Slutrapport. Förbättringsarbete Nätverk

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport. Förbättringsarbete Nätverk"

Transkript

1 Slutrapport Förbättringsarbete Nätverk Rapport av Nils Johnn och Anders Bengtsson Bilaga 1 Fiberdata Förstudie Bilaga 2 Fiberdata Projektspec Bilaga 3 Nordic Lan Mätrapport Bilaga 4 Slutrapport täckningsförbättring Bilaga 4.1 Addpro Täckningsmätning Bilaga 4.2 Addpro Täckningsmätning Appendix A Bilaga 4.3 Addpro Täckningsmätning Appendix B Bilaga 4.4 Täckningskartor Bilaga 4.5 Verifiering av trådlöst nätverk

2 Bakgrund Under 2010 genomfördes upphandling av nätverksrelaterade produkter och tjänster och en avropsförfrågan verkställdes med stöd av kammarkollegiets ramavtal för Kommunikationsutrustning En första avropsförfrågan överprövades vilket ledde till att högskolan tvingades gå ut med en förnyad förfrågan. Målet för upphandlingen var att införa autentisering av samtliga användare och all IT-utrustning i nätverket. Att kunna segmentera användare och utrustning i olika policyzoner med unika accessrättigheter sågs även som befordrat. För att kunna nå dessa mål krävdes en uppgradering av utrustningen i nätverket beslutar Malmö högskola att anta anbud från TDC Svenska AB. Projektledare från IT-avdelningen får i uppdrag att genomföra ett implementationsprojekt tillsammans med anbudsvinnande leverantör och hårdvaruleverantören HP som var tänk att avslutas under hösten Under implementationsprojektet skedde omprioriteringar rörande huvudmålet, autentisering. I realiteten byttes enbart hårdvaruplattform under projektet. Dock bör förtydligas att behovet av en förnyelse av högskolans nätverksprodukter förelåg. Projektet misslyckas med implementationen av ny hårdvara och efter stark intern kritik från högskolans ledning och områden lämnades projektet över till en ny projektgrupp Något tydligt projektdirektiv fanns inte utan arbetet initierades av ett muntligt uppdrag från IT-chef till funktionsansvarig för Nät/Drift organisationen vid högskolans IT-avdelning som gick ut på att ta kontroll över den uppkomna situationen och säkerställa högskolans nätverksmiljö. Med bistånd och stöd från biträdande IT-chef bildades en huvudprojektgrupp som snabbt identifierade fyra delområden och tog fram en åtgärds- och tidsplan för dessa för att säkerställa nätverksmiljön som vid denna punkt var i ett tillstånd som allvarligt hotade att skada Malmö högskolas verksamhet.

3 Mål Projektet delades upp i fyra delområden med nedanstående mål. 1. Utbildning och kompetens 1.1 Säkerställ att drifttekniker har adekvat kompetens att hantera nätverket. 1.2 Säkerställ leverantör med adekvat kompetens för kvalificerade nätverksfrågor. 2. Trådbundet nätverk 2.1 Säkerställ att nätverket är konfigurerat enligt best practice. 2.2 Säkerställ att all äldre utrustning är utbytt. 2.3 Säkerställ garanti och support för utrustningen. 3. Trådlöst nätverk 3.1 Säkerställ fullgod täckning i högskolans byggnader. 3.2 Säkerställ driftsäkerheten i det trådlösa nätverket. 4. Övervakning och administration 4.1 Säkerställ övervakning av nätverket. 4.2 Säkerställ administration av nätverket. Måluppfyllelse och projektförlopp Utbildning och kompetens Inriktningen för hur vi skulle hantera vår nätverksmiljö har varit att ITavdelningen skulle använda sig av extern leverantör när det gäller spetskompetens på vår nya nätverksutrustning. Detta eftersom det inte är ekonomiskt försvarbart att inneha den kompetensen internt, med de utbildningsinsatser som krävs. Naturligtvis ska IT-avdelningens drifttekniker ha adekvat kompetens att hantera sina arbetsuppgifter i nätverket men den högsta kompetensen köper vi in i form av konsult. Då driftavdelningen inte hade så stora förkunskaper om den nya HP/H3C utrustningen tittade vi på vilka delar som vi behövde förstärka. Hantering av brandvägg och administrationsverktyget IMC pekades ut och vi genomförde nedanstående utbildningar inom respektive område.

