Medarbetare 2012: Ljusare syn på arbetsplatsen i dåliga tider

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medarbetare 2012: Ljusare syn på arbetsplatsen i dåliga tider"

Transkript

1 Netigates Medarbetarrapport Medarbetare 2012: Ljusare syn på arbetsplatsen i dåliga tider Medarbetarundersökning för Sakarias Fasth, Netigate AB 14 februari, NETIGATE Sverige, Lästmakargatan 20, Stockholm Tel.: +46 (0) Fax: +46 (0)

2 1 Sammanfattning För femte året i rad sammanställer Netigate det aggregerade resultatet för de kunder som valt att genomföra medarbetarundersökningar tillsammans med oss under Netigates Medarbetarrapport 2012 baseras på resultatet från 34 svensketablerade företag och organisationer fördelade inom ett brett spektra av branscher, omsättningar och antal anställda. Rapporten presenterar främst trender över tiden men diskuterar även intressanta samband som uppenbarar sig genom djupare statistiska metoder. De trender som identifieras för 2012 är på de flesta håll positiva. Ledarskapet är en central roll i de flesta organisationer och trenden kring detta område är positiv läsning då samtliga frågor fått ett bättre resultat sedan 2011 och visar genomgående höga siffror. Analys och kommentarer kring ledarskapet belyser chefens förmåga att sätta mål som ett fokusområde där resultatet visar potential för förbättring. En oroväckande negativ trend är att fler och fler tenderar att nedvärdera sin arbetsgivare då denna jämförs med en ideal sådan års resultat för frågan visar det lägsta värdet hittills för vilket det finns historisk data. Anledningen till detta kan vara att bilden av idealet förändrats och därmed skapas en nivå som blir svårare att nå upp till. Ett problem som tycks vara svårlöst är företags förmåga att hantera stress. Resultatet visar att arbetstiden inte räcker till och samtidigt riktas kritik mot företags förmåga att ta stress på allvar. När de svarande fick uppge vad som var anledningen till upplevd stress utmärkte sig tydligt två områden som mer kritiska höga krav på mig själv och hög arbetsbelastning. I det framtida arbetet kring stress är det viktigt att båda dessa stressfaktorer finns i åtanke hos respektive chef i det dagliga arbetet. Eftersom konjunkturläget förändrats under året som gått görs en indelning mellan medarbetarundersökningar genomförda under första och andra halvåret Jämförelser mellan resultaten visar att det finns en signifikant skillnad mellan dessa då de svarande fick bedöma tron på tillväxt under de kommande 12 månaderna. Resultatet visade en mer restriktiv inställning till tillväxt bland de som erlagt sina svar under andra halvåret av Analys av resultatet visar att förtroendet för den högsta chefen är en av nycklarna för en ökad tro på en kortsiktig tillväxt.

3 2 Inledning Under 2012 varslades över personer runt om i Sverige. SSAB, Sony Mobile, Volvo Bussar och Holmen är bara några exempel på stora organisationer som varslade hundratals svenska anställda. I januari 2013 rapporterade Konjunkturinstitutet att sysselsättningsplanerna indikerar på vidare nedskärningar. Flera länder i Sydeuropa går en fortsatt tung ekonomisk situation till mötes vilket ger effekt på den svenska ekonomin. Ledande experter spekulerar i en ny djup global finanskris inom en snar framtid. Därför ställer vi oss frågan hur ser situationen ut i Sverige och hur mår de arbetande svenskarna? Den här rapporten tar ett djupdyk i svenska organisationer och tar tempen på hur anställda upplever sin arbetssituation. Rapporten baseras på resultatet från 34 svenska arbetsplatser som år 2012 använde sig av Netigates medarbetarundersökning. I syfte att summera resultatet för dessa arbetsgivare presenterar Netigates medarbetarrapport det aggregerade resultatet för 2967 röster fördelade hos företag och organisationer inom ett brett spektra av branscher, omsättningar och antal anställda. Genom denna rapport får de deltagande företagen ett referensmaterial som hjälper dem att få en relativ känsla av vad deras specifika resultat egentligen säger. För icke deltagande företag kan förhoppningsvis denna rapport väcka lite tankar och funderingar kring trender och vad som är viktigt för den svenska personalstyrkan i stort. Medarbetarundersökningens utformning är ett resultat av ett samarbete mellan undersökningsföretaget Netigate och ett flertal HR-specialister, däribland Bengt-Erik Andersson, professor emeritus i utvecklingspsykologi och pedagogik vid Institutionen för individ, omvärld och lärande, Lärarhögskolan i Stockholm. Undersökningen bygger på lång erfarenhet från genomförande av medarbetarundersökningar, från referensgrupper samt från akademiska forskningsrön. Rapporten delas upp i de kategorier som medarbetarundersökningen utgår ifrån, vilket ger följande kapitelindelning: Fysiska arbetsmiljön Servicefunktioner Psykiska arbetsmiljön och medarbetarrelationer Arbetsuppgifter Ledarskap Kompetensutveckling Informationsflöden Helhetssyn och framtidsutsikter

