Fordonstvättar. Sammanställning från samverkansmöte den 2 oktober och 14 november 2013 Reviderad senast 10 april 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fordonstvättar. Sammanställning från samverkansmöte den 2 oktober och 14 november 2013 Reviderad senast 10 april 2015"

Transkript

1 Fordonstvättar Sammanställning från samverkansmöte den 2 oktober och 14 november 2013 Reviderad senast 10 april 2015 den 10 april 2015

2 Fordonstvättar Sammanställning från samverkansmöte den 2 oktober och 14 november 2013 Reviderad senast 10 april 2015 Samverkan kring tillsyn av fordonstvättar Den 2 oktober och 14 november 2013 träffades miljö- och hälsoskyddsinspektörer från Hallands kommuner för att uppnå samsyn kring tillsynen av fordonstvättar. Detta dokument är en sammanställning av de frågor som diskuterades och där samsyn nåddes. Revideringar gjordes senast 10 april Mer information om fordonstvättar kan du läsa i: Naturvårdsverket Fordonstvättar Branschfakta Utgåva 1 maj Miljösamverkan Västra Götalands Biltvättspolicy Miljösamverkan Västra Götaland Biltvättar Miljösamverkan Skåne Fordonsbranschen Anläggningsstorlek Anmälningspliktig anläggning: Anläggning för tvättning av mer än personbilar per år eller mer än tvättar per år av andra fordon såsom lastbilar eller traktorer eller tvätt av mer än 100 järnvägståg per år. Anläggning: Anläggning för manuell eller automatisk tvätt av minst 5 personbilar eller minst 1 lastbil, buss eller annat vägfordon per arbetsdag (vilket motsvarar cirka 1250 personbilar eller 250 lastbilar/bussar per år), men inte fler än 5000 personbilar eller 1000 lastbilar, bussar eller annat vägfordon per år. Små anläggningar: Anläggning som tvättar mindre än 5 personbilar per arbetsdag eller mindre än 1 lastbil, buss eller annat vägfordon per arbetsdag. Tillsynsintervall I Halmstad bedrivs tillsyn av små anläggningar var femte år enligt nuvarande taxa. Antalet tvättar per år Det kan ibland vara svårt att veta om antalet angivna fordonstvättar per år stämmer med verkligheten. Vid tillsynsbesök kan en fråga ställas om hur de räknar ut antalet tvättar per år. Om de inte kan redogöra för hur de räknar ut detta vid tillsynsbesöket, så begär att få in en redogörelse för om hur de beräknar antalet tvättar per år. För Wash-In tvättarna, kan det vara lämpligt att räkna med 3 polletter per tvätt i snitt.

3 Reningsmetoder Alla fordonstvättar ska vara utrustade med slam- och oljeavskiljare med koalecensfilter (Typ I) eller motsvarande rening. Alla nya slam- och oljeavskiljare ska uppfylla kraven i standarden SS EN 858, del 1 och 2. SS-EN innehåller principer för produktutformning, provning, märkning och kvalitetskontroll. SS-EN innehåller dimensioneringsanvisningar, nominell storlek, installation, drift och underhåll. Läs mer om slam- och oljeavskiljare i sammanställningen Miljösamverkan Halland Slam- och oljeavskiljare. I verkstäder där även fordonstvätt förekommer bör verkstadsdelen vara avloppslös, alternativt ha separat oljeavskiljare skilt från fordonstvätten. För att begränsa utsläppen till vatten från fordonstvättar har ett relativt stort antal olika reningssystem/reningsverk utvecklats. Dessa kan grovt indelas i följande kategorier: kemisk rening biologisk rening oxidationsmetoder övriga reningstekniker Gemensamt för de flesta tekniska lösningarna som förekommer är att avloppsvattnet först behandlas i slam- och oljeavskiljare för att därefter vidarebehandlas i separata reningsverk. I slam- och oljeavskiljaren sker en grovrening genom att avloppsvattnet separeras från partiklar och fri olja. Ofta används flera olika tekniker i kombination för att uppnå tillräcklig reningseffekt. Bild från Håll Sverige Rent över en fordonstvätt med oljeavskiljare och reningsverk 1. Biltvätt 2. Grovslamtank 3. Pumpkammare med oljeavskiljning 4. Lokalt reningsverk 5. Sedimenteringstank med oljeavskiljare 6. Provtagning 7. På väg mot reningsverket 2

4 Nedan redovisas översiktligt hur några av dessa tekniker fungerar. Kemisk rening De typer av kemisk rening som förekommer bygger på s.k. kemisk fällning och mikroflotation. Båda metoderna bygger på tillsatts av fällningskemikalier (t.ex. polyaluminiumklorid) och medel för ph-justering, t.ex. lut eller släckt kalk. Vid mikroflotation kan flödesgången vara följande vid återvinning av vatten. Avloppsvatten från fordonstvätten leds till en slam- och oljeavskiljare. Via en pumpkammare efter oljeavskiljaren pumpas vattnet till flotationsanläggningen. Inkommande vatten ph-justeras med lut till lämpligt värde som kan ligga runt ph Därefter tillsätts dispergerad luft och fällningskemikalie. Genom lufttillsättningen erhålls ett flytslam (flotationsslam) som skiljs av och avvattnas i filterbehållare. Behandlat och renat vatten leds till en bufferttank för återanvändning vid tvätt. Exempel på kemisk rening med mikroflotationsteknik. Även sandfiltrering av renat vatten för att ta bort kvarvarande partiklar i vattnet kan förekomma. Vatten från filterbehållare eller annan slamhantering och backspolvatten från sandfilter leds tillbaka till tvättrännan eller slamavskiljaren. När tillräckligt mycket behandlat vatten tillförts systemet avleds överskottet till kommunens spillvattennät. Processen vid kemisk fällning är ungefär den samma. Skillnaden är att man istället erhåller ett slam som sedimenterar i tankar eller i en oljeavskiljare. Biologisk rening Flera applikationer för biologisk rening finns på marknaden. Gemensamt för tekniken är man utnyttjar befintligt förekommande mikroorganismers förmåga att bryta ner organiska ämnen i avloppsvattnet. Ofta används ett bärarmaterial med stor yta för mikroorganismerna att etablera sig på. Luftning av systemet är en förutsättning för den biologiska reningens funktion. Tillsats av närsalter förekommer i vissa fall för att optimera mikroorganismernas livsbetingelser.

5 Exempel på system med biologisk rening kan se ut så här: Tvättvattnet från slamrännan genomgår först slam- och oljeavskiljare, ibland i flera steg med grov-, mellan- och finslamtankar. Därefter avleds vattnet till en luftad tank med bärarmaterial för biologisk rening. Bärarmaterialet kan bestå av skumplast eller annat material med stor yta. Därefter leds det renade vattnet via en lamellseparator (eller klarningstankar) till en bufferttank för återvinning. Avskilt slam leds tillbaka till grovslamtanken. Renat överskottsvatten släpps ut på spillvattennätet via provtagningsbrunn. Då biltvätten inte används recirkuleras vattnet i bufferttanken tillbaka till den biologiska reningen för att undvika bakterietillväxt och dålig lukt. Metaller reduceras vanligtvis i liten utsträckning varför metoden kan behöva kompletteras med annan teknik. Oxidationsmetoder Till denna grupp hör ozonbehandling och andra metoder som innebär en kraftig oxidation av vattnet genom syresättning. Ozon är ett kraftigt oxidationsmedel som har förmågan att bryta ner organiska ämnen i avloppsvattnet såsom oljor och tensider. Ozonet minskar också mängden mikroorganismer i vattnet samt förhindrar dålig lukt. Metaller reduceras vanligtvis i liten utsträckning varför metoden kan behöva kompletteras med annan teknik. En annan typ av teknik bygger på mekanisk syresättning med hjälp av en turbin samt gravimetrisk avskiljning av föroreningar följt av ett filtreringssteg m.m. Den kraftiga syresättningen som erhålls medför att föroreningarna oxideras och att en flotationseffekt uppstår genom att uppkomna mycket små luftbubblor lyfter föroreningarna till vattenytan. I efterföljande oljeavskiljare (eller sedimentationstank) frigörs luftbubblorna och föroreningarna sedimenterar. Därefter pumpas vattnet till ett partikelfilter för ytterligare rening och vidare till tvättmaskin för återvinning eller till avlopp om överskott föreligger. Övriga reningstekniker En rad andra reningssystem förekommer för rening av biltvättvatten, exempelvis följande: Elektrokemisk rening: förekommande system bygger på att en likströmsspänning frigör aluminiumsalter från antingen rörliga eller fasta 4

6 anoder av aluminium som bildar en flock. Flockarna binder föroreningarna på samma sätt som vid kemisk rening. Den bildade flocken separeras från vattnet genom bl.a. filtrering. Filtreringsteknik; baserad på specialbehandlad torv, aktivt kol eller andra filter som kan avlägsna oljekolväten, metaller m.m. Hydrocyklonrening, tar bort partiklar i vatten ned till ca 10 μm storlek Sandfiltrering De två sistnämnda metoderna är vanliga i kombination med annan vattenreningsteknik för borttagning av partiklar i olika delar av reningsprocessen. Zink Sedan några år tillbaka har många automatiska fordonstvättar problem med höga halter av zink i utgående spillvatten. Orsaken till de höga värdena är att zink är en vanlig metall i bilar (t.ex. däck) och i tvätthallar (galvat material) som lätt kan lösas ut i vatten genom bl.a. korrosion, samt att reningsanläggningarna hittills haft problem med att reducera utsläppen. Mycket zink kommer även från vägräcken vid vägarna, som sedan fastnar på bilarna s.k. trafikfilm. Det finns andra alternativ till galvat materail. Sedan i början av 2000-talet har det funnits plast, gummi, rosfritt och målade galler. Riktvärdet för zink är 50 mg per personbil alternativt 150 mg per lastbil, buss eller annat vägfordon. Vatten & Miljö i Väst AB (VIVAB) har hårdare krav än detta och uppmanar miljö- och hälsoskyddsförvaltningarna att meddela om någon fordonstvätt inte klarar VIVAB:s krav. De är beredda att vägra ta emot spillvattnet från verksamheten. Rening av zink i tvättvatten Tungmetallerna i tvättvattnet, kan delas in i två huvudgrupper: Tungmetaller som är bundna i partikelform och som kan filtreras mekaniskt med filterpåsar Tungmetaller i jonform, som renas med selektiv jonbytarmassa Selektiv jonbytare används, där restinnehållet av tungmetaller är för stort för att överensstämma med myndigheternas krav på avloppsvattnet. Selektiv jonbytning är ett komplement för en konventionell reningsanläggning. Det finns olika typer av selektiva jonbytare. För mindre flöden, användas ett påstryckfilter med en speciell filterpåse. Filterpåsen är fylld med selektiv jonbytarmassa, som lätt kan bytas efterhand som den är förbrukad. För större flöden finns tryckfilter inom intervallet: 0,5-100 m³/tim. Det finns en del som använder barkfilter för att rena tvättvattnet från zink. Läs mer om barkfilter på Ecobarks hemsida

7 Krav på utredning om åtgärder Nedan gäller för fordonstvättar vars spillvatten innehåller mer zink än 50 mg per personbil alternativt 150 mg per lastbil, buss eller annat vägfordon efter rening. Fordonstvätt som inte har klarat riktvärdet för zink under en provtagning (senaste) För en diskussion med verksamheten om att verksamheten bör komma in med en åtgärdsplan för att klara riktvärdet för zink på 50 mg per fordon. Åtgärdsplanen bör komma in till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen senast 201X-xx-xx. Åtgärdsplanen ska innehålla alternativa åtgärder, en jämförelse mellan nyttan och kostnaderna för respektive åtgärdsförslag samt ett förslag på tidsplan för när åtgärderna kan vara klara. Fordonstvätt som inte har klarat riktvärdet för zink under flera provtagningar Förelägg verksamheten om att dem ska komma in med en åtgärdsplan för att klara riktvärdet för zink på 50 mg per fordon. Åtgärdsplanen ska komma in till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen senast 201X-xx-xx. Åtgärdsplanen ska innehålla alternativa åtgärder, en jämförelse mellan nyttan och kostnaderna för respektive åtgärdsförslag samt ett förslag på tidsplan för när åtgärderna kan vara klara. Lagstöd: Föreläggandet har fattats med stöd av 26 kap. 9 miljöbalken samt med hänvisning till miljöbalken 2 kap. 3 och 7 samt 26 kap. 22. Miljösamverkan Hallands utsläppsmål Anläggningsstorlek Anmälningspliktig anläggning: Anläggning för tvättning av mer än personbilar per år eller mer än tvättar per år av andra fordon såsom lastbilar eller traktorer eller tvätt av mer än 100 järnvägståg per år. Anläggning: Anläggning för manuell eller automatisk tvätt av minst 5 personbilar eller minst 1 lastbil, buss eller annat vägfordon per arbetsdag (vilket motsvarar cirka 1250 personbilar eller 250 lastbilar/bussar per år), men inte fler än 5000 personbilar eller 1000 lastbilar, bussar eller annat vägfordon per år. Små anläggningar: Anläggning som tvättar mindre än 5 personbilar per arbetsdag eller mindre än 1 lastbil, buss eller annat vägfordon per arbetsdag. 6

8 Utsläppsmål Nedan anges högsta mängd föroreningar, som riktvärde och räknat som medelvärde per fordon. Med riktvärde avses ett värde som, om det överskrids, medför skyldighet att vidta åtgärder så att värdet innehålls. Följande gäller för anläggningar: Personbil Lastbil, buss eller annat Vägfordon 1 Samlingsparameter: bly, krom 10 mg/fordon 30 mg/fordon och nickel Kadmium 0,25 mg/fordon 0,75 mg/fordon Zink 50 mg /fordon 150 mg/fordon Oljeindex 2 5 g/fordon 15 g/fordon ph 6,5-10 6,5-10 Kvot BOD 7/CODCr >0,3 >0,3 Följande gäller enbart för anmälningspliktiga anläggningar som byggs nya eller bygger om tvätt- och/eller reningsanläggning 3 : Personbil Lastbil, buss eller annat Vägfordon 1 5 mg/fordon 15 mg/fordon Samlingsparameter: bly, krom och nickel Kadmium 0,10 mg/fordon 0,30 mg/fordon Zink 50 mg/fordon 150 mg/fordon Oljeindex 2 2,5 g/fordon 7,5 g/fordon ph 6,5-10 6,5-10 Kvot BOD 7/CODCr >0,3 >0, Räknat på ett 12 meter långt fordon, vilket innebär att man ibland får räkna om mängderna. Ett förslag på omräkning finns i Miljömärkning Sverige, Svanenmärkning av Fordonstvättar (kriteriedokument): En fordonsenhet är ett fordon, lastbil eller buss på 12 meters längd. 0,5 fordonsenheter är en van eller t ex en färdtjänstbuss på ca 6 m. 1,5 fordonsenheter är t ex en ledbuss eller semitrailer på ca 18 m. 2 fordonsenheter är en bil plus släp på ca 24 m. Dokumentet finns på 2 Analysparametern Oljeindex bygger på en gaskromatografisk analysmetod och mäter kolväten med kolkedjelängder från C10 till C40, Metoden täcker i de flesta fall in de oljekolväten som kan förekomma i biltvätten. 3 Branschorganisation SPBI (Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institut) rekommenderar dessa rikvärden för sina medlemmar, motiverat med utgångspunkt i bästa möjliga teknik. Spillvattenmängd Den spillvattenmängd som bör eftersträvas per fordon är ca 100 liter och för större fordon ca 300 liter. Branschorganisation SPI (Svenska Petroleum Institut) rekommenderar dessa riktvärden för sina medlemmar, motiverat med utgångspunkt i bästa möjliga teknik. Fordonens meddrag av vatten, det som följer med bilen ut på gatan, är inte medräknat. Kan vara 5-20 liter/personbil.(totala färskvattenåtgången per personbil blir alltså liter.) Det är svårt att säga något generellt om meddrag från större fordon, eftersom det kan variera mycket. En lastbil med kapell kan i värsta fall ta med sig flera hundra liter vatten, medan bussar generellt inte drar med sig så mycket (några gånger mer än en personbil).

9 Inga krav ställs på recirkulation, men verksamheten bör verka för att hålla nere vattenförbrukningen. Vissa anläggningar kan kräva en viss grad av recirkulation för att fungera tillfredställande. Höga vattenmängder kan i vissa fall medföra sämre rening. Vattenmätare för tillförd vattenmängd bör finnas. Tidsplan Åtgärder för att klara utsläppsmålen ska genomföras enligt följande: Omedelbart Senast 2020 Anmälningspliktiga anläggningar Anläggningar Små anläggningar Utsläppsmål ska klaras vid samtliga. För nya och ombyggda stora tvättar gäller de strängare utsläppsmålen. Utsläppsmål ska klaras vid nyom- eller tillbyggnad. Utsläppsmål ska klaras vid nybyggnad. Utsläppsmål ska klaras vid samtliga. Se anm. 1 Utsläppsmål bör klaras vid samtliga. Se anm. 1 Se anm. 2 Anm. 1 Tidplanen anger en rimlig övergångstid för utsläppsförbättrande åtgärder. När det gäller befintliga verksamheter bör val av tidpunkter för åtgärden göras med hänsyn till anläggningens storlek utsläppssynpunkt, recipientens känslighet, nyligen gjorda investeringar osv. Det kan innebära att utsläppsmålen kan komma att uppfyllas tidigare för vissa anläggningar och något senare för andra. Anm. 2 Med undantag för de anläggningar där det inte är skäligt att ställa krav med stöd av miljöbalken. Det kan till exempel bero på lokalisering, recipient och verksamhetens art. Det handlar om enstaka anläggningar där tillsynsmyndigheten bedömer att undantag bör göras. Det kan också vara så att det bedöms mer rimligt för några anläggningar att införa rening något senare än Detta ska dock inte betraktas som en generell undantagsregel, utan principen är att samtliga bör införa rening. 8

10 Anmälningspliktiga fordonstvättar Exempel på krav i beslut 1. Om inte annat framgår av vad som nedan föreskrivs ska verksamheten bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad som angivits i anmälan. 2. Föroreningar till spillvattennätet från tvättanläggningen per tvättat fordon, och räknat som medelvärde per fordon, får inte överstiga följande riktvärden: Analysparameter Personbil Lastbil, buss eller annat vägfordon Samlingsparameter: 5 mg/fordon 15 mg/fordon Bly, krom och nickel Kadmium 0,10 mg/fordon 0,30 mg/fordon Zink 50 mg/fordon 150 mg/fordon Oljeindex 2,5 g/fordon 7,5 g/fordon ph-värde 6,5-10 6,5-10 Kvot BOD 7/CODCr >0,3 >0,3 Med riktvärde avses ett värde som, om det överskrids, medför skyldighet att vidta åtgärder så att värdet innehålls. 3. Fordonstvätten ska vara utrustad med separat vattenmätare för beräkning av vattenförbrukning per fordon. Gäller nya verksamheter 4. Tvättanläggningen ska vara försedd med en automatisk funktion inklusive larm som stoppar tvättmaskin och vattenanvändning vid driftsbrott i reningsanläggningen. 5. Oljeavskiljaren får inte belastas med större flöde än den är dimensionerad för. 6. Oljeavskiljare och slamavskiljare ska tömmas så ofta att de alltid fyller avsedd funktion, dock minst en gång per år. 7. Flytande kemiska produkter och farligt avfall ska hanteras på sådant sätt att spill eller läckage inte kan nå avlopp och så att förorening av mark, ytvatten eller grundvatten inte kan ske. Om lagring sker utomhus ska lagringsplatsen vara invallad och försedd med tak eller regnskydd. Uppsamlingsvolymen skall minst motsvara den största behållaren volym plus 10 % av summan av övriga behållares volym

11 8. Buller från verksamheten får som högst uppgå till följande ekvivalenta ljudnivåer vid de närmaste belägna bostäderna och rekreationsytor i bostäders grannskap samt utbildningslokaler och vårdbyggnader: Dagtid (kl ) 50 db (A) Kvällstid (kl ) samt sön- och helgdag 45 db (A) Nattetid (kl ) 40 db (A) Momentana ljud nattetid (kl ) får inte överskrida 55 db (A). Om hörbara toner förekommer ska de angivna värdena sänkas med 5 db (A)-enheter. 9. Minst en gång per år, under perioden 1 november 31 mars, ska fordonstvättens reningsanläggnings funktion kontrolleras genom provtagning av utgående spillvatten. Ett tidsstyrt samlingsprov ska tas under minst sex timmar på utgående spillvatten när anläggningen drivs med maximal kapacitet. Provet ska tas av ackrediterad provtagare eller av person med motsvarande kunskap som en ackrediterad provtagare. Provet ska analyseras av ett ackrediterat laboratorium. 10. Resultaten av provtagning av utgående spillvatten ska redovisas till förvaltningarna för Teknik och Miljö & Hälsoskydd inom 6 veckor och i provtagningsrapporten ska ingå: Provtagare, provtagningspunkt, provtagningsteknik (stickprovtagning/flödesstyrt/tidsstyrt), provtagningsperiod Antal tvättar under provtagningen Vattenförbrukning under provtagningen Beräkning av vattenförbrukning per tvättat fordon, angivet i liter Vilka tvättmedel som användes (namn och leverantör) Datum när senaste olje- och slamsugning gjordes Upplysningar om förhållanden som kan ha påverkat provtagningsresultatet Analysprotokoll Beräkning av föroreningar per tvättat fordon, som medelvärde per fordon (bly, krom och nickel som samlingsparameter samt kadmium, zink och oljeindex) 11. En årsrapport ska årligen inkomma till Miljö & Hälsoskydd senast 31 mars och innehålla följande uppgifter avseende föregående kalenderår: Antal utförda tvättar per år Vattenförbrukning per månad och år, angivet som antal kubikmeter, samt vattenförbrukning per fordon, angivet i liter Förbrukning av tvättkemikalier per år (med namn på produkterna) Resultat från utförd provtagning. Analysprotokoll samt beräkning av föroreningar per tvättat fordon, som medelvärde per fordon. Antal tömningar och mängd sediment/slam ifrån slamavskiljare/ränna, oljeavskiljare och annan reningsutrustning samt uppgifter om tidpunkt för tömning och vem som utfört denna En redovisning av olika avfallsslag samt mängder 10

12 Information i beslut/särskilda upplysningar Att ändra verksamheten är anmälningspliktigt enligt 9 kap. 6 miljöbalken om ändringen är av betydelse från störningssynpunkt. Detta beslut befriar inte bolaget från skyldigheten att iaktta vad som gäller enligt andra bestämmelser för den verksamhet som anmälan avser. Verksamheten omfattas bl.a. av följande bestämmelser: Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll Förordningen (1998:941) om kemiska produkter och biotekniska organismer Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll innebär att alla anmälningspliktiga företag måste ha en fungerande egenkontroll som är uppbyggd enligt förordningen. Det åligger verksamhetsutövaren att vid tillsynsbesök kunna visa för tillsynsmyndigheten att den egenkontroll han har är tillräcklig med hänsyn till verksamhetens art och storlek. Dokumenterade rutin för kontroll av utrustning som t.ex. slam- och oljeavskiljarens och reningsanläggningens funktion ska ingå i verksamhetens egenkontroll. Inträffar det en driftstörning eller liknande händelse ska tillsynsmyndigheten underrättas omgående. Utrustning för åtgärdande av spill, t ex absorbent, bör finnas tillgängligt på stationen. Kemikalier och avfall ska vara tydligt uppmärkta. Biltvättmedel som används i automattvätten bör uppfylla Miljömärkning Sverige, kriterier för bilvårdsprodukter (Svanen) eller Miljökrav på biltvättmedel, Rapport 2005:13, från Göteborgs Stad. Journal ska föras över den mängd och typ av farligt avfall som uppkommer i verksamheten samt transportör och mottagare. Förpackningar och avfall som omfattas av producentansvaret ska sorteras ut och lämnas för borttransport till de insamlingssystem som producenterna tillhandahåller. Övrigt avfall skall transporteras bort till avfallsanläggningar som har tillstånd att ta emot avfallet. Brännbart avfall och metaller får inte sändas till deponering. Detta gäller både vid löpande drift, reparation och underhåll samt vid om- och tillbyggnader. Provtagning Intervall Provtagning på utgående vatten ska ske så ofta som det behövs för att kunna bedöma anläggningen. Normalt innebär det en gång per år vid anmälningspliktiga och mellanstora anläggningar och vid mindre anläggningar ska provtagning ske i samband med tillsynen. Provtagningen ska genomföras under 1 november 31 mars. Provtagare Provtagning ska ske av ackrediterad provtagare eller av verksamheten själva om de har motsvarande kunskap som en ackrediterad provtagare.

13 Provtagningspunkt Provtagningen ska göras i en punkt efter reningsutrustningen, före anslutningspunkt till kommunalt avloppsnät/recipient där hela vattenflödet från tvättanläggningen passerar. Det ska vara turbulens i provtagningspunkten för att undvika att provet tas från skiktat vatten. Provtagningsteknik och provtagningsperiod Under provtagningstillfället ska anläggningen bedrivas normalt. Provtagning får ske tidigast en månad efter tömning, eftersom tömningen försämrar funktionen ett tag efter tömningen. Provet blir därmed inte representativt. ANTAL TVÄTTAR PER ÅR >5 000 personbilar eller >1 000 större fordon personbilar eller större fordon < 1250 personbilar eller < 250 större fordon Tabell 2. Provtagningsfrekvens och metod PROVTAGNING Tidsstyrd provtagning under 6 timmar årligen Tidsstyrd provtagning under 6 timmar. Begärs vid behov Diskussion med miljö och hälsa. Tidstyrd eller flödesstyrd provtagning. Beror på flöde och tid. Tips på information Analys av tvättvatten från fordonstvättar Vad betyder provsvaret? Parametrar Parametrarna Bly, krom och nickel som samlingsparameter samt kadmium, zink och oljeindex, BOD7, CODCr och ph ska analyseras. Laboratorium Analyserna ska utföras av ett ackrediterat laboratorium. Rapportering I samband med provtagning bör följande kunna redovisas av verksamheten: Provtagare, provtagningspunkt, provtagningsteknik (stickprovtagning/flödesstyrt/tidsstyrt), provtagningsperiod Antal tvättar under provtagningen Vattenförbrukning under provtagningen Beräkning av vattenförbrukning per tvättat fordon, angivet i liter Vilka tvättmedel som användes (namn och leverantör) Datum när senaste olje- och slamsugning gjordes Upplysningar om förhållanden som kan ha påverkat provtagningsresultatet Analysprotokoll Beräkning av föroreningar per tvättat fordon, som medelvärde per fordon (bly, krom och nickel som samlingsparameter samt kadmium, zink och oljeindex) 12

14 Kemikalier Endast fordonstvättmedel som uppfyller Miljömärkning Sverige, kriterier för bilvårdsprodukter (Svanen) eller medel som uppfyller miljökrav på tvättmedel i Rapport 2005:13 Miljökrav på fordonstvättmedel (f.d. kemikaliesvepet) ska godtas. Rapporten samt exempel på tvättmedel som uppfyller kraven finns på Naturskyddsföreningens hemsida, För andra medel måste leverantören/användaren motivera varför de har valt dessa produkter. Ett skäl kan vara att reningsanläggningen är anpassad efter det valda medlet. Påminn verksamheten om att de ska informera kunderna om att de inte ska använda andra medel än vad reningsanläggningen är utformad för eller klarar av att rena. Gör -Det -Själv hallar De flesta verksamheter med Gör-Det-Själv hallar säljer eller ger kit med de kemikalier som reningsanläggningen är utformad för. Informera och rekommendera denna lösning till alla verksamheter med Gör-Det-Själv hallar. Invallning Kemiska produkter och farligt avfall ska hanteras på sådant sätt att spill eller läckage inte kan nå avlopp och så att förorening av mark, ytvatten eller grundvatten inte kan ske. Om lagring sker utomhus skall lagringsplatsen vara invallad och försedd med tak eller regnskydd. Uppsamlingsvolymen skall minst motsvara den största behållaren volym plus 10 % av summan av övriga behållares volym. Flytande kemikalier och farligt avfall ska förses med invallning. Invallningen kan utformas på många olika sätt. Den kan till exempel vara ett särskilt förråd, uppställningsplats, container eller uppsamlingstråg av plåt eller plast. En invallning bör rymma det största förvaringskärlets volym plus 10 procent av övriga kärlens volym. Invallningens material ska vara tätt och kunna motstå de kemikalier som ska lagras. Även skarvar och fogar måste vara täta. Invallningar för utomhusförvaring ska vara försedda med tak för att inte invallningen ska fyllas med regn- och smältvatten. Förpackningar med kemikalier och farligt avfall som förvaras utomhus ska inte förvaras direkt på mark eller invallningsbotten p.g.a. korrosionsrisken. Om kemikalier och farligt avfall i flytande form förvaras i särskilt kemikalieförråd, container eller uppställningsplats gäller att ovan nämnda kriterier uppfylls. Ytterligare för att dessa ska fungera som invallning gäller att golvbrunn eller anslutning till dagvattenbrunn saknas, att skarv mellan golv och vägg är tät och att utrymmet har förhöjd eller nedsänkt tröskel eller att golvet lutar inåt med uppsamlingsränna. (En nedsänkt tröskel är en nedsänkning i golvet täckt av gallerdurk.) Påfyllningsrör, ventiler och slangar bör vara placerade innanför invallningen.

15 Miljömärkta fordonstvättar Miljömärkning Sverige AB, f.d. SIS Miljömärkning AB, har det övergripande ansvaret för miljömärkena Svanen och EU Ecolabel i Sverige. Läs mer på om vilka kriterier de har och vilka fordonstvättar som är märkta med Svanen. Information Tvätta miljörätt Tvätta i biltvätt Naturvårdsverket bedömer att det inte är möjligt för en kommun att utfärda ett generellt förbud mot biltvätt på gatan enligt miljöbalken. Däremot får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att miljöbalken ska följas. Däremot kan lokala hälsoskyddsföreskrifter vara en bra metod att skydda enskilda grundvattentäkter. Naturvådsverket förespråkar informationskampanjer. Läs mer om Västra Götalands informationskampanj Biltvätt på gatan. Läs mer om Naturvårdsverkets resonemang Går det att förbjuda biltvätt på gatan? Information Alla kommuner ska lägga ut information om Tvätta miljörätt tvätta i biltvätt på respektives hemsida. Förslagsvis på miljöförvaltningens sida och kommunens förstasida. Även andra sociala medel som Facebook kan användas. Text som Miljösamverkan Västra Götaland kan användas. Dela ut Miljösamverkan Hallands informationsblad Tvätta miljörätt Tvätta i biltvätt. Ha en plan för eventuella samtal om frågor och klagomål på grannar som kan komma in. När och hur tvätt får ske I undantagsfall, d.v.s. max 4 gånger per år och fastighet, accepteras att lera, grus och damm spolas av bilen på gräsbevuxen plan mark eller grusplan. Vattnet får inte rinna ner i dagvattenbrunn, öppet dike, vattendrag eller sjö. Vattentäkter får inte påverkas. Agerande när tvätt sker ofta När tvätt sker med högtryckstvätt, bilvårdsprodukter och avfettningsmedel av flera bilar per vecka, kan detta jämställas med yrkesmässig verksamhet. Detta kan hanteras enligt följande: 1. Klagomål kommer in 2. Skicka brev med information till personen/personerna som tvättar bilar på gatan om hur miljön påverkas och att vederbörande bör sluta. Informera om att tillsynsavgift kan behövas tas ut om vederbörande fortsätter att tvätta och miljöförvaltningen måste bedriva tillsyn. 3. Be klagande att föra dagbok över datum och tid då biltvätt sker samt registreringsnummer på de bilar som tvättas. Informera personen/personerna som tvättar bilar på gatan att dagbok kommer att skrivas. 4. Om tvätt på gatan fortsätter, skriv ett föreläggande om förbud förenat med vite. Lagstöd: Föreläggandet om förbud att.. har fattats med stöd av 26 kap. 9 miljöbalken samt med hänvisning till miljöbalken 2 kap. 3 och 7 samt 26 kap

16 Miljösamverkan Halland Samtliga länets kommuner, Länsstyrelsen i Halland och Region Halland samverkar genom Miljösamverkan Halland. Miljössamverkan Halland syftar till att effektivisera framför allt tillsynen inom miljö- och hälsoskydd och livsmedel i länet genom att samutnyttja medverkande aktörers kompetens och resurser och till att utifrån rådande lagrum säkra en likvärdig bedömningsgrund. Samverkan ska medföra effektivare resursutnyttjande, ökat erfarenhetsutbyte och större möjligheter att gå på djupet i olika frågor och åstadkomma en långsiktigt hållbar utveckling av det kommunala miljöarbetet i Hallands län. Miljösamverkans insatser ska vara konkreta, avgränsade och operativt inriktade. Detta utesluter inte insatser med inriktning på information, riktlinjer, m.m. Huvudmän Kommunerna i Halland, Länsstyrelsen i Halland och Region Halland Adress Region Halland, Miljösamverkan Halland, Box 517, Halmstad Webbplats

Riktlinjer för fordonstvättar i Nybro kommun Riktlinjer beslutade av myndighetsnämnden Nybro kommun 2014-0 -0,

Riktlinjer för fordonstvättar i Nybro kommun Riktlinjer beslutade av myndighetsnämnden Nybro kommun 2014-0 -0, Riktlinjer för fordonstvättar i Nybro kommun Riktlinjer beslutade av myndighetsnämnden Nybro kommun 2014-0 -0, Nybro-logga Riktlinjer för fordonstvättar i Nybro kommun Spillvatten från fordonstvättar innehåller

Läs mer

Riktlinjer för fordonstvätt

Riktlinjer för fordonstvätt Riktlinjer för fordonstvätt i Alvesta kommun Antagen av Nämnden för myndighetsutövning 2013-08-19 37 Riktlinjer för fordonstvätt i Alvesta kommun Antagen av Nämnden för myndighetsutövning, 2013-08-19,

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar Reviderad 2012-11-01 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar För att minska utsläppen av olja och metaller från fordonstvättar till avloppsnätet och efterföljande recipient har Käppalaförbundet

Läs mer

Policy för miljökrav. på fordonstvättar i Mjölby kommun

Policy för miljökrav. på fordonstvättar i Mjölby kommun Mjölby Kommun Miljönämnden Policy för miljökrav på fordonstvättar i Mjölby kommun Antagen av miljönämnden 2004-08-25, 93 1 Inledning... 3 2 Definitioner... 4 Små... 4 Mellanstora... 4 Stora... 4 3. Övergripande

Läs mer

Riktlinjer för fordonstvättar i Kalmar kommun 2011-11-15

Riktlinjer för fordonstvättar i Kalmar kommun 2011-11-15 Riktlinjer för fordonstvättar i Kalmar kommun 2011-11-15 Christian Sandholm Samhällsbyggnadsförvaltningen Miljöavdelnings tillsyn Miljöbalken med förordningar, Allmänna hänsynsreglerna, förordning om miljöstörande

Läs mer

Riktlinjer för tvätt av fordon. Beslutade av miljö och hälsoskyddsnämnden 2015-12-09 132

Riktlinjer för tvätt av fordon. Beslutade av miljö och hälsoskyddsnämnden 2015-12-09 132 Riktlinjer för tvätt av fordon Beslutade av miljö och hälsoskyddsnämnden 2015-12-09 132 Miljö- och hälsoskyddskontoret december 2015 Riktlinjer för tvätt av fordon Fordonstvättens avlopp efter oljeavskiljare

Läs mer

HANDLEDNING Fordonstvättar 2014 Version 1-2014-11-06

HANDLEDNING Fordonstvättar 2014 Version 1-2014-11-06 HANDLEDNING Fordonstvättar 2014 Version 1 - Allmänt Denna handledning finns som ett stöd för tillsyn av fordonstvättar. Varje avsnitt i checklistan följs av anvisningar och detaljerade förklaringar mm.

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar och andra bilvårdsanläggningar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar och andra bilvårdsanläggningar 2016-05-06 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar och andra bilvårdsanläggningar Sid 1 av 10 Sammanfattning Det är viktigt att både det renade avloppsvatten som släpps ut från avloppsreningsverken

Läs mer

Information om miljöbalkens krav på slam-/oljeavskiljning

Information om miljöbalkens krav på slam-/oljeavskiljning Information om miljöbalkens krav på slam-/oljeavskiljning En verksamhet som hanterar spillvatten med olja och slam ska enligt miljöbalken tillse att det avskiljs/renas innan det släpps till kommunalt spill-

Läs mer

Riktlinjer för olje-, slam- och fettavskiljare i Partille kommun

Riktlinjer för olje-, slam- och fettavskiljare i Partille kommun Riktlinjer för olje-, slam- och fettavskiljare i Partille kommun Fastställda i Bygg- och miljönämnden 2008-09-01 Reviderade 2011-06-20 Reviderade 2015-02-23 Reviderade 2015-10-19 1. Inledning Dessa riktlinjer

Läs mer

Policy för fordonstvätt och oljeavskiljare

Policy för fordonstvätt och oljeavskiljare Policy för fordonstvätt och oljeavskiljare Denna policy gäller för samtliga fordonstvättar i Tranemo kommun. För fordonstvättar som tvättar mer än 1000 personbilstvättar eller mer än 200 lastbilar, bussar

Läs mer

Vilka miljöregler gäller för dig som driver en mindre fordonsverkstad eller fordonstvätt?

Vilka miljöregler gäller för dig som driver en mindre fordonsverkstad eller fordonstvätt? Vilka miljöregler gäller för dig som driver en mindre fordonsverkstad eller fordonstvätt? Innehåll Miljörisker och lagstiftning 3 Avfallshantering 3 Avloppsvatten och oljeavskiljare 4 Kemiska produkter

Läs mer

Vägledning- tillsyn fordonstvättar

Vägledning- tillsyn fordonstvättar Vägledning- tillsyn fordonstvättar Innehåll Inledning... 3 Mallar... 3 Krav på utsläpp till vatten... 4 Spillvatten... 4 Stora anläggningar... 4 Små anläggningar... 5 Tvätt utanför anläggning... 5 Reningsteknik...

Läs mer

Vi klarlägger anläggningsstorlek och fordonsstorlek under rubriken Ordförklaringar, i slutet av detta dokument

Vi klarlägger anläggningsstorlek och fordonsstorlek under rubriken Ordförklaringar, i slutet av detta dokument 1 (5) Fordonstvätt Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Miljö- och byggnämnden (2015-04-07 81 ) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-05-01 Dokumentansvarig: Mats Adolfsson, miljöinspektör

Läs mer

Information om fordonstvätt

Information om fordonstvätt Information om fordonstvätt Spillvatten från fordonstvättar innehåller bl a mineralolja (opolära alifatiska kolväten), metaller och andra organiska och oorganiska ämnen och behöver behandlas (renas) innan

Läs mer

Gryaabs riktlinjer för olje- och slamavskiljare

Gryaabs riktlinjer för olje- och slamavskiljare 2014-12-15 Gryaabs riktlinjer för olje- och slamavskiljare Innehållsförteckning Gryaabs riktlinjer för olje- och slamavskiljare... 1 Innehållsförteckning... 1 1 Inledning... 2 1.1 Svensk och Europeisk

Läs mer

Information för fordonsverkstäder

Information för fordonsverkstäder Information för fordonsverkstäder Denna skrift är tänkt som en hjälp för att informera om de grundläggande miljökrav som finns i Miljöbalken (1998:808) och andra bestämmelser för dig som bedriver fordonsverkstad.

Läs mer

Tillsyn över biltvättsanläggningar i Stockholms stad

Tillsyn över biltvättsanläggningar i Stockholms stad MILJÖFÖRVALTNINGEN PLAN OCH MILJÖ Bilaga 1 SID 1 (6) 2009-09-14 Dnr: 2009-009894-206 Tillsyn över biltvättsanläggningar i Stockholms stad En Rapport från Miljöförvaltningen Mari Yoda September 2009 1 Beskrivning

Läs mer

RAPPORT FRÅN TILLSYN ÖVER BILTVÄTTSAN- LÄGGNINGAR, HÖSTEN 2010

RAPPORT FRÅN TILLSYN ÖVER BILTVÄTTSAN- LÄGGNINGAR, HÖSTEN 2010 SHMF101 v 1.0 2007-03-19, Dokument1 MILJÖFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE Christer Edvardsson Chef företagsenheten Telefon 08-508 28 977 christer.edvardsson@stockholm.se Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Läs mer

Policy för fordonstvättar i Haninge

Policy för fordonstvättar i Haninge 1 (6) Policy för fordonstvättar i Haninge För att minska utsläppen av olja och metaller från fordonstvättar till avloppsnätet och efterföljande recipient har Haninge kommun antagit denna policy. Policyn

Läs mer

Policy för fordonstvättar i Tranås kommun

Policy för fordonstvättar i Tranås kommun Policy för fordonstvättar i Tranås kommun Antagen av Miljö- och hälsoskyddsnämnden 1998-03-26, 65 Reviderad av Miljö- och hälsoskyddsnämnden 1999-08-26, 180 Reviderad av Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2008-02-27,

Läs mer

Nämndriktlinje för miljökrav på fordonstvätt i Falköping, Skövde och Tibro kommuner

Nämndriktlinje för miljökrav på fordonstvätt i Falköping, Skövde och Tibro kommuner Nämndriktlinje för miljökrav på fordonstvätt i Falköping, Skövde och Tibro kommuner Februari 2009 MN 2009-02-25 25 2 (9) Innehållsförteckning Definitioner... 3 Fordon... 3 Fordonstvätt... 3 Anläggningsstorlek...

Läs mer

Riktlinjer för krav på fordonstvättar i Örebro län

Riktlinjer för krav på fordonstvättar i Örebro län Riktlinjer för krav på fordonstvättar i Örebro län Riktlinjerna är en vägledning i tillsynsarbetet med syfte att nå ett gemensamt förhållningssätt i länet. Riktlinjerna är inte bindande. Omständigheterna

Läs mer

Inledning. Anmälningsplikt. Bakgrund

Inledning. Anmälningsplikt. Bakgrund Sida: 1 (5) Inledning Spillvatten från fordonstvättar innehåller olika metaller, oljor och andra organiska och oorganiska ämnen som är skadliga för växter och djur. Vattnet behöver därför renas innan det

Läs mer

Gemensam policy för miljökrav på fordonstvätt

Gemensam policy för miljökrav på fordonstvätt Gemensam policy för miljökrav på fordonstvätt Uppdaterad december 2008 Gemensam policy för miljökrav på fordonstvätt Uppdaterad december 2008 Fastställd av MVG:s styrgrupp på sammanträde den 1 oktober

Läs mer

Policy för. fordonstvätt i Ängelholms kommun. Antagen av Miljönämnden Maj 2008

Policy för. fordonstvätt i Ängelholms kommun. Antagen av Miljönämnden Maj 2008 Policy för fordonstvätt i Ängelholms kommun Antagen av Miljönämnden Maj 2008 Inledning Spillvatten från fordonstvättar innehåller en rad miljöfarliga ämnen, så som olja och tungmetaller. Dessa ämnen belastar

Läs mer

Riktlinjer för fordonstvättar i Värmlands län

Riktlinjer för fordonstvättar i Värmlands län Riktlinjer för fordonstvättar i Värmlands län Spillvatten från fordonstvättar innehåller olika sorters metaller, oljor och andra organiska och oorganiska ämnen. Spillvattnet behöver därför renas och behandlas

Läs mer

Miljörapport 2008. Svensk Biogas i Linköping AB Norrköping Biogas Anläggning 0581-1106

Miljörapport 2008. Svensk Biogas i Linköping AB Norrköping Biogas Anläggning 0581-1106 Svensk Biogas i Linköping AB Norrköping Biogas Anläggning 0581-1106 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsbeskrivning... 2 1.1 Organisation och ansvarsfördelning... 2 1.2 Beskrivning av verksamheten... 2 1.3

Läs mer

Riktlinjer för fordonstvättar i Kumla kommun

Riktlinjer för fordonstvättar i Kumla kommun 1(6) Januari 2012 MBN 2011/1317 Miljö- och byggnadsnämnd Riktlinjer för fordonstvättar i Kumla kommun Antagna av miljö- och byggnadsnämnden 2012-03-14, 19 Definitioner Fordon Fordon som används i yrkesmässig

Läs mer

Allmänna bestämmelser. För vatten- och avloppsanläggningar. ABVA 2009 Industri

Allmänna bestämmelser. För vatten- och avloppsanläggningar. ABVA 2009 Industri Allmänna bestämmelser För vatten- och avloppsanläggningar ABVA 2009 Industri INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1-2. Avloppsvatten som är av annan typ än hushållsavlopp 3. Industrier måste samråda med Karlskoga Miljö

Läs mer

Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 med Informationsdel

Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 med Informationsdel Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 med Informationsdel Krav på avloppsvattnets kvalitet vid utsläpp från industrier och andra verksamheter till Eslövs kommuns allmänna avloppsanläggningar. Gäller från 1

Läs mer

Gemensam policy för miljökrav på fordonstvätt

Gemensam policy för miljökrav på fordonstvätt Gemensam policy för miljökrav på fordonstvätt November 2003 Några mindre revideringar februari 2004 Gemensam policy för miljökrav på fordonstvätt Miljösamverkan Västra Götaland november 2003 Med några

Läs mer

Miljökrav på Fordonstvätt

Miljökrav på Fordonstvätt 2009-03-05 Riktlinjer för Miljökrav på Fordonstvätt i Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner MILJÖ- OCH BYGGNADSFÖRVALTNINGEN POSTADRESS 542 86 MARIESTAD BESÖKSADRESS Stadshuset, Kyrkogatan 2, MARIESTAD

Läs mer

Miljökrav på fordonstvätt Mariestad Töreboda Gullspång

Miljökrav på fordonstvätt Mariestad Töreboda Gullspång Miljökrav på fordonstvätt Mariestad Töreboda Gullspång Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden 2013-09-25 Datum: Dnr:2013.Ma0194 Sida: 2 (12) Innehållsförteckning Definitioner... 3 Fordon... 3 Fordonstvätt...

Läs mer

CHECKLISTA - Fordonstvättar

CHECKLISTA - Fordonstvättar BILAGA 2 CHECKLISTA - Fordonstvättar 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Företagets/anläggningens namn Org nr Postadress Post nr, ort Besöksadress Fastighetsbeteckning Kontaktperson Tel nr Fax nr Kommun Besöksdatum

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OLJEAVSKILJARE i Nykvarn Södertälje Huddinge Botkyrka Salem

RIKTLINJER FÖR OLJEAVSKILJARE i Nykvarn Södertälje Huddinge Botkyrka Salem RIKTLINJER FÖR OLJEAVSKILJARE i Nykvarn Södertälje Huddinge Botkyrka Salem Foto: www.fotoakuten.se SYDVÄSTRA STOCKHOLMSREGIONENS VA-VERKSAKTIEBOLAG VARFÖR OLJEAVSKILJARE? Utsläpp av oljeprodukter orsakar

Läs mer

Riktlinjer för krav på fordonstvättar i Örebro kommun

Riktlinjer för krav på fordonstvättar i Örebro kommun Beslutade av Miljönämnden 2011-03-16 Dnr: Mn 04/2011 1 (7) Riktlinjer för krav på fordonstvättar i Örebro kommun Definitioner Fordon Fordon som används i yrkesmässig verksamhet: Lastbilar, taxibilar, tjänstebilar,

Läs mer

Kortfattad handledning för tillsynskampanj fordonstvättar 2003/2004

Kortfattad handledning för tillsynskampanj fordonstvättar 2003/2004 Kortfattad handledning för tillsynskampanj fordonstvättar 2003/2004 November 2003 Kortfattad handledning för tillsynskampanj fordonstvättar 2003/2004 Miljösamverkan Västra Götaland november 2003 Denna

Läs mer

Anmälningspliktiga och icke anmälningspliktiga drivmedelsanläggningar i Haninge, Tyresö och Nynäshamn

Anmälningspliktiga och icke anmälningspliktiga drivmedelsanläggningar i Haninge, Tyresö och Nynäshamn Sida 1 Anmälningspliktiga och icke anmälningspliktiga drivmedelsanläggningar i Haninge, Tyresö och Nynäshamn Tillsynsprojekt inom målen Friska vatten och Giftfri miljö RAPPORT, 2012 Sida 1 Datum: 2012-12-17

Läs mer

Och vad händer sedan?

Och vad händer sedan? Och vad händer sedan? I STORT SETT ALLA MÄNNISKOR I SVERIGE SOM BOR i en tätort är anslutna till ett vatten- och avloppsledningsnät. Men så har det inte alltid varit. Visserligen fanns vattenledningar

Läs mer

Utsläppsvillkor och funktionellt krav på reningsverket och ledningsnätet.

Utsläppsvillkor och funktionellt krav på reningsverket och ledningsnätet. Bakgrund Hornasjöns Samfällighetsförening planerar för 37 fastigheter anslutna med ledningsnät till ett gemensamt reningsverk. Utsläppsvillkor och funktionellt krav på reningsverket och ledningsnätet.

Läs mer

Policy för miljökrav på fordonstvättar i Värnamo kommun

Policy för miljökrav på fordonstvättar i Värnamo kommun Policy för miljökrav på fordonstvättar i Värnamo kommun Augusti 2010 Jörgen Jonasson Miljöinspektör B E S Ö K S A D R E S S Stadshuset P O S T A D R E S S 331 83 Värnamo T E L E F ON 0370-37 70 00 vx O

Läs mer

Tillstånd att installera och ta idrift utrustning för rökgaskondensering och kväveoxidbegränsning vid kraftvärmeverket i Djuped, Hudiksvalls kommun

Tillstånd att installera och ta idrift utrustning för rökgaskondensering och kväveoxidbegränsning vid kraftvärmeverket i Djuped, Hudiksvalls kommun Aktbilaga 11 BESLUT 1(8) Diarienr/Dossnr Miljöprövningsdelegationen Miljövård Maria Nordström Tel 026-171233 maria.nordstrom@x.lst.se Hudik Kraft AB Djupedsverket 824 12 Hudiksvall Tillstånd att installera

Läs mer

Gäller 2016-01-01 2017-01-01. Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun

Gäller 2016-01-01 2017-01-01. Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun 1 Gäller 2016-01-01 2017-01-01 Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun 2 Denna skrift vänder sig till dig som har enskilt avlopp. Det kan vara ett minireningsverk, två,-och

Läs mer

Genomgång av BAT (bästa möjliga teknik)

Genomgång av BAT (bästa möjliga teknik) Handläggare Ulrika Thörnblad Datum 2015-05-28 Uppdragsnr 585779 1 (5) Vetlanda Energi och Teknik AB Flishults avfallsanläggning Genomgång av BAT (bästa möjliga teknik) För bedömning av bästa tillgängliga

Läs mer

Miljökrav på Fordonstvätt

Miljökrav på Fordonstvätt 2003-12-11 Dnr 2003.1164 Policy för Miljökrav på Fordonstvätt i Mariestads kommun MILJÖKONTORET POSTADRESS 542 86 MARIESTAD BESÖKSADRESS Torghuset, Esplanaden 5, MARIESTAD TELEFON 0501-634 30 FAX 0501-633

Läs mer

Fordonstvätt. Riktlinjer inom Jönköpings län

Fordonstvätt. Riktlinjer inom Jönköpings län Fordonstvätt Riktlinjer inom Jönköpings län Innehåll Inledning... 3 Krav på utsläpp till vatten... 4 Spillvatten... 4 Stora anläggningar... 4 Små anläggningar... 5 Tvätt utanför anläggning... 5 Reningsteknik...

Läs mer

2 ANLÄGGNINGENS UTFORMING

2 ANLÄGGNINGENS UTFORMING 2 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 ANLÄGGNINGENS UTFORMING... 3 2.1 Befintlig anläggning... 3 2.2 Ny anläggning... 4 2.3 Recipient... 6 3 TEKNISK FÖRSÖRJNING... 7 4 GEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN...

Läs mer

Riktlinjer för miljökrav på fordonstvättar i Linköpings kommun.

Riktlinjer för miljökrav på fordonstvättar i Linköpings kommun. Riktlinjer för miljökrav på fordonstvättar i Linköpings kommun. 2017-06-29 Innehållsförteckning Riktlinjer för miljökrav på fordonstvättar i. 1 Inledning 3 Utsläpp till vatten 4 Avloppsanslutning 4 Utsläppskrav

Läs mer

Golvskurvatten från bilverkstäder inom Käppalaverkets upptagningsområde

Golvskurvatten från bilverkstäder inom Käppalaverkets upptagningsområde Analysavdelningen Galina Gorodetskaja galina.gorodetskaja@kappala.se Golvskurvatten från bilverkstäder inom Käppalaverkets upptagningsområde - En inventering - Handledare: Christina Vendel 2006-02-20 1

Läs mer

Lyktan 5 Utvärdering av filter för dagvattenrening

Lyktan 5 Utvärdering av filter för dagvattenrening Utvärdering av filter för dagvattenrening Eskilstuna 2010-08-29 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Peter Carlsson, uppdragsledare Uppdragsnr: 6135-002 Antal sidor: 8 Antal bilagor: 4 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Smedjegatan

Läs mer

Bilvårdsanläggningar i Vasastan

Bilvårdsanläggningar i Vasastan MILJÖFÖRVALTNINGEN Bilvårdsanläggningar i Vasastan Tillsynskampanj 2004-2005 En rapport från Miljöförvaltningen Lena Engberg April 2007 www.stockholm.se/miljoforvaltningen INNEHÅLL 1 Bakgrund 5 2 Tillsynskampanjens

Läs mer

Rening vid Bergs Oljehamn

Rening vid Bergs Oljehamn Rening vid Bergs Oljehamn statoilsreningsfolder2.indd 1 08-10-09 13.24.00 statoilsreningsfolder2.indd 2 08-10-09 13.24.01 Innehåll Vattenrening vid Bergs Oljehamn 4 Gasrening vid Bergs Oljehamn 10 statoilsreningsfolder2.indd

Läs mer

Anslutning till kommunalt spill- och dagvattensystem i Jönköpings län. Råd vid utsläpp av spillvatten från industrier och andra verksamheter

Anslutning till kommunalt spill- och dagvattensystem i Jönköpings län. Råd vid utsläpp av spillvatten från industrier och andra verksamheter Anslutning till kommunalt spill- och dagvattensystem i Jönköpings län Råd vid utsläpp av spillvatten från industrier och andra verksamheter 2 Förord Detta dokument har tagits fram genom ett samarbete mellan

Läs mer

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla?

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? När du ska inrätta en avloppsanläggning behöver du ha ett tillstånd. Tillståndet söker du hos Miljöförvaltningen. Även om du inte ska göra

Läs mer

ÅSEDA AVLOPPSRENINGSVERK

ÅSEDA AVLOPPSRENINGSVERK ÅSEDA AVLOPPSRENINGSVERK Uppvidinge kommun Samrådsredogörelse Treatcon AB Kalmar den 11:e mars 2011 Uppdrag: Åseda avloppsreningsverk Samrådsredogörelse Datum: 2011-03-11 Uppdragsgivare: Uppvidinge kommun

Läs mer

Policy för fordonstvättar i Vaggeryds kommun

Policy för fordonstvättar i Vaggeryds kommun Policy för fordonstvättar i Vaggeryds kommun Antagen av miljö- och byggnämnden 2012-11-27 Innehåll 2 INLEDNING 3 Miljökvalitetsmål 3 DEFINITIONER 4 Fordon 4 Fordonstvätt 4 Anläggningsstorlek 4 Om- och

Läs mer

ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN. Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede. mbn.diarium@tanum.se 0525-18000

ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN. Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede. mbn.diarium@tanum.se 0525-18000 ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede mbn.diarium@tanum.se 0525-18000 Den här broschyren vänder sig till dig som planerar att anlägga en enskild avloppsanläggning.

Läs mer

Pilotförsök Linje 1 MembranBioReaktor

Pilotförsök Linje 1 MembranBioReaktor Pilotförsök Linje 1 MembranBioReaktor Hammarby Sjöstadsverk Stockholms framtida avloppsrening Projektrapport Maj 2014 Bakgrund Stockholms framtida avloppsrening Stockholm växer med cirka 1,5 procent per

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till mellanlagring av farligt avfall

Tillstånd enligt miljöbalken till mellanlagring av farligt avfall BESLUT Aktbilaga 15 1 (9) Miljöprövningsdelegationen Miljöskyddsenheten Hans Sjöberg 026-17 12 12 hans.sjoberg@x.lst.se SMA Svenska Mineral AB Box 27 820 22 Sandarne Tillstånd enligt miljöbalken till mellanlagring

Läs mer

SAMFÄLLIGHETSFÖRENING RÄTT & FEL LITEN HANDBOK

SAMFÄLLIGHETSFÖRENING RÄTT & FEL LITEN HANDBOK KVARNHAGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING RÄTT & FEL LITEN HANDBOK För medlemmarna i Kvarnhagens samfällighetsförening om vad vi får och inte får spola ner i våra avlopp. VAD FÅR VI SPOLA NER I VÅRT AVLOPP - vad

Läs mer

Fordonstvättar INFORMATION TILL DIG SOM DRIVER FORDONSTVÄTT

Fordonstvättar INFORMATION TILL DIG SOM DRIVER FORDONSTVÄTT Fordonstvättar INFORMATION TILL DIG SOM DRIVER FORDONSTVÄTT Fordonstvättar En fordonstvätt är en anläggning där den huvudsakliga verksamheten är att tvätta fordon. Det omfattar såväl manuella GDS-hallar

Läs mer

VÄSJÖOMRÅDET (DP l + ll)

VÄSJÖOMRÅDET (DP l + ll) DAGVATTENUTREDNING INFÖR UTBYGGNAD AV VÄSJÖOMRÅDET (DP l + ll) OKT 2010 2 (8) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 2 Dagvattenhantering vid Väsjöområdet 3 2.1 Väsjön 3 2.2 Förslag till dagvattenhantering 3 2.3 Reningsbehov

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Riktlinjer Diarienummer 114-14/013 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Antagen av Ledningsgruppen 2014-08-13 Käppalaförbundet Käppalaförbundet Riktlinjer 2 (8) Sammanfattning För att minska

Läs mer

Tillsyn fritidsbåtshamnar 2006 Kampanjinformation nr 4. Spolplattor och rening

Tillsyn fritidsbåtshamnar 2006 Kampanjinformation nr 4. Spolplattor och rening 9 april 2006 Tillsyn fritidsbåtshamnar 2006 Kampanjinformation nr 4. Spolplattor och rening Kampanjinformation i delprojekt Tillsyn fritidsbåtshamnar 2006 Nr 1. (24 februari 2006). Översiktlig redovisning

Läs mer

Bilaga K:1 Förslag till villkor

Bilaga K:1 Förslag till villkor Bilaga K:1 Förslag till villkor 1. Villkorsdiskussion 1.1 Inledning SKB har i avsnitt 8 i ansökan lämnat förslag till villkor och därutöver redogjort för sin uppfattning om behovet av villkor. Flera remissinstanser

Läs mer

Vatten och avlopp i Uppsala. Av: Adrian, Johan och Lukas

Vatten och avlopp i Uppsala. Av: Adrian, Johan och Lukas Vatten och avlopp i Uppsala Av: Adrian, Johan och Lukas Hela världens kretslopp Alla jordens hav, sjöar eller vattendrag är ett slags vatten förråd som förvarar vattnet om det inte är i någon annan form.

Läs mer

Miljökrav på fordonstvätt. Riktlinjer beslutade av Miljönämnden den 9 december 2009, 93/09

Miljökrav på fordonstvätt. Riktlinjer beslutade av Miljönämnden den 9 december 2009, 93/09 Miljökrav på fordonstvätt Riktlinjer beslutade av Miljönämnden den 9 december 2009, 93/09 Dessa riktlinjer bygger till stora delar på den policy som Miljösamverkan Västra Götaland i oktober 2008 tog fram

Läs mer

Miljösäker hantering av oljeavfall

Miljösäker hantering av oljeavfall Miljösäker hantering av oljeavfall Verksamhetsutövares och fastighetsägares handbok Miljösäker hantering av oljeavfall Reningsverk är byggda för att ta emot och rena spillvatten (toalett-, tvätt- och diskvatten)

Läs mer

Yttrande över LKAB:s ansökan om etablering och drift av bentonitanläggning på Sandskär, Luleå kommun

Yttrande över LKAB:s ansökan om etablering och drift av bentonitanläggning på Sandskär, Luleå kommun Miljönämnden 2012-01-26 10 1 Miljönämndens arbetsutskott 2012-01-19 10 1 Dnr 11-2489 Yttrande över LKAB:s ansökan om etablering och drift av bentonitanläggning på Sandskär, Luleå kommun Yttrande Miljönämnden

Läs mer

Tilläggsbestämmelser till ABVA

Tilläggsbestämmelser till ABVA Tilläggsbestämmelser till ABVA Krav på avloppsvattnets kvalitet vid utsläpp från industrier och andra verksamheter till Kalmar Vatten AB:s allmänna avloppsanläggningar. Fastställt av Kalmar Vattens styrelse

Läs mer

INFORMATION FRÅN MILJÖAVDELNINGEN. AVLOPP PÅ RÄTT SÄTT Information till dig som skall anlägga enskild avloppsanläggning

INFORMATION FRÅN MILJÖAVDELNINGEN. AVLOPP PÅ RÄTT SÄTT Information till dig som skall anlägga enskild avloppsanläggning INFORMATION FRÅN MILJÖAVDELNINGEN AVLOPP PÅ RÄTT SÄTT Information till dig som skall anlägga enskild avloppsanläggning INNEHÅLLSFÖRTECKNING VILKA RIKTLINJER STYR?... 3 OLIKA RENINGSMETODER... 3 ALLMÄNT...

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:20. Annika Lundström (S) Bengt Larsson (M) Åke Wallman (KD)

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:20. Annika Lundström (S) Bengt Larsson (M) Åke Wallman (KD) Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:20 Beslutande ledamöter Sune G Jansson (M), ordf. Annika Lundström (S) Bengt Larsson (M) Åke Wallman (KD) Övriga närvarande: Göran Hammarlund (FP) Britta Eklund

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) till mellanlagring av avfall vid NEMAX Miljöhantering AB, Lekebergs kommun. Kod 90.50 B, 90.

Tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) till mellanlagring av avfall vid NEMAX Miljöhantering AB, Lekebergs kommun. Kod 90.50 B, 90. 1(9) Miljöprövningsdelegationen NEMAX Miljöhantering AB Skoftesta Gård 692 93 KUMLA Tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) till mellanlagring av avfall vid NEMAX Miljöhantering AB, Lekebergs kommun. Kod

Läs mer

FORDONSTVÄTTAR OCH SPOLPLATTOR

FORDONSTVÄTTAR OCH SPOLPLATTOR Riktlinjer för FORDONSTVÄTTAR OCH SPOLPLATTOR RIKTLINJER FÖR FORDONSTVÄTTAR OCH SPOLPLATTOR Inledning Vatten från tvätt av fordon innehåller föroreningar i form av metaller, organiska ämnen (t.ex. olja)

Läs mer

Puhtaiden vesien puolesta - opas jätevesien maailmaan

Puhtaiden vesien puolesta - opas jätevesien maailmaan Page 1 of 5 Bruks- och underhållsanvisningar för markbädd Markbädd Slamavskiljare Fördelningsbrunn Uppsamlingsrör Uppsamlingsbrunn Markbädd I en markbädd grundar sig reningen på en biologisk process som

Läs mer

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun Antagna av tillstånds- och myndighetsnämnden 2013-01-23 Innehållsförteckning Inledning.. 3 Funktionskrav......3 Säker funktion och användarvänlighet.........3

Läs mer

Nyetablering och förändring av tvättinrättningar

Nyetablering och förändring av tvättinrättningar INFORMATION TILL TVÄTTINRÄTTNINGAR Den här vägledningen riktar sig till nya och nuvarande verksamhetsinnehavare, övriga berörda i branschen samt andra myndigheter. Den beskriver miljöförvaltningens policy

Läs mer

Krav och tips för Kemikalieförvaring

Krav och tips för Kemikalieförvaring Krav och tips för Kemikalieförvaring INVALLNING, VOLYM Grundkrav Största behållarens volym + 10 % av övriga behållares volym. För fatförråd gäller 10 % av volymen av maximalt antal fat på platsen. Mildrat

Läs mer

Ny verksamhet Befintlig verksamhet Avslutande av verksamhet Annat. byggomiljokontoret@norrkoping.se Bygg- och miljökontoret Miljö- och hälsoskydd

Ny verksamhet Befintlig verksamhet Avslutande av verksamhet Annat. byggomiljokontoret@norrkoping.se Bygg- och miljökontoret Miljö- och hälsoskydd Administrativa uppgifter 1(8) ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET - Enligt 9 kap. 6 i miljöbalken samt 10 i miljöprövningsförordningen (2013:251) Anläggning, namn Organisations- eller personnummer Kund-ID

Läs mer

Miljörapport för Säffle Fjärrvärme AB 2011 2013-03-04. Miljörapport 2012 Säffle Fjärrvärme AB

Miljörapport för Säffle Fjärrvärme AB 2011 2013-03-04. Miljörapport 2012 Säffle Fjärrvärme AB Miljörapport för Säffle Fjärrvärme AB 2011 2013-03-04 Miljörapport 2012 Säffle Fjärrvärme AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 1.1 VERKSAMHETENS INRIKTNING OCH LOKALISERING... 3 1.1.1

Läs mer

Berg avloppsreningsverk Årsrapport 2012

Berg avloppsreningsverk Årsrapport 2012 Berg avloppsreningsverk Tekniska förvaltningen, VA-avdelningen 0780-50-021 Innehållsförteckning 1. Verksamhetsbeskrivning... 3 1.1 Lokalisering och recipient... 3 1.2 Verksamhetens organisation och ansvarsfördelning...

Läs mer

Riktlinjer för fordonstvätt i Kalmar kommun. Rev 2011-11-14

Riktlinjer för fordonstvätt i Kalmar kommun. Rev 2011-11-14 Riktlinjer för fordonstvätt i Kalmar kommun Rev 2011-11-14 Policy för miljökrav på fordonstvätt Fastställd av samhällsbyggnadsnämnden på sammanträde den 22 dec 2011 Dessa riktlinjer bygger i stora delar

Läs mer

ANMÄLAN 1 (12) ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET Enligt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

ANMÄLAN 1 (12) ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET Enligt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ANMÄLAN 1 (12) ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET Enligt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan avser: Ny verksamhet Befintlig verksamhet Ändring av befintlig verksamhet

Läs mer

2002-03-21 Dnr: 2410-12077-01

2002-03-21 Dnr: 2410-12077-01 BESLUT 1 (7) Miljöprövningsdelegationen (MPD) Kodak Nordic AB Ombud: MANECO KB 184 85 ÅKERSBERGA Delgivningskvitto Slutliga villkor för utsläpp av föroreningar till vatten från Kodak Nordic AB:s verksamhet

Läs mer

Synpunkter på Samrådshandlingar: Bottenhavets vattenvårdsdistrikt - förvaltningscykel 2015-2021

Synpunkter på Samrådshandlingar: Bottenhavets vattenvårdsdistrikt - förvaltningscykel 2015-2021 Linnea Mothander Datum 2015-04-07 060-19 20 89 Vattenmyndigheten Bottenhavet Samrådssvar 537-9197-2014 vattenmyndigheten.vasternorrland@lansstyrelsen.s e Synpunkter på Samrådshandlingar: Bottenhavets vattenvårdsdistrikt

Läs mer

Egenkontroll. - ditt ansvar som verksamhetsutövare

Egenkontroll. - ditt ansvar som verksamhetsutövare Samhällsbyggnadsförvaltningen Miljöavdelningen Egenkontroll - ditt ansvar som verksamhetsutövare Som företagare är det ditt ansvar att veta hur din verksamhet påverkar omgivningen. Detsamma gäller även

Läs mer

minireningsverk BioCleaner Ett robust och pålitligt reningsverk med fler än 25 000 installationer.

minireningsverk BioCleaner Ett robust och pålitligt reningsverk med fler än 25 000 installationer. minireningsverk BioCleaner Ett robust och pålitligt reningsverk med fler än 25 000 installationer. 10% av Sveriges befolkning saknar anslutning till ett kommunalt reningsverk. Dessa 10% bidrar till lika

Läs mer

Anmälan om ändring av verksamhet enligt miljöbalken

Anmälan om ändring av verksamhet enligt miljöbalken Anmälan om ändring av verksamhet enligt miljöbalken 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Mellanlagring av avfall, Östra Hamnen, Halmstad Halmstads Energi och Miljö AB 2012-07-11

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2013 HEDÅSENS RENINGSVERK. Sandvikens kommun

MILJÖRAPPORT 2013 HEDÅSENS RENINGSVERK. Sandvikens kommun MILJÖRAPPORT 2013 HEDÅSENS RENINGSVERK Sandvikens kommun Foto: Marie Engström Sandviken 2014-03-05 Carin Eklund Sandviken Energi Vatten AB Miljörapport 2013 Hedåsens reningsverk, Sandvikens kommun Miljörapport

Läs mer

ANTAGET AV MILJÖ-OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-02-25. Riktlinjer för enskilda avlopp i Hedemora kommun

ANTAGET AV MILJÖ-OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-02-25. Riktlinjer för enskilda avlopp i Hedemora kommun ANTAGET AV MILJÖ-OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-02-25 Riktlinjer för enskilda avlopp i Hedemora kommun Lagstiftning och andra styrdokument Miljöbalken Olika typer av förorenat vatten definieras som avloppsvatten.

Läs mer

VÅRA AVSKILJARE SKILJER SIG

VÅRA AVSKILJARE SKILJER SIG VÅRA AVSKIJARE SKIJER SIG Våra avskiljare renar fett-, slam- oc oljeförorenat spill- oc dagvatten före anslutning till det kounala avloppsnätet. Beprövade konstruktioner med lång livslängd, låg serviceintensitet

Läs mer

Vatten- och avloppssystemen i Göteborg

Vatten- och avloppssystemen i Göteborg Vatten- och avloppssystemen i Göteborg Dricksvatten Dricksvattnet är vårt viktigaste livsmedel och kvaliteten kontrolleras regelbundet. Göteborgarnas råvatten, det producerade dricksvattnet vid vattenverken

Läs mer

Handlingsplan 2015-2025 Enskilda avlopp

Handlingsplan 2015-2025 Enskilda avlopp Handlingsplan 2015-2025 Enskilda avlopp Dokumenttyp Plan För revidering ansvarar Sa mhällsbyggnadschef Dokumentet gäller till och med 2015-01-01 2025-12-31 Diarienummer 2014-532 403 Uppföljning och tidplan

Läs mer

Miljörapport 2014 Säffle Fjärrvärme AB

Miljörapport 2014 Säffle Fjärrvärme AB Miljörapport 2014 Säffle Fjärrvärme AB Säffle Fjärrvärme AB. Textdel 2014 års miljörapport 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av verksamhetens

Läs mer

TILLSTÅNDSANSÖKAN ANSÖKAN BYLANDETS AVLOPPSRENINGSVERK SAMRÅDSHANDLING SEAB. Karlstad 2013-05-21. Uppdragsnummer 2004-30

TILLSTÅNDSANSÖKAN ANSÖKAN BYLANDETS AVLOPPSRENINGSVERK SAMRÅDSHANDLING SEAB. Karlstad 2013-05-21. Uppdragsnummer 2004-30 TILLSTÅNDSANSÖKAN ANSÖKAN BYLANDETS AVLOPPSRENINGSVERK Karlstad Uppdragsnummer 2004-30 VA-Konsulten Magnus Aronsson AB Granitvägen 28 653 50 Karlstad Telefon 070-307 87 75 arv:2004-30 Tillsta ndsanso kan:130521

Läs mer

Nya riktlinjer för tillsyn av enskilda avlopp

Nya riktlinjer för tillsyn av enskilda avlopp Miljönämnden 2007-04-04 69 35 Dnr 2007-369 Nya riktlinjer för tillsyn av enskilda avlopp ÄRENDE Miljönämnden har tidigare fastställt riktlinjer för handläggning av enskilda avlopp. Dessa riktlinjer har

Läs mer

BESTÄMMELSER...2 AVLOPPSRENING...3 MARKUNDERSÖKNING...4 OLIKA RENINGSMETODER - INFILTRATION...5 OLIKA RENINGSMETODER - MARKBÄDD...

BESTÄMMELSER...2 AVLOPPSRENING...3 MARKUNDERSÖKNING...4 OLIKA RENINGSMETODER - INFILTRATION...5 OLIKA RENINGSMETODER - MARKBÄDD... BESTÄMMELSER...2 AVLOPPSRENING...3 ALLMÄNT...3 SLAMAVSKILJARE...3 MARKUNDERSÖKNING...4 PROVGRÄVNING...4 OLIKA RENINGSMETODER - INFILTRATION...5 TRADITIONELL INFILTRATION...5 UPPLYFT ELLER YTLIG INFILTRATION...6

Läs mer

ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET

ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET Anmälan enligt miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 1(13) ARJEPLOGS KOMMUN ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET Anmälan avser Ny verksamhet. Planerat startdatum: Ändring

Läs mer

Satellitbild Lite korta fakta Ett unikt reningsverk 1 2 Processavloppsvattnet från läkemedelstillverkningen i Snäckviken pumpas i en 6,5 km lång ledning. Den är upphängd i en avloppstunnel som leder till

Läs mer