Energispecialist Byggnader. Ombyggnad av värmesystemet BRF London 8. av Jacob Rylander

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energispecialist Byggnader. Ombyggnad av värmesystemet BRF London 8. av Jacob Rylander"

Transkript

1 Energispecialist Byggnader Ombyggnad av värmesystemet BRF London 8 av Jacob Rylander Examensarbete KYH - Energispecialist Byggnader, Stockholm 2013

2 Ombyggnad av värmesystemet BRF London 8 av Jacob Rylander Examensarbete KYH - Energispecialist Byggnader, Stockholm 2013 Handledare Victor Sandahl Examinator Nasser Hassanieh

3 Sammanfattning I detta examensarbete beskriver jag energieffektiva åtgärder som har gjorts i mitt objekt BRF London 8 beläget på Gärdet i Stockholm med adress Sandhamnsgatan 23 Stockholm. I arbetet så beskriver jag hur en fjärrvärmeanläggning i ett flerbostadshus är uppbyggd och jag beskriver också olika åtgärder som man kan göra för att spara energi, pengar och därmed också miljön. Jag räknar på MWh, ΔT och flödet av fjärrvärmevattnet i m 3. Jag tittar också närmare på fakturor och försöker räkna ut förbrukningar på en treårsperiod och ser om man sparar pengar och energi på att göra dessa åtgärder. Jag fokuserar på att beskriva två stycken åtgärder som jag tycker är viktiga för energiförbrukningen för denna fastighet. Dessa två åtgärder är byte av fjärrvärmeanläggning och byte av radiatorventiler som sedan har injusterats och sedan bytts till nya termostater. Båda åtgärderna är gjorda under november månad år 2011.

4 Innehåll 1 Inledning Syfte och målsättning Framtiden för fjärrvärmen Problemformulering Avgränsningar Teori i detta arbete Byte av Fjärrvärmecentral Besparingsåtgärder Genomförandet Beskrivning av arbetets planering, metodik och genomförandefasen Mätningar Problemlösningar Resultat Resultat från mätningar och beräkningar Intervju med Mohamed Sassi Abidi Slutsatser Referenser: Bilagor: 1. Begrepp och definitioner 2. Stapeldiagram ΔT och MWh 3. Stapeldiagram flödet m³ fjärrvärmevatten

5 Förord Detta examensarbete är utfört för KYH Energispecialist Byggnader på 50 poäng, vilket motsvarar 10 veckors heltidsstudier. Examensarbetet är utfört vid Energisparkonsult AB. Jag vill tacka Richard Albertsson, VD för Energissparkonsult, för all den information som har gjort detta arbete möjligt samt Mohamed Sassi Abidi, ordförande för BRF London 8, som har gett mig nödvändig information till examensarbetet. Jag vill tacka min handledare Victor Sandahl och alla andra på Energisparkonsult för synpunkter och förslag till intressanta idéer till examensarbetet. Jag vill också tacka min examinator Nasser Hassanieh som har varit tillgänglig under examensarbetet. Objektet för mitt arbete är BRF London 8, som är beläget på Gärdet i Stockholm med adress Sandhamnsgatan 23 Stockholm. Stockholm, Jacob Rylander

6 1 Inledning Objektet för mitt examensarbete är BRF London 8 beläget på Gärdet i Stockholm med adress Sandhamnsgatan 23 Stockholm, objektets plats visas nedan i Figur 1.1. Jag var med min handledare Victor Sandahl redan under LIA1 och gjorde en energibesiktning av objektet. Vi gick då runt i fastigheten med ordföranden för fastigheten Mohamed Sassi Abidi och fotograferade. Vi mätte även upp diverse temperaturer och tittade på bl. a på isolering och andra faktorer som påverkar energiförbrukningen. Jag tycker att det var intressant att gå runt i fastigheten och få en uppfattning om hur den är konstruerad och vad som påverkar energiförbrukningen för just denna fastighet. Då väcktes mitt intresse av att göra ett examensjobb baserat på objektet. Byggnadsuppgifter: Byggnaden uppfördes: 1962 Antal klimatskal/huskroppar: 1 styck Antal trapphus: 1 styck Antal lägenheter: 49 stycken Antal våningsplan ovan mark: 10 plan Antal källarplan: 1 plan Antal lokaler: 1 styck Värmesystem: Fjärrvärme Uppvärmd bostadsyta(boa): 3042 m 2 Uppvärmd lokalyta (LOA): 120 m 2 Atemp: m 2 Atemp ytan är fördelad på ca 86 % bostäder och ca 14 % lokaler. [6] Figur 1.1 1

7 De åtgärder som jag har fokuserat på är: Byte av befintlig fjärrvärmeanläggning till en helt ny fjärrvärmeanläggning 2-stegskopplad anläggning. Byte av befintliga radiatorventiler till nya radiatorventiler som sedan har injusterats och bytts till nya termostater. 2

8 1.1 Syfte och målsättning Arbetet går ut på att undersöka resultaten av återgärderna för energibesparing i en bostadsrättsfastighet på Gärdet i Stockholm, BRF London 8. De faktorer som bedöms i arbetet är energiförbrukningen i MWh, flödet av fjärrvärme i m³, skillnaden mellan inkommande fjärrvärmetemperatur och utgående temperatur som skrivs i ΔT och kostnaden årsvis för fjärrvärmen. En del av arbetet har varit att räkna ut besparingen i kronor och se om energibesparingsåtgärderna är lönsamma. Tanken är att om man sparar pengar på sikt av att göra dessa investeringar så kan man rekommendera andra bostadsrättsföreningar att göra dessa åtgärder för att spara energi och pengar. 1.2 Framtiden för fjärrvärmen Ungefär hälft av all uppvärmning i Sverige kommer från fjärrvärme. I flerfamiljshus är det över 90 procent. Fjärrvärme finns i 270 av Sveriges 290 kommuner och är den största uppvärmningsformen för lokaler och flerbostadshus. Det finns drygt 200 fjärrvärmeföretag i landet och över 400 fjärrvärmenät. Bolagen omsätter tillsammans omkring 23 miljarder under ett år. [11] Fortum Värme är den största aktören i landet. De är verksamma på den största marknaden i landet som är Stockholm. Fortum har planer på investeringar för ytterligare produktion av fjärrvärme och el i Stockholm för en summa av 15 miljarder kronor fram till år [11] Priset på fjärrvärme varierar kraftigt bland annat beroende på vilken mix av bränslen företagen har tillgång till och hur tätt kunderna bor. Priserna på fjärrvärme har stigit med 40 procent de senaste tio åren. Det kan jämföras med en allmän prisökning på 16 procent. [10,11] Sedan 1996 är fjärrvärmen avreglerad och ska drivas affärsmässigt. Men på de flesta håll har det inneburit att lokala monopol har tagit över marknaden. En värmeproducent per ort har kunnat sätta priserna utan konkurrens. [10] Fler bolag än dagens omkring 200 fjärrvärmeföretag ska kunna få tillgång till de rörnät som transporterar fjärrvärmen till hushållen. Det föreslås i en statlig utredning. Men uppdelningen ska bara ske om en ny aktör vill in på den marknaden. [11] Det införs en Nämnd som ska avgöra om framtida prishöjningar är skäliga. Den styrs gemensamt av fjärrvärmebolagen och de stora bostadsorganisationerna. I bostadsorganisationerna finns exempelvis SABO och Riksbyggen. [10] Bolagen kommer inte att få debitera uppskattad förbrukning i förväg. De blir skyldiga att varje månad rapportera faktisk förbrukning. Företagen kommer bara ta betalt i 3

9 efterhand för den värme kunderna har gjort av med. [10] Föränderingen kommer inte ske förrän år 2015 eftersom hundratals energimätare måste bytas ut. [10] 1.3 Problemformulering Går det att beräkna effekten av sparåtgärderna i en fastighet med fjärrvärme? Går det också att beräkna besparingen i kronor för bostadsrättsföreningen, som argument för föreningar att genomföra energisparprogram? 1.4 Avgränsningar Jag har endast studerat en fastighet och endast under en treårsperiod, Vintertemperaturen har varierat mellan åren. Det har varit svårt att se exakt hur stor faktor temperaturen har varit på energiförbrukningen eftersom man då man helst ska jämföra på dagsbasis då temperaturen pendlar kraftigt från dag till dag. Det gör de svårt att göra en korrekt jämförelse av energiförbrukningen och kostnaderna för bostadsrättsföreningen. Utöver de åtgärder jag har tittat närmare på så har även föreningen gjort andra energisparåtgärder under perioden så som isolering med extra energiglas på 3mm och installation av säkerhetsdörrar till lägenheterna. Dessa åtgärder upplever jag dock ha en mindre påverkan på energiförbrukningen än de åtgärder som jag har tittat närmare på i denna rapport. Därför har jag valt att inte skriva mer om dessa åtgärder. 2 Teori i detta arbete 2.1 Byte av Fjärrvärmecentral En gammal fjärrvärmecentral förbrukar väldigt mycket energi i onödan. Växlarna blir försmutsade och med tiden så blir värmeöverföringen sämre och sämre. Ibland så väljer man att höja framledningskurvan på reglerautomatiken för att kompensera för överförningsproblemen mellan växlarna. Detta leder till ökad energiförbrukning. En fjärrvärmeanläggning brukar normalt ha en livslängd på mellan år. Med teknik som finns idag så kan man styra pumpflödet. Den tekniken leder till att pumpen varvar ner när det blir varmare i lägenheterna. En ny reglerenhet optimerar 4

10 förbrukningen, det sker med hjälp av till exempel innegivare och pumpstopp, som stänger av värmesystemet när utomhustemperaturen överstiger C. Det gör så att energi sparas då pumpen inte går dygnet runt under sommaren. Omfattning av utrustningen till en fjärrvärmecentral framgår av Figur 2.1. [9] Figur 2.1 5

11 Kopplingarna i en fjärrvärmecentral kan skilja sig mellan följande principer: Parallellkoppling: Den billigaste principen, parallellkoppling, är en variant av fjärrvärmecentral där värmeväxlarna är inkopplade mellan fjärrvärmesystemets framoch returledning, kopplingsprincipen inklusive ventilation som kan finnas i vissa fastigheter visas i Figur 2.2. [3,8] [9] Figur 2.2 6

12 Tvåstegskoppling: Något dyrare är nästa princip, tvåstegskoppling, som ger god avkylning av värmevattnet. Inkommande kallvatten går i två seriekopplade kretsar internt i beredaren, där det först värms av hetvattenreturen från radiatorkretsen och därefter av primärvärme från fjärrvärmenätet, kopplingsprincipen inklusive ventilation som kan finnas i vissa fastigheter visas i Figur 2.3. [3,9] [9] Figur 2.3 7

13 Trestegskoppling: Det är den dyraste principen och förekommer i en del fjärrvärmesystem och ger mycket god avkylning av värmevattnet. Värmeväxlarna består av tre steg. I steg ett leds primärvattnet in i värmeväxlaren för eftervärmning av varmvattnet. I steg 2 sker uppvärmning av radiatorvattnet och i steg 3 förvärms tappvattnet. Sommartid, då inget radiatorvärmebehov finns, förbikopplas steg 2- växlaren och endast tappvarmvatten uppvärms då, kopplingsprincipen inklusive ventilation som kan finnas i vissa fastigheter visas i Figur 2.4. [3,9] [9] Figur 2.4 8

14 Ett antal faktorer påverkar fjärrvärmeförbrukningen: Utomhustemperaturer: ju kallare det är ute desto mer värme behövs det för att värma upp alla lägenheterna i en bostadsrättsförening. Tempraturen på inkomande fjärrvärme: är temperaturen högre på inkommande fjärrvärmevatten så får man ut mer energi av varje m³ fjärrvärmevatten. På vintern är temperaturen högre och på sommaren är temperaturen lägre. Hur effektiv fjärrvärmeanläggningen är: ju effektivare fjärrvärmeanläggningen är desto mer energi (MWh) kan man få ut per m 3 fjärrvärmevatten. Nyare anläggningar med mer energisnåla komponenter är ofta mer effektiva än äldre anläggningar. Injustering av radiatorventiler och stamventiler: injustering av radiatorventiler och stamventiler skapar en flödesbalans, så att varje radiator får det tilltänkta flödet för just den radiatorn och att det blir likvärdig temperatur från rum till rum och lägenhet till lägenhet. Faktorer som påverkar besparingspotentialen är: Priset på fjärrvärme: priset på fjärrvärme ökar från år till år och mellan sommar och vinter. Det betyder att om man jämför kostnader från år till år så kan kostnaderna tyckas öka eller inte gå ner så mycket som man kalkylerat med, men detta kan bero på att fjärrvärmepriset och avgifterna för t. ex abonnemanget har ökat. [3,4] Utetemperaturen: om vädret ute är kallt så påverkar det energiförbrukningen så det som gör att energiförbrukningen har gått upp kan vara att utetemperaturen är lägre än jämförbart år. Det betyder att besparingspotentialen förefaller lägre ut än om man hade haft likvärdiga förhållanden. [3] Bonus och straffavgifter: man betalar för varje MWh energi som fjärrvärmeanläggningen förbrukar. Man får bonus om anläggingen har en hög temperaturskillnad mellan inkommande fjärrvärmevatten och utgående fjärrvärmevatten. Om anläggningen går dåligt, alltså om anläggningen har en låg temperaturskillnad mellan inkommande fjärrvärmevatten och utgående fjärrvärmevatten, får man betala en straffavgift. [3] 9

15 2.2 Besparingsåtgärder Kostnaderna för investering av en fjärrvärmecentral är ganska höga för en bostadsrättsförening så det gäller att tänka efter innan man investerar i en ny fjärrvärmeanläggning. Priset ligger runt kr för en ny 2-stegskopplad anläggning i denna fastighet. Det är bättre att göra investeringen direkt istället för att byta ut delar i anläggningen om åldern och förbrukningen på anläggningen är hög eftersom att man kan behöva stänga av värmen och varmvattnet i fastigheten under arbetet beroende på vad som skall bytas. Därför är det bättre för hyresgästerna om man gör allt på en gång så blir det mindre problem med anläggningen i framtiden. Om man som fjärrvärmekund har som intresse att minska sin förbrukning så finns det många olika åtgärder man kan göra. Här nämns några viktiga och vanliga faktorer som påverkar förbrukningen. Injustering av värmesystemet: Om värmen är ojämn i fastighet så kan en injustering av radiatorsystemet behövas. Det görs för att skapa flödesbalans så att varje lägenhet får likvärdig temperatur. Man brukar kunna sänka kurvan efter en injustering. [1] Sänkning av reglerkurvan: En av de viktigaste åtgärderna är att justera reglerkurvan, en tumregel är att tre vattengrader på kurvan motsvarar en ungefärlig sänkning med en grads inomhustemperatur som motsvarar en energibesparing på 5-6%. [1] Pumpinställning: en sänkning av flödet på pumpen ger både bättre avkylning på fjärrvärmevattnet och en lägre energiförbrukning. [1] Varmvatten: Med minskad användning av tappvarmvatten kan mycket energi sparas. Byter man ut gamla varmvattenblandare och kranar mot nya kan förbrukningen av tappvarmvatten minskas med upp till 40%. Om tappvarmvattnet har en inställning på 60 grader kan man sänka vattnet till 55 grader. [1] Täta klimatskalet: Att byta ut gamla tätningslister mot nya, täta kring fönster och dörrar som saknar tätningslister ger både ökad komfort och en energibesparing. Tilläggsisolera vinden. [1] Sänk temperaturen i gemensamma utrymmen: Ett enkelt sätt att få ner energiförbrukningen är att dra ner temperaturen i alla gemensamma utrymmen så som källare, garage och trapphus där människor inte vistats så ofta. Det är viktigt att inte ha så kallt så att rör fryser när utomhustemperaturen sjunker. [1] Förändra de boendes beteende: Möblera inte framför elementen. Sänk värmen i sovrumet. Dra ner värmen på elementen när man reser bort. Bada inte 10

16 utan ta en snabb dusch istället. Diska inte under rinnande vatten. Vädra snabbt med korsdrag och stäng av elementen samtidigt. [1] 3 Genomförandet 3.1 Beskrivning av arbetets planering, metodik och genomförandefasen Som nämndes i inledningen fick jag idén till detta arbete redan under min första LIAperiod. Företaget som jag gjorde min första LIA-period hos fick i uppdrag att göra en energideklaration av fastigheten som ägs av bostadsrättsföreningen London 8. Jag fick då följa med min handledare och göra en energibesiktning av fastigheten, där vi gick runt i fastigheten och fotograferade allt väsentligt som har att göra med energiförbrukningen. Vi samlade även in informationen om fastigheten och tog diverse temperaturer. I arbetet har jag tittat närmare på energisparåtgärder så som byte till en ny effektivare 2-stegs fjärrvärmecentral och injustering av radiatorsystemet och vilken effekt dessa har gett. Jag har jämfört mellan olika år och sett vilket utslag det har gett på förbrukningar och kostnader. Jag har haft stor hjälp av Fortums hemsida där jag har sett förbrukningar månad för månad under en treårsperiod. 3.2 Mätningar Jag har jämfört förbrukningar både avseende energiförbrukningen i MWh, flödet av fjärrvärmevatten i m³ samt ΔT. Sedan har jag tittat närmare på fakturor på fjärrvärmen och sett vad som är viktigt när Fortum tar betalt. Jag har studerat både fasta kostnader, priset per MWh och straffavgifter respektive bonus och sett vilken inverkan alla dessa faktorer har på resultatet av rapporten. Beräkningarna som ligger till grund för mina observationer och slutsatser finns i bilagor. De omfattar mätningar av förändringar över tid av flödet i m³, ΔT, MWh. Jag har baserat rapporten på förbrukningssiffror tagna både från Fortums hemsida och fakturor. Dessa uppgifter stämmer inte alltid helt överens när jag har räknat fram t.ex. årsförbrukning av MWh via Excel. Då har jag valt att använda mig av förbrukningssiffrorna från fakturorna istället för mina egna beräkningar. Andra siffror som inte står på fakturorna så som årsmedel av flödet av fjärrvärmevatten i m³ och årsmedel av ΔT har jag valt att använda mig av mina egna beräkningar via Excel. 11

17 3.3 Problemlösningar Det är svårt att göra en korrekt beräkning av besparingen genom byte av fjärrvärmeanläggning, genom att antalet faktorer som påverkar förbrukningen är så många och svåra att analysera. ΔT och flödet av fjärrvärme borde normalt bli mycket bättre som resultat av energisparåtgärderna. Eftersom anläggningen är mycket effektivare borde det leda till minskad energianvändning. Dessvärre kan man inte alltid se sådan tydlig minskning av energianvändningen, vilket kan förklarars av att temperaturen under åren efter bytet har varit lägre under vintertiden. Därför har gått åt mer energi för att värma upp lägenheterna i bostadsrättsföreningen. Jag har haft dessa faktorer i åtanke i analysen av mina mätresultat. Dessvärre är det också svårt att göra en besparingskalkyl av åtgärderna på grund av att Fortums avgifter för fjärrvärme har ökat senaste åren, både de fasta avgifterna för att ha abonnemanget och förbrukningen av MWh. Det kan dock framgå av fakturorna om bonusarna för bättre ΔT har ökat och om anläggningen har haft mindre straffavgifter än under tiden före åtgärderna. 12

18 4 Resultat 4.1 Resultat från mätningar och beräkningar Figur 4.1 ΔT Det finns en tydlig skillnad att ΔT har blivit bättre från år till år som man kan se i Figur 4.1 ovan och från månad till månad efter åtgärderna. Detta tyder på att anläggningen har blivit betydligt mer effektiv. Den tar vara på fjärrvärmevattnet bättre och skickar tillbaks lägre tempererat fjärvärmevatten än tidigare år som framgår i tabeller och diagram i Bilaga 1. På sommaren 2010 är ΔT väldigt lågt. Det kan bl. a bero på att reglerautomatiken fungerar dåligt. Jag har inte haft möjlighet att studera det närmare. Redan under 2011 har anläggningen gått bättre. Det kan bero på att föreningen har påbörjat energisparåtgärder och/eller att temperaturen har varit gynnsammare för anläggningen. Det är inte förrän i november 2011 som man bytte fjärrvärmeanläggning och injusterade hela fastigheten. Vintern 2012 var en riktigt kall vinter. Ändå går anläggningen betydligt mycket bättre än 2010 och den har även bättre ΔT än Detta förklaras av en ny anläggning och en bra injustering Figur 4.2 Förbrukning i MWh

19 Förbrukningen av MWh har inte påverkats nämnvärt under de tre år som jag har studerat. Det framgår av figur 4.2 och även av Bilaga 1. Man ser ändå en klar skillnad mot 2010 då förbrukningen har varit som högst under de åren som jag har studerat. Det kan bero på att när man byter fjärrvärmeanläggning och gör injustering av radiatorsystemet så påverkas flödet av fjärrvärmevattnet och ΔT mest och förbrukningen av MWh i mindre grad. I figur 4.2 visar jag beräkningar som baserats på Fortums energikonto Flöde i m³ 0 Figur Man ser tydligt om man jämför åren att flödet av m 3 som passerar fjärrvärmemätarna har minskat kraftigt från år till år enligt Figur 4.3 ovan, som är baserat på Fortums energikonto. Jag har gjort en tabell av i Excel baserat på energikontot sedan man började med energisparåtgärderna. Detta framgår tydligt enligt bilaga 2 där man ser hur flödet av m³ påverkas från år till år och månad till månad. Trotts att MWh har gått upp från 2011 så har ändå flödet av fjärrvärmevatten i m³ minskat, vilket tyder på att man behöver mindre mängd fjärrvärmevatten för att producera mer MWh än tidigare år. Anläggningen är därför betydligt mer effektiv än tidigare vilket är bra för miljön och ekonomin. I bilaga 2 jämför jag också förbrukningen mellan tidigare år och jag har också pekat ut när åtgärderna är gjorda. Tabell 4.1 *Baserat på uppgifter från Fortum värme energikonto med egen uträkning via Excel. #Baserat på uppgifter via fakturor. I tabell 4.1 har jag valt att sammanställa den informationen som jag har fått fram. 14

20 Jag har valt att basera siffrorna dels på Fortums energikonto och dels på Fortums fakturor. Det som framgår är att trots att energiförbrukningen i MWh inte har påverkats nämnvärt så har ändå den totala kostnaden med alla avgifter, inklusive fasta avgifter, minskat något, trots att kostnaden per MWh har ökat konstant sedan Det tyder på betydligt bättre ΔT eftersom bonus respektive straffavgifter beräknas utifrån ΔT. Siffrorna från fakturorna stämmer inte helt överens med energikontot men skillnaden är marginell. Siffrorna på energikontot har jag räknat fram i Excel via Fortums energikonto. I tabell 4.1 har jag valt att använda mig av siffrorna från fakturorna eftersom det är utifrån de som kunden har betalt för. 4.2 Intervju med Mohamed Sassi Abidi Jag ställde följande frågor till Mohamed Sassi Abidi: Hur upplever de boende inneklimatet efter energisparåtgärderna? Hur upplever de boende att ekonomin har blivit efter energisparåtgärderna, alltså upplever de att man sparar pengar och/eller energi efter åtgärderna? Har de boende har några synpunkter om vad som har blivit bättre/sämre efter åtgärderna? Svaren är i sammanfattning så här: Inneklimatet upplevs som mycket bättre; det är jämnare värme i alla lägenheterna och i hela huset. Man upplever att man sparar både energi och pengar. Föreningen har en ny och modern fjärrvärmeanläggning som fungerar mycket bra, som man varken behöver reparera eller byta reservdelar på, vilket spar energi, pengar och tid för de boende i bostadsrättsföreningen. 15

21 5 Slutsatser Eftersom både abonnemangspriser och priset för fjärrvärme ändras från år till år är det svårt att göra jämförelser i kronor. Det är också svårt att förutspå kommande kostnader. Det är bra att det börjar hända saker fjärrvärmemarknaden, t ex att olika aktörer skall få tillgång till rörnäten så som det sker på elmarknaden. Det är tråkigt att de tar sådan lång tid att få till lite mer kontrollerande priser och konkurrens på fjärrvärmemarknaden. Den avreglerades 1996 men inte förrän 2015 när alla mätare är bytta kommer priserna bli mera konkurransutsatta. Priserna på fjärrvärme har ju stigit oskäligt mycket när det inte varken funnits något regelverk eller konkurens på marknaden. De enda produkter fjärrvärmeföretaget har konkurrerat med är andra typer av uppvärmningar så som värmepumpar och oljepannor. Det man kan konstatera är att det i alla fall inte är dåligt att satsa på energieffektiva fjärrvärmeanläggningar. Priset för fjärrvärmen tycks öka år för år. Då gynnas alltid den som har den mest effektiva anläggingen med bonuspengar tillbaks istället för att betala en straffavgift. Man skall också ha i åtanke att en fjärrvärmeanläggning håller i år och en injustering håller i cirka 15 år. Det uppstår alltså inga små löpande investeringar som måste göras, utan i princip har man bara en stor engångskostnad, som dessutom borde betala av sig under den beräknade livslängden. Kunden upplever att de sparar både energi och pengar genom investeringarna. Men om de sparar tillräckligt mycket för att motivera andra att göra dessa investeringar endast för ekonomins skull är svårt att säga. Kunden upplever att inomhusklimatet har blivit betydligt bättre, vilket min erfarenhet också är efter alla injusteringar som jag har varit med om att göra. Byte av fjärrvärmecentral är också bra utifrån att man får en mer effektiv anläggning. Den förbrukar mindre energi även om inte MWh går ner nämnvärt. Men man får bättre reglering på anläggningen och så slipper man oroa sig för att byta ut delar som går sönder de kommande åren. Man får mer tillförlitliga temperaturer i fastigheten. För att få veta om investeringarna har betalat av sig så skall man titta på alla kostnader gjorda under investeringsperioden. Det får man fram genom att titta på alla fakturor från leverantören så man ser vad de har tagit betalt. Sedan jämföra dessa kostnader före och efter investeringen. Sedan måste man gå tillbaka år och räkna ut bonus och straffavgifter och man måste också ta hänsyn till temperaturer under perioden. Ju kallare det är ute desto mer energi behövs det ju för att värma upp fastigheten. Hur man än gör så är det mycket svårt att få en exakt siffra på hur lönsam investeringen kan ha varit. Man kan säkert få en uppskattad siffra om man går tillbaka efter i tiden efter förbrukad investering. 16

22 I de fall anläggningen är sliten och man måste byta delar så är min slutsats att det är bäst att byta hela anläggningen, dels för komfortens skull, dels för att nya anläggningar har bättre styrning av systemet där man också kan ha koll på anläggningen via internet om man är intresserad av det. Det finns även andra billigare alternativ som är mindre avancerade med enklare reglerutrustning men som fungerar likvärdigt. 17

23 6 Referenser: Internet: [1]http://www.fortum.com/countries/se/foretag/fjarrvarme/energieffektivisering/fjar rvarmecentral/pages/default.aspx [2] [5] [6] Energideklaration [7] Fortum värme energikonto [10] [11] Annan referens: [3] Kontinuerliga samtal med Richard Albetsson, VD, Energisparkonsult [4] Fakturor Fortum Litratur: [8] Svensk Fjärrvärme fjärrvärmecentralen kopplingsprinciper [9] Energifakta Installation av fjärrvärme 18

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931 ENERGIDEKLARATION Byggnadsfakta Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4 Byggnadsår: 1931 Antal våningsplan: 4 Bostadsyta (BOA): 2 467 m 2 Lokalyta (LOA): 201 m 2 Garageyta: 200 m 2 Antal

Läs mer

Energitipsens ABC. för dig som har fjärrvärme

Energitipsens ABC. för dig som har fjärrvärme Energitipsens ABC för dig som har fjärrvärme Det finns många saker du kan göra för att minska energin som behövs för att värma fastigheten. När man tänker på att spara energi är det många som funderar

Läs mer

Energispartips. Tips och information från Norrenergi

Energispartips. Tips och information från Norrenergi Energispartips Tips och information från Norrenergi Energispartips för våra kunder Här presenterar vi några tips för dig som vill få ner din energianvändning. Kanske känner du igen vissa och andra är helt

Läs mer

Tycker du om att spara?

Tycker du om att spara? E.ON Försäljning Tycker du om att spara? Då har vi rätt prismodell för dig. Jag kan inte direkt påverka mitt pris när jag snålar eftersom åtgärderna först slår igenom om några år. Du vet väl vilken fin

Läs mer

Så fungerar din fjärrvärmecentral

Så fungerar din fjärrvärmecentral Avluftning värme Värmeväxlare värme Reglercentral Ställmotor värme Expansionskärl Tryckmätare Värmeväxlare varmvatten Reglerventil varmvatten Cirkulationspump Säkerhetsventiler Mätare Påfyllningsventil

Läs mer

Energideklaration. Brf Tidplanen. EVU Energi & VVS Utveckling AB. Brf Tidplanen. Haninge Ålsta 3:119. Anders Granlund

Energideklaration. Brf Tidplanen. EVU Energi & VVS Utveckling AB. Brf Tidplanen. Haninge Ålsta 3:119. Anders Granlund Typ av Energideklaration 2009-04-06 Anders Granlund 1(8) Projekt nr: 101694,000 Haninge Ålsta 3:119 Anders Granlund Annedalsvägen 9, 227 64 LUND Tel 046-19 28 00. Fax 046-32 00 39 Organisationsnr 556471-0423,

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Energi & egenkontroll för fastighetsägare Treårigt projekt, drivs av Miljöförvaltningen i Stockholm Ulrika Persson projektledare Fastighetsägare till flerfamiljshus

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärme.

Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Hur fungerar fjärrvärmecentralen i min villa? Vi tillverkar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vattnet går via nedgrävda ledningar till din bostad och in

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42 Utgåva 1:1 2014-08-19 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rindö 3:42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ENERGIBESPARINGAR I BOSTADSBOLAGET KAN MAN VERKLIGEN SPARA ENERGI?

ENERGIBESPARINGAR I BOSTADSBOLAGET KAN MAN VERKLIGEN SPARA ENERGI? ENERGIBESPARINGAR I BOSTADSBOLAGET KAN MAN VERKLIGEN SPARA ENERGI? NÅGRA VIKTIGA SAKER ATT TÄNKA PÅ Uppgör månadsstatistik över inköpt värmeenergi, el och vatten. Allt börjar med detta. Normalårskorrigera

Läs mer

Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Kärralund

Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Kärralund Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Kärralund 2009-10-28 Susanne Rodin 2 Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Syfte 1.2 Förutsättningar 1.3 Tillgängligt underlag 1.4 Byggnadsnummer 2. Byggnadens energianvändning

Läs mer

ENERGIDEKLARATION Brf Röbäckshus 3

ENERGIDEKLARATION Brf Röbäckshus 3 2008 ENERGIDEKLARATION Brf Röbäckshus 3 Johan Bergström & Peter Westberg Riksbyggen Energi 2008-11-27 Vad är en energideklaration? Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning. Lagen om energideklarationer

Läs mer

Så här hushållar du med den gemensamma energin i bostadsrättsföreningen

Så här hushållar du med den gemensamma energin i bostadsrättsföreningen Checklista: Hushålla med energin i Brf. sid 1 (1) Så här hushållar du med den gemensamma energin i bostadsrättsföreningen Tänk på att göra rätt sak vid rätt tillfälle. Man bör passa på att göra flera åtgärder

Läs mer

Uppvärmning av flerbostadshus

Uppvärmning av flerbostadshus Uppvärmning av flerbostadshus Karin Lindström 2014-06-11 2014-06-11 Utbildningens upplägg Fördelningen av energi i ett flerbostadshus Uppvärmning Tappvarmvatten Val av värmesystem Samverkan med boende

Läs mer

Individuell värme- och varmvattenmätning. Dennis Westin 2010-03-24

Individuell värme- och varmvattenmätning. Dennis Westin 2010-03-24 Individuell värme- och varmvattenmätning Dennis Westin 2010-03-24 I enlighet med informationen på förra årets Stämma kommer vi vid årets Stämma att informera om Individuell värmemätning. Vi kommer dock

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tubberöd 1:273

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tubberöd 1:273 Utgåva 1:1 2014-09-25 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Tubberöd 1:273 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

FJÄRRVÄRME FRÅGOR OCH SVAR OM DIN. Vill du veta mer?

FJÄRRVÄRME FRÅGOR OCH SVAR OM DIN. Vill du veta mer? Vill du veta mer? Om du har frågor och funderingar är du alltid välkommen att titta in på goteborgenergi.se eller kontakta vår kundservice på 020-62 62 62. Välkommen! FRÅGOR OCH SVAR OM DIN FJÄRRVÄRME

Läs mer

Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Guldberget

Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Guldberget Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Guldberget 2012-12-11 Susanne Rodin 2 Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Syfte 1.2 Förutsättningar 1.3 Tillgängligt underlag 1.4 Byggnadsnummer 2. Byggnadens energianvändning

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45 Utgåva 1:1 2014-03-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Annestorp 27:45 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Sol och frånluft värmer Promenaden

Sol och frånluft värmer Promenaden Sol och frånluft värmer Promenaden Sedan våren 2010 får brf Promenaden i Falun värme och tappvarm vatten från solfångare och värmepumpar. Investeringen mer än halverar behovet av fjärrvärme. Föreningen

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36 Utgåva 1:1 2013-03-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Millegarne 2:36 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Uppföljning Individuell värme- och varmvattenmätning

Uppföljning Individuell värme- och varmvattenmätning Uppföljning Individuell värme- och varmvattenmätning Installationsläget Besparing Enskilda fastigheters förbrukning Medelförbrukning värme och varmvatten Inloggning för enskilda fastigheter Anledningar

Läs mer

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Energieffektivisering i BRF Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Dagens presentation Är det intressant att spara energi? Ett exempel Tre steg mot effektivare energianvändning Energideklarationen

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tolered 37:4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tolered 37:4 Utgåva 1:1 2015-02-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Tolered 37:4 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25 Utgåva 1:1 2014-05-21 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Alva Rangsarve 1:25 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Så fungerar fjärrvärme

Så fungerar fjärrvärme Fjärrvärmehandboken Innehåll 4 Fjärrvärmens idé 5 Så fungerar fjärrvärme 7 Olika kopplingsprinciper 8 En effektiv fjärrvärmecentral 9 Skötsel av fjärrvärmeanläggningen 10 Den tvåstegskopplade fjärrvärmecentralen

Läs mer

Energideklaration sammanställning

Energideklaration sammanställning Energideklaration sammanställning Brf Blomgläntan Alingsås 2009-09-30 Utförd av: Hans Malmer 1(7) Sammanfattning har på uppdrag av Brf Blomgläntan utfört energideklaration av fastigheten. Syftet med denna

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9 Utgåva 1:1 2014-08-01 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Källsätter 1:9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björnäs 12:11

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björnäs 12:11 Utgåva 1:1 2014-03-28 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Björnäs 12:11 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT VAD ÄR FJÄRRVÄRME? Ett av de smartaste sätten att få en behaglig inomhustemperatur tycker vi. Idén med fjärrvärme är enkel: man delar på en värmekälla istället för

Läs mer

BRF Svalboet Energimätningar och termografering

BRF Svalboet Energimätningar och termografering BRF Svalboet Energimätningar och termografering 2014-01-15 Inledning Luleå Energi fick uppdraget att hjälpa BRF Svalboet att se över deras ventilation, termografera klimatskalet, samt se över värmesystemet

Läs mer

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Lönsamma åtgärder i företag Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Små och medelstora företag kan med relativt enkla medel effektivisera sin energianvändning med 15 30 procent. För många

Läs mer

Fjärrvärme från Feab. bekväm och miljövänlig uppvärmning

Fjärrvärme från Feab. bekväm och miljövänlig uppvärmning Fjärrvärme från Feab bekväm och miljövänlig uppvärmning En trygg, bekväm och miljövänlig värmekälla När du väljer fjärrvärme som värmekälla gör du ett val för bekvämlighet, trygghet och för miljön. Det

Läs mer

Ribe Samfällighetsförening. Värme- och vattenförbrukning

Ribe Samfällighetsförening. Värme- och vattenförbrukning Ribe Samfällighetsförening Värme- och vattenförbrukning Värme- och vattenleverans Ribe samfällighetens system för värme och vatten består av en fjärrvärmecentral och ett ledningssystem med mätare för vatten

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Editshem 6 Björkvägen 52

Energideklaration av fastigheten Umeå Editshem 6 Björkvägen 52 Energideklaration av fastigheten Umeå Editshem 6 Björkvägen 52 Datum 2015-08-26 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-08-26 Rapport: Villauppgifter Fastighet Umeå Editshem 6 Kalkylerna grundas

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362 Utgåva 1:1 2014-10-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Västerhejde Vibble 1:362 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Blomstergränd 1-65. Fastighetsbeteckning: Vistatunet 1. Byggnadsår: 1996. Antal våningsplan: 1-2

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Blomstergränd 1-65. Fastighetsbeteckning: Vistatunet 1. Byggnadsår: 1996. Antal våningsplan: 1-2 ENERGIDEKLARATION Byggnadsfakta Adress: Blomstergränd 1-65 Fastighetsbeteckning: Vistatunet 1 Byggnadsår: 1996 Antal våningsplan: 1-2 Bostadsyta (BOA): 3 537 m 2 Lokalyta (LOA): 0 m 2 Antal lägenheter:

Läs mer

Presentationer på Stämman 2014 Dennis Westin

Presentationer på Stämman 2014 Dennis Westin Presentationer på Stämman 2014 Dennis Westin Underhållsplan för Akalladalen Ritnings arkiv Individuell värmemätning. Hur går det Individuell värmemätning. Installationen Fortums sätt att debitera fjärrvärme

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ugglum 147:1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ugglum 147:1 Utgåva 1:1 2014-03-01 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Ugglum 147:1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BILD. Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön

BILD. Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön BILD Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön En värdefull investering Det råder inte längre något tvivel om att ditt val av uppvärmning påverkar klimatet. Våra hem behöver värme under en stor del av

Läs mer

Kontrollrapport Energibesiktning

Kontrollrapport Energibesiktning PO Nordquist Fastighet & Energi AB Kontrollrapport Energibesiktning Datum 2015-07-24 Sammanställning av energideklaration DOMSJÖ 4:125 Allmänna data: Fastighetsbeteckning: Domsjö 4:125 Adress: Verksamhet:

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

2010-11-08. Sven-Olof Klasson

2010-11-08. Sven-Olof Klasson Sven-Olof Klasson Espedalen Espedalen Bovärdar Antal Åldersstruktur hyresgäster Espedalen 2010 120 103 100 80 73 60 58 52 50 63 59 51 40 28 20 19 6 0 0-6 7-16 17-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Vännäs Tallen 8 Tallvägen 8

Energideklaration av fastigheten Vännäs Tallen 8 Tallvägen 8 Energideklaration av fastigheten Vännäs Tallen 8 Tallvägen 8 Datum 2015-04-21 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-04-20 Rapport: Villauppgifter Fastighet Vännäs Tallen 8 Kalkylerna grundas

Läs mer

SweTherm. Villaprefab, fjärrvärme och varmvattenberedning. SweTherm AB 2002-05-27. Värt att veta

SweTherm. Villaprefab, fjärrvärme och varmvattenberedning. SweTherm AB 2002-05-27. Värt att veta Värt att veta Om man tidigare har haft en oljepanna, varmvattenberedare, elpanna, eller den gamla typen av fjärrvärmecentral så får man nu en ny och modern varmvattenreglering. Och för att detta ska fungera

Läs mer

Frågor och svar, Sanyo CO2.

Frågor och svar, Sanyo CO2. Pannans uppbyggnad: Frågor och svar, Sanyo CO2. 1. Tappvarmvatten uppvärms via värmeslinga, förvärms i botten av tanken och spetsvärms i toppen av tanken (där el-patronen är monterad). Fördelningen av

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Nordmaling Hummelholm 8:2 Hummelholm 23

Energideklaration av fastigheten Nordmaling Hummelholm 8:2 Hummelholm 23 Energideklaration av fastigheten Nordmaling Hummelholm 8:2 Hummelholm 23 Datum 2015-09-10 Energiexpert Besiktningsdatum Linus Sandström 2015-09-10 Rapport: Villauppgifter Fastighet Nordmaling Hummelholm

Läs mer

BRF ANKARET 2 HANNA NILSSONS VÄG 2-12 ENERGIDEKLARATION. Daterad: 2008-09-01

BRF ANKARET 2 HANNA NILSSONS VÄG 2-12 ENERGIDEKLARATION. Daterad: 2008-09-01 BRF ANKARET 2 HANNA NILSSONS VÄG 2-12 ENERGIDEKLARATION Daterad: 2008-09-01 Antal sidor 7 st. Upprättad av: WSAB Konsult AB Norrbyvägen 32, 169 82 Bromma Tele 08-80 20 40 : Peter Lundberg SAMMANFATTNING...3

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Barlingbo Lillåkre 1:24

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Barlingbo Lillåkre 1:24 Utgåva 1:1 2014-05-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Barlingbo Lillåkre 1:24 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt!

Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt! Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt! På vår webbplats goteborgenergi.se kan du läsa mer om hur fjärrvärme fungerar! Göteborg Energi AB Box 53 401 20 Göteborg Telefon 020-62 62 62 www.goteborgenergi.se

Läs mer

ENERGIDEKLARATION BRF Friheten

ENERGIDEKLARATION BRF Friheten 2010 ENERGIDEKLARATION BRF Friheten Årsta 2010-02-10 Lars-Johan Lindberg Energiexpert Vad är en energideklaration? Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning. Lagen om energideklarationer

Läs mer

Bättre inomhusklimat och nöjdare gäster. Att spara energi är att spara miljö och pengar

Bättre inomhusklimat och nöjdare gäster. Att spara energi är att spara miljö och pengar Att spara energi är att spara miljö och pengar Bättre inomhusklimat och nöjdare gäster Är du ansvarig för fastighetens uppvärmning, kyla och ventilation? Då är du även ansvarig för fastighetsgästernas

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fullblodet 42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fullblodet 42 Utgåva 1:1 2014-09-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Fullblodet 42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:286

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:286 Utgåva 1:1 2014-05-19 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rindö 3:286 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Rovfågeln 16 Falkvägen 6

Energideklaration av fastigheten Umeå Rovfågeln 16 Falkvägen 6 Energideklaration av fastigheten Umeå Rovfågeln 16 Falkvägen 6 Datum 2015-05-26 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-05-25 Rapport: Villauppgifter Kalkylerna grundas på följande uppgifter

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fatet 9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fatet 9 Utgåva 1:1 2015-02-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Fatet 9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde

Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde Halmstads Fastighets AB Engagemang Respekt Ansvar Affärsmässighet Energieffektivisering HFAB 1995 2000 2010 2020 2030 2040 2050 150 kwh/m2

Läs mer

HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER

HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 Köpa bil eller lösa ett transportproblem MÅL kwh komfort koldioxid 5

Läs mer

Presentationer på Stämman 2013 Dennis Westin

Presentationer på Stämman 2013 Dennis Westin Presentationer på Stämman 2013 Dennis Westin Underhållsplan för Akalladalen Individuell värmemätning. Lönar det sig Individuell värmemätning. Installationen Fortums sätt att debitera fjärrvärme Underhållsplanen

Läs mer

Kontrollrapport Energibesiktning

Kontrollrapport Energibesiktning PO Nordquist Fastighet & Energi AB Kontrollrapport Energibesiktning Datum 2015-09-03 Sammanställning av energideklaration DOMSJÖ 4:174 Allmänna data: Fastighetsbeteckning: Domsjö 4:174 Adress: Verksamhet:

Läs mer

INFORMATION OM VATTEN, VÄRME OCH AVLOPP I SAMFÄLLIGHETEN

INFORMATION OM VATTEN, VÄRME OCH AVLOPP I SAMFÄLLIGHETEN INGÅR I HUSPÄRMEN FLIK 5 2010-02-07 1(6) INFORMATION OM VATTEN, VÄRME OCH AVLOPP I SAMFÄLLIGHETEN 1. KORT BESKRIVNING AV SYSTEMET Hetvatten distribueras av Södertörns Fjärrvärme AB till vår undercentral.

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Frötjärn 6

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Frötjärn 6 Utgåva 1:1 2014-12-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Frötjärn 6 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Brf Utsikten i Rydebäck

Brf Utsikten i Rydebäck 2009-05-08 Upprättad av JM AB 169 82 Stockholm : Tel nr:08-782 85 52 S 2 av 12 SAMMANFATTNING 3 1. Bakgrund 3 Syfte med energideklarationen 3 Tillgängligt underlag 3 Förutsättningar för upprättande av

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Bågen 15 Målargränd 9A

Energideklaration av fastigheten Umeå Bågen 15 Målargränd 9A Energideklaration av fastigheten Umeå Bågen 15 Målargränd 9A Datum 2015-02-12 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-02-12 Rapport: Villauppgifter Fastighet Umeå Bågen 15 Kalkylerna grundas

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Kollanda 1:19

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Kollanda 1:19 Utgåva 1:1 2012-04-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Kollanda 1:19 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Adamsberg 7:68

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Adamsberg 7:68 Utgåva 1:1 2015-02-11 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Adamsberg 7:68 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Fjärrvärmens känsla för närhet.

Fjärrvärmens känsla för närhet. Fjärrvärmens känsla för närhet. Hur ditt hem får ut mesta möjliga av den goda fjärrvärmen. En bra idé har blivit ännu bättre. Fjärrvärmens idé är enkelhet, trygghet och effektivitet. Istället för att varje

Läs mer

Energirapport. Dimbo 31:1. Dimbo Älvängen, Tidaholm. Certifikatsnummer: 5518. Besiktning utförd av Lars Hagström, Ekedalens Energikonsult

Energirapport. Dimbo 31:1. Dimbo Älvängen, Tidaholm. Certifikatsnummer: 5518. Besiktning utförd av Lars Hagström, Ekedalens Energikonsult Energirapport Dimbo 31:1 Dimbo Älvängen, Tidaholm Besiktning utförd av Lars Hagström, Ekedalens Energikonsult 2015 08 04 Certifikatsnummer: 5518 Det är inte alltid lätt att hålla reda på alla begrepp vad

Läs mer

VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013

VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013 VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013 Fjärrvärmekampanj 2013 Nytt erbjudande på grund av nya förutsättningar Tidigare intresse på området var över 30% Vi har sedan 2009 installerat fjärrvärme och konverterat

Läs mer

Made in Sweden. Solvärme i kombination med fjärrvärme

Made in Sweden. Solvärme i kombination med fjärrvärme Made in Sweden Solvärme i kombination med fjärrvärme Inkoppling av solvärme mot fjärrvärme Hur värmen tas till vara på i undercentralen finns det en rad olika lösningar på beroende på omständigheterna

Läs mer

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn Föreningen som varje år sparar 1,3 miljoner kr med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn En värmepump, 15 hus och 207 lägenheter Luften omkring oss bjuder på gratis

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Rallen 19 Fågelstigen 12

Energideklaration av fastigheten Umeå Rallen 19 Fågelstigen 12 Energideklaration av fastigheten Umeå Rallen 19 Fågelstigen 12 Datum 2015-04-15 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-04-14 Rapport: Villauppgifter Fastighet Umeå Rallen 19 Kalkylerna grundas

Läs mer

Skötselråd. för din fjärrvärmeanläggning

Skötselråd. för din fjärrvärmeanläggning Skötselråd för din fjärrvärmeanläggning Innehållsförteckning 1. Principskiss fjärrvärmeanläggning 4 2. Fjärrvärmeanläggning 5 3. Värmemätare och smutsfilter 6 4. Värmeväxlare 7 5. Expansionskärl 8 6. Reglering

Läs mer

Energiberäkningar KV Gnejsen

Energiberäkningar KV Gnejsen 2010 Energiberäkningar KV Gnejsen Anders Strömberg & Magnus Olsson Riksbyggen Energi 2010-08-16 Innehållsförteckning 1. Bakgrund.... 1 2. Tillvägagångssätt... 1 3. Översikt... 2 Klimatskal... 2 Ventilation...

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ålsta 3:197

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ålsta 3:197 Utgåva 1:1 2013-04-11 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Ålsta 3:197 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Jordärtskockan 1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Jordärtskockan 1 Utgåva 1:1 2015-01-16 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Jordärtskockan 1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ff.- rtf o **r Z ITSERVICE Energideklaration > Kf X,*,$ U 'fåd Brf Sirius, Härnösand Sirius 1-4, Orion 1 t, I l ? L'

ff.- rtf o **r Z ITSERVICE Energideklaration > Kf X,*,$ U 'fåd Brf Sirius, Härnösand Sirius 1-4, Orion 1 t, I l ? L' t I t, I l Energideklaration Brf Sirius, Härnösand Sirius 1-4, Orion 1 Tommy Kvist Teknisk Fastighetsservice AB ^ N E D4,-,? L' > Kf X,*,$ U o **r Z t^ '4b&6 \ 'fåd rtf 3702 rso/rec 17020(c) ff.- ITSERVICE

Läs mer

Ta kontroll över energianvändningen

Ta kontroll över energianvändningen Ta kontroll över energianvändningen Transmissionsförluster Tappvarmvatten Ventilationsförluster Fjärrvärme alt. olja Elenergi Process- och Solinstrålning personvärme Vem är jag? EVU Energi & VVS utveckling

Läs mer

Energismarta affärer. 7 november 2013 Karlskrona. Peter Karlsson

Energismarta affärer. 7 november 2013 Karlskrona. Peter Karlsson Energismarta affärer 7 november 2013 Karlskrona Peter Karlsson Hinder för energieffektivisering Ogynnsamma avtal mellan fastighetsägare och hyresgäst Ventilation belysning m.m. ingår i hyran Samfällighet

Läs mer

Tillägg och kommentarer till Energiberäkningar KV Gnejsen. Göran Sandström, & Mats Lindström Samfälligheten Gnejsen 2010-10-11

Tillägg och kommentarer till Energiberäkningar KV Gnejsen. Göran Sandström, & Mats Lindström Samfälligheten Gnejsen 2010-10-11 Tillägg och kommentarer till Energiberäkningar KV Gnejsen. Göran Sandström, & Mats Lindström Samfälligheten Gnejsen 2010-10-11 Inledning Detta dokument är ett komplement till Energiberäkningar KV Gnejsen

Läs mer

ENERGI. Scala 1:1. Aptus Logga_Negativ I cmyk 40% svart

ENERGI. Scala 1:1. Aptus Logga_Negativ I cmyk 40% svart ENERGI Scala : Aptus Logga_Negativ I cmyk 40% svart ENERGI. Individuell mätning sänker dina kostnader och skapar ett miljömedvetet boende. Oavsett om du vill få kontroll på din vatten-, el-, temperatur-

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vågbro 26:1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vågbro 26:1 Utgåva 1:1 2012-10-23 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Vågbro 26:1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

undersökning vart tar min energi vägen- tar vägen! Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi?

undersökning vart tar min energi vägen- tar vägen! Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi? vart tar min energi vägen- undersökning Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi? Svara på några enkla frågor och se vart energin tar vägen! www.energismartagrannar.se Med denna vart

Läs mer

www.ljungby.se Energiinvesteringar = investeringar i ny utrustning för att minska energiförbrukningen TEKNISKA KONTORET

www.ljungby.se Energiinvesteringar = investeringar i ny utrustning för att minska energiförbrukningen TEKNISKA KONTORET Energiinvesteringar = investeringar i ny utrustning för att minska energiförbrukningen Energiprojekt med statligt stöd på 30 procent genomförda under perioden 1maj 2005 till 31 december 2008 Olika typer

Läs mer

Energiklok bostadsrättsförening

Energiklok bostadsrättsförening Energiklok bostadsrättsförening Kristina Landfors 15 maj 2014 Effektivare användning av el 2014-05-12 Var tar elen vägen? Fastighetsel Uppvärmning Drift av fläktar och pumpar Belysning i trapphus, tvättstugor

Läs mer

Effektivisera din elkonsumtion

Effektivisera din elkonsumtion Effektivisera din elkonsumtion L nsamma tips Ett projektarbete Av Tim Vesterberg & Martin Persson Introduktion av folder I denna folder presenteras ekonomiskt lönsamma energieffektiviseringstips. Syftet

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Yttersjö 1:98 Sandåsbergsvägen 9

Energideklaration av fastigheten Umeå Yttersjö 1:98 Sandåsbergsvägen 9 Energideklaration av fastigheten Umeå Yttersjö 1:98 Sandåsbergsvägen 9 Datum 2015-04-01 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-04-01 Rapport: Villauppgifter Fastighet Umeå Yttersjö 1:98 Kalkylerna

Läs mer

Fjärrvärme från Norrenergi. Trygg, bekväm och prisvärd märkt med Bra Miljöval.

Fjärrvärme från Norrenergi. Trygg, bekväm och prisvärd märkt med Bra Miljöval. Fjärrvärme från Norrenergi Trygg, bekväm och prisvärd märkt med Bra Miljöval. Fjärrvärme bygger på en enkel men genial idé. Istället för att varje hus skaffar en egen värmekälla, samlas vi kring en gemensam

Läs mer

Sänk fastighetens fjärrvärmeeffekt och spara pengar Av: Mats Bäckström, Alfa Laval, Ronneby, mars 2009

Sänk fastighetens fjärrvärmeeffekt och spara pengar Av: Mats Bäckström, Alfa Laval, Ronneby, mars 2009 Sänk fastighetens fjärrvärmeeffekt och spara pengar Av: Mats Bäckström, Alfa Laval, Ronneby, mars 2009 Den här artikeln är ett praktiskt exempel på hur du som fastighetsägare kan spara 37.500 kr på fjärrvärmeräkningen.

Läs mer

Energideklaration sammanställning

Energideklaration sammanställning Energideklaration sammanställning Brf Ada Göteborg 2009-09-21 Utförd av: Torkel Rosenberg 1(12) Sammanfattning har på uppdrag av Brf Ada utfört energideklaration av fastigheten. Syftet med denna sammanställning

Läs mer

Kontrollrapport Energibesiktning

Kontrollrapport Energibesiktning Sammanställning av energideklaration ÖVERSJÄLA 19:32 Allmänna data: Fastighetsbeteckning: Översjäla 19:32 Adress: Verksamhet: Byggnadstyp: Piastervägen 5, 89430 Själevad Bostadshus Friliggande byggnad

Läs mer

Fjärrvärmefakturan 2012 fjärrvärme flexibel

Fjärrvärmefakturan 2012 fjärrvärme flexibel den nya Fjärrvärmefakturan 2012 fjärrvärme flexibel Du har nu fått den första fakturan med ditt valda fjärrvärmeabonnemang. Vi hoppas att denna broschyr ska ge bra stöd och förståelse för de nya begreppen

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Anticimex Energideklaration. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Personuppgifter. Besiktningsdatum: 2008-11-25

ÅTGÄRDSRAPPORT. Anticimex Energideklaration. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Personuppgifter. Besiktningsdatum: 2008-11-25 ÅTGÄRDSRAPPORT Anticimex Energideklaration SE-QE-Energi-SD-700, bil 2, Åtgärdsrapport, utg 7 2009-03-16 Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Skoghem 21 Byggnadens adress: Skoghemsvägen 2 A, 217 74 Malmö

Läs mer

Styrning av värmetillförseln i bostäder med vattenburen värme

Styrning av värmetillförseln i bostäder med vattenburen värme Styrning av värmetillförseln i bostäder med vattenburen värme Idag finns 3 principiellt olika metoder att styra ut värmen till en bostadsfastighet. Man kan särskilja metoderna dels med hjälp av en tidslinje

Läs mer

Spar energi och värna om vår miljö

Spar energi och värna om vår miljö Spar energi och värna om vår miljö Innehåll Inledning 2 Bli ett ljushuvud 3 Medicinsk utrustning 4 Tänk på temperaturen 6 Använd apparater smart 8 Köket en energifälla 10 Inledning Över 40 000 personer

Läs mer

den nya Fjärrvärmefakturan 2012 Fjärrvärme invest 24/60

den nya Fjärrvärmefakturan 2012 Fjärrvärme invest 24/60 den nya Fjärrvärmefakturan 2012 Fjärrvärme invest 24/60 Du har nu fått den första fakturan med ditt valda fjärrvärmeabonnemang. Vi hoppas att denna broschyr ska ge bra stöd och förståelse för de nya begreppen

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Ersmark 6:89 Månskensvägen 35

Energideklaration av fastigheten Umeå Ersmark 6:89 Månskensvägen 35 Energideklaration av fastigheten Umeå Ersmark 6:89 Månskensvägen 35 Datum 2015-04-10 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-04-10 Rapport: Villauppgifter Fastighet Umeå Ersmark 6:89 Kalkylerna

Läs mer

Intellego Touch the Future! Innehåll:

Intellego Touch the Future! Innehåll: Innehåll: Analys: Hur började det? Redan i Göteborg tog vi och tänkte på lite idéer, bland annat kom vi fram till en display som gör att man kan ha en översikt över huset och dess energiförbrukning. När

Läs mer