4 3 dagars HP brandväggsutbildning för två drifttekniker 2 dagars HP utbildning i IMC för fem drifttekniker När det gäller spetskompetens på utrustningen fördes dialog med TDC som var ramavtalsleverantören som vann upphandlingen men det visade sig att de inte hade den höga kompetens på produkterna som vi eftersökte utan hänvisade till kommande utbildningar och direkt till tillverkaren HP. Mitt i detta arbete hade vi en incident i vår miljö där vi under en natt tappade trafiken mot Internet. I detta akuta läge kontaktade vi andra leverantörer och Fiberdata visade sig ha störst erfarenhet och kunskap om våra nätverksprodukter. Vilket gjorde att vi anslöt dem till projektet. Högskolan har kvar att avtala med leverantör för spetskompetens framöver. Mer om detta i rekommendation till fortsatt arbete nedan. Trådbundet nätverk De akuta problem med nätverket som upplevdes inom högskolan gjorde att vi beslöt oss för att ta in en extern leverantör och ge dem uppdraget att analysera hela vårt nätverk. Vi saknade också dokumentation på konfigurationer och ville säkerställa att dessa var enligt gällande best practice och enligt tillverkarens rekommendation. Vi gav därför Fiberdata uppdraget att genomföra analysen och detta resulterade i en förstudie med rekommendationer för fortsatt arbete, se bilaga 1 Fiberdata - Förstudie. Tillsammans med Fiberdata och HP gick vi vidare och planerade ett utförandeprojekt för att åtgärda de punkter som framkommit, se bilaga 2 Fiberdata Projektspec. Under utförandeprojektet sågs en markant förbättring i nätverket vilket också bekräftades av verksamheten. I stort bedöms denna del av projektet som mycket lyckat, dock kvarstår vissa anpassningar och justeringar. Vi tror inte att dessa förändringar kommer att påverka prestandan i nätverket men HP genomför en analys för att skapa klarhet i frågan. Svar kommer under april månad. I övrigt är vårt nätverk nu uppsatt enligt best practice. För att vara helt övertygade om att vi lyckats åtgärda problemen lät vi ett oberoende företag, specialiserat på nätverksmätning, göra en mätning av högskolans nätverk under en veckas tid. Rapporten, bilaga 3 Nordic Lan

5 Mätrapport, visar att vi nu har ett nätverk som levererar förväntad kapacitet med god kvalitet. Vi har också gått igenom alla byggnader förutom Orkanen och kompletterat med ny utrustning där allt inte varit utbytt under implementationsprojektet. Orkanen kommer att åtgärdas under sommaren Garantier och service var en del i avropet och i projektet bad vi TDC sammanställa dessa för att säkerställa att allt var på plats och registerat hos tillverkaren. Efter flera möten med TDC framkom det att alla garantier inte var på plats. Detta är nu föremål för en juridisk process mellan Malmö högskola och TDC som vi i dagsläget inte vet utgången på. Projektgruppen arbetade fram en interimslösning tillsammans med HP för att säkerställa garanti och support för våra centrala nätverksprodukter. HP har levererat temporära garantier som sträcker sig till den siste september Trådlöst nätverk Under våren/sommaren 2012 lät IT-avdelningen utföra mätningar av det trådlösa nätverket i högskolans samtliga byggnader, se bilaga 4.1 Addpro - Täckningsmätning. Mätningen visade att åtgärder behövdes på flera punkter och med utgångspunkt i denna rapport startades ett arbete för att åtgärda samtliga punkter. Arbetet bestod i att flytta och montera nya accesspunkter i respektive hus och att kontrollera att fullgod täckning uppnåtts. Under projektets gång har vi kompletterat vår miljö med ca 200 accesspunkter och vi har nu totalt över 400 accesspunkter i vårt trådlösa nätverk. All byggnader har nu fullgod täckning för det trådlösa nätverket. Täckningskartor med före och efter bilder finns på I bilaga 5 Slutrapport täckningsförbättring finns mer information om arbetet. I avropet fanns två redundanta kontrollmoduler för det trådlösa nätverket men enbart en var driftsatt. För att få redundans i miljön anlitades HP för konfiguration och driftsättning av den sekundära kontrollmodulen. Detta är genomfört och vi har nu ett driftsäkert trådlöst nätverk.

6 Övervakning och administration I avropet ingick verktyg för administration av nätverket, IMC. Detta var installerat men efter genomförd utbildning upptäcktes att installationen hade brister. Den enklaste lösningen var att installera om hela systemet för att uppnå full funktionalitet. Detta är genomfört och vi kan nu använda systemet för att hantera nätverket. Det ingick även moduler för övervakning, Netstream, som inte heller var driftsatta. Dessa är nu aktiverade och vi kan övervaka nätverkstrafiken. Det återstår dock en del arbete för att kunna utnyttja dessa fullt ut. Erfarenhetsåtermatning Utan tydligt projektdirektiv försvåras arbetet för så väl projektledare som projektdeltagare och risken att inte nå verksamhetens mål ökar. I kontakter med leverantörer bör vi tillse att vi har skriftliga uppdragsbeskrivningar gärna med fördefinierade checklistor för avstämning. Detta för att öka samsyn och ha en gemensam målbild. Viktigt är också att högskolans personal har en aktiv roll i sammarbetet med leverantörerna för att säkerställa resultatet. Organisation och ansvarsfördelning Någon entydig projektorganisation fastslogs aldrig i ett inledningsskede. En ad hoc organisation tog form där funktionsansvarig för Nät/Drift organisationen, Nils Johnn, med stöd av biträdande IT-chef, Anders Bengtsson, bildade ett huvudprojekt med fyra underliggande delområden som arbetat parallellt mot den målbild som fastslagits av huvudprojektet. Denna projektorganisation bibehölls genom hela projektet. Kontinuerliga avrapporteringar har skett till IT-chef. Ansvarsfördelningen har under perioder varit problematisk med tanke på de juridiska komplikationer som uppstod under projektets gång mellan Malmö högskola och TDC. Trots vissa gränsdragningsproblem bör det lyftas fram att arbetet och informationsspridning mellan projekt och IT-chef löpt utan hinder.

7 Informationsspridning Projektet har löpande redovisat status för såväl IT-chef, IT-ledningsgrupp som BITs ledningsgrupp. Information till verksamheten har säkerställts genom löpande information på såväl driftsidor som avsedd projektplats på webben. (http://www.mah.se/bit/natverk) Styrgruppens kommentarer Projektlednings kommentarer Det har funnit många bottnar och svårigheter att brottas med i detta projekt. Att ta över en lösning som visar sig vara så pass bristfällig ställer särskilda krav när överlämningen sker mellan kollegor. Samarbetsklimatet har utsatts för många prövningar och kommer inte att passera obemärkt för IT-avdelningen. Åtskilliga tekniska svårigheter har krävt stora ansträngningar. Problem fanns både med att få tillgång till rätt kompetens och med den tekniska utrustningen. Samarbetessvårigheter mellan leverantör och tillverkare har ytterligare försvårat genomförandet av projektet. Även om projektet varit tungt och tagit mycket tid och energi så har det resulterat i att Malmö högskola nu har en väl genomgången nätverksmiljö som är både stabil och säkerställd. Teknisk personal känner nu åter en trygghet och kan förlita sig på att installerad utrustning klarar av att leverera förväntade nivåer och projektet har också säkerställt en interimslösning avseende support- och garantinivåer direkt via tillverkaren i avvaktan på att de juridiska processerna har sin gång. Projektets framgångar beror till stor del på Maria Rosu och Rutger Bloms insatser och stora engagemang. Utan deras arbete hade projektet inte kunnat genomföras med ett så lyckat resultat. Stödet från övrig IT-personal har naturligtvis också varit ovärderligt för projektets framgång.

8 Rekommendation till fortsatt arbete Vi väljer här att sammanställa de åtgärder som projektet anser behöver vidtas eller följas upp. Utbildning och kompetens Högskolan har behov av att anlita spetskompetens i nätverksfrågor. Vi rekommenderar att man snarast tecknar avropsavtal med en eller flera leverantörer för att säkerställa denna kompetens. Trådbundet nätverk Följ upp HPs analys, som ska redovisas i slutet av april, gällande den frågeställning som uppstod i samband med åtgärder i det trådbundna nätverket och genomför rekommenderade åtgärder. Inventera och byt eventuell äldre utrustning i Orkanen, förslagsvis under sommaren Det är av stor vikt att vi säkerställer garantier och service för vår centrala nätverksutrustning. Temporära garantier går ut siste september Trådlöst nätverk Komplettera med externa antenner för att förbättra täckningen ytterligare om det behövs. Genomför förstudie gällande kapacitet i det trådlösa nätverket. Övervakning och administration Genomför förändringar i IMC så övervakningen kan utnyttjas fullt ut.

Vervas erfarenheter från SKEA-projektet

Vervas erfarenheter från SKEA-projektet Vervas erfarenheter från SKEA-projektet 1 Erfarenheter från SKEA-projektet 6 2 Bakgrund 7 2.1 Syfte 7 2.2 Metod och avgränsningar 8 2.3 Projektorganisation 8 3 Genomförande 9 3.1 Etapp 1 - Förstudie 10

Läs mer

Trygghetslarm i kommunerna. Kartläggning 2015

Trygghetslarm i kommunerna. Kartläggning 2015 Trygghetslarm i kommunerna Kartläggning 2015 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd.

Läs mer

Örebro Läns Landsting

Örebro Läns Landsting www.pwc.com/se Örebro Läns Landsting Plats för ev. klientlogo eller bildtext Utredningsuppdrag angående Landstingets upphandling och införande av nytt personaladministrativt system 2005-2010 Rapport 16

Läs mer

E-handels och IT ansvarig Rådet För Internationell handel VD för avslutade GEA projektet Ansvarig för SVEA projektet

E-handels och IT ansvarig Rådet För Internationell handel VD för avslutade GEA projektet Ansvarig för SVEA projektet Telefonintervju Förbundsjurist Svenska Kommun Förbundet Ansvarig för arbetet med att främja införandet av e-handel inom Sveriges kommuner och landsting Intervjuare Tove Mantzakanis Datum 2004-04-22 Vad

Läs mer

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Revisionsrapport Söderhamns kommun Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering December 2008 Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...2 2. Inledning...4

Läs mer

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Innehåll 1. VAD ÄR ETT PROJEKT?... 4 1.1 DETTA ÄR ETT PROJEKT... 4 PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL... 4 PROJEKTETS FÖRANKRING... 5 SAMVERKAN I EN TILLFÄLLIG ORGANISATION...

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

Analys och hantering av rapport från MSB - Analys av informationssäkerheten i Svensk e-legitimation

Analys och hantering av rapport från MSB - Analys av informationssäkerheten i Svensk e-legitimation Bilaga sammanträde 141216 HANDLINGSPLAN 1(20) version 0.4 och hantering av rapport från MSB - av informationssäkerheten i Svensk e-legitimation Innehållsförteckning 1 Inledning och syfte... 2 2 och förslag

Läs mer

Tummen upp* för e-handel

Tummen upp* för e-handel Kungsbacka handlar till rätt pris Tummen upp* för e-handel Den 1 december 2005 såg vi med spänd förväntan Kungsbackas första elektroniska order skickas till en lokal grönsakshandlare i kommunen. Ordern

Läs mer

1 (9) Information om det pågående förändringsarbetet kring IT-verksamheten i Järfälla kommun

1 (9) Information om det pågående förändringsarbetet kring IT-verksamheten i Järfälla kommun 1 (9) 2010-11-16 Utbildningsnämnden Information om det pågående förändringsarbetet kring IT-verksamheten i Järfälla kommun Med anledning av skrivelse daterad 2010-06-16 från Sveriges Skolledarförbund,

Läs mer

Sammanfattning. Kommande arbete. Affärssystem- TDEI25

Sammanfattning. Kommande arbete. Affärssystem- TDEI25 Sammanfattning Val och implementering av ett affärssystem är ett krävande arbete och affärssystemet kommer att påverka kunden en lång tid framöver. Det är inte ovanligt att införandet av ett nytt affärssystem

Läs mer

Styrning av IT-utveckling Intern styrning och kontroll i processen för IT-utveckling

Styrning av IT-utveckling Intern styrning och kontroll i processen för IT-utveckling 2011-06-01 Dnr 1.3-6544/2011 1(2) Internrevisionen Angelica Davidsson Nirvning Internrevisionsrapport Styrning av IT-utveckling Intern styrning och kontroll i processen för IT-utveckling Internrevisionen

Läs mer

Granskning av IT i skolan Söderhamns kommun

Granskning av IT i skolan Söderhamns kommun Revisionsrapport Granskning av IT i skolan Söderhamns kommun Göran Persson Lingman Louise Cedemar Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 1.1 Bakgrund och uppdrag 4 1.2 Revisionsfråga 4 1.3

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

Rikspolisstyrelsen. Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST

Rikspolisstyrelsen. Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST Rikspolisstyrelsen Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST Sammanfattning Under 2013 överfördes Polisens utredningsstöd (PUST) till standarplattformen Siebel. Syftet var bland annat att minska

Läs mer

Införande av elektroniskt inköpssystem i offentlig sektor

Införande av elektroniskt inköpssystem i offentlig sektor 2006:529 Införande av elektroniskt inköpssystem i offentlig sektor Analys av införandet och adoptionen på Skatteverket Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 7 2 Inledning 10 2.1 Bakgrund 2.1.1 Erfarenheter

Läs mer

Projekt Skolportal. En sammanställning av Helsingborgs projektarbete

Projekt Skolportal. En sammanställning av Helsingborgs projektarbete Projekt Skolportal En sammanställning av Helsingborgs projektarbete 1 Innehåll 1 Introduktion... 3 2 Basfakta... 4 2.1 Projektet... 4 2.2 Bakgrund... 4 2.3 Sammanfattning... 5 3 Mål... 5 3.1 Effektmål...

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Exempel på projektplan för anslutning till Skolfederation utgående från Helsingborgs erfarenheter kompletterade med lite kommentarer.

Exempel på projektplan för anslutning till Skolfederation utgående från Helsingborgs erfarenheter kompletterade med lite kommentarer. Exempel på projektplan för anslutning till Skolfederation utgående från Helsingborgs erfarenheter kompletterade med lite kommentarer. Innehåll Mall för projektplan för anslutning till Skolfederation utgående

Läs mer

SLUTRAPPORT I PROJEKTET AVSEENDE. UTVÄRDERING AV KOMMUNGEMENSAMMA IT-SATSNINGAR Version 1.3

SLUTRAPPORT I PROJEKTET AVSEENDE. UTVÄRDERING AV KOMMUNGEMENSAMMA IT-SATSNINGAR Version 1.3 SLUTRAPPORT I PROJEKTET AVSEENDE UTVÄRDERING AV KOMMUNGEMENSAMMA IT-SATSNINGAR Version 1.3 Eskadern Företagsutveckling AB Projektledare: Alf Henricsson 2011-10-26 Eskadern Företagsutveckling AB Telefon

Läs mer

Slutrapport. Diarienummer: 2009-3090046 Projektperiod: 09-08-17-11-12-31

Slutrapport. Diarienummer: 2009-3090046 Projektperiod: 09-08-17-11-12-31 PK 2010-6 Slutrapport Projektnamn: Framtidens affärsaktörer Diarienummer: 2009-3090046 Projektperiod: 09-08-17-11-12-31 Slutrapportens bilagor: 1. Lägesrapport för sista perioden: 111001-111231 2. Transnationell

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (11) Projektnamn Kompetensutveckling inom besöksnäringen Småland - Öland 2 Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Förstudien

Läs mer

Rutindokument Arbetsområde, t ex klinik Godkänd av Sida Norrbottens Läns Landsting 1 av 15 Giltigt fr o m Ansvarig för uppdatering Version

Rutindokument Arbetsområde, t ex klinik Godkänd av Sida Norrbottens Läns Landsting 1 av 15 Giltigt fr o m Ansvarig för uppdatering Version Norrbottens Läns Landsting 1 av 15 Omvärldsanalys Utskriftshantering Norrbottens Läns Landsting 2 av 15 Innehåll Strategisk Utskriftshantering... 3 Finansiering... 4 Införande av nya utskriftsenheter...

Läs mer

Slutrapport för Rikspolisstyrelsen

Slutrapport för Rikspolisstyrelsen Siebel Project Review Slutrapport för Rikspolisstyrelsen Referensnummer Version: 2013-04-29 Slutrapport Författare: Simon Mills Gustaf Söderlund John Gareth Roberts Peter Pohl 2013-04-29 1(36) Innehållsförteckning

Läs mer

Region Halland Översiktlig granskning av IT-verksamheten

Region Halland Översiktlig granskning av IT-verksamheten www.pwc.com/se Region Halland Översiktlig granskning av IT-verksamheten Redovisning av väsentliga iakttagelser December 2012 Andreas Crusell Martin Magnusson Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Revisionsfråga

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

Jobba rätt! Må bra! ett projekt för att förebygga stress

Jobba rätt! Må bra! ett projekt för att förebygga stress Jobba rätt! Må bra! ett projekt för att förebygga stress Projektrapport Karin Jonsson Räddningsverket Rosersberg Januari 2005 2 Förord Att arbetet betyder mycket för de flesta det vet vi. Vi vet också

Läs mer

FoU rapport Öppna Jämförelser som underlag för verksamhetsutveckling

FoU rapport Öppna Jämförelser som underlag för verksamhetsutveckling FoU rapport Öppna Jämförelser som underlag för verksamhetsutveckling Projekt för utveckling av den egna kommunens arbete med hjälp av analyshandbok för öppna Jämförelser inom socialtjänsten. Sep 2012-dec

Läs mer

PROJEKTRAPPORT NR 01/2014. Upphandling av IKTinfrastruktur till Nya. Karolinska Solna

PROJEKTRAPPORT NR 01/2014. Upphandling av IKTinfrastruktur till Nya. Karolinska Solna PROJEKTRAPPORT NR 01/2014 N Upphandling av IKTinfrastruktur till Nya Karolinska Solna Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets nämnder och

Läs mer