Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning"

Transkript

1 Landstingsstyrelsens förvaltning Koncernledningens stab Chefsjuristen Anne Rundquist TJÄNSTEUTLÅTANDE Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning Ärendet Rapport angående den upphandlingsjuridiska kompetensen i landstinget. Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta att godkänna rapporten Bakgrund Landstingsstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott beslöt den 30 mars 2005 att uppdra åt beställardirektören att i den pågående översynen av Beställare Vård förstärka den juridiska kompetensen avseende vårdupphandlingar. Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 15 april 2005 föreslagit landstingsstyrelsen besluta att uppdra åt landstingsdirektören att göra en översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning. I denna inkluderas det av hälso- och sjukvårdsutskottet givna uppdraget till beställardirektören. Landstingsstyrelsen har i beslut den 17 maj 2005 uppdragit till landstingsdirektören att göra en översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning. Förvaltningens synpunkter Upphandling i landstinget Upphandlingsavdelningen inom landstingsstyrelsen förvaltning utför landstingets samordnade upphandlingar, men även enskilda upphandlingar på uppdrag av förvaltningar, bolag och stiftelser inom landstinget.

2 2 (5) Upphandlingsjuridik Upphandlingsförfarandet liksom möjligheterna att överklaga beslut som gäller upphandling regleras i lagen om offentlig upphandling (LOU). Under själva upphandlingsprocessen dvs. när förfrågningsunderlaget utarbetas, när anbuden värderas samt avtal upprättas uppstår frågor som kräver juridisk specialkunskap. I de fall en anbudsgivare eller flera anser att upphandlingen skett i strid med LOU kan de överklaga tilldelningsbeslutet till länsrätten i Stockholms län. Beslut att inte upphandla kan också angripas utifrån att upphandling borde ha skett. Ofta yrkar anbudsgivaren att upphandlingen ska göras om och det fortsatta förfarandet omedelbart ska inställas i avvaktan på rättens interimistiska beslut. Lagen kräver att länsrätten gör denna preliminära bedömning omedelbart. Landstinget måste då omedelbart yttra sig till länsrätten för att bemöta invändningarna från klaganden samt förklara hur upphandlingen handlagts för länsrätten. Domstolen har ju ingen annan kunskap om hur upphandlingen skett eller vilka skäl som legat till grund för att bestämma vilken anbudsgivare som tilldelats upphandlingen. Många frågor uppstår med juridisk anknytning under upphandlingsförfarandet. Men det är just vid överprövningar av beslut i domstolarna som den upphandlingsjuridiska kompetensen är allra viktigast. Anbudsgivare har affärsmässiga skäl för sitt överklagande och vänder sig till jurister som har upphandlingsjuridik som specialitet i syfte att påvisa felaktigheter som innebär att upphandlingen måste göras om. Anser länsrätten att upphandlingen måste göras om innebär det att den klagande anbudsgivaren kan få en ny chans att tilldelas upphandlingen. Beslutar länsrätten att upphandlingen måste göras om kan inget avtal träffas med den anbudsgivare som tilldelats upphandlingen. Från landstingets sida innebär detta att tidsplanen inte kan hållas, kostnaderna för upphandlingen stiger, beställaren får sina varor senare, liksom att landstingets anseende som professionell upphandlare ifrågasätts. Vikten av att yttranden till domstol utarbetas av en jurist, naturligtvis i samarbete med upphandlingshandläggarna, kan inte nog betonas. Landstinget måste alltså alltid på ett par dagars varsel kunna försvara en upphandling som ifrågasatts genom ett överklagande. En anbudsgivare har också möjlighet att angripa landstingets upphandlingar genom att stämma landstinget vid Stockholms tingsrätt och kräva skadestånd. Dessa processer är dock ovanliga och kräver inte omedelbar juridisk kompetens på det sätt som tidigare beskrivits gällande målen i länsrätten.

