Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus"

Transkript

1 Dagvattenutredning White Arkitekter AB Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus Stockholm GRANSKNINGSHANDLING

2 Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus Datum Uppdragsnummer Utgåva/Status GRANSKNINGSHANDLING Carl Chytraeus Johanna Ardland Bojvall/ Cecilia Sköld Sara Jansson Uppdragsledare Handläggare Granskare i

3 Innehållsförteckning 1. Uppdragsbeskrivning Förutsättningar Dagvattenpolicy Miljökvalitetsnormer för vatten Förslag till riktvärden för dagvatten Nulägesbeskrivning Detaljplanens utformning Beräkningar Flödesberäkningar Flöden med nuvarande markanvändning Flöden efter exploatering Magasinsvolymer Föroreningsberäkningar Föroreningar efter exploatering Förslag till dagvattenhantering Omläggning av befintlig dagvattenledning Akutvårdsbyggnaden Gröna vägen Gångstråket mellan hus 22 och 38/ Dike/översvämningsyta Angöringsyta öster om nya akutvårdsbyggnaden Gula vägen Förslag till förbättringar av befintligt system i anslutning till akutvårdbyggnaden Diskussion och slutsats Referenser ii

4 Sammanfattning En ny akutvårdsbyggnad planeras vid Danderyds sjukhus. Ramböll har fått i uppdrag av White arkiteter att utreda dagvattenhanteringen för den planerade byggnationen. Syftet med rapporten är att undersöka flödes-och föroreningsbelastning i samband med exploateringen samt ge förslag på långsiktigt hållbar dagvattenhantering. Den dagvattenvolym som beräknas behöva magasineras efter exploatering av det undersökta området uppgår till 200 m 3. I beräkningarna användes ett 10-årsregn med klimatfaktor på 1,2. Med de föreslagna dagvattenlösningarna så som gröna tak, regngårdar, växtbäddar och diken uppskattas dagvattnet kunna fördröjas och renas inom det undersökta området. Med föreslagen dagvattenhantering bedöms föroreningsbelastningen till recipienten minska från området efter exploatering jämfört med nuläget. 1 av 16

5 1. Uppdragsbeskrivning White arkitekter arbetar idag med ändring av gällande detaljplan för att möjliggöra en ny akutvårdsbyggnad vid Danderyds sjukhus. Ramböll har i och med detta fått i uppdrag att utreda dagvattenhanteringen för detaljplanen. Dagvattenutredningen omfattar en översiktlig beskrivning av befintlig dagvattenhantering, beräkningar av flöden och föroreningsbelastning till följd av den utökade byggrätten samt att ge förslag på en långsiktigt hållbar dagvattenhantering både ur klimat- och miljöperspektiv. Figur 1. Röd streckad linje omfattar aktuellt planområde. Inringat område är lokalisering av den nya akutvårdsbyggnaden och det undersökta området. 2. Förutsättningar 2.1 Dagvattenpolicy Danderyds kommun har tagit fram ett styrdokument (Danderyds kommun, 2012)för dagvattenhanteringen inom kommunen. De åtgärder som kommunen förespråkar i samband med förnyelse, ombyggnad och nyexploatering är bland annat; 2 av 16

