Medarbetare 2012: Ljusare syn på arbetsplatsen i dåliga tider

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medarbetare 2012: Ljusare syn på arbetsplatsen i dåliga tider"

Transkript

1 Netigates Medarbetarrapport Medarbetare 2012: Ljusare syn på arbetsplatsen i dåliga tider Medarbetarundersökning för Sakarias Fasth, Netigate AB 14 februari, NETIGATE Sverige, Lästmakargatan 20, Stockholm Tel.: +46 (0) Fax: +46 (0)

2 1 Sammanfattning För femte året i rad sammanställer Netigate det aggregerade resultatet för de kunder som valt att genomföra medarbetarundersökningar tillsammans med oss under Netigates Medarbetarrapport 2012 baseras på resultatet från 34 svensketablerade företag och organisationer fördelade inom ett brett spektra av branscher, omsättningar och antal anställda. Rapporten presenterar främst trender över tiden men diskuterar även intressanta samband som uppenbarar sig genom djupare statistiska metoder. De trender som identifieras för 2012 är på de flesta håll positiva. Ledarskapet är en central roll i de flesta organisationer och trenden kring detta område är positiv läsning då samtliga frågor fått ett bättre resultat sedan 2011 och visar genomgående höga siffror. Analys och kommentarer kring ledarskapet belyser chefens förmåga att sätta mål som ett fokusområde där resultatet visar potential för förbättring. En oroväckande negativ trend är att fler och fler tenderar att nedvärdera sin arbetsgivare då denna jämförs med en ideal sådan års resultat för frågan visar det lägsta värdet hittills för vilket det finns historisk data. Anledningen till detta kan vara att bilden av idealet förändrats och därmed skapas en nivå som blir svårare att nå upp till. Ett problem som tycks vara svårlöst är företags förmåga att hantera stress. Resultatet visar att arbetstiden inte räcker till och samtidigt riktas kritik mot företags förmåga att ta stress på allvar. När de svarande fick uppge vad som var anledningen till upplevd stress utmärkte sig tydligt två områden som mer kritiska höga krav på mig själv och hög arbetsbelastning. I det framtida arbetet kring stress är det viktigt att båda dessa stressfaktorer finns i åtanke hos respektive chef i det dagliga arbetet. Eftersom konjunkturläget förändrats under året som gått görs en indelning mellan medarbetarundersökningar genomförda under första och andra halvåret Jämförelser mellan resultaten visar att det finns en signifikant skillnad mellan dessa då de svarande fick bedöma tron på tillväxt under de kommande 12 månaderna. Resultatet visade en mer restriktiv inställning till tillväxt bland de som erlagt sina svar under andra halvåret av Analys av resultatet visar att förtroendet för den högsta chefen är en av nycklarna för en ökad tro på en kortsiktig tillväxt.

3 2 Inledning Under 2012 varslades över personer runt om i Sverige. SSAB, Sony Mobile, Volvo Bussar och Holmen är bara några exempel på stora organisationer som varslade hundratals svenska anställda. I januari 2013 rapporterade Konjunkturinstitutet att sysselsättningsplanerna indikerar på vidare nedskärningar. Flera länder i Sydeuropa går en fortsatt tung ekonomisk situation till mötes vilket ger effekt på den svenska ekonomin. Ledande experter spekulerar i en ny djup global finanskris inom en snar framtid. Därför ställer vi oss frågan hur ser situationen ut i Sverige och hur mår de arbetande svenskarna? Den här rapporten tar ett djupdyk i svenska organisationer och tar tempen på hur anställda upplever sin arbetssituation. Rapporten baseras på resultatet från 34 svenska arbetsplatser som år 2012 använde sig av Netigates medarbetarundersökning. I syfte att summera resultatet för dessa arbetsgivare presenterar Netigates medarbetarrapport det aggregerade resultatet för 2967 röster fördelade hos företag och organisationer inom ett brett spektra av branscher, omsättningar och antal anställda. Genom denna rapport får de deltagande företagen ett referensmaterial som hjälper dem att få en relativ känsla av vad deras specifika resultat egentligen säger. För icke deltagande företag kan förhoppningsvis denna rapport väcka lite tankar och funderingar kring trender och vad som är viktigt för den svenska personalstyrkan i stort. Medarbetarundersökningens utformning är ett resultat av ett samarbete mellan undersökningsföretaget Netigate och ett flertal HR-specialister, däribland Bengt-Erik Andersson, professor emeritus i utvecklingspsykologi och pedagogik vid Institutionen för individ, omvärld och lärande, Lärarhögskolan i Stockholm. Undersökningen bygger på lång erfarenhet från genomförande av medarbetarundersökningar, från referensgrupper samt från akademiska forskningsrön. Rapporten delas upp i de kategorier som medarbetarundersökningen utgår ifrån, vilket ger följande kapitelindelning: Fysiska arbetsmiljön Servicefunktioner Psykiska arbetsmiljön och medarbetarrelationer Arbetsuppgifter Ledarskap Kompetensutveckling Informationsflöden Helhetssyn och framtidsutsikter

4 3 Samtliga medelvärden som redovisas i rapporten utgår från en skala mellan 1 och 5. Då alla deltagande företag inte använder sig av samma skala har vi valt att vikta medelvärdena från 2012 utifrån 4-, 6- och 7-gradiga skalor som placeras i en bilaga i slutet av rapporten. Analysmetod De diskussioner som presenteras i resultatet nedan har samtliga utkristalliserats genom körningar i statistikprogrammet SPSS med fokus på regressions- och korrelationsanalys. Regressionsanalysen är en metod som används för att undersöka vilka variabler som förklarar variationer i mer övergripande frågor. Analysen kan sedan visa vilken eller vilka variabler som förklarar mest av den variabel som placeras som beroende. På så sätt kan underliggande frågeområden identifieras för att finna hur problem skall angripas. Korrelationsmetoden som används bygger på Pearsons produktmomentkorrelation vilken beräknas som kovariansen mellan två variabler dividerat med deras standardavvikelse.

5 4 Resultat I följande avsnitt presenteras 2012 års data i tabellform där samtliga värden ställs mot tidigare års resultat. I tabellerna adderas även en kolumn som beskriver den procentuella förändringen från 2011 till 2012 så att det blir enklare att utläsa svarens utveckling det senaste året. Resultat, samband och trender diskuteras i textform för att skapa intressanta infallsvinklar för hur siffrorna kan ses ur ett större perspektiv. Fundera och reflektera gärna själv över innehållet när du läser rapporten. Våra åsikter och idéer kan skilja sig från hur den specifika situationen ser ut, vilket öppnar dörrarna för egna tolkningar och slutsatser. Vad är en realistisk svarsfrekvens? Många ställer sig frågan vad som är en god svarsfrekvens när man genomför undersökningar. Utan att behöva gå in på facktermer som konfidensintervall och konfidensgrader så visas nedan en sammanställning av utfallet för de undersökningar som ligger till grund för denna rapport. Av de 35 inkluderade undersökningsresultaten har 33 använt sig av utskick via e-post. De blå staplarna representerar svarsfrekvensen och de röda hur många personer som undersökningen skickats ut till. Svarsfrekvens Antal Utskick Svarsfrekvens 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Grafen ovan visar att det finns ett tydligt samband mellan svarsfrekvens och storlek på organisation. Datan som presenteras i diagrammet ovan genererar en medsvarsfrekvens på 80 % och har en median på 82 %. Detta skiljer sig givetvis mellan storlek på organisationer men ger ändå en fingervisning av vad som är en realistisk nivå att sträva mot Antal Utskick

6 5 Fysiska arbetsmiljön en fortsatt positiv trend Förra årets medarbetarrapport visade på en positiv trend gällande den fysiska arbetsmiljön. Denna trend har fortsatt och 2012 års resultat visar det högsta värdet sedan En generell positiv trend kan identifieras hos resultatet för detta frågeområde där den upplevda tryggheten på arbetsplatsen noterar det högsta resultatet. Regressionsanalys av huvudfrågan om fysisk arbetsmiljö visar att frågan Min arbetsplats är väl anpassad efter mina behov har det största förklaringsvärdet, följt av frågan om ljudnivå. Det innebär att det är dessa två områden som är viktiga att fokusera på för att höja den totala uppfattningen kring den fysiska arbetsmiljön. Arbetsplatsens anpassning efter individens behov är också det resultat som ökat mest i nedanstående tabell då resultatet för 2012 jämförs med Frågan om ljudnivå är ny för 2012 och regressionsanalysen utfall visar att den är viktig för hur anställda uppfattar den fysiska arbetsmiljön. Övrig intressant notering är att under samtliga år som denna rapport tagits fram så har frågan om fysisk avkoppling varit den som haft det lägsta resultatet, så även i år. Då övriga frågor har en positiv trend kan vi möjligen identifiera anledning till nedgången i de fria kommentarerna. Kommentarerna kopplade till den fysiska arbetsmiljön belyser tre olika fokusområden efterfrågan efter fler rum och efterfrågan efter stolar och bord som är höj- och sänkbara. Det är svårt att dra några djupare slutsatser av kommentarerna, men dessa områden är tydligt de mest förekomna. Ordmolnet till höger visar utfallet av det totala resultatet för de kommentarer som inkommit på frågan. Resultat - Fysiska arbetsmiljön Förändring Min arbetsplats är väl anpassad för mitt arbete Min arbetsplats är väl anpassad efter mina behov 3,87 3,70 3,52 3,48 3,92 4,6 % 3,87 3,63 3,49 3,46 3,74 6,6 % Jag är trygg på min arbetsplats 4,33 4,20 4,04 4,08 4,36 3,1 % Jag kan påverka min egen arbetsplats 3,76 3,58 3,57 3,50 3,69 5,0 % Jag är fysiskt avkopplad när jag lämnar arbetet för dagen 3,25 3,28 3,31 3,42 3,16-0,9 % Ljudnivån är väl anpassad för mitt arbete 3, Jag tycker att den fysiska arbetsmiljön på min arbetsplats är mycket bra totalt sett 3,79 3,64 3,37 3,45 3,90 4,1 %

7 6 IT en fortsatt fundamental funktion 2011 visade både regressionsanalys och inkomna kommentarer att det var IT och den tekniska supporten som flest såg som fokusområden års resultat visar ett högre värde för frågan om teknisk support, men ändå är IT ett av de mest förekomna områdena bland kommentarerna. Trots en tydlig förbättring på området visar synpunkter hur viktigt och grundläggande IT är när det kommer till interna kringtjänster. Regressionsanalysen visar också att den tekniska supporten är ett av de två viktigaste områdena. Frågan med högst förklaringsvärde för helhetsfrågan är de administrativa rutinerna som noterar ett liknande resultat som tidigare år. Administration är som oftast hårt kopplat till IT vilket styrks av en stark korrelation mellan frågorna. För att öka det totala intrycket av servicefunktionerna finns det gott om utrymme att göra detta genom att lämpligen se över befintliga system och verktyg så att dessa används på ändamålsenligt sätt. På så sätt kan man få positivt utfall på både administrativa rutiner och indirekt teknisk support vilket även kommer generera ett förhöjt helhetsresultat. Resultat - Servicefunktioner Förändring Den tekniska utrustningen på min arbetsplats är väl anpassad till mina arbetsuppgifter 3,87 3,71 3,59 3,56 3,98 4,3 % Min arbetsplats hålls ren och trivsam 3,95 3,79 3,51 3,42 3,84 4,2 % Jag får den tekniska support jag behöver för att utföra mitt arbete De administrativa rutinerna jag berörs av på företaget fungerar mycket väl Gemensamma utrymmen för rekreation och vila, som fikarum och pentry, är fräscha och inbjudande 3,87 3,73 3,66 3,67 3,95 3,8 % 3,60 3,59 3,68 3,48 3,64 0,3 % 3,45 3,53 3,16 2,92 3,64-2,3 % Jag tycker att servicefunktionerna på min arbetsplats är mycket bra totalt sett 3,72 3,68 3,60 3,52 3,88 1,1 %

8 7 Netigates Medarbetarrapport 2012: Ljusare syn på arbetsplatsen i dåliga tider Hög arbetsbelastning och höga personliga krav är största bovarna till stress En välmående och motiverad personalstyrka är en viktig grundpelare för att kunna bedriva en effektiv och framgångsrik verksamhet. Resultatet för den psykiska arbetsmiljön visar en genomgående positiv trend med siffror som på många håll är de högsta sedan vi började sammanställa denna typ av rapport. Analys av 2011 års resultat visade att en av de mest centrala frågorna för den totala trivseln var Jag känner mig starkt förknippad med mitt företag. Kundspecifika analyser visar att denna fråga ofta ger ett högre resultat för de arbetsplatser som har en personal med lång anställningstid. Vad det förhöjda resultatet beror på i detta fall får man själv spekulera i utifrån de eventuella insatser som gjorts internt. Resultat Psykiska arbetsmiljön & medarbetarrelationer Förändring Medarbetarrelationerna är mycket bra 4,17 4,17 3,91 3,98 4,12 0,0 % Jag mår bra på arbetet 4,06 3,96 3,87 3,92 4,04 2,5 % Jag ser fram emot varje ny arbetsdag 3,75 3,63 3,55 3,63 3,66 3,3 % Jag känner mig starkt förknippad med mitt företag 3,83 3,67 3,74 3,73 3,79 4,4 % Hälsofrågor tas på allvar på min arbetsplats 3,65 3,53 3,12 3,29 3,67 3,4 % Stressfrågor tas på allvar på min arbetsplats Arbetsplatsen saknar företeelser som mobbning och diskriminering 3,20 3,05 3,04 2,96 3,95 3,90 3,76 3,67 3,23 4,9 % 3,91 1,3 % Jag kan göra min röst hörd på företaget 3,73 3,56 3,28 3,59 3,77 4,8 % Jag har starkt förtroende för mina kollegor 4,15 4,14 3,88 3,98 4,06 0,2 % När jag berättar om mitt jobb för min familj/mina vänner är jag oftast positiv En förändrad könsfördelning skulle ge en positiv effekt för företaget 3,92 3,81 3,76 3,83 3, ,87 2,9 % - - Jag tycker att den psykiska arbetsmiljön på min arbetsplats är mycket bra totalt sett 3,74 3,70 3,60 3,57 3,82 1,1 %

9 8 Förra årets medarbetarrapport utlovade ett försök till att konkretisera anledningen till att personalen upplever en stressituation som inte tas på allvar. Med anledning av detta inkluderades mer ingående frågor kopplade till uppkomsten av stress i det frågebatteri som våra kunder fick ta del av under Ser man till kommentarerna kopplade till den psykiska arbetsmiljön för 2012 så är det just stress som återigen är ett kärt ämne som kommer i fokus. Stressfrågan noterar även i år det lägsta resultatet bland samtliga frågor i undersökningen. Positivt är givetvis att resultatet för 2012 visar ett hopp uppåt, men det finns fortfarande mycket att jobba med. Frågan måste lyftas på arbetsplatser runt om i Sverige för att kunna finna orsak och verkan. De kunder som valde att använda de mer ingående frågorna om stress och orsaken till denna genererade tillsammans nedanstående tabell. Om man bortser från att företag har svårt att lyfta frågan om stress på ett konstruktivt sätt kan resultatet nedan ge en fingervisning kring hur man bör genomföra det. Två områden utmärker sig tydligt som mer kritiska höga krav på mig själv och hög arbetsbelastning. Arbetsbelastningen är något som kan lösas med hjälp relativt enkla medel medan de personliga inre kraven på individnivå är svårare nötter att knäcka. För att kunna finna någon form av lösning på problemet är det viktigt att båda dessa stressfaktorer finns i åtanke hos varje chef i det dagliga arbetet tillsammans med kollegor. Resultat Stress Idag upplever många en stressig arbetsmiljö. När/om du känner dig stressad, vad är anledningen till detta? 2012 Dålig planering av min chef 2,61 Dålig planering av mig själv 2,45 Begränsad förmåga att planera själv 2,60 Höga krav från min chef 2,49 Höga krav på mig själv 3,56 Hög arbetsbelastning 3,57 Bristande stöd från min chef 2,30 Bristande stöd från mina kollegor 2,34

10 9 Utvärdera tidigt vilka förväntningar som finns hos nyanställda Det finns en rad olika typer av undersökningar som används i HR-sammanhang. Medarbetar-, exit- och chefundersökningar är bara några exempel. Något som inte används lika ofta enligt min erfarenhet är undersökningar som riktar sig till nyanställda. Vilka förväntningar har en nyanställd på sin tjänst? Det finns egentligen ingen anledning att vänta med att ställa frågor. Tvärtom är det en fördel att börja utvecklingsarbetet så tidigt som möjligt. Regressionsanalys visar att den viktigaste frågan kring arbetsuppgifterna är just hur väl jobb och utveckling motsvarar de förväntningar som fanns hos individen då denne inledde sin tjänst års ordmoln ser nästan identiskt ut med det som 2012 års resultat visar. Ord som tid, arbetsuppgifter och mycket är vanligt förekommande. Detta kan givetvis spåras till den höga arbetsbelastning som togs upp i förra avsnittet. Frågan om arbetstiden och huruvida denna räcker till eller ej har en marginell ökning från 2011 men håller fortfarande en relativt låg nivå i jämförelse med andra frågors resultat för Här är det viktigt att chefer ständigt visar engagemang och intresse för individerna för att kunna stötta i största möjliga mån. Två andra viktiga områden som regressionsanalysen visar är relevansen av utmaningar och variation av arbetsuppgifter i det dagliga arbetet. Visst, detta är inte någon banbrytande slutsats men något som behöver placeras i fokus för att stimulera personalen att prestera för bästa möjliga resultat.

11 10 Netigates Medarbetarrapport 2012: Ljusare syn på arbetsplatsen i dåliga tider Resultat Arbetsuppgifter Arbetsuppgifter Förändring Jag har lagom med utmaningar i mitt arbete 3,83 3,78 3,68 3,58 3,77 1,3 % Mina arbetsuppgifter speglar min kompetens 3,73 3,71 3,61 3,56 3,73 0,5 % Arbetstiden tiden räcker för att utföra mitt arbete 3,35 3,31 3,34 3,19 3,30 1,2 % Det finns en tydlig arbetsfördelning mellan mig och mina kollegor/arbetskamrater 3,65 3,65 3,60 3,48 3,52 0,0 % Jag känner ansvar för mitt arbetsområde Jag har så mycket befogenhet som jag behöver för att kunna utföra mina arbetsuppgifter Mitt jobb och min utveckling på företaget motsvarar de förväntningarna jag hade när jag började jobba här 4,66 4,13 3,71 4,63 4,10 3,70 4,51 3,95 3,62 4,62 4,08 3,56 4,76 0,6 % 4,05 0,7 % 3,66 0,3 % Jag ser möjligheter att utvecklas och växa inom företaget Jag känner att jag har god variation i mina arbetsuppgifter Jag kan på ett bra sätt se resultatet av mina arbetsuppgifter 3,61 3,49 3,48 3,50 3,95 3,89 3,90 3,76 4,09 4,01 4,02 3,95 3,67 3,4 % 3,94 1,5 % 4,10 2,0 % Jag är mycket nöjd med mina nuvarande arbetsuppgifter totalt sett 3,94 3,98 3,89 3,84 4,06-1,0 % Ledarskap en genomgående positiv trend Ledarskapets kvalitet genomsyrar ofta nöjdheten på många olika håll inom en organisation. Ett väl fungerande ledarskap kan vara skillnaden mellan ett genomgående dåligt resultat och ett bra. Med detta som bakgrund är den positiva förändringen från 2011 väldigt rolig att utläsa. Resultat för i princip samtliga frågor under ledarskapet är det högsta som hittills noterats. Vad är då anledningen till detta? Förtroendet för den högsta chefen har högst förklaringsvärde för helhetsfrågan och dess positiva utveckling är en av nycklarna till uppgången. Andra frågeområden som anses viktiga för det totala uppfattade ledarskapet är chefernas förmåga att motivera och sätta tydliga mål. Frågan om motivation korrelerar mycket starkt med den om positiv feedback. Det kanske är som att sparka upp en öppen dörr, men återkoppling är en viktig bidragande faktor för en motiverad medarbetare.

12 11 Netigates Medarbetarrapport 2012: Ljusare syn på arbetsplatsen i dåliga tider Både analys och kommentarer belyser chefens förmåga att sätta mål som ett fokusområde. Frågan kring chefens förmåga att sätta mål för enhet/arbetsgrupp och frågan om individuella mål korrelerar mycket starkt vilket visar att man inte skiljer på hur och för vilka man sätter mål. Kommentarerna kring mål belyser efterfrågan av fördefinierade mål på både individ- och gruppnivå. Tabellen nedan visar också att det är just frågorna om chefers måldefiniering för sina anställda som noterar några de lägsta resultaten för ledarskapet. Resultat Ledarskap Ledarskap Förändring Min chef ger mig den positiva feedback som jag behöver Min chef ger mig konstruktiv feedback när jag ej presterar tillräckligt Min chef är bra på att motivera min enhet/arbetsgrupp Min chef sätter tydliga mål för min enhets/arbetsgrupps verksamhet 3,75 3,62 3,56 3,48 3,52 3,39 3,42 3,28 3,56 3,44 3,41 3,38 3,62 3,52 3,61 2,87 3,69 3,6 % 3,35 3,8 % 3,44 3,5 % - 2,8 % Min chef sätter tydliga mål för mitt arbete 3,58 3,51 3,58 3,49 3,43 2,0 % Jag har förtroende för min chefs kompetens 4,01 3,88 3,78 3,82 3,97 3,4 % Min chef tar sig tid att lyssna på mig 4,01 3,94 3,77 3,81 3,96 1,8 % Min chef har rimliga krav på min arbetsinsats Jag har förtroende för/är nöjd med min chef 4,02 3,94 3,89 3,94 4,07 3,89 3,83 3,88 4,02 2,0 % 3,89 4,6 % Jag har förtroende för vår högsta chef 3,86 3,74 4,01 4,01 3,96 3,2 % Jag tycker att ledarskapet på min arbetsplats är mycket bra totalt sett 3,59 3,43 3,44 3,33 3,48 4,7 %

13 12 Kompetensutveckling ett nedprioriterat område? Resultatet för kompetensutveckling håller en något högre nivå än tidigare år. En nivå som i relation till övriga frågeområden är ganska låg. Ser man till resultatet för den övergripande frågan längst ner i tabellen nedan så är detta en oroväckande notering. Samtidigt är många medarbetare väldigt nöjda med den kompetens de har idag. Därför ställer jag mig frågan huruvida gemene medarbetare efterfrågar fokus på kompetensutveckling? Ser man till resultat för frågan Med rätt kompetensutveckling skulle jag kunna göra ett markant bättre jobb så finns det en tydlig efterfrågan. Resultat för denna har också ökat något under de senaste åren. Frågan Mitt företag som helhet tar kompetensutveckling på allvar har högst förklaringsvärde för helhetsfrågan. Därför kan det vara värt att se över hur man internt jobbar med kompetensutvecklingen. Är det möjligen ett område som placerats i skymundan för övriga fokusområden? Kompetensutveckling behöver inte alltid ske via extern expertis utan ett utbyte av kunskap internt kan ofta räcka för att tillfredsställa personalens hunger efter kunskap. Undersök därför vilken typ av kompetensutveckling som efterfrågas för att finna en lämplig lösning. Resultat Kompetensutveckling Förändring Med den kompetens jag har idag kan jag utföra mitt arbete på ett bra sätt Med rätt kompetensutveckling skulle jag kunna göra ett markant bättre jobb Jag får den kompetensutveckling jag behöver för att kunna utföra mitt arbete Min chef tar kompetensutvecklingen på allvar Mitt företag som helhet tar kompetensutvecklingen på allvar 4,19 4,14 4,05 4,09 4,12 1,2 % 3,85 3,77 3,66 3,71 3,84 2,1 % 3,53 3,55 3,51 3,32 3,63-0,6 % 3,64 3,67 3,59 3,52 3,74-0,8 % 3,50 3,43 3,44 3,24 3,56 2,0 % Jag tycker att kompetensutvecklingen på mitt företag är mycket bra totalt sett 3,39 3,32 3,22 3,16 3,47 2,1 %

14 13 Netigates Medarbetarrapport 2012: Ljusare syn på arbetsplatsen i dåliga tider Informationshantering i behov struktur Vissa tycker att de får för lite information. Andra tycker att information de erhåller är irrelevant års rapport lyfte tillgängligheten till information som ett viktigt område. Resultat för 2012 visar på exakt samma slutsats möjliggör information som enkelt kan nås av de som kan vara intresserade av denna. I det här fallet är struktur nyckelordet. Många eftersträvar en strukturerad informationshantering men där det ofta prioriteras ned och de anställda får fråga sig fram för att hitta det de vill. På samma sätt som att skrivbordet behöver städas ibland eller att filer på datorns skrivbord behöver mappas upp så blir detta betydligt enklare om det finns en struktur för hur informationen skall placeras. Organisationer som noterar lågt på frågan om lättillgänglighet bör se över den struktur som rör affärssystem, intranät och gemensamma servrar där information samlas för att kunna användas av kollegor. Resultat Informationsflöden Förändring Företagets mål och visioner har blivit tydligt redovisade för mig Jag kan i generella drag redogöra för företagets mål och visioner Jag är nöjd med den kommunikation som jag och min chef har Jag hittar lätt den information som jag behöver Jag har tillgång till den information jag behöver för att fullgöra mitt arbete 3,87 3,68 3,82 3,83 3,63 3,49 3,59 3,82 3,93 3,83 3,69 3,76 3,54 3,56 3,46 3,45 3,90 3,91 3,78 3,69 3,89 5,2 % 3,60 4,0 % 3,87 2,6 % 3,61-0,6 % 3,86-0,3 % Jag tycker att informationsflödet inom företaget är mycket bra totalt sett 3,49 3,37 3,32 3,23 3,53 3,6 % 2011 års resultat visade på en tillfällig nedgång för hur övergripande mål och visioner behandlades internt. Resultatet för 2012 visar på en tillbakagång till en nivå som är liknande den för tidigare år. Vad detta beror på är svårt att spåra och kan grunda sig i några enskilda företags agerande utifrån 2011 års resultat. Förmågan att kunna redogöra för företagets mål och visioner är en av frågorna med högst förklaringsvärde för helhetsfrågan om informationsflöde. Detta styrker frågans betydelse och därmed är tillbakastudsen från 2011 än mer viktig för att behålla en allmän nöjdhet kring hur information hanteras internt.

15 14 Netigates Medarbetarrapport 2012: Ljusare syn på arbetsplatsen i dåliga tider Nöjd Medarbetarindex ger en övergripande jämförelse Det finns många sätt att gå tillväga för att få en övergripande bild av hur de anställda mår. Ett resultat är viktigt att placera i perspektiv till en referenspunkt. Vissa nöjer sig med att jämföra historiskt och tittar bara på interna siffror. Andra vänder sig utåt och jämför sig med hur andra företag mår, där denna rapport genererar ett material som skapar det mervärde som ofta eftersöks. Många som använder sig av medarbetarundersökningar vill kunna få ett resultat som enkelt går att jämföra från år till år. Ett vanligt förekommande sätt att göra detta är via NMI (Nöjd MedarbetarIndex) som baseras på tre olika frågor av liknande karaktär. a. Hur är ditt sammanfattande omdöme om företaget som arbetsgivare? b. Hur väl uppfyller företaget som arbetsgivare dina förväntningar? ngar? c. Hur väl överensstämmer företaget med din bild av en ideal arbetsgivare? För att hjälpa våra kunder med denna indexering har Netigate till 2012 års frågebatteri adderat ovan tre frågor. Vissa andra leverantörer använder sig av en 10-gradig skala för att besvara dessa frågor då de vill ge möjlighet för respondenten att uttrycka sig mer utförligt. Vi frångår denna metodik i vår undersökning eftersom resterande frågor använder sig av en fem-gradig skala för att göra undersökningen lättare att besvara. Använd följande formel för att räkna fram ert NMI: [((a+b+c)/3)-1)/4]*100 = NMI 2012 års NMI = 72 Eftersom årets rapport är den första som ges möjlighet att presentera ett NMI får det indexerade resultatet ett större värde i framtida undersökningar då detta kan jämföras historiskt. För de kunder som använt de tre NMI-frågorna innebär vår referenspunkt en indikator för hur dessa placerar sig i relation till l andra svenska organisationer. Ett oroväckande resultat som diagrammet nedan visar är en negativ trend för hur väl arbetsgivaren överensstämmer med en ideal sådan. Sedan år 2008 har resultatet sjunkit från år till år med det lägsta resultatet hittills år Analys visar att ledarskapet är det absolut viktigaste området att fokusera på för att höja resultatet t för nedan fråga. Därefter placerar sig frågan om hur förknippad individen känner sig med sin arbetsgivare. Utöver fokus på ledarskapet är det viktigt att reflektera över vad som kan göras för att förbättra relationen med de anställda. Olika typer av gemensamma aktiviteter mellan avdelningar brukar vara en av nycklarna till att lyckas med detta. 3,73 3,81 3,83 3,84 4, Hur väl överensstämmer företaget med din bild av en ideal arbetsgivare?

16 15 Netigates Medarbetarrapport 2012: Ljusare syn på arbetsplatsen i dåliga tider Resultat Helhetssyn och framtidsutsikter Förändring Hur är ditt sammanfattande omdöme om företaget som arbetsgivare? Hur väl uppfyller företaget som arbetsgivare dina förväntningar? Hur väl överensstämmer företaget med din bild av en ideal arbetsgivare? 4, , ,73 3,81 3,83 3, ,01-2,1 % Jag tror att vi som organisation kommer att växa över de kommande 12 månaderna Jag känner att vi som organisation har en positiv utveckling framför oss 3,78 3,91 3,77 3,39 3,94 3,92 3,93 3,91 4,16-3,3 % 4,02 0,5 % Konjunkturläget har förändrats under 2012 och blivit mer kritiskt under det andra halvåret. Med detta som bakgrund är det av värde att titta på om konjunkturläget har gett någon effekt på hur medarbetare runt om i Sverige ser på framtiden för sin organisation. Indelning mellan medarbetarundersökningar genomförda första och andra halvåret 2012 visar att det finns en skillnad i uppfattning. Första halvåret 2012 Andra halvåret ,87 3,71 3,99 3,89 Jag tror att vi som organisation kommer att växa över de kommande 12 månaderna Jag känner att vi som organisation har en positiv utveckling framför oss Skillnaderna mellan resultatet i frågorna ovan visar att det finns en liten nedgång i tron på främst den kortsiktiga tillväxten. Även om konjunkturläget förmodligen ger sin effekt på resultatet är det återigen intressant att ta till regression för att se vilken av frågorna i undersökningen som bäst förklarar detta resultatet. Frågan Jag har förtroende för vår högsta chef har bäst förklaringsvärde och som visar på hur viktig dennes roll är för att skapa tilltro på tillväxt bland de anställda. Resultatet för den högra frågan Jag känner att vi som organisation har en positiv utveckling framför oss visar att det finns en lite större optimism på långsiktig utveckling även om denna också skiljer sig åt mellan de båda halvårsindelningarna.

17 16 Små detaljer gör stor skillnad Den stora utmaningen i mitt arbete är att hitta lösningar för att erhålla rätt information från omgivningen. På så sätt skapas ett kvalitetssäkrat underlag som öppnar upp dörrarna för utveckling och förbättring i alla verksamhetens delar. I mitt dagliga arbete hjälper jag våra kunder med allt från små formuleringsfrågor till att analysera data i syfte att presentera intressanta statiska samband eller avvikelser. Med Netigates medarbetarrapport vill jag ge er en hjälpande hand i ert fortsatta arbete med personalfrågor. Missade ni chansen att medverka i Medarbetare 2012 hoppas jag på ett ömsesidigt samarbete inför Medarbetare 2013 där jag får möjlighet att ta del av ert resultat medan ni får tillgång till ett referensmaterial att jämföra er specifika arbetsplats mot. Sakarias Fasth Civilingenjör och Undersökningskonsult Netigate AB Om Netigate Netigate är ett av Europas största och ledande undersökningsföretag inom online research. Vi tillhandahåller lösningar och tjänster för undersökningar via webben och mobilen. Vi ger dig och din organisation möjlighet att genomföra avancerade onlineundersökningar på ett enkelt sätt. Ring oss så berättar vi mer: De word clouds som visas i rapporten är framtagna med Netigates funktion för analys av fritextsvar. Funktionen analyserar svaren och visar frekvensen av de mest förekommande orden, dvs. de vanligaste orden visas i storleksordning. Kontakta oss gärna för mer information om vilka andra möjligheter denna funktion erbjuder eller läs mer på

18 17 Korrigerade medelvärden för 2012 utifrån alternativa skalor Fysiska arbetsmiljön 5-gradig 4-gradig 6-gradig 7-gradig Min arbetsplats är väl anpassad för mitt arbete 3,87 3,10 4,64 5,42 Min arbetsplats är väl anpassad efter mina behov 3,87 3,10 4,64 5,42 Jag är trygg på min arbetsplats 4,33 3,46 5,20 6,06 Jag kan påverka min egen arbetsplats 3,76 3,01 4,51 5,26 Jag är fysiskt avkopplad när jag lämnar arbetet för dagen 3,25 2,60 3,90 4,55 Ljudnivån är väl anpassad för mitt arbete 3,56 2,85 4,27 4,98 Jag tycker att den fysiska arbetsmiljön på min arbetsplats är mycket bra totalt sett 3,79 3,03 4,55 5,31 Servicefunktioner 5-gradig 4-gradig 6-gradig 7-gradig Den tekniska utrustningen på min arbetsplats är väl anpassad till mina arbetsuppgifter 3,87 3,10 4,64 5,42 Min arbetsplats hålls ren och trivsam 3,95 3,16 4,74 5,53 Jag får den tekniska support jag behöver för att utföra mitt arbete De administrativa rutinerna jag berörs av på företaget fungerar mycket väl Gemensamma utrymmen för rekreation och vila, som fikarum och pentry, är fräscha och inbjudande 3,87 3,10 4,64 5,42 3,60 2,88 4,32 5,04 3,45 2,76 4,14 4,83 Jag tycker att servicefunktionerna på min arbetsplats är mycket bra totalt sett 3,72 2,98 4,46 5,21

19 18 Psykiska arbetsmiljön & medarbetarrelationer 5-gradig 4-gradig 6-gradig 7-gradig Medarbetarrelationerna är mycket bra 4,17 3,34 5,00 5,84 Jag mår bra på arbetet 4,06 3,25 4,87 5,68 Jag ser fram emot varje ny arbetsdag 3,75 3,00 4,50 5,25 Jag känner mig starkt förknippad med mitt företag 3,83 3,06 4,60 5,36 Hälsofrågor tas på allvar på min arbetsplats 3,65 2,92 4,38 5,11 Stressfrågor tas på allvar på min arbetsplats 3,20 2,56 3,84 4,48 Arbetsplatsen saknar företeelser som mobbning och diskriminering 3,95 3,16 4,74 5,53 Jag kan göra min röst hörd på Företaget 3,73 2,98 4,48 5,22 Jag har starkt förtroende för mina kollegor 4,15 3,32 4,98 5,81 När jag berättar om mitt jobb för min familj/mina vänner är jag oftast positiv En förändrad könsfördelning skulle ge en positiv effekt för Företaget 3,92 3,14 4,70 5,49 3,43 2,74 4,12 4,80 Jag tycker att den psykiska arbetsmiljön på min arbetsplats är mycket bra totalt sett 3,74 2,99 4,49 5,24 Arbetsuppgifter 5-gradig 4-gradig 6-gradig 7-gradig Jag har lagom med utmaningar i mitt arbete 3,83 3,06 4,60 5,36 Mina arbetsuppgifter speglar min kompetens 3,73 2,98 4,48 5,22 Arbetstiden räcker för att utföra mitt arbete 3,35 2,68 4,02 4,69 Det finns en tydlig arbetsfördelning mellan mig och mina kollegor/arbetskamrater 3,65 2,92 4,38 5,11 Jag känner ansvar för mitt arbetsområde 4,66 3,73 5,59 6,52 Jag har så mycket befogenhet som jag behöver för att kunna utföra mina arbetsuppgifter Mitt jobb och min utveckling på företaget motsvarar de förväntningarna jag hade när jag började jobba här Jag ser möjligheter att utvecklas och växa inom företaget Jag känner att jag har god variation i mina arbetsuppgifter Jag kan på ett bra sätt se resultatet av mina arbetsuppgifter 4,13 3,30 4,96 5,78 3,71 2,97 4,45 5,19 3,61 2,89 4,33 5,05 3,95 3,16 4,74 5,53 4,09 3,27 4,91 5,73 Jag är mycket nöjd med mina nuvarande arbetsuppgifter totalt sett 3,94 3,15 4,73 5,52

20 19 Ledarskap 5-gradig 4-gradig 6-gradig 7-gradig Min chef ger mig den positiva feedback som jag behöver Min chef ger mig konstruktiv feedback när jag ej presterar tillräckligt Min chef är bra på att motivera min enhet/arbetsgrupp Min chef sätter tydliga mål för min enhets/arbetsgrupps verksamhet 3,75 3,00 4,50 5,25 3,52 2,82 4,22 4,93 3,56 2,85 4,27 4,98 3,62 2,90 4,34 5,07 Min chef sätter tydliga mål för mitt arbete 3,58 2,86 4,30 5,01 Jag har förtroende för min chefs kompetens 4,01 3,21 4,81 5,61 Min chef tar sig tid att lyssna på mig 4,01 3,21 4,81 5,61 Min chef har rimliga krav på min arbetsinsats 4,02 3,22 4,82 5,63 Jag har förtroende för/är nöjd med min chef 4,07 3,26 4,88 5,70 Jag har förtroende för vår högsta chef 3,86 3,09 4,63 5,40 Jag tycker att ledarskapet på min arbetsplats är mycket bra totalt sett 3,59 2,87 4,31 5,03 Kompetensutveckling 5-gradig 4-gradig 6-gradig 7-gradig Med den kompetens jag har idag kan jag utföra mitt arbete på ett bra sätt Med rätt kompetensutveckling skulle jag kunna göra ett markant bättre jobb Jag får den kompetensutveckling jag behöver för att kunna utföra mitt arbete 4,19 3,35 5,03 5,87 3,85 3,08 4,62 5,39 3,53 2,82 4,24 4,94 Min chef tar kompetensutvecklingen på allvar 3,64 2,91 4,37 5,10 Mitt företag som helhet tar kompetensutvecklingen på allvar 3,50 2,80 4,20 4,90 Jag tycker att kompetensutvecklingen på mitt företag är mycket bra totalt sett 3,39 2,71 4,07 4,75

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Inledning Fixa ventilationen!, Ledningen bryr sig inte eller Varför lyssnar vi alltid på samma radiokanal?. Kommentarerna från

Läs mer

Insikter. Netigates. Medarbetarrapport2014. Svenska medarbetare efterfrågar utvecklande ledarskap

Insikter. Netigates. Medarbetarrapport2014. Svenska medarbetare efterfrågar utvecklande ledarskap Insikter? Netigates?? Medarbetarrapport2014? Svenska medarbetare efterfrågar utvecklande ledarskap Inledning Min chef ger mig sällan positiv feedback för mina arbetsinsatser och Besticken i våra gemensamma

Läs mer

Årets rapport. Årets rapport innehåller: 3623 respondenter 21 unika företag

Årets rapport. Årets rapport innehåller: 3623 respondenter 21 unika företag Medarbetarrapport Medarbetare Den enskilda medarbetaren spelar en viktig roll i varje företag och organisation. Det är medarbetarna som står för utveckling, kvalitet, service och leverans. Att må bra och

Läs mer

Netigates Medarbetarrapport2015

Netigates Medarbetarrapport2015 Netigates Medarbetarrapport2015 - mot ljusare tider med ledarskap i fokus Mars 2016 Inledning Att vara nyfiken som arbetsgivare, att mäta, att urskilja förbättringsområden är något som många organisationer

Läs mer

Medarbetarrapport 2008

Medarbetarrapport 2008 Medarbetarrapport 2008 Sammanfattning Den typiska svenska medarbetaren tycks; Känna sig trygg på sin arbetsplats men ej vara särskilt fysiskt avkopplad när hon lämnar arbetet för dagen. Ha goda medarbetarrelationer

Läs mer

Medarbetarundersökning HR-KOMPASSEN

Medarbetarundersökning HR-KOMPASSEN Medarbetarundersökning HR-KOMPASSEN Vill ni veta vad era medarbetare verkligen tycker? Medarbetarundersökningen HR-KOMPASSEN ger bland annat svar på vad era medarbetare tycker om sin arbetssituation, om

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram Sammanfattning Presentation Om undersökningen Metoden som använts

Läs mer

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda)

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda) Haparanda stad Medarbetarundersökning hösten Totalt (Exklusive timanställda) Presentation Om undersökningen Svarsfrekvens per förvaltning Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram

Läs mer

Medarbetarenkäten 2009

Medarbetarenkäten 2009 Övergripande rapport för Jenny Axelsson Personalavdelningen 1. Inledning Piteå kommun ska genomföra en årlig kommunövergripande medarbetarenkät som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultat

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommun Barn-och ungdomsförvaltningen Antal svar: 1210 Antal medarbetare: 1409 Svarsfrekvens: 85,9% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

Medarbetarundersökning inom Kungliga Tekniska Högskolan. 2011 Huvudrapport

Medarbetarundersökning inom Kungliga Tekniska Högskolan. 2011 Huvudrapport Medarbetarundersökning inom Kungliga Tekniska Högskolan 11 Huvudrapport Innehåll INLEDNING... 1 SAMMANFATTANDE RESULTAT... 2 FÖRDJUPADE ANALYSER... 3 SVARSGRUPPEN... 4 SAMMANFATTANDE INDEX... 6 MÅL OCH

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2014. För varje

Läs mer

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten AB Familjebostäder Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat från medarbetarenkäten 2012. I stadens arbete med att vara en

Läs mer

UTVECKLINGSSAMTAL. Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal

UTVECKLINGSSAMTAL. Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal UTVECKLINGSSAMTAL Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal Detta är ett stödmaterial för planering och förberedelser av utvecklingssamtal och innehåller tre delar: 1. Syfte med utvecklingssamtal 2.

Läs mer

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Huvudresultat Mars 2010 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun 2010, sid 1 Fakta om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att ta reda på

Läs mer

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen?

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen? MEDARBETARBAROMETERN RESULTAT 2014 Hej! I slutet av år 2014 fick alla våra medarbetare med månadslön möjlighet att fylla i den årliga medarbetarenkäten. Syftet med undersökningen är att man anonymt ska

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY)

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY) MEDARBETARUNDERSÖKNING 213 LÄSVÄGLEDNING 1 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 213. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Antal svar: 30 Antal medarbetare: 47 Svarsfrekvens: 63,8% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund och syfte 2 Svarsfrekvens

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Steg för steg-guide för. Medarbetarundersökning

Steg för steg-guide för. Medarbetarundersökning Steg för steg-guide för Medarbetarundersökning En av de viktigaste resurserna i en organisation är medarbetarna. Hur dina medarbetare samarbetar kommer att i hög utsträckning påverka resultatet för din

Läs mer

Medarbetarundersökning 2009

Medarbetarundersökning 2009 Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Resultat och sammanfattning Förbättrat

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

Svenska kyrkan DEMO DEMO Björkekärr

Svenska kyrkan DEMO DEMO Björkekärr Surveys & analyzes Svenska kyrkan DEMO 2015-08-30-2015-09-06 DEMO Björkekärr Apmio AB www.apmio.se Åldermansgatran 10 Info@apmio.se 227 64 Lund 046-780 03 70 2 Innehållsförteckning Syfte... 5 Metod...

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN Innehållsförteckning Nöjd Medarbetar Index (NMI) Frågeområden Helhet Arbetssituation Arbetsmiljö Hälsa Kompetens och utveckling Information Mål och visioner Medarbetarsamtal

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

Resultat Medarbetarenkäten 2014. Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1

Resultat Medarbetarenkäten 2014. Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1 Resultat Medarbetarenkäten 2014 Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1 Medarbetarenkäten 2014 Medarbetarenkäten utgår ifrån Lunds kommuns medarbetarpolicy. Enkäten består av frågor om verksamheten,

Läs mer

Tabell 1 Betygsindex, medelbetyg och svarsfördelning Sthlm:s polismyndighet

Tabell 1 Betygsindex, medelbetyg och svarsfördelning Sthlm:s polismyndighet Tabell 1 Betygsindex, medel och sfördelning Sthlm:s polismyndighet Antal ande: 4 323 ande : 73 n och sfördelning för frågorna i Polisens medarbetarundersökning. På en skala 1-10 har medarbetarna för varje

Läs mer

medarbetarsamtalet Medarbetaren i samverkan Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten

medarbetarsamtalet Medarbetaren i samverkan Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten Medarbetaren i samverkan medarbetarsamtalet Malmö högskolas samverkansavtal med Dnr Mahr 19-2012/488 har verksamheten och medarbetarna i fokus. Det ställer krav på ledarskap och medarbetarskap, två begrepp

Läs mer

Hälsa och balans i arbetslivet

Hälsa och balans i arbetslivet Hälsa och balans i arbetslivet 34 % tror Lorem sig inte kunna ipsumarbeta som de gör idag utan att hälsan på sikt påverkas negativt. En undersökning bland Civilekonomernas medlemmar Hälsa och balans i

Läs mer

Resultat medarbetarundersökning 2014

Resultat medarbetarundersökning 2014 Resultat medarbetarundersökning 2014 Svarfrekvens 65% 2014 72% Kommentar svarfrekvens Svarsfrekvensen är något bättre i år men arbete för att förbättra svarfrekvensen ytterligare behöver göras till kommande

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

AB Familjebostäder Övergripande rapport

AB Familjebostäder Övergripande rapport AB Familjebostäder Övergripande rapport Medarbetarenkät AB Familjebostäder Medarbetarenkät Medarbetarenkät ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Resultat Medarbetarenkäten

Resultat Medarbetarenkäten Resultat Medarbetarenkäten 2016 Medarbetarenkäten 2016 Vi svarar på enkäten för att påverka vår arbetsmiljö och använder resultatet för att utveckla vår arbetsplats. Medarbetarenkäten är gemensam för hela

Läs mer

Personalenkät 2010 2/2/2011

Personalenkät 2010 2/2/2011 Personalenkät 2010 1. Jag trivs bra med... helt delvis inte alls min närmaste chef 1386 (52%) 630 (24%) 478 (18%) 125 (5%) 51 (2%) 79,73 mina arbetskamrater 1593 (60%) 703 (26%) 322 (12%) 46 (2%) 6 (0%)

Läs mer

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72.

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72. Sammanfattande mått Medarbetarindex 15 67 64 Förutsättningar i organisationen 25 53 52 Personlig arbetssituation 17 64 61 Samverkan och kunskapsdelning 12 72 63 Ledarskap 18 61 61 Handlingskraft 6 82 77

Läs mer

COACHING - SAMMANFATTNING

COACHING - SAMMANFATTNING . COACHING - SAMMANFATTNING Joakim Tranquist, Mats Andersson & Kettil Nordesjö Malmö högskola, 2008 Enheten för kompetensutveckling och utvärdering 1 Copyright 2007 Malmö högskola, Enheten för kompetensutveckling

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Medarbetarundersökning Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet!

Medarbetarundersökning Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet! Medarbetarundersökning 2016 Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet! Sammanfattning Svarsfrekvens: 71% Medarbetarindex: 69 Andel positiva svar, alla frågor 0-100, snitt organisationer

Läs mer

Medarbetarenkät 2013 Vårgårda

Medarbetarenkät 2013 Vårgårda Medarbetarenkät 2013 Vårgårda Instämmer inte Instämmer helt 1 2 3 4 Medel Svarande Inget svar Jag är insatt i min arbetsplats mål 1,5% 7,2% 37,8% 53,6% 3,4 685 0 Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas

Läs mer

Bild 1. Medarbetarundersökning September 2013

Bild 1. Medarbetarundersökning September 2013 Bild 1 Medarbetarundersökning September 2013 FÖRÄNDRINGSARBETE ÅTERKOPPLING UPPFÖLJNING Kvalitetssäkring FÖRSTUDIE Syfte Mål PROJEKTPLAN När/Hur? Information Ansvarsfördelning STRUKTUR Enkätutformning

Läs mer

Medarbetarenkät 2011

Medarbetarenkät 2011 Medarbetarenkät 0 Utbildningsförvaltningen Johannes skola Om undersökningen 0 Utrednings- och Statistikkontoret AB (USK) har på uppdrag av stadsledningskontorets personalpolitiska avdelning genomfört enkäter

Läs mer

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön Kön Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag I samarbete med Respondenter 1330 363 Svar 1042 297 Svarsfrekvens 78% 82% NMI & Index 74 75 78 68 64 67 65 66 68 53 55 59 HME-Index NMI

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Personalpolitik Ägare/ansvarig Personalchef Antagen av Personalenheten 2005-03-31 Revisions datum Förvaltning KSF, stab Dnr Giltig fr.o.m.

Läs mer

Värderingsfaktorer. Diagram. Skala 1-6, 1=Instämmer inte alls och 6=Instämmer helt. Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden.

Värderingsfaktorer. Diagram. Skala 1-6, 1=Instämmer inte alls och 6=Instämmer helt. Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden. Diagram Värderingsfaktorer Diagram Diagram 5. Ledarskap - ja/nej Diagram 7. Kompetensutveckling - ja/nej Procent Värderingsfaktorer Fråga 1+2 3+4 5+6 1. Delaktighet och påverkan 9,2% 43,9% 47% 4,2 2. Information

Läs mer

Magelungen Medarbetarundersökning 2016

Magelungen Medarbetarundersökning 2016 Magelungen Medarbetarundersökning 2016 Total Magelungen Antal svarande: 307 st 307 64 % Innehållsförteckning Sammanfattning 3 NMI - Nöjd Medarbetar Index 5 Enkätområden 10 Helhet 11 Arbetssituation 13

Läs mer

Jobbhälsobarometern Skola

Jobbhälsobarometern Skola 8 september 2014 Sveriges Företagshälsor och Svensk Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern Skola De anställdas syn på jobbet inom utbildningssektorn Innehållsförteckning Förord... 2 Om undersökningen... 3

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011 Gävle kommun Medarbetarundersökning 2011 Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING 3 TOLKNINGSMALL FÖR STAPLAR 4 ELVA FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN OCH PRESTATIONSNIVÅ 4 BESKRIVNING AV FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN 5 ARBETSRELATERAD

Läs mer

Linnéuniversitetet. Prestationsanalys 2015

Linnéuniversitetet. Prestationsanalys 2015 Linnéuniversitetet Prestationsanalys 2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 BEGREPPSFÖRKLARING 3 TOLKNINGSMALL FÖR STAPLAR 4 ELVA FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN OCH PRESTATIONSNIVÅN 4 BESKRIVNING AV FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN

Läs mer

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Sammanfattande mått 08 Medarbetarindex 7 78 76 68 Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57 Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Samverkan och kunskapsdelning 5 83 79 69 Ledarskap 5 83 77 69 Handlingskraft/medverkande

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 342 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 342 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015 Socialförvaltningen 342 respondenter Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Lidingö stad medarbetarundersökning November 2010

Lidingö stad medarbetarundersökning November 2010 Lidingö stad medarbetarundersökning November Organisationsutveckling med undersökningar FÖRÄNDRINGSARBETE Grupputveckling Coachning ÅTERKOPPLING Diskussion Lokala handlingsplaner UPPFÖLJNING Återkoppling

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI)

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Mittuniversitetet Projektledare Quicksearch: Anna Kilander Syfte och Bakgrund SYFTE Medarbetarundersökningen är ett viktigt hjälpmedel för att kartlägga

Läs mer

Dnr Kon 2017/35. Redovisning av åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen genomförd 2016

Dnr Kon 2017/35. Redovisning av åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen genomförd 2016 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2017-01-27 Dnr Kon 2017/35 Redovisning av åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen genomförd 2016 Förslag till beslut Kompetensförvaltningens förslag till Kompetensnämnden

Läs mer

En bransch att må bra i

En bransch att må bra i En sammanfattning av slutsatser och åtgärder 2012 2013 Lotta Linderson 2013-10-18 1 Bakgrund och syfte I december 2011 gjordes en medlemsundersökning med fokus på stress. Nära hälften av medlemmarna, 6019

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

ARBETSMILJÖKOMPASSEN ANALYS DIAGNOS ÅTGÄRDER

ARBETSMILJÖKOMPASSEN ANALYS DIAGNOS ÅTGÄRDER ARBETSMILJÖKOMPASSEN ARBETSMILJÖKOMPASSEN ANALYS DIAGNOS ÅTGÄRDER ARBETSMILJÖKOMPASSEN EN ORGANISATION KAN INTE LEVERERA BÄTTRE PRODUKTER/TJÄNSTER ÄN MEDARBETARNA KAN PRESTERA ITS Kompassverktyg utgår

Läs mer

Prestation Resultat Potential

Prestation Resultat Potential Arbetsblad Prestation Resultat Potential Ett arbetsblad för att bedöma och skapa dialog om prestation, resultat och potential. Arbetsblad Prestation, resultat och potential För att bedöma prestation och

Läs mer

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90%

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90% Sammanfattande mått Negativ Positiv 8 6 8 Medarbetarindex 9 77 67 65 Förutsättningar i organisationen 14 65 54 55 Personlig arbetssituation 12 73 65 63 Samverkan och kunskapsdelning 6 83 72 66 Ledarskap

Läs mer

Arbetsmiljöbarometern, syfte

Arbetsmiljöbarometern, syfte Arbetsmiljöbarometern, syfte Öka kunskaperna om arbetsmiljön vid GU Utgångspunkt för att identifiera förbättringsområden, centralt och lokalt Tidsserier möjliggör effektstudier Survey-feedback (Lawler,

Läs mer

Medarbetarenkät 2008

Medarbetarenkät 2008 SIDAN Medarbetarenkät 00 (medelvärden) Om undersökningen USK har på uppdrag av stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning genomfört enkäter med stadens medarbetare. Undersökningen är genomförd

Läs mer

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Riksbanken, Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna

Läs mer

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen, syfte och metod 2 Fakta om undersökningen, svarsfrekvens 3 Stöd för tolkning

Läs mer

Underlag vid medarbetarsamtal

Underlag vid medarbetarsamtal Datum Dnr 1(5) 2015-01-21 Underlag vid medarbetarsamtal Mallar inför och under medarbetarsamtal Enheten för personal och kompetens 2015-01-21 Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-519 540 00 Box 50007

Läs mer

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 Boenden: Humana Omsorg AB och Carema Care AB Daglig verksamhet: Carema Care AB

Läs mer

Helsingborgs stad Socialförvaltningen

Helsingborgs stad Socialförvaltningen Helsingborgs stad Socialförvaltningen 336 respondenter Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna

Läs mer

Arbetsfö rmedlingen Rapport medarbetarundersökning 2014

Arbetsfö rmedlingen Rapport medarbetarundersökning 2014 Arbetsfö rmedlingen Rapport medarbetarundersökning 2014 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4 2.1. Om medarbetarundersökningar hos Arbetsförmedlingen... 4 2.2. Arbetsförmedlingens index...

Läs mer

Tibro kommun Medarbetarundersökning Socialtjänsten

Tibro kommun Medarbetarundersökning Socialtjänsten Tibro kommun Medarbetarundersökning 2 Socialtjänsten Innehåll Om undersökningen Genomförande Resultat Hållbart Medarbetarengagemang (HME) Nöjd-Medarbetar-Index (NMI) Per frågeområde Per fråga Tibro kommun

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes Malmö stad 1 (1) Datum 2014-05-14 Handläggare Sara Mellander Planeringssekreterare Sara.Mellander@malmo.se Tjänsteskrivelse Medarbetarenkät 2014 FRI-2014-2099 Sammanfattning Sedan 2006 genomför Malmö stad

Läs mer

Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten

Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten 1 Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du resultatet från medarbetarenkäten 2014 för hela Stockholms stad. Information Insikt Handling I stadens arbete

Läs mer

Utvärdering av Näregården 2008

Utvärdering av Näregården 2008 Utvärdering av Näregården 008 Utvärdering av Näregården Om Näregården Gruppbostaden Näregården som tidigare var en länsresurs ligger på Mössebergskanten i Falköping. Sedan 00 är Näregården ett kobminerat

Läs mer

Exempelsamling Utvecklingssamtal DEMO

Exempelsamling Utvecklingssamtal DEMO Exempelsamling Utvecklingssamtal DEMO 8 mallar, policy, information, checklistor och översiktskarta www.kompetensexpress.se 1 Innehållsförteckning INLEDNING... POLICY FÖR UTVECKLINGSSAMTAL... INFORMATION

Läs mer

Information - Resultat medarbetar- och chefsenkät Göteborg & Co Träffpunkt 2016

Information - Resultat medarbetar- och chefsenkät Göteborg & Co Träffpunkt 2016 Bilaga 4 Sida 1 Styrelsen (2016-04-26) Handläggare: Karin Richardsson Tel: 031-368 40 70 E-post: karin.richardsson@goteborg.com Information - Resultat medarbetar- och chefsenkät Göteborg & Co Träffpunkt

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Medarbetarundersökning MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Samhälls- och välfärdsstudier (ISV)

Medarbetarundersökning MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Samhälls- och välfärdsstudier (ISV) MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 LÄSVÄGLEDNING 01 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 2013. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI)

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Karolinska Institutet Projektledare Quicksearch: Anna Kilander Syfte och Bakgrund SYFTE Medarbetarundersökningen är ett viktigt hjälpmedel för att kartlägga

Läs mer

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas BUMERANG 360 visar om din uppfattning stämmer med kollegornas ID: 65572 Totalt har 6 av 6 slutfört analysen (100 %) Analysdatum: 2013-02-26 Utskriftsdatum: 2013-03-22 Ensize International AB Martin Jansson

Läs mer

Information. Västerviks kommunkoncern Beställda: 3306 Antal svarande: 2653 Svarsfrekvens: 80,2% Skala 1-10 där 1-4 är lågt, 5-7 mellan och 8-10 högt.

Information. Västerviks kommunkoncern Beställda: 3306 Antal svarande: 2653 Svarsfrekvens: 80,2% Skala 1-10 där 1-4 är lågt, 5-7 mellan och 8-10 högt. Information Arbetsbelastning Arbetsbelastning forts. Återhämtning Mål och resultat Samarbete/Gemenskap Samarbete/Gemenskap forts. Ledarskap Arbetstillfredställelse Delaktighet Hälsa Jämförelsevärden Värderingsfaktorer

Läs mer

Tibro kommun Medarbetarundersökning Tibro kommun totalt

Tibro kommun Medarbetarundersökning Tibro kommun totalt Tibro kommun Medarbetarundersökning 2016 Tibro kommun totalt Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Genomförande Resultat Hållbart Medarbetarengagemang (HME) Nöjd-Medarbetar-Index (NMI) HME och NMI

Läs mer

Riksbanken. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB. September 2013

Riksbanken. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB. September 2013 Riksbanken Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB September 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Riksbanken beslutade att 2011 genomföra en medarbetarundersökning. Målgrupp

Läs mer

Polisens medarbetarundersökning 2010 Nationell analys. Rikspolisstyrelsen HR-avdelningen

Polisens medarbetarundersökning 2010 Nationell analys. Rikspolisstyrelsen HR-avdelningen Polisens medarbetarundersökning 2010 Nationell analys Rikspolisstyrelsen HR-avdelningen 1 Kort om medarbetarundersökningen 2010 Medarbetarundersökningen består av: Nöjd-Medarbetar-Index (NMI) enligt SCB:s

Läs mer

Rapport. Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn

Rapport. Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn Rapport Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn Innehållsförteckning Sida Sammanfattning och Åtgärdsarbete 3-4 Bakgrund och Syfte 5 Metod och Svarsfrekvens 5-7 Information

Läs mer

Nyckelfaktorer Ledarskap Organisationsklimat Engagemang

Nyckelfaktorer Ledarskap Organisationsklimat Engagemang Nyckelfaktorer Denna bild visar faktorer som används som nyckeltal, Key Performance Indicators (KPI) i AHA-metoden. KPI ger en snabb överblick på övergripande nivå av arbetsmiljö och hälsa. KPI består

Läs mer

Pysslingen förskolor Medarbetarundersökning 2013. Gläntan Antal svar: 22 st Svarsfrekvens: 100 procent

Pysslingen förskolor Medarbetarundersökning 2013. Gläntan Antal svar: 22 st Svarsfrekvens: 100 procent Medarbetarundersökning Antal svar: st Svarsfrekvens: procent Presentation Om undersökningen Resultat - NMI, Ledarskap, Engagemang och Attraktivitet Index per frågeområde Resultat per fråga Verksamhetsspecifika

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Socialförvaltningen

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Socialförvaltningen Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten Socialförvaltningen Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Presentation Om undersökningen Metoden som använts är en kombination av webb

Läs mer

Medarbetarsamtal Chefer och medarbetare

Medarbetarsamtal Chefer och medarbetare Medarbetarsamtal Chefer och medarbetare Chef / ledarsansvar STEG 1: ORGANISERA STEG 2: FÖRBEREDA STEG 3: GENOMFÖRA STEG 4: UTVÄRDERA STEG 5: FÖLJA UPP Medarbetaransvar Medarbetarsamtal på LiU Medarbetarsamtalet

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Medarbetarundersökning Avdelning: SOK SVO

Medarbetarundersökning Avdelning: SOK SVO Medarbetarundersökning 2015 Avdelning: Motivation eller bra bra Väsby Mitt känns meningsfullt 0% 1% 2% 31% 65% 295 90 90 89 Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga 1% 16% 42% 37% 295 77 79 80 Jag ser

Läs mer

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012 1 Arvika kommun medarbetarundersökning rapport - 2012 Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning o bolag) 2012: 1739 av 2385 (73%) Skala 1-5: (1=instämmer inte alls... 5=instämmer helt) 4-5 grön stapel

Läs mer

RESULTATGUIDE NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING 2008

RESULTATGUIDE NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING 2008 RESULTATGUIDE NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING 2008 1 RESULTAT Springlife har med hjälp av QWC-metoden genomfört en medarbetarenkät inom NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING. Resultatet presenteras nedan och består av

Läs mer

Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg

Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg Linköpings Universitet Medicin och hälsa (IMH) ÖVERSIKT 07 Arbetsplatsindikator Övrigt Förutsättningar i organisationen Medarbetarsamtal och lönesamtal

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer