Cykeln har ett planeringshjul Inriktningsbeslut inför Universitetsstyrelsen 9/6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Cykeln har ett planeringshjul Inriktningsbeslut inför Universitetsstyrelsen 9/6"

Transkript

1 Cykeln har ett planeringshjul Inriktningsbeslut inför Universitetsstyrelsen 9/6 1

2 Planeringsförutsättningar för Utgångsläge i budgetunderlaget för Dispositionsplaner för utbildning för Dispositionsplaner för forskning för Ramar för kostnadsdebiteringar gällande UB, universitetsgemensamt, lokaler och annan infrastruktur Avstämningar och förankring under mars-maj Beslutsunderlag klart i maj (senast 22/5) Styrelsen beslutar om planeringsinriktning och budgetförutsättningar den 9/6 2

3 Budgetunderlag för perioden (beslutad i universitetsstyrelsen 20/2) Frågor som lyfts i budgetunderlaget Bedömningar och prioriteringar samt behovsanalyser för utbildningen (fler utbildningsplatser, breddad rekrytering) Kreativa näringar (film o media, hantverk o design) Nationellt centrum för läs- och skrivutveckling Ökad basfinansiering till forskning och utbildning på forskarnivå Forskningsinfrastruktur Innovationskontor framtida resurstilldelning Framtiden för Havsmiljöinstitutet Här lyfter vi frågan om produktivitetsavdraget Ekonomisk utveckling under perioden samt investeringsbehov, lokalförsörjning mm

4 Budgetunderlag för perioden Belopp i miljoner kronor, prisnivå 2015 Utfall Prognos Beräknat Beräknat Beräknat Verksamhetens intäkter Anslag Avgifter Bidrag Finansiellt Summa intäkter Verksamhetens kostnader Personal Lokaler Övrig drift Avskrivningar Finansiellt Summa kostnader Ökad personalvolym med minst 75 heltider per år Verksamhetsutfall UB Myndighetskapital Mål 400 milj. kr

5 Gemensamt för anslagen inför Fortsatt tema - ge stabila planeringsförutsättningar till verksamheten utan att ge avkall på dynamiska inslag Viktigt - kommunikation och delaktighet Princip nu redovisas det som är beslutade och kända förutsättningar och aviserat i Vårproposition (VÅP) och Vårändringsbudget (VÄB) gäller t ex pris och löneomräkningen Justerad pris- och löneomräkning för 2016 med preliminärt 1,22 procent. inriktning på nya utbildningsplatser för 2015 och andra förslag i vårpropositionen förslag i budgetunderlaget Riksdagen beslutar om VÅP och VÄB den 16/6 och nytt Regleringsbrev för 2015 utfärdas därefter.

6 Noteringar inför utbildning Justerad fördelning av utbildningsplatser från höstterminen 2015 se nedan Förstärkning av prislappar till Hum/sam-området och till lärar och förskollärarutbildningar. Ska innebära ökad undervisningstid och/eller motverka stora undervisningsgrupper se nedan Ökade resurser till kompletteringsutbildningar breddad rekrytering inga konkreta förslag nu, regeringen återkommer. Resurser till satsning på Riksidrottsuniversitet. Platser (15 hst) via LUN + stöd via balanserat kapital till planeringsresurser. Nytt kvalitetssäkringssystem. Remiss har kommit. Svar innan sommaren

7 Vårproposition 2015 och Vårändringsbudget för 2015 effekter för GU Kunskapslyft utökat antal utbildningsplatser Utbyggnaden av nya utbildningsplatser återställs redan för 2015 till den utbyggnadsplan som redovisades i Budgetpropositionen för 2015 (s+mp). Nedan redovisas skillnaderna. (OBS helårsstudenter) Utbildning Enligt Förändring Budget jfr budget Förskollärarutbildning Grundlärarutbildning F Kompletterande pedagogisk utbildning Ämneslärare Vidareutbildning förskollärare Speciallärare och specialpedagoger Delsumma lärarutbildningar Sjuksköterskeutbildningar Barnmorskeutbildningar Specialistsjuksköterskeutbildningar Delsumma vårdutbildningar Övriga utbildningar Summa

8 Vårproposition 2015 och Vårändringsbudget för 2015 effekter för GU Detta innebär för Göteborgs universitet en utbyggnad av följande yrkesexamina: (Nybörjarplatser 2015 och 2016) Förskollärarutbildn 60 Grundlärare F-3 40 Kompl ped utbildning 34 Ämneslärare 0 Vidareutb förskollär 0 Speciallärare/pedag 37 Delumma 171 Sjuksköterskeutb 45 Barmorskeutb 31 Specialistsjuksköt 40 Delsumma 116 Övriga utbildningar * Totalt 287 * beräknat platsantal OBS! Nybörjarplatser ska omräknas till helårstudenter Utökat utbildningsanslag Tusentals kronor I stort sett samma utökning av anslaget men en annan platsmix och möjlighet att bygga ut fria platser. Det utökade utbildningsanslaget ska finansiera både utbyggnad av angivna yrkesexamina och viss utbyggnad av övriga utbildningar 8

9 Fördelning av nya platser (årlig utbyggnad) Lägre andel lärarutbildningar. Ökad andel vårdutbildningar samt fria utbildningsplatser 9

10 Noteringar inför dessutom intern omfördelning av utbildningsplatser Uppdrag 2015 och underproduktion avräknat uppdrag Reducering 2015 och förslag Uppdrag avräkning kommande reducering och öronmärkning 2016 Fakultet År NFS LUN HST HST * Anslag (inkl HPR) Anslag (inkl HPR) NFS- Ingen reducering 2015, förslag reducerat uppdrag med 65 HST jmf mot uppdrag LUN - Reducering LUN fick minskat uppdrag om 126 HST för att finansiera sjuksköterskor till SA, * förslag öronmärka 15 HST till Riksidrottsuniversitetet- ingen reducering. 10

11 Utbyggnad av övriga fria utbildningsplatser Satsar på utbyggnad av ämneslärarutbildningar Satsar på utbyggnad av ämnesövergripande utbildning inom Data science (Big Data) Satsar på ämnesövergripande masterutbildning i Global Health (tillsammans med Högskolan i Skövde) Utökar antalet platser inom samhällsvetenskaper (högt söktryck) Stimulansbidrag till utveckling av nya utbildningar 11

12 Förslag till fördelning av övriga utbildningsplatser inklusive intern omfördelning Förslaget ovan innebär att 140 "övriga" hst finansieras via balanserat kapital (motsvarande 12,5 mnkr). Kostnaden är inkl hst och hpr. 12

13 Förslag till fördelning av övriga utbildningsplatser 2015 och 2016 Men varför får inte.. UFS nya platser? Får 15 hst till mastersutbildning via LUN till utbildningar inom Riksidrottsuniversitetet. Kommer att få nya utbildningsplatser via LUN. Ligger enligt röde orm under förväntad produktionstakt (april 2015). KFS nya platser? Avvakta utredning om tidigare fördelning kopplat till konstnärliga prislappar. För alla? Ytterligare hst finns tillgängliga efter 2016 både via den av regeringen föreslagna utbyggnaden och via fortsatt intern omfördelning. 13

14 Vårproposition 2015 och Vårändringsbudget för 2015 effekter för GU Kvalitetsförstärkning av utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom humaniora och samhällsvetenskap samt för lärar- och förskollärarutbildningar Utökat anslag med totalt 125 miljoner kronor för 2015 och 250 miljoner kronor för Hur stor andel av dessa belopp som tilldelas Göteborgs universitet återkommer vi till. Beslut om tilldelning av medel inför höstterminen 2015 kommer så snart riksdagen har beslutat om VÅP och VÄB. Utbyggnad av kompletterande utbildningar för personer med utländsk utbildning Regeringen anser att frågan är viktig och avser att återkomma. 14

15 Noteringar inför utbildning Utökade resurser till ASK-enheten (enheten för akademiska språk språkhandledning mm) Kartläggning av fakulteternas fördelningsmodeller för utbildningsanslaget - ytterligare utredningar pågår Förbrukning av balanserat kapital. Bland annat satsning på nätbaserad pedagogik, breddad rekrytering och på temporär utbyggnad av utbildningsplatser

16 Förutsättningar preliminärt utbildningsanslag

17 Förutsättningar preliminärt utbildningsanslag

18 Förutsättningar preliminärt utbildningsanslag

19 Förutsättningar preliminärt utbildningsanslag

20 Förutsättningar preliminärt utbildningsanslag

21 Förutsättningar preliminärt utbildningsanslag

22 Noteringar inför forskning Förväntad utökning av basanslaget med 31 miljoner kronor från 2016 (bygger på underlag i senaste forskningspolitiska propositionen). Vi förlorar medel i den nationella snurran. Snurran kommer att gälla även för UGOT Challenges. 50 miljoner kronor per år under Nivå på strategisk samfinansiering för ökar. Nya medel till molekylärmedicinskt centrum från Nivå på avsättningar till SFO: er efter 2015 (avvaktar utvärdering). Viss resursminskning från Överförs på sikt till berörda fakulteters basanslag. Strategisk satsning på Styrkeområdena fasas ut efter 2015.

23 Noteringar inför forskning Forskningsinfrastruktur. Bibehållen nivå på satsning under Under beredning; Herbariet, Språkbanken, Lovéncentrat, V-DEM och Core Facilities. Registerforskning och SND. SND förlängt till Centrumbildningar. Medelsram till ny Hav och samhälle om 6 miljoner kronor per år Medel till SDSN Medel tilldelas i samverkan med Chalmers. Ospecificerat. Medel i avvaktan på utvärderingar/beslut. Omfattar SFO:er, Mistra mm Havsmiljöinstitutet efter 2015? Avvaktar besked från Regeringskansliet Inspel till kommande forskningspolitiska proposition under hösten

24 Vårproposition 2015 och Vårändringsbudget för 2015 effekter för GU Segerstedtinstitutet - Nationellt kunskaps- och resurscentrum mot rasism 5 miljoner kronor avsätts för 2015 och regeringen återkommer i budgetpropositionen för 2016 till en mera långsiktig satsning 24

25 Förutsättningar preliminärt forskningsanslag

26 Förutsättningar preliminärt forskningsanslag

27 Förutsättningar preliminärt forskningsanslag

28 Förutsättningar preliminärt forskningsanslag

29 Förutsättningar preliminärt forskningsanslag

30 Förutsättningar preliminärt forskningsanslag

31 Förutsättningar preliminärt forskningsanslag % 2% 20% 64% Basanslag Prestationsfördelat Strategiska avsättningar Övr avsättningar

32 Kostnadsdebiteringar för Omfattar debitering för: Universitetsbibliotekets verksamhet Universitetsgemensamma verksamheter Lokalkostnader Samt bastjänster inom: IT Campusservice Servicecenter Större undervisningslokaler

33 Universitetsbiblioteket inför Budgetram för 2015 på 212 mnkr Gemensamma stödkostnader och planeringsförutsättningar Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 UBs stödkostnad i mnkr 176,2 183,3 192,0 200,0 208,0 212, Totala verksamhetskostnader i mnkr 4 784, , , , , , Andelstal för UB 3,7% 3,7% 3,6% 3,7% 3,7% 3,6% 3,7% 3,7% 3,7% Förslag till budgetram för 2016 = 220 mnkr = bibehållen kostnadsandel om 3,7 % Fördelas till verksamheten (fakulteterna) utifrån beslutad modell från och med 2014 UB får ett riktat verksamhetsuppdrag från rektor.

34 Universitetsbiblioteket inför Viktad andel av UBs kostnader i % Fördelningsgrund Allmän del 12 Fakultetens andel av totala kostnader, senaste bokslut Studentdel 50 Helårsstudenter, senaste bokslut Forskningsdel 38 Bokförda lönekostnader inom forskningsverksamheten, senaste bokslut I enlighet med rektors beslut om kostnadsfördelning (RS 2013:11) ska UB under 2016 att utvärdera verksamheten för att ta reda på om relationen mellan stöd till forskning respektive studenter samt den allmänna delen (samhällsuppdraget) kvarstår. 34

35 Universitetsgemensamma verksamheter inför Budgetramen för 2015 var 384 miljoner kronor och fördelade sig på: - Ledning och myndighetsfunktioner om 114 mnkr (30 %) - Universitetsgemensamma ändamål om 258 mnkr (67 %) - Vissa enheter och funktioner om 13 mnkr (3 %) Gemensamma stödkostnader och planeringsförutsättningar Universitetsgemensam stödkostnad i mnkr 304,8 350,9 369,0 384,0 366,7 384, Totala verksamhetskostnader i mnkr 4 784, , , , , , Andelstal univ gemensamt 6,4% 7,1% 7,0% 7,1% 6,4% 6,5% 6,4% 6,1% 6,1% Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018

36 Universitetsgemensamma verksamheter inför Förslag mnkr, vilket utgör en minskad andel av de totala verksamhetskostnaderna. Gemensamma stödkostnader och planeringsförutsättningar Universitetsgemensam stödkostnad i mnkr 304,8 350,9 369,0 384,0 366,7 384, Totala verksamhetskostnader i mnkr 4 784, , , , , , Andelstal univ gemensamt 6,4% 7,1% 7,0% 7,1% 6,4% 6,5% 6,4% 6,1% 6,1% Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Fördelas till verksamheten (fakulteterna) utifrån beslutad modell från och med 2014

37 Universitetsgemensamma verksamheter inför Budgetramen bestäms som en andel av de totala verksamhetskostnaderna princip som slogs fast efter utredning 2013 Enligt principen ska varken gemensamma förvaltningen eller universitetsbiblioteket äska nya medel för ny verksamhet UD resp. ÖB ska själva prioritera verksamheten inom ramen för budgeten Gemensamma förvaltningens besparing utgörs av en minskning från 7,1 % till 6,1 % av de totala verksamhetskostnaderna. I samband med pågående översyn av GU förnyas görs en analys av effekterna av besparingen på universitetsgemensam nivå. 37

38 Universitetsgemensamma verksamheter inför Utökade behov om 2,5 mnkr till Welcome Services (gästbostäder mm) är inrymt i budgetramen. 38

39 Lokalkostnader inför 2016 Lokalhyra debiteras institution: en gemensam hyreshusmodell baserad på marknadshyra lokalkostnaden innefattar varmhyra, elförbrukning, städade och säkra lokaler En lokalkostnadsutredning genomfördes under Utredningens resultat kan komma att påverka debiteringsmetod tidigast från och med 2018.

40 Lokalkostnader 2016 Lokalkostnader som debiteras för 2015 uppgår till 670 miljoner kronor (häri ingår tomma lokaler med 4,7 miljoner kronor). För 2016 beräknas nivån på de totala lokalkostnaderna ligga på 669 miljoner kronor. Ingen indexökning har räknats in p g a det extremt låga ränteläget och den låga inflationen.

41 IT-infrastrukturavgift för 2016 = Bastjänster inom IT IT-fakturan uppgår för 2015 till 102,8 miljoner kronor IT-fakturan för 2016 föreslås uppgå till 105,7 miljoner kronor p g a förändrad avgift till SUNET. En ökning på 2,9 mnkr som består av: SUNET + 3,5 mnkr PLO + 1,6 mnkr Investeringar + 1,3 mnkr Effektivisering 3,5 mnkr Debiteras verksamheten utifrån beslutad modell från och med 2014

42 Campusservice 2016 Bastjänster Kostnaden för bastjänster inom campusservice för 2015 är 66,7 miljoner kronor och omfattar samtliga fakultetsområden utom ITFS och LUN. Kostnaden för bastjänster inom campusservice för 2016 är 67,8 miljoner kronor. Ökningen beror bland annat på tillkommande tjänster för NFS och på uppräkning motsvarande PLO (1,22 %) Bastjänsterna inom campusservice debiteras verksamheten utifrån m 2.

43 Servicecenter inför 2016 Bastjänster Kostnaden för bastjänster inom Servicecenter för 2015 är 14,5 miljoner kronor Kostnaden för 2016 beräknas till 14,6 miljoner kronor. Debiteras verksamheten efter antal helårsstudenter (HST) och heltidsekvivalenter (HTE).

44 Större undervisningslokaler 2016 Bastjänster Tjänsten Större undervisningslokaler innefattar: Underhåll och utveckling av vissa större undervisningslokaler Lokalkostnader för vissa större undervisningslokaler Förslag 2016: 27,5 miljoner kronor Ingen förändring jämfört med Tjänsten innefattar underhåll och utveckling av vissa större undervisningslokaler, samt att hyreskostnaden debiteras via tjänsten. Debiteras utifrån antal kvadratmeter inom utbildningsverksamheten. En utredning kring undervisningslokaler samt en översyn av campusorganisationen pågår som bland annat syftar till att förtydliga tjänsteinnehållet och utveckla kostnadsfördelningsmetoder.

45 Stödkostnader i relation till totala verksamhetskostnader Gemensamma stödkostnader och planeringsförutsättningar Universitetsgemensam stödkostnad i mnkr 304,8 350,9 369,0 384,0 366,7 384, UBs stödkostnad i mnkr 176,2 183,3 192,0 200,0 208,0 212, Fakultetsgemensamma stödkostnader i mnkr 234,4 241,7 237,3 163,2 187,9 180,9 Institutionsgemensamma stödkostnader i mnkr 464,1 394,6 427,1 547,3 571,5 561,4 Totala stödkostnader i mnkr 1 179, , , , , ,3 Totala verksamhetskostnader i mnkr 4 784, , , , , , Andelstal univ gemensamt 6,4% 7,1% 7,0% 7,1% 6,4% 6,5% 6,4% 6,1% 6,1% Andelstal för UB 3,7% 3,7% 3,6% 3,7% 3,7% 3,6% 3,7% 3,7% 3,7% Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Andelstal fak gemensamt 4,9% 4,9% 4,5% 3,0% 3,3% 3,1% Andelstal för inst gemensamt 9,7% 8,0% 8,1% 10,2% 10,0% 9,6% Andelstal för totala stödkostnader 24,7% 23,7% 23,2% 24,1% 23,4% 22,8% Minskad andel stödkostnader 45

Förändringar gällande grundutbildningsuppdraget för 2015

Förändringar gällande grundutbildningsuppdraget för 2015 PM Datum: -06-22 Dnr: E 2014/257 Mottagare: Rektor Handläggare: Heléne Gustafsson Förändringar gällande grundutbildningsuppdraget för Universitetets anslagsfördelning och interna fördelning av grundutbildningsuppdraget

Läs mer

Utdrag ur protokoll från Rektors beslutsmöte, 2015:12

Utdrag ur protokoll från Rektors beslutsmöte, 2015:12 Utdrag ur protokoll från Rektors beslutsmöte, :12 Datum: -06-22 Tid: 15.00-16.00 Plats: Viktor Rydbergsrummet, Vasaparken Närvarande Beslutsfattare: Bisittare: Protokollförare: Övriga: Rektor Pam Fredman

Läs mer

Investeringar för Sverige

Investeringar för Sverige Investeringar för Sverige Utbildningsdepartementet Foto: Johnér / Lars Thulin VårBudget 2016 2016 Investeringar Ett Sverige för som Sverige håller ihop Investeringar för bättre mottagande & snabbare etablering

Läs mer

Investeringar för Sverige

Investeringar för Sverige Investeringar för Sverige Utbildningsdepartementet SUHF 9 oktober 2015 Foto: Johnér / Lars Thulin VårBudget 2016 2016 Investeringar Ett Sverige för som Sverige håller ihop Investeringar för bättre mottagande

Läs mer

Inriktningsbeslut Planeringsförutsättningar inför

Inriktningsbeslut Planeringsförutsättningar inför Beslutsunderlag 2016-05-24, Reviderat 2016-06-07 Dnr E 2016/134 Inriktningsbeslut Planeringsförutsättningar inför 2017-2019 Bakgrund Universitetstyrelsen beslutade i september 2012 om Vision2020 som universitetets

Läs mer

Inriktningsbeslut Planeringsförutsättningar inför Bakgrund

Inriktningsbeslut Planeringsförutsättningar inför Bakgrund Beslutsunderlag 2015-05-20 Dnr E 2015/97 Rektor Magnus Petersson Lars Nilsson Universitetsstyrelsen Inriktningsbeslut Planeringsförutsättningar inför 2016-2018 Bakgrund Universitetstyrelsen beslutade i

Läs mer

Enligt universitetets arbetsordning ska universitetsstyrelsen årligen fastställa den totala budgeten.

Enligt universitetets arbetsordning ska universitetsstyrelsen årligen fastställa den totala budgeten. Planerings- och uppföljningssektionen Frida Wiklander Universitetsstyrelsen Budget för 2015 Enligt universitetets arbetsordning ska universitetsstyrelsen årligen fastställa den totala budgeten. Budgetarbetet

Läs mer

Enligt universitetets arbetsordning ska universitetsstyrelsen årligen fastställa den totala budgeten.

Enligt universitetets arbetsordning ska universitetsstyrelsen årligen fastställa den totala budgeten. PM 2016-02-11 Dnr E 2015/97 Planerings- och uppföljningssektionen Frida Wiklander Universitetsstyrelsen Budget för 2016 Enligt universitetets arbetsordning ska universitetsstyrelsen årligen fastställa

Läs mer

Beslut. Catarina Coquand Dekan. Anna Boreson Kanslichef. Birgitta Magnusson. Datum Dnr LED /162

Beslut. Catarina Coquand Dekan. Anna Boreson Kanslichef. Birgitta Magnusson. Datum Dnr LED /162 Beslut Datum 2016-03-09 Dnr LED 1.3-2016/162 BESLUTANDE Catarina Coquand Dekan FÖREDRAGANDE Anna Boreson Kanslichef Övriga som deltagit vid beslutstillfället Ärende TS erhåller statsanslag för utbildning

Läs mer

Budgetanvisningar inför 2014

Budgetanvisningar inför 2014 BUDGETANVISNINGAR Frida Wiklander 2013-10-01 dnr E 2013/334 Budgetanvisningar inför 2014 Fakultetsstyrelser/motsv. Budgetanvisningarna grundar sig på de budgetförutsättningar som läggs fast i PM om anslagsfördelning

Läs mer

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2015 vid KTH

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2015 vid KTH 2014-06-11 Dnr V-2014-0449 KS-kod 1.2 Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2015 vid KTH Statens årliga styrning propositioner och regleringsbrev Budgetpropositionen (BP) för 2015

Läs mer

Totalbudget för Lunds universitet 2011

Totalbudget för Lunds universitet 2011 BESLUT 1(6) 2011-02-15 Dnr EK 2010/41 Styrelsen Totalbudget för Lunds universitet 2011 Budgeterat underskott 2011 uppgår till 165 mnkr fördelat på ett underskott inom utbildningen på 108 mnkr och forskningen

Läs mer

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 Sid 1 (5) Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 I denna promemoria sammanfattas regeringens budgetproposition avseende utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning. Avslutningsvis

Läs mer

Beslut om resursfördelning 2016 samt planeringsförutsättningar för

Beslut om resursfördelning 2016 samt planeringsförutsättningar för 2015-09-03 (Dnr Mahr 29-2015/371) 1 (12) Beslut om resursfördelning 2016 samt planeringsförutsättningar för 2017-2018 Bakgrund Enligt högskolans styrmodell (Dnr Mahr 16-2015/261) beslutar högskolestyrelsen

Läs mer

Anvisningar för uppföljning 2015 samt för budget- och verksamhetsplanering 2016. Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Dnr: FS 1.3.

Anvisningar för uppföljning 2015 samt för budget- och verksamhetsplanering 2016. Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Dnr: FS 1.3. för uppföljning 2015 samt för budget- och verksamhetsplanering 2016. 1. Inledning Dessa anvisningar inleder budget- och verksamhetsplaneringen inför år 2016. Samtliga dokument för uppföljning, budget

Läs mer

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2017 vid KTH

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2017 vid KTH 2016-06-01 Dnr V-2016-0470 KS-kod 1.2 Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2017 vid KTH Statens årliga styrning propositioner och regleringsbrev Budgetpropositionen (BP) för 2017

Läs mer

Budgetpropositionen 2017/18:1

Budgetpropositionen 2017/18:1 PM 1(6) 2017-09-20 Box 256 751 05 Uppsala Handläggare Joakim Löfkvist Besöksadress S:t Olofsgatan 10 B Telefon 018-471 2501 Webbplats www.uadm.uu.se E-post Joakim.lofkvist@uadm.uu.se Budgetpropositionen

Läs mer

FS Bilaga p 6

FS Bilaga p 6 Bokslut Lärarhögskolan Innehåll LÄRARHÖGSKOLANS RESULTAT, TOTALA INTÄKTER OCH KOSTNADER... 3 GRUNDUTBILDNINGSVERKSAMHETENS INTÄKTER, KOSTNADER OCH RESULTAT: TOTALT SAMT PER VERKSAMHET 3 FORSKNINGSVERKSAMHETENS

Läs mer

EKONOMIENHETEN. Välkomna till utbildningen Budget och prognos

EKONOMIENHETEN. Välkomna till utbildningen Budget och prognos Välkomna till utbildningen Budget och prognos 1 Syftet med utbildning Vem vänder sig utbildningen till? Kursen vänder sig till dig som ska arbeta med budget och prognos. Vad syftar utbildingen till? Syftet

Läs mer

Debitering av infrastrukturtjänster för 2015 Kontaktperson: Henrik Nettelbrandt Tel: 2987 Mailadress:

Debitering av infrastrukturtjänster för 2015 Kontaktperson: Henrik Nettelbrandt Tel: 2987 Mailadress: GÖTEBORGS UNIVERSITET 214-9-1 Sammanställning Bil. 6, 7a, 7b och 7c Debitering av infrastrukturtjänster för 215 Kontaktperson: Henrik Nettelbrandt Tel: 2987 Mailadress: henrik.nettelbrandt@gu.se IT 215

Läs mer

Sverige ska vara ett land som håller ihop

Sverige ska vara ett land som håller ihop Sverige ska vara ett land som håller ihop Foto: Folio Bildbyrå Återhämtning i svensk ekonomi BNP-tillväxt 8,0 % 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0 Källa: Egna beräkningar Arbetslösheten sjunker från en hög nivå

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson 1998-02-20 Doss 112 Dnr 2596/97

STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson 1998-02-20 Doss 112 Dnr 2596/97 STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson Regeringen Utbildningsdepartementet Förslag till finansiering av verksamheten budgetåren 1999-2001 1 Intäkter

Läs mer

Budget för 2014 Enligt universitetets arbetsordning ska universitetsstyrelsen årligen fastställa den totala budgeten.

Budget för 2014 Enligt universitetets arbetsordning ska universitetsstyrelsen årligen fastställa den totala budgeten. PM Lars Nilsson 2014-02-07 dnr E 2013/334 Universitetsstyrelsen Budget för 2014 Enligt universitetets arbetsordning ska universitetsstyrelsen årligen fastställa den totala budgeten. Budgetarbetet inför

Läs mer

Resursfördelning för verksamhetsåret 2015

Resursfördelning för verksamhetsåret 2015 Resursfördelning för verksamhetsåret 215 Planeringsförutsättningar för forskning perioden 216-218 LUNDS UNIVERSITET DNR STYR 214/16 FASTSTÄLLD AV UNIVERSITETSTYRELSEN 214-11-7 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Budgetpropositionen 2015/16:1

Budgetpropositionen 2015/16:1 PM Handläggare Joakim Löfkvist Controller Box 256 SE-751 05 Uppsala Besöksadress S:t Olofsgatan 10 B Telefon 018-471 25 01 www.uu.se joakim.lofkvist@uadm.uu.se Budgetpropositionen 2015/16:1 Denna PM är

Läs mer

Regeringen har även byggt ut lärar- och förskollärarutbildningarna under

Regeringen har även byggt ut lärar- och förskollärarutbildningarna under Promemoria 2016-09-12 U2016/03765/KOM Utbildningsdepartementet Nyheter för fler lärare: Fler vägar till och tillbaka till läraryrket Nyckeln till att förbättra kunskapsresultaten i den svenska skolan är

Läs mer

Hur många platser finns det i högskolan?

Hur många platser finns det i högskolan? STATISTISK ANALYS 1(10) Avdelning / löpunmmer 2013-12-10 / 13 Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 Marie.kahlroth@uk-ambetet.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är

Läs mer

Rektor FÖRSLAG 1 / 8 2012-10-01 dnr V 2012/290

Rektor FÖRSLAG 1 / 8 2012-10-01 dnr V 2012/290 Rektor FÖRSLAG 1 / 8 2012-10-01 dnr V 2012/290 Universitetsstyrelsen Anslagsfördelning och kostnadsdebitering för 2013 Styrelsen har tidigare vid sitt sammanträde den 14 juni 2012 beslutat om inriktningen

Läs mer

Budget och uppföljning

Budget och uppföljning NORMERANDE BESLUT 2013-10-21 Dnr V 2013/776 Budget och uppföljning Område/uppgift Ansvarig chef Handläggare Giltighetstid Uppföljning Administrativa stödet, Ekonomienheten Lars Nilsson, ekonomidirektör

Läs mer

:22 Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning :23 Linnéuniversitetet: Grundutbildning

:22 Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning :23 Linnéuniversitetet: Grundutbildning PROP. 0/: UTGIFTSOMRÅDE 6 Tabell 8.: Härledning av anslagsnivån 0 05 0 0 0 05 Anvisat 0 59 9 59 9 59 9 59 9 5 8 805 77 7 6 Beslut -5 5-6 78-8 0-9 66 anslag 559-5 -70-8 58 Övrigt -80-80 anslag 56 76 565

Läs mer

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2015

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2015 STYRANDE DOKUMENT Dnr SLU ua 2014.1.1.1-4389 Sakområde: Budgetar, anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag Dokumenttyp: Årligen återkommande planeringsoch styrdokument Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli:

Läs mer

Infasning Konservatorstbildningen (45 HST. Ingår i takbelopp fr om 2012)

Infasning Konservatorstbildningen (45 HST. Ingår i takbelopp fr om 2012) Dispositionsplan budgetåret 2012 Bilaga 1 Fördelning av anslag bå 2012 (tkr) Anslag 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 Grund Fo/Fou Externt Totalt Grund Fo/Fou Externt Totalt Anslagsmedel grund+fak

Läs mer

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134 Box 256 SE-751 05 Uppsala Besöksadress: S:t Olofsgatan 10 B Handläggare: Anna Wennergrund Telefon: 018-471 18 11 www.uu.se Anna.Wennergrund@ uadm.uu.se Modell för fördelning

Läs mer

Införande av nya riktlinjer för fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader

Införande av nya riktlinjer för fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader Planeringsavdelningen 2014-11-12 Införande av nya riktlinjer för fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 1. Inledning Inför 2015 införs nya riktlinjer för fördelning av universitets-

Läs mer

Verksamhetsplan & resursfördelning 2017 m.m. TIM EKBERG

Verksamhetsplan & resursfördelning 2017 m.m. TIM EKBERG Verksamhetsplan & resursfördelning 2017 m.m. TIM EKBERG Dagens dragning Den nationella utvecklingen Utvecklingen och utmaningar vid LU Årets BP och resursfördelningen 2017 Den strategiska planen Frågor

Läs mer

Delårsrapport 2015. Linköpings universitet

Delårsrapport 2015. Linköpings universitet Delårsrapport 2015 Linköpings universitet 2015-08-10 DNR LIU-2015-00873 BESLUT 1(7) Delårsrapport för räkenskapsåret 2015 per den 30 juni 2015 Bakgrund Vissa myndigheter ska enligt Förordning (2000:605)

Läs mer

Budget och resurstilldelning

Budget och resurstilldelning Lärarhögskolan Budget och resurstilldelning 2014-12-12 Dnr 212-1855-13 Budget och resurstilldelning 2014 INNEHÅLL BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR... 1 GRUNDUTBILDNING... 2 UPPDRAGSVERKSAMHET... 4 FORSKNING/FORSKARUTBILDNING...

Läs mer

Totalbudget för Lunds universitet 2015

Totalbudget för Lunds universitet 2015 BESLUT 1(6) 2015-02-13 Dnr V 2014/1698 Styrelsen Totalbudget för Lunds universitet 2015 Budgeterat resultat för 2015 är ett underskott på 336 mnkr fördelat på ett underskott inom utbildningen på 77 miljoner

Läs mer

Budgetunderlag perioden 2014-2016 för Stockholms universitet

Budgetunderlag perioden 2014-2016 för Stockholms universitet 1 (6) BESLUT 2013-02-19 Dnr SU 10-3221-12 Ulf Nyman Utredare Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) Budgetunderlag perioden 2014-2016 för Stockholms universitet Sammanfattning Stockholms universitet

Läs mer

1 VERKSAMHET. 1.1 Verksamhetsstyrning

1 VERKSAMHET. 1.1 Verksamhetsstyrning Bilaga 4: Göteborgs universitet Riksdagen har beslutat om anslagen till Göteborgs universitet för budgetåret. Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret för Göteborgs universitet och nedan

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR UPPFÖLJNING 2017 OCH BUDGET- OCH VERKSAMHETSPLANERING 2018

ANVISNINGAR FÖR UPPFÖLJNING 2017 OCH BUDGET- OCH VERKSAMHETSPLANERING 2018 Bilaga p 25 ANVISNINGAR FÖR UPPFÖLJNING 2017 OCH BUDGET- OCH VERKSAMHETSPLANERING 2018 Dnr: FS 1.3.1-391-17 Teknisk- naturvetenskaplig fakultet 1. Inledning Dessa anvisningar inleder budget- och verksamhetsplaneringen

Läs mer

Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015

Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015 MITTUNIVERSITETET Fakultetskansliet för humanvetenskap Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015 dnr MIUN 2012/361 Fastställt av humanvetenskapliga fakultetsnämnden 2012

Läs mer

Informationsmöte 3 juni 2015

Informationsmöte 3 juni 2015 Informationsmöte 3 juni 2015 1. Administrativt utvecklingsprojekt i Beteendevetarhuset (Linda Johnson) 2. Personalfrågor (inför RALS) 3. Studiebarometern 4. Kartläggning av forskningen vid Samhällsvetenskapliga

Läs mer

1.1. Härledning av LiU:s grundutbildningsanlag och takbelopp 2007 (kkr) Anslag 2006 1 186 040 Pris- och löneomräkning (0,8 %) 9 517 Delsumma 1 195 557

1.1. Härledning av LiU:s grundutbildningsanlag och takbelopp 2007 (kkr) Anslag 2006 1 186 040 Pris- och löneomräkning (0,8 %) 9 517 Delsumma 1 195 557 Sid 1 (7) LINKÖPINGS UNIVERSITET 2006-10-16 Rektors stab Lars Rydberg Sammanfattning av budgetpropositionen för 2007 1. Grundutbildningen 1.1. Härledning av LiU:s grundutbildningsanlag och takbelopp 2007

Läs mer

2014-03-30. Mer matematik i högstadiet

2014-03-30. Mer matematik i högstadiet 2014-03-30 Mer matematik i högstadiet Mer matematik i högstadiet Vi vill se mer kunskap i skolan, så att alla elever har möjlighet att nå kunskapsmålen. Alla ska få den grund som behövs för att kunna förverkliga

Läs mer

2014-03-13. Mer kunskap med sommarskola

2014-03-13. Mer kunskap med sommarskola 2014-03-13 Mer kunskap med sommarskola Mer kunskap med sommarskola Alliansregeringen vill öka kunskapsinriktningen i skolan. Med en utbildning av hög kvalitet kan fler elever nå målen och få en god grund

Läs mer

Ekonommöten information och kommunikation

Ekonommöten information och kommunikation Ekonommöten information och kommunikation Välkomna! s organisation, roller och ansvar Redovisnings- och uppföljningsfrågor FIKA Inköpsfrågor Planerings- och budgetförutsättningar inför 2014-2016 Övriga

Läs mer

HÖGSKOLAN DALARNA

HÖGSKOLAN DALARNA HÖGSKOLAN DALARNA 2017-03-02 Studenter, personal och samarbetspartners lokalt och globalt stödjer varandras lärande genom utbildning och forskning. Vi skapar arbetsformer och mötesplatser där alla med

Läs mer

Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013

Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013 2013-10-23 N 2013/180 Sektion ekonomi Budget och uppföljning Kansli N Lena Svensson, ekonomichef Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013 Analys av det ekonomiska

Läs mer

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2013 vid KTH

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2013 vid KTH 2012-06-07 Dnr UF-2012/0424 Doss 36 Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2013 vid KTH Statens årliga styrning propositioner och regleringsbrev Budgetpropositionen (BP) för 2013

Läs mer

Uppdrag samt medel för fristående kurs och program på grund- och avancerad nivå 2017 Basprislapp är 47,3 tkr ( 28,3 tkr per hst och 19,0 tkr per hpr)

Uppdrag samt medel för fristående kurs och program på grund- och avancerad nivå 2017 Basprislapp är 47,3 tkr ( 28,3 tkr per hst och 19,0 tkr per hpr) Uppdrag samt medel för fristående kurs och program på grund- och avancerad nivå 2017 Basprislapp är 47,3 tkr ( 28,3 tkr per hst och 19,0 tkr per hpr) Institution /ämnen /program Uppdrag Anslag, tkr Merkostnad

Läs mer

Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET

Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET 2014-08-11 BESLUT Dnr LiU-2014-01028 1(5) Delårsrapport för räkenskapsåret 2014 per den 30 juni 2014 Bakgrund Vissa myndigheter ska enligt

Läs mer

Karolinska Institutets planeringsförutsättningar och budgetramar för statsanslagen Konsistoriet, beslutad

Karolinska Institutets planeringsförutsättningar och budgetramar för statsanslagen Konsistoriet, beslutad Karolinska Institutets planeringsförutsättningar och budgetramar för statsanslagen 2017-2019 Konsistoriet, beslutad 2016-10-10 Beslut Dnr: 1-297/2016 2016-10-10 Universitetsdirektören Konsistoriet Karolinska

Läs mer

Riksdagen har beslutat om Göteborgs universitets verksamhet för budgetåret 2010.

Riksdagen har beslutat om Göteborgs universitets verksamhet för budgetåret 2010. Bilaga 3 Göteborgs universitet Riksdagen har beslutat om Göteborgs universitets verksamhet för budgetåret. Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret för Göteborgs universitet och nedan

Läs mer

Delårsrapport 30 juni 2014

Delårsrapport 30 juni 2014 DNR: SLU ua 2014.1.1.1-3063 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera Styrelsen 2014-08-13 Regeringen Landsbygdsdepartementet Delårsrapport 30 juni 2014 Ekonomiskt utfall SLU redovisar ett underskott

Läs mer

Redovisning av balanserat kapital för fakultetsområdena

Redovisning av balanserat kapital för fakultetsområdena Ekonomiavdelningen Lars Nilsson PM 1 / 8 2013-01-25 dnr V 2013/15 Rektor Universitetsledningen Redovisning av balanserat kapital för fakultetsområdena Inledning Under höstens verksamhetsdialoger mellan

Läs mer

Anvisningar för uppföljning 2014 samt för budget- och verksamhetsplanering 2015. Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Dnr: FS 1.3.

Anvisningar för uppföljning 2014 samt för budget- och verksamhetsplanering 2015. Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Dnr: FS 1.3. för uppföljning 2014 samt för budget- och verksamhetsplanering 2015. 1. Inledning Dessa anvisningar inleder budget- och verksamhetsplaneringen inför år 2015. Samtliga dokument för uppföljning, budget

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut III:5 Utbildningsdepartementet 2014-12-22 U2014/7521/SAM (delvis) U2014/6413, 7553/UH Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor 8bilagor Riksdagen

Läs mer

Anvisningar för verksamhetsplanering och budget inför år 2017

Anvisningar för verksamhetsplanering och budget inför år 2017 Anvisningar för verksamhetsplanering och budget inför år 2017 Fastställd av universitetsstyrelsen den 18 februari 2016 Typ av dokument: Anvisning Beslutad av: Universitetsstyrelsen Giltighetstid: 2016-02-18

Läs mer

Praktiska planeringsförutsättningar för budget 2014

Praktiska planeringsförutsättningar för budget 2014 Sida 1 (7) 2013-10-27 Utgåva 2 Handläggare: EK/T. Söder Till: Dekaner, prodekaner, kanslichefer LPU, FOJO, UB, UPE och chefer inom förvaltningen samt ekonomnätverket Praktiska planeringsförutsättningar

Läs mer

Demografiska utmaningar för högskolepolitiken

Demografiska utmaningar för högskolepolitiken Demografiska utmaningar för högskolepolitiken (Lars Brandell 2005-11-19) Under de närmaste fem tio åren kommer förutsättningarna för den svenska högskolepolitiken att förändras. Inte minst gäller det de

Läs mer

Förslag till investeringsramar för budgetåret 2016

Förslag till investeringsramar för budgetåret 2016 Ekonomienheten PM Frida Wiklander 215-1-8 dnr E 215/97 Rektor Förslag till investeringsramar för budgetåret 216 Investeringar i anläggningstillgångar har betydelse för resursanvändningen inom universitetet.

Läs mer

Budget Umeå universitet 2017 inkl. ekonomisk plan

Budget Umeå universitet 2017 inkl. ekonomisk plan Budget Umeå universitet 2017 inkl. ekonomisk plan 2018 2019 Fastställd av universitetsstyrelsen den 2 juni 2016 Typ av dokument: Regel Beslutad av: Universitetsstyrelsen Giltighetstid: 2017-01-01 2017-12-31

Läs mer

STATISTISK ANALYS 1(10) Sammanställning av lärosätenas årsredovisningar: Fortsatt färre studenter 2014

STATISTISK ANALYS 1(10) Sammanställning av lärosätenas årsredovisningar: Fortsatt färre studenter 2014 STATISTISK ANALYS 1(10) Avdelning / löpunmmer 2015-03-17 / 3 Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uka.se Sammanställning av lärosätenas årsredovisningar: Fortsatt färre

Läs mer

Ekonomi och forskningsfinansiering

Ekonomi och forskningsfinansiering Ekonomi och forskningsfinansiering Under lång tid rådde nästan ständig tillväxt för universitet och högskolor, då såväl forskningen som den högre utbildningen byggdes ut. På senare år har dock forskningen

Läs mer

Syftet med den nya redovisningsmodellen

Syftet med den nya redovisningsmodellen AGENDA Inledning/syfte Förändringar i redovisningen Bas för påslag Påslag i Raindance Förändring av procentsatser Exempel Beräkningsmall och klassificeringar Vad händer sen? Frågor/Avslutning Syftet med

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslagen 2:63, 2:65 och 2:66

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslagen 2:63, 2:65 och 2:66 Regeringsbeslut III:3 2015-10-15 U2015/04930/UH Utbildningsdepartementet Kammarkollegiet Box 2218 10315 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslagen 2:63, 2:65 och 2:66 Riksdagen har

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

EKONOMIENHETEN. Välkomna till utbildningen Budget och prognos

EKONOMIENHETEN. Välkomna till utbildningen Budget och prognos Välkomna till utbildningen Budget och prognos 1 Syftet med utbildningen Vem vänder sig utbildningen till? Kursen vänder sig till dig som är ny ska arbeta med budget och prognos. Vad syftar utbildingen

Läs mer

Verksamhetsplan. för Uppsala universitet. Fastställd av konsistoriet 2015-06-10

Verksamhetsplan. för Uppsala universitet. Fastställd av konsistoriet 2015-06-10 Verksamhetsplan för Uppsala universitet 2016 Fastställd av konsistoriet 2015-06-10 1 Inledning 3 1.1 Nationella förutsättningar 3 2 Tillgängliga resurser och övriga förutsättningar 4 2.1 Tidplan 4 2.2

Läs mer

Kommentarer till delårsbokslut samt ekonomisk prognos 2013

Kommentarer till delårsbokslut samt ekonomisk prognos 2013 213-4-21 N 213/18 Sektion ekonomi Budget och uppföljning Kansli N Lena Svensson, ekonomichef Kommentarer till delårsbokslut 213-3-31 samt ekonomisk prognos 213 Analys av det ekonomiska utfallet per den

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2014

Delårsrapport för januari juni 2014 Stockholm, 2014-08-15 Delårsrapport för januari juni 2014 Ekonomiskt resultat och prognos 2013 uppvisade KTH ett betydligt lägre resultat än de fem föregående årens stora positiva resultat, kapitalförändringen

Läs mer

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3453 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för

Läs mer

Anvisningar för budget- och verksamhetsplanering 2013 samt uppföljning 2012.

Anvisningar för budget- och verksamhetsplanering 2013 samt uppföljning 2012. för budget- och verksamhetsplanering 2013 samt uppföljning 2012. 1. Inledning Dessa anvisningar inleder budget- och verksamhetsplaneringen inför år 2013. Samtliga dokument för uppföljning, budget och verksamhetsplanering

Läs mer

Projektplan: Utveckling av modell för resursfördelning till utbildning på grund- och avancerad nivå

Projektplan: Utveckling av modell för resursfördelning till utbildning på grund- och avancerad nivå Dnr SLU ua 2014.1.1.1-572 1(5) Utbildningsnämnden BESLUT 2014-02-20 Projektplan: Utveckling av modell för resursfördelning till utbildning på grund- och avancerad nivå 1. Bakgrund och motiv Styrelsen beslutade

Läs mer

GEMENSAMMA REGLER OCH ANVISNINGAR OM

GEMENSAMMA REGLER OCH ANVISNINGAR OM GEMENSAMMA REGLER OCH ANVISNINGAR OM KOSTNADSFÖRDELNING OCH REDOVISNING VID INTEGRERADE INSTITUTIONER 2014 Ekonomi INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. I NLEDANDE FÖRUTSÄTTNINGAR -... 3 sammanfattning... 3 2. B UDGET,

Läs mer

HÖGSKOLAN I GÄVLE Bilaga 71:1 Högskolestyrelsen 2015-12-10 Avdelningen för personal, ekonomi och planering HIG-STYR 2015/31 Leif Sjöberg

HÖGSKOLAN I GÄVLE Bilaga 71:1 Högskolestyrelsen 2015-12-10 Avdelningen för personal, ekonomi och planering HIG-STYR 2015/31 Leif Sjöberg Fastställt av Budget för 2016 Sammanfattning Det här dokumentet redovisar Högskolan i Gävles budget för år 2016. Det finns också tabeller som visar anslagstilldelningen för de kommande tre åren. De tabellerna

Läs mer

Resursfördelning 2015. Budget för fakultetsgemensamma funktioner samt beräkning av fasta belopp för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader

Resursfördelning 2015. Budget för fakultetsgemensamma funktioner samt beräkning av fasta belopp för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader Resursfördelning 2015 Budget för fakultetsgemensamma funktioner samt beräkning av fasta belopp för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Dnr: FS 1.3.5-1701-14

Läs mer

Välkomna till utbildningen Budget och prognos

Välkomna till utbildningen Budget och prognos Välkomna till utbildningen Budget och prognos Syftet med utbildningen Vem vänder sig utbildningen till? Kursen vänder sig till dig som är ny ska arbeta med budget och prognos. Vad syftar utbildingen till?

Läs mer

Kommentarer till helårsbokslut

Kommentarer till helårsbokslut 213-1-29 N 212/162 Sektion ekonomi Budget och uppföljning Kansli N Lena Svensson, ekonomichef Kommentarer till helårsbokslut 212-12-31 Analys av det ekonomiska utfallet per den 31 december 212 Naturvetenskapliga

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET

GÖTEBORGS UNIVERSITET Rektor FÖRSLAG l / l 2011-02-07 Dnr B l 5600/1 Universitetsstyre Isen Fastställande av budgetunderlag för Göteborgs universitet 2012-2014 Universitet och högskolor uppdras årligen att avge budgetunderlag

Läs mer

Analys av budgetpropositionen 2015

Analys av budgetpropositionen 2015 Analys av budgetpropositionen 2015 Sammanfattningsvis var det inga stora nyheter eller förändringar som presenterades i budgetpropositionen den 23:e oktober. Anslagsuppräkningen är låg, 0,79 procent 2015,

Läs mer

FÖRDELNING AV ANSLAGSMEDEL STOCKHOLMS UNIVERSITET 2018

FÖRDELNING AV ANSLAGSMEDEL STOCKHOLMS UNIVERSITET 2018 1 (16) 2017-10-27 Dnr SU FV-2.1.1-3234-17 Handläggare: Åsa Borin Biträdande förvaltningschef FÖRDELNING AV ANSLAGSMEDEL STOCKHOLMS UNIVERSITET 2018 2 (16) 1 Inledning 3 2 Planeringsförutsättningar 3 2.1

Läs mer

Anvisningar för ekonomisk prognos

Anvisningar för ekonomisk prognos Ekonomiavdelningen (Torbjörn Söder) 2017-09-18 Sida 1 (5) Anvisningar för ekonomisk prognos 2 2017 Prognos baserad på utfallet per september Linnéuniversitetet ska sammanställa en ekonomisk prognos baserad

Läs mer

Prefekt/FN-info

Prefekt/FN-info Prefekt/FN-info 20141007 Informationsmöte 1) Budget 2015 2) Anvisningar för VP,VB m.m. 3) Utbildningsfrågor 4) Forskningsfrågor 5) Övriga frågor - MAE 3 Budget 2015 - Allmänt Indexökning + 0,79 % Budgetpropositionen

Läs mer

Färre helårsstudenter i högskolan 2016

Färre helårsstudenter i högskolan 2016 STATISTISK ANALYS 1(11) Avdelning / löpnummer 2017-03-14 / 2 Analysavdelningen Handläggare Johan Gribbe 08-563 087 54 johan.gribbe@uka.se Färre helårsstudenter i högskolan 2016 Universitetskanslersämbetets

Läs mer

Anslagsfördelning och budgetram för 2014 samt plan för 2015-2016

Anslagsfördelning och budgetram för 2014 samt plan för 2015-2016 2013-06-10 BESLUT Dnr LiU-2013-00858 1(12) Anslagsfördelning och budgetram för 2014 samt plan för 2015-2016 Inledning Linköpings universitet arbetar aktivt med att stärka utbildning, forskning och samverkan.

Läs mer

Förslag till investeringsramar för budgetåret 2013

Förslag till investeringsramar för budgetåret 2013 Ekonomiavdelningen Frida Wiklander PM 1 / 5 212-1-29 dnr V 212/29 Rektor Förslag till investeringsramar för budgetåret 213 Investeringar i anläggningstillgångar har betydelse för resursanvändningen inom

Läs mer

Kostnadsomsättning per fakultet 2017

Kostnadsomsättning per fakultet 2017 Kostnadsomsättning per fakultet 2017 Används för fördelning av kostnader för universitetsgemensamma verksamheter ( GV-fakturan ) och universitetsbibliotekets allmänna del. Fakulteternas andel av kostnaderna

Läs mer

Verksamhetsplan och budget år 2011

Verksamhetsplan och budget år 2011 Verksamhetsplan och budget år 2011 Fastställd av universitetsstyrelsen 2010-11-04 Dnr: 211-1340-10 Sid 1 (31) Innehåll 1 SAMMANFATTNING OCH BESLUT... 3 1.1 Sammanfattning... 3 1.2 Beslut... 3 2 VERKSAMHETSPLAN

Läs mer

GEMENSAM ANVISNING OM BUDGET OCH REDOVISING FÖR INTEGRERADE INSTITUTIONER

GEMENSAM ANVISNING OM BUDGET OCH REDOVISING FÖR INTEGRERADE INSTITUTIONER GEMENSAM ANVISNING OM BUDGET OCH REDOVISING FÖR INTEGRERADE INSTITUTIONER Ekonomiavdelningarna 2009-09-16 2(13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. I NLEDANDE FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2. B UDGET... 4 2.1 Budget kärnverksamhet...

Läs mer

Budget Lärarhögskolan FS Fastställd av Lärarhögskolans styrelse

Budget Lärarhögskolan FS Fastställd av Lärarhögskolans styrelse Budget Lärarhögskolan 2015 2014-12-04 FS1.3.4-1777-14 Budget Lärarhögskolan 2015 Fastställd av Lärarhögskolans styrelse 2014-12-04 INNEHÅLL BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR... 1 GRUNDUTBILDNING... 2 UPPDRAGSVERKSAMHET...

Läs mer

Manual till den ekonomiska mallen

Manual till den ekonomiska mallen MANUAL 1(8) Avdelning Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 Marie.kahlroth@uka.se Manual till den ekonomiska mallen Ekonomiska mallen består numera av sex blad, Resultaträkning, Ekonomiska

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Göteborgs universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Göteborgs universitet Regeringsbeslut III:6 Utbildningsdepartementet 2016-12-20 U2016/04490/UH U2016/05494/BS (delvis) U2016/05636/UH Göteborgs universitet Box 100 405 30 Göteborg Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende

Läs mer

Magnus Karlsson, kulturskolechef Mikael Carstensen, förvaltningschef Rita Österholm, förvaltningssekreterare

Magnus Karlsson, kulturskolechef Mikael Carstensen, förvaltningschef Rita Österholm, förvaltningssekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Plats och tid Marnäsliden, våning 4, Ludvika, 13.30 14.45 ande ledamöter Mohammed Alkazhami (S), Ludvika Hag Lasse Persson (S), Ludvika Bengt Norrlén (S), Smedjebacken Boris

Läs mer

Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner

Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner Bilaga 2: Lunds universitet Riksdagen har beslutat om Lunds universitets verksamhet för budgetåret 2006. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Lunds universitet och nedan

Läs mer

Infrastrukturkostnader inom IT-området för 2013

Infrastrukturkostnader inom IT-området för 2013 GÖTEBORGS UNIVERSITET 2012-09-12 Bilaga 7 Infrastrukturkostnader inom IT-området för 2013 IT-fakturan för 2013 bygger på samma principer som för tidigare år, d v s att den är indelad i tjänsteområden.

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Stockholms universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Stockholms universitet Regeringsbeslut III:4 2015-04-16 U2015/2306/UH Utbildningsdepartementet Stockholms universitet Ekonomiavdelningen 106 91 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Stockholms universitet Riksdagen

Läs mer

3. Planeringsförutsättningar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Utgångsläge 2017 samt planering

3. Planeringsförutsättningar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Utgångsläge 2017 samt planering Innehållsförteckning 1. Inledning.. 1 1.1 Tidplan för arbetet... 2 1.2 Rapporteringsmall inför år 2018... 3 1.3 Anvisningsfördelning... 3 2. Övergripande planeringsförutsättningar.. 4 2.1 Maximal nivå

Läs mer

Socialdemokraternas vallöften till studenterna

Socialdemokraternas vallöften till studenterna Socialdemokraternas vallöften till studenterna Löfte i valrörelsen En trygg sjukförsäkring. Alla studenter ska omfattas av sjukförsäkringen, studenter ska kunna sjukskrivas på deltid, karenstiden ska kortas

Läs mer