Slutrapport. AD-data

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport. AD-data 2014-12-03"

Transkript

1 Slutrapport AD-data

2 Projektidén Automatisk överföring av användaruppgifter från masterdatasystem till Malmö högskolas katalogtjänst (ad.mah.se). Projektidén har initierats av IT-avdelningens Support inför byte av ärendehanteringssystem, ett system som behöver hämta användaruppgifter automatiskt. En bieffekt av projektet är att adressboken i Outlook populeras med nya kontaktdata. Mål 1. Kartlägga vilket/vilka system som äger masterdata för attribut gällande personer anställda vid Malmö högskola. Kartlägga vilka prioriteringar som skall göras om det finns fler värden för attribut för samma personer. 2. Ta fram lösning för automatisk överföring av data från mastersystem till katalogtjänst. Lösningen ska föras över dagligen. Masterdata ska matchas mot AD på följande sätt: Fakultet/Område > department Befattning > title Byggnadsbeteckning, rum > physicaldeliveryofficename Gatuadress > streetaddress Hämtställe > postofficebox Mobiltelefon > mobile Telefon > telephonenumber Anknytning > othertelephone Malmö högskola > company Sverige > country co SE > co c > postalcode Malmö > l (location,city) 3. Driftsättning av lösning efter beslut av styrgrupp. Senast 1 november. Avgränsningar - Projektet omfattar endast användarobjekt tillhörande personal vid Malmö högskola. - Projektet omfattar inte studenter - Projektet omfattar endast ovan nämnda attribut. - Inga attribut skall ha multipla värden

3 Måluppfyllelse Projektet har levererat i enlighet med projektidé och mål Vid leveransen fanns En svårighet rörande möjligheten att få fatt i en prioriterad organisationstillhörighet. Detta problem har lösts genom en med personalavdelningen överenskommen prioriteringsalgoritm (se Kopia_SLA_AD_Data_Palasso_1.0 och Bilaga_[PALASSO_TDL_MAH].[dbo].[UpdateUserContactInfo]). Viss textuell data har begränsningar i källsystemen förkortningar av väldigt långa benämningar, benämningar och namn lagrade uttryckta i enbart versaler. Hanteras genom städningsalgoritmer som kan kräva visst, begränsat underhåll (sammanfattning i bilaga Procedur_omformattering.docx). En liten avvikelse från det ursprungliga direktivet rör AD-fälten co, c, och l som i direktivet felaktigt angetts som country, co och city. Till intressenterna har även företrädare för ekonomisystemet Raindance tillkommit. I Raindance finns fritexter knutna till kostnadsställe som kompletterar informationen ur Palasso. Projektförlopp Projektet påbörjades och avslutades något försenat En viss uppföljning kommer att ske utanför efter årsskiftet 2013/2014och ett litet informationsarbete kommer att ske under december. Arbetet har löpt någorlunda problemfritt om vi bortser från en viss fördröjning i slutet på grund av att avtalen inte tecknats i tid. För detaljerad information hänvisas till projektdefinitionen och de enskilda projektrapporterna (Bilagorna projektrapporter 01-06). Erfarenhetsåtermatning Det mesta i projektet har fungerat väl. Utöver det löpande arbetet har vi samlat projektgruppen en gång i veckan (fredagar) för att stämma veckans rapport. Projektet har haft en fördel i närheten till sin styrgrupp. Inför varje styrgruppsmöte har projektledare och en representant för styrgruppen gått igenom projektet med utgångspunkt i veckorapporterna. Då projektet startade saknades referensgrupp. Detta var en brist som överbryggats genom närheten till det projekt (ärendehantering med SCSM) som initierat arbetet med AD-data. Det är vettigt att fördela arbetet i ett antal avstämningspunkter även om dessa ibland måste hanteras med förstånd. En del smärre förseningar har uppstått och en del punkter har av naturliga skäl gått in i varandra. Vi har lärt oss att vara noga med att se till avgränsningar och att hålla oss till dessa. Det är väldigt lätt att man i den här typen av projekt försöker omfatta mer än vad ursprungsdirektivet angett. Samla gärna dessa tankar och idéer för framtida bruk men låt dem inte äventyra projektets slutförande.

4 Vi vet nu att man inte kan vara ute i nog god tid när det kommer till upprättande av interna avtal. Ett gott råd för framtiden är att låta processerna kring avtalen börja redan vid projektstart. Hellre klara utkast till avtal som fått acceptans och sedan kan modifieras än att projektet löper på i en riktning som sedan inte går att få ett avtal kring. Organisation och ansvarsfördelning Projektets organisation har hållits intakt och samarbetet har fungerat väl. En följd av projektet är att en förvaltare av katalogtjänsten på Malmö högskola identifierats. Projektet har även kommit att påverka arbetet kring personaldata i källsystemen Palasso och TeleCMG. Informationsspridning Denna slutrapport föreligger med bilagor i mapp. Särskilda mötesprotokoll föreligger inte då arbetsgruppen vid sina möten helt enkelt arbetat med den aktuella projektrapporten. I mappen Uppföljning finns material som är tänkt att användas vid den planerade uppföljningen kring årsskiftet. Berörda systemägare och förvaltare är genom avtal införstådda i projektets effekter. En bredare information sker genom de sidor IT-support (se bilaga masterdata.pdf) förvaltar i syfte att underlätta kommande och löpande support åt användarna. I samband med projektstart planeras en inlaga i högskolans nyhetsbrev, för att informera om den utökade mängden information i Outlooks Adressbok. Styrgruppens kommentarer Arbetet med projektet, AD-data, har genomförts helt i enlighet med styrgruppens önskemål och förväntningar. Projektgruppen har levererat ett resultat som är till gagn i nuvarande och även framtida verksamhet. Styrgruppen har också på ett föredömligt sätt informerats om och tagit del i projektets arbete. Dokumentationen och möteshantering har varit mycket tillfredsställande. De försenade slutleveransen kan inte på något vis sägas beröra projektgruppen, utan har berott på kommunikationsvägar externt som inte fungerat optimalt. Frågor kring kommande arbete tas om hand och diskuteras vidare i t.ex. ITs ledningsgrupp i dialog med medlemmar från AD-dataprojektet. Projektledarens kommentarer Trevligt projekt att arbeta med. Stort engagemang bland intressenter och projektgrupp. Jag kan inte nog poängtera betydelsen av att iaktta avgränsningar. Vi har under detta arbete noterat att det återstår mycket att göra på högskolan kring hanteringen av masterdata. Förhoppningen är att detta kan vara en blygsam början. Rekommendation till fortsatt arbete Under arbetet har flera utvecklingsmöjligheter av varierande omfattning kommit att uppmärksammas. Följ upp personalavdelningens kommande hantering av organisationsträdet i Palasso. Här kan på sikt bli möjligt att få in flera organisatoriska element i vår ID-hantering. Detta kan ske genom kontakter mellan Mats Berg och Katrin Cederholm? Ökad automatik rörande meddelande från HR till telefoni vid nyanställning.

5 Ökad samordning av data mellan HR och telefoni Detta kan ske genom kontakter mellan Katrin Cederholm och Jeanette Wahlberg. Utöka visning och inmatningsmöjligheterna i ID-service till att även omfatta de data som projektet hanterat och se över möjligheterna att på sikt byta ut och avveckla den lite spretiga och delvis ålderstigna hanteringen av personaldata på webben (http://www.nav.mah.se/person/ Ett sådant arbete kan initieras i samarbete mellan IT-avdelningen och Kommunikationsavdelningen. Hantering av flerspråkig (i första hand engelska) masterdata bör uppmärksammas och styras upp. Ett sådant projekt kan möjligen initieras av IT-avdelningen men kräver på sikt en förvaltning utanför IT. DET FINNS ETT BEHOV AV EN MASTERDATAGRUPP PÅ MAH. Vi föreslår att Jessica Lindholm kontaktar Andreas Svenning som ett första initiativ i frågan. Ett projekt som kartlägger processerna i FIM vore av godo. Projektet föreslår att detta projekt initieras av systemförvaltare för FIM Tomas Persson, Robert Faling. Referenslista Projektgrupp: Mats Berg (Projektledare), Tomas Persson, Christian Andersson, Jessica Lindholm (styrgrupprepresentant) och Robert Faling. Förvaltare av berörda system: Rutger Blom (AD), Jeanette Wahlberg (Palasso), Katrin Cederholm (TeleCMG) och Christian Bengtsson (Raindance). Systemägare av berörda system: Åke Jansson (AD), Sofia Cederström (Palasso), Katrin Cederholm (TeleCMG) och Carl-Henrik Bonde(Raindance). Bilagor Projektrapport 01- AD-data.docx Projektrapport 02- AD-data.docx Projektrapport 03- AD-data.docx Projektrapport 04- AD-data.docx Projektrapport 05- AD-data.docx Projektrapport 06- AD-data.docx Procedur_omformattering.docx masterkarta.pdf Kopia_SLA_AD_Data_Palasso_1_0.docx Kopia_SLA_AD_Data_raindance_1_0.docx Kopia_SLA_AD_TeleCMG_1_0.docx Bilaga_[DatorID].[dbo].[ImportUdpKstFromRaindance].sql Bilaga_[PALASSO_TDL_MAH].[dbo].[proper].sql Bilaga_[PALASSO_TDL_MAH].[dbo].[UpdateUserContactInfo].sql Bilaga_Exempeldata_DatorID_dbo_UserContactInfo.xlsx Uppföljning

6

Revisionsrapport. Granskning av IT-hanteringen inom Vård- och omsorgsförvaltningen. Katrineholms kommun

Revisionsrapport. Granskning av IT-hanteringen inom Vård- och omsorgsförvaltningen. Katrineholms kommun Revisionsrapport Granskning av IT-hanteringen inom Vård- och omsorgsförvaltningen Katrineholms kommun Göran Persson Lingman, certifierad kommunal revisor Februari 2010 (1) Innehåll 1. Sammanfattande bedömning...3

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Forskningsdatabas för Malmö högskola. Förstudie för skapandet av en forskningsdatabas vid Malmö högskola

Forskningsdatabas för Malmö högskola. Förstudie för skapandet av en forskningsdatabas vid Malmö högskola Forskningsdatabas för Malmö högskola Förstudie för skapandet av en forskningsdatabas vid Malmö högskola Mars 2007 Introduktion Under senhösten -06 och vintern -07 har en arbetsgrupp från Malmö högskolas

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Region Skåne. HR-Fönster etapp 2 och 3 samt uppföljning av etapp 1. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2013-11-28 Antal sidor: 20

Region Skåne. HR-Fönster etapp 2 och 3 samt uppföljning av etapp 1. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2013-11-28 Antal sidor: 20 samt uppföljning av etapp 1 Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2013-11-28 Antal sidor: 20 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Ansvarig nämnd/styrelse 2 5. Genomförd granskning

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0 ARBETA I PROJEKTFORM 5 5.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 3 5.1 Behovsanalys tänk nytt sid 4 5.2 En början och ett slut projektets liv sid 5 5.3 Vart ska vi och varför mål och syfte sid 6 5.4 Ett arbetssätt

Läs mer

Ett intranät för Umeå universitet Förstudie

Ett intranät för Umeå universitet Förstudie Ett intranät för Umeå universitet Förstudie Informationsenheten Umeå universitet 2012-08-31 Dnr 102-22-96-11 Informationsenheten Intranät - förstudie Slutrapport 2012-08-31 Dnr 102-2296-11 Sid 1 (79)

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Revisionsrapport Landstinget Gävleborg

Revisionsrapport Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll - Projektredovisning PM 5 Lars-Åke Ullström Hanna Franck Larsson Landstinget Gävleborg Mars 2013 Löpande granskning av intern kontroll - Projektredovisning

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Ny Ekonomi 2016 Frågor och svar - april-maj 2015 1. Ny ekonomi 2016. Frågor och svar. April maj 2015

Ny Ekonomi 2016 Frågor och svar - april-maj 2015 1. Ny ekonomi 2016. Frågor och svar. April maj 2015 Ny Ekonomi 2016 Frågor och svar - april-maj 2015 1 Ny ekonomi 2016 Frågor och svar April maj 2015 Innehåll Översättning... 2 Kodsträngshantering i drift... 5 Finansiering/resursanskaffning/budget... 6

Läs mer

Växjö Kommun. Intern kontroll 2008 Projektredovisning Tekniska nämnden

Växjö Kommun. Intern kontroll 2008 Projektredovisning Tekniska nämnden e Växjö Kommun Intern kontroll 2008 Projektredovisning Tekniska nämnden Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisionen i Växjö Kommun Kristina Lindstedt Åke Andersson Innehållsförteckning 1 INLEDNING...5

Läs mer

Söka pengar SÖKA PENGAR. Version 1.0

Söka pengar SÖKA PENGAR. Version 1.0 SÖKA PENGAR 4 4.1 1.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 3 4.1 Folkhälsopolitik sid 4 4.2 Var söker vi pengar? sid 6 4.3 Mall: Riktlinjer och direktiv för ansökan sid 8 4.4 Vad är lätt att få pengar för

Läs mer

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Revisionsrapport Söderhamns kommun Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering December 2008 Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...2 2. Inledning...4

Läs mer

Heltidsprojektet i Avesta

Heltidsprojektet i Avesta Datum 2011-04-15 Heltidsprojektet i Avesta Heltid och Kvalité Författare Sven Fernlund Skagerud Enhet: Personalenheten Besök: Corneliusg 16 Post: 774 81 Avesta Telefon: 0226-64 56 61 E-post: sven.fernlund-skagerud@avesta.se

Läs mer

Arbetsgivaralliansen LO PTK

Arbetsgivaralliansen LO PTK Samverkan för bättre verksamhet, trivsel och utveckling Introduktion och handledning till Samverkansavtalet Arbetsgivaralliansen LO PTK Innehåll: INTRODUKTION OCH HANDLEDNING TILL SAMVERKANSAVTALET Samverkan

Läs mer

Landstingsstyrelsen 91-122

Landstingsstyrelsen 91-122 PROTOKOLL UTDRAG Landstingsstyrelsen 91-122 Tid: 2014-06-10, kl: 13:00-16:45 Plats: Landstingets kansli, sal A 115 Dnr LJ2014/ 194 Granskning av intäktsprocessen inom kollektivtrafiken Landstinget i Jönköpings

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Habiliteringsplanering

Habiliteringsplanering Rapport från Barn- och ungdomshabiliteringen Habiliteringsplanering - ett sätt att gemensamt nå målen Modell för utvärdering av individuella habiliteringsplaner inom barn- och ungdomshabiliteringen i Landstinget

Läs mer

Hantering av IT inom Vimmerby kommun

Hantering av IT inom Vimmerby kommun www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Göran Persson- Lingman Certifierad kommunal revisor Pär Sturesson Certifierad kommunal revisor 10 april 2015 Hantering av IT

Läs mer

AKTIVITETSBASERAT ARBETSSÄTT FÖR BIBLIOTEK OCH IT VID MALMÖ HÖGSKOLA

AKTIVITETSBASERAT ARBETSSÄTT FÖR BIBLIOTEK OCH IT VID MALMÖ HÖGSKOLA Malmö 2014-12-12 Bibliotek och IT AKTIVITETSBASERAT ARBETSSÄTT FÖR BIBLIOTEK OCH IT VID MALMÖ HÖGSKOLA Om Bibliotek och IT Biblioteks- och IT-verksamheterna vid Malmö högskola är samorganiserade i ett

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Namn: Sebastian Alm Kurs: Produkt och processutveckling, KPP306, D-nivå Program: INPRE 4 Lärare: Rolf Lövgren Sammanfattning I denna essä ska jag,

Läs mer

Slutrapport Lärande utvärdering i ESF-projektet KLURA

Slutrapport Lärande utvärdering i ESF-projektet KLURA Slutrapport Lärande utvärdering i ESF-projektet KLURA Agneta Halvarsson Helena Svensson APeL FoU Oktober 2012 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Kluraprojektets syften och mål... 3 Utvärderingen...

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll i system och rutiner 2010

Löpande granskning av intern kontroll i system och rutiner 2010 Löpande granskning av intern kontroll i system och rutiner 2010 Bilaga till revisionsrapport - underlag November 2010 Lars-Åke Ullström Robert Heed Pär Månsson Hanna Franck Innehållsförteckning 1. Intern

Läs mer

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer