Bruksanvisning. Mega.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning. Mega. www.thermia.se"

Transkript

1

2 Det engelska språket används i originalbruksanvisningen. Övriga språk är en översättning av originalbruksanvisningen. (Direktiv 2006/42/EG) Copyright Thermia Värmepumpar

3 Innehållsförteckning 1 Förord Säkerhetsföreskrifter Symboler i dokument Viktig information Installation och underhåll Förändringar av systemet Säkerhetsventiler Om din värmepump Produktbeskrivning Varmvattenberedare Styrsystem Displaybeskrivning Inställningar och justeringar Aktivera funktioner Välja driftläge Justering av inomhustemperaturen Shuntgrupper Driftdata Standardinställning i styrenheten Regelbundna kontroller Larm Kontroll av köldbärarkretsens tryck Kontroll av systemtrycket i värmesystemet Kontroll av säkerhetsventil Vid läckage Rengöra filtren för värme- och köldbärarkretsarna Checklista Checklista Installation och driftsättning har utförts av: Thermia Värmepumpar VUJSC107 3

4 1 Förord Att köpa en värmepump från Thermia är att investera i en bättre framtid. En värmepump från Thermia klassas som en förnybar energikälla, vilket innebär att den är skonsam mot miljön. Det är en trygg och bekväm lösning som, till en låg kostnad, förser din bostad med värme, varmvatten och i vissa fall även kyla. Vi tackar för det förtroende som du visat oss genom att köpa en värmepump från Thermia. Vi hoppas att du ska ha glädje av den under många, många år framöver. Med vänliga hälsningar Thermia värmepumpar 4 VUJSC107 Thermia Värmepumpar

5 2 Säkerhetsföreskrifter 2.1 Symboler i dokument Anvisningen innehåller olika varningssymboler som tillsammans med text uppmärksammar läsaren på att det finns risker med åtgärder som ska utföras. Symbolerna visas till vänster om texten och det finns tre symboler som används vid olika grader av faror: Fara Uppmärksammar på en omedelbar fara som leder till livsfarliga eller allvarliga skador om inte nödvändiga åtgärder vidtas. Varning Försiktighet Risk för personskador! Uppmärksammar på en möjlig fara som kan leda till livsfarliga eller allvarliga skador om inte nödvändiga åtgärder vidtas. Risk för skada på anläggningen. Informerar om en möjlig fara som kan leda till materiella skador om inte nödvändiga åtgärder vidtas. En fjärde symbol används för att ge praktisk information eller tips om hur ett moment bör utföras. N Information om hur av hanteringen av anläggningen kan underlättas eller om en möjlig driftteknisk nackdel. 2.2 Viktig information Varning Värmepumpens front får endast öppnas av behöriga installatörer. Varning Den här enheten kan användas av barn över 8 år och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga, eller av personer som saknar kunskap eller erfarenhet, förutsatt att de övervakas eller har fått instruktioner om hur enheten ska användas på ett säkert sätt och förstår vilka risker som föreligger. Barn får inte rengöra eller utföra användarunderhåll på enheten utan att stå under uppsikt av en vuxen. Thermia Värmepumpar VUJSC107 5

6 Varning Se till att barn inte leker med produkten. Systemet kan betraktas som underhållsfritt, men viss tillsyn är nödvändig. Vid behov av service ska du vända dig till din installatör. 2.3 Installation och underhåll Varning Endast behöriga installatörer får installera, driftsätta samt utföra underhålls- och reparationsarbeten på värmepumpen. Varning Endast behöriga elmontörer får göra förändringar av den elektriska installationen. Varning Endast behöriga kyltekniker får utföra arbete på köldmediekretsen. 2.4 Förändringar av systemet Endast behöriga installatörer får göra förändringar av följande komponenter: värmepumpenheten ledningarna för köldmedium, köldbärare och vatten nätanslutningen säkerhetsventilerna Det är inte tillåtet att utföra byggtekniska installationer som kan påverka värmepumpens driftsäkerhet. 2.5 Säkerhetsventiler Varning Blockera aldrig anslutningen till säkerhetsventilernas spilledningar. Följande säkerhetsföreskrifter gäller varmvattenkretsens säkerhetsventil med tillhörande spilledning: När vatten värms upp expanderar det, vilket innebär att en liten mängd vatten leds bort från systemet via spilledningen. Vattnet som leds ut genom spilledningen kan vara hett! Låt därför ledningen mynna ut i en golvbrunn så att ingen riskerar att bränna sig. 6 VUJSC107 Thermia Värmepumpar

7 3 Om din värmepump 3.1 Produktbeskrivning värmepump är en uppvärmningsanläggning för värme och, om extern varmvattenberedare installeras, varmvattenproduktion. Den har en kompressor som är anpassad för värmepumpar. värmepump är utrustad med en reglerutrustning som presenteras i ett grafiskt teckenfönster. Styrutrustningen är även förberedd för övervakning via internet. Värme avges till huset via ett vattenburet värmesystem. Värmepumpen levererar så mycket av värmebehovet som möjligt innan tillsatsvärmen kopplas in och hjälper till. uppvärmningsanläggning består av två grundenheter: Värmepumpsenhet Värmepumpen består av: Scroll-kompressor Rostfria värmeväxlare Cirkulationspumpar för kollektor- och värmesystem Reglerutrustning Reglerutrustningen styr uppvärmningsanläggningens ingående komponenter (kompressor, cirkulationspumpar, tillsatsvärme och växelventil) och håller reda på när värmepumpen ska starta och stoppa, samt om den ska producera värme till huset eller varmvatten. Reglerutrustningen består av: Tryckkänslig display (touch-display) i färg och relämodul Temperaturgivare (ute, framledning, returledning, köldbärare, varmvatten och hetgas) 3.2 Varmvattenberedare värmepump kan även producera varmvatten till externa varmvattenberedare. Vattentemperaturen till varmvattenberedaren styrs av start- och stopptemperatur. Thermia Värmepumpar VUJSC107 7

8 4 Styrsystem Värmepumpen har ett inbyggt styrsystem som används för att automatiskt beräkna värmebehovet i huset där den är installerad, och för att se till att rätt mängd värme produceras och avges när det behövs. En tryckkänslig display (touch screen) är kopplad till styrsystemet. Displayen används för att: göra inställningar såsom: ställa in värme justera värmekurva se driftdata såsom: drifttid sensorers aktuella värden 4.1 Displaybeskrivning Symbolbeskrivning Symbol Beskrivning Öppnar menyskärmen från startskärmen. Återgång till menyskärmen från någon undermeny. Bekräfta inställning. Utförd ändring bekräftas och blir ny gällande inställning. Ignorera ändring. Ändringar som inte bekräftats med återställs till tidigare gällande värde. För att bläddra bakåt mellan sidor i undermenyer. 2/3 innebär att man befinner sig på sida 2 av 3. För att bläddra framåt mellan sidor i undermenyer. 2/3 innebär att man befinner sig på sida 2 av 3. Hem. Åter till startskärmen Larm. Tryck på symbolen för att komma till larmfönstret. I fönstret visas larmhistorik. Larm. Indikerar att det finns aktiva klass A eller klass B larm. Tryck på symbolen för att komma till larmfönstret. Driftlägesval. Tryck på symbolen för att välja driftläge. Nytt fönster öppnas där man anger driftläge. Driftdata. Öppnar upp ett antal undermenyer där aktuell driftdata presenteras t.ex: Utetemperatur etc. Fabriksåterställning. Återställer värdena på aktuell menysida till fabriksvärden. Inställningar. Öppnar upp ett antal undermenyer t.ex: Språk Systeminställningar Värme etc. 8 VUJSC107 Thermia Värmepumpar

9 Symbol Beskrivning Bakåt. Backar i menyträdet - + Dragreglage. Används för att öka respektive minska värden. Tryck på "handtaget" och för det åt sidorna. Alternativt, tryck på + / - Aktivering/avaktivering av dragreglage alt. slå på/av funktioner/utrustning. Tryck på symbolen för att ändra läge. Symbolen indikerar aktiverad funktion / påslagen utrustning. Aktivering/avaktivering av dragreglage alt. slå på/av funktioner/utrustning. Tryck på symbolen för att ändra läge. Symbolen indikerar inaktiverad funktion / avslagen utrustning. Vissa menyval är låsta för att förhindra obehörigt användande. Tryck på låssymbolen och ange behörighetskoden för att få tillgång till låsta menyer. När menyerna är upplåsta visas och återstående upplåsningstid i övre delen av displayen. Om upplåsningstiden löper ut måste man trycka på låssymbolen igen. Vissa menyval är låsta för att förhindra obehörigt användande. När menyerna är upplåsta visas symbolen till vänster och återstående upplåsningstid i övre delen av displayen. Om upplåsningstiden löper ut måste man trycka på låssymbolen igen. Startskärm 11: Den skärm som visas när systemet är påslaget. Här kan man också göra komfortjustering: 1. Tryck på markerad punkt 2. Dra med- respektive moturs för att öka respektive minska offsetten. Varje punkt innebär en ökning/minskning på 1 C Thermia Värmepumpar VUJSC107 9

10 Menyskärm Denna skärm visas när man tryckt på startskärmen. 10 VUJSC107 Thermia Värmepumpar

11 5 Inställningar och justeringar Vid installationen gör en behörig installatör en grundinställning av värmepumpen. Nedan beskrivs de justeringar som installatören/ användaren kan göra. N Ändra aldrig styrenhetens inställningar om du inte är medveten om vilka effekter ändringarna kan få. Notera standardinställningen. 5.1 Aktivera funktioner N Funktioner måste först väljas och aktiveras innan de kan användas. Det görs i Inställningar från Menyskärmen. Nedan följer ett exempel där funktionen Värme väljs och aktiveras. Övriga funktioner aktiveras på liknande sätt. Gör så här: 1. Tryck på uppe till vänster på Startskärmen. 2. Tryck på. 3. Gå vidare med till menysida för inställningar av värme. 4. Tryck på texten Värme för att komma till sidan för inställningar. 5. Tryck på för att aktivera värmefunktionen. 6. Gör övriga nödvändiga inställningar. 7. Tryck på för att bekräfta inställningarna. 8. Tryck på för att återgå till Menyskärmen. 5.2 Välja driftläge N Värmepumpen har en uppstartstid på ca 5 10 minuter. Fördröjningen gäller ej vid driftläge tillsats. Sätt värmepumpen i önskat driftläge i menyn. 1. Tryck på i Startskärmen för att öppna Menyskärmen. 2. Tryck på. Ett nytt fönster öppnas. Tryck på respektive symbol för önskat driftläge. Thermia Värmepumpar VUJSC107 11

12 Symbol Beskrivning Driftläge Av. Alla funktioner avslagna. Driftläge Stand-by. Alla interna funktioner avslagna. Systempump och andra externa funktioner är påslagna. Driftläge På. Alla aktiverade funktioner påslagna. I det här driftläget kan de funktioner som har blivit valda i Inställningar kan slås på eller av. Tryck på för att slå på / slå av funktioner. Se exempel i tabellen nedan. N Listan nedan visar exempel på förvalda funktioner. Funktioner måste väljas och aktiveras i Inställningar. Symbol Beskrivning Driftläge Värmeproduktion. Endast vid kompressordrift. Tryck på för att aktivera. Driftläge Tappvarmvatten. Endast varmvattenproduktion är tillåten. Tryck på för att aktivera. Driftläge Tillsats. Endast tillsats är tillåten. Endast Värmeproduktion. Tryck på för att aktivera. 5.3 Justering av inomhustemperaturen Inomhustemperaturen justeras genom att värmepumpens värmekurva ändras. Med hjälp av kurvan kan styrsystemet beräkna vilken framledningstemperatur vattnet ska ha som skickas ut i värmesystemet. Värmekurvan är en graf som jämför utomhustemperaturen med framledningstemperaturen. Ju lägre utomhustemperaturen är, desto mer värme levereras till värmesystemet. Värmekurvan justeras vid installationen. Den måste dock justeras om senare, så att inomhustemperaturen blir behaglig oavsett väderlek. En korrekt inställd värmekurva gör att underhållsbehovet minskar, samtidigt som driften blir energisnål. Nedan visas den kurva som är förinställd från fabrik. 12 VUJSC107 Thermia Värmepumpar

13 Vid en utomhustemperatur på 0 C bör framledningstemperaturen vara 40 C. Notera att detta är bara ett riktvärde. Det finns radiatorsystem, golvvärmesystem och andra typer av värmesystem som kräver endera lägre eller högre temperaturer. Om utomhustemperaturen ligger under 0 C skickas framledningsvatten som är varmare än 40 C ut i radiatorerna, medan framledningsvatten som är kallare än 40 C skickas ut om utomhustemperaturen ligger över 0 C. Fig. 1: Bilden visar standardkurva 40 Symbolbeskrivning Symbol +2 Förklaring Visar att fönstret för komfortjustering är inaktivt. Tryck på symbolen för att öppna komfortjustering. Visar att fönstret för komfortjustering är aktivt Visas när kurvan är komfortjusterad. Siffran efter anger hur mycket. Visar att fönstret för värmekurva är inaktivt. Tryck på symbolen för att öppna inställningar av värmekurva. Visar att fönstret för värmekurva är aktivt. Detta fönster är standardfönstret. Visar att fönstret för värmeinställningar är inaktivt. Tryck på symbolen för att öppna värmeinställningar. Visar att fönstret för värmeinställningar är aktivt 8 C 40 C Visar aktuell utomhustemperatur Visar aktuell framledningstemperatur Tryck på för att hämta och ladda tidigare sparad inställning Tryck på för att spara nuvarande inställning. OBS! Inställningen måste först bekräftas genom att trycka på Tryck på för att återställa till fabriksinställningar Tryck på Tryck på för att flytta enskilda punkter eller hela kurvan uppåt för att flytta enskilda punkter eller hela kurvan nedåt Thermia Värmepumpar VUJSC107 13

14 Justera värmekurva Värmekurvan kan justeras på två sätt: enskilda punkter flyttas individuellt antingen: genom att trycka på en av de olika punkterna i kurvan och dra punkten uppåt eller nedåt till önskad radiatortemperatur eller genom att trycka på / markera en av de olika punkterna i kurvan och trycka på och till önskad radiatortemperatur Bekräfta den nya inställningen genom att trycka på Komfortjustering Tryck på för att öppna fönster för komfortinställning. Fig. 2: Fönster för komfortjustering En komfortjustering innebär att man parallellförlyttar hela kurvan. 1. Tryck på markerad punkt 2. Dra med- respektive moturs för att öka respektive minska offsetten. Varje punkt innebär en ökning/minskning på 1 C Värmeinställningar I värmeinställningar ställer man in värmestopp och min/max framledningstemperatur. Bekräfta inställningar genom att trycka på Fig. 3: Värmeinställningar 14 VUJSC107 Thermia Värmepumpar

15 5.4 Shuntgrupper Upp till 5 shuntgrupper kan vara aktiva samtidigt. Exempel inställningar shuntgrupp 1: 1. Tryck på uppe till vänster på Startskärmen 2. Tryck på 3. Gå vidare med till menysida för inställningar av Shuntgrupp. 4. Tryck på texten för önskad shuntgrupp. Varje shuntgrupp har 4 sidor med inställningar. 5. Sida 1: Inställningar för min/max framledningstemperatur. OBS! Inställningarna på shuntgrupp får inte gå utanför inställda värden i huvudvärmekurvan. Bekräfta inställningarna med 6. Sida 2: Inställningar för öppningsgraden på shuntventilen samt P- och I-värde. Bekräfta inställningarna med Thermia Värmepumpar VUJSC107 15

16 7. Sida 3: Inställningar för framledningstemperatur vid olika utomhustemperaturer. OBS! Inställningarna på shuntgrupp får inte gå utanför inställda värden i huvudvärmekurvan. Om ett värde ställs in som ligger utanför huvudvärmekurvan visas det med att färgen ändras. Se 51 i kurvan nedan. Bekräfta inställningarna med 8. Sida 4: Inställningar för reglerfel och larmfördröjning Reglerfelet tillåter en temperaturavvikelse innan systemet larmar. Larmfördröjningen tillåter ett reglerfel under angiven tid utan att systemet larmar. Bekräfta inställningarna med 5.5 Driftdata Kontrollera tillämpliga givare som beskrivs i tabellen nedan. Givarna återfinns i undermenyn Driftdata Välj Driftdata i Menyskärmen: 1. Tryck på i Startskärmen för att öppna Menyskärmen 2. Tryck på Driftdata 3. Välj givare på de olika menysidorna Givare Ute Behovsberäkning värme Systembörvärde Systemframledning Kondensor ut Kondensor in Varmvatten Förklaring Visar temperaturen på utegivaren. Visar värmeöverskott eller värmeunderskott i värmesystemet. Visar aktuellt systembörvärde. Visar temperaturen på systemframledningen. Visar temperaturen på utgående rad.temp från värmepumpen. Visar temperaturen på ingående rad.temp till värmepump. Visar temperaturen på givaren för varmvatten under förutsättning att varmvattenproduktion är tillåten. 16 VUJSC107 Thermia Värmepumpar

17 Givare Köldbärare in Köldbärare ut Drifttimmar Förklaring Visar aktuell temperatur på köldbärare in till värmepumpen. Visar aktuell temperatur på köldbärare ut från värmepumpen. Visar antalet timmar som: kompressorn har varit i drift använts till varmvattenproduktion tillsatsen har varit aktiverad Thermia Värmepumpar VUJSC107 17

18 6 Standardinställning i styrenheten Den första kolumnen i tabellen nedan visar de parametrar som användaren själv kan justera. Den andra kolumnen visar fabriksinställningarna, och den tredje kolumnen visar de värden som installatören ställde in när värmepumpen installerades. Parameter Fabriksinställning Eventuella kundspecifika inställningar Värmekurva 40 C Drift Off Kurva 40 C Min bör 10 C Max bör 55 C Värmestopp 17 C 18 VUJSC107 Thermia Värmepumpar

19 7 Regelbundna kontroller 7.1 Larm Det finns tre typer av larm: Klass A: Stoppar värmepumpen. Larmet måste kvitteras. Klass B: Stoppar inte värmepumpen. Larmet måste kvitteras. Klass C: Stoppar inte värmepumpen. Larmet är självkvitterande. Om en händelse skulle utlösa ett klass A eller klass B larm lyser displayen med fast rött sken. Tryck på skärmen och följande fönster visas: Fig. 1: Startskärm med larm Tryck på Ett nytt fönster öppnas som visar aktuellt larm. Fig. 1: Exempel på larm Följande larmmeddelanden kan förekomma: Thermia Värmepumpar VUJSC107 19

20 Meddelande Betydelse / Klass Åtgärd Högtryck Lågtryck Motorskydd Värmekretsen är värmepumpens högtryckskrets. Klass A Köldbärarkretsen är värmepumpens lågtryckskrets. Klass A En eller flera faser saknas. Utlöst säkring. Klass A Kontrollera och åtgärda vid behov kretsens nivå. Återställ larmet enligt beskrivningen nedan. Kontrollera kretsens nivå. Återställ larmet enligt beskrivningen nedan. Kontakta en servicetekniker om larmet återkommer. Kontrollera säkringar och anslutningar. Återställ larmet enligt beskrivningen nedan. Kontakta en servicetekniker om larmet återkommer. Annat meddelande Återställ larmet enligt beskrivningen nedan. Kontakta en servicetekniker om larmet kvarstår. Kvittering av larm Tryck på för att återställa samtliga larm. 7.2 Kontroll av köldbärarkretsens tryck Köldbärarkretsen måste vara fylld med rätt mängd vätska annars kan anläggningen skadas. Se till att erforderligt tryck finns i systemet dock ej över maxtrycket 6 bar. Vid påfyllning av köldbärarvätska se driftsättningsguide: 1 2 Fyllning av köldbärarsystem 1 Avänds vid påfyllning 2 Ansluten till köldbärarkrets 7.3 Kontroll av systemtrycket i värmesystemet Anläggningens systemtryck ska kontrolleras minst två gånger per år. Se till att erforderligt tryck finns i värmesystemet dock max 6 bar. Du kan använda vanligt kranvatten vid påfyllning av värmesystemet. I vissa undantagsfall kan vattenkvalitén vara olämplig för påfyllning av värmesystemet (frätande eller kalkhaltigt vatten). Är du osäker kontakta din installatör. Använd inga tillsatsmedel för vattenbehandling i värmesystemets vatten! 20 VUJSC107 Thermia Värmepumpar

21 7.4 Kontroll av säkerhetsventil Värmepumpens två säkerhetsventiler ska kontrolleras minst fyra gånger per år för att förhindra att kalkavlagringar sätter igen mekanismen. Om varmvattenberedarens säkerhetsventil inte kontrolleras regelbundet finns risk att varmvattenberedaren skadas. Det är normalt att säkerhetsventilen under uppladdning av varmvattenberedaren släpper ut små mängder vatten, speciellt efter att stora mängder varmvatten förbrukats. Varmvattenberedarens säkerhetsventil är ett skydd mot övertryck i den slutna varmvattenberedaren. Den sitter monterad på kallvatteninloppet, med utloppet nedåt. Båda säkerhetsventilerna kontrolleras genom att vrida hatten ett kvarts varv medurs så att ventilen släpper ut lite vatten via spilledningen. Om någon av ventilerna inte fungerar ska de bytas. Kontakta din installatör. 7.5 Vid läckage Om det skulle uppstå läckage i varmvattenledningarna mellan värmepumpen och tappställena måste du omedelbart stänga avstängningsventilen för kallvattentillförseln. Kontakta sedan installatören. Om det skulle uppstå läckage i köldbärarkretsen måste du stänga av värmepumpen och omedelbart kontakta installatören. 7.6 Rengöra filtren för värme- och köldbärarkretsarna N Värmepumpen måste stängas av med huvudströmbrytaren innan rengöringsarbetet kan påbörjas. N N Efter installationen måste filtret rengöras två gånger om året. Intervallet kan utökas om det finns tydliga tecken på att filtret kan rengöras mer sällan. Var beredd med en trasa när du öppnar locket till filtret eftersom det normalt rinner ut lite vätska. A D C B B C D 1 Avstängningskran 2 Lock 3 Filter 4 O-ring A Så här rengör du filtren: Thermia Värmepumpar VUJSC107 21

22 1. Stäng av värmepumpen. 2. För köldbärarkretsens filter gäller att du dessutom måste ta bort isoleringen runt påfyllnadskopplet. 3. Vrid avstängningskranen (A) till stängt läge. 4. Skruva loss locket (B) och ta bort det. 5. Ta bort filtret. 6. Rengör filtret (C). 7. Sätt tillbaka filtret. 8. Kontrollera att o-ringen (D) på locket inte är skadad. 9. Skruva tillbaka locket. 10. Vrid avstängningskranen till öppet läge. 11. För köldbärarkretsens filter gäller dessutom att du måste sätta tillbaka isoleringen runt påfyllnadskopplet. 12. Sätt igång värmepumpen. 22 VUJSC107 Thermia Värmepumpar

23 8 Checklista 8.1 Checklista Placering Injustering på underlag Avlopp Rörinstallation, varm och kall sida Rörinkopplingar i enlighet med ritningen Expansions- och avluftningskärl Filter, varm och kall sida Rörisolering Öppna radiatorventiler Täthetsprov, varm och kall sida Elinstallation Automatsäkring Säkring Placering av utegivaren Driftsättning Luftning, varm och kall sida Inställningar för styrsystemet Manuellt test av komponenter Manuellt test av olika driftförhållanden Ljudkontroll Funktionstest av säkerhetsventilerna Funktionstest av blandningsventilen Intrimning av värmesystemet Information till kunderna Innehållet i den här manualen Säkerhetsföreskrifter Styrenhet, funktion Inställningar och justeringar Regelbundna kontroller Hänvisning vid servicebehov Garantier och försäkringar Thermia Värmepumpar VUJSC107 23

24 9 Installation och driftsättning har utförts av: Rörinstallation Datum: Företag: Namn: Telefonnr: Elinstallation Datum: Företag: Namn: Telefonnr: Driftsättning av systemet Datum: Företag: Namn: Telefonnr: 24 VUJSC107 Thermia Värmepumpar

25 Thermia Värmepumpar VUJSC107 25

26 26 VUJSC107 Thermia Värmepumpar

27 Thermia Värmepumpar VUJSC107 27

28 Thermia Värmepumpar Box 950 SE ARVIKA Tel Internet: Danfoss tar ej på sig något ansvar för eventuella fel i kataloger, broschyrer eller annat tryckt material. Danfoss förbehåller sig rätt till (konstruktions) ändringar av sina produkter utan föregående avisering. Det samma gäller produkter upptagna på innstående order under föutsättning att redan avtalade specifikationer ej ändras. Alla varumärken i det här materialet tillhör respektive företag. Thermia Värmepumpar och Thermia Värmepumpar logotyp är varumärken som tillhör Danfoss A/S. Med ensamrätt. VUJSC107 Produced by Thermia Värmepumpar 2015

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Bruksanvisning DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Bruksanvisning DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Bruksanvisning www.heating.danfoss.com Det engelska språket används i originalbruksanvisningen. Övriga språk är en översättning av originalbruksanvisningen. (Direktiv 2006/42/EG)

Läs mer

SKÖTSELANVISNING. Thermia värmepump 086U4254

SKÖTSELANVISNING. Thermia värmepump 086U4254 SKÖTSELANVISNING Thermia värmepump Robust 086U4254 Innehållsförteckning 1 Viktig information... 4 1.1 Säkerhetsföreskrifter...4 1.2 Skydd............................................................ 4

Läs mer

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Bruksanvisning. DHP-H Varius Pro+

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Bruksanvisning. DHP-H Varius Pro+ MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Bruksanvisning www.heating.danfoss.com Det engelska språket används i originalbruksanvisningen. Övriga språk är en översättning av originalbruksanvisningen. (Direktiv 2006/42/EG)

Läs mer

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Bruksanvisning DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Bruksanvisning DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Bruksanvisning www.heating.danfoss.com Det engelska språket används i originalbruksanvisningen. Övriga språk är en översättning av originalbruksanvisningen. (Direktiv 2006/42/EG)

Läs mer

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral Drift- och skötselinstruktion VK LPM Väggkompakt, prefabricerad fjärrvärmecentral VK Väggkompakt Utförande kan skilja sig från den här bilden. Innehåll Allmän beskrivning... 1 Varningstexter... 2 Installation...

Läs mer

Användarhandbok. Värmepumpar

Användarhandbok. Värmepumpar Atria Optimum Atria Duo Optimum Comfort Optimum Diplomat Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Diplomat Duo Optimum G2/G3 Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2/G3 www.thermia.se Det engelska språket används

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret ska innehålla text. Är husets

Läs mer

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- och användarhandbok. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- och användarhandbok. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- och användarhandbok Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tack för att du köpte en Danfoss-produkt Danfoss Heating Solutions 3 Innehåll

Läs mer

290 A/W Användarhandledning

290 A/W Användarhandledning 290 A/W 6 720 614 054-00.1D Användarhandledning 6 720 616 876 (2010/04) Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Symbolförklaring och säkerhetsanvisningar... 3 1.1 Symbolförklaring....................

Läs mer

IVT 290 A/W. Elpanna. Användarhandledning. Art. nr: 290565 Utgåva 2.1

IVT 290 A/W. Elpanna. Användarhandledning. Art. nr: 290565 Utgåva 2.1 IVT 290 A/W Elpanna Användarhandledning Art. nr: 290565 Utgåva 2.1 Tack för att du har valt en värmeanläggning från IVT Industrier AB Vi hoppas att vår värmeanläggning kommer att uppfylla dina förväntningar

Läs mer

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar VAQ E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolerad vattenbehållare, som ansluts till vattenledningen

Läs mer

Installationsanvisningar PRO3-VAQ B. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar PRO3-VAQ B. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar PRO3-VAQ B Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolerad vattenbehållare, som ansluts till vattenledningen

Läs mer

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Commissioning DHP-AQ. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Commissioning DHP-AQ. www.heating.danfoss.com MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Commissioning www.heating.danfoss.com Danfoss A/S frånsäger sig allt ansvar om dessa instruktioner inte följs vid installation eller service. Det engelska språket används i originalbruksanvisningen.

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME

INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME Danfoss LPM Sp. z o. o. Danfoss District Heating AB Tuchom, ul.tęczowa 46 Marieholmsgatan 10C 82-209 Chwaszczyno, 415 02 Göteborg Poland

Läs mer

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar VAQ E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolerad vattenbehållare, som ansluts till vattenledningen

Läs mer

Monterings- och skötselanvisningar

Monterings- och skötselanvisningar Monterings- och skötselanvisningar E VAT T E V Ä R M A R E S V R W 0/ 0/8 0/ 0 0 0 8 U 9 9 R e v. F U K T I O S B E SKRIVIG Thermia SVR är en förrådsvattenvärmare med elektrisk uppvärmning. Uppvärmningen

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar COMBI+ E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker COMBI+ E Quooker COMBI+ E är en enhet för varmt och kokande vatten som består av en säkerhetsventil,

Läs mer

Installationsguide WT-T 300 WT-T 500

Installationsguide WT-T 300 WT-T 500 Installationsguide WT-T 300 WT-T 500 Danfoss A/S (Dept./Init.), 2014-05 VIILC107 1 Danfoss A/S frånsäger sig allt ansvar om dessa instruktioner inte följs vid installation eller service. Det engelska språket

Läs mer

Installationsanvisningar COMBI+ Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar COMBI+ Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar COMBI+ Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker COMBI+ Quooker COMBI+ är en vattenbehållare med kokande (110 C) vatten. Quooker COMBI+

Läs mer

6 720 640 719-00.1I. Luft/vatten-värmepump EHP 6 AW - 15 AW 400V 3N~ Användarhandledning 6 720 641 773 (2009/12)

6 720 640 719-00.1I. Luft/vatten-värmepump EHP 6 AW - 15 AW 400V 3N~ Användarhandledning 6 720 641 773 (2009/12) 6 720 640 719-00.1I Luft/vatten-värmepump EHP 6 AW - 15 AW 400V 3N~ Användarhandledning 2 Innehållsförteckning SV Innehållsförteckning 9 Lathund............................... 29 1 Symbolförklaring och

Läs mer

!Före strömmen kopplas på måste

!Före strömmen kopplas på måste 250*) 310 1830 CTC Safir 200, 300 161 501 25-5 2015-11-18 Monterings- och skötselanvisning CTC vattenvärmare typ Safir 200 och Safir 300 är i första hand avsedda för att värma tappvatten i villor. De är

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12. Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12. Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12 Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 02 2008 509 2 Uponor Push 12/Uponor ElPush 12 Pump- och shuntgrupp för golvvärme i enstaka rum Uponor Push 12/Uponor ElPush

Läs mer

Utdrag ur manual DUCT. Drift & Skötselinstruktion

Utdrag ur manual DUCT. Drift & Skötselinstruktion Utdrag ur manual DUCT Drift & Skötselinstruktion Sida 14 av 20 13. Drift & Skötselinstruktion 13.1 Rengöringsintervall UV rören ska rengöras med jämna mellanrum för att funktionen på DUCT anläggningen

Läs mer

Thermia Villaprefab 1P-U Objekt: VEAB

Thermia Villaprefab 1P-U Objekt: VEAB Drift och skötselanvisning Thermia Villaprefab 1P-U Objekt: VEAB med regler Danfoss AVTQ + ECL3310 avsedd för småhus 1-2 lägenheter INNEHÅLL SIDA Uppackning och upphängning av centralen Allmän beskrivning

Läs mer

Flakismaskiner QF800-QC700. Installation. Elinstallation. Placering av ismaskin

Flakismaskiner QF800-QC700. Installation. Elinstallation. Placering av ismaskin Flakismaskiner QF800-QC700 Installation Placering av ismaskin Elinstallation Ismaskinen måste installeras på en plats som uppfyller följande kriterier. Om något av dessa kriterier inte uppfylls ska en

Läs mer

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Elschema. DHP-iQ.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Elschema. DHP-iQ. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Elschema www.heating.danfoss.com Danfoss A/S frånsäger sig allt ansvar om dessa instruktioner inte följs vid installation eller service. Det engelska språket används i originalbruksanvisningen.

Läs mer

Installationsanvisningar COMBI E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar COMBI E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar COMBI E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker COMBI E Quooker COMBI E är en enhet för varmt och kokande vatten som består av en säkerhetsventil,

Läs mer

A TASTE OF THE FUTURE

A TASTE OF THE FUTURE A TASTE OF THE FUTURE Användarmanual COFFEE QUEEN CQ TOWER 3 x 230V Norge Din återförsäljare/your retail dealer U / Rev 070926 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning Installations- och skötselanvisning ALLMÄNT S2 D-X är ett komplett värmepumpsanläggning för ytjordvärme.d-x står för direktförångning, även kallat direktexpansion, som innebär att köldmediet i systemet

Läs mer

6 720 817 577-00.1I 400V, 3N~ / 230V, 1N~ / 230V, 3~ Compress 4000 2.0 EW. Användarhandledning 6 720 817 577 (2015/09)

6 720 817 577-00.1I 400V, 3N~ / 230V, 1N~ / 230V, 3~ Compress 4000 2.0 EW. Användarhandledning 6 720 817 577 (2015/09) 6 720 87 577-00.I 400V, 3N~ / 230V, N~ / 230V, 3~ Compress 4000 2.0 EW Användarhandledning 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Symbolförklaring och säkerhetsanvisningar.............. 2. Symbolförklaring................................

Läs mer

Installationsanvisning för fläktkonvektor MVP. Anläggning:. Datum:. Utgåva 2012-06-19

Installationsanvisning för fläktkonvektor MVP. Anläggning:. Datum:. Utgåva 2012-06-19 Utgåva 2012-06-19 Installationsanvisning för fläktkonvektor MVP Anläggning:. Datum:. 2012-06-19 OBS! Denna anvisning utgör komplement till tillverkarens anvisning. Om dessa står i strid med varandra har

Läs mer

Användarmanual CHOCOLINO CAFÉLINO

Användarmanual CHOCOLINO CAFÉLINO Användarmanual CHOCOLINO CAFÉLINO Din återförsäljare U / SE...... Rev. 091006 1. Innehållsförteckning. 1. Innehållsförteckning sid. 2 2. Allmänt 3 3. Översikt av komponenterna front 4 3. Översikt av komponenterna

Läs mer

Installationsguide. DEVIreg 535. Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsguide. DEVIreg 535. Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsguide DEVIreg 535 Elektronisk termostat www.devi.com Det engelska språket används i originalbruksanvisningen. Övriga språk är en översättning av originalbruksanvisningen. (Direktiv 2006/42/EG)

Läs mer

Manual Elstyrning EL130

Manual Elstyrning EL130 Manual Elstyrning EL130-3 drifter Läs noga igenom manualen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev. Nr Sidor EL130_rev1 100-130 2008-06-10 1 20 1 Innehållsförteckning 1 Tillverkardeklaration

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Sparrisen 17 Hönsbärsvägen 10

Energideklaration av fastigheten Umeå Sparrisen 17 Hönsbärsvägen 10 Energideklaration av fastigheten Umeå Sparrisen 17 Hönsbärsvägen 10 Datum 2016-01-22 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2016-01-21 Rapport: Villauppgifter Fastighet Umeå Sparrisen 17 Kalkylerna

Läs mer

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivning DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivning DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivning www.heating.danfoss.com Danfoss A/S frånsäger sig allt ansvar om dessa instruktioner inte följs vid installation eller service. Det engelska språket används

Läs mer

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivning DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivning DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivning www.heating.danfoss.com Danfoss A/S frånsäger sig allt ansvar om dessa instruktioner inte följs vid installation eller service. Det engelska språket används

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING ARITERM Solstyrning RC-SolEx ARITERM Solstyrning RC-SolEx Innehållsförteckning Viktiga funktioner...2 Produktinformation...3 Tekniska data...4 Huvudmeny...5 Meny temperaturer...6

Läs mer

Uponor Control System Radio Bruksanvisning Reglercentral och Termostater, SE 9416-060-10 / IOM- V_07-02

Uponor Control System Radio Bruksanvisning Reglercentral och Termostater, SE 9416-060-10 / IOM- V_07-02 Uponor Control System Radio Bruksanvisning Reglercentral och Termostater, SE 946-060-0 / IOM- V_07-0 Uponor AB, VVS Sverige förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra de tekniska egenskaperna

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop flow

Vattenfelsbrytare esystop flow 151217 sida 1 av 3 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop flow är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av och sensor i systemet se separat

Läs mer

Installationsanvisningar VAQ. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar VAQ. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar VAQ Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en liten vattenbehållare som sitter under vasken i köket. Behållaren

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING ARITERM Expansionskort Pellets-Sol ARITERM Expansionskort Pellets-Sol Innehållsförteckning Allmänt...2-3 Systemlösning - principschema...4-5 Inkoppling - elschema...6

Läs mer

Shunt FS 160. Installationsanvisning

Shunt FS 160. Installationsanvisning Shunt FS 160 Installationsanvisning 1 Introduktion Vattenburna värmegolv är så kallade lågtemperatursystem, vilket innebär att framledningstemperaturen är betydligt lägre än vad konventionella radiatorsystem

Läs mer

STANDESSE Comfort (VCS4..)

STANDESSE Comfort (VCS4..) SV 1/1 STANDESSE Comfort (VCS4..) med DA Styrmodul (VCS-R-DA-..) VCS-R-DA-E, VCS-R-DA-V Fullständig manual DRIFT OCH UNDERHÅLL H04-0211-0511-15 STANDESSE Comfort VCS4X-. obsluhada control module 2 1. INNAN

Läs mer

!Före strömmen kopplas på måste

!Före strömmen kopplas på måste 250*) 310 1830 CTC Safir 200, 300 161 501 25-3 2014-04-11 Monterings- och skötselanvisning CTC vattenvärmare typ Safir 200 och Safir 300 är i första hand avsedda för att värma tappvatten i villor. De är

Läs mer

Installations- och skötselanvisning. Vent

Installations- och skötselanvisning. Vent Installations- och skötselanvisning Vent 1 Aggregatuppbyggnad............................... 2 2 Projektering- och monteringsanvisning.................. 3 2.1 Ventilation.............................................

Läs mer

Skötselanvisning. Atec. 086L0127 Rev. 1 SV

Skötselanvisning. Atec. 086L0127 Rev. 1 SV Skötselanvisning Atec 086L0127 Rev. 1 SV Thermia Värme AB förbehåller sig rätten till ändringar i detaljer och specifikationer utan föregående meddelande. 2010 Thermia Värme AB. Svenska språket används

Läs mer

Service och underhåll

Service och underhåll Regelbundet underhåll är nödvändigt för att din CLEONE vattenrenare ska fungera tillförlitligt och leverera gott och rent vatten. Du kan välja att sköta underhållet på fyra olika sätt: 1. Har du köpt CLEONE

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Röbäck 30:30 Grusåsvägen 13

Energideklaration av fastigheten Umeå Röbäck 30:30 Grusåsvägen 13 Energideklaration av fastigheten Umeå Röbäck 30:30 Grusåsvägen 13 Datum 2015-02-09 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-02-04 Rapport: Villauppgifter Fastighet Umeå Röbäck 30:30 Kalkylerna

Läs mer

Villacentral typ 2000/10 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412.

Villacentral typ 2000/10 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412. Villaväxlare 18 kw Danfoss PTC 2010 1(12) 10-09-21 Villacentral typ 2000/10 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

THERMOMATIC EC HOME. Installations- och bruksanvisning Version 2.0

THERMOMATIC EC HOME. Installations- och bruksanvisning Version 2.0 THERMOMATIC EC HOME Installations- och bruksanvisning Version 2.0 Innehållsförteckning: 1. Översikt, mått, val av reglerfunktion, tillägg, sid 2-3 2. Leveransomfattning, sid 4 3. Start-Guide, sid 5-7 (OBS!

Läs mer

NeoTherm Golvvärme. Ledningsfört styrning. NeoTherm monteringsanvisning

NeoTherm Golvvärme. Ledningsfört styrning. NeoTherm monteringsanvisning NeoTherm Golvvärme Ledningsfört styrning S NeoTherm monteringsanvisning Innehållsförteckning Om NeoTherm Golvvärme...2 Teknisk beskrivning...3 Tekniska data...3 Fördelarunit...3 Basisenhet (se särskild

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

IVT 840/ 860 Användarhandledning

IVT 840/ 860 Användarhandledning IVT 840/ 860 Användarhandledning 6 720 808 186 (2013/05) sv Innehållsförteckning Information Information...2 OBSERVERA:...2 Panel och styrenhet...3 Inställningar under drift...3 Display...3 Extra varmvatten...3

Läs mer

Manual för TH SOL 801 hybrid.

Manual för TH SOL 801 hybrid. 10-10-08 11-03-05 D 11-03-05 Percy Eriksson 1 av 20 Manual för TH SOL 801 hybrid. TH Solar Sverige. Tossene Berg 16. 455 98 Dingle Support: 0523-91139 vardag 08.00-17.00 Internet: www.thsolar.se E-post

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

AUTOMIX 30 Reglersystem för vattenburen värme

AUTOMIX 30 Reglersystem för vattenburen värme AUTOMIX 30 Reglersystem för vattenburen värme 2004.02 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING ALLMÄNT AUTOMIX 30 är en avancerad, elektronisk shuntautomatik för radiator- och golvvärmeanläggningar. Installationen

Läs mer

MicroChiller2. Användarmanual. Mediavägen 8, 135 48 Tyresö - Tel. 08-742 04 40 - Fax. 08-742 11 80 D99218R0 05-05-13 BG 1(9)

MicroChiller2. Användarmanual. Mediavägen 8, 135 48 Tyresö - Tel. 08-742 04 40 - Fax. 08-742 11 80 D99218R0 05-05-13 BG 1(9) MicroChiller2 ( µc2 ) Användarmanual 1(9) Allmän Beskrivning µc2 (micro chiller 2) är en elektronisk reglerenhet med en modern display. Genom ett lokalt nätverk (tlan) kan µc2 sammankopplas med olika "drivers"

Läs mer

Bruksanvisning. Digital styrpanel Digi II. Model 1601-12. För kontaktorboxar: WE 3 2005-3 WE 4 2005-4 WE 5 2005-5

Bruksanvisning. Digital styrpanel Digi II. Model 1601-12. För kontaktorboxar: WE 3 2005-3 WE 4 2005-4 WE 5 2005-5 Bruksanvisning Digital styrpanel Digi II Model 1601-12 För kontaktorboxar: WE 3 2005-3 WE 4 2005-4 WE 5 2005-5 Tack för att du väljer kvalitetsprodukter Vi tror att våra produkter kommer att uppfylla dina

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll. Bordsvärmeri/ Chafings dish 5-007,5-008. Bruksanvisningen i orginal

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll. Bordsvärmeri/ Chafings dish 5-007,5-008. Bruksanvisningen i orginal 5-007,5-008 Bordsvärmeri/ Chafings dish HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Bruksanvisningen i orginal Doc. nr. 521 35 12-00 Edition0 2015/02 Om handboken I den här handboken hittar

Läs mer

Installationsanvisning. För installatörer. Installationsanvisning VR 61/2. Shuntmodul för VRC 470

Installationsanvisning. För installatörer. Installationsanvisning VR 61/2. Shuntmodul för VRC 470 Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning VR 61/2 Shuntmodul för VRC 470 SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Information om den här bruksanvisningen... 3 1.1 Övrig gällande

Läs mer

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4 INNEHÅLL Din spisfläkt Beskrivning 4 Inledning 4 Säkerhet Användning Underhåll Installation Försiktighetsåtgärder som du måste vidta 5 Utsugningssystem 6 Reglage 7 Rengöring 9 Fettfilter 10 Kolfilter 10

Läs mer

DOC-1190 Rev:2010-02-24

DOC-1190 Rev:2010-02-24 DOC-1190 Rev:2010-02-24 Innehåll Innehåll...2 1. Allmän information...3 1.1 Komfort...3 1.2 Installation...3 1.3 Långsiktig säkerhet...3 2. er...4 2.1 Drift...4 2.2 Säkerhetsutrustning/kontroll...4 2.3

Läs mer

AquaKing. Användarmanual VARNING!

AquaKing. Användarmanual VARNING! 2015-11-11 AquaKing Användarmanual VARNING! Läs de tekniska beskrivningarna innan badet installeras Läs användarinstruktionerna innan badet i bruk Ta inte med vassa eller skarpa föremål i badet Kontakta

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME ELPANNA 11kW 2-STEG. Uponor Elpanna 11kW 2-steg Installation, drift och skötsel

UPONOR VVS GOLVVÄRME ELPANNA 11kW 2-STEG. Uponor Elpanna 11kW 2-steg Installation, drift och skötsel UPONOR VVS GOLVVÄRME ELPANNA 11kW 2-STEG Uponor Elpanna 11kW 2-steg Installation, drift och skötsel 02 2007 142 Innehåll Funktion... 2 Tekniska data... Rörinstallation... 4 Expansionskärl Säkerhetsventil

Läs mer

Wirsbo Golvvärme Wirsbo Push 20/25

Wirsbo Golvvärme Wirsbo Push 20/25 Push 20 145 80 90 Wirsbo Golvvärme Wirsbo Push 20/25 FLIK 5:41 Jan 1996 Pump- och shuntgrupp för golvvärme 150 580 Port AB 225 310 Port B Port A Push 25 135 Bild1 Mått från vägg C-rör 50 mm, totalt byggdjup

Läs mer

SAVE VTR 150/K. Användarhandbok. Document translated from English 2079971-SE 26-11-2012 A001

SAVE VTR 150/K. Användarhandbok. Document translated from English 2079971-SE 26-11-2012 A001 Document translated from English 2079971-SE 26-11-2012 A001 Originalspråket för dessa anvisningar är engelska. Om anvisningarna är författade på något annat språk, är de en översättning. (Direktiv 2006/42/EG)

Läs mer

ESPRESSO ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK ESPRESSO COLOR ESPRESSO PURE. Bruks- och skötselanvisning

ESPRESSO ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK ESPRESSO COLOR ESPRESSO PURE. Bruks- och skötselanvisning ESPRESSO ESPRESSO COLOR ESPRESSO PURE Bruks- och skötselanvisning ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK 2 INNEHÅLL BESKRIVNING... 4 INSTALLATION... 5 FÖRBEREDELSE... 5 STARTA MASKINEN... 5 LUFTNING... 6 VIKTIGT ATT

Läs mer

Solfångarstyrning SWP140

Solfångarstyrning SWP140 Solfångarstyrning SWP140 Innehåll. Solfångarstyrningen består av ett antal komponenter. 1 st Styrning kapslad i ljusblå/vit låda 1 st Givarkabel för solpanel, längd ca 12 meter. Gul anslutningskontakt.

Läs mer

Compressor Cooler Pro

Compressor Cooler Pro en fr it nl es Bedienungsanleitung Instructions for Use Mode d emploi Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Manual Manual de instruções Bruksanvisning Руководство по эксплуатации pt ru yp JURA 570 Din

Läs mer

Bruksanvisning för vattenläckagevarnaren

Bruksanvisning för vattenläckagevarnaren Bruksanvisning för vattenläckagevarnaren 1100 Rev. D Innehåll INLEDNING 4 SYSTEMÖVERSIKT 4 INSTALLATION 5 Installation av mätenheten 5 Installation av elektroniken 5 ANVÄNDNING 7 ALARM 7 BESKRIVNING AV

Läs mer

Tekniken. bakom Quooker

Tekniken. bakom Quooker Tekniken bakom Quooker I den här broschyren hittar du den tekniska beskrivningen och specifikationer för Quooker. Kranar Vår krankollektion består av åtta modeller - Basic, Classic, Design, Modern, Nordic

Läs mer

Manual. Danfoss termostat

Manual. Danfoss termostat Manual Danfoss termostat Innehållsförteckning Installera Danfoss termostat 1 Installera en termostat i taget 2 Montering av termostat 3 Konfigurera termostaten med Fortum Hemkontroll 4 Lägga till termostat

Läs mer

Instruktioner för att använda MathackareN

Instruktioner för att använda MathackareN Instruktioner för att använda MathackareN Innehållsförteckning Säkerhet när det gäller MathackareN...86 Viktiga säkerhetsföreskrifter...87 Elektriska krav...88 Avfallshantering av elektrisk utrustning...88

Läs mer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer Handbok Automatiska tysta kompressorer Innehåll 1 Allmänt...3 1.1 Använda handboken...3 1.2 Innehåll...3 1.3 Förvarning...3 1.4 Bortskaffande av förpackningsmateriel...3 1.5 Lyftning...3 1.6 Säkerhet...4

Läs mer

Kort bruksanvisning FLUX

Kort bruksanvisning FLUX Kort bruksanvisning FLUX Bruksanvisning art nr MB 3301KB Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd av Flux bakåtvänd rollator. Genom

Läs mer

Teknisk dokumentation

Teknisk dokumentation Teknisk dokumentation CombiWin Installations och underhållsanvisningar för Luftvärmeaggregat CombiWin. Beskrivning Aggregatuppbyggnad Luftvärmeaggregat CombiWin Hölje Aggregatet är uppbyggt av dubbla plåtar

Läs mer

ACKUMULATORTANK INSTALLATION SKÖTSEL MONTERING

ACKUMULATORTANK INSTALLATION SKÖTSEL MONTERING ACKUMULATORTANK INSTALLATION SKÖTSEL MONTERING Rev. EA.013-01-08 Inledning Vi på Effecta tackar för Ert förtroende vad det gäller val av ackumulator. Effecta ackumulatortank är utvecklad för att ge Er

Läs mer

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! Anslut energisparprodukter för vattenburen värme maximalt för pengarna! Om din bostad har vattenburen värme kan du reducera dina uppvärmningskostnader

Läs mer

Handbok. Avfuktare Attack 20

Handbok. Avfuktare Attack 20 Handbok Avfuktare Attack 20 TACK! Tack för att Ni valde vår luftavfuktare. Vi hoppas att Ni kommer att ha glädje av de många fördelar som den har. Var vänlig läs igenom denna instruktion innan Ni börjar

Läs mer

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170 MANUAL FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750 www.exergon.se Tel. 08-7420170 TEKNISKA SPECIFIKATINER Modell Ruby Kero Konvektor typ Strålningskonvektor Strålningskonvektor Värmeeffekt

Läs mer

BRUKSANVISNING. SYR Safe-T

BRUKSANVISNING. SYR Safe-T BRUKSANVISNING SYR Safe-T 1 Innehållsförteckning 1. Tillämpningsområde 1 Tillämpningsområde 2 SYR Safe-T är ett effektiv anti-läckage system som följer internationella och rekommenderade standarder. Den

Läs mer

Automatic Systems. Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL. Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33

Automatic Systems. Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL. Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33 A5-B5 Automatic Systems Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33 Intergate AB reserverar sig för produktförändringar

Läs mer

INSTRUKTION Göingefilter K 40, 50, 75, 125, 175

INSTRUKTION Göingefilter K 40, 50, 75, 125, 175 INSTRUKTION Göingefilter K 40, 50, 75, 125, 175 Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120816 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert

Läs mer

Luft/vattenvärmepumpar. Trygg och energisnål uppvärmning för villor.

Luft/vattenvärmepumpar. Trygg och energisnål uppvärmning för villor. Luft/vattenvärmepumpar Trygg och energisnål uppvärmning för villor. En smidig installation som sparar pengar från första dagen. I den här broschyren har vi samlat all information du behöver om våra luft/vattenvärmepumpar.

Läs mer

1 START. 1.1 Vita Huset. 1.2 Röda Huset GERMESTA INSTRUKTION KARIN 2011-08-14 1 (7)

1 START. 1.1 Vita Huset. 1.2 Röda Huset GERMESTA INSTRUKTION KARIN 2011-08-14 1 (7) GERMESTA INSTRUKTION KARIN 2011-08-14 1 (7) 1 START 1.1 Vita Huset Stäng alla kranar! (diskbänk, tvättställ, dusch, tvättmaskin, diskmaskinsanslutning) Kolla att kran VK-1 till Röda Huset är stängd. Stäng

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING Ariterm Expansionskort för shuntstyrning ARITERM Expansionskort Innehållsförteckning Allmänt... 2 Inkoppling - elschema... 4 Värme shuntgrupp 1... 6-7 Shunt - Shuntgrupp

Läs mer

Manual för SR Villa 100224.

Manual för SR Villa 100224. 10-10-08 10-10-27 A 10-10-22 Percy Eriksson 1 av 16 Manual för SR Villa 100224. Gäller även SR 200240 Kund: Levererad av: TH Solvärme Sverige. Tossene Berg 16. 455 98 Dingle Support-tel: 0523-91139 vardag

Läs mer

1 VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP

1 VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP Q25VK - Q65VK 1 VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL STYRSYSTEM Qvantum Serie VK Grundvattenvärmepump VÄRMEEFFEKT - 72 kw KÖLDMEDIER : R07C, R13a Q25VK Q32VK - Q65VK ENERGI AB RINGUGNSGATAN

Läs mer

Villacentral typ 2000/05. Art.nr 41121412.

Villacentral typ 2000/05. Art.nr 41121412. Villa år 2005 Danfoss 18kW.doc 1(8) 09-07-08 Villacentral typ 2000/05. Art.nr 41121412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Villa år 2005

Läs mer

Skötselanvisning. 086U5666 Rev. 9 SV

Skötselanvisning. 086U5666 Rev. 9 SV Skötselanvisning Atria Atria Duo Atria Duo Optimum Atria Optimum Comfort Diplomat Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Diplomat Duo Optimum G2 Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2 086U5666 Rev. 9 SV Thermia

Läs mer

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Elschema. DHP-A Opti.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Elschema. DHP-A Opti. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Elschema www.heating.danfoss.com Danfoss A/S frånsäger sig allt ansvar om dessa instruktioner inte följs vid installation eller service. Det engelska språket används i originalbruksanvisningen.

Läs mer

Portabel luftavfuktare

Portabel luftavfuktare Portabel luftavfuktare Bruksanvisning MRD10/12/15 1. LÄS BRUKSANVISNINGEN FÖRST. 2. KONTAKTA ÅTERFÖRSÄLJAREN OM DU UNDRAR ÖVER NÅGOT. 3 1 2 VIKTIGA DELAR 7 4 ➀ Reglagepanel ➁ Handtag ➂ Torrluftutblås ➃

Läs mer

Servicemanual Kylskåp HKS2-R404

Servicemanual Kylskåp HKS2-R404 Servicemanual skåp HKS2-R404 2015-06-05 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. SÄKERHET... 3 2. ANVÄNDARANVISNING... 4 2.1 Installation och montering... 4 2.2 Rengöring efter montering... 4

Läs mer

Comfort Duett Svenska

Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion 3 Presentation av Comfort Duett 3 Funktioner - Comfort Duett 4 Komma igång 6 Volym 7 Batteri 7 Comfort Duett som

Läs mer

MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120

MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120 MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120 CSD AB 2000-05-02 FUNKTIONSBESKRIVNING: GarGard's Portstyrning är avsedd för öppning och stängning av elektriska garageportar,

Läs mer

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Elschema DHP-S, 400V 3N.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Elschema DHP-S, 400V 3N. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Elschema www.heating.danfoss.com Danfoss A/S frånsäger sig allt ansvar om dessa instruktioner inte följs vid installation eller service. Det engelska språket används i originalbruksanvisningen.

Läs mer

Luftvärmeaggregat ACJB Teknisk anvisning för montering, drift och skötsel

Luftvärmeaggregat ACJB Teknisk anvisning för montering, drift och skötsel Luftvärmeaggregat ACJB för montering, drift och skötsel Mjukvaruversion: 1.2 November 2011 Luftvärmeaggregat ACJB Innehåll Drift & skötsel (för brukaren) System, funktioner, huvuddelar... 3 Kontrollpanel,

Läs mer

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka Brf Tallstigen 2 Detta utbildningsmaterial är endast avsett för borättsägare inom Brf Tallstigen 2 och får därför inte kopieras för annat ändamål. Vid oklarhet kontakta ansvarig för den Tekniska förvaltningen

Läs mer

MONTERINGSANVISNING EVITA-6036. Massagebadkar

MONTERINGSANVISNING EVITA-6036. Massagebadkar MONTERINGSANVISNING EVITA-6036 Massagebadkar Kära kund: Tack för att du köpt ett Bathlife massagebadkar. Läs igenom denna manualen noggrant, innan du börjar installera och använda badkaret. Vänligen ta

Läs mer