4 3 Samtliga medelvärden som redovisas i rapporten utgår från en skala mellan 1 och 5. Då alla deltagande företag inte använder sig av samma skala har vi valt att vikta medelvärdena från 2012 utifrån 4-, 6- och 7-gradiga skalor som placeras i en bilaga i slutet av rapporten. Analysmetod De diskussioner som presenteras i resultatet nedan har samtliga utkristalliserats genom körningar i statistikprogrammet SPSS med fokus på regressions- och korrelationsanalys. Regressionsanalysen är en metod som används för att undersöka vilka variabler som förklarar variationer i mer övergripande frågor. Analysen kan sedan visa vilken eller vilka variabler som förklarar mest av den variabel som placeras som beroende. På så sätt kan underliggande frågeområden identifieras för att finna hur problem skall angripas. Korrelationsmetoden som används bygger på Pearsons produktmomentkorrelation vilken beräknas som kovariansen mellan två variabler dividerat med deras standardavvikelse.

5 4 Resultat I följande avsnitt presenteras 2012 års data i tabellform där samtliga värden ställs mot tidigare års resultat. I tabellerna adderas även en kolumn som beskriver den procentuella förändringen från 2011 till 2012 så att det blir enklare att utläsa svarens utveckling det senaste året. Resultat, samband och trender diskuteras i textform för att skapa intressanta infallsvinklar för hur siffrorna kan ses ur ett större perspektiv. Fundera och reflektera gärna själv över innehållet när du läser rapporten. Våra åsikter och idéer kan skilja sig från hur den specifika situationen ser ut, vilket öppnar dörrarna för egna tolkningar och slutsatser. Vad är en realistisk svarsfrekvens? Många ställer sig frågan vad som är en god svarsfrekvens när man genomför undersökningar. Utan att behöva gå in på facktermer som konfidensintervall och konfidensgrader så visas nedan en sammanställning av utfallet för de undersökningar som ligger till grund för denna rapport. Av de 35 inkluderade undersökningsresultaten har 33 använt sig av utskick via e-post. De blå staplarna representerar svarsfrekvensen och de röda hur många personer som undersökningen skickats ut till. Svarsfrekvens Antal Utskick Svarsfrekvens 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Grafen ovan visar att det finns ett tydligt samband mellan svarsfrekvens och storlek på organisation. Datan som presenteras i diagrammet ovan genererar en medsvarsfrekvens på 80 % och har en median på 82 %. Detta skiljer sig givetvis mellan storlek på organisationer men ger ändå en fingervisning av vad som är en realistisk nivå att sträva mot Antal Utskick

6 5 Fysiska arbetsmiljön en fortsatt positiv trend Förra årets medarbetarrapport visade på en positiv trend gällande den fysiska arbetsmiljön. Denna trend har fortsatt och 2012 års resultat visar det högsta värdet sedan En generell positiv trend kan identifieras hos resultatet för detta frågeområde där den upplevda tryggheten på arbetsplatsen noterar det högsta resultatet. Regressionsanalys av huvudfrågan om fysisk arbetsmiljö visar att frågan Min arbetsplats är väl anpassad efter mina behov har det största förklaringsvärdet, följt av frågan om ljudnivå. Det innebär att det är dessa två områden som är viktiga att fokusera på för att höja den totala uppfattningen kring den fysiska arbetsmiljön. Arbetsplatsens anpassning efter individens behov är också det resultat som ökat mest i nedanstående tabell då resultatet för 2012 jämförs med Frågan om ljudnivå är ny för 2012 och regressionsanalysen utfall visar att den är viktig för hur anställda uppfattar den fysiska arbetsmiljön. Övrig intressant notering är att under samtliga år som denna rapport tagits fram så har frågan om fysisk avkoppling varit den som haft det lägsta resultatet, så även i år. Då övriga frågor har en positiv trend kan vi möjligen identifiera anledning till nedgången i de fria kommentarerna. Kommentarerna kopplade till den fysiska arbetsmiljön belyser tre olika fokusområden efterfrågan efter fler rum och efterfrågan efter stolar och bord som är höj- och sänkbara. Det är svårt att dra några djupare slutsatser av kommentarerna, men dessa områden är tydligt de mest förekomna. Ordmolnet till höger visar utfallet av det totala resultatet för de kommentarer som inkommit på frågan. Resultat - Fysiska arbetsmiljön Förändring Min arbetsplats är väl anpassad för mitt arbete Min arbetsplats är väl anpassad efter mina behov 3,87 3,70 3,52 3,48 3,92 4,6 % 3,87 3,63 3,49 3,46 3,74 6,6 % Jag är trygg på min arbetsplats 4,33 4,20 4,04 4,08 4,36 3,1 % Jag kan påverka min egen arbetsplats 3,76 3,58 3,57 3,50 3,69 5,0 % Jag är fysiskt avkopplad när jag lämnar arbetet för dagen 3,25 3,28 3,31 3,42 3,16-0,9 % Ljudnivån är väl anpassad för mitt arbete 3, Jag tycker att den fysiska arbetsmiljön på min arbetsplats är mycket bra totalt sett 3,79 3,64 3,37 3,45 3,90 4,1 %

