Medarbetare 2012: Ljusare syn på arbetsplatsen i dåliga tider

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medarbetare 2012: Ljusare syn på arbetsplatsen i dåliga tider"

Transkript

1 Netigates Medarbetarrapport Medarbetare 2012: Ljusare syn på arbetsplatsen i dåliga tider Medarbetarundersökning för Sakarias Fasth, Netigate AB 14 februari, NETIGATE Sverige, Lästmakargatan 20, Stockholm Tel.: +46 (0) Fax: +46 (0)

2 1 Sammanfattning För femte året i rad sammanställer Netigate det aggregerade resultatet för de kunder som valt att genomföra medarbetarundersökningar tillsammans med oss under Netigates Medarbetarrapport 2012 baseras på resultatet från 34 svensketablerade företag och organisationer fördelade inom ett brett spektra av branscher, omsättningar och antal anställda. Rapporten presenterar främst trender över tiden men diskuterar även intressanta samband som uppenbarar sig genom djupare statistiska metoder. De trender som identifieras för 2012 är på de flesta håll positiva. Ledarskapet är en central roll i de flesta organisationer och trenden kring detta område är positiv läsning då samtliga frågor fått ett bättre resultat sedan 2011 och visar genomgående höga siffror. Analys och kommentarer kring ledarskapet belyser chefens förmåga att sätta mål som ett fokusområde där resultatet visar potential för förbättring. En oroväckande negativ trend är att fler och fler tenderar att nedvärdera sin arbetsgivare då denna jämförs med en ideal sådan års resultat för frågan visar det lägsta värdet hittills för vilket det finns historisk data. Anledningen till detta kan vara att bilden av idealet förändrats och därmed skapas en nivå som blir svårare att nå upp till. Ett problem som tycks vara svårlöst är företags förmåga att hantera stress. Resultatet visar att arbetstiden inte räcker till och samtidigt riktas kritik mot företags förmåga att ta stress på allvar. När de svarande fick uppge vad som var anledningen till upplevd stress utmärkte sig tydligt två områden som mer kritiska höga krav på mig själv och hög arbetsbelastning. I det framtida arbetet kring stress är det viktigt att båda dessa stressfaktorer finns i åtanke hos respektive chef i det dagliga arbetet. Eftersom konjunkturläget förändrats under året som gått görs en indelning mellan medarbetarundersökningar genomförda under första och andra halvåret Jämförelser mellan resultaten visar att det finns en signifikant skillnad mellan dessa då de svarande fick bedöma tron på tillväxt under de kommande 12 månaderna. Resultatet visade en mer restriktiv inställning till tillväxt bland de som erlagt sina svar under andra halvåret av Analys av resultatet visar att förtroendet för den högsta chefen är en av nycklarna för en ökad tro på en kortsiktig tillväxt.

3 2 Inledning Under 2012 varslades över personer runt om i Sverige. SSAB, Sony Mobile, Volvo Bussar och Holmen är bara några exempel på stora organisationer som varslade hundratals svenska anställda. I januari 2013 rapporterade Konjunkturinstitutet att sysselsättningsplanerna indikerar på vidare nedskärningar. Flera länder i Sydeuropa går en fortsatt tung ekonomisk situation till mötes vilket ger effekt på den svenska ekonomin. Ledande experter spekulerar i en ny djup global finanskris inom en snar framtid. Därför ställer vi oss frågan hur ser situationen ut i Sverige och hur mår de arbetande svenskarna? Den här rapporten tar ett djupdyk i svenska organisationer och tar tempen på hur anställda upplever sin arbetssituation. Rapporten baseras på resultatet från 34 svenska arbetsplatser som år 2012 använde sig av Netigates medarbetarundersökning. I syfte att summera resultatet för dessa arbetsgivare presenterar Netigates medarbetarrapport det aggregerade resultatet för 2967 röster fördelade hos företag och organisationer inom ett brett spektra av branscher, omsättningar och antal anställda. Genom denna rapport får de deltagande företagen ett referensmaterial som hjälper dem att få en relativ känsla av vad deras specifika resultat egentligen säger. För icke deltagande företag kan förhoppningsvis denna rapport väcka lite tankar och funderingar kring trender och vad som är viktigt för den svenska personalstyrkan i stort. Medarbetarundersökningens utformning är ett resultat av ett samarbete mellan undersökningsföretaget Netigate och ett flertal HR-specialister, däribland Bengt-Erik Andersson, professor emeritus i utvecklingspsykologi och pedagogik vid Institutionen för individ, omvärld och lärande, Lärarhögskolan i Stockholm. Undersökningen bygger på lång erfarenhet från genomförande av medarbetarundersökningar, från referensgrupper samt från akademiska forskningsrön. Rapporten delas upp i de kategorier som medarbetarundersökningen utgår ifrån, vilket ger följande kapitelindelning: Fysiska arbetsmiljön Servicefunktioner Psykiska arbetsmiljön och medarbetarrelationer Arbetsuppgifter Ledarskap Kompetensutveckling Informationsflöden Helhetssyn och framtidsutsikter

4 3 Samtliga medelvärden som redovisas i rapporten utgår från en skala mellan 1 och 5. Då alla deltagande företag inte använder sig av samma skala har vi valt att vikta medelvärdena från 2012 utifrån 4-, 6- och 7-gradiga skalor som placeras i en bilaga i slutet av rapporten. Analysmetod De diskussioner som presenteras i resultatet nedan har samtliga utkristalliserats genom körningar i statistikprogrammet SPSS med fokus på regressions- och korrelationsanalys. Regressionsanalysen är en metod som används för att undersöka vilka variabler som förklarar variationer i mer övergripande frågor. Analysen kan sedan visa vilken eller vilka variabler som förklarar mest av den variabel som placeras som beroende. På så sätt kan underliggande frågeområden identifieras för att finna hur problem skall angripas. Korrelationsmetoden som används bygger på Pearsons produktmomentkorrelation vilken beräknas som kovariansen mellan två variabler dividerat med deras standardavvikelse.

5 4 Resultat I följande avsnitt presenteras 2012 års data i tabellform där samtliga värden ställs mot tidigare års resultat. I tabellerna adderas även en kolumn som beskriver den procentuella förändringen från 2011 till 2012 så att det blir enklare att utläsa svarens utveckling det senaste året. Resultat, samband och trender diskuteras i textform för att skapa intressanta infallsvinklar för hur siffrorna kan ses ur ett större perspektiv. Fundera och reflektera gärna själv över innehållet när du läser rapporten. Våra åsikter och idéer kan skilja sig från hur den specifika situationen ser ut, vilket öppnar dörrarna för egna tolkningar och slutsatser. Vad är en realistisk svarsfrekvens? Många ställer sig frågan vad som är en god svarsfrekvens när man genomför undersökningar. Utan att behöva gå in på facktermer som konfidensintervall och konfidensgrader så visas nedan en sammanställning av utfallet för de undersökningar som ligger till grund för denna rapport. Av de 35 inkluderade undersökningsresultaten har 33 använt sig av utskick via e-post. De blå staplarna representerar svarsfrekvensen och de röda hur många personer som undersökningen skickats ut till. Svarsfrekvens Antal Utskick Svarsfrekvens 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Grafen ovan visar att det finns ett tydligt samband mellan svarsfrekvens och storlek på organisation. Datan som presenteras i diagrammet ovan genererar en medsvarsfrekvens på 80 % och har en median på 82 %. Detta skiljer sig givetvis mellan storlek på organisationer men ger ändå en fingervisning av vad som är en realistisk nivå att sträva mot Antal Utskick

6 5 Fysiska arbetsmiljön en fortsatt positiv trend Förra årets medarbetarrapport visade på en positiv trend gällande den fysiska arbetsmiljön. Denna trend har fortsatt och 2012 års resultat visar det högsta värdet sedan En generell positiv trend kan identifieras hos resultatet för detta frågeområde där den upplevda tryggheten på arbetsplatsen noterar det högsta resultatet. Regressionsanalys av huvudfrågan om fysisk arbetsmiljö visar att frågan Min arbetsplats är väl anpassad efter mina behov har det största förklaringsvärdet, följt av frågan om ljudnivå. Det innebär att det är dessa två områden som är viktiga att fokusera på för att höja den totala uppfattningen kring den fysiska arbetsmiljön. Arbetsplatsens anpassning efter individens behov är också det resultat som ökat mest i nedanstående tabell då resultatet för 2012 jämförs med Frågan om ljudnivå är ny för 2012 och regressionsanalysen utfall visar att den är viktig för hur anställda uppfattar den fysiska arbetsmiljön. Övrig intressant notering är att under samtliga år som denna rapport tagits fram så har frågan om fysisk avkoppling varit den som haft det lägsta resultatet, så även i år. Då övriga frågor har en positiv trend kan vi möjligen identifiera anledning till nedgången i de fria kommentarerna. Kommentarerna kopplade till den fysiska arbetsmiljön belyser tre olika fokusområden efterfrågan efter fler rum och efterfrågan efter stolar och bord som är höj- och sänkbara. Det är svårt att dra några djupare slutsatser av kommentarerna, men dessa områden är tydligt de mest förekomna. Ordmolnet till höger visar utfallet av det totala resultatet för de kommentarer som inkommit på frågan. Resultat - Fysiska arbetsmiljön Förändring Min arbetsplats är väl anpassad för mitt arbete Min arbetsplats är väl anpassad efter mina behov 3,87 3,70 3,52 3,48 3,92 4,6 % 3,87 3,63 3,49 3,46 3,74 6,6 % Jag är trygg på min arbetsplats 4,33 4,20 4,04 4,08 4,36 3,1 % Jag kan påverka min egen arbetsplats 3,76 3,58 3,57 3,50 3,69 5,0 % Jag är fysiskt avkopplad när jag lämnar arbetet för dagen 3,25 3,28 3,31 3,42 3,16-0,9 % Ljudnivån är väl anpassad för mitt arbete 3, Jag tycker att den fysiska arbetsmiljön på min arbetsplats är mycket bra totalt sett 3,79 3,64 3,37 3,45 3,90 4,1 %

7 6 IT en fortsatt fundamental funktion 2011 visade både regressionsanalys och inkomna kommentarer att det var IT och den tekniska supporten som flest såg som fokusområden års resultat visar ett högre värde för frågan om teknisk support, men ändå är IT ett av de mest förekomna områdena bland kommentarerna. Trots en tydlig förbättring på området visar synpunkter hur viktigt och grundläggande IT är när det kommer till interna kringtjänster. Regressionsanalysen visar också att den tekniska supporten är ett av de två viktigaste områdena. Frågan med högst förklaringsvärde för helhetsfrågan är de administrativa rutinerna som noterar ett liknande resultat som tidigare år. Administration är som oftast hårt kopplat till IT vilket styrks av en stark korrelation mellan frågorna. För att öka det totala intrycket av servicefunktionerna finns det gott om utrymme att göra detta genom att lämpligen se över befintliga system och verktyg så att dessa används på ändamålsenligt sätt. På så sätt kan man få positivt utfall på både administrativa rutiner och indirekt teknisk support vilket även kommer generera ett förhöjt helhetsresultat. Resultat - Servicefunktioner Förändring Den tekniska utrustningen på min arbetsplats är väl anpassad till mina arbetsuppgifter 3,87 3,71 3,59 3,56 3,98 4,3 % Min arbetsplats hålls ren och trivsam 3,95 3,79 3,51 3,42 3,84 4,2 % Jag får den tekniska support jag behöver för att utföra mitt arbete De administrativa rutinerna jag berörs av på företaget fungerar mycket väl Gemensamma utrymmen för rekreation och vila, som fikarum och pentry, är fräscha och inbjudande 3,87 3,73 3,66 3,67 3,95 3,8 % 3,60 3,59 3,68 3,48 3,64 0,3 % 3,45 3,53 3,16 2,92 3,64-2,3 % Jag tycker att servicefunktionerna på min arbetsplats är mycket bra totalt sett 3,72 3,68 3,60 3,52 3,88 1,1 %

8 7 Netigates Medarbetarrapport 2012: Ljusare syn på arbetsplatsen i dåliga tider Hög arbetsbelastning och höga personliga krav är största bovarna till stress En välmående och motiverad personalstyrka är en viktig grundpelare för att kunna bedriva en effektiv och framgångsrik verksamhet. Resultatet för den psykiska arbetsmiljön visar en genomgående positiv trend med siffror som på många håll är de högsta sedan vi började sammanställa denna typ av rapport. Analys av 2011 års resultat visade att en av de mest centrala frågorna för den totala trivseln var Jag känner mig starkt förknippad med mitt företag. Kundspecifika analyser visar att denna fråga ofta ger ett högre resultat för de arbetsplatser som har en personal med lång anställningstid. Vad det förhöjda resultatet beror på i detta fall får man själv spekulera i utifrån de eventuella insatser som gjorts internt. Resultat Psykiska arbetsmiljön & medarbetarrelationer Förändring Medarbetarrelationerna är mycket bra 4,17 4,17 3,91 3,98 4,12 0,0 % Jag mår bra på arbetet 4,06 3,96 3,87 3,92 4,04 2,5 % Jag ser fram emot varje ny arbetsdag 3,75 3,63 3,55 3,63 3,66 3,3 % Jag känner mig starkt förknippad med mitt företag 3,83 3,67 3,74 3,73 3,79 4,4 % Hälsofrågor tas på allvar på min arbetsplats 3,65 3,53 3,12 3,29 3,67 3,4 % Stressfrågor tas på allvar på min arbetsplats Arbetsplatsen saknar företeelser som mobbning och diskriminering 3,20 3,05 3,04 2,96 3,95 3,90 3,76 3,67 3,23 4,9 % 3,91 1,3 % Jag kan göra min röst hörd på företaget 3,73 3,56 3,28 3,59 3,77 4,8 % Jag har starkt förtroende för mina kollegor 4,15 4,14 3,88 3,98 4,06 0,2 % När jag berättar om mitt jobb för min familj/mina vänner är jag oftast positiv En förändrad könsfördelning skulle ge en positiv effekt för företaget 3,92 3,81 3,76 3,83 3, ,87 2,9 % - - Jag tycker att den psykiska arbetsmiljön på min arbetsplats är mycket bra totalt sett 3,74 3,70 3,60 3,57 3,82 1,1 %

9 8 Förra årets medarbetarrapport utlovade ett försök till att konkretisera anledningen till att personalen upplever en stressituation som inte tas på allvar. Med anledning av detta inkluderades mer ingående frågor kopplade till uppkomsten av stress i det frågebatteri som våra kunder fick ta del av under Ser man till kommentarerna kopplade till den psykiska arbetsmiljön för 2012 så är det just stress som återigen är ett kärt ämne som kommer i fokus. Stressfrågan noterar även i år det lägsta resultatet bland samtliga frågor i undersökningen. Positivt är givetvis att resultatet för 2012 visar ett hopp uppåt, men det finns fortfarande mycket att jobba med. Frågan måste lyftas på arbetsplatser runt om i Sverige för att kunna finna orsak och verkan. De kunder som valde att använda de mer ingående frågorna om stress och orsaken till denna genererade tillsammans nedanstående tabell. Om man bortser från att företag har svårt att lyfta frågan om stress på ett konstruktivt sätt kan resultatet nedan ge en fingervisning kring hur man bör genomföra det. Två områden utmärker sig tydligt som mer kritiska höga krav på mig själv och hög arbetsbelastning. Arbetsbelastningen är något som kan lösas med hjälp relativt enkla medel medan de personliga inre kraven på individnivå är svårare nötter att knäcka. För att kunna finna någon form av lösning på problemet är det viktigt att båda dessa stressfaktorer finns i åtanke hos varje chef i det dagliga arbetet tillsammans med kollegor. Resultat Stress Idag upplever många en stressig arbetsmiljö. När/om du känner dig stressad, vad är anledningen till detta? 2012 Dålig planering av min chef 2,61 Dålig planering av mig själv 2,45 Begränsad förmåga att planera själv 2,60 Höga krav från min chef 2,49 Höga krav på mig själv 3,56 Hög arbetsbelastning 3,57 Bristande stöd från min chef 2,30 Bristande stöd från mina kollegor 2,34

10 9 Utvärdera tidigt vilka förväntningar som finns hos nyanställda Det finns en rad olika typer av undersökningar som används i HR-sammanhang. Medarbetar-, exit- och chefundersökningar är bara några exempel. Något som inte används lika ofta enligt min erfarenhet är undersökningar som riktar sig till nyanställda. Vilka förväntningar har en nyanställd på sin tjänst? Det finns egentligen ingen anledning att vänta med att ställa frågor. Tvärtom är det en fördel att börja utvecklingsarbetet så tidigt som möjligt. Regressionsanalys visar att den viktigaste frågan kring arbetsuppgifterna är just hur väl jobb och utveckling motsvarar de förväntningar som fanns hos individen då denne inledde sin tjänst års ordmoln ser nästan identiskt ut med det som 2012 års resultat visar. Ord som tid, arbetsuppgifter och mycket är vanligt förekommande. Detta kan givetvis spåras till den höga arbetsbelastning som togs upp i förra avsnittet. Frågan om arbetstiden och huruvida denna räcker till eller ej har en marginell ökning från 2011 men håller fortfarande en relativt låg nivå i jämförelse med andra frågors resultat för Här är det viktigt att chefer ständigt visar engagemang och intresse för individerna för att kunna stötta i största möjliga mån. Två andra viktiga områden som regressionsanalysen visar är relevansen av utmaningar och variation av arbetsuppgifter i det dagliga arbetet. Visst, detta är inte någon banbrytande slutsats men något som behöver placeras i fokus för att stimulera personalen att prestera för bästa möjliga resultat.

11 10 Netigates Medarbetarrapport 2012: Ljusare syn på arbetsplatsen i dåliga tider Resultat Arbetsuppgifter Arbetsuppgifter Förändring Jag har lagom med utmaningar i mitt arbete 3,83 3,78 3,68 3,58 3,77 1,3 % Mina arbetsuppgifter speglar min kompetens 3,73 3,71 3,61 3,56 3,73 0,5 % Arbetstiden tiden räcker för att utföra mitt arbete 3,35 3,31 3,34 3,19 3,30 1,2 % Det finns en tydlig arbetsfördelning mellan mig och mina kollegor/arbetskamrater 3,65 3,65 3,60 3,48 3,52 0,0 % Jag känner ansvar för mitt arbetsområde Jag har så mycket befogenhet som jag behöver för att kunna utföra mina arbetsuppgifter Mitt jobb och min utveckling på företaget motsvarar de förväntningarna jag hade när jag började jobba här 4,66 4,13 3,71 4,63 4,10 3,70 4,51 3,95 3,62 4,62 4,08 3,56 4,76 0,6 % 4,05 0,7 % 3,66 0,3 % Jag ser möjligheter att utvecklas och växa inom företaget Jag känner att jag har god variation i mina arbetsuppgifter Jag kan på ett bra sätt se resultatet av mina arbetsuppgifter 3,61 3,49 3,48 3,50 3,95 3,89 3,90 3,76 4,09 4,01 4,02 3,95 3,67 3,4 % 3,94 1,5 % 4,10 2,0 % Jag är mycket nöjd med mina nuvarande arbetsuppgifter totalt sett 3,94 3,98 3,89 3,84 4,06-1,0 % Ledarskap en genomgående positiv trend Ledarskapets kvalitet genomsyrar ofta nöjdheten på många olika håll inom en organisation. Ett väl fungerande ledarskap kan vara skillnaden mellan ett genomgående dåligt resultat och ett bra. Med detta som bakgrund är den positiva förändringen från 2011 väldigt rolig att utläsa. Resultat för i princip samtliga frågor under ledarskapet är det högsta som hittills noterats. Vad är då anledningen till detta? Förtroendet för den högsta chefen har högst förklaringsvärde för helhetsfrågan och dess positiva utveckling är en av nycklarna till uppgången. Andra frågeområden som anses viktiga för det totala uppfattade ledarskapet är chefernas förmåga att motivera och sätta tydliga mål. Frågan om motivation korrelerar mycket starkt med den om positiv feedback. Det kanske är som att sparka upp en öppen dörr, men återkoppling är en viktig bidragande faktor för en motiverad medarbetare.

12 11 Netigates Medarbetarrapport 2012: Ljusare syn på arbetsplatsen i dåliga tider Både analys och kommentarer belyser chefens förmåga att sätta mål som ett fokusområde. Frågan kring chefens förmåga att sätta mål för enhet/arbetsgrupp och frågan om individuella mål korrelerar mycket starkt vilket visar att man inte skiljer på hur och för vilka man sätter mål. Kommentarerna kring mål belyser efterfrågan av fördefinierade mål på både individ- och gruppnivå. Tabellen nedan visar också att det är just frågorna om chefers måldefiniering för sina anställda som noterar några de lägsta resultaten för ledarskapet. Resultat Ledarskap Ledarskap Förändring Min chef ger mig den positiva feedback som jag behöver Min chef ger mig konstruktiv feedback när jag ej presterar tillräckligt Min chef är bra på att motivera min enhet/arbetsgrupp Min chef sätter tydliga mål för min enhets/arbetsgrupps verksamhet 3,75 3,62 3,56 3,48 3,52 3,39 3,42 3,28 3,56 3,44 3,41 3,38 3,62 3,52 3,61 2,87 3,69 3,6 % 3,35 3,8 % 3,44 3,5 % - 2,8 % Min chef sätter tydliga mål för mitt arbete 3,58 3,51 3,58 3,49 3,43 2,0 % Jag har förtroende för min chefs kompetens 4,01 3,88 3,78 3,82 3,97 3,4 % Min chef tar sig tid att lyssna på mig 4,01 3,94 3,77 3,81 3,96 1,8 % Min chef har rimliga krav på min arbetsinsats Jag har förtroende för/är nöjd med min chef 4,02 3,94 3,89 3,94 4,07 3,89 3,83 3,88 4,02 2,0 % 3,89 4,6 % Jag har förtroende för vår högsta chef 3,86 3,74 4,01 4,01 3,96 3,2 % Jag tycker att ledarskapet på min arbetsplats är mycket bra totalt sett 3,59 3,43 3,44 3,33 3,48 4,7 %

13 12 Kompetensutveckling ett nedprioriterat område? Resultatet för kompetensutveckling håller en något högre nivå än tidigare år. En nivå som i relation till övriga frågeområden är ganska låg. Ser man till resultatet för den övergripande frågan längst ner i tabellen nedan så är detta en oroväckande notering. Samtidigt är många medarbetare väldigt nöjda med den kompetens de har idag. Därför ställer jag mig frågan huruvida gemene medarbetare efterfrågar fokus på kompetensutveckling? Ser man till resultat för frågan Med rätt kompetensutveckling skulle jag kunna göra ett markant bättre jobb så finns det en tydlig efterfrågan. Resultat för denna har också ökat något under de senaste åren. Frågan Mitt företag som helhet tar kompetensutveckling på allvar har högst förklaringsvärde för helhetsfrågan. Därför kan det vara värt att se över hur man internt jobbar med kompetensutvecklingen. Är det möjligen ett område som placerats i skymundan för övriga fokusområden? Kompetensutveckling behöver inte alltid ske via extern expertis utan ett utbyte av kunskap internt kan ofta räcka för att tillfredsställa personalens hunger efter kunskap. Undersök därför vilken typ av kompetensutveckling som efterfrågas för att finna en lämplig lösning. Resultat Kompetensutveckling Förändring Med den kompetens jag har idag kan jag utföra mitt arbete på ett bra sätt Med rätt kompetensutveckling skulle jag kunna göra ett markant bättre jobb Jag får den kompetensutveckling jag behöver för att kunna utföra mitt arbete Min chef tar kompetensutvecklingen på allvar Mitt företag som helhet tar kompetensutvecklingen på allvar 4,19 4,14 4,05 4,09 4,12 1,2 % 3,85 3,77 3,66 3,71 3,84 2,1 % 3,53 3,55 3,51 3,32 3,63-0,6 % 3,64 3,67 3,59 3,52 3,74-0,8 % 3,50 3,43 3,44 3,24 3,56 2,0 % Jag tycker att kompetensutvecklingen på mitt företag är mycket bra totalt sett 3,39 3,32 3,22 3,16 3,47 2,1 %

14 13 Netigates Medarbetarrapport 2012: Ljusare syn på arbetsplatsen i dåliga tider Informationshantering i behov struktur Vissa tycker att de får för lite information. Andra tycker att information de erhåller är irrelevant års rapport lyfte tillgängligheten till information som ett viktigt område. Resultat för 2012 visar på exakt samma slutsats möjliggör information som enkelt kan nås av de som kan vara intresserade av denna. I det här fallet är struktur nyckelordet. Många eftersträvar en strukturerad informationshantering men där det ofta prioriteras ned och de anställda får fråga sig fram för att hitta det de vill. På samma sätt som att skrivbordet behöver städas ibland eller att filer på datorns skrivbord behöver mappas upp så blir detta betydligt enklare om det finns en struktur för hur informationen skall placeras. Organisationer som noterar lågt på frågan om lättillgänglighet bör se över den struktur som rör affärssystem, intranät och gemensamma servrar där information samlas för att kunna användas av kollegor. Resultat Informationsflöden Förändring Företagets mål och visioner har blivit tydligt redovisade för mig Jag kan i generella drag redogöra för företagets mål och visioner Jag är nöjd med den kommunikation som jag och min chef har Jag hittar lätt den information som jag behöver Jag har tillgång till den information jag behöver för att fullgöra mitt arbete 3,87 3,68 3,82 3,83 3,63 3,49 3,59 3,82 3,93 3,83 3,69 3,76 3,54 3,56 3,46 3,45 3,90 3,91 3,78 3,69 3,89 5,2 % 3,60 4,0 % 3,87 2,6 % 3,61-0,6 % 3,86-0,3 % Jag tycker att informationsflödet inom företaget är mycket bra totalt sett 3,49 3,37 3,32 3,23 3,53 3,6 % 2011 års resultat visade på en tillfällig nedgång för hur övergripande mål och visioner behandlades internt. Resultatet för 2012 visar på en tillbakagång till en nivå som är liknande den för tidigare år. Vad detta beror på är svårt att spåra och kan grunda sig i några enskilda företags agerande utifrån 2011 års resultat. Förmågan att kunna redogöra för företagets mål och visioner är en av frågorna med högst förklaringsvärde för helhetsfrågan om informationsflöde. Detta styrker frågans betydelse och därmed är tillbakastudsen från 2011 än mer viktig för att behålla en allmän nöjdhet kring hur information hanteras internt.

15 14 Netigates Medarbetarrapport 2012: Ljusare syn på arbetsplatsen i dåliga tider Nöjd Medarbetarindex ger en övergripande jämförelse Det finns många sätt att gå tillväga för att få en övergripande bild av hur de anställda mår. Ett resultat är viktigt att placera i perspektiv till en referenspunkt. Vissa nöjer sig med att jämföra historiskt och tittar bara på interna siffror. Andra vänder sig utåt och jämför sig med hur andra företag mår, där denna rapport genererar ett material som skapar det mervärde som ofta eftersöks. Många som använder sig av medarbetarundersökningar vill kunna få ett resultat som enkelt går att jämföra från år till år. Ett vanligt förekommande sätt att göra detta är via NMI (Nöjd MedarbetarIndex) som baseras på tre olika frågor av liknande karaktär. a. Hur är ditt sammanfattande omdöme om företaget som arbetsgivare? b. Hur väl uppfyller företaget som arbetsgivare dina förväntningar? ngar? c. Hur väl överensstämmer företaget med din bild av en ideal arbetsgivare? För att hjälpa våra kunder med denna indexering har Netigate till 2012 års frågebatteri adderat ovan tre frågor. Vissa andra leverantörer använder sig av en 10-gradig skala för att besvara dessa frågor då de vill ge möjlighet för respondenten att uttrycka sig mer utförligt. Vi frångår denna metodik i vår undersökning eftersom resterande frågor använder sig av en fem-gradig skala för att göra undersökningen lättare att besvara. Använd följande formel för att räkna fram ert NMI: [((a+b+c)/3)-1)/4]*100 = NMI 2012 års NMI = 72 Eftersom årets rapport är den första som ges möjlighet att presentera ett NMI får det indexerade resultatet ett större värde i framtida undersökningar då detta kan jämföras historiskt. För de kunder som använt de tre NMI-frågorna innebär vår referenspunkt en indikator för hur dessa placerar sig i relation till l andra svenska organisationer. Ett oroväckande resultat som diagrammet nedan visar är en negativ trend för hur väl arbetsgivaren överensstämmer med en ideal sådan. Sedan år 2008 har resultatet sjunkit från år till år med det lägsta resultatet hittills år Analys visar att ledarskapet är det absolut viktigaste området att fokusera på för att höja resultatet t för nedan fråga. Därefter placerar sig frågan om hur förknippad individen känner sig med sin arbetsgivare. Utöver fokus på ledarskapet är det viktigt att reflektera över vad som kan göras för att förbättra relationen med de anställda. Olika typer av gemensamma aktiviteter mellan avdelningar brukar vara en av nycklarna till att lyckas med detta. 3,73 3,81 3,83 3,84 4, Hur väl överensstämmer företaget med din bild av en ideal arbetsgivare?

16 15 Netigates Medarbetarrapport 2012: Ljusare syn på arbetsplatsen i dåliga tider Resultat Helhetssyn och framtidsutsikter Förändring Hur är ditt sammanfattande omdöme om företaget som arbetsgivare? Hur väl uppfyller företaget som arbetsgivare dina förväntningar? Hur väl överensstämmer företaget med din bild av en ideal arbetsgivare? 4, , ,73 3,81 3,83 3, ,01-2,1 % Jag tror att vi som organisation kommer att växa över de kommande 12 månaderna Jag känner att vi som organisation har en positiv utveckling framför oss 3,78 3,91 3,77 3,39 3,94 3,92 3,93 3,91 4,16-3,3 % 4,02 0,5 % Konjunkturläget har förändrats under 2012 och blivit mer kritiskt under det andra halvåret. Med detta som bakgrund är det av värde att titta på om konjunkturläget har gett någon effekt på hur medarbetare runt om i Sverige ser på framtiden för sin organisation. Indelning mellan medarbetarundersökningar genomförda första och andra halvåret 2012 visar att det finns en skillnad i uppfattning. Första halvåret 2012 Andra halvåret ,87 3,71 3,99 3,89 Jag tror att vi som organisation kommer att växa över de kommande 12 månaderna Jag känner att vi som organisation har en positiv utveckling framför oss Skillnaderna mellan resultatet i frågorna ovan visar att det finns en liten nedgång i tron på främst den kortsiktiga tillväxten. Även om konjunkturläget förmodligen ger sin effekt på resultatet är det återigen intressant att ta till regression för att se vilken av frågorna i undersökningen som bäst förklarar detta resultatet. Frågan Jag har förtroende för vår högsta chef har bäst förklaringsvärde och som visar på hur viktig dennes roll är för att skapa tilltro på tillväxt bland de anställda. Resultatet för den högra frågan Jag känner att vi som organisation har en positiv utveckling framför oss visar att det finns en lite större optimism på långsiktig utveckling även om denna också skiljer sig åt mellan de båda halvårsindelningarna.

17 16 Små detaljer gör stor skillnad Den stora utmaningen i mitt arbete är att hitta lösningar för att erhålla rätt information från omgivningen. På så sätt skapas ett kvalitetssäkrat underlag som öppnar upp dörrarna för utveckling och förbättring i alla verksamhetens delar. I mitt dagliga arbete hjälper jag våra kunder med allt från små formuleringsfrågor till att analysera data i syfte att presentera intressanta statiska samband eller avvikelser. Med Netigates medarbetarrapport vill jag ge er en hjälpande hand i ert fortsatta arbete med personalfrågor. Missade ni chansen att medverka i Medarbetare 2012 hoppas jag på ett ömsesidigt samarbete inför Medarbetare 2013 där jag får möjlighet att ta del av ert resultat medan ni får tillgång till ett referensmaterial att jämföra er specifika arbetsplats mot. Sakarias Fasth Civilingenjör och Undersökningskonsult Netigate AB Om Netigate Netigate är ett av Europas största och ledande undersökningsföretag inom online research. Vi tillhandahåller lösningar och tjänster för undersökningar via webben och mobilen. Vi ger dig och din organisation möjlighet att genomföra avancerade onlineundersökningar på ett enkelt sätt. Ring oss så berättar vi mer: De word clouds som visas i rapporten är framtagna med Netigates funktion för analys av fritextsvar. Funktionen analyserar svaren och visar frekvensen av de mest förekommande orden, dvs. de vanligaste orden visas i storleksordning. Kontakta oss gärna för mer information om vilka andra möjligheter denna funktion erbjuder eller läs mer på

18 17 Korrigerade medelvärden för 2012 utifrån alternativa skalor Fysiska arbetsmiljön 5-gradig 4-gradig 6-gradig 7-gradig Min arbetsplats är väl anpassad för mitt arbete 3,87 3,10 4,64 5,42 Min arbetsplats är väl anpassad efter mina behov 3,87 3,10 4,64 5,42 Jag är trygg på min arbetsplats 4,33 3,46 5,20 6,06 Jag kan påverka min egen arbetsplats 3,76 3,01 4,51 5,26 Jag är fysiskt avkopplad när jag lämnar arbetet för dagen 3,25 2,60 3,90 4,55 Ljudnivån är väl anpassad för mitt arbete 3,56 2,85 4,27 4,98 Jag tycker att den fysiska arbetsmiljön på min arbetsplats är mycket bra totalt sett 3,79 3,03 4,55 5,31 Servicefunktioner 5-gradig 4-gradig 6-gradig 7-gradig Den tekniska utrustningen på min arbetsplats är väl anpassad till mina arbetsuppgifter 3,87 3,10 4,64 5,42 Min arbetsplats hålls ren och trivsam 3,95 3,16 4,74 5,53 Jag får den tekniska support jag behöver för att utföra mitt arbete De administrativa rutinerna jag berörs av på företaget fungerar mycket väl Gemensamma utrymmen för rekreation och vila, som fikarum och pentry, är fräscha och inbjudande 3,87 3,10 4,64 5,42 3,60 2,88 4,32 5,04 3,45 2,76 4,14 4,83 Jag tycker att servicefunktionerna på min arbetsplats är mycket bra totalt sett 3,72 2,98 4,46 5,21

19 18 Psykiska arbetsmiljön & medarbetarrelationer 5-gradig 4-gradig 6-gradig 7-gradig Medarbetarrelationerna är mycket bra 4,17 3,34 5,00 5,84 Jag mår bra på arbetet 4,06 3,25 4,87 5,68 Jag ser fram emot varje ny arbetsdag 3,75 3,00 4,50 5,25 Jag känner mig starkt förknippad med mitt företag 3,83 3,06 4,60 5,36 Hälsofrågor tas på allvar på min arbetsplats 3,65 2,92 4,38 5,11 Stressfrågor tas på allvar på min arbetsplats 3,20 2,56 3,84 4,48 Arbetsplatsen saknar företeelser som mobbning och diskriminering 3,95 3,16 4,74 5,53 Jag kan göra min röst hörd på Företaget 3,73 2,98 4,48 5,22 Jag har starkt förtroende för mina kollegor 4,15 3,32 4,98 5,81 När jag berättar om mitt jobb för min familj/mina vänner är jag oftast positiv En förändrad könsfördelning skulle ge en positiv effekt för Företaget 3,92 3,14 4,70 5,49 3,43 2,74 4,12 4,80 Jag tycker att den psykiska arbetsmiljön på min arbetsplats är mycket bra totalt sett 3,74 2,99 4,49 5,24 Arbetsuppgifter 5-gradig 4-gradig 6-gradig 7-gradig Jag har lagom med utmaningar i mitt arbete 3,83 3,06 4,60 5,36 Mina arbetsuppgifter speglar min kompetens 3,73 2,98 4,48 5,22 Arbetstiden räcker för att utföra mitt arbete 3,35 2,68 4,02 4,69 Det finns en tydlig arbetsfördelning mellan mig och mina kollegor/arbetskamrater 3,65 2,92 4,38 5,11 Jag känner ansvar för mitt arbetsområde 4,66 3,73 5,59 6,52 Jag har så mycket befogenhet som jag behöver för att kunna utföra mina arbetsuppgifter Mitt jobb och min utveckling på företaget motsvarar de förväntningarna jag hade när jag började jobba här Jag ser möjligheter att utvecklas och växa inom företaget Jag känner att jag har god variation i mina arbetsuppgifter Jag kan på ett bra sätt se resultatet av mina arbetsuppgifter 4,13 3,30 4,96 5,78 3,71 2,97 4,45 5,19 3,61 2,89 4,33 5,05 3,95 3,16 4,74 5,53 4,09 3,27 4,91 5,73 Jag är mycket nöjd med mina nuvarande arbetsuppgifter totalt sett 3,94 3,15 4,73 5,52

20 19 Ledarskap 5-gradig 4-gradig 6-gradig 7-gradig Min chef ger mig den positiva feedback som jag behöver Min chef ger mig konstruktiv feedback när jag ej presterar tillräckligt Min chef är bra på att motivera min enhet/arbetsgrupp Min chef sätter tydliga mål för min enhets/arbetsgrupps verksamhet 3,75 3,00 4,50 5,25 3,52 2,82 4,22 4,93 3,56 2,85 4,27 4,98 3,62 2,90 4,34 5,07 Min chef sätter tydliga mål för mitt arbete 3,58 2,86 4,30 5,01 Jag har förtroende för min chefs kompetens 4,01 3,21 4,81 5,61 Min chef tar sig tid att lyssna på mig 4,01 3,21 4,81 5,61 Min chef har rimliga krav på min arbetsinsats 4,02 3,22 4,82 5,63 Jag har förtroende för/är nöjd med min chef 4,07 3,26 4,88 5,70 Jag har förtroende för vår högsta chef 3,86 3,09 4,63 5,40 Jag tycker att ledarskapet på min arbetsplats är mycket bra totalt sett 3,59 2,87 4,31 5,03 Kompetensutveckling 5-gradig 4-gradig 6-gradig 7-gradig Med den kompetens jag har idag kan jag utföra mitt arbete på ett bra sätt Med rätt kompetensutveckling skulle jag kunna göra ett markant bättre jobb Jag får den kompetensutveckling jag behöver för att kunna utföra mitt arbete 4,19 3,35 5,03 5,87 3,85 3,08 4,62 5,39 3,53 2,82 4,24 4,94 Min chef tar kompetensutvecklingen på allvar 3,64 2,91 4,37 5,10 Mitt företag som helhet tar kompetensutvecklingen på allvar 3,50 2,80 4,20 4,90 Jag tycker att kompetensutvecklingen på mitt företag är mycket bra totalt sett 3,39 2,71 4,07 4,75

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Inledning Fixa ventilationen!, Ledningen bryr sig inte eller Varför lyssnar vi alltid på samma radiokanal?. Kommentarerna från

Läs mer

Insikter. Netigates. Medarbetarrapport2014. Svenska medarbetare efterfrågar utvecklande ledarskap

Insikter. Netigates. Medarbetarrapport2014. Svenska medarbetare efterfrågar utvecklande ledarskap Insikter? Netigates?? Medarbetarrapport2014? Svenska medarbetare efterfrågar utvecklande ledarskap Inledning Min chef ger mig sällan positiv feedback för mina arbetsinsatser och Besticken i våra gemensamma

Läs mer

Medarbetarrapport 2008

Medarbetarrapport 2008 Medarbetarrapport 2008 Sammanfattning Den typiska svenska medarbetaren tycks; Känna sig trygg på sin arbetsplats men ej vara särskilt fysiskt avkopplad när hon lämnar arbetet för dagen. Ha goda medarbetarrelationer

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Medarbetarenkäten 2009

Medarbetarenkäten 2009 Övergripande rapport för Jenny Axelsson Personalavdelningen 1. Inledning Piteå kommun ska genomföra en årlig kommunövergripande medarbetarenkät som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultat

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Arbetsfö rmedlingen Rapport medarbetarundersökning 2014

Arbetsfö rmedlingen Rapport medarbetarundersökning 2014 Arbetsfö rmedlingen Rapport medarbetarundersökning 2014 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4 2.1. Om medarbetarundersökningar hos Arbetsförmedlingen... 4 2.2. Arbetsförmedlingens index...

Läs mer

Medarbetarundersökning 2009

Medarbetarundersökning 2009 Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Resultat och sammanfattning Förbättrat

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY)

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY) MEDARBETARUNDERSÖKNING 213 LÄSVÄGLEDNING 1 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 213. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

Rapport. Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn

Rapport. Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn Rapport Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn Innehållsförteckning Sida Sammanfattning och Åtgärdsarbete 3-4 Bakgrund och Syfte 5 Metod och Svarsfrekvens 5-7 Information

Läs mer

Tabell 1 Betygsindex, medelbetyg och svarsfördelning Sthlm:s polismyndighet

Tabell 1 Betygsindex, medelbetyg och svarsfördelning Sthlm:s polismyndighet Tabell 1 Betygsindex, medel och sfördelning Sthlm:s polismyndighet Antal ande: 4 323 ande : 73 n och sfördelning för frågorna i Polisens medarbetarundersökning. På en skala 1-10 har medarbetarna för varje

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes Malmö stad 1 (1) Datum 2014-05-14 Handläggare Sara Mellander Planeringssekreterare Sara.Mellander@malmo.se Tjänsteskrivelse Medarbetarenkät 2014 FRI-2014-2099 Sammanfattning Sedan 2006 genomför Malmö stad

Läs mer

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommun Barn-och ungdomsförvaltningen Antal svar: 1210 Antal medarbetare: 1409 Svarsfrekvens: 85,9% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

Lidingö stad medarbetarundersökning November 2010

Lidingö stad medarbetarundersökning November 2010 Lidingö stad medarbetarundersökning November Organisationsutveckling med undersökningar FÖRÄNDRINGSARBETE Grupputveckling Coachning ÅTERKOPPLING Diskussion Lokala handlingsplaner UPPFÖLJNING Återkoppling

Läs mer

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen?

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen? MEDARBETARBAROMETERN RESULTAT 2014 Hej! I slutet av år 2014 fick alla våra medarbetare med månadslön möjlighet att fylla i den årliga medarbetarenkäten. Syftet med undersökningen är att man anonymt ska

Läs mer

Resultat Medarbetarenkäten 2014. Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1

Resultat Medarbetarenkäten 2014. Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1 Resultat Medarbetarenkäten 2014 Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1 Medarbetarenkäten 2014 Medarbetarenkäten utgår ifrån Lunds kommuns medarbetarpolicy. Enkäten består av frågor om verksamheten,

Läs mer

Medarbetarenkät 2008

Medarbetarenkät 2008 SIDAN Medarbetarenkät 00 (medelvärden) Om undersökningen USK har på uppdrag av stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning genomfört enkäter med stadens medarbetare. Undersökningen är genomförd

Läs mer

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Riksbanken, Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna

Läs mer

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72.

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72. Sammanfattande mått Medarbetarindex 15 67 64 Förutsättningar i organisationen 25 53 52 Personlig arbetssituation 17 64 61 Samverkan och kunskapsdelning 12 72 63 Ledarskap 18 61 61 Handlingskraft 6 82 77

Läs mer

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen, syfte och metod 2 Fakta om undersökningen, svarsfrekvens 3 Stöd för tolkning

Läs mer

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 Boenden: Humana Omsorg AB och Carema Care AB Daglig verksamhet: Carema Care AB

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

2015:1. Jobbhälsobarometern. 350 000 personer i svenskt arbetsliv känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet flera gånger i veckan

2015:1. Jobbhälsobarometern. 350 000 personer i svenskt arbetsliv känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet flera gånger i veckan 2015:1 Jobbhälsobarometern 350 000 personer i svenskt arbetsliv känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet flera gånger i veckan Delrapport 2015:1 Sveriges Företagshälsor 2015--10-05 Leder obehagskänslor

Läs mer

Riksbanken. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB. September 2013

Riksbanken. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB. September 2013 Riksbanken Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB September 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Riksbanken beslutade att 2011 genomföra en medarbetarundersökning. Målgrupp

Läs mer

Jobbhälsobarometern Skola

Jobbhälsobarometern Skola 8 september 2014 Sveriges Företagshälsor och Svensk Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern Skola De anställdas syn på jobbet inom utbildningssektorn Innehållsförteckning Förord... 2 Om undersökningen... 3

Läs mer

Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten

Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten 1 Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du resultatet från medarbetarenkäten 2014 för hela Stockholms stad. Information Insikt Handling I stadens arbete

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 2014:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 5 Arbetslinjen till

Läs mer

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Sammanfattande mått 08 Medarbetarindex 7 78 76 68 Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57 Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Samverkan och kunskapsdelning 5 83 79 69 Ledarskap 5 83 77 69 Handlingskraft/medverkande

Läs mer

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Växjö kommunkoncern Medarbetarundersökning 2011 Oktober 5216 respondenter 2011 Genomförd av CMA Research AB Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 1 Disposition iti och läsanvisning i I denna rapport

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Fakta om respondenterna 7 Övergripande resultat 8

Läs mer

En bransch att må bra i

En bransch att må bra i En sammanfattning av slutsatser och åtgärder 2012 2013 Lotta Linderson 2013-10-18 1 Bakgrund och syfte I december 2011 gjordes en medlemsundersökning med fokus på stress. Nära hälften av medlemmarna, 6019

Läs mer

Personalenkät 2010 2/2/2011

Personalenkät 2010 2/2/2011 Personalenkät 2010 1. Jag trivs bra med... helt delvis inte alls min närmaste chef 1386 (52%) 630 (24%) 478 (18%) 125 (5%) 51 (2%) 79,73 mina arbetskamrater 1593 (60%) 703 (26%) 322 (12%) 46 (2%) 6 (0%)

Läs mer

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90%

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90% Sammanfattande mått Negativ Positiv 8 6 8 Medarbetarindex 9 77 67 65 Förutsättningar i organisationen 14 65 54 55 Personlig arbetssituation 12 73 65 63 Samverkan och kunskapsdelning 6 83 72 66 Ledarskap

Läs mer

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014 Resultatrapport Sammanställd den 12 oktober, 2014 Framtagen till: Exempel Framtagen av: IOL TOOL Kopieringsförbud Denna rapport är skyddad av upphovsrättslagen. Kopiering är förbjuden utöver vad som anges

Läs mer

9 Handlingsplan medarbetarundersökning 2014 RS150083

9 Handlingsplan medarbetarundersökning 2014 RS150083 Arbetsutskottet Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2015-03-03 RS150083, Lars Wingfors (HR-avdelningen), Driftnämnden Hallands sjukhus, Driftnämnden Närsjukvård, Driftnämnden Psykiatri, Driftnämnden

Läs mer

Pysslingen förskolor Medarbetarundersökning 2013. Gläntan Antal svar: 22 st Svarsfrekvens: 100 procent

Pysslingen förskolor Medarbetarundersökning 2013. Gläntan Antal svar: 22 st Svarsfrekvens: 100 procent Medarbetarundersökning Antal svar: st Svarsfrekvens: procent Presentation Om undersökningen Resultat - NMI, Ledarskap, Engagemang och Attraktivitet Index per frågeområde Resultat per fråga Verksamhetsspecifika

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Resultat medarbetarundersökning 2014

Resultat medarbetarundersökning 2014 Resultat medarbetarundersökning 2014 Svarfrekvens 65% 2014 72% Kommentar svarfrekvens Svarsfrekvensen är något bättre i år men arbete för att förbättra svarfrekvensen ytterligare behöver göras till kommande

Läs mer

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011 Gävle kommun Medarbetarundersökning 2011 Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING 3 TOLKNINGSMALL FÖR STAPLAR 4 ELVA FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN OCH PRESTATIONSNIVÅ 4 BESKRIVNING AV FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN 5 ARBETSRELATERAD

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI)

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Karolinska Institutet Projektledare Quicksearch: Anna Kilander Syfte och Bakgrund SYFTE Medarbetarundersökningen är ett viktigt hjälpmedel för att kartlägga

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Personalpolitik Ägare/ansvarig Personalchef Antagen av Personalenheten 2005-03-31 Revisions datum Förvaltning KSF, stab Dnr Giltig fr.o.m.

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

Polisens medarbetarundersökning 2010 Nationell analys. Rikspolisstyrelsen HR-avdelningen

Polisens medarbetarundersökning 2010 Nationell analys. Rikspolisstyrelsen HR-avdelningen Polisens medarbetarundersökning 2010 Nationell analys Rikspolisstyrelsen HR-avdelningen 1 Kort om medarbetarundersökningen 2010 Medarbetarundersökningen består av: Nöjd-Medarbetar-Index (NMI) enligt SCB:s

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa?

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Innehållsförteckning Förord... 2 Rapporten i korthet... 4 Hur mår konjunkturen?... 5 Rekrytering... 6 Stannar chefen kvar?... 10

Läs mer

1. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2011-04-18 2. Bilaga Arbetsmiljökompassen 2010 Järfälla kommun

1. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2011-04-18 2. Bilaga Arbetsmiljökompassen 2010 Järfälla kommun TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2011-04-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Kst 2011/148 Uppdrag till nämnder och styrelse att redovisa åtgärder med anledning av personalenkäten 2010 Förslag till beslut Kommunledningskontorets

Läs mer

Chefer inom individ och familjeomsorg. Kontakt: Stina Andersson Novus: Gun Pettersson/Viktor Wemminger Datum: 2015-03-16

Chefer inom individ och familjeomsorg. Kontakt: Stina Andersson Novus: Gun Pettersson/Viktor Wemminger Datum: 2015-03-16 Chefer inom individ och familjeomsorg Kontakt: Stina Andersson Novus: Gun Pettersson/Viktor Wemminger Datum: 2015-03-16 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet SSR:s räkning

Läs mer

Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun

Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun Revisionsrapport Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun Augusti 2009 Håkan Lindahl Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Polisens medarbetarpolicy

Polisens medarbetarpolicy Polisens medarbetarpolicy Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr: HR-799-4653/09 Fotografer: Magnus Westerborn, Karl-Oskar Bjurenstedt, Peter Phillips, Patrick Trägårdh

Läs mer

Metoder för riskbedömning av den psykosociala arbetsmiljön. Vad är psykosocial arbetsmiljö?

