Dagvattenutredning del av fastighet Väppeby 6:1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dagvattenutredning del av fastighet Väppeby 6:1"

Transkript

1 Dagvattenutredning del av fastighet Väppeby 6:1 Karlstad ÅF Infrastructure AB Frösundaleden 2A Solna Telefon:

2 Dagvattenutredning Del av fastighet Väppeby 6:1 Datum: Uppdragsnummer: Status: Dagvattenutredning Victoria Ardakani Carl-Fredrik Eriksson Charlotte Brunman Uppdragsledare Handläggare Granskare ÅF Infrastructure AB Frösundaleden 2A Solna Telefon:

3 Uppdraget På uppdrag av Håbo kommun har ÅF tagit fram en översiktlig dagvattenutredning inom ramen för upprättande av detaljplan för del av fastigheten Väppeby 6:1. Fastigheten ligger sydväst om Bålsta centrum, nordöst om Lindegårdsvägen/Åkervägen. Området utgörs i dagsläget uteslutande av jordbruksmark. Efter exploatering ska området utgöras av kvartersmark med skiftande bebyggelse.

4 Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund, syfte och kravspecifikation Förutsättningar Dagvattenpolicy i Håbo kommun Dimensionering Miljökvalitetsnorm för vatten Föreslagna riktvärden för dagvattenutsläpp Nulägesbeskrivning Jordarter och geoteknik Avrinningsområde och recipient Flödesberäkning/dimensionering Avrinningskoefficienter Deltagande areor Rinntider Rationella metoden, dimensionerande flöden Föroreningsmängder Beräkning med schablonhalter, Stormtac Förslag till fördröjning av dagvatten efter exploatering Dagvatten från tak och hårdgjorda ytor Sammanfattning Referenser Underlag... 11

5 1 Inledning 1.1 Bakgrund, syfte och kravspecifikation På uppdrag av Håbo kommun har ÅF gjort en dagvattenutredning inom ramen för upprättande av detaljplan för fastigheten Väppeby 6:1 (se Figur 1:1). Planerad exploatering av utredningsområdet (1,4 hektar) innebär etablering av kvartersmark med varierande hustyper, företrädelsevis flerfamiljshus. Dagvattenutredningen syftar till att utreda förutsättningarna för en framtida, hållbar dagvattenhantering inom området samt ge förslag på översiktliga principlösningar för hantering av dagvattnet. Utredningen behandlar ej detaljprojekteringsfasen med vattengångar, ledningsdimensioner eller höjdsättning av bebyggelse. Utredningen görs utifrån de riktlinjer och krav som beskrivs i Håbo kommuns dagvattenpolicy. Dagvattenflöden, för utredningsområdet, beräknas före/efter utbyggnad. Föroreningshalter beskrivs före och efter exploatering med hjälp av schablonvärden hämtade ur modelleringsprogrammet StormTac. Figur 1:1. Planillustration som visar förslag på utformning för del av Väppeby 6:1 (Bjerking, Situationsplan, ) Dagvattenutredning, Väppeby 6:1 Sida 1 av 11

6 Kravspecifikation från Håbo kommun: - Håbo kommuns antagna dagvattenpolicy ska gälla - MKN (Miljökvalitetsnorm) ska beskrivas - Flödeskraven ska gälla för kvartersmark - Dagvattenflödet från områdets dagvattensystemetet, efter exploatering, skall ej överstiga nuvarande flöde för oexploaterat område vid dimensionerande regn - Blockregn, enligt Dahlström, med återkomsttiden 120 månader används vid beräkning av dagvattenflöden - Utredningen ska omfatta hela planområdet - Detaljplanens påverkan på avrinningen från omkringliggande områden behandlas 2 Förutsättningar Utredningsområdet ligger sydväst om Bålsta centrum, nordöst om Lindegårdsvägen/Åkervägen. Området utgörs i dagsläget uteslutande av jordbruksmark. Enligt Länsstyrelsen, Uppsala län, finns inget markavvattningsföretag registrerat inom utredningssområdet. 2.1 Dagvattenpolicy i Håbo kommun Håbo kommuns dagvattenpolicy, antagen , innehåller generella och specifika krav för dagvattenhantering. De punkter, vilka bedöms som mest grundläggande, listas nedan: - Arbeta för att minska och/eller utjämna flödet av dagvatten - Arbeta för att minska andelen hårdgjorda ytor - Vid lokalisering av bebyggelse ska hänsyn tas till den naturliga vattenbalansen - Arbeta för att bevara den naturliga infiltrationen, fördröjningen och avrinningen - Dagvattnet ska omhändertas så nära källan som möjligt (LOD) - Rening av dagvatten ska beaktas om förutsättningar för omhändertagande nära källan saknas 2.2 Dimensionering Enligt Håbo kommun ska dagvattenanläggningarna dimensioneras för regn med återkomsttiden 120 månader (exempelvis Dahlström 2010). Exploatering ska ej medföra en ökad avrinning från området till dagvattennätet vilket innebär att nuvarande vattenbalans ska bibehållas. Klimatfaktorn för det dimensionerande regnet har valts till 15 % (1,15), efter kommunens önskemål. 2.3 Miljökvalitetsnorm för vatten EUs vattendirektiv (ramdirektivet för vatten) infördes i den svenska lagstiftningen år 2004 och benämns i Sverige för vattenförvaltningen. Den utgår från vattnets naturliga avrinningsområden istället för administrativa gränser i form av länder och kommuner. Vattnens (vattenförekomsternas) nuvarande ekologiska respektive kemiska status bedöms enligt en femgradig skala från hög till dålig. Målet är att inga vatten ska försämras och att alla vatten ska uppnå minst miljökvalitetsnormen god status år En miljökvalitetsnorm uttrycker den kvalitet som en vattenförekomst ska ha uppnått vid en viss tidpunkt och har karaktären mål och framåtsyftande och inte definitiv. Dagvattenutredning, Väppeby 6:1 Sida 2 av 11

7 2.4 Föreslagna riktvärden för dagvattenutsläpp För dagvatten finns det inga nationellt fastslagna riktvärden för att bedöma föroreningshalter. Regionplane- och trafikkontoret vid Stockholms läns Landsting tog år 2009 fram Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp med förslag på riktvärden för dagvattenutsläpp. Föreslagna riktvärdesnivåer baseras på recipientens storlek samt det geografiska avståndet mellan källan och recipienten (Nivå 1M 2S). För Väppeby 6:1 väljs förslagsvis nivå 2S. Föreslagna riktvärden redovisas i Tabell 2:1. Tabell 2:1. Föreslagna riktvärden 2S, årsmedelhalt Ämne P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja Enhet µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l Konc , , P = Fosfor N= Kväve Pb = Bly Cu = Koppar Zn = Zink Cd = Kadmium Cr = Krom Ni = Nickel Hg = Kvicksilver SS = Suspenderad substans Dagvattenutredning, Väppeby 6:1 Sida 3 av 11

8 3 Nulägesbeskrivning Området är beläget sydväst om Bålsta Centrum, nordväst om Kalmarviken och utgörs av jordbruksmark (åker) med ytavrinning norrut. Det planerade området omfattar en yta av 1,4 hektar och betraktas som relativt flackt. Den uppmätta årsmedelnederbörden för Håbo kommun, under perioden , är 636 mm/år. 3.1 Jordarter och geoteknik I den översiktliga geotekniska undersökning som WSP utfört 2014, för området väster om Väppeby 6:1, framgår att jordlagren utgörs av lera på fast friktionsjord med ett övre skikt av tunn mulljord. Enligt SGUs jordartskarta består området av glacial lera samt postglacial finlera. Infiltrationskapaciteten, i markzonen, för Väppeby 6:1 bedöms som låg. 3.2 Avrinningsområde och recipient Recipient för området är Kalmarviken i Mälaren, vattenförekomst Mälaren-Prästfjärden. Dagvattnets transportväg redovisas i Figur 3:1. Transportvägen är uppmätt till 1270 meter och utgörs, i huvudsak, av södergående diken. Kemisk status för recipienten (Kalmarviken) klassas som ej god på grund av förhöjda halter av kvicksilver och kvicksilverföreningar. Ekologisk status i recipienten klassas som god med liten risk för försämring. Del av Väppeby 6:1 Kalmarviken Figur 3:1. Dagvattnets väg från Väppeby 6:1 till recipient (Kalmarviken) Dagvattenutredning, Väppeby 6:1 Sida 4 av 11

9 4 Flödesberäkning/dimensionering Avrinningsområdet (1,4 hektar) består idag till 100 % av jordbruksmark. I ett framtidsscenario kommer exploatering att medföra en förskjutning mot ökad andel hårdgjord yta med en ungefärlig fördelning på 60 % gräs/parkyta och 40 % hårdgjorda ytor. Urbanisering av området kommer att ge snabbare flöden och högre flödestoppar vilket medför behov av fördröjning av dagvatten inom exploateringsområdet (Se Skiss 4:1A samt 4:1B). 4.1 Avrinningskoefficienter Bedömda avrinningskoefficienter för området angivna i Tabell 4:1. Typ av område Avrinningskoefficient, ⱷ Vägyta 0,8 Takyta 0,9 Parkering (dränerande material) 0,25 Gräsyta, parkyta 0,05 Jordbruksmark 0,1 Tabell 4: Deltagande areor Areor för området före exploatering (nutid), inklusive reducerad area, redovisas i Tabell 4:2. Område Verklig area (hektar) Reducerad area (hektar) Vägyta Takyta Parkering (dränerande material) Gräsyta, parkyta Jordbruksmark 1,4 0,14 1,4 0,14 Tabell 4:2. Areor för området efter exploatering (Bjerking, situationsplan ), inklusive reducerad area, redovisas i Tabell 4:3. Område Verklig area (hektar) Reducerad area (hektar) Vägyta 0,14 0,11 Takyta 0,28 0,25 Parkering (dränerande 0,13 0,03 material) Gräsyta, parkyta 0,85 0,04 Jordbruksmark 1,4 0,44 Tabell 4:3. Dagvattenutredning, Väppeby 6:1 Sida 5 av 11

10 4.3 Rinntider Rinntider/vattenhastigheter för avrinningsområdet är uppskattade med schablonvärden (Svenskt vatten, Publikation 104, tabell 2.1) enligt Tabell 4:4. Rinntider beräknas överslagsmässigt i Tabell 4:5. Typ av avrinning Hastighet, m/s Ledning i allmänhet 1,5 Tunnel och större ledning 1,0 Dike och rännsten 0,5 Mark 0,1 Tabell 4:4. Typ Dike (meter) Markyta (meter) Rinntid, Tc (minuter) Oexploaterat område Exploaterarat område Tabell 4:5. Skiss 4:1A Skiss 4:1B Dagvattenutredning, Väppeby 6:1 Sida 6 av 11

11 4.4 Rationella metoden, dimensionerande flöden Rationella metoden, vilken är en statistisk överslagsmetod, ger möjlighet att bestämma dimensionerande avrinning (flöde) enligt formeln: Q dim = Area*ⱷ*i, där i utgör medelregnintensiteten vid den regnvaraktighet vilken motsvarar den maximala rinntiden/koncentrationstiden för att ett regn för hela området skall kunna samverka i beräkningspunkten. Detta innebär att regnets varaktighet, för en viss återkomsttid, skall sättas lika med rinntiden (Tc) för det berörda området (S. Lyngfelt, Chalmers tekniska högskola meddelande nr. 56, 1981). Rationella metoden och dimensionerande flöde för oexploaterat avrinningsområde (nutid) Regn med återkomsttiden 10 år (enl. Dahlström 2010) används för beräkning av dimensionerande flöde för oexploaterat avrinningsområde till beräkningspunkt (se Skiss 4:1A) enligt Tabell 4:6. Verklig area (hektar) Reducerad area (hektar) Tc (min) i (l/s*ha red ) [varaktighet=tc] Q dim (l/s) [=ha red *i] Motsvarar volym (m 3 ) 1,4 0, Tabell 4:6. Rationella metoden och dimensionerande flöde för exploaterat avrinningsområde Regn med återkomsttiden 10 år (enl. Dahlström 2010) samt klimatfaktor 1,15 används för beräkning av dimensionerande flöde för exploaterat avrinningsområde till beräkningspunkt (se Skiss 4:1B) enligt Tabell 4:7. Verklig area (hektar) Reducerad area (hektar) Tc (min) i (l/s*ha red ) [varaktighet=tc] Klimatfaktor Q dim (l/s) [=ha red *i*klim.fakt] 1,4 0, , Tabell 4:7. Motsvarar volym (m 3 ) Rationella metoden används med fördel på rektangulära, homogena områden upp till 100 hektar med linjär tillrinning. Rationella metoden bedöms därför vara applicerbar på utredningsområdet inom del av fastighet Väppeby 6:1. Dagvattenutredning, Väppeby 6:1 Sida 7 av 11

12 5 Föroreningsmängder Beräkningar av föroreningshalter för en rad olika ämnen har gjorts med hjälp av standardkoncentrationer hämtade ur Stormtac (2015) och avser genererat regnvatten inom exploateringsområdet. Efter fördröjning, inom kvartersmark, leds vattnet vidare mot befintlig dagvattendamm norr om området. Här sker flödesutjämning samt rening (partikelavskiljning, genom sedimentation) innan vidare avledning mot Kalmarviken. 5.1 Beräkning med schablonhalter, Stormtac För beräkningar av föroreningsmängder före exploatering har använts schablonhalter avseende jordbruksmark samt årsmedelnederbörden 636 mm. För beräkningar av föroreningsmängder efter exploatering har använts schablonhalter avseende flerfamiljshusområde samt årsmedelnederbörden 636 mm. För beräkning av riktvärden har föroreningsmängder enligt Tabell 2:1 (2S) använts tillsammans med årsmedelnederbörden 636 mm. Resultaten redovisas i Tabell 5:1. Halter som ligger över eller nära angivna riktvärden har markerats med fet stil. Före exploatering Efter exploatering Riktvärde (2S) Procentuell förändring P 0,196 kg/år 0,84 kg/år 0,7 kg/år 330 % N 4,72 kg/år 4,48 kg/år 8,4 kg/år - 5,4 % Pb 0,08 kg/år 0,042 kg/år 0,042 kg/år - 48 % Cu 0,012 kg/år 0,084 kg/år 0,11 kg/år 600 % Zn 0,018 kg/år 0,28 kg/år 0,35 kg/år 1460 % Cd 0,0001 kg/år 0,002 kg/år 0,0014 kg/år 1900 % Cr 0,0009 kg/år 0,034 kg/år 0,07 kg/år 3680 % Ni 0,0004 kg/år 0,025 kg/år 0,084 kg/år 6150 % Hg 0,004 g/år 0,07 g/år 0,2 g/år 1650 % SS 89 kg/år 196 kg/år 210 kg/år 120 % Olja 0,134 kg/år 1,96 kg/år 1,96 kg/år 1360 % Tabell 5:1 Dagvattenutredning, Väppeby 6:1 Sida 8 av 11

13 6 Förslag till fördröjning av dagvatten efter exploatering Fördröjning och infiltration av dagvatten sker inom kvartersmark. Vattnet avleds sedan vidare till befintlig dagvattendamm norr om området (se Skiss 4:1B). Dagvattenflödet till dagvattendammen får inte öka efter exploatering vilket innebär att exploaterad yta maximalt får släppa ifrån sig en regnvolym om 27 m 3 vid dimensionerande regn. Anläggande av svackdiken (makadamfyllda) samt fördröjande infiltrationsåtgärder i direkt anslutning till fastigheter bedöms möjliggöra erforderlig magasineringskapacitet för att fördröja den dimensionerande regnvolymen, specificerad i Tabell 4.7 (82-27= 55 m 3 ), inom utredningsområdet. Erforderlig svackdikesvolym för magasinering av 55 m 3 dagvatten blir cirka 180 m 3 vid hålrumsvolymen 30 % (för makadam). Detta motsvarar svackdiken med en total längd av 180 meter vid dikesbredden 2 m samt dikesdjupet 0,5 m (360 m 2 svackdikesyta). 6.1 Dagvatten från tak och hårdgjorda ytor Takdagvattnet avleds i utanpåliggande stuprör med utkastare på grönyta där det får infiltrera/avdunsta/avrinna. Hårdgjorda ytor inom tomtmark, exempelvis parkeringsytor och uteplatser, bör så långt det vara möjligt utformas som grönytor med förstärkt armering, alternativt genomsläpplig grusad yta. För uteplatser kan även genomsläpplig altankonstruktion (trätrall) med underliggande makadambädd vara lämplig. Avledning till det allmänna dagvattennätet/svackdikessystemet sker, i så stor utsträckning som möjligt, via ytliga stråk så som skärvdiken, avvattningsrännor, öppna diken eller skelettjordar för trädplanteringar med dräneringsledningar som avleder överskottsvatten. Vilken typ som väljs beror av det framtida områdets karaktär samt den tillgängliga ytan. Positivt är om det, under avledningen, kan ske en fastläggning av föroreningar så att föroreningsbelastningen på recipienten minskar. Om dagvattnet avleds till gräsytor eller gräsbekläda diken innan det når recipienten ökar sedimentering av partiklar med minskad grumlighet i dagvattnet som följd. Förslaget är att dagvattnet från gata, och eventuell GC-väg, samlas upp i längsgående svackdiken (makadamdiken med dräneringsledning) mellan körbana och tomtmark (se typsektion, Figur 6.1). Fördröjt dagvatten från exploateringsytan avleds norrut till befintlig dagvattendamm och vidare till recipient. Dagvattenutredning, Väppeby 6:1 Sida 9 av 11

14 Figur Sammanfattning Utredningsområdet för del av fastighet Väppeby 6:1 utgörs i dagsläget av 1,4 hektar jordbruksmark. Dimensionerande flöde (Q dim ) från området beräknas till 20 l/s före exploatering. Efter exploatering (40 % hårdgjorda ytor) beräknas dimensionerande flöde till 90 l/s. Klimatfaktor 1,15 används för flödesberäkningar efter exploatering Blockregn med återkomsttiden 120 månader används vid dimensionerande flödesberäkningar. Fördröjning/infiltration av dagvatten föreslås ske inom utredningsområdet före avledning norrut till befintlig dagvattendamm. Den volym som skall fördröjas vid dimensionerande regn är beräknad till 55 m 3. Erforderlig volym i makadamfyllda svackdiken, för att magasinera 55 m 3 dagvatten, beräknas till 180 m 3 vid hålrumsvolymen 30 %. Fördröjning och infiltration inom området föreslås hanteras genom anläggande av svackdiken, genomsläppliga parkeringsytor samt armerade grönytor i anslutning till fastigheter. Beräkning av föroreningshalter med schablonvärden från Stormtac visar på en generell, kraftig procentuell ökning av föroreningar efter exploatering. Beräknade halter överstiger, eller ligger i nivå med, riktvärden för: P, Pb, Cd och olja. Dagvattenutredning, Väppeby 6:1 Sida 10 av 11

15 8 Referenser Dimensionering av allmänna avloppsledningar, Svenskt Vatten Publikation P 90, mars 2004 Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp, Regionala dagvattennätverket i Stockholms län, februari 2009 Hållbar dag- och dränvattenhantering, Svenskt Vatten Publikation P105, augusti 2011 Nederbördsdata vid dimensionering och analys av avloppssystem, Svenskt Vatten Publikation P 104, augusti 2011 Stormtac , standard concentrations 9 Underlag Dagvattenutredning för detaljplaneområde Väppeby äng, Bålsta. Sweco Dagvattenpolicy Håbo kommun MTN 2011/61 Hid Detaljplan för fastigheterna Väppeby 6:1 och Väppeby 7:218, Väppeby äng, Håbo kommun, Uppsala län. PBL 2010:900 DPL Håbo kommun nya bostadshus inom Väppeby äng i Bålsta översiktlig geoteknisk undersökning. WSP Dagvattenutredning, Väppeby 6:1 Sida 11 av 11

Haninge kommun. Dagvattenutredning Exploateringsområde fd. Lundaskolan Jordbro. Dagvattenutredning exploatering fd Lundaskolan 151029.

Haninge kommun. Dagvattenutredning Exploateringsområde fd. Lundaskolan Jordbro. Dagvattenutredning exploatering fd Lundaskolan 151029. Haninge kommun Dagvattenutredning Exploateringsområde fd. Lundaskolan Jordbro Uppdragsledare och handläggare Jonas Lind Telefon +46 10 505 03 34 E-post jonas.lind@afconsult.com Datum 2015-10-29 Uppdragsnummer

Läs mer

Dagvattenutredning. Kv. Fältläkaren, Uppsala kommun

Dagvattenutredning. Kv. Fältläkaren, Uppsala kommun Dagvattenutredning Kv. Fältläkaren, Uppsala kommun 2015-05-05 www.bjerking.se Box 1351 751 43 Uppsala Telefon 018-65 12 09 Fax 018-65 11 01 www.bjerking.se Org.nr 556375-5478 F-skattebevis Sida 2 (11)

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING. För tillkommande bostäder utmed Gröndalsvägen. Stockholm 2013-04-17 Novamark AB

DAGVATTENUTREDNING. För tillkommande bostäder utmed Gröndalsvägen. Stockholm 2013-04-17 Novamark AB DAGVATTENUTREDNING För tillkommande bostäder utmed Gröndalsvägen Stockholm 2013-04-17 Novamark AB I:\PDOC\12108 Tumba Centrum\M\M-dok\Dagvattenutredning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. GEOLOGI OCH

Läs mer

Bilaga 9 Dikesförslag för Spektrumgången och Sneda gången

Bilaga 9 Dikesförslag för Spektrumgången och Sneda gången Dikesförslag Spektrumgången och Sneda gången Datum / Version: 2016-03-15 / Granskningshandling Dok.nr: 2012062 Sidan 1 av 10 Bilaga 9 Dikesförslag för Spektrumgången och Sneda gången HANDLÄGGARE: DATUM

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING Dragonvägen i Upplands Väsby Kommun, Riksbyggen

DAGVATTENUTREDNING Dragonvägen i Upplands Väsby Kommun, Riksbyggen ADRESS COWI AB Solna Strandväg 78 171 54 Solna TEL 010 850 23 00 FAX 010 850 23 10 WWW cowi.se DAGVATTENUTREDNING Dragonvägen i Upplands Väsby Kommun, Riksbyggen PROJEKTNR. A070552 DOKUMENTNR. A070552-002

Läs mer

Dagvattenhantering Hensbacka, Smedberget

Dagvattenhantering Hensbacka, Smedberget MUNKEDALS KOMMUN Dagvattenhantering Hensbacka, Smedberget Göteborg Dagvattenhantering Hensbacka, Smedberget, Munkedals kommun Datum 2010-06-11 Uppdragsnummer 61440932881-4 Utgåva/Status Tea Cole Stefan

Läs mer

RAPPORT. Järnlodet 16. Centrumfastigheter. Sweco Environment AB. Irina Persson. Linda Johansson. Henrik Alm. Dagvattenutredning.

RAPPORT. Järnlodet 16. Centrumfastigheter. Sweco Environment AB. Irina Persson. Linda Johansson. Henrik Alm. Dagvattenutredning. Centrumfastigheter Järnlodet 16 Uppdragsnummer 1832221 Dagvattenutredning Uppsala 2011-11-04 Sweco Environment AB Uppsala Irina Persson Linda Johansson Henrik Alm 1 (8) Sweco Kungsgatan 62, 753 18 Uppsala

Läs mer

Dagvattenutredning detaljplan Kungsbro 1:1

Dagvattenutredning detaljplan Kungsbro 1:1 OKQ8 detaljplan Kungsbro 1:1 Stockholm 2015-01-26 detaljplan Kungsbro 1:1 Datum 2015-01-26 Uppdragsnummer 1320011273 Utgåva/Status Version 1 Cecilia Sköld Sara Jansson Ingemar Uhlin Uppdragsledare Handläggare

Läs mer

Dagvattenutredning Sparsör

Dagvattenutredning Sparsör Author Hanieh Esfahani Phone +46 10 505 94 79 Mobile +46706788714 hanieh.esfahani@afconsult.com Date 2014-12-05 Project ID 701324 Client Borås Energi & Miljö Dagvattenutredning Sparsör Hållbar dagvattenutredning

Läs mer

Dagvatten-PM. Område vid Töresjövägen Kumla 3:213 m.fl. Inom Tyresö kommun, Stockholms län. Tengbom

Dagvatten-PM. Område vid Töresjövägen Kumla 3:213 m.fl. Inom Tyresö kommun, Stockholms län. Tengbom Område vid Töresjövägen Kumla 3:213 m.fl. Inom Tyresö kommun, Stockholms län Tengbom Författade: Matilda Wistrand Granskad av: Niclas Elvsén Innehåll Bakgrund... 3 Befintliga ledningar... 5 Markförutsättningar...

Läs mer

Dagvatten-PM, Storvreta centrum

Dagvatten-PM, Storvreta centrum Tengbom 2015-11-09 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Hållbar dagvattenhantering på kvartersmark och allmän platsmark... 5 Dimensionering... 6 Metoder... 10 3.1 Fördröjning via magasin i mark... 10 3.2

Läs mer

Föroreningsberäkningar till detaljplan för Sandstugan 2, Uttran, Botkyrka kommun

Föroreningsberäkningar till detaljplan för Sandstugan 2, Uttran, Botkyrka kommun Förosberäkningar till detaljplan för Sandstugan 2, Uttran, Botkyrka kommun GRAP 17027 Jenny Korinth Geosigma AB 2017-02-17 Uppdragsnummer Grap nr Datum Antal sidor Antal bilagor 604648 17027 2017-02-17

Läs mer

Uppdaterad Dagvattenutredning Troxhammar 7:2 mfl

Uppdaterad Dagvattenutredning Troxhammar 7:2 mfl Detaljplaneområdet, Färingsö trä, åker och infartsparkering sett från nordväst. Uppdaterad Dagvattenutredning Troxhammar 7:2 mfl Ekerö kommun Stockholm 2015-07-01 Uppdaterad Dagvattenutredning Troxhammar

Läs mer

Dagvattenutredning för flerbostadshus vid Ektorpsrondellen. Dagvattenutredning för flerbostadshus vid Ektorpsrondellen

Dagvattenutredning för flerbostadshus vid Ektorpsrondellen. Dagvattenutredning för flerbostadshus vid Ektorpsrondellen Dagvattenutredning för flerbostadshus vid Ektorpsrondellen Datum / Version: 2014-01-17 / LEVERANS Prjoektnr: 2011704 Sidan 1 av 12 Teknisk Rapport Dagvattenutredning för flerbostadshus vid Ektorpsrondellen

Läs mer

Detaljplan, Ishall Sjöparksområdet Dagvattenutredning

Detaljplan, Ishall Sjöparksområdet Dagvattenutredning Detaljplan, Ishall Sjöparksområdet Dagvattenutredning Sundsvall 2015-05-15 Ramböll Sverige AB Organisationsnummer 556133-0506 Dagvattenutredning Detaljplan ishall Datum 2015-05-15 Uppdragsnummer 1320012323

Läs mer

Dagvattenutredning Torshälla - Mälby 8:1

Dagvattenutredning Torshälla - Mälby 8:1 Dagvattenutredning Torshälla - Mälby 8:1 Beställare: Eskilstuna kommun 631 86 Eskilstuna Beställarens representant: Karolina Ehrén Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Hantverkargatan 5

Läs mer

Dagvattenutredning fö r detaljplaneömra de Va ppeby a ng, Ba lsta.

Dagvattenutredning fö r detaljplaneömra de Va ppeby a ng, Ba lsta. -14 UPPDRAG Väppeby äng dagvattenutredning UPPDRAGSNUMMER 1143622 UPPDRAGSLEDARE Johanna Rennerfelt UPPRÄTTAD AV Johanna Rennerfelt DATUM 2015-02-18 GRANSKAD AV Jenny Pirard Dagvattenutredning fö r detaljplaneömra

Läs mer

Dagvattenutredning BoKlok Odenvallen Östersund

Dagvattenutredning BoKlok Odenvallen Östersund Dagvattenutredning BoKlok Odenvallen Östersund Uppdragsgivare: BoKlok Housing AB Upprättad av: Arctan AB Handläggare: Pär Vejdeland Datum: 2016-09-12 Arctan AB Storsjöstråket 15, 831 34 Östersund Telefon:

Läs mer

RAPPORT. Dagvattenutredning Björnbro. Kilenkrysset Bygg AB. Sweco Environment AB Västerås Vatten och miljö

RAPPORT. Dagvattenutredning Björnbro. Kilenkrysset Bygg AB. Sweco Environment AB Västerås Vatten och miljö Kilenkrysset Bygg AB Dagvattenutredning Björnbro Uppdragsnummer 1186342000 Sweco Environment AB Västerås Vatten och miljö Martin Lindström Frida Nolkrantz Agata Banach 1 (32) S w e co Ingenjör Bååths Gata

Läs mer

Föroreningsmängder från dagvatten inom Viareds industriområde

Föroreningsmängder från dagvatten inom Viareds industriområde Föroreningsmängder från dagvatten inom Viareds industriområde 1 (12) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Avgränsning och antaganden... 3 1.3 Definitioner... 4 2 Beräkningar

Läs mer

VÄSJÖOMRÅDET (DP l + ll)

VÄSJÖOMRÅDET (DP l + ll) DAGVATTENUTREDNING INFÖR UTBYGGNAD AV VÄSJÖOMRÅDET (DP l + ll) OKT 2010 2 (8) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 2 Dagvattenhantering vid Väsjöområdet 3 2.1 Väsjön 3 2.2 Förslag till dagvattenhantering 3 2.3 Reningsbehov

Läs mer

Flödes- och föroreningsberäkning för dagvatten inom området Östra Torp, Uddevalla

Flödes- och föroreningsberäkning för dagvatten inom området Östra Torp, Uddevalla Flödes- och föroreningsberäkning för dagvatten inom området Östra Torp, Uddevalla Inledning I detta redogörs för flödes- och föroreningssituationen inom Östra Torps detaljplaneområde före och efter exploatering

Läs mer

Dagvatten-PM, Klockstapeln

Dagvatten-PM, Klockstapeln Tengbom Upprättad av: Matilda Wistrand Granskad av: Niclas Elvsén Innehåll 1. Bakgrund... 3 1.1 Befintliga ledningar... 5 1.2 Markförutsättningar... 5 2. Dimensionering... 6 3. Metoder... 7 3.1 Fördröjning

Läs mer

PM DAGVATTENUTREDNING HAGA 4:28 OCH 4:44 (NACKADEMIN), SOLNA STAD 1 BAKGRUND

PM DAGVATTENUTREDNING HAGA 4:28 OCH 4:44 (NACKADEMIN), SOLNA STAD 1 BAKGRUND Dokumentnamn Dagvatten Vår referens Datum Uppdragsnr Louise Björkvald 2015-03-03 335191 PM DAGVATTENUTREDNING HAGA 4:28 OCH 4:44 (NACKADEMIN), SOLNA STAD 1 BAKGRUND Ett detaljplanearbete pågår i utkanten

Läs mer

DAGVATTENPOLICY. HÅBO KOMMUN 2012 MTN 2011/61 Hid 2012.2726. Antagen av KF att gälla from 2012-10-08 tills vidare (KF 2012-09-24 102)

DAGVATTENPOLICY. HÅBO KOMMUN 2012 MTN 2011/61 Hid 2012.2726. Antagen av KF att gälla from 2012-10-08 tills vidare (KF 2012-09-24 102) DAGVATTENPOLICY HÅBO KOMMUN 2012 MTN 2011/61 Hid 2012.2726 Antagen av KF att gälla from 2012-10-08 tills vidare (KF 2012-09-24 102) POLICY 1 1 POLICY 2 Policy Dagvattenpolicyn är uppdelad i generella punkter

Läs mer

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Partille kommun 433 82 PARTILLE Beställarens representant: Olof Halvarsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Herman Andersson Uppdragsnr:

Läs mer

Södra Ladugårdsängen ytavrinning dagvatten Örebro kommun

Södra Ladugårdsängen ytavrinning dagvatten Örebro kommun Author Carl-Fredrik Eriksson Phone +46 10 505 54 90 Mobile +46702102891 E-mail carl-fredrik.eriksson@afconsult.com Recipient Örebro kommun Filip Lindström Box 333000 701 35 Örebro Sverige Date 04/06/2016

Läs mer

RAPPORT. Dagvattenutredning Kungsbäck SAMHÄLLSBYGGNAD, GÄVLE KOMMUN SWECO ENVIRONMENT GÄVLE VATTEN OCH MILJÖ UPPDRAGSNUMMER 1584634000 2013-10-18

RAPPORT. Dagvattenutredning Kungsbäck SAMHÄLLSBYGGNAD, GÄVLE KOMMUN SWECO ENVIRONMENT GÄVLE VATTEN OCH MILJÖ UPPDRAGSNUMMER 1584634000 2013-10-18 repo001.docx 2012-03-2914 SAMHÄLLSBYGGNAD, GÄVLE KOMMUN Dagvattenutredning Kungsbäck UPPDRAGSNUMMER 1584634000 SWECO ENVIRONMENT GÄVLE VATTEN OCH MILJÖ LISEN LINDGREN - HANDLÄGGARE IRINA PERSSON - KVALITETSGRANSKARE

Läs mer

Beräknad avskiljning av dagvattenburna föroreningar med LOD och dagvattendamm för dp Nya gatan, Nacka

Beräknad avskiljning av dagvattenburna föroreningar med LOD och dagvattendamm för dp Nya gatan, Nacka Sid 1 (5) PM Beräknad avskiljning av dagvattenburna föroreningar med LOD och dagvattendamm för dp Nya gatan, Nacka Planområdet Planområdet för Nya Gatan har förändrats sedan dagvattenutredningen Dagvattenutredning

Läs mer

Dagvattenutredning - Ungdomsbostäder i Bålsta.

Dagvattenutredning - Ungdomsbostäder i Bålsta. Örebro, 2015-10-20 Dagvattenutredning - Ungdomsbostäder i Bålsta. Förslag till detaljplan för Bålsta 1:35, 1:36 och del av Bålsta 1:614, Lyckebo, i Bålsta. Källa: Håbo kommun K e n n e t h B e r g l u

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Staffan Stenvall UPPRÄTTAD AV. Frida Nolkrantz

UPPDRAGSLEDARE. Staffan Stenvall UPPRÄTTAD AV. Frida Nolkrantz -14 UPPDRAG Skörby - MKB UPPDRAGSNUMMER 3370792100 UPPDRAGSLEDARE Staffan Stenvall UPPRÄTTAD AV Frida Nolkrantz DATUM 23 Kompletterande bedömning av dagvattnets påverkan på föroreningshalterna i Mälaren

Läs mer

PM DAGVATTEN AGATEN 32, TYRESÖ. Rev A 2015-08-26 UPPDRAGSLEDARE: TOBIAS RENLUND UPPRÄTTAD AV: TOBIAS RENLUND GRANSKAD OCH KVALITETSSÄKRAD: HENRIK ALM

PM DAGVATTEN AGATEN 32, TYRESÖ. Rev A 2015-08-26 UPPDRAGSLEDARE: TOBIAS RENLUND UPPRÄTTAD AV: TOBIAS RENLUND GRANSKAD OCH KVALITETSSÄKRAD: HENRIK ALM repo001.docx 2012-03-2914 AGATEN 32, TYRESÖ Rev A SWECO ENVIRONMENT AB UPPDRAGSLEDARE: TOBIAS RENLUND UPPRÄTTAD AV: TOBIAS RENLUND GRANSKAD OCH KVALITETSSÄKRAD: HENRIK ALM Innehållsförteckning 1 Inledning

Läs mer

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman UPPDRAGSNUMMER ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING ARNÖ 1:3 SÖDER FLÄTTNALEDEN BJÖRKÖ, NYKÖPING NYKÖPINGS KOMMUN NYKÖPING Handläggare: Aino Krunegård Ronie Wickman Kvalitetsgranskning: Denis van Moeffaert 1

Läs mer

Datum 2012-03-23. Dagvattenutredning. detaljplan för trafikkantservice

Datum 2012-03-23. Dagvattenutredning. detaljplan för trafikkantservice Handläggare Andreas Olander Lianne de Jonge Tel +46 10 505 31 96 Mobil +46 72 530 34 23 Fax +46 10 505 30 09 andreas.olander@afconsult.com Datum Uppdragsnr 572030 1 (16) Dagvattenutredning detaljplan för

Läs mer

I denna handling redovisas de åtgärder som bedöms kommer att krävas för att kunna ta hand om dagvattnet inom det planerade området.

I denna handling redovisas de åtgärder som bedöms kommer att krävas för att kunna ta hand om dagvattnet inom det planerade området. 2013-06-27 Detaljplan Sjöåkra 1:23 I nordöstra delen av Bankeryd upprättas en ny detaljplan för Sjöåkra 1:23. Detaljplanen innebär att ett nytt bostadsområde anläggs på Sjöåkra och vid genomförandet kommer

Läs mer

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 Datum 2012-02-21 Diarienummer P 2008-0230 Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 En beräkning görs för att uppskatta mängden dagvatten som uppstår vid stora nederbördsmängder samt att

Läs mer

Dagvattenutredning Detaljplan del av Kopper 2:1 m fl, Bergsvägen

Dagvattenutredning Detaljplan del av Kopper 2:1 m fl, Bergsvägen PM Dagvattenutredning Dagvattenutredning Detaljplan del av Kopper 2:1 m fl, Bergsvägen 2013-09-15 Halmstad 1 av 10 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Underlag... 3 2. Befintliga

Läs mer

Dagvattenutredning. Kv Fikonet 2-3, Eskilstuna

Dagvattenutredning. Kv Fikonet 2-3, Eskilstuna Handläggare Axel Nordqvist Melander Tel +46105055868 Mobil +46730734431 E-mail axel.nordqvist.melander@afconsult.com Recipient ProNordic Reexplorer AB Fredrik Söderberg fredrik@pronordic.se Datum 14/02/2017

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för Höjdvägen

Dagvattenutredning till detaljplan för Höjdvägen Dagvattenutredning till detaljplan för Höjdvägen 216-3-4 Befintligbebyggelse och dagvattensystem Dagvattnet i området för Länsmansvägen tas omhand via två stycken allmänna dagvattenledningar. Den ena är

Läs mer

Furulidsskolan Kompletterande dagvattenutredning till detaljplan

Furulidsskolan Kompletterande dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Kungsbacka Kommun 434 81 Kungsbacka Beställarens representant: Maria Malone Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Jennifer Löfvendahl

Läs mer

Flödesberäkning och dagvattenutredning för kvarter 5 i Tyresö Centrum

Flödesberäkning och dagvattenutredning för kvarter 5 i Tyresö Centrum Flödesberäkning och dagvattenutredning för kvarter 5 i Tyresö Centrum Riksbyggen ekonomisk förening och Småa AB RAPPORT nr 2015-0854-A Författare: Maja Granath och Jonas Andersson, WRS Uppsala AB 2015-08-27

Läs mer

Dagvattenutredning Sparven 6

Dagvattenutredning Sparven 6 Dagvattenutredning Sparven 6 Datum: 2011-11-02 Pauline Sandberg Uppdragsledare Jan Kjellberg Granskare BYLERO, Byggledare i Roslagen AB Baldersgatan 12 761 31 Norrtälje Organisationsnummer 556489-0340

Läs mer

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB Källdal 4:7 2015-05-21 Dagvattenutredning Bilaga till Detaljplan Uppdragsansvarig: Lars J. Björk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik AB Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Uppdrag...

Läs mer

Principlösningar för dagvattenhantering inom Tungelsta Ålsta 28:1, Tungelsta 1:47 och 1:52 m.fl., Haninge kommun Dagvattenutredning STEG 1

Principlösningar för dagvattenhantering inom Tungelsta Ålsta 28:1, Tungelsta 1:47 och 1:52 m.fl., Haninge kommun Dagvattenutredning STEG 1 1 (12) Principlösningar för dagvattenhantering inom Tungelsta Ålsta 28:1, Tungelsta 1:47 och 1:52 m.fl., Haninge kommun Dagvattenutredning STEG 1 Täby 2015-12-18 MARKTEMA AB Johanna Rennerfelt Tel 0704-378087

Läs mer

Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus

Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus Dagvattenutredning White Arkitekter AB Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus Stockholm 2013-12-20 GRANSKNINGSHANDLING 2013-11-29 Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus Datum 2013-12-20 Uppdragsnummer

Läs mer

LOD vid nyproduktion av bostäder. Principlösningar för

LOD vid nyproduktion av bostäder. Principlösningar för 2014-05-07 Principlösningar för LOD vid nyproduktion av bostäder. RIKTLINJER OCH KRAV I Stockholms stads dagvattenstrategi (2002) står att dagvattnet inte får försämra miljön. I första hand ska åtgärder

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Credentia AB Dagvattenutredning för kvarteret Haren 1, 2, 3, 7 Uppdragsnummer 1832240 Uppsala 2012-04-12 Sweco Environment AB Uppsala vatten och miljö Irina Persson, Johanna Rennerfelt, Lena Hedberg Kvalitetsgranskare

Läs mer

Mikaelsplan, Uppsala Utredning

Mikaelsplan, Uppsala Utredning Dagvatten, Uppsala Uppdragsgivare: Uppsalahem Upprättat av: Anna Thorsell Konsult: Structor Uppsala 753 30 UPPSALA Utredning Revideringsdatum: , 753 30 UPPSALA Dagvatten ANTAL BLAD: 8 BLAD NR: 1 Innehåll

Läs mer

PM dagvatten Börje-Hässelby 1:2, Kompletterande dagvattenutredning

PM dagvatten Börje-Hässelby 1:2, Kompletterande dagvattenutredning Uppsala kommun PM dagvatten Börje-Hässelby 1:2, Kompletterande dagvattenutredning Stockholm 2013-07-05 PM dagvatten Börje-Hässelby 1:2, Kompletterande dagvattenutredning Datum 2013-07-05 Uppdragsnummer

Läs mer

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Datum 2011-03-21 Reviderad - Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala Region Mitt Uppdrag Beställare Träkvista Järntorget Bostad AB T: +46-10-615

Läs mer

Dagvattenutredning Streteredsvägen 36b

Dagvattenutredning Streteredsvägen 36b Uppdragsnr: 10204727 1 (4) PM Dagvattenutredning Streteredsvägen 36b WSP Samhällsbyggnad i Halmstad har fått i uppdrag av Livered AB att inför detaljplansändring utreda dagvattenhantering inom fastigheten

Läs mer

Stadsdel Vega detaljplan 4

Stadsdel Vega detaljplan 4 Haninge kommun Stadsdel Vega detaljplan 4 Stockholm 2013-04-22 Vega DP 4 Datum 2013-04-22 Uppdragsnummer 61261356430000 Utgåva/Status Första version Sofia Åkerman Tom Thongying Marta Ahlqvist-Juhlén Uppdragsledare

Läs mer

Dagvattenutredning Temyntan Näsby 4:1106 m.fl

Dagvattenutredning Temyntan Näsby 4:1106 m.fl Dagvattenutredning Temyntan Näsby 4:1106 m.fl Matilda Wistrand Niclas Elvsén Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Dagvattenpolicy Tyresö kommun... 5 Markförutsättningar... 6 Befintliga ledningar...

Läs mer

Björkvallen dagvattenutredning

Björkvallen dagvattenutredning -14 UPPDRAG Björkvallen dagvattenutredning UPPDRAGSNUMMER 1143623000 UPPDRAGSLEDARE Erik Lidén UPPRÄTTAD AV Erik Lidén DATUM 02-21 GRANSKAD AV Jenny Pirard Björkvallen dagvattenutredning 1 (25) S w e co

Läs mer

Översiktlig dagvattenutredning för Gränby centrum inför samrådsskede.

Översiktlig dagvattenutredning för Gränby centrum inför samrådsskede. -14 UPPDRAG Dagvattenutredning Detaljplan UPPDRAGSNUMMER 3740043013 UPPDRAGSLEDARE Jonas Jernberg UPPRÄTTAD AV Rickard Olofsson DATUM Översiktlig dagvattenutredning för Gränby centrum inför samrådsskede.

Läs mer

PM DAGVATTEN NIFSARP INDUSTRIOMRÅDE

PM DAGVATTEN NIFSARP INDUSTRIOMRÅDE PM DAGVATTEN NIFSARP INDUSTRIOMRÅDE ÅF INFRASTRUCTURE, GÖTEBORG ÅF-Infrastructure AB, Grafiska vägen 2, Box 1551, SE-401 51 Göteborg Sverige Telefon 071-10 505 00 00, huvudkontor i Stockholm, www.afconsult.com

Läs mer

Skogsallén Fastighetsprojektering AB. Kvarteret Tjädern. Dagvattenutredning till detaljplan 2014-01-13

Skogsallén Fastighetsprojektering AB. Kvarteret Tjädern. Dagvattenutredning till detaljplan 2014-01-13 Skogsallén Fastighetsprojektering AB Beställare: Skogsallén Fastighetsprojektering AB Viktor Rydbergsgatan 10 411 32 Göteborg Beställarens representant: Carl-Johan Carlsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare:

Läs mer

Dagvattenutredning Önnestad 112:1

Dagvattenutredning Önnestad 112:1 Sida 1(10) Dagvattenutredning Sida 2(10) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Förutsättningar... 3 3. Befintligt ledningssystem... 3 3.1 Befintliga VA-ledningar... 3 3.2 Befintliga el- och teleledningar...

Läs mer

Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen för fastigheten Vilunda 20:24, Optimusvägen, Upplands Väsby.

Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen för fastigheten Vilunda 20:24, Optimusvägen, Upplands Väsby. Box 1146 183 11 Täby Tel 8-732 58 Tel, dir 8-732 28 83 Fax 8-732 22 e-post david.kallman@marktema.se PM - Vilunda 2:24, Dagvattenutredning Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen

Läs mer

Haninge kommun. Dagvattenutredning för detaljplan Biltema. Stockholm, 2015-05-06

Haninge kommun. Dagvattenutredning för detaljplan Biltema. Stockholm, 2015-05-06 Haninge kommun Dagvattenutredning för detaljplan Biltema Stockholm, 2015-05-06 Dagvattenutredning Detaljplan Biltema Dagvattenutredning Datum 2015-05-06 Uppdragsnummer 1320013064 Utgåva/Status Version

Läs mer

Säfsen 2:78, utredningar

Säfsen 2:78, utredningar SÄFSEN FASTIGHETER Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Uppsala Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Datum 2014-11-14 Uppdragsnummer 1320010024 Utgåva/Status Michael Eriksson Magnus Sundelin

Läs mer

PM Dagvattenföroreningar

PM Dagvattenföroreningar o:\sto2\svg\2014\1320008697\3_tnik\r\dagvatten\pm dagvattenföroreningar_rev.docx Tomteboda bussdepå Datum 2015-01-29 Ramböll Sverige AB Box 17009 104 62 Stockholm T: 010-615 60 000 www.ramboll.se Handläggare:

Läs mer

Dagvattenutredning Solbackaträdgård Tälje 3:186 mfl, Norrtälje kommun

Dagvattenutredning Solbackaträdgård Tälje 3:186 mfl, Norrtälje kommun Dagvattenutredning Solbackaträdgård Tälje 3:186 mfl, Norrtälje kommun Datum: 2012-12-05 rev 2013-10-22 Pauline Sandberg Uppdragsledare Johanna Ardland-Bojvall Granskare BYLERO, Byggledare i Roslagen AB

Läs mer

Bilaga 1. Dagvattenutredning för detaljplan ETERN 3, Umeå SAMRÅDSHANDLING. Sundsvall 2014-03-07

Bilaga 1. Dagvattenutredning för detaljplan ETERN 3, Umeå SAMRÅDSHANDLING. Sundsvall 2014-03-07 Bilaga 1 Dagvattenutredning för detaljplan ETERN 3, Umeå SAMRÅDSHANDLING Sundsvall 2014-03-07 Dagvattenutredning för detaljplan ETERN 3, Umeå Datum 2014-06-04 Uppdragsnummer 1320006428 Utgåva/Status 1

Läs mer

Dagvattenutredning KVARNHOLMEN UTVECKLINGS AB. Kvarnholmen DP5. Stockholm 2013-04-19

Dagvattenutredning KVARNHOLMEN UTVECKLINGS AB. Kvarnholmen DP5. Stockholm 2013-04-19 KVARNHOLMEN UTVECKLINGS AB Stockholm 2013-04-19 Datum 2013-04-19 Uppdragsnummer 61190723501 Håkan Olofsson Linnéa Sörenby Magnus Biderheim Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009,

Läs mer

Översiktlig dagvattenutredning för detaljplan för del av Tegelviken 2:4 (Jungs väg)

Översiktlig dagvattenutredning för detaljplan för del av Tegelviken 2:4 (Jungs väg) 1(6) Handläggare Datum Beteckning Stefan Ahlman 2015-11-04 E-post: stefan.ahlman@kvab.kalmar.se Tel: 0480-45 12 22 Samhällsbyggnadskontoret Planenheten Box 611 391 26 Kalmar Översiktlig dagvattenutredning

Läs mer

Genomgång av styrande dokument och förutsättningar. Beräkning av dagvattenflöden före och efter nyexploatering

Genomgång av styrande dokument och förutsättningar. Beräkning av dagvattenflöden före och efter nyexploatering repo001.docx 2012-03-2914 UPPDRAGSNUMMER 1143576500 ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING FÖR HUS 15 (SICKLAÖN 369:32) 2014-06-04 SWECO ENVIRONMENT AB DAGVATTEN OCH YTVATTEN UPPDRAGSLEDARE/KVALITESGRANSKARE AGATA

Läs mer

PM Dagvattenutredning

PM Dagvattenutredning PM Dagvattenutredning Stäkets verksamhetsområde 2015-01-23 Rev A 2015-02-26 Rev B 2015-03-11 www.bjerking.se Sida 1 (24) PM Dagvattenutredning Stäkets verksamhetsområde Uppdragsnamn Stäkets verksamhetsområde

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Per Domstad. Per Domstad

UPPDRAGSLEDARE. Per Domstad. Per Domstad PM UPPDRAG Nyréns Läkerolområdet UPPDRAGSNUMMER UPPDRAGSLEDARE Per Domstad UPPRÄTTAD AV Per Domstad DATUM 2016-11-30 DAGVATTENHANTERING LÄKEROLOMRÅDET Bakgrund Gävle kommun avser bebygga det gamla området

Läs mer

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Järntorget Bostad AB, Ekerö Uppsala 2015-02-23 Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala Telefon 010-615 60 00 www.ramboll.se Organisationsnummer 556133-0506 , Ekerö Datum 2015-02-23 Uppdragsnummer

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05 Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare HÄRRYDA KOMMUN BOX 20 43521 MÖLNLYCKE Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN RAPPORT 2012-06-20 Uppdrag: 242340, Planförstudie - Bergagården, Kalmar Titel på rapport: Dagvattenutredning Bergagården Status: Rapport Datum: 2012-06-20 Medverkande Beställare:

Läs mer

RAPPORT. Fyrklövern BRABO STOCKHOLM AB STHLM DAGVATTEN OCH YTVATTEN DAGVATTENUTREDNING UPPDRAGSNUMMER 1143669000 2014-09-12 PER BOHOLM TOBIAS RENLUND

RAPPORT. Fyrklövern BRABO STOCKHOLM AB STHLM DAGVATTEN OCH YTVATTEN DAGVATTENUTREDNING UPPDRAGSNUMMER 1143669000 2014-09-12 PER BOHOLM TOBIAS RENLUND BRABO STOCKHOLM AB Fyrklövern UPPDRAGSNUMMER 1143669000 DAGVATTENUTREDNING STHLM DAGVATTEN OCH YTVATTEN PER BOHOLM TOBIAS RENLUND Sweco Sammanfattning Upplands Väsbys kommun ingår i Oxunda Vattensamverkan

Läs mer

Tekniskt PM, VA-teknik. Teoretisk, översiktlig beräkning för dagvattenhantering gällande etablering av Tullstation, E18.

Tekniskt PM, VA-teknik. Teoretisk, översiktlig beräkning för dagvattenhantering gällande etablering av Tullstation, E18. Teoretisk, översiktlig beräkning för dagvattenhantering gällande etablering av Tullstation, E18. Datum: 21.12.2013 Uppdragsnummer: 113427 Tekniskt PM, VA-teknik Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING

ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING Lianne de Jonge Handläggare Lianne de Jonge Telefon +4610 505 32 09 Mobil Beställare Mölndals stad E-mail lianne.dejonge@afconsult.com Datum 07/03/2016 Projekt ID 719997

Läs mer

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 SLUTRAPPORT 2013-10-22 Uppdrag: 250188, revidering Dagvattenutredning Åkarp Titel på rapport: Revidering dagvattenutredning till dp för del av

Läs mer

Dagvattenutredning Kvarteret Häxan, Mjölby

Dagvattenutredning Kvarteret Häxan, Mjölby Handläggare Magnus Johansson Tel 010-505 48 64 Mobil Fyll i mobilnummer E-post magnus.g.johansson@afconsult.com Datum Projekt-ID 721131 Kund Dagvattenutredning Kvarteret Häxan, Mjölby Dagvattenutredning

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING INFÖR UTBYGGNAD AV. Väsjön norra

DAGVATTENUTREDNING INFÖR UTBYGGNAD AV. Väsjön norra DAGVATTENUTREDNING INFÖR UTBYGGNAD AV Väsjön norra MAJ 2013 2 (9) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 2 Inledning 3 3 Geologi 3 4 Dagvattenhantering 3 4.1 Väsjön 3 4.2 Förslag till dagvattenhantering 4 4.3 Reningsbehov

Läs mer

RAPPORT. Tullen 6 Dagvattenutredning CENTRUMFASTIGHETER SWECO ENVIRONMENT AB STHLM DAGVATTEN OCH YTVATTEN HENRIK ALM OCH IRINA PERSSON

RAPPORT. Tullen 6 Dagvattenutredning CENTRUMFASTIGHETER SWECO ENVIRONMENT AB STHLM DAGVATTEN OCH YTVATTEN HENRIK ALM OCH IRINA PERSSON CENTRUMFASTIGHETER Tullen 6 Dagvattenutredning UPPDRAGSNUMMER 1143513000 UTKAST STOCKHOLM SWECO ENVIRONMENT AB STHLM DAGVATTEN OCH YTVATTEN HENRIK ALM OCH IRINA PERSSON 1 (8) repo001.docx 2012-03-29 S

Läs mer

White Arkitekter AB. Dagvattenutredning för detaljplan Sågtorp 3, Täby kommun. Stockholm 2014-03-31

White Arkitekter AB. Dagvattenutredning för detaljplan Sågtorp 3, Täby kommun. Stockholm 2014-03-31 White Arkitekter AB Dagvattenutredning för detaljplan Sågtorp 3, Täby kommun Stockholm 2014-03-31 Dagvattenutredning för detaljplan Sågtorp 3, Täby kommun Datum 2014-03-31 Uppdragsnummer 1320005600 Utgåva/Status

Läs mer

Kvartersmarksexempel dagvattenflödesberäkning

Kvartersmarksexempel dagvattenflödesberäkning 1 Beräkningar för förtätningskvarter 1a Välj Å(återkomsttid för regn)=10 år samt R djup =20 mm för beräkningarna, vilket enligt Figur 1 innebär att ca 90 % av årsvolymen tas om hand. Genomsläpplig beläggning

Läs mer

Haninge kommun. Dagvattenutredning Stadsdel Vega detaljplan 4. Stockholm 2014-02-10

Haninge kommun. Dagvattenutredning Stadsdel Vega detaljplan 4. Stockholm 2014-02-10 Haninge kommun Dagvattenutredning Stadsdel Vega detaljplan 4 Stockholm 2014-02-10 Dagvattenutredning Stadsdel Vega detaljplan 4 Datum 2014-02-10 Uppdragsnummer 61261356430000 Utgåva/Status Tredje versionen,

Läs mer

Hantering av vägdagvatten längs Ullevileden.

Hantering av vägdagvatten längs Ullevileden. 1 (10) Hantering av vägdagvatten längs Ullevileden. Bilaga till planbeskrivning för detaljplan med MKB i Tornby och Kallerstad för del av SKÄGGETORP 1:1 m.fl. (Utbyggnad av Ullevileden) UUtställningsshandling

Läs mer

Eftra 2:54 och 4:24 VA-utredning till detaljplan

Eftra 2:54 och 4:24 VA-utredning till detaljplan Beställare: Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: FALKENBERGS KOMMUN Box 293 311 23 Falkenberg Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Herman Andersson Jennifer Löfvendahl Uppdragsnr: 102 38 57 Filnamn

Läs mer

Dagvattenutredning för detaljplan för bostäder inom Starrkärr 4:10

Dagvattenutredning för detaljplan för bostäder inom Starrkärr 4:10 Dagvattenutredning för detaljplan för bostäder inom Starrkärr 4:10 Malmö 2015-07-09 Dagvattenutredning för detaljplan för bostäder inom Starrkärr 4:10 Datum 2015-07-09 Uppdragsnummer 1320001769 Utgåva/Status

Läs mer

Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2

Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2 Gällivare kommun Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2 2016-06-15 Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2 Datum 2016-06-15 Uppdragsnummer 1320019004 Utgåva/Status Slutleverans Sandra Viklund Axel Sahlin

Läs mer

Projekteringsförutsättningar för dagvatten i Solbacka Trädgård

Projekteringsförutsättningar för dagvatten i Solbacka Trädgård Projekteringsförutsättningar för dagvatten i Solbacka Trädgård Datum: 2013-08-07 reviderad 2013-10-17 Pauline Sandberg Uppdragsledare Erik Gustavsson Granskare BYLERO, Byggledare i Roslagen AB Baldersgatan

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING ERSMARK 1:7, 2:7, m fl. Rapport. 2015-07-10 Upprättad av: Tara Roxendal Granskad av: Linda Hörnsten

DAGVATTENUTREDNING ERSMARK 1:7, 2:7, m fl. Rapport. 2015-07-10 Upprättad av: Tara Roxendal Granskad av: Linda Hörnsten DAGVATTENUTREDNING ERSMARK 1:7, 2:7, m fl. Rapport 2015-07-10 Upprättad av: Tara Granskad av: Linda Hörnsten DAGVATTENUTREDNING ERSMARK 1:7, 2:7, m fl KUND Umeå kommun Detaljplanering 901 84 Umeå KONSULT

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING ÄDELSTENEN

DAGVATTENUTREDNING ÄDELSTENEN DAGVATTENUTREDNING ÄDELSTENEN Therese Dahlberg NOVAMARK 2016-09-23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. GEOLOGI 4 3. BEFINTLIGA LEDNINGAR 4 4. DAGVATTEN 5 4.1 Recipienter 5 4.2 Dagvattenstrategi 5 4.3

Läs mer

ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING FUCHS SMÖRJOLJEFABRIK FLÖDEN, FÖRORENINGAR OCH FÖRSLAG TILL DAGVATTENHANTERANDE ÅTGÄRDER INFÖR TILLSTÅNDSANSÖKAN

ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING FUCHS SMÖRJOLJEFABRIK FLÖDEN, FÖRORENINGAR OCH FÖRSLAG TILL DAGVATTENHANTERANDE ÅTGÄRDER INFÖR TILLSTÅNDSANSÖKAN ASSIGNMENT 5630208320 ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING FUCHS SMÖRJOLJEFABRIK FLÖDEN, FÖRORENINGAR OCH FÖRSLAG TILL DAGVATTENHANTERANDE ÅTGÄRDER INFÖR TILLSTÅNDSANSÖKAN SWECO ENVIRONMENT AB MATTHIAS BORRIS,

Läs mer

Dagvattenutredning, Herrestads- Torp 1:41 och 1:45 m.fl. i Uddevalla kommun

Dagvattenutredning, Herrestads- Torp 1:41 och 1:45 m.fl. i Uddevalla kommun , Herrestads- Torp 1:41 och 1:45 m.fl. i Uddevalla kommun Utredning rörande konsekvenser av exploatering samt förslag till dagvattenhantering i samband med detaljplanläggning Umeå 2010-05-06 Beställare:

Läs mer

Dagvattenutredning. Skolmästaren 1 och 2 1 (13) VA Planeringsingenjör Crafton Caruth. Datum 2014-06-02

Dagvattenutredning. Skolmästaren 1 och 2 1 (13) VA Planeringsingenjör Crafton Caruth. Datum 2014-06-02 1 (13) VA Planeringsingenjör Crafton Caruth Datum 2014-06-02 Dagvattenutredning Skolmästaren 1 och 2 SEVAB Strängnäs Energi AB Dammvägen 12a, Box 32, 645 21 Strängnäs Tel. 0152-460 50 Fax. 0152-188 88

Läs mer

Översiktligt VA för Triangeln

Översiktligt VA för Triangeln Uppdragsnr: 10108752 1 (6) PM Översiktligt VA för Triangeln Bakgrund I anslutning till väg 136 vid Borgholms norra infart planeras ett område för handel- och serviceetableringar. Planområdet omfattar ca

Läs mer

Dagvattenhantering Tuna Park, inför detaljplan för Gallerian 1 m.fl. 1 Inledning

Dagvattenhantering Tuna Park, inför detaljplan för Gallerian 1 m.fl. 1 Inledning Uppdragsnr: 1018 9908 1 (9) PM Dagvattenhantering Tuna Park, inför detaljplan för Gallerian 1 m.fl. 1 Inledning Warburg-Hendersson Eskilstuna AB äger fastigheten Gallerian 1 i området Tuna Park i Eskilstuna.

Läs mer

SÄTOFTA SKOLA. Dagvattenutredning

SÄTOFTA SKOLA. Dagvattenutredning SÄTOFTA SKOLA Dagvattenutredning 2017-04-18 SÄTOFTA SKOLA Dagvattenutredning KUND Höörs kommun KONSULT WSP Samhällsbyggnad Box 574 201 25 Malmö Besök: Jungmansgatan 10 Tel: +46 10 7225000 WSP Sverige AB

Läs mer

Dagvattenutredning för detaljplan för Tehuset 1, 2 och del av Berga 10:19 vid Karlssons äng

Dagvattenutredning för detaljplan för Tehuset 1, 2 och del av Berga 10:19 vid Karlssons äng 1(6) Handläggare Datum Beteckning Stefan Ahlman 2016-06-08 E-post: stefan.ahlman@kvab.kalmar.se Tel: 0480-45 12 22 Samhällsbyggnadskontoret Planenheten Box 611 391 26 Kalmar Dagvattenutredning för detaljplan

Läs mer

Dagvattenutredning för Sicklaön 37:46

Dagvattenutredning för Sicklaön 37:46 Handläggare Katja Larnholt Telefon +46105056019 Mobil +46703868469 E-post katja.larnholt@afconsult.com Datum 2016-11-21 Uppdragsnummer 727368 Beställare arkitektur + development ab Dagvattenutredning för

Läs mer

FÖRORENINGSBERÄKNINGAR INGELSTAD

FÖRORENINGSBERÄKNINGAR INGELSTAD Rapport FÖRORENINGSBERÄKNINGAR INGELSTAD UTKAST 2017-10-10 UPPDRAG 278492, Ingelstad föroreningsberäkningar Titel på rapport: Föroreningsberäkningar Ingelstad Status: Datum: 2017-10-10 MEDVERKANDE Beställare:

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, västra HÄRRYDA KOMMUN. Totalt antal blad: 5 st. Göteborg

DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, västra HÄRRYDA KOMMUN. Totalt antal blad: 5 st. Göteborg DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, västra HÄRRYDA KOMMUN Totalt antal blad: 5 st. Göteborg 2015-04-29 DAGVATTENUTREDNING sid 2/5 Innehållsförteckning Allmänt 3 Befintliga förhållanden 3 Dagvattenavledning

Läs mer

Dagvattenutredning. Hästen 19, Botkyrka kommun 16U31448

Dagvattenutredning. Hästen 19, Botkyrka kommun 16U31448 16U31448 Dagvattenutredning Hästen 19, Botkyrka kommun Strandbodgatan 1, Uppsala. Hornsgatan 174, Stockholm. Växel 010-211 80 00. bjerking.se Sida 1 (12) Uppdragsnamn Hästen 19, Botkyrka kommun Dagvattenutredning

Läs mer