7 6 IT en fortsatt fundamental funktion 2011 visade både regressionsanalys och inkomna kommentarer att det var IT och den tekniska supporten som flest såg som fokusområden års resultat visar ett högre värde för frågan om teknisk support, men ändå är IT ett av de mest förekomna områdena bland kommentarerna. Trots en tydlig förbättring på området visar synpunkter hur viktigt och grundläggande IT är när det kommer till interna kringtjänster. Regressionsanalysen visar också att den tekniska supporten är ett av de två viktigaste områdena. Frågan med högst förklaringsvärde för helhetsfrågan är de administrativa rutinerna som noterar ett liknande resultat som tidigare år. Administration är som oftast hårt kopplat till IT vilket styrks av en stark korrelation mellan frågorna. För att öka det totala intrycket av servicefunktionerna finns det gott om utrymme att göra detta genom att lämpligen se över befintliga system och verktyg så att dessa används på ändamålsenligt sätt. På så sätt kan man få positivt utfall på både administrativa rutiner och indirekt teknisk support vilket även kommer generera ett förhöjt helhetsresultat. Resultat - Servicefunktioner Förändring Den tekniska utrustningen på min arbetsplats är väl anpassad till mina arbetsuppgifter 3,87 3,71 3,59 3,56 3,98 4,3 % Min arbetsplats hålls ren och trivsam 3,95 3,79 3,51 3,42 3,84 4,2 % Jag får den tekniska support jag behöver för att utföra mitt arbete De administrativa rutinerna jag berörs av på företaget fungerar mycket väl Gemensamma utrymmen för rekreation och vila, som fikarum och pentry, är fräscha och inbjudande 3,87 3,73 3,66 3,67 3,95 3,8 % 3,60 3,59 3,68 3,48 3,64 0,3 % 3,45 3,53 3,16 2,92 3,64-2,3 % Jag tycker att servicefunktionerna på min arbetsplats är mycket bra totalt sett 3,72 3,68 3,60 3,52 3,88 1,1 %

8 7 Netigates Medarbetarrapport 2012: Ljusare syn på arbetsplatsen i dåliga tider Hög arbetsbelastning och höga personliga krav är största bovarna till stress En välmående och motiverad personalstyrka är en viktig grundpelare för att kunna bedriva en effektiv och framgångsrik verksamhet. Resultatet för den psykiska arbetsmiljön visar en genomgående positiv trend med siffror som på många håll är de högsta sedan vi började sammanställa denna typ av rapport. Analys av 2011 års resultat visade att en av de mest centrala frågorna för den totala trivseln var Jag känner mig starkt förknippad med mitt företag. Kundspecifika analyser visar att denna fråga ofta ger ett högre resultat för de arbetsplatser som har en personal med lång anställningstid. Vad det förhöjda resultatet beror på i detta fall får man själv spekulera i utifrån de eventuella insatser som gjorts internt. Resultat Psykiska arbetsmiljön & medarbetarrelationer Förändring Medarbetarrelationerna är mycket bra 4,17 4,17 3,91 3,98 4,12 0,0 % Jag mår bra på arbetet 4,06 3,96 3,87 3,92 4,04 2,5 % Jag ser fram emot varje ny arbetsdag 3,75 3,63 3,55 3,63 3,66 3,3 % Jag känner mig starkt förknippad med mitt företag 3,83 3,67 3,74 3,73 3,79 4,4 % Hälsofrågor tas på allvar på min arbetsplats 3,65 3,53 3,12 3,29 3,67 3,4 % Stressfrågor tas på allvar på min arbetsplats Arbetsplatsen saknar företeelser som mobbning och diskriminering 3,20 3,05 3,04 2,96 3,95 3,90 3,76 3,67 3,23 4,9 % 3,91 1,3 % Jag kan göra min röst hörd på företaget 3,73 3,56 3,28 3,59 3,77 4,8 % Jag har starkt förtroende för mina kollegor 4,15 4,14 3,88 3,98 4,06 0,2 % När jag berättar om mitt jobb för min familj/mina vänner är jag oftast positiv En förändrad könsfördelning skulle ge en positiv effekt för företaget 3,92 3,81 3,76 3,83 3, ,87 2,9 % - - Jag tycker att den psykiska arbetsmiljön på min arbetsplats är mycket bra totalt sett 3,74 3,70 3,60 3,57 3,82 1,1 %

9 8 Förra årets medarbetarrapport utlovade ett försök till att konkretisera anledningen till att personalen upplever en stressituation som inte tas på allvar. Med anledning av detta inkluderades mer ingående frågor kopplade till uppkomsten av stress i det frågebatteri som våra kunder fick ta del av under Ser man till kommentarerna kopplade till den psykiska arbetsmiljön för 2012 så är det just stress som återigen är ett kärt ämne som kommer i fokus. Stressfrågan noterar även i år det lägsta resultatet bland samtliga frågor i undersökningen. Positivt är givetvis att resultatet för 2012 visar ett hopp uppåt, men det finns fortfarande mycket att jobba med. Frågan måste lyftas på arbetsplatser runt om i Sverige för att kunna finna orsak och verkan. De kunder som valde att använda de mer ingående frågorna om stress och orsaken till denna genererade tillsammans nedanstående tabell. Om man bortser från att företag har svårt att lyfta frågan om stress på ett konstruktivt sätt kan resultatet nedan ge en fingervisning kring hur man bör genomföra det. Två områden utmärker sig tydligt som mer kritiska höga krav på mig själv och hög arbetsbelastning. Arbetsbelastningen är något som kan lösas med hjälp relativt enkla medel medan de personliga inre kraven på individnivå är svårare nötter att knäcka. För att kunna finna någon form av lösning på problemet är det viktigt att båda dessa stressfaktorer finns i åtanke hos varje chef i det dagliga arbetet tillsammans med kollegor. Resultat Stress Idag upplever många en stressig arbetsmiljö. När/om du känner dig stressad, vad är anledningen till detta? 2012 Dålig planering av min chef 2,61 Dålig planering av mig själv 2,45 Begränsad förmåga att planera själv 2,60 Höga krav från min chef 2,49 Höga krav på mig själv 3,56 Hög arbetsbelastning 3,57 Bristande stöd från min chef 2,30 Bristande stöd från mina kollegor 2,34

10 9 Utvärdera tidigt vilka förväntningar som finns hos nyanställda Det finns en rad olika typer av undersökningar som används i HR-sammanhang. Medarbetar-, exit- och chefundersökningar är bara några exempel. Något som inte används lika ofta enligt min erfarenhet är undersökningar som riktar sig till nyanställda. Vilka förväntningar har en nyanställd på sin tjänst? Det finns egentligen ingen anledning att vänta med att ställa frågor. Tvärtom är det en fördel att börja utvecklingsarbetet så tidigt som möjligt. Regressionsanalys visar att den viktigaste frågan kring arbetsuppgifterna är just hur väl jobb och utveckling motsvarar de förväntningar som fanns hos individen då denne inledde sin tjänst års ordmoln ser nästan identiskt ut med det som 2012 års resultat visar. Ord som tid, arbetsuppgifter och mycket är vanligt förekommande. Detta kan givetvis spåras till den höga arbetsbelastning som togs upp i förra avsnittet. Frågan om arbetstiden och huruvida denna räcker till eller ej har en marginell ökning från 2011 men håller fortfarande en relativt låg nivå i jämförelse med andra frågors resultat för Här är det viktigt att chefer ständigt visar engagemang och intresse för individerna för att kunna stötta i största möjliga mån. Två andra viktiga områden som regressionsanalysen visar är relevansen av utmaningar och variation av arbetsuppgifter i det dagliga arbetet. Visst, detta är inte någon banbrytande slutsats men något som behöver placeras i fokus för att stimulera personalen att prestera för bästa möjliga resultat.