Metoder för riskbedömning av den psykosociala arbetsmiljön. Vad är psykosocial arbetsmiljö? Metoder för riskbedömning av den psykosociala arbetsmiljön SAN-konferens 20 oktober 2011, fil.dr. psykolog Forskargruppen Säkerhet-Organisation-Ledarskap Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska akademin,

Läs mer

Medarbetarenkät 2013 Vårgårda

Medarbetarenkät 2013 Vårgårda Medarbetarenkät 2013 Vårgårda Instämmer inte Instämmer helt 1 2 3 4 Medel Svarande Inget svar Jag är insatt i min arbetsplats mål 1,5% 7,2% 37,8% 53,6% 3,4 685 0 Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas

Läs mer

RAPPORT. SHIS Bostäder Medarbetarenkät 2014 SHIS STATISTIK OCH UTREDNINGAR UPPDRAGSNUMMER 3583299000 2014-04-18

RAPPORT. SHIS Bostäder Medarbetarenkät 2014 SHIS STATISTIK OCH UTREDNINGAR UPPDRAGSNUMMER 3583299000 2014-04-18 Bostäder Medarbetarenkät 2014 UPPDRAGSNUMMER 3583299000 STATISTIK OCH UTREDNINGAR . Om undersökningen Sweco har på uppdrag av Bostäder genomfört en medarbetarundersökning med stiftelsens medarbetare. Undersökningen

Läs mer

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag Om oss Progressiera AB, en naturlig samarbetspartner för offentlig sektor, myndighet och landsting Specialiserade inom Medarbetarundersökningar

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 TOTALT 6230 respondenter November 2010 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om

Läs mer

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 INTERN FÖRANKRING... 4 EN STOR ELLER MÅNGA SMÅ... 5 TIMING... 6 INFORMATION INFÖR OCH UNDER GENOMFÖRANDET...

Läs mer

HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD

HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD INLEDNING Vi vill alla ha och behöver en chef som ser oss, som är tydlig med sina förväntningar och som inspirerar oss till att

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000 medarbetare på samtliga förvaltningar och bolag och besvarades av 77 procent

Läs mer

Medarbetarundersökning Landstinget Västmanland 2013

Medarbetarundersökning Landstinget Västmanland 2013 Medarbetarundersökning Landstinget Västmanland 2013 Genomförd under perioden 10 september 1 oktober 2013 2013-11-21 NMI 2013 en snabböversikt Nedan följer en kortfattad översikt över resultat från NMI

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013

MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013 MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013 Medarbetarbarometer 2013 Innehåll Syfte sid 3 Metod och förklaringar sid 4-7 Sammanfattning av resultat sid 8-16 Det fortsatta arbetet sid 17 2 Syfte Återkommande mätning

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

Mall för medarbetarsamtal CHEF *

Mall för medarbetarsamtal CHEF * Mall för medarbetarsamtal CHEF * Datum: Namn: Avdelning: Institution: Chefens namn: * Denna mall ska användas då medarbetarparten är en chef med personalansvar. Medarbetarsamtal har förts mellan ovanstående

Läs mer

Enkätresultat, Medarbetare - Lärare i gymnasieskolan

Enkätresultat, Medarbetare - Lärare i gymnasieskolan 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 3,94 4,15 3,80 4,17 3,25 4,64 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att

Läs mer

Medarbetarsamtal Chefer och medarbetare

Medarbetarsamtal Chefer och medarbetare Medarbetarsamtal Chefer och medarbetare Chef / ledarsansvar STEG 1: ORGANISERA STEG 2: FÖRBEREDA STEG 3: GENOMFÖRA STEG 4: UTVÄRDERA STEG 5: FÖLJA UPP Medarbetaransvar Medarbetarsamtal på LiU Medarbetarsamtalet

Läs mer

Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg

Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg Linköpings Universitet Medicin och hälsa (IMH) ÖVERSIKT 07 Arbetsplatsindikator Övrigt Förutsättningar i organisationen Medarbetarsamtal och lönesamtal

Läs mer

ICT - Inklusive undernoder KTH

ICT - Inklusive undernoder KTH ICT - Inklusive undernoder KTH Medarbetarundersökning Rapport ICT skolan 2013 ICT - Inklusive undernoder Bakgrund I det här dokumentet kan du ta del av resultatet för din avdelning samt jämföra det med

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Januari 2013 Svarsfrekvens Per förvaltning och bolag Karlstads Kommun Airport ASF BUF FD/VD GYF KBAB KEAB

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Rapport 1(23) Medarbetarundersökning 2013 2(23) Innehållsförteckning 3(23) 1 Bakgrund I Kramfors kommuns styrmodell har fokusområdet medarbetare det övergripande målet attraktiv arbetsgivare och ett av

Läs mer

Ökad nytta av SCB:s medborgarundersökning. Bosse Thydén Cecilia Berglund Statistiska centralbyrån

Ökad nytta av SCB:s medborgarundersökning. Bosse Thydén Cecilia Berglund Statistiska centralbyrån Ökad nytta av SCB:s medborgarundersökning Bosse Thydén Cecilia Berglund Statistiska centralbyrån Disposition Vår ambition är att öka kunskapen om medborgarundersökningen internt i vår organisation. Vi

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

POLISENS LEDARKRITERIER

POLISENS LEDARKRITERIER MÅL OCH RESULTAT Det innebär att styra och driva mot angivna mål och att se vad som gagnar på såväl kort som lång sikt. Ha god uthållighet och förmåga att ha målen i sikte även när händelseutvecklingen

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Hur fyller du i enkäten?

Hur fyller du i enkäten? Hur fyller du i enkäten? Svara spontant och snabbt på frågorna, du bör lägga ner mer tid än 5-10 minuter. Fyll gärna i frågorna på arbetsplatsen. Enkäten är helt anonym. BAAB sammanställer resultatet av

Läs mer

Slutrapport Kort version

Slutrapport Kort version Slutrapport Kort version Medarbetarenkät Medarbetarenkät Ledar 2013 2 (10) Medarbetarenkät för Stockholms stad 2013 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Medarbetarundersökning 2013 Vetlanda kommun, Vetab och Witalabostäder Vetlanda kommun den 24 oktober 2013 Malin Claesson och Annika Edvardsson HR-avdelningen 1 Inledning Medarbetarundersökning har tidigare

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Certifierad konsult: Birgitta Jubell Faluhälsan AB. Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad

Certifierad konsult: Birgitta Jubell Faluhälsan AB. Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad Certifierad konsult: Birgitta Jubell Faluhälsan AB Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress AB Karlstad Winmar AB Träffgatan 4, 136 44 Handen Tel: 08-120 244 00 info@winmar.se, www.winmar.se 2010 (9)

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Dialog om Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Dialog om Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Dialog om Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Idéns upplägg Förslaget till ny idé om hälsosam vårdmiljö består av två delar. Den första delen är en inledning där följande finns med: Vårdförbundets

Läs mer

Grundläggande värderingar

Grundläggande värderingar Grundläggande värderingar Institutet för Svensk Kvalitet, SIQ, har funnit att det finns ett antal grundläggande värderingar (13st) som är gemensamma för riktigt framgångsrika företag. Tomas och Leo på

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Undersökningar behövs, men gör om och gör rätt

Undersökningar behövs, men gör om och gör rätt Undersökningar behövs, men gör om och gör rätt Fel analys ger verkningslösa åtgärder DEBATT Ett av de stora problemen med dagens medarbetarundersökningar är att enkäterna består av ett stort antal standardiserade

Läs mer

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 eworkbarometern SOMMAREN 2014 Innehåll Om eworkbarometern 3 Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens 12 Flexibilitet 17 Uppdrag

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

Studentenkät 2013. Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola

Studentenkät 2013. Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola Studentenkät 13 Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola 1 Innehåll Inledning... 3 Antalet respondenter... 3 Grupper bland respondenterna... 3 Jag är... 4 Jag tillhör... 4 Jag är distansstudent...

Läs mer

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet ANDERS GUNÉR AvI-index Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet Iordanis Kavathatzopoulos Uppsala universitet ISBN 978-91-976643-5-6 Copyright 2008 Iordanis Kavathatzopoulos. Uppsala universitet,

Läs mer