LDAP i KK2.1. Innehåll. Sammanställt av Roland Hedberg Version: 1.0 Datum:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LDAP i KK2.1. Innehåll. Sammanställt av Roland Hedberg Version: 1.0 Datum: 2006 10 31"

Transkript

1 LDAP i KK2.1 Sammanställt av Roland Hedberg Version: 1.0 Datum: Innehåll LDAP i KK2.1 1 Introduktion Organisation Placering i LDAP katalogen Översättning mellan OM egenskaper och Person Placering i LDAP katalogen Bas data Översättning mellan OM egenskaper och...3 OM Egenskaper Dynamiskt skapade attribut Organisationsenhet (orgunit) Placering i LDAP katalogen Översättning mellan OM egenskaper och Dynamiskt skapade attribut Kurs (course) Placering i LDAP katalogen Översättning mellan OM egenskaper och Dynamiskt skapade attribut Kurstillfälle (courseinstance) Placering i LDAP katalogen Översättning mellan OM egenskaper och Dynamiskt skapade attribut Grupp (group) Placering i LDAP katalogen Översättning mellan OM egenskaper och Dynamiskt skapade attribut Lokala organisationenheten (department) Placering i LDAP katalogen Översättning mellan OM egenskaper och Dynamiskt skapade attribut Objekt som skapas som bieffekter av speciella händelser Attribut beskrivningar Beskrivning...8

2 1 Introduktion Detta är en förhoppningsvis läsbar beskrivning av hur egenskaper i en RDF översätts till attribut i ett entry/objekt i en LDAP katalog. Jag har valt att hantera varje objekttyp för sig eftersom det annars skulle vara svårt att få en bild av hur en speciell typ konstrueras. Denna beskrivning är baserad på den konfigurationsfil som gällde För en typ av värden på RDF egenskaper (Literals) gäller att de kan ha ett språk definition av värdet, ex.vis. Umeå Denna språkdefinition representeras i LDAP katalogen genom att attributet som värdet tillhör får en attributoption o;lang en. Detta är samma oavsett objekttyp. 2 Organisation 2.1 Placering i LDAP katalogen I LDAP katalogen finns bara en organisation. 2.2 Översättning mellan OM egenskaper och OM egenskap omat:associateddomain omat:buildingname omat:city omat:country omat:fax omat:location omat:mailaddress omat:mobile omat:noreduorgid omat:pager omat:postaladdress omat:postalcode omat:room omat: omat: omat:umuseaccountnumber omat:umuseformalname associateddomain buildingname l co facsimiletelephonenumber physicaldeliveryofficename mail mobile noreduorguniqueidentifier pager postaladdress postalcode roomnumber umuseaccountnumber umuseformalname

3 OM egenskap omat:associateddomain omat: omat:umusename omat:umuseorgtype associateddomain ou umuseorgtype 3 Person 3.1 Placering i LDAP katalogen Ingen skillnad görs på personer. Studenter,anställda,gäster,konsulter osv., oavsett anledning till att de skall finnas i katalogen så placeras de i samma delträd. Ingen struktur finns mellan person objekt, alla placeras på samma nivå direkt under cn=person,dc=umu,dc=se. Värdet på används för att bygga upp ett unikt namn på objekt. 3.2 Bas data Oavsett vem personen är, så placeras följande attribut/värde par i entry't: o: Umeå Universitet edupersonorgdn: dc=umu,dc=se 3.3 Översättning mellan OM egenskaper och OM Egenskaper omat:birthday omat:buildingname omat:careof omat:city omat:country omat:courseinstaccid omat:courseinstregid omat:edupersonaffiliation omat:edupersonnickname omat:fax omat:givenname omat:location noredupersonbirthdate buildingname umusecareof l co umusecourseinstaccid umusecourseinstregid edupersonaffiliation edupersonnickname facsimiletelephonenumber givenname physicaldeliveryofficename

4 OM Egenskaper omat:mailaddress omat:mobile omat:noredupersonlin omat:noredupersonnin omat:pager omat:passportissuingcountry omat:passportnumber omat:photo omat:postaladdress omat:postalcode omat:room omat:semester omat:sn omat:telephonealternate omat: omat: omat:umuseaffiliatedtolin omat: omat:umusename omat:umusepersonemploymentextent omat:umusepersonemploymentpost omat:umusevalidfrom omat:umusevalidto mail mobile noredupersonlin noredupersonnin pager passportissuingcountry passportnumber postaladdress postalcode roomnumber umusecoursesemester sn umuseaffiliatedtolin cn umusepersonemploymentextent employeetype umusevalidfrom umusevalidto 3.4 Dynamiskt skapade attribut Det finns tre attribut som skapas dynamiskt m.h.a andra attribut och deras värden, dessa attribut är: cn Om givenname och sn båda finns så blir : $cn=$givenname+' '+$sn Finns bara sn, så gäller $cn=$sn Finns mer än ett värde på sn och/eller givenname så används det längsta värdet. displayname Om givenname och sn båda finns så blir :

5 edupersonprincipalname postaladdress $displayname='$sn+, +$givenname Finns mer än ett värde på sn och/eller givenname så används det längsta värdet. Skapas med hjälp av värdet på : Skapas enligt: $street+' $ '+$c+' '+$postalcode+' $ '+$l+' $ '+$co Sedan finns det några attribut vars värden hämtas från andra entry'n edupersonorgunitdn ou När ett person entry skapas så åsätts alla dessa attribut värden som kommer från den organisationsenhet som personen tillhör. 4 Organisationsenhet (orgunit) 4.1 Placering i LDAP katalogen Alla centralt beslutade organisationsenheter oavsett vilka de är placeras direkt under cn=org,dc=umu,dc=se. Ingen hänsyn tas alltså till om en centralt beslutad enhet kan betraktas som ingående i en annan centralt beslutad enhet. Attributet används för att skapa unika namn på dessa entry'n. 4.2 Översättning mellan OM egenskaper och OM egenskap omat:associateddomain omat:buildingname omat:city omat:country omat:fax omat:location omat:mailaddress omat:mobile omat:noreduorgunitid omat:pager omat:postaladdress associateddomain buildingname l co facsimiletelephonenumber physicaldeliveryofficename mail mobile noreduorgunituniqueidentifier pager postaladdress

6 OM egenskap omat:postalcode omat:room omat: omat: omat:umuseaccountnumber omat:umuseformalname omat: omat:umusename omat:umuseorgtype omat:umuseparentlin omat:umusevalidfrom omat:umusevalidto postalcode roomnumber umuseaccountnumber umuseformalname ou umuseorgtype umuseparentlin umusevalidfrom umusevalidto 4.3 Dynamiskt skapade attribut Inga dynamiskt skapade eller ärvda attributvärden 5 Kurs (course) 5.1 Placering i LDAP katalogen Objekt som representerar kurser placeras direkt under cn=course,dc=umu,dc=se. UmuSeCourseId används som RDN för att skapa namn på entry'n av denna typ. 5.2 Översättning mellan OM egenskaper och OM engenskap omat:courseid omat: omat:umuseaffiliatedtolin omat: omat:umusename umusecourseid umuseaffiliatedtolin cn 5.3 Dynamiskt skapade attribut Inga attributvärden skapas dynamiskt av andra. Ett attribut 'umusecourseorgunitdn' ärver sitt värde från DN på den organisationsenhet som ansvarar för kursen.

7 Kurstillfälle (courseinstance) 6.1 Placering i LDAP katalogen Objekt som representerar kurstillfällen placeras direkt under cn=courseinstance,dc=umu,dc=se. UmuSeCourseInstId används som RDN. 6.2 Översättning mellan OM egenskaper och OM engenskaper omat:courseid omat:courseinstid omat:mailaddress omat:semester omat: omat:umuseaffiliatedtolin omat: omat:umusevalidfrom omat:umusevalidto umusecourseid umusecourseinstid mail umusecoursesemester umuseaffiliatedtolin umusevalidfrom umusevalidto 6.3 Dynamiskt skapade attribut Inga dynamiskt skapade attribut. Ett attribut 'umusecoursedn' får sitt värde från DN'et på den kurs av vilket detta är ett kurstillfälle. 7 Grupp (group) 7.1 Placering i LDAP katalogen Grupper som är universitets övergripande placeras under cn=group,dc=umu,dc=se. Grupper som tillhör en organisationsenhet,kurs,kurstillfälle eller person placeras under det objekt som representerar ägaren. Attributet 'cn' används för att skapa objektets unika DN. 7.2 Översättning mellan OM egenskaper och OM engenskap

8 omat:memberlin omat: omat:umusename omat:umuseparentlin omat:uniquemember umusememberlin cn umuseparentlin uniquemember 7.3 Dynamiskt skapade attribut Inga dynamiskt skapade värden. Attributet 'uniquemember' får sitt värde från DN på det entry som matchar filtrer '(noredupersonlin=%(umusememberlin)s)'. Där attributet umusememberlin (omat:memberlin) finns representerat i RDF'en 8 Lokala organisationenheten (department) 8.1 Placering i LDAP katalogen Placeras under det objekt som representerar den berörda organisationsenheten. Det finns ingen begränsning till hur djupt träd av lokalt beslutade organisationsenheter som kan skapas. Attributet används som RDN. 8.2 Översättning mellan OM egenskaper och

9 OM egenskap omat:buildingname omat:city omat:country omat:fax omat:location omat:mailaddress omat:mobile omat:noreduorgunitid omat:pager omat:postaladdress omat:postalcode omat:room omat: omat: omat:umuseaccountnumber omat: omat:umusename omat:umuseorgtype omat:umuseparentlin omat:umusepersonnellin omat:umusevalidfrom omat:umusevalidto buildingname l co facsimiletelephonenumber physicaldeliveryofficename mail mobile NorEduOrgUnitUniqueIdentifier pager postaladdress postalcode roomnumber umuseaccountnumber ou umuseorgtype umuseparentlin umusepersonnellin umusevalidfrom umusevalidto 8.3 Dynamiskt skapade attribut Inga dynamiskt skapade och inga ärvda attribut. 9 Objekt som skapas som bieffekter av speciella händelser Vissa egenskaper kan vara komplementära: student A är antagen på kurstillfälle X och till kurstillfället X har studenten A antagits är två sidor av samma sak. I fall som detta har vi valt att endast skicka en RDF och inte två som annars kunde varit ett alternativ.

10 Effekten av detta är att man i LDAP adaptern måste skapa/representera bägge händelserna. Två objekt måste ändras som resultat av en RDF. Följande fall har identifierats: Student A är antagen på kurstillfälle X När detta händer skapas ett gruppobjekt med namnet cn=antagen under kurstillfället X (om det inte redan existerar) och A adderas som en medlem av denna grupp. Detta utöver att person A s objekt uppdateras med information om att studenten är antagen till kurstillfälle X. Student A är registrerad på kurstillfälle X När detta händer skapas ett gruppobjekt med namnet cn=registrerad under kurstillfället X (om det inte redan existerar) och A adderas som en medlem av denna grupp. Detta utöver att person A s objekt uppdateras med information om att studenten är registrerad på kurstillfälle X. Student A är omregistrerad på kursen Y När detta händer skapas ett gruppobjekt med namnet cn=registreradttyy (TT = ht / vt och YY är året utan sekel) under kurs Y (om det inte redan existerar) och A adderas som en medlem av denna grupp. Detta utöver att person A s objekt uppdateras med information om att studenten är registrerad på kurs Y. Till den lokalt beslutade organisationsenheten V har person B knutits En sådan RDF ger upphov till att ett gruppobjekt med namnet cn=personal skapas under berör lokalt beslutad organisationsenhet (om gruppobjektet inte redan finns) och person B förs in som medlem av gruppen. Information om att person B tillhör organisationenheten förs in i dennes LDAP objekt. Ingen information lagras i personens entry! 10. Attribut beskrivningar noredupersonbirthdate associateddomain buildingname cn Beskrivning Födelsedagen för en person Ett domännamn som tillhör detta objekt Namn på en byggnad Fullständiga Namnet

11 edupersonaffiliation edupersonnickname Beskrivning Vilken typ av koppling man har till en organisattion. De val som finns just nu är: student,faculty,staff,employee,member,alu mn Smeknamnet på en person employeetype facsimiletelephonenumber umusecareof Typ av anställning Faxtelefon numret c/o från en adress co Namn på ett land, inte 2 eller 3 bokstavsförkortningarna givenname l mail mobile noreduorgunituniqueidentifier noreduorguniqueidentifier noredupersonlin noredupersonnin ou pager passportissuingcountry passportnumber physicaldeliveryofficename postalcode postaladdress roomnumber sn umuseaffiliatedtolin Förnamnet på en person Lokalitet, egentligen ospecifikt vilken typ av lokalitet. Vi använder den dock som en plats för stadsnamn En HTTP address med tillhörande beskrivande text. E mail adress Mobiltelefon nummer Identifierare för en organisationsenhet. I vårt fall UmUID Identifierare för en organisation. I vårt fall UmUID Lokal identifierare för en person, i vårat fall UmUID En persons personnummer Namn på en organisationsenhet Numret till en sökare Det land som har gett personen ett pass Numret på passet Fysisk leveransadress, något som en budfirma t.ex. Har användning för. Postnummer Post address, alltså den adress som man skall använda på vanliga pappersbrev Rumsnummer Efternamn Telefon nummer till en fast telefon Användar identitet Den lokala identifieraren på ett objekt som detta objekt har en anslutning till

12 umuseaccountnumber umusecourseid umusecourseinstaccid umusecourseinstid umusecourseinstregid umusecoursesemester umuseformalname umusememberlin umuseorgtype umuseparentlin umusepersonemploymentextent umusepersonnellin umusevalidfrom umusevalidto uniquemember Kostnadsställe Beskrivning Identifieraren för en kurs Identifieraren för ett kurstillfälle som man är antagen på Identifieraren för ett kurstillfälle Identifieraren för ett kurstillfälle som man är registrerad på Termin Formellt namn på detta objekt Den lokal identifieraren (UmUID) Den lokala identifieraren på ett objekt som är medlem av detta objekt Typ av organisation Den lokala identifieraren på objektet som kan anses vara 'förälder' till detta objekt Anställningsgraden i procent (heltals) Den lokala identifieraren på en person som tillhör denna organisationsenhets personal Gäller från och med detta datum Gäller till detta datum Distinguished Name på ett objekt som är medlem av detta objekt

Attributprofil för skolfederationen

Attributprofil för skolfederationen Datum Referens 01 TK 450 AG04 1 (9) Kontaktperson SIS: Therése Andrén therese.andren@sis.se Attributprofil för skolfederationen Detta dokument förtecknar en federationsgemensam vokabulär bestående av attribut

Läs mer

HPT bilaga 2 för Landstinget Gävleborg 1.2 2010-01-29

HPT bilaga 2 för Landstinget Gävleborg 1.2 2010-01-29 Utgående från mallversion 3.3.1 2009-11-16 1(19) HPT bilaga 2 för Landstinget Gävleborg 1.2 2010-01-29 HSA Objekt och Attribut i HSA Detta dokument utgör bilaga 2 till HSA Policytillämpning för Landstinget

Läs mer

Del 2: ER-modellering och överföring till Databasstruktur v0.9

Del 2: ER-modellering och överföring till Databasstruktur v0.9 DD1370: Databaser och Informationssystem Hösten 2014 Del 2: ER-modellering och överföring till Databasstruktur v09 Petter Ögren 1:e December Disclaimer: Dessa anteckningar har producerats under viss tidspress,

Läs mer

Grunderna för relationsmodellen!

Grunderna för relationsmodellen! Grunderna för relationsmodellen! 1 Varför behöver jag lära mig relationsmodellen?! Relationsmodellen är den totalt dominerande datamodellen i moderna databassystem Beskriver databaser som en mängd tabeller

Läs mer

Checklista. För åtkomst till Svevac

Checklista. För åtkomst till Svevac Checklista För åtkomst till Svevac Innehållsförteckning 1 Inledning 2 2 Inloggning/autentisering i Svevac 2 3 Målet sammanhållen vaccinationsinformation 3 4 Säkerhetstjänsten 3 5 Detta är HSA 3 6 Detta

Läs mer

Tilläggs dokumentation 4069 Dns

Tilläggs dokumentation 4069 Dns Tilläggs dokumentation 4069 Dns Magnus Larsson FMTS/UtbE/ElektrosystemA it-sektionen 4069 DNS- Tilläggsdokumentation 4069 DNS-Tilläggsdokumentation...2 Domäner och Zoner...3 C:\Mina Dokument\PowerFolders\Försvarsmakten,FMTS\Kurser\4069A,

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund redigera kontaktuppgifter

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund redigera kontaktuppgifter Uppdaterad: 2014-03-18 Lathund redigera kontaktuppgifter 1 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF

Läs mer

Dokumentmallar i praktiken, Nyps

Dokumentmallar i praktiken, Nyps Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Dokumentmallar i praktiken Handledning 2009-08-13 Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version Magnus Österlund, Daniel Madsén 0.4 Dokumentmallar i praktiken, Nyps

Läs mer

RIV Informationsspecifikation Verksamhetsdokumentation för HSA Struktur och innehåll

RIV Informationsspecifikation Verksamhetsdokumentation för HSA Struktur och innehåll RIV Informationsspecifikation Verksamhetsdokumentation för Kontaktperson: Henrika Littorin, Inera AB 2 (87) Innehållsförteckning REVISIONSHISTORIK... 4 1 INLEDNING... 5 2 BAKGRUND... 6 2.1 GRUNDLÄGGANDE

Läs mer

Vad är en databas? Databaser. Relationsdatabas. Vad är en databashanterare? Vad du ska lära dig: Ordlista

Vad är en databas? Databaser. Relationsdatabas. Vad är en databashanterare? Vad du ska lära dig: Ordlista Databaser Vad är en databas? Vad du ska lära dig: Använda UML för att modellera ett system Förstå hur modellen kan översättas till en relationsdatabas Använda SQL för att ställa frågor till databasen Använda

Läs mer

Turbo Quickstart! Snabbstart med Turbo...3

Turbo Quickstart! Snabbstart med Turbo...3 Snabbstart med Turbo...3 Kalenderbokningen....3 Hur en bokning går till...4 Boknings Dialogen:...4 Godkänn Logipris....4 Checklista...6 Kommentera bokning...6 Ändra order....6 Övriga funktioner på kalendern...7

Läs mer

Lathund för Relation Bokningssystem

Lathund för Relation Bokningssystem Lathund för Relation Bokningssystem UpRight Consulting 2013 Bokningssystemet är utformat för att passa onlinebokning där aktiviteterna matchas mot medlem/kundprofil. En medlem kan bara boka upp sig på

Läs mer

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 1 Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 2 Startsidan På startsidan kan du se: Studentuppdragsansökningar för LinkedStudent, ENS personal tar hand om detta. Påminnelser om uppföljningsmejl för LinkedStudent,

Läs mer

HSA Admin handbok. Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell. Version 1.4 2011-09-20

HSA Admin handbok. Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell. Version 1.4 2011-09-20 HSA Admin handbok Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell Version 1.4 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 4 1.1 Kort om HSA... 4 1.2 Förvaltning av HSA... 5 1.3 HSA

Läs mer

Publicera material i Blackboard

Publicera material i Blackboard Marie Andersson, IKT-centrum E-post: iktcentrum@mdh.se 2012-06-25 (Bb Learn 9.1.8) Publicera material i Blackboard Innehåll Att tänka på... 2 Mappar och Lärmoduler... 2 Skapa en mapp... 2 Skapa en lärmodul...

Läs mer

Handbok IST Analys Intag

Handbok IST Analys Intag Handbok IST Analys Intag Innehåll Innehåll... 2 IST Analys - generellt... 3 Flikar... 3 Inbyggd hjälp... 3 Exportmöjligheter... 3 Bokmärken... 4 Behörigheter... 5 Flera datakällor... 5 Flikar... 6 Översikt

Läs mer

Administratörshandbok Online

Administratörshandbok Online Administratörshandbok Online Att använda Administratörshandboken Online EPiServer innehåller en komplett dokumentation och beskrivning av EPiServer i ett pdf-baserat hjälpsystem. Administratörshandboken

Läs mer

Instruktioner för anslutning och användning av Grannsam

Instruktioner för anslutning och användning av Grannsam Instruktioner för anslutning och användning av Grannsam Vad är Grannsam? Ta hjälp av grannar och vänner Bästa sättet att skydda ditt hem Grannsam är en nätbaserad social tjänst för att kommunicera och

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

Kurs: Windowsadministration II, 1DV424 Datum: 2015-01-13. Förberedelseuppgift

Kurs: Windowsadministration II, 1DV424 Datum: 2015-01-13. Förberedelseuppgift Förberedelseuppgift Inledning Under hela kursens gång kommer ni att jobba med samma fiktiva företag. Företaget är ett nystartat företag någonstans i världen. De har ett huvudkontor och ett lokalkontor

Läs mer

En introduktion till. en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag. version 4.4

En introduktion till. en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag. version 4.4 En introduktion till en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag version 4.4 Sida 1/26 - INNEHÅLL - 1 Allmänt...3 2 Allmänt om tjänsten...3 2.1 Strukturen...3 2.2 Vad behövs för att köra i gång?...3

Läs mer

Användarhandbok SoftOne Lägg upp ny anställd

Användarhandbok SoftOne Lägg upp ny anställd Användarhandbok SoftOne Lägg upp ny anställd Innehållsförteckning Allmän funktionalitet... 3 Modul Personal... 4 Anställda... 4 Registrera anställd... 5 Kontaktuppgifter... 6 XEMail... 7 Anställningsuppgifter...

Läs mer

Kombinatorik 6.19. Förenkla C(n+1,2)-C(n,2) och C(n+1,3)-C(n,3)

Kombinatorik 6.19. Förenkla C(n+1,2)-C(n,2) och C(n+1,3)-C(n,3) Kombinatorik 6.19 Förenkla C(n+1,2)-C(n,2) och C(n+1,3)-C(n,3) S: Sitter med med uppgift 6.19 a och b i EA och trots att det finns lösningsförslag till a på hemsidan så förstår jag inte. C(n+1,2) - C(n,2)

Läs mer

Anonymiserade tentamina

Anonymiserade tentamina Guide Anonymiserade tentamina Från tentamensanmälan till resultatrapportering hantering i Studentportalen, i skrivningssalar och i Uppdok. Instructions in English are available in the manual. Senast uppdaterad:

Läs mer

Introduktion till Fronter för lärare

Introduktion till Fronter för lärare Introduktion till Fronter för lärare Denna manual beskriver övergripande vad Fronter är och hur det kan användas. Skapad: 2008-06-24 Version: 1.2 1 Vad är Fronter?... 3 Hur fungerar Fronter?... 6 Rättigheter...

Läs mer

Användarhandbok Sjötid Användning ombord på fartyg

Användarhandbok Sjötid Användning ombord på fartyg Användarhandbok Sjötid Användning ombord på fartyg Systemet är tänkt att användas av den ombord som är ansvarig för den rapporterade arbetstiden, alltså befälhavaren ombord. Start av programmet och inloggning...

Läs mer

Grundläggande 1 övningar i kombinatorik

Grundläggande 1 övningar i kombinatorik UPPSALA UNIVERSITET Matematiska institutionen Vera Koponen Baskurs i matematik Grundläggande 1 övningar i kombinatorik Se till att ni klarar av dessa uppgifter innan ni går vidare till svårare uppgifter

Läs mer

SiteVision - manual för administratörer

SiteVision - manual för administratörer SiteVision - manual för administratörer Senselogic AB Version 2.2_02 Innehållsförteckning 1 Om SiteVision...1 2 Om mallar...1 3 Egenskaper för webbplats...3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Information... 3 3.1.2

Läs mer

EasyCashier Manual version 2.6 SE

EasyCashier Manual version 2.6 SE EasyCashier Manual version 2.6 SE 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kassavy... 4 Nytt kvitto... 4 Sök artikel... 5 Registrera växelkassa... 5 Öppna kassalåda... 5 Presentkort... 5 Sälja ett presentkort...

Läs mer