TORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDE"

Transkript

1 Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDE i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1

2 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta arbetet med att spara värme, höja komforten och få vattenburna värmesystem att fungera har Danfoss tagit fram en serie skrifter, Värt att veta om som behandlar de aktuella områdena. Den här skriften heter och förklarar hur radiatortermostater fungerar och hur Du på bästa sätt skall använda dem för att uppnå önskat resultat. Övriga titlar i serien är: Värt att veta om rumstemperatur Värt att veta om tryck och flöde Värt att veta om tilloppstemperatur Värt att veta om tryckförhållanden i fjärrvärmenät 2

3 Reglering av rumstemperatur Det exakta behovet av värme i ett rum kan bara avgöras i rummet. En utomhusgivare som styr tilloppstemperaturen efter utomhustemperaturen kan bara ta hänsyn till utomhustemperaturens variationer. Externa belastningar, sol och vind, kan den inte kompensera för och ännu mindre för interna belastningsvariationer, förorsakade av aktiviteter i byggnaden. Genom att mäta temperaturen i varje rum och anpassa värmetillförseln efter behovet går det att ta vara på tillskott från sol, personer, värmeavgivande utrustning o s v, så att värmeförbrukningen blir minimal och komforten rimlig. Observera att rumstemperaturen bara är en av flera faktorer som påverkar upplevd komfort i ett rum, se Värt att veta om rumstemperatur. För vattenburna radiatorsystem har Danfoss under många år kunnat erbjuda radiatortermostater som hjälpt fastighetsägare att hålla önskad rumstemperatur och få ett balanserat system med hög komfort. Danfoss radiatortermostater har genomgått en enorm utveckling sedan introduktionen i början på 50-talet och är sedan många år en accepterad värmesparare och komforthöjare. Kvalitetskraven har alltid varit höga, vilket bevisas av att det fortfarande finns åtskilliga av första generationens RA i tjänst Danfoss radiatortermostater - RA Radiatortermostaterna kan, om de används rätt, öka eller minska värmetillförseln till ett rum när rumstemperaturen av någon anledning stiger eller faller. Detta leder till bättre komfort och bättre utnyttjande av tillskottsvärme. Radiatortermostaten anpassar värmetillförseln inte bara efter interna variationer i belastningen utan också efter externa, t ex mer eller mindre hård vind från olika håll. Ökad vind på en fasad medför ökad luftväxling i byggnaden och därmed större värmebehov, i rummen på den vindutsatta sidan, om önskad rumstemperatur skall bibehållas. Avvägningen mellan komfort- och sparkrav är svår men i de flesta fall är det komfortkraven som skall gälla och då skall rumstemperaturen hållas på samma nivå oberoende av vindriktning. Radiatortermostater kan klara detta men det leder inte till minskad värmeförbrukning, förhoppningsvis minskar klagomålen. Vinden ökar luftomsättningen även i täta hus och därmed värmebehovet, om rumstemperaturen skall hållas konstant. 3

4 Central styrning av tilloppstemperaturen efter utetemperaturen kan inte ta hänsyn till lokala behov men väl anpassa tilloppstemperaturen efter ett troligt behov, se avsnitt om reglering av tilloppstemperatur. Denna anpassning av tilloppstemperaturen är viktig för att radiatortermostaterna skall få så gynnsamma arbetsförhållanden som möjligt. Rätt tilloppstemperatur ger maximalt utbyte av radiatortermostaterna medan fel (för låg temperatur) gör investeringen olönsam. I gamla byggnader med befintliga radiatorsystem där minskning av värmebehovet genom tilläggsisolering och liknande, relativt dyra, åtgärder inte har genomförts, finns stora pengar att hämta vid en sänkning av den genomsnittsliga rumstemperaturen och ett bättre utnyttjande av tillskottsvärmen. En sänkning av den genomsnittsliga rumstemperaturen förutsätter att det går att upprätthålla likvärdig komfort i byggnadens olika rum, d v s värmen måste kunna fördelas efter behov och det är Danfoss radiatortermostater bra på. Medeltemperaturen i detta hus är 21,5 C. En jämnare fördelning av värmen är lätt att utföra, men en sänkning av medeltemperaturen och därmed en minskning av värmeförbrukningen är troligen svårt att få acceptans för. I äldre fastigheter där åtgärder vidtagits för att sänka värmebehovet, såsom tilläggsisolering, tätning av fönster och dörrar, minskning av luftflöden i ventilationen o s v, närmar sig förhållandena de som gäller i nyproducerade energisnåla byggnader. Värmesäsongen är kortare och tillskottsvärmen utgör en större andel av värmebehovet än tidigare. Den stora andelen tillskottsvärme leder till övertemperaturer och det gäller därför att så fort som möjligt reducera tillskottet från radiatorerna, dels för att utnyttja gratisvärmen men också för att hålla så god komfort som möjligt. Danfoss radiatortermostat, RA 2000 Alla delar i en radiatortermostatventil är viktiga, ingen del kan klara sig utan den andra. Ventilens karaktäristik skall vara anpassad efter radiatorns karaktäristik, packboxen skall täta i många år och får inte börja gå trögt under sin livslängd, ljudnivån måste vara acceptabel, injustering skall vara lätt att utföra, utan risk för felinställning o s v. Det är inga dåliga krav på dessa delar men det viktigaste är ändå termostaten. Danfoss radiatortermostat RA 2000 i genomskärning. Termostaten i Danfoss RA 2000 är baserad på en bälg som fylls med en gas-vätskeblandning. Denna lösning används av Danfoss i pressostater och termostater för reglering i kyl-, frys- och ångsystem därför att den är driftsäker och långlivad. 4