11 10 Netigates Medarbetarrapport 2012: Ljusare syn på arbetsplatsen i dåliga tider Resultat Arbetsuppgifter Arbetsuppgifter Förändring Jag har lagom med utmaningar i mitt arbete 3,83 3,78 3,68 3,58 3,77 1,3 % Mina arbetsuppgifter speglar min kompetens 3,73 3,71 3,61 3,56 3,73 0,5 % Arbetstiden tiden räcker för att utföra mitt arbete 3,35 3,31 3,34 3,19 3,30 1,2 % Det finns en tydlig arbetsfördelning mellan mig och mina kollegor/arbetskamrater 3,65 3,65 3,60 3,48 3,52 0,0 % Jag känner ansvar för mitt arbetsområde Jag har så mycket befogenhet som jag behöver för att kunna utföra mina arbetsuppgifter Mitt jobb och min utveckling på företaget motsvarar de förväntningarna jag hade när jag började jobba här 4,66 4,13 3,71 4,63 4,10 3,70 4,51 3,95 3,62 4,62 4,08 3,56 4,76 0,6 % 4,05 0,7 % 3,66 0,3 % Jag ser möjligheter att utvecklas och växa inom företaget Jag känner att jag har god variation i mina arbetsuppgifter Jag kan på ett bra sätt se resultatet av mina arbetsuppgifter 3,61 3,49 3,48 3,50 3,95 3,89 3,90 3,76 4,09 4,01 4,02 3,95 3,67 3,4 % 3,94 1,5 % 4,10 2,0 % Jag är mycket nöjd med mina nuvarande arbetsuppgifter totalt sett 3,94 3,98 3,89 3,84 4,06-1,0 % Ledarskap en genomgående positiv trend Ledarskapets kvalitet genomsyrar ofta nöjdheten på många olika håll inom en organisation. Ett väl fungerande ledarskap kan vara skillnaden mellan ett genomgående dåligt resultat och ett bra. Med detta som bakgrund är den positiva förändringen från 2011 väldigt rolig att utläsa. Resultat för i princip samtliga frågor under ledarskapet är det högsta som hittills noterats. Vad är då anledningen till detta? Förtroendet för den högsta chefen har högst förklaringsvärde för helhetsfrågan och dess positiva utveckling är en av nycklarna till uppgången. Andra frågeområden som anses viktiga för det totala uppfattade ledarskapet är chefernas förmåga att motivera och sätta tydliga mål. Frågan om motivation korrelerar mycket starkt med den om positiv feedback. Det kanske är som att sparka upp en öppen dörr, men återkoppling är en viktig bidragande faktor för en motiverad medarbetare.

12 11 Netigates Medarbetarrapport 2012: Ljusare syn på arbetsplatsen i dåliga tider Både analys och kommentarer belyser chefens förmåga att sätta mål som ett fokusområde. Frågan kring chefens förmåga att sätta mål för enhet/arbetsgrupp och frågan om individuella mål korrelerar mycket starkt vilket visar att man inte skiljer på hur och för vilka man sätter mål. Kommentarerna kring mål belyser efterfrågan av fördefinierade mål på både individ- och gruppnivå. Tabellen nedan visar också att det är just frågorna om chefers måldefiniering för sina anställda som noterar några de lägsta resultaten för ledarskapet. Resultat Ledarskap Ledarskap Förändring Min chef ger mig den positiva feedback som jag behöver Min chef ger mig konstruktiv feedback när jag ej presterar tillräckligt Min chef är bra på att motivera min enhet/arbetsgrupp Min chef sätter tydliga mål för min enhets/arbetsgrupps verksamhet 3,75 3,62 3,56 3,48 3,52 3,39 3,42 3,28 3,56 3,44 3,41 3,38 3,62 3,52 3,61 2,87 3,69 3,6 % 3,35 3,8 % 3,44 3,5 % - 2,8 % Min chef sätter tydliga mål för mitt arbete 3,58 3,51 3,58 3,49 3,43 2,0 % Jag har förtroende för min chefs kompetens 4,01 3,88 3,78 3,82 3,97 3,4 % Min chef tar sig tid att lyssna på mig 4,01 3,94 3,77 3,81 3,96 1,8 % Min chef har rimliga krav på min arbetsinsats Jag har förtroende för/är nöjd med min chef 4,02 3,94 3,89 3,94 4,07 3,89 3,83 3,88 4,02 2,0 % 3,89 4,6 % Jag har förtroende för vår högsta chef 3,86 3,74 4,01 4,01 3,96 3,2 % Jag tycker att ledarskapet på min arbetsplats är mycket bra totalt sett 3,59 3,43 3,44 3,33 3,48 4,7 %

13 12 Kompetensutveckling ett nedprioriterat område? Resultatet för kompetensutveckling håller en något högre nivå än tidigare år. En nivå som i relation till övriga frågeområden är ganska låg. Ser man till resultatet för den övergripande frågan längst ner i tabellen nedan så är detta en oroväckande notering. Samtidigt är många medarbetare väldigt nöjda med den kompetens de har idag. Därför ställer jag mig frågan huruvida gemene medarbetare efterfrågar fokus på kompetensutveckling? Ser man till resultat för frågan Med rätt kompetensutveckling skulle jag kunna göra ett markant bättre jobb så finns det en tydlig efterfrågan. Resultat för denna har också ökat något under de senaste åren. Frågan Mitt företag som helhet tar kompetensutveckling på allvar har högst förklaringsvärde för helhetsfrågan. Därför kan det vara värt att se över hur man internt jobbar med kompetensutvecklingen. Är det möjligen ett område som placerats i skymundan för övriga fokusområden? Kompetensutveckling behöver inte alltid ske via extern expertis utan ett utbyte av kunskap internt kan ofta räcka för att tillfredsställa personalens hunger efter kunskap. Undersök därför vilken typ av kompetensutveckling som efterfrågas för att finna en lämplig lösning. Resultat Kompetensutveckling Förändring Med den kompetens jag har idag kan jag utföra mitt arbete på ett bra sätt Med rätt kompetensutveckling skulle jag kunna göra ett markant bättre jobb Jag får den kompetensutveckling jag behöver för att kunna utföra mitt arbete Min chef tar kompetensutvecklingen på allvar Mitt företag som helhet tar kompetensutvecklingen på allvar 4,19 4,14 4,05 4,09 4,12 1,2 % 3,85 3,77 3,66 3,71 3,84 2,1 % 3,53 3,55 3,51 3,32 3,63-0,6 % 3,64 3,67 3,59 3,52 3,74-0,8 % 3,50 3,43 3,44 3,24 3,56 2,0 % Jag tycker att kompetensutvecklingen på mitt företag är mycket bra totalt sett 3,39 3,32 3,22 3,16 3,47 2,1 %

14 13 Netigates Medarbetarrapport 2012: Ljusare syn på arbetsplatsen i dåliga tider Informationshantering i behov struktur Vissa tycker att de får för lite information. Andra tycker att information de erhåller är irrelevant års rapport lyfte tillgängligheten till information som ett viktigt område. Resultat för 2012 visar på exakt samma slutsats möjliggör information som enkelt kan nås av de som kan vara intresserade av denna. I det här fallet är struktur nyckelordet. Många eftersträvar en strukturerad informationshantering men där det ofta prioriteras ned och de anställda får fråga sig fram för att hitta det de vill. På samma sätt som att skrivbordet behöver städas ibland eller att filer på datorns skrivbord behöver mappas upp så blir detta betydligt enklare om det finns en struktur för hur informationen skall placeras. Organisationer som noterar lågt på frågan om lättillgänglighet bör se över den struktur som rör affärssystem, intranät och gemensamma servrar där information samlas för att kunna användas av kollegor. Resultat Informationsflöden Förändring Företagets mål och visioner har blivit tydligt redovisade för mig Jag kan i generella drag redogöra för företagets mål och visioner Jag är nöjd med den kommunikation som jag och min chef har Jag hittar lätt den information som jag behöver Jag har tillgång till den information jag behöver för att fullgöra mitt arbete 3,87 3,68 3,82 3,83 3,63 3,49 3,59 3,82 3,93 3,83 3,69 3,76 3,54 3,56 3,46 3,45 3,90 3,91 3,78 3,69 3,89 5,2 % 3,60 4,0 % 3,87 2,6 % 3,61-0,6 % 3,86-0,3 % Jag tycker att informationsflödet inom företaget är mycket bra totalt sett 3,49 3,37 3,32 3,23 3,53 3,6 % 2011 års resultat visade på en tillfällig nedgång för hur övergripande mål och visioner behandlades internt. Resultatet för 2012 visar på en tillbakagång till en nivå som är liknande den för tidigare år. Vad detta beror på är svårt att spåra och kan grunda sig i några enskilda företags agerande utifrån 2011 års resultat. Förmågan att kunna redogöra för företagets mål och visioner är en av frågorna med högst förklaringsvärde för helhetsfrågan om informationsflöde. Detta styrker frågans betydelse och därmed är tillbakastudsen från 2011 än mer viktig för att behålla en allmän nöjdhet kring hur information hanteras internt.

15 14 Netigates Medarbetarrapport 2012: Ljusare syn på arbetsplatsen i dåliga tider Nöjd Medarbetarindex ger en övergripande jämförelse Det finns många sätt att gå tillväga för att få en övergripande bild av hur de anställda mår. Ett resultat är viktigt att placera i perspektiv till en referenspunkt. Vissa nöjer sig med att jämföra historiskt och tittar bara på interna siffror. Andra vänder sig utåt och jämför sig med hur andra företag mår, där denna rapport genererar ett material som skapar det mervärde som ofta eftersöks. Många som använder sig av medarbetarundersökningar vill kunna få ett resultat som enkelt går att jämföra från år till år. Ett vanligt förekommande sätt att göra detta är via NMI (Nöjd MedarbetarIndex) som baseras på tre olika frågor av liknande karaktär. a. Hur är ditt sammanfattande omdöme om företaget som arbetsgivare? b. Hur väl uppfyller företaget som arbetsgivare dina förväntningar? ngar? c. Hur väl överensstämmer företaget med din bild av en ideal arbetsgivare? För att hjälpa våra kunder med denna indexering har Netigate till 2012 års frågebatteri adderat ovan tre frågor. Vissa andra leverantörer använder sig av en 10-gradig skala för att besvara dessa frågor då de vill ge möjlighet för respondenten att uttrycka sig mer utförligt. Vi frångår denna metodik i vår undersökning eftersom resterande frågor använder sig av en fem-gradig skala för att göra undersökningen lättare att besvara. Använd följande formel för att räkna fram ert NMI: [((a+b+c)/3)-1)/4]*100 = NMI 2012 års NMI = 72 Eftersom årets rapport är den första som ges möjlighet att presentera ett NMI får det indexerade resultatet ett större värde i framtida undersökningar då detta kan jämföras historiskt. För de kunder som använt de tre NMI-frågorna innebär vår referenspunkt en indikator för hur dessa placerar sig i relation till l andra svenska organisationer. Ett oroväckande resultat som diagrammet nedan visar är en negativ trend för hur väl arbetsgivaren överensstämmer med en ideal sådan. Sedan år 2008 har resultatet sjunkit från år till år med det lägsta resultatet hittills år Analys visar att ledarskapet är det absolut viktigaste området att fokusera på för att höja resultatet t för nedan fråga. Därefter placerar sig frågan om hur förknippad individen känner sig med sin arbetsgivare. Utöver fokus på ledarskapet är det viktigt att reflektera över vad som kan göras för att förbättra relationen med de anställda. Olika typer av gemensamma aktiviteter mellan avdelningar brukar vara en av nycklarna till att lyckas med detta. 3,73 3,81 3,83 3,84 4, Hur väl överensstämmer företaget med din bild av en ideal arbetsgivare?

16 15 Netigates Medarbetarrapport 2012: Ljusare syn på arbetsplatsen i dåliga tider Resultat Helhetssyn och framtidsutsikter Förändring Hur är ditt sammanfattande omdöme om företaget som arbetsgivare? Hur väl uppfyller företaget som arbetsgivare dina förväntningar? Hur väl överensstämmer företaget med din bild av en ideal arbetsgivare? 4, , ,73 3,81 3,83 3, ,01-2,1 % Jag tror att vi som organisation kommer att växa över de kommande 12 månaderna Jag känner att vi som organisation har en positiv utveckling framför oss 3,78 3,91 3,77 3,39 3,94 3,92 3,93 3,91 4,16-3,3 % 4,02 0,5 % Konjunkturläget har förändrats under 2012 och blivit mer kritiskt under det andra halvåret. Med detta som bakgrund är det av värde att titta på om konjunkturläget har gett någon effekt på hur medarbetare runt om i Sverige ser på framtiden för sin organisation. Indelning mellan medarbetarundersökningar genomförda första och andra halvåret 2012 visar att det finns en skillnad i uppfattning. Första halvåret 2012 Andra halvåret ,87 3,71 3,99 3,89 Jag tror att vi som organisation kommer att växa över de kommande 12 månaderna Jag känner att vi som organisation har en positiv utveckling framför oss Skillnaderna mellan resultatet i frågorna ovan visar att det finns en liten nedgång i tron på främst den kortsiktiga tillväxten. Även om konjunkturläget förmodligen ger sin effekt på resultatet är det återigen intressant att ta till regression för att se vilken av frågorna i undersökningen som bäst förklarar detta resultatet. Frågan Jag har förtroende för vår högsta chef har bäst förklaringsvärde och som visar på hur viktig dennes roll är för att skapa tilltro på tillväxt bland de anställda. Resultatet för den högra frågan Jag känner att vi som organisation har en positiv utveckling framför oss visar att det finns en lite större optimism på långsiktig utveckling även om denna också skiljer sig åt mellan de båda halvårsindelningarna.

17 16 Små detaljer gör stor skillnad Den stora utmaningen i mitt arbete är att hitta lösningar för att erhålla rätt information från omgivningen. På så sätt skapas ett kvalitetssäkrat underlag som öppnar upp dörrarna för utveckling och förbättring i alla verksamhetens delar. I mitt dagliga arbete hjälper jag våra kunder med allt från små formuleringsfrågor till att analysera data i syfte att presentera intressanta statiska samband eller avvikelser. Med Netigates medarbetarrapport vill jag ge er en hjälpande hand i ert fortsatta arbete med personalfrågor. Missade ni chansen att medverka i Medarbetare 2012 hoppas jag på ett ömsesidigt samarbete inför Medarbetare 2013 där jag får möjlighet att ta del av ert resultat medan ni får tillgång till ett referensmaterial att jämföra er specifika arbetsplats mot. Sakarias Fasth Civilingenjör och Undersökningskonsult Netigate AB Om Netigate Netigate är ett av Europas största och ledande undersökningsföretag inom online research. Vi tillhandahåller lösningar och tjänster för undersökningar via webben och mobilen. Vi ger dig och din organisation möjlighet att genomföra avancerade onlineundersökningar på ett enkelt sätt. Ring oss så berättar vi mer: De word clouds som visas i rapporten är framtagna med Netigates funktion för analys av fritextsvar. Funktionen analyserar svaren och visar frekvensen av de mest förekommande orden, dvs. de vanligaste orden visas i storleksordning. Kontakta oss gärna för mer information om vilka andra möjligheter denna funktion erbjuder eller läs mer på

Vad är på kommunchefens agenda?

Vad är på kommunchefens agenda? Vad är på kommunchefens agenda? Praktikantprojektet våren 2013 Jonas Lannering & Joel Wetterberg Maj 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Sammanfattning och slutsatser... 3 1.1 Slutsatser...

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel Systematisk uppföljning Beskrivning och exempel Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad

Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad Genomförd av Niclas Öhman och Fredrik Törn Bakgrund och syfte Sedan slutet av år har ett antal forskare och doktorander vid Handelshögskolan

Läs mer

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Effekter av internationella ungdomsprojekt inom Ung och Aktiv i Europa på unga och ungdomsledare Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig

Läs mer

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat c - uppsats Hösten 2005 Institutionen för beteendevetenskap Personal- och arbetslivsprogrammet Psykologi Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat Författare Johanna Gullwi Therese Persson Handledare

Läs mer

BACKSTAGEGRUPPER FÖR CHEFER - LEDARUTVECKLING GENOM ERFARENHETSUTBYTE OCH REFLEKTION. Martina Björklund

BACKSTAGEGRUPPER FÖR CHEFER - LEDARUTVECKLING GENOM ERFARENHETSUTBYTE OCH REFLEKTION. Martina Björklund BACKSTAGEGRUPPER FÖR CHEFER - LEDARUTVECKLIG GEO ERFAREHETSUTBYTE OCH REFLEKTIO artina Björklund Ledarskapet i en organisation påverkar i hög grad hur organisationen fungerar. På senare år har forskningen

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Konsten att behålla personal

Konsten att behålla personal Rapport 2011028 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv C, 15 hp Konsten att behålla personal - en utmaning för konsultföretag

Läs mer

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information?

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? En studie av implementeringsprocessens kritiska aspekter samt påverkande faktorer CRM-system, the

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Innehåll: Sammanfattning Introduktion 1. Bakgrund Problemformulering 3. Syfte 4. Frågeställning 5. Metod

Innehåll: Sammanfattning Introduktion 1. Bakgrund Problemformulering 3. Syfte 4. Frågeställning 5. Metod = Rapportt 2011:57 = Institutio onen för pedagogik,didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i ledarskap inom Magisterprogrammet i Ledarskap, 15 hp Varför berättade ni aldrig det? Informationens betydelse

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD....4 2. SNABBVERSIONEN...5 3. GIVANDET I SVERIGE...7

Läs mer

Delat ledarskap i medarbetarperspektiv

Delat ledarskap i medarbetarperspektiv Delat ledarskap i medarbetarperspektiv Medarbetar- och chefserfarenheter vid två företag Soma Biglari arbetslivsrapport nr 2006:39 issn 1401-2928 Enheten för arbetshälsa Enhetschef: Ewa Wigaeus Tornqvist

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete C-uppsats HT-2007 Etiska dilemman i socialtjänstens vardag En kvalitativ studie av personalens upplevelser Handledare: Mona Dufåker Författare: Elisabeth

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD 2. SNABBVERSIONEN 3. OM RAPPORTEN 3.1 Om den här rapporten...

Läs mer

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat 2009 Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat

Läs mer

Uppfattningar av implementeringen av Totalt Produktivt Underhåll - en formativ utvärdering inspirerad av fenomenografi

Uppfattningar av implementeringen av Totalt Produktivt Underhåll - en formativ utvärdering inspirerad av fenomenografi Beteckning: Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi Uppfattningar av implementeringen av Totalt Produktivt Underhåll - en formativ utvärdering inspirerad av fenomenografi Sandra Eklund & Malin

Läs mer

Chefen & Utvecklingssamtalen

Chefen & Utvecklingssamtalen Chefen & Utvecklingssamtalen INNEHÅLL Delat ansvar 4 Utvecklingssamtalet 5 Innan samtalet 6 Under samtalet 8 Utvecklingssamtal i grupp 15 Källor & Boktips 18 Ledarna maj 2011 2 På nästan alla arbetsplatser

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP UNDERSÖKNINGEN I BURLÖV 2014 LUPP 2014 Burlövs Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka.

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Författare: Emma

Läs mer

Självförtroende och handlingskraft genom

Självförtroende och handlingskraft genom Självförtroende och handlingskraft genom september 2007 Stockholmsmodellen för ledarutveckling Leadership and Group Counselling Medical Management Centre Christer Sandahl Jan Edenius Helena Gustafsson

Läs mer

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 Ansvarig för rapporten: Lars lindqvist, NU-gruppen Ellen Källberg, NU-gruppen LRF Mer Mjölk 2012 Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) Slottsgatan

Läs mer

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö ST 2012. Produktion: Fackförbundet STs Kommunikationsenhet. Fackförbundet

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer