Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus"

Transkript

1 Dagvattenutredning White Arkitekter AB Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus Stockholm GRANSKNINGSHANDLING

2 Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus Datum Uppdragsnummer Utgåva/Status GRANSKNINGSHANDLING Carl Chytraeus Johanna Ardland Bojvall/ Cecilia Sköld Sara Jansson Uppdragsledare Handläggare Granskare i

3 Innehållsförteckning 1. Uppdragsbeskrivning Förutsättningar Dagvattenpolicy Miljökvalitetsnormer för vatten Förslag till riktvärden för dagvatten Nulägesbeskrivning Detaljplanens utformning Beräkningar Flödesberäkningar Flöden med nuvarande markanvändning Flöden efter exploatering Magasinsvolymer Föroreningsberäkningar Föroreningar efter exploatering Förslag till dagvattenhantering Omläggning av befintlig dagvattenledning Akutvårdsbyggnaden Gröna vägen Gångstråket mellan hus 22 och 38/ Dike/översvämningsyta Angöringsyta öster om nya akutvårdsbyggnaden Gula vägen Förslag till förbättringar av befintligt system i anslutning till akutvårdbyggnaden Diskussion och slutsats Referenser ii

4 Sammanfattning En ny akutvårdsbyggnad planeras vid Danderyds sjukhus. Ramböll har fått i uppdrag av White arkiteter att utreda dagvattenhanteringen för den planerade byggnationen. Syftet med rapporten är att undersöka flödes-och föroreningsbelastning i samband med exploateringen samt ge förslag på långsiktigt hållbar dagvattenhantering. Den dagvattenvolym som beräknas behöva magasineras efter exploatering av det undersökta området uppgår till 200 m 3. I beräkningarna användes ett 10-årsregn med klimatfaktor på 1,2. Med de föreslagna dagvattenlösningarna så som gröna tak, regngårdar, växtbäddar och diken uppskattas dagvattnet kunna fördröjas och renas inom det undersökta området. Med föreslagen dagvattenhantering bedöms föroreningsbelastningen till recipienten minska från området efter exploatering jämfört med nuläget. 1 av 16

5 1. Uppdragsbeskrivning White arkitekter arbetar idag med ändring av gällande detaljplan för att möjliggöra en ny akutvårdsbyggnad vid Danderyds sjukhus. Ramböll har i och med detta fått i uppdrag att utreda dagvattenhanteringen för detaljplanen. Dagvattenutredningen omfattar en översiktlig beskrivning av befintlig dagvattenhantering, beräkningar av flöden och föroreningsbelastning till följd av den utökade byggrätten samt att ge förslag på en långsiktigt hållbar dagvattenhantering både ur klimat- och miljöperspektiv. Figur 1. Röd streckad linje omfattar aktuellt planområde. Inringat område är lokalisering av den nya akutvårdsbyggnaden och det undersökta området. 2. Förutsättningar 2.1 Dagvattenpolicy Danderyds kommun har tagit fram ett styrdokument (Danderyds kommun, 2012)för dagvattenhanteringen inom kommunen. De åtgärder som kommunen förespråkar i samband med förnyelse, ombyggnad och nyexploatering är bland annat; 2 av 16

6 Vid dagvattenavledning från ytor med risk för utsläpp från miljöolyckor ska möjligheten till uppsamling och sanering finnas. Andelen icke genomsläpplig yta ska minimeras. Dagvatten ska infiltreras inom väg- och parkeringsområden. Öppen dagvattenavledning ska utföras där så inte är direkt olämpligt. Dessa ska utformas som positiva inslag i stadsmiljön. Avrinningsstråk ska utformas som gröna stråk inom bebyggelsen. 2.2 Miljökvalitetsnormer för vatten Sedan år 2000 finns ett gemensamt vattendirektiv för hela EU, kallat Ramdirektivet för vatten, ett nationsöverskridande samarbete som skall försäkra en god vattenkvalitet, nu och i framtiden. Vattendirektivet infördes i svensk lagstiftning år Vattenförekomsternas nuvarande ekologiska och vattenkemiska status bedöms utefter en femgradig skala, från hög till låg. Målet är att den ekologiska och den kemiska statusen i sjöar och vattendrag skall uppnå miljökvalitetsnormen god år 2015 eller senast till år Planområdet har sitt utlopp i Mörbyviken som är en del av Edsviken, vattenförekomst EU_CD: SE Edsvikens ekologisks status fastställdes år 2009 till otillfredsställande men har sedan dess haft en negativ trend. Dess kemiska status uppnår ej god status (VISS, 2013). Miljökvalitetsnormen säger att Edsviken skall uppnå god ekologisk status till år Tidsfristen beror på att det är tekniskt omöjligt att uppnå god status innan tidigare på grund av övergödning. Miljökvalitetsnormen för kemisk ytvattenstatus är god kemisk status år 2015 med undantag för tributyltennföreningar där tidsfristen är satt till 2021 av samma orsak som ovan. 2.3 Förslag till riktvärden för dagvatten För dagvatten finns det inga nationellt fastslagna riktvärden. I Stockholms län togs förslag till riktvärden fram under februari Vilket riktvärde som skall användas är bland annat beroende av var i ett avrinningsområde utsläppet sker och storleken på recipienten. Riktvärdessystemet är indelat i nivåer från 1-3 där nivå 1 gäller direktutsläpp till recipient vilket är aktuellt för detta projekt. Beroende på recipientens storlek finns en uppdelning där kraven är hårdare för nivå M som innefattar mindre sjöar, vattendrag och havsvikar jämfört med nivå S som innefattar större sjöar och hav. 3. Nulägesbeskrivning Danderyds sjukhus ligger i Danderyds kommun, norr om Stockholm och öster om Mörbyviken. Det undersökta området är ca 1,1 ha och utgörs i dagsläget mestadels av asfalterade ytor i form av väg, parkering samt naturmark, se figur 2 nedan. Även delar av hus 22 ingår i det avgränsade område som undersöks. Marken i området består av lera med inslag av berg. 3 av 16

7 Från geotekniska undersökningar som utfördes av WSP uppmättes grundvattennivån i det undersökta området till motsvarande 7,5 m under markyta. Mätningen gjordes i väster, mellan Gröna vägen och hus 38/40. I ett grundvattenrör ca 250 m söder om området för den planerade akutvårdsbyggnaden uppmättes nivåer motsvarande 5,3 till 6,6 m under markytan vid röret mellan åren (WSP, 2009). Grundvattnet i planområdet har en strömningsriktning mot Edsviken i väster. Dagvattnet från området leds idag via ledningar ut mot Mörbyviken i väster utan föregående fördörjning och rening. Figur 2. Undersökt område DS52o22 i dagsläget (Eniro, 2013) 4. Detaljplanens utformning Det gamla akutvårdsintaget kommer att rivas för att ge plats åt en ny, större akutvårdsbyggnad placerad mellan hus 22 och hus 38/40. I samband med byggnationen kommer Gröna vägen att flyttas söderut och en cirkulationsplats att anläggas i korsningen Gula vägen och Gröna vägen. Väster om den nya byggnaden kommer det befintliga gångstråket och ambulansinfarterna få en tydligare gestaltning och funktion med gångstråk uppehållsplatser, cykelparkering och ambulansparkering. Öster om akutbyggnaden kommer en väg upprättas för tillfällig angöring och plats för två parkeringsplatser för funktionshindrade (figur 3). 4 av 16

8 Figur 3. Planerad utformning av den nya akutvårdsbyggnaden (White, 2013). 5. Beräkningar 5.1 Flödesberäkningar Flödesberäkningar har utförts med rationella metoden för att uppskatta dagvattenavrinningen från området. Den matematiska formel som beskriver den rationella metoden ges av Ekvation 1 nedan (Svenskt Vatten, 2004). (1) är det dimensionerande flödet (l/s), är avrinningsområdets area (ha), är avrinningskoefficienten (-) och är den dimensionerande regnintensiteten (l/s, ha), beräknad med Dahlström 2010 (Svenskt Vatten, 2011a). varaktighet vilken i rationella metoden likställs med områdets rinntid, är klimatfaktorn (-) som används för att kompensera för framtida klimatförändringar. står för regnets, och 5 av 16

9 5.1.1 Flöden med nuvarande markanvändning Den nuvarande markanvändningen i det undersökta området redovisas i Figur 4. Figur 4. Nuvarande markanvändning i det undersökta området. Den totala reducerade ytan för det undersökta området innan exploatering har beräknats till 0,58 ha (tabell 1). Tabell 1 Beräknad reducerad yta för olika ytor inom planområdet innan exploatering Markanvändning Yta [ha] Avrinningskoefficient [φ] Reducerad yta [ha] Byggnader (tak) 0,09 0,9 0,08 Asfalterad yta 0,57 0,8 0,46 Naturmark 0,44 0,1 0,04 Summa 1,1 0,58 Flödesberäkningarna har utförts på 10-årsregn med varaktighet 10 minuter med och utan påverkan av framtida klimatförändringar. Klimatfaktorn har ansatts till 1,2, vilket innebär att regnintensiteten ökar med 20%. Detta bedöms motsvara 10-årsregnets regnintensitet år Med en regnintensitet på 274 l/s, ha blir det totala flödet som avrinner på ytan ca 160 l/s, se tabell 2. Tabell 2 Beräknade flöden före exploatering vid 10-årsregn med och utan klimatfaktor. 6 av 16

10 Dimensionerande regn Regnintensitet [l/s,ha] Flöde [l/s] 10-årsregn årsregn med klimatfaktor 1, Flöden efter exploatering Markanvändningen i området efter utbyggnad illustreras i Figur 5. Figur 5. Markanvändning i det undersökta området efter exploatering. Den totala reducerade ytan för det undersökta området efter exploatering har beräknats till ca 0,9 ha (Tabell 3). Tabell 3 Beräknad reducerad area för olika ytor inom området efter exploatering Markanvändning Area [ha] Avrinningskoefficient [φ] Reducerad area [ha] Byggnader (tak) 0,5 0,9 0,45 Asfalterad yta 0,52 0,8 0,42 Innergård 0,08 0,3 0,03 Summa 1,1 0,9 7 av 16

11 Det totala flödet ut från området efter exploatering har beräknats till ca 240 l/s (Tabell 4). Tabell 4 Dagvattenflöden beräknade utifrån ett 10-årsregn med klimatfaktor Markanvändning Reducerad area [ha] Regnintensitet [l/s, ha] Flöde [l/s] Byggnader (tak) 0, Asfalterad yta 0, Innergård 0, Summa 0, Magasinsvolymer Ramböll bedömer områdets nuvarande dagvattenhantering bristfällig, då ingen fördröjning och rening sker utan dagvatten avleds direkt till ledningsnätet och vidare ut i Mörbyviken. En lämplig ansats för en långsiktigt hållbar dagvattenhantering är att flödet vid dimensionerande regn ut från området ska motsvara flödet vid obebyggd mark utan klimatfaktor, i detta fall 25 l/s (A=1,1 ha; φ=0,1; i=228 l/s,ha) för hela området. Vid 10-årsregnet med klimatfaktor ger det en erforderlig magasinsvolym på drygt 200 m 3 vid flödesmaximum som uppstår efter ca 60 minuters varaktighet. Magasinsvolymer har beräknats med regnenvelopmetoden enligt Vägverkets publikation 1990:11, dock utan det påslag om 25 % på flödet som metoden anger i denna publikation. Tabell 5 Magasinsvolymer fördelade på delområden Delområde/markanvändning Tak akutbyggnad Grönt tak akutbyggnad Area [ha] 0,50 0,50 Reducerad area [ha] 0,45 0,25 Magasinsvolym [m 3 ] Gångstråk väster 0,11 0,09 20 Gröna vägen 0,22 0,18 40 Angöringsyta öster Gula vägen 0,08 0,12 0,07 0, Föroreningsberäkningar Beräkningar av föroreningar och närsalter har gjorts i programmet StormTac, version De ämnen som beräknas är näringsämnena kväve och fosfor, tungmetaller (Pb, Cu, Zn, Cd, Cr, Ni, Hg), partiklar (SS) och olja. En årlig nederbörd på 636 mm har använts vilket motsvarar en genomsnittlig årsnederbörd i Stockholmsområdet. Modellen omfattar dagvatten och basflöde (inläckande grundvatten) till recipienten och ger en årsmedelkoncentration på dagvattnets föroreningsmängd samt årlig massbelastning. I modellen används schablonkoncentrationer på respektive föroreningsparameter för olika 8 av 16

12 markanvändningar. Schablonvärdena baseras på långsiktiga, flödesproportionella provtagningar som gjorts i Sverige på dagvatten Föroreningar efter exploatering Den framtida markanvändningen innebär att en större andel av naturmarken ersätts av den nya akutvårdsbyggnaden. Dagvatten från byggnader innehåller endast atmosfäriska föroreningar, förutsatt att materialet som används på tak och fasader ej genererar föroreningar. Markanvändningen har ansatts motsvara ett område med flerfamiljshus men med en högre avrinningskoefficient vilken har uppskattas till ca 0,8. I Tabell 5 visas de i StormTac beräknade halterna av näringsämnen och föroreningar efter exploatering. Som jämförelse har RTK:s riktvärden för mindre sjöar (Nivå 1M) använts, se kapitel 2.3. Tabell 5. Resultat av föroreningsberäkningar i StormTac Ämne Enhet Koncentration 1M riktvärde P mg/l 0,27 0,16 N mg/l 1,6 2 Pb µg/l 13 8 Cu µg/l Zn µg/l Cd µg/l 0,6 0,4 Cr µg/l Ni µg/l 8 15 Hg µg/l 0,02 0,03 SS mg/l oil mg/l 0,6 0,4 Enligt beräkningarna överskrider fosfor, de flesta tungmetaller och partiklar förslaget till riktvärden för nivå 1M. 6. Förslag till dagvattenhantering I figur 6 illustreras förslaget på omhändertagandet av dagvatten i det undersökta området efter exploateringen. Föreslagna åtgärder är enligt följande: Takdagvattnet från akutvårdsbyggnaden leds via ledning i väster mot dike/översvämningsytan. Dagvattnet från gångstråket väster om akutvårdsbyggnaden renas och fördröjs i regngårdar innan det leds vidare mot dike/översvämningsytan. På grund av höjdsättning kan ej dagvattnet från ambulansparkeringen ledas mot regngårdarna norrut utan leds istället genom en mindre regngård innan det når diket/översvämningsytan. 9 av 16

13 Dagvattnet från angöringsytan öster om akutvårsbyggnaden renas i växtbäddar för att sedan ledas vidare via ledning/skelettjordar i Gröna gatan. Längs Gröna gatan kommer dagvattnet ledas västerut via skelettjordar med träd med bräddavlopp till befintlig eller omlagd ledning. Vattnet från diket/översvämningsytan föreslås ledas i ledning till befintligt dagvattennät. Avsnitt beskriver lösningarna mer ingående. Figur 6. Förslag på dagvattenhantering inom det undersökta området. 6.1 Omläggning av befintlig dagvattenledning Det finns osäkerheter i tillhandahållet ledningsunderlag, bland annat saknas höjdsättning och dimensioner på de flesta ledningar och brunnar. Enligt ledningsunderlaget går idag en D1000 mm ledning i Gröna vägen som med största sannolikhet kräver omläggning. Lämpliga anslutningspunkter från nyexploaterade ytor tas fram i ett senare skede. 6.2 Akutvårdsbyggnaden Akutvårdsbyggnadens tak utgör en stor yta av området och dagvatten från denna yta avrinner snabbt. Genom att anlägga grönt tak på den nya akutbyggnaden kan avrinningen minskas, dagvattnet fördröjas och behovet av ytor att ta i anspråk för detta minskas. 10 av 16

14 Gröna tak är en benämning på tak där det planterats växter, oftast sedum, för att skapa en möjlighet till fördröjning av regnvatten, se figur 7. Grustäckta tak bidrar också till fördröjning av regnvatten men inte i samma utsträckning som gröna tak. Alla tak minskar flödet av vatten på grund av vätning och avdunstning, dock är skillnaderna mellan olika slags tak stor i detta hänseende. Djupa gröna tak (ca 150 mm) magasinerar i medeltal 75 % av årsavrinningen. Tunna gröna tak (ca 100 mm) minskar den årliga avrinningen med cirka 50 % medan ett standardtak bara minskar avrinningen med i medeltal 20 %. Gröna tak minskar även toppflödena men dock inte i samma utsträckning som de minskar det totala flödet från taket över ett år. Vid enskilda regntillfällen beräknas gröna tak kunna magasinera regn upp till 5 mm nederbördsvolym. Vid kraftigare nederbörd magasineras endast de första 5 mm medan resterande nederbörd avrinner från taket (Svenskt Vatten, 2011b). Gröna tak har även fler fördelar såsom att de sänker temperaturen i innerstäder genom ökad avdunstning och reflektion, bidrar till större biologisk mångfald samt har en god isolerande förmåga mot både värme och kyla vilket ger minskade energikostnader, behagligare inomhusklimat med jämnare temperaturer och ökad livslängd på ytornas tätskikt. Dessutom dämpar gröna tak trafikbuller och kan binda luftföroreningar (Emilsson, 2011). Figur 7. Sedumtak på Forum Nacka (www.vegtech.se) Om gröna tak tillämpas inom planområdet kan flödena från området reduceras. Då avrinningskoefficienten från tak minskas från 0,9 till 0,5 i flödesberäkningarna 11 av 16

15 blir dagvattenflödet ut från området ca 190 l/s. Flödet minskas således med ca 50 l/s vid ett 10-årsregn med klimatfaktor. Genom att anlägga djupa gröna tak uppgår den erfordrade magasinsvolymen till ca 150 m 3. Takdagvattnet föreslås avledas vidare till befintligt dike i grönområdet väster om akutbyggnaden, se kapitel 6.5. I innergården på akutbyggnaden planeras ett antal träd som också kan ta emot en mindre mängd vatten. Det är lämpligt att endast den nederbörd som faller på denna yta tas omhand på innergården. Den gröna gården mellan nya akutbyggnaden och hus 22 planeras med växtbäddar och träd i den utsträckning det går. Eventuellt skulle något extra takvatten kunna ledas hit om det finns möjlighet till borttransport av överskottsvatten. 6.3 Gröna vägen De högsta föroreningshalterna påträffas på parkeringar och trafikerade ytor varför reningen av detta vatten är av störst vikt. Detta vatten föreslås avledas till skelettjordar eller växtbäddar. För träd i hårdgjord yta som omges helt eller till största del av hårdgjorda ytor skall klara tryck från trafik och fortfarande kunna tillföra grönska kan skelettjord användas. Skelettjord består av grov, ensartad makadam (dimension mm) och har en porositet på ca 30 %. Hålrummen är fyllda med luft och fuktighets- och näringshållande växtjord. Skelettjordar för träd bör ej understiga 15 m 3 och har vanligtvis en porositet på ca 30 % (Trafikkontoret Stockholm Stad, 2007). I gestaltningsförslaget finns trädplanteringar i skelettjord mellan trottoar och körbana längs med Gröna vägen (Figur 8). Skelettjordar för träden längst Gröna vägen kommer att ha en volym på ca 30 m 3 /träd. Detta innebär att 8 träd som planteras inom avgränsat område behöver 240 m 3 skelettjord. Denna volym ger en magasineringsvolym på ca 70 m 3, vilket är tillräckligt för att skapa erforderlig fördröjning (se tabell 5). Skelettjordarna innebär även att dagvattnet renas. Partikulära föroreningar avskiljs till stor del och lösta föroreningar kan tas upp av träden. Då ytterligare träd planeras västerut där Gröna vägen svänger ökar magasineringsvolymen ytterligare. En möjlighet till vattentransport mellan trädgroparna är viktig för att utnyttja magasineringsvolymen. Överskottsvatten föreslås avledas till befintlig dagvattenledning eller omlagd dagvattenledning väster om hus 50, se figur av 16

16 Figur 8. Typsektion av Gröna vägen med skelettjord under träd och hårdgjord yta. 6.4 Gångstråket mellan hus 22 och 38/40 Denna yta kommer att hårdgöras i stor utsträckning och innehåller förutom gångstråk, ambulansparkering och cykelparkering även små regngårdar med nedsänkta planteringsytor med träd i skelettjord. Till regngårdarna leds främst dagvatten från gångstråket och cykelparkeringen. Cykelparkeringarna kan utföras med grusunderlag och på så sätt minska avrinningen något. Ambulansparkeringarna, som kommer innehålla det mest förorenade dagvattnet i detta delområde, kommer på grund av topografin ej kunna avledas mot regngårdarna. Dagvattnet från ambulansparkeringarna kommer istället ledas mot en mindre regngård väster om parkeringen som sedan breddas mot diket/översvämningsytan. Övrigt vatten samt överskottsvatten från regngårdarna avleds vidare mot diket/översvämningsytan, se kap Dike/översvämningsyta Väster om den planerade akutvårdsbyggnaden finns idag ett grönområde med ett befintligt och djupt dike, se figur 10. Takdagvatten från den nya akutbyggnaden och överskottsvatten från gångstråket mellan hus 22 och hus 38/40 kan avledas hit. Diket bedöms kunna magasinera en volym på m 3, vilket är tillräcklig fördröjning jämfört med beräknade magasinvolymer i Tabell 5. Marken i området består enligt grov tolkning av SGU:s jordartskarta av berg i de högre partierna och lera i de lägre partierna, vilket begränsar möjligheterna till infiltration. Området är ändå lämpligt för fördröjning och rening av dagvattnet från planområdet innan det leds vidare mot Mörbyviken. Genom att vatten översilas över en vegeterad yta och att mindre flöden sannolikt infiltrerar så bedöms reningen bli god. Genom att placera en upphöjd kupolsil i lågpunkten, med strypning av utflödet, maximeras infiltrationen samtidigt som en säkerhet mot översvämning av vägen byggs in. Utloppet bedöms kunna anslutas mot befintlig dagvattenledning söder om hus 52, se figur av 16

17 Figur 10. Befintligt dike/översvämningsyta 6.6 Angöringsyta öster om nya akutvårdsbyggnaden Angöringsytan öster om akutvårdsbyggnaden planeras att utformas för tillfällig angöring med två parkeringsplatser samt vegeterad yta i form av skelettjordsväxtbäddar. Skelettjordarna kommer ha en volym på 30 m 3 / träd vilket ger en magasineringsvolym på ca 20 m 3 om två träd planteras, vilket är tillräckligt för beräknad erforderlig fördröjningsvolym i Tabell 5. Den vegeterade ytan bedöms även ge tillräcklig rening av dagvattnet från angöringsytan. Överskottsvattnet avleds sedan till befintlig eller omlagd ledning i Gröna vägen (Figur 6). 6.7 Gula vägen Dagvatten från Gula vägen föreslås avledas till växtbädd eller svackdike, se figur 6. Om det inte är möjligt att avleda allt dagvatten hit är brunnsfilter en möjlig lösning för rening av dagvattnet. Brunnsfilter kan installeras i befintliga och nya dagvattenbrunnar för att avskilja föroreningar. Det är dock viktigt att dessa underhålls regelbundet. Flera leverantörer erbjuder drift- och skötselavtal med regelbunden bytesfrekvens. 7. Förslag till förbättringar av befintligt system i anslutning till akutvårdbyggnaden Öster om den planerade akutvårdsbyggnaden finns parkeringsområden vars dagvatten avrinner direkt till ledningar genom det undersökta området. För att 14 av 16

18 rena och fördröja dagvatten från dessa ytor kan svackdiken med vegetation anläggas mellan parkeringsrader. Parkeringsytorna utformas med lutning mot svackdikena. Sweco har i sin rapport, Dagvattenhantering Mörbyviken, bilaga 2 (2012), tagit fram förslag på hur parkeringsytor kan utformas för att åstadkomma rening och fördröjning av dagvatten. Andra lösningar är lamelloljeavskiljare och brunnsfilter. 8. Diskussion och slutsats Utifrån beräkningarna i denna rapport bedöms dagvattnet som uppkommer efter exploatering kunna fördröjas och renas inom området med de föreslagna dagvattenåtgärderna. Med dagens system är reningen och fördröjning av dagvattnet dålig. Då dagvattnet efter exploatering renas och fördröjs inom det undersökta området, bedöms föroreningsbelastningen till recipienten att minska. Det undersökta området utgör dock en väldigt liten del av hela planområdet och en minskning av föroreningar från akutvårdsområdet innebär ingen större förändring i recipienten. Fördröjningen av dagvattnet kommer att öka och avrinningen från området minska jämfört med nuvarande utformning trots ökad andel hårdgjorda ytor. Akutvårdsbyggnadens tak utgör ca 50 % av det undersökta området. Genom att anlägga gröna tak på akutvårdsbyggnaden kan magasinsvolymen för taket reduceras med 50 % eller totalt med 25%. Dock finns utrymme att fördröja vatten från ett konventionellt tak på den föreslagna ytan. Eftersom markföroreningar påträffats på flera områden inom sjukhusområdet bör en markprovtagning utföras innan dagvatten avleds till grönytor för att undvika att dessa utlakas vidare till grundvatten eller Mörbyviken. 15 av 16

19 9. Referenser Danderyds kommun, Styrdokument dagvatten. Emilsson, T., Gröna tak för många behov. Tillgänglig på: Svenskt vatten, Dimensionering av allmänna avloppsledningar. Publikation P90. Stockholm: Svenskt Vatten Svenskt Vatten, 2011a. Nederbördsdata vid dimensionering och analys av avloppssystem. Publikation P104. Stockholm: Svenskt Vatten Svenskt Vatten, 2011b. Hållbar drän- och dagvattenhantering. Publikation P105. Stockholm: Svenskt Vatten Trafikkontoret Stockholm Stad, Handbok Växtbäddar för stadsträd i Stockholm. WSP, Danderyds sjukhus ny akutmottagning Grundvattenmätning. Stockholm 16 av 16

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Partille kommun 433 82 PARTILLE Beställarens representant: Olof Halvarsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Herman Andersson Uppdragsnr:

Läs mer

White Arkitekter AB. Dagvattenutredning för detaljplan Sågtorp 3, Täby kommun. Stockholm 2014-03-31

White Arkitekter AB. Dagvattenutredning för detaljplan Sågtorp 3, Täby kommun. Stockholm 2014-03-31 White Arkitekter AB Dagvattenutredning för detaljplan Sågtorp 3, Täby kommun Stockholm 2014-03-31 Dagvattenutredning för detaljplan Sågtorp 3, Täby kommun Datum 2014-03-31 Uppdragsnummer 1320005600 Utgåva/Status

Läs mer

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB Källdal 4:7 2015-05-21 Dagvattenutredning Bilaga till Detaljplan Uppdragsansvarig: Lars J. Björk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik AB Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Uppdrag...

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Credentia AB Dagvattenutredning för kvarteret Haren 1, 2, 3, 7 Uppdragsnummer 1832240 Uppsala 2012-04-12 Sweco Environment AB Uppsala vatten och miljö Irina Persson, Johanna Rennerfelt, Lena Hedberg Kvalitetsgranskare

Läs mer

Dagvattenutredning för flerbostadshus vid Ektorpsrondellen. Dagvattenutredning för flerbostadshus vid Ektorpsrondellen

Dagvattenutredning för flerbostadshus vid Ektorpsrondellen. Dagvattenutredning för flerbostadshus vid Ektorpsrondellen Dagvattenutredning för flerbostadshus vid Ektorpsrondellen Datum / Version: 2014-01-17 / LEVERANS Prjoektnr: 2011704 Sidan 1 av 12 Teknisk Rapport Dagvattenutredning för flerbostadshus vid Ektorpsrondellen

Läs mer

Dagvattenutredning Sparsör

Dagvattenutredning Sparsör Author Hanieh Esfahani Phone +46 10 505 94 79 Mobile +46706788714 hanieh.esfahani@afconsult.com Date 2014-12-05 Project ID 701324 Client Borås Energi & Miljö Dagvattenutredning Sparsör Hållbar dagvattenutredning

Läs mer

I denna handling redovisas de åtgärder som bedöms kommer att krävas för att kunna ta hand om dagvattnet inom det planerade området.

I denna handling redovisas de åtgärder som bedöms kommer att krävas för att kunna ta hand om dagvattnet inom det planerade området. 2013-06-27 Detaljplan Sjöåkra 1:23 I nordöstra delen av Bankeryd upprättas en ny detaljplan för Sjöåkra 1:23. Detaljplanen innebär att ett nytt bostadsområde anläggs på Sjöåkra och vid genomförandet kommer

Läs mer

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Datum 2011-03-21 Reviderad - Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala Region Mitt Uppdrag Beställare Träkvista Järntorget Bostad AB T: +46-10-615

Läs mer

Dagvattenutredning för detaljplan för bostäder inom Starrkärr 4:10

Dagvattenutredning för detaljplan för bostäder inom Starrkärr 4:10 Dagvattenutredning för detaljplan för bostäder inom Starrkärr 4:10 Malmö 2015-07-09 Dagvattenutredning för detaljplan för bostäder inom Starrkärr 4:10 Datum 2015-07-09 Uppdragsnummer 1320001769 Utgåva/Status

Läs mer

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 SLUTRAPPORT 2013-10-22 Uppdrag: 250188, revidering Dagvattenutredning Åkarp Titel på rapport: Revidering dagvattenutredning till dp för del av

Läs mer

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman UPPDRAGSNUMMER ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING ARNÖ 1:3 SÖDER FLÄTTNALEDEN BJÖRKÖ, NYKÖPING NYKÖPINGS KOMMUN NYKÖPING Handläggare: Aino Krunegård Ronie Wickman Kvalitetsgranskning: Denis van Moeffaert 1

Läs mer

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 Datum 2012-02-21 Diarienummer P 2008-0230 Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 En beräkning görs för att uppskatta mängden dagvatten som uppstår vid stora nederbördsmängder samt att

Läs mer

Dagvattenutredning Sparven 6

Dagvattenutredning Sparven 6 Dagvattenutredning Sparven 6 Datum: 2011-11-02 Pauline Sandberg Uppdragsledare Jan Kjellberg Granskare BYLERO, Byggledare i Roslagen AB Baldersgatan 12 761 31 Norrtälje Organisationsnummer 556489-0340

Läs mer

Stadsdel Vega detaljplan 4

Stadsdel Vega detaljplan 4 Haninge kommun Stadsdel Vega detaljplan 4 Stockholm 2013-04-22 Vega DP 4 Datum 2013-04-22 Uppdragsnummer 61261356430000 Utgåva/Status Första version Sofia Åkerman Tom Thongying Marta Ahlqvist-Juhlén Uppdragsledare

Läs mer

BILAGA 1. Exempel på principer för framtida dagvattenavledning. Genomsläppliga beläggningar. Gröna tak

BILAGA 1. Exempel på principer för framtida dagvattenavledning. Genomsläppliga beläggningar. Gröna tak 2013-06-14 Exempel på principer för framtida dagvattenavledning Nedan exemplifieras några metoder eller principer som kan vara aktuella att arbeta vidare med beroende på framtida inriktning och ambitionsnivå

Läs mer

Skogsallén Fastighetsprojektering AB. Kvarteret Tjädern. Dagvattenutredning till detaljplan 2014-01-13

Skogsallén Fastighetsprojektering AB. Kvarteret Tjädern. Dagvattenutredning till detaljplan 2014-01-13 Skogsallén Fastighetsprojektering AB Beställare: Skogsallén Fastighetsprojektering AB Viktor Rydbergsgatan 10 411 32 Göteborg Beställarens representant: Carl-Johan Carlsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare:

Läs mer

RAPPORT. Dagvattenutredning Björnbro. Kilenkrysset Bygg AB. Sweco Environment AB Västerås Vatten och miljö

RAPPORT. Dagvattenutredning Björnbro. Kilenkrysset Bygg AB. Sweco Environment AB Västerås Vatten och miljö Kilenkrysset Bygg AB Dagvattenutredning Björnbro Uppdragsnummer 1186342000 Sweco Environment AB Västerås Vatten och miljö Martin Lindström Frida Nolkrantz Agata Banach 1 (32) S w e co Ingenjör Bååths Gata

Läs mer

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga Ta hand om dagvattnet - råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner på hårda ytor som tak och vägar, eller genomsläpplig mark. Dagvattnet rinner vidare via

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(6) VA och dagvattenutredning Bilagor Till denna VA- och dagvattenutredning bifogas följande kartmaterial. Bilaga 1 Illustrationskarta med VA för Stare 1:109 m fl. Daterad 2011-11-28.

Läs mer

NORRVIDDEN NORRLAND AB. Solhöjden 31, Dagvattenutredning för detaljplan. Sundsvall 2012-10-23

NORRVIDDEN NORRLAND AB. Solhöjden 31, Dagvattenutredning för detaljplan. Sundsvall 2012-10-23 NORRVIDDEN NORRLAND AB Solhöjden 31, Dagvattenutredning för detaljplan Sundsvall 2012-10-23 Solhöjden 31, Dagvattenutredning för detaljplan Datum 2012-10-23 Uppdragsnummer 61811250612000 Utgåva/Status

Läs mer

Dagvattenutredning Detaljplan del av Kopper 2:1 m fl, Bergsvägen

Dagvattenutredning Detaljplan del av Kopper 2:1 m fl, Bergsvägen PM Dagvattenutredning Dagvattenutredning Detaljplan del av Kopper 2:1 m fl, Bergsvägen 2013-09-15 Halmstad 1 av 10 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Underlag... 3 2. Befintliga

Läs mer

Datum 2012-03-23. Dagvattenutredning. detaljplan för trafikkantservice

Datum 2012-03-23. Dagvattenutredning. detaljplan för trafikkantservice Handläggare Andreas Olander Lianne de Jonge Tel +46 10 505 31 96 Mobil +46 72 530 34 23 Fax +46 10 505 30 09 andreas.olander@afconsult.com Datum Uppdragsnr 572030 1 (16) Dagvattenutredning detaljplan för

Läs mer

SOLNA UNITED Kv. Tygeln 2

SOLNA UNITED Kv. Tygeln 2 SOLNA UNITED Kv. Tygeln 2 DAGVATTENUTREDNING 2015-02-20 ÅF/ Niklas Pettersson Dagvattenrapport Kv Tygeln DAGVATTENRAPPORT KV TYGELN 2 2015-02-16 2 (14) Sammanfattning Skanska Fastigheter Stockholm AB planerar

Läs mer

Säfsen 2:78, utredningar

Säfsen 2:78, utredningar SÄFSEN FASTIGHETER Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Uppsala Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Datum 2014-11-14 Uppdragsnummer 1320010024 Utgåva/Status Michael Eriksson Magnus Sundelin

Läs mer

Hållbar dagvattenhantering

Hållbar dagvattenhantering Hållbar dagvattenhantering Bakgrund Det faller årligen stora mängder nederbörd. All nederbörd som inte infiltreras bildar dagvatten. Dagvatten är det vatten som rinner ut i sjöar och vattendrag via rör,

Läs mer

Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen för fastigheten Vilunda 20:24, Optimusvägen, Upplands Väsby.

Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen för fastigheten Vilunda 20:24, Optimusvägen, Upplands Väsby. Box 1146 183 11 Täby Tel 8-732 58 Tel, dir 8-732 28 83 Fax 8-732 22 e-post david.kallman@marktema.se PM - Vilunda 2:24, Dagvattenutredning Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen

Läs mer

BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN. Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB

BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN. Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB Malin Engström Uppdragsnummer 2292762 ra01s 2008-06-03 SWECO Lineborgsplan

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05 Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare HÄRRYDA KOMMUN BOX 20 43521 MÖLNLYCKE Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng

Läs mer

Haninge kommun. Dagvattenutredning Stadsdel Vega detaljplan 4. Stockholm 2014-02-10

Haninge kommun. Dagvattenutredning Stadsdel Vega detaljplan 4. Stockholm 2014-02-10 Haninge kommun Dagvattenutredning Stadsdel Vega detaljplan 4 Stockholm 2014-02-10 Dagvattenutredning Stadsdel Vega detaljplan 4 Datum 2014-02-10 Uppdragsnummer 61261356430000 Utgåva/Status Tredje versionen,

Läs mer

Dagvattenutredningar för detaljplan 4 Nacka Strand

Dagvattenutredningar för detaljplan 4 Nacka Strand 14 UPPDRAG 1143576000 UPPDRAGSNUMMER Nacka Strand Dagvatten UPPDRAGSLEDARE Agata Banach UPPRÄTTAD AV Agata Banach, Erik Lidén, Jonas Sjöström DATUM 2015-09-02 Dagvattenutredningar för detaljplan 4 Nacka

Läs mer

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Svedala Kommun PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Karlskrona 2008-07-04 SWECO Environment AB VA-system, Södra Regionen ra01s 2005-11-11 Pär Svensson Uppdragsnummer 1230881 SWECO Östra

Läs mer

365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version

365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version EKERÖ KOMMUN 365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version Sundsvall 365 Tappström 3:1 (Wrangels väg). Kort version Datum 2013-02-12 Uppdragsnummer 61811355960000 Utgåva/Status Bo Granlund Magnus Sundelin

Läs mer

Översiktligt VA för Triangeln

Översiktligt VA för Triangeln Uppdragsnr: 10108752 1 (6) PM Översiktligt VA för Triangeln Bakgrund I anslutning till väg 136 vid Borgholms norra infart planeras ett område för handel- och serviceetableringar. Planområdet omfattar ca

Läs mer

Svarte Utredning för VA och höjdsättning

Svarte Utredning för VA och höjdsättning Malmö Uppdragsnummer: 232583 2 (9) INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Omfattning... 4 1.4 Ingående personal... 4 1.5 Följande underlag har använts i uppdraget... 4 2 UTREDNING

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN RAPPORT 2012-06-20 Uppdrag: 242340, Planförstudie - Bergagården, Kalmar Titel på rapport: Dagvattenutredning Bergagården Status: Rapport Datum: 2012-06-20 Medverkande Beställare:

Läs mer

Dagvattenutredning Alfred Nobels Allé 2015-05-13

Dagvattenutredning Alfred Nobels Allé 2015-05-13 Dagvattenutredning Alfred Nobels Allé PM 2 (35) Fel! Hittar inte referenskälla. PM Beställare: Botkyrka Kommun/Fakt Fack 760280 106 37 Stockholm Beställarens representant: Lisa Bodinger Konsult: Uppdragsledare

Läs mer

Projekteringsförutsättningar för dagvatten i Solbacka Trädgård

Projekteringsförutsättningar för dagvatten i Solbacka Trädgård Projekteringsförutsättningar för dagvatten i Solbacka Trädgård Datum: 2013-08-07 reviderad 2013-10-17 Pauline Sandberg Uppdragsledare Erik Gustavsson Granskare BYLERO, Byggledare i Roslagen AB Baldersgatan

Läs mer

Utby 3:25 m.fl., Älvängen, Ale kommun Dagvattenutredning

Utby 3:25 m.fl., Älvängen, Ale kommun Dagvattenutredning Utby 3:25 m.fl., Älvängen, Ale kommun Beställare: ALE KOMMUN 449 80 ALAFORS Beställarens representant: Charlotte Lundberg Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Herman

Läs mer

RAPPORT. Dagvattenutredning Bostäder söder om Ullas Lyckas väg, Kållered, Mölndal stad. 2012-02-10 2015-02-16 rev D

RAPPORT. Dagvattenutredning Bostäder söder om Ullas Lyckas väg, Kållered, Mölndal stad. 2012-02-10 2015-02-16 rev D RAPPORT, Kållered, Mölndal stad 2012-02-10 2015-02-16 rev D Upprättad av: Åsa Ottosson/Daniel Jacobsson Granskad av: Daniel Jacobsson RAPPORT, Kållered, Mölndal stad Kund Johan Wiik Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

VA-utredning Stretered, Mölndals kommun

VA-utredning Stretered, Mölndals kommun DOKUMENT: VA-UTREDNING DATUM: REVIDERING: VA-utredning www.reinertsen.se Reinertsen Sverige AB Kilsgatan 4 411 04 GÖTEBORG Tel 010-211 50 00 Fax 010-211 50 55 VA-utredning En Va-utredning har som en del

Läs mer

AKADEMISKA HUS, HEBA FASTIGHETS AB DAGVATTENUTREDNING DEL AV HAGA 4:35, SOLNA

AKADEMISKA HUS, HEBA FASTIGHETS AB DAGVATTENUTREDNING DEL AV HAGA 4:35, SOLNA AKADEMISKA HUS, HEBA FASTIGHETS AB DAGVATTENUTREDNING DEL AV HAGA 4:35, SOLNA RAPPORT Stockholm 2013-10-28 Uppdragsansvarig: Björn Troeng HIFAB AB Sveavägen 167 104 32 Stockholm Org. Nr. 556125-7881 Beställare:

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för Edsås 1:18, Alingsås kommun

Dagvattenutredning till detaljplan för Edsås 1:18, Alingsås kommun Dagvattenutredning till detaljplan för Edsås 1:18, Alingsås Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare KARL-ERIK ANDERSSON c/o ADVOKATFIRMAN ÅBERG KUNGSPORTSAVENYEN 32 41136 GÖTEBORG GF Konsult AB

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG

TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG sid 1/6 TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG Underlag för detaljplan Göteborg 2008-02-18 Markteknik AB Box 36135 400 13 Göteborg VEBERGA I RÖNNÄNG, TJÖRNS KOMMUN sid 2/6 Allmänt Enligt uppdrag från JM AB har

Läs mer

Dagvattenutredning för Kämperöd 1:3 mfl

Dagvattenutredning för Kämperöd 1:3 mfl UPPDRAG Kämperöd 1:2 mfl UPPDRAGSNUMMER 1351452000 UPPDRAGSLEDARE Göran Wallgren UPPRÄTTAD AV Göran Wallgren DATUM 2011-12-08 Dagvattenutredning för Kämperöd 1:3 mfl På uppdrag av Kämpersviks Hamn AB har

Läs mer

Kolardammen, Tyresö (en bra lösning nedströms om plats finns att tillgå)

Kolardammen, Tyresö (en bra lösning nedströms om plats finns att tillgå) Thomas Larm Svenska och utländska exempel på lokala åtgärder för fördröjning och rening av dagvatten (för befintliga och nya områden, i gatumiljö och i kvartersmark) 1 Det är inte alltid man har gott om

Läs mer

Bilaga 2.4 Analys av flödesmätning

Bilaga 2.4 Analys av flödesmätning Uppdragsnr: 159253 27-9-21 1 (11) Bakgrund Dagvattnet från den före detta impregneringsplatsen i Nässjö har tre recipienter: Höregölen, Runnerydsjön och Nässjöån. Höregölen och Runnerydsjön är förbundna

Läs mer

RAPPORT. Dagvattenutredning Kalhyttan Filipstad 2012-03-21. Upprättad av: David Nilsson

RAPPORT. Dagvattenutredning Kalhyttan Filipstad 2012-03-21. Upprättad av: David Nilsson RAPPORT Dagvattenutredning Kalhyttan Filipstad 2012-03-21 Upprättad av: David Nilsson RAPPORT Dagvattenutredning Kalhyttan Filipstad Kund Filipstads Kommun Konsult WSP Samhällsbyggnad Box 117 651 04 Karlstad

Läs mer

Kv Vildvinet. Dagvattenutredning Bilaga till Detaljplan 2014-06-27. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik AB

Kv Vildvinet. Dagvattenutredning Bilaga till Detaljplan 2014-06-27. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik AB Kv Vildvinet 2014-06-27 Dagvattenutredning ilaga till Detaljplan Uppdragsansvarig: Lars J jörk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik A Sammanfattning På uppdrag av Uddevalla kommun har ALP genomfört en

Läs mer

SVEDALA KOMMUN. Svedala 129:53, 129:54 samt delar av 129:50 och 129:52. Marielund Dagvattenutredning 2008-11-24

SVEDALA KOMMUN. Svedala 129:53, 129:54 samt delar av 129:50 och 129:52. Marielund Dagvattenutredning 2008-11-24 SVEDALA KOMMUN Svedala 129:53, 129:54 samt delar av 129: och 129:52. Marielund Dagvattenutredning 28-11-24 Innehåll - Utredningstext - Ritning M-1 - Magasinsberäkning Drottninggatan 16 254 33 HELSINGBORG

Läs mer

Etapp 1 Uppsala 2012-12-07 Rev. A 2012-12-18 Rev. B 2012-12-19 Rev. C 2013-01-18

Etapp 1 Uppsala 2012-12-07 Rev. A 2012-12-18 Rev. B 2012-12-19 Rev. C 2013-01-18 Dagvattenutredning Östra Salabacke Uppsala 2012-12-07 Rev. A 2012-12-18 Rev. B 2012-12-19 Rev. C 2013-01-18 Dagvattenutredning Östra Salabacke Datum 2012-12-07/Rev. A 2012-12-18/Rev. B 2012-12-19 Uppdragsnummer

Läs mer

Översvämningsutredning Kv Bocken revidering 2011-03-11

Översvämningsutredning Kv Bocken revidering 2011-03-11 Uppdragsnr: 10069531 1 (8) PM Översvämningsutredning Kv Bocken revidering 2011-03-11 Sammanfattning Tidigare upprättad hydraulisk modell har uppdaterats utifrån genomförda flödesmätningar. Resultaten av

Läs mer

Pm för dagvattenhantering, Humletorps Industriområde

Pm för dagvattenhantering, Humletorps Industriområde TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Andreas Andersson, 0554-195 27 andreas.andersson@kil.se 2015-06-23 2015-06-23 Pm för dagvattenhantering, Humletorps Industriområde Kils kommun Tekniska nämnden KIL1001, v1.1, 2014-01-31

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten

Dag- och dräneringsvatten Dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare I denna broschyr finns information om vad fastighetsägare som ansluter sig till det allmänna vatten- och avloppsnätet kan tänka på för att undvika

Läs mer

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Plats för bild/bilder Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten a r regn-, sma lt- och spolvatten som rinner av fra n exempelvis va gar och hustak och som via diken

Läs mer

Grap 14288. Dagvattenutredning för Nybergs Torg i Järfälla, Stena Fastigheter

Grap 14288. Dagvattenutredning för Nybergs Torg i Järfälla, Stena Fastigheter Grap Dagvattenutredning för Nybergs Torg i Järfälla, Stena Fastigheter Geosigma AB Januari 2015 Uppdragsledare: Per Askling Uppdragsnr: Grap nr: : Antal Sidor: 26 Beställare: Stena Fastigheter Beställares

Läs mer

Bostäder i Nya Kristinedal VA-utredning till detaljplan

Bostäder i Nya Kristinedal VA-utredning till detaljplan Bostäder i Beställare: Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Förvaltnings AB Gassin BOX 100348 43424 KUNGSBACKA Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Martin Nord Herman Andersson Uppdragsnr: 102 20 51

Läs mer

Dagvattenutredning Pottholmen Karlskrona kommun. 2014-05-07 Rev 2014-05-15. Upprättad av: Johanna Persson. Granskad av: Kristina Berlin

Dagvattenutredning Pottholmen Karlskrona kommun. 2014-05-07 Rev 2014-05-15. Upprättad av: Johanna Persson. Granskad av: Kristina Berlin Dagvattenutredning Pottholmen 2014-05-07 Rev 2014-05-15 Upprättad av: Johanna Persson Granskad av: Kristina Berlin RAPPORT Dagvattenutredning Pottholmen Kund Tekniska förvaltningen VA/Renhållning Postadress

Läs mer

Metod och verktyg för upprättande av dagvattenplan för Tyresö kommun

Metod och verktyg för upprättande av dagvattenplan för Tyresö kommun FVIT-möte i Tylösand, 25-26 april 2012 Metod och verktyg för upprättande av dagvattenplan för Tyresö kommun Befintliga och föreslagna åtgärder (Dagvattenhanteringsplan för Tyresö kommun, 2011) Thomas Larm,

Läs mer

Dagvattenutredning för Gunsta

Dagvattenutredning för Gunsta DAGVATTENUTREDNING Handläggare Datum Uppdragsnr Lianne de Jonge Kim Hjerpe Tel Mobil Fax Lianne.dejonge@afconsult.com 2013-09-26 579840 Dagvattenutredning för Gunsta Figur 1. Bild på Sävjaån. (Källa. Google

Läs mer

Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun

Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Uddevalla 2013-05-14 Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Gatu- och va-anläggningar Utredning Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Gatu- och va-anläggningar Utredning

Läs mer

VA-UTREDNING. Regementsparken Växjö ALHANSA FASTIGHETER AB SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ

VA-UTREDNING. Regementsparken Växjö ALHANSA FASTIGHETER AB SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ ALHANSA FASTIGHETER AB Regementsparken Växjö UPPDRAGSNUMMER 1291904000 FÖR DETALJPLAN INOM REGEMENTSPARKEN, VÄXJÖ SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ MATTIAS VON PORATH/JONAS BACKÖ Sweco Innehållsförteckning

Läs mer

Dagvattenutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen 2014-11-10. Upprättad av: Göran Söderlund. Mark och VA Teknik

Dagvattenutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen 2014-11-10. Upprättad av: Göran Söderlund. Mark och VA Teknik PM 2014-11-10 Upprättad av: Göran Söderlund Mark och VA Teknik 1 Status: PM Beställare Hans Erik Hansson Konsult Mark och VA Teknik i Sverige AB Södra Bulltoftavägen 51 212 22 Malmö Tel: 040 23 03 20 Org

Läs mer

DV-Utredning Hjalmar Nilssons Park, Svalöv

DV-Utredning Hjalmar Nilssons Park, Svalöv W.WEIBULL AB DV-Utredning Hjalmar Nilssons Park, Svalöv Malmö Park, Svalöv Datum 2013-02-08 Uppdragsnummer 61691356073000 Ingemar Clementson Uppdragsledare Lena Sjögren Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsgatan

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Lovisa Bjarting UPPRÄTTAD AV. Göran Lundgren

UPPDRAGSLEDARE. Lovisa Bjarting UPPRÄTTAD AV. Göran Lundgren UPPDRAG VÄG 798 ESARP-GENARP UPPDRAGSNUMMER 2222064 UPPDRAGSLEDARE Lovisa Bjarting UPPRÄTTAD AV Göran Lundgren DATUM PM Avvattning Här nedan redovisas vad den planerade ombyggnaden och breddningen av vägen

Läs mer

PRINCIPFÖRSLAG FÖR DAGVATTENHANTERING INOM KVARTERSMARK

PRINCIPFÖRSLAG FÖR DAGVATTENHANTERING INOM KVARTERSMARK PRINCIPFÖRSLAG FÖR DAGVATTENHANTERING INOM KVARTERSMARK 8 1 7 2 6 5 3 4 2013-04-22 1 Dikeslo sningar Dikeslösningar används här som samlingsnamn för ett antal lösningstyper. De har alla fördelen att de

Läs mer

Lokala lösningar för dagvatten i befintlig bebyggelse.

Lokala lösningar för dagvatten i befintlig bebyggelse. Lokala lösningar för dagvatten i befintlig bebyggelse. Digital vy över högvattnet i Uddevalla 22 februari 2008 Nya riktlinjer Kommunfullmäktige har antagit Riktlinjer för dagvattenhanteringen i Uddevalla

Läs mer

BONNIER FASTIGHETER KV STÄMPELN 1, HÄGGVIK

BONNIER FASTIGHETER KV STÄMPELN 1, HÄGGVIK VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning BONNIER FASTIGHETER KV STÄMPELN 1, HÄGGVIK SOLLENTUNA KOMMUN DAGVATTENUTREDNING 2014-10-31 REV. 2014-12-12 Antal sidor: 12 Uppdragsnr:

Läs mer

Checklista dagvattenutredningar i stadsbyggnadsprocessen Version 2015-06-03

Checklista dagvattenutredningar i stadsbyggnadsprocessen Version 2015-06-03 DATUM: PRGRAMMRÅDE / DETALJPLAN: KNSULT NAMN CH BLAG: BESTÄLLARE NAMN CH FÖRVALTNING: Checklista dagvattenutredningar i stadsbyggnadsprocessen Version 2015-06-03 Bakgrund Staden har tagit fram en dagvattenstrategi

Läs mer

Avloppssystem. Avloppsvatten. Avloppssystem består av. Avloppsvatten. Spillvatten. Avloppsvatten. vatten som leds från fastigheter, gator och vägar

Avloppssystem. Avloppsvatten. Avloppssystem består av. Avloppsvatten. Spillvatten. Avloppsvatten. vatten som leds från fastigheter, gator och vägar Avloppsvatten Avloppssystem vatten som leds från fastigheter, gator och vägar 2012-05-30 2 Avloppsvatten Avloppssystem består av vatten som leds från fastigheter, gator och vägar Avloppsnät Pumpstationer

Läs mer

dag- och dränvattenhantering

dag- och dränvattenhantering Långsiktigt hållbar h dag- och dränvattenhantering Material hämtat från arbetskoncept till Svenskt Vattens, publikation P105 Göran Lundgren, SWECO, Växjö LOD = En hantering av dagvatten inom det område

Läs mer

PM. Prognosticerade klimateffekter i Sverige för perioden 2071 2100 på dagvattenflöden

PM. Prognosticerade klimateffekter i Sverige för perioden 2071 2100 på dagvattenflöden PM. Prognosticerade klimateffekter i Sverige för perioden 2071 2100 på dagvattenflöden - för dimensionering av transportsystem (kortare regnvaraktighet) och fördröjningsvolymen i utjämningsanläggningar

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR DAGVATTEN HANTERING I NACKA KOMMUN

ANVISNINGAR FÖR DAGVATTEN HANTERING I NACKA KOMMUN ANVISNINGAR FÖR DAGVATTEN HANTERING I NACKA KOMMUN 2011-06-27 1 INNEHåll Syfte 3 Målgruppen 3 Geologiska och tekniska förutsättningar för dagvattenhantering i Nacka 3 Generella anvisningar 3 Anvisningar

Läs mer

Dagvatten för övriga fastigheter

Dagvatten för övriga fastigheter Dagvatten för övriga fastigheter Den nya taxan och hur du kan påverka den 1 Växjö kommun inför en ny dagvattenavgift i VA-taxan. Övriga fastigheter (fastigheter som inte är småhus) betalar för hur många

Läs mer

Vrångsholmen, Tanums kommun. 2014 05 26 1(5) Ny konferensanläggning med camping och ca 316 fritidshus. VA och dagvattenutredning för ny detaljplan.

Vrångsholmen, Tanums kommun. 2014 05 26 1(5) Ny konferensanläggning med camping och ca 316 fritidshus. VA och dagvattenutredning för ny detaljplan. Vrångsholmen, Tanums kommun. 2014 05 26 1(5) Ny detaljplan Det planeras för nytt fritidsområde med konferensanläggning, camping med tält, husvagnar, stall, ridhus och ca 316 st campingstugor. Yta inom

Läs mer

PM Dagvattenutredning Föreslagen dagvattenhantering och ungefärliga vägnivåer för Slagsta 1:1, Eskilstuna kommun

PM Dagvattenutredning Föreslagen dagvattenhantering och ungefärliga vägnivåer för Slagsta 1:1, Eskilstuna kommun PM Dagvattenutredning Föreslagen dagvattenhantering och ungefärliga vägnivåer för Slagsta 1:1, Eskilstuna kommun 2012-08-07 Upprättad av: Åsa engtsson Sjörs Granskad av: Anders Andersson PM DAGVATTEN Föreslagen

Läs mer

TA HAND OM DITT VATTEN! Information och exempel för lokalt omhändertagande av dagvatten LOD

TA HAND OM DITT VATTEN! Information och exempel för lokalt omhändertagande av dagvatten LOD TA HAND OM DITT VATTEN! Information och exempel för lokalt omhändertagande av dagvatten LOD VAR RÄDD OM VÄRMDÖS VATTEN! Vatten är en av Värmdös viktigaste tillgångar, och vi lever i en unik miljö med tillgång

Läs mer

GELBA. Steninge slottspark Dagvattenutredning. Sundsvall

GELBA. Steninge slottspark Dagvattenutredning. Sundsvall GELBA Dagvattenutredning Sundsvall Dagvattenutredning Datum 2013-09-24 Uppdragsnummer 61381039840000 Utgåva/Status Andra versionen Första versionen 2012-12-18 ERIKSSON MICHAEL GRANLUND BO SJÖGREN LENA

Läs mer

Dagvattenutredning Görla 9:2, Norrtälje kommun

Dagvattenutredning Görla 9:2, Norrtälje kommun Grap Dagvattenutredning Görla 9:2, Norrtälje kommun Cecilia Sköld Geosigma AB 2012-11-19 Reviderad 2012-12-21 Reviderad 2013-03-14 1.0 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsledare: Cecilia Sköld Uppdragsnr:

Läs mer

Spekerödsområdet Översiktlig dagvattenutredning

Spekerödsområdet Översiktlig dagvattenutredning Beställare: Stenungsunds kommun 444 82 STENUNGSUND Beställarens representant: Matilda Svenning Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Herman Andersson

Läs mer

Dagvattenutredning Borealis lagerlokaler, Stenungsund

Dagvattenutredning Borealis lagerlokaler, Stenungsund Borealis AG Stenungsund Dagvattenutredning Borealis lagerlokaler, Stenungsund FÖRHANDSGRANSKNING 2014-06-19 Halmstad Dagvattenutredning Borealis lagerlokaler, Stenungsund Datum 2014-06-19 Uppdragsnummer

Läs mer

Så tar du hand om ditt dagvatten. råd till småhusägare

Så tar du hand om ditt dagvatten. råd till småhusägare Så tar du hand om ditt dagvatten råd till småhusägare Vad är dagvatten? Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner på hårdgjorda ytor som tak och vägar eller genomsläpplig mark. Dagvattnet rinner vidare

Läs mer

Detaljplan Troxhammar 1:2 mfl

Detaljplan Troxhammar 1:2 mfl Dagvattenutredning Detaljplaneområdet, Färingsö trä, åker och infartsparkering sett från nordväst. EKERÖ KOMMUN Detaljplan Troxhammar 1:2 mfl Stockholm 2011-10-27 Dagvattenutredning detaljplan Troxhammar

Läs mer

1 Hållbar dagvattenhantering i Nacka Strand

1 Hållbar dagvattenhantering i Nacka Strand UPPDRAG Nacka Strand planprogram UPPDRAGSNUMMER 1143576000 UPPDRAGSLEDARE Agata Banach KVALITETSGRANSKARE Thomas Larm UPPRÄTTAD AV Agata Banach, Jonas Sjöström DATUM 30 Rev 2013-06-12 1 Hållbar dagvattenhantering

Läs mer

Dagvattenutredning Markutveckling i Barsebäck AB Exploateringsområde Barsebäck boställe 42:51

Dagvattenutredning Markutveckling i Barsebäck AB Exploateringsområde Barsebäck boställe 42:51 Dagvattenutredning Markutveckling i Barsebäck AB Exploateringsområde Barsebäck boställe 42:51 2014 10 15 1 Dagvattenutredning för Barsebäck boställe Yellon har i uppdrag av Markrutveckling i Barsebäck

Läs mer

Dagvattenutredning Hammarshus Kristianstad kommun 2013-07-05. Upprättad av: Johanna Persson. Granskad av: Sven Appelgren, Robert Eriksson

Dagvattenutredning Hammarshus Kristianstad kommun 2013-07-05. Upprättad av: Johanna Persson. Granskad av: Sven Appelgren, Robert Eriksson Dagvattenutredning Hammarshus 2013-07-05 Upprättad av: Johanna Persson Granskad av: Sven Appelgren, Robert Eriksson RAPPORT Dagvattenutredning - Hammarshus Kund Kommunledningskontoret Strategi och Utveckling

Läs mer

Figur 1. Stadens påverkan på meterologi och hydrologi högre maxflöden!

Figur 1. Stadens påverkan på meterologi och hydrologi högre maxflöden! Lecture notes -VVR145 Lecture 23, 24 Urban hydrology 1. Stadens påverkan och vattenbalans Meterologiska parametrar Ökad temperatur Ökad nederbörd Ökad molnighet Minskad avdunstning Minskad/ändrad vind

Läs mer

PM Dagvattenutredning

PM Dagvattenutredning PM Dagvattenutredning Tvärbanans förlängning till Sickla station 2014-02-03 www.bjerking.se Sida 1 (17) PM Dagvattenutredning Tvärbanans förlängning till Sickla station Uppdragsnamn Tvärbanans förlängning

Läs mer

Kv. Städet m.fl. Brillinge 3:3

Kv. Städet m.fl. Brillinge 3:3 Kv. Städet m.fl. Brillinge 3:3 Uppsala kommun Uppdragsgivare: Archus Upprättat av: Jessica Stålheim Konsult: Structor Uppsala 753 30 UPPSALA Revideringsdatum: - , 753 30 UPPSALA ANTAL BLAD: 18 BLAD NR:

Läs mer

Nyby industriområde Dagvattenutredning 2014-11-06 rev. 2014-11-07. Upprättad av: Rikard Johansson Granskad av: Bo Nilsson Godkänd av: Rikard Johansson

Nyby industriområde Dagvattenutredning 2014-11-06 rev. 2014-11-07. Upprättad av: Rikard Johansson Granskad av: Bo Nilsson Godkänd av: Rikard Johansson 2014-11-06 rev. 2014-11-07 Upprättad av: Rikard Johansson Granskad av: Bo Nilsson Godkänd av: Rikard Johansson Kund Laholms kommun Samhällsbyggnadskontoret Humlegången 6 302 80 LAHOLM \3_Dokument\36_PM_Rapport\Rapport

Läs mer

EKOSTADEN AUGUSTENBORG. - en dagvattenvandring

EKOSTADEN AUGUSTENBORG. - en dagvattenvandring EKOSTADEN AUGUSTENBORG - en dagvattenvandring Ekostaden Augustenborg När bostadsområdet Augustenborg byggdes av MKB (Malmö Kommunala Bostäder) på 1950-talet var det ett modernt och populärt område i folkhemsandan.

Läs mer

Dagvattenstrategi för Falköpings kommun 2012-07-24. Dagvattenstrategi för Falköpings kommun

Dagvattenstrategi för Falköpings kommun 2012-07-24. Dagvattenstrategi för Falköpings kommun Dagvattenstrategi för Falköpings kommun 2012-07-24 Dagvattenstrategi för Falköpings kommun 1 Dagvattenstrategi för Falköpings kommun 2012-07-24 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...4 Vad

Läs mer

Solgårdsterrassen, Stenungsund VA- och dagvattenutredning

Solgårdsterrassen, Stenungsund VA- och dagvattenutredning Solgårdsterrassen, Stenungsund Beställare: Stenungsundshem AB Box 44 444 21 Stenungsund Beställarens representant: Thomas Löfgren Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

Hossaberget, Öjersjö Dagvattenutredning till detaljplan

Hossaberget, Öjersjö Dagvattenutredning till detaljplan 211-11-1, rev. 213-3-27 211-11-1, rev. 213-3-27 Beställare: Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Partille kommun 433 82 PARTILLE Norconsult AB Box 8774 42 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Herman Andersson

Läs mer

Dagvatten för småhus

Dagvatten för småhus Dagvatten för småhus Den nya taxan och hur du kan påverka den 1 Växjö kommun inför en ny dagvattenavgift i VA-taxan. Småhus betalar en årsavgift på 981 kr, moms inräknat. Genom att i större grad ta hand

Läs mer

Del av Rished 7:1 Dagvattenutredning till detaljplan

Del av Rished 7:1 Dagvattenutredning till detaljplan Beställare: ALE KOMMUN Ledetvägen 6 449 80 ALAFORS Beställarens representant: Emely Lundahl Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Herman Andersson Jaan Kiviloog Uppdragsnr:

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. 1 orebro.se Var rädd om ditt hus! Om du ansluter ditt dag- och dräneringsvatten rätt, minskar du risken för översvämning

Läs mer

Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten

Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten Svenskt Vatten Utveckling - Rapport Nr 2010-06 Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten Henrik Alm, Agata Banach, Thomas Larm 1 Motiven bakom vattenpolitiken

Läs mer

Kockbacka Dagvattenhantering (Del 2)

Kockbacka Dagvattenhantering (Del 2) Kockbacka Dagvattenhantering (Del 2) Åtgärdsförslag för att minska flöden och föroreningsbelastning till Nygårdsbäcken 2003-04-16 Monika Engman, Johan Ekvall Tyrens AB, Stockholm 1 (10) 1 SAMMANFATTNING...2

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten Lokalt omhändertagande av dagvatten I den här broschyren vill vi informera dig som fastighetsägare om hur du på bästa sätt tar hand om ditt dag- och dräneringsvatten

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING GÖKEGÅRD

DAGVATTENUTREDNING GÖKEGÅRD DAGVATTENUTREDNING GÖKEGÅRD 2014-01-23 Sammanfattning Samhällsbyggnadskontoret i Partille kommun arbetar med att ta fram en detaljplan för Gökegård i tätorten Öjersjö som ligger i södra Partille. Området

Läs mer