6 Vid dagvattenavledning från ytor med risk för utsläpp från miljöolyckor ska möjligheten till uppsamling och sanering finnas. Andelen icke genomsläpplig yta ska minimeras. Dagvatten ska infiltreras inom väg- och parkeringsområden. Öppen dagvattenavledning ska utföras där så inte är direkt olämpligt. Dessa ska utformas som positiva inslag i stadsmiljön. Avrinningsstråk ska utformas som gröna stråk inom bebyggelsen. 2.2 Miljökvalitetsnormer för vatten Sedan år 2000 finns ett gemensamt vattendirektiv för hela EU, kallat Ramdirektivet för vatten, ett nationsöverskridande samarbete som skall försäkra en god vattenkvalitet, nu och i framtiden. Vattendirektivet infördes i svensk lagstiftning år Vattenförekomsternas nuvarande ekologiska och vattenkemiska status bedöms utefter en femgradig skala, från hög till låg. Målet är att den ekologiska och den kemiska statusen i sjöar och vattendrag skall uppnå miljökvalitetsnormen god år 2015 eller senast till år Planområdet har sitt utlopp i Mörbyviken som är en del av Edsviken, vattenförekomst EU_CD: SE Edsvikens ekologisks status fastställdes år 2009 till otillfredsställande men har sedan dess haft en negativ trend. Dess kemiska status uppnår ej god status (VISS, 2013). Miljökvalitetsnormen säger att Edsviken skall uppnå god ekologisk status till år Tidsfristen beror på att det är tekniskt omöjligt att uppnå god status innan tidigare på grund av övergödning. Miljökvalitetsnormen för kemisk ytvattenstatus är god kemisk status år 2015 med undantag för tributyltennföreningar där tidsfristen är satt till 2021 av samma orsak som ovan. 2.3 Förslag till riktvärden för dagvatten För dagvatten finns det inga nationellt fastslagna riktvärden. I Stockholms län togs förslag till riktvärden fram under februari Vilket riktvärde som skall användas är bland annat beroende av var i ett avrinningsområde utsläppet sker och storleken på recipienten. Riktvärdessystemet är indelat i nivåer från 1-3 där nivå 1 gäller direktutsläpp till recipient vilket är aktuellt för detta projekt. Beroende på recipientens storlek finns en uppdelning där kraven är hårdare för nivå M som innefattar mindre sjöar, vattendrag och havsvikar jämfört med nivå S som innefattar större sjöar och hav. 3. Nulägesbeskrivning Danderyds sjukhus ligger i Danderyds kommun, norr om Stockholm och öster om Mörbyviken. Det undersökta området är ca 1,1 ha och utgörs i dagsläget mestadels av asfalterade ytor i form av väg, parkering samt naturmark, se figur 2 nedan. Även delar av hus 22 ingår i det avgränsade område som undersöks. Marken i området består av lera med inslag av berg. 3 av 16

7 Från geotekniska undersökningar som utfördes av WSP uppmättes grundvattennivån i det undersökta området till motsvarande 7,5 m under markyta. Mätningen gjordes i väster, mellan Gröna vägen och hus 38/40. I ett grundvattenrör ca 250 m söder om området för den planerade akutvårdsbyggnaden uppmättes nivåer motsvarande 5,3 till 6,6 m under markytan vid röret mellan åren (WSP, 2009). Grundvattnet i planområdet har en strömningsriktning mot Edsviken i väster. Dagvattnet från området leds idag via ledningar ut mot Mörbyviken i väster utan föregående fördörjning och rening. Figur 2. Undersökt område DS52o22 i dagsläget (Eniro, 2013) 4. Detaljplanens utformning Det gamla akutvårdsintaget kommer att rivas för att ge plats åt en ny, större akutvårdsbyggnad placerad mellan hus 22 och hus 38/40. I samband med byggnationen kommer Gröna vägen att flyttas söderut och en cirkulationsplats att anläggas i korsningen Gula vägen och Gröna vägen. Väster om den nya byggnaden kommer det befintliga gångstråket och ambulansinfarterna få en tydligare gestaltning och funktion med gångstråk uppehållsplatser, cykelparkering och ambulansparkering. Öster om akutbyggnaden kommer en väg upprättas för tillfällig angöring och plats för två parkeringsplatser för funktionshindrade (figur 3). 4 av 16

8 Figur 3. Planerad utformning av den nya akutvårdsbyggnaden (White, 2013). 5. Beräkningar 5.1 Flödesberäkningar Flödesberäkningar har utförts med rationella metoden för att uppskatta dagvattenavrinningen från området. Den matematiska formel som beskriver den rationella metoden ges av Ekvation 1 nedan (Svenskt Vatten, 2004). (1) är det dimensionerande flödet (l/s), är avrinningsområdets area (ha), är avrinningskoefficienten (-) och är den dimensionerande regnintensiteten (l/s, ha), beräknad med Dahlström 2010 (Svenskt Vatten, 2011a). varaktighet vilken i rationella metoden likställs med områdets rinntid, är klimatfaktorn (-) som används för att kompensera för framtida klimatförändringar. står för regnets, och 5 av 16

9 5.1.1 Flöden med nuvarande markanvändning Den nuvarande markanvändningen i det undersökta området redovisas i Figur 4. Figur 4. Nuvarande markanvändning i det undersökta området. Den totala reducerade ytan för det undersökta området innan exploatering har beräknats till 0,58 ha (tabell 1). Tabell 1 Beräknad reducerad yta för olika ytor inom planområdet innan exploatering Markanvändning Yta [ha] Avrinningskoefficient [φ] Reducerad yta [ha] Byggnader (tak) 0,09 0,9 0,08 Asfalterad yta 0,57 0,8 0,46 Naturmark 0,44 0,1 0,04 Summa 1,1 0,58 Flödesberäkningarna har utförts på 10-årsregn med varaktighet 10 minuter med och utan påverkan av framtida klimatförändringar. Klimatfaktorn har ansatts till 1,2, vilket innebär att regnintensiteten ökar med 20%. Detta bedöms motsvara 10-årsregnets regnintensitet år Med en regnintensitet på 274 l/s, ha blir det totala flödet som avrinner på ytan ca 160 l/s, se tabell 2. Tabell 2 Beräknade flöden före exploatering vid 10-årsregn med och utan klimatfaktor. 6 av 16

10 Dimensionerande regn Regnintensitet [l/s,ha] Flöde [l/s] 10-årsregn årsregn med klimatfaktor 1, Flöden efter exploatering Markanvändningen i området efter utbyggnad illustreras i Figur 5. Figur 5. Markanvändning i det undersökta området efter exploatering. Den totala reducerade ytan för det undersökta området efter exploatering har beräknats till ca 0,9 ha (Tabell 3). Tabell 3 Beräknad reducerad area för olika ytor inom området efter exploatering Markanvändning Area [ha] Avrinningskoefficient [φ] Reducerad area [ha] Byggnader (tak) 0,5 0,9 0,45 Asfalterad yta 0,52 0,8 0,42 Innergård 0,08 0,3 0,03 Summa 1,1 0,9 7 av 16

11 Det totala flödet ut från området efter exploatering har beräknats till ca 240 l/s (Tabell 4). Tabell 4 Dagvattenflöden beräknade utifrån ett 10-årsregn med klimatfaktor Markanvändning Reducerad area [ha] Regnintensitet [l/s, ha] Flöde [l/s] Byggnader (tak) 0, Asfalterad yta 0, Innergård 0, Summa 0, Magasinsvolymer Ramböll bedömer områdets nuvarande dagvattenhantering bristfällig, då ingen fördröjning och rening sker utan dagvatten avleds direkt till ledningsnätet och vidare ut i Mörbyviken. En lämplig ansats för en långsiktigt hållbar dagvattenhantering är att flödet vid dimensionerande regn ut från området ska motsvara flödet vid obebyggd mark utan klimatfaktor, i detta fall 25 l/s (A=1,1 ha; φ=0,1; i=228 l/s,ha) för hela området. Vid 10-årsregnet med klimatfaktor ger det en erforderlig magasinsvolym på drygt 200 m 3 vid flödesmaximum som uppstår efter ca 60 minuters varaktighet. Magasinsvolymer har beräknats med regnenvelopmetoden enligt Vägverkets publikation 1990:11, dock utan det påslag om 25 % på flödet som metoden anger i denna publikation. Tabell 5 Magasinsvolymer fördelade på delområden Delområde/markanvändning Tak akutbyggnad Grönt tak akutbyggnad Area [ha] 0,50 0,50 Reducerad area [ha] 0,45 0,25 Magasinsvolym [m 3 ] Gångstråk väster 0,11 0,09 20 Gröna vägen 0,22 0,18 40 Angöringsyta öster Gula vägen 0,08 0,12 0,07 0, Föroreningsberäkningar Beräkningar av föroreningar och närsalter har gjorts i programmet StormTac, version De ämnen som beräknas är näringsämnena kväve och fosfor, tungmetaller (Pb, Cu, Zn, Cd, Cr, Ni, Hg), partiklar (SS) och olja. En årlig nederbörd på 636 mm har använts vilket motsvarar en genomsnittlig årsnederbörd i Stockholmsområdet. Modellen omfattar dagvatten och basflöde (inläckande grundvatten) till recipienten och ger en årsmedelkoncentration på dagvattnets föroreningsmängd samt årlig massbelastning. I modellen används schablonkoncentrationer på respektive föroreningsparameter för olika 8 av 16

12 markanvändningar. Schablonvärdena baseras på långsiktiga, flödesproportionella provtagningar som gjorts i Sverige på dagvatten Föroreningar efter exploatering Den framtida markanvändningen innebär att en större andel av naturmarken ersätts av den nya akutvårdsbyggnaden. Dagvatten från byggnader innehåller endast atmosfäriska föroreningar, förutsatt att materialet som används på tak och fasader ej genererar föroreningar. Markanvändningen har ansatts motsvara ett område med flerfamiljshus men med en högre avrinningskoefficient vilken har uppskattas till ca 0,8. I Tabell 5 visas de i StormTac beräknade halterna av näringsämnen och föroreningar efter exploatering. Som jämförelse har RTK:s riktvärden för mindre sjöar (Nivå 1M) använts, se kapitel 2.3. Tabell 5. Resultat av föroreningsberäkningar i StormTac Ämne Enhet Koncentration 1M riktvärde P mg/l 0,27 0,16 N mg/l 1,6 2 Pb µg/l 13 8 Cu µg/l Zn µg/l Cd µg/l 0,6 0,4 Cr µg/l Ni µg/l 8 15 Hg µg/l 0,02 0,03 SS mg/l oil mg/l 0,6 0,4 Enligt beräkningarna överskrider fosfor, de flesta tungmetaller och partiklar förslaget till riktvärden för nivå 1M. 6. Förslag till dagvattenhantering I figur 6 illustreras förslaget på omhändertagandet av dagvatten i det undersökta området efter exploateringen. Föreslagna åtgärder är enligt följande: Takdagvattnet från akutvårdsbyggnaden leds via ledning i väster mot dike/översvämningsytan. Dagvattnet från gångstråket väster om akutvårdsbyggnaden renas och fördröjs i regngårdar innan det leds vidare mot dike/översvämningsytan. På grund av höjdsättning kan ej dagvattnet från ambulansparkeringen ledas mot regngårdarna norrut utan leds istället genom en mindre regngård innan det når diket/översvämningsytan. 9 av 16

13 Dagvattnet från angöringsytan öster om akutvårsbyggnaden renas i växtbäddar för att sedan ledas vidare via ledning/skelettjordar i Gröna gatan. Längs Gröna gatan kommer dagvattnet ledas västerut via skelettjordar med träd med bräddavlopp till befintlig eller omlagd ledning. Vattnet från diket/översvämningsytan föreslås ledas i ledning till befintligt dagvattennät. Avsnitt beskriver lösningarna mer ingående. Figur 6. Förslag på dagvattenhantering inom det undersökta området. 6.1 Omläggning av befintlig dagvattenledning Det finns osäkerheter i tillhandahållet ledningsunderlag, bland annat saknas höjdsättning och dimensioner på de flesta ledningar och brunnar. Enligt ledningsunderlaget går idag en D1000 mm ledning i Gröna vägen som med största sannolikhet kräver omläggning. Lämpliga anslutningspunkter från nyexploaterade ytor tas fram i ett senare skede. 6.2 Akutvårdsbyggnaden Akutvårdsbyggnadens tak utgör en stor yta av området och dagvatten från denna yta avrinner snabbt. Genom att anlägga grönt tak på den nya akutbyggnaden kan avrinningen minskas, dagvattnet fördröjas och behovet av ytor att ta i anspråk för detta minskas. 10 av 16

14 Gröna tak är en benämning på tak där det planterats växter, oftast sedum, för att skapa en möjlighet till fördröjning av regnvatten, se figur 7. Grustäckta tak bidrar också till fördröjning av regnvatten men inte i samma utsträckning som gröna tak. Alla tak minskar flödet av vatten på grund av vätning och avdunstning, dock är skillnaderna mellan olika slags tak stor i detta hänseende. Djupa gröna tak (ca 150 mm) magasinerar i medeltal 75 % av årsavrinningen. Tunna gröna tak (ca 100 mm) minskar den årliga avrinningen med cirka 50 % medan ett standardtak bara minskar avrinningen med i medeltal 20 %. Gröna tak minskar även toppflödena men dock inte i samma utsträckning som de minskar det totala flödet från taket över ett år. Vid enskilda regntillfällen beräknas gröna tak kunna magasinera regn upp till 5 mm nederbördsvolym. Vid kraftigare nederbörd magasineras endast de första 5 mm medan resterande nederbörd avrinner från taket (Svenskt Vatten, 2011b). Gröna tak har även fler fördelar såsom att de sänker temperaturen i innerstäder genom ökad avdunstning och reflektion, bidrar till större biologisk mångfald samt har en god isolerande förmåga mot både värme och kyla vilket ger minskade energikostnader, behagligare inomhusklimat med jämnare temperaturer och ökad livslängd på ytornas tätskikt. Dessutom dämpar gröna tak trafikbuller och kan binda luftföroreningar (Emilsson, 2011). Figur 7. Sedumtak på Forum Nacka (www.vegtech.se) Om gröna tak tillämpas inom planområdet kan flödena från området reduceras. Då avrinningskoefficienten från tak minskas från 0,9 till 0,5 i flödesberäkningarna 11 av 16

15 blir dagvattenflödet ut från området ca 190 l/s. Flödet minskas således med ca 50 l/s vid ett 10-årsregn med klimatfaktor. Genom att anlägga djupa gröna tak uppgår den erfordrade magasinsvolymen till ca 150 m 3. Takdagvattnet föreslås avledas vidare till befintligt dike i grönområdet väster om akutbyggnaden, se kapitel 6.5. I innergården på akutbyggnaden planeras ett antal träd som också kan ta emot en mindre mängd vatten. Det är lämpligt att endast den nederbörd som faller på denna yta tas omhand på innergården. Den gröna gården mellan nya akutbyggnaden och hus 22 planeras med växtbäddar och träd i den utsträckning det går. Eventuellt skulle något extra takvatten kunna ledas hit om det finns möjlighet till borttransport av överskottsvatten. 6.3 Gröna vägen De högsta föroreningshalterna påträffas på parkeringar och trafikerade ytor varför reningen av detta vatten är av störst vikt. Detta vatten föreslås avledas till skelettjordar eller växtbäddar. För träd i hårdgjord yta som omges helt eller till största del av hårdgjorda ytor skall klara tryck från trafik och fortfarande kunna tillföra grönska kan skelettjord användas. Skelettjord består av grov, ensartad makadam (dimension mm) och har en porositet på ca 30 %. Hålrummen är fyllda med luft och fuktighets- och näringshållande växtjord. Skelettjordar för träd bör ej understiga 15 m 3 och har vanligtvis en porositet på ca 30 % (Trafikkontoret Stockholm Stad, 2007). I gestaltningsförslaget finns trädplanteringar i skelettjord mellan trottoar och körbana längs med Gröna vägen (Figur 8). Skelettjordar för träden längst Gröna vägen kommer att ha en volym på ca 30 m 3 /träd. Detta innebär att 8 träd som planteras inom avgränsat område behöver 240 m 3 skelettjord. Denna volym ger en magasineringsvolym på ca 70 m 3, vilket är tillräckligt för att skapa erforderlig fördröjning (se tabell 5). Skelettjordarna innebär även att dagvattnet renas. Partikulära föroreningar avskiljs till stor del och lösta föroreningar kan tas upp av träden. Då ytterligare träd planeras västerut där Gröna vägen svänger ökar magasineringsvolymen ytterligare. En möjlighet till vattentransport mellan trädgroparna är viktig för att utnyttja magasineringsvolymen. Överskottsvatten föreslås avledas till befintlig dagvattenledning eller omlagd dagvattenledning väster om hus 50, se figur av 16

16 Figur 8. Typsektion av Gröna vägen med skelettjord under träd och hårdgjord yta. 6.4 Gångstråket mellan hus 22 och 38/40 Denna yta kommer att hårdgöras i stor utsträckning och innehåller förutom gångstråk, ambulansparkering och cykelparkering även små regngårdar med nedsänkta planteringsytor med träd i skelettjord. Till regngårdarna leds främst dagvatten från gångstråket och cykelparkeringen. Cykelparkeringarna kan utföras med grusunderlag och på så sätt minska avrinningen något. Ambulansparkeringarna, som kommer innehålla det mest förorenade dagvattnet i detta delområde, kommer på grund av topografin ej kunna avledas mot regngårdarna. Dagvattnet från ambulansparkeringarna kommer istället ledas mot en mindre regngård väster om parkeringen som sedan breddas mot diket/översvämningsytan. Övrigt vatten samt överskottsvatten från regngårdarna avleds vidare mot diket/översvämningsytan, se kap Dike/översvämningsyta Väster om den planerade akutvårdsbyggnaden finns idag ett grönområde med ett befintligt och djupt dike, se figur 10. Takdagvatten från den nya akutbyggnaden och överskottsvatten från gångstråket mellan hus 22 och hus 38/40 kan avledas hit. Diket bedöms kunna magasinera en volym på m 3, vilket är tillräcklig fördröjning jämfört med beräknade magasinvolymer i Tabell 5. Marken i området består enligt grov tolkning av SGU:s jordartskarta av berg i de högre partierna och lera i de lägre partierna, vilket begränsar möjligheterna till infiltration. Området är ändå lämpligt för fördröjning och rening av dagvattnet från planområdet innan det leds vidare mot Mörbyviken. Genom att vatten översilas över en vegeterad yta och att mindre flöden sannolikt infiltrerar så bedöms reningen bli god. Genom att placera en upphöjd kupolsil i lågpunkten, med strypning av utflödet, maximeras infiltrationen samtidigt som en säkerhet mot översvämning av vägen byggs in. Utloppet bedöms kunna anslutas mot befintlig dagvattenledning söder om hus 52, se figur av 16

17 Figur 10. Befintligt dike/översvämningsyta 6.6 Angöringsyta öster om nya akutvårdsbyggnaden Angöringsytan öster om akutvårdsbyggnaden planeras att utformas för tillfällig angöring med två parkeringsplatser samt vegeterad yta i form av skelettjordsväxtbäddar. Skelettjordarna kommer ha en volym på 30 m 3 / träd vilket ger en magasineringsvolym på ca 20 m 3 om två träd planteras, vilket är tillräckligt för beräknad erforderlig fördröjningsvolym i Tabell 5. Den vegeterade ytan bedöms även ge tillräcklig rening av dagvattnet från angöringsytan. Överskottsvattnet avleds sedan till befintlig eller omlagd ledning i Gröna vägen (Figur 6). 6.7 Gula vägen Dagvatten från Gula vägen föreslås avledas till växtbädd eller svackdike, se figur 6. Om det inte är möjligt att avleda allt dagvatten hit är brunnsfilter en möjlig lösning för rening av dagvattnet. Brunnsfilter kan installeras i befintliga och nya dagvattenbrunnar för att avskilja föroreningar. Det är dock viktigt att dessa underhålls regelbundet. Flera leverantörer erbjuder drift- och skötselavtal med regelbunden bytesfrekvens. 7. Förslag till förbättringar av befintligt system i anslutning till akutvårdbyggnaden Öster om den planerade akutvårdsbyggnaden finns parkeringsområden vars dagvatten avrinner direkt till ledningar genom det undersökta området. För att 14 av 16

18 rena och fördröja dagvatten från dessa ytor kan svackdiken med vegetation anläggas mellan parkeringsrader. Parkeringsytorna utformas med lutning mot svackdikena. Sweco har i sin rapport, Dagvattenhantering Mörbyviken, bilaga 2 (2012), tagit fram förslag på hur parkeringsytor kan utformas för att åstadkomma rening och fördröjning av dagvatten. Andra lösningar är lamelloljeavskiljare och brunnsfilter. 8. Diskussion och slutsats Utifrån beräkningarna i denna rapport bedöms dagvattnet som uppkommer efter exploatering kunna fördröjas och renas inom området med de föreslagna dagvattenåtgärderna. Med dagens system är reningen och fördröjning av dagvattnet dålig. Då dagvattnet efter exploatering renas och fördröjs inom det undersökta området, bedöms föroreningsbelastningen till recipienten att minska. Det undersökta området utgör dock en väldigt liten del av hela planområdet och en minskning av föroreningar från akutvårdsområdet innebär ingen större förändring i recipienten. Fördröjningen av dagvattnet kommer att öka och avrinningen från området minska jämfört med nuvarande utformning trots ökad andel hårdgjorda ytor. Akutvårdsbyggnadens tak utgör ca 50 % av det undersökta området. Genom att anlägga gröna tak på akutvårdsbyggnaden kan magasinsvolymen för taket reduceras med 50 % eller totalt med 25%. Dock finns utrymme att fördröja vatten från ett konventionellt tak på den föreslagna ytan. Eftersom markföroreningar påträffats på flera områden inom sjukhusområdet bör en markprovtagning utföras innan dagvatten avleds till grönytor för att undvika att dessa utlakas vidare till grundvatten eller Mörbyviken. 15 av 16

19 9. Referenser Danderyds kommun, Styrdokument dagvatten. Emilsson, T., Gröna tak för många behov. Tillgänglig på: Svenskt vatten, Dimensionering av allmänna avloppsledningar. Publikation P90. Stockholm: Svenskt Vatten Svenskt Vatten, 2011a. Nederbördsdata vid dimensionering och analys av avloppssystem. Publikation P104. Stockholm: Svenskt Vatten Svenskt Vatten, 2011b. Hållbar drän- och dagvattenhantering. Publikation P105. Stockholm: Svenskt Vatten Trafikkontoret Stockholm Stad, Handbok Växtbäddar för stadsträd i Stockholm. WSP, Danderyds sjukhus ny akutmottagning Grundvattenmätning. Stockholm 16 av 16

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 SLUTRAPPORT 2013-10-22 Uppdrag: 250188, revidering Dagvattenutredning Åkarp Titel på rapport: Revidering dagvattenutredning till dp för del av

Läs mer

RAPPORT. Dagvattenutredning Bostäder söder om Ullas Lyckas väg, Kållered, Mölndal stad. 2012-02-10 2015-02-16 rev D

RAPPORT. Dagvattenutredning Bostäder söder om Ullas Lyckas väg, Kållered, Mölndal stad. 2012-02-10 2015-02-16 rev D RAPPORT, Kållered, Mölndal stad 2012-02-10 2015-02-16 rev D Upprättad av: Åsa Ottosson/Daniel Jacobsson Granskad av: Daniel Jacobsson RAPPORT, Kållered, Mölndal stad Kund Johan Wiik Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP

DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP RAPPORT DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP 2013-09-11 Uppdrag: 245191, VA utredning Bjuvstorp 9:13 Titel på rapport: Dagvattenutredning Bjuvstorp Status: Slutrapport Datum: 2013-09-11 Medverkande Beställare:

Läs mer

Ta hand om dagvattnet. Råd vid planering och byggande av flerbostadhus

Ta hand om dagvattnet. Råd vid planering och byggande av flerbostadhus Ta hand om dagvattnet Råd vid planering och byggande av flerbostadhus 1 Omslagsbild: Öppet dike som leder ett delflöde från en bäck igenom ett bostadsområde för gestaltning. Här ansluter även det rena

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN RAPPORT 2012-06-20 Uppdrag: 242340, Planförstudie - Bergagården, Kalmar Titel på rapport: Dagvattenutredning Bergagården Status: Rapport Datum: 2012-06-20 Medverkande Beställare:

Läs mer

Svarte Utredning för VA och höjdsättning

Svarte Utredning för VA och höjdsättning Malmö Uppdragsnummer: 232583 2 (9) INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Omfattning... 4 1.4 Ingående personal... 4 1.5 Följande underlag har använts i uppdraget... 4 2 UTREDNING

Läs mer

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Datum 2011-03-21 Reviderad - Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala Region Mitt Uppdrag Beställare Träkvista Järntorget Bostad AB T: +46-10-615

Läs mer

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman UPPDRAGSNUMMER ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING ARNÖ 1:3 SÖDER FLÄTTNALEDEN BJÖRKÖ, NYKÖPING NYKÖPINGS KOMMUN NYKÖPING Handläggare: Aino Krunegård Ronie Wickman Kvalitetsgranskning: Denis van Moeffaert 1

Läs mer

365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version

365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version EKERÖ KOMMUN 365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version Sundsvall 365 Tappström 3:1 (Wrangels väg). Kort version Datum 2013-02-12 Uppdragsnummer 61811355960000 Utgåva/Status Bo Granlund Magnus Sundelin

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för Edsås 1:18, Alingsås kommun

Dagvattenutredning till detaljplan för Edsås 1:18, Alingsås kommun Dagvattenutredning till detaljplan för Edsås 1:18, Alingsås Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare KARL-ERIK ANDERSSON c/o ADVOKATFIRMAN ÅBERG KUNGSPORTSAVENYEN 32 41136 GÖTEBORG GF Konsult AB

Läs mer

PM Teknisk försörjning VA och FV

PM Teknisk försörjning VA och FV Nybyggnation vid HSB Stockholm 2011-01-28 Rev 2011-06-13 Rev 2011-09-02 Nybyggnation vid PM Teknisk försörjning VA och FV för nybyggnation vid samt Vårdhemmet Övre Varis Datum 2011-01-28 Rev 2011-06-13

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214 Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1 i Södertälje stad Upprättad: 2014-04-30 GRANSKNINGSHANDLING Vad är kommunal planering Kommunen

Läs mer

dagvatten - policy och handlingsplan

dagvatten - policy och handlingsplan dagvatten - policy och handlingsplan 2 Dagvatten i Jönköpings kommun Policy JÖNKÖPINGS KOMMUNS DAGVATTENPOLICY anger hur dagvatten inom planlagda, bebyggda områden ska hanteras för allmän, samfälld och

Läs mer

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga Ta hand om dagvattnet - råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner på hårda ytor som tak och vägar, eller genomsläpplig mark. Dagvattnet rinner vidare via

Läs mer

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan -

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - Antagen av KF 25 mars 2014 Laga kraft 23 april 2014 PLANBESKRIVNING 2014-01-28 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) KS/2011:6 Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. PLANHANDLINGAR

Läs mer

TA HAND OM DITT VATTEN! Information och exempel för lokalt omhändertagande av dagvatten LOD

TA HAND OM DITT VATTEN! Information och exempel för lokalt omhändertagande av dagvatten LOD TA HAND OM DITT VATTEN! Information och exempel för lokalt omhändertagande av dagvatten LOD VAR RÄDD OM VÄRMDÖS VATTEN! Vatten är en av Värmdös viktigaste tillgångar, och vi lever i en unik miljö med tillgång

Läs mer

RAPPORT. Norrköpings kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROGRAMFÖRSLAG ÖSTRA SALTÄNGEN. Sweco Environment AB. Norrköping, Vatten & Miljö

RAPPORT. Norrköpings kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROGRAMFÖRSLAG ÖSTRA SALTÄNGEN. Sweco Environment AB. Norrköping, Vatten & Miljö Norrköpings kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING UPPDRAGSNUMMER 1186389000 NORRKÖPING 2014-01-15 Sweco Environment AB Norrköping, Vatten & Miljö 1 (50) SwecoEnvironment AB Vatten & Miljö Vattengränden 14

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för en ny kraftvärmeanläggning inom Hagbyområdet, Täby kommun

Miljökonsekvensbeskrivning för en ny kraftvärmeanläggning inom Hagbyområdet, Täby kommun 1 BILAGA B Handläggare: Anna-Karin Hjalmarsson Miljökonsekvensbeskrivning för en ny kraftvärmeanläggning inom Hagbyområdet, Täby kommun 2 Icke-teknisk sammanfattning Bakgrund och syfte E.ON Sverige AB

Läs mer

Så tar du hand om ditt dagvatten. råd till småhusägare

Så tar du hand om ditt dagvatten. råd till småhusägare Så tar du hand om ditt dagvatten råd till småhusägare Vad är dagvatten? Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner på hårdgjorda ytor som tak och vägar eller genomsläpplig mark. Dagvattnet rinner vidare

Läs mer

DP 1543 Detaljplan för Johannisbergs båtuppläggning Västerås 2012-12-11, rev 2013-03-06, dnr: 2011/78-BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås sstad

DP 1543 Detaljplan för Johannisbergs båtuppläggning Västerås 2012-12-11, rev 2013-03-06, dnr: 2011/78-BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås sstad DP 1543 Detaljplan för Johannisbergss båtuppläggning Västerås 2012-12-11, rev 2013-03-06, dnr: 2011/78-BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen ges en samlad bild av markanvändningen

Läs mer

Låt staden grönska. Klimatanpassning genom grönstruktur

Låt staden grönska. Klimatanpassning genom grönstruktur Låt staden grönska Klimatanpassning genom grönstruktur Grönstruktur sammanhängande system av grönska, mark och vatten i anslutning till bebyggda miljöer. Befintlig bebyggelse Blå struktur sjöar, vattendrag,

Läs mer

Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning

Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning 2015-06-17 Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg-

Läs mer

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Plats för bild/bilder Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten a r regn-, sma lt- och spolvatten som rinner av fra n exempelvis va gar och hustak och som via diken

Läs mer

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Samrådshandling 2015-04-24 Stadsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2013-174 Detaljplan för kv Gäddan 14 Planbeskrivning 2 Planprocessen

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18 VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning SBK 2011/341 Vasallen AB Luleå Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18 Antal sidor: 35 Göteborg 2013-01-23

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05 Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare HÄRRYDA KOMMUN BOX 20 43521 MÖLNLYCKE Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng

Läs mer

TA HAND OM DITT VATTEN

TA HAND OM DITT VATTEN TA HAND OM DITT VATTEN Nu ska stockholmarna ta hand om sitt eget regnvatten Ta hand om ditt regnvatten! Över Stockholm faller 650 millimeter nederbörd varje år. Det betyder 650 liter vatten på varje kvadratmeter.

Läs mer

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Programområde S Samrådshandling 2009-06-01 Tsn 06.0318 Sammanfattning av detaljplaneprogrammet Detaljplaneprogrammet

Läs mer

Planbeskrivning Antagandehandling

Planbeskrivning Antagandehandling Detaljplan för Ängelholm 3:139 m.fl, Centrum, Ängelholms kommun Planbeskrivning Antagandehandling Svenstorp Vejbystrand Magnarp Hjärnarp Barkåkra Ängelholm Munka Ljungby Höja Strövelstorp KRONO- SKOGEN

Läs mer

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Laga kraftbevis Datum 2014-05-14 Dnr 2011BN1056 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Väjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga,

Läs mer