Studiehandledning till. MAA123 Grundläggande vektoralgebra

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studiehandledning till. MAA123 Grundläggande vektoralgebra"

Transkript

1 Studiehandledning till MAA13 Grundläggande vektoralgebra vid kurstillfället i period 4 läsåret 013/14 Version

2 Information om kursen MAA13 Avsikt Avsikten med kursen MAA13 Grundläggande vektoralgebra är att ge grundläggande kunskaper om linjära ekvationssystem, matriser och vektorer. Undervisning Kurstillfället i period 4 är schemalagt med tio föreläsningar och tio lektioner om vardera -3 timmar. Kursinnehåll och kursmaterial Kursens omfattning definieras av innehållet i de 16 stycken filer betitlade Anteckningar från moment, numrerade A.1 A.8, B.1 B.8, och publicerade på kursens webbsidor. Momenten kan som antyds av numreringen ses som att kursstoffet gås igenom i två omgångar två nivåer), varav den första är avsedd att introducera till de begrepp som ingår i kursen medan den andra är ämnad att träna i att kunna lösa mer sammansatta problemställningar. En rekommendation är att inför var och en av föreläsningarna läsa igenom de Anteckningar från moment som berörs vid respektive tillfälle två moment per föreläsning). Speciellt finns i slutet av var och en av filerna en förteckning över vad varje student förväntas kunna från respektive moment. Vid sidan om anteckningarna kan det vara bra att skaffa sig någon av alla de kursböcker som finns i ämnet. Några av de titlar som är lämpliga är Grundläggande linjär algebra av Hillevi Gavel, 1:a uppl., Studentlitteratur 011. Linjär algebra av Gunnar Sparr, :a uppl., Studentlitteratur 198 reviderad 1997). Eget studium Vid sidan om de schemalagda passen förutsätter kursen ett eget arbete med att lösa övningsuppgifter, och då såväl sådana som finns i detta häfte som de som finns i den kursbok som används. Därutöver finns gamla tentamina publicerade på kursens webbsidor) att öva på. Generellt råd Vikten av att vid matematikstudier lösa många och olika typer av problem kan knappast överskattas. I denna studiehandledning finns därför relativt många representativa övningsuppgifter att ta sig an, alla med svar till. Svaren skulle dock ha kunnat utelämnas eftersom ett tema rakt igenom hela kursen kommer att vara att träna i att kunna verifiera lösningar. Examination och betyg Examination i kursen är fr.o.m. höstterminen 013 uppdelad i två examinationsmoment, TEN5 och TEN6. Examinationsmomenten genomförs i form av skriftliga tentamina. Tentamen TEN5 Tentamen TEN5 består av åtta 8) stycken 3-poängsuppgifter baserade på innehållet i den första omgången A) av kursens åtta moment. Poängkraven för de godkändbetyg 3, 4 och 5 som finns är 11p, 16p respektive 1p. Skrivtid per enskild tentamen är tre 3) timmar. Tentamen TEN6 Tentamen TEN6 består av fem 5) stycken 4-poängsuppgifter baserade på innehållet i den andra omgången B) av kursens åtta moment. Poängkraven för de godkändbetyg 3, 4 och 5 som finns är 9p, 13p respektive 17p. Skrivtid per enskild tentamen är tre 3) timmar. Sammanfattningsbetyg De betygsgrader som används som sammanfattningsbetyg på avklarad kurs är 3, 4 och 5. Om den erhållna poängen vid tentamen TEN5 benämns S 5, och den vid tentamen TEN6 S 6, bestäms graden på sammanfattningsbetyget för en slutförd kurs enligt S 5 11, S 6 9 och S 5 + S S 5 11, S 6 9 och 4 S 5 + S S 5 + S

3 Övningsuppgifter Momenten A.1 A.8 A.1 Linjära ekvationssystem Vilka taltriplar x, y, z) satisfierar ekvationssystemen S 1, S respektive S 3? x 4y 3z = 4 S 1 : 3x + y z = 6 x + 5y + z = 3x + y + z = 5 ) S 1 : 4x 3y + z = 1 x + y 3z = 1 x + y + z = 1 S : 4x + y + z = 3 x + 4y + 3z = 5 x y + z = 6 S : x + 5y z = 16 5x 7y + 4z = 0 x + 3y + 10z = 4 S 3 : x 5y + z = 7 3x 3y + 7z = 1 x + y + z = 8 S 3 : 3x + y z = 1 x + y + 3z = 6 A. Matriser Bestäm den matris X som löser ekvationen. E är lika med enhetsmatrisen. X + ) X + E) 3) ) ) 1 T ) = ) 3 1 = 1 ) X = 1 ) T 1 1 ) T 3 X 1 4) 5) 6) ) 3 1 = X 4 T + 3E ) 1 ) ) = X 0 8 T ) 1 X = 4 ) T 3 X 3 1 ) T A.3 Determinanter ) ) ) ) Matriserna A, B, C, D är givna enligt A=, B=, C=, D= Beräkna determinanten för matrisen 3A 1 B T A 5 B 1 ) 3. ) Vilka värden har determinanten för de matriser X som satisfierar ekvationen 4XC T X = X T? 3) Matrisen X är av typ 5 5 och satisfierar ekvationen X T = XHX, där determinaten för matrisen H är lika med 1/. Vilka värden har determinanten för de matriser som satisfierar ekvationen? 4) Beräkna determinanten för matrisen 8C T ) 9 D 4 C 1 ) 7 D 1 ) 6. 5) Vilka värden har determinanten för de matriser X som satisfierar ekvationen 5XB = X T X? 6) Determinanten för matrisen P av typ 6 6 är lika med. Vilka värden har determinanten för de matriser X som satisfierar ekvationen P T XX T = 8X T? 3

4 4 A.4 Geometriska vektorer Låt punkterna A, B, C och D vara i moturs led angivna hörn i en rektangel, och låt E vara mittpunkten på sträckan CD, och F mittpunkten på sträckan BD. I det plan som bestäms av rektangeln är basen e 1, e definierad på så sätt att de riktade sträckorna AE och DF är representanter för basvektorerna e 1 respektive e. Bestäm med avseende på denna bas koordinaterna för den vektor som representeras av den riktade sträckan CA. ) Låt punkterna A, B, C och D vara i moturs led angivna hörn i en rektangel, och låt E vara mittpunkten på sträckan AB och F mittpunkten på sträckan AD. I det plan som bestäms av rektangeln är basen e 1, e definierad på så sätt att de riktade sträckorna CE och BF är representanter för basvektorerna e 1 respektive e. Bestäm med avseende på denna bas koordinaterna för den vektor som representeras av den riktade sträckan F D. 3) Låt punkterna A, B, C och D vara i moturs led angivna hörn i en rektangel, och låt E vara mittpunkten på sträckan AB och F mittpunkten på sträckan BC. I det plan som bestäms av rektangeln är basen e 1, e definierad på så sätt att de riktade sträckorna F D och EA är representanter för basvektorerna e 1 respektive e. Bestäm med avseende på denna bas koordinaterna för den vektor som representeras av den riktade sträckan AD. 4) Låt punkterna A, B, C och D vara i moturs led angivna hörn i en rektangel, och låt E vara mittpunkten på sträckan CD och F mittpunkten på sträckan DA. I det plan som bestäms av rektangeln är basen e 1, e definierad på så sätt att de riktade sträckorna F C och EA är representanter för basvektorerna e 1 respektive e. Bestäm med avseende på denna bas koordinaterna för den vektor som representeras av den riktade sträckan BD. A.5 Linjer och plan Bestäm på både parameterform och parameterfri form, ekvationer för det plan π som innehåller punkterna P : 1,, 3), Q : 3, 4, och R : 5,, 4). ) Undersök om linjerna λ 1 : x, y, z) = 3, 0, ) + t, 3, 5) och λ : x, y, z) = 1, 7, 9) + t3,, skär varandra. Bestäm om så är fallet koordinaterna för skärningspunkten, och på parameterform en ekvation för det plan som innehåller bägge linjerna. 3) Bestäm på både parameterform och parameterfri form, ekvationer för det plan π som innehåller punkten P :, 3, och linjen λ : x/ = y + 3)/ = 1 z)/4. 4) Undersök om linjen λ : x, y, z) =, 1, ) + t 1,, 5) och planet π : x y 3z = 0 skär varandra, och bestäm om så är fallet koordinaterna för skärningspunkten. Skriv även på parameterform en ekvation för planet π. 5) Bestäm på både parameterform och parameterfri form, ekvationer för det plan π som innehåller punkten P :, 1, ) och linjen λ : x, y, z) = 4 + t, 1 t, 3 + 5t). 6) Skär linjerna λ 1 : x, y, z) = 1 + t, 5 + t, t) och λ : x 9)/ = y + 5)/3 = z 3)/ ) varandra? Bestäm om så är fallet koordinaterna för skärningspunkten, och på parameterform en ekvation för det plan som innehåller bägge linjerna. 7) Bestäm på både parameterform och parameterfri form, ekvationer för det plan π som innehåller punkterna P :, 1, 4), Q : 3,, ) och R : 1, 4,. 8) Undersök om linjen λ : x, y, z) = + t, 3 t, 1 + 3t) och planet π : x, y, z) = +4r+7s, 1 r+s, 1+ r + 4s) skär varandra, och bestäm om så är fallet koordinaterna för skärningspunkten. Skriv även på parameterfri form en ekvation för planet π. A.6 Skalärprodukt Vektorn u har i ON-basen e 1, e, e 3 koordinaterna 3, 4,. Dela upp vektorn i två ortogonala komposanter, bägge skilda från nollvektorn, på så vis att den ena komposanten är parallell med vektorn e 1 e e 3. ) Vektorerna a och b har längderna respektive 3, och satisfierar relationen a b = 9/4. Bestäm längden av vektorn a + b. 3) Vektorerna e 1, e, e 3 bildar en ON-bas. Bestäm den ortogonala projektionen av vektorn e 1 e + e 3 på vektorn e + e 3. 4) Bestäm i ON-basen e 1,e,e 3 den vektor u vars längd är lika med 4, och vars vinklar med basvektorerna är lika med 5π/6, π/ respektive π/3. 5) Vektorn v har i ON-basen e 1, e, e 3 koordinaterna 5, 4, ). Dela upp vektorn i två ortogonala kom-

5 A.7. VEKTORPRODUKT 5 posanter, bägge skilda från nollvektorn, på så vis att den ena komposanten är parallell med vektorn e 1 e + e 3. 6) Skalärprodukten a + b) b är lika med /9, och vektorerna a och a + 3b har längderna 3 respektive 5. Bestäm längden av vektorn a b. 7) Vektorerna e 1, e, e 3 bildar en ON-bas. Bestäm den ortogonala projektionen av vektorn e 1 + 6e e 3 på vektorn 4e 1 e + e 3. 8) Bestäm i ON-basen e 1,e,e 3 den vektor v vars längd är lika med 3, och vars vinklar med basvektorerna är lika med π/3, π/4 respektive π/3. A.7 Vektorprodukt Vektorerna u och v har koordinaterna 1, 1, ) respektive, 4, 3) med avseende på en högerorienterad ON-bas HON-bas) e 1, e, e 3. Bestäm en annan HON-bas ê 1, ê, ê 3 sådan att ê 1 pekar i samma riktning som u, och ê i samma riktning som v. ) Beräkna arean av det begränsade triangelområde som definieras av att vardera en representant för vektorerna 3e 1 e + e 3 och e 1 + e + 3e 3 sammanfaller med två av triangelns sidor. HONbas) 3) Antag att vektorerna u, v, w uppfyller relationerna u v = 3 och u v = w. Förenkla uttrycket u+3v) [u v) 3u v)]+[u 3v) u+ v)] 3u v) så mycket som möjligt är. 4) Ange alla värden på parametern a så att vektorekvationen e 1 3e + 4e 3 ) xe 1 + ye + ze 3 ) = ae 1 e + e 3 blir lösbar. HON-bas) 5) Vektorerna u och v har koordinaterna 5, 3, respektive,, 4) med avseende på en högerorienterad ON-bas HON-bas) e 1, e, e 3. Bestäm en annan HON-bas ê 1, ê, ê 3 sådan att ê 1 pekar i samma riktning som u, och ê i samma riktning som v. 6) Vardera en representant för vektorerna 3e 1 + 4e + 3e 3 och ae 1 + e 3e 3 sammanfaller med två av sidorna i en triangel. Bestäm alla värden på a så att den inneslutna triangelytan har arean 1/ a.e. HON-bas) 7) Antag att vektorerna u, v, w uppfyller relationerna u v = och u v = 3w. Förenkla uttrycket [4u v) 3u + v)] u + 7v) + u + 5v) [u 3v) u + 4v)] så mycket som möjligt är. 8) Beräkna volymen av den parallellepiped som definieras av att vardera en representant för vektorerna e 1 5e + e 3, 3e 1 + e e 3 och 4e 1 + e + e 3 sammanfaller med tre av parallellepipedens ickeparallella) sidor. HON-bas) A.8 Komplexa tal Skissa området Re z 3, z 4 och bestäm sedan på både rektangulär form och polär form det komplexa tal som i området har minsta möjliga imaginärdel. ) Skissa området 3 Im z 0, Re z 0, z 6 och bestäm sedan på både rektangulär form och polär form det komplexa tal som i området har minsta möjliga realdel. 3) Skissa området π/6 arg z π/3, Re z 4 och bestäm sedan på både rektangulär form och polär form det komplexa tal som i området har största möjliga imaginärdel. 4) Skissa området Im z 4, z 8 och bestäm sedan på både rektangulär form och polär form det komplexa tal som i området har minsta möjliga realdel. 5) Skissa området Im z 4, z 8 och bestäm sedan på både rektangulär form och polär form det komplexa tal som i området har största möjliga realdel. 6) Skissa området π/4 arg z π/3, Im z och bestäm sedan på både rektangulär form och polär form det komplexa tal som i området har största möjliga realdel. 7) Skissa området π/ arg z π/3, Re z 3 3 och bestäm sedan på både rektangulär form och polär form det komplexa tal som i området har minsta möjliga absolutbelopp. 8) Skissa området 0 Re z 4, Im z 0, z 8 och bestäm sedan på både rektangulär form och polär form det komplexa tal som i området har minsta möjliga imaginärdel.

6 Övningsuppgifter Momenten B.1 B.8 B.1 Linjära ekvationssystem Bestäm för varje reellt värde på parametern a de taltriplar x, y, z) som satisfierar ekvationssystemet. x y + az = 1 x y + z = 1 ax + y z = 1 ) x + y z = 1 ax + y + az = 3 x + ay + z = a 3) ax + y = 1 x + y + az = ax + ay + z = 4) x + ay + z = a ax + y + z = 1 x + y + az = a B. Matriser Visa att matrisen är inverterbar och bestäm inversen ) ) ) B.3 Determinanter Beräkna determinanten ) ) ) ) ) B.4 Geometriska vektorer Antag att vektorerna e 1, e, e 3 utgör en bas. Kan vektorn 3e 1 9e 4e 3 skrivas som en linjärkombination av vektorerna e 1 e +3e 3 och e 1 + e + e 3? ) För vilka värden på α och β är vektorerna e 1 + αe + 4e 3 och βe 1 e e 3 parallella? 3) Är vektorerna e 1 + 4e e 3, 6e 1 4e + 5e 3 och 4e 1 e e 3 linjärt oberoende? 4) För vilka värden på κ och λ är vektorerna κe 1 + e 5e 3 och 3e 1 + 4e + λe 3 parallella? 5) Är vektorerna 7e 1 + 4e e 3, 5e 1 + e e 3 och 4e 1 7e 4e 3 linjärt beroende? 6) Kan vektorn 4e 1 e 3e 3 skrivas som en linjärkombination av vektorerna e 1 +e 3e 3 och 3e 1 + e 9e 3? 6

7 B.5. LINJER OCH PLAN 7 B.5 Linjer och plan Antag att vektorerna e 1, e, e 3 utgör en bas. Bestäm, på både parameterform och parameterfri form, ekvationer för det plan π som är parallellt med linjerna λ 1 : x, y, z) = 1 + t, 1 3t, 5t) och λ : x, y, z) = t, 3 + t, 1 + t), och som innehåller punkten P : 3,,. ) Bestäm, på både parameterform och parameterfri form, ekvationer för det plan π som innehåller såväl punkten P : 1, 1, 5) som linjen λ : x = y 5 = z 3. 3) Ett plan π innehåller punkten P :, 1, 3) och är parallellt med såväl vektorn 3e 1 +e e 3 som vektorn e 1 + e 4e 3. Bestäm, på både parameterform och parameterfri form, ekvationer för planet π. 4) Bestäm, på både parameterform och parameterfri form, ekvationer för det plan π som innehåller både punkten P :, 5, 3) och skärningslinjen mellan planen π 1 : x+y z 3 = 0 och π : x+y z+4 = 0. 5) Bestäm, på både parameterform och parameterfri form, ekvationer för det plan π som är parallellt med linjerna λ 1 : x, y, z) = 4 + t, + 3t, 3 t) och λ : x, y, z) = 3 4t, 1 + 5t, + 7t), och som innehåller punkten P : 1, 7, ). 6) Bestäm, på både parameterform och parameterfri form, ekvationer för det plan π som innehåller både punkten P : 3, 8, 5) och linjen λ : x 1 = y + = 4 3 z 5. 7) Ett plan π innehåller punkten P : 4,, 5) och är parallellt med såväl vektorn e 1 + 6e 5e 3 som vektorn e 1 + 3e e 3. Bestäm, på både parameterform och parameterfri form, ekvationer för planet π. 8) Bestäm, på både parameterform och parameterfri form, ekvationer för det plan π som innehåller såväl punkten P : 4, 3, 5) som skärningslinjen mellan planen π 1 : x+y+5z+4 = 0 och π : x y+3z+ = 0. B.6 Skalärprodukt Bestäm koordinaterna för spegelbilden i planet π : x y + z 5 = 0 av punkten P :, 1,. ONsystem) ) En matematisk partikel startar i origo i ett koordinatsystem och rör sig till att börja med i riktningen 6,, 3). I punkten P ändrar partikeln rörelseriktning genom att vika av i en rät vinkel med den ursprungliga riktningen. Partikeln stannar till slut i punkten Q : 11, 1, 10). Bestäm koordinaterna för punkten P. ON-system) 3) Bestäm härled) avståndet mellan punkten P :, 1, 3) och linjen λ : x, y, z) = +t, +3t, 1 t). ON-system) 4) En fotbollsplan med måtten 60 meter gånger 100 meter ska placeras så att två av dess hörn i ett visst koordinatsystem hamnar i punkterna A : 13, ) och B : 49, 70). Vilka är koordinaterna för de övriga hörnen? ON-system) 5) En ljusstråle med riktningsvektor e 1 + e + e 3 reflekteras i planet π : 3x + 4y + z = 0. Bestäm en riktningsvektor för den reflekterade strålen. ONsystem) 6) En fotbollsplan med måtten 50 meter gånger 75 meter ska placeras så att två av dess hörn i ett visst koordinatsystem hamnar i punkterna A : 17, 8) och B : 8, 5). Vilka är koordinaterna för de övriga hörnen? ON-system) 7) En ljusstråle med riktningsvektor e 1 + 3e 3e 3 reflekteras i planet π : 3x y + z + 6 = 0 i punkten P : 1, 1, ). Bestäm ekvationen för den reflekterade strålen. ON-system) 8) Bestäm koordinaterna för spegelbilden i planet π : x, y, z) = r, 3 + 4s, 3 7r + 7s) av punkten P :,, 3). ON-system) 9) En matematisk partikel startar i origo i ett koordinatsystem och rör sig till att börja med i riktningen 1, 3, 7). I punkten P ändrar partikeln rörelseriktning genom att vika av i en rät vinkel med den ursprungliga riktningen. Partikeln stannar till slut i punkten Q : 8,, 5). Bestäm koordinaterna för punkten P. ON-system) 10) Bestäm härled) avståndet mellan punkten P : 3,, ) och linjen λ : x + /3 = y 5 = z/. ON-system)

8 8 B.7 Vektorprodukt Bestäm, på både parameterform och parameterfri form, ekvationer för den linje λ 1 som går genom punkten P : 1,, 4), som är parallell med planet π : x + y z = 0, och som är vinkelrät mot linjen λ : x, y, z) = 1 + 3t, 3t, + t). HON-system) ) Vektorerna u och v har koordinaterna 1, 3, respektive,, med avseende på en högerorienterad ON-bas HON-bas) e 1, e, e 3. Bestäm en annan HON-bas ê 1, ê, ê 3 sådan att ê 1 pekar i samma riktning som u v, och ê 3 pekar i samma riktning som v. 3) Linjerna λ 1 : x, y, z) = + t, 1 t, 3 + t) och λ : x = y 7)/5 = 3 z)/ skär varandra i punkten P. Bestäm, på både parameterform och parameterfri form, ekvationer för den linje λ 3 som går genom punkten P och som är vinkelrät mot såväl λ 1 som λ. HON-system) 4) Bestäm, på både parameterform och parameterfri form, ekvationer för den linje λ 1 som går genom punkten P : 1, 4,, som är parallell med planet π : x, y, z) = r, s, 4 3r s), och som är vinkelrät mot linjen λ : x 3)/ = y + = 1 z)/. HONsystem) 5) Vektorerna u och v har koordinaterna 3, 1, ) respektive, 3, med avseende på en högerorienterad ON-bas HON-bas) e 1, e, e 3. Bestäm en annan HON-bas ê 1, ê, ê 3 sådan att ê 1 pekar i samma riktning som u, och ê 3 pekar i samma riktning som v u. 6) Linjerna λ 1 : x, y, z) = 4 + t, t, 3 + 3t) och λ : x, y, z) = t, 5 + 3t, + t) skär varandra i punkten P. Bestäm, på både parameterform och parameterfri form, ekvationer för den linje λ 3 som går genom punkten P och som är vinkelrät mot såväl λ 1 som λ. HON-system) B.8 Komplexa tal Lös ekvationen och ge i det komplexa talplanet en illustration av lösningsmängden. z i = Imz + i) i 1 ) 3i) 5) arg = π 9) z + 3 = z + 4i ) z = i)z 4 10) z 3i = i 6) z 3i = z + 6 3) z 1 = z + i 7) 4 + 4i)9 + 9 ) 3i) 1 arg = 0 z i = z 1 i z 4) z + 1i = 5 8) z i = 0 1) z i = 0

9 Svar dock ej figurer) till alla övningsuppgifter A.1 Linjära ekvationssystem Ekvationssystemen S 1, S och S 3 satisfieras av taltriplarna x, y, z) enligt... S 1 : x, y, z) = t, t, t), t R S : Inga x, y, z) S 3 : x, y, z) = 5, 3, ) S 1 : x, y, z) = 1, 3, ) S : x, y, z) = t, 4 t, 3t), t R S 3 : Inga x, y, z) A. Matriser Matrisen X är lika med... ) ) ) ) ) ) ) 1 3 5) ) ) ) A.3 Determinanter Determinanten har värdet/värdena = ) 0 och ) 0 och ) = ) 0 och 15 6) 0 och 17 A.4 Geometriska vektorer Koordinaterna är lika med , 3 ) ) 5, 1 5 ) 3), 4) 4), ) A.5 Linjer och plan π : x, y, z) = 1,, 3) + r, 1, + s 6, 0,, r, s R π : x + 8y + 6z 35 = 0 ) λ 1 λ : x, y, z) = 5, 3, 7) plan : x, y, z) = 5, 3, 7) + r, 3, 5) + s3,,, r, s R 3) π : x, y, z) = 0, 3, + r1, 1, ) + s1, 0,, r, s R π : x 3y z 8 = 0 5) π : x, y, z) = 4, 1, 3) + r1,, 5) + s,,, r, s R π : 4x 3y z 7 = 0 6) λ 1 λ : x, y, z) = 7, 1, plan : x, y, z) = 7, 1, + r,, + s 1, 3, ), r, s R 7) π : x, y, z) =, 1, 4) + r 1, 1, ) + s1, 3, 5), r, s R π : x 7y 4z + 5 = 0 4) λ π : x, y, z) = 9 5, 7 5, π : x, y, z) = + r + 3s, r, s), r, s R 8) λ π : x, y, z) = 40 19, 61 19, ) π : x + 3y 5z = 0 9

10 10 A.6 Skalärprodukt ) 7 { u = 8 3 e e e 3 u = 1 3 e e 5 3 e 3 3) 3 5 e e 3 4) 3 e 1 + e 3 { v = 5 6 5) e e 5 6 e 3 v = 35 6 e e 7 6 e 3 6) ) e e 1 e 3 8) 3 e e + 3 e 3 A.7 Vektorprodukt ) 13 a.e. 3) 0 ê 1 = 1 6 e 1 + e e 3 ) ê = 1 9 e 1 + 4e + 3e 3 ) ê 3 = e 1 7e + e 3 ) 4) a = 5 ê 1 = e 1 3e e 3 ) 5) ê = 1 6 e 1 + e + e 3 ) ê 3 = e 1 11e + 8e 3 ) 6) a = 6 5 ) a = 0) 7) 0 8) 53 v.e. A.8 Komplexa tal 4e i5π/6 = 3 i 3) 8e iπ/3 = i 5) 8e iπ/6 = 4 3 4i 7) 6 3e iπ/3 = 3 3+9i ) 6e iπ/4 = 3 3 i 4) 8e i5π/6 = i 6) 4e iπ/4 = + i 8) 8e iπ/4 = i B.1 Linjära ekvationssystem Ekvationssystemet satisfieras av x, y, z) enligt... ) x, y, z) a=1 existerar ej ) x, y, z) a,1 = 0, a+1 a 1, a 1 x, y, z) a= = 3t, 3 5t, t), t R x, y, z) a= 1 a=1 existerar ej ) 1 x, y, z) a 1,1 = a 1, a 3 a 1, 1 a+1 3) 4) x, y, z) a= 1 existerar ej ) 1 x, y, z) a 1,1 = a+1, 1 a+1, a+1 x, y, z) a=1 = 1 t, t,, t R x, y, z) a= existerar ej ) x, y, z) a,1 = a+1 a+, 1 a+, a+ a+ x, y, z) a=1 = r, s, 1 r s), r, s R B. Matriser Den inversa matrisen är lika med ) 3 3) ) B.3 Determinanter Determinanten är lika med... 6 ) 17 3) 56 4) 97 5) 3 6) 354

11 B.4. GEOMETRISKA VEKTORER 11 B.4 Geometriska vektorer Vektorerna e 1, e, e 3 utgör en bas. Vektorerna u, v, w svarar mot de i uppgiftsformuleringarna givna vektorerna och då i den ordning de räknas upp. De senare utgör även matrisen U:s kolonnvektorer, dvs de vektorer vars koordinater utgör matriselementen i U:s kolonner. JA, u = v 5w ) α = 4, β = 1 3) JA, de är linjärt oberoende ty detu) = 4 0 4) κ = 3, λ = 10 5) JA, de är linjärt beroende ty detu) = 0 6) JA, u = 5v + w B.5 Linjer och plan Ekvationer på parameterform och parameterfri form för planet π är... π : x, y, z) = 3,, + r1, 3, 5) + s,,, r, s R π : 13x 9y 8z 65 = 0 ) π : x, y, z) = 0,, 0) + r, 5, 3) + s1, 3, 5), r, s R π : 16x + 7y + z 14 = 0 3) π : x, y, z) =, 1, 3) + r3, 1, + s1,, 4), r, s R π : x 11y 5z 8 = 0 4) π : x, y, z) =, 5, 3) + r4, 4, 9) + s1, 0,, r, s R π : 4x 13y 4z 61 = 0 5) π : x, y, z) = 1, 7, ) + r, 3, + s 4, 5, 7), r, s R π : 13x 5y + 11z + 6 = 0 6) π : x, y, z) = 3, 8, 5) + r4, 3, 5) + s, 10, 3), r, s R π : 59x y + 34z 171 = 0 7) π : x, y, z) = 4,, 5) + r1, 6, 5) + s, 3,, r, s R π : 9x + 11y + 15z 61 = 0 8) π : x, y, z) = 4, 3, 5) + r 8, 1, 3) + s6, 3, 5), r, s R π : x 9y + 15z + 4 = 0 B.6 Skalärprodukt P : 16 9, 5 9, 5 9 ) ) P : 1, 4, 6) 3) l.e. = 3 11 l.e.. l.e. { C1 : 19, 10) 4) D 1 : 93, 38) eller { C : 31, 130) D : 67, 8) 5) e 1 e + e 3 6) { C1 : 1, 8) D 1 : 57, ) eller { C : 68, ) D : 3, 38) 7) x, y, z) = 1 + 3t, t, 15t), t 0. 8) P : , 40 69, ) 9) P : 1 59, 63 59, ) l.e. = 59 ) l.e.. l.e. B.7 Vektorprodukt λ 1 : x, y, z) = 1,, 4) + t, 5, 9) λ 1 : x 1 = y = z ) ê 1 = e 1 + e + 8e 3 ) ê = e 1 + 7e 4e 3 ) ê 3 = 1 3 e 1 + e + e 3 ) 3) λ 3 : x, y, z) = 4, 3, 7) + t, 0, λ 3 : x 4 = z 7, y 3 = 0 4) λ 1 : x, y, z) = 1, 4, + t 3, 8, λ 1 : x = y 4 = z 1 8

12 1 5) ê 1 = e 1 e + e 3 ) ê = e 1 31e 8e 3 ) ê 3 = e 1 e + 7e 3 ) 6) λ 3 : x, y, z) =, 1, 0) + t, 1, λ 3 : x + = y 1 = z 1 B.8 Komplexa tal Imz) = 1 Rez)) ) z k = 6 e i π 6 +k π ), k = 0,..., 3 3) Imz) = 1 Rez) 3 4 4) z = 3 i) z = 3 + i) 5) argz) = 11π 6 + n π 6) z 4i = 5 7) z + 1 i = 8) z k = e i π 3 +k π ), k = 0,..., 3 9) Imz) = 3 4 Rez) ) z k = e i π 6 +k π 5 ), k = 0,..., 4 1 argz) = π 6 + n π 1) z = 1 i) z = 1 + i)

1. Beräkna determinanten

1. Beräkna determinanten MÄLARDALENS HÖGSKOLA Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Avdelningen för tillämpad matematik Examinator: Lars-Göran Larsson TENTAMEN I MATEMATIK MAA3 Grundläggande vektoralgebra, TEN6 alt.

Läs mer

Bestäm den matris B som löser ekvationen = 1 2

Bestäm den matris B som löser ekvationen = 1 2 MÄLARDALENS HÖGSKOLA Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Avdelningen för tillämpad matematik Examinator: Lars-Göran Larsson TENTAMEN I MATEMATIK MAA Grundläggande vektoralgebra, TEN5 alt.

Läs mer

3. Vilka taltripler (x, y, z) satisfierar ekvationssystemet 3x + 2y 3z = 3 2x + y + 4z = 7

3. Vilka taltripler (x, y, z) satisfierar ekvationssystemet 3x + 2y 3z = 3 2x + y + 4z = 7 MÄLARDALENS HÖGSKOLA Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Avdelningen för tillämpad matematik Examinator: Lars-Göran Larsson TENTAMEN I MATEMATIK MAA Grundläggande vektoralgebra, TEN5 alt.

Läs mer

Beräkna determinanten för produkten MMM Skissa, och bestäm arean av, det i det komplexa talplanet belägna området

Beräkna determinanten för produkten MMM Skissa, och bestäm arean av, det i det komplexa talplanet belägna området MÄLARDALENS HÖGSKOLA Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Avdelningen för tillämpad matematik Examinator: Lars-Göran Larsson TENTAMEN I MATEMATIK MAA1 Grundläggande vektoralgebra, TEN5 alt.

Läs mer

2. Vilka taltripler (x, y, z) satisfierar ekvationssystemet x + 2y 13z = 4 4x y + 17z = 5

2. Vilka taltripler (x, y, z) satisfierar ekvationssystemet x + 2y 13z = 4 4x y + 17z = 5 MÄLARDALENS HÖGSKOLA Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Avdelningen för tillämpad matematik Examinator: Lars-Göran Larsson TENTAMEN I MATEMATIK MAA13 Grundläggande vektoralgebra TEN3 Datum:

Läs mer

3i)z 2013(1 ) och ge i det komplexa talplanet en illustration av lösningsmängden.

3i)z 2013(1 ) och ge i det komplexa talplanet en illustration av lösningsmängden. MÄLARDALENS HÖGSKOLA Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Avdelningen för tillämpad matematik Examinator: Lars-Göran Larsson TENTAMEN I MATEMATIK MAA Grundläggande vektoralgebra, TEN6 alt.

Läs mer

. b. x + 2 y 3 z = 1 3 x y + 2 z = a x 5 y + 8 z = 1 lösning?

. b. x + 2 y 3 z = 1 3 x y + 2 z = a x 5 y + 8 z = 1 lösning? Repetition, Matematik 2, linjär algebra 10 Lös ekvationssystemet 5 x + 2 y + 2 z = 7 a x y + 3 z = 8 3 x y 3 z = 2 b 11 Ange för alla reella a lösningsmängden till ekvationssystemet 2 x + 3 y z = 3 x 2

Läs mer

2. Lös ekvationen z i = 2 z + 1 och ge i det komplexa talplanet en illustration av lösningsmängden.

2. Lös ekvationen z i = 2 z + 1 och ge i det komplexa talplanet en illustration av lösningsmängden. MÄLARDALENS HÖGSKOLA Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Avdelningen för tillämpad matematik Examinator: Lars-Göran Larsson TENTAMEN I MATEMATIK MAA3 Grundläggande vektoralgebra, TEN6 alt.

Läs mer

3. Lös ekvationen 3 + z = 3 2iz och ge i det komplexa talplanet en illustration av lösningsmängden.

3. Lös ekvationen 3 + z = 3 2iz och ge i det komplexa talplanet en illustration av lösningsmängden. MÄLARDALENS HÖGSKOLA Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Avdelningen för tillämpad matematik Examinator: Lars-Göran Larsson TENTAMEN I MATEMATIK MAA Grundläggande vektoralgebra TEN4 Datum:

Läs mer

{ (1 + i)z iw = 2, iz + (2 + i)w = 5 + 2i, där i är den imaginära enheten. Ange rötterna z och w på rektangulär form.

{ (1 + i)z iw = 2, iz + (2 + i)w = 5 + 2i, där i är den imaginära enheten. Ange rötterna z och w på rektangulär form. MÄLARDALENS HÖGSKOLA Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Avdelningen för tillämpad matematik Examinator: Lars-Göran Larsson TENTAMEN I MATEMATIK MAA13 Grundläggande vektoralgebra Datum: 7

Läs mer

Veckoblad 1, Linjär algebra IT, VT2010

Veckoblad 1, Linjär algebra IT, VT2010 Veckoblad, Linjär algebra IT, VT Under den första veckan ska vi gå igenom (i alla fall stora delar av) kapitel som handlar om geometriska vektorer. De viktigaste teoretiska begreppen och resultaten i kapitlet

Läs mer

= ( 1) ( 1) = 4 0.

= ( 1) ( 1) = 4 0. MATA15 Algebra 1: delprov 2, 6 hp Fredagen den 17:e maj 2013 Skrivtid: 800 1300 Matematikcentrum Matematik NF Lösningsförslag 1 Visa att vektorerna u 1 = (1, 0, 1), u 2 = (0, 2, 1) och u 3 = (2, 2, 1)

Läs mer

P Q = ( 2, 1, 1), P R = (0, 1, 0) och QR = (2, 2, 1). arean = 1 2 P Q P R

P Q = ( 2, 1, 1), P R = (0, 1, 0) och QR = (2, 2, 1). arean = 1 2 P Q P R 1 Matematiska Institutionen KTH Lösningar till några övningar på geometri och vektorer inför lappskrivning nummer 2 på kursen Linjär algebra II, SF1604, vt11. 1. En triangel har hörn i punkterna (1, 2,

Läs mer

MAA123 Grundläggande vektoralgebra

MAA123 Grundläggande vektoralgebra Mälardalens högskola Akademin för undervisning, kultur och kommunikation MAA123 Grundläggande vektoralgebra Tentamen 10.08.25 08.30 11.30 Hjälpmedel: Endast skrivmaterial. (Gradskiva är tillåtet.) Poäng:

Läs mer

MAA123 Grundläggande vektoralgebra

MAA123 Grundläggande vektoralgebra Test 1 2009.09.14 08.30 09.30 Poäng: Detta test ger maximalt 8 poäng. För godkänt fordras minst 5 poäng. Frågor kan ställas till: Hillevi Gavel, som nås på 073 763 27 88 Övriga anvisningar: Skriv läsbart.

Läs mer

Läsanvisningar och övningsuppgifter i MAA150, period vt Erik Darpö

Läsanvisningar och övningsuppgifter i MAA150, period vt Erik Darpö Läsanvisningar och övningsuppgifter i MAA150, period vt1 2015 Erik Darpö ii 0. Förberedelser Nedanstående uppgifter är avsedda att användas som ett självdiagnostiskt test. Om du har problem med att lösa

Läs mer

{ 1, om i = j, e i e j = 0, om i j.

{ 1, om i = j, e i e j = 0, om i j. 34 3 SKALÄPRODUKT 3. Skaläprodukt Definition 3.. Skalärprodukten mellan två vektorer u och v definieras där θ är vinkeln mellan u och v. u v = u v cos θ, Anmärkning 3.. Andra beteckningar för skalärprodukt

Läs mer

Modul 1: Komplexa tal och Polynomekvationer

Modul 1: Komplexa tal och Polynomekvationer Modul : Komplexa tal och Polynomekvationer. Skriv på formen a + bi, där a och b är reella, a. (2 + i)( 2i) 2. b. + 2i + 3i 3 4i + 2i 2. Lös ekvationerna a. (2 i)z = 3 + i. b. (2 + i) z = + 3i c. ( 2 +

Läs mer

Kontrollskrivning i Linjär algebra ,

Kontrollskrivning i Linjär algebra , LINKÖPINGS UNIVERSITET Matematiska Institutionen Ulf Janfalk Kurskod: TATA Provkod: KTR Kontrollskrivning i Linjär algebra 7 8, 8. Inga hjälpmedel. Ej räknedosa. På uppgift skall endast svar ges. Varje

Läs mer

Lösningsförslag till skrivningen i Vektorgeometri (MAA702) Måndagen den 13 juni 2005

Lösningsförslag till skrivningen i Vektorgeometri (MAA702) Måndagen den 13 juni 2005 VÄXJÖ UNIVERSITET Matematiska och systemtekniska institutionen Per-Anders Svensson Lösningsförslag till skrivningen i Vektorgeometri (MAA70) Måndagen den 13 juni 005 Uppgift 1. Lös ekvationssystemet AX

Läs mer

Vektorgeometri för gymnasister

Vektorgeometri för gymnasister Vektorgeometri för gymnasister Per-Anders Svensson http://w3.msi.vxu.se/users/pa/vektorgeometri/gymnasiet.html Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik Linnéuniversitetet Vektorer i planet

Läs mer

Linjär algebra och geometri 1

Linjär algebra och geometri 1 UPPSALA UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Ryszard Rubinsztein Oswald Fogelklou Linjär algebra och geometri 1 för K1, W1, KandKe1 Höstterminen 2009 Kurslitteratur H.Anton, C.Rorres, Elementary Linear

Läs mer

Eftersom ON-koordinatsystem förutsätts så ges vektorernas volymprodukt av:

Eftersom ON-koordinatsystem förutsätts så ges vektorernas volymprodukt av: MATA15 Algebra, delprov, 6 hp Lördagen den 8:e december 01 Skrivtid: 800 100 Matematikcentrum Matematik NF Lösningsförslag 1 Ligger punkterna P 1 = (0, 1, 1), P = (1,, 0), P = (, 1, 1) och P 4 = (, 6,

Läs mer

z = 4 + 3t P R = (5 + 2t, 4 + 2t, 4 + 3t) (1, 1, 3) = (4 + 2t, 3 + 2t, 1 + 3t)

z = 4 + 3t P R = (5 + 2t, 4 + 2t, 4 + 3t) (1, 1, 3) = (4 + 2t, 3 + 2t, 1 + 3t) Tentamenskrivning MATA15 Algebra: delprov 2, 6hp Fredagen den 16 maj 2014 Matematikcentrum Matematik NF LÖSNINGSFÖRSLAG 1. Låt l vara linjen genom punkten (5, 4, 4) som är vinkelrät mot planet 2x+2y +3z

Läs mer

Vektorgeometri för gymnasister

Vektorgeometri för gymnasister Vektorgeometri för gymnasister Per-Anders Svensson http://homepage.lnu.se/staff/psvmsi/vektorgeometri/gymnasiet.html Fakulteten för teknik Linnéuniversitetet Räta linjens och planets ekvationer I Innehåll

Läs mer

Uppsala Universitet Matematiska Institutionen Bo Styf. Svar till tentan. Del A. Prov i matematik Linj. alg. o geom

Uppsala Universitet Matematiska Institutionen Bo Styf. Svar till tentan. Del A. Prov i matematik Linj. alg. o geom Uppsala Universitet Matematiska Institutionen Bo Styf Prov i matematik Linj. alg. o geom. 1 2011-05-07 Svar till tentan. Del A 1. För vilka värden på a är ekvationssystemet { ax + y 1 2x + (a 1y 2a lösbart?

Läs mer

1 som går genom punkten (1, 3) och är parallell med vektorn.

1 som går genom punkten (1, 3) och är parallell med vektorn. KTH Matematik Extra uppgifter på linjär algebra SF1621 Analytiska metoder och linjär algebra 2 för OPEN och T Förkunskaper Obs en del av detta är repetition från förra kursen Men innan ni ens börjar med

Läs mer

Linjär algebra och geometri I

Linjär algebra och geometri I UPPSALA UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Jörgen Östensson Vårterminen 2010 Kurslitteratur Linjär algebra och geometri I för X, geo, frist, lärare H. Anton, C. Rorres, Elementary Linear Algebra (Application

Läs mer

Matematiska Institutionen KTH. Lösning till tentamensskrivning på kursen Linjär algebra II, SF1604, den 9 juni 2011 kl

Matematiska Institutionen KTH. Lösning till tentamensskrivning på kursen Linjär algebra II, SF1604, den 9 juni 2011 kl 1 Matematiska Institutionen KTH Lösning till tentamensskrivning på kursen Linjär algebra II, SF1604, den 9 juni 2011 kl 08.00-1.00. OBS: Inga hjälpmedel är tillåtna på tentamensskrivningen. Bonuspoäng

Läs mer

Lösningar till utvalda uppgifter i kapitel 1

Lösningar till utvalda uppgifter i kapitel 1 Lösningar till utvalda uppgifter i kapitel. Vi utnyttjar definitionen av skalärprodukt som ger att u v u v, där α är (minsta) vinkeln mellan u v. I vårt fall så får vi 7 =. Alltså är den sökta vinkeln

Läs mer

Lösningsförslag till skrivningen i Vektorgeometri (MAA702) måndagen den 30 maj 2005

Lösningsförslag till skrivningen i Vektorgeometri (MAA702) måndagen den 30 maj 2005 VÄXJÖ UNIVERSITET Matematiska och systemtekniska institutionen Per-Anders Svensson Lösningsförslag till skrivningen i Vektorgeometri (MAA702) måndagen den 30 maj 2005 Uppgift. Bestäm samtliga vektorer

Läs mer

MAA123 Grundläggande vektoralgebra

MAA123 Grundläggande vektoralgebra Mälardalens högskola Akademin för undervisning, kultur och kommunikation MAA123 Grundläggande vektoralgebra Tentamen 2011.08.11 08.30 11.30 Hjälpmedel: Endast skrivmaterial. (Gradskiva är tillåtet.) Poäng:

Läs mer

1 Linjära ekvationssystem. 2 Vektorer

1 Linjära ekvationssystem. 2 Vektorer För. 1 1 Linjära ekvationssystem Gaußelimination - sriv om systemet för att få ett trappformat system genom att: byta ordningen mellan ekvationer eller obekanta; multiplicera en ekvation med en konstant

Läs mer

DEL I. Matematiska Institutionen KTH. Lösning till tentamensskrivning på kursen Linjär algebra II, SF1604, den 15 mars 2010 kl

DEL I. Matematiska Institutionen KTH. Lösning till tentamensskrivning på kursen Linjär algebra II, SF1604, den 15 mars 2010 kl 1 Matematiska Institutionen KTH Lösning till tentamensskrivning på kursen Linjär algebra II, SF1604, den 15 mars 010 kl 14.00-19.00. Hjälpmedel: Inga hjälpmedel är tillåtna på tentamensskrivningen. Betygsgränser:

Läs mer

Vektorgeometri för gymnasister

Vektorgeometri för gymnasister Vektorgeometri för gymnasister Per-Anders Svensson http://homepage.lnu.se/staff/psvmsi/vektorgeometri/gymnasiet.html Fakulteten för teknik Linnéuniversitetet Areor, vektorprodukter, volymer och determinanter

Läs mer

1 Vektorer i koordinatsystem

1 Vektorer i koordinatsystem 1 Vektorer i koordinatsystem Ex 11 Givet ett koordinatsystem i R y a 4 b x Punkten A = (3, ) och ortsvektorn a = (3, ) och punkten B = (5, 1) och ortsvsektorn b = (5, 1) uttrycks på samma sätt, som en

Läs mer

Vektorgeometri för gymnasister

Vektorgeometri för gymnasister Vektorgeometri för gymnasister Per-Anders Svensson http://homepage.lnu.se/staff/psvmsi/vektorgeometri/gymnasiet.html Fakulteten för teknik Linnéuniversitetet Räta linjens och planets ekvationer II Innehåll

Läs mer

Tentamen 1 i Matematik 1, HF okt 2018, Skrivtid: 14:00-18:00 Examinator: Armin Halilovic

Tentamen 1 i Matematik 1, HF okt 2018, Skrivtid: 14:00-18:00 Examinator: Armin Halilovic Tentamen i Matematik, HF9 4 okt 8, Skrivtid: 4:-8: Examinator: Armin Halilovic För godkänt betyg krävs av max 4 poäng Betygsgränser: För betyg A, B, C, D, E krävs, 9, 6, respektive poäng Komplettering:

Läs mer

SF1624 Algebra och geometri Lösningsförslag till tentamen DEL A. t 2

SF1624 Algebra och geometri Lösningsförslag till tentamen DEL A. t 2 SF64 Algebra och geometri Lösningsförslag till tentamen 4--4 DEL A. I rummet R har vi punkterna P = (,, 4) och Q = (,, ), samt linjen L som ges av vektorerna på formen t t, t där t är en reell parameter.

Läs mer

Linjär algebra och geometri 1

Linjär algebra och geometri 1 UPPSALA UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Ryszard Rubinsztein Oswald Fogelklou Linjär algebra och geometri 1 för K1, W1, KandKe1 Höstterminen 2008 Kurslitteratur H.Anton, C.Rorres, Elementary Linear

Läs mer

Inför tentamen i Linjär algebra TNA002.

Inför tentamen i Linjär algebra TNA002. Inför tentamen i Linjär algebra TNA002. 1. Linjära ekvationssytem (a) Omskrivningen av ekvationssystem på matrisform samt utföra radoperationer. (b) De 3 typer av lösningar som dyker upp vid lösning av

Läs mer

Vektorer. Vektoriella storheter skiljer sig på ett fundamentalt sätt från skalära genom att de förutom storlek också har riktning.

Vektorer. Vektoriella storheter skiljer sig på ett fundamentalt sätt från skalära genom att de förutom storlek också har riktning. Vektorer. 3 / 18 Vektorer är ett mycket viktigt och användbart verktyg för att kunna beskriva sammanhang som innehåller riktade storheter, t.ex. kraft och hastighet. Vektoriella storheter skiljer sig på

Läs mer

Vektorgeometri för gymnasister

Vektorgeometri för gymnasister Vektorgeometri för gymnasister Per-Anders Svensson http://homepage.lnu.se/staff/psvmsi/vektorgeometri/gymnasiet.html Fakulteten för teknik Linnéuniversitetet Areor, vektorprodukter, volymer och determinanter

Läs mer

MAA123 Grundläggande vektoralgebra

MAA123 Grundläggande vektoralgebra Mälardalens högskola Akademin för undervisning, kultur och kommunikation MAA123 Grundläggande vektoralgebra Tentamen TEN4 Lösningsförslag 2012.01.09 14.30 16.30 Hjälpmedel: Endast skrivmaterial. (Gradskiva

Läs mer

Räta linjer i 3D-rummet: Låt L vara den räta linjen genom som är parallell med

Räta linjer i 3D-rummet: Låt L vara den räta linjen genom som är parallell med RÄTA LINJER OCH PLAN Räta linjer i 3D-rummet: Låt L vara den räta linjen genom punkten P = ( x, y, som är parallell med vektorn v = v, v, v ) 0. ( 3 P Räta linjens ekvation på parameterform kan man ange

Läs mer

Repetition, Matematik 2 för lärare. Ï x + 2y - 3z = 1 Ô Ì 3x - y + 2z = a Ô Á. . Beräkna ABT. Beräkna (AB) T

Repetition, Matematik 2 för lärare. Ï x + 2y - 3z = 1 Ô Ì 3x - y + 2z = a Ô Á. . Beräkna ABT. Beräkna (AB) T Repetition, Matematik 2 för lärare Ï -2x + y + 2z = 3 1. Ange för alla reella a lösningsmängden till ekvationssystemet Ì ax + 2y + z = 1. Ó x + 3y - z = 4 2. Vad är villkoret på talet a för att ekvationssystemet

Läs mer

Betygsgränser: För betyg. Vem som har. Hjälpmedel: av papperet. Uppgift. 1. (4p) 0. (2p) 3 (2p) Uppgift. 2. (4p) B-2C om. vektor A (1p) b) Bestäm k så

Betygsgränser: För betyg. Vem som har. Hjälpmedel: av papperet. Uppgift. 1. (4p) 0. (2p) 3 (2p) Uppgift. 2. (4p) B-2C om. vektor A (1p) b) Bestäm k så Kurs: HF90 Matematik, Moment TEN (Linjär Algebra) ) Datum: 4 augusti 08 Skrivtid 08:00 :000 Examinator: Armin Halilovic För godkänt betyg krävss 0 av maxx 4 poäng. Betygsgränser: För betyg A, B, C, D,

Läs mer

MAA123 Grundläggande vektoralgebra

MAA123 Grundläggande vektoralgebra Mälardalens högskola Akademin för utbildning, kultur och kommunikation MAA123 Grundläggande vektoralgebra Tentamen TEN4 Lösningsförslag 2012.06.07 08.30 10.30 Hjälpmedel: Endast skrivmaterial. (Gradskiva

Läs mer

Vektorgeometri för gymnasister

Vektorgeometri för gymnasister Vektorgeometri för gymnasister Per-Anders Svensson http://homepage.lnu.se/staff/psvmsi/vektorgeometri/gymnasiet.html Fakulteten för teknik Linnéuniversitetet Linjära avbildningar IV Innehåll Nollrum och

Läs mer

SKRIVNING I VEKTORGEOMETRI

SKRIVNING I VEKTORGEOMETRI SKRIVNING I VEKTORGEOMETRI 2018-04-24 Om inget annat uttryckligen sägs, kan koordinaterna för en vektor i antas vara givna i en ON-bas. Baser i rummet kan dessutom antas vara positivt orienterade. 1. Bestäm

Läs mer

SKRIVNING I VEKTORGEOMETRI

SKRIVNING I VEKTORGEOMETRI SKRIVNING I VEKTORGEOMETRI 2016-05-10 14.00-17.00 Om inget annat uttryckligen sägs, kan koordinaterna för en vektor i antas vara givna i en ON-bas. Baser i rummet kan dessutom antas vara positivt orienterade.

Läs mer

Uppföljning av diagnostiskt prov Repetition av kursmoment i TNA001-Matematisk grundkurs.

Uppföljning av diagnostiskt prov Repetition av kursmoment i TNA001-Matematisk grundkurs. Uppföljning av diagnostiskt prov 06-0- Repetition av kursmoment i TNA00-Matematisk grundkurs. Reella tal, intervall, räta linjer, cirklar Faktorsatsen, faktoriseringar, polynomekvationer Olikheter Ekvationer

Läs mer

Datum: 24 okt Betygsgränser: För. finns på. Skriv endast på en. omslaget) Denna. Uppgift. Uppgift Beräkna. Uppgift Låt z. Var god. vänd.

Datum: 24 okt Betygsgränser: För. finns på. Skriv endast på en. omslaget) Denna. Uppgift. Uppgift Beräkna. Uppgift Låt z. Var god. vänd. Tentamen i Linjär algebra, HF94 Datum: 4 okt 8 Skrivtid: 4:-8: Lärare: Marina Arakelyan, Elias Said Examinator: Armin Halilovic För godkänt betyg krävs av max 4 poäng Betygsgränser: För betyg A, B, C,

Läs mer

Uppsala Universitet Matematiska Institutionen Thomas Erlandsson

Uppsala Universitet Matematiska Institutionen Thomas Erlandsson Uppsala Universitet Matematiska Institutionen Thomas Erlandsson MATRISER MED MERA VEKTORRUM DEFINITION Ett vektorrum V är en mängd av symboler u som vi kan addera samt multiplicera med reella tal c så

Läs mer

Moment 4.11 Viktiga exempel 4.32, 4.33 Övningsuppgifter Ö4.18-Ö4.22, Ö4.30-Ö4.34. Planet Ett plan i rummet är bestämt då

Moment 4.11 Viktiga exempel 4.32, 4.33 Övningsuppgifter Ö4.18-Ö4.22, Ö4.30-Ö4.34. Planet Ett plan i rummet är bestämt då Moment 4.11 Viktiga exempel 4.32, 4.33 Övningsuppgifter Ö4.18-Ö4.22, Ö4.30-Ö4.34 Planet Ett plan i rummet är bestämt då två icke parallella riktningar, v 1 och v 2, och en punkt P 1 i planet är givna.

Läs mer

Linjär algebra och geometri I

Linjär algebra och geometri I UPPSALA UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Anders Johansson Linjär algebra och geometri I för Energi, Ma-kand., Frist. Höstterminen 2010 Kurslitteratur H. Anton, C. Rorres, Elementary Linear Algebra

Läs mer

LÖSNINGAR LINJÄR ALGEBRA LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA MATEMATIK

LÖSNINGAR LINJÄR ALGEBRA LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA MATEMATIK LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA MATEMATIK LÖSNINGAR LINJÄR ALGEBRA 2017-10-2 1 Om vi skriver ekvationssystemet på matrisform AX = Y, så vet vi att systemet har en entydig lösning X = A 1 Y då det A 0 Om det A

Läs mer

Uppgift 1. (4p) (Student som är godkänd på KS1 hoppar över uppgift 1.)

Uppgift 1. (4p) (Student som är godkänd på KS1 hoppar över uppgift 1.) TENTAMEN 7-Okt-4, HF6 och HF8 Moment: TEN (Linjär algebra, 4 hp, skriftlig tentamen Kurser: Anals och linjär algebra, HF8, Linjär algebra och anals HF6 Klasser: TIELA, TIMEL, TIDAA Tid: 8-, Plats: Campus

Läs mer

October 9, Innehållsregister

October 9, Innehållsregister October 9, 017 Innehållsregister 1 Vektorer 1 1.1 Geometrisk vektor............................... 1 1. Vektor och koordinatsystem.......................... 1 1.3 Skalär produkt (dot eller inner product)...................

Läs mer

KOKBOKEN 1. Håkan Strömberg KTH STH

KOKBOKEN 1. Håkan Strömberg KTH STH KOKBOKEN 1 Håkan Strömberg KTH STH Hösten 2006 Håkan Strömberg 2 KTH Syd Innehåll Olikheter.................................... 6................................. 6 Uppgift 2.................................

Läs mer

===================================================

=================================================== AVSTÅNDSBERÄKNING ( I ETT TREDIMENSIONELLT ORTONORMERAT KOORDINATSYSTEM ) Avståndet mellan två punkter Låt A ( x1, och B ( x, y, z) vara två punkter i rummet Avståndet d mellan A och B är d AB ( x z x1)

Läs mer

Linjer och plan Låt ABCD vara en fyrhörning i planet. Om A väljs till origo och

Linjer och plan Låt ABCD vara en fyrhörning i planet. Om A väljs till origo och Linjer oh plan Läs Sparr, avsn. 3. Många läroböker likställer koordinatsystem med rätvinkligt koordinatsystem, närmare bestämt: med ett ortonormerat system (ON-system). O:et står för ortogonal = rätvinklig,

Läs mer

Vektorgeometri för gymnasister

Vektorgeometri för gymnasister Vektorgeometri för gymnasister Per-Anders Svensson http://homepage.lnu.se/staff/psvmsi/vektorgeometri/gymnasiet.html Fakulteten för teknik Linnéuniversitetet Skalärprodukt Innehåll Skalärprodukt - Inledning

Läs mer

2+t = 4+s t = 2+s 2 t = s

2+t = 4+s t = 2+s 2 t = s Extra 1. Ta fram räta linjens ekvation på parameterform då linjen går genom punkterna (1, 1,0) och (2,0,1) (3, 1,4) och ( 1,1,6) (4,3, 1) och (7, 2,5) (11,3, 6) och (9, 1,3) Lösning: (x,y,z) = (1+t, 1+t,t)

Läs mer

ax + y + 2z = 3 ay = b 3 (b 3) z = 0 har (a) entydig lösning, (b) oändligt många lösningar och (c) ingen lösning.

ax + y + 2z = 3 ay = b 3 (b 3) z = 0 har (a) entydig lösning, (b) oändligt många lösningar och (c) ingen lösning. UPPSALA UNIVERSITET Matematiska institutionen Anders Johansson Prov i matematik ES, Frist, KandMa LINJÄR ALGEBRA och GEOMETRI I 2010 10 21 Skrivtid: 8.00 13.00. Tillåtna hjälpmedel: Skrivdon. Lösningarna

Läs mer

Explorativ övning Vektorer

Explorativ övning Vektorer Eplorativ övning Vektorer Syftet med denna övning är att ge grundläggande kunskaper om vektorräkning och dess användning i geometrin Liksom många matematiska begrepp kommer vektorbegreppet från fysiken

Läs mer

Analys o Linjär algebra. Lektion 7.. p.1/65

Analys o Linjär algebra. Lektion 7.. p.1/65 Analys o Lektion 7 p1/65 Har redan (i matlab bla) stött på tal-listor eller vektorer av typen etc Vad kan sådana tänkas representera/modellera? Hur kan man räkna med sådana? Skall närmast fokusera på ordnade

Läs mer

SKRIVNING I VEKTORGEOMETRI

SKRIVNING I VEKTORGEOMETRI SKRIVNING I VEKTORGEOMETRI 2014-11-25 1400-1700 Om inget annat uttryckligen sägs, kan koordinaterna för en vektor i antas vara givna i en ON-bas Baser i rummet kan dessutom antas vara positivt orienterade

Läs mer

Föreläsning 3, Linjär algebra IT VT Skalärprodukt

Föreläsning 3, Linjär algebra IT VT Skalärprodukt Föreläsning 3, Linjär algebra IT VT2008 1 Skalärprodukt Denition 1 Låt u oh v vara två vektorer oh låt α vara minsta vinkeln mellan dem Då denierar vi skalärprodukten u v genom u v = u v os α Exempel 1

Läs mer

(a) Bestäm för vilka värden på den reella konstanten c som ekvationssystemet är lösbart. (b) Lös ekvationssystemet för dessa värden på c.

(a) Bestäm för vilka värden på den reella konstanten c som ekvationssystemet är lösbart. (b) Lös ekvationssystemet för dessa värden på c. UPPSALA UNIVERSITET Matematiska institutionen Jörgen Östensson Prov i matematik X, geo, frist, lärare LINJÄR ALGEBRA och GEOMETRI I 200 0 08 Skrivtid: 8.00.00. Tillåtna hjälpmedel: Skrivdon. Lösningarna

Läs mer

Vektorgeometri för gymnasister

Vektorgeometri för gymnasister Vektorgeometri för gymnasister Per-Anders Svensson http://homepage.lnu.se/staff/psvmsi/vektorgeometri/gymnasiet.html Fakulteten för teknik Linnéuniversitetet Räta linjens och planets ekvationer III Innehåll

Läs mer

Vektorerna är parallella med planet omm de är vinkelräta mot planets normal, dvs mot

Vektorerna är parallella med planet omm de är vinkelräta mot planets normal, dvs mot Kursen bedöms med betyg,, eller underkänd, där är högsta betyg. För godkänt betyg krävs minst poäng från uppgifterna -7. Var och en av dessa sju uppgifter kan ge maximalt poäng. För var och en av uppgifterna

Läs mer

SKRIVNING I VEKTORGEOMETRI

SKRIVNING I VEKTORGEOMETRI SKRIVNING I VEKTORGEOMETRI 201-0-0 14.00-17.00 Om inget annat uttryckligen sägs, kan koordinaterna för en vektor i antas vara givna i en ON-bas. Baser i rummet kan dessutom antas vara positivt orienterade.

Läs mer

SF1624 Algebra och geometri Lösningsförslag till tentamen DEL A

SF1624 Algebra och geometri Lösningsförslag till tentamen DEL A SF64 Algebra och geometri Lösningsförslag till tentamen 533 DEL A Planet H ges av ekvationen 3x y + 5z + a) Bestäm en linje N som är vinkelrät mot H ( p) b) Bestäm en linje L som inte skär planet H ( p)

Läs mer

Vektorgeometri för gymnasister

Vektorgeometri för gymnasister Vektorgeometri för gymnasister Per-Anders Svensson http://homepage.lnu.se/staff/psvmsi/vektorgeometri/gymnasiet.html Fakulteten för teknik Linnéuniversitetet Linjära avbildningar I Innehåll En liten tillbakablick:

Läs mer

SF1624 Algebra och geometri Lösningsförslag till tentamen DEL A

SF1624 Algebra och geometri Lösningsförslag till tentamen DEL A SF624 Algebra och geometri Lösningsförslag till tentamen 22--6 DEL A Planet H ges av ekvationen x + 2y + z =, och planet W ges på parameterform som 2t 4s, t + 2s där s och t är reella parametrar (a) Bestäm

Läs mer

1. (a) (1p) Undersök om de tre vektorerna nedan är linjärt oberoende i vektorrummet

1. (a) (1p) Undersök om de tre vektorerna nedan är linjärt oberoende i vektorrummet 1 Matematiska Institutionen, KTH Lösningar till tentamensskrivning på kursen Linjär algebra, SF1604, för CDA- TE, CTFYS och vissa CL, fredagen den 13 mars 015 kl 08.00-13.00. Examinator: Olof Heden. OBS:

Läs mer

e 3 e 2 e 1 Kapitel 3 Vektorer i planet och i rummet precis ett sätt skrivas v = x 1 e 1 + x 2 e 2

e 3 e 2 e 1 Kapitel 3 Vektorer i planet och i rummet precis ett sätt skrivas v = x 1 e 1 + x 2 e 2 Kapitel 3 Vektorer i planet och i rummet B e 3 e 2 A e 1 C Figur 3.16 Vi har ritat de riktade sträckor som representerar e 1, e 2, e 3 och v och som har utgångspunkten A. Vidare har vi skuggat planet Π

Läs mer

Linjen P Q tangerar cirkeln i P och enligt en sats i geometrin är OP vinkelrät. tan u = OP. tan(180 v) = RS. cos v = sin v = tan v, tan v = RS.

Linjen P Q tangerar cirkeln i P och enligt en sats i geometrin är OP vinkelrät. tan u = OP. tan(180 v) = RS. cos v = sin v = tan v, tan v = RS. Lösningar till några övningar i Kap 1 i Vektorgeometri 17. I figuren är u en spetsig vinkel som vi har markerat i enhetscirkeln. Linjen P Q tangerar cirkeln i P och enligt en sats i geometrin är OP vinkelrät

Läs mer

Vektorgeometri. En vektor v kan representeras genom pilar från en fotpunkt A till en spets B.

Vektorgeometri. En vektor v kan representeras genom pilar från en fotpunkt A till en spets B. Vektorgeometri En vektor v kan representeras genom pilar från en fotpunkt A till en spets B. Två pilar AB, A B tilllhör samma vektor om de har samma riktning och samma längd. Vi skriver v = AB = B A B

Läs mer

Vektorgeometri för gymnasister

Vektorgeometri för gymnasister Vektorgeometri för gymnasister Per-Anders Svensson http://homepage.lnu.se/staff/psvmsi/vektorgeometri/gymnasiet.html Fakulteten för teknik Linnéuniversitetet Linjära avbildningar II Innehåll Repetition:

Läs mer

Vektorgeometri. En inledning Hasse Carlsson

Vektorgeometri. En inledning Hasse Carlsson Vektorgeometri En inledning Hasse Carlsson Matematiska institutionen Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola Version 01 Innehåll 1 Inledning Geometriska vektorer.1 Definition av vektorer........................

Läs mer

Tentamen i Linjär algebra, HF1904 exempel 1 Datum: xxxxxx Skrivtid: 4 timmar Examinator: Armin Halilovic

Tentamen i Linjär algebra, HF1904 exempel 1 Datum: xxxxxx Skrivtid: 4 timmar Examinator: Armin Halilovic Tentamen i Linjär algebra, HF94 eempel Datum: Skrivtid: 4 timmar Eaminator: Armin Halilovic För godkänt betg krävs av ma 4 poäng. Betgsgränser: För betg A, B, C, D, E krävs, 9, 6, respektive poäng. Komplettering:

Läs mer

Stöd inför omtentamen i Linjär algebra TNA002.

Stöd inför omtentamen i Linjär algebra TNA002. LINKÖPINGS UNIVERSITET ITN, Campus Norrköping Univ lekt George Baravdish Stöd inför omtentamen i Linjär algebra TNA002. Läsråd: Detta är ett stöd för dig som vill repetera inför en omtentamen. 1. Börja

Läs mer

SKRIVNING I VEKTORGEOMETRI

SKRIVNING I VEKTORGEOMETRI SKRIVNING I VEKTORGEOMETRI 017-05-09 Om inget annat uttryckligen sägs, kan koordinaterna för en vektor i antas vara givna i en ON-bas. Baser i rummet kan dessutom antas vara positivt orienterade. 1. Bestäm

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET Matematiska institutionen Styf. Exempeltenta med lösningar Programmen EI, IT, K, X Linjär algebra juni 2004

UPPSALA UNIVERSITET Matematiska institutionen Styf. Exempeltenta med lösningar Programmen EI, IT, K, X Linjär algebra juni 2004 UPPSALA UNIVERSITET Matematiska institutionen Styf Exempeltenta med lösningar Programmen EI, IT, K, X Linjär algebra juni 24 Skrivtid: Fem timmar. Tillåtna hjälpmedel: Skrivdon. Lösningarna skall vara

Läs mer

A = x

A = x Matematiska Institutionen KTH Lösningar till några övningar på linjära avbildningar och egenvärden och ehenvektorer inför lappskrivning nummer 5 på kursen linjär algebra SF604, ht 07.. (a) A(2,, 0) A(2(,

Läs mer

Vektorer. Kapitel 1. Vektorbegreppet. 1.1 Låt u=(4,0, 1,3) och v=(2,1,4, 2). Beräkna vektorn 2u 3v.

Vektorer. Kapitel 1. Vektorbegreppet. 1.1 Låt u=(4,0, 1,3) och v=(2,1,4, 2). Beräkna vektorn 2u 3v. Kapitel 1 Vektorer Vektorbegreppet 1.1 Låt u=(4,0, 1,3) och v=(2,1,4, 2). Beräkna vektorn 2u 3v. 1.2 Rita ut vektorerna u=(3,1) och v=( 2,2) i samma koordinatsystem. Illustrera additionerna/subtraktionerna

Läs mer

SKRIVNING I VEKTORGEOMETRI

SKRIVNING I VEKTORGEOMETRI SKRIVNING I VEKTORGEOMETRI Delkurs 1 016 Om inget annat uttryckligen sägs, kan koordinaterna för en vektor i antas vara givna i en ON-bas. Baser i rummet kan dessutom antas vara positivt orienterade. 1.

Läs mer

Chalmers tekniska högskola Datum: kl Telefonvakt: Linnea Hietala MVE480 Linjär algebra S

Chalmers tekniska högskola Datum: kl Telefonvakt: Linnea Hietala MVE480 Linjär algebra S MATEMATIK Hjälpmedel: inga Chalmers tekniska högskola Datum: 69 kl 4-8 Tentamen Telefonvakt: Linnea Hietala 55 MVE48 Linjär algebra S Tentan rättas och bedöms anonymt Skriv tentamenskoden tydligt på placeringlista

Läs mer

Vektorgeometri och funktionslära

Vektorgeometri och funktionslära Vektorgeometri och funktionslära Xantcha 009 Del A: Beräkningsdel Räkningar behöver inte redovisas. Samtliga uppgifter måste vara korrekta om tentamen skall godkännas (möjligen kan något slarvfel tolereras),

Läs mer

Där a = (1, 2,0), b = (1, 1,2) och c = (0,3, 1) Problem 10. Vilket är det enda värdet hos x för vilket det finns a och b så att

Där a = (1, 2,0), b = (1, 1,2) och c = (0,3, 1) Problem 10. Vilket är det enda värdet hos x för vilket det finns a och b så att Här följer 3 problem att lösa. Längre bak i dokumentet finns utförliga penna-papper lösningar. Filen Föreläsning08.zip finns motsvarande lösningar utförda med Mathematica. Problem 1. Bestäm a så att avståndet

Läs mer

1.1 Skriv följande vektorsummor som en vektor (a) AB + BC (b) BC + CD + DA.

1.1 Skriv följande vektorsummor som en vektor (a) AB + BC (b) BC + CD + DA. Övningsuppgifter i anslutning till Kapitel. Skriv följande vektorsummor som en vektor a AB + BC b BC + CD + DA..2 Sök i nedanstående figur de vektorer som har samma längd och samma riktning som vektorn

Läs mer

LÖSNINGAR TILL LINJÄR ALGEBRA kl LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA MATEMATIK

LÖSNINGAR TILL LINJÄR ALGEBRA kl LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA MATEMATIK LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA MATEMATIK LÖSNINGAR TILL LINJÄR ALGEBRA 2017-08-24 kl 14 19 1. Vi får ū = 1 2 + 1 2 + 0 2 = 2, v = 1 2 + 2 2 + 2 2 = 3 och ū v = 1 1+1 2+0 2 = 3. Om φ är vinkeln mellan ū och v

Läs mer

x = som är resultatet av en omskrivning av ett ekvationssystemet som ursprungligen kunde ha varit 2x y+z = 3 2z y = 4 11x 3y = 5 Vi får y z

x = som är resultatet av en omskrivning av ett ekvationssystemet som ursprungligen kunde ha varit 2x y+z = 3 2z y = 4 11x 3y = 5 Vi får y z Ett nytt försök med att ta fram inversen till en matris Innan vi startar med att bestämma inversen till en matris måste vi veta varför vi skulle kunna behöva den. Vi har A x b som är resultatet av en omskrivning

Läs mer

LÖSNINGAR TILL LINJÄR ALGEBRA kl 8 13 LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA MATEMATIK. 1. Volymen med tecken ges av determinanten.

LÖSNINGAR TILL LINJÄR ALGEBRA kl 8 13 LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA MATEMATIK. 1. Volymen med tecken ges av determinanten. LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA MATEMATIK LÖSNINGAR TILL LINJÄR ALGEBRA 2018-08-29 kl 8 1 1 Volymen med tecken ges av determinanten a 2 2 2 4 2 1 2a 1 = a 2 2 2 0 4 2 = 4(a 2)(1 a) 0 2a 1 Parallellepipedens volym

Läs mer

Studiehandledning till. MMA121 Matematisk grundkurs. Version 2012-09-03

Studiehandledning till. MMA121 Matematisk grundkurs. Version 2012-09-03 Studiehandledning till MMA Matematisk grundkurs läsåret 0/ Version 0-09-0 Kursinformation för MMA Mål Avsikten med kursen MMA Matematisk grundkurs är att ge grundläggande kunskaper i matematik, av betydelse

Läs mer

Preliminärt lösningsförslag

Preliminärt lösningsförslag Preliminärt lösningsförslag v4, 9 augusti 4 Högskolan i Skövde (SK) Tentamen i matematik Kurs: MA4G Linjär algebra MAG Linjär algebra för ingenjörer Tentamensdag: 4-8-6 kl 43-93 Hjälpmedel : Inga hjälpmedel

Läs mer

Veckoblad 4, Linjär algebra IT, VT2010

Veckoblad 4, Linjär algebra IT, VT2010 Veckoblad, Linjär algebra IT, VT Under den fjärde veckan ska vi under måndagens föreläsning se hur man generaliserar vektorer i planet och rummet till vektorer med godtycklig dimension. Vi kommer också

Läs mer

Enhetsvektorer. Basvektorer i två dimensioner: 1 1 Basvektorer i tre dimensioner: Enhetsvektor i riktningen v: v v

Enhetsvektorer. Basvektorer i två dimensioner: 1 1 Basvektorer i tre dimensioner: Enhetsvektor i riktningen v: v v Vektoraddition u + v = u + v = [ ] u1 u 2 u 1 u 2 + u 3 + [ v1 v 2 ] = v 1 v 2 = v 3 [ u1 + v 1 u 2 + v 2 u 1 + v 1 u 2 + v 2 u 3 + v 3 ] Multiplikation med skalär α u = α [ u1 u 2 α u = α ] = u 1 u 2

Läs mer