Verksamhetsföreträdare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsföreträdare"

Transkript

1 Handelshögskolan vid PROTOKOLL Närvarande: Ledamöter Verksamhetsföreträdare Per Cramér, professor, dekanus, ordförande Olof Johansson Stenman, professor, prodekanus Katarina Renström, studievägledare Sara Stendahl, universitetslektor Marie Stenseke, professor Johan Woxenius, professor Företrädare för studenterna Hanna Niklasson, HHGS Eva Thalén, HHGS, från 6 Förhindrade: Josefine Johansson, HHGS Christer Lundh, professor Ewa Wikström, universitetslektor Företrädare för personalorganisationerna Anna Wahle, OFR-S Förhindrad: Mikael Johansson, SACO Övriga Kenneth Eriksson, fakultetscontroller Jan Marton, videdekanus Vid protokollet Catharina Tillman, kanslichef

2 Handelshögskolan vid PROTOKOLL Sida 2 (6) 1 Protokolljusterare Fakultetsstyrelsen beslutar att utse att Katarina Renström jämte ordförande justera protokollet. 2 Godkännande av föredragningslistan Fakultetsstyrelsen beslutar 3 Anmälan av protokoll från fakultetsstyrelsen sammanträde Protokollet är under justering. att godkänna föredragningslistan utan tillägg. att notera informationen. 4./. 5./. 6 E 2014/617 Förteckning över beslut Se bilaga. Meddelanden Se bilaga samt att ordförande informerar om: - kommande RALS-förhandlingar och innehållet i avtalen. - Arkitekttävlingen fortgår som planerat. Utvalda byråer ska enligt planen inkomma med förslag i mars. Fakulteten behöver starta en intern planeringsprocess under våren. Inflyttning beräknas till tidigast Fastställande av dispositionsplan, anslagstilldelning och kostnadsdebitering bå beslut Beslutsunderlag har skickats ut före mötet. t har varit föremål för information enligt MBL Kenneth Eriksson föredrar ärendet. att notera informationen. att notera informationen. att fastställa dispositionsplanen för budgetåret 2015 för anslagen för utbildning på grund och avancerad nivå samt för forskning och utbildning på forskarnivå enligt förslagets bilaga 1 och 3,

3 Handelshögskolan vid PROTOKOLL Sida 3 (6) Vid föredragningen och diskussionen poängteras bl a följande: Takbeloppet för utbildningen uppgår totalt till 175 mkr, varav 174 mkr fördelas till institutionerna i form av utbildningsuppdrag. Resterande medel avsätts för kvalitetsarbete, satsning på hållbarhet och för diplomeringarna. Anslaget till forskning uppgår till 110,2 mkr, en minskning med 1,7 mkr jämfört med budget Förslaget till budget för 2015 innebär att samma belopp som för 2014 går ut i modellen för fördelning till institutionerna, totalt 98,5 mkr. Resterande medel avsätts för särskilda åtagande och medfinansieringsbeslut sedan tidigare. De fakultetsgemensamma kostnaderna uppgår till 26 mkr, vilket är en ökning Med 2 mkr jämfört med budget Kostnadernas andel av de totala kostnaderna för Handelshögskolan uppgår till 4,5%, vilket är i paritet med budget Fakultets- och universitetsgemensamma kostnader fördelas ut till institutioner och enheter efter kostnadsomslutning. Kostnader för UB uppgår till 25,8 mkr o ökar med 1,2 mkr jämfört med Kostnaderna för UB fördelas ut till institutionerna utifrån tre olika debiteringsgrunder. Övriga kostnadsdebiteringar fördelas direkt till institutionerna. Det framförs önskemål om mer specificerade underlag vad gäller de olika avsättningarna för strategiska satsningar och projekt Andelen fristående kurs bör framöver diskuteras vidare. Hur förhåller vi oss till eventuellt ytterligare neddragning att fastställa prislappar för fördelning av medel för utbildning på grund och avancerad nivå för budgetåret 2015 enligt förslagets bilaga 2, att fördela uppdrag och medel avseende utbildning på grund och avancerad nivå budgetåret 2015 i enlighet med bilaga 2 och att därmed finansiera 33 helårsstudenter (grundnivåprislapp) med genom ianspråktaganade av balanserat kapital, att uppdra åt programledningarna för ekonomprogrammet och för samhällsvetenskapligt miljövetarprogram att inom ramen för respektive utbildningsuppdrag besluta om fördelning av medel och uppdrag för budgetåret 2015 samt att meddela berörda institutioner och fakultetskansliet beslutet, att uppdra åt Graduate School att inom ramen för fastställt utbildningsuppdrag besluta om fördelning av medel och uppdrag för budgetåret 2015 samt att meddela berörda institutioner och fakultetskansliet beslutet, att fördela medel avseende forskning och utbildning på forskarnivå budgetåret 2015 i enlighet med förslagets bilaga 4, att fastställa debitering av institutioner/enheter för universitetsgemensamma verksamheter enligt förslagets bilaga 7,

4 Handelshögskolan vid PROTOKOLL Sida 4 (6) framöver? I prognoserna över utvecklingen landar vi på ca 30% fristående kurs. Studentrepresentanterna framför vikten av att vi tar hänsyn till de studenter som redan är inne i systemet och som planerat för att kunna ta ut examen. Diskussion utifrån frågan om kvalitetssäkring av underlaget vad gäller fakultetsanslagsmodellen. Det framstår som om det framför allt är konteringen av externa medel samt bedömningen av publikationer som behöver förtydligas. Vidare föreslås att vi utarbetar någon slags verksamhetsberättelse eller årsrapport för verksamheterna inom fakultetskansliet; externa relationer men också för de ändamål vi avsätter strategiska medel för. att fastställa debitering av institutioner för universitetsbibliotekets verksamhet enligt förslagets bilaga 9, att fastställa kostnaderna (ramen) för de fakultetsgemensamma verksamheterna budgetåret 2015 i enlighet med förslagets bilaga 5, att fastställa debitering av institutioner/enheter för fakultetsgemensamma verksamheter enligt förslagets bilaga 8, att fastsälla HHGS fördelning av kostnader för lokaler och campusservice enligt förslagets bilaga10, att ge dekanus i uppdrag att besluta om fördelning av IT lokala avtal 2015 gällande support för datasalar och studentarbetsplatser när fakulteten erhåller uppgiften om kostnaden för dessa, att utarbeta ett dokument med anvisningar för hantering av data som har bäring på parametrar i fakultetsanslagsmodellen. Dokumentet bör också innehålla en tydlig men relativt kortfattad beskrivning av modellen. Det noteras vidare att texten i föreliggan PM avseende grunden för bidrag till doktorsdisputationer bör revideras. Syftet med bidraget till doktorsdisputationer är att garantera att disputationen håller god kvalitet.

5 Handelshögskolan vid PROTOKOLL Sida 5 (6) 7 V 2014/668 Handlings- och verksamhetsplan för beslut Beslutsunderlag har skickats ut före mötet. t har varit föremål för information enligt MBL Catharina Tillman och ordförande föredrar ärendet. Diskuteras. Vid diskussionen lyfts bl a följande: - fakultetens ansvarstagande för kompletta miljöer inom små områden, - vikten av administrativt erfarenhetsutbyte, - doktoranderna påpekar vikten av att de får komma in tidigt i arbetet med utvecklingen av handlings- och verksamhetsplaner, både på institutions- och fakultetsnivå. att notera diskussionen samt att fastställa handlings- och verksamhetsplan för Handelshögskolan för perioden i enlighet med förslag. 8 P 2014/349. Inrättande av anställning som gästprofessor i europarätt - beslut Beslutsunderlag har skickats ut inför mötet. t har varit föremål för information enligt MBL Prefekten vid juridiska institutionen, Thomas Erhag, har inkommit med en anhållan om inrättande av en gästprofessur i europarätt. Professuren omfattar 20% av heltid och planeras att tillsättas för perioden 1 januari december Institutionen har avsatt medel internt för finansiering av professuren. att inrätta en anställning som gästprofessor i europarätt med placering vid juridiska institutionen, 20% av heltid, fr o m överenskommet datum och tills vidare, dock längst tre år.

6 Handelshögskolan vid PROTOKOLL Sida 6 (6) 9 V 2014/776 Ersättare för avgående ledamot i lärarförslagsnämnden beslut Beslutsunderlag har skickats ut inför mötet. t har varit föremål för information enligt MBL Ordförande föredrar ärendet. Lennart Flood, nuvarande ledamot i lärarförslagsnämnden, kommer att avgå med pension i november och behöver därför ersättas för resterande period av mandatperioden. Institutionen för nationalekonomi föreslår professor Randi Hjalmarsson att ersätta Lennart Flood i lärarförslagsnämnden t o m september Såsom internationellt rekryterad professor kommer Randi Hjalmarsso att kunna bidra med bred erfarenhet från både USA och Storbritanien. att utse Randi Hjalmarsson att ersätta Lennart Flood som ledamot i lärarförslagsnämnden t o m september Vid protokollet Catharina Tillman Justeras Justeras Per Cramér Katarina Renström

Företrädare för studenterna. Josefine Johansson, HHGS Hannes Lenj, HHGS Eva Thalén, HHGS

Företrädare för studenterna. Josefine Johansson, HHGS Hannes Lenj, HHGS Eva Thalén, HHGS Handelshögskolan vid PROTOKOLL Närvarande: Ledamöter Verksamhetsföreträdare Per Cramér, professor, dekanus, ordförande, 1-8 Olof Johansson Stenman, professor, prodekanus, ordförande för -9-11 Christer

Läs mer

PROTOKOLL. Företrädare för studenterna Viktor Edgren, HHGS Billy Jörgensen, HHGS Hannes Lenk, HHGS, doktorandrepresentant. Mikael Brisslert, SACO

PROTOKOLL. Företrädare för studenterna Viktor Edgren, HHGS Billy Jörgensen, HHGS Hannes Lenk, HHGS, doktorandrepresentant. Mikael Brisslert, SACO Tid: kl 13.00-15 Plats: Kurt Grönforsrummet, Vasagatan 1 Närvarande: Ledamöter Verksamhetsföreträdare Per Cramér, professor, dekanus, ordförande 1-8 samt 10-12 Olof Johansson Stenman, professor, prodekanus,

Läs mer

Verksamhetsföreträdare

Verksamhetsföreträdare Närvarande: Ledamöter Verksamhetsföreträdare Per Cramér, professor, dekanus, ordförande Olof Johansson Stenman, professor, prodekanus Christer Lundh, professor Katarina Renström, studievägledare Sara Stendahl,

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 3 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 3 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum nr 3 Närvarande Ledamöter: Företrädare för verksamheten Turner, David dekanus, ordförande Bergh, Jöran prodekanus Sandelius, Anna Stina vicedekanus Andersson, Staffan Hilmersson, Göran Hohmann, Stefan

Läs mer

Protokoll 1 (5) Rektorssammanträde 2013:

Protokoll 1 (5) Rektorssammanträde 2013: Protokoll 1 (5) Tid och plats kl. 15:00-15.45, rektors tjänsterum, huvudbyggnaden, asaparken Beslutsfattare Pam Fredman rektor Bisittare Helena Lindholm Schulz prorektor, rektors ställföreträdare (ej 13)

Läs mer

Chen, Deliang Hanstorp, Dag Madjarova, Jana Nyman, Gunnar Olsson, Ann-Sofie

Chen, Deliang Hanstorp, Dag Madjarova, Jana Nyman, Gunnar Olsson, Ann-Sofie nr 3 Sammanträdesdatum 2012-10-25 Närvarande Ledamöter: Företrädare för verksamheten Ahlberg, Elisabet Wetterberg, Ola Chen, Deliang Hanstorp, Dag Madjarova, Jana Nyman, Gunnar Olsson, Ann-Sofie dekanus,

Läs mer

Sammanträde kl 9.00, Trollerummet, Malmstensvåningen

Sammanträde kl 9.00, Trollerummet, Malmstensvåningen Beredningen för utbildningsfrågor Minnesanteckningar på grund- och avancerad nivå 2011-10-11 GAN Sammanträde 2011-10-11 kl 9.00, Trollerummet, Malmstensvåningen Ledamöter: Mette Sandoff, ordförande Erik

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum nr 8 Närvarande Ledamöter: Företrädare för verksamheten Turner, David dekanus, ordförande Sandelius, Anna Stina prodekanus Rådbo, Marie vicedekanus Bergh, Jöran Hilmersson, Göran Hohmann, Stefan Olshammar,

Läs mer

Villkor och principer för ingående och avslutande av samarbetsavtal med utländska lärosäten

Villkor och principer för ingående och avslutande av samarbetsavtal med utländska lärosäten dnr V 2017/320 Fastställt av Handelshögskolans fakultetsstyrelse 2017-03-30 (dnr V 2017/320) Villkor och principer för ingående och avslutande av samarbetsavtal med utländska lärosäten Det övergripande

Läs mer

Protokoll fakultetsstyrelsen

Protokoll fakultetsstyrelsen NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Protokoll fakultetsstyrelsen Sammanträdesdatum: 2014-12-11 Protokoll nr 11 Närvarande Ledamöter: Företrädare för verksamheten Elisabet Ahlberg dekanus, ordförande Ola Wetterberg

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (5) Rektorssammanträde Sammanträde 2008:

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (5) Rektorssammanträde Sammanträde 2008: GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (5) Rektorssammanträde Sammanträde 2008:1 2008-01-07 Tid och plats kl. 13.00 13.15, förvaltningschefens tjänsterum, huvudbyggnaden, Vasaparken Beslutsfattare Pam Fredman

Läs mer

cwv P 2018/6 samfinansieras av fakulteten.

cwv P 2018/6 samfinansieras av fakulteten. Protokoll Fakultetsstyrelsens sammanträde 2017-12-14 6 P 2018/6 Förslag till beslut om inrättande av anställning som professor i Human Resource Marketing (HRM) Föredragande: Per Cramer, ordförande Underlagshandlingar

Läs mer

Eriksson, Susanne Hanstorp, Dag (från 2) Madjarova, Jana (t.o.m. 7, ej 7.1) Nyman, Gunnar Olsson, Ann-Sofie

Eriksson, Susanne Hanstorp, Dag (från 2) Madjarova, Jana (t.o.m. 7, ej 7.1) Nyman, Gunnar Olsson, Ann-Sofie nr 11 Närvarande Ledamöter: Företrädare för verksamheten Ahlberg, Elisabet Wetterberg, Ola dekanus, ordförande prodekanus Eriksson, Susanne Hanstorp, Dag (från 2) Madjarova, Jana (t.o.m. 7, ej 7.1) Nyman,

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1 1(6) Utbildnings- och forskningsnämnden Sammanträdesdatum för lärarutbildning

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1 1(6) Utbildnings- och forskningsnämnden Sammanträdesdatum för lärarutbildning GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1 1(6) Tid: kl. 13.00 16.25 Plats: Gula salongen, universitetsbyggnaden, Vasaparken. NÄRVARANDE Ledamöter: Företrädare för extern erfarenhet Sven Engström professor,

Läs mer

Eriksson, Susanne Hanstorp, Dag ( 1-4, 6-7) Madjarova, Jana Nyman, Gunnar Olsson, Ann-Sofie

Eriksson, Susanne Hanstorp, Dag ( 1-4, 6-7) Madjarova, Jana Nyman, Gunnar Olsson, Ann-Sofie nr 5 Närvarande Ledamöter: Övriga: Företrädare för verksamheten Ahlberg, Elisabet Wetterberg, Ola Chen, Deliang Eriksson, Susanne Hanstorp, Dag ( 1-4, 6-7) Madjarova, Jana Nyman, Gunnar Olsson, Ann-Sofie

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 6/2006 Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum Ad Berit Malis Helmersson

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 6/2006 Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum Ad Berit Malis Helmersson Tid: Tisdagen den 29 augusti 2006 kl 10.30-14.00. Plats: Göteborgs universitet, Pedagogen, A1 136. Närvarande: Ledamöter: Företrädare för verksamheten Per-Olof Thång Elisabeth Hesslefors Arktoft Barbro

Läs mer

Protokoll fakultetsstyrelsen

Protokoll fakultetsstyrelsen NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Protokoll fakultetsstyrelsen Sammanträdesdatum: 2017-10-26 Protokoll nr 7 Närvarande Ledamöter: Övriga: Företrädare för verksamheten Elisabet Ahlberg Ola Wetterberg Jörgen

Läs mer

HUMANISTISKA FAKULTETEN

HUMANISTISKA FAKULTETEN HUMANISTISKA FAKULTETEN PROTOKOLL 2018:6 Sammanträdesdatum 2018-09-20 Tid 09.15 11.50 Närvarande Företrädare för verksamheten Marie Demker Åsa Andersson Anders Gustafsson Gunilla Hermansson Susanna Karlsson

Läs mer

Företrädare för verksamheten. Mats Andrén Britt-Marie Karlsson Auður Magnúsdóttir Kenneth Nyberg Marcus Nordlund Ola Sigurdson Åsa Wengelin

Företrädare för verksamheten. Mats Andrén Britt-Marie Karlsson Auður Magnúsdóttir Kenneth Nyberg Marcus Nordlund Ola Sigurdson Åsa Wengelin Humanistiska fakultetsstyrelsen PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-11-20 Tid 09.00 09.50 Närvarande Företrädare för verksamheten Margareta Hallberg Mats Andrén Britt-Marie Karlsson Auður Magnúsdóttir Kenneth

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Utbildnings- och forskningsnämnden Sammanträde 2007:2 för lärarutbildning

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Utbildnings- och forskningsnämnden Sammanträde 2007:2 för lärarutbildning GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Tid och plats kl. 14.00 17.10, Radiovågen, konferenscentrum Wallenberg, Medicinaregatan 20 A. 7 Förlängning av nuvarande mandatperiod för ledamöterna i lärarutbildningsråden

Läs mer

Översyn av Rättigheter och skyldigheter regelsamling för studier vid Göteborgs universitet

Översyn av Rättigheter och skyldigheter regelsamling för studier vid Göteborgs universitet Protokoll 1 (7) Tid och plats kl. 13.00-14.00, rektors tjänsterum, huvudbyggnaden, Universitetsplatsen Beslutsfattare Pam Fredman rektor Bisittare Lennart Weibull prorektor, rektors ställföreträdare Margareta

Läs mer

Protokoll 1 (7) Rektorssammanträde 2012:

Protokoll 1 (7) Rektorssammanträde 2012: Protokoll 1 (7) Tid och plats kl. 15.00-16.00, rektors tjänsterum, huvudbyggnaden, Vasaparken Beslutsfattare Pam Fredman rektor Bisittare Helena Lindholm Schulz prorektor (ej 1, 17) Tobias Olausson vice

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum nr 8 Närvarande Ledamöter: Företrädare för verksamheten Turner, David dekanus, ordförande Rådbo, Marie vicedekanus Hohmann, Stefan prodekanus Berndtsson, Bo (ej 5.2.4) Celander, Malin (ej 5.2.1) Hilmersson,

Läs mer

Protokoll nr 5/2008 fört vid sammanträde med Humanistiska fakultetsnämnden

Protokoll nr 5/2008 fört vid sammanträde med Humanistiska fakultetsnämnden Protokoll nr 5/2008 fört vid sammanträde med. Närvarande ledamöter: Dekanus, professor Gunnar Svensson (ordf.), universitetslektor Barbro Blehr, professor Per-Arne Bodin, direktör Bo Damberg, professor

Läs mer

Protokoll styrelsemöte

Protokoll styrelsemöte 2017-10-12 SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSSTYRELSEN Protokoll styrelsemöte Datum: 2017-10-12 Tid: 13:15 16:10 Plats: Konferenssal Stora Skansen, Sprängkullsgatan 19, vån 3 Frånvarande: Närvarande Ordförande:

Läs mer

Protokoll fakultetsstyrelsen

Protokoll fakultetsstyrelsen NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Protokoll fakultetsstyrelsen Sammanträdesdatum: 2016-04-07 Protokoll nr 3 Närvarande Ledamöter: Företrädare för verksamheten Elisabet Ahlberg dekan, ordförande Ola Wetterberg

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen

Protokoll från sammanträde med Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Protokoll från sammanträde med Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen Datum: Tid: Plats: Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter 2018-02-28 09:00-12:40 Al 136,

Läs mer

1 (2) Catharina Sitte Durling Kanslichef Arbetsordning för lärarförslagsnämnden vid Juridiska fakulteten (fastställd av Juridiska fakultets

1 (2) Catharina Sitte Durling Kanslichef Arbetsordning för lärarförslagsnämnden vid Juridiska fakulteten (fastställd av Juridiska fakultets 1 (2) 2012-03-12 Catharina Sitte Durling Kanslichef Arbetsordning för lärarförslagsnämnden vid Juridiska fakulteten (fastställd av Juridiska fakultetsnämnden 2012-03-12, reviderad genom delegationsbeslut

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 4/02 1(6) Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 4/02 1(6) Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 4/02 1(6) Tid: kl.13.00 16.30. Plats: Sammanträdesrum Storan, Storgatan 43. Närvarande: Ledamöter: Företrädare för extern erfarenhet Fransson Anders professor, ordförande

Läs mer

Frånvarande ordinarie ledamöter: Professor Göran Rossholm och universitetslektor Louise Wallenberg, vilka anmält förhinder.

Frånvarande ordinarie ledamöter: Professor Göran Rossholm och universitetslektor Louise Wallenberg, vilka anmält förhinder. Protokoll nr 2/2011 fört vid sammanträde med Närvarande ledamöter: Dekanus, professor Gunnar Svensson (ordf.), prodekanus, professor Astrid Söderbergh Widding (deltog ej i p. 8b), professor Barbro Blehr

Läs mer

Riktlinjer inför val till fakultetsstyrelse och institutionsråd perioden

Riktlinjer inför val till fakultetsstyrelse och institutionsråd perioden 2017-06-15 Dnr V 2017/464 Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Fakultetskansliet RIKTLINJER dnr V 2017/464 Riktlinjer inför val till fakultetsstyrelse och institutionsråd perioden 2018-07-01 2024-06-30

Läs mer

Göteborgs universitet IT-universitetets fakultetsnämnd Sammanträde 2009: Kl Java på IT-universitetet

Göteborgs universitet IT-universitetets fakultetsnämnd Sammanträde 2009: Kl Java på IT-universitetet Tid och plats Närvarande ledamöter Frånvarande Kl. 10.00 13.00 Java på IT-universitetet Ylva Hambraeus Björling, ordförande, VD Apotekens Service AB Marie Eneman, ny doktorandledamot Mats Johansson, I-institutionen,

Läs mer

Fakulteten för teknik Styrelse

Fakulteten för teknik Styrelse Protokoll Sammanträdesdatum: 2013-10-04 Fakulteten för teknik Styrelse Närvarande ledamöter: frånvarande: föredragande: övriga Staffan Carius, dekan, ordförande Ann-Charlotte Larsson, prodekan Carl Hult,

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 13 1(5) Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 13 1(5) Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 13 1(5) Tid: kl.13.30 16.05 Plats: Sammanträdesrum Storan, Storgatan 43. NÄRVARANDE Ledamöter: Företrädare för lärarna Dahl Eva-Lena professor, tf ordförande Franzén Bengt

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Utbildningsvetenskapliga f aku ltetsstyrelsen

Protokoll från sammanträde med Utbildningsvetenskapliga f aku ltetsstyrelsen UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Protokoll från sammanträde med Utbildningsvetenskapliga f aku ltetsstyrelsen Datum: Tid: Plats: Närvarande ledamöter 2016-01-28 09:00-11 :40 Al 136, hus A, Pedagogen

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (6) Utbildnings- och forskningsnämnden Sammanträde 2004:2 för lärarutbildning

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (6) Utbildnings- och forskningsnämnden Sammanträde 2004:2 för lärarutbildning GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (6) Tid och plats kl. 13.00 15.55, Gula salongen, universitetsbyggnaden, Vasaparken. Närvarande Ledamöter Företrädare för extern erfarenhet Sven Engström Lars Olov Lernberg

Läs mer

Göteborgs universitet IT-universitetets fakultetsnämnd Sammanträde 2008: Kl Java på IT-universitetet

Göteborgs universitet IT-universitetets fakultetsnämnd Sammanträde 2008: Kl Java på IT-universitetet Göteborgs universitet Tid och plats Närvarande ledamöter Frånvarande Kl. 11.30 13.00 Java på IT-universitetet Ylva Hambraeus Björling, Sun Microsystems, ordförande Anna Börjesson, Ericsson Mats Johansson,

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 6 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 6 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum nr 6 Närvarande Ledamöter: Företrädare för verksamheten Turner, David dekanus, ordförande Sandelius, Anna Stina prodekanus Rådbo, Marie vicedekanus Andersson, Staffan Bergh, Jöran Hilmersson, Göran Olshammar,

Läs mer

1. Vårens mötestider Förslag till mötestider har skickats ut. Vårens mötestider fastställdes till 15 mars kl maj kl 9.

1. Vårens mötestider Förslag till mötestider har skickats ut. Vårens mötestider fastställdes till 15 mars kl maj kl 9. MINNESANTECKNINGAR 2011 01 17 Minnesanteckningar förda vid sammanträde i beredningen för utbildningsfrågor på grund och avancerad nivå Trollerummet, måndagen den 17 januari 2010 kl 13 15 Närvarande: Mette

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten FÖRSLAG Ledningsgruppen BUDGET 2013

Naturvetenskapliga fakulteten FÖRSLAG Ledningsgruppen BUDGET 2013 Naturvetenskapliga fakulteten FÖRSLAG Ledningsgruppen 2012-11-14 BUDGET 2013 Ändringar i budgetförslaget 2012-10-25 I den nya arbets- och delegationsordningen framhålls institutionernas självbestämmande

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (6) UTBILDNINGS- OCH FORSKNINGSNÄMNDEN Sammanträde 2007:9 FÖR LÄRARUTBILDNING

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (6) UTBILDNINGS- OCH FORSKNINGSNÄMNDEN Sammanträde 2007:9 FÖR LÄRARUTBILDNING GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (6) Tid och plats2007-09-11, kl. 13.15 15.15, Radiovågen, konferenscentrum Wallenberg, Medicinaregatan 20 A.. 7 Ändrade beslutsregler för nämndens utvecklingsmedel 8 Ändrat

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 7 1(6) Utbildnings- och forskningsnämnden Sammanträdesdatum för lärarutbildning

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 7 1(6) Utbildnings- och forskningsnämnden Sammanträdesdatum för lärarutbildning GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 7 1(6) Tid: kl. 13.00 15.30 Plats: Stenasalen, Ågrenska villan. NÄRVARANDE Ledamöter: Företrädare för extern erfarenhet Sven Engström Lars Olov Lernberg Börje Rådesjö

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Utbildningsvetenskapliga faku ltetsstyrelsen

Protokoll från sammanträde med Utbildningsvetenskapliga faku ltetsstyrelsen UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Protokoll från sammanträde med Utbildningsvetenskapliga faku ltetsstyrelsen Datum: Tid: Plats: Närvarande ledamöter 2017-12-14 09:00-12:45 Al 136, hus A, Pedagogen Åke

Läs mer

på grund- och avancerad nivå, GAN Tid och plats: kl i Trollerummet

på grund- och avancerad nivå, GAN Tid och plats: kl i Trollerummet Beredningen för utbildningsfrågor Minnesanteckningar för sammanträde på grund- och avancerad nivå, GAN 2016-01-26 Tid och plats: kl 9.00-11.30 i Trollerummet Ledamöter: Jan Marton, ordförande Ylva Benson,

Läs mer

REGLER FÖR UTSEENDE AV LEDAMÖTER I STYRELSEN FÖR HANDELSHÖGSKOLAN VID UMEÅ UNIVERSITET, FÖR TIDEN

REGLER FÖR UTSEENDE AV LEDAMÖTER I STYRELSEN FÖR HANDELSHÖGSKOLAN VID UMEÅ UNIVERSITET, FÖR TIDEN Sid 1 (7) REGLER FÖR UTSEENDE AV LEDAMÖTER I STYRELSEN FÖR HANDELSHÖGSKOLAN VID UMEÅ UNIVERSITET, FÖR TIDEN 2018-01-01--2021-12-31 Typ av dokument: Regel Datum: 2017-10-03 Beslutad av: rektor Giltighetstid:

Läs mer

Tid och plats kl , rektors tjänsterum, huvudbyggnaden, Vasaparken Beslutsfattare Pam Fredman rektor

Tid och plats kl , rektors tjänsterum, huvudbyggnaden, Vasaparken Beslutsfattare Pam Fredman rektor Protokoll 1 (5) Tid och plats kl. 13.00 13.15, rektors tjänsterum, huvudbyggnaden, Vasaparken Beslutsfattare Pam Fredman rektor Bisittare Lennart Weibull prorektor, rektors ställföreträdare Margareta Wallin

Läs mer

Protokoll Fakultetsstyrelse

Protokoll Fakultetsstyrelse SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSSTYRELSEN Protokoll Fakultetsstyrelse Datum: 2017-11-02 Tid: Kl. 13.16 15.10 Plats: Stora Skansen B336, Sprängkullsgatan 19, vån. 3 Frånvarande: Rybina, Alla Nilsson, Anna

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2007 Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum Ad Berit Malis Helmersson

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2007 Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum Ad Berit Malis Helmersson Tid: Måndagen den 15 januari 2007 kl 13.00-16.00 Plats: Göteborgs universitet, Pedagogen, Hus A Närvarande: Ledamöter: Företrädare för verksamheten Mikael Alexandersson Inga Wernersson Christina Berg Ulla

Läs mer

Protokollförare: Fakultetssekreterare Karin Hedberg, Humanistiska fakultetskansliet. 1. Utseende av justerare. Universitetslektor Tomas Björk utses.

Protokollförare: Fakultetssekreterare Karin Hedberg, Humanistiska fakultetskansliet. 1. Utseende av justerare. Universitetslektor Tomas Björk utses. Protokoll nr 2/2010 fört vid sammanträde med Närvarande ledamöter: Dekanus, professor Gunnar Svensson (ordf.), prodekanus, professor Astrid Söderbergh Widding, universitetslektor Tomas Björk, professor

Läs mer

Beslut. Catarina Coquand Dekan. Anna Boreson Kanslichef. Birgitta Magnusson. Datum Dnr LED /162

Beslut. Catarina Coquand Dekan. Anna Boreson Kanslichef. Birgitta Magnusson. Datum Dnr LED /162 Beslut Datum 2016-03-09 Dnr LED 1.3-2016/162 BESLUTANDE Catarina Coquand Dekan FÖREDRAGANDE Anna Boreson Kanslichef Övriga som deltagit vid beslutstillfället Ärende TS erhåller statsanslag för utbildning

Läs mer

Professor i socialt arbete, ordförande. Doktorand i omvårdnad, studeranderepresentant. Universitetslektor, docent, forskningskoordinator

Professor i socialt arbete, ordförande. Doktorand i omvårdnad, studeranderepresentant. Universitetslektor, docent, forskningskoordinator NÄMNDEN FÖR FORSKNINGS- OCH FORSKARUTBILDNINGSFRÅGOR HÄLSA OCH SAMHÄLLE Sammanträdesdatum 10 januari 2005 Dnr HS 10-04 / 1614 Forskningskonferensrummet Klockan 08.45 10.20 MINNESANTECKNINGAR Närvarande

Läs mer

d qb_lodp=rkfsbopfqbq= molqlhlii= 1E5F= ríäáäçåáåöëj=çåü=ñçêëâåáåöëå ãåçéå= = p~ãã~åíê ÇÉ=OMMSWP= Ñ ê=ä ê~êìíäáäçåáåö= = OMMSJMNJPN= =

d qb_lodp=rkfsbopfqbq= molqlhlii= 1E5F= ríäáäçåáåöëj=çåü=ñçêëâåáåöëå ãåçéå= = p~ãã~åíê ÇÉ=OMMSWP= Ñ ê=ä ê~êìíäáäçåáåö= = OMMSJMNJPN= = d qb_lodprkfsbopfqbq molqlhlii 1E5F Tid och plats kl. 16.00 19.05, Hörnan, Föreningsgatan 20. Närvarande Ledamöter Företrädare för lärarna Eva-Lena Dahl Jan-Eric Gustafsson Anna Hannesdóttir Ulla Runesson

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1. Sekreterare Kristina Hermansson

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1. Sekreterare Kristina Hermansson GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 Närvarande beslutande Johan Norrback - ordförande Lasse Brunnström Eva Dahlin Lars Hallnäs Anders Hultqvist Gunilla Knape Ola Stockfelt Arne Kjell Vikhagen 1-11 Per Anders

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 8 1(7)

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 8 1(7) GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 8 1(7) Tid: 2002-10-30: 8.00-12.00 2002-10-31: 8.30-12.15 Plats: Konsistorierummet, universitetsbyggnaden, Vasaparken och Lökebergs konferenshotell NÄRVARANDE Ledamöter:

Läs mer

Riktlinjer inför val till fakultetsstyrelse och institutionsråd perioden

Riktlinjer inför val till fakultetsstyrelse och institutionsråd perioden Fakultetskansliet RIKTLINJER 1 / 4 2014-12-11 dnr V 2014/900 Riktlinjer inför val till fakultetsstyrelse och institutionsråd perioden 2015-07-01 2018-06-30 FÖRUTSÄTTNINGAR Val till fakultetsstyrelse och

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 9 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 9 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum nr 9 Närvarande Ledamöter: Företrädare för verksamheten Turner, David dekanus, ordförande Hohmann, Stefan prodekanus Rådbo, Marie vicedekanus Berndtsson, Bo Celander, Malin Hilmersson, Göran Lagerqvist,

Läs mer

Företrädare för verksamheten. Mats Andrén Britt-Marie Karlsson Auður Magnúsdóttir Kenneth Nyberg Marcus Nordlund Ola Sigurdson Åsa Wengelin

Företrädare för verksamheten. Mats Andrén Britt-Marie Karlsson Auður Magnúsdóttir Kenneth Nyberg Marcus Nordlund Ola Sigurdson Åsa Wengelin Humanistiska fakultetsstyrelsen PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-12-18 Tid 13.00 14.40 Närvarande Företrädare för verksamheten Margareta Hallberg Mats Andrén Britt-Marie Karlsson Auður Magnúsdóttir Kenneth

Läs mer

Lärarrepresentanter Jan Nilsson professor, dekanus ordförande. professor, prodekanus FoFU. Mef Nilbert professor justeringsman

Lärarrepresentanter Jan Nilsson professor, dekanus ordförande. professor, prodekanus FoFU. Mef Nilbert professor justeringsman PROTOKOLL 1 av 2 Sammanträdesdatum 2005-12-15 Fakultetsstyrelsen Närvarande Lärarrepresentanter Jan Nilsson professor, dekanus ordförande Ingalill Rahm Hallberg professor, prodekanus vårdvetenskap Ingmar

Läs mer

Närvarande Ledamöter företrädare för lärarna

Närvarande Ledamöter företrädare för lärarna Behandlade beslutsärenden vid detta sammanträde 3 Antagning till CUL:s forskarskola 8 Besluts- och delegationsordning för UFL 9 Examensarbetet på Lärarprogrammet 11 Policy för IKT inom lärarutbildningen

Läs mer

Övriga närvarande: Informatör Heli Kivimäki Hedin, Humanistiska fakultetskansliet (t. o. m. p. 7a).

Övriga närvarande: Informatör Heli Kivimäki Hedin, Humanistiska fakultetskansliet (t. o. m. p. 7a). Protokoll nr 3/2009 fört vid sammanträde med Närvarande ledamöter: Dekanus, professor Gunnar Svensson (ordf.), prodekanus, professor Astrid Söderbergh Widding, studentrepresentant Aron Ambrosiani, universitetslektor

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET Protokoll 1 (7) Lunds Tekniska Högskola. Övriga närvarande: utbildningskoordinator, protokollförare

LUNDS UNIVERSITET Protokoll 1 (7) Lunds Tekniska Högskola. Övriga närvarande: utbildningskoordinator, protokollförare LUNDS UNIVERSITET Protokoll 1 (7) Närvarande ledamöter: Klas Malmqvist professor, ordförande Jonas Borell doktorand Ann-Sofi Jönsson professor Caroline Karlsson doktorand Hanna Modin doktorand Björn Regnell

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 10 1(6) Utbildnings- och forskningsnämnden Sammanträdesdatum för lärarutbildning

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 10 1(6) Utbildnings- och forskningsnämnden Sammanträdesdatum för lärarutbildning GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 10 1(6) Tid: kl. 10.20 16.45 Plats: Ågrenska villan, Högåsplatsen 2. NÄRVARANDE Ledamöter: Företrädare för extern erfarenhet Sven Engström professor, ordförande Lars

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Utbildnings- och forskningsnämnden Sammanträde 2006:13 för lärarutbildning

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Utbildnings- och forskningsnämnden Sammanträde 2006:13 för lärarutbildning GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Tid och plats kl. 13.00 17.05, UFL:s sammanträdesrum, Viktoriagatan 30 A. 3 Inrättande av inriktning för Kulturellt meningsskapande genom musik, rytmik och drama 4

Läs mer

Regler för utseende av ledamöter i styrelsen för Handelshögskolan vid Umeå universitet, för tiden

Regler för utseende av ledamöter i styrelsen för Handelshögskolan vid Umeå universitet, för tiden Fastställd av: Sidnr 1 (6) Regler för utseende av ledamöter i styrelsen för Handelshögskolan vid för tiden 2015-01-01-- 2017-12-31 1 Bakgrund Universitetsstyrelsen beslutade den 2 maj 2011, i samband med

Läs mer

Avdelningsdirektör C Flodin Företrädare för verksamheten. Företrädare för studenterna

Avdelningsdirektör C Flodin Företrädare för verksamheten. Företrädare för studenterna GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL Avdelningsdirektör C Flodin Tid 9.10 15.20 Närvarande Företrädare för verksamheten Lennart Olausson ordförande Kerstin Norén Christer Ahlberger fr.o.m. del av 6 Alf Björnberg

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 4 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 4 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum nr 4 Närvarande Ledamöter: Företrädare för verksamheten Turner, David dekanus, ordförande Bergh, Jöran prodekanus Sandelius, Anna Stina vicedekanus Andersson, Staffan Eliasson, Ingegärd Hohmann, Stefan

Läs mer

Humanistiska fakultetsnämndens arbetsordning. Humanistiska fakultetens arbetsordning fastställd Dnr: FS

Humanistiska fakultetsnämndens arbetsordning. Humanistiska fakultetens arbetsordning fastställd Dnr: FS Humanistiska fakultetsnämndens arbetsordning Humanistiska fakultetens arbetsordning fastställd 2017-05-23 Dnr: FS 1.1-824-17 INNEHÅLL 1 Bakgrund... 5 2 Beslutande organ... 6 2.1 Fakultetsnämnden... 6 2.2

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 5/02 1(5) Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 5/02 1(5) Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 5/02 1(5) Tid: kl.13.25 16.05. Plats: Sammanträdesrum Storan, Storgatan 43. Närvarande: Ledamöter: Företrädare för extern erfarenhet Fransson Anders Lernberg Lars Olov

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 7/2006 Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum Ad Berit Malis Helmersson

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 7/2006 Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum Ad Berit Malis Helmersson Tid: Torsdagen den 12 oktober 2006 kl 08.30-14.30. Plats: Göteborgs universitet, Pedagogen, A1 136. Närvarande: Ledamöter: Företrädare för verksamheten Per-Olof Thång Elisabeth Hesslefors Arktoft Barbro

Läs mer

Plats: Högskolan i Borås, Balder, rum C 430. Paragrafer: 1-12

Plats: Högskolan i Borås, Balder, rum C 430. Paragrafer: 1-12 1 (6) Tid: Kl 10.15-13.45 med avbrott för lunch kl 12.10-12.50 Plats: Högskolan i Borås, Balder, rum C 430 Närvarande ledamöter: Dahlström, Mats Gunnarsson Lorentzen, David Harrysson, Julia Johannisson,

Läs mer

Arbetsordning för den Samhällsvetenskapliga fakulteten

Arbetsordning för den Samhällsvetenskapliga fakulteten Sid 1 (6) Arbetsordning för den Samhällsvetenskapliga fakulteten Bakgrund Universitetsstyrelsen har den 6 oktober 2016 fastställt en revidering av Arbetsordning för Umeå universitet (dnr: FS 1.1.2-20-14).

Läs mer

Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2019

Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2019 Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2019 Tid: 10.00 15.00 Plats: Konsistorierummet, universitetets huvudbyggnad i Vasaparken Närvarande: Ledamöter Ordförande: Av regeringen utsedda företrädare

Läs mer

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet Tid och plats Närvarande Kl. 09:00-12.00 i NOP, plan 2, hus Jupiter, på Lindholmen. Jan Smith, dekanus, ordförande Magnus Bergquist, Inst. för tillämpad IT, 11 Johan Karlsson, Inst. för data- och informationsteknik

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (4) Rektorssammanträde Sammanträde 2007:

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (4) Rektorssammanträde Sammanträde 2007: GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (4) Rektorssammanträde Sammanträde 2007:20 2007-11-12 Tid och plats kl. 13.05 14.05, förvaltningschefens tjänsterum, huvudbyggnaden, Vasaparken Beslutsfattare Pam Fredman

Läs mer

Stefan Hulth, NFS Fredrika Lagergren Wahlin, ITFS Silvana Naredi, SA Klas Eriksson, SACO Håkan Blennqvist, OFR-S

Stefan Hulth, NFS Fredrika Lagergren Wahlin, ITFS Silvana Naredi, SA Klas Eriksson, SACO Håkan Blennqvist, OFR-S Samordningsnämnden för lärarutbildning PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 6:2017 Tid och plats 2017-06-07, kl. 09:00-11 :00 Vasaparken, Viktor Rydbergsrummet Närvarande ledamöter Maria Jarl ordförande Sylva Frisk,

Läs mer

Närvarande styrelsemedlemmar Lärarrepresentanter Erik Renström professor, dekanus ordförande

Närvarande styrelsemedlemmar Lärarrepresentanter Erik Renström professor, dekanus ordförande Lunds universitet PROTOKOLL 1 av 6 2018-02-13 Närvarande styrelsemedlemmar Lärarrepresentanter Erik Renström, dekanus ordförande Kristina Åkesson, prodekanus Anna Forsberg Martin Garwicz Anders Håkansson

Läs mer

Hanstorp, Dag Madjarova, Jana Nyman, Gunnar Olsson, Ann-Sofie. Företrädare för de studerande Amund, Oskar

Hanstorp, Dag Madjarova, Jana Nyman, Gunnar Olsson, Ann-Sofie. Företrädare för de studerande Amund, Oskar nr 2 Närvarande Ledamöter: Övriga: Företrädare för verksamheten Ahlberg, Elisabet Wetterberg, Ola Chen, Deliang Hanstorp, Dag Madjarova, Jana Nyman, Gunnar Olsson, Ann-Sofie Företrädare för de studerande

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2009

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2009 Närvarande Ledamöter Hansson, Barbro högskolesekreterare Holst, Olle professor Hägerhäll, Cecilia universitetslektor Jannasch, Patric universitetslektor Karlsson, Adine 1 lab ass Piculell, Lennart professor

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 12/2003. Ledamöter Hansson, Eva prefekt ordförande Hahn-Hägerdal, Bärbel professor

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 12/2003. Ledamöter Hansson, Eva prefekt ordförande Hahn-Hägerdal, Bärbel professor Närvarande Ledamöter Hansson, Eva prefekt ordförande Hahn-Hägerdal, Bärbel Frejd, Torbjörn Akke, Mikael forskare Rådström, Peter Larsson, Christer Sundström, Villy Frid, Truus högskolesekr Sundén, Ingun

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 5 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 5 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 5 Närvarande Ledamöter: Företrädare för verksamheten Turner, David dekanus, ordförande (ej 5.2, 5.4) Hohmann, Stefan prodekanus, ordförande 5.2, 5.4 Rådbo, Marie vicedekanus

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(6) och teologi kl Arbetsutskottet

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(6) och teologi kl Arbetsutskottet LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(6) kl.9.15 12.15 Närvarande Ledamöter: Fredrik Lindström professor, prodekan Magnus Roslund studerande Marianne Thormählen professor, prodekan Eva Wiberg docent, prodekan

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med fakultetsnämnden

Protokoll fört vid sammanträde med fakultetsnämnden Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Fakultetsnämnden PROTOKOLL 1-19/2019 2019-01-22 Protokoll fört vid sammanträde med fakultetsnämnden Innehållsförteckning 1 Sammanträdets öppnande...

Läs mer

kl , rektors tjänsterum, huvudbyggnaden, Vasaparken Bisittare Lennart Weibull prorektor, rektors ställföreträdare

kl , rektors tjänsterum, huvudbyggnaden, Vasaparken Bisittare Lennart Weibull prorektor, rektors ställföreträdare Protokoll 1 (9) Tid och plats kl. 13.00-14.00, rektors tjänsterum, huvudbyggnaden, Vasaparken Beslutsfattare Pam Fredman rektor Bisittare Lennart Weibull prorektor, rektors ställföreträdare P-O Rehnquist

Läs mer

Revidering av arbetsordning för Göteborgs universitet med avseende på ny organisation och styrning av lärarutbildningarna

Revidering av arbetsordning för Göteborgs universitet med avseende på ny organisation och styrning av lärarutbildningarna Universitetsledningens stab Magnus Petersson PM 1 / 2 2016-05-25 dnr V 2016/462 Universitetsstyrelsen Revidering av arbetsordning för Göteborgs universitet med avseende på ny organisation och styrning

Läs mer

Protokoll 1 (5) Rektorssammanträde 2009:

Protokoll 1 (5) Rektorssammanträde 2009: Protokoll 1 (5) Rektorssammanträde 2009:18 2009-11-09 Tid och plats kl. 15.30 16.25, rektors tjänsterum, huvudbyggnaden, Vasaparken Beslutsfattare Pam Fredman rektor Bisittare Margareta Wallin Peterson

Läs mer

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet Fastställd av rektor vid Umeå universitet 2015-01-27 Sid 2 (7) Innehåll 1 Namn...3 HandelshögskolanvidUmeåuniversitet(HH)UmeåSchoolofBusinessandEconomics(USBE)

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 10/02 1(5) Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 10/02 1(5) Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 10/02 1(5) Tid: kl.13.10 15.30 Plats: Sammanträdesrum Storan, Storgatan 43. Närvarande: Ledamöter: Företrädare för lärarna Dahl Eva-Lena professor, tf ordförande Franzén

Läs mer

Hohmann, Stefan prodekanus

Hohmann, Stefan prodekanus PROTOKOLL nr 6 Närvarande Ledamöter: Företrädare för verksamheten Turner, David dekanus, ordförande Hohmann, Stefan prodekanus Rådbo, Marie vicedekanus Berndtsson, Bo Celander, Malin (via Skype fr.o.m.

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1 1(5) Tid: kl Plats: Sammanträdesrum Storan, Storgatan 43.

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1 1(5) Tid: kl Plats: Sammanträdesrum Storan, Storgatan 43. GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1 1(5) Tid: kl. 09.10 12.20 Plats: Sammanträdesrum Storan, Storgatan 43. NÄRVARANDE Ledamöter: Företrädare för lärarna Eva-Lena Dahl Bengt Franzén Christina Kärrqvist

Läs mer

på grund- och avancerad nivå, GAN Tid och plats: kl i Trollerummet

på grund- och avancerad nivå, GAN Tid och plats: kl i Trollerummet Beredningen för utbildningsfrågor Minnesanteckningar förda vid sammanträde på grund- och avancerad nivå, GAN 2016-09-05 Tid och plats: kl 9.00 11.30 i Trollerummet Närvarande ledamöter: Jan Marton, ordförande

Läs mer

Medverkande institutioners ansvar Programkommitté

Medverkande institutioners ansvar Programkommitté Uppdrag och samrådsstrukturer till de institutionsövergripande programmen marina vetenskaper, miljövetenskap, receptarieprogrammet och naturvetenskapligt basår Bakgrund Vid sammanträdet 2012-12-13 beslutade

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 9 1(7) Tid: Konsistorierummet, Universitetsbyggnaden, Vasaparken

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 9 1(7) Tid: Konsistorierummet, Universitetsbyggnaden, Vasaparken GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 9 1(7) Tid: 13.00-16.20 Plats: Konsistorierummet, Universitetsbyggnaden, Vasaparken NÄRVARANDE Ledamöter: Arne Wittlöv Bo Samuelsson Företrädare för allmänna intressen Ulf

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8/02 1(5) Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8/02 1(5) Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8/02 1(5) Tid: kl.09.00 12.25 Plats: Sammanträdesrum Storan, Storgatan 43. Närvarande: Ledamöter: Företrädare för lärarna Dahl Eva-Lena professor, vice ordförande Franzén

Läs mer

PROTOKOLL 1(7) Humanistiska och teologiska fakulteterna Sammanträdestid Forskarutbildningsnämnden klockan

PROTOKOLL 1(7) Humanistiska och teologiska fakulteterna Sammanträdestid Forskarutbildningsnämnden klockan PROTOKOLL 1(7) Sammanträdestid klockan 9.15 12.15 Närvarande ledamöter Ingar Brinck professor från och med del av 91 Kristoffer Brink studerande Gunlög Josefsson professor Linde Lindkvist doktorand Fredrik

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 4/2006 Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum Ad Berit Malis Helmersson

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 4/2006 Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum Ad Berit Malis Helmersson Tid: Tisdagen den 9 maj 2006 kl 08.30-13.30. Plats: Göteborgs universitet, Pedagogen, rum B2 32. Närvarande: Ledamöter: Företrädare för verksamheten Per-Olof Thång Elisabeth Hesslefors Arktoft Barbro Hedenström

Läs mer

Behandlade beslutsärenden vid detta sammanträde. Anna Brodin Elisabeth Hesslefors-Arktoft Stefan Hulth Kaj Jönsson. Björn Sandmark

Behandlade beslutsärenden vid detta sammanträde. Anna Brodin Elisabeth Hesslefors-Arktoft Stefan Hulth Kaj Jönsson. Björn Sandmark Behandlade beslutsärenden vid detta sammanträde 7 Ersättning till Högskolan för Scen och Musik för kvalitetsutveckling 8 Sammanträdestid i november 2008 9 Täckande av underskott inom den verksamhetsförlagda

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 10 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 10 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum nr 10 Närvarande Ledamöter: Företrädare för verksamheten Turner, David Bergh, Jöran Sandelius, Anna Stina Eliasson, Ingegärd Hohmann, Stefan Pihl, Leif Sundin, Maria Företrädare för de studerande Bräutigam,

Läs mer

Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet, för tiden

Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet, för tiden Sidnr 1 (6) Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet, för tiden 2011-10-01--2014-06-30 1 Bakgrund Befintliga fakultetsnämnders mandatperiod 1 är genom beslut av

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8/2008. Ledamöter Sterner, Olov prefekt ordförande

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8/2008. Ledamöter Sterner, Olov prefekt ordförande Närvarande Ledamöter Sterner, Olov prefekt ordförande Larsson, Christer Piculell, Lennart Gorton, Lo Hatti-Kaul, Rajni Akke, Mikael Hansen, Staffan Widmark, Per-Olof forskningsingenjör Frid, Truus avdelningsekonom

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med nämnden för utbildning på forskarnivå, NJ-fakulteten

Protokoll fört vid sammanträde med nämnden för utbildning på forskarnivå, NJ-fakulteten Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Nämnden för utbildning på forskarnivå PROTOKOLL 36-47 2018 2018-10-23 Protokoll fört vid sammanträde med nämnden för utbildning på forskarnivå, NJ-fakulteten

Läs mer