaller och partiklar förslaget till riktvärden för nivå 1M. 6. Förslag till dagvattenhantering I figur 6 illustreras förslaget på omhändertagandet av dagvatten i det undersökta området efter exploateringen. Föreslagna åtgärder är enligt följande: Takdagvattnet från akutvårdsbyggnaden leds via ledning i väster mot dike/översvämningsytan. Dagvattnet från gångstråket väster om akutvårdsbyggnaden renas och fördröjs i regngårdar innan det leds vidare mot dike/översvämningsytan. På grund av höjdsättning kan ej dagvattnet från ambulansparkeringen ledas mot regngårdarna norrut utan leds istället genom en mindre regngård innan det når diket/översvämningsytan. 9 av 16

13 Dagvattnet från angöringsytan öster om akutvårsbyggnaden renas i växtbäddar för att sedan ledas vidare via ledning/skelettjordar i Gröna gatan. Längs Gröna gatan kommer dagvattnet ledas västerut via skelettjordar med träd med bräddavlopp till befintlig eller omlagd ledning. Vattnet från diket/översvämningsytan föreslås ledas i ledning till befintligt dagvattennät. Avsnitt beskriver lösningarna mer ingående. Figur 6. Förslag på dagvattenhantering inom det undersökta området. 6.1 Omläggning av befintlig dagvattenledning Det finns osäkerheter i tillhandahållet ledningsunderlag, bland annat saknas höjdsättning och dimensioner på de flesta ledningar och brunnar. Enligt ledningsunderlaget går idag en D1000 mm ledning i Gröna vägen som med största sannolikhet kräver omläggning. Lämpliga anslutningspunkter från nyexploaterade ytor tas fram i ett senare skede. 6.2 Akutvårdsbyggnaden Akutvårdsbyggnadens tak utgör en stor yta av området och dagvatten från denna yta avrinner snabbt. Genom att anlägga grönt tak på den nya akutbyggnaden kan avrinningen minskas, dagvattnet fördröjas och behovet av ytor att ta i anspråk för detta minskas. 10 av 16

14 Gröna tak är en benämning på tak där det planterats växter, oftast sedum, för att skapa en möjlighet till fördröjning av regnvatten, se figur 7. Grustäckta tak bidrar också till fördröjning av regnvatten men inte i samma utsträckning som gröna tak. Alla tak minskar flödet av vatten på grund av vätning och avdunstning, dock är skillnaderna mellan olika slags tak stor i detta hänseende. Djupa gröna tak (ca 150 mm) magasinerar i medeltal 75 % av årsavrinningen. Tunna gröna tak (ca 100 mm) minskar den årliga avrinningen med cirka 50 % medan ett standardtak bara minskar avrinningen med i medeltal 20 %. Gröna tak minskar även toppflödena men dock inte i samma utsträckning som de minskar det totala flödet från taket över ett år. Vid enskilda regntillfällen beräknas gröna tak kunna magasinera regn upp till 5 mm nederbördsvolym. Vid kraftigare nederbörd magasineras endast de första 5 mm medan resterande nederbörd avrinner från taket (Svenskt Vatten, 2011b). Gröna tak har även fler fördelar såsom att de sänker temperaturen i innerstäder genom ökad avdunstning och reflektion, bidrar till större biologisk mångfald samt har en god isolerande förmåga mot både värme och kyla vilket ger minskade energikostnader, behagligare inomhusklimat med jämnare temperaturer och ökad livslängd på ytornas tätskikt. Dessutom dämpar gröna tak trafikbuller och kan binda luftföroreningar (Emilsson, 2011). Figur 7. Sedumtak på Forum Nacka ( Om gröna tak tillämpas inom planområdet kan flödena från området reduceras. Då avrinningskoefficienten från tak minskas från 0,9 till 0,5 i flödesberäkningarna 11 av 16

15 blir dagvattenflödet ut från området ca 190 l/s. Flödet minskas således med ca 50 l/s vid ett 10-årsregn med klimatfaktor. Genom att anlägga djupa gröna tak uppgår den erfordrade magasinsvolymen till ca 150 m 3. Takdagvattnet föreslås avledas vidare till befintligt dike i grönområdet väster om akutbyggnaden, se kapitel 6.5. I innergården på akutbyggnaden planeras ett antal träd som också kan ta emot en mindre mängd vatten. Det är lämpligt att endast den nederbörd som faller på denna yta tas omhand på innergården. Den gröna gården mellan nya akutbyggnaden och hus 22 planeras med växtbäddar och träd i den utsträckning det går. Eventuellt skulle något extra takvatten kunna ledas hit om det finns möjlighet till borttransport av överskottsvatten. 6.3 Gröna vägen De högsta föroreningshalterna påträffas på parkeringar och trafikerade ytor varför reningen av detta vatten är av störst vikt. Detta vatten föreslås avledas till skelettjordar eller växtbäddar. För träd i hårdgjord yta som omges helt eller till största del av hårdgjorda ytor skall klara tryck från trafik och fortfarande kunna tillföra grönska kan skelettjord användas. Skelettjord består av grov, ensartad makadam (dimension mm) och har en porositet på ca 30 %. Hålrummen är fyllda med luft och fuktighets- och näringshållande växtjord. Skelettjordar för träd bör ej understiga 15 m 3 och har vanligtvis en porositet på ca 30 % (Trafikkontoret Stockholm Stad, 2007). I gestaltningsförslaget finns trädplanteringar i skelettjord mellan trottoar och körbana längs med Gröna vägen (Figur 8). Skelettjordar för träden längst Gröna vägen kommer att ha en volym på ca 30 m 3 /träd. Detta innebär att 8 träd som planteras inom avgränsat område behöver 240 m 3 skelettjord. Denna volym ger en magasineringsvolym på ca 70 m 3, vilket är tillräckligt för att skapa erforderlig fördröjning (se tabell 5). Skelettjordarna innebär även att dagvattnet renas. Partikulära föroreningar avskiljs till stor del och lösta föroreningar kan tas upp av träden. Då ytterligare träd planeras västerut där Gröna vägen svänger ökar magasineringsvolymen ytterligare. En möjlighet till vattentransport mellan trädgroparna är viktig för att utnyttja magasineringsvolymen. Överskottsvatten föreslås avledas till befintlig dagvattenledning eller omlagd dagvattenledning väster om hus 50, se figur av 16

16 Figur 8. Typsektion av Gröna vägen med skelettjord under träd och hårdgjord yta. 6.4 Gångstråket mellan hus 22 och 38/40 Denna yta kommer att hårdgöras i stor utsträckning och innehåller förutom gångstråk, ambulansparkering och cykelparkering även små regngårdar med nedsänkta planteringsytor med träd i skelettjord. Till regngårdarna leds främst dagvatten från gångstråket och cykelparkeringen. Cykelparkeringarna kan utföras med grusunderlag och på så sätt minska avrinningen något. Ambulansparkeringarna, som kommer innehålla det mest förorenade dagvattnet i detta delområde, kommer på grund av topografin ej kunna avledas mot regngårdarna. Dagvattnet från ambulansparkeringarna kommer istället ledas mot en mindre regngård väster om parkeringen som sedan breddas mot diket/översvämningsytan. Övrigt vatten samt överskottsvatten från regngårdarna avleds vidare mot diket/översvämningsytan, se kap Dike/översvämningsyta Väster om den planerade akutvårdsbyggnaden finns idag ett grönområde med ett befintligt och djupt dike, se figur 10. Takdagvatten från den nya akutbyggnaden och överskottsvatten från gångstråket mellan hus 22 och hus 38/40 kan avledas hit. Diket bedöms kunna magasinera en volym på m 3, vilket är tillräcklig fördröjning jämfört med beräknade magasinvolymer i Tabell 5. Marken i området består enligt grov tolkning av SGU:s jordartskarta av berg i de högre partierna och lera i de lägre partierna, vilket begränsar möjligheterna till infiltration. Området är ändå lämpligt för fördröjning och rening av dagvattnet från planområdet innan det leds vidare mot Mörbyviken. Genom att vatten översilas över en vegeterad yta och att mindre flöden sannolikt infiltrerar så bedöms reningen bli god. Genom att placera en upphöjd kupolsil i lågpunkten, med strypning av utflödet, maximeras infiltrationen samtidigt som en säkerhet mot översvämning av vägen byggs in. Utloppet bedöms kunna anslutas mot befintlig dagvattenledning söder om hus 52, se figur av 16

17 Figur 10. Befintligt dike/översvämningsyta 6.6 Angöringsyta öster om nya akutvårdsbyggnaden Angöringsytan öster om akutvårdsbyggnaden planeras att utformas för tillfällig angöring med två parkeringsplatser samt vegeterad yta i form av skelettjordsväxtbäddar. Skelettjordarna kommer ha en volym på 30 m 3 / träd vilket ger en magasineringsvolym på ca 20 m 3 om två träd planteras, vilket är tillräckligt för beräknad erforderlig fördröjningsvolym i Tabell 5. Den vegeterade ytan bedöms även ge tillräcklig rening av dagvattnet från angöringsytan. Överskottsvattnet avleds sedan till befintlig eller omlagd ledning i Gröna vägen (Figur 6). 6.7 Gula vägen Dagvatten från Gula vägen föreslås avledas till växtbädd eller svackdike, se figur 6. Om det inte är möjligt att avleda allt dagvatten hit är brunnsfilter en möjlig lösning för rening av dagvattnet. Brunnsfilter kan installeras i befintliga och nya dagvattenbrunnar för att avskilja föroreningar. Det är dock viktigt att dessa underhålls regelbundet. Flera leverantörer erbjuder drift- och skötselavtal med regelbunden bytesfrekvens. 7. Förslag till förbättringar av befintligt system i anslutning till akutvårdbyggnaden Öster om den planerade akutvårdsbyggnaden finns parkeringsområden vars dagvatten avrinner direkt till ledningar genom det undersökta området. För att 14 av 16

18 rena och fördröja dagvatten från dessa ytor kan svackdiken med vegetation anläggas mellan parkeringsrader. Parkeringsytorna utformas med lutning mot svackdikena. Sweco har i sin rapport, Dagvattenhantering Mörbyviken, bilaga 2 (2012), tagit fram förslag på hur parkeringsytor kan utformas för att åstadkomma rening och fördröjning av dagvatten. Andra lösningar är lamelloljeavskiljare och brunnsfilter. 8. Diskussion och slutsats Utifrån beräkningarna i denna rapport bedöms dagvattnet som uppkommer efter exploatering kunna fördröjas och renas inom området med de föreslagna dagvattenåtgärderna. Med dagens system är reningen och fördröjning av dagvattnet dålig. Då dagvattnet efter exploatering renas och fördröjs inom det undersökta området, bedöms föroreningsbelastningen till recipienten att minska. Det undersökta området utgör dock en väldigt liten del av hela planområdet och en minskning av föroreningar från akutvårdsområdet innebär ingen större förändring i recipienten. Fördröjningen av dagvattnet kommer att öka och avrinningen från området minska jämfört med nuvarande utformning trots ökad andel hårdgjorda ytor. Akutvårdsbyggnadens tak utgör ca 50 % av det undersökta området. Genom att anlägga gröna tak på akutvårdsbyggnaden kan magasinsvolymen för taket reduceras med 50 % eller totalt med 25%. Dock finns utrymme att fördröja vatten från ett konventionellt tak på den föreslagna ytan. Eftersom markföroreningar påträffats på flera områden inom sjukhusområdet bör en markprovtagning utföras innan dagvatten avleds till grönytor för att undvika att dessa utlakas vidare till grundvatten eller Mörbyviken. 15 av 16

19 9. Referenser Danderyds kommun, Styrdokument dagvatten. Emilsson, T., Gröna tak för många behov. Tillgänglig på: Svenskt vatten, Dimensionering av allmänna avloppsledningar. Publikation P90. Stockholm: Svenskt Vatten Svenskt Vatten, 2011a. Nederbördsdata vid dimensionering och analys av avloppssystem. Publikation P104. Stockholm: Svenskt Vatten Svenskt Vatten, 2011b. Hållbar drän- och dagvattenhantering. Publikation P105. Stockholm: Svenskt Vatten Trafikkontoret Stockholm Stad, Handbok Växtbäddar för stadsträd i Stockholm. WSP, Danderyds sjukhus ny akutmottagning Grundvattenmätning. Stockholm 16 av 16

Dagvattenutredning detaljplan Kungsbro 1:1

Dagvattenutredning detaljplan Kungsbro 1:1 OKQ8 detaljplan Kungsbro 1:1 Stockholm 2015-01-26 detaljplan Kungsbro 1:1 Datum 2015-01-26 Uppdragsnummer 1320011273 Utgåva/Status Version 1 Cecilia Sköld Sara Jansson Ingemar Uhlin Uppdragsledare Handläggare

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING. För tillkommande bostäder utmed Gröndalsvägen. Stockholm 2013-04-17 Novamark AB

DAGVATTENUTREDNING. För tillkommande bostäder utmed Gröndalsvägen. Stockholm 2013-04-17 Novamark AB DAGVATTENUTREDNING För tillkommande bostäder utmed Gröndalsvägen Stockholm 2013-04-17 Novamark AB I:\PDOC\12108 Tumba Centrum\M\M-dok\Dagvattenutredning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. GEOLOGI OCH

Läs mer

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Partille kommun 433 82 PARTILLE Beställarens representant: Olof Halvarsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Herman Andersson Uppdragsnr:

Läs mer

RAPPORT. Järnlodet 16. Centrumfastigheter. Sweco Environment AB. Irina Persson. Linda Johansson. Henrik Alm. Dagvattenutredning.

RAPPORT. Järnlodet 16. Centrumfastigheter. Sweco Environment AB. Irina Persson. Linda Johansson. Henrik Alm. Dagvattenutredning. Centrumfastigheter Järnlodet 16 Uppdragsnummer 1832221 Dagvattenutredning Uppsala 2011-11-04 Sweco Environment AB Uppsala Irina Persson Linda Johansson Henrik Alm 1 (8) Sweco Kungsgatan 62, 753 18 Uppsala

Läs mer

PM DAGVATTENUTREDNING HAGA 4:28 OCH 4:44 (NACKADEMIN), SOLNA STAD 1 BAKGRUND

PM DAGVATTENUTREDNING HAGA 4:28 OCH 4:44 (NACKADEMIN), SOLNA STAD 1 BAKGRUND Dokumentnamn Dagvatten Vår referens Datum Uppdragsnr Louise Björkvald 2015-03-03 335191 PM DAGVATTENUTREDNING HAGA 4:28 OCH 4:44 (NACKADEMIN), SOLNA STAD 1 BAKGRUND Ett detaljplanearbete pågår i utkanten

Läs mer

Haninge kommun. Dagvattenutredning Exploateringsområde fd. Lundaskolan Jordbro. Dagvattenutredning exploatering fd Lundaskolan 151029.

Haninge kommun. Dagvattenutredning Exploateringsområde fd. Lundaskolan Jordbro. Dagvattenutredning exploatering fd Lundaskolan 151029. Haninge kommun Dagvattenutredning Exploateringsområde fd. Lundaskolan Jordbro Uppdragsledare och handläggare Jonas Lind Telefon +46 10 505 03 34 E-post jonas.lind@afconsult.com Datum 2015-10-29 Uppdragsnummer

Läs mer

Dagvattenutredning Önnestad 112:1

Dagvattenutredning Önnestad 112:1 Sida 1(10) Dagvattenutredning Sida 2(10) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Förutsättningar... 3 3. Befintligt ledningssystem... 3 3.1 Befintliga VA-ledningar... 3 3.2 Befintliga el- och teleledningar...

Läs mer

White Arkitekter AB. Dagvattenutredning för detaljplan Sågtorp 3, Täby kommun. Stockholm 2014-03-31

White Arkitekter AB. Dagvattenutredning för detaljplan Sågtorp 3, Täby kommun. Stockholm 2014-03-31 White Arkitekter AB Dagvattenutredning för detaljplan Sågtorp 3, Täby kommun Stockholm 2014-03-31 Dagvattenutredning för detaljplan Sågtorp 3, Täby kommun Datum 2014-03-31 Uppdragsnummer 1320005600 Utgåva/Status

Läs mer

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB Källdal 4:7 2015-05-21 Dagvattenutredning Bilaga till Detaljplan Uppdragsansvarig: Lars J. Björk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik AB Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Uppdrag...

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING Dragonvägen i Upplands Väsby Kommun, Riksbyggen

DAGVATTENUTREDNING Dragonvägen i Upplands Väsby Kommun, Riksbyggen ADRESS COWI AB Solna Strandväg 78 171 54 Solna TEL 010 850 23 00 FAX 010 850 23 10 WWW cowi.se DAGVATTENUTREDNING Dragonvägen i Upplands Väsby Kommun, Riksbyggen PROJEKTNR. A070552 DOKUMENTNR. A070552-002

Läs mer

Dagvattenutredning del av fastighet Väppeby 6:1

Dagvattenutredning del av fastighet Väppeby 6:1 Dagvattenutredning del av fastighet Väppeby 6:1 Karlstad 2015-07-08 ÅF Infrastructure AB Frösundaleden 2A 169 70 Solna Telefon: 010-505 00 00 www.afconsult.se Dagvattenutredning Del av fastighet Väppeby

Läs mer

Dagvatten-PM, Storvreta centrum

Dagvatten-PM, Storvreta centrum Tengbom 2015-11-09 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Hållbar dagvattenhantering på kvartersmark och allmän platsmark... 5 Dimensionering... 6 Metoder... 10 3.1 Fördröjning via magasin i mark... 10 3.2

Läs mer

Bilaga 9 Dikesförslag för Spektrumgången och Sneda gången

Bilaga 9 Dikesförslag för Spektrumgången och Sneda gången Dikesförslag Spektrumgången och Sneda gången Datum / Version: 2016-03-15 / Granskningshandling Dok.nr: 2012062 Sidan 1 av 10 Bilaga 9 Dikesförslag för Spektrumgången och Sneda gången HANDLÄGGARE: DATUM

Läs mer

Dagvattenutredning - Ungdomsbostäder i Bålsta.

Dagvattenutredning - Ungdomsbostäder i Bålsta. Örebro, 2015-10-20 Dagvattenutredning - Ungdomsbostäder i Bålsta. Förslag till detaljplan för Bålsta 1:35, 1:36 och del av Bålsta 1:614, Lyckebo, i Bålsta. Källa: Håbo kommun K e n n e t h B e r g l u

Läs mer

Dagvattenutredning Sparsör

Dagvattenutredning Sparsör Author Hanieh Esfahani Phone +46 10 505 94 79 Mobile +46706788714 hanieh.esfahani@afconsult.com Date 2014-12-05 Project ID 701324 Client Borås Energi & Miljö Dagvattenutredning Sparsör Hållbar dagvattenutredning

Läs mer

Uppdaterad Dagvattenutredning Troxhammar 7:2 mfl

Uppdaterad Dagvattenutredning Troxhammar 7:2 mfl Detaljplaneområdet, Färingsö trä, åker och infartsparkering sett från nordväst. Uppdaterad Dagvattenutredning Troxhammar 7:2 mfl Ekerö kommun Stockholm 2015-07-01 Uppdaterad Dagvattenutredning Troxhammar

Läs mer

LOD vid nyproduktion av bostäder. Principlösningar för

LOD vid nyproduktion av bostäder. Principlösningar för 2014-05-07 Principlösningar för LOD vid nyproduktion av bostäder. RIKTLINJER OCH KRAV I Stockholms stads dagvattenstrategi (2002) står att dagvattnet inte får försämra miljön. I första hand ska åtgärder

Läs mer

Dagvattenutredning för flerbostadshus vid Ektorpsrondellen. Dagvattenutredning för flerbostadshus vid Ektorpsrondellen

Dagvattenutredning för flerbostadshus vid Ektorpsrondellen. Dagvattenutredning för flerbostadshus vid Ektorpsrondellen Dagvattenutredning för flerbostadshus vid Ektorpsrondellen Datum / Version: 2014-01-17 / LEVERANS Prjoektnr: 2011704 Sidan 1 av 12 Teknisk Rapport Dagvattenutredning för flerbostadshus vid Ektorpsrondellen

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Credentia AB Dagvattenutredning för kvarteret Haren 1, 2, 3, 7 Uppdragsnummer 1832240 Uppsala 2012-04-12 Sweco Environment AB Uppsala vatten och miljö Irina Persson, Johanna Rennerfelt, Lena Hedberg Kvalitetsgranskare

Läs mer

Dagvattenhantering Hensbacka, Smedberget

Dagvattenhantering Hensbacka, Smedberget MUNKEDALS KOMMUN Dagvattenhantering Hensbacka, Smedberget Göteborg Dagvattenhantering Hensbacka, Smedberget, Munkedals kommun Datum 2010-06-11 Uppdragsnummer 61440932881-4 Utgåva/Status Tea Cole Stefan

Läs mer

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Datum 2011-03-21 Reviderad - Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala Region Mitt Uppdrag Beställare Träkvista Järntorget Bostad AB T: +46-10-615

Läs mer

Flödesberäkning och dagvattenutredning för kvarter 5 i Tyresö Centrum

Flödesberäkning och dagvattenutredning för kvarter 5 i Tyresö Centrum Flödesberäkning och dagvattenutredning för kvarter 5 i Tyresö Centrum Riksbyggen ekonomisk förening och Småa AB RAPPORT nr 2015-0854-A Författare: Maja Granath och Jonas Andersson, WRS Uppsala AB 2015-08-27

Läs mer

Dagvatten-PM. Område vid Töresjövägen Kumla 3:213 m.fl. Inom Tyresö kommun, Stockholms län. Tengbom

Dagvatten-PM. Område vid Töresjövägen Kumla 3:213 m.fl. Inom Tyresö kommun, Stockholms län. Tengbom Område vid Töresjövägen Kumla 3:213 m.fl. Inom Tyresö kommun, Stockholms län Tengbom Författade: Matilda Wistrand Granskad av: Niclas Elvsén Innehåll Bakgrund... 3 Befintliga ledningar... 5 Markförutsättningar...

Läs mer

Haninge kommun. Dagvattenutredning för detaljplan Biltema. Stockholm, 2015-05-06

Haninge kommun. Dagvattenutredning för detaljplan Biltema. Stockholm, 2015-05-06 Haninge kommun Dagvattenutredning för detaljplan Biltema Stockholm, 2015-05-06 Dagvattenutredning Detaljplan Biltema Dagvattenutredning Datum 2015-05-06 Uppdragsnummer 1320013064 Utgåva/Status Version

Läs mer

Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2

Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2 Gällivare kommun Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2 2016-06-15 Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2 Datum 2016-06-15 Uppdragsnummer 1320019004 Utgåva/Status Slutleverans Sandra Viklund Axel Sahlin

Läs mer

Dagvatten-PM, Klockstapeln

Dagvatten-PM, Klockstapeln Tengbom Upprättad av: Matilda Wistrand Granskad av: Niclas Elvsén Innehåll 1. Bakgrund... 3 1.1 Befintliga ledningar... 5 1.2 Markförutsättningar... 5 2. Dimensionering... 6 3. Metoder... 7 3.1 Fördröjning

Läs mer

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 Datum 2012-02-21 Diarienummer P 2008-0230 Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 En beräkning görs för att uppskatta mängden dagvatten som uppstår vid stora nederbördsmängder samt att

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för Höjdvägen

Dagvattenutredning till detaljplan för Höjdvägen Dagvattenutredning till detaljplan för Höjdvägen 216-3-4 Befintligbebyggelse och dagvattensystem Dagvattnet i området för Länsmansvägen tas omhand via två stycken allmänna dagvattenledningar. Den ena är

Läs mer

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman UPPDRAGSNUMMER ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING ARNÖ 1:3 SÖDER FLÄTTNALEDEN BJÖRKÖ, NYKÖPING NYKÖPINGS KOMMUN NYKÖPING Handläggare: Aino Krunegård Ronie Wickman Kvalitetsgranskning: Denis van Moeffaert 1

Läs mer

Dagvattenutredning Sparven 6

Dagvattenutredning Sparven 6 Dagvattenutredning Sparven 6 Datum: 2011-11-02 Pauline Sandberg Uppdragsledare Jan Kjellberg Granskare BYLERO, Byggledare i Roslagen AB Baldersgatan 12 761 31 Norrtälje Organisationsnummer 556489-0340

Läs mer

RAPPORT. Dagvattenutredning Kungsbäck SAMHÄLLSBYGGNAD, GÄVLE KOMMUN SWECO ENVIRONMENT GÄVLE VATTEN OCH MILJÖ UPPDRAGSNUMMER 1584634000 2013-10-18

RAPPORT. Dagvattenutredning Kungsbäck SAMHÄLLSBYGGNAD, GÄVLE KOMMUN SWECO ENVIRONMENT GÄVLE VATTEN OCH MILJÖ UPPDRAGSNUMMER 1584634000 2013-10-18 repo001.docx 2012-03-2914 SAMHÄLLSBYGGNAD, GÄVLE KOMMUN Dagvattenutredning Kungsbäck UPPDRAGSNUMMER 1584634000 SWECO ENVIRONMENT GÄVLE VATTEN OCH MILJÖ LISEN LINDGREN - HANDLÄGGARE IRINA PERSSON - KVALITETSGRANSKARE

Läs mer

I denna handling redovisas de åtgärder som bedöms kommer att krävas för att kunna ta hand om dagvattnet inom det planerade området.

I denna handling redovisas de åtgärder som bedöms kommer att krävas för att kunna ta hand om dagvattnet inom det planerade området. 2013-06-27 Detaljplan Sjöåkra 1:23 I nordöstra delen av Bankeryd upprättas en ny detaljplan för Sjöåkra 1:23. Detaljplanen innebär att ett nytt bostadsområde anläggs på Sjöåkra och vid genomförandet kommer

Läs mer

Kvartersmarksexempel dagvattenflödesberäkning

Kvartersmarksexempel dagvattenflödesberäkning 1 Beräkningar för förtätningskvarter 1a Välj Å(återkomsttid för regn)=10 år samt R djup =20 mm för beräkningarna, vilket enligt Figur 1 innebär att ca 90 % av årsvolymen tas om hand. Genomsläpplig beläggning

Läs mer

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 SLUTRAPPORT 2013-10-22 Uppdrag: 250188, revidering Dagvattenutredning Åkarp Titel på rapport: Revidering dagvattenutredning till dp för del av

Läs mer

Dagvattenutredning Streteredsvägen 36b

Dagvattenutredning Streteredsvägen 36b Uppdragsnr: 10204727 1 (4) PM Dagvattenutredning Streteredsvägen 36b WSP Samhällsbyggnad i Halmstad har fått i uppdrag av Livered AB att inför detaljplansändring utreda dagvattenhantering inom fastigheten

Läs mer

Dagvattenutredning BoKlok Odenvallen Östersund

Dagvattenutredning BoKlok Odenvallen Östersund Dagvattenutredning BoKlok Odenvallen Östersund Uppdragsgivare: BoKlok Housing AB Upprättad av: Arctan AB Handläggare: Pär Vejdeland Datum: 2016-09-12 Arctan AB Storsjöstråket 15, 831 34 Östersund Telefon:

Läs mer

Dagvattenutredning. Kv Fikonet 2-3, Eskilstuna

Dagvattenutredning. Kv Fikonet 2-3, Eskilstuna Handläggare Axel Nordqvist Melander Tel +46105055868 Mobil +46730734431 E-mail axel.nordqvist.melander@afconsult.com Recipient ProNordic Reexplorer AB Fredrik Söderberg fredrik@pronordic.se Datum 14/02/2017

Läs mer

Dagvattenutredning för detaljplan för bostäder inom Starrkärr 4:10

Dagvattenutredning för detaljplan för bostäder inom Starrkärr 4:10 Dagvattenutredning för detaljplan för bostäder inom Starrkärr 4:10 Malmö 2015-07-09 Dagvattenutredning för detaljplan för bostäder inom Starrkärr 4:10 Datum 2015-07-09 Uppdragsnummer 1320001769 Utgåva/Status

Läs mer

Furulidsskolan Kompletterande dagvattenutredning till detaljplan

Furulidsskolan Kompletterande dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Kungsbacka Kommun 434 81 Kungsbacka Beställarens representant: Maria Malone Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Jennifer Löfvendahl

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan Näsby 35:47 KRISTIANSTADS KOMMUN KARLSKRONA VA-UTREDNING UPPDRAGSNUMMER ERIK MAGNUSSON HAMED TUTUNCHI

RAPPORT. Detaljplan Näsby 35:47 KRISTIANSTADS KOMMUN KARLSKRONA VA-UTREDNING UPPDRAGSNUMMER ERIK MAGNUSSON HAMED TUTUNCHI KRISTIANSTADS KOMMUN Detaljplan Näsby 35:47 UPPDRAGSNUMMER 3840118000 VA-UTREDNING KARLSKRONA ERIK MAGNUSSON HAMED TUTUNCHI Sweco Östra Vittusgatan 34 SE 371 33 Karlskrona, Sverige Telefon +46 (0)455 31

Läs mer

BILAGA 1. Exempel på principer för framtida dagvattenavledning. Genomsläppliga beläggningar. Gröna tak

BILAGA 1. Exempel på principer för framtida dagvattenavledning. Genomsläppliga beläggningar. Gröna tak 2013-06-14 Exempel på principer för framtida dagvattenavledning Nedan exemplifieras några metoder eller principer som kan vara aktuella att arbeta vidare med beroende på framtida inriktning och ambitionsnivå

Läs mer

Stadsdel Vega detaljplan 4

Stadsdel Vega detaljplan 4 Haninge kommun Stadsdel Vega detaljplan 4 Stockholm 2013-04-22 Vega DP 4 Datum 2013-04-22 Uppdragsnummer 61261356430000 Utgåva/Status Första version Sofia Åkerman Tom Thongying Marta Ahlqvist-Juhlén Uppdragsledare

Läs mer

PM DAGVATTEN AGATEN 32, TYRESÖ. Rev A 2015-08-26 UPPDRAGSLEDARE: TOBIAS RENLUND UPPRÄTTAD AV: TOBIAS RENLUND GRANSKAD OCH KVALITETSSÄKRAD: HENRIK ALM

PM DAGVATTEN AGATEN 32, TYRESÖ. Rev A 2015-08-26 UPPDRAGSLEDARE: TOBIAS RENLUND UPPRÄTTAD AV: TOBIAS RENLUND GRANSKAD OCH KVALITETSSÄKRAD: HENRIK ALM repo001.docx 2012-03-2914 AGATEN 32, TYRESÖ Rev A SWECO ENVIRONMENT AB UPPDRAGSLEDARE: TOBIAS RENLUND UPPRÄTTAD AV: TOBIAS RENLUND GRANSKAD OCH KVALITETSSÄKRAD: HENRIK ALM Innehållsförteckning 1 Inledning

Läs mer

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Järntorget Bostad AB, Ekerö Uppsala 2015-02-23 Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala Telefon 010-615 60 00 www.ramboll.se Organisationsnummer 556133-0506 , Ekerö Datum 2015-02-23 Uppdragsnummer

Läs mer

Föroreningsberäkningar till detaljplan för Sandstugan 2, Uttran, Botkyrka kommun

Föroreningsberäkningar till detaljplan för Sandstugan 2, Uttran, Botkyrka kommun Förosberäkningar till detaljplan för Sandstugan 2, Uttran, Botkyrka kommun GRAP 17027 Jenny Korinth Geosigma AB 2017-02-17 Uppdragsnummer Grap nr Datum Antal sidor Antal bilagor 604648 17027 2017-02-17

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Profi Dagvattenutredning Freden Större 11 Uppdragsnummer 1143520000 Stockholm 2012-10-03 Sweco Environment AB Dagvatten och ytvatten Handläggare: Johanna Rennerfelt Kvalitetsgranskare: Agata Banach 1 (11)

Läs mer

RAPPORT. Tullen 6 Dagvattenutredning CENTRUMFASTIGHETER SWECO ENVIRONMENT AB STHLM DAGVATTEN OCH YTVATTEN HENRIK ALM OCH IRINA PERSSON

RAPPORT. Tullen 6 Dagvattenutredning CENTRUMFASTIGHETER SWECO ENVIRONMENT AB STHLM DAGVATTEN OCH YTVATTEN HENRIK ALM OCH IRINA PERSSON CENTRUMFASTIGHETER Tullen 6 Dagvattenutredning UPPDRAGSNUMMER 1143513000 UTKAST STOCKHOLM SWECO ENVIRONMENT AB STHLM DAGVATTEN OCH YTVATTEN HENRIK ALM OCH IRINA PERSSON 1 (8) repo001.docx 2012-03-29 S

Läs mer

Beräknad avskiljning av dagvattenburna föroreningar med LOD och dagvattendamm för dp Nya gatan, Nacka

Beräknad avskiljning av dagvattenburna föroreningar med LOD och dagvattendamm för dp Nya gatan, Nacka Sid 1 (5) PM Beräknad avskiljning av dagvattenburna föroreningar med LOD och dagvattendamm för dp Nya gatan, Nacka Planområdet Planområdet för Nya Gatan har förändrats sedan dagvattenutredningen Dagvattenutredning

Läs mer

PM DAGVATTEN NIFSARP INDUSTRIOMRÅDE

PM DAGVATTEN NIFSARP INDUSTRIOMRÅDE PM DAGVATTEN NIFSARP INDUSTRIOMRÅDE ÅF INFRASTRUCTURE, GÖTEBORG ÅF-Infrastructure AB, Grafiska vägen 2, Box 1551, SE-401 51 Göteborg Sverige Telefon 071-10 505 00 00, huvudkontor i Stockholm, www.afconsult.com

Läs mer

Styrdokument dagvatten

Styrdokument dagvatten DANDERYDS KOMMUN 1(7) Styrdokument dagvatten Antaget av kommunfullmäktige 2012-06-11 1. Syfte och mål Syftet med styrdokumentet för dagvatten är att fastställa strategi för dagvattenhantering i kommunen.

Läs mer

PM Dagvattenföroreningar

PM Dagvattenföroreningar o:\sto2\svg\2014\1320008697\3_tnik\r\dagvatten\pm dagvattenföroreningar_rev.docx Tomteboda bussdepå Datum 2015-01-29 Ramböll Sverige AB Box 17009 104 62 Stockholm T: 010-615 60 000 www.ramboll.se Handläggare:

Läs mer

Redovisning kompletterande dagvattenutredningen

Redovisning kompletterande dagvattenutredningen UPPDRAG Kronandalen UPPDRAGSNUMMER 2474656000 UPPDRAGSLEDARE Andreas Asplund UPPRÄTTAD AV Matthias Borris DATUM Redovisning kompletterande dagvattenutredningen Detta redovisar kortfattat resultaten från

Läs mer

Detaljplan, Ishall Sjöparksområdet Dagvattenutredning

Detaljplan, Ishall Sjöparksområdet Dagvattenutredning Detaljplan, Ishall Sjöparksområdet Dagvattenutredning Sundsvall 2015-05-15 Ramböll Sverige AB Organisationsnummer 556133-0506 Dagvattenutredning Detaljplan ishall Datum 2015-05-15 Uppdragsnummer 1320012323

Läs mer

Genomgång av styrande dokument och förutsättningar. Beräkning av dagvattenflöden före och efter nyexploatering

Genomgång av styrande dokument och förutsättningar. Beräkning av dagvattenflöden före och efter nyexploatering repo001.docx 2012-03-2914 UPPDRAGSNUMMER 1143576500 ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING FÖR HUS 15 (SICKLAÖN 369:32) 2014-06-04 SWECO ENVIRONMENT AB DAGVATTEN OCH YTVATTEN UPPDRAGSLEDARE/KVALITESGRANSKARE AGATA

Läs mer

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga Ta hand om dagvattnet - råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner på hårda ytor som tak och vägar, eller genomsläpplig mark. Dagvattnet rinner vidare via

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(6) VA och dagvattenutredning Bilagor Till denna VA- och dagvattenutredning bifogas följande kartmaterial. Bilaga 1 Illustrationskarta med VA för Stare 1:109 m fl. Daterad 2011-11-28.

Läs mer

Dagvattenutredning för Borstahusen 1:1 detaljplan för Bovieran

Dagvattenutredning för Borstahusen 1:1 detaljplan för Bovieran Sida 1(12) Dagvattenutredning för Borstahusen 1:1 detaljplan för Sida 2(12) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Förutsättningar... 3 3. Befintligt ledningssystem... 3 3.1 Befintliga VA-ledningar...

Läs mer

Dagvattenhantering Tuna Park, inför detaljplan för Gallerian 1 m.fl. 1 Inledning

Dagvattenhantering Tuna Park, inför detaljplan för Gallerian 1 m.fl. 1 Inledning Uppdragsnr: 1018 9908 1 (9) PM Dagvattenhantering Tuna Park, inför detaljplan för Gallerian 1 m.fl. 1 Inledning Warburg-Hendersson Eskilstuna AB äger fastigheten Gallerian 1 i området Tuna Park i Eskilstuna.

Läs mer

Bilaga 1. Dagvattenutredning för detaljplan ETERN 3, Umeå SAMRÅDSHANDLING. Sundsvall 2014-03-07

Bilaga 1. Dagvattenutredning för detaljplan ETERN 3, Umeå SAMRÅDSHANDLING. Sundsvall 2014-03-07 Bilaga 1 Dagvattenutredning för detaljplan ETERN 3, Umeå SAMRÅDSHANDLING Sundsvall 2014-03-07 Dagvattenutredning för detaljplan ETERN 3, Umeå Datum 2014-06-04 Uppdragsnummer 1320006428 Utgåva/Status 1

Läs mer

Dagvattenutredning Svärdfisken Etapp 2 PRELIMINÄRHANDLING

Dagvattenutredning Svärdfisken Etapp 2 PRELIMINÄRHANDLING Dagvattenutredning Svärdfisken Etapp 2 PRELIMINÄRHANDLING Beställare: Birger E2 AB Box 237 432 25 Varberg Beställarens representant: Mats Rydholm Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Theres

Läs mer

Skogsallén Fastighetsprojektering AB. Kvarteret Tjädern. Dagvattenutredning till detaljplan 2014-01-13

Skogsallén Fastighetsprojektering AB. Kvarteret Tjädern. Dagvattenutredning till detaljplan 2014-01-13 Skogsallén Fastighetsprojektering AB Beställare: Skogsallén Fastighetsprojektering AB Viktor Rydbergsgatan 10 411 32 Göteborg Beställarens representant: Carl-Johan Carlsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare:

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, östra, etapp 1 HÄRRYDA KOMMUN. Totalt antal blad: 8 st. Göteborg 2014-06-02

DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, östra, etapp 1 HÄRRYDA KOMMUN. Totalt antal blad: 8 st. Göteborg 2014-06-02 DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, östra, etapp HÄRRYDA KOMMUN Totalt antal blad: 8 st. Göteborg -- ÅF-Infrastructure AB, Grafiska vägen, Box SE- Göteborg Telefon +. Fax + 9. Säte i Stockholm. www.afconsult.com

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE Andreas Fredriksson. UPPRÄTTAD AV Anna Dahlström och Henrik Bodin-Sköld

UPPDRAGSLEDARE Andreas Fredriksson. UPPRÄTTAD AV Anna Dahlström och Henrik Bodin-Sköld UPPDRAG Östra Torp, förprojektering UPPDRAGSLEDARE Andreas Fredriksson DATUM 3 UPPDRAGSNUMMER 7001092000 UPPRÄTTAD AV Anna Dahlström och Henrik Bodin-Sköld KVALITETSGRANSKAD AV Göran Wallgren 1. Dagvattenhantering

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING INFÖR UTBYGGNAD AV. Väsjön norra

DAGVATTENUTREDNING INFÖR UTBYGGNAD AV. Väsjön norra DAGVATTENUTREDNING INFÖR UTBYGGNAD AV Väsjön norra MAJ 2013 2 (9) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 2 Inledning 3 3 Geologi 3 4 Dagvattenhantering 3 4.1 Väsjön 3 4.2 Förslag till dagvattenhantering 4 4.3 Reningsbehov

Läs mer

Dagvattenutredning Torshälla - Mälby 8:1

Dagvattenutredning Torshälla - Mälby 8:1 Dagvattenutredning Torshälla - Mälby 8:1 Beställare: Eskilstuna kommun 631 86 Eskilstuna Beställarens representant: Karolina Ehrén Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Hantverkargatan 5

Läs mer

Mikaelsplan, Uppsala Utredning

Mikaelsplan, Uppsala Utredning Dagvatten, Uppsala Uppdragsgivare: Uppsalahem Upprättat av: Anna Thorsell Konsult: Structor Uppsala 753 30 UPPSALA Utredning Revideringsdatum: , 753 30 UPPSALA Dagvatten ANTAL BLAD: 8 BLAD NR: 1 Innehåll

Läs mer

Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen för fastigheten Vilunda 20:24, Optimusvägen, Upplands Väsby.

Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen för fastigheten Vilunda 20:24, Optimusvägen, Upplands Väsby. Box 1146 183 11 Täby Tel 8-732 58 Tel, dir 8-732 28 83 Fax 8-732 22 e-post david.kallman@marktema.se PM - Vilunda 2:24, Dagvattenutredning Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen

Läs mer

Behovsutredning Dagvatten. FOJAB Arkitekter i Malmö AB. Del av Kronetorp 1:1. Malmö 2010-03-15

Behovsutredning Dagvatten. FOJAB Arkitekter i Malmö AB. Del av Kronetorp 1:1. Malmö 2010-03-15 FOJAB Arkitekter i Malmö AB Malmö 2010-03-15 Datum 2010-03-15 Uppdragsnummer 61671037978 Utgåva/Status D. Galbraith V. Lidström L. Sjögren Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsgatan

Läs mer

VÄSJÖOMRÅDET (DP l + ll)

VÄSJÖOMRÅDET (DP l + ll) DAGVATTENUTREDNING INFÖR UTBYGGNAD AV VÄSJÖOMRÅDET (DP l + ll) OKT 2010 2 (8) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 2 Dagvattenhantering vid Väsjöområdet 3 2.1 Väsjön 3 2.2 Förslag till dagvattenhantering 3 2.3 Reningsbehov

Läs mer

RAPPORT. Dagvattenutredning Björnbro. Kilenkrysset Bygg AB. Sweco Environment AB Västerås Vatten och miljö

RAPPORT. Dagvattenutredning Björnbro. Kilenkrysset Bygg AB. Sweco Environment AB Västerås Vatten och miljö Kilenkrysset Bygg AB Dagvattenutredning Björnbro Uppdragsnummer 1186342000 Sweco Environment AB Västerås Vatten och miljö Martin Lindström Frida Nolkrantz Agata Banach 1 (32) S w e co Ingenjör Bååths Gata

Läs mer

Dagvattenutredning. Kv. Fältläkaren, Uppsala kommun

Dagvattenutredning. Kv. Fältläkaren, Uppsala kommun Dagvattenutredning Kv. Fältläkaren, Uppsala kommun 2015-05-05 www.bjerking.se Box 1351 751 43 Uppsala Telefon 018-65 12 09 Fax 018-65 11 01 www.bjerking.se Org.nr 556375-5478 F-skattebevis Sida 2 (11)

Läs mer

Datum 2012-03-23. Dagvattenutredning. detaljplan för trafikkantservice

Datum 2012-03-23. Dagvattenutredning. detaljplan för trafikkantservice Handläggare Andreas Olander Lianne de Jonge Tel +46 10 505 31 96 Mobil +46 72 530 34 23 Fax +46 10 505 30 09 andreas.olander@afconsult.com Datum Uppdragsnr 572030 1 (16) Dagvattenutredning detaljplan för

Läs mer

Principlösningar för dagvattenhantering inom Tungelsta Ålsta 28:1, Tungelsta 1:47 och 1:52 m.fl., Haninge kommun Dagvattenutredning STEG 1

Principlösningar för dagvattenhantering inom Tungelsta Ålsta 28:1, Tungelsta 1:47 och 1:52 m.fl., Haninge kommun Dagvattenutredning STEG 1 1 (12) Principlösningar för dagvattenhantering inom Tungelsta Ålsta 28:1, Tungelsta 1:47 och 1:52 m.fl., Haninge kommun Dagvattenutredning STEG 1 Täby 2015-12-18 MARKTEMA AB Johanna Rennerfelt Tel 0704-378087

Läs mer

NORRVIDDEN NORRLAND AB. Solhöjden 31, Dagvattenutredning för detaljplan. Sundsvall 2012-10-23

NORRVIDDEN NORRLAND AB. Solhöjden 31, Dagvattenutredning för detaljplan. Sundsvall 2012-10-23 NORRVIDDEN NORRLAND AB Solhöjden 31, Dagvattenutredning för detaljplan Sundsvall 2012-10-23 Solhöjden 31, Dagvattenutredning för detaljplan Datum 2012-10-23 Uppdragsnummer 61811250612000 Utgåva/Status

Läs mer

Dagvattenutredning Kållered köpstad

Dagvattenutredning Kållered köpstad Author Hanieh Esfahani Phone +46 10 505 94 79 Mobile +46706788714 hanieh.esfahani@afconsult.com Date 2015-06-01 Project ID 702224 Client Mölndals Kommun Dagvattenutredning Kållered köpstad ÅF-Infrastructure

Läs mer

SOLNA UNITED Kv. Tygeln 2

SOLNA UNITED Kv. Tygeln 2 SOLNA UNITED Kv. Tygeln 2 DAGVATTENUTREDNING 2015-02-20 ÅF/ Niklas Pettersson Dagvattenrapport Kv Tygeln DAGVATTENRAPPORT KV TYGELN 2 2015-02-16 2 (14) Sammanfattning Skanska Fastigheter Stockholm AB planerar

Läs mer

Dagvattenutredning Detaljplan del av Kopper 2:1 m fl, Bergsvägen

Dagvattenutredning Detaljplan del av Kopper 2:1 m fl, Bergsvägen PM Dagvattenutredning Dagvattenutredning Detaljplan del av Kopper 2:1 m fl, Bergsvägen 2013-09-15 Halmstad 1 av 10 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Underlag... 3 2. Befintliga

Läs mer

Dagvattenutredning KVARNHOLMEN UTVECKLINGS AB. Kvarnholmen DP5. Stockholm 2013-04-19

Dagvattenutredning KVARNHOLMEN UTVECKLINGS AB. Kvarnholmen DP5. Stockholm 2013-04-19 KVARNHOLMEN UTVECKLINGS AB Stockholm 2013-04-19 Datum 2013-04-19 Uppdragsnummer 61190723501 Håkan Olofsson Linnéa Sörenby Magnus Biderheim Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009,

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, västra HÄRRYDA KOMMUN. Totalt antal blad: 5 st. Göteborg

DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, västra HÄRRYDA KOMMUN. Totalt antal blad: 5 st. Göteborg DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, västra HÄRRYDA KOMMUN Totalt antal blad: 5 st. Göteborg 2015-04-29 DAGVATTENUTREDNING sid 2/5 Innehållsförteckning Allmänt 3 Befintliga förhållanden 3 Dagvattenavledning

Läs mer

Dagvattenhantering dp Härnevi 1:17 i Upplandsbro

Dagvattenhantering dp Härnevi 1:17 i Upplandsbro Sid 1 (7) Uppsala 26 juni 2014, rev. 16 april 2015 PM Dagvattenhantering dp Härnevi 1:17 i Upplandsbro Inledning Flexhouse AB/Härnevi Fastighets AB planerar för smålägenheter på fastigheten Härnevi 1:17

Läs mer

PM DAGVATTEN - JAKOBSBERG

PM DAGVATTEN - JAKOBSBERG 29 Bakgrund och syfte Sweco har fått I uppdrag av Karlstads kommun att ta fram underlag för detaljplanen gällande grönstruktur i östra Jakobsberg. Detta innefattar bland annat parkmiljöer och grönstråk.

Läs mer

Haninge kommun. Dagvattenutredning Stadsdel Vega detaljplan 4. Stockholm 2014-02-10

Haninge kommun. Dagvattenutredning Stadsdel Vega detaljplan 4. Stockholm 2014-02-10 Haninge kommun Dagvattenutredning Stadsdel Vega detaljplan 4 Stockholm 2014-02-10 Dagvattenutredning Stadsdel Vega detaljplan 4 Datum 2014-02-10 Uppdragsnummer 61261356430000 Utgåva/Status Tredje versionen,

Läs mer

Föroreningsmängder från dagvatten inom Viareds industriområde

Föroreningsmängder från dagvatten inom Viareds industriområde Föroreningsmängder från dagvatten inom Viareds industriområde 1 (12) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Avgränsning och antaganden... 3 1.3 Definitioner... 4 2 Beräkningar

Läs mer

Säfsen 2:78, utredningar

Säfsen 2:78, utredningar SÄFSEN FASTIGHETER Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Uppsala Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Datum 2014-11-14 Uppdragsnummer 1320010024 Utgåva/Status Michael Eriksson Magnus Sundelin

Läs mer

Hållbar dagvattenhantering

Hållbar dagvattenhantering Hållbar dagvattenhantering Bakgrund Det faller årligen stora mängder nederbörd. All nederbörd som inte infiltreras bildar dagvatten. Dagvatten är det vatten som rinner ut i sjöar och vattendrag via rör,

Läs mer

BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN. Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB

BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN. Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB Malin Engström Uppdragsnummer 2292762 ra01s 2008-06-03 SWECO Lineborgsplan

Läs mer

Hantering av vägdagvatten längs Ullevileden.

Hantering av vägdagvatten längs Ullevileden. 1 (10) Hantering av vägdagvatten längs Ullevileden. Bilaga till planbeskrivning för detaljplan med MKB i Tornby och Kallerstad för del av SKÄGGETORP 1:1 m.fl. (Utbyggnad av Ullevileden) UUtställningsshandling

Läs mer

Dagvattenutredning Temyntan Näsby 4:1106 m.fl

Dagvattenutredning Temyntan Näsby 4:1106 m.fl Dagvattenutredning Temyntan Näsby 4:1106 m.fl Matilda Wistrand Niclas Elvsén Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Dagvattenpolicy Tyresö kommun... 5 Markförutsättningar... 6 Befintliga ledningar...

Läs mer

Björkvallen dagvattenutredning

Björkvallen dagvattenutredning -14 UPPDRAG Björkvallen dagvattenutredning UPPDRAGSNUMMER 1143623000 UPPDRAGSLEDARE Erik Lidén UPPRÄTTAD AV Erik Lidén DATUM 02-21 GRANSKAD AV Jenny Pirard Björkvallen dagvattenutredning 1 (25) S w e co

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(6) VA och dagvattenutredning Miljö Området ligger vid fjorden Gullmarn som är ett Natura 2000 område, vilket innebär att det klassas som områden med särskilda skydds- och bevarandevärden

Läs mer

Inom fastigheten Lillhällom planeras för utbyggnad av det befintliga äldreboendet som finns inom fastigheten idag.

Inom fastigheten Lillhällom planeras för utbyggnad av det befintliga äldreboendet som finns inom fastigheten idag. REV 2014-04-22 Bakgrund Inom fastigheten Lillhällom planeras för utbyggnad av det befintliga äldreboendet som finns inom fastigheten idag. I dag är ca 35 % av fastighetens area hårdgjord, d.v.s. består

Läs mer

FÖRHANDSKOPIA DAGVATTENUTREDNING - REVIDERAD. Tillhörande detaljplan för kvarteret Kojan 2 samt delar av Nolby 1:38, Charlottenberg

FÖRHANDSKOPIA DAGVATTENUTREDNING - REVIDERAD. Tillhörande detaljplan för kvarteret Kojan 2 samt delar av Nolby 1:38, Charlottenberg DAGVATTENUTREDNING - REVIDERAD Tillhörande detaljplan för kvarteret Kojan 2 samt delar av Nolby 1:38, Charlottenberg FÖRHANDSKOPIA 2013-11-29 Upprättad av: David Nilsson DAGVATTENUTREDNING - REVIDERAD

Läs mer

ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING FÖR HUS 13 (SICKLAÖN 13:79)

ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING FÖR HUS 13 (SICKLAÖN 13:79) repo001.docx 2012-03-2914 UPPDRAGSNUMMER 1143576400 ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING FÖR HUS 13 (SICKLAÖN 13:79) 2014-06-04 SWECO ENVIRONMENT AB DAGVATTEN OCH YTVATTEN UPPDRAGSLEDARE/KVALITESGRANSKARE AGATA

Läs mer

NCC Boende. Kvarnbyterrassen 2012-02-22. Dagvattenutredning. Uppdragsnummer: 7180423

NCC Boende. Kvarnbyterrassen 2012-02-22. Dagvattenutredning. Uppdragsnummer: 7180423 NCC Boende Kvarnbyterrassen Dagvattenutredning 2012-02-22 Uppdragsnummer: 7180423 Uppgifter om dokumentet: Beställare, Slutkund Objekt NCC Boende Kvarnbyterrassen Handlingens status Datum 2012-02-22 Rubrik

Läs mer

Klimatsäkring -P104 samt P105

Klimatsäkring -P104 samt P105 Klimatsäkring -P104 samt P105 Seminarium vid Föreningen Vattens Norrlandsmöte 2012 Sundsvall Gilbert Svensson Urban Water Management AB och Luleå tekniska universitet 1 Klimatsäkring P104 samt P105 Risker

Läs mer

Kompletterande dagvattenutredning för kvarteret Godsvagnen

Kompletterande dagvattenutredning för kvarteret Godsvagnen UPPDRAG Godsvagnen dagvatten UPPDRAGSNUMMER 1143701000 UPPDRAGSLEDARE Erik Lidén UPPRÄTTAD AV Erik Lidén DATUM REVIDERING GRANSKAD AV Gudrun Aldheimer Kompletterande dagvattenutredning för kvarteret Godsvagnen

Läs mer

Dagvattenutredningar för detaljplan 4 Nacka Strand

Dagvattenutredningar för detaljplan 4 Nacka Strand 14 UPPDRAG 1143576000 UPPDRAGSNUMMER Nacka Strand Dagvatten UPPDRAGSLEDARE Agata Banach UPPRÄTTAD AV Agata Banach, Erik Lidén, Jonas Sjöström DATUM 2015-09-02 Dagvattenutredningar för detaljplan 4 Nacka

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05 Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare HÄRRYDA KOMMUN BOX 20 43521 MÖLNLYCKE Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng

Läs mer

Översiktligt VA för Triangeln

Översiktligt VA för Triangeln Uppdragsnr: 10108752 1 (6) PM Översiktligt VA för Triangeln Bakgrund I anslutning till väg 136 vid Borgholms norra infart planeras ett område för handel- och serviceetableringar. Planområdet omfattar ca

Läs mer

Eskilstuna Dagvattenutredning

Eskilstuna Dagvattenutredning Valsverket 3-5 Eskilstuna PM Dagvattenutredning 2016-09-02 Structor Uppsala AB Mats Ekström 753 20 UPPSALA Tel. 018-888 08 50 www.structor.se Sida 1 av 10 INNEHÅLL 1. Bakgrund... 2 1.1. Underlag... 2 2.1

Läs mer