5 Danfoss RA 2000 termostat är temperaturstabil under sin livstid. Så länge det finns fyllning i bälgen fungerar den och ger samma temperatur, först om det skulle gå hål på bälgen, så att gasen läcker ut, ändras dess funktion och då blir den helt död. Gasen läcker, vid en eventuell skada, ut på mycket kort tid, det rör sig om timmar. Det är alltså inte frågan om en utdragen, nästan omärklig process som ger en smygande höjning av rumstemperaturen. Danfoss termostat RA 2000 fungerar så att en sänkning av bälgens temperatur medför kondensering av en del gas i bälgen, vilket ger minskat tryck i bälgen. Den återföringsfjäder som strävar efter att trycka ihop bälgen kan då röra sig en aning varvid käglan öppnar ventilen och släpper in mer värme i radiatorn. Stigande rumstemperatur resulterar i förångning av vätska, högre tryck i bälgen, mindre öppen ventil och minskad värmetillförsel. Danfoss radiatortermostater är baserade på en bälg, fylld med en gas-vätskeblandning, och är mycket driftsäker. Termostaten RA 2000 utnyttjar naturlagarna, en viss temperatur innebär motsvarande tryck i bälgen och alltså en viss lyfthöjd för käglan. Då mängden fyllning i bälgen inte förändras betyder det att termostaten är temperaturstabil, samma rumstemperatur ger samma tryck och samma lyfthöjd även efter många års drift. RA 2000 med värmeauktoritet >1,0 Värmeauktoritet är förhållandet mellan tillgänglig och erforderlig värmemängd. En första förutsättning för att en regulator skall kunna reglera värmetillförseln är att den har tillgång till minst den värmemängd som krävs för att hålla den på regulatorn inställda temperaturen. Detta förhållande gäller för alla regulatorer, elektroniska, mikrodatorstyrda och självverkande, alltså även radiatortermostater. Erforderlig värmemängd bestäms av det lokala värmebehovet och tillförd värmemängd utgörs av flödet och det temperaturfall som erhålls. Överenstämmer värmebehov och tillförd värmemängd är värmeautoriteten 1,0. Höjs tillloppstemperaturen någon grad kommer den tillgängliga värmemängden att bli större än behovet och rumstemperaturen stiger. Radiatortermostaten känner detta och minskar värmetillförseln. Värmeauktoriteten är större än 1,0 och det är radiatortermostaten som bestämmer tillförseln av värme. Det är först vid en tilloppstemperatur på 51 C som radiatortermostaten, i ovanstående exempel, kan börja bestämma värmetillförseln, först då har den värmeauktoritet. 5

6 Danfoss RA 2000 med värmeauktoritet större än 1,0 reglerar rumstemperaturen och tar vara på förekommande tillskottsvärme. Önskas lägre rumstemperatur i ett eller flera rum skall en lägre temperatur ställas in på radiatortermostaten, tilloppstemperaturen skall inte ändras. Den bästa effekten med radiatortermostater erhålls om varje termostat trimmas in tills den ger önskad rumstemperatur i varje rum varefter termostaten begränsas eller låses i detta läge. Injustering Ventilhusen tillverkas i olika storlekar men naturligtvis är antalet kraftigt begränsat och därför är det vanligt att ventilerna är avsedda för ett större flöde än det aktuella. För att anpassa flödet genom ventilen till det aktuella görs en mekanisk injustering. En fast injustering fungerar bra i ett system med konstant flöde, t ex radiatorsystem med manuella ventiler. I ett radiatorsystem med radiatortermostater med värmeauktoritet kommer flöde och därmed tryck att variera och då fungerar den fasta injusteringen bara vid nominellt flöde, d v s dimensionerande flöde och tryck. En fast injustering stryper bort 30 kpa vid 0,55 m 3 /h,1. Minskar flödet till 0,3 m 3 /h reduceras motståndet till ca 9 kpa, 2. 6

7 Sänks tilloppstemperaturen under kortare eller längre perioder, nattsänkning eller periodisk sänkning, innebär det att radiatortermostaternas värmeauktoritet blir mindre än 1,0 (det förutsätter att rumstemperaturen sjunker så att termostaten öppnar ventilen och att radiatortermostaten inte längre kan påverka fördelningen av värme eller flöde i systemet). Resultatet blir, om ingen injustering finns, att radiatorerna närmast pumpen får stort flöde och de längst bort litet flöde. För att råda bot på detta räcker det med en grov injustering då det inte finns något krav på hög komfort, sänkningen görs när det inte finns folk i lokalerna eller när man önskar en lägre rumstemperatur. För kortare sänkningsperioder, över en natt t ex, erhålls ingen sänkning av rumstemperaturen under normala förhållanden. Det krävs längre perioder, flera dygn, för att ge resultat. Det är endast vid mycket låga utetemperaturer eller kraftig blåst som en sänkning av rumstemperaturen erhålls vid korta sänkningsperioder och då är det nödvändigt att den tillgängliga effekten räcker till för att höja rumstemperaturen till önskad nivå. Temperaturförlopp i en lägenhet vid sänkning av tilloppstemperaturen. Höjningen på kvällen beror på interna tillskott och får radiatortermostaterna att stänga. Rumstemperaturen påverkas inte av den sänkta tilloppstemperaturen vid kortare sänkningsperioder. Periodisk sänkning över en natt ger sällan något resultat i form av sänkt rumstemperatur och därmed en minskning av förbrukningen. För att minska förbrukningen krävs sänkningsperioder med en längd av flera dygn och då kan det bara vara aktuellt i skolor, kontor, verkstäder och liknande lokaler där temperaturen kan sänkas under helger. För att säkra flöde till alla radiatorer under och efter sänkningsperioden krävs en grov injustering. Dagens elektroniska reglerutrustningar ger flera möjligheter till besparing. Cirkulationspumpen kan stoppas när utetemperaturen är så hög att värme ej behöver tillföras och en mikroprocessor kan laddas med uppgifter om byggnaden så att den kan beräkna hur dags uppvärmningen måste starta för att en byggnad skall vara varm till en viss tidpunkt. Danfoss har reglerutrustningar som klarar dessa funktioner. 7

8 RA 2000 med värmeauktoritet <1,0 En radiatortermostat som inte har värmeauktoritet kan inte påverka flödet eller rumstemperaturen förrän den är högre än önskat värde. Orsaken till att värmeauktoriteten är mindre än 1,0 kan vara en medvetet lågt inställd tilloppstemperatur eller för högt inställd radiatortermostat. Resultatet blir detsamma och radiatortermostaten utnyttjas inte effektivt. Den kommer inte att börja påverka flödet förrän rumstemperaturen är flera grader över normal rumstemperatur, obs ej den på radiatortermostaten inställda temperaturen. Radiatortermostatens besparande effekt utnyttjas för sent, rumstemperaturen är på tok för hög innan radiatortermostaten har stängt av värmetillförseln. Värmeauktoriteten är 1,0 vid 51 C tillloppstemperatur. Redan med två graders högre temperatur erhålls en god värmeauktoritet, p-band ca 1 C. Skall ett system som körs efter dessa principer fungera rimligt krävs en noggrann injustering, precis som för ett system med manuella radiatorventiler, och rumstemperaturen styrs enbart efter utetemperaturen. När temperaturen börjar stiga i någon del av huset, så att radiatortermostaterna börjar minska flödet, resulterar det i en tryckhöjning som pressar igenom mer värme i övriga radiatorer och när rumstemperaturen stiger även i dessa rum börjar radiatortermostaterna stänga. Radiatorsystem med radiatortermostater endast på några radiatorer ger samma funktion som beskrivits ovan, skillnaden är att i det här systemet finns det ingen begränsning när temperaturerna börjar stiga i rummen utan radiatortermostater. Val av termostat Till RA 2000 finns tre typer av termostater. Inbyggd givare, kapillärrörsansluten givare och kapillärrörsansluten givare och inställningsdel. För att en radiatortermostat skall kunna ge önskad effekt måste den kunna känna den temperatur som den skall hålla konstant och det kan vara svårt. Den vanligast förekommande termostaten är inbyggd i inställningsvredet som monteras på ventilhuset. Sedan finns det en typ med en kapillärrörsansluten givare och slutligen en där givare och inställningsdel, via ett kapillärrör, står i förbindelse med ventilen. 8

9 Termostaten skall placeras så fritt som möjligt, där rumsluften kan svepa förbi utan att hindras av gardiner, fönsterbänkar och nischer. Vidare får termostaten inte utsättas för varma luftströmmar från rör eller strålning från radiatorn den sitter på, från värmerör eller t ex en TV-apparat. Den i inställningsvredet inbyggda termostaten används i fria lägen och monteras så att vredets ytterdel kommer så långt ifrån radiatorn som möjligt. Inställningvredet med kapillärrörsansluten givare används när den inbyggda givaren inte kan känna rumstemperaturen och den tredje termostaten, det så kallade VÄGG-elementet, används när termostatventilen är svår att nå för omställning. Givarna måste placeras så att de känner rumstemperaturen. Rätt tilloppstemperatur - ett krav för god reglering Tilloppstemperaturen till radiatorkretsen ställs in med reglercentralen och anpassas sedan automatiskt efter utetemperaturen. Rätt tilloppstemperatur för att radiatortermostaterna skall ge avsedd funktion är den temperatur som ger en värmeauktoritet som är större än 1,0. Analysera värmesystemet, pricka in avlästa värden i nomogrammet och se vilket resultat olika åtgärder leder till och omvänt se vilka åtgärder som krävs för att erhålla ett visst resultat. 9

10 I ett nytt system kan rätt tilloppstemperatur vara den som ligger till grund för beräkningarna. Den resulterar som regel i ett större temperaturfall än beräknat, då den inte tar hänsyn till, vid beräkningar införda men ej utnyttjade, säkerhetsmarginaler. Det beräknade temperaturfallet kan också användas för att komma fram till en riktig tilloppstemperatur, den anpassas därigenom till det verkliga värmebehovet. Läs av aktuella tillopps- och returtemperaturer och lägg in dem i ett diagram. Med hjälp av ett värmeavgivningsnomogram för radiatorer, se föregående sida, i vilket erhållna temperaturer förs in, är det lätt att se vad som händer när tilloppstemperaturen ändras. På grund av uttorkning minskas värmebehovet efterhand i nya byggnader och det är därför lämpligt att efter den första eldningssäsongen gå in och kontrollera temperaturfallet. För befintliga system är det bra att göra en analys av tidigare driftsdata. Görs inga förändringar är det lämpligt att börja med den tidigare använda tillloppstemperaturen och sedan justera tills önskat temperaturfall erhålls. När stora ändringar såsom minskning av värmebehovet genom tilläggsisolering, tätning av fönster och dörrar, injustering av ventilationssystem o s v, har eller skall genomföras är den tidigare nämnda analysen och ett nomogram för värmeavgivning från radiatorer ett bra hjälpmedel. Med detta underlag är det möjligt att, ungerfärligt bestämma den lägsta tilloppstemperatur som systemet kan arbeta med. Omvänt kan underlaget användas för att bestämma vilka åtgärder som måste genomföras för att en viss högsta tillgänglig tilloppstemperatur skall kunna användas, t ex vid användning av värmepump eller lågtempererad spillvärme. Observera att en ökning av flödet över 1,0 inte nämnvärt påverkar värmeavgivningen från radiatorerna. Rätt ventilstorlek Antalet ventildimensioner är begränsat men med rätt användning erhålls en god funktion. Antalet ventildimensioner av RA 2000 är inte stort och skillnaden i kapacitet mellan dem är heller inte stort. Ser vi på erforderlig effekt är det lätt att konstatera att den är liten i dagens välisolerade och gårdagens tilläggsisolerade hus. Ofta räcker det med en ventildimension, den minsta, till samtliga radiatorer i ett system. Det betyder att den stora radiatorn i vardagsrummet har en ventil med samma kapacitet som den lilla radiatorn i badrummet. Vad händer då? 10

11 Rusar det inte igenom för mycket vatten i badrumsradiatorn, så att rumstemperaturen blir för hög där? Nej!! Radiatortermostaten håller inställd temperatur. Är de två termostaterna inställda på samma värde kommer termostaten i badrummet att hålla en något högre rumstemperatur på grund av ett mindre p-band än för ventilen på den stora radiatorn, se vidstående diagram visande p-band. Båda radiatortermostaterna är emellertid stängda vid samma rumstemperatur och med ett rimligt p-band som utgångsläge för den stora radiatorn, t ex 1 C, blir skillnaden i rumstemperatur, så länge radiatortermostaterna kan påverka förloppet, inte mer än 1 C. För befintliga system, där så låg tilloppstemperatur som möjligt skall användas, gäller att man gör en analys av det befintliga systemet innan någonting bestäms. Det erhållna underlaget används för beslut om erforderliga åtgärder och tro inte att det går att tvinga ut mer värme ur radiatorerna genom en ökning av flödet! Välj sedan ventilstorlekar med utgångspunkt från erhållna värden på tilloppstemperatur och temperaturfall. Använd nomogrammet över värmeavgivning från radiatorn. Samma ventilstorlek och samma inställning kommer att ge något högre temperatur i rummet med den lilla radiatorn. Högt differenstryck över en radiatortermostat ger hög ljudnivå Även låga ljudnivåer, i ett värmesystem, kan vara irriterande, inte minst i ett sovrum. Ljudet orsakas ofta av för stort differenstryck över en ventil på en radiator. Problemet blir inte mindre av att flödet och därmed det tillgängliga trycket i systemet varierar. Det innebär att ljudet inte förekommer vid normalt värmebehov men vid små behov kan ljudproblem uppstå. När radiatortermostaterna, på grund av tillskottsvärme, minskar flödet i systemet minskar motståndet i rörnätet och tryckhöjningen över pumpen blir större. Hela det frigjorda pumptrycket måste tas om hand av radiatortermostaten och det kan bli för mycket. Differenstrycket över RA 2000 bör, av ljudskäl, inte överstiga 30 kpa. När radiatortermostaterna minskar flödet får de ta hand om allt överflödigt differenstryck. 11

12 Vid val av rördimensioner och pump, för värmesystem med varierande flöde, måste hänsyn också tas till den tryckhöjning pumpen ger vid eller i närheten av sin dämda punkt. Den kan mycket väl komma att arbeta där när stora interna eller externa värmetillskott förekommer. Går det inte att välja en pump med tillräckligt liten tryckhöjning måste andra åtgärder vidtas för att förhindra ljud i radiatorsystemet, se Värt att veta om tryck och flöde. En differenstrycksregulator avlastar reglerventilen så att den får arbeta med samma differenstryck oberoende av flödet. Danfoss AB SE Mjölby Industrigatan 7 Tfn Fax SE Malmö Stenåldersgatan 2 Box 9153 Tfn Fax SE Stockholm Sjöviksbacken 24 Box Tfn Fax SE Umeå Kylgränd 6 Tfn Fax SE Mölndal Johannefredsgatan 4 Tfn Fax Danfoss tar ej på sig något ansvar för eventuella fel i kataloger, broschyrer eller annat tryckt material. Danfoss förbehåller sig rätt till (konstruktions) ändringar av sina produkter utan föregående avisering. Det samma gäller produkter upptagna på innestående order under förutsättning att redan avtalade specifikationer ej ändras. 12

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 Sammanfattning Värmebehovet för uppvärmning av en

Läs mer

Datablad Ventilhus RA 2000, RA ventiler 2000 RA-N, RA-U och RA-G

Datablad Ventilhus RA 2000, RA ventiler 2000 RA-N, RA-U och RA-G Ventilhus RA 2000, RA ventiler 2000 RA-N, RA-U och RA-G Ventil RA-N/RA-U med förinställning Ventil RA-G utan förinställning EN 215-1 HD 1215-2 Användning Danfoss VVS V2-10D RA-N RA-N vinkel RA-N, UK RA-U

Läs mer

Ventilhus RA 2000 Ventil RA-N/RA-U med förinställning

Ventilhus RA 2000 Ventil RA-N/RA-U med förinställning Datablad Ventilhus RA 2000 Ventil RA-N/RA-U med förinställning Användning V2-10D Certifierade enligt EN 215 RA-N RA-N vinkel RA-N, UK RA-U Inbyggnadsmått enligt Euronormen HD 1215-2 serie S. Tekniska data

Läs mer

Styrning av värmetillförseln i bostäder med vattenburen värme

Styrning av värmetillförseln i bostäder med vattenburen värme Styrning av värmetillförseln i bostäder med vattenburen värme Idag finns 3 principiellt olika metoder att styra ut värmen till en bostadsfastighet. Man kan särskilja metoderna dels med hjälp av en tidslinje

Läs mer

Termostatisk regulator RAVV - för 2-vägsventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16)

Termostatisk regulator RAVV - för 2-vägsventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) - för 2-vägsventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) V3-45B Beskrivning Regulatorn stänger ventilen vid stigande temperatur. Det finns en specialversion där en del av kapillärröret ligger i

Läs mer

Regulatordelar RA 2000

Regulatordelar RA 2000 Datablad Regulatordelar RA 2000 Användning V2-15E Certifierade enligt EN 215 RA 2970-MAX RA 2990-VILLA RA 2920-OÖM RA 5060-VÄGG RA 5074-VÄGG RA 2000 är självverkande proportionalregu-latorer med litet

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12. Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12. Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12 Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 02 2008 509 2 Uponor Push 12/Uponor ElPush 12 Pump- och shuntgrupp för golvvärme i enstaka rum Uponor Push 12/Uponor ElPush

Läs mer

Automatisk stamregulator ASV-P Avstängningsventil ASV-M

Automatisk stamregulator ASV-P Avstängningsventil ASV-M Automatisk stamregulator ASV-P Avstängningsventil ASV-M V4-05D Användning ASV-P används tillsammans med ASV-M för reglering av differenstryck i stammar med radiatorventiler. ASV-P är en stamregulator som

Läs mer

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral Drift- och skötselinstruktion VK LPM Väggkompakt, prefabricerad fjärrvärmecentral VK Väggkompakt Utförande kan skilja sig från den här bilden. Innehåll Allmän beskrivning... 1 Varningstexter... 2 Installation...

Läs mer

ECC är en elektronisk regulator, för sekvensstyrning av värme- och kylsystem. ECC 24 används i system med konvektorer, takkyla och radiatorer.

ECC är en elektronisk regulator, för sekvensstyrning av värme- och kylsystem. ECC 24 används i system med konvektorer, takkyla och radiatorer. Datablad Rumsregulator ECC 24 Danfoss VVS Danfoss VVS Användning V5-55 ECC är en elektronisk regulator, för sekvensstyrning av värme- och kylsystem. ECC 24 används i system med konvektorer, takkyla och

Läs mer

Wirsbo Golvvärme Wirsbo Push 20/25

Wirsbo Golvvärme Wirsbo Push 20/25 Push 20 145 80 90 Wirsbo Golvvärme Wirsbo Push 20/25 FLIK 5:41 Jan 1996 Pump- och shuntgrupp för golvvärme 150 580 Port AB 225 310 Port B Port A Push 25 135 Bild1 Mått från vägg C-rör 50 mm, totalt byggdjup

Läs mer

Sekvensstyrning av kyl- och värmekrets

Sekvensstyrning av kyl- och värmekrets Allmänt Sekvensstyrning av kyl- och värmekrets V3-65A FED-IF med inbyggd givare FED-FF med lös givare FED används i anläggningar där en kylkrets och en värmekrets ska styras av en regulatordel. Regulatordelarna

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 45U/ PUSH 45U ELECTRONIC. Uponor Push 45U/ Uponor Push 45U Electronic

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 45U/ PUSH 45U ELECTRONIC. Uponor Push 45U/ Uponor Push 45U Electronic UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 45U/ PUSH 45U ELECTRONIC Uponor Push 45U/ 03 2009 5044 Pump- och shuntgrupper för golvvärme Pump- och shuntgrupper för golvvärme Uponor Push 45U är en pump- och shuntgrupp

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 15A/ PUSH 15A ELECTRONIC. Uponor Push 15A/ Uponor Push 15A Electronic

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 15A/ PUSH 15A ELECTRONIC. Uponor Push 15A/ Uponor Push 15A Electronic UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 15A/ PUSH 15A ELECTRONIC Uponor Push 15A/ Uponor Push 15A Electronic 12 2006 5040 Pump- och shuntgrupp för golvvärme Uponor Push 15A respektive Uponor Push 15A Electronic

Läs mer

Konvektion. Teknik. Enklaste och snabbaste sättet till uppvärmning

Konvektion. Teknik. Enklaste och snabbaste sättet till uppvärmning Teknik Konvektion Enklaste och snabbaste sättet till uppvärmning Roundline är av öppen typ och avger värme via konvektion. Det innebär att den luft som passerar genom radiatorn värms upp, stiger och avger

Läs mer

Danfoss Learning kurskatalog

Danfoss Learning kurskatalog MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Learning kurskatalog Danfoss har utvecklat utbildningsplattformen Danfoss Learning för att bidra med professionella utbildningar med fokus på uppvärmningsteknik, produkter,

Läs mer

Installera på några sekunder, njut i åratal.

Installera på några sekunder, njut i åratal. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installera på några sekunder, njut i åratal. NYA living by Danfoss termostater. Uppgradera nu gör vardagen lite bekvämare. Installera och glöm oroa dig inte över programmeringen

Läs mer

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931 ENERGIDEKLARATION Byggnadsfakta Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4 Byggnadsår: 1931 Antal våningsplan: 4 Bostadsyta (BOA): 2 467 m 2 Lokalyta (LOA): 201 m 2 Garageyta: 200 m 2 Antal

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

Danfoss VVS. Termostatisk vattenventil PN 16 AVTB. Danfoss VVS V3-30A. Användning

Danfoss VVS. Termostatisk vattenventil PN 16 AVTB. Danfoss VVS V3-30A. Användning Datablad Användning Termostatisk vattenventil PN 16 AVTB Danfoss VVS Danfoss VVS V3-30A l AVTB är en självverkande proportionalregulator l Stänger vid stigande temperatur på givaren l Monteras i tillopp

Läs mer

VVS. Överströmningsregulator PN 10 alt. PN 16 AVDA och AVDSA. Danfoss VVS V4-50. Användning. centralvärmeanläggningar

VVS. Överströmningsregulator PN 10 alt. PN 16 AVDA och AVDSA. Danfoss VVS V4-50. Användning. centralvärmeanläggningar Användning Överströmningsregulator PN 10 alt. PN 16 AVDA och AVDSA AVDSA Danfoss VVS Danfoss VVS V4-50 l AVDA/AVDSA är självverkande överströmningsregulatorer för fjärrvärme- och centralvärmeanläggningar

Läs mer

Uponor Fluvia Push 12 UPONOR FLUVIA PUSH 12 TH-X & WL-X

Uponor Fluvia Push 12 UPONOR FLUVIA PUSH 12 TH-X & WL-X Uponor Fluvia Push 12 UPONOR FLUVIA PUSH 12 TH-X & WL-X 12 2014 5045 Uponor Fluvia Push 12 Pump- och shuntgrupp för golvvärme i enstaka rum NY OCH FÖRBÄTTRAD VERSION AV PUSH 12 Golvvärmeinstallation i

Läs mer

Ingen har lovat att trådlös golvvärme skulle vara enkelt förrän nu. Trådlös trivsel med Danfoss

Ingen har lovat att trådlös golvvärme skulle vara enkelt förrän nu. Trådlös trivsel med Danfoss Ingen har lovat att trådlös golvvärme skulle vara enkelt förrän nu Trådlös trivsel med Danfoss Avancerat ganska enkelt Danfoss trådlösa system CF2 för reglering av golvvärme är designat med tanke på det

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING SHUNT FS 36. Installationsanvisning. Shunt FS 36

INSTALLATIONSANVISNING SHUNT FS 36. Installationsanvisning. Shunt FS 36 Installationsanvisning Shunt FS 36 1 Introduktion Vattenburna värmegolv är så kallade lågtemperatursystem, vilket innebär att framledningstemperaturen är betydligt lägre än vad konventionella radiatorsystem

Läs mer

Datablad DKACV.PD.500.B B0894

Datablad DKACV.PD.500.B B0894 Datablad Termostatstyrda kylvattenventiler DKACV.PD.500.B1.07 520B0894 Generella data om termostatstyrda kylvattenventiler Introduktion Termostatstyrda ventiler används till steglös, proportionell reglering

Läs mer

Unik automatisk flödesbegränsning

Unik automatisk flödesbegränsning Unik automatisk flödesbegränsning Möt Max Skäggagamens små, mycket känsliga ägg måste hållas vid perfekt reglerad temperatur för att det ska kläckas. För en vanlig radiatorventil hade detta varit en tuff

Läs mer

Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng

Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: TB081B Tentamen ges för: By2 Tentamensdatum: 2012-01-10 Tid: 14.00 18.00 1 (17) Hjälpmedel: Miniräknare, formelsamling

Läs mer

MMA Termostater och Termoställdon. Optimal reglering av värme och kyla

MMA Termostater och Termoställdon. Optimal reglering av värme och kyla MMA Termostater och Termoställdon Optimal reglering av värme och kyla Termostater som sänker energikostnaden Värmekostnader är en viktig fråga för villa- och fastighetsägare och alla är intresserade av

Läs mer

PV Compact , Differenstrycksventil

PV Compact , Differenstrycksventil PV Compact 50-150, Differenstrycksventil ög noggrannhet Dimension: DN 50-150 ågt tryckfall Temperatur: -10 C till +120 C Snabb att driftsätta Tryckklass: Beskrivning PV Compact DN 50-150 Användningsområde

Läs mer

NY-BOK. Den lilla idéboken om hur du får ett effektivt radiatorsystem

NY-BOK. Den lilla idéboken om hur du får ett effektivt radiatorsystem NY-BOK Den lilla idéboken om hur du får ett effektivt radiatorsystem 2 Effektiv reglering av ditt radiatorsystem är viktig för att minska din energianvändning Ett väl balanserat värmesystem i fastigheten

Läs mer

Transkritisk CO2 kylning med värmeåtervinning

Transkritisk CO2 kylning med värmeåtervinning Transkritisk CO2 kylning med värmeåtervinning Författare: Kenneth Bank Madsen, Danfoss A/S & Peter Bjerg, Danfoss A/S Transkritiska CO 2 system har erövrat stora marknadsandelar de senaste åren, och baserat

Läs mer

Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL monteras i returen, justerbar inställning

Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL monteras i returen, justerbar inställning Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL monteras i returen, justerbar inställning Användning AVPL används på primärsidan på värmeväxlare i mindre anläggningar typ en- eller tvåfamiljshus. Regulatorn kan

Läs mer

Energitipsens ABC. för dig som har fjärrvärme

Energitipsens ABC. för dig som har fjärrvärme Energitipsens ABC för dig som har fjärrvärme Det finns många saker du kan göra för att minska energin som behövs för att värma fastigheten. När man tänker på att spara energi är det många som funderar

Läs mer

Nu behöver du inte längre få kalla fötter

Nu behöver du inte längre få kalla fötter Nu behöver du inte längre få kalla fötter Garanti för korrekt reglering och installation av golvvärme med Danfoss nya fulländade shunt- och fördelarprogram En lösning som garanterar optimal reglering och

Läs mer

Siemens Press. Dynamisk balansering för dynamiska nät

Siemens Press. Dynamisk balansering för dynamiska nät Siemens Press Dynamisk balansering för dynamiska nät Avancerade hydrauliska nät måste sörja för energisnål, ekonomisk och felfri drift, kompensera för avvikelser från de ursprungliga projekteringsvärdena,

Läs mer

Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL - monteras i returen, justerbar inställning

Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL - monteras i returen, justerbar inställning Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL - monteras i returen, justerbar inställning Användning V4-36B AVPL används på primärsidan på värmeväxlare i mindre anläggningar typ en- eller tvåfamiljshus. Regulatorn

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Röbäck 30:30 Grusåsvägen 13

Energideklaration av fastigheten Umeå Röbäck 30:30 Grusåsvägen 13 Energideklaration av fastigheten Umeå Röbäck 30:30 Grusåsvägen 13 Datum 2015-02-09 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-02-04 Rapport: Villauppgifter Fastighet Umeå Röbäck 30:30 Kalkylerna

Läs mer

RAPPORT. Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08. Upprättad av: Maria Sjögren

RAPPORT. Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08. Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08 Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Kylbehov Sundbrolund äldreboende Kund Landstinget Västernorrland - Olle Bertilsson Baltic Energy Lena

Läs mer

DANFOSS ECL COMFORT 100M BRUKSANVISNING OCH INSTALLATION. Handhavande av regulatorn

DANFOSS ECL COMFORT 100M BRUKSANVISNING OCH INSTALLATION. Handhavande av regulatorn DANFOSS ECL COMFORT 100M BRUKSANVISNING OCH INSTALLATION Instruktion Före start Spara energi - spara pengar - förbättra komfort-temperaturen ECL Comfort regulatorn är utvecklad av Danfoss för automatisk

Läs mer

TRV Nordic. Termostater Med inbyggd givare Nordisk design

TRV Nordic. Termostater Med inbyggd givare Nordisk design TRV Nordic Termostater Med inbyggd givare Nordisk design IMI TA / Termostater och radiatorventiler / TRV Nordic TRV Nordic Dessa självreglerande termostater monteras på radiatorventiler och är pålitliga,

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärmecentral

Skötselanvisningar för din fjärrvärmecentral Skötselanvisningar för din fjärrvärmecentral Så här fungerar fjärrvärme centralen i din villa Vi producerar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vatt net går via nedgrävda led ningar till din bostad

Läs mer

Flödeskompenserad termostatisk ventil AVTQ

Flödeskompenserad termostatisk ventil AVTQ Flödeskompenserad termostatisk ventil AVTQ Danfoss VVS Användning V3-57B AVTQ är en självverkande termostatisk ventil som reglerar tappvarmvattnet enligt en flödeskompenserande princip. Ventilen är avsedd

Läs mer

Enkla tips för skötsel av din fjärrvärmecentral

Enkla tips för skötsel av din fjärrvärmecentral Enkla tips för skötsel av din fjärrvärmecentral Den här foldern hoppas vi ska hjälpa dig att optimera driften och förenkla skötseln av din fjärrvärmecentral. Den innehåller de punkter vi tycker är viktigast

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Solus från Lindab Det självklara valet helt enkelt

lindab vi förenklar byggandet Solus från Lindab Det självklara valet helt enkelt lindab vi förenklar byggandet Solus från Lindab Det självklara valet helt enkelt Det självklara valet helt enkelt Tänk dig ett temperaturutjämnande kylbaffelsystem där värme och kylaggregat aldrig mer

Läs mer

Uponor Fluvia Push 12. Uponor Fluvia T Push-12 TH-X, WL-X och CH-X

Uponor Fluvia Push 12. Uponor Fluvia T Push-12 TH-X, WL-X och CH-X Uponor Fluvia Push 12 Uponor Fluvia T Push-12 TH-X, WL-X och CH-X Uponor Fluvia Push 12, Pump- och shuntgrupp för golvvärme i enstaka rum Golvvärmeinstallation i enstaka rum Pump- och shuntgruppen Uponor

Läs mer

Roth Golvvärmesystem. Roth Golvvärmecentral, GVC. ... living full of energy! Projekterings- och Monteringsanvisningar

Roth Golvvärmesystem. Roth Golvvärmecentral, GVC. ... living full of energy! Projekterings- och Monteringsanvisningar Roth Golvvärmesystem Projekterings- och Monteringsanvisningar Roth Golvvärmecentral, GVC... living full of energy! 1 Rumstemperaturstyrd shuntgrupp för mindre golvvärmeytor Komplett shuntgrupp bestående

Läs mer

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av:

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av: Energideklaration K VILLINGE-STEN 2:24 Smultronvägen 19 616 91 Åby Datum: 2015-03-17 Utförd av: Certifierad energiexpert: Niklas Sjöberg 0444/08 SP SITAC Bakgrund Sedan en tid tillbaka är det lag på energideklaration

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärme.

Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Hur fungerar fjärrvärmecentralen i min villa? Vi tillverkar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vattnet går via nedgrävda ledningar till din bostad och in

Läs mer

ECL Comfort V a.c. och 24 V a.c.

ECL Comfort V a.c. och 24 V a.c. Datablad ECL Comfort 110 230 V a.c. och 24 V a.c. V5-04 Beskrivning Regulatorn är designad för enkel installation: en kabel, en anslutning. Regulator ECL Comfort 110 har display med bakgrundsljus. För

Läs mer

Konsten att styra RADIATORSYSTEM. Artikel i VVS-forum 10/11, 1993

Konsten att styra RADIATORSYSTEM. Artikel i VVS-forum 10/11, 1993 Konsten att styra RADIATORSYSTEM Artikel i VVS-forum 10/11, 1993 För varmt i vissa rum och för kallt i andra. Det är ett vanligt tillstånd i många byggnader. Termostatventiler och olika extrautrustningar

Läs mer

Automatiska stamventiler ASV

Automatiska stamventiler ASV V4-06D ASV-M ASV-PV / ASV-PV Plus ASV-PV/PV Plus används tillsammans med ASV-M för reglering av differenstryck i kyl- och värmeanläggningar. ASV-PV/PV Plus är en stamregulator som håller differenstrycket

Läs mer

ENGINEERING ADVANTAGE

ENGINEERING ADVANTAGE Termostater TRV Nordic Termostater Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE Dessa självreglerande termostater monteras på radiatorventiler och

Läs mer

AIT / VIG 2, AIT / VIS 2

AIT / VIG 2, AIT / VIS 2 Datablad Temperaturregulator AIT / VIG 2, AIT / VIS 2 Danfoss VVS Användning V3-36 Självverkande proportionalregulator för styrning och övervakning av temperatur. Tillsammans med VIG 2 används regulatorn

Läs mer

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATOR MED STÄLLBART BÖRVÄRDE Dessa kompakta differenstrycksregulatorer är avsedda för värme- och kylanläggningar och är särskilt effektiva vid höga temperaturer

Läs mer

Radiatorkoppel RA-K-VB

Radiatorkoppel RA-K-VB Datablad Radiatorkoppel RA-K-VB V2-30E Användning RA-K-VB med avstängning. Vändbar botten- eller sidoanslutning RA-K-VB används i tvårörsanläggningar med pumpcirkulation. Passar till alla termostater i

Läs mer

AUTOMIX 30 Reglersystem för vattenburen värme

AUTOMIX 30 Reglersystem för vattenburen värme AUTOMIX 30 Reglersystem för vattenburen värme 2004.02 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING ALLMÄNT AUTOMIX 30 är en avancerad, elektronisk shuntautomatik för radiator- och golvvärmeanläggningar. Installationen

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Sparrisen 17 Hönsbärsvägen 10

Energideklaration av fastigheten Umeå Sparrisen 17 Hönsbärsvägen 10 Energideklaration av fastigheten Umeå Sparrisen 17 Hönsbärsvägen 10 Datum 2016-01-22 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2016-01-21 Rapport: Villauppgifter Fastighet Umeå Sparrisen 17 Kalkylerna

Läs mer

RADIATORVENTILER / RADIATORVENTILER MED FÖRINSTÄLLNING

RADIATORVENTILER / RADIATORVENTILER MED FÖRINSTÄLLNING RADIATORVENTILER / RADIATORVENTILER MED FÖRINSTÄLLNING TERMOSTATISK RADIATORVENTIL MED FÖRINSTÄLLNING Det här är en extremt flexibel och ytterst robust termostatventil som i huvudsak används på radiatorer

Läs mer

Automatisk flödesbegränsare AB-QM

Automatisk flödesbegränsare AB-QM Automatisk flödesbegränsare AB-QM V4-16A Beskrivning AB-QM är en ny ventil med dubbelfunktion. Ventilen kan användas som automatisk flödesbegränsare eller som kombinerad flödesbegränsare och reglerventil

Läs mer

Shunt FS 160. Installationsanvisning

Shunt FS 160. Installationsanvisning Shunt FS 160 Installationsanvisning 1 Introduktion Vattenburna värmegolv är så kallade lågtemperatursystem, vilket innebär att framledningstemperaturen är betydligt lägre än vad konventionella radiatorsystem

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ambjörn 5

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ambjörn 5 Utgåva 1:1 2014-10-09 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Ambjörn 5 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

TRV Nordic. Termostater Med inbyggd givare Nordisk design

TRV Nordic. Termostater Med inbyggd givare Nordisk design TRV Nordic Termostater Med inbyggd givare Nordisk design IMI TA / Termostater och radiatorventiler / TRV Nordic TRV Nordic Dessa självreglerande termostater monteras på radiatorventiler och är pålitliga,

Läs mer

Rapport Energideklarering

Rapport Energideklarering -. I ' Sida 1 av 7 Rapport Energideklarering Namn:!Adress: lpostnr: Ort: Datum: Brr Malmöhus 52 Östra Stations gatan 19 21236 Malmö 2010-03-25 Thommie HahmolTorgn Pettersson Sida 2 av 7 Nu är er energideklaration

Läs mer

Stångby Stångbypark Bostadsrättsförening

Stångby Stångbypark Bostadsrättsförening Stångby 2015-10-24 Stångbypark Bostadsrättsförening Information om bergvärmesystemet i Stångbypark 2015 För att medlemmarna skall kunna öka sin förståelse om hur vårt bergvärmesystem fungerar och på så

Läs mer

MMAs handledning Injustering av radiatorventiler

MMAs handledning Injustering av radiatorventiler MMAs handledning Injustering av radiatorventiler Handböcker för optimal energianvändning På MMA har vi i över 50 år arbetat med ett helhjärtat engagemang för att förbättra och effektivisera värme- och

Läs mer

THERMOTECH MultiLevel. Koncept för vattenburen golvvärme i flervåningshus

THERMOTECH MultiLevel. Koncept för vattenburen golvvärme i flervåningshus THERMOTECH MultiLevel Koncept för vattenburen golvvärme i flervåningshus Kv. Pärllöken, ÖrebroBostäder 2011 MULTILEVEL - ENERGISMART PÅ FLERA PLAN! Det vanligaste sättet att tillföra värme i flervåningshus

Läs mer

Beskrivning. Regulatorerna har en reglerventil med inställbar flödesbegränsare, anslutningsfäste för elektrisk motor och en motor med ett styrmembran.

Beskrivning. Regulatorerna har en reglerventil med inställbar flödesbegränsare, anslutningsfäste för elektrisk motor och en motor med ett styrmembran. Datablad Flödesregulator/differenstrycksregulator med flödesbegränsning, med inbyggd reglerventil (PN 16) AHQM flödesregulator med inbyggd reglerventil AHPBM-F differenstrycksregulator (fast inställning)

Läs mer

ENERGIDEKLARATION BRF Lagerkrantz

ENERGIDEKLARATION BRF Lagerkrantz 2009 ENERGIDEKLARATION BRF Lagerkrantz Magnus Lindh Riksbyggen 2009-10-14 Vad är en energideklaration? Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning. Lagen om energideklarationer bygger på

Läs mer

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh)

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) 1(12) Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) Danfoss ECL300 Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Komponentförteckning- HW28/10 (13-20 lgh).

Läs mer

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985 Fastighet: Fastighetsägare: Konsult: Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1985 Area: 3055BTA Verksamhet: Förskola,

Läs mer

Energispartips. Tips och information från Norrenergi

Energispartips. Tips och information från Norrenergi Energispartips Tips och information från Norrenergi Energispartips för våra kunder Här presenterar vi några tips för dig som vill få ner din energianvändning. Kanske känner du igen vissa och andra är helt

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sädeskornet 57

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sädeskornet 57 Utgåva 1:1 2014-03-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Sädeskornet 57 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energideklaration. Brf Tidplanen. EVU Energi & VVS Utveckling AB. Brf Tidplanen. Haninge Ålsta 3:119. Anders Granlund

Energideklaration. Brf Tidplanen. EVU Energi & VVS Utveckling AB. Brf Tidplanen. Haninge Ålsta 3:119. Anders Granlund Typ av Energideklaration 2009-04-06 Anders Granlund 1(8) Projekt nr: 101694,000 Haninge Ålsta 3:119 Anders Granlund Annedalsvägen 9, 227 64 LUND Tel 046-19 28 00. Fax 046-32 00 39 Organisationsnr 556471-0423,

Läs mer

Användarhandbok. DEVIreg 535. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com

Användarhandbok. DEVIreg 535. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com Användarhandbok DEVIreg 535 Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Innehållsförteckning 1 Inledning................. 4 1.1 Säkerhetsanvisningar...... 5 2 Inställningar............... 6 2.1 Höja/sänka

Läs mer

SERVICEINFORMATION för brukare. Med känsla för ert hem. Din nya radiatormätare: kort beskrivning av funktion

SERVICEINFORMATION för brukare. Med känsla för ert hem. Din nya radiatormätare: kort beskrivning av funktion SERVICEINFORMATION för brukare Med känsla för ert hem. Din nya radiatormätare: kort beskrivning av funktion TECHEM RADIATORMÄTARE Din nya inneboende ser bra ut och kan en massa Din nyinflyttade sörjer

Läs mer

Thermoplus Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras

Thermoplus Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras Elvärme 00 900 W 8 modeller Thermoplus Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras Användningsområden Thermoplus monteras ovanför fönster vilket ger ett effektivt skydd mot kallras. Utformningen gör den

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42 Utgåva 1:1 2014-08-19 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rindö 3:42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ECL Comfort 110 230 V~ och 24 V~

ECL Comfort 110 230 V~ och 24 V~ 230 V~ och 24 V~ V5-04A Beskrivning och applikation Regulatorn är designad för enkel installation: en kabel, en anslutning. Regulator har en kundanpassad display med bakgrundsljus. För att ge en snabb

Läs mer

Termostatisk radiatorventil med förinställning

Termostatisk radiatorventil med förinställning Termostatventiler TRV-2, TRV-2S Termostatisk radiatorventil med förinställning Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE Det här är en extremt

Läs mer

ENERGIDEKLARATION Brf Röbäckshus 3

ENERGIDEKLARATION Brf Röbäckshus 3 2008 ENERGIDEKLARATION Brf Röbäckshus 3 Johan Bergström & Peter Westberg Riksbyggen Energi 2008-11-27 Vad är en energideklaration? Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning. Lagen om energideklarationer

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-04 Fastighetsbeteckning: Lycke-Ryr 2:31 Adress/ort: Stora Ryr 110, Lycke Besiktigad av (certnr): Matias Stårbeck (5443) Företag:

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Urtavlan 3

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Urtavlan 3 Utgåva 1:1 2014-08-26 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Urtavlan 3 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintapparen 6

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintapparen 6 Utgåva 1:1 2014-07-03 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Vintapparen 6 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 7443 EN ISO/IEC 17020 Energideklaration M AJ E L D E N 22 Storsvängen 34 602 43 Norrköping Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 Energiexpert: Niklas Sjöberg Certifierad

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45 Utgåva 1:1 2014-03-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Annestorp 27:45 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Polarräven 8 Bölevägen 28B

Energideklaration av fastigheten Umeå Polarräven 8 Bölevägen 28B Energideklaration av fastigheten Umeå Polarräven 8 Bölevägen 28B Datum 2015-04-07 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-04-07 Rapport: Villauppgifter Fastighet Umeå Polarräven 8 Kalkylerna

Läs mer

Helautomatisk injusteringsventil CIM 790

Helautomatisk injusteringsventil CIM 790 TEKNISK INFORMATION Helautomatisk injusteringsventil CIM 790 Beskrivning Injusteringventil CIM 790 är konstruerad för automatisk balansering av värme- och kylanläggningar. Den automatiska balanseringen

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Brunna 4:88

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Brunna 4:88 Utgåva 1:1 2012-05-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Brunna 4:88 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

DOC-1190 Rev:2010-02-24

DOC-1190 Rev:2010-02-24 DOC-1190 Rev:2010-02-24 Innehåll Innehåll...2 1. Allmän information...3 1.1 Komfort...3 1.2 Installation...3 1.3 Långsiktig säkerhet...3 2. er...4 2.1 Drift...4 2.2 Säkerhetsutrustning/kontroll...4 2.3

Läs mer

Byggnadens material som en del av de tekniska systemen Bengt-Göran Karsson, Sweco AB

Byggnadens material som en del av de tekniska systemen Bengt-Göran Karsson, Sweco AB Byggnadens material som en del av de tekniska systemen Bengt-Göran Karsson, Sweco AB Solinstrålning Värmeeffekt, W Solenergin lagras Solvärme genom fönster Motsvarande solvärme till rummet Klockslag Fortfarande

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 23A. Uponor Push 23A

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 23A. Uponor Push 23A UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 23A 05 2010 5042 Pump- och shuntgrupp för golvvärme är en pump- och shuntgrupp avsedd att användas vid installation av Uponor Golvvärmesystem. ger konstant framledningstemperatur.

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Orgeln 32

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Orgeln 32 Utgåva 1:1 2012-07-09 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Orgeln 32 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Thermoplus EC. Thermoplus. Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras

Thermoplus EC. Thermoplus. Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras 00-900 W Elvärme 8 modeller Thermoplus EC Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras Användningsområden Thermoplus monteras ovanför fönster vilket ger ett effektivt skydd mot kallras. Utformningen gör

Läs mer

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka Brf Tallstigen 2 Detta utbildningsmaterial är endast avsett för borättsägare inom Brf Tallstigen 2 och får därför inte kopieras för annat ändamål. Vid oklarhet kontakta ansvarig för den Tekniska förvaltningen

Läs mer

Utgåva 1:1 2013-09-20 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Taburetten 8 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Användarhandbok. DEVIreg 550. Elektronisk intelligent termostat.

Användarhandbok. DEVIreg 550. Elektronisk intelligent termostat. Användarhandbok DEVIreg 550 Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Innehållsförteckning 1 Inledning................. 4 1.1 Säkerhetsanvisningar...... 6 2 Inställningar............... 7 2.1 Frostskydd............

Läs mer

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- och användarhandbok. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- och användarhandbok. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- och användarhandbok Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tack för att du köpte en Danfoss-produkt Danfoss Heating Solutions 3 Innehåll

Läs mer