3 3 (5) Processer i länsrätten och kammarrätten Under de sista åren har knappt tjugo upphandlingsbeslut prövats i länsrätten och några av dem har även i kammarrätten. Dessa processer har handlagts av juristen på upphandlingsavdelningen. Under detta år har även externa jurister anlitats som ombud för landstingsstyrelsen. Upphandlingsjurister i landstingsstyrelsen På upphandlingsavdelningen inom landstingsstyrelsens förvaltning finns det handläggare som är jurister. Deras huvudsakliga arbetsuppgift är dock att handlägga själva upphandlingsförfarandet. Avdelningen har en renodlad juristtjänst. Upphandlingsjuristen arbetar inom avdelningen som stöd till handläggarna i juridiska frågor och skriver yttranden för landstingsstyrelsen i alla processer i länsrätten, kammarrätten och Regeringsrätten. På den juridiska enheten inom koncernledningens stab finns ingen jurist som enbart handlägger upphandlingsjuridiska frågor. Grundläggande kunskaper finns men endast en har särskild kunskap om upphandlingsjuridik att jämföra med upphandlingsjuristen på upphandlingsavdelningen. Juristen i staben är för närvarande föräldraledig och hennes vikarie är inte rekryterad utifrån ett behov av upphandlingsjuridisk kunskap. Behov av upphandlingsjuridik i framtiden Erfarenheten hos jurister som arbetar med upphandlingsjuridik, både inom landstinget och andra myndigheter är att kunskapen och betydelsen av upphandlingsjuridisk kompetens hos anbudsgivarna har ökat. De affärsmässiga intressen väger tungt särskilt i större upphandlingar. Benägenheten att angripa beslut ökar därmed. Lagen om upphandling är också ofta under omarbetning bl.a. till följd av EG-rättsliga direktiv som kräver förändringar i svensk lagstiftning. Detta ställer krav även på den upphandlande myndigheten. För närvarande bearbetas i regeringskansliet ett betänkande avseende lagändringar i LOU som om det genomförs utökar leverantörernas möjligheter att överklaga upphandlingsbeslut i domstol. Hur ska behovet av upphandlingsjuridik inom landstingsstyrelsens förvaltning tillgodoses Upphandlingsavdelningens arbete kräver att en specialist i upphandlingsjuridik finns tillgänglig på avdelningen för att bistå under handläggningen liksom vid avtalsskrivningar och yttranden till domstol. Den tjänsten finns idag på upphandlingsavdelningen. Inom landstingsstyrelsen måste det finnas minst ytterligare en jurist med specialkunskaper i upphandlingsjuridik. Det måste alltid finnas en jurist i tjänst för att kunna handlägga upphandlingsjuridiska frågor och särskilt de skyndsamma processerna i domstol. Under den tid som juristen i staben

4 4 (5) varit föräldraledig har det endast funnits en jurist med specialkunskap i upphandlingsjuridik. Förslag till förbättringar Förslagen måste bedömas utifrån ett framtida behov av att upphandlingsjuridisk kompetens kommer att öka. Dels till följd av ökad juridisk kompetens hos leverantörerna och benägenhet att anlita juridiska experter för att ifrågasätta landstingsstyrelsens upphandlingar och dels kommande lagändringar som inte bara ställer krav på nya kunskaper utan också sannolikt leder till fler processer i domstol. Viktigt är också att man i landstinget som en av Sveriges största upphandlare av ekonomiskt mycket stora värden säkerställer att man upprätthåller kravet i LOU på affärsmässighet i förfarandet och likabehandling av leverantörerna. För detta krävs att hela processen från beslut att inleda upphandling till dess ett tilldelningsbeslut vunnit laga kraft med eller utan prövning i domstol är juridisk säker. I annat fall leder det till merarbete och merkostnader i landstinget genom leverantörernas ifrågasättande av förfarandet. I förlängningen riskeras landstingets anseende hos leverantörerna vilket även kan påverka tjänsternas utförande. Följande förbättringar bör genomföras Ökat samarbete och styrning av de juridiska upphandlingsfrågorna från koncernledningens stab. Chefsjuristen har ansvaret för jurister som arbetar med upphandlingsfrågor i landstingsstyrelsen fortbildas för att kunna ge den kvalificerade juridiska service som landstingsstyrelsen är i behov av. Chefsjuristen ska även i samarbeta med andra intresserade jurister i landstingets förvaltningar och bolag erbjuda deltagande i nätverk i syfte att öka den upphandlingsjuridiska kompetensen. Tjänsten som upphandlingsjurist på upphandlingsavdelningen ska tillhöra koncernledningens stab som övriga jurister. Juristen ska dock vara placerad på upphandlingsavdelningen. Vikarien för den föräldraledig juristen ska omgående utbildas i upphandlingsjuridik. Målet med förändringarna Landstingsstyrelsens förvaltning ska kunna få kvalificerad juridisk service i hela upphandlingsförfarandet. Alternativ Landstingsstyrelsen skulle vid behov av upphandlingsjuridisk kompetens under handläggningsfasen men även som ombud för landstingsstyrelsen

5 5 (5) kunna anlita juridiska konsulter på advokatbyråer. Främsta skälet mot detta alternativ är ekonomiska. Förutom att timkostnaden för dessa konsulter är höga så saknar de kunskap om landstinget vilket krävs. Tid för inhämtande av denna kunskap debiteras. Det är inte heller ovanligt att en viss juridisk bedömning gjorts av landstingsstyrelsens egen jurist under handläggningen av upphandlingen och som sedan blir föremål för ifrågasättande av en leverantör. Att då som ombud i domstol anlita en utomstående jurist i samma fråga är ett dubbelarbete eftersom den juridiska utredningen redan är gjord. Uppföljning Chefsjuristen ska följa upp om förändringarna fått önskat effekt genom intervjuer eller på annat sätt av de som efterfrågar juridisk kompetens, särskilt upphandlingsavdelningen och avdelningen Beställar Vård. Resultatet av uppföljningen ska rapporteras till koncernledningen senast februari Sören Olofsson

Anbuds giltighetstid i Offentlig upphandling

Anbuds giltighetstid i Offentlig upphandling JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Hannah Bergman Anbuds giltighetstid i Offentlig upphandling JUBN18 Offentlig upphandling 15 högskolepoäng Innehåll SAMMANFATTNING 1 1 INLEDNING 3 1.1 Bakgrund

Läs mer

Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7)

Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0383 Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7) Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Överprövningsutredningen (S 2013:15) Göteborg den 23 april 2014

Överprövningsutredningen (S 2013:15) Göteborg den 23 april 2014 Överprövningsutredningen (S 2013:15) Göteborg den 23 april 2014 LINDAHLS FÖRSLAG Advokatfirman Lindahl arbetar för att föra rättsutvecklingen inom upphandlingsområdet framåt och redovisar i det syftet

Läs mer

Granskningsrapport. Granskning av viss upphandlingsverksamhet vid. Tekniska nämnden och Servicenämnden. Hösten 2011. Granskning utförd av

Granskningsrapport. Granskning av viss upphandlingsverksamhet vid. Tekniska nämnden och Servicenämnden. Hösten 2011. Granskning utförd av Granskningsrapport Granskning av viss upphandlingsverksamhet vid Tekniska nämnden och Servicenämnden Hösten 2011 Granskning utförd av AffärsConcept i Stockholm AB på uppdrag av Stadsrevisionen, Malmö Stad

Läs mer

Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun

Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun Genomförd på uppdrag av kommunrevisionen 19 mars 2008 Conny Mathiesen Sammanfattning På uppdrag av kommunrevisionen har Ernst & Young

Läs mer

Delbetänkande På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) analys och erfarenhet av den offentliga upphandlingen

Delbetänkande På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) analys och erfarenhet av den offentliga upphandlingen KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-01-19 Dnr 763/2011 1 (20) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delbetänkande På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) analys och erfarenhet av den offentliga

Läs mer

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg Bilaga till Nuteks

Läs mer

Ökad konkurrens på det uppdragsarkeologiska området

Ökad konkurrens på det uppdragsarkeologiska området Ds 2011:6 Ökad konkurrens på det uppdragsarkeologiska området vissa ändringar i kulturminneslagen Kulturdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds

Läs mer

Nya och ändrade sanktioner i upphandlingslagstiftningen m.m.

Nya och ändrade sanktioner i upphandlingslagstiftningen m.m. Nya och ändrade sanktioner i upphandlingslagstiftningen m.m. Nya sanktioner i upphandlingslagstiftningen föreslås träda i kraft under mitten av 2010. De nya reglerna innebär bland annat att en avtalsspärr

Läs mer

DOM 2014-12-04 Meddelad i Uppsala

DOM 2014-12-04 Meddelad i Uppsala Enhet 1 DOM 2014-12-04 Meddelad i Uppsala Mål nr 3560-14 1 SÖKANDE MacSupport Aktiebolag, 556216-9267 Ombud: Advokat Roger Wier Advokatfirman Morris AB Södra Larmgatan 4 411 16 Göteborg MOTPARTER 1. Mälarenergi

Läs mer

PROJEKTRAPPORT NR 01/2014. Upphandling av IKTinfrastruktur till Nya. Karolinska Solna

PROJEKTRAPPORT NR 01/2014. Upphandling av IKTinfrastruktur till Nya. Karolinska Solna PROJEKTRAPPORT NR 01/2014 N Upphandling av IKTinfrastruktur till Nya Karolinska Solna Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets nämnder och

Läs mer

Direktupphandling - Vägledning

Direktupphandling - Vägledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Direktupphandling - Vägledning OM VÄGLEDNINGEN... 2 1 KORT OM DIREKTUPPHANDLING... 3 1.1 VAD ÄR DIREKTUPPHANDLING?... 3 1.2 NÄR FÅR MAN DIREKTUPPHANDLA?... 3 1.3 RESTRIKTIV TILLÄMPNING

Läs mer

Offentlig upphandling

Offentlig upphandling Institutionen för handelsrätt Department of commersial law Handelsrätt C Uppsats VT 2005 Offentlig upphandling Missgynnar tillämpningen av regelverken små och medelstora företag? Författare: Roland Rörstrand

Läs mer

Överprövning av upphandlingsmål m.m.

Överprövning av upphandlingsmål m.m. Överprövning av upphandlingsmål m.m. Betänkande av Överprövningsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:12 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm

Läs mer

RiR 2006:15. Statliga bolag och offentlig upphandling

RiR 2006:15. Statliga bolag och offentlig upphandling RiR 2006:15 Statliga bolag och offentlig upphandling ISBN 91 7086 082 3 RiR 2006:15 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2006 Till regeringen Finansdepartementet Näringsdepartementet Datum 2006-05-31 Dnr

Läs mer

Chefsjurist Linda Stenman Konkurrensverket Avdelningen för offentlig upphandling 103 85 STOCKHOLM. Kommunen får lämna följande synpunkter

Chefsjurist Linda Stenman Konkurrensverket Avdelningen för offentlig upphandling 103 85 STOCKHOLM. Kommunen får lämna följande synpunkter 2012-01-04 2589-2011 Chefsjurist Linda Stenman Konkurrensverket Avdelningen för offentlig upphandling 103 85 STOCKHOLM Er anmodan om upplysning avseende Ny arena R3 (812/2011) Konkurrensverket har anmodat

Läs mer

Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad

Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad PM inför arbete med ökad användning av social hänsyn i offentlig upphandling av tjänster inom Göteborg Stad 2012-02-02 Helena Sagvall och Marie

Läs mer

Yttrande. Remissvar. Slutbetänkande av Upphandlingsutredningen 2010. Dnr: Af-2013/115455 Er ref.: S2013/1826/RU Datum: 2013-06-03

Yttrande. Remissvar. Slutbetänkande av Upphandlingsutredningen 2010. Dnr: Af-2013/115455 Er ref.: S2013/1826/RU Datum: 2013-06-03 Yttrande Sida: 1 av 12 Dnr: Af-2013/115455 Er ref.: S2013/1826/RU Datum: 2013-06-03 Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Slutbetänkande av Upphandlingsutredningen 2010 Arbetsförmedlingen

Läs mer

DOM 2014-04-01 Meddelad i Linköping

DOM 2014-04-01 Meddelad i Linköping DOM 2014-04-01 Meddelad i Linköping Mål nr 8799-13 1 SÖKANDE VH assistans AB, 556743-2405 Östermalmsgatan 87 D 114 59 Stockholm Ombud: Advokat Göran Antonsson och Advokat Wendela Hårdemark Sandart & Partners

Läs mer

Stockholm Aktiebolag (SISAB)

Stockholm Aktiebolag (SISAB) REVISIONSKONTORET REVISIONSRAPPORT Februari 2001 NR 02 DNR 421/41-01 Granskning av upphandlingsverksamheten inom Skolfastigheter i Stockholm Aktiebolag (SISAB) Till Styrelsen för SISAB Revisionsrapport

Läs mer

för offentliga upphandlingar

för offentliga upphandlingar för offentliga upphandlingar Innehållsförteckning Före Privata och offentliga upphandlingar...4 Upphandlingsformer...4 Tröskelvärden...4 Internationella regelverk...5 Under processen Regeln om likabehandling...6

Läs mer

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-08-27 69 Dnr 2014/149.050 POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN 1 Allmänt Kommunens inköp/upphandlingar

Läs mer

Sådant bistånd är dock inte utformat som en rättighet för den enskilde, utan som en möjlighet för kommunen.

Sådant bistånd är dock inte utformat som en rättighet för den enskilde, utan som en möjlighet för kommunen. Dokument: Prop. 2000/01:80 Rubrik: Ny socialtjänstlag m.m. Prop. 2000/01:80 Regeringens proposition 2000/01:80 Ny socialtjänstlag m.m. Prop. 2000/01:80 De föreslagna materiella ändringarna i socialtjänstlagen

Läs mer

Vägledning vid upphandling av lagstadgad revision

Vägledning vid upphandling av lagstadgad revision FAR Vägledning vid upphandling av lagstadgad revision Bakgrund och syfte med vägledningen I Sverige har det inte funnits någon enhetlig praxis for upphandling av revisionstjänster och tillsättning av revisorer.

Läs mer

Fritt val i vård och omsorg

Fritt val i vård och omsorg Fritt val i vård och omsorg Om du vill ha informationen i ett alternativt format, exempelvis i punktskrift, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00.

Läs mer

Kommittédirektiv. Särskilda åtgärder för vissa måltyper i domstol. Dir. 2008:49. Beslut vid regeringssammanträde den 24 april 2008

Kommittédirektiv. Särskilda åtgärder för vissa måltyper i domstol. Dir. 2008:49. Beslut vid regeringssammanträde den 24 april 2008 Kommittédirektiv Särskilda åtgärder för vissa måltyper i domstol Dir. 2008:49 Beslut vid regeringssammanträde den 24 april 2008 Sammanfattning av uppdraget I allt fler fall uppställs berättigade krav på

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL och LSS, Förvaltningschefer Nr 3/2011 April 2011 Landsting: Nämnder med ansvar för råd och stöd enligt LSS Detta meddelandeblad är reviderat

Läs mer

Utredning av inköps- och upphandlingsorganisation i Eslövs kommun

Utredning av inköps- och upphandlingsorganisation i Eslövs kommun Utredning av inköps- och upphandlingsorganisation i Eslövs kommun Kommunledningskontoret Birgitta Petersson 2010-04-23 Sammanfattning En arbetsgrupp med representanter från Eslövs kommuns förvaltningar

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:115

Regeringens proposition 2008/09:115 Regeringens proposition 2008/09:115 Barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar Prop. 2008/09:115 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 29 januari 2009 Maud

Läs mer

Policy för upphandling och inköp (avrop)

Policy för upphandling och inköp (avrop) Policy för upphandling och inköp (avrop) 1. Allmänt Kommunen, kommunalt ägda bolag och förbund omfattas av Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). Respektive kommun, bolag och förbund går under begreppet

Läs mer