Avtalet End user software licence agreement skall gälla, och finns att läsa på VAIO Info Centre.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avtalet End user software licence agreement skall gälla, och finns att läsa på VAIO Info Centre."

Transkript

1

2 Läs detta först Läs detta först För käedom Dea produkt iehåller dels programvara som ägs av Soy och dels programvara uder lices frå tredje part. Avädig av såda programvara skall ske eligt villkore i det licesavtal som medföljer produkte. Programvaruspecifikatioera ka komma att ädras uta föregåede meddelade, och behöver ite ödvädigtvis överesstämma med de versioer som för tillfället fis i detaljhadel. Programuppdaterigar och programtillbehör ka medföra ytterligare kostader. Kreditkortsiformatio och avgifter ka utkrävas för yttjade av olietjäster. Vad beträffar fiasiella tjäster, ka det vara ödvädigt att först kotakta berörda fiasistitut Soy Corporatio. Med esamrätt. Fullstädig eller partiell reproduktio uta tillståd är förbjude. Avtalet Ed user software licece agreemet skall gälla, och fis att läsa på VAIO Ifo Cetre. EERGY STAR I egeskap av EERGY STAR parter, har Soy tillsett att dea produkt uppfyller riktlijera för effektiv eergiavädig i programmet EERGY STAR. Iteratioal EERGY STAR Office Equipmet Program är ett iteratioellt program för att främja eergibesparigar vid avädig av datorer och kotorsutrustig. Programmet är avsett att stödja utvecklig och spridig av produkter med fuktioer som effektivt miskar eergikosumtioe. Systemet är öppet för frivillig medverka frå rörelseidkare. I fokus står kotorsutrustig som datorer, bildskärmar, skrivare, faxmaskier och kopiatorer. Stadarder och logotyper ser likadaa ut blad deltagade atioer. EERGY STAR är registrerad som symbol i USA.

3 Läs detta först Varumärke Soy, DVgate, Giga Pocket, HotKey Utility, Memory Stick Formatter, PictureGear Studio, SoicStage, Soy otebook Setup, Soy Style Imagig, UI Desig Selector, VAIO Edit Compoets, VAIO Media, Memory Stick, logotype Memory Stick, VAIO och VAIO-logotype är varumärke som tillhör Soy Corporatio. Microsoft, Iteret Explorer, Widows Movie Maker, Widows Media Player, Widows XP Professioal, Widows Home Editio, Microsoft Works och Widows-logotype är varumärke eller registrerade varumärke som tillhör Microsoft Corporatio i såväl USA som adra läder. 2 i.lik är ett varumärke som tillhör Soy, och aväds edast för att age att e produkt iehåller e IEEE1394-aslutig. Adobe, Adobe Acrobat Reader, Adobe Reader, Adobe Premiere LE och Adobe Photoshop Elemets är varumärke som tillhör Adobe Systems Icorporated. QuickTime och QuickTime-logotype är varumärke som aväds på lices. QuickTime är registrerat i USA och i adra läder. RealOe Player är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Realetworks, Ic. i USA och i adra läder. MoodLogic är ett varumärke som tillhör MoodLogic, Ic. PowerPael är ett varumärke som tillhör Phoeix Techologies Ltd. Symatec orto Ativirus är ett varumärke som tillhör Symatec Corporatio. EverQuest är ett registrerat varumärke som tillhör Soy Computer Etertaimet America Ic. WiDVD for VAIO är ett varumärke som tillhör IterVideo, Ic. Alla adra am på system, produkter och tjäster är varumärke som tillhör sia respektive ägare. I dea hadbok sätts märkea och ite ut. Specifikatioera ka komma att ädras uta föregåede meddelade. Alla adra varumärke är varumärke som tillhör sia respektive ägare. I dokumetet Specificatios ages vilke programvara som fis tillgäglig för di modell.

4 Registrerig av VAIO Registrerig av VAIO Registrerige av Soy VAIO tar bara ågra ögoblick. Geom att registrera di dator ka du ta del av Soys satsig på högkvalitativ kudsupport, och får tillgåg till följade: Club VAIO Iteretsupport, steg-för-steg-hadledigar, tips och tricks, yheter, yhetsforum, tävligar, gratisprogram och programuppdaterigar. VAIO-Lik Om det uppstår problem med di dator ka du gå till webbplatse VAIO-Lik för att lösa problemet: Guaratee Skydda di ivesterig. Se bladet Guaratee för garativillkor, och läs Troubleshootig Guide för ytterligare iformatio. Så här gör du för att registrera di Soy VAIO: 1 Upprätta e aslutig till Iteret (se äve Kofigurera modemet (sida 18)). 2 Dubbelklicka på ikoe VAIO Olie Registratio på Skrivbordet. Det fis äve e läk på Start-mey. 3 Ädra språk vid behov, och klicka på ext. 4 Klicka på Register ow och klicka därefter på ext. Detta kommer att ta dig till webbplatse https://registratio.soystyle-europe.com/vaio/registratio.asp. 5 Fyll i ditt föram och efteram. Di dators serieummer ages automatiskt. 6 Klicka på Submit. 7 Age de uppgifter som krävs, och klicka på Submit. Di VAIO är u registrerad, och e tackskärm visas. Du kommer att få e bekräftelse frå Club VAIO via e-post om du agav e e-postadress. är du väl registrerat dig, ka du är som helst gå i på VAIO Olie Registratio för att uppdatera dia uppgifter, uta att behöva fylla i udersökige. 3

5 Program frå Soy Program frå Soy Avisigar om ett programs faktiska fuktioer hittar du i de olie-hjälpfiler som medföljer programmet. I måga program ka ma öppa hjälpfile geom att trycka på tagete <F1> efter att programmet har startats. DVgate Soy Electroics DVgate är ett paket med 3 kompletterade program: DVgate Motio, DVgate Still, och DVgate Assemble. Dessa program gör det ekelt att välja och redigera digitala videoklipp och kombiera dem till e hemvideofilm med professioell touch. Med i.lik asluter du e digitalvideokamera till dator, som ka avädas som ett "klippbord" som ka fåga i, graska, klippa och motera de videosekveser du väljer, varefter de sparas i AVI, MPEG1 eller MPEG2-format. DVgate Still visar digitala videobilder frå e digitalvideobadspelare eller e digitalvideokamera (fugerar bara om kamera är utrustad med DV I/Out eller åtmistoe DV Out för DVgate Still), och sparar dem som bildfiler på hårddiske. 4 EverQuest Soy Computer Etertaimet America Ic. EverQuest är ett populärt spel som ka spelas av flera persoer samtidigt över Iteret. E läk på Skrivbordet i Widows tar dig till EverQuest webbplats, där du hittar mer iformatio.

6 Program frå Soy HotKey Utility HotKey Utility* ger sabb åtkomst till ett atal fuktioer med hjälp av F-tagete, t.ex. att höja volyme. Se kapitlet Kombiatioer och fuktioer med <F>-tagete i Maskivaruguide för ytterligare iformatio. * Dea fuktio är edast tillgäglig på bärbara modeller. 5 ISP Selector Soy Electroics Med ISP Selector* är det ekelt att istallera Iteret frå de leveratör du vill aväda. Välj lad och språk i rullgardismeyera, så visas e lista över tillgägliga iteretleveratörer. Klicka på kappe Istall bredvid iteretleveratöre för att påbörja istallatioe. är du väl har valt ditt lad, ka du edast välja de iteretleveratörer som är tillgägliga för detta lad. * Beroede på modell. Memory Stick Formatter Soy Electroics Memory Stick Formatter* är ett specialprogram för formaterig av Memory Sticks. Aväd dea programvara är du vill omformatera Memory Sticks. I vissa fall ka programmet dessutom omformatera Memory Sticks som ite ka idetifieras av Widows. All data som fis på e Memory Stick går förlorad vid formaterig med detta program. Glöm ite att säkerhetskopiera dia data före formaterige vid behov. Memory Sticks ska ite formateras med Widows-kommadot Format. * Gäller edast bärbara och statioära datorer som är utrustade med plats för Memory Stick.

7 Program frå Soy PictureGear Studio Soy Electroics PictureGear Studio är ett lättavät program som utformats för att du ska få ut så mycket som möjligt av foto du tagit med digitalkamera. Programvara i PictureGear Studio gör det möjligt att ekelt ladda upp foto till dator, skapa fotoalbum och göra utskrifter. 6 PowerPael Phoeix Techologies PowerPael* verktyget styr eergihaterige i dator, och ger viktig iformatio om systemaktivitet och batteriets livslägd. Med hjälp av automatisk eergihaterig väljs de lämpligaste iställigara ut, beroede på vilket program som aväds och de specifika avädigskriteriera. Om det är relevat för di modell, se Eergihaterig med PowerPael i Maskivaruguide. * Fis edast till vissa bärbara datorer. SoicStage Soy Electroics SoicStage är e mjukvaruapplikatio baserad på OpeMG-tekologi, e tekologi för upphovsrättskydd som utvecklats av Soy Corporatio för att möjliggöra ispelig och uppspelig av musik i digitalformat på persodatorer. är musikdata krypterats och lagrats på hårddiske, möjliggör OpeMG-tekologi att musike spelas upp på dator, me förhidrar obehörig spridig. OpeMG-tekologi har tagits fram i syfte att skapa e miljö där stora mägder musik av hög kvalitet ka spridas, uta att vidare obehörig spridig av musikfilera ka äga rum. Programvara i SoicStage krypterar och behadlar musikfiler, som atige laddats ed till e persodator med hjälp av EMD-tjäster, eller tagits (eller skapats) frå dia ega CD-skivor eller Iteret.

8 Program frå Soy Soy otebook Setup Soy Electroics Aväd Soy otebook Setup* för tillgåg till systemiformatio och systemiställigar, samt för att aktivera löseordsfråga och välja löseord vid start av di dator frå Soy. Om det är relevat för di modell, se Istallera dator med Soy otebook Setup i Maskivaruguide. 7 * Fis edast till vissa bärbara datorer. Soy Style Imagig (geväg på Skrivbordet) Soy Electroics Med hjälp av Soy Style Imagig är det ekelt att dela digitala bilder och videosekveser med väer och familj. Aväd Soy Style Imagig med etwork Smart Capture för att få ut så mycket som möjligt av dia bilder och filmer. Om du amäler dig som medlem i Soy Style Imagig, får du lagrigsutrymme för dia bilder, och ka till och med beställa papperskopior av dem. Bli medlem GRATIS på: UI Desig Selector Soy Electroics Med UI Desig Selector ka du byta utseede på föstre i de Soy-program som är kompatibla. Se Ädra föstres utseede med hjälp av programmet UI Desig Selector (sida 20).

9 Program frå Soy VAIO Edit Compoets 2.1 Soy Electroics Ic. VAIO Edit Compoets är utformat som ett plug-i (isticksprogram) för Adobe Premiere, och iehåller specialfuktioer som stöd för i.lik -DV-eheter, så att du ka producera hemvideofilmer av överlägse kvalitet äve efter redigerig. u går det att styra DV-eheter frå dator, importera filmera för redigerig, och därefter exportera dem tillbaka till DV-ehete. 8 VAIO Media 2.1 Soy Electroics Ic. Programmet VAIO Media ger ätverket multimediakapacitet för delig av musik, videosekveser och stillbilder mella olika VAIO-datorer. Det går att istallera e eller flera datorer som "mediakliet" och göra dem tillgägliga för di VAIO-dator som görs till "mediaserver", där du lagrar multimediafiler för åtkomst frå adra VAIO-datorer på ett ledigsbudet eller trådlöst ätverk. CD-ROM-skivor för återställig Soy Corporatio CD-ROM-skivora för produktåterställig gör det möjligt att omistallera operativsystemet och programme som levererades med dator, samt drivrutiera för de olika ehetera, om dessa är korrupta eller har raderats av misstag. Att omistallera e idividuell drivruti ka vara tillräckligt för att korrigera ett problem med dator, uta att du behöver omistallera hela systemet. De slutgiltiga återställigs-cd: kallas äve för "Applicatio CD". CD-ROM-skivor för återställig ka edast avädas med samma Soy-dator som de levererades med, och ite med ågo aa dator frå Soy eller adra tillverkare.

10 Operativsystem och aa programvara Operativsystem och aa programvara Widows XP Professioal med Service Pack 1 Microsoft Corporatio Widows XP Professioal, som bygger på det tillförlitliga operativsystemet Widows 2000 utgör e robust grud som du ka lita på, och som håller di dator i drift är du bäst behöver de. Operativsystemet är ite bara mer tillförlitligt, det erbjuder också ett atal fuktioer som gör det sabbare och lättare att vid behov återställa dator efter systemproblem. Det fräscha ya utseedet, och de mer ituitiva och uppgiftscetrerade utformige hos Widows XP Professioal gör att arbetet går smidigare ä ågosi. Widows XP Professioal upprätthåller sekretesse och skyddar persolig iformatio, geom stöd för de seaste säkerhetsstadardera och förbättrat bradväggsskydd. Om det är tillämpligt för di modell: Svar på frågor samt tekisk support hittar du olie, på: Iteret Explorer 6.0 Microsoft Corporatio Iteret Explorer är Microsofts webbläsare som aväds för att surfa på webbe. Istallatiosguide kofigurerar dator för automatisk aslutig till di iteretleveratör. Ett komplett e-postpaket gör det möjligt att skicka och ta emot e-post, iklusive bifogade filer, över Iteret. etmeetig, Outlook Express och Microsoft Chat är bara ågra exempel på kompoeter som hör ihop med Iteret Explorer 6.0. Iteret Explorer 6.0 aväder 128-bitars krypterig, som ger högsta möjliga skydd för all Iteretkommuikatio, iklusive avädig av kreditkort och fiasiella trasaktioer. Ett komplett ilärigsprogram på webbe hjälper ya avädare att bekata sig med Iteret. Svar på frågor och tekisk support hittar du på: 9

11 Operativsystem och aa programvara Adobe Acrobat Reader 5.1 Adobe Systems Icorporated Acrobat Reader gör det möjligt att bläddra i, graska och skriva ut elektroiska dokumet i formatet Adobe Portable Documet Format (PDF), ett s.k. "öppet" filformat som utvecklats som ett ehetligt format, och fugerar med de valigast förekommade datorplattformara. Med hjälp av Acrobat Reader, ka du öppa och visa PDF-filer frå webbläsare geom att klicka på e PDF-fil som är ieslute i e HTML-fil. Första sida visas sabbt, meda reste av dokumetet laddas ed. Svar på frågor och tekisk support hittar du på: 10 Adobe Photoshop Elemets 2.0 Adobe Systems Icorporated Adobe Photoshop Elemets tar koste att redigera bilder till ästa steg, med kraftfulla ya fuktioer som har ågot att erbjuda varje eskild avädare. Photoshop Elemets, med markades mest heltäckade och produktiva redigerigsverktyg, främjar kreativitete och effektivitete och ger ett resultat av högsta kvalitet för samtliga bildformat. Svar på frågor och tekisk support hittar du på:

12 Operativsystem och aa programvara Adobe Premiere 6.0 LE Adobe Systems Icorporated Adobe Premiere som utgör ett komplemet till DVgate Motio, låter dig fåga i, spela i, skapa och redigera filmer med video, ljud, aimatioer, foto, teckigar, text och aat material. Detta mycket ekla och kraftfulla professioella videoredigerigsprogram utgör de perfekta bro över klyfta mella digitalvideo och Iteret. Med ett atal olika verktyg, iklusive olika effekter och övergågar, förbereder du ekelt dia bilder för redigerig på bad eller CD-ROM. Adobe Premiere förear fuktioer för professioell videoredigerig med ett högkvalitativt resultat, i e lätthaterlig produkt med flera avädigsområde. Svar på frågor och tekisk support hittar du på: MoodLogic MoodLogic, Ic. MoodLogic aväds för att orgaisera låtar efter tempo, gere, artist, år, låttitel och till och med stämig, till exempel upprymd, romatisk eller lug. Seda ka du skapa låtlistor utifrå stämig och musikstil. Ytterligare fuktioer: välja e låt och skapa e Istat Mix med likade låtar, automatisk orgaiserig av musike i dator, automatiska ID3-taggar, stöd för att klicka och överföra låtar och mixar till MP3-spelare eller CD-skiva*, aväda MoodLogic-database för tillgåg till de mest omfattade låtiformatio som existerar. Besök webbplatse för mer iformatio och support: * Du behöver ett program för CD-bräig. 11

13 Operativsystem och aa programvara QuickTime 6.1 Apple QuickTime är tekologi som utvecklats av Apple för att gjuta ytt liv i video, ljud, musik, 3D och virtual reality för webbläsare och Widows. Ytterligare iformatio hittar du på följade webbadress: 12 RealOe Player Realetworks RealOe Player är audio- och videospelare frå Realetworks som haterar alla valiga mediaformat i ett och samma program. De olika fuktioera ger tillgåg till över 3000 radiostatioer med musik, yheter och sport, och gör det möjligt att spela upp och spara ljudfiler, skapa ega ljud-cd-skivor samt att orgaisera ljud- och videoklipp lokalt, ia de förs över till bärbara lagrigseheter. Ytterligare iformatio hittar du på följade webbadress:

14 Operativsystem och aa programvara Symatec orto AtiVirus (gäller de versio som fis istallerad på hårddiske) Symatec Programpaketet ikluderar 90 dagars gratis aboemag på uppdaterigar av virusdefiitioer. Med orto AtiVirus ka ma söka igeom filer, mappar eller hela eheter efter virus, och sätta ifekterade filer i karatä för vidarebefordra till Symatec AtiVirus Research Cetre (SARC). De filer som skickas i till SARC aalyseras, och resultate rapporteras till dig automatiskt iom sju dagar. är orto AtiVirus är korrekt kofigurerat är di dator säker. orto AtiVirus ka göra e automatisk viruskotroll av startpostera vid systemstart, viruskotrollera programme då de aväds, geomsöka alla lokala hårddiskar efter virus e gåg i vecka, och övervaka dator efter aktiviteter som ka tyda på virus. Det ka också geomsöka filer som du laddar ed frå iteret och kotrollera disketter är de aväds efter virus i startsektor. Du måste själv starta istallatioe av orto AtiVirus, och kommer då att uppmaas att uppdatera virusdefiitioera. Detta är ormalt eftersom ya virus förmodlige huit komma seda di VAIO lämade fabrike. Läs oliehjälpe och gå till följade webbplats för mer iformatio: 13 Widows Media Player 9 Microsoft Corporatio Widows Media Player 9 utgör e dramatisk förbättrig av uppspeligstekologi, med omedelbar, kotiuerlig streamig media-tekik som automatiskt optimeras eligt dia behov. Programmet är utrustat med e mägd olika fuktioer, och är sabbare och smidigare ä ågosi tidigare. u är det du som bestämmer. Ytterligare iformatio hittar du på webbplatse:

15 Operativsystem och aa programvara Widows Movie Maker 2 Microsoft Corporatio Med Widows Movie Maker 2 blir det ett ret och skär öje att göra hemvideofilmer. Movie Maker 2 ger dig möjlighete att i lug och ro på di dator skapa, redigera och dela med dig av dia hemvideofilmer. Allt som krävs för att bygga e film är ågra få drag-och-släpp-maövrar. Klipp bort det du ite vill ha, och spara bara de bästa sceera. Seda ka du dela med dig av filme till adra över Iteret, med e-post eller på CD. Med hjälp av programvara i Drag Drop CD+DVD / WiDVD for VAIO* ka du till och med göra DVD-filmer av filmera du skapar. Det går äve att spara filme på kassett i di videokamera för att seda spela upp de i di TV eller med själva kamera. Ytterligare iformatio hittar du på följade webbadress: 14 * Beroede på modell. WiDVD for VAIO IterVideo, Ic. WiDVD for VAIO* frå IterVideo är e lättaväd DVD-spelare. WiDVD for VAIO iehåller alla de fuktioer som ma ka förväta sig av valiga DVD-spelare för hemavädare, me har också vissa mycket avacerade egeskaper, fullprecisiosavkodig, ett atal valfria avädargrässitt och olika visigsalterativ. Det får att spela upp DVD-filmer, iteraktiva DVD-titlar, MPEG-videofiler samt CD-skivor med såväl ljud- som videoiehåll. WiDVD for VAIO käer automatiskt av vilke sorts skiva som sitter i DVD-ehete, och aväder passade uppspeligsmetod. Svar på frågor och tekisk support hittar du på: * Fis edast till bärbara datorer.

16 Specialapassa di dator Specialapassa di dator Följade avsitt beskriver kort hur ma går till väga för att ädra dators huvudiställigar. Du kommer blad aat att få lära dig hur du förbereder modemet för avädig samt hur du aväder och apassar utseedet på dia program och tillbehör frå Soy. 15 Ställa i ditt språk i Widows XP Professioal (sida 16) Kofigurera modemet (sida 18) Ädra föstres utseede med hjälp av programmet UI Desig Selector (sida 20) Välja ett skrivbordsuderlägg frå Soy (sida 21)

17 Specialapassa di dator Ställa i ditt språk i Widows XP Professioal Datorer med Widows XP Professioal är utrustade med fuktioe Multiligual User Iterface (MUI). Detta gör att du ka ädra det egelska operativsystemet, vissa program, samt tagetbordets utformig till öskat språk: fraçais, Deutsch, Japaese, ederlads, italiao, español, češtia, suomi, ελληνικά, portugués och sveska. Det är viktigt att du väljer rätt tagetbordsiställigar i Widows Setup. Gör så här för att välja rätt tagetbordsiställigar i Widows Setup: 1 Första gåge du startar dator, klicka 2 ggr. på kappe ext i föstret Widows XP Setup Wizard. Dialogruta Select Your System Settigs visas. 2 Svara på följade tre frågor: I live the closest to this regio. I type mostly i this laguage. I use this type of keyboard. 3 är licesavtalet Ed User Licese Agreemet visas, accepterar du det och klickar på ext. 4 Gå igeom samtliga steg i istallatiosprogrammet Widows Setup tills det är färdigt. Det går också bra att ädra lad och språkiställigar efter att Widows har startats om, eller att aväda Laguage Selector. Gör så här för att ädra iställigar av lad och språk: 1 Klicka på Start och välj Cotrol Pael. 2 I föstret Cotrol Pael dubbelklickar du på ikoe Regioal ad Laguage Optios. Om dea iko ite visas klickar du på Switch to Classic View på väster sida. 3 Uder flike Regioal Optios i föstret Regioal ad Laguage Optios väljer du ditt språk frå rullgardismey Stadards ad formats. 16

18 Specialapassa di dator 4 Om du vill ädra det språk som aväds i meyer och dialogrutor, väljer du flike Laguages i föstret Regioal ad Laguage Optios. 5 Välj ditt språk i rullgardismey. 6 Klicka på Apply för att verkställa ädrigara. Du kommer att uppmaas att logga ut och logga i ige. Edast efter att du gjort detta kommer ädrigara till ytt språk att börja gälla. 7 Klicka på Start och välj Log Off. 8 Klicka på Log Off i föstret Log Off Widows. Om så krävs, ager du ditt löseord för att logga i ige. Alla meyer, hjälpfiler och ikoer visas u i det språk du valt. Dock är det möjligt att vissa saker står kvar på egelska. 17

19 Specialapassa di dator Kofigurera modemet Ia du ka börja aväda ditt itera modem, och varje gåg du aväder ditt modem på resade fot, måste du se till att det lad som är agivet som aktiv plats i dialogruta Phoe ad Modem Optios stämmer överes med det lad du befier dig i. Du kaske har lagt märke till flike med texte Coutry Selector som fis uder dia aktuella drivrutisalterativ. Eftersom flike Coutry Selector ite alltid visas rekommederar vi att du ite aväder dea flik för att ädra ladsiställigara. Edast följade metod är tillförlitlig. Gör så här för att ädra iställigar ladsiställigar för modemet: 1 Klicka på Start och välj Cotrol Pael. 2 Dubbelklicka på Phoe ad Modem Optios. Dialogruta Phoe ad Modem Optios visas. Om dialogruta Phoe ad Modem Optios ite visas klickar du på Switch to Classic View på väster sida. 3 Välj plats på flike Dialig Rules. 4 Klicka på kappe Edit för att ädra de aktuella kofiguratioe. Dialogruta Edit Locatio visas. Eller Klicka på kappe ew för att kofigurera modemet. Dialogruta ew Locatio visas. 5 Ädra iställigar för lad och regio, och se till att dessa överesstämmer det ställe du riger frå. 6 Klicka på Apply, om du ädrade iställigara för plats. Klicka därefter på OK. Dialogruta Phoe ad Modem Optios visas. 7 Kotrollera att modemet fis med i lista på flike Modems. Om modemet ite fis med i lista klickar du på Add och följer istruktioera. 8 Klicka på Apply/OK. Ditt modem är u kofigurerat. Kotrollera att telefolije ite är aslute till di VAIO-dator ia du ädrar ladsiställigara. 18

20 Specialapassa di dator Uppdatera modemets drivruti Gör så här om du av ågo aledig behöver uppdatera modemets drivruti: 1 Klicka på kappe Start och välj Cotrol Pael. Föstret Cotrol Pael visas. 2 Klicka på ikoe Priters ad Other Hardware. u visas föstret Priters ad Other Hardware. 3 Klicka på ikoe Phoe ad Modem Optios. Dialogruta Phoe ad Modem Optios visas. 4 Klicka på flike Modems och därefter på Properties för att visa modemets egeskaper. u visas dialogruta Modem Properties. 5 Välj flike Driver och klicka seda på Update driver. u visas föstret Hardware Update Wizard. Därefter följer du bara istruktioera på skärme. Det går att låta Widows leta efter drivrutie, eller så ka du välja att själv age var de fis. 19

21 Specialapassa di dator Ädra föstres utseede med hjälp av programmet UI Desig Selector Det går att byta utseede på föster i program frå Soy som är kompatibla med programmet UI Desig Selector. Gör så här för att ädra fösterutseede med hjälp av UI Desig Selector: 1 Klicka på Start och välj seda Cotrol Pael. Om UI Desig Selector ite visas klickar du på Switch to Classic View på väster sida. ELLER Om UI Desig Selector ite visas klickar du på Other Cotrol Pael Optios på höger sida. 2 Dubbelklicka på UI Desig Selector. u visas dialogruta UI Desig Selector. 3 Klicka på << eller >> och välj det utseede du tycker bäst om. 4 Klicka på Apply. Föstret UI Desig Selector förädras för att ge dig e förhadsgraskig av det utseede du valt för Soy-programmet. 5 Klicka på << eller >> för att prova ett aat utseede. 6 är du är öjd med ditt val klickar du på OK. Dialogruta UI Desig Selector försvier, och föstre i Soy-programmet ädrar utseede eligt dia iställigar. 20

22 Specialapassa di dator Välja ett skrivbordsuderlägg frå Soy E av de måga saker som Soy VAIO erbjuder, är ett atal skrivbordsuderlägg. Du ka ädra bakgrudsbilde på Skrivbordet, "skrivbordsuderlägget", så ofta du vill. Det fis e mägd olika skrivbordsuderlägg med VAIO-motiv att välja mella. Gör så här för att ställa i ett ytt skrivbordsuderlägg med VAIO-motiv: 1 Gå till Cotrol Pael och klicka på alterativet Switch to Classic View. Dubbelklicka på ikoe Display. u visas dialogruta Display Properties. 2 Klicka på flike Desktop. u visas e lista med skrivbordsuderlägg med Widows - och VAIO-motiv. 3 Välj ett skrivbordsuderlägg frå lista Backgroud. Skrivbordsuderlägget förhadsvisas på bildskärme ovaför lista Backgroud. 4 Justera skrivbordsuderläggets positio med hjälp av rullgardismey Positio. 5 Klicka på Apply är du har hittat ett passade skrivbordsuderlägg. 6 Klicka på OK för att stäga dialogruta Display Properties. u aväds det ya skrivbordsuderlägget i dator. Högre skärmupplösig iebär att storleke hos de objekt som visas på skärme miskar, vilket ökar de relativa mägde utrymme på skrivbordet. Det går evetuellt ite att öka skärmupplösige över e viss ivå. Bildskärme och videokortet är ågra av de faktorer som begräsar hur mycket upplösige ka ädras. 21

23 Istallera och uppdatera program Istallera och uppdatera program I detta avsitt förklaras hur ma istallerar, kör och avistallerar program. Du kommer dessutom att lära dig hur ma laddar ed de seaste uppdaterigara frå vår webbplats. Istallera program (sida 23) Ädra eller ta bort program (sida 25) Ladda ed program (sida 27) 22

24 Istallera och uppdatera program Istallera program Läs det tryckta dokumetet Applicatio CD Guide för vidare upplysigar om istallatio av de program som medföljer på skiva Applicatio CD. Aväd följade metod för att istallera adra program. Tillse följade ia programme istalleras: Istallera och aslut evetuell maskivara om så är ödvädigt (se avsittet Hatera drivrutier (sida 28)), Avsluta alla program som är öppa. Gör så här för att istallera ett program: 1 Klicka på Start och välj Cotrol Pael. Föstret Cotrol Pael visas. 2 Dubbelklicka på Add or Remove Programs. Dialogruta Add or Remove Programs visas. 3 Klicka på Add ew Programs, och klicka därefter på CD or Floppy. Föstret Istall Program From Floppy Disk or CD-ROM visas. 4 Sätt i de första istallatiosdiskette eller CD-ROM-skiva, och klicka på ext. Programmet Ru Istallatio Program visas. 5 Klicka på Browse för att leta efter istallatiosprogrammet. Föstret Browse visas. 6 Markera istallatiosprogrammet och klicka på Ope. Sökväge till istallatiosprogrammet visas i textruta Ope:. 7 Klicka på Fiish. u kaske e dialogruta, Licece Agreemet, visas. 8 Läs igeom avtalet och klicka på Yes om du accepterar det. Du blir u uppmaad att age de plats där du vill istallera programmet. 23

25 Istallera och uppdatera program 9 Klicka på Browse för att välja mappe, och klicka därefter på ext. Vid behov väljer du också istallatiostyp, och klickar seda på ext. Programistallatioe börjar. Se till att välja alterativet Yes, I wat to restart my computer ow om du blir tillfrågad om detta. 10 Klicka på Fiish. Istallatioe är u färdig, och dator startas om. Med hjälp av Add or Remove Programs går det edast att istallera program som är skriva för Widows -operativsystem. 24

26 Istallera och uppdatera program Ädra eller ta bort program Det går bra att är som helst ta bort eller ädra ett program. Stäg det program du vill ädra/ta bort, ia du går vidare. Gör så här för att ädra eller ta bort program: 1 Klicka på kappe Start och välj Cotrol Pael. Föstret Cotrol Pael visas. 2 Dubbelklicka på ikoe Add/Remove Programs. Dialogruta Add/Remove Programs visas. 3 Markera det program du vill ädra eller ta bort. Om du vill ädra ett program klickar du på Chage/Remove eller Chage och följer istruktioera på skärme. Om du vill avistallera ett program klickar du på Chage/Remove eller Remove. Seda klickar du på ext, och slutlige på OK. Om dialogruta Locked file detected visas, klickar du på Reboot. Dator startas om är avistallatioe är färdig, och alla de filer som programmet aväde har blivit raderade. Om dialogruta Shared file detected visas, bör du klicka på o för att behålla delade filer. Klicka på Close. Programmet är u avistallerat.! är du klickar på Chage or Remove, ka vissa program komma att tas bort uta ytterligare förvarig. Se till att du är säker på att du vill ta bort programmet, ia du klickar på dea kapp. Det går att sortera program geom att välja olika alterativ uder Sort by. Add or Remove Programs tar edast bort program som är skriva för Widows -operativsystem. är det gäller adra program, rekommederas du kotrollera dokumetatioe för att se om adra filer (t.ex..ii-filer) bör tas bort. 25

27 Istallera och uppdatera program Var försiktig! Widows File Protectio Vid istallatio av ett program ka delade systemfiler, som dyamic-lik libraries (DLL-filer)* och körbara filer (EXE-filer), skrivas över. är systemfiler skrivs över, beter sig systemet liksom programme oberäkeligt, och det fis risk för att det blir fel på operativsystemet. Radera aldrig filer med följade filtillägg: SYS, DLL, OCX, TTF eller FO. I Widows XP, ka skyddet Widows File Protectio förhidra att skyddade systemfiler, som SYS, DLL, OCX, TTF, FO och EXE-filer, ersätts. Widows File Protectio körs i bakgrude och skyddar alla filer som istallerades med istallatiosprogrammet Widows Setup. Widows File Protectio käer av är adra program försöker ersätta eller flytta på e skyddad fil. Det kotrollerar också files digitala sigatur. 26 * Detta är e fuktio i operativsystemet som tillåter att körbara rutier (som valige har e eller flera specifika uppgifter) lagras separat som filer med tillägget DLL. Dessa rutier laddas edast är de behövs av det program som aropar dem. Verifierig med hjälp av filsigaturer Vid istallatio av ett ytt program i dator, är det möjligt att systemfiler och drivrutier skrivs över med versioer som sakar sigatur eller ite är kompatibla, vilket gör att systemet blir istabilt. De systemfiler och drivrutisfiler för olika eheter som följer med Widows XP har e digital sigatur frå Microsoft som ager att dessa är de ursprugliga systemfilera som ite har ädrats, eller att Microsoft har godkät dem för att avädas med Widows.

28 Istallera och uppdatera program Ladda ed program Observera att det går att ladda ed de seaste uppdaterigara till programme som följde med di dator, frå vår webbplats. Klicka på följade läk för att gå till webbplatse: Gör så här för att ladda ed de seaste uppgraderigara: 1 Gå till och välj språk. 2 Klicka på kappe VAIO User. 3 Fyll i de två kodera och gå i på webbplatse. 4 Välj Dowloads och följ istruktioera. u visas e lista över edladdigsbara uppdaterigar. 5 Välj öskad uppdaterig och följ istruktioera på webbplatse för att ladda ed de. Se avsittet Istallera program (sida 23) för iformatio om hur programmet ska istalleras. 27

29 Hatera drivrutier Hatera drivrutier E drivruti är ett program som gör det möjligt att aväda maskivarueheter. Exempel: För att du ska kua aväda e viss skrivare, måste dess drivruti först istalleras. Måga drivrutier, t.ex. drivrutie för muse, följer med operativsystemet. I detta avsitt förklaras hur ma istallerar, kotrollerar, uppdaterar och avistallerar drivrutier. Widows XP:s fuktio Rollback förklaras också. Du kommer dessutom att lära dig hur ma laddar ed de seaste drivrutiera frå vår webbplats. 28 Istallera e drivruti (sida 29) Kotrollera att drivrutie är korrekt istallerad (sida 30) Uppdatera e drivruti (sida 32) Avistallera e drivruti (sida 33) Återställa e drivruti (sida 34) Ladda ed drivrutier (sida 36)

30 Hatera drivrutier Istallera e drivruti Se det tryckta dokumetet Applicatio CD Guide för vidare upplysigar om tillvägagågssätt vid (om)istallatio av Soy-drivrutier. Gör så här för att istallera e drivruti, för vilke ige specifik istallatiosprocess fis rekommederad: 1 Sätt i de medföljade istallatiosdiskette eller C-ROM-skiva i diskett- eller CD-ROM-ehete. 2 Aslut de ehet som behöver e drivruti, till dator. u visas skärme Foud ew Hardware Wizard. 3 Välj alterativet Specify a locatio, och klicka därefter på ext. 4 är du ska istallera e drivruti frå de medföljade CD-ROM-skiva (eller diskette) med hjälp av e CD-ROM-/diskettehet som är aslute till dator, välj då mappe Drivers på diskett-/cd-rom-ehete. 5 Bläddra fram till de udermapp som iehåller drivrutie på de medföljade CD-ROM-skiva eller diskette, är du ska istallera e drivruti efter att ha kopierat iehållet frå skiva eller diskette till hårddiske. Udermappe bör fias i de mapp som du kopierade frå CD-ROM-skiva eller diskette. 6 Klicka på OK för att börja söka efter drivrutie. 7 Klicka på ext för att istallera drivrutie. Ett ytt föster visas är drivrutie har istallerats. 8 Klicka på Fiish. Det är möjligt att du uppmaas att starta om dator. 9 Klicka på Yes. Drivrutie är u istallerad. Du måste logga i med admiistratörsprivilegier för att istallera drivrutier. 29

31 Hatera drivrutier Kotrollera att drivrutie är korrekt istallerad Kotrollera, att ehete som drivrutie hör till, fugerar felfritt är dator startar om. Gör så här för att kotrollera att drivrutie är korrekt istallerad: 1 Klicka på kappe Start och välj Cotrol Pael. Föstret Cotrol Pael visas. 2 Dubbelklicka på ikoe System. Dialogruta System visas. Om ikoe System ite visas, klickar du på Switch to Classic View på väster sida. 3 Klicka på flike Hardware och klicka därefter på Device Maager. 4 Dubbelklicka på det alterativ som motsvarar de ehet du har istallerat, och dubbelklicka seda på ehete. Dialogruta Properties visas. 5 Kotrollera att meddeladet This device is workig properly visas uder Device status. 6 Klicka på OK. Stäg alla öppa föster. Ehete du istallerat är u färdig för avädig. Ehete fugerar ite som de ska i följade fall: Om ehete visas i Device Maager bredvid ett gult frågetecke eller utropstecke. Högerklicka då på ehete och klicka seda på Uistall. Börja därefter om frå och med steg 2 i Istallera e drivruti (sida 29). Dubbelklicka på de kategori som ehete tillhör, om ehete själv ite visas i lista i Device Maager. Ehete måste tas bort. Se avsittet Avistallera e drivruti (sida 33) för iformatio om borttagig av ehete. Börja därefter om frå och med steg 2 i Istallera e drivruti (sida 29). Di ehet visas om du dubbelklickar på Other devices. Högerklicka då på ehete, och klicka seda på Uistall. Börja därefter om frå och med steg 2 i Istallera e drivruti (sida 29). 30

32 Hatera drivrutier Om meddeladet This device is workig properly ite visas, iebär det att ehete ite fugerar som de ska. Klicka på OK för att stäga dialogruta Properties och omistallera därefter drivrutie på följade sätt: Högerklicka på Uistall. är dialogruta Cofirm Device Removal visas, klickar du på OK. Klicka på Yes och starta därefter om dator. är dator startats om, börjar du om frå steg 2 uder Istallera e drivruti (sida 29). Om ehete ite visas i dialogruta Properties iebär det att ehete ite fugerar som de ska. Upprepa steg 1-4 i de föregåede avsitte för att kotrollera istallatioe av drivrutie. Klicka på ehete, och klicka därefter på Uistall för att ta bort drivrutie. Klicka på Yes för att starta om dator. är dator startats om, börjar du om frå steg 2 uder Istallera e drivruti (sida 29). 31

33 Hatera drivrutier Uppdatera e drivruti Gör så här för att uppdatera drivrutie: 1 Klicka på Start i aktivitetsfältet. 2 Klicka på Cotrol Pael. 3 Klicka på ikoe Priters ad Other Hardware. Klicka därefter på öskad ehet. 4 På flike Hardware klickar du på Properties. 5 Välj flike Driver och klicka seda på Update driver. 6 Följ istruktioera som visas på skärme. Det går att låta Widows leta efter drivrutie, eller så ka du välja att själv age var de fis. ELLER: 1 Klicka på Start i aktivitetsfältet. 2 Klicka på My computer i mey. 3 Klicka på View system iformatio till väster i föstret. 4 Klicka på flike Hardware och klicka därefter på Device Maager. 5 Dubbelklicka på det alterativ som motsvarar de ehet du har istallerat, och dubbelklicka seda på ehete. Dialogruta Properties visas. 6 Klicka på flike Driver. 7 Klicka på Update driver. Drivrutie är u uppdaterad. Du måste logga i med admiistratörsprivilegier för att istallera drivrutier. 32

34 Hatera drivrutier Avistallera e drivruti Låt ehete vara aslute till dator är du avistallerar drivrutie. Gör så här för att avistallera drivrutie: 1 Klicka på Start i aktivitetsfältet. 2 Klicka på Cotrol Pael. 3 Klicka på ikoe Priters ad Other Hardware. Klicka därefter på öskad ehet. 4 På flike Hardware klickar du på Properties. 5 På flike Driver klickar du på Uistall. 6 Klicka på Yes om du uppmaas att starta om dator. Kappe Uistall går ite att klicka på, om borttagig av drivrutie gör att drivrutie ite går att aväda. ELLER: 1 Klicka på Start i aktivitetsfältet. 2 Klicka på My computer i mey. 3 Klicka på View system iformatio till väster i föstret. 4 Klicka på flike Hardware och klicka därefter på Device Maager. 5 Dubbelklicka på det alterativ som motsvarar de ehet du har istallerat, och dubbelklicka seda på ehete. Dialogruta Properties visas. 6 Klicka på flike Driver. 7 Klicka på Uistall. Drivrutie har u avistallerats. Du måste logga i med admiistratörsprivilegier för att det ska gå att avistallera drivrutier. 33

35 Hatera drivrutier Återställa e drivruti System Restore är e fuktio i Microsoft Widows XP som återställer dators kofiguratio till ett tidigare stadium efter att ett problem har uppstått, uta att dia persoliga filer går förlorade. System Restore övervakar ädrigar av systemet, och skapar automatiskt återställigspukter som är lätta att idetifiera. Dessa återställigspukter gör det möjligt för dig att återställa systemet till ett tidigare stadium. De skapas daglige och vid viktigare hädelser i systemet (t.ex. då ett program eller e drivruti istalleras). Gör så här om du vill återgå till e tidigare drivruti: 1 Öppa de ehet som ite fugerar ordetligt, frå Cotrol Pael. Gör så här för att öppa ehete: Klicka på Start i aktivitetsfältet. Klicka på Cotrol Pael. Föstret Cotrol Pael visas. Klicka på ikoe Priters ad Other Hardware. Klicka därefter på de ehet du vill återställa. 2 På flike Hardware klickar du på Properties. 3 Klicka på flike Driver. 4 På flike Driver klickar du på Roll Back Driver. ELLER: 1 Klicka på Start i aktivitetsfältet. 2 Klicka på My computer i mey. 3 Klicka på View system iformatio till väster i föstret. 4 Klicka på flike Hardware och klicka därefter på Device Maager. 34

36 Hatera drivrutier 5 Dubbelklicka på det alterativ som motsvarar de ehet du har istallerat, och dubbelklicka seda på ehete. Dialogruta Properties visas. 6 Klicka på flike Driver. 7 På flike Driver klickar du på Roll Back Driver. u aväds de förra drivrutie ige. För att utföra dessa ädrigar måste du vara iloggad i dator med admiistratörsprivilegier. Att återställa dator påverkar eller ädrar ite dia persoliga filer. Se Widows Help ad Support Cetre för ytterligare iformatio om fuktioe System Restore. 35

37 Hatera drivrutier Ladda ed drivrutier Observera att det går att ladda ed de seaste versioera av de drivrutier som följde med di dator, frå vår webbplats. Klicka på följade läk för att gå till webbplatse: Gör så här för att ladda ed de seaste drivrutiera: 1 Gå till och välj språk. 2 Klicka på kappe VAIO User. 3 Fyll i de två kodera och gå i på webbplatse. 4 Välj Dowloads och följ avisigara. u visas e lista över edladdigsbara drivrutier. 5 Välj öskad drivruti och följ istruktioera på webbplatse för att ladda ed de. Vid istallatio av e ehets drivruti följer du de avisigar som levererades med ehete, eller läser i det tryckta dokumetet Applicatio CD Guide. Ladda ite ed eller istallera drivrutier som ite kommer frå VAIO-Lik, eftersom de ka orsaka problem med kompatibilitete. 36