White Arkitekter AB. Dagvattenutredning för detaljplan Sågtorp 3, Täby kommun. Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "White Arkitekter AB. Dagvattenutredning för detaljplan Sågtorp 3, Täby kommun. Stockholm 2014-03-31"

Transkript

1 White Arkitekter AB Dagvattenutredning för detaljplan Sågtorp 3, Täby kommun Stockholm

2 Dagvattenutredning för detaljplan Sågtorp 3, Täby kommun Datum Uppdragsnummer Utgåva/Status Tom Thongying S. Jansson Johanna Ardland-Bojvall Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan Stockholm Telefon Fax Organisationsnummer

3 Innehållsförteckning 1. Bakgrund Riktlinjer Oxundaåns vattensamverkan ABVA Områdesbeskrivning Allmänt Geologiska förhållanden Hydrogeologiska förhållanden Miljökvalitetsnormer - Stora Värtan Nuvarande markanvändning Framtida markanvändning Metod för flödes och föroreningsberäkning Flöde med nuvarande markanvändning Flöden efter exploatering Magasinsvolym Föroreningsberäkning Föroreningar efter exploatering Åtgärdsförslag för lokalt omhändetagande av dagvatten (LOD) Förutsättningar Materialval Vägar och parkeringsytor Tak Omgivande naturmark Principlösningar Rasterytor Gröna tak Infiltrationsdike/Svackdike Stuprörsutkastare Regngårdar Sammanfattande slutsatser Vidare utredning Referenser av 16

4 1. Bakgrund På uppdrag av White arkitekter AB har Ramböll fått i uppdrag att ta fram en dagvattenutredning för studentbostäder vid Näsbyvägen/Ytterbyvägen beläget i stadsdelen Roslags Näsby, Täby kommun (bild 1). Dagvattenutredningen omfattar fastigheten Sågtorp 3 och har en yta på ca 9000 m². Bild 1. Översiktskarta över området. Planområdet utmarkerat i rött. I denna utredning ingår att utreda förutsättningar för lokalt omhändertagande av dagvatten, alternativt fördröjning av detsamma samt lämna förslag för dagvattenåtgärder för det aktuella området. Som underlag till utredningen har följande dokument använts: Underlag för befintliga ledningar, erhållet från beställaren Programskiss, Sågtorp, Riktlinjer 2.1 Oxundaåns vattensamverkan Täby kommun har tillsammans med grannkommunerna Sigtuna, Sollentuna, Upplands Väsby och Vallentuna gått samman i Oxunda vattensamverkan. Syftet med samverkan är att tillsammans eftersträva och aktivt jobba för att hålla sjöar och vattendrag inom Oxundaånsavrinningsområde friska. Oxunda 2 av 16

5 vattensamverkan sedan tagit fram en dagvattenpolicy som antagits av kommunstyrelsen i respektive kommun. I huvuddrag innebär policyn följande: Förorening av dagvatten ska förebyggas Befintliga dagvattenutsläpp ska renas Dagvattensystem ska utformas för utjämning och rening Dagvatten ska utnyttjas som en positiv resurs genom att synliggöras och öka naturvärdet Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) ska tillämpas inom kvartersmark Riktlinjer för omhändertagande av dagvatten på kvartersmark som kan tillämpas här: Kommunerna ska i plan- och bygglovsprocess ställa krav på lokalt omhändertagande av dagvatten Fastighetsägare i befintliga bebyggelseområden ska uppmanas att utnyttja lokala lösningar Hårdgjorda, icke genomsläppliga ytor ska minimeras Olika former av fördröjningsåtgärder ska sättas in efter möjlighet Punktåtgärder ska vidtas för att minska belastningen på befintligt system Takvatten får inte anslutas direkt till ledning 2.2 ABVA I Täby kommuns ABVA (Allmänna bestämmelser för användande av Täby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning) finns bestämmelser dels att dagvatten från fastigheter med mer än m² hårdgjord yta ska fördröjas till minst 50 % inom fastigheten, och dels att erforderlig oljeavskiljning ska anordnas om det på en fastighet finns fler än 20 parkeringsplatser. 3. Områdesbeskrivning 3.1 Allmänt I fastighetens närhet finns det inte några naturreservat eller andra områden med känt högt naturskyddsvärde. Området ligger inte inom eller i närheten av områden klassade som riksintresse. 3.2 Geologiska förhållanden Ingen geoteknisk undersökning har gjorts inom planområdet varför det saknas information om infiltrationsförhållande. Utifrån SGUs geologiska karta kan området bedömas översiktligt. Berggrunden i området består av sura intrusivabergarter som domineras av gnejs och granit. Genom området, med nord-sydlig riktning, löper en deformationszon. 3 av 16

6 Jordarterna i området domineras av postglacial lera som underlagras av sand, morän och berg, bild 2. I fastighetens västra del finns områden där friktionsjord, sand, förekommer i ytan. Jorddjupet i området är enligt SGU:s jorddjupskarta 5-10 m. Med dessa förutsättningar kan möjligheten till infiltration av dagvatten vara begränsad. Bild 2. Jordartskarta över området med planområdet utmarkerat med svart. SGU 3.3 Hydrogeologiska förhållanden Utifrån topografin bedöms översiktligt grundvattnets strömningsriktning vara åt öster eller sydöst. Rådande grundvattennivåer i området är okända. Ledningsgraven som genomkorsar planområdet har troligtvis en viss dränerande funktion. 3.4 Miljökvalitetsnormer - Stora Värtan Sedan år 2000 finns ett gemensamt vattendirektiv för hela EU, kallat Ramdirektivet för vatten, ett nationsöverskridande samarbete som skall försäkra en god vattenkvalitet, nu och i framtiden. Direktivets mål är att den ekologiska och den kemiska statusen i sjöar och vattendrag skall uppnå miljökvalitetsnormen god år 2015 eller senast till år Dagvattnet från planområdet avleds mot Stora Värtan som är en vattenförekomst EU_CD: SE Statusen för Stora Värtan klassificeras år 2009 till Måttlig ekologisk status och God kemisk status (VISS, 2013). Enligt vattenmyndighetens värdering ska god ekologisk status uppnå 2021 om alla möjliga och rimliga åtgärder vidtas. Sjön uppnår idag god kemisk status och får inte försämras. 3.5 Nuvarande markanvändning Planområdet utgörs idag av en hotellbyggnad och parkeringsytor, bild 4. Huvuddelen av området är således hårdgjort med undantag för grönytor runt planområdet, inom planplangränsen, och mellan parkeringsytorna. Grönremsorna 4 av 16

7 mellan p-platserna är idag försedda med kantstenar. Hårgjorda ytor motsvarar idag ca 75 % av hela planområdet. Området genomkorsas av VA-stråk som löper i NO-SV riktning (se bild 3). Asfalterade ytor avvattnas via rännstensbrunnar som finns utmarkerade i bild 3. Bild 3. VA-stråk genom planområdet och placering för dagens dräneringsbrunnar. 3.6 Framtida markanvändning I området planeras nu för byggnation av studentbostäder och cykelparkeringar samt tillhörande parkeringsytor för ca 100 platser. I anslutning till studentbostäderna ska även cykelhus och sopsortering anläggas. Grönytor planeras att anläggas i anslutning till byggnaden samt två grönytor öster om hotellet. Bild 4 nedan illustrerar nuvarande och framtida markanvändning. 4. Metod för flödes och föroreningsberäkning Föroreningsbelastning före och efter exploatering har räknats fram för området. Flödesberäkningarna har genomförts med dagvatten- och recipientmodellen StormTac version Dagens markanvändning har uppskattats utifrån flygbilder samt platsbesök och den kommande har bedömts utifrån planskiss över området. Med hjälp av modellen har flöden före och efter exploatering beräknats. Flödesberäkningarna har utförts utifrån P90s dimensioneringsanvisningar (Svenskt Vatten, 2004) med tillämpning av avrinningkoefficienter och intensiteter. 5 av 16

8 Bild 4. T.v. Nuvarande markanvändning och t.h. framtida planerad markanvändning. Beräkningar har gjorts av flöden som genereras från området före respektive efter exploatering samt erforderliga volymer som krävs för utjämning av dagvatten efter exploatering. 4.1 Flöde med nuvarande markanvändning Den nuvarande markanvändningen i det undersökta området redovisas i bild 5. Bild 5. Nuvarande markanvändning i det undersökta området. 6 av 16

9 Den totala reducerade ytan för området innan exploatering har beräknats till ca 0,33 ha (Tabell 1). Tabell 1. Beräknad reducerad yta för olika ytor inom planområdet innan exploatering Markanvändning Yta [ha] Avrinningskoefficient ] Reducerad yta [ha] Asfalterad/p-plats 0,39 0,8 0,31 Grönområde 0,31 0,1 0,03 Summa 0,70 0,33 Flödesberäkningarna har utförts på 10-årsregn med varaktighet 10 minuter utan påverkan av framtida klimatförändringar. Med en regnintensitet på 228 l/s, ha (Dahlström, 2010) blir det totala flödet som avrinner på ytan 78 l/s, se Tabell 2. Tabell 2. Beräknade flöden före exploatering vid 10-årsregn Dimensionerande regn Regnintensitet Flöde [l/s,ha] [l/s] Asfalterad/p-plats Grönområde Summa Flöden efter exploatering Markanvändningen i området efter exploatering redovisas i bild 5 nedan. Bild 6. Markanvändning i området efter exploatering. Total reducerad area i det undersökta området efter exploatering beräknades till 0,41 ha (Tabell 3). 7 av 16

10 Tabell 3. Beräknad reducerad area för olika ytor inom området efter exploatering. Markanvändning Yta [ha] Avrinningskoefficient ] Reducerad area [ha] Tak 0,11 0,9 0,1 Asfalterad/p-plats Grönområde 0,36 0,22 0,8 0,1 0,29 0,02 Summa 0,69 0,41 Det totala flödet ut från området efter exploatering beräknades till 112 l/s (Tabell 4). Tabell 4. Dagvattenflöde efter exploatering beräknade utifrån ett 10-årsregn med klimatfaktor. Markanvändning Regnintensitet [l/s, ha] Flöde [l/s] Tak Asfalterad/p-plats Grönområde Summa 112 Beräkningar visar att avrinningen från området ökar med ca 40 %. Detta beror främst på tillkommande takytor. Asfalterade ytor har däremot minskat något. Grönytor är ungefär på samma nivå. 4.3 Magasinsvolym För att fördröja dagvattnet har magasinsvolymer beräknats utifrån att flödet ut från området efter exploatering, med klimatfaktor 1,2, ska motsvara flödet innan exploatering utan klimatfaktor, i detta fall 78 l/s för hela området. Vid 10-årsregnet med klimatfaktor ger det en erforderlig magasinsvolym på ca 80 m3 vid flödesmaximum som uppstår efter ca 40 minuters varaktighet. Då Täby kommuns ABVA ställer krav om att minst 50 % av flödet måste fördröjas innebär det alltså att minst 40 m³ vatten måste hanteras. Magasinsvolymer har beräknats med regnenvelopmetoden enligt Vägverkets publikation 1990:11, dock utan det påslag om 25 % på flödet som metoden anger i denna publikation. 4.4 Föroreningsberäkning Beräkningar av föroreningar och närsalter har gjorts i programmet StormTac, version De ämnen som beräknas är näringsämnena kväve och fosfor, tungmetaller (Pb, Cu, Zn, Cd, Cr, Ni, Hg), partiklar (SS) och olja. En årlig nederbörd på 636 mm har använts vilket motsvarar en genomsnittlig årsnederbörd i Stockholmsområdet. Modellen omfattar dagvatten och basflöde (inläckande grundvatten) till recipienten och ger en årsmedelkoncentration på dagvattnets föroreningsmängd samt årlig massbelastning. I modellen används schablonkoncentrationer på respektive föroreningsparameter för olika 8 av 16

11 markanvändningar. Schablonvärdena baseras på långsiktiga, flödesproportionella provtagningar som gjorts i Sverige på dagvatten Föroreningar efter exploatering Vid framtida markanvändning kommer delar av tidigare parkeringsplatser omvandlas till bostadshus. Dagvatten från byggnader innehåller endast atmosfäriska föroreningar, förutsatt att byggnadsmaterialet ej genererar föroreningar. Markanvändningen i området har i StormTac-beräkningarna ansatts till ca 50 % flerfamiljshus med en avrinningskoefficient på 0,8. Cirka 30 % ansattes som parkering med avrinningskoefficient på 0,8 och resterande 20 % ansattes som parkområde med en koefficient på 0,1. I tabell 5 visas de beräknade föroreningshalterna efter exploatering. Som jämförelse har riktvärden 2M (Regionplane- och trafikkontoret, 2009) valts för. Tabell 5. Beräknade föroreningshalter i dagvatten efter utbyggnad av planområdet samt riktvärde för recipienten. De halter som överskrider riktvärdena är markerade i fetstil. Ämne Enhet Koncentration 2M riktvärde P mg/l 0,2 0,175 N mg/l 1,4 2.5 Pb µg/l Cu µg/l Zn µg/l Cd µg/l 0,53 0,5 Cr µg/l 11,6 15 Ni µg/l 6,4 30 Hg µg/l 0,03 0,07 SS mg/l oil mg/l 0,65 0,7 De föreslagna riktvärdena är indelade i flera olika nivåer beroende på recipient, verksamheter etc. För att uppskatta lämplig riktvärdesnivå för Sågtorp har området betraktats som ett delavrinningsområde uppströms utsläppspunkt till recipient. Detta har medfört en lämplig klassificeringsnivå på 2M, se tabell 5. Beräkningarna visar att fosfor och flera tungmetaller samt suspenderade partiklar överskridet förslaget till riktvärden för nivå 2M. 5. Åtgärdsförslag för lokalt omhändetagande av dagvatten (LOD) 5.1 Förutsättningar I denna utredning lämnas inga förslag för hantering av befintlig avvattning av hotellets takdagvatten. Däremot kan det finnas fördelar med att se över 9 av 16

12 möjligheten att hantera takdagvattnet innan det kopplas på det kommunala nätet så att belastningen på ledningsnätet minskas. Trädplanteringar i närheten av VA-ledningar kan skapa problem både under mark, genom bl a rotinträngning, och över mark, genom ett begränsat arbetsområde. Vid trädplantering ska det i regel vara ett skyddsavstånd på minst 5 meter mellan trädets rothals och ledningens ytterkant. Den föreslagna grönytan med trädplanteringar bör planeras med hänsyn till ledningsstråket. För att reducera dagvattenavrinningen från planområdet föreslås LOD-lösningar i så stor utsträckning som möjligt. I öppna dagvattensystem kan vattnet infiltreras, och fördröjas innan eventuellt överskottsvatten slutligen mynnar i det kommunala ledningsnätet. För att förhindra översvämning vid kraftiga regn kan LODanläggningen bräddas i olika i punkter, se bilaga Materialval Byggnadsmaterial ska väljas så att dagvattnet inte förorenas. Material som avger föroreningar är t ex takbeläggning, belysningsstolpar och räcken som är varmförzinkade eller innehåller zink. Plasttak kan avge organiska föroreningar. 5.3 Vägar och parkeringsytor Takytor, asfalterade ytor och parkerings ytor begränsar markens infiltrerande förmåga. Dagvatten från parkeringsytor förorenas normalt av slitage- och korrosionsprodukter från fordon samt smörjoljor. Infiltration, rening och fördröjningseffekt kan uppnås då vattnet leds ut från de hårdgjorda ytorna till grönytor. Höjdsättning av området föreslås därför ske mot grönytor för att optimera rening och fördröjning. För att fördröja flödet från parkeringsytor och asfalterade ytor antas att infiltrationsdike/svackdike ska kunna anläggas kontinuerligt längs med grönytor, se bilaga 1 för lämpliga områden. Om magasinet har ett tvärsnitt på 1 m² och cirka 130 meter lång ger det en totalvolym på magasinet på 130 m³. Med en porositet på ca 30 % kan ca 39 m³ vatten lagras i svackdiket. 5.4 Tak Takdagvatten föreslås fördröjas inom fastighetsmarken genom att anlägga exempelvis infiltrationsdike/svackdike eller skelettjordar eller en kombination av båda. Ett 10-årsregn på 10 minuter kräver en magasineringsvolym om 8 m³. Om magasinet anläggs längs den södra långsidan av huset med ett tvärsnitt på 1 m² och cirka 30 meter långt ger det en total volym på magasinet om 30 m³. Med en porositet på 30 % kan ca 9 m³ vatten lagras i svackdiket. Genom att fördela avvattningen över flera punkter fördelas också mängden vatten och behovet av stora anläggningar blir då mindre. Avvattningen avleds lämpligen via stuprörsutkastare för ytlig avledning, t ex ränndalar, till infiltrationsdiket. Vatten som inte kan infiltrera till infiltrationstråken bräddas till ledningsnätet. 10 av 16

13 För stora flöden kan vatten tas om hand av så kallade regngårdar (bild 12) innan det leds vidare till magasinet. Regngårdar utjämnar flödet från stupröret när regnet är som mest intensivt och leder resterande del av regnet ut till infiltrationsdiket via ränndalsplattor, för exempel se bild 10 och Omgivande naturmark Dagvatten som rinner in till fastigheten, främst från den norra och södra delen av hotellet, föreslås avledas genom t ex avskärande diken i kanten på planområdet, se bild 7. Överflödigt vatten bräddas till det kommunala dagvattennätet. Bild 7. Exempel på utformning av mark för att omhänderta vatten från omkringliggande högre mark ur P Principlösningar Rasterytor För att minska avrinningen ytterligare från hårdgjorda ytor kan genomsläpplig beläggning utnyttjas för att skapa ytterligare möjlighet till fördröjning, rening och infiltration (bild 8). Även på platser där infiltrationsmöjligheterna är begränsade, kan genomsläppliga beläggningar öka vattnets uppehållstid, jämfört med asfalterade ytor, eftersom dagvattnet rinner av långsammare från genomsläppliga beläggningar. När vattnet fördröjs ökar också möjligheten till avdunstning. Rasterytorna bör förses med dränering för att undvika att vatten blir stående strax under markytan. Vatten som inte kan infiltrera till i infiltrationstråken bräddas till ledningsnätet. 11 av 16

14 Bild 8. Parkeringsyta med gräsförsedd rasteryta Gröna tak För att ytterligare minska samt utjämna avrinningen från takytor kan dessa förses med så kallade gröna tak (bild 9). Bild 9. Sedumtak på cykelskjul och på hustak (VegTech). Genom att förse takytorna med vegetation (bild 9) kan den totala avrunna mängden regn minskas på årsbasis med ca 50 %, genom växtupptag och avdunstning samt fördröjning. Dessutom kan gröna tak magasinera upp till 10 mm vid enskilda regntillfällen. Sedumtaket har dessutom egenskaper som gör det tåligare och klarar längre torrperioder utan att torka ut. Vid långvariga eller intensiva regn minskar/upphör dock magasineringseffekten och flödet måste avledas till ledning eller annan yta för fördröjning Infiltrationsdike/Svackdike Ett infiltrationsdike är ett ofta gräsbeklätt dike, även kallat svackdike, där gräsytorna renar och fördröjer dagvattnet innan det rinner ned i underliggande stenfyllnader som har en viss magasinerande förmåga, se bild 10. Diket har ingen permanent vattenyta utan fylls med vatten vid regntillfället. För att förbättra infiltrationsegenskaperna kan ett dräneringsstråk placeras i botten av diket. På detta sätt kan diket anläggas där det är ont om plats. Magasinet kan förses med 12 av 16

15 en bräddning till dagvattennätet eller dike för bortledning av avrinnande vatten som inte infiltreras för att förhindra översvämningar vid mycket kraftiga regn. Bild 10. Sektion och exempel på hur ett infiltrationsstråk kan utformas. Förutom att ha en utjämningsfunktion av flödet fungerar diket även som föroreningsfälla. Rening sker främst genom att föroreningar bundna till partiklar fastnar i slänternas vegetation. En viss rening av vattnet sker också genom att växterna tar upp och binder föroreningarna. Eventuell olja i dagvattnet skulle omhändertas via översilning i svackdike och därpå följande infiltration. Ytterligare ett sätt att rena dagvatten är att fastlägga oljan på rasterytor. 6.2 Stuprörsutkastare Stuprörsutkastare används för att leda bort takdagvatten till exempelvis svackdike, se bild 11. Vattnet avleds sedan i en ränndal till ett svackdike längs med gatan/huset. Det är viktigt att marken närmast huset under stuprörskastaren är hårdgjord och lutar ca 3-5 % de första tre meter från utkastaren och att marken därefter har en lutning på 1-2 % (Eliassson, 2013). Bild 11. Exempel på stuprörskastare och ränndalar Regngårdar Regngårdar, bild 12, kan utgöras av växtbäddar med underliggande infiltrationsmaterial som tar hand om dagvatten lokalt. Regngårdarna kan normalt 13 av 16

16 anläggas så att takdagvattnet från närliggande hårdgjorda ytor kan fördröjas. Överflödigt vatten bräddas till ledningssystemet. Bild 12. Exempel på hur regngårdar kan fungera.(eliasson, 2013) 7. Sammanfattande slutsatser I Täby kommuns ABVA finns bestämmelser dels om att dagvatten från fastigheter med mer än m² hårdgjord yta ska fördröjas till minst 50 % inom fastigheten, och dels om att erforderlig oljeavskiljning ska anordnas om det på en fastighet finns fler än 20 parkeringsplatser. För detaljplanen, exklusive hotellet, krävs möjlighet att magasinera cirka 40 m3 dagvatten för att flödet ut från området inte ska öka vid ett 10-årsregn med klimatfaktorn. För att fördröja flödet från parkerings- och asfalterade ytor antas att infiltrationsdike/svackdike ska kunna anläggas längs med parkeringsytorna samt längs med långsidorna på de gröna ytorna. Om magasinet har ett tvärsnitt på 1 m² och cirka 130 meter lång ger det en totalvolym på magasinet på 130 m³. Med en porositet på ca 30 % kan 39 m³ vatten lagras i infiltrationsdiket. Parkeringsytor kan med fördel utföras med genomsläppligt material, t ex markplattor eller betonghålsten, för att för att skapa ytterligare möjlighet till fördröjning, rening och infiltration. Dagvatten från studentfastighetens tak föreslås fördröjas inom fastighetsmarken genom att anlägga exempelvis infiltrationstråk. Ett 10-årsregn på 10 minuter kräver en magasineringsvolym om 8 m³. Om magasinet anläggs längs den södra långsidan med ett tvärsnitt på 1 m² och cirka 30 meter långt ger det en total volym på magasinet om 30 m³. Med en porositet på 30 % kan ca 9 m³ vatten lagras i svackdiket. För att minska samt utjämna flöden yterliggare kan gröna takanläggas. Taket kan antingen avvattnas ensidigt mot grönområden eller fördelas över byggnadens alla sidor. Fördelas mängden på fler sidor minskar behovet av stora anläggningar. Avvattningen avleds lämpligen via stuprörsutkastare för ytlig avledning, t ex ränndalar, till infiltrationsstråk. Vatten som inte kan infiltrera till i infiltrationstråken bräddas via kupolbrunn till ledningsnätet. 14 av 16

17 Med föreslagen dagvattenhantering bedöms att reningen av dagvattnet inte kommer att ge negativ påverkan på Stora Värtan och att ledningssystemet inte kommer att belastas mer än innan exploateringen. Detta innebär att efter utbyggnad och rening kommer en mindre mängd föroreningar och dagvatten att släppas ut från planområdet. Det innebär också att miljökvalitetsnormen följs. Då marken i området kan ha en begränsad infiltrationsförmåga är det lämpligt att fördröja och rena flödet för att sedan låta det bräddas till det kommunala ledningsnätet. 8. Vidare utredning Det bör undersökas om det finns markföroreningar i området som kan riskera att spridas vidare vid infiltration av dagvatten. Det behövs också en noggrann geoteknisk undersökning för att ta reda på hur infiltrationsmöjligheterna i olika delar av området ser ut och var grundvattennivån ligger. Grundvattennivån är nämligen en förutsättning för anläggande av olika typer av magasin under markytan. 9. Referenser Haninge kommun, Dagvattenstrategi Svenskt vatten, Dimensionering av allmänna avloppsledningar. Pub. P 90. Svenskt vatten, Hållbar dag- och dränvattenhantering. Publikation P 105. Dagvatten i Oxundaåns avrinningsområde Policy, råd och riktlinjer. Oxunda vattensamverkan, 2001 Dahlström, B En molnfysikalisk betraktelse, Rapport nr , Svenskt Vatten Utveckling Eliasson, S Rain gardens i staden. SLU Regionplane- och trafikkontoret, Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp. Svenskt Vatten, Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten, Rapport b 15 av 16

18 Bilaga 1. Förslag på lämpliga platser för LOD-åtgärder. 16 av 16

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Partille kommun 433 82 PARTILLE Beställarens representant: Olof Halvarsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Herman Andersson Uppdragsnr:

Läs mer

Dagvattenutredning detaljplan Kungsbro 1:1

Dagvattenutredning detaljplan Kungsbro 1:1 OKQ8 detaljplan Kungsbro 1:1 Stockholm 2015-01-26 detaljplan Kungsbro 1:1 Datum 2015-01-26 Uppdragsnummer 1320011273 Utgåva/Status Version 1 Cecilia Sköld Sara Jansson Ingemar Uhlin Uppdragsledare Handläggare

Läs mer

RAPPORT. Järnlodet 16. Centrumfastigheter. Sweco Environment AB. Irina Persson. Linda Johansson. Henrik Alm. Dagvattenutredning.

RAPPORT. Järnlodet 16. Centrumfastigheter. Sweco Environment AB. Irina Persson. Linda Johansson. Henrik Alm. Dagvattenutredning. Centrumfastigheter Järnlodet 16 Uppdragsnummer 1832221 Dagvattenutredning Uppsala 2011-11-04 Sweco Environment AB Uppsala Irina Persson Linda Johansson Henrik Alm 1 (8) Sweco Kungsgatan 62, 753 18 Uppsala

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING. För tillkommande bostäder utmed Gröndalsvägen. Stockholm 2013-04-17 Novamark AB

DAGVATTENUTREDNING. För tillkommande bostäder utmed Gröndalsvägen. Stockholm 2013-04-17 Novamark AB DAGVATTENUTREDNING För tillkommande bostäder utmed Gröndalsvägen Stockholm 2013-04-17 Novamark AB I:\PDOC\12108 Tumba Centrum\M\M-dok\Dagvattenutredning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. GEOLOGI OCH

Läs mer

Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus

Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus Dagvattenutredning White Arkitekter AB Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus Stockholm 2013-12-20 GRANSKNINGSHANDLING 2013-11-29 Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus Datum 2013-12-20 Uppdragsnummer

Läs mer

Haninge kommun. Dagvattenutredning Exploateringsområde fd. Lundaskolan Jordbro. Dagvattenutredning exploatering fd Lundaskolan 151029.

Haninge kommun. Dagvattenutredning Exploateringsområde fd. Lundaskolan Jordbro. Dagvattenutredning exploatering fd Lundaskolan 151029. Haninge kommun Dagvattenutredning Exploateringsområde fd. Lundaskolan Jordbro Uppdragsledare och handläggare Jonas Lind Telefon +46 10 505 03 34 E-post jonas.lind@afconsult.com Datum 2015-10-29 Uppdragsnummer

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING Dragonvägen i Upplands Väsby Kommun, Riksbyggen

DAGVATTENUTREDNING Dragonvägen i Upplands Väsby Kommun, Riksbyggen ADRESS COWI AB Solna Strandväg 78 171 54 Solna TEL 010 850 23 00 FAX 010 850 23 10 WWW cowi.se DAGVATTENUTREDNING Dragonvägen i Upplands Väsby Kommun, Riksbyggen PROJEKTNR. A070552 DOKUMENTNR. A070552-002

Läs mer

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Datum 2011-03-21 Reviderad - Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala Region Mitt Uppdrag Beställare Träkvista Järntorget Bostad AB T: +46-10-615

Läs mer

Dagvatten-PM. Område vid Töresjövägen Kumla 3:213 m.fl. Inom Tyresö kommun, Stockholms län. Tengbom

Dagvatten-PM. Område vid Töresjövägen Kumla 3:213 m.fl. Inom Tyresö kommun, Stockholms län. Tengbom Område vid Töresjövägen Kumla 3:213 m.fl. Inom Tyresö kommun, Stockholms län Tengbom Författade: Matilda Wistrand Granskad av: Niclas Elvsén Innehåll Bakgrund... 3 Befintliga ledningar... 5 Markförutsättningar...

Läs mer

Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen för fastigheten Vilunda 20:24, Optimusvägen, Upplands Väsby.

Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen för fastigheten Vilunda 20:24, Optimusvägen, Upplands Väsby. Box 1146 183 11 Täby Tel 8-732 58 Tel, dir 8-732 28 83 Fax 8-732 22 e-post david.kallman@marktema.se PM - Vilunda 2:24, Dagvattenutredning Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen

Läs mer

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 Datum 2012-02-21 Diarienummer P 2008-0230 Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 En beräkning görs för att uppskatta mängden dagvatten som uppstår vid stora nederbördsmängder samt att

Läs mer

PM DAGVATTENUTREDNING HAGA 4:28 OCH 4:44 (NACKADEMIN), SOLNA STAD 1 BAKGRUND

PM DAGVATTENUTREDNING HAGA 4:28 OCH 4:44 (NACKADEMIN), SOLNA STAD 1 BAKGRUND Dokumentnamn Dagvatten Vår referens Datum Uppdragsnr Louise Björkvald 2015-03-03 335191 PM DAGVATTENUTREDNING HAGA 4:28 OCH 4:44 (NACKADEMIN), SOLNA STAD 1 BAKGRUND Ett detaljplanearbete pågår i utkanten

Läs mer

Dagvattenutredning - Ungdomsbostäder i Bålsta.

Dagvattenutredning - Ungdomsbostäder i Bålsta. Örebro, 2015-10-20 Dagvattenutredning - Ungdomsbostäder i Bålsta. Förslag till detaljplan för Bålsta 1:35, 1:36 och del av Bålsta 1:614, Lyckebo, i Bålsta. Källa: Håbo kommun K e n n e t h B e r g l u

Läs mer

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Järntorget Bostad AB, Ekerö Uppsala 2015-02-23 Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala Telefon 010-615 60 00 www.ramboll.se Organisationsnummer 556133-0506 , Ekerö Datum 2015-02-23 Uppdragsnummer

Läs mer

Dagvattenutredning. Kv Fikonet 2-3, Eskilstuna

Dagvattenutredning. Kv Fikonet 2-3, Eskilstuna Handläggare Axel Nordqvist Melander Tel +46105055868 Mobil +46730734431 E-mail axel.nordqvist.melander@afconsult.com Recipient ProNordic Reexplorer AB Fredrik Söderberg fredrik@pronordic.se Datum 14/02/2017

Läs mer

Dagvattenutredning Sparven 6

Dagvattenutredning Sparven 6 Dagvattenutredning Sparven 6 Datum: 2011-11-02 Pauline Sandberg Uppdragsledare Jan Kjellberg Granskare BYLERO, Byggledare i Roslagen AB Baldersgatan 12 761 31 Norrtälje Organisationsnummer 556489-0340

Läs mer

Bilaga 9 Dikesförslag för Spektrumgången och Sneda gången

Bilaga 9 Dikesförslag för Spektrumgången och Sneda gången Dikesförslag Spektrumgången och Sneda gången Datum / Version: 2016-03-15 / Granskningshandling Dok.nr: 2012062 Sidan 1 av 10 Bilaga 9 Dikesförslag för Spektrumgången och Sneda gången HANDLÄGGARE: DATUM

Läs mer

Dagvattenhantering Hensbacka, Smedberget

Dagvattenhantering Hensbacka, Smedberget MUNKEDALS KOMMUN Dagvattenhantering Hensbacka, Smedberget Göteborg Dagvattenhantering Hensbacka, Smedberget, Munkedals kommun Datum 2010-06-11 Uppdragsnummer 61440932881-4 Utgåva/Status Tea Cole Stefan

Läs mer

Säfsen 2:78, utredningar

Säfsen 2:78, utredningar SÄFSEN FASTIGHETER Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Uppsala Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Datum 2014-11-14 Uppdragsnummer 1320010024 Utgåva/Status Michael Eriksson Magnus Sundelin

Läs mer

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB Källdal 4:7 2015-05-21 Dagvattenutredning Bilaga till Detaljplan Uppdragsansvarig: Lars J. Björk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik AB Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Uppdrag...

Läs mer

RAPPORT. Dagvattenutredning Kungsbäck SAMHÄLLSBYGGNAD, GÄVLE KOMMUN SWECO ENVIRONMENT GÄVLE VATTEN OCH MILJÖ UPPDRAGSNUMMER 1584634000 2013-10-18

RAPPORT. Dagvattenutredning Kungsbäck SAMHÄLLSBYGGNAD, GÄVLE KOMMUN SWECO ENVIRONMENT GÄVLE VATTEN OCH MILJÖ UPPDRAGSNUMMER 1584634000 2013-10-18 repo001.docx 2012-03-2914 SAMHÄLLSBYGGNAD, GÄVLE KOMMUN Dagvattenutredning Kungsbäck UPPDRAGSNUMMER 1584634000 SWECO ENVIRONMENT GÄVLE VATTEN OCH MILJÖ LISEN LINDGREN - HANDLÄGGARE IRINA PERSSON - KVALITETSGRANSKARE

Läs mer

Dagvattenutredning för flerbostadshus vid Ektorpsrondellen. Dagvattenutredning för flerbostadshus vid Ektorpsrondellen

Dagvattenutredning för flerbostadshus vid Ektorpsrondellen. Dagvattenutredning för flerbostadshus vid Ektorpsrondellen Dagvattenutredning för flerbostadshus vid Ektorpsrondellen Datum / Version: 2014-01-17 / LEVERANS Prjoektnr: 2011704 Sidan 1 av 12 Teknisk Rapport Dagvattenutredning för flerbostadshus vid Ektorpsrondellen

Läs mer

Dagvatten-PM, Storvreta centrum

Dagvatten-PM, Storvreta centrum Tengbom 2015-11-09 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Hållbar dagvattenhantering på kvartersmark och allmän platsmark... 5 Dimensionering... 6 Metoder... 10 3.1 Fördröjning via magasin i mark... 10 3.2

Läs mer

RAPPORT. Fyrklövern BRABO STOCKHOLM AB STHLM DAGVATTEN OCH YTVATTEN DAGVATTENUTREDNING UPPDRAGSNUMMER 1143669000 2014-09-12 PER BOHOLM TOBIAS RENLUND

RAPPORT. Fyrklövern BRABO STOCKHOLM AB STHLM DAGVATTEN OCH YTVATTEN DAGVATTENUTREDNING UPPDRAGSNUMMER 1143669000 2014-09-12 PER BOHOLM TOBIAS RENLUND BRABO STOCKHOLM AB Fyrklövern UPPDRAGSNUMMER 1143669000 DAGVATTENUTREDNING STHLM DAGVATTEN OCH YTVATTEN PER BOHOLM TOBIAS RENLUND Sweco Sammanfattning Upplands Väsbys kommun ingår i Oxunda Vattensamverkan

Läs mer

LOD vid nyproduktion av bostäder. Principlösningar för

LOD vid nyproduktion av bostäder. Principlösningar för 2014-05-07 Principlösningar för LOD vid nyproduktion av bostäder. RIKTLINJER OCH KRAV I Stockholms stads dagvattenstrategi (2002) står att dagvattnet inte får försämra miljön. I första hand ska åtgärder

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Credentia AB Dagvattenutredning för kvarteret Haren 1, 2, 3, 7 Uppdragsnummer 1832240 Uppsala 2012-04-12 Sweco Environment AB Uppsala vatten och miljö Irina Persson, Johanna Rennerfelt, Lena Hedberg Kvalitetsgranskare

Läs mer

Dagvatten-PM, Klockstapeln

Dagvatten-PM, Klockstapeln Tengbom Upprättad av: Matilda Wistrand Granskad av: Niclas Elvsén Innehåll 1. Bakgrund... 3 1.1 Befintliga ledningar... 5 1.2 Markförutsättningar... 5 2. Dimensionering... 6 3. Metoder... 7 3.1 Fördröjning

Läs mer

Dagvattenutredning del av fastighet Väppeby 6:1

Dagvattenutredning del av fastighet Väppeby 6:1 Dagvattenutredning del av fastighet Väppeby 6:1 Karlstad 2015-07-08 ÅF Infrastructure AB Frösundaleden 2A 169 70 Solna Telefon: 010-505 00 00 www.afconsult.se Dagvattenutredning Del av fastighet Väppeby

Läs mer

Hållbar dagvattenhantering

Hållbar dagvattenhantering Hållbar dagvattenhantering Bakgrund Det faller årligen stora mängder nederbörd. All nederbörd som inte infiltreras bildar dagvatten. Dagvatten är det vatten som rinner ut i sjöar och vattendrag via rör,

Läs mer

Föroreningsberäkningar till detaljplan för Sandstugan 2, Uttran, Botkyrka kommun

Föroreningsberäkningar till detaljplan för Sandstugan 2, Uttran, Botkyrka kommun Förosberäkningar till detaljplan för Sandstugan 2, Uttran, Botkyrka kommun GRAP 17027 Jenny Korinth Geosigma AB 2017-02-17 Uppdragsnummer Grap nr Datum Antal sidor Antal bilagor 604648 17027 2017-02-17

Läs mer

Dagvattenutredning. Skolmästaren 1 och 2 1 (13) VA Planeringsingenjör Crafton Caruth. Datum 2014-06-02

Dagvattenutredning. Skolmästaren 1 och 2 1 (13) VA Planeringsingenjör Crafton Caruth. Datum 2014-06-02 1 (13) VA Planeringsingenjör Crafton Caruth Datum 2014-06-02 Dagvattenutredning Skolmästaren 1 och 2 SEVAB Strängnäs Energi AB Dammvägen 12a, Box 32, 645 21 Strängnäs Tel. 0152-460 50 Fax. 0152-188 88

Läs mer

Principlösningar för dagvattenhantering inom Tungelsta Ålsta 28:1, Tungelsta 1:47 och 1:52 m.fl., Haninge kommun Dagvattenutredning STEG 1

Principlösningar för dagvattenhantering inom Tungelsta Ålsta 28:1, Tungelsta 1:47 och 1:52 m.fl., Haninge kommun Dagvattenutredning STEG 1 1 (12) Principlösningar för dagvattenhantering inom Tungelsta Ålsta 28:1, Tungelsta 1:47 och 1:52 m.fl., Haninge kommun Dagvattenutredning STEG 1 Täby 2015-12-18 MARKTEMA AB Johanna Rennerfelt Tel 0704-378087

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Profi Dagvattenutredning Freden Större 11 Uppdragsnummer 1143520000 Stockholm 2012-10-03 Sweco Environment AB Dagvatten och ytvatten Handläggare: Johanna Rennerfelt Kvalitetsgranskare: Agata Banach 1 (11)

Läs mer

Genomgång av styrande dokument och förutsättningar. Beräkning av dagvattenflöden före och efter nyexploatering

Genomgång av styrande dokument och förutsättningar. Beräkning av dagvattenflöden före och efter nyexploatering repo001.docx 2012-03-2914 UPPDRAGSNUMMER 1143576500 ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING FÖR HUS 15 (SICKLAÖN 369:32) 2014-06-04 SWECO ENVIRONMENT AB DAGVATTEN OCH YTVATTEN UPPDRAGSLEDARE/KVALITESGRANSKARE AGATA

Läs mer

Dagvattenutredning Torshälla - Mälby 8:1

Dagvattenutredning Torshälla - Mälby 8:1 Dagvattenutredning Torshälla - Mälby 8:1 Beställare: Eskilstuna kommun 631 86 Eskilstuna Beställarens representant: Karolina Ehrén Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Hantverkargatan 5

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05 Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare HÄRRYDA KOMMUN BOX 20 43521 MÖLNLYCKE Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng

Läs mer

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman UPPDRAGSNUMMER ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING ARNÖ 1:3 SÖDER FLÄTTNALEDEN BJÖRKÖ, NYKÖPING NYKÖPINGS KOMMUN NYKÖPING Handläggare: Aino Krunegård Ronie Wickman Kvalitetsgranskning: Denis van Moeffaert 1

Läs mer

Uppdaterad Dagvattenutredning Troxhammar 7:2 mfl

Uppdaterad Dagvattenutredning Troxhammar 7:2 mfl Detaljplaneområdet, Färingsö trä, åker och infartsparkering sett från nordväst. Uppdaterad Dagvattenutredning Troxhammar 7:2 mfl Ekerö kommun Stockholm 2015-07-01 Uppdaterad Dagvattenutredning Troxhammar

Läs mer

Detaljplan, Ishall Sjöparksområdet Dagvattenutredning

Detaljplan, Ishall Sjöparksområdet Dagvattenutredning Detaljplan, Ishall Sjöparksområdet Dagvattenutredning Sundsvall 2015-05-15 Ramböll Sverige AB Organisationsnummer 556133-0506 Dagvattenutredning Detaljplan ishall Datum 2015-05-15 Uppdragsnummer 1320012323

Läs mer

Furulidsskolan Kompletterande dagvattenutredning till detaljplan

Furulidsskolan Kompletterande dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Kungsbacka Kommun 434 81 Kungsbacka Beställarens representant: Maria Malone Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Jennifer Löfvendahl

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING INFÖR UTBYGGNAD AV. Väsjön norra

DAGVATTENUTREDNING INFÖR UTBYGGNAD AV. Väsjön norra DAGVATTENUTREDNING INFÖR UTBYGGNAD AV Väsjön norra MAJ 2013 2 (9) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 2 Inledning 3 3 Geologi 3 4 Dagvattenhantering 3 4.1 Väsjön 3 4.2 Förslag till dagvattenhantering 4 4.3 Reningsbehov

Läs mer

2014-12-16. Vi riskerar att dränkas nerifrån

2014-12-16. Vi riskerar att dränkas nerifrån Vi riskerar att dränkas nerifrån 1 2 1 3 2014-12-16 4 2 5 Stigande havsnivåer, exempel Malmö, Svenskt Vatten M134 Havsnivå = +1,56 m 3 Havsnivå = +2,45 m, ca 220 fast. m hus berörs Höjda nivåer i hav,

Läs mer

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga Ta hand om dagvattnet - råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner på hårda ytor som tak och vägar, eller genomsläpplig mark. Dagvattnet rinner vidare via

Läs mer

Dagvattenutredning. Kv. Fältläkaren, Uppsala kommun

Dagvattenutredning. Kv. Fältläkaren, Uppsala kommun Dagvattenutredning Kv. Fältläkaren, Uppsala kommun 2015-05-05 www.bjerking.se Box 1351 751 43 Uppsala Telefon 018-65 12 09 Fax 018-65 11 01 www.bjerking.se Org.nr 556375-5478 F-skattebevis Sida 2 (11)

Läs mer

Dagvattenutredning Önnestad 112:1

Dagvattenutredning Önnestad 112:1 Sida 1(10) Dagvattenutredning Sida 2(10) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Förutsättningar... 3 3. Befintligt ledningssystem... 3 3.1 Befintliga VA-ledningar... 3 3.2 Befintliga el- och teleledningar...

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE Andreas Fredriksson. UPPRÄTTAD AV Anna Dahlström och Henrik Bodin-Sköld

UPPDRAGSLEDARE Andreas Fredriksson. UPPRÄTTAD AV Anna Dahlström och Henrik Bodin-Sköld UPPDRAG Östra Torp, förprojektering UPPDRAGSLEDARE Andreas Fredriksson DATUM 3 UPPDRAGSNUMMER 7001092000 UPPRÄTTAD AV Anna Dahlström och Henrik Bodin-Sköld KVALITETSGRANSKAD AV Göran Wallgren 1. Dagvattenhantering

Läs mer

RAPPORT. Tullen 6 Dagvattenutredning CENTRUMFASTIGHETER SWECO ENVIRONMENT AB STHLM DAGVATTEN OCH YTVATTEN HENRIK ALM OCH IRINA PERSSON

RAPPORT. Tullen 6 Dagvattenutredning CENTRUMFASTIGHETER SWECO ENVIRONMENT AB STHLM DAGVATTEN OCH YTVATTEN HENRIK ALM OCH IRINA PERSSON CENTRUMFASTIGHETER Tullen 6 Dagvattenutredning UPPDRAGSNUMMER 1143513000 UTKAST STOCKHOLM SWECO ENVIRONMENT AB STHLM DAGVATTEN OCH YTVATTEN HENRIK ALM OCH IRINA PERSSON 1 (8) repo001.docx 2012-03-29 S

Läs mer

Dagvattenutredning Sparsör

Dagvattenutredning Sparsör Author Hanieh Esfahani Phone +46 10 505 94 79 Mobile +46706788714 hanieh.esfahani@afconsult.com Date 2014-12-05 Project ID 701324 Client Borås Energi & Miljö Dagvattenutredning Sparsör Hållbar dagvattenutredning

Läs mer

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 SLUTRAPPORT 2013-10-22 Uppdrag: 250188, revidering Dagvattenutredning Åkarp Titel på rapport: Revidering dagvattenutredning till dp för del av

Läs mer

UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING

UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING SLUTRAPPORT (REV. 2013-09-12) Uppdrag: 246365, Översiktlig geoteknik, dagvatten Norra Industriområdet, Storuman Titel på rapport: Norra Industriområdet,

Läs mer

I denna handling redovisas de åtgärder som bedöms kommer att krävas för att kunna ta hand om dagvattnet inom det planerade området.

I denna handling redovisas de åtgärder som bedöms kommer att krävas för att kunna ta hand om dagvattnet inom det planerade området. 2013-06-27 Detaljplan Sjöåkra 1:23 I nordöstra delen av Bankeryd upprättas en ny detaljplan för Sjöåkra 1:23. Detaljplanen innebär att ett nytt bostadsområde anläggs på Sjöåkra och vid genomförandet kommer

Läs mer

Dagvattenutredning Detaljplan del av Kopper 2:1 m fl, Bergsvägen

Dagvattenutredning Detaljplan del av Kopper 2:1 m fl, Bergsvägen PM Dagvattenutredning Dagvattenutredning Detaljplan del av Kopper 2:1 m fl, Bergsvägen 2013-09-15 Halmstad 1 av 10 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Underlag... 3 2. Befintliga

Läs mer

Bilaga 1. Dagvattenutredning för detaljplan ETERN 3, Umeå SAMRÅDSHANDLING. Sundsvall 2014-03-07

Bilaga 1. Dagvattenutredning för detaljplan ETERN 3, Umeå SAMRÅDSHANDLING. Sundsvall 2014-03-07 Bilaga 1 Dagvattenutredning för detaljplan ETERN 3, Umeå SAMRÅDSHANDLING Sundsvall 2014-03-07 Dagvattenutredning för detaljplan ETERN 3, Umeå Datum 2014-06-04 Uppdragsnummer 1320006428 Utgåva/Status 1

Läs mer

Haninge kommun. Dagvattenutredning för detaljplan Biltema. Stockholm, 2015-05-06

Haninge kommun. Dagvattenutredning för detaljplan Biltema. Stockholm, 2015-05-06 Haninge kommun Dagvattenutredning för detaljplan Biltema Stockholm, 2015-05-06 Dagvattenutredning Detaljplan Biltema Dagvattenutredning Datum 2015-05-06 Uppdragsnummer 1320013064 Utgåva/Status Version

Läs mer

Björkvallen dagvattenutredning

Björkvallen dagvattenutredning -14 UPPDRAG Björkvallen dagvattenutredning UPPDRAGSNUMMER 1143623000 UPPDRAGSLEDARE Erik Lidén UPPRÄTTAD AV Erik Lidén DATUM 02-21 GRANSKAD AV Jenny Pirard Björkvallen dagvattenutredning 1 (25) S w e co

Läs mer

Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2

Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2 Gällivare kommun Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2 2016-06-15 Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2 Datum 2016-06-15 Uppdragsnummer 1320019004 Utgåva/Status Slutleverans Sandra Viklund Axel Sahlin

Läs mer

Dagvattenutredning BoKlok Odenvallen Östersund

Dagvattenutredning BoKlok Odenvallen Östersund Dagvattenutredning BoKlok Odenvallen Östersund Uppdragsgivare: BoKlok Housing AB Upprättad av: Arctan AB Handläggare: Pär Vejdeland Datum: 2016-09-12 Arctan AB Storsjöstråket 15, 831 34 Östersund Telefon:

Läs mer

NORRVIDDEN NORRLAND AB. Solhöjden 31, Dagvattenutredning för detaljplan. Sundsvall 2012-10-23

NORRVIDDEN NORRLAND AB. Solhöjden 31, Dagvattenutredning för detaljplan. Sundsvall 2012-10-23 NORRVIDDEN NORRLAND AB Solhöjden 31, Dagvattenutredning för detaljplan Sundsvall 2012-10-23 Solhöjden 31, Dagvattenutredning för detaljplan Datum 2012-10-23 Uppdragsnummer 61811250612000 Utgåva/Status

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för Höjdvägen

Dagvattenutredning till detaljplan för Höjdvägen Dagvattenutredning till detaljplan för Höjdvägen 216-3-4 Befintligbebyggelse och dagvattensystem Dagvattnet i området för Länsmansvägen tas omhand via två stycken allmänna dagvattenledningar. Den ena är

Läs mer

Karlskrona - Översiktlig dagvattenutredning Mölletorp

Karlskrona - Översiktlig dagvattenutredning Mölletorp Uppdragsnr: 10173223 1 (7) PM Karlskrona - Översiktlig dagvattenutredning Mölletorp Förutsättningar Karlskrona kommun planerar för ett nytt bostadsområde i Mölletorp och i samband med det har WSP fått

Läs mer

Dagvattenhantering Tuna Park, inför detaljplan för Gallerian 1 m.fl. 1 Inledning

Dagvattenhantering Tuna Park, inför detaljplan för Gallerian 1 m.fl. 1 Inledning Uppdragsnr: 1018 9908 1 (9) PM Dagvattenhantering Tuna Park, inför detaljplan för Gallerian 1 m.fl. 1 Inledning Warburg-Hendersson Eskilstuna AB äger fastigheten Gallerian 1 i området Tuna Park i Eskilstuna.

Läs mer

3. Missiv dagvattenpolicy zot e VALLENTUNA KOMMUN

3. Missiv dagvattenpolicy zot e VALLENTUNA KOMMUN VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20L5-t2-t5 19 (22) 5 10e Antagande av uppdaterad gemensam dagvattenpolicy mellan kommunerna i Oxunda vattensamverkan

Läs mer

PM, dagvattenhantering

PM, dagvattenhantering , dagvattenhantering Tillhörande detaljplan för Isgärde 4:74, Mörbylånga kommun 2015-12-02 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND... 5 2 PLANERAD MARKANVÄNDNING... 5 3 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN... 6 4 DAGVATTEN...

Läs mer

VÄSJÖOMRÅDET (DP l + ll)

VÄSJÖOMRÅDET (DP l + ll) DAGVATTENUTREDNING INFÖR UTBYGGNAD AV VÄSJÖOMRÅDET (DP l + ll) OKT 2010 2 (8) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 2 Dagvattenhantering vid Väsjöområdet 3 2.1 Väsjön 3 2.2 Förslag till dagvattenhantering 3 2.3 Reningsbehov

Läs mer

RAPPORT. Dagvattenutredning Lindbacka Västra, område D Gävle kommun UPPDRAGSNUMMER 1832361000 2015-09-10 SWECO VA & VATTENRESURSER

RAPPORT. Dagvattenutredning Lindbacka Västra, område D Gävle kommun UPPDRAGSNUMMER 1832361000 2015-09-10 SWECO VA & VATTENRESURSER Dagvattenutredning Lindbacka Västra, område D Gävle kommun UPPDRAGSNUMMER 1832361000 SWECO VA & VATTENRESURSER IRINA PERSSON, PHILIP KARLSSON, HEIDI GRAEFFE OCH HENRIK ALM repo001.docx 2012-03-2914 Innehållsförteckning

Läs mer

PM DAGVATTEN AGATEN 32, TYRESÖ. Rev A 2015-08-26 UPPDRAGSLEDARE: TOBIAS RENLUND UPPRÄTTAD AV: TOBIAS RENLUND GRANSKAD OCH KVALITETSSÄKRAD: HENRIK ALM

PM DAGVATTEN AGATEN 32, TYRESÖ. Rev A 2015-08-26 UPPDRAGSLEDARE: TOBIAS RENLUND UPPRÄTTAD AV: TOBIAS RENLUND GRANSKAD OCH KVALITETSSÄKRAD: HENRIK ALM repo001.docx 2012-03-2914 AGATEN 32, TYRESÖ Rev A SWECO ENVIRONMENT AB UPPDRAGSLEDARE: TOBIAS RENLUND UPPRÄTTAD AV: TOBIAS RENLUND GRANSKAD OCH KVALITETSSÄKRAD: HENRIK ALM Innehållsförteckning 1 Inledning

Läs mer

Projekteringsförutsättningar för dagvatten i Solbacka Trädgård

Projekteringsförutsättningar för dagvatten i Solbacka Trädgård Projekteringsförutsättningar för dagvatten i Solbacka Trädgård Datum: 2013-08-07 reviderad 2013-10-17 Pauline Sandberg Uppdragsledare Erik Gustavsson Granskare BYLERO, Byggledare i Roslagen AB Baldersgatan

Läs mer

Dagvattenutredning Näsbypark 15:1, Viggbyholm 74:1, 74:2 och 74:32 Steg 2

Dagvattenutredning Näsbypark 15:1, Viggbyholm 74:1, 74:2 och 74:32 Steg 2 Viggbyholms utvecklings AB Dagvattenutredning Näsbypark 15:1, Viggbyholm 74:1, 74:2 och 74:32 Steg 2 Uppdragsnummer 3421054002 Sweco Environment Johanna Rennerfelt Kvalitetsgranskning Jenny Pirard och

Läs mer

Flödesberäkning och dagvattenutredning för kvarter 5 i Tyresö Centrum

Flödesberäkning och dagvattenutredning för kvarter 5 i Tyresö Centrum Flödesberäkning och dagvattenutredning för kvarter 5 i Tyresö Centrum Riksbyggen ekonomisk förening och Småa AB RAPPORT nr 2015-0854-A Författare: Maja Granath och Jonas Andersson, WRS Uppsala AB 2015-08-27

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för Edsås 1:18, Alingsås kommun

Dagvattenutredning till detaljplan för Edsås 1:18, Alingsås kommun Dagvattenutredning till detaljplan för Edsås 1:18, Alingsås Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare KARL-ERIK ANDERSSON c/o ADVOKATFIRMAN ÅBERG KUNGSPORTSAVENYEN 32 41136 GÖTEBORG GF Konsult AB

Läs mer

Stadsdel Vega detaljplan 4

Stadsdel Vega detaljplan 4 Haninge kommun Stadsdel Vega detaljplan 4 Stockholm 2013-04-22 Vega DP 4 Datum 2013-04-22 Uppdragsnummer 61261356430000 Utgåva/Status Första version Sofia Åkerman Tom Thongying Marta Ahlqvist-Juhlén Uppdragsledare

Läs mer

DAGVATTENPOLICY. HÅBO KOMMUN 2012 MTN 2011/61 Hid 2012.2726. Antagen av KF att gälla from 2012-10-08 tills vidare (KF 2012-09-24 102)

DAGVATTENPOLICY. HÅBO KOMMUN 2012 MTN 2011/61 Hid 2012.2726. Antagen av KF att gälla from 2012-10-08 tills vidare (KF 2012-09-24 102) DAGVATTENPOLICY HÅBO KOMMUN 2012 MTN 2011/61 Hid 2012.2726 Antagen av KF att gälla from 2012-10-08 tills vidare (KF 2012-09-24 102) POLICY 1 1 POLICY 2 Policy Dagvattenpolicyn är uppdelad i generella punkter

Läs mer

Flödes- och föroreningsberäkning för dagvatten inom området Östra Torp, Uddevalla

Flödes- och föroreningsberäkning för dagvatten inom området Östra Torp, Uddevalla Flödes- och föroreningsberäkning för dagvatten inom området Östra Torp, Uddevalla Inledning I detta redogörs för flödes- och föroreningssituationen inom Östra Torps detaljplaneområde före och efter exploatering

Läs mer

Översiktlig dagvattenutredning för detaljplan för del av Tegelviken 2:4 (Jungs väg)

Översiktlig dagvattenutredning för detaljplan för del av Tegelviken 2:4 (Jungs väg) 1(6) Handläggare Datum Beteckning Stefan Ahlman 2015-11-04 E-post: stefan.ahlman@kvab.kalmar.se Tel: 0480-45 12 22 Samhällsbyggnadskontoret Planenheten Box 611 391 26 Kalmar Översiktlig dagvattenutredning

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan Näsby 35:47 KRISTIANSTADS KOMMUN KARLSKRONA VA-UTREDNING UPPDRAGSNUMMER ERIK MAGNUSSON HAMED TUTUNCHI

RAPPORT. Detaljplan Näsby 35:47 KRISTIANSTADS KOMMUN KARLSKRONA VA-UTREDNING UPPDRAGSNUMMER ERIK MAGNUSSON HAMED TUTUNCHI KRISTIANSTADS KOMMUN Detaljplan Näsby 35:47 UPPDRAGSNUMMER 3840118000 VA-UTREDNING KARLSKRONA ERIK MAGNUSSON HAMED TUTUNCHI Sweco Östra Vittusgatan 34 SE 371 33 Karlskrona, Sverige Telefon +46 (0)455 31

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING Kv. Månstenen, Solberga

DAGVATTENUTREDNING Kv. Månstenen, Solberga 1(7) DAGVATTENUTREDNING Kv. Månstenen, Solberga Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2012-10-24, Dnr 2010-16279 Reviderad 2012.08.15 Upprättad av: Gunnar Byström, Novamark AB 2012.02.20 11125 Kv.

Läs mer

Dagvattenutredning Temyntan Näsby 4:1106 m.fl

Dagvattenutredning Temyntan Näsby 4:1106 m.fl Dagvattenutredning Temyntan Näsby 4:1106 m.fl Matilda Wistrand Niclas Elvsén Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Dagvattenpolicy Tyresö kommun... 5 Markförutsättningar... 6 Befintliga ledningar...

Läs mer

Översiktlig dagvattenutredning för Gränby centrum inför samrådsskede.

Översiktlig dagvattenutredning för Gränby centrum inför samrådsskede. -14 UPPDRAG Dagvattenutredning Detaljplan UPPDRAGSNUMMER 3740043013 UPPDRAGSLEDARE Jonas Jernberg UPPRÄTTAD AV Rickard Olofsson DATUM Översiktlig dagvattenutredning för Gränby centrum inför samrådsskede.

Läs mer

Dagvattenutredning fö r detaljplaneömra de Va ppeby a ng, Ba lsta.

Dagvattenutredning fö r detaljplaneömra de Va ppeby a ng, Ba lsta. -14 UPPDRAG Väppeby äng dagvattenutredning UPPDRAGSNUMMER 1143622 UPPDRAGSLEDARE Johanna Rennerfelt UPPRÄTTAD AV Johanna Rennerfelt DATUM 2015-02-18 GRANSKAD AV Jenny Pirard Dagvattenutredning fö r detaljplaneömra

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, östra, etapp 1 HÄRRYDA KOMMUN. Totalt antal blad: 8 st. Göteborg 2014-06-02

DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, östra, etapp 1 HÄRRYDA KOMMUN. Totalt antal blad: 8 st. Göteborg 2014-06-02 DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, östra, etapp HÄRRYDA KOMMUN Totalt antal blad: 8 st. Göteborg -- ÅF-Infrastructure AB, Grafiska vägen, Box SE- Göteborg Telefon +. Fax + 9. Säte i Stockholm. www.afconsult.com

Läs mer

Kompletterande dagvattenutredning för kvarteret Godsvagnen

Kompletterande dagvattenutredning för kvarteret Godsvagnen UPPDRAG Godsvagnen dagvatten UPPDRAGSNUMMER 1143701000 UPPDRAGSLEDARE Erik Lidén UPPRÄTTAD AV Erik Lidén DATUM REVIDERING GRANSKAD AV Gudrun Aldheimer Kompletterande dagvattenutredning för kvarteret Godsvagnen

Läs mer

Dagvattenutredning för Borstahusen 1:1 detaljplan för Bovieran

Dagvattenutredning för Borstahusen 1:1 detaljplan för Bovieran Sida 1(12) Dagvattenutredning för Borstahusen 1:1 detaljplan för Sida 2(12) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Förutsättningar... 3 3. Befintligt ledningssystem... 3 3.1 Befintliga VA-ledningar...

Läs mer

Skogsallén Fastighetsprojektering AB. Kvarteret Tjädern. Dagvattenutredning till detaljplan 2014-01-13

Skogsallén Fastighetsprojektering AB. Kvarteret Tjädern. Dagvattenutredning till detaljplan 2014-01-13 Skogsallén Fastighetsprojektering AB Beställare: Skogsallén Fastighetsprojektering AB Viktor Rydbergsgatan 10 411 32 Göteborg Beställarens representant: Carl-Johan Carlsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare:

Läs mer

PM DAGVATTEN NIFSARP INDUSTRIOMRÅDE

PM DAGVATTEN NIFSARP INDUSTRIOMRÅDE PM DAGVATTEN NIFSARP INDUSTRIOMRÅDE ÅF INFRASTRUCTURE, GÖTEBORG ÅF-Infrastructure AB, Grafiska vägen 2, Box 1551, SE-401 51 Göteborg Sverige Telefon 071-10 505 00 00, huvudkontor i Stockholm, www.afconsult.com

Läs mer

Datum 2012-03-23. Dagvattenutredning. detaljplan för trafikkantservice

Datum 2012-03-23. Dagvattenutredning. detaljplan för trafikkantservice Handläggare Andreas Olander Lianne de Jonge Tel +46 10 505 31 96 Mobil +46 72 530 34 23 Fax +46 10 505 30 09 andreas.olander@afconsult.com Datum Uppdragsnr 572030 1 (16) Dagvattenutredning detaljplan för

Läs mer

Mikaelsplan, Uppsala Utredning

Mikaelsplan, Uppsala Utredning Dagvatten, Uppsala Uppdragsgivare: Uppsalahem Upprättat av: Anna Thorsell Konsult: Structor Uppsala 753 30 UPPSALA Utredning Revideringsdatum: , 753 30 UPPSALA Dagvatten ANTAL BLAD: 8 BLAD NR: 1 Innehåll

Läs mer

Dagvattenutredning KVARNHOLMEN UTVECKLINGS AB. Kvarnholmen DP5. Stockholm 2013-04-19

Dagvattenutredning KVARNHOLMEN UTVECKLINGS AB. Kvarnholmen DP5. Stockholm 2013-04-19 KVARNHOLMEN UTVECKLINGS AB Stockholm 2013-04-19 Datum 2013-04-19 Uppdragsnummer 61190723501 Håkan Olofsson Linnéa Sörenby Magnus Biderheim Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009,

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING ÄDELSTENEN

DAGVATTENUTREDNING ÄDELSTENEN DAGVATTENUTREDNING ÄDELSTENEN Therese Dahlberg NOVAMARK 2016-09-23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. GEOLOGI 4 3. BEFINTLIGA LEDNINGAR 4 4. DAGVATTEN 5 4.1 Recipienter 5 4.2 Dagvattenstrategi 5 4.3

Läs mer

Dagvattenutredning, Stationsområdet, Finspång

Dagvattenutredning, Stationsområdet, Finspång MiljöInvest AB Järnbrogatan 1 602 24 Norrköping Tel: 011-180220 Fax: 011-180320 Web: www.miljoinvest.se e-post: anders@miljoinvest.se Dagvattenutredning, Stationsområdet, Finspång Utredning av behovet

Läs mer

PM Dagvattenföroreningar

PM Dagvattenföroreningar o:\sto2\svg\2014\1320008697\3_tnik\r\dagvatten\pm dagvattenföroreningar_rev.docx Tomteboda bussdepå Datum 2015-01-29 Ramböll Sverige AB Box 17009 104 62 Stockholm T: 010-615 60 000 www.ramboll.se Handläggare:

Läs mer

BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN. Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB

BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN. Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB Malin Engström Uppdragsnummer 2292762 ra01s 2008-06-03 SWECO Lineborgsplan

Läs mer

RAPPORT. Dagvattenutredning Björnbro. Kilenkrysset Bygg AB. Sweco Environment AB Västerås Vatten och miljö

RAPPORT. Dagvattenutredning Björnbro. Kilenkrysset Bygg AB. Sweco Environment AB Västerås Vatten och miljö Kilenkrysset Bygg AB Dagvattenutredning Björnbro Uppdragsnummer 1186342000 Sweco Environment AB Västerås Vatten och miljö Martin Lindström Frida Nolkrantz Agata Banach 1 (32) S w e co Ingenjör Bååths Gata

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(6) VA och dagvattenutredning Bilagor Till denna VA- och dagvattenutredning bifogas följande kartmaterial. Bilaga 1 Illustrationskarta med VA för Stare 1:109 m fl. Daterad 2011-11-28.

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN RAPPORT 2012-06-20 Uppdrag: 242340, Planförstudie - Bergagården, Kalmar Titel på rapport: Dagvattenutredning Bergagården Status: Rapport Datum: 2012-06-20 Medverkande Beställare:

Läs mer

ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING FÖR HUS 13 (SICKLAÖN 13:79)

ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING FÖR HUS 13 (SICKLAÖN 13:79) repo001.docx 2012-03-2914 UPPDRAGSNUMMER 1143576400 ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING FÖR HUS 13 (SICKLAÖN 13:79) 2014-06-04 SWECO ENVIRONMENT AB DAGVATTEN OCH YTVATTEN UPPDRAGSLEDARE/KVALITESGRANSKARE AGATA

Läs mer

Kvartersmarksexempel dagvattenflödesberäkning

Kvartersmarksexempel dagvattenflödesberäkning 1 Beräkningar för förtätningskvarter 1a Välj Å(återkomsttid för regn)=10 år samt R djup =20 mm för beräkningarna, vilket enligt Figur 1 innebär att ca 90 % av årsvolymen tas om hand. Genomsläpplig beläggning

Läs mer

Dagvattenutredning Nithammaren 8 2014-12-09

Dagvattenutredning Nithammaren 8 2014-12-09 Dagvattenutredning Nithammaren 8 Beställare: Eskilstuna kommun 631 86 Eskilstuna Beställarens representant: Vanessa Scheffler och Josefina Söderberg Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Hantverkargatan

Läs mer

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Plats för bild/bilder Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten a r regn-, sma lt- och spolvatten som rinner av fra n exempelvis va gar och hustak och som via diken

Läs mer

RAPPORT Dagvattenutredning Töcksmarks-Bön 1:226 m.fl. 2015-03-16. Upprättad av: Anna Karin Wingskog, David Nilsson

RAPPORT Dagvattenutredning Töcksmarks-Bön 1:226 m.fl. 2015-03-16. Upprättad av: Anna Karin Wingskog, David Nilsson RAPPORT 2015-03-16 Upprättad av: Anna Karin Wingskog, Samråd\v2 150316.doc RAPPORT Kund Årjängs kommun Samhällsbyggnadsavdelningen Box 906 672 29 Årjäng Konsult WSP Samhällsbyggnad Box 117 651 04 Karlstad

Läs mer

Dagvattenutredningar för detaljplan 4 Nacka Strand

Dagvattenutredningar för detaljplan 4 Nacka Strand 14 UPPDRAG 1143576000 UPPDRAGSNUMMER Nacka Strand Dagvatten UPPDRAGSLEDARE Agata Banach UPPRÄTTAD AV Agata Banach, Erik Lidén, Jonas Sjöström DATUM 2015-09-02 Dagvattenutredningar för detaljplan 4 Nacka